Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 29-09-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We zorgen voor elkaar - 26e zondag door het jaar C 2019 - Remy

  Zesentwintigste zondag door het jaar C 2019 - Zondag 29 september 2019

  Eerste lezing: Amos 6, 1a.4-7 'Wee de zelfverzekerden'
  Evangelie: Lucas 16, 19-31 - 'Lazarus en de rijke vrek'

  Het is reeds enkele jaren de gewoonte dat de verschillende onderdelen van onze parochie die zich bezig houden met de financiën, verzameld in het platform 'Voorzienigheid', op een transparante manier inzicht geven in hun bezigheden.

  Beste mensen,

  Lucas herinnert zijn lezers, en dus ook ons, aan wat Jezus misschien ooit ergens zou gezegd hebben aan de farizeeën.
  Zijn dit de letterlijke woorden van Jezus?
  Die kans is bijzonder klein.
  Wat wel zeker is, is het feit dat Lucas dit thema voldoende belangrijk vond om ze in zijn schrijfsel op te nemen.
  Met niet mis te verstane woorden en vergelijkingen brengt hij zijn boodschap.
  Hij wil duidelijk streng zijn en legt daarvoor toch wel vrij krasse woorden in de mond van Abraham.

  Het moet zijn dat de kerk die deze lezingen ordent en voorschrijft in goeden doen was.
  Inderdaad de gelijklopende beeldspraak tussen de twee lezingen is behoorlijk frappant.
   ‘Zorgelozen, zelfverzekerden die sloten wijn drinken en zich met fijne olie zalven’ in de eerste lezing. 
  ‘Een rijk man gekleed in purper en het fijnste linnen die elke dag uitbundig feestvierde’. In het evangelie.

  Ik geloof niet dat de boodschap vandaag is dat je niet rijk en welvarend mag zijn of op een eerlijke manier welstellend worden.
  Echt niet.
  Lucas steekt hier geen vermanend vingertje op.
  Kijk maar uit dat je niet rijk wordt.
  Dan brandt je in de hel.
  Zorg er maar liever voor dat je arm blijft en misschien nog liefst ook overdekt bent met zweren.
  Dat is nooit de boodschap van ons evangelie.
  Tussendoor, en misschien niet helemaal toepasselijk op vandaag, wil ik eventjes opmerken dat arm of rijk zijn in deze boeken niet altijd letterlijk moet genomen worden. In de zin van veel (rijk) of weinig of geen (arm) kapitaal te hebben. In de overdrachtelijke betekenis moeten we arm en rijk ook dikwijls verstaan als arm of rijk aan menselijke gevoelens, aan empathisch vermogen, aan bekommernis om de anderen, aan graag zien dus…

  Maar terug naar onze verhalen.
  Wat willen Amos en Lucas dan wel aanreiken.

  Naar mijn gevoelen ligt de kern van de boodschap in het laatste zinnetje van het evangelie.
  ‘Als ze niet naar Mozes en de Profeten luisteren, dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden opstaat’.

  Wie niet nadenkt, wie niet reflecteert, wie niet luistert, wie de aangereikte tekens niet ziet, zal ook niet van idee veranderen als er nog eens een ander veel duidelijker signaal bovenop komt.
  Wie de wetenschappers niet gelooft dat de aarde opwarmt, zal dat ook niet geloven als de ijskap onder zijn voeten weg smelt.
  Wie niet wil zien dat er met de manier waarop we onze boodschap verkondigen heel dikwijls iets mis is, zal zijn houding ook niet aanpassen bij het onder ogen krijgen van de statistieken van het kerkbezoek en de ontkerkelijking.
  U begrijpt dat we hier nog een beetje verder op kunnen doorbomen en nog vele vergelijkingen kunnen maken.
  Ik denk dat dit niet nodig is. Het is heel duidelijk.
  Positief uitgedrukt:
  Sta in de wereld.
  Denk na en informeer je.
  Luister naar je geweten dat je voortdurend dient te vormen.
  Onderneem actie. Hoe klein ook.
  We gooien geen sigarettenpeuken meer zo maar op de grond.
  Nooit. Nergens.
  We vertellen geen dingen door die we niet zeker weten en/of die mensen zouden kunnen kwetsen.
  Nooit. Over niemand.

  Integendeel.
  We zorgen voor mekaar.
  Ook in kleine dingen.
  En ieder op zijn of haar manier.
  Ik kan niet goed speechen maar wel schitterende verslagen maken.
  Prima!
  Ik kan geen feest tot in de puntjes organiseren maar wel dienstbaar zijn door goed te koken, op te dienen, te knutselen, muziek te spelen, …
  Prima.
  Ik ben misschien niet goed in sociale contacten, maar ik kan wel een vergadering modereren.
  Prima.
  Ik kan goed kuisen. Ik kan overweg met de computer. Ik kan…
  Prima, prima, prima.

  Zo hebben we onder ons mensen die eerlijk, consequent en geïnspireerd met centen  kunnen omgaan.
  Niet alleen hun eigen goederen maar ook het kapitaal van de parochie.
  Het letterlijke kapitaal van de parochie.
  De centen.
  Of, zoals dat vroeger in kerkelijk jargon noemde, die het beheer van het tijdelijke doen.

  Goede beheerders zijn transparant en leggen regelmatig enige vorm van verantwoording af.
  Onze beheerders doen dit ook vandaag weer.
  Reeds de zoveelste keer op rij.
  Als goede rentmeesters geven ze inzag in hun beheer.
  Wat beheren zij eigenlijk?
  Hoe is dat, al of niet wettelijk, geregeld?
  Welke accenten leggen ze in hun beheer?
  Doen ze dat zo maar op zichzelf?
  Of is er een breder kader?
  Zo neen, waarom niet?
  Zo ja, hoe is dat kader dan?
  Wat zijn de toekomstplannen?
  Waarvoor spaar je?
  Enz. enz… 

  Op deze vragen en nog vele andere kan je straks hier een antwoordje krijgen. Onmiddellijk na de viering starten we met onze jaarlijkse informatieronde waarop iedereen van harte uitgenodigd én welkom is.
  We maken ook tijd om vragen te stellen.
  We sluiten af met een drankje.

  Ik sluit af met een korte herhaling.
  We zorgen voor mekaar.
  Ook in kleine dingen.
  En ieder op zijn of haar manier.

  Jouw manier, hier en nu, Annemie is verder voorgaan.

  29-09-2019 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  22-09-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oneerlijk maar wel verstandig - 25e zondag door het jaar C 2019 - Gie

  Vijfëntwintigste zondag door het jaar C 2019 - Zondag 22 september 2019

  Eerste lezing: Amos 8, 4-7 'Hoort toe, gij die armen verdrukt'
  Evangelie: Lucas 16, 1-13 - 'Gij kunt niet God dienen en de mammon'

  Laat ik beginnen met het ontcijferen van een paar moeilijke zaken. 
  Over sjoemelaars die knoeien met belastingen, maten en gewichten moet ik waarschijnlijk niks uitleggen. 
  Maar wat is een rentmeester en wie is de onrechtvaardige mammon. 
  Een rentmeester is iemand die renten beheert en ontvangt. Simpel vertaald: beheerder of econoom. Mammon is een woord uit het Midden-Oosten dat schat, geld, voordeel, winst, rijkdom of bezit betekent. In de bijbel is de Mammon de personificatie van geld of rijkdom, de geldzucht, voorgesteld als een heidense afgod, de geldduivel.

  Jezus vertelt ons vandaag weer eens een parabel. Maar wel een lastige. Hebben jullie het er ook zo moeilijk mee, dat de Jezus die onrechtvaardige rentmeester, die fraudeur, de hemel in prijst, omdat hij met overleg te werk ging? Dan ben je lang niet de enige. 

  Het is nochtans niet zo moeilijk. Ik probeer het uit te leggen met een ander, vergelijkbaar verhaal:
  Jantje kwam opgewonden thuis. “Papa”, roept hij, “Weet je wat er vannacht bij Mieke gebeurd is?” “Nee, schat, vertel het maar!” “Wel, er is daar ingebroken! Een dief is heel stilletjes binnen geslopen en heeft de televisie, de computer en geld meegenomen. Zou dat bij ons ook kunnen gebeuren?” “Nee hoor schat! Wij hebben sterkte sloten op alle deuren. Die dief kan bij ons niet binnen.”
  Gelukkig was Jantje de dief snel vergeten. De volgende morgen was een zaterdag. Dan slapen papa en mama uit. Maar Jantje is al wakker en verveelt zich. Hij gaat een beetje boven op de zolder spelen. Eerst loopt hij een oud nachtkastje omver. Daarna valt met veel lawaai een stapel dozen omver.
  Opeens roept papa van beneden: “Wat ben je aan het uitspoken, Jantje? Je zou beter een voorbeeld nemen aan die dief van bij Mieke!, die was tenminste stil. Die heeft niemand wakker gemaakt.”
  Zelfs van een dief kun je iets leren! Net als van een oneerlijke rentmeester.

  Ik had nooit eerder op een zo eenvoudige manier horen uitleggen wat Jezus eigenlijk bedoelt wanneer Hij die rentmeester prijst, die met overleg te werk ging.

  Vergeet vooral niet dat het verhaal van Jezus een parabel is. 
  In vele parabels van Jezus, er sprake is van een "heer", die bijna altijd kan vereenzelvigd worden met "de Heer". 
  Deze keer is dat niet het geval. En daarom raken we verward, zijn we een beetje in twijfel. 
  Het verhaal van de inbreker is in feite ook een parabel. Maar daarbij denken we er nog niet aan om in die inbreker "de Heer" te zien. 

  Als we een beetje terug bladeren in het evangelieboek, dan merk je dat (Lucas 15, 1-2) Jezus een hele reeks parabels vertelt en dat telkens tollenaars en zondaars van allerlei slag, maar ook farizeeën en schriftgeleerden, naar Hem kwamen luisteren. 
  Misschien kiest Jezus het voorbeeld van de rentmeester, juist omdat de tollenaars ervaring hebben met het beheren en ontvangen van renten, juist omdat de sjoemelaars ervaring hebben met het verkleinen van korenmaten en het vervalsen van weegschalen en misschien ook omdat Hij weet dat de farizeeën en schriftgeleerden de bijbel zeer goed kennen (en dus ook het verhaal bij Amos, onze eerste lezing).

  Jezus probeert met deze parabel om zijn publiek op het verkeerde been te zetten, om hen uit hun schelp te lokken. 
  Let wel, Hij praat het gedrag van de rentmeester niet goed. Neen, Hij blijft hem slecht en onrechtvaardig noemen. Maar Jezus dwingt zijn toehoorders om eens goed naar het gedrag van die rentmeester te kijken, en in te zien hoe deze, door schulden kwijt te schelden en geld uit te delen, vrienden heeft gemaakt. Enkel daarom wordt hij geprezen.
  Zo moeten de luisteraars ook hun bezittingen delen met de armen, om een plaats te bekomen in het Rijk Gods. Dan zullen ook zij daarom door God worden geprezen.

  Op het onuitgesproken verwijt dat de rentmeester oneerlijk is, reageert Jezus met de vraag of de toehoorders zelf wel betrouwbaar zijn wanneer het om geldzaken gaat. Als ze eerlijk zijn, zullen ze inzien dat ze misschien meer op die fraudeur gelijken dan ze zouden willen.

  Als zij (lees: wij) hun bezit voor zichzelf houden, en niet bereid zijn te delen met de armen, zijn ook zij onbetrouwbare beheerders die verkeerd met het geld van hun heer omgaan.
  Want ook zij (lees: wij) zijn niet de eigenaars van hun bezittingen. Deze zijn immers door God aan hen toevertrouwd met de bedoeling deze goed te beheren en met de armen te delen.

  Ook Amos vaart uit naar zijn toehoorders. Amos, die bij leven zelf een schapenboer en vijgenkweker was, weet waarover hij spreekt. Hij kent de trucen van de foor. Hij weet wanneer en hoe er gefoefeld wordt. Hij heeft het waarschijnlijk ooit zelf gedaan.
  Zijn publiek zit in hetzelfde schuitje als de onbetrouwbare rentmeester.

  Ik wil jullie of mezelf niet meteen een etiket van oplichter of bedrieger opplakken. Toch zijn ook wij in hetzelfde bedje ziek.
  Als volgelingen van Jezus zouden wij kinderen van het licht moeten zijn.
  Jezus zegt: je kunt niet God dienen en het geld. Je moet een keuze maken. Want je kan geen twee heren dienen. Het is óf God, óf de mammon.

  Als je kiest voor de god van het geld, dan worden de anderen daar zeer dikwijls het slachtoffer van en dan maak je jezelf tot slaaf van het geld.
  Jezus’ alternatief is een nieuwe manier van leven: in solidariteit en vriendschap met God en met de medemensen
  Het gaat dus om kiezen of … delen.

  Het is een basiskeuze waardoor je je leven laat beheersen: óf aardse bezittingen óf het koninkrijk Gods. Dat is de keuze waarvoor Jezus ons stelt: ofwel bij het oude blijven, ofwel je afkeren van al wat kwaad is in de wereld, in jezelf.

  Zeg nu niet: ik heb geen kapitaal, geen geld om te verdelen. Bekijk het ruimer. Het gaat niet zozeer om geld en zeker niet alléén om geld. Het gaat om delen van alles wat deelbaar is: have en goed, voedsel, geluk en vriendschap. 
  We begonnen deze viering met: “De enige manier om een vriend te hebben, is er één te zijn” en het spreekwoord: “In nood leert men zijn vrienden kennen”. Een ander bekend gezegde is: “gedeelde smart is halve smart, gedeelde vreugde is dubbele vreugde”!
  Als je al je troeven benut om anderen te helpen, om met hen het leven in al zijn volheid te delen, dan is er echt een licht in jou opgegaan, dan ben je op weg om een kind van het licht zijn. Amen.

  Een beetje inspiratie gevonden bij Trudy Vester, bij Harrie Brouwers en bij Dick Wursten.

  22-09-2019 om 08:21 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  15-09-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoeken en gevonden worden - 24e zondag door het jaar C 2019 - Fred

  Vierëntwintigste zondag door het jaar C 2019 - Zondag 15 september 2019

  Eerste lezing: Exodus 32, 7-11.13-14 'Mozes trachtte de Heer gunstig te stemmen'
  Evangelie: Lucas 15, 1-32 - 'Vreugde over één zondaar die zich bekeert'

  In het evangelie dat we zojuist hoorden, gaat het over zoeken en gevonden worden. We hebben het allemaal al meegemaakt: als we iets kwijt zijn, willen we het terugvinden. Zeker als het gaat om iets waardevol, zoals die vrouw die één van haar tien zilverstukken kwijt was. 
  Natuurlijk gaat ze een lamp aansteken en heel het huis vegen, tot ze het zilverstuk gevonden heeft.

  Het eerste voorbeeld is misschien minder duidelijk voor ons. 
  De herder laat zijn 99 schapen in de steek en gaat op zoek naar dat ene dat verloren is. We kennen het verhaal al langer, en we worden natuurlijk vertederd door die goede herder die absoluut dat ene, verloren gelopen schaap wil terugvinden.

  Maar, als we dat even vertalen naar onze begrippen is het eigenlijk economisch onverantwoord. Een bedrijfsleider heeft immers oog voor het geheel, voor het totale rendement. Eén schakel die ontbreekt, of die niet goed meer functioneert, weegt niet op tegen die 99, of die zo vele andere die wel renderen. En die volop aandacht verdienen. Een herder die 99 schapen in de steek laat, dus zomaar onbewaakt achter laat, is eigenlijk geen goede herder.

  En het wordt nog frappanter als we even doordenken. Hoe komt het dat dat ene schaap verloren gelopen is? Is dat het gevolg van een of ander toeval? Is het verstrikt geraakt in doornen of struikgewas? 
  Is het aangevallen door een wild dier? Of is het gewoon van de kudde afgeweken, of weggelopen? Is het verloren gelopen omdat het zijn eigen zin wilde doen?

  Als dat zo is, hebben we daar in onze taal een andere benaming voor. Het is geen verloren schaap, maar een zwart schaap. Een schaap dat niet in de kudde thuis hoort, dat er misschien niet in wil thuis horen. En dan vinden we al snel dat we niet naar dat schaap op zoek moeten gaan, want het heeft het zelf gezocht. Eigen schuld, dikke bult. Het was niet alleen verloren gelopen, het wilde misschien zelfs niet gevonden worden. Het is niet alleen een zwart schaap, we kunnen het zelfs gebruiken als een zondebok. Als degene die de kudde schade berokkent of zelfs kapot maakt. Als de schuldige van alles wat fout loopt, wat uit de toon valt.

  Jezus vertelt deze gelijkenissen, omdat Hij zich wilde verantwoorden tegen een verwijt van de farizeeën en de schriftgeleerden. Zij vonden dat Hij te veel omging met tollenaars en zondaars. Met zwarte schapen dus, of zondebokken. En daar wilden de farizeeën en schriftgeleerden niets mee te maken hebben. En eerlijk gezegd, wij meestal ook niet.

  De reden waarom Jezus deze gelijkenissen vertelt, komt op het einde van het evangelie. Deel in mijn blijdschap, zegt de vrouw die haar zilverstuk heeft teruggevonden, want wat ik verloren had, heb ik weer gevonden. Er is meer vreugde in de hemel, zegt Jezus, om één zondaar die zich bekeert, dan om die 99 die geen bekering nodig hadden.

  Met andere woorden: Jezus houdt geen rekening met de gangbare redenering, met de economische wetmatigheden. Die ene die verloren gelopen is, die interesseert hem. Die ene die nog kan gered worden, daar moet alle aandacht naar gaan. Niet naar al die anderen die nochtans veel meer en naar alle voorspellingen een mooie winst opleveren.

  Vandaag is het ook gedachtenisviering voor een aantal mensen uit onze gemeenschap die de voorbije maanden zijn overleden. 
  En ook hier denken of redeneren wij niet volgens de wetten van de economie, de wetten van de cijfertjes. Want wij weten dat elke dag tientallen, honderden mensen sterven, maar aan die getallen of statistieken hebben wij vandaag geen boodschap.

  Het gaat ons om die ene mens, die bijzondere, onvergetelijke mens die uit ons leven is weggevallen. Het gaat om dat ene schaap dat uit de kudde is weggerukt. Voor de wereld was hij of zij misschien alleen maar een nummer, een getal. 
  Voor ons was hij of zij de hele wereld.

  We gaan haar of hem niet kunnen terughalen naar de kudde. Dat moeten we aanvaarden, daar moeten we mee leven. Maar we kunnen wel als een goede herder op zoek blijven gaan naar wat hij of zij voor ons en voor onze kudde, voor onze gemeenschap heeft betekend. 
  En ervoor zorgen dat hij niet vergeten wordt. 
  Maar altijd een plaats blijft hebben in onze kudde, in onze familie, in onze vriendenkring, in onze wereld.

  15-09-2019 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  08-09-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Minder is meer - 23e zondag door het jaar C 2019 - Marc

  Drieëntwintigste zondag door het jaar C 2019 - Zondag 8 september 2019

  Eerste lezing: Wijsheid 9, 13-18b 'Wie kan ontdekken wat de Heer wil?'
  Evangelie: Lucas 14, 25-33 - 'Als iemand zijn kruis niet draagt'

  Wegwijzerviering - Viering waar iedereen, maar vooral gezinnen met kinderen bijzonder welkom zijn

  Bij dit evangelie moet ik toch even gaan zitten. Ik begrijp het niet. Nu, dat is niet abnormaal. De apostelen begrepen het ook soms niet. Over het evangelie moet nagedacht worden, daarom komen we ook naar de kerk. Het is goed ons er af en toe over te bezinnen. Of erover te bidden, als we dat kunnen. Zo wordt het voedsel voor onderweg. Maar ook dan kunnen er raadsels blijven. 

  Eén ding lijkt me duidelijk. “Haten” mogen we niet letterlijk begrijpen. Jezus was geen mens van haat. Aan het gebod “Eer uw vader en uw moeder” heeft hij nooit gemorreld. Als hij zegt: “Bemin uw naaste”, wie is er ‘naaster’ dan de mensen in ons gezin? 
  En aan de kinderen in de kerk kan ik maar één ding zeggen: zie uw ouders graag!!!!!

  Als ik er wat verder over nadenk, dan moet ik wel toegeven dat ook in de beste families soms heel pijnlijke keuzes moeten gemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan Jo Johnson, de broer van Boris. En ik kan me serieuze conflicten voorstellen bij die eerste christenen en ook nu in gezinnen als er moet gekozen worden voor of tegen Jezus. Dat is niet letterlijk “haten”, maar wel verscheurend.

  Maar misschien is de laatste zin van deze tekst de belangrijkste: “Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.”  Wie Jezus wil volgen, staat voor de keuze: geef ik me over aan zijn evangelie, vertrouw ik hem genoeg om hem te volgen op zijn weg, of wil ik de zekerheden die ik heb niet loslaten? 
  Daarom die vergelijking met die torenbouwer en die veldheer: “Bezin eer ge begint”, zegt Jezus. Want een leerling moet goed beseffen dat zijn weg de weg is van mensen die hun leven willen geven. Niet opgeven, maar geven aan anderen, aan de minsten onder ons, aan onze naasten, aan hen die lijden onder onrecht. En als we bekommerd zijn om de mensen rondom ons, zullen we ook over de natuur bekommerd zijn: want die hebben alle mensen nodig.

  Ons bezit durven loslaten, om goed te kunnen doen. En bezit bestaat niet alleen uit dingen. Misschien vraagt het evangelie: de mens naast mij, beschouw ik die ook als een bezit? Bind ik hem, omdat ik meer denk aan mijn belang dan aan zijn belang? Durf en kan ik kinderen loslaten als de tijd gekomen is? Dan respecteer ik hen, want respecteren is: vrijheid geven. Mijn ouders, mijn broers en zussen, respecteer ik hen? 
  Blijf ik verwachten dat ze voor mij klaar staan, of geef ik hen de mogelijkheid om vrij en goed te leven? Staan wij in een gezin, in een parochie, eisend, of vrijgevig tegenover elkaar? Kunnen we vergeven, of klampen we ons vast aan ons gekwetst ego?

  Als we ons angstig eigenbelang loslaten, zijn we in staat om veel te geven. Daar worden we zelf rijker van. Minder is meer. Misschien is dat één antwoord op de vele vragen, die dit evangelie stelt. 

  08-09-2019 om 09:16 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  01-09-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie zich verheft, wordt vernederd - 22e zondag door het jaar C 2019 - Herman

  Tweeëntwintigste zondag door het jaar C 2019 - Zondag 1 september 2019

  Eerste lezing: Wijsheid van Jezus Sirach 3, 17-18.20.28-29 'God wordt geëerd door de nederigen'
  Evangelie: Lucas 14, 1.7-14 - 'Wie zich verheft, wordt vernederd'
  01-09-2019 om 18:39 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 09-2023
 • 06-2023
 • 05-2023
 • 04-2023
 • 03-2023
 • 02-2023
 • 01-2023
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!