Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 27-10-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schone schijn of schoon zijn - 30ste zondag C 2019 - Gie

  Dertigste zondag door het jaar C 2019 - Zondag 27 oktober 2019

  Eerste lezing: Sirach 35, 15b-17.20-22a 'De Heer beluistert het pleit der verdrukten'
  Evangelie: Lucas 18, 9-14 - 'De tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis'

  Vandaag horen we de parabel over de farizeeër en de tollenaar. Waarom over een farizeeër en een tollenaar? Precies omdat die bij Jezus tussen het publiek zaten. 
  Stel dat Jezus zou komen preken hier op Linkeroever. Bijvoorbeeld in de school hier wat verderop. Dan zou Hij het hebben over kinderen en niet over heren en koningen. Stel dat Hij zou preken voor een zangkoor. Dan zou Hij het misschien hebben over wie de hoogste toon aanslaat. Of dat Hij zou preken voor de politici, die nog altijd een regering moeten vormen. Hoe zou zijn parabel dan wel klinken? Of stel dat Hij zou preken voor jullie, die de voorbije maand een geliefde verloren bent. Welk verhaal zou Hij daarbij bedenken? 

  Een goede verteller begint zijn verhaal of zijn parabel bij de mensen die naar hem komen luisteren. En hij vertelt dat verhaal met personages die voor zijn toehoorders bekend zijn. 
  Een beetje zoals bij een poppenkastspeler. Die heeft bij zijn poppen: een lachende Jan Klaassen, een koning en een prinses, een grootmoeder en een boze tovenaar of een lelijke heks, een jager en een kabouter met een lange baard, een politieagent en een gemene boef met een masker, plus een lelijke duivel of een grote draak. Dáár moet hij het mee stellen. 

  De parabels van Jezus zijn afgestemd op het publiek dat voor hem zat. Zo heeft ook Hij zijn vaste personages, die voor zijn toehoorders bekend zijn: armen en zieken, schaapherders en vissers, arbeiders, dagloners, wijngaardeniers en landeigenaars. Zo heeft Hij het ook over tollenaars die ieder jaar belastinggeld komen opeisen, zelfs van mensen die niks te verliezen hebben. En dus ook over farizeeën, die door hun gedoe en hun kleding wel héél opvallende mensen waren. 

  Wij hebben de neiging om een parabel te interpreteren op de manier die ons het best uitkomt… Zoals bij ‘de’ lelijke heks en ‘de’ gemene boef in het poppenspel, horen wij alleen over ‘de’ farizeeërs en ‘de’ tollenaars.  

  Het lijkt wel alsof alle farizeeën, waarover Jezus het heeft, de slechtste mensen van de wereld waren. 
  Maar het tegendeel is waar. Farizeeën zijn mensen die zeer trouw de wet van Mozes proberen te volgen, op de letter en de komma na. En ze geven méér dan gevraagd in de offerblok. 
  Maar ze pakken er ook wel graag over uit, hoe goed en hoe knap ze daarin wel zijn. Dus wel een beetje voor de “schone schijn”.
  Dat ze niet allemaal van hetzelfde slag waren, blijkt uit het feit dat Nicodemus en Jozef van Arimathea vooraanstaande Farizeeërs waren. Dat Paulus, van thuis uit, ook een farizeeër was en dat, volgens sommige bijbelkenners, Jezus zelf ook een farizeeër zou geweest zijn.  

  Het lijkt wel alsof alle tollenaars bij Jezus, de gemeenste geldwolven ter wereld waren. 
  Maar ook hier is het tegendeel waar. Zacheüs was een rijke tollenaar bij wie Jezus te gast was en die later de helft van zijn vermogen uitdeelde. En ook Mattheus, één van de apostelen die door Jezus werden geroepen en die later een Evangelie zou schrijven, was een tollenaar in Kafarnaüm. 

  Ik zei het al: wij hebben de neiging om zo’n parabel te interpreteren op de manier die ons het best uitkomt… Zo gaan we zeker niet op de eerste rij zitten, want dát heeft Jezus de farizeeën toch verweten. Maar onszelf klein maken, zoals de berouwvolle tollenaar, dat valt ons toch wat moeilijk. Écht “schoon zijn” is niet zo gemakkelijk. Maar als het even kan dan leggen we, zoals de weduwe in die andere parabel, misschien wel de kleinste centjes uit onze portemonnee in de offerschaal … want dát hebben we natuurlijk wél onthouden. 

  We vergeten bijna dat deze parabel over twee zaken gaat: enerzijds over de manier waarop wij bidden, anderzijds over de manier waarop wij ‘de andere’ beoordelen. En die twee zijn heel erg met elkaar verbonden. 

  In de eerste lezing, uit het boek Sirach, klinkt het: “de Heer luistert naar het gebed van de arme, naar het gezucht van de wezen en het geklaag van de weduwe”, “Het gebed van wie anderen bijstaat wordt welwillend ontvangen” en “Het gebed van de arme dringt door de wolken heen. Het rust niet zolang het zijn doel niet bereikt, totdat de Allerhoogste zich erbarmt en de Rechtvaardige oordeel velt en recht verschaft.”  
  En in het evangelie besluit Jezus: “Wie zich verheft zal vernederd, maar wie zich vernedert zal verheven worden”. 

  Dus liever écht “schoon zijn” dan “schone schijn”! ook al is dat lang niet altijd wat ons het beste uitkomt. Niet altijd willen we de woorden verstaan zoals ze bedoeld zijn. Dat is het farizeeërtje in ons, dat ongevraagd de kop opsteekt. Wie het schoentje past, trekke het aan. 
  Proberen we om goede verstaanders te zijn, en te luisteren naar de woorden tussen de woorden. Amen.

  27-10-2019 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  20-10-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat is bidden? - 29e zondag door het jaar C 2019 - Hilda

  Negenentwintigste zondag door het jaar C 2019 - Zondag 20 oktober 2019

  Eerste lezing: Exodus 17, 8-13 'Mozes hield zijn armen omhoog geheven'
  Evangelie: Lucas 18, 1-8 - 'Zou God geen recht verschaffen?'

  Lieve mensen,

  De eerste lezing zegt ons:
  Hoe het volk dat vlucht uit Egypte, jarenlang zwerft door de woestijn. 
  Ze lijden honger en dorst. 
  Dat lijden leidt vaak tot ruzie met Mozes. 
  De schrijver van het boek Exodus wil twee zaken aantonen. 
  Vooreerst de trouw van God, 
  God die in alle problemen een oplossing laat ontdekken. 
  En ten tweede de voortdurende twijfel van het volk 
  dat zich altijd weer door God in de steek gelaten voelt.

  Het evangelie zegt ons:
  Jezus vertelde de farizeeën “een gelijkenis” over de noodzaak 
  om altijd te bidden en niet op te geven.
  Jezus stelt ons, in die “gelijkenis” een weduwe voor die durft te vragen, 
  die volhardt en niet opgeeft.
  Een vrouw die vertrouwt op haar innerlijke kracht en 
  op het recht van de officiële wetgeving.

  Met die beide verhalen is ten diepste alles gezegd: 
  Bidden, het doen en niet opgeven.
  Bidden! Niet om het gebed te misbruiken.
  Niet om het gebed mis te verstaan. 
  Niet om druk uit te oefenen, noch op God, noch op onze omgeving. 
  Bidden omdat het helpt om tot inzicht te komen, om te streven naar, … 
  om geduld te hebben, …
  Bidden om verbondenheid te zoeken en te vinden.
  Bidden om te weten er niet alleen voor te staan.

  Jezus trok zich elke avond terug om in de stilte te zijn, en tot gebed te komen. 
  Om te bidden, om te spreken, met en tot zijn Vader.
  Jezus had bidden in zijn dagprogramma ingepland. 
  Jezus bad vol vertrouwen.
  Op de laatste dag met zijn apostelen nam Jezus het brood en de wijn, 
  ”sprak er eerst een dankgebed over”, en deelde het met zijn leerlingen.
  Hij eindigde met de vraag “willen jullie dit blijven doen omwille van de boodschap die ik in de wereld heb willen brengen? Willen jullie dit blijven doen om samen, m’n boodschap te blijven en te kunnen uitdragen?”

  Bidden niet altijd iets moois, rustig, vertederend!
  Vandaag eindigt het evangelie met de woorden: 
  “Zal de Heer bij zijn komst het geloof op aarde vinden?” 
  Stof tot nadenken!
  Stof tot bidden!
  Stof tot “ja-zeggen” en het vol te houden! 

  Als je mij nu zou vragen wat is bidden? Hoe bid jij?
  Wat verwacht jij ervan? Wat doet het met jou? 
  Ik zou slechts een zeer persoonlijk antwoord kunnen geven.
  Vermoedelijk is dat voor ieder van ons zo… met als fundament “ik geloof erin”!
  Eindigen doe ik dan ook graag met een gelijkenis…
  Een gedicht uit m’n prille jeugdjaren…

  Moeder
  Toen, ik nog was, een kind: van licht en louter lach, 
  En men mij vroeg, hoe graag ik moeder zag,
  dan reikte mijn gebaar, dat nog geen woorden woog, 
  tot aan de hemel, en ik zei; tot daar zo hoog.

  Wanneer verbeelding vormen zocht, in kinderbrein,
  beloofde ik; moeder, als ik eens goot zal zijn, 
  krijgt gij van mij al wat ge wensen zou,
  en ik bedacht luidop wat ik haar schenken zou:

  Een huis met grote tuin 
  met bloemen erom heen,
  een meer met witte zwanen, een wagen,
  en een hazewind, en geld, en zoveel meer. 

  Vergeef me, moeder nu ik groter ben, 
  en geen geloof in schone droom meer ken,
  maar van verwachte weelde, weinig heb vervuld,
  dat drukt me vaak, als een verborgen schuld;

  Ik heb van u gevergd, en veel gevraagd,
  en gij die zelf zo zware lasten draagt,
  geeft vergetend eigen groot gemis,
  aan ‘t kind, dat lang geen kind meer is; 

  Maar, als men mij soms vraagt, hoeveel ik van moeder hou, 
  weet ik geen woorden groot genoeg, 
  en ‘wil de hemel wijzen’, in naïeve kinderzin, 
  om beter te bewijzen, 
  moeder, hoeveel ik je bemin.

  Bron: preek van de week en schriftuitleg midden onder u

  20-10-2019 om 09:41 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  13-10-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanwezig zijn - 28e zondag door het jaar C 2019 - Marina

  Achtentwintigste zondag door het jaar C 2019 - Zondag 13 oktober 2019

  Eerste lezing: 2 boek Timoteüs 2,8-13 'Wij zullen mét Hem leven'
  Evangelie: Lucas 17, 11-19 - 'Is niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen?'

  Samana - Dag van de chronisch zieke mens - Marina, voorzitter van Samana Linkeroever

  Welkom
  ------------
   Blij jullie te verwelkomen op onze jaarlijkse ontmoeting
  Wat is de grootste bron van blijdschap
  Personen terug te zien
  Contact met familie , vrienden ,buren blijft met voorsprong bron van geluk
  Levensechte ontmoeting geeft zoveel meer voldoening dan contact via sociale media..
  Jammer genoeg zijn deugddoende contacten voor steeds meer mensen een probleem.
  Met een enorm impact op de lichamelijke en geestelijke gezondheid
  Eenzaamheid kan iedereen treffen,is van alle leeftijden 
  Dan denk ik vooral aan de chronisch zieke mensen,zorgbehoevende,ouderen
  Deze mensen leven vaak wat vergeten aan de rand van de maatschappij
  Daar is het onze werking om te doen…

  Droom
  ----------
  Een buurt waar mensen spontaan zorg dragen voor elkaar
  Aandacht hebben voor elkaar, elkaar verbinden
  er zijn voor elkaar
  met als sleutelwoord ;Simpelweg luisteren ! 
  Meer helpende handen en luisterende oren zijn nodig
  Iedereen wordt er beter van

  Als voorzitster van Samana LO kan ik fier zeggen 
  Het is fantastisch om te merken dat er in deze harde maatschappij nog mensen vrijwillig langsgaan bij zorgbehoevende en eenzame mensen.
  Zij zijn het klankbord waar ze reikhalzend naar uitkijken.
  Luisterend oor en blik op de buiten wereld.
  Op korte tijd ga je heel veel voor die mensen betekenen
  En dat doet deugd.
  We zijn een vereniging waar het niet direct om je eigen persoon, 
  Ontspanning … 
  Het is wel zo  eens je erbij bent is het een gezonde microbe


  Verwijzing naar lezingen
  ----------------------------------
  De eerste lezing en evangelie zijn heel bewust gekozen

  Ik haal vaak het verhaal van de Maria’s en Marta’s aan
  Ze zijn allebei heel belangrijk …
  Maar vaak vergeten we van een Maria te zijn ,
  Ons minder druk te maken over al dat praktische
  En gewoon aanwezig te zijn; luisteren
  Op onze activiteiten kiezen we om bij de mensen te gaan zitten
  Laat de afwas maar wat staan ,later komt nog

  De tekst “ er zijn voor mekaar”
  Een glimlach,een hand,een schouder een groet
  Het kost alles bij elkaar toch zo weinig.

  MAAR…………

  Mantelzorgers
  --------------------
  Vergeten we zeker niet de mantelzorgers
  Zij hebben ook onze aandacht nodig
  De benaming is nog tamelijk nieuw
  Maar zorg voor familie ,buren …. Is zo oud als de straat.
  “de onbetaalde zorg die men krijgt van familieleden en/of vrienden “
  Hulp bij zorg,huishouden , begeleiding, toezicht, steun…
  Dit gebeurt buiten het kader van een beroep of georganiseerd vwwerk
  Mantelzorgers staan onder druk
  Er wordt veel van hen verwacht en verlangd
  Men vindt het ook vaak vanzelfsprekend !
  Voor vele geeft die taak voldoening en ze zouden het opnieuw doen
  Toch voelen ze zich vaak ook belast
  De uitdaging is een evenwicht ts draaglast en –kracht te handhaven

  Ook voor hen zou het wenselijk zijn er aandacht aan te besteden
  Een luisterend oor kan hier ook wonderen doen


  Mantel = warm, bescherming, aangepast aan weer ,mooi…

  De zon schijnt ook niet altijd
  Soms is het weer wat minder , guur ,..
  Dan doen we een jas aan om ons te beschermen
  Een aangepaste jas

  We hebben geen zeggingsschap over het weer
  We kunnen proberen te ontlopen
  Maar lukt meestal niet

  Dit ook zo met ziek zijn 
  Het over komt je ook
  Dan ben je blij dat er mensen zijn die voor je zorgen

  !!! Verschil professioneel, vrijwilliger,mantelzorger

  MZ = onbetaalde zorg ,huisgenoot,familie ,buur..
            Voor zorgbehoevende, personen met handicap, ouderen
  MZ=  druk is vaak zwaar
            En toch 93pct zou het terug doen
            Draaglast/Draagkracht

  Tot slot
  ----------
  de uitdaging is groot 
  meer helpende handen
  luisterende oren
  en ieder wordt er beter van.
  Laat ons aanspreken om mee te doen
  Samana-gedachten meer vorm geven in elke buurt,jouw buurt.

  13-10-2019 om 13:23 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  06-10-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als ik kon toveren! - 27e zondag door het jaar C 2019 - Hilda

  Zevenentwintigste zondag door het jaar C 2019 - Zondag 6 oktober 2019

  Eerste lezing: 2 boek Timoteüs 1, 6-8.13-14 'Bewaar de u toevertrouwde schat'
  Evangelie: Lucas 17, 5-10 - 'Indien gij een geloof had…'

  Lieve mensen,
  Het nieuwe schooljaar is gestart en iedereen is stilaan gewend aan het schoolritme met z’n nevenactiviteiten zoals sporten, één of ander academie volgen, PlePlo of Scouts enz…
  Ook hier in onze parochie zijn we terug gewend aan de vele vergaderingen en voorbereidingen voor alle activiteiten die op touw gezet worden.

  Dit w.e. vieren we feest! Sint Annekes Feesten! 
  Een feest waarvan de voorbereiding reeds kort na Pasen begon, juist omdat in de grote vakantie niet zoveel meer gepland wordt! 😊 
  Er is voor elk wat wils en tussenin steeds gelegenheid om je maag te vullen met heel wat lekkers…

  Vanaf de 1ste zondag van september, werden we uitgenodigd om dit weekend vrij te houden!
  Uitgenodigd worden!
  Steeds een bijzondere gebeurtenis! We voelen ons aangesproken, we voelen ons betrokken, we voelen ons als een deel van de familie of vriendengroep.
  Worden we uitgenodigd voor een trouwfeest, doopfeest of communiefeest, dan voelen we ons steeds een beetje vereerd!
  We zijn ook fier, vooral als de feesteling onze eigen dochter of zoon is, kleindochter of kleinzoon, of ons petekind is…
  Uitgenodigd worden is steeds plezant. Er valt iets nieuw te beleven! 
  We bereiden er ons op voor met een kaartje en een kadootje. Soms ook met nieuwe kleren, of toch met de mooiste kleren die we in onze kast hebben….

  Uitnodigen is de andere kant van de medaille!
  Wat is uitnodigen? Wie nodig je uit?
  We worden ermee geconfronteerd wanneer we een jubileum willen vieren, wanneer we een bijzondere verjaardag willen vieren…
  Wie nodigen we eerst uit?
  Onze familie en beste vrienden!
  Misschien zijn er wel enkele mensen doorheen de jaren wat minder sympathiek geworden.
  En toch worden ze uitgenodigd! Toch zijn ze welkom!
  Ten diepste zeggen we dan: “Wat er ook gebeurde, spons erover, jij blijft welkom bij ons!”
  Ten diepste zeggen we dan: “Ik geloof in jou”!

  Zo toveren ook wij, grote mensen, onverwacht een glimlach op de ander zijn/haar gezicht en toveren we een warm gevoel vanbinnen.

  Seffens trekken we met velen naar de Sint Annekes Feesten. 
  Want ze geloven in ons.
  En wij op onze beurt; wij geloven! 
  Anders zaten we niet hier, op dit moment!
  Al voelt het als een klein mostaard zaadje, we geloven in elkaar, we geloven in God en in de boodschap die we uitdragen. 
  Elke morgen tovert de zon, het donkere van de nacht tot de wereld rondom ons zoals we die kennen. 
  De zon tovert vorm en kleur aan alles om de dag te beginnen. 
  Elke morgen worden we uitgenodigd om er het beste van te maken. 
  En wie anders is onze innerlijke veerkracht, wie anders is de stem van ons geweten die steevast in ieder van ons gelooft dan de God waarin we zelf ook geloven?

  Hier ontmoeten we gelijk gestemden en dat tovert een goed gevoel vanbinnen.
  Als we de vrede aan elkaar wensen toveren we een glimlach op al die gezichten. 
  Als we buitengaan, toveren we de verhalen en gebeurtenissen van de voorbije week naar boven, en vertellen we honderduit.

  Laten we daar nog dikwijls ons schone kleren voor aantrekken, voor samenkomen, en in elkaar blijven geloven. 

  06-10-2019 om 18:46 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 12-2023
 • 11-2023
 • 10-2023
 • 09-2023
 • 06-2023
 • 05-2023
 • 04-2023
 • 03-2023
 • 02-2023
 • 01-2023
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!