Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 30-10-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacheüs de boom en de tuinman - 31e zondag door het jaar C 2022 - Gie Stappaerts

  Eenendertigste zondag door het jaar C 2022 - Zondag 30 oktober 2022

  Eerste lezing: Wijsheid 11, 23- 12, 2 'God let niet op de zonden van mensen'
  Evangelie: Lucas 19, 1-10 - 'Gekomen om te zoeken wat verloren was'

  Stel dat jullie, in Jezus plaats, door de stad lopen. 
  Wat zou je dan doen? 
  Lap, daar zijn weer een paar farizeeën of rechtsgeleerden. Wat zullen ze weer commentaar hebben op al wat ik doe. 
  Of, daar zitten weer een paar bedelaars en ook nog een zieke. Ik zal er maar in een grote boog omheen lopen. 
  Daar heb je weer zo'n welgestelde belastingambtenaar. 
  Die kan voor mij de boom in! 

  Maar Jezus doet het omgekeerde. Hij gaat onbevangen naar de mensen toe. 
  Hij gaat de uitdaging met de farizeeën en de rechtsgeleerden aan. 
  Hij gaat die bedelaars niet uit de weg, integendeel. 
  Hij troost de zieken en geneest wie Hij kan. 
  En tegen Zacheüs zegt Hij: "kom uit de boom. Vandaag wil ik bij jou te gast zijn". 

  En van de weeromstuit gaan al die mensen open. 
  De farizeeën gaan in debat en gaan nadenken. 
  De bedelaars voelen zich minder uitgesloten. 
  De zieken zijn dankbaar om hun genezing. 
  En Zacheüs zwaait zijn deuren open. 

  Het boek Wijsheid, waaruit wij vandaag de eerste lezing hoorden, legt poëtisch uit dat, hoe klein de aarde voor God wel mag zijn (een stofje op de weegschaal, een dauwdruppel), Hij zich toch het lot van de bewoners aantrekt. Dat Hij eerder bezorgd is om het welzijn van de mensen, dan om hun fouten. 

  Dat Jezus ook het boek Wijsheid kende, blijkt uit de manier waarop Hij met de mensen omgaat. Zoals zijn Vader God voorbij ziet aan de zonden van mensen, zo gaat Hij in liefde om met kleine mensen, en met kleine die zich 'groot' wanen, opdat zij tot inkeer komen. 

  Jezus lijkt wel een hovenier die door zijn tuin loopt. 
  En iedere plant die Hij water geeft, groeit weer een beetje. 
  En iedere bloem die Hij aanraakt, bloeit open. 
  En ieder gekneusd takje dat Hij ondersteunt, krijgt weer en meer groeikansen. 
  En overal waar hij onkruid wiedt, krijgen andere planten weer kansen. 
  Jij bent de tuinman die mij water geeft, zingen Elly en Rikkert ergens in een liedje.

  Misschien moeten ook wij een beetje meer in Jezus schoenen gaan staan. 
  Met Zijn blik op de wereld, door de stad en door het leven lopen. Ons wat minder ergeren aan wat 'de anderen' verkeerd doen. En als het even kan, ook af en toe een tuinman zijn voor elkaar. 
  Dan zal je zien hoe ook voor ons, mensen zullen openbloeien. 
  Amen. 

  30-10-2022 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  23-10-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe gaan wij naar huis? - 30e zondag door het jaar C 2022 - Anne-Mie Castelein

  Dertigste zondag door het jaar C 2022 - Zondag 23 oktober 2022

  Eerste lezing: Tweede brief Timoteus 4, 6-8.16-18 'Nu wacht mij de kroon der gerechtigheid'
  Evangelie: Lucas 18, 9-14 - 'De tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis'

  Zojuist hoorden we het evangelie van de Farizeeër en de Tollenaar. 
  We kennen het verhaal heel goed, of toch niet?
  Laat ons eens kijken naar:

  1. De Farizeeër: 

  Wat is dat eigenlijk voor iemand, een Farizeeër?
  Soms gebruiken we dat woord 'Farizeeër' als een heel negatief woord. We zeggen: een
  Farizeeër? Dat is iemand die bedriegt. Hij bedriegt andere mensen. Want hij lijkt wel heel
  goed aan de buitenkant, maar zijn hart is slecht.

  Dat is misschien wel waar, maar misschien moet ik het toch wat anders en beter zeggen.
  Een Farizeeër is een man die heel erg zijn best doet. Hij probeert ver van de zonde te
  blijven. Hij probeert alle geboden van de Heer te onderhouden en te gehoorzamen. En daarbij doet hij ook nog heel veel dingen extra.
  Maar, (het is niet zozeer dat hij andere mensen bedriegt), hij bedriegt zichzelf! 
  Hij vergist zich.
  Want hij denkt: als ik goed mijn best doe, dan komt alles goed. Hij vertrouwt niet op de
  Heer, hij vertrouwt niet op het werk van de Heer Jezus, maar hij vertrouwt alleen op zichzelf.
  Hij gaat op weg naar de tempel, iedereen kent hem. 
  De mensen gaan, als hij langskomt, eerbiedig opzij.

  In de tempel staat hij rechtop en bidt  bij zichzelf: O God! ik dank U, dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook zoals deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles, wat ik bezit.
  Hij somt alles op wat hij meer is en beter doet dan de anderen. Hij staat voorin waar hij opvalt ver van de tollenaar en zegt waarvoor hij staat. Hij zelf is belangrijk niet God. Hij bidt bij zichzelf trots op wie hij is en wat hij doet, maar vooral met minachtig voor andere mensen. Hij is zichzelf genoeg.

  2. De tollenaar.

  En wie is nu de tollenaar?  
  Het is een man die niet zo vriendelijk aangekeken wordt door de mensen. De mensen houden niet van hem. Hij is iemand die voor de Romeinen belastinggeld vraagt.
  Hij staat achteraan. Hij durft niet zo dichtbij de Heer komen.
  Zijn hart wordt geplaagd door het weten, door het voelen van zijn schuld en van zijn zonden voor de Heer.

  Hij durft ook zijn ogen niet naar de hemel richten.
  Want hij schaamt zich, heel diep, om wie hij is.
  Hij slaat zich op de borst van verdriet.
  Hij zegt: o God! Wees mij zondaar genadig!
  Eigenlijk betekent dat: verzoent U me toch met U? Dat wil zeggen: maakt U het toch
  weer goed tussen U en mijn hart?
  Rechtstreeks voor de Heer staan, daar vooraan, dat kan hij niet. Vragen, dat durft hij wel. Zomaar, met een paar woorden.
  En, dan zijn die zonden weg, dan zijn die zonden helemaal vergeven, zo zegt (Psalm 32:1).
  Daar verlangt de tollenaar naar. Daar kijkt hij naar uit. Daar hoopt hij op.
  En Jezus zegt: die man, die tollenaar gaat gerechtvaardigd naar huis. 

  Verlang jij daar ook naar? Kijk jij daar ook naar uit? 
  Naar vergeving, naar verzoening met de Heer in de hemel?
  En dus bidt hij het mooiste gebed wat er is recht uit het hart.

  Twee verschillende mensen gingen naar de tempel om te bidden. Dat hebben ze nu gedaan, en nu gaan ze weer naar huis.
  Ook verschillend. Ze gingen niet op dezelfde manier naar huis.
  Ze gingen verschillend heen, naar de tempel, en ze gingen ook weer verschillend terug, naar huis.

  Hoe gaan wij naar huis? 
  Een beetje Farizeeër en ook een beetje Tollenaar.
  Dit evangelie is gelijk een spiegel die Jezus ons voorhoudt. Kijk eens in die spiegel: Zie je dan die farizeeër die groot gaat om wat hij allemaal doet voor de goede zaak.
  Of zie je dan die tollenaar die moet zeggen: 'k ben weeral schromelijk tekort geschoten maar ik weet : God houdt van mij zoals ik ben, niet zoals ik zou moeten zijn, want zijn liefde geeft recht aan wie eerlijk voor Hem wil staan. 
  En wie wil dat niet? 

  23-10-2022 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  16-10-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vanwaar kan ik hulp verwachten - 29e zondag door het jaar C 2022 - Hilda Sas

  Negenëntwintigste zondag door het jaar C 2022 - Zondag 16 oktober 2022

  Eerste lezing: De tweede brief aan Timoteüs 3, 14 – 4, 2 'Verkondig het woord, te pas, te onpas'
  Evangelie: Lucas 18, 1-8 - 'Zou God geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen?'

  Lieve mensen,
  "Vanwaar kan ik hulp verwachten?"
  In de 1ste lezing, horen we in de psalm het antwoord al!
  "Onze hulp komt van God onze Heer die Hemel en aarde gemaakt heeft."
  De psalm waarin deze woorden staan is geschreven tégen het onrecht en de oorlogen die in die tijd heersten.

  En we horen hoe ook Jezus, de parabel van de weduwe brengt, 
  die de onmenselijke rechter blijft bestoken met haar vragen, 
  tot die rechter het beu is. 
  Er staat in sommige geschriften dat hij zelfs schrik krijgt, 
  dat zij in boosheid hem zal slagen...
  Omwille van ervan af geraken, gaat de rechter toch op haar vraag in, en de weduwe wordt een voorbeeld van: "Bidden helpt"!

  Helpt bidden?
  Allerlei onderzoek laat zien dat mensen een fundamentele behoefte hebben aan controle. 
  Vooral in onzekere tijden als deze, met z'n energiecrisis, 
  oorlogsdreiging, grijpen we graag iedere mogelijkheid aan, 
  om tóch nog een beetje controle te ervaren.

  *Bidden biedt ons een manier om toch een gevoel van controle te hebben, over een situatie die eigenlijk nauwelijks controleerbaar is. 
  En dát gevoel helpt ons door moeilijke tijden heen.
  Bidden biedt een vorm van 'coping-mechanisme' dat ons helpt om te gaan met moeilijke situaties omtrent ziekte, verlies van een dierbare of andere tegenslagen. 
  En de ideale vorm van coping blijkt de zogenaamde 
  "collaboratieve vorm" te zijn.
  Collaboratie: een vies woord! Omgaan met de vijand! En toch niet!
  Want de gelovige die bidt om genezing, laat het niet alleen aan de almachtige God over! 
  Hij gaat ook met zijn ziek-zijn, dat op die moment zijn vijand is, 
  aan de slag!
  Hij probeert er controle over te houden en helpt de artsen en wetenschappers bij het genezingsproces, door zelf mee te werken 
  aan wat in zijn vermogen ligt...

  *Wanneer we dit horen, dan klinkt  "hopen" en "geloven" luidt in m'n oren!
  Wat een hoop en geloven leeft er in mensen die bidden en 
  met hun ziek-zijn, of andere tegenslag aan de slag gaan. 
  Mensen die hulp en uitwegen zoeken, en al hun vertrouwen en geloven in de handen van de artsen leggen, terwijl ze 's avonds zich keren naar hun God onze Vader, waarbij ze met al hun onhebbelijkheden, 
  al hun vragen terecht kunnen.
  Hij luistert altijd, Hij wijst niemand af! 
  Ook daarin hebben zij alle vertrouwen!

  *En hebben jullie "vorige maandag" gehoord dat een 100tal jongeren uit ons Franse landsdeel in audiëntie waren bij onze Paus Franciscus???
  Zij waren er om "de zegen te vragen" over henzelf en het werk waar ze voorstaan! Want deze jongeren zullen deel nemen aan de organisatie van "wereldjongerendagen 2023" die in Lissabon Portugal doorgaan!

  Wereldjongerendagen die sinds 1984 georganiseerd werden vanuit Rome, om de jongeren te betrekken en zich betrokken te voelen 
  in onze kerk.
  En de Paus zei hun: "Jullie zijn niet alleen de toekomst van onze kerk! Jullie zijn ook nu een belangrijk deel van onze kerk!
  Jullie zijn jong, en houden ons jong! 
  Wij hebben jullie vrijgevigheid, jullie vreugde en jullie wil om een andere wereld op te bouwen, groot nodig"!
  De Paus bewondert hun moed, hun gelovige inzet en hun christelijke getuigenis.
  Daarom durf ik jullie, in deze tijden ook vragen, om 
  "ambassadeurs van vrede" te zijn. Opdat de wereld, doorheen jullie werk, de broederlijkheid en solidariteit herontdekt.
  Lieve meisjes en jongens, word nooit moe om drager te zijn van het Evangelie, besloot de paus. Ik weet dat jullie gul zijn, vol enthousiasme en klaar om de wereld te veroveren.
  *Als we De Wereldjongerendagen volgen, met z'n duizenden jongeren tussen 16 en 35 jaar, zijn we dan niet vol van hoop, dat, onze kerk bij die jongeren in goede handen is? 

  En dan wil ik eindigen met woorden van Toon Hermans:
  Ik weet niet hoeveel mensen mij hebben geschreven, 
  toen het slecht met mij ging:
  'we zullen een kaarsje voor je aansteken.'
  Op die momenten voel je dat zo een kaarsvlammetje
  niet zomaar een sentimenteel lichtje is.
  Als iemand een kaars pakt, en een lucifer,
  en die kaars voor iemand anders aansteekt,
  dan is er toch sprake van warmte van de ene mens voor de andere.
  Duizenden en duizenden mensen steken op een dag een kaarsje aan.
  Dat is iets heel anders dan wanneer duizenden mensen
  geen kaarsen aansteken. 

  Zó mogen we "hulp verwachten!"
  Hij, onze Vader, zal door ons, met ons en in ons, 
  niemand in de kou laten staan.

  16-10-2022 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  09-10-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tijd is te kostbaar om niet te delen - 28e zondag door het jaar C 2022 - Marina De Graeve

  Achtëntwintigste zondag door het jaar C 2022 - Zondag 9 oktober 2022

  Eerste lezing: De tweede brief aan Timoteüs 2, 8-13 'Wij zullen mét Hem leven'
  Evangelie: Lucas 17, 11-19 - 'Is niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen?'


  Wat is tijd ?
  Tijd is meetbaar, iedereen leert de klok lezen. 
  Met de tijd kan een bepaald moment of tijdstip worden aangeduid.
  Ook de tijdsduur kan gemeten worden.
  We gaan de wetenschap even loslaten. 
  En richten op ons gevoel, op de situatie.
  En dat voelt voor niemand hetzelfde. 

  Hoe spendeer jij je tijd?
  Wat momentjes voor jezelf zijn natuurlijk onmisbaar,
  maar tijd is te waardevol om niet te delen!
  Dat Is het thema dit jaar van Samana 
  De dag van mensen met een chronische ziekte is een perfect moment om daar even bij stil te staan.
  Sommigen zitten opgesloten in zichzelf
  ...en dan is verbinding met anderen heen belangrijk.
  Tijd brengt mensen in verbinding, jong en oud, ziek en gezond.
  Tijd maken voor elkaar kan deugd doen.
  Wij willen graag tijd maken voor mensen rondom heen.
  De mens is een sociaal wezen.
  - leren omgaan met eenzaamheid is belangrijk
  - Ondersteuning en een aanspreekpunt zijn

  Maar ze moeten het natuurlijk zelf willen:
  - ieder stelt zijn grenzen
  - belangrijk mekaar respecteren
  - en vertrouwen 
  Want ieder van ons heeft zijn rugzak.

  De eerste lezing 
  geeft ons een mooi beeld van.
  Hoe de tijd volgens hoe we ons voelen kan verschillen.
  Lang, kruipend, stresserend, vliegt en traag...

  TIJD 
  Brengt raad, 
  heelt alle wonden.
  Tijd is een kostbaar goed.
  Gebruik hem wijs!

  Uitspraak van ons vader:
  Tijd is voor de gekken de wijzen kennen hunnen tijd!
  Ik ga ervan uit dat hier enkel wijze personen in de kerk zitten.
  Vergeet even je uurwerk en besteed je aandacht aan de anderen.
  Het evangelie nodigt ons ook uit om er te zijn voor de anderen.

  Ogen en aandacht voor de anderen.
  Denk ik aan het verhaal van een directeur.
  Bewoonster vraagt om een knop aan te naaien.
  Wat denk die wel, we hebben daar toch geen tijd voor teveel werk.


  En mag ik nu even je aandacht vragen voor onze werking hier op Antwerpen Linkeroever.
  Ik zou het erg vinden dat onze kern zou uitdoven en het ziet er niet rooskleurig uit!


  Blik op toekomst
  je gaat mij toch niet vertellen dat er plots 
  geen eenzamen, zieken of mantelzorgers zijn.

  Gaan wij die in de toekomst in de kou laten staan?
  Laat ons niet onverschillig zijn en 
  aandacht hebben voor wat er in de buurt gebeurt

  Ik begrijp dat je niet direct kernlid wil worden.
  Maar heb jij even tijd om af en toe een bezoekje te brengen.
  Breng ons op de hoogte.
  Wij zorgen voor geschenkjes en uitnodigingen voor grotere activiteiten.
  Maar je mag natuurlijk kernlid worden!
  Denk er eens over na.

  Willen wij in onze parochie mee zorg dragen voor elkaar.
  Dank voor je aandacht.

  09-10-2022 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  02-10-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blijf erin geloven! - 27e zondag door het jaar C 2022 - Marc Tassier

  Zevenëntwintigste zondag door het jaar C 2022 - Zondag 2 oktober 2022

  Eerste lezing: De tweede brief aan Timoteüs 1, 6-8.13-14 'Bewaar de u toevertrouwde schat'
  Evangelie: Lucas 17, 5-10 - 'Indien gij een geloof had...'

  Wegwijzerviering, een viering waar ook heel speciaal gezinnen van harte welkom zijn


  In het begin van dit evangelie spreekt Jezus over mosterd. En over ons geloof. 
  Dat is ook het thema van deze viering: 'Blijf erin geloven'. 

  Een voetballer kan maar winnen, als hij blijft geloven dat hij kan winnen. Nu denk ik, dat Jezus niet bedoelt dat we maar een beetje geloof nodig hebben, als hij het vergelijkt met een klein mosterdzaadje. 
  In tegendeel. 
  Want een klein mosterdzaadje, dat geeft straffe mosterd. Ons geloof kan zo straf zijn als mosterd. Die aan het eten smaak en pit geeft. Het klein zaadje, dat zijn wij. Kleine mensen. 
  Zoals Jezus, die geen grote machtige baas was. Maar zijn geloof heeft wonderen gedaan. En het heeft miljoenen mensen aangesproken. Het is dat geloof waar deze meisjes en jongens de volgende maanden beter gaan leren kennen. Het geloof van Jezus, waaraan hij trouw bleef ook als hij ervoor moest sterven. 
  En zijn leerlingen hebben gedurfd hem op die weg te blijven volgen.

  Maar wacht, dat geloof. 
  Wat is dat juist? Daarover gaat het tweede deel van dat evangelie. Over die knecht, die zijn plicht doet. 
  Die zijn meester bedient zoals van hem gevraagd wordt. Wat geloofde Jezus precies? Als we proberen van eerst aan anderen te denken, als we proberen elkaar te dienen, ervoor te zorgen dat onze naaste geholpen wordt, dan wordt de wereld stillekes aan 'het rijk van God', waar alle tranen gedroogd worden. Durf geloven dat geven beter is dan krijgen. 
  Dat is de mosterd die het leven smakelijk zal maken. 

  "Daar alleen is 't leven goed, waar men stil en ongedwongen alles voor elkander doet" zegt een spreekwoord. Klinkt misschien melig. maar het is een waarheid. 
  En als wij stil en ongedwongen elkaar helpen en denken aan het geluk van de mens naast ons, zijn we geen 'knechten' meer. Jezus zegt op een andere plaats in het evangelie: jullie zijn mijn vrienden, als jullie mij willen volgen. 
  En vrienden, die vragen geen complimentjes, als ze elkaar helpen. 
  Hun beloning is dat ze kunnen zien dat een ander wat gelukkiger wordt. 

  02-10-2022 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 12-2023
 • 11-2023
 • 10-2023
 • 09-2023
 • 06-2023
 • 05-2023
 • 04-2023
 • 03-2023
 • 02-2023
 • 01-2023
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!