Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 28-11-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God zoekt een plek waar Hij kan wonen - 1e zondag van de advent C 2021 - Fred

  Eerste zondag van de advent C 2021 - Zondag 28 november 2021

  Eerste lezing: 1e boek Tessalonicenzen 3, 12 – 4, 2 'De Heer sterke uw hart'
  Evangelie: Lucas 21, 25-28.34-36 - 'Uw verlossing komt nabij'

  Het evangelie duiden wij vaak aan als de blijde boodschap. Dat is trouwens de betekenis van het woord uit het Grieks. Maar het evangelie dat we zonet hebben gehoord getuigt eigenlijk van niet veel blijheid of optimisme. Het is bijna een onheilspellende boodschap: mensen beven van schrik voor het gebulder van de stormachtige zee. Veel blijde boodschap is er niet te merken.

  Eigenlijk is het een beetje kenmerkend voor deze tijd van het jaar: de advent. Ook in de natuur is het zowat de donkerste periode van het jaar. En vaak krijgen we dan in de kerk ook profeten aan het woord. En zij brengen ook zelden een boodschap van blijdschap en hoop. Wij kennen in onze taal het woord "profetisch". En dat doet ons denken aan een toekomstvoorspelling die later dan nog blijkt uit te komen ook. 
  Maar eigenlijk zijn profeten geen voorspellers van de toekomst. Zij voorspellen niet wat gaat gebeuren, zij komen eerder waarschuwen voor de manier waarop wij bezig zijn. En als we nog eens naar de betekenis van het Griekse woord mogen verwijzen, dan is een profeet iemand die spreekt in de naam van een hogere macht, in de bijbel in de naam van God.

  En zo een profeet - we kennen er wel enkele: Jesaja, Jeremiah, Ezechiël - is geen toekomstvoorspeller, maar iemand die heel bewust leeft in zijn eigen tijd, te midden van zijn eigen volk. En hij wil dat volk waarschuwen, omdat ze in zijn ogen - en in de ogen van God - verkeerd bezig zijn. En om hen te waarschuwen, hangt hij een onheilspellend beeld op van wat hen te wachten staat, als ze hun levenshouding niet veranderen of bijsturen. En dat is geen populaire boodschap. Profeten kregen dan ook vaak te maken met kritiek, met ongeloof en verdachtmakingen. 

  Profeten kennen we uit het oude testament. Maar er zijn er vandaag ook. We kennen zelfs hun namen: Marc Van Ranst, Steven Van Gucht, Erika Vlieghe, Pierre Van Damme en nog een paar anderen. Zij spreken niet in naam van God, maar in naam van de wetenschap, gebaseerd op hun vakkennis en op onderzoek. Ook zij kunnen de toekomst niet voorspellen. Ze weten niet wat ons allemaal te wachten staat. Maar ze zetten ons aan tot waakzaamheid en voorzichtigheid. Ze beseffen dat ons eigen gedrag bepalend zal zijn voor ons aller toekomst.

  En ook hun boodschap is niet hartverwarmend of populair. En ook zij krijgen meer dan hun deel aan kritiek. En die kritiek gaat meestal niet over de inhoud, over de boodschap die zij brengen. Maar wel over hun taalgebruik, hun kledij, het aantal keren dat zij in beeld komen, enzovoort. Alles om de aandacht af te leiden van de boodschap die zij brengen. Want die boodschap kunnen we uiteindelijk moeilijk ontkennen of betwisten.
  En misschien zijn er nog andere profeten van onze tijd: Greta Thunberg en Anuna De Wever bijvoorbeeld. En hun talloze aanhangers en medestanders. Ook zij proberen mensen te waarschuwen. Ook al hebben zij niet hetzelfde gezag als de virologen of ervaren wetenschappers, we kunnen toch moeilijk ontkennen dat we bezig zijn ons klimaat en onze natuur grondig te beschadigen en in gevaar te brengen.
  En ook hun boodschap horen mensen niet graag. En weer staan we klaar met kritiek en bedenkingen die niet zozeer over de inhoud gaan. Zijn ze niet te jong om te oordelen? Lopen ze niet te hard van stapel? Moeten ze niet op school zijn en studeren? Is spijbelen wel de juiste methode? En... zouden ze beter niet in de eerste plaats naar zichzelf kijken?

  Dat laatste, mensen, is wat wij allemaal zouden moeten doen. Naar onszelf kijken. Want uiteindelijk is dat de bedoeling van al die profeten, die van vroeger, uit het oude testament, en die van nu. Hun boodschap is niet gericht tot een paar machthebbers of verantwoordelijken, maar tot iedereen. Wat kunnen we zelf doen aan de opwarming van de aarde? En aan het onder controle krijgen van de besmettingen van het coronavirus?

  Dat is ook de reden waarom er in de advent regelmatig boodschappen van profeten op ons worden losgelaten. En dat ze ons waarschuwen met onheilspellende toekomstvisioenen. Want die voorspellingen gaan uitkomen,  als we ons gedrag niet aanpassen. De profeten willen ons niet bang maken, maar aanzetten tot waakzaamheid en voorzichtigheid. Daarom worden in de advent – de weken waarin we wachten op kerstmis - vaak profeten opgevoerd.

  Gelukkig hebben wij in de viering vandaag niet gekozen voor een profeet, maar voor een stukje uit een brief van Paulus. En die slaat toch een beetje een andere toon aan. Broeders en zusters, jullie kennen de voorschriften en raadgevingen die Jezus ons gegeven heeft. Laten we ze meer dan ooit eerlijk en consequent toepassen, dan komt het allemaal wel goed. Want waarschuwen moeten we natuurlijk blijven doen. Maar in de advent is er ook altijd hoop. En met die hoop kunnen wij uitkijken naar kerstmis. 

  28-11-2021 om 07:29 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  21-11-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christus Koning - 34e zondag door het jaar B 2021 - Paul Scheelen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vierëndertigste zondag door het jaar B 2021 - Zondag 21 november 2021

  Eerste lezing: Apokalyps 1, 5-8 'Een koninkrijk van priesters'
  Evangelie: Johannes 18, 33b-37 - 'Gij zegt dat Ik koning ben'

  Christus, Koning van het heelal

  Toen Mussolini met zijn fascistische gedachtengang in 1922 de mars op Rome organiseerde, werd hij door zijn zwarthemden uitgeroepen als Il Duce.
  In 1925 wordt Hitler de Führer van de nationaal Socialistische Duitse partij.
  In datzelfde jaar schrijft Pius XI de kritische encycliek 'Quas Primas'. 
  Niet de macht van het fascisme, van het kapitaal, van het geweld is de basis voor een gezonde samenleving, maar de liefdevolle kracht van God, 
  vergevend nabijgekomen in Christus.
  Tegen de massale propaganda van de fuhrers en de duce's plaatst Pius XI in 1925 het beeld van een ander leiderschap, een macht met een ander gelaat. 
  Hij stelt het feest in van Christus Koning. Eigenlijk een geuzenaam.

  In het dom museum van Wurzburg zag ik enkele jaren geleden een boeiende confrontatie tussen moderne kunst en religieuze werken uit het verleden.
  Ik werd getroffen door een van die presentaties, nu te zien in de projectie hier vooraan.

  Een mensonterende middeleeuwse voorstelling van een vernederde, naakte, gegeselde en met doorndoorvlochte gekroonde Jezus. En toch opvallend die rustige blik waarmee hij je aankijkt zoals weleer zijn blik gericht was naar Pilatus.
  En daarnaast dat moderne werk van een man die ook jou naar de ogen ziet. 
  Ondersteunend een afgebeuld lijf, tracht hij, mededogend, nabij te zijn. 
  Torst hij het wezenloze lijf van een van die gevluchte papa's, afgeslagen aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen?
  Een regime dat kwetsbare mensen misbruikt om druk uit te oefenen.
  Hoor ik president Aleksandr Loekasjenko uitroepen: 'Wat is waarheid?'

  Waar is Jezus in dat modern kunstwerk?
  Is hij dat gegeseld lijf, weerloos in de handen van mensen?
  Of is hij de man die je, torsend aankijkt en verlangt dat zijn rijk wortel mag schieten in je innerlijk, in je geweten. 

  Nee, Pilatus, mijn rijk, mijn visioen op mensen, hoort niet in deze op zichzelf gerichte wereld. Het schiet maar wortel waar, als een kind van God, je je diepste vrijheid kunt beleven.
  Op de achtergrond hoor je psalm 72 opklinken, over de Messiaanse koning.
  Een Messiac, vertaald betekent het: 'een doordrenkte van Gods hunker'.

  "Hij zal opkomen voor misdeelden, recht doen aan de minste der mijnen.
  De machten die ons dwingen zal hij breken en binden.
  Voorstander zal hij zijn van de armen, een vriend van wie niemand heeft.
  Voor kleinen is hij steeds bereikbaar, de rechteloze geeft hij nieuwe hoop...
  Dan dragen de bergen volle schoven van vrede
  en de heuvels torsen een overvolle oogst aan gerechtigheid."

  "Ja, zo'n koning, en niet anders, ben ik" zegt Jezus terwijl hij Pilatus aankijkt.
  De liturgie die we vandaag vieren steekt vol onverzadigbare hunker naar menselijke schoonheid, dicht bij het dagelijkse leven.
  We staan met beide voeten in de realiteit van menselijk geluk en liefde, 
  maar vaak ook in de pijnlijke onmacht, zelfs de zinloosheid van lijden en dood. 
  Sommigen van ons leven met het gemis van een geliefde in het hart.
  Doorheen dat alles worden wij opgetild, weggevoerd naar iets koninklijks, 
  naar een hoop die ons overschrijdt. 
  Naar een Geliefde die nooit loslaat, naar een Stem die blijft door zinderen.

  Wat ik bewaar van Christus is het beeld van de mens die zijn ego overwint 
  en één wordt met de naamloze Bron die liefde is en die hij zijn "hemelse Vader" noemt. 
  Dan verlang je dat die koninklijke mens ook in jou mag openbloeien 
  nu we voor de dageraad staan van de advent.

  Paul Scheelen

  21-11-2021 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  14-11-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Houvast vinden - 33e zondag door het jaar B 2021 - Marc

  Drieëndertigste zondag door het jaar B 2021 - Zondag 14 november 2021

  Eerste lezing: Daniel 12, 1-3 'In die tijd zal uw volk worden gered'
  Evangelie: Marcus 13, 24-32 - 'Hij zal zijn uitverkorenen verzamelen'

  We naderen stilaan het einde van het kerkelijk jaar. 
  En dan horen we de teksten uit de bijbel, die gaan over het einde van de wereld. Nu zijn dat geen makkelijke brokjes lectuur, want de geschiedenis van hun ontstaan is nogal ingewikkeld. Maar ze hebben wel één ding gemeen: ze gaan niet alleen over rampen en verschrikkingen, maar ook over bevrijding uit die rampen. Ze getuigen van een geloof ondanks alles: ondanks alles wat die mensen overkwam, bleven ze uitkijken naar "andere tijden", na de tijden van rampspoed. 

  De mensen die naar deze boodschap luisterden, hadden wel hun deel gekregen aan oorlog, epidemie, onderdrukking, vervolging. En toch geloofden ze dat 'de uitverkorenen' uiteindelijk gerechtigheid zouden krijgen. Geloof ondanks alles, zoals de allereerste christenen na de kruisdood van Jezus durfden te geloven dat hij de dood had overwonnen.

  Het is dat geloof ondanks alles, dat mij wel aanspreekt in de lezingen vandaag. Doorheen de eeuwen hebben deze teksten veel mensen moed gegeven om te blijven hopen op de bevrijding van het kwaad. De teksten doen me heel sterk denken aan die woorden van Maarten Luther King in 1963: I have a dream. En dat was geen droom waar men uit wakker wordt om dan teleurgesteld met de voeten op de grond te belanden. 
  Het was een droom die slaven, en hun afstammelingen, moed en kracht heeft gegeven om te blijven gaan, om te durven geloven in het visioen van een beloofd land van rechtvaardigheid, en die dat doel wilden bereiken, zoals Maarten Luther King, langs de weg van geweldloosheid en naastenliefde. 

  Doorheen de eeuwen hebben vele mensen in dat geloof een houvast gevonden om het vol te houden. Om het vol te houden te zorgen voor hun zieke naasten, om het vol te houden naar vrede te zoeken, om het vol te houden barmhartig te zijn, om het vol te houden vergiffenis te schenken, om het vol te houden ook in oorlog en geweld een goed mens te willen zijn. Dat is alleen mogelijk, als we durven geloven dat er ooit andere tijden zullen komen. 

  En dat is ook alleen maar mogelijk, als er mensen naast ons meegaan op die soms pijnlijke tocht naar dat Beloofde Land, mensen die ons recht helpen als we in mekaar zakken. Zulke mensen zijn als de vorst Michaël in de eerste lezing. Mensen die ons optillen uit onze kleinheid en zwakheid. Mensen die ons dichter bij de hemel brengen. 
  Zo iemand was ook Jezus. 
  En zijn gelovige kracht heeft ontelbaren in beweging gebracht om ook zijn weg te gaan. 
  Wij delen in zijn droom, die ooit werkelijkheid wordt. 

  14-11-2021 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  07-11-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Omgekeerde wiskunde - 32e zondag door het jaar B 2021 - Marc

  Tweeëndertigste zondag door het jaar B 2021 - Zondag 7 november 2021

  Eerste lezing: 1 Koningen 17, 10-16 'Van een handvol meel maakte de weduwe een broodje'
  Evangelie: Marcus 12, 38-44 - 'De arme weduwe offerde het meest'

  Wegwijzerviering, een viering waar de eerste communicanten, vormelingen en families van harte welkom zijn

  Als er vandaag meisjes en jongens zitten die een paar weken geleden gevormd zijn, dan zullen ze zeker nog wel weten wat 'omgekeerde wiskunde' is, de wiskunde van Jezus. 
  Hoeveel is 4 : 2 in de gewone wiskunde, de wiskunde van buiten de kerk? Juist, 2. 
  Maar hoeveel is 4 : 2 in de wiskunde van Jezus? 8 ... 

  Want de wiskunde van Jezus volgt de regel: 'gedeelde vreugde is dubbele vreugde". Als je deelt met iemand, zijn er twee mensen blij. En als je niet wil delen, als je wat je hebt alleen maar voor jezelf houdt, maak je de wereld alleen maar verdrietiger. Dan blijven de andere mensen zitten met hun problemen, en jij wordt er ook niet blijer mee.

  Dat hebben we gehoord in die eerste lezing: als niemand nog wil delen, kan er geen feest zijn. 

  In het verhaal uit het evangelie, ziet Jezus iemand die echt haar best doet om te delen met anderen, ook als ze zelf niet veel heeft. En Jezus zegt aan zijn leerlinge: "Die arme vrouw is een voorbeeld voor jullie allemaal!" 
  Ja, we weten het wel: als we zelf veel hebben, zit er soms een duiveltje op onze schouder dat fluistert: "Hou het maar goed bij! Niks geven aan die anderen, die moeten er zelf maar voor zorgen..." 

  En daar is Jezus niet mee akkoord. 
  Hij wordt kwaad als hij ziet hoe mensen die het goed hebben, zo weinig willen delen. Hij zal later tegen zijn leerlingen zeggen: als je groot wil zijn in mijn rijk moet je de zwakkeren helpen om het ook goed te hebben. En dan zal je zelf ook gelukkig worden. 
  Wie sterk is, wie het goed heeft in het leven, en leerling van Jezus is, zal de kleineren en zwakkeren helpen. 
  Ik ga een foto tonen. 
  Wie is de grootste en de sterkste hier? Dat meisje onderaan. Wie is de 'zwakkere'? Zij die omhooggehouden wordt. 
  Als wij, als we het goed hebben, onze kracht gebruiken om wie minder kracht heeft, omhoog te helpen klimmen, dan kunnen we samen medailles winnen. Samen gelukkig zijn. 
  En dat is veel plezanter dan alleen. 

  07-11-2021 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  01-11-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het levenslicht springt op groen - Allerheiligen B 2021 - Paul Scheelen

  Allerheiligen B 2021 - Maandag 1 november 2021

  Eerste lezing: Apokalys 7, 2-4.9-14 'Een ontelbare menigte'
  Evangelie: Matteüs 5, 1-12a - 'De zaligsprekingen'

  ALLERHEILIGEN

  We stonden samen voor het rode licht aan het zebrapad.
  Een veel te grote jongen in een kinderwagen, Zeven, acht jaar wellicht, 
  spastisch, ongedurig.
  Een jonge vrouw, was het zijn moeder, 
  voelde zijn onzekerheid en wreef spelend door z'n zwarte krullenbos.
  Hij spande zijn lijf als een boog, armen uitgestrekt in ongecontroleerde stuiptrekking. Ogen die angstig ronddraaiden.
  Ze kuste zijn voorhoofd, toen boog ze dieper tot aan zijn lippen 
  en er schoof een glimlach over hem, iets moois. 
  Heel even was je getuige van iets groots.
  Het licht sprong op groen.

  Allerheiligen spreekt van heiligen, van 'heel-gemaakte', helende mensen, 
  mensen met naam en vooral zonder naam, gekend en vooral ongekend, 
  mensen van vroeger en mensen van nu in wie onze God 
  - Hij die heet- "Ik zal er zijn voor u"- 
  zich heeft mogen uitleven omdat zij zich inleefden in Hem. 
  Je kan ze goed herkennen zei het evangelie daarjuist: 
  Heilig zijn zij die met hun kleinheid maar ook met hun kracht voor God staan, 
  die hun leven als een geschenk uit zijn handen durven te beleven. 
  Ze kunnen genieten van de vreugde van anderen 
  maar ook empathisch zijn bij verdriet. 
  Die hongeren en dorsten naar gerechtigheid voor ieder mens, 
  die tegen hoongelach willen opkomen voor het klimaat of mensen zonder papieren
  en doorgaan met zachte moed, zonder hardheid of bitterheid. 
  Die een groot hart hebben voor al wat zo kwetsbaarheid is in de medemens.
  Ze stralen iets van vrede uit. 
  Staan recht in hun schoenen, doorzichtig en zuiver van hart.  

  Ach nee, heiligen zijn geen helden, geen perfecte mensen. 
  Ze kennen hun klein menselijkheid, hun lidtekens, 
  maar toch wordt er iets door hen zichtbaar van Gods Woord:
   "Ik zal er zijn voor jou in lengte van dagen". 
  Je trekt je aan hen op, je laat hen je krullen strelen wanneer je spastisch leeft.
  Je herkent in hen het beste van jezelf.
  Ze zijn meer aanwezig dan wij op het eerste gezicht zouden denken. 
  Ze stralen vooral iets uit: 
  vreugde, warmte, liefde die meer is dan mensenwerk. 
  Bij hen voel je je thuis. 

  Ach laten we vandaag voor één keer eens intens die verbondenheid beleven met mensen van vroeger en nu, van dichtbij en veraf. 
  Ze lieten sporen na in ons leven. 
  Mensen om te her-inneren, een plek te geven in ons diepste binnenste, 
  een plek waar ze blijven spreken, 
  waar wij ons voeden aan hun woorden en hun waarden, 
  aan hun gegrepen zijn - door God en mensen. 
  Neen, wij staan niet op ons eentje in deze grote wereld. 

  De dagen worden korter, de vergankelijkheid voelbaar. 
  Dit is een dag met een geweldige inhoud.
  Ja een mens is meer dan een lijf, meer dan een verhaal, meer dan relatie. 
  We hebben iets van doen met onze Oorsprong die ons overstijgt, 
  die groter is dan ons hart, 
  groter dan ons verhaal van zoveel goeds en zoveel stommiteiten.

  Allerheiligen is meer dan een kerkhof bezoeken uit postume beleefdheid. 
  Het is bewust worden van dat ietsje meer dat alles anders maakt. 
  Het is die tedere kus op angstig rondraaiende ogen, 
  die zoen op onbeheersbare spasmen.
  Een zoen van liefde. Grenzeloos over tijd, plaats en ruimte heen.
   
  Zo ontstond ons vermoeden, 
  ja dat vertrouwen dat al onze lieve doden op één of andere manier, 
  wie zal het zeggen, bij God zijn thuisgekomen, 
  geborgen in zijn vaderlijke en moederlijke liefde. 

  Als je dat beseft springt het levenslicht op groen.

  01-11-2021 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 02-2024
 • 01-2024
 • 12-2023
 • 11-2023
 • 10-2023
 • 09-2023
 • 06-2023
 • 05-2023
 • 04-2023
 • 03-2023
 • 02-2023
 • 01-2023
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!