Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 27-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrede voor iedereen - Heilige Familie C 2015 - Fred

  Heilige Familie C 2015 - Zaterdag 26 en zondag 27 december 2015

  Eerste lezing: Het eerste boek Samuël, 20-22.24-28 - 'Samuël, aan de Heer afgestaan'
  EvangelieLucas 2, 41-52 - 'Jezus wordt gevonden in de tempel'

  Een kleine twee weken geleden werden we in de nieuwsberichten opgeschrikt door tragische ongevallen. Op twee dagen tijd werden drie jongeren op hun fiets aangereden en uit het leven weggerukt. Een drama, een onherroepelijk en onbegrijpelijk verlies voor hun ouders, familie en vrienden.
  Het is de nachtmerrie van zoveel ouders. Een kind dat niet thuiskomt op het voorziene of afgesproken uur en de onrust die daaruit voortkomt. Wanneer komt hij of zij thuis? Waar is hij en met wie? Waarom verwittigt hij niet? Er zal toch niets gebeurd zijn? Hij zal toch niet …

  Het was in  het evangelie eigenlijk niet anders. 
  Voor de eerste keer was Jezus met zijn ouders mee het paasfeest gaan vieren, in Jeruzalem. Hij was toen twaalf jaar. Het was een reis van een paar dagen en bij de terugreis blijkt dat Jezus niet is meegekomen. Maria en Jozef doen wat alle ouders zouden doen: ze gaan hem zoeken. En pas na drie dagen vinden ze hem. En Jezus is zich blijkbaar van geen kwaad bewust.

  “Jongen, waarom heb je niet gezegd waar je was?” vragen zij. En hij antwoordt: “Jullie wisten toch dat ik hier was”. Ook dat herkennen wij. Ouders snappen niet onmiddellijk waar hun kind zich bevindt, waar hij of zij zich thuisvoelt. En de jongere heeft niet of niet duidelijk genoeg  aangegeven waar hij naartoe ging. Kinderen willen hun ouders geen pijn doen of ongerust maken, maar ze doen het wel. Kinderen willen toch alleen maar hun eigen weg gaan, en ouders moeten dat willen aanvaarden en begrijpen.
  Het ging er bij Maria, Jozef en Jezus blijkbaar niet anders aan toe. 
  En toch spreken we over hen met de benaming “de heilige Familie”. We vieren hun feest vandaag. Ik herinner mij nog vaag de prentjes over de heilige familie uit mijn kindertijd, zo rond het midden van de vorige eeuw en hoe die vader, moeder en zoon daar werden afgebeeld.

  Het leek allemaal zo vredig, braaf en rimpelloos. In dat gezin waren er blijkbaar nooit problemen. Er viel nooit een hard of onvertogen woord, er werd nooit gevloekt of zelfs tegengesproken. Er werd nooit met deuren gesmeten of op tafel geklopt. Nooit hoorde men bij het eten de opmerking: “Ik lust dat niet”, er werd zelfs nooit een boertje gelaten aan tafel. Laat staan dat iemand het in zijn hoofd zou halen om te laat thuis te komen. Laat die prentjes aan de jeugd van nu zien en zij zullen allicht zeggen: “Wat zijn dat drie seuten!”
  Dat beeld van de heilige familie hebben wij al lang  niet meer. Het wordt trouwens tegengesproken door het evangelie van vandaag. Een heilige familie is geen gezin waar geen discussie of conflict mogelijk is. Of waar elk meningsverschil of probleem wordt uit de weg gegaan. Of waar alles wordt doodgezwegen of met de mantel der liefde wordt bedekt.

  Een heilige familie is een gezin waar men op zoek gaat naar het kind dat men kwijt is, dat men niet meer terugvindt, dat verloren gelopen is. Desnoods drie dagen lang, of nog langer als het moet. En waar men blij is dat het eindelijk terecht is en blijkbaar niets verkeerd heeft gedaan.

  Een heilige familie is een gezin waar men wel eens met slaande deuren vertrekt, waar wel eens harde woorden vallen. Maar men wel nadien het conflict probeert uit te praten. Waar men wel opnieuw probeert te beginnen, met meer begrip en aandacht voor elkaar. Waar de oplossing van een conflict belangrijker is dan straffen of elkaar verantwoordelijk stellen en verwijten maken.
  Een heilige familie is een gezin zoals die vader uit de parabel van de verloren zoon uit een ander evangelie. Waar men een kind de vrijheid geeft om in zijn ongeluk te lopen, maar nadien dag na dag op de uitkijk blijft staan tot hij terugkomt. En dan een groot feest geeft, tot spijt van wie het benijdt.

  Een heilige familie is een gezin waar iedereen zich bekommert en zich aanbiedt om te zorgen voor dat ene probleemkind dat alle aandacht opeist En waar iedereen zijn eigen ambities en verlangens daarvoor even opzij kan zetten. Waar een zwaar zieke een centrale plaats inneemt.

  Een heilige familie is een gezin dat zich niet beperkt tot de eigen noden en zorgen, maar ook oog heeft voor de buitenwereld. Waar men de eigen kleine problemen kan relativeren en zich kan bekommeren om mensen in een nog veel  grotere nood. 
  Gelukkig zijn er zo nog heel wat gezinnen. En we komen ze tegen, ook in onze buurt. Een heilige familie komt in deze periode samen rond de kerstboom met heel veel goede voornemens voor het nieuwe jaar. 
  En bidt daar samen om vrede. Vrede voor iedereen …

  27-12-2015 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  19-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God komt bij ons wonen - 4e zondag advent C 2015 - Marc
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vierde zondag van de advent C 2015 - Zaterdag 19 en zondag 20 december 2015

  Eerste lezing: Micha 5, 1-4a - 'Uit u, Bethlehem, wordt geboren die over Israël zal heersen'
  EvangelieLucas 1, 39-45 - 'Gezegend de vrucht van uw schoot'

  Bij het voorbereiden van deze preek stootte ik op een middeleeuws schilderij: het bezoek van Maria aan Elisabeth. 
  Als je dit wat aandachtiger bekijkt, ontdek je een detail dat misschien niet onmiddellijk opviel: dit is een voorloper van de echografie... niet alleen de beide aanstaande moeders worden afgebeeld, maar we zien ook “de vrucht van hun schoot”. Later vond men deze openhartige beelden aanstootgevend, en heeft men beide jongetjes-in-wording zedig overschilderd. Het is pas bij een recente restauratie dat men Jezus en Johannes terug ontdekte.

  Ik vind dit een ontroerend tafereel. 
  Ontroerend is de jonge Maria die voor zich uit staart: zij vermoedt de toekomst, maar beseft helemaal niet wat er op haar afkomt. Ze zoekt steun bij haar oudere nicht. Elisabeth, met in haar ogen de scherpzinnigheid van een vrouw die weet wat het leven brengt, legt een troostende hand op de schouder van haar nog argeloze nicht. 

  En dan “Jezus en Sint Janneke”... 
  De schilder geeft ook wat catechese: Jezus is de zaligmaker, omgeven door een stralenkrans, Johannes weet wat zijn rol is: hij is “maar” de voorloper, ja, hij knielt om door Jezus gezegend te worden.
  Dit naïeve schilderij zegt mij meer dan diepe theologische bespiegelingen over incarnatie, drievuldigheid of maagdelijke geboorte. Het spreekt over ons geloof, omdat ons geloof het geloof van naïeve mensen is. Dat staat trouwens in het evangelie: “als jullie niet worden als deze kinderen”... En we zullen het horen in het kerstverhaal: het goede nieuws wordt door ongeletterde herders gehoord en begrepen, niet door schriftgeleerden en machtigen.

  Maar we mogen ons niet vergissen: naïef is niet onnozel, dom, dromerig. We weten dat die ongeboren kinderen die zich hier aan ons tonen, allebei een gruwelijke en onrechtvaardige dood zullen sterven. Ons gelovig verhaal vertelt dat die argeloze jonge vrouw de moeder van smarten zal zijn. Zoals er zovele moeders van smarten in deze harde wereld huilen om hun kind. 

  De naïviteit van ons geloof is een naïviteit die we delen met al die mensen die het altijd maar weer opnieuw aandurven om kinderen op de wereld te zetten. Het is de naïviteit van wie op de puinen van het leven, van een land, van verwoeste illusies zich rechtzet en opnieuw begint. Het is de naïviteit van Anne Frank, die zo sterk aanvoelde dat het met haar slecht ging aflopen, en toch bleef geloven in de innerlijke goedheid van mensen. 
  Wij geloven, naïef, in de goedheid van mensen, in de goedheid van het leven dat altijd weer zijn kop opsteekt doorheen de harde korst van verkoolde aarde.

  Dat geloof krijgt gestalte in die twee zwangere vrouwen. Symbool van leven en hoop, maar ook van kwetsbaarheid en weerloosheid. Als we ons in hen kunnen herkennen, is het onze eigen kwetsbaarheid en zwakheid waarvan we ons bewust worden. Misschien is ons geloof inderdaad naïef voor wie sterk in het leven staat, de overwinnaar die kan uitgaan van zijn eigen sterkte. De Duitse filosoof Nietzsche heeft geschreven dat het christendom een slavengodsdienst is. Maar ik vrees dat elke mens, vroeg of laat, botst op de eigen zwakheid. Die zwakheid ervaren we in onze onmacht om echt en altijd goed te zijn, in ons onvermogen om oorlog en haat te stoppen, in de onvermijdelijke capitulatie, vroeg of laat, voor ziekte en dood. Ooit moeten wij alles uit handen geven. 

  Dan zegt het geloof van deze schilder, het geloof van die zwakke vrouwen, het geloof dat zovele mensen troost, moed, hoop heeft gegeven: de triomf van de zinloosheid, de overwinning van het kwaad, de vernieling van wat goed en schoon is: het is slechts schijn. 
  We weten niet hoe, we weten niet wanneer, we weten niet waar, maar de zwakheid van het echte leven steunt op een diep en onverwoestbaar fundament, wij geven het stamelend een naam: God, en ergens staat in het Nieuwe Testament: God is liefde. 
  Een liefde die zich niet laat vernietigen, maar in zwakke mensen steeds weer nieuw leven doet ontstaan. Leven dat we ooit uit handen moeten geven, maar in Zijn handen veilig is.

  Met dank aan Wieteke van Zeil, voor haar artikel 'Knielend in de buik', verschenen in Sir Edmund, bijlage bij De Volkskrant, 17 oktober 2015.

  19-12-2015 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  13-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Viering Welzijnszorg - 3e zondag advent C 2015 - Hilda

  Derde zondag van de advent C 2015 - Zaterdag 12 en zondag 13 december 2015

  Eerste lezing: Sefanja 3, 14-18a - 'De Heer zal zich om u verblijden'
  EvangelieLucas 3, 10-18 - 'Er komt iemand die sterker is'

  Tijdens de homilie werd de campagnevideo van Welzijnszorg op groot scherm geprojecteerd

  Een kinderwagen zet mensen in beweging. Wie komt niet graag kijken naar het kindje dat erin ligt? Het jonge leven trekt ons aan. Maar een kind in een kinderwagen daagt ons ook uit. Om na te denken over de samenleving waarin het moet opgroeien. Een kind wens je een gelukkige toekomst met veel kansen toe.

  Niemand kiest voor een toekomst in armoede niet voor zichzelf noch voor zijn kinderen of kleinkinderen.  En toch…  1 op 7 mensen in ons land leeft in armoede. Zij proberen dag na dag te overleven. Durven zij dromen van een betere toekomst?
  Welzijnszorg wil mensen in armoede hoop geven op een betere toekomst. Maar we kunnen dit niet alleen. De toekomstdroom van mensen in armoede is een zaak van iedereen die samen met Welzijnszorg gelooft in een solidaire samenleving. Een samenleving waar niemand uit de boot valt en ieder zijn rechten kan opnemen.  

  Met de campagne van 2015 wil Welzijnszorg de aandacht vestigen op het belang van een duurzame armoedebestrijding om die solidaire samenleving vorm te geven. Duurzame armoedebestrijding pakt de oorzaken aan van de ongelijkheid die armoede creëert, het pakt de wortels van het armoedeprobleem aan.

  Een mooie toekomst waar iedereen van kan dromen is voor mensen in armoede nog veraf. Vooral op het vlak van wonen, vervoer en gezondheid stelt Welzijnszorg vast dat nog heel wat duurzame maatregelen ontbreken waardoor mensen in armoede het extra moeilijk hebben. Daarom voert Welzijnszorg campagne in 2015, daarom hopen we ook dat jij meedoet.  

  13-12-2015 om 12:46 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  10-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gezinsviering - 2e zondag advent C 2015 - Herman

  Tweede zondag van de advent C 2015 - Zaterdag 5 en zondag 6 december 2015

  Eerste lezing: Brief aan de Filippenzen 1, 3-11 - 'Onberispelijk op de dag van Christus'
  EvangelieLucas 3, 1-6 - 'Heel de mensheid ziet Gods redding'

  Noot Bij deze gezinsviering heeft Herman de preek niet uitgeschreven

  10-12-2015 om 10:02 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  07-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dromen - 1e zondag advent C 2015 - Hilde

  Eerste zondag van de advent C 2015 - Zaterdag 28 en zondag 29 november 2015

  Eerste lezing: Jeremia 33, 14-16 - 'Ik schenk David een afstammeling'
  EvangelieLucas 21, 25-28.34-36 - 'Uw verlossing komt nabij'

  Noot gezinsviering: eerste lezing het verhaal van ‘Het spaarvarken’.

  Lied uit cd Kinderen voor kinderen: ‘Ik heb zo wa wa wa waanzinnig gedroomd!’ (alleen refrein )

  Aan de kinderen: ‘Had je al eens een droom die je graag in ’t echt had beleefd?’
  ‘Waarvan droom je zo al?’
  ‘Weet iemand van jullie al wat hij/zij wil worden later?’
  ‘Zou je ’t proberen waarmaken?’
  ‘Wat zou je er kunnen voor doen denk je?’

  De sterren zullen wel niet van de hemel vallen. Daar zijn we wel heel gerust in. 
  De bedreiging zit niet in de natuurelementen. Maar wel in wat de mens er mee doet, dat is de bedreiging. 
  Sinds 14 dagen leven we in een bijzondere, wat angstige, wat bedreigende sfeer.
  Hoe verder we uit een grootstad wonen, hoe geruster we zijn.

  Maar TV, Radio en onze Smartfones, wekken nog ongerustheid.
  Onze planeet is niet meer de veiligste plek in het heelal. 
  Dat is ook wat het evangelie vandaag ons in beeldrijke taal wil duidelijk maken. Want ook 2000 jaar geleden leek onze aarde al niet meer de veiligste plek in het heelal.
  Maar tegelijk zit er een boodschap in voor elke leerling van Jezus, voor elke gelovige mens, ook voor ieder van ons die het wil horen. Een boodschap van GODS grote DROOM, God die de mens niet in de steek laat.

  Het is de 1e zondag van de advent!
  Adventum = verwachting, de kinderwagen in onze kerk dit jaar.
  Wat kan dat voor jullie betekenen?

  Voor mezelf is het uitkijken naar de verjaardag van Jezus!
  Zijn verjaardag noemen we al 2015 jaar Kerstmis!

  Ken je Jezus al een beetje?
  Waaraan denk je vooral als je aan Jezus denkt?

  Voor mezelf is Jezus een heel bijzonder man geweest!
  Een Man van Godswege die iets van God’s grote  DROOM  voor de mensen waar gemaakt heeft!
  Hij was gekend voor zijn grote verteltalent. In elke gemeente waar Hij toekwam stond men Hem op te wachten! En wilde zijn verhalen horen.
  Hij was gekend voor zijn grote Menslievendheid!
  Dit ondervonden de mensen door Zijn groot respect voor iedereen zonder onderscheid.
  Door Zijn bijzondere aandacht voor wie ziek was, arm was of uitgestoten werd…
  Door zijn grote verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid.
  En op ’t eind van zijn leven heeft Jezus gevraagd om verder te doen wat Hij heeft voorgedaan…

  Die Man was zo bijzonder in al die dingen, dat later zijn vrienden er een boek hebben over geschreven hebben. Door die boeken van zijn leerlingen vertellen we nu nog wat een bijzonder Man die Jezus wel was en weten we wat nog altijd wat ons te doen staat als we ons ‘christen’ willen noemen.
  Jezus die gezegd heeft, voor Mij moet je niet bang zijn. Bij Mij mag je altijd rechtop staan. Wat er ook gebeurt, bij Mij kan je altijd hulp zoeken.
  Wat denk je van ’t verhaal van ‘het spaarvarken’? Past het bij het verhaal van het leven van Jezus?
  Wat is de meest belangrijke zin van dit verhaal?
  ‘Dat je er maar kunt uithalen wat je er in gestoken hebt’!

  Kijken we naar de oproep van “Music for life!” Iedereen zorgt voor iedereen!
  Die Jezus, Hij is aanwezig op dit kleine plekje, hier aan tafel, waar wij ons verbonden weten om ons te her-inne-ren aan hat lichtpuntje dat we kunnen zijn, aan het verzoenen dat we kunnen met onze klasgenootjes, of zus of broer, aan onze glimlach en aan de schouderklopjes die we kunnen geven…

  We dromen van een wereld zonder terreur, zonder oorlog.
  We dromen van een wereld van vrede!
  We dromen van licht in donkere dagen!
  We verwachten en verlangen  licht en vrede.
  ADVENIAT = laat het gebeuren!

  DROMEN van een betere wereld, van vrede en rechtvaardigheid, het kan en het moet zelfs op tijd.
  Dromen zijn dikwijls het vuur waarin alles wordt gesmeed.
  Ze zijn dikwijls het begin van onze studierichting.
  Ze zijn dikwijls ’t begin van goede voornemens.
  Ze zijn dikwijls ’t begin van een nieuw project voor vrede of rechtvaardigheid, voor armoede of vluchtelingen.om ze waar te maken vragen ze heel veel van je om erin te steken.
  Dromen om ‘dokter’ of ‘ingenieur’ te worden
  Het vraagt moed en heel veel moeite,
  inzicht en voorzienigheid,
  volharding en vertrouwen.
  Dat wens ik ons allemaal.

  Terug het refrein van het lied: ‘ik heb zo wa wa wa waanzinnig gedroomd’ 

  Bronnen: Manu Verhulst, Kris Gelaude

  07-12-2015 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 06-2024
 • 05-2024
 • 04-2024
 • 03-2024
 • 02-2024
 • 01-2024
 • 12-2023
 • 11-2023
 • 10-2023
 • 09-2023
 • 06-2023
 • 05-2023
 • 04-2023
 • 03-2023
 • 02-2023
 • 01-2023
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 09-2005

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Meer blogs