Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 21-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een weerbarstige parabel? - 25e zondag A 2014 - Gie

  Vijfëntwintigste zondag door het jaar A 2014 - Zaterdag 20 en zondag 21 september 2014

  Eerste lezing: Jesaja 55, 6-9 - 'Uw gedachten zijn niet mijn gedachten'
  EvangelieMattheüs 20, 1-16a - 'Zijt gij kwaad omdat Ik goed ben?'

  In een viering worden de eerste lezing en het evangelie nooit zomaar toevallig gekozen. Gewoonlijk vullen ze elkaar aan of is de ene lezing een verduidelijking van de andere. Vandaag is dat niet anders, al is de toon wel verschillend. 
  Jesaja houdt het kort. Twee zinnetjes maar: een oproep om bekering en een uitspraak over de gedachten en wegen van God, die zo verschillend zijn van de onze. 

  In het evangelie worden we deze week weer geconfronteerd met een bekende, maar weerbarstige parabel. Jezus vertelt het verhaal van de wijngaardenier die uur na uur op zoek gaat naar personeel en op het einde van de dag iedereen met gelijke munt betaalt. 
  Het verhaal strijkt een beetje tegen onze menselijke haren in. Ook wij verwachten dat de arbeiders die de hele dag gewerkt hebben, een hoger loon zouden ontvangen dan degene die maar één enkel uur aan het werk waren. 

  Om het verhaal duidelijker te maken, ging ik op zoek naar een vergelijkbare, actuele situatie. 
  Misschien omdat ik deze week bezig was met de voorbereiding van de Sint-Annekes-Feesten, kwam ik terecht bij … “Comme chez SAF”, het restaurant op zondagmiddag. We gaan daar niet rekenen met denariën, daar hebben we geen wisselgeld voor. Maar het team van Patron Peter maakt wel voor iedereen dezelfde lekkere BRUG-menu klaar, voor een vaste, vooraf afgesproken prijs van 17 euro. 
  Iedereen mag, tussen 12 en 2, komen eten wanneer hij of zij wil. Iedereen mag ook zolang of zoveel eten als hij wil, ieder naar behoefte. 
  Maar al eet de ene misschien dubbel zoveel als de andere, toch krijgt niemand achteraf een extra rekening gepresenteerd. Wij vinden dat allemaal normaal. Niemand gaat daarover klagen of reclameren. 

  Wat is er dan zo verschillend dat gebeurt in de parabel, waar wel iedereen te klagen en te zagen heeft? 
  Inderdaad, het verhaal van de wijngaard is een gelijkenis, een parabel, en dus een geënsceneerd verhaal. Ieder onderdeeltje is zo opgebouwd, om het geheel sterker te laten overkomen. 
  Stel dat we hetzelfde gebeuren anders zouden organiseren. Dat de Heer bijvoorbeeld eerst de arbeiders zou uitbetalen die de hele dag gewerkt hebben, één denarie zoals afgesproken. En pas daarna, als zij vertrokken zijn, de andere arbeiders. Dan zou waarschijnlijk niemand klagen of reclameren.  
  Waarom doet de evangelist dat toch? Dat vat hij zelf samen in het laatste vers van de gelijkenis: “Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten”. 

  Dit is wat Mattheüs wil duidelijk maken, omdat hij dat die omkering een essentieel kenmerk vindt van het Koninkrijk en de Godsvoorstelling van Jezus: de Heer is zo grenzeloos goed, dat Hij méér doet dan het gewone. 
  Mattheus wil dat we op een andere manier leren kijken, dat wij ons Jezus manier van kijken een beetje eigen maken.
  Of dat vreemd is, hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. En dat dat lang niet zo onmogelijk is, wil ik duidelijk maken met het verhaal van een kinderfeestje, dat net zo goed enkele dagen geleden bij jullie kon gebeurd zijn. 

  Het verjaardagsfeestje was bijna voorbij. Ze hadden op de televisie naar een film gekeken. Ze hadden taart gegeten. Maar er was nog een half uurtje over. “We spelen blindemannetje!”, zei moeder. De jarige kreeg een blinddoek voor de ogen en met een opgerolde krant mocht hij gaan slaan. Wie geraakt werd, was uit. Die moest zolang op de gang gaan staan. 
  Je begrijpt dat Erik er zó vijf geraakt had. Marjolein en Bart en Inge stonden op de gang. Toen volgden Daan en Pieter en Loes. Daarna werd het moeilijker. 
  Na een kwartier maakte moeder een eind aan het spel. Luuk en Carla hadden gewonnen. “Applaus”, riep moeder. De kinderen klapten. 
  Moeder haalde doosjes snoep te voorschijn. Luuk en Carla kregen er een, “dat heb je verdiend”. Maar moeder ging door met uitdelen. Daan, Pieter en Loes kregen er ook een. En zelfs Marjolein en Bart en Inge! 
  “Dat is niet eerlijk”, protesteerde Luuk. “Die hebben verloren en die krijgen evenveel”. 
  “En waarom niet?” vroeg moeder. “Dacht je misschien dat het leuk was om tien minuten op de gang te staan? Jij hebt al applaus gehad en je hebt de hele tijd mee mogen doen. Je hebt je beloning wel binnen!”
  Bart propte de snoepreep snel in zijn grote mond, bang dat ze het hem af zouden nemen. 
  Zo hoeft deze gelijkenis lang niet een zo onmogelijk verhaal te zijn en is het Koninkrijk der hemelen soms dichterbij dan we wel denken. Amen.
  Verhaaltje gevonden bij een preek van Harrie Brouwers uit 2005.

  21-09-2014 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  16-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opzien en omzien - Kruisverheffing A 2014 - Fred

  Kruisverheffing - Vierëntwintigste zondag door het jaar A 2014 - Zaterdag 13 en zondag 14 september 2014

  Eerste lezing: Numeri 21, 4-9 - 'Het teken van de bronzen slang'
  EvangelieJohannes 3, 13-17 - 'De Mensenzoon wordt omhoog geheven'

  Het feest van Kruisverheffing wordt gevierd op 14 september. Het komt dus maar zo om de zes jaar aan bod in de zondagsvieringen. Het feest gaat terug op een zeer oude traditie. In de vierde eeuw vond keizerin Helena, de moeder van Constantijn resten van het kruis en het graf van Jezus in Jeruzalem. Op die plaats liet de keizer een nieuwe kerk bouwen, de Heilig Grafkerk.

  Het lijkt misschien een beetje vreemd dat er sindsdien nog altijd een feest van Kruisverheffing bestaat en wordt gevierd. Moeten we een kruis gaan verheerlijken? Het is toch een afschuwelijk marteltuig. Het geeft bijna de indruk dat we het lijden en de dood gaan verheerlijken. Maar het kruis is als symbool veel rijker aan betekenis. Het is niet alleen het teken van lijden, maar ook van redding en heil.

  Zo is het trouwens ook in de eerste lezing. De Joden zien het niet meer zitten, omdat hun tocht door de woestijn al zo lang duurt en eigenlijk uitzichtloos lijkt. En de Heer stuurt slangen op hen af. Het lijkt op een straf, maar het is eerder een beproeving, een oefening. Slangen betekenen in de bijbel vaak dood en verderf. 
  Maar Mozes krijgt de opdracht een bronzen slang te maken en die op een staak te zetten. Als hij die staak omhoogsteekt, betekent de slang redding voor wie er naar opkijkt. De slang is niet meer dodelijk, maar levensreddend.

  Ook het kruis kan redding betekenen, als we het verheffen, als we ernaar opkijken. Dat is de tweede betekenis en die wordt dus nu gevierd. Maar waarschijnlijk spreekt ook dat mensen van vandaag  minder aan. Het lijkt allemaal wat abstract of wereldvreemd. Een slang die dodelijk is en een bronzen slang op een stok die levens kan redden. Een kruis dat de marteldood betekent en een kruis dat verlossing brengt. Krijgen we dat nog uitgelegd?
  Misschien moeten we eens kijken naar een simpel houten kruis, eens kijken hoe het eruit ziet. Het bestaat uit twee dwarsbalken, een verticale en een horizontale. En die twee dwarsbalken houden elkaar in evenwicht. Als je de horizontale weglaat, blijft de verticale met moeite overeind. En als je de verticale eruit gooit, begint het helemaal te wankelen. De twee balken zijn allebei nodig of je hebt geen kruis meer.

  De symbolische betekenis daarvan is overduidelijk. De verticale balk verwijst naar boven, naar de hemel, naar God. En de horizontale verwijst naar de wereld, naar de mensen. Christenen hebben beide nodig, om te geloven en om hun geloof waar te maken, in daden om te zetten. En we ondervinden ook dat ze elkaar ondersteunen en versterken.
  Het is een beetje zoals in een kruiswoordraadsel. We moeten zowel horizontaal als verticaal een aantal woorden invullen. En af en toe geraken we vast, kunnen we niet meer verder. Dan kunnen letters in een verticale rij ons helpen om een horizontaal woord in te vullen en omgekeerd. De twee helpen elkaar, kunnen als het ware niet zonder elkaar.

  In de loop van de geschiedenis zijn heel wat kloosterorden opgericht, van diverse aard. Sommige orden noemen we actief, andere contemplatief. De actieve orden staan zoveel mogelijk ten dienste van medemensen. Ze houden zich bezig met ziekenzorg, verpleging, onderwijs, missionering. Ze zijn ook actief in parochies en verenigingen. Maar ook zij komen een paar keer per dag samen om te bidden. Zij hebben ook nood aan de verticale balk. Ze kunnen niet zonder, anders houden ze het niet vol.
  De contemplatieve orden leggen heel sterk de nadruk op gebed, op stilte, op bezinning. Maar ook zij verliezen de horizontale balk niet uit het oog. Zij schenken gastvrijheid en onderdak aan mensen die daar nood aan hebben. Of aan mensen die behoefte hebben aan bezinning, aan rust, aan stilte. Zo geven ze ook meer zin aan hun uren van gebed en bezinning. Zo komt ook voor hen het kruis in evenwicht.
  Ook wij, gewone gelovigen, hebben nood aan dat evenwicht. Er is een tijd geweest dat het voor velen voldoende leek om elke zondag naar de mis te gaan. 
  Wat ze met die boodschap verder deden in het dagelijks leven, leek minder belangrijk. Nu wordt misschien meer belang gehecht aan diaconie, aan zorg voor medemensen, aan opkomen tegen onrecht. Maar de verticale balk wordt soms wat verwaarloosd. Ik bedoel niet dat de kerken plots weer moeten vollopen, maar wel dat iedereen af en toe nood heeft aan een moment of een paar momenten van rust en bezinning. Wie de hele dag door actief bezig is, verliest soms het geheel uit het oog en moet eens kunnen herademen en nadenken. En wie voortdurend nadenkt en bidt en hoopt op een betere wereld, moet ook  maar eens de handen uit de mouwen durven steken … 
  Het een kan niet zonder het ander. Actie en bezinning zijn geen tegengestelden van elkaar. Ze versterken elkaar, geven zin aan elkaar, hebben nood aan elkaar.

  Wij maken zo vaak een kruisteken. Verticaal in de naam van de Vader, horizontaal in de naam van de Zoon. En waar de twee balken elkaar raken in de naam van de Geest, die ons bemoedigt en inspireert. Opzien en omzien is de titel van deze viering. Opzien naar boven, naar de Heer. En omzien rondom ons, naar elkaar. En proberen het evenwicht te bewaren … 

  16-09-2014 om 16:15 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  07-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het klimaat verandert MIJ ook! - 23e zondag A 2014 - Hilda

  Scheppingszondag - Drieëntwintigste zondag door het jaar A 2014 - Zaterdag 6 en zondag 7 september 2014

  Eerste lezing: Ezechiël 33, 7-9 - 'Als gij de boosdoener niet waarschuwt ?'
  EvangelieMattheus 18, 15-20 - 'Wanneer uw broer gezondigd heeft, wijs hem dan terecht'

  Lieve mensen,

  Hebben velen van jullie gisteren, vrijdag, ook de krant ‘de Morgen’ gekocht, om te lezen welke brief van onze bisschop Mgr. Johan Bonny zij hadden kunnen inkijken?
  Dan hebben jullie ook de extra katern ‘duurzaam ondernemen’ gezien en misschien gelezen. Dan zag je ook slogans als: 
  - ‘Sorteer meer, dan Vervuil je minder’
  - ‘We zoeken een draagvlak voor een nieuwe aanpak van distributie.’
  - ‘Circulaire Economie’
  - ‘Ecodesign’ naar gebruik van grondstoffen en hergebruikbaarheid, ontwerpen
  - ‘Consudelen’ consumeren en delen in één klap
  en ga zo maar door….

  Dan hebben jullie misschien ook wel gedacht, wat kunnen wij daaraan doen, daaraan verbeteren? Dan hebben jullie misschien ook even stil gestaan bij het feit of je schuld hebt of niet aan de vervuiling van ons klimaat….

  Wat zeker is, we worden er vandaag nogmaals op aangesproken!
  Vandaag, hier in deze kerk, in onze kerk, die het label van ‘ecokerk te zijn’ in ontvangst mocht nemen.
  We worden erop aangesproken met de woorden van  Ali Newell, Erwin Roosen,  Geert De Decker en van de evangelist Matteüs!
  Matteüs, zijn woorden kies ik om even bij stil te staan!
  Matteüs legt ons een mogelijke  houding voor; hoe we kunnen omgaan met één van onze broeders die iets misdaan heeft… zeg maar; ‘met iemand in onze omgeving die iets misdaan heeft…’
  Hij zegt ons hoe we met heel ons hart en heel ons verstand, mede verantwoordelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van ‘dat misdaan hebben’ en hoe we kunnen bijdragen tot ‘iets meer recht en vrede voor deze man of vrouw…’ .

  Zo denk ik meteen aan de start van het nieuwe schooljaar.
  Hoe verging het ons, wanneer wij iets fout deden! We moesten 100x schrijven ‘ik mag niet praten in de klas’… We werden te kijk gezet in ’t midden van de speelplaats zodat iedereen ons met de vinger kon nawijzen… 
  Nu wordt er een klimaat geschept waarin kinderen nieuwsgierig worden, ja, zelfs leergierig worden… een klimaat waarin kinderen niet worden gekleineerd, waarin ze kunnen groeien…
  Ik denk ook aan het TVprogramma  ‘De Rechtbank’ en zie hoe een rechter de misdader vóór hem tot inzicht brengt om hem te bevrijden van de angst waarin hij door zijn misdaad terechtkwam, om hem uitzicht te geven op een betere toekomst. Hoe de rechter met heel zijn hart wil dat deze misdadiger een mooiere en betere mens wordt en daartoe ook alle kansen geeft, een beter klimaat schept…

  Als actuele kanttekening kijk ik ook vandaag naar onze katholieke catechismus en hoe mensen worden gekleineerd en uitgesloten uit de kerk door het lot dat hen overkomen is… en vooral kijk ik naar het klimaat dat onze bisschop Johan Bonny nu schept, om mensen te bevrijden van het lot waarin ze geboren werden of door niet gewilde omstandigheden terechtgekomen zijn…

  Ja, Matteüs zegt ons hier hoe we dàt liefdevol kunnen doen, omgaan met iemand in ons omgeving die iets misdaan heeft. 
   
  En we zijn niet volmaakt, we durven taxeren en ons vergissen, we betrappen ons op woorden die we niet konden zeggen, of op niet weten omdat we ons niet tijdig informeerden, op ons menselijk tekort en op waarom gaat het zoals het gaat… .
  Dan volgen bij Matteüs, de verzen van verzoening… De Liefde houdt de deur open met de woorden: ‘wat jij verbindt, zal verbonden blijven, wat jij ontbindt zal ook voor Mij ontbonden zijn…’
  Ik lees daarin dat van Godswege, wij allen verantwoordelijkheid in handen hebben gekregen om Mekaar en onze Moeder Aarde bewoonbaar te maken en te houden… . 
  We kennen toch ook de uitspraak van Matteüs, “een mens leeft niet van brood alleen”. Toch moet er ook brood zijn en ligt onze verantwoordelijkheid net zo goed daar…
  Allen mogen en kunnen we ons steentje bijdragen, kunnen we een beter klimaat scheppen opdat er nog lang brood op tafel zou kunnen komen.
  En dat doen we!

  Wij lijken nog ouderwets wanneer we vragen om de deur toe te doen tegen de kou en de onnodige verstook. Wanneer we vragen om het licht uit te doen als je van ’t toilet komt. Als we nog koffie schenken met een melittafilter, en worteltjes raspen met een handrasp…
  En ja wij horen hoe zelfs onze kinderen en kleinkinderen weet hebben van het tekort aan water, en hoe zij de waterkraan niet onnodig laten openstaan. Hoe zij de pesticiden uit de tuin houden en teruggrijpen naar de middeltjes uit grootmoeders tijd. Wij zien hoe zij kiezen voor groenten en fruit van bij ons, zodat het niet de onnodige verre afstanden moet overbruggen met de nodige vervuiling van onze Moeder Aarde… 
  We zien hoe jonge gezinnen zich aansluiten bij de Biodroom die achter het politiebureel gelegen is! En plek om biologisch je eigen groenten te kweken. We zien hoe bij de structurele hervorming van onze parochie een platvorm ‘ de Ecodroom’ voorzien is. Om ook hier de Ecozorg niet uit het oog te verliezen. We zien hoe de groten der aarde duurzame contracten sluiten, en in Japan vragen om afspraken na te leven  tegen 2020! 
  Allemaal vanuit de bekommernis, de liefde voor onze kinderen en kleinkinderen, voor de aarde ons toevertrouwd nog eeuwen lang… 
  Ja, het klimaat, het verandert mij ook…

  En tenslotte biedt Matteüs ons de grote belofte aan dat we er nooit alleen voorstaan… ‘Wanneer we in Zijn naam verzameld zijn, is Hij in ons midden…’
  Want hoe zou het bij God mogelijk zijn, als God niet vlees was geworden in mensen, niet mens was geworden in mensen!
  Hoe zou het bij God mogelijk zijn, als alle God niet geleefd werd, niet geleefd wordt in geduld en eerbied, in plotselinge ontferming, in hartstocht en lange trouw aan Zijn mensen, aan de aarde ons toevertrouwd, onze Moeder Aarde.
  Want begon niet alles met God? Zoals we in ons openingslied gezongen hebben?
  (laten we het nog eens zingen…)
     Het water en het licht en de mens en het vuur en de liefde… 
     en de mens om te wandelen in het licht, in het licht de andere mens te zien die met hem gaat… 
     en de mens met zijn handen om een bloem te plukken…het begon bij God.
  ‘Waar wij in Zijn naam samen zijn’, zoals wij hier en nu, daar rust Zijn zegen op ons doen en laten voor onze menselijke verhoudingen en voor onze Moeder Aarde. 
  Ja het klimaat, het verandert mij ook! 
  Bron: Matteüs, Huub Oosterhuis en Kerugma 

  07-09-2014 om 08:53 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 12-2023
 • 11-2023
 • 10-2023
 • 09-2023
 • 06-2023
 • 05-2023
 • 04-2023
 • 03-2023
 • 02-2023
 • 01-2023
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!