Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 29-05-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij laat ons nooit alleen - Zevende Paaszondag C 2022 – Gie Stappaerts

  Zevende Paaszondag C 2022 - Zondag 29 mei 2022

  Eerste lezing: Handelingen van de Apostelen 7, 55-60 'Ik zie de Mensenzoon aan Gods rechterhand'
  Evangelie: Johannes 17, 20-26 - 'Dat zij volmaakt één zijn'

  Eigenlijk wilde ik, in aansluiting op het evangelie, ingaan op Jezus' vraag, die bidt dat alle mensen één mogen zijn en elkaar zouden liefhebben. Maar in feite vragen we dat elke zondag...
  Toen werd ik zo getroffen door dat bekogelen met stenen, dat ik moest denken aan Oekraïne, waar beide partijen elkaar nu al meer dan 3 maanden bekogelen. Dan moest ik ook denken aan die 19 onschuldige schoolkinderen en hun juffen, die binnen de muren van hun 'veilige' klaslokaal, zomaar werden doodgeschoten. 
  Dus las ik opnieuw het verhaal van Stefanus, een verhaal dat véél verder reikt dan op het eerste zicht lijkt.

  Laten we beginnen waar we nu zijn: de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. In de inleiding zei ik al dat deze zondag bij de protestanten Wezenzondag wordt genoemd, omdat de leerlingen na de hemelvaart van Jezus verweesd achterblijven. 
  De leerlingen staan tussen "wat staat ge naar de hemel te kijken?" en het zelf naar buiten durven komen. Tussen de echo van het Alleluja en de eerste tonen van het "Kom Heilige Geest". Tussen "je ziet me niet meer" en de komst van de helper, de be-Geest-eraar. 

  Dit "iet meer in het graf" en "toch niet in de lucht", gelijkt wat op "niets in de zakken, niets in de mouwen", terwijl God-de-goochelaar ondertussen de truc met de Duif doet. 
  Het is alsof de Geest van de vertwijfeling van de leerlingen gebruik maakt, om de verrassing met Pinksteren des te groter te maken.

  In de eerste lezing krijgen we al een voorproefje met Stefanus. 
  Hoezo een voorproefje? Die man wordt gestenigd: met stenen bekogeld tot hij doodgaat. Is dat onze toekomst? Is dat de beloofde Heilige Geest? 

  Ja, het klopt. Stefanus sterft... door de hand van zijn belagers die niet willen luisteren! 
  Als wij goed horen, als wij wèl willen luisteren, dan horen wij tussen het geroep door een ander verhaal. 
  Waar gaat het over? Wie zijn de spelers in dit verhaal? 
  Aan de ene kant is er Stefanus, die nog maar pas tot diaken gewijd is, en die zo vol is van Jezus, dat hij er niet over kan zwijgen. 
  Aan de andere kant staan de woedende joden die, als bij een ordinaire scheldpartij, beginnen te roepen, zichzelf te overroepen! Ze stoppen hun oren toe, want ze willen niet luisteren, en ze sleuren Stefanus de stad uit om hem te stenigen. 
  Terwijl Stefanus zorgvuldig formuleert waarom Jezus voor hem de Heer, de Christus is, beginnen de joden te roepen en te schelden voor al wat mooi en lelijk is en te gooien met alles wat binnen handbereik komt. 
  Het lijkt wel een vechtscheiding... en eigenlijk is het dat ook. 
  De "joden" verliezen van langsom meer hun "grip" op die nieuwe christenen. 
  De christenen zijn zo "bezield" dat zij vol euforie beginnen te spreken. 

  Het is zo'n ongelooflijke tegenstelling: Stefanus die zo overvol is van Jezus boodschap, dat hij niet kàn zwijgen. 
  Stefanus is vervuld van de Heilige Geest. Hij ziet de hemel open. Hij ziet geen duisternis of geen dood. Hij ziet wèl Jezus de Heer in Gods heerlijkheid. 
  Met andere woorden: hij heeft het niet over doodgaan, maar over dóórgaan! 
  Stefanus is zo overtuigd dat hij kan zeggen: "Heer, reken hen deze zonde niet aan". Neem het hen niet kwalijk, ze weten niet beter, de sukkelaars. 
  Daarna is er geen weg meer terug. Doodgaan is geen optie. Dóórgaan is de enige mogelijkheid. 

  Een verbazingwekkend verhaal, van die Stefanus! Zo sterk dat je je gaat afvragen of het echt wel zo gebeurd kan zijn. 
  Oh, ik twijfel er niet aan dat Stefanus wel degelijk gestenigd werd. Maar ik heb zo mijn twijfels over de omstandigheden en vooral over zijn laatste woorden. Die lijken mij een ietsje teveel afgekeken op wat met Jezus gebeurde op Goede Vrijdag. 
  Zowel Jezus als Stefanus sterven buiten de stadspoort. Allebei bidden zij: "ontvang mijn geest" en "reken hun deze zonde niet aan". 
  Zowel de honderdman bij Jezus als de joden bij Stefanus raken bevreesd. 

  Eigenlijk zijn de omstaanders bij Stefanus vooral bang om hun eigen groot gelijk te verliezen. Zo bang, dat zij alleen kunnen roepen en tieren en slaan. En met stenen gooien! 

  Als je vertrouwde geloof plots wordt aangevallen en ondermijnd, dan slaan je stoppen door. Je zou voor minder razend en doof worden. 
  Net zoals mensen vandaag met stomheid zijn geslagen of herrie gaan maken, bij de onthullingen over bisschoppen, priesters en andere voorgangers die flagrante steken lieten vallen. 
  Je zou uit reactie kunnen gaan schieten op iedere persoon die in onze kerk een taak vervult, zoals op een diaken als Stefanus. Maar dan schiet je, om het in cowboytermen te zeggen, op de pianist. 

  Het kan trouwens ook omgekeerd. Denk maar even aan de jongeman Saulus, die in dezelfde lezing als toeschouwer wordt vermeld. Als terloops, maar blijkbaar niet toevallig. 
  Diezelfde Saulus, die wij kennen als Paulus, zou korte tijd later overstag gaan voor de begeestering van de jonge christengemeente en hij zou daarna zelf een van de grootste voorvechters van Christus worden.

  Ook wij moeten, vanuit ons gekwetst zijn, verder gaan. Ook voor ons is er geen weg terug. Doodgaan is ook voor onze kerk geen optie. Dóórgaan is de enige mogelijkheid. 
  Ook wij mogen, samen met Stefanus, bidden: ´Kom, Heer Jezus¡. Ook wij mogen, uitkijkend naar Pinksteren, bidden: ´Kom, Heilige Geest¡. 
  Amen. 

  29-05-2022 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  26-05-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zijn woord is liefde en vrede - Hemelvaart van de Heer C 2022 - Marc Tassier

  Hemelvaart van de Heer C 2022 - Donderdag 26 mei 2022

  Eerste lezing: Handelingen van de Apostelen 1, 1-11 'Onder hun ogen omhooggeheven'
  Evangelie: Lucas 24, 46-53 - 'Ten hemel opgenomen'

  In de Eerste lezing lezen we: 'Niemand in de wereld' – naar een joods verhaal 
  Een leerling zei:
  'Weet je, ik kan zelfs een bedelaar doen bidden.'
  En hij vertelde:
  'Een bedelaar wilde brood, maar ik zei: 
  je moet eerst tot God bidden.
  Dan pas kun je het brood krijgen dat je vroeg.'

  Toen de rabbi dit hoorde, werd hij kwaad.
  'Mijn zoon', zei hij, je bedoelde het goed, maar je handelde verkeerd.
  Er zijn momenten dat men moet handelen alsof er geen God in de wereld is.'
  'Geen God in de wereld?' vroeg de leerling.

  'Maar rabbi, hoe kan jij dat zeggen, je hele leven is gebaseerd 
  op het dienen van God en het doen van de wil van God?' 
  'Je hebt me gehoord, zei de rabbi, geen God!
  Als er iemand in nood bij jou komt, 
  dan moet je handelen alsof er niemand in de wereld is: 
  geen God en geen ander mens die kan helpen, behalve jijzelf.'

  'Maar hoe staat het dan met zijn ziel?', vroeg de leerling.
  'Zorg jij maar voor je eigen ziel', antwoordde de rabbi, 
  'maar zorg eerst voor het lichaam van die bedelaar'.

  "Zorg eerst voor het lichaam van de bedelaar". Die zin uit de eerste lezing zou ook door die engelen kunnen uitgesproken zijn, die in het verhaal van hemelvaart zeggen: "Wat staan jullie naar de hemel te gapen?" Hemelvaart en Rerum Novarum, het feest van de zorg voor de ander, horen samen. 
  En dat feest is een politiek feest. Van ver of dichtbij, de 'bewegingen' hebben nog altijd met politiek te maken. 
  Hoe, politiek? Ik weet het wel. Dat woord heeft – helaas - voor velen een negatieve klank. En er is uiteraard 'slechte' politiek. Maar dat is geen 'echte' politiek. 

  Politiek is een Grieks woord, het betekent 'de gemeenschap', de mensen met wie we samenleven. En een ouwe Griek heeft gezegd: de mens is een politiek beest. Wij zijn allemaal politieke beestjes. Want we leven samen. Echte politiek, goede politiek, dat is meewerken aan een goede samenleving. Wij doen aan goede politiek, als we beseffen wat het antwoord is op de vraag van Kaïn. "Ben ik soms de hoeder van mijn broeder?" Het antwoord is: ja, wij zijn de hoeders van onze zusters en broeders. En wie dat zijn, hebben we in het evangelie gehoord: de mensen naast ons, die ons nodig hebben, te beginnen met de kleinsten en de minsten. 
  Politiek is dus ook niet alleen een zaak van partijen en ministers. 
  Al wat wij doen om goed samen te leven met mensen naast ons, in onze eigen buurt, onze kleine 'polis', dat is politiek. En dat is belangrijker dan we beseffen. Er wordt soms gezegd: die bewegingen, dat sterft uit. Alleen maar oude mensen. Maar weten jullie hoeveel 60-plussers er in België zijn? In 2020 waren dat er 2.928.217. Ieder van ons is maar een druppeltje in de zee. Samen zijn we een grote golf. 
  De mensen van goede wil, en daar horen ook de jongeren bij, en de kameraden van de eerste mei, zijn een beweging die de mentaliteit in onze samenleving in de goede richting kan sturen, en ook de 'grote' politiek. 
  We hebben alle reden om fier te zijn op Rerum Novarum, en om te feesten. 

  26-05-2022 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  22-05-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zijn woord is liefde en vrede - Zesde Paaszondag C 2022 - Annemie Castelein

  Zesde Paaszondag C 2022 - Zondag 22 mei 2022

  Eerste lezing: Handelingen van de Apostelen 1-2.22-29 'Besluit de heidenen geen zwaardere lasten op te leggen'
  Evangelie: Johannes 14, 23-29 - 'De H. Geest zal u alles leren'

  In het evangelie van vandaag horen wij Jezus die zijn testament verwoord: 
  'Ik zal jullie niet verweesd achterlaten', zegt Jezus, 'Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; jullie echter zult Mij zien, want Ik leef, en ook jullie zullen leven.'  Woorden van troost, woorden vol belofte,  warme woorden van blijvende nabijheid !

  Merken jullie dat Johannes, dat Jezus, hier een onderscheid maakt tussen ´jullie¡ (de leerlingen) en ´de wereld' ? De vrede van Jezus is helemaal anders dan de vrede van de wereld; deze laatste steunt op een evenwicht van machten, de vrede van Jezus steunt op liefde en vertrouwen.
  Met het begrip ´wereld¡ wordt hier niet heel de mensheid bedoeld, maar wel diegenen die de woorden van Jezus NIET ter harte nemen, die de geboden NIET onderhouden en die dus NIET zullen openstaan voor de komst van de beloofde Helper.

  Van die Helper belooft Jezus ´verder onderricht¡; de leerlingen zijn eenvoudige lieden zonder theologische opleiding, de Geest zal echter over hen neerdalen zodat ze beter inzicht krijgen op voorwaarde weliswaar dat ze hiervoor open staan.
  Want alhoewel de mensheid op zichzelf bij God in hoog aanzien staat: God houdt van de wereld; maar niet heel de wereld staat open voor God.
  De wereld die God niet kent, is de wereld die zich sluit voor het geestelijke, de wereld die uitsluitend gericht is op zichzelf, de gesloten wereld die het geestelijke belachelijk maakt; die wereld kan de Geest niet kennen.
  Want voor alles wat God met ons wil doen, vraagt Hij onze instemming en medewerking.

  'Vrede laat Ik u na, mijn vrede geef Ik u', zegt Jezus in dat verband heel uitdrukkelijk. 
  Hij zegt dus niet: 'Ik wens u vrede', nee, Hij gééft vrede. En de vrede die Hij geeft is niet de vrede van de wereld, want die groeit niet uit liefde, maar uit berekening en uit angst voor oorlog en erger.  Angst voor nog meer onenigheid, nog meer wreedheid, nog meer oorlog. Maar spijtig genoeg is zelfs die angst dikwijls niet aanwezig, en ontmenselijkt de ideologie, de eigen waarheid de mens zozeer dat hij geen enkele grens meer kent, dat hij alleen maar haat kan zaaien. We zien vandaag in de hele wereld hoe politici, fanatici, terroristen alleen dat nog kunnen en willen doen: haat en onrust zaaien, en hoe elkeen die anders durft denken en anders durft geloven dan zij het zwijgen wordt opgelegd, wat dat ook inhoudt.

  Gelukkig zijn er mensen die niet alleen dromen van een wereld omgekeerd, maar er zich ook voor inzetten: voor meer vrede, voor een leefbare aarde, vooral voor concrete mensen hier op Linkeroever. 
  Beste mensen, zoiets doen in naam van God, van Jezus, kan. 'Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden', zegt Jezus. En zijn woord is liefde en vrede. Laten we ons altijd alleen aan dit woord houden en er ons ook met enthousiasme voor inzetten. 
  Amen.

  Bronnen: preek van de week en preken.be

  22-05-2022 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  08-05-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe herkennen wij Hem? - Vierde Paaszondag C 2022 - Hilda Sas

  Vierde Paaszondag C 2022 - Zondag 8 mei 2022

  Eerste lezing: Handelingen van de Apostelen 13, 14.43-52 'Paulus richt zich tot de heidenen'
  Evangelie: Johannes 10, 27-30 - 'Ik geef eeuwig leven aan mijn schapen'

  Lieve mensen,

  *Eerst wil ik iets zeggen over die misschien moeilijke eerste lezing.
  Moeilijk, omdat het onze dagdagelijks taalgebruik niet is.
  Duidelijk omdat het hier gaat over de verkondiging die nà Jezus dood zijn doorbraak kent!
  Paulus is een Jood, Jezus was eveneens een Jood en Paulus zal zijn Jood-zijn ook nooit verloochenen.
  Wanneer na een paar keer het volk toespreken, er onenigheid onder het volk groeide, en de Schriftgeleerden zich als bevoorrechten begonnen voordoen, wendden Paulus en Barnabas zich meer tot de andere groepen van mensen...  ook heidenen...
  Zij wisten van jezus en uit de geschriften van Jesaja dat het heil dat Jezus wenste te brengen, bestemd is voor alle volkeren, tot aan het einde der einder, zeker ook voor de heidenen... En deze laatste leken echt geïnteresseerd en volgden hen...

  *En nu iets over de zo gekende parabel van 'Onze goede Herder'...
  Het is me al vaak overkomen dat ik in een supermarkt, een stem herken en daardoor weet dat een vriendin of kennis daar ook ergens rondloopt...
  Die stem trekt aan, ik wil ze ontmoeten, en doe dan ook graag een babbeltje...
  Of de telefoon rinkelt en bij het opnemen herken ik meteen de stem van wie me belt...

  Ook Jezus spreekt over zijn stem. 
  "Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze.
  Zij volgen Mij en Ik geef hun eeuwig leven." (Joh, 10, 27-30).
  Klaarblijkelijk is Jezus hier De Herder, en 
  zoals Hij zich hier voorstelt, komen er geen andere herders aan te pas. 
  Jezus is De Herder, en al diegenen die naar zijn stem luisteren en er gehoor aan geven, dat zijn zijn schapen.  
  U en ik, onze Bisschop en ook de Paus – het zijn allemaal schapen in Jezus' kudde, want De Herder, dat is Jezus zelf.    

  Gewoonlijk wordt het wel anders voorgesteld. 
  De gelovigen zijn in die voorstelling de schapen, en de priesters en bisschoppen zijn de herders, die de kudde moeten leiden. 
  Een paar enkelingen die de bestemming kennen en die weten wat goed is voor de kudde en wat niet, en dan honderden, die als schapen maar gewoon de herder moeten volgen.

  Het Evangelie vandaag doet dan toch wel deugd! 
  Jezus' stem is te volgen, Hij zelf is De Herder van zijn kudde. 
  Dat heeft de schrijver van deze tekst, ons duidelijk gemaakt!

  Hoe reageer ik op Zijn stem? Hoor ik die? Herken ik ze? Trekt die stem mij aan?
  Is het een stem die diep in mij doordringt, die mij raakt en beweegt?
  Dan is het Zijn Stem, die "Stem wordt van m'n geweten..."
  Die Stem van ons geweten die ons roept bij naam en ons vraagt om Hem na te volgen zoals Hij ons heeft voorgedaan...

  Gelukkig kent Jezus mij en ieder van ons beter dan wij onszelf kennen. 
  Hij kent ons door en door en blijft ons oproepen en gaat vóór, 
  zodat wij kunnen volgen.
  Het is een kwestie van vertrouwen. 
  Hij dwingt niet!
  Hem volgen blijft een vrije keuze!

  Kiezen om Hem te volgen is niet zonder consequenties. 
  Het is een overgave in volle vertrouwen, geloven dat het goed is om echt te proberen 
  'Zijn Leven' te leven.
  Hij vraagt ons "Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad! Draag zorg voor elkaar zoals ik voor ieder die ik ontmoette zorg gedragen heb...". 
  Lief zijn voor elkaar, goed zijn voor elkaar, een zegen zijn voor elkaar, het is een levensopdracht als we voor Hem kiezen en naar Zijn Stem luisteren! 
  Een niet te vergeten slotzin: "De Vader en Ik zijn Eén."

  De meeste mensen herkennen een vogel aan zijn lied, 
  de bomen aan hun bladeren, 
  de gewassen aan hun vruchten, 
  de seizoenen aan hun kleuren, 
  familie en goede vrienden aan hun stem. 

  En Jezus? Hoe herkennen wij Hem? 
  Aan Zijn Stem in de stem van de mensen rondom mij, 
  in hoe zij vragen om hen mee te dragen, 
  hoe sommigen mij mee-dragen en ik hen...
  Laten we er elke dag werk van maken!

  Bronnen: There Franck, St Andries Brugge, Ria Thoelen 

  08-05-2022 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 09-2023
 • 06-2023
 • 05-2023
 • 04-2023
 • 03-2023
 • 02-2023
 • 01-2023
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!