Inhoud blog
 • Waarom leerlingen steeds slechter presteren op Nederlandse scholen; en grotendeels ook toepasselijk op Vlaams onderwijs!?
 • Waarom leerlingen steeds slechter presteren op Nederlandse scholen; en grotendeels ook toepasselijk op Vlaams onderwijs!?
 • Inspectie in Engeland kiest ander spoor dan in VlaanderenI Klemtoon op kernopdracht i.p.v. 1001 wollige ROK-criteria!
 • Meer lln met ernstige gedragsproblemen in l.o. -Verraste en verontwaardigde beleidsmakers Crevits (CD&V) & Steve Vandenberghe (So.a) ... wassen handen in onschuld en pakken uit met ingrepen die geen oplossing bieden!
 • Schorsing probleemleerlingen in lager onderwijs: verraste en verontwaardigde beleidsmakers wassen handen in onschuld en pakken uit met niet-effective maatregelen
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Onderwijskrant Vlaanderen
  Vernieuwen: ja, maar in continuïteit!
  19-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lichtzinnig debat over eindtermen, leerplannen & methodes in 7de dag met leden commissie onderwijs

  Lichtzinnig debat over nieuwe eindtermen met leden commissie onderwijs in 7de dag 18 juni

  Gisteren ergerde ik me aan het debat in de 7de dag over de nieuwe eindtermen met 5 leden van de commissie onderwijs.

  Deel 1: verslag van debat

  1.Katheen Helsen (CD&V) & voorzitter commissie onderwijs

  “Nieuwe eindtermen zijn nodig om de jongeren beter voor te bereiden op het functioneren in de 21ste eeuw De overheid moet de skills vastleggen voor een samenleving die snel verandert. We moeten ook duidelijk maken waarom die belangrijk zijn. (Ook andere leden hadden het over die nieuwe skills voor de 21ste eeuw.)

  "De overheid moet zich echter niet inlaten met wat er binnen de verschillende vakken aan bod moet komen, we moeten dat aan de leerkrachten overlaten. De overheid moet een bescheiden rol spelen en vertrouwen hebben in de leerkrachten. Het gaat ook enkel over het wat, de manier waarop is voor de experten.”

  Commentaar: Helsen sluit zich blijkbaar aan bij de visie die de eindtermen wil beperkten tot een opsomming van 21ste eeuwse skills/sleutelcompetenties en dat men moet afstappen van eindtermen die verbonden zijn met vakdisciplines en leeftijdsgroepen. Ze wekt ook de indruk dat die eindtermen sterk zullen afwijken van die van 20 jaar geleden omdat sindsdien de samenleving in sterke mate veranderd is.” Dit is een visie die sterk aansluit bij deze van prof. Kris Van den Branden.

  Prof. Wim Van den Broeck schreef onlangs in dit verband: 'Altijd weer dezelfde mantra: “de wereld verandert steeds sneller, dus moeten scholen zich daar dringend aan aanpassen”.
  Toch enkele probleempjes:
  1) Uiteraard verandert de wereld, dat doet die altijd, maar sneller dan ooit? Er is veel evidentie dat dit niet klopt: stagnatie in ruimtevaart, mobiliteit, artificiële intelligentie, bio-engineering, etc. Wel is de massacommunicatie grondig verandert.
  2) Hoe kun je mensen voorbereiden op een wereld die volgens de auteurs zo anders zal zijn dan de huidige? Welke vaardigheden, houdingen en kennis vergt dat? Door een beroep te doen op de esoterische zgn. 21ste century skills, waarvan niemand precies weet wat die zijn?
  Als we weten dat er iets werkt, is het gewoon kennis overdragen, en houdingen die die kennis mogelijk maken (bv. discipline). Het is dus niet het onderwijs op zich dat in vraag moet gesteld worden, precies omdat we weten dat het altijd gewerkt heeft om jonge generaties voor te bereiden op een nieuwe wereld. Wat wel in vraag moet gesteld worden is de inconsistente logica van veranderingsgoeroes, excuus, “innovatie-experten.

  Leraar Philippe Clerick voegde eraan toe: De maatschappij verandert, dus de school moet veranderen. Twee logische foutjes. Eén: de school is niet per sé een afbeelding van de maatschappij. Twee: Als de ene verandering de andere noodzakelijk maakt, dan zegt dat nog niets over de *richting* van die verandering.

  2.Elisabeth Meuleman (Groen)

  Eindtermen moeten vastleggen wat leerlingen nodig hebben: skills als burgerschap, creativiteit, ondernemerschap, psychisch welzijn, talige geletterdheid … Laat de leerkrachten verder vrij om zelf aan de slag te gaan. Het grote probleem ligt bij de leerplannen die al te veel planlast bezorgen. Leerkrachten moeten weer het eigenaarschap krijgen op de leerinhoud, ze mogen niet overgelvered worden aan de methodes. “

  3.Koen Daniëls (N-VA)

  *Daniëls was het blijkbaar niet eens met het beperken van de eindtermen tot algemene skills en los van de vakken zoals o.m. Helsen voorstelde: “Bij eindtermen gaat het niet enkel om praktische skills, we moeten ook de abstractere inhouden behouden. Leerkrachten zeggen ons ‘We mogen geen kennis meer meegeven; binnen taalvakken moet het gaan over communicatie en we mogen geen grammatica (b.v. lijdende en meewerkend voorwerp) meer geven.”

  "Eindtermen moeten ook voldoende concreet en ook ambitieus zijn. Precies door die duidelijkheid krijgen de leerkrachten meer vrijheid.”

  Commentaar: dit lijkt ons een andere visie dan deze van Kathleen Helsen e.a.; en ook een terechte visie.. Met vrij algemene en vage skills/sleutelcompetenties kunnen we weinig aanvangen.

  *Daniëls sloot zich wel aan bij de algemene kritiek van de commissieleden op de leerplannen die zogezegd veel te uitgebreid zijn en tot ballast en planlast zouden leiden. Daniëls: “In het eerste jaar s.o. zijn er 304 eindtermen en in een bepaald leerplan zijn er wel 752. Daniëls twitterde achteraf ook: “Een leerplan is de pedagogische wenken bij de eindtermen. Het hoe dus. Eindtermen is het wat. Die rollen duidelijk maken.” Met dit standpunt zijn we het niet eens. In deel 2 leggen we uit waarom leerplannen met doelen per leeftijdsgroep/leerjaar én methodes per leerjaar belangrijk voor veel vakken belangrijk zijn en dat ook leerplannen zich niet moeten uitspreken over het hoe.

  4 Jo De Ro (Open VLD)

  “Er zijn niet zozeer te veel eindtermen, maar het zijn de leerplannen en methodes die verstikkend werken voor de leerkrachten. De mensen die het meest de mond vrij hebben over vrijheid van onderwijs (de koepel van het katholiek onderwijs) leggen de leerkrachten het meest op.”

  De Ro ziet niet enkel leerplannen, maar ook methodes als een belemmering en illustreert dit met CLILL: voor CLILL zijn er geen handboeken voorhanden en de leerkrachten baseren zich volgens hem dan maar op de eindtermen en zijn daardoor verlost van een keurslijf. “ (We zijn het daar voor veel vakken niet mee eens).

  De Ro: “De Vlamingen hebben ons (politici) al gezegd wat goed is voor ons onderwijs, het is nu aan het Vlaams Parlement om die eindtermen vast te leggen en goed te keuren.”

  Commentaar: De Ro gaat er blijkbaar vanuit dat de leerplanconsultatie van Crevits, het advies van de scholierenkoepel en van een 20-tal ouders, … veel en voldoende houvast bieden voor de opstelling van de eindtermen. In Onderwijskrant nr. 179 toonden we uitvoerig aan dat dit geenszins het geval is en dat die voostellen vrij eenzijdig en modieus klinken.

  Volgens De Ro gaat het bij het bepalen van de eindtermen om het primaat van de politiek. Het komt de politici toe om de leerdoelen vast te leggen, “en niet een of andere raad van bestuur of een groepje geestelijken.” Politici zijn immers verkozen en kunnen ook weggestemd worden. Commentaar: dit lijkt me een te stellige & overmoedige uitspraak. Als ik de lichtzinnige uitspraken van leden van de commissie onderwijs, de stelling dat de Vlamingen de politici al lieten weten wat goed is voor het onderwijs, ... dan hou ik toch mijn hart vast.

  5.Caroline Gennez (SP.A)

  “We moeten niet tot in de vakken alles vast- en opleggen, enkel wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De leerkrachten moeten vrij zijn om dat over te brengen. Onderwijs is mensenwerk. We (NvdR:vooral de SP.A?) legden te veel nadruk op structuren, de klemtoon moet liggen op wat leerlingen nodig hebben in 21ste eeuw.

  Deel 2 Commentaar Feys over leerplannen en methodes lager onderwijs

  1. Vage skills en eindtermen losmaken van vakdisciplines & afstemmen op 21ste eeuw?

  We staan vooreerst stil bij de stelling van Helsen e.a. : De overheid/eindtermen moeten enkel de skills (voor 21ste eeuw)vastleggen en moeten zich niet inlaten met wat er binnen de verschillende vakken aan bod moet komen. We moeten dat aan de leerkrachten overlaten.

  We stelden al dat het onderwijs weinig kan doen met vage skills en eindtermen. De kritiek ook op de eindtermen basisonderwijs was precies ook dat ze te vaag waren. Verder zullen concrete eindtermen meestal ook leerdoelen zijn die verbonden zijn met de vakdisciplines – naast een aantal vakoverschrijdende. We zijn het dus absoluut niet eens met de loskoppeling tussen eindtermen en vakdisciplines.

  We zijn het ook niet eens met de stelling dat de eindtermen van 1996-98 sterk verouderd zijn en dat we nu nood hebben aan andere skills voor de 21ste eeuw. De doelen voor leren lezen, rekenen, metend rekenen … in het lager onderwijs zijn grotendeels dezelfde als deze van 100 jaar geleden.

  2.Verschil tussen minimale eindtermen en aanbod-doelen in leerplannen
  Commissieleden formuleerden kritiek op het feit dat er meer leerplandoelen zijn dan eindtermen-doelen.

  De eindtermen zijn opgevat als minimale leerdoelen die praktisch alle leerlingen moeten bereiken, b.v. eind 6de leerjaar. De leerplandoelen worden meer opgevat als de leerinhouden waarmee alle leerlingen geconfronteerd moeten worden. Ook al zullen bepaalde leerlingen b.v. het vermenigvuldigen van breuken niet ten volle begrijpen, maar enkel maar de berekening kunnen uitvoeren, toch is het o.i. zinvol dit leerstofpunt te behouden. Met de stelling dat breuk-onderwijs voor bepaalde leerlingen te moeilijk is, probeerde de DVO-directeur Roger Standaert de commissieleden in 1993 ertoe aan te zetten om de breuken gewoon te schrappen. We waren het daar niet mee eens, gelukkig maar. Jammer genoeg schrapte de eindtermencommissie Nederlands b.v. lijdend en meewerkend voorwerp met het argument dat dit voor bepaalde leerlingen te moeilijk was.

  3.Leerinhouden & methodes per leerjaar betekenen niet meer, maar minder plan-en werklast & maken tijd vrij voor lesvoorbereiding en eigen inbreng


  Het simplistisch denken van Caroline Gennez en Co over 'overbodige' leerplannen, leermethodes ... die tot grote plan-en werklast voor de leerkrachten zouden leiden, tot problemen voor leerlingen die overstappen naar een andere school ...

  Als mede-opsteller van de eindtermen wiskunde en van een leerplan wiskunde (1998) voor het basisonderwijs, voel ik me geroepen om te reageren op simplistische en foute uitspraken over de overbodigheid van leerplannen en handboeken (methodes wiskunde, spelling e.d.) Voor de leden van de commissie onderwijs zouden leerplannen en methodes tot overladenheid en tot plan- en werklast leiden voor de leerkrachten. cf. 7de dag waarin leerplannen en methodes het moesten ontgelden.)

  Ik beperk me in deze bijdrage tot de specifieke situatie in het basisonderwijs, waar b.v. enkel eindtermen geformuleerd worden voor het 'eind' van het basisonderwijs (6de leerjaar) en niet per graad zoals in het s.o., en waar de leerinhouden veelal cumulatief van aard zijn. (Over eindtermen/leerplannen voor de eerste graad s.o. en voor de 2de en 3de graad zouden we een specifiek standpunt innemen dat mede bepaald wordt door de aard van de leerstof.) Leerplannen & methodes zijn volgens mij heel belangrijk en zonder leerplannen kan men ook geen methodes opstellen.

  *De eindtermen eind 6de leerjaar (b.v. bepaalde bewerkingen kunnen uitvoeren, teksten begrijpend kunnen lezen...) zeggen heel weinig over de lange weg (9 leerjaren) erheen, over welke leerstofpunten aan bod moeten komen voor een bepaalde leeftijdsgroep.

  *Leerkrachten hebben nood aan leerplannen met duidelijke leerstofpunten per leeftijdsgroep. Ze moeten precies weten wat van hen in een bepaald schooljaar verwacht wordt (b.v. tafels van vermenigvuldiging kennen eind tweede leerjaar én die tafels ook geautomatiseerd hebben). Ze moeten ook weten wat de leerlingen al geleerd hebben in vorige leerjaren en wat ze in volgende leerjaren zullen leren.

  *Leeplanafspraken per leeftijdsgroep zijn ook heel belangrijk voor leerlingen die in de loop van hun schoolloopbaan van school veranderen. Zo voorkomt men dat die leerlingen bij overstappen niet kunnen volgen en/of bepaalde leerinhouden niet te verwerken krijgen.

  *Leerkrachten lager onderwijs moeten les geven over een groot aantal vakken en leerdomeinen. Hiervoor hebben ze ook de steun nodig van handboeken. Methodes worden opgesteld op basis van het leerplan. Zonder een leerplan met leerstoppunten per leeftijdsgroep kunnen geen methodes/handboeken worden opgesteld. Zonder leerplannen en vooral zonder methodes zouden de leerkrachten voor een onmogelijke opdracht staan en dagelijks zelf en met de collega’s moeten werken & afspraken moeten maken over de leerdoelen. Leerkrachten l.o. beseffen maar al te goed dat methodes belangrijk zijn. Die methodes bezorgen hen niet meer plan- en werklast zoals veel commissieleden beweren, maar veel minder.

  Methode-schrijvers zijn in principe ook mensen die niet goed de leerinhouden en hun opeenvolging bestudeerd hebben, en die zich ook verdiept hebben in de methodiek. Zo moeten ze voor een volgend lesje’ leren lezen’ rekening houden met de letters en woordjes die al gekend zijn. Opstellers van methodes werken vaak gedurende jaren aan de opstelling en het uittesten van nieuwe methodes voor lezen, rekening, spelling … Deze worden ook meestal in de praktijk uitgetest. Na enkele jaren werken ze ook meestal aan het opstellen van een verbeterde versie. Het is in dit opzicht ook belangrijk dat de leerdoelen over een lange periode dezelfde blijven.

  Goede leerkrachten weten ook dat ze b.v. voor leren lezen, kennis van de tafels van X . naast methodelesjes ook mondelinge oefeningen moeten inschakelen om b.v. de lees- en rekensnelheid op te drijven. Ze kunnen ook lesjes overslaan indien ze dit wenselijk vinden. Nog een illustratie. Volgens de whole-language-filosofie van de eindteren/leerplannen Nederlands mocht men b.v. voor spelling niet werpen met aparte leerpakketten voor spelling. Wij stuurden bij de uitgeverijen aan op het wel opstellen van aparte leerpakketten spelling en merkten dat de leerkrachten daar dankbaar gebruik van maakten. Zonder die systematische pakketten zou het spellingniveau veel lager zijn.

  *De zwakke leerresultaten in Franstalig België zijn mede het gevolg van het feit dat veel scholen zich het aanschaffen van methodes financieel niet kunnen permitteren. De grote hervorming momenteel in Engeland is precies ook het opnieuw/intensiever werken met methodes (handboeken).

  *Voor de opstelling van de eindtermen wiskunde werden we onder druk gezet om in 4 vergaderingen tot een resultaat te komen. Voor de opstelling van het leerplan wiskunde trokken we veel meer tijd uit. Zo kon ik bij de opstelling van het leerplan de mede-opstellers ervan overtuigen dat het opnemen van de kennis van eenvoudige formules voor de oppervlakte/inhoud-berekening absoluut zinvol was, ook al is dat niet in de eindtermen opgenomen.

  4.De leerplanpakketten van 1998 te omvangrijk. Ja, maar wiens schuld is dit?

  De klassieke leerplannen voor wiskunde e.d. beperkten zich tot het opsommen van de leerstofpunten per leeftijdsgroep: dus: een 10-tal blaadjes. Bij de opstelling van de leerplannen van 1998 werden we door de overheid en de inspectie ten onrechte verplicht om naast de leerstofpunten ook hoofdstukken over de beginsituatie, methodiek, evaluatie e.d. op te nemen. Daardoor zijn die leerplannen van 1998 veel te omvangrijk en ook moeilijker hanteerbaar.

  Een leerplan moet en mag o.i. ook geen methodiek opleggen omwille van de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van de leerkrachten. Als de onderwijskoepels vinden dat de overheid geen pedagogische aanpak mag opleggen, dan vinden we ook dat de koepels/ de leerplanopstellers dat ook niet moeten doen. Het voorstel van Daniëls voor leerplannen die de methodiek uitstippelen, zijn we dus ook niet genegen.

  Naast de klassieke beperkte leerplannen met enkel opgelegde doelen gaven de onderwijskoepels vroeger vaak ook nog een aantal methodische aanwijzingen: b.v. de zgn. ‘gele blaadjes’ bij de leerplannen van de katholieke onderwijskoepel – maar die behoorden niet tot het leerplan en waren niet verplichtend.

  5. Beleidsverantwoordelijken zorgen zelf al te vaak voor overladenheid curriculum

  Een reent voorbeeld. De beleidsverantwoordelijken stimuleren de scholen om vanaf volgend schooljaar al in een derde leerjaar te starten met een vreemde taal en dat zal veelal dan Engels zijn. A rato van 1, repectievelijk 2 lesuren per week betekent dit dat er 100/200 lesuren op die manier gevuld worden in de 2de en 3de graad.

  Ook de leden van de commissie onderwijs pleiten daar vurig voor, maar vertellen er niet bij dat er dan een aantal lesuren voor Nederlands, wiskunde …moeten sneuvelen. Ze vertellen er ook niet bij wat de gevolgen zijn voor kans- en taalarmere leerlingen die eerder meer uren Nederlands nodig hebben dan minder . En straks luidt dan de kritiek dat anderstalige en taalarmere leerlingen benadeeld worden omdat het aantal uren Nederlands voor hen minder wordt i.p.v. meer.

  Daarnaast wordt gezegd dat het l.o. zich in de toekomst ook zou moeten inlaten met weerbaarheidstraining, EHBO, gezondheidseducatie, media-educatie, meer seksuele opvoeding, enz.  Geef hier uw reactie door
  Uw naam *
  Uw e-mail *
  URL
  Titel *
  Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
    Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)
  Reacties op bericht (0)  Archief per week
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Klik hier
  om dit blog bij uw favorieten te plaatsen!


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!