Inhoud blog
 • Waarom leerlingen steeds slechter presteren op Nederlandse scholen; en grotendeels ook toepasselijk op Vlaams onderwijs!?
 • Waarom leerlingen steeds slechter presteren op Nederlandse scholen; en grotendeels ook toepasselijk op Vlaams onderwijs!?
 • Inspectie in Engeland kiest ander spoor dan in VlaanderenI Klemtoon op kernopdracht i.p.v. 1001 wollige ROK-criteria!
 • Meer lln met ernstige gedragsproblemen in l.o. -Verraste en verontwaardigde beleidsmakers Crevits (CD&V) & Steve Vandenberghe (So.a) ... wassen handen in onschuld en pakken uit met ingrepen die geen oplossing bieden!
 • Schorsing probleemleerlingen in lager onderwijs: verraste en verontwaardigde beleidsmakers wassen handen in onschuld en pakken uit met niet-effective maatregelen
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Onderwijskrant Vlaanderen
  Vernieuwen: ja, maar in continuïteit!
  30-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Leerplan wiskunde 1ste graad leidde tot niveaudaling

  Gemeenschappelijk & lichter leerplan wiskunde in s.o.:

  minder rekenvaardigheid en abstractie, meer constructivisme

  Onderwijskrant 146 (juli-augustus-september 2008) Raf Feys

   

  1 Inleiding

   

  In de context van ons O-ZON-pleidooi  (2007)voor herwaardering

  van de basiskennis en basisvaardigheden

  kregen we ook opvallend veel respons van leraars

  en professoren wiskunde. Ze getuigden dat ook in

  Vlaanderen het niveau in het secundair onderwijs er

  op achteruit ging (zie punt 2). Op de radio betreurde

  de Leuvens prof. em. Alfred Warrinnier begin mei

  2008 dat de ‘moderne wiskunde’ in ons secundair

  onderwijs steeds meer vervangen werd door een

  andere extreme visie, deze van de constructivistische

  ‘fuzzy mathematics’.

   

  Enkele maanden geleden verscheen het (ontwerp)

  leerplan 2009 van het Vlaams Verbond van het

  Katholiek Secundair onderwijs voor de eerste graad

  – het zoveelste in de rij sinds 1970. “De actuele

  denkwijze over wiskundevorming gaat uit van competenties

  en van de constructivistische gedachte dat

  leerlingen best zelf die competenties ontwikkelen”,

  aldus de leerplanontwerpers. De huidige gedifferentieerde

  a- en een b-leerplannen worden vervangen

  door een gemeenschappelijk leerplan dat lichter

  uitvalt en minder aandacht besteedt aan (abstracte)

  kennis. De leerplanontwerpers wekken op geen

  enkel moment de indruk dat ze kennis genomen

  hebben van de recente debatten en math-wars in

  Nederland en elders en van de kritiek in eigen land.

  Dat blijkt ook uit de eenzijdige bibliografie. De

  controversiële methodische en inhoudelijke opties

  worden als vanzelfsprekendheid geserveerd. Zo

  lezen we ook dat de vaardigheid in de rekenalgoritmen

  minder belangrijk is.

   

  In Nederland werden de gemeenschappelijke leerplannen

  en de gemeenschappelijke basisvorming

  weer afgeschaft. In Nederland, de VS, Engeland,

  Franstalig België… beluisterden we de voorbije jaren

  veel kritiek op die controversiële en constructivistische

  opties. Te lage eisen, te weinig (algebraïsche) rekenvaardigheid,

  te weinig aandacht voor beproefde

  waarden en voor wiskunde als vakdiscipline, al te

  veel rekenen in contexten (situations-problèmes)

  enz. De leerlingen zijn onvoldoende voorbereid op

  het hoger onderwijs; de bijspijkercursussen in het

  hoger en universitair onderwijs zijn talrijk. Al tien jaar

  geleden bestempelde de Nijmeegse professor Frans

  Keune de ‘realistische wiskunde’ als pannenkoekwiskunde.

  Hij verweet de Utrechters dat de leerlingen

  een belabberd wiskundig inzicht hebben. De

  leuke wiskunde en gekunstelde toepassingscontexten

  van het FI besteden volgens velen te weinig aandacht

  aan de wiskunde als cultuurproduct, aan de

  meer abstracte elementen en aan de rekenvaardigheid.

   

  Ook in de VS adviseert het Final report of the

  ‘National mathematics advisory panel’ (maart 2008)

  een niveauverhoging, een herwaardering van beproefde

  waarden, een meer evenwichtige didactiek

  met meer sturing vanwege de leerkracht, meer aandacht

  voor rekenvaardigheid en de taal van de wiskunde

  (zie pagina 16). In Franstalig België worden

  de zwakke prestaties door Nico Hirtt en vele anderen

  in verband gebracht met de vage competentiegerichte

  benadering. In een recente evaluatie bereikte

  slechts 20 % van de 14-jarigen de eindtermen,

  40 % voldeed helemaal niet.

   

  De vele klachten leidden in Nederland al tot de

  opstelling van nieuwe officiële richtlijnen voor zwaardere

  (examen)programma's wiskunde havo-vwo die

  beter voorbereiden op hogere studies. De kern van

  degelijk wiskundeonderwijs is volgens de toelichting

  opnieuw het algebraïsch en analytisch rekenwerk

  en de leerstofeisen worden verhoogd. Een aantal

  beproefde waarden worden ook in ere hersteld. De

  sympathisanten van ‘realistische’ wiskunde à la FI

  reageerden met het manifest ‘Stop de afbraak van

  het wiskunde-onderwijs’. Ze nemen het niet dat de

  ‘realistische’ en contextrijke ‘everyday’-aanpak van

  het FI als ‘franje’ bestempeld wordt.

   

  Dit alles stimuleert ons om ook een paar bijdragen

  aan wiskunde in ons secundair onderwijs te wijden.

  Bepaalde Nederlandse en Waalse critici geloven

  alvast dat Nederland en Wallonië kunnen leren van

  Vlaanderen. Ook het ‘National mathematics advisory

  panel’ van de VS inspireerde zich aan de

  Vlaamse leerplannen basisonderwijs en eerste

  graad – naast deze van TIMSS-succeslanden als

  Singapore (Foundations for success’, het Final

  Report, maart 2008). Maar straks krijgen we een

  nieuw leerplan dat meer de richting van het constructivisme

  en de zelfstandigheidsdidactiek uit wil.

   

  Jammer genoeg is er in Vlaanderen geen open

  debat over ons (wiskunde)onderwijs. Toen we in de

  periode 1973-1982 kritische vragen over de ‘moderne

  wiskunde’ stelden, kregen we lange tijd niet de

  minste respons. Pas na 1982 kwam er enige openheid.

  Ook op onze kritiek op het constructivisme en

  op het realistisch wiskundeonderwijs van het FI

  kwam er weinig reactie. Maar toen we als O-ZONactiegroep

  in 2007 vragen stelden omtrent de basiskennis

  en basisvaardigheden, ontvingen we heel wat

  klachten i.v.m. wiskunde in ons secundair onderwijs

  en de didactische aanpak. In punt 2 gaan we hier even

  op in. Daarna staan we stil bij het nieuwe leerplan.

   

  2 Kritiek op niveau en methodiek

   

  2.1 Kritiek op niveau

   

  Prof. Stefaan Caenepeel (VUB) schreef ons: “Aan

  de universiteit ondervinden wij dat in enkele jaren

  zowel kennis als vaardigheden wiskunde van beginnende

  studenten sterk zijn achteruitgegaan. Ik heb

  het dan wel over echte vaardigheden, zoals bijvoorbeeld

  het optellen van breuken, opgaven over rechthoekige

  driehoeken ... Het zogenaamde vaardigheidsgerichte

  onderwijs leidt niet alleen tot minder

  kennis, het leidt ook tot minder vaardigheden. De

  leerlingen kennen niets, maar kunnen ook niets. In

  Nederland heeft men dat al lang ondervonden. Ik wil

  hierbij dan ook uw o-zoninitiatief voluit steunen.”

  Prof. Caenepeel stelde ook al in 2001 terecht: “Ik

  vrees voor het niveau van het onderwijs. De eindtermen

  voor wiskunde zijn bijzonder mager. Het is

  een minimum minimorum.”

   

  ‘Onze eerstejaars wiskunde krijgen een vak 'bewijzen

  en redeneren’, vertelt Carolien Van Saam, monitor

  aan de Leuvense wetenschapsfaculteit. ‘Vroeger

  kon iedereen b.v. een bewijs opstellen. Nu missen

  ze de precisie om iets op een wiskundige manier uit

  te schrijven.’ Net zoals andere universiteiten organiseert

  de KU-Leuven al jaren cursussen wiskunde om

  het niveau van startende studenten bij te spijkeren.

  Zelfs aan praktijkgerichte hogescholen kunnen ze

  over het probleem meespreken. ‘In onze kennisgerichte

  richtingen, zoals industriële wetenschappen,

  is bijspijkeren aan de orde’, vertelt Jacques Peeters

  van de Hogeschool Antwerpen. … De UGent organiseerde

  in december een rondvraag bij de professoren

  uit de eerste bachelor. Opvallend: ‘de proffen

  klagen er vooral over dat de studenten vooral

  minder kunnen’, zegt Annick Eelbode (Bijdrage in

  ‘De Morgen’ van 14.03.07: Leerlingen zijn niet

  dommer geworden. Het onderwijs haalt er gewoon

  minder uit). In de context van de laatste wiskundeolympiade

  formuleerden naar verluidt ook een

  aantal professoren (Paul Igodt, Wim Schepens …)

  kritiek op het dalende niveau. Relatief eenvoudige

  vragen werden door velen niet juist beantwoord.

   

  2.2 Kritiek op constructivistische methodiek

   

  Marie-Claire Deleersnijder, voorzitster van de

  Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleerkrachten,

  getuigde: "In wiskunde draait vandaag alles momenteel

  om inzicht. De didactische methode is ook

  gewijzigd, men spreekt van 'contextonderwijs'. Als

  leerkrachten worden we gestimuleerd om wiskundeoefeningen

  te betrekken op actuele, concrete situaties.

  Minder abstracte theorie dus. Dat maakt dat

  'bewijzen' minder goed gekend zijn. En mede doordat

  de leerlingen tegenwoordig bij zowat elke toets een

  rekenmachine of hun formularia mogen gebruiken,

  zijn ze minder goed in hoofdrekenen en rekenvaardigheid.

  Zelfs voor de kennis van de maaltafels,

  jawel. Ook analytische meetkunde komt niet meer in

  elk wiskundeprogramma voor” (In: Marjan Justaert,

  Vlaamse scholieren struikelen over maaltafels en

  sukkelen met dt-regels, DM, 6.12.06).

   

  Net zoals prof. Warrinnier heeft de voorzitster blijkbaar

  problemen met te veel ‘contextwiskunde’.

  Andere termen hiervoor zijn ‘fuzzy maths’,

  ‘everyday-maths’ en/of ‘gesitueerde wiskunde’ in het

  constructivistisch jargon; ‘situations-problèmes’ in

  het Frans. In Nederland krijgt het FI veel kritiek met

  zijn ‘contextwiskunde’. ‘Fuzzy’ en/of ‘Everyday’

  Mathematics die veel werken met contexten en

  ‘situations-problèmes’ zijn soms wel leuk (fuzzy),

  maar het conceptuele, de abstractie en de wiskundetaal

  worden daardoor naar de achtergrond gedrongen,

  zodat niemand meer echte wiskunde kan leren

  en inzetten in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden.

   

  Vorig jaar stuurde ook de Gentse prof. Henri Verschelde

  een brief naar O-ZON waarin hij niet enkel

  zijn beklag deed over de wiskundige voorkennis van

  de studenten, maar ook wees op het dubieuze

  karakter van de constructivistische leertheorie die

  o.a. pleit voor zelfconstruerend en contextgebonden

  leren. Prof. Verschelde, een van onze eminentste

  wetenschappers, schreef: “Geachte O-ZONmensen,

  uw visie op degelijk onderwijs en uw kritiek

  op het constructivisme worden volledig gesteund

  door mensen met gezond verstand en met enig

  inzicht in hoe de realiteit werkelijk in elkaar zit. Als

  wetenschapper verbaast het me iedere dag opnieuw

  welke larie sommige onderwijskundigen als ‘wetenschappelijke

  theorie’ de wereld durven insturen.

  Deze theorieën doen me heel erg denken aan de

  onzin die de constructivistische filosofen uitkramen

  en die op meesterlijke wijze aan de kaak gesteld is

  door Alan Sokal en Jean Bricmont in hun boek

  ‘Intellectueel bedrog’. Beiden zijn collega's theoretische

  fysica . Ik probeer hen ervan te overtuigen om

  een analoog boek te schrijven over de constructivistische

  stroming in de onderwijskunde. Het is immers

  niet moeilijk om aan te tonen dat de constructivistische

  aanpak haaks staat op de wetenschappelijk

  gefundeerde bevindingen van de cognitieve psychologie.

  Gefeliciteerd ook met uw initiatief en uw zeer

  informatieve O-ZON-website.”

   

  Ook op het recentecongres van de VVWL (Blankenberge, 30.06.08)

  beluisterden we in de wandelgangen analoge

  kritiek; L.V.M. beloofde ons een bijdrage hierover

  voor volgende Onderwijskrant.

  In het nieuwe leerplan wordt geen rekening gehouden

  met de kritiek. Er wordt zelfs meer dan ooit gepleit  Geef hier uw reactie door
  Uw naam *
  Uw e-mail *
  URL
  Titel *
  Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
    Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)
  Reacties op bericht (0)  Archief per week
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Klik hier
  om dit blog bij uw favorieten te plaatsen!


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!