Inhoud blog
 • Waarom leerlingen steeds slechter presteren op Nederlandse scholen; en grotendeels ook toepasselijk op Vlaams onderwijs!?
 • Waarom leerlingen steeds slechter presteren op Nederlandse scholen; en grotendeels ook toepasselijk op Vlaams onderwijs!?
 • Inspectie in Engeland kiest ander spoor dan in VlaanderenI Klemtoon op kernopdracht i.p.v. 1001 wollige ROK-criteria!
 • Meer lln met ernstige gedragsproblemen in l.o. -Verraste en verontwaardigde beleidsmakers Crevits (CD&V) & Steve Vandenberghe (So.a) ... wassen handen in onschuld en pakken uit met ingrepen die geen oplossing bieden!
 • Schorsing probleemleerlingen in lager onderwijs: verraste en verontwaardigde beleidsmakers wassen handen in onschuld en pakken uit met niet-effective maatregelen
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Onderwijskrant Vlaanderen
  Vernieuwen: ja, maar in continuïteit!
  02-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onderwijs. Gesjoemel en misleiding in Leuvense studie over zittenblijven in 1ste leerjaar
  Gesjoemel en misleiding in Leuvense studie over zittenblijven in 1ste leerjaar -2011 Onderzoekers eind 2013: We hebben ons vergaloppeerd, zittenblijven toch zinvol ....
  Onderwijskrant (oktober-november-december 2014)

  1. Inleiding: rapport van 2011 & verbazing

  1.1. 2011: zittenblijven
  #zinvol, 2014: wel zinvol!

  In 2011 publiceerden de Leuvense onderzoekers
  Jan Van Damme, M. Goos, P. Onghena, ...K. Petry,
  K., & J. de Bilde een studie over zittenblijven in het
  eerste leerjaar: Zittenblijven in het eerste leerjaar:
  zinvol of niet? Hierin werd de zinvolheid van het
  zittenblijven radicaal in vraag gesteld. In Klasse van
  april 2011 werd deze studie voorgesteld onder de
  titel: “Zittenblijven: de pijn rendeert niet. Zittenblijven
  in ‘het basisonderwijs’(!) heeft negatief effect
  op lange termijn.” Er werd ook veralgemenend
  geconcludeerddat zittenblijven in hét (totale) lager
  onderwijs frequent voorkomt.

  De belangrijkste conclusie uit de studie over zittenblijven
  in het eerste leerjaar luidde: “Tijdens het
  bisjaar presteren zittenblijvers beter in wiskunde en
  technisch lezen en functioneren zittenblijvers vergelijkbaar
  op psychosociaal gebied als hun jongere
  leerjaargenoten. Maar dit effect verdwijnt al op het
  einde van het 2de leerjaar. Doorheen de lagere
  school groeien zittenblijvers zelfs trager in wiskunde
  en technisch lezen dan leerlingen van de vergelijkingssgroep
  – die even zwak waren in eerste
  leerjaar, maar die wel zijn overgegaan.“ Uit beide
  stellingen werd dan geconcludeerd dat zittenblijven
  niet zinvol was. Pas twee jaar later lazen we
  volgende rechtzetting in Caleidoscoop van augustus
  j.l. “Onze (recentere) bevindingen geven aan dat
  zittenblijven doorgaans toch wel een goed idee is
  voor kinderen waarbij men zeer grote twijfels heeft
  of ze het (eerste) leerjaar wel zullen aankunnen.”

  1.2. 1,73% zittenblijvers in lj 2 tot en met 6;
  5, 49% in het eerste leerjaar (in 2013)

  In de Leuvense publicatie werd ook de indruk
  gewekt dat zittenblijven in hét lager onderwijs heel
  frequent voorkomt (zie p.8). De Leuvenaars beperkten
  zich in hun onderzoek echter tot het eerste
  leerjaar, omdat vooral dit leerjaar zittenblijvers telt:
  5,49% in 2013. In de leerjaren twee tot en met zes
  is het gemiddelde 1,73%. Nederland telt 5%
  zittenblijvers in het 1ste leerjaar, maar 10% in derde
  kleuter - in Vlaan-deren is dit 4%. (Zelf zijn we meer
  voorstander van zittenblijven in 1ste leerjaar dan in
  3de kleuter.) Zittenblijven in hét lager onderwijs
  komt dus al bij al niet zo frequent voor. In regio’s
  met weinig allochtone leerlingen is dit nog een stuk
  minder; maar we krijgen daar geen uitsluitsel over.

  1.3 Stellige uitspraken verrasten ons

  De onderzoekers toonden in hun studie niet het
  minste begrip voor de visie van de ervaringsdeskundigen,
  voor het feit dat de ouders en de
  leerkrachten het eerste leerjaar als een scharnierjaar
  opvatten en het belangrijk vinden dat een
  leerling op het einde b.v. al het ABC van het lezen
  kent om te kunnen slagen in verdere leerjaren. De
  voorbije 45 jaar heb ik zelf als lerarenopleider een
  aantal keren ouders – soms ook collega’s -
  aangeraden hun kind toch maar het eerste leerjaar
  te laten overdoen. Achteraf vernam ik meestal dat
  dit voor hun kind de juiste keuze was geweest. En
  dan ging het in veel gevallen over kinderen die een
  te grote achterstand hadden voor lezen. Ook een
  grote algemene taalachterstand – veelal bij anderstalige
  leerlingen – speelt een belangrijke rol. Dit is
  ook wat we vaststelden in bevragingen van leerkrachten
  eerste leerjaar. Die leerkrachten getuigen
  ook dat het soms de ouders zijn die per se willen
  dat hun kind het jaar opnieuw doet.

  Hebben de vele duizenden leerkrachten en wijzelf
  zich al die tijd vergist en nodeloos het overzitten in
  een aantal gevallen aangeraden? We begrepen bij
  het verschijnen van de studie geenszins dat uit het
  onderzoek zou gebleken zijn dat zittenblijven hoe
  dan ook nefast was. Ook een tussendoor-zinnetje in
  het rapport stond o.i. nogal haaks op de basisconclusie
  over de zinloosheid: “Als zittenblijvers
  deel van twijfelgevallen) toch waren overgegaan,
  zouden ze een hogere kans gehad hebben om later
  te blijven zitten.” Was overzitten voor hen dan toch
  zinvol geweest? Dat laatste geldt echter nog meer
  voor de duidelijke gevallen die bleven zitten, maar
  waarvan we een paar jaar later vernamen dat deze
  niet in de studie betrokken werden.

  Zelf hebben we de voorbije 40 jaar veel energie
  geïnvesteerd in het uitwerken van didactische aanpakken
  om ook zwakkere leerlingen vlot te leren
  lezen, rekenen, spellen .... We pleiten ook al 25 jaar
  voor intensief NT2-onderwijs vanaf de eerste
  kleuterklas - tevergeefs. Maar dit alles betekent o.i.
  nog niet dat we b.v. zittenblijven in een eerste leerjaar
  volledig moeten en kunnen uitbannen.

  2. November 2013: ‘We onderzochten geen
  duidelijke gevallen, maar twijfelgevallen!


  Pas eind 2013 ontdekten we hoe de onderzoekers
  ons met hun uitspraken i.v.m. zittenblijven in het
  1ste leerjaar belazerd hadden en dat onze grote
  twijfels omtrent dit onderzoek gewettigd waren.
  Zo lieten de onderzoekers vooreerst de leerlingen
  waarbij evident leek dat zomaar overgaan geen
  oplossing was, de duidelijke gevallen dus, buiten
  beschouwing. Ze bekeken enkel de twijfelgevallen.

  Prof. Bieke De Fraine gaf dit laatste pas zelf toe in
  een reactie op de kritische analyse van prof. Wim
  Van den Broeck van november 2013. De Fraine
  bekende: “Ons onderzoek naar de effecten van
  zittenblijven betreft enkel die kinderen die mogelijke
  ‘twijfelgevallen’ zijn. We weten dus niet wat de
  gevolgen zouden zijn van overgaan voor zéér zwak
  presterende kinderen.” Dit laatste ondergraaft uiteraard
  de stellige uitspraken over het niet zinvol zijn
  van zittenblijven in het eerste leerjaar. Bij het bestuderen
  van het Leuvens rapport en bij de opstelling
  van zijn kritische analyse wist prof. Wim Van den
  Broeck overigens zelf nog niet dat dit het geval was.

  De beperking tot de ‘twijfelgevallen’ verantwoordden
  De Fraine en co achteraf in Pedagogische Studiën
  van eind 2013 (nr. 5) zo: “Voor kinderen met een
  hogere kans op vertraging konden geen tegenhangers
  gevonden worden.” Nu blijkt dus dat de onderzoekers
  geen vergelijkbare groep van even zwakke
  leerlingen die wel overgaan opstelden, omdat de
  zwaarste gevallen van zittenblijven zelden overgaan
  naar het tweede leerjaar. Ons vermoeden dat er
  gesjoemeld werd bij het opstellen van de vergelijkingsgroepen
  wordt hier dus al bevestigd.

  2. Positieve studies niet vermeld

  Het is nogal evident dat bij leerlingen met grotere
  tekorten en met een hogere kans op vertraging de
  effecten van doubleren positiever uitvallen dan bij
  twjfelgevallen. Indien de onderzoekers de evolutie
  van alle zittenblijvers in het eerste leerjaar hadden
  onderzocht, dan zou de leerwinst op het einde van
  het bisjaar een heel stuk groter zijn geweest. We
  vermelden even enkele recente studies waarin het
  zittenblijven als positief bestempeld wordt.

  *D. Diris toonde in een studie aan dat de effecten
  van overzitten bij leerlingen met grotere tekorten wel
  vrij positief uitvielen (Diris, D.: The economics of the
  school curriculum, Univ. Pers, Maastricht, 2012).
  *Qi Chen e.a. formuleerden onlangs dezelfde vaststelling:
  “Specifically, those children with the poorest
  LRS and academic achievement in their first time in
  first grade may have the most to gain by repeating
  first grade, both academically and socially”. (Differential
  growth trajectories for achievement among
  children retained in first grade,” by Qi Chen e.a. The
  Elementary School Journal, 2014, Volume 114,
  Number 3, pp. 327-35.).
  *Early Grade Retention and Student Success Evidence
  from Los Angeles van Jill S. Cannon & Stephen
  Lipscomb (zie Internet). De conclusie luidt:
  “We find that students retained in the first or second
  grade can significantly improve their grade-evel
  skills during their repeated year. Gains in reading
  skills among students retained in the first grade are
  significant and widely experienced. Among those
  retained in the second grade, the level of improvement
  in English language arts and mathematics is
  also remarkable –with larger shares in math (41%).”

  4. Invloed van buitenschoolse situatie/hulp
  niet verrekend = klassieke & grote fout


  Er zijn ook nog andere redenen om te stellen dat
  de ‘twijfelgevallen‘ die bleven zitten niet zomaar
  vergelijkbaar waren met de ‘twijfelgevallen’ die wel
  naar het tweede leerjaar overstapten. Zo zal een
  leerkracht een twijfelgeval vlugger adviseren over
  te gaan als hij/zij weet dat die leerling zal kunnen
  rekenen op buitenschoolse begeleiding/ondersteuning
  tijdens het schooljaar en eventueel ook tijdens
  de vakantie. De resultaten van ‘twijfelgevallen’ die
  wel overgaan worden dus ook positief beïnvloed
  door omgevingsfactoren en dat is minder het geval
  bij de ‘twijfelgevallen’ die wel overzitten. Het is dus
  moeilijk om hun resultaten tijdens de verdere
  loopbaan te vergelijken. Men mag de verschillen in
  leerwinst tussen de twee groepen niet enkel toeschrijven
  aan het feit dat de ene groep bleef zitten
  en de andere doorstroomde naar het tweede
  leerjaar. In bijdragen van 1991 hebben we al gewezen
  op deze klassieke fout in veel vergelijkende
  studies.

  Deze omissie in het onderzoek wijst er wellicht op
  dat de onderzoekers te ver afstaan van de
  complexiteit van het schoolgebeuren en van het adviseergedrag
  inzake zittenblijven in het bijzonder. Bij
  adviezen waarbij de ervaringswijsheid van de
  leerkrachten uit het heden en verleden meespelen,
  worden dergelijke factoren wel verrekend. Zo is het
  ook bekend dat ouders die het wenselijk vinden dat
  hun kind-twijfelgeval wel over gaat, vaak ouders zijn
  die weten dat hun kind ook buitenschools geholpen
  zal worden om de tekorten bij te werken. Leerkrachten
  en CLB-adviseurs zijn ook minder vlug
  geneigd overzitten te adviseren voor dat soort ‘twijfelgevallen’.

  De Leuvense studie ging er ten onrechte van uit dat
  de verschillen in verdere leerprestaties van de twee
  vergelijkingsgroepen ( alle twijfelgevallen), enkel
  een gevolg zijn van het al dan niet overzitten. Er
  zijn heel wat factoren buiten het onderwijs die mede
  de leerwinst bepalen en waarmee in het onderzoek
  van het zittenblijven geen rekening gehouden wordt.

  Ook de bekende sociologe en onderzoekster Nathalie
  Bulle stelde bij analoge onderzoeken de neiging
  vast tot het minimaliseren van de buitenschoolse
  factoren die het verschil in schoolse
  vooruitgang (leerwinst) bepalen Bulle formuleert
  het zo: “Certains facteurs ‘latents’ différencient la
  population des redoublants et la population dite
  analogue. Ils contribuent à expliquer à la fois les
  redoublements et les différences marquant les progrès
  d’ensemble des populations. Or, comme ils ne
  sont pas pris en compte, ils apparaissent, statistiquement,
  comme des effets propres du redoublement.
  Au total, lorsque le redoublement paraît
  avoir eu un effet moyen neutre sur les progressions
  (c’est ce que les études tendent à montrer), il est
  fort probable qu’il s’agisse d’un effet ‘neutralisant’,
  donc positif.” (De la politisation de l’éducation.
  L’exemple du redoublement , Skhole.fr. , 2012 -zie
  Internet). Als er minder extra ondersteuning kwam
  van huis uit voor de groep twijfelgevallen die niet
  overgingen, dan kan de vaststelling dat deze het
  jaar erop maar even veel rekenwinst maakten als
  deze die wel overgingen, toch betekenen dat er een
  positief effect was voor de overzitters.

  Nog dit. Dat de leerlingen die wel doorstroomden op
  een klassieke schoolvorderingstest een jaar later
  voor b.v. rekenen beter presteerden is mede een
  gevolg van het feit dat de zittenblijvers zaken uit de
  schoolvorderingstest die veelal pas in het tweede
  leerjaar aan bod komen, nog niet gezien hadden.
  Deze evidentie is absoluut geen argument tegen het
  zittenblijven.

  6. Andere aanduidingen van fouten
  bij samenstelling vergelijkingsgroepen

  Het niet betrekken van de duidelijke gevallen van
  zittenblijven betekent dat de Leuvense onderzoekers
  geenszins werkten met twee evenwaardige
  vergelijkingsgroepen en dat hun krasse uitspraken
  i.v.m. al dan niet zittenblijven ook helemaal niet
  kloppen.
  Dat de twee vergeleken groepen niet evenwaardig
  en vergelijkbaar waren, bleek volgens prof. Wim
  Van den Broeck b.v. ook nog uit uit twee andere
  vaststellingen. Hij schreef: “Ten eerste blijkt uit de
  resultaten dat zittenblijvers bij het begin van het
  bisjaar, dus na het eerste leerjaar volledig doorlopen
  te hebben, nauwelijks beter scoren op rekenvaardigheden
  dan hun vroegere klasgenoten uit de
  controlegroep toen zij begonnen aan het eerste
  leerjaar. Maar vooral de observatie dat zittenblijvers
  bij het begin van het bisjaar beduidend zwakker
  scoren op zowel rekenen als lezen in vergelijking
  met hun doorstromende leeftijdsgenoten uit de
  controlegroep (dus met zgn. ‘gelijk risico’) bij het
  begin van het tweede leerjaar, kan moeilijk anders
  geïnterpreteerd worden dan dat de groepen van
  meet af aan al ongelijk waren, tenminste indien er
  geen wonderbaarlijke dingen tijdens de vakantie
  gebeurd waren.” Dit wijst er op dat de groep zittenblijvers
  en de vergelijkingsgroep (beide zogezegd
  gelijkwaardige twijfelgevallen) al verschillend waren,
  nog voor het eventueel zittenblijven, anders
  zouden de twijfelgevallen-zittenblijvers wel zijn overgegaan
  naar het volgende leerjaar.

  “Een ander probleem, ook (achteraf) onderkend
  door de onderzoekers, is dat bij het formeren van de
  groep doorstromers alle kinderen die niet in het
  eerste leerjaar bleven zitten, maar wel in een ander
  leerjaar, uit de vergelijkingsgroep verwijderd werden.
  De auteurs geven bovendien zelf achteraf in
  een publicatie van 2013 aan dat deze niet geselecteerde
  kinderen zwakker scoorden op schoolse
  prestaties en SES en dat ze daardoor de negatieve
  effecten van zittenblijven overschat kunnen hebben
  (Goos et al., 2013a, p. 344).”

  Door het verwijderen van de doorgestroomde twijfelgevallen
  die overzaten in verdere leerjaren, wordt
  de relatieve leerwinst van de groep van de overgegane
  ‘twijfelgevallen’ dus overschat.

  7. Fouten met ‘gemiddelde’ leerwinst van
  Vergelijkingsgroepen

  Een ander methodologisch probleem betreft het
  werken met gemiddelden. Bij de twijfelgevallen die
  overzaten is het best mogelijk dat dit voor de
  gevallen die de leerkrachten adviseerden gemiddeld
  wel positief is uitgevallen, maar veel minder voor de
  gevallen waarbij enkel de ouders op zittenblijven
  aanstuurden. Als zittenblijven voor de ‘duidelijke’,
  maar niet onderzochte gevallen positieve effecten
  sorteert en daarnaast ook nog voor een aanzienlijk
  deel van de twijfgelgevallen, dan mag men uit het
  feit dat de gemiddelde leerwinst voor de groep
  twijfelgevallen die overzaten kleiner was dan de
  leerwinst van de niet-overzitters, nog niet besluiten
  dat zittenblijven niets opleverde en dat de leerkrachten
  een fout advies gaven.

  8. Leeftijdsfouten bij vergelijking met landen als Zweden en Finland

  De Leuvense studies houden bij het vergelijken van
  het zittenblijven met landen als Zweden, Finland ...
  geen rekening met de leeftijd bij de start van het
  eerste leerjaar. In b.v. het eerste leerjaar in Finland
  komt zittenblijven inderdaad veel minder voor, maar
  de kinderen mogen maar starten als ze ten volle 7
  jaar zijn. In Zweden starten ze naargelang de
  schoolrijpheid tussen 6 en 8 jaar. Men moet bij
  vergelijkingen rekening houden met het feit dat
  eersteklassertjes in andere landen veelal ouder zijn
  en daardoor ook veel minder de kans lopen te
  moeten overzitten. De Leuvense onderzoekers houden
  hier geen rekening mee.

  In de Leuvense studie en in tal van andere studies
  wordt ook steeds betreurd dat er bij de overzitters
  eerste leerjaar meer leerlingen zitten die in de laatste
  maanden van het jaar geboren zijn. Veelal wordt
  aan die vaststelling de conclusie verbonden dat die
  jongere kinderen ten onrechte gediscrimineerd worden.
  Indien men zou eisen dat leerlingen ten volle
  zes (of zelfs 7) jaar zijn om te mogen starten in het
  eerste leerjaar - zoals in een aantal landen het
  geval is, dan zouden veel van de jongste (gevaar-)
  kinderen zelfs meer dan een jaar ouder en rijper
  zijn. En dan zouden er ook veel minder zittenblijvers
  zijn in het eerste leerjaar (én in het derde kleuter).

  Aangezien toch veel leerlingen - zelfs van het einde
  van het jaar - het eerste leerjaar aankunnen, zouden
  we de Vlaamse wetgeving niet wijzigen. We
  hebben overigens nu al de indruk dat de kleuterschool
  voor een aantal kinderen te lang duurt en dat
  deze zich zouden vervelen als ze nog langer in het
  kleuteronderwijs zitten. Het gaat steeds om het
  afwegen van de voor- en nadelen. Als we de
  meeste kinderen pas later het lager onderwijs laten
  starten zoals in veel andere landen, dan zou dit de
  schatkist meer geld kosten dan de huidige extrauitgave
  voor het bisjaar.

  Als we de gemiddelde
  leeftijd berekenen van alle kinderen die de eerste
  klas verlaten, dan is deze veelal lager dan in andere
  landen het geval is – en opvallend lager dan in
  Finland. Finse leerlingen zijn ook gemiddeld
  minstens een jaar ouder als ze het diploma lager
  onderwijs behalen. En toch lezen we in statistieken
  dat er veel meer Vlaamse leerlingen leervertraagd
  zijn dan Finse en Zweedse. Veel zaken zijn relatief
  en bij vergelijkingen moeten we daar rekening mee
  houden. Bij het berekenen van de kostprijs van het
  zittenblijven vergeet men ook dat de jongere eersteklassertjes
  een half jaar minder kleuteronderwijs
  ‘gekost’ hebben.

  9. Ervaringswijsheid leerrkachten genegeerd

  In punt 1 stelden we al dat de onderzoekers de visie
  en ervaringswijsheid van de leerkrachten, directies
  en ouders als quantité négligeable beschouwen.
  Zittenblijven was zinloos en zat enkel ’tussen de
  oren’ van de zich vergissende leraars en ouders.

  Veel leerkrachten - en ook ouders - reageerden
  verontwaardigd op bijdragen in de kranten en in
  Klasse waarin zittenblijven als zinloos werd bestempeld.
  Ook in gesprekken met veel oudstudenten en
  met directies binnen de HIVO-opleiding vernamen
  we regelmatig dat zittenblijven achteraf veelal zinvol
  gebleken was. De Thaise inspecteur-generaal Prasert
  Boonruang stelde onlangs dat heel wat leerlingen
  in tal van provincies quasi anafabeet zijn
  omdat ze niettegenstaande grote leestekorten het
  eerste leerjaar niet mochten overdoen.

  We voegen nog een van de vele getuigenissen van
  ouders aan toe. Als reactie op de boodschap
  ‘Vermijd zittenblijven ‘ in Klasse voor ouders schreef
  Kathy V.: “Ik ben moeder van een nu bijna 14-jarige
  zoon. In het eerste leerjaar is hij blijven zitten. Al
  met kerst hadden mijn echtgenoot en ik samen met
  de leerkracht beslist hem opnieuw het jaar te laten
  overdoen. Hij kon lezen en rekenen, maar kon het
  tempo niet aan. Hij is van november. Hij weende
  veel dat eerste jaar dat hij niet kon wat anderen
  konden. De tweede keer dat hij zijn eerste leerjaar
  deed, is mijn zoon helemaal opengebloeid. Nu is hij
  een prachtig jonge man die in zijn eerste humaniora
  zit. Met kerst en Pasen had hij 82%. Wat ik 7 jaar
  geleden nooit gehoopt had, is toch gebeurd. Hij
  niet van het leven en weet dat hij moet werken om
  iets te bereiken. Voor heel wat kinderen is overzitten
  een perfecte oplossing. Ik vind het spijtig dat sommigen
  dat niet geloven. Hijzelf vindt het helemaal
  niet erg dat hij is blijven zitten. Nu hij in de humaniora
  zit, heeft hij ook nog veel contact met
  leerlingen die al in hun tweede jaar zitten.”

  Nietenkel de leerkrachten, maar ook de meeste ouders
  zijn ervan overtuigd dat het zomaar laten overgaan
  bij ernstige tekorten die de verdere schoolloopbaan
  volledig in het gedrang kunnen brengen onverantwoord
  is. Ook uit reacties in Klasse-Maks voor
  de scholieren bleek dat de meesten opteerden voor
  het behoud van het zittenblijven. In een Nedelandse
  enquête bij jongeren die zelf ooit een jaar
  hadden overgedaan, vonden de meesten ook dat dit
  voor hen heel zinvol was geweest.

  10. Besluiten: Leuvense kwakkelstudie

  10.1. Misleidend onderzoek & foute conclusies
  We stelden bij de analyse van de Leuvense studie
  over het eerste leerjaar veel methodologische en
  andere fouten vast. In de bijdrage van Wim Van den
  Broeck wordt dit nog verder uitgediept. Dit leidde tot
  voorbarige en foute conclusies. We wezen ook op
  misleidende vergelijkingen met landen waarin zittenblijven
  in het eerste leerjaar weinig voorkomt, maar
  waarbij de leerlingen die starten in het eerste
  leerjaar een heel stuk ouder zijn. De onderzoekers
  van het HIVA en de KU Leuven gaven in publicaties
  van het voorbije jaar wel een aantal fouten toe (zie
  volgende bijdrage),maar ze gingen voorbij aan tal
  van andere fundamentele kritieken.

  De onderzoekers concludeerden in hun studie al te
  vlug dat de leerkrachten veelal foutieve adviezen
  omtrent zittenblijven gaven en dat zittenblijven enkel
  tussen hun oren zit. De experts wisten het veel
  beter dan de leerkrachten en de ouders en verkondigen
  de enige en wetenschappelijke waarheid.
  Zittenblijven was zinloos en een louter financiële
  verspilling.

  In publicaties van De Fraine en Co van het voorbije
  jaar lezen we nu echter dat het zittenblijven in veel
  gevallen toch zinvol kan zijn – en zeker ook bij de
  duidelijke gevallen. Ze zouden naar eigen zeggen
  nu niet meer het drastisch advies geven om het
  zittenblijven in het lager onderwijs af te schaffen.

  Het advies bij de duidelijke gevallen was dus alvast
  een terecht advies. Maar hoe zit het met het advies
  bij de twijfelgevallen? Deze die volgens de studie
  wel terecht doorstromen, zijn veelal ook leerlingen
  waarbij de school het overgaan adviseerde. Bij de
  twijfelgevallen die volgens de studie ten onrechte
  bleven zitten, zijn er ook nog een aantal waarbij de
  school wel overgaan adviseerde, maar waarbij de
  ouders toch op zittenblijven aanstuurden. In de
  rapporten van 2011 en 2012 werd dus duidelijk ten
  onrechte geconcludeerd dat het advies van de
  school inzake al dan niet zittenblijven meestal fout is
  en zelfs getuigt van gemakzucht.

  De Leuvenaars lijken ook niet bereid om openlijk het
  boetekleed aan te trekken, hun verontschuldigingen
  aan te bieden en hun controversiële studie niet verder
  te verspreiden. Men mag dit onderzoek
  deontologisch gezien niet meer openlijk toegankelijk
  stellen. Tal van beleidsmensen, pleitbezorgers van
  het verbieden van het zittenblijven, buitenlandse
  onderzoekers ... beroepen zich nog steeds op die
  Leuvense studie. Ze zijn blijkbaar ook niet op de
  hoogte van de erkennning van tal van fouten en van
  de voorbarige uitspraken. We betreuren ook dat de
  onderzoekers en de commentatoren in de pers de
  indruk wekten dat ons lager onderwijs kampioen
  zittenblijven is. Ze verzwegen dat er het 2de tot en
  met 6de leerjaar weinig zittenblijvers zijn, gemiddeld
  1,73% per leerjaar.

  10.2 L’histoire se répète

  Ook op basis van een Unesco-rapport van 1991
  werd toen al ten onrechte overal verkondigd dat ons
  lager onderwijs - samen met Tobago-Trinidad wereldkampioen
  zittenblijven was. In de commentaren
  bij die studie lazen we op 1 september 1991 dat in
  andere Europese landen het zittenblijven beperkt
  was tot 2 à 2,5 % en dat dit in Vlaanderen 5 à 6
  maal meer was. Onze topambtenaren waren gewoon
  vergeten het aantal leervertraagden eind zesde
  leerjaar te delen door zes. En die kwakkel werd
  zomaar overgenomen door beleidsverant-woordelijken,
  Guy Tegenbos in De Standaard, professoren
  als Roland Vandenberghe en Henk van daele in
  Persoon en Gemeenschap. Het Leuvens rapport
  van 2011 leidde tot analoge kwakkels.

  Prof. Vandenberghe fantaseerde er in 1991 nog bij
  dat het beperkte aantal zittenblijvers in landen als
  Nederland een gevolg was van het opdoeken van
  het jaarklassensysteem. Dit beïnvloedde ook het
  later schrappen van het jaarklassenprincipe in het
  decreet basisonderwijs van 1997. Ook In 2012 stelden
  de Leuvense onderzoekers het opdoeken van
  het jaarklassensysteem voor in hun OBPWO-studie.
  mmm


  Geef hier uw reactie door
  Uw naam *
  Uw e-mail *
  URL
  Titel *
  Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
    Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)
  Reacties op bericht (0)  Archief per week
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Klik hier
  om dit blog bij uw favorieten te plaatsen!


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!