Inhoud blog
 • Waarom leerlingen steeds slechter presteren op Nederlandse scholen; en grotendeels ook toepasselijk op Vlaams onderwijs!?
 • Waarom leerlingen steeds slechter presteren op Nederlandse scholen; en grotendeels ook toepasselijk op Vlaams onderwijs!?
 • Inspectie in Engeland kiest ander spoor dan in VlaanderenI Klemtoon op kernopdracht i.p.v. 1001 wollige ROK-criteria!
 • Meer lln met ernstige gedragsproblemen in l.o. -Verraste en verontwaardigde beleidsmakers Crevits (CD&V) & Steve Vandenberghe (So.a) ... wassen handen in onschuld en pakken uit met ingrepen die geen oplossing bieden!
 • Schorsing probleemleerlingen in lager onderwijs: verraste en verontwaardigde beleidsmakers wassen handen in onschuld en pakken uit met niet-effective maatregelen
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Onderwijskrant Vlaanderen
  Vernieuwen: ja, maar in continuïteit!
  11-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onderwijs. 7 jaar O-ZON. Tweede campagne in 2011 rond ontscholing, niveaudaling, nivellering, herwaardering kennis... (Deel 1)

  Inleiding : O-ZON-campagne in 2011

  Met  Onderwijskrant & O-ZON voerden we in 2007 een eerste campagne rond de thematiek van de ontscholing, niveaudaling en herwaardering van kennis ...   In 2011 voerden we een tweede campagne rond die thematiek. Ze was mede bedoeld als reactie tegen de plannen voor de structuurhervorming van het secundair onderwijs.  Bij de Vlaamse beleidsmakers en hervormers is de bezorgdheid om de ontscholing en beknotting van de talentontwikkeling nog niet doorgedrongen. In onze themanummers over ons secundair onderwijs betreurden we dat ze zich blind staren op grotendeels vermeende knelpunten en tegelijk met hun plannen de verdere ontscholing & nivellering én daling van de onderwijskansen bevorderen: middenschool met vage en structuurarme vakkenclusters en belangstellingsgebieden i.p.v. gestructureerde vakdisciplines, heterogene klasgroepen,               competentiegerichte methodiek ...

  We stuurden de voorbije jaren aan op een debat over de echte en prioritaire knelpunten.  We probeerden duidelijk te maken dat de hervormers van het secundair onderwijs blind waren voor de belangrijkste problemen van ons onderwijs: de niveaudaling, ontscholing, nivellering, onderwaardering van de basiskennis.  We vonden dat in het debat over het bieden van optimale en faire onderwijs- en ontwikkelingskansen de aanpak van de ontscholing centraal moest staan en niet structuurhervormingen die zoals in de comprehensieve landen zouden leiden tot verdere niveaudaling, nivellering, beperkt aantal toppers, minder sociale doorstroming ...  Eén van onze stellingen bij de start van O-ZON  in 2007 luidde overigens dat de  de leerlingen die cognitief en/of sociaal benadeeld waren het meest de dupe waren van de daling van de kwaliteit van het Vlaams onderwijs.  Vooral door de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs kunnen we betere ontwikkelingskansen bieden – vooral ook aan sociaal benadeelde kinderen.

  We publiceerden o.a.  in juli 2011 een themanummer over ’ontscholing en herscholing’. Op de blog van ‘Onderwijskrant Vlaanderen’ en op ons facebook nemen we nog eens een paar bijdragen op uit dit themanummer.  We voegen er ook  aantal bijdragen aan toe over de heropflakkering van het publiek debat over deze thematiek naar aanleiding van twee krantenenquêtes in respectievelijk Het Nieuwsblad (23 augustus 2011) en De Standaard (17 september 2011). We doen dit in een aantal opeenvolgende afleveringen, vandaag deel 1.  

  We gaan ervan uit dat de thematiek nog steeds heel actueel is. Uit het septemberdebat 2011 bleek heel duidelijk dat de overgrote meerderheid van de leerkrachten en directies zich bewust zijn van het feit dat het wegwerken van  de niveaudaling en nivellering  onderwijsprioriteiten moeten zijn.  Op een recente nieuwjaarsreceptie betreurden onlangs nog directeurs uit het lager en secundair onderwijs de volgens hen aanzienlijke niveaudaling.  Het algemeen bewustzijn van het probleem is er wel, maar dit betekent nog niet dat er daadwerkelijk iets gedaan werd aan het probleem.  Merkwaardig hierbij  isdat vooral vertegenwoordigers van de onderwijskoepels en een aantal beleidsmakers nog steeds geneigd zijn de niveaudaling en nivellering te ontkennen. Dit zal in een van de volgende bijdragen duidelijk tot uiting komen.


  7 jaar O-ZON  Ontscholing & ontsystematisering = enorme verspilling talenten & centen (Onderwijskrant 158, juli 2011)                                   

    1. Actualiteit ‘ontscholing en herscholing’

   Veel Westerse landen kenden de voorbije decennia een ontscholing/ontschoolsing van het onderwijs en een daling van de eisen.  Ontscholing en nivellering gebeurden  vaak ook in naam van de democratisering en onderwijskansen.  (NvdR:  In PISA-2012 bleek opnieuw hoe zwak de comprehensieve landen  - Zweden, Noorwegen, Engeland, Frankrijk ... en zelfs Finland - scoorden. Dit wordt in die landen recentelijk ook op naam geschreven van de nivellerende en gemeenschappelijke lagere cyclus s.o. De geplande hervorming van ons secundair onderwijs zou de niveaudaling en nivelllering verder in de hand werken.)

  Bij inhouds- en structuurarm onderwijs worden benadeelde leerlingen nog meer benadeeld en kunnen ook sterkere hun talenten onvoldoende ontplooien. Zo verspilt de samenleving een groot deel van de middelen en energie die in het instituut onderwijs gestopt worden. ‘Armere’ landen als China,           Singapore, Zuid-Korea waar de ontscholing & infantilisering nog niet hebben toegeslagen, presteren het best in landenvergelijkende studies. Veel leerkrachten, onderwijsdeskundigen, beleidsverantwoordelijken, publicisten …   uit diverse landen pleitten de voorbije 15 jaar voor herscholing van de school. Ook de bekende Engelse socioloog Frank Furedi neemt het in zijn nieuw boek ‘Wasted. Why education isn’t educating’ vooral op tegen de infantilisering, de aantasting van het gezag en prestige van de leerkracht & van de vakdisciplines, het anti-intellectueel karakter ...

  In het buitenland merken we dat tal van ontscholers naarmate ze ouder werden, zich bekeerden en zelfs vurige herscholers werden. Zo evolueerde de Engelse kennissocioloog Michael Young van kennis- en curriculumrelativist tot een van de meest vurige pleitbezorgers van de ‘powerful knowledge’ van de vakdisciplines.

  In Vlaanderen merkten we onlangs dat ook Roger Standaert - directeur Entiteit Curriculum (DVO) - tekenen van bekering vertoonde. In het interview ‘Leren in de 21 ste eeuw’ van 27 juni 2011 in iSCHOOL (zie Internet) poneert de 65-jarige Standaert: “Typisch voor welvarende staten zoals Vlaanderen er een is, is dat men niet genoeg eisen stelt aan kinderen. Leren moet hier altijd leuk zijn. Men leert kinderen onvoldoende omgaan met iets dat niet vanzelf gaat. Aziaten bijvoorbeeld hebben een heel andere aanpak op dat vlak. Ze eisen discipline en leggen niet zo de nadruk op het leuke. Ik pleit ervoor dat we kinderen op een draaglijke manier voldoende uitdagen in het lerenStandaert sluit zich hier nu aan bij één van de belangrijke stellingen van de herscholers. Het belang van discipline, hoge verwachtingen en arbeidsmoraal is toch ook wat minister Smet en zijn vele reisgenoten vastgesteld moeten hebben tijdens hun studiereis in China en Zuid-Korea.

  In Nederland staat het terugschroeven van de ontscholing de voorbije drie jaar vooraan op de politieke agenda. ‘Beter presteren’ is dé slogan. De school moet opnieuw een echte leerschool worden die voorrang geeft aan de corebusiness, aan basiskennis en -vaardigheden, aan cultuuroverdracht en leerkrachtgestuurd onderwijs. De leerlingen moeten en kunnen beter presteren. In mei 2011 was er ook het parlementaire debat over de grote malaise & ontschoolsing in het hoger onderwijs. We noteerden de voorbije jaren tal van maatregelen om de controle op de leerresultaten & de corebusiness te           ve-scherpen: duidelijkere doelstellingen en leerlijnen, verplichte centrale examens voor 12- en 15-jarigen en zelfs voor de opleidingen hoger onderwijs, verscherping van het toezicht, schrappen van                       competentiegericht onderwijs in het decreet beroepsonderwijs en elders. Ook in Engeland en Frankrijk staat ‘herscholing’ centraal in het beleid.

  Bij de Vlaamse beleidsmakers en hervormers is de bezorgdheid om de ontscholing en beknotting van de talentontwikkeling nog niet doorgedrongen. In onze recente themanummers over ons secundair       onderwijs betreurden we dat ze zich blind staren op grotendeels vermeende knelpunten en tegelijk met hun plannen de verdere ontscholing & nivellering én daling van de onderwijskansen bevorderen: middenschool met vage en structuur-arme vakkenclusters en belangstellingsgebieden i.p.v. gestructureerde vakdisciplines, heterogene klasgroepen, competentiegerichte methodiek ...

  Eind juni j.l.  merkten we dat ook de redactie van het tijdschrift ‘Impuls’ de verdere nivellering wil   stimuleren: invoering middenschool; gevoelige reductie in de 1ste graad van het aantal lesuren voor basisvak-ken als wiskunde, Nederlands en Frans, versnippering van de basisvorming via toevoeging van vage leerdomeinen als economische initiatie, klassieke cultuur, artistieke opvoeding, voedingsleer, mechatronica... ; de leerlingen automatisch laten overgaan naar het 2de jaar; hoeken- en contractwerk zoals in het kleuter- en lager onderwijs,  ... Het tijdschrift Impuls (destijds Floreat) heeft zich vanaf 1968 gepresenteerd als een grote voorstander van het VSO, het ontplooiingsmodel, de nivellerende eindtermen,  het constructivistisch & competentiegericht leren dat elders mede verantwoordelijk wordt geacht voor de grote daling van het niveau & de onderwijskansen

  2.Ontscholing & ontschoolde leerlingen

   Met de overkoepelende uitdrukking ‘ontscholing van het onderwijs’ verwijzen we in de eerste plaats naar de term ‘unschooling’ zoals John Holt die in 1977 introduceerde. Voor John Holt, Carl Rogers, Ivan Illich  en de vele andere ontscholers betekende de optie voor ontscholing van het onderwijs een keuze voor kindgestuurd, structuurarm & geïnvidualiseerd onderwijs. De ontscholers kozen voor het        zelfontplooiingsmodel waarbij afstand genomen werd van de traditie van gestructureerde vakdisciplines en leerinhouden, leerkrachtgestuurd onderwijs, jaarklassen, klassikale instructie, hoge          prestatieverwachtingen, enz.  Vanaf de jaren zeventig drongen het prestatievijandig, anti-intellectueel en anti-autoritair klimaat en het ontplooiingsmodel ook in Vlaanderen door – o.a. binnen de VSO-hervorming van 1970 en binnen hervormingen in het kleuter- en lager onderwijs – zoals het Ervaringsgericht (Kleuter)onderwijs van Ferre Laevers, opgestart in 1976 met het vrij initiatief als belangrijkste werkvorm

   In Vlaanderen botsten de ‘ontscholers’ wel op meer weerstand en ‘lippendienst’ dan in andere landen.  In Onderwijskrant en elders bestrijden we zelf al bijna 40 jaar de verschillende ontscholingstendensen. In een bijdrage van 1973 in ‘Persoon en Gemeenschap’ luidde onze boodschap al: Weg met de prestatiedwang, maar leve de prestaties. Toen vanaf de jaren zeventig het jaarklassensysteem als dé oorzaak van alle mogelijke kwalen werd voorgesteld, bestempelden we de invoering ervan als de grootste sprong voorwaarts ooit en als een belangrijke GOK-hefboom. We hebben vanaf de start van het ervaringsgericht ontplooiingsmodel van Ferre Laevers in 1976 die aanpak bestreden. We namen vanaf 1993 afstand van de nivellerende eindtermen en de ermee verbonden competentiegerichte en constructivistische aanpak, van de middenschoolplannen  ... We wezen al 40 jaar geleden op de overtrokken kritiek op alles wat te maken had met de leerprestaties, examesn en punten geven in documenten als ‘Opdrachten voor een eigentijdse katholieke basisschool’ (1974).

  Ontscholing leidt tot ontschoolde leerlingen en staat haaks op de missie van Onderwijskrant, het      bevorderen van de talentontwikkeling en van de verdere democratisering van het onderwijs.  Met O-ZON en Onderwijskrant voeren we sinds begin 2007 een extra campagne rond de ontscholingstrends. Ter herinnering nemen we hier een samenvatting van ons O-ZON-manifest van 2007 op.:

   *Respect voor- en vertrouwen in de professionaliteit en ervaringswijsheid van leerkrachten.*Herwaardering van basiskennis en basisvaardigheden,van de vakdisciplines en van het belang van abstrahering, symbolisering & structuur. Geen competentiegericht  en constructivistisch onderwijs. *Herwaardering van de instructie, lesgeven en contacturen, prestatiegerichtheid, orde en discipline.*Herwaardering jaarklassen, klassikale aanpak en ‘samen optrekken’. Geen doorgedreven individualisatie, geen inclusief LAT-onderwijs.*Verhoging van het niveau van het onderwijs en van de lerarenopleidingen.*Meer niveaubewaking en controle leerprestaties.*Beter benutten van talenten van alle soorten leerlingen. Effectief achterstandbeleid.  Geen nivellering en nivellerende middenschool.*Vernieuwing in continuïteit i.p.v. doorhollings- en omwentelingsbeleid & moderniseringstover.*Verminderen van de druk en invloed van vernieuwingsestablishment, van de vele vrijgestelden voor de permanente hervorming van het onderwijs.*Afremmen en/of afbouwen van bureaucratisering en grootschaligheid, reductie van planlast, van de bureaucratische schil en overhead in het hoger onderwijs

  3. Revcent pleidooi tegen ontscholing van Jan Maschelein en Maarten Simons  

  In ‘Apologie van de school’ (Acco, 2012) houden  de Leuvense pedagogen Jan Masschelein en Maarten Simons een pleidooi tegen ontscholingsideeën à la Ivan Illich. 

  Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw werd het voortbestaan van de school zelf ter discussie gesteld. Radicale ontscholers – waarvan Ivan Illich wellicht de meest bekende is – hielden opgemerkte pleidooien om haar een snelle dood te laten sterven; in het schools onderwijs en leren zelf zitten volgens hen de wortels van het kwaad, in haar institutionele logica is de school misdadig. Ze brengt immers, aldus Illich, vooral de valse idee bij dat men de school als instelling nodig heeft om te leren, terwijl we toch veel beter en veel meer leren buiten de school (Ivan Illich, Ontscholing van de Maatschappij’, 1971). 

  Maar misschien laat men de school vandaag, in een tijdperk van levenslang leren en (elektronische) leeromgevingen allerhande, wel een stille dood sterven – men voorspelt het verdwijnen van de school omwille van haar overbodigheid als pijnlijk verouderde instelling. De school, zo lijkt de teneur, is niet meer van deze tijd of moet zich opnieuw grondig aanpassen, en bijgevolg lijkt elke verdediging van de school op voorhand een maat voor niets, overbodig of gewoon conservatief geleuter.

  Wij weigeren echter resoluut de  veroordeling van de school te onderschrijven. Integendeel, we pleiten voor haar vrijspraak. We zijn van oordeel dat het precies vandaag, op het moment dat velen de school aanklagen omwille van haar onaangepast zijn aan de nieuwe tijden en anderen haar zelfs lijken te willen opgeven, duidelijk kan worden wat de school is en doet. En we hopen ook duidelijk te maken dat veel van de aantijgingen tegen de school zijn ingegeven door een eeuwenoude angst voor, misschien zelfs haat tegenover een radicale, maar wezenlijke eigenschap van de school: de school maakt ‘vrije tijd’ en maakt kennis en kunde tot ‘gemeen goed’, en heeft daarom het potentieel om aan iedereen  - ongeacht afkomst, talent, of begaafdheid – de tijd en de ruimte te geven om de eigen leefwereld te verlaten, boven zichzelf uit te stijgen en de wereld te vernieuwen” (p.7-8). De auteurs verwoorden in dit boekje belangrijke kenmerken en doelstellingen van de school als maatschappelijke instelling met de overdracht van cultuur (à la H. Arendt)  als belangrijkste doelstelling.

  (Dit betekent niet dat we akkoord gaan met alle opvattingen van de auteurs. Zo begrijpen we niet waarom ze niet sympathiseren met de aandacht van de herscholers voor  de schoolresultaten en voor de niveaubewaking.  Ze tonen anderzijds  te veel sympathie voor de pedagogische leerlinggecentreerde opvattingen van de Franse filosoof Jean Rancière die we eerder in het kamp van de ontscholers situeren.  Rancière bekritiseert en ridiculiseert de klassieke leraar/leerling-relatie en propageert de ‘do it yourself pedagogy’ -  net zoals de ontscholers. De leraar mag volgens Rancière zelfs onwetend zijn (Jean Rancière. De onwetende meester. Vijf lessen over intellectuele emancipatie. Leuven, Acco, 2007). Dit staat haaks op de opvattingen van Hannah Arendt die Masschelein en Simons  onderschrijven.  

  Bijlage:  inhoud themanummer : Onderwijskrant 158 over ontscholing

  In voorliggend themanummer over ‘ontscholing en herscholing’ plaatsen we opnieuw de thematiek van de ontscholing, ontsystematisering en niveaudaling centraal. In de eerste bijdrage bekijken we een aan-tal standpunten van buitenlandse prominente onderwijsexperts  over het thema ontscholing en herscholing. Het volgende artikel resumeert een recent studierapport van het Nederlands Centraal Planbureau over het dalend onderwijsniveau en het onderpresteren van de sterkere leerlingen. We tonen hierin ook aan dat de conclusies eveneens van toepassing zijn op het Vlaams lager en secundair onderwijs. In een derde bijdrage getuigen Paul Van Dam (ex-hoofd CITO-basisonderwijs), prof. Anna Bosman & onderwijzeres Liesbeth Hermans over ontscholing, niveaudaling ... in het Nederlands basisonderwijs. Hierbij aansluitend volgt een bijdrage waarin de Vlaamse onderwijzers Jef Boden en Eric Van Damme de ontscholing in het Vlaams basisonderwijs uitvoerig illustreren.

  In de vijfde bijdrage staan we stil bij de niveaudaling en grote malaise in het Nederlands hoger onderwijs. Er komen ingrijpende maatregelen om de ontsporingen en niveaudaling terug te dringen. Aangezien we in Vlaanderen voor een groot deel de Nederlandse hervormingen hebben overgenomen, is veel kritiek ook toepasselijk op ons hoger onderwijs. In een laatste en lange bijdrage formuleert prof. Wim Van den Broeck  uitgebreid  zijn visie op ontscholing en herscholing. Hij inspireert zich hierbij in sterke mate op Frank Furedi’s laatste boek ‘Wasted. Why education isn’t educating’.

  (In volgende Blogs publiceren we nog een aantal bijdragen over ontscholing en herscholing.)
  Geef hier uw reactie door
  Uw naam *
  Uw e-mail *
  URL
  Titel *
  Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
    Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)
  Reacties op bericht (0)  Archief per week
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Klik hier
  om dit blog bij uw favorieten te plaatsen!


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!