kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

29-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The trade unions are back again!
Vandaag gaan we even leentje buur spelen bij collega's op bloggen. We hadden het hier een paar dagen geleden over de stakingen op het eiland voor de Vlaamse kust namelijk Engeland, meer bepaald bij Lindsey oil. Hoe zou het daar nu aan toe gaan? Rarara, we vonden een bevriende blog van een aantal kameraden, namelijk Sven en Rudy die een blog hebben over de syndicale vrijheden en dan nog wel in beide landstalen alhoewel we in alle vriendschap toch even fluisterend lispelen dat hun Frans niet echt dat van Voltaire kan genoemd worden. Maar het is in elk geval een hele prestatie! Ons hoor je dus niet klagen : http://www.bloggen.be/syndicalevrijheden


Donderdagnacht, 25 juni, werd er een akkoord bereikt tussen de vakbonden en de directie van de Lindsey oil raffinaderij in Engeland.

Het mag, en moet, gezegd worden dat de strijd tot rechtvaardigheid heeft geleid ! Alle ontslagen medewerkers worden terug aangenomen en dit onder dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Het knappe aan heel het verhaal is de solidariteit die ervoor gezorgd heeft dat deze strijd werd gewonnen. Een solidariteit tussen werknemers van verschillende nationaliteiten en bedrijven. Een verhaal dat moet worden uitgedragen.

Nadat de 51 mensen werden ontslagen op LOR ging de rest spontaan mee in staking. En in de dagen die volgde gingen steeds meer en meer mensen in Engeland, Schotland en Wales spontaan mee in staking. In tijden van crisis is het niet zo voor de hand liggend dat mensen nog voor hun rechten opkomen, laat staan voor de rechten van iemand enkele kilometers verder.

Een massale verbranding van de ontslagbrieven kwam uitgebreid op het nieuws en de solidariteitsmars van enkele duizenden spontane stakers uit Engeland haalde volop de media.

Maar ook vanuit Europa kwamen er steunbetuigingen zoals ook van het EMCEF. Er werden al plannen gesmeed om acties te ondernemen aan de hoofdzetel van TOTAL in Parijs.

Uiteindelijk was dit niet nodig en werd het akkoord deze ochtend, maandag 29 juni, voorgelegd aan de werknemers van LOR. En het werd, onder luid gejuich, goedgekeurd.

Collega's, dit is een bewijs dat solidariteit wel degelijk werkt. We zouden dan ook willen vragen om dit verhaal ut te dragen aan iedereen die het tegendeel beweert of niet in solidariteit geloofd. Vertel het verder.

Enkel samen kunnen we het verschil maken. Enkel samen kunnen we de honger naar meer met minder stoppen !

En ook bij ons wordt er momenteel gestreden voor jobs !

Steun de werknemers van Bridgestone

De arbeiders van autobandfabriek Bridgestone zijn sinds 11 juni in staking. De directie weigert immers terug te komen op haar beslissing om 8 arbeiders af te danken na de sluiting van het bandendepot.

In plaats van een menselijke oplossing te vinden en de magazijniers over te plaatsen werd gekozen voor naakte ontslagen. Bovendien maakt de directie haar eigen werknemers verdacht, gewoon omdat ze opkomen voor hun rechten.

In naam van de werknemers vragen we om jullie solidair te tonen. Doe mee aan het stakingspiket bij Bridgestone en stuur solidariteitsmoties. Ze hebben je steun nodig.

DAAROM OOK DEZE WARME OPROEP

"Solidariteitsoproep: 140 arbeiders staken momenteel bij Bridgestone omdat zij het ontslag van 8 collega's weigeren Ze hebben je steun nodig! De arbeiders van de autobandfabriek Bridgestone te Frameries zijn in staking sinds 11 juni.Ze hebben je solidariteit nodig. Waarom?

De directie heeft de sluiting van het bandendepot aangekondigd en wil 8 arbeiders afdanken.

Er bestaan nochtans andere oplossingen:

. 24 werknemers zijn ouder dan 56 jaar en kunnen met brugpensioen vertrekken.

. 14 werknemers hebben een contract bepaalde duur.

. De 8 met ontslag bedreigde werknemers kunnen dus gemakkelijk overgeplaatst worden

De directie weigert dit echter. De bedrijfs-CAO die de werkzekerheid waarborgt wordt door de directie met de voeten getreden. Inplaats van een redelijke oplossing te vinden, klagen ze over zogezegde dreigementen, gijzelingen en agressie, wat allemaal nooit gebeurd is.

Het is onaanvaardbaar en immoreel om eigen werknemers verdacht te maken en te criminaliseren, gewoon omdat ze hun rechten verdedigen.

Het is onaanvaardbaar en immoreel om werknemers die men gemakkelijk aan boord zou kunnen houden zomaar op straat te gooien, vooral in dergelijke crisistijden.

De arbeiders van Bridgestone zijn solidair met hun bedreigde collega's.

Toon dat je ook solidair bent!

Doe mee aan het stakingspiket bij Bridgestone!

Stuur solidariteitsmoties rond!

Voor ieder contact:

Alain De Nooze

Gewestelijke secretaris Bergen-Borinage

Algemene Centrale - ABVV

alain.denooze@accg

0477 30 47 01

syndicalevrijheden@gmail.com

Voor onze syndicale vrijheden, samen staan we sterk

Camarades,

Le jeudi, juin le 25, on avait accord entre les syndicats et la direction de Lindsey Oil en Angleterre.

Faut dire que la lutte a menée à justice ! Tout les travailleurs licenciés seront rembauchés sous les mêmes conditions qu'avant.

Le meilleur de cet histoire est que la solidarité a gagnée. La solidarité entre travailleurs des différents nationalités et entreprises. Une histoire que vaut la pain de raconter.

Après le licenciement des 51 personnes à LOR la reste allait en grève aussi. Et pendant les jours suivantes de plus en plus gens en Angleterre, Écosse et Wales leurs suivaient en grève. Dans ce temps ci ce n'est pas évident avec la crise que les gens se battent pour leurs droits.

La destruction massive par le feu des lettres de licenciement et la marche de solidarité de quelques milles de travailleurs était dans les média.

Mais aussi de l'Europe il y avait de messages de soutien comme de l'EMCEF. On avait le plan d'avoir des actions a la siège de TOTAL à paris.

Finalement ce n'était pas nécessaire et l'accord fut présenté aux participants du CEE. Sous des cris de joie on approuvait l'accord.

Collegues, c'est la preuve que la solidarité marche. Nous voulons bien demander de distribuer cet histoire pour convaincre tout le monde qui nie et ne croit pas dans la solidarité. Racontez le.

Seulement ensemble nous sommes forts. Seulement ensemble nous pouvons arrêter la soif de richesses!

Aussi chez nous on se bat pour des emplois !

Soutenez les travailleurs de Bridgestone

Depuis le 11 juin, les travailleurs de la fabrique de pneus Bridgestone sont en grève. La direction refuse de revenir sur sa décision de remercier 8 travailleurs suite à la fermeture d'un dépôt de pneus.

Au lieu de chercher une solution raisonnable et de reclasser les magasiniers, le choix d'un licenciement sec a été privilégié. De plus, la direction criminalise et discrédite ses propres travailleurs qui ne font que défendre leurs droits!

Au nom des travailleurs, nous vous demandons de faire preuve de solidarité. Rejoignez le piquet de grève devant Bridgestone et envoyez des motions de solidarité.

APPEL A LA SOLIDARITE

140 ouvriers chez Bridgestone en grève pour refuser le licenciement de 8 collègues

Donnez-leur votre soutien ! Les ouvriers du producteur de pneus Bridgestone à Frameries sont en grève depuis le 11 juin. Ils ont besoin de votre solidarité. Pourquoi ?

La direction a annoncé la fermeture du dépôt de pneus et veut licencier 8 ouvriers.

Pourtant, il existe d'autres solutions :

. 24 travailleurs ont plus de 56 ans et peuvent partir en prépension.

. 14 travailleurs ont un contrat à durée déterminée.

. On peut donc facilement reclasser les 8 travailleurs menaces

Mais, la direction refuse. La direction bafoue la cct d'entreprise qui garantit la sécurité d'emploi. Au lieu de chercher une solution raisonnable, elle met en scène une situation de menaces, de séquestrations et d'agressions qui n'ont jamais eus lieu.

Il est inacceptable et immoral

de discréditer et de criminaliser ses propres travailleurs qui ne font que défendre leurs droits.

Il est inacceptable et immoral

de mettre sur le carreau des travailleurs qu'on pourrait facilement garder à bord, surtout en ces temps de

crise.

Les ouvriers de Bridgestone sont solidaires avec leurs collègues menacés.

Faites preuve vous aussi de votre solidarité !

Rejoignez le piquet de grève devant Bridgestone !

Envoyez des motions de solidarité!

Pour tout contact :

Alain De Nooze

Secrétaire régional Mons-Borinage

Centrale Générale - FGTB

alain.denooze@accg.be

0477 30 47 01

syndicalevrijheden@gmail.com

Pour nos libertés syndicales, ensemble nous sommes plus fort
http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/5647816/Lindsey-oil-refinery-jobs-dispute-resolved.html

Lindsey oil refinery jobs dispute resolved

Wildcat strikes by thousands of contract workers were ending on Friday after a deal was agreed to resolve a bitter row over jobs at an oil refinery.

Published: 10:36AM BST 26 Jun 2009

Lindsey oil refinery jobs dispute resolved: Sacked workers burn their dismissal letters at Lindsey oil refinery.
Sacked workers burn their dismissal letters at Lindsey oil refinery - the action sparked wildcat sympathy strikes.

Union leaders and employers reached an agreement late last night to end the dispute which flared at the Lindsey oil refinery in North Lincolnshire.

The deal will be recommended for acceptance at a mass meeting outside the refinery on Monday morning.Sources said the deal involved the reinstatement of 647 workers at the oil refinery who were sacked for taking unofficial action in protest at the laying off of 51 employees by a sub-contractor.

It is believed the 51 workers will also be offered jobs as part of the agreement.

Unions have also won assurances that thousands of workers at power stations and oil and gas terminals who took sympathy action will not be victimised.

Workers who have been taking unofficial action for the past week held early morning meetings, including at the Sellafield nuclear site in Cumbria, and returned to work after being told of the breakthrough.

Les Bayliss, assistant general secretary of Unite, said: "We're pleased that we were able to thrash out a deal which the union can put to the workforce at Lindsey.

"Following hours of detailed negotiations, there has been a significant breakthrough. The proposals for a return to work will be recommended to the workforce by the union's shop stewards at Lindsey on Monday morning.

"The employers have agreed to reinstate all the sacked workers. We welcome the part the employers played in agreeing these proposals."

Mr Bayliss said it was now time for the Government to repeal "anti-trade union" legislation, complaining that UK workers were victims of the most "restrictive" trade union laws in Europe.

Officials from the GMB union also attended last night's meeting and will be recommending the deal to its members at Lindsey.

About 150 contract workers at the Longannet power station in Fife voted to return to work today, said operator ScottishPower.

They had walked out on Monday in support of the Lindsey staff.


http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/refinery-workers-return-after-wildcat-strike-1723227.htmlRefinery workers return after wildcat strike

By Alan Jones and Celia Paul, Press Association

Monday, 29 June 2009

A bitter dispute by contract workers which led to wildcat strikes at power stations and refineries across the country came to an end today.

Workers voted by a show of hands to go back to work at a mass meeting outside the Lindsey oil refinery in north Lincolnshire this morning after union officials recommended they accept an agreement thrashed out during marathon talks last week.

The workers went on unofficial strike after complaining that 51 employees were being laid off at Lindsey, owned by energy giant Total, while other contractors on the site were hiring staff.

Thousands of workers across Britain took sympathy action in support of the Lindsey workers at up to 15 sites.

Unions said they had achieved their objective of finding other jobs for the 51 workers as well as rescinding dismissal notices sent to 647 employees at the site who were on strike.

The unions also won a guarantee of no victimisation against workers across the country who took sympathy action.

Addressing the hundreds of strikers gathered outside the refinery this morning, GMB shop steward Kenny Ward described Thursday's deal as an "unprecedented victory" for trade unions.

He said the agreement was a "smack in the face for the employers, a realisation that they need to take a step back".

He continued: "In my opinion, we have achieved an unprecedented victory not just for us but on a legal front as well so I recommend and we recommend as the Shop Stewards Committee that you vote 'yes' and we return to work."

Within minutes of the vote, police had temporarily halted traffic as the workers marched across the road and back on to the site, bearing union banners and flags.

Welwel, we kunnen alleen maar blij zijn dat solidariteit toch geen ijdel begrip is geworden en dat dit als een voorbeeld mag gelden voor andere landen en dit on,danks de zeer strenge engelse anti-vakbondswetgeving die nog ooit door Thatcher onzaliger werd ingevoerd naar aanleiding van de laatste grote mijnstakingen onder leiding van de historische Arthur Scargill.
Keep smiling, het gaat de goede kant op!

29-06-2009 om 23:04 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
26-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the day the music really died!
Klik op de afbeelding om de link te volgen
De voltallige redactie van kitokojungle betreurt al de commotie rond de dood van Michael Jackson. De enige echte "The day the music died" was en blijft ...3 februari 1959 en daarmee uit! Na!
tik dus die datum in op google of tik "The day the music died" in en je zal zo de relativiteit van al die pokkeherrie rond Michael fopsneus vergeten zijn. Wedden?
Trouwens een klein logisch vraagje: weet iemand waarom er nog muziek is gemaakt na 3 februari 1959?

26-06-2009 om 23:16 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
25-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het grote Vlaemsche hoofddoekjesdebat deel honderdveftigduuzend

Vlaanderen heeft weer een rel. Niet toevallig gaat het over een thema dat met onze moslimlandgenoten te maken heeft, het eeuwig terugkerende gezever over het al of niet toelaten van hoofddoeken in scholen en administraties voor meisjes of dames die moslim zijn. So what? Er wordt in nogal wat artikels over dit heikele onderwerp uitgegaan van de premisse dat al die moslima’s dit hoofddoek dragen onder druk van één of ander iets. Hetzij de moskee, een imam, broer, neef achtergrootoom enz. Waarschijnlijk is het bij enkelen onder hen inderdaad het geval dat sociale druk zeker een rol speelt. Dat geldt even erg voor het dragen van een jeansbroek of ooit in onzalige tijden een milletvest (herinner je ze nog?) of een rugzak ipv een boekentas. Bijna nooit lezen we in dergelijke artikels dat moslimmeisjes dit wel eens zouden kunnen beslissen uit vrije wil en met een duidelijk doel. Moslimmeisjes worden hier in Vlaanderen nog steeds geassocieerd met onderworpen, hulpeloze schepseltjes die voortdurend worden onderdrukt (en erger) door naar look stinkende bebaarde woestelingen aangespoord door één of andere talibanimam. Goed, we overdrijven lichtjes maar ver zitten we er toch niet naast. Heeft iemand een bewijs dat moslimmeisjes of dames hier erger worden onderdrukt dan onze eigen allochtone huissloven?

Heeft iemand van al deze toogfilosofen al ooit de moeite genomen om eens een praatje te maken met deze “rare wezens” en hen de vraag gesteld waarom ze dit kledingstuk inderdaad vrij massaal zijn beginnen dragen? Wij hebben in elk geval niet deze indruk, want de meesten denken dat zij in hun naam kunnen spreken en dat zij allemaal de ware reden voor het dragen van dit hoofddoekje kennen. Weet beste witte ridders en redders der zwakke madammen daty deze meisjes echt wel kunnen spreken. De meesten zelfs uitstekend en steeds in onze eigen moedertaal. Vlekkeloos Nederlands zonder enig probleem en ze lopen ook niet weg wanneer je ze aanspreekt, wat nog steeds niet kan worden beweerd van “onze zuivere inlandse madammen die in La Flandre Profonde donderdag hun stoep staan te schrobben en aangesproken worden door een wildvreemde, allochtoon of niet…zelf vaak meegemaakt als vrachtwagenchauffeur in een nog niet zo heel erg ver verleden…

Wel, ik ken persoonlijk wel wat hoofddoekdragende dames en spreek daar regelmatig mee (raar hé) en niet over hun hoofddoek maar over koetjes en kalfjes zoals ik met andere (raar die opsplitsing tussen zij en de anderen toch?) dames wel eens een gesprek durf voeren. Ik heb nog NOOIT enig verschil opgemerkt….Ok, je moet ze niet uitgebreid beginnen kussen of aflebberen zoals voetballers onder mekaar wel eens plegen te doen maar dat doe ik toch ook niet met onze “inlandse vrouwelijke rassen”. Verder geen enkel verschil gemerkt. Verleden jaar heb ik zelfs mogen meemaken dat ongeveer de helft van een stakingspiket in een Brussels energiebedrijf werd be”mand” door vrouwelijke werkneemsters MET hoofddoekje en zonder het minste spoor van één of andere grote broer of imam in de buurt…trouwens deze staaksters leken mij heel erg assertief en zich zeer goed bewust van hun rechten terwijl de “autochtone” werkneemsters niet erg uitblonken door hun massale aanwezigheid. Wanneer het op een gegeven moment even spannend begon te worden tussen de aanwezige directie die opriep tot het doorbreken van het piket en het piket heb ik deze dames onmiddellijk zien plaatsnemen vooraan in het stakingspiket hierin massaal gesteund door de andere aanwezige “hoofddoekdragende” dames met als resultaat dat een open confrontatie tussen werkwilligen onder leiding van de directie en kaderpersoneel en stakers werd vermeden. Ik zie dat niet meteen gebeuren met de “inlandse” secretaressen.

Is het bij al deze redders van de westerse cultuur nog nooit opgekomen dat deze meisjes voor de overgrote meerderheid ZELF de keuze maken voor het dragen vat dat hoofddoekje? Waarom? Zeer simpel vraag het hen zelf en je zal merken dat zij zich als groep willen kenbaar maken en hun eigen identiteit bevestigd willen zien en aldus erkend worden. Is dit vreemd? Willen zij dat andere mensen die niet de zelfde godsdienst aanhangen het zelfde doen? NOOIT iets van gemerkt bij hen. Natuurlijk weet ik dat er ook in hun kringen extremisten rondlopen maar wat moeten wij dan zeggen van al die Vlaams belangers die iedereen naar Vlaamse folk willen doen luisteren en spruiten met spek als verplichte maaltijd op alle scholen willen invoeren?

En hou nu alsjeblief op om te leuteren over religieuse symbolen? Vlaanderen staat vol met kapellen en kruisen en dat heeft mij als niet-gelovige nooit echt gestoord in tegenstelling misschien tot minder tolerante exemplaren van mijn soort. Ik heb nog nooit echt problemen gekend met gelovige mensen, nog katholieken, noch moslims, noch Jehovagetuigen noch weet ik nog allemaal…. We genieten hier van de godsdienstvrijheid en ik gebruik zeer bewust het werkwoord “genieten”. Er zijn immers een heleboel landen waar dit principe niet geldt wat dan weer geen excuus moet zijn voor sommige pipo’s hier om het zelfde te doen.

Meisjes die een hoofddoekje dragen vragen in eerste instantie dat men hen respecteert, eerst en vooral als denkend wezen en ten tweede als vrouw. Basta! Als je de werkloosheidscijfers onder “allochtonen” in Vlaanderen bekijkt nu nog versterkt door de crisis dan zal het wel niemand verbazen dat deze mensen enig respect vragen als groep. Als men ze voor de werkloosheid als groep beschouwt kan men hen misschien voor positieve zaken ook maar best als groep beschouwen. En hier, beste toogfilosofen, hebben de meisjes het voortouw genomen. We zouden het als een daad van ontvoogding moeten zien en we zien het als een soort daad van onderwerping. Hoe men de zaken kan omdraaien doodgewoon omdat men met elkaar blijkbaar niet eens kan praten. Dat er dan één of andere imam oproept om scholen te boycotten die het hoofddoekverbod opleggen is misschien niet de meest diplomatische zet maar als moslima of Belgische allochtoon (aaaargh wat een contradictie) begin je stilaan wel moedeloos te worden van zoveel onbegrip vrezen we …

Hieronder vinden jullie een zeer degelijke tekst die zeer duidelijk stelt wat begrippen als godsdienstvrijheid en mensenrechten in dit verband inhouden:

http://www.vormen.org/informatie/IslamitischeHoofddoek.html

De Islamitische hoofddoek en de mensenrechten

Mogen Islamitische meisjes en vrouwen al dan niet een hoofddoek dragen op school, op het werk, op de foto voor hun identiteitskaart…? Dit zijn vragen die tot hevige discussies aanleiding geven. Eén van de redenen waarom de problematiek zo moeilijk is, is het feit dat er langs beide kanten – dus zowel door voor- als tegenstanders van de hoofddoek – een beroep wordt gedaan op mensenrechten. Hoe zit dat?

1. De mensenrechten van de hoofddoekdraagster

Je kan natuurlijk een hoofddoek dragen om veel redenen (omdat je het mooi vindt, om op te vallen, om juist niet op te vallen, omdat het moet van thuis), maar in de meeste gevallen is één van de redenen het feit dat je Moslim bent en dat je op die manier uitdrukking wil geven aan je geloof of een godsdienstige regel wil naleven. Als iemand je dat verbiedt, kan je twee mensenrechten inroepen: de vrijheid van godsdienst en het verbod van discriminatie.

a) De vrijheid van godsdienst

Artikel 9 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele Vrijheden (EVRM) luidt:
“1. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door de eredienst, door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing ervan en het onderhouden van de geboden en voorschriften.
2. De vrijheid een godsdienst of overtuiging te belijden kan aan geen andere beperkingen zijn onderworpen dan die welke bij de wet zijn voorzien, en die in een democratische samenleving nodig zijn voor de openbare orde, gezondheid of zedelijkheid of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”
De eerste alinea bepaalt de reikwijdte van de godsdienstvrijheid. Het recht om een islamitische hoofddoek te dragen valt hieronder. Het gaat immers om het ‘onderhouden van de geboden en voorschriften’ van de Islam. Dat er binnen de Islam discussie bestaat over de vraag of je al dan niet verplicht bent om een hoofddoek te dragen, doet niet terzake. Wat telt, is de godsdienstige motivatie van degene die de hoofddoek draagt (of bv. van haar ouders).
De tweede alinea is een zogenaamde ‘beperkingsclausule’. Net zoals de meeste mensenrechten is de godsdienstvrijheid geen absoluut recht. Een beperkende maatregel, zoals bijvoorbeeld een hoofddoekverbod, is toegelaten als die 1) een basis heeft in een algemene regel, 2) een wettig doel heeft, dwz ofwel één of ander algemeen belang zoals bv. de openbare orde, ofwel de bescherming van de rechten van anderen; 3) evenredig is met dat doel, dwz dat je geen maatregel mag nemen die veel strenger is dan nodig om het doel te bereiken. Als een verbod voldoet aan deze voorwaarden, is het geen schending van de godsdienstvrijheid, anders wel. Het is de rechter die daarover oordeelt.

b) Het verbod van discriminatie

Een tweede recht waarop een hoofddoekdraagster zich kan beroepen, is het verbod van discriminatie op grond van godsdienst (bv. artikel 26 Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten). In Nederland beschouwt de Commissie Gelijke Behandeling een hoofddoekverbod in bijna alle gevallen als een verboden discriminatie.
In België is er sinds vorig jaar een Wet Gelijke Behandeling, die onder meer discriminatie op grond van godsdienst verbiedt. Met een beroep op die wet kan je bv. een de rechter de stopzetting van een discriminatie doen bevelen. Niet elke ongelijke behandeling op grond van godsdienst is echter een discriminatie. Dit is pas het geval wanneer er geen ‘objectieve en redelijke rechtvaardiging’ voor bestaat. Wanneer er geen objectieve en redelijke rechtvaardiging is, is zowel een rechtstreeks als een onrechtstreeks onderscheid op grond van godsdienst verboden. Wanneer enkel de Islamitische hoofddoek verboden wordt, gaat het om een rechtstreeks onderscheid; wanneer echter alle hoofddeksels verboden worden, gaat het om een onrechtstreeks onderscheid op grond van godsdienst, omdat dit, ondanks de neutrale formulering, moslimmeisjes benadeelt. Het criterium ‘objectieve en redelijke rechtvaardiging’ is in de praktijk sterk vergelijkbaar met het criterium: ‘evenredigheid met een legitiem doel’ (cf. supra). Ook hier komt de beoordeling toe aan de rechter.

2. De mensenrechten van anderen

a) godsdienstvrijheid

Eén van de argumenten van tegenstanders van de hoofddoek is dat deze een bedreiging vormt voor de godsdienstvrijheid van anderen. Het gaat dan bv. om niet-gelovigen of mensen met een andere godsdienst, maar in de eerste plaats denkt men aan de moslimmeisjes die geen hoofddoek wensen te dragen. De redenering is, dat wanneer een lerares of een grote groep klasgenootjes een hoofddoek draagt, andere meisjes onder druk gezet worden om dit ook te doen. Dit argument hoor je vooral daar waar het moslimfundamentalisme in opmars is.

b) gelijkheid man/vrouw

Een ander argument is dat de hoofddoek een symbool zou zijn van de onderdrukking van de vrouw. Dit argument is eigenlijk vrij problematisch. Het is een feit dat het Islamrecht mannen en vrouwen geen gelijke rechten toekent. Voor vele niet-Moslims wordt dit gesymboliseerd door de hoofddoek. Dit is echter niet terecht. De Islam schrijft zowel mannen als vrouwen voor om zich kuis te kleden. Wanneer meisjes en vrouwen – zoals bv. in Iran- verplicht worden om Islamitische kledij te dragen, dan is dit inderdaad een vorm van onderdrukking. Wanneer ze echter vrijwillig een hoofddoek dragen, kan je dit moeilijk onderdrukking noemen. Dat zou van zeer weinig respect getuigen voor zowel de Islam als de autonomie van de betrokkenen. Voor sommigen is het een vorm van ‘onderdrukking’ door hun ouders (net zoals vele andere kledingregels zo kunnen worden ervaren), maar dat is iets helemaal anders en zeker geen mensenrechtenkwestie.

3. Andere argumenten

a) Orde

Een hoofddoekverbod op school wordt vaak verdedigd met een beroep op het behoud van de orde en het normale verloop van het onderwijs. In sommige lessen (bv. sport, labo’s) kan een hoofddoek inderdaad hinderlijk zijn. Wanneer hoofddoekdraagsters zich té assertief opstellen, kan bovendien behalve de godsdienstvrijheid van anderen, ook de goede orde in het gedrang komen.

b) Neutraliteit

Voor ambtenaren en voor leerkrachten en leerlingen in het openbaar onderwijs, wordt een hoofddoekverbod vaak gesteund op de verplichting van de overheid om neutraal te zijn op het vlak van godsdiensten en levensbeschouwingen. Men kan neutraliteit echter op verschillende manieren opvatten. In een ‘open’ opvatting, is er plaats voor iedereen om op gelijke voet zijn of haar godsdienst of overtuiging uit te drukken. In een ‘gesloten’ opvatting mag niemand uitdrukking geven aan een godsdienst of overtuiging. Wie een hoofddoekverbod stoelt op het neutraliteitsprincipe, hanteert de gesloten opvatting. Maar neutraliteit kan dus ook anders worden opgevat.

4. Wat zeggen de wet en de rechters?

In Frankrijk is aan het begin van dit schooljaar een nieuwe wet in werking getreden, die het dragen van opvallende religieuze symbolen verbiedt aan leerlingen in het openbaar onderwijs (leerkrachten mochten het ook tevoren al niet). De wet geldt dus niet alleen voor hoofddoeken, maar bv. ook voor joodse keppeltjes, tulbanden van sikhs en grote kruisbeelden.

In België is er geen dergelijke wet. Of hoofddoeken al dan niet zijn toegelaten, wordt aan de inrichtende macht van de school overgelaten. In het vrij (meestal katholiek) onderwijs kan men een hoofddoek eventueel verbieden op basis van het pedagogisch project van de school. In het openbaar onderwijs kan een verbod gebaseerd zijn op de bescherming van de rechten van anderen of het goede verloop van de lessen e.d. In de praktijk verbieden de meeste scholen het dragen van een hoofddoek. Er zijn nog maar enkele zaken voor de rechter gekomen in België, maar die oordeelde telkens dat de hoofddoek mocht verboden worden.
Eén keer kreeg één van onze hoogste gerechtshoven, het Hof van Cassatie met het hoofddoekverbod te maken. Toen ging het om een gemeente die pasfoto’s met hoofddoek weigerde voor identiteitskaarten. Dat kon niet, want de regels in verband met identiteitskaarten vereisen wel dat je blootshoofds op de foto staat, maar ze voorzien ook een uitzondering voor godsdienstige redenen. Die uitzondering geldt al heel lang, en was eigenlijk bedoeld voor kloosterzusters.

In Europa ligt het laatste woord inzake mensenrechten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Dat oordeelde deze zomer dat een hoofddoekverbod niet noodzakelijk een schending van de godsdienstvrijheid uitmaakt. Het Hof zei dit in een Turkse zaak. In Turkije houdt men al decennia lang heel strikt vast aan een gesloten opvatting van de neutraliteit van de overheid. Bovendien is het fundamentalisme er in opmars, zodat het toelaten van de hoofddoek op school zou kunnen leiden tot een reële druk op meisjes die er geen willen dragen. Het Europees Hof vindt het niet wenselijk om aan de 45 lidstaten van de Raad van Europa één uniform model op te leggen voor de verhouding tussen Kerk en Staat. De nationale overheid krijgt een ruime beleidsmarge om zelf te bepalen hoe ze dit oplossen. Dit wil niet zeggen dat een hoofddoekverbod altijd mag. Er moet een sterk argument zijn om te zeggen dat het algemeen belang of de rechten van anderen in het gedrang komen als de hoofddoek wordt verboden.

Eva Brems

Docent Mensenrechten, Universiteit Gent

Voorzitter VORMEN vzw

http://www.vormen.org/informatie/StraatsburgHoofddoek.html

Hoofddoek verbieden mag van Straatsburg

Terwijl in Frankrijk – en ook wel een beetje in België – een debat woedt over het recht voor leerlingen om op een openbare school een islamitische hoofddoek te dragen, velde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een arrest over deze kwestie in de Turkse context. Turkse universiteiten mogen volgens het Hof hoofddoeken verbieden. Hoe zit het dan met Franse of Belgische scholen?

Toen een Turkse geneeskundestudente in het vijfde jaar zat van haar geneeskundestudies, stuurde de vice-rector van de Universiteit van Istanbul een circulaire rond waarin stond dat voortaan – in lijn met de Turkse wetgeving- studenten met baarden en studentes met een islamitische hoofddoek niet langer zouden worden toegelaten tot de lessen. Deze studente wenste haar hoofddoek niet af te leggen, hetgeen resulteerde in een tuchtprocedure en schorsing. Het volgende semester schreef ze zich dan maar in aan de Universiteit van Wenen, waar men niet zo moeilijk moet over die zaken. Het spreekt vanzelf dat niet alle diepgelovige Turkse meisjes met universitaire ambities de middelen hebben om hetzelfde te doen. Er zullen er dan ook nogal wat teleurgesteld geweest zijn toen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat dit hoofddoekverbod geen schending uitmaakt van de godsdienstvrijheid (artikel 9 EVRM). Tegelijkertijd zal er in Turkije ook opgelucht adem zijn gehaald. Een zeer strikte scheiding van Kerk en Staat is immers een centraal principe in de Turkse democratie ontworpen door Atatürk.

Nationale context weegt door

Verrassend kan het arrest niet genoemd worden. Eerder oordeelde de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens al dat een klacht over de weigering om een foto met hoofddoek te aanvaarden op een Turks universitair diploma, onontvankelijk was (Karaduman t. Turkije en Bulut t. Turkije, 3 mei 1993), en wees het Hof een klacht van een Zwitserse onderwijzeres over een hoofddoekverbod eveneens in de ontvankelijkheidsfaze af in uitgesproken hoofddoek-onvriendelijke bewoordingen (Dahlab t. Zwitserland, 15 februari 2001, zie Juristenkrant 24 april 2001). In vergelijking met deze zaken is het een grote vooruitgang dat het Hof deze zaak ten gronde onderzocht en beoordeelde. Het was immers vreemd dat kwesties die in verschillende landen tot grote controverse leiden afgedaan werden met een summiere motivering en het oordeel dat klachten ‘kennelijk ongegrond’ waren.
Centraal in de redenering van het Hof staat het principe van de ‘margin of appreciation’: het Hof wil aan de 45 lidstaten van de Raad van Europa geen uniform model opleggen inzake de verhouding tussen Kerk en Staat. Zeker wanneer het over het specifieke aspect van religieuze symbolen in het onderwijs gaat, bestaat er geen Europese consensus. Het Hof aanvaardt dat de nationale overheid het best geplaatst is om in deze materie de afweging te maken tussen enerzijds de godsdienstvrijheid en anderzijds de bescherming van de rechten van anderen, en van de openbare orde en een pluralistische samenleving. Het Hof oefent nog wel een controle uit, maar deze is eerder beperkt. Bij de controle door het Hof valt op dat de nadruk sterk ligt op de Turkse context, waar ten eerste een historische keuze is gemaakt voor een strikte opvatting van secularisme, en waar ten tweede een reëel risico bestaat dat fundamentalistische stromingen de hoofddoek gebruiken om bepaalde vrouwen en meisjes onder druk te zetten. In die context is een hoofddoekverbod in het openbaar onderwijs iets dat binnen de appreciatiemarge van de Turkse overheid valt.

Gevolgen voor België?

Voor wie gekant is tegen een hoofddoekverbod in het openbaar onderwijs in België, is dit niet noodzakelijk een slecht arrest. Doordat het steunt op het principe van de ‘margin of appreciation’ heeft het voor de lidstaten eigenlijk geen rechtstreekse gevolgen. Er is op grond van dit arrest geen enkele reden om aan de status quo inzake de islamitische hoofddoek te raken. Tegenover diegenen die in België –naar het voorbeeld van Frankrijk- een algemeen hoofddoekverbod wensen, kan echter niet langer worden opgeworpen dat een dergelijk verbod met zekerheid een schending van de godsdienstvrijheid uitmaakt. De redenering die het Hof ontwikkelde in de Turkse context, lijkt grotendeels ook op te gaan in Frankrijk: ook in Frankrijk is namelijk een historische en grondwettelijk verankerde keuze gemaakt voor een sterke vorm van ‘laïcité’. Bovendien kan men ook daar in sommige gevallen argumenteren dat fundamentalistische groepen gematigde moslims onder druk zetten. Het blijft wel de vraag of dit voor het Hof volstaat om een algemeen hoofddoekverbod te verantwoorden, dan wel of het verbod enkel verantwoord is in die concrete gevallen waar daadwerkelijk een bedreiging voor de rechten van anderen of voor de openbare orde bestaat. Of ook een Belgisch hoofddoekverbod de controle van het Hof zou doorstaan, blijft een open vraag. Zowel inzake de opvattingen over Kerk en Staat als inzake de dreiging van fundamentalistische druk op school zijn de verschillen met Turkije en Frankrijk te belangrijk om zonder meer dezelfde redenering te volgen. Het is echter niet uitgesloten dat het Hof een zodanig ruime appreciatiemarge wil toekennen aan de lidstaten dat ook andere argumenten zouden kunnen volstaan om een verbod te rechtvaardigen. Een andere internationale mensenrechteninstantie – het Comité voor de Rechten van het Kind, dat toezicht houdt op het Kinderrechtenverdrag – is heel wat strenger voor hoofddoekverboden: in de ogen van dit Comité is een hoofddoekverbod voor leerlingen in strijd met de godsdienstvrijheid van kinderen en bedreigt een hoofddoekverbod voor leerkrachten een goed begrip bij kinderen van tolerantie en godsdienstvrijheid. Indien België ook zijn engagementen onder het Kinderrechtenverdrag ernstig wil nemen, is het dus aangewezen om de appreciatiemarge die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens laat inzake de hoofddoek niet te gebruiken om een verbod in te voeren, maar eerder om ervoor te zorgen dat de godsdienstvrijheid en een sfeer van tolerantie op school evenals het recht op toegang tot het onderwijs van moslimmeisjes, optimaal worden gewaarborgd.

Hof Mensenrechten, Leyla _ahin t. Turkije, 29 juni 2004, www.echr.coe.int . Zie ook Eva Brems, “De hoofddoek als constitutionele kopzorg”, T.B.P., 2004, 323-360.

Eva Brems

Docent Mensenrechten, Universiteit Gent

Voorzitter VORMEN vzw

En ondanks een vrij misleidende titel een mening die grotendeels overeenkomt met de onze van federaal parlementslid van Groen, Mevrouw Meyrem Almaci die weet waarover ze spreekt :

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=KQ2BNT8S&word=groepsdruk+hoofddoek

Pak de groepsdruk aan, niet de hoofddoek

 • donderdag 25 juni 2009
 • :

Pak de groepsdruk aan, niet de hoofddoek

©Philip Reynaers

MEYREM ALMACI droeg op school zelf een hoofddoek en vindt dat dat nu nog zou moeten kunnen. Uit vrije wil, wel te verstaan, en niet omdat meisjes onder druk staan van macho moslimjongens. Want dat laatste gebeurt echt en is een groot probleem.

De Koninklijke Athenea van Hoboken en Antwerpen zijn niet de eersten om een hoofddoekenverbod uit te vaardigen. En ook zij stellen hun beslissing voor als een manier om leerlingen te beschermen tegen een negatieve groepsdruk om bijvoorbeeld een hoofddoek te dragen.

Die groepsdruk bestaat echt. Dat is een zware vaststelling die de moslimgemeenschappen ernstig moeten nemen en waartegen ze zich moeten verzetten. Het misplaatste machogedrag en zeer selectieve normenbesef van deze groep jongens staan niet enkel haaks op de religie zelf, maar heeft ook heel wat andere negatieve gevolgen op lange termijn: fenomenen als eerwraak, geweld binnen het huwelijk, gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Het stuitende gebrek aan respect voor vrouwen door bepaalde groepen in onze samenleving ondermijnt niet alleen de toekomst van die vrouwen maar die van de hele gemeenschap.

De vraag is echter of de negatieve druk op jonge moslimmeisjes zal weggenomen worden door een verbod. Het enige wat we weten is dat een dergelijk verbod zeker één groep effectief zal treffen: de jonge moslimmeisjes zelf. Als een kind van thuis uit gedwongen wordt een hoofddoek te dragen, en de school besluit daarom de hoofddoek te verbieden, dan zullen de ouders of andere familieleden - die de jongere deze dwang opleggen - op zoek gaan naar een andere school. Of ze halen hun kind zo snel mogelijk weg van school. Nochtans is het aanbieden van scholing aan kinderen die onder dwang staan, juist de beste garantie om uit die spiraal te raken.

Als een meisje de hoofddoek draagt uit schrik voor de repressie van een groep jongens, dan zal die druk niet verdwijnen met een verbod. De druk zal dan gaan over de lengte van de rokken, de haarstijl, make-up. Het gedrag van die jongens, wordt immers niet aangepakt. Als ook de moslimgemeenschappen zich openlijk tegen dit soort gedrag verzetten, kunnen deze jongens niet langer claimen dit te doen uit zogezegde religieuze overwegingen. Het zou dus nuttiger zijn als scholen, gemeenschappen en de maatschappij, deze jongens aanspreken op hun gedrag in plaats van enkel in te grijpen bij de groep 'slachtoffers' en daarmee alle meisjes te treffen, ook zij die hun hoofddoek dragen uit vrije keuze.

Velen zullen argumenteren dat dit naïef is, want meisjes kiezen niet vrijwillig voor een hoofddoek. Hier past een onthulling: ik was zo een meisje en heb zelf uit vrije wil in het middelbaar onderwijs een hoofddoek gedragen. Vandaag krijg ik veel telefoontjes en mails van meisjes die in dezelfde situatie zitten en daardoor in steeds minder scholen welkom zijn. Deze meisjes ervaren hun hoofddoek als een stuk van wie ze zijn en als een teken dat ze behoren tot een religieuze groep. Een verbod is voor deze adolescenten niks meer of minder dan een negatie van hun identiteit. De hoofddoek zelf wordt door dit verbod trouwens een steeds sterker symbool, en dus des te interessanter als identificatiemiddel.

Als de moslimgemeenschap dan maar eigen scholen opricht, gebruikmakend van het recht op vrije schoolinrichting, wordt dat steevast op negatieve reacties onthaald. Zij krijgen eenzijdig de schuld voor het ontstaan van een nieuwe vorm van apartheid die misschien wel ongewild in gang werd gezet door degene die claimt de ongelijkheid te willen bestrijden.

We moeten goed weten wat we willen als samenleving. Als we alle kinderen willen beschermen en emanciperen, om ze een goede toekomst te geven, dan is zowel een gedwongen hoofddoek of het verbod op het dragen van een hoofddoek niet de beste oplossing. Het is niet omdat je een hoofddoek draagt dat je automatisch onderdrukt wordt. Maar het is ook niet omdat je geen hoofddoek draagt, dat je als vrouw in deze maatschappij automatisch alle kansen krijgt. Hoog tijd dus voor een ontsluierd en eerlijk debat.

Meyrem Almaci (Groen!) is federaal parlementslid en fractieleider.

En hiermee is het allemaal begonnen ….

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=482BQTAC

'Geen hoofddoek, geen leerlingen'

 • donderdag 25 juni 2009
 • Auteur: Valerie Droeven

Een vlekkeloze organisatie: de protestslogans worden rondgedeeld. Wim Daneels

©Wim Daneels

ANTWERPEN - Reportage Leerlingen pikken hoofddoekenverbod op school niet Honderden leerlingen en ouders maakten gisteren luidkeels duidelijk dat ze niet akkoord waren met het hoofddoekenverbod in twee Antwerpse scholen. 'Ik dacht dat dit een multiculturele school was.'

Van onze redactrice

'Als het hoofddoekenverbod niet wordt afgeschaft, stuur ik mijn kinderen naar een andere school', zegt een moeder van 32. Haar dochters van twaalf en dertien lopen school in het Koninklijk Atheneum in Antwerpen. 'En als ik geen school vind waar ze hun hoofddoek mogen dragen, houd ik ze thuis. Dan gaan ze niet meer naar school tot ik er een vind waar het wel nog mag.'

De vrouw is naar de school gekomen om haar ongenoegen te uiten over het verbod op politiek en religieuze symbolen in de school. 'Het dragen van een hoofddoek zegt toch niets over wat er in het hoofd zit?' Ze wijst naar de puntenlijsten die ophangen aan de muur van de school. 'Iedereen met een hoofddoek heeft een A-attest.'Aan de schoolpoort deelt Fateha Elhachmi (17) strooibriefjes uit voor een optocht deze zondag 'voor gelijke kansen in het onderwijs.' Ze draagt een hoofddoek en loopt school in het Atheneum. 'We zijn heel erg geschrokken van dit nieuws', zegt ze. 'Ik dacht dat dit een fijne, multiculturele school was, maar ik heb me vergist in Karin Heremans, de directrice. Ik hoop dat ze haar mening zal herzien.'

Als de directrice op de speelplaats verschijnt, gaat de menigte in een cirkel staan. 'Slechts een derde van die mensen loopt hier school', zegt een man op een bankje. Hij blijkt een leraar te zijn. Behalve leerlingen zijn er heel wat ouders naar de school gekomen. Enkele vrouwen dragen een boerka, de meesten een hoofddoek. Halverwege haar speech onderbreken enkele leerlingen de directrice. Op hun spandoek staat: 'Geen hoofddoek, geen leerlingen.'

'We voeren een actief pluralistisch debat in onze school, maar de laatste jaren was het niet meer houdbaar', probeert de directrice nog als ze onderbroken wordt door enkele leerlingen die de leuze 'Wij zijn weg, geen subsidies' beginnen te scanderen.

Als imam Nordin Taouil - twee jaar geleden nog op de SP.A-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen - het woord neemt, slaat de sfeer om. Onder een luid geroepen Allah Akbar neemt hij plaats achter de microfoon. 'Vrede zij met u', begint hij en wat volgt is een ophitsend discours dat bulkt van de clichés en de veralgemeningen. Dat de nieuwe minister een einde moet maken aan de georganiseerde discriminatie. 'Wij maken ook deel uit van de maatschappij', zegt hij. 'Niemand moet zwijgen tegen deze haat.' Als hij zijn oproep doet aan alle moslims om hun kinderen in september thuis te houden, wordt dat luidkeels toegejuicht door de demonstranten.

Aan het einde van de avond staat directrice Karin Heremans er wat verloren bij. Hoe de imam waar ze net nog zo'n constructief gesprek mee gehad heeft in enkele ogenblikken zo kon omslaan, begrijpt ze niet. 'Maar we blijven bij ons standpunt', verzekert ze. 'We wilden al deze heisa net voorkomen door eenvormig te communiceren na de examens.' Ze zucht.

Ondertussen stelt de 18-jarige Bouchra Bouzamour aan de microfoon dat 'het toch ironisch klinkt om iemand vrijheid af te nemen om ze vervolgens te verzekeren aan anderen.'

Haar speech klink bijzonder eloquent voor een meisje van haar leeftijd. Een talent dat niet verloren mag gaan, zou je denken. Maar goed dat ze sinds gisteren afgestudeerd is.

25-06-2009 om 18:02 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het grote Vlaemsche hoofddoekjesdebat deel honderdnegenviertigduuzendnegenhonderdnegenennegentig

En nog steeds actueel:

http://www.skolo.org/spip.php?article876

Nadine Rosa-Rosso

"Een hoofddoek kan ook bevrijden"

vrijdag 23 november 2007

Als antwoord op de petitie "de plaats van de filosofische overtuigingen op school " (1) , die zowel in Nederlandstalig als Franstalig België circuleert, schreef Nadine Rosa-Rosso volgend opiniestuk.

"Ik onderteken de petitie over "de plaats die filosofische overtuigingen op school toekomt" niet. Ondanks alle omzichtigheid die in de tekst in acht genomen wordt, richt deze petitie zich uitsluitend tegen de hoofddoek van de moslimmeisjes en tegen bepaalde opvattingen, die exclusief aan de islam toegedicht worden. Staat er vandaag in België één ànder ’ostentatief filosofisch of religieus teken’ ter discussie? Maar om het niet rechtstreeks over de hoofddoek en de islam te moeten hebben, is de petitie een beetje de pedalen kwijtgeraakt.

Beperkte de Franse wet van 15 maart 2004 over dit onderwerp zich tot : ’In de openbare scholen, de colleges en de lycea is het verboden tekens of kleding te dragen waardoor de leerlingen openlijk een religieus lidmaatschap kenbaar maken’, dan gaat de Belgische petitie veel verder.

Zij spreekt niet alleen over religieuze opvattingen, maar ook over filosofische. Ze spreekt niet alleen over publieke scholen, maar over alle scholen die door de staat gesubsidieerd worden.

Naar een nieuwe schooloorlog?

De wet, waar de petitie om vraagt, zal een grote kuis teweegbrengen in alle door de staat gesubsidieerde katholieke scholen: gedaan met de kruisbeelden, gedaan met affiches met uitspraken van de paus. Want hoe zou men aan de leerlingen en aan de leerkrachten kunnen verbieden om religieuze tekens te dragen, als die wel aan de muren van de instelling mogen prijken?

Anders gezegd: deze petitie steekt het vuur aan de lont voor een nieuwe schooloorlog. De voorzitter van de Interdiocesane Lekenraad, Paul Löwenthal, heeft dit goed begrepen. In een opiniestuk in Le Soir van 18 juni 2007 stelt hij : ’De petitie geeft geen plaats aan de godsdiensten, maar vraagt eenvoudigweg om ze uit te sluiten. Ze stelt het bestaan zelf van confessionele scholen in vraag’. Zijn interpretatie is volledig legitiem.

De petitie zou moeten klare taal spreken over wat er verstaan wordt onder een ’ostentatief filosofisch of religieus teken’. Een beginnend baardje op de kin van jongens? Een geschoren schedel of een rastakapsel? Een hangertje met de Davidster? Jongeren hebben een grenzeloze verbeelding om hun overtuiging uit te drukken. En dat is maar goed ook.

Zou men, in plaats van tekens van filosofische of religieuze overtuigingen te verbieden, jongeren niet eerder moeten aanmoedigen om de verscheidenheid van zowel hun overtuigingen als van hun twijfels naar voor te brengen? Is het niet zo dat we artikel 24 van onze grondwet moeten begrijpen: ’De gemeenschap organiseert een onderwijs dat neutraal is. De neutraliteit houdt meer bepaald in : eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen’? De neutraliteit wordt niet door verboden gerealiseerd, maar door de verscheidenheid van de opvattingen en door het respect voor elk individu.

Gedaan met de contestatie!

De petitie stelt dat men niet langer ’de inhoud van de cursussen mag bewisten’. Dit soort formuleringen is gevaarlijk. Er is inderdaad het verplichte leerprogramma van de cursussen, maar er is ook het noodzakelijke debat met de jongeren over wat ze denken over de inhoud van de lessen. Men moet de jongeren precies aanmoedigen om hun meningsverschillen met de inhoud van de lessen naar voor te brengen, anders zullen ze afhaken in de lessen, iets waar niemand iets bij wint.

Het is waar dat leerkrachten zich soms overrompeld voelen door de huidige situatie in vele scholen. De toekomst die de maatschappij voor onze kinderen in petto heeft, is het belangrijkste probleem dat om een oplossing vraagt en de leerkrachten beseffen dit maar al te goed. Men zal de moeilijkheden in de scholen niet oplossen door nog meer verboden op te leggen, het zal het er daardoor alleen maar erger op worden. Laat ons veeleer meer onderwijzend personeel eisen, meer opvoeders, meer tijd om na te denken en aan uitwisseling te doen over een pedagogische aanpak.

De petitie nodigt de jongeren uit om ’hun filosofische overtuigingen te verinnerlijken’. De jongeren hebben dus het ’recht om een overtuiging te hebben’, alleen moeten ze die voor zichzelf houden. Als het recht om overtuigingen te hebben, niet gekoppeld wordt aan het recht om die te uiten, dan gaat het niet om een recht, maar om een frase. Dit supplementair verbod maakt de kloof tussen leraars en leerlingen nog dieper.

Een voorbeeld. Volgens de petitie is is ’de sociale en seksuele gemengdheid een waarde die aan de basis ligt van onze maatschappij’. Gaat men de leerlingen verbieden om dit standpunt te betwisten? Als ’sociale gemengdheid’ wil zeggen dat de rijken zich vermengen met de armen, kan men er dan ook bijzeggen waar deze ’waarde’ wordt toegepast? In het onderwijs? In de wijken? In de ondernemingen? In het uitgaansleven? Ga dit als lerares of leraar maar eens vertellen aan de 60.000 jongeren, die beroepsonderwijs volgen: ’Onze maatschappij is gebaseerd op sociale gemengdheid; jullie worden verondersteld dit idee niet te betwisten, maar tolerant als we zijn hebben jullie wel het recht om te denken, maar dan wel alleen om te denken, dat er niet één dochter of zoon van de bourgeoisie in jullie klas zit’.

Er bestaan niet meer wetenschappelijke argumenten om te stellen dat de sociale gemengdheid de basis is van onze maatschappij dan er bestaan om te stellen dat God haar geschapen heeft. Laten we er mee ophouden om onze maatschappij idyllisch voor te stellen en onszelf als de grootste slimmeriken, terwijl we eenvoudigweg bezig zijn elementaire rechten te liquideren.

De verwarring tussen rechten en waarden

.

De feministen verwerpen de hoofddoek in naam van de bevrijding van de vrouw. Maar kan men mensen bevrijden tegen hun wil en, meer nog, door hen een recht af te nemen? Voor een democraat gaat het recht op het dragen van een hoofddoek vanzelfsprekend samen met het recht om er géén te dragen. Een recht toekennen betekent geenszins dat men ook opkomt voor de uitoefening van dat recht. Het recht op echtscheiding of het recht op zwangerschapsonderbreking opeisen staat op geen enkele manier gelijk aan het propageren van echtscheiding of van het plegen van abortus.

De maatschappij legt de rechten vast voor het samenleven van de mensen en de individuen oefenen dan deze rechten uit volgens hun eigen waarden. Het is in de discussie over de migranten dat onze maatschappij is afgegleden naar het bepalen van ’waarden’. Het gevolg daarvan is dat het Frankrijk van Sarkozy nu over een ministerie van ’nationale identiteit en immigratie’ beschikt. In Nederland leidde de herontdekking van de ’nationale waarden’ een linkse partij als de SP naar het herontdekken van de weldaden van de monarchie en haar beschavingsopdracht in de kolonies. En dan zijn er de atheïsten, die een strijd tegen de hoofddoek leveren in naam van de strijd tegen de godsdienst. Maar men doet de religiositeit van de mensen niet verminderen door hen te verbieden om hun geloof te manifesteren. Ik vrees dat men juist het tegenovergestelde resultaat bereikt.

De politieke inzet: het voorbeeld van Frankrijk

Het is het extreemrechtse blad Minute dat in Frankrijk de aanval tegen de hoofddoek inzette door in 1983 het beeld van een ’gesluierde Marianne’ te verspreiden. Het is een rechtse burgermeester (RPR) die in Creil op 4 oktober 1989 de confrontatie aanging met drie gesluierde meisjes. Het rechtstreekse gevolg hiervan was dat hun aantal heel snel steeg.

Over de wet van 15 maart 2004, die uiteindelijk het dragen van een hoofddoek wettelijk verbood, schrijft de historicus Gérard Noiriel: ’Het succes was totaal, want de tekst die door rechts werd voorgesteld, werd door links gestemd en veroorzaakte bovendien binnen links erg grote verdeeldheid.’ Noiriel onderlijnt dat de meisjes, die voor het dragen van een hoofddoek aangeklaagd werden, tot de onderdrukte klassen behoorden. Met de sociale afkomst van die meisjes is nooit rekening gehouden, net zo min als met het verschil tussen de situatie van de vrouw in een islamitisch land en in een land als Frankrijk. Het Franse voorbeeld verdient onze aandacht. Het heeft slechts twintig jaar geduurd om, vertrekkende van een karikatuur van extreemrechts tot een door heel de politieke klasse gestemde wet te komen, die een echte ’ommekeer is in de geschiedenis van de manier waarop men over de immigratie spreekt’. En jammer genoeg is dit niet het enige thema waar de meest rechtse opvattingen bijna de gehele politieke klasse hebben veroverd.

En als het geloof nu eens bergen kon verzetten?

Toen ik deze tekst aan het afwerken was, zag ik op de RTBf een reportage over de hoofddoek. Een groep meisjes, die de hoofddoek droegen, begonnen hun studies geneeskunde aan de ULB, de Université Libre de Bruxelles. Alleen al hun aanwezigheid op deze faculteit weerlegt de vooroordelen die deze petitie met zich meevoert. Deze meisjes dragen bij tot de sociale vermenging op de universiteit. Veertig jaar na mei ‘68 zijn de kinderen van het volk daar nog altijd in de minderheid. Om er te geraken moeten ze heel wat meer hindernissen overwinnen dan andere kinderen. Die meisjes dragen ook bij tot de vermenging van de seksen. Zij bewijzen ook dat de moslimgodsdienst op zich geen handicap is voor de deelname van meisjes aan hogere studies. Hun geloof belet hen niet om biologie te studeren en het geloof in een schepper te combineren met de studie van wetenschappelijke methodes.

Het Vrij Onderzoek zou aan deze meisjes het onvoorwaardelijk recht moeten toekennen om hun studies verder te zetten. Maar neen, men verplicht hen om hun hoofddoek af te doen voor ze een labo binnen mogen. Omdat ze dat weigeren, worden ze bij een hoge verantwoordelijke van de faculteit op het matje geroepen. En welk rationeel argument geeft de officiële vertegenwoordiger van het Vrij Onderzoek en van de wetenschappelijke methode? ’We zijn hier niet in de Club Med’. Einde citaat.

Van in de kleuterklas tot aan de universiteit heb ik alleen maar in de ’goede scholen’ van de Stad Brussel en in de tempel van het Vrij Onderzoek gezeten. Ik ben nooit gelovig geweest, maar ik heb altijd de zwakheid gehad om in de goedheid van de mensen te geloven. Zijn wij, de atheïsten, de Vrije Onderzoekers, niet in staat om over deze jonge meisjes een hypothese te formuleren die precies de omgekeerde is van die die in de petitie wordt geformuleerd? En wel dat het misschien juist hun geloof is, dat deze meisjes geholpen heeft om alle hindernissen te overwinnen op de weg van hun emancipatie? Als dit geloof het dragen van een hoofddoek inhoudt, wat gaat ons dat aan?

Nadine Rosa-Rosso, lerares.

http://www.skolo.org/spip.php?article788

Verslag Ovds-bijeenkomst 19 januari 2008

Debat over de hoofddoek in de scholen

dinsdag 11 maart 2008 door Romy Aerts

De Oproep voor een democratische school (Ovds) heeft tot nog toe geen standpunt ingenomen rond de opportuniteit van een verbod op het dragen van de hoofddoek in het onderwijs. Wij vinden de kwestie van de hoofddoek van secundair belang in vergelijking met de grote problemen en uitdagingen in het onderwijs: de dreigende vermarkting, de sociale ongelijkheid en segregatie, de onderfinanciering.

Uit de PISA-testen blijkt dat bijna één op twee migranten het absoluut niet goed doet op school. Nergens ter wereld is de kloof tussen de score van de autochtone leerlingen en de migranten zo breed als in ons land. Wij zouden liever debatten zien over de hoge werkloosheidsgraad, veel groter dan bij de autochtone bevolking, of over de armoede, die dramatisch hoger is: 55 procent van de allochtonen van Marokkaanse herkomst en 59 procent van de Turkse leven onder de armoederisicogrens - minder dan 777 euro per maand, terwijl een gemiddeld maandinkomen voor personen van Belgische en Europese herkomst ligt rond 1150 euro. Dit zijn de reële problemen van de gemeenschappen van allochtone origine. Hun oplossing is een voorwaarde voor de emancipatie van de mensen van allochtone origine, waaronder de moslimmeisjes en -vrouwen.

Op een moment echter dat vanuit diverse hoeken stemmen opkomen om het dragen van de hoofddoek op school effectief te verbieden en anderen tegen dit verbod actie voeren, wou Ovds het debat over de hoofddoek niet uit de weg gaan. Op 19 januari hebben 25 leden van Ovds op een serene wijze discussie gevoerd en de argumenten voor of tegen dit verbod op een rij gezet. Hieronder volgt een synthese van deze discussie.

Argumenten voor een verbod

Het verbod steunen werd geïnspireerd vanuit twee invalshoeken. Enerzijds werd het belangrijk geacht de bevrijding van de moslimvrouwen te steunen. De hoofddoek is een symbool van de patriarchale onderdrukking en het dragen ervan neigt naar een uiting van steun aan het moslimintegrisme, waarvan we de impact dreigen te onderschatten. In de moslimwereld vechten progressieve vrouwen tegen dit seksisme en oprukkend integrisme. Moslimmeisjes die de hoofddoek niet dragen, worden in bepaalde scholen met de vinger gewezen door hun moslimmedeleerlingen. Anderzijds is ook het verbod van elk religieus en filosofisch teken op school belangrijk en moet vermeden worden dat jongeren gestigmatiseerd worden. Door de hoofddoek wordt het “wij” en de “anderen” geaccentueerd, terwijl het voor de ontwikkeling van de jongeren juist belangrijk is dat zij “naakt” en onbevangen kennis maken met de wereld en dat zij beschermd worden tegen “invloeden” allerhande. De rol van de school is de jongeren bevrijden van achterlijke dogma’s die voortkomen uit cultuur en religie. Indien we de hoofddoek tolereren, bestaat het gevaar dat we ook moeten toegeven aan creationistische theorieën, aan de weigering om nog biologielessen te volgen, om mee te gaan zwemmen enz.

Argumenten tegen een verbod

De argumenten die pleiten tegen het verbod vertrekken voornamelijk vanuit de overtuiging dat de hele discussie moet geplaatst worden in de concrete context van het België anno 2008: sinds de aanslagen van 11 september 2003 wordt de hele moslimwereld over dezelfde kam geschoren. Het verbod op de hoofddoek zal de stigmatisatie van de moslims nog doen toenemen en de fundamentalistische tendensen daarbij versterken. Op die manier zullen de moslimmeisjes verstoken blijven van degelijk onderwijs. Zij zullen geduwd worden in scholen waar de hoofddoek wel toegelaten wordt, met nog meer concentratiescholen en het oprichten van islamscholen tot gevolg. Emotioneel zullen de moslima’s in de hoek worden gedrukt, zij zullen zich slecht voelen, waardoor zij nog minder ontvankelijk zullen zijn voor wetenschappelijke argumentatie. De religieuze overtuiging hoeft daarenboven niet noodzakelijk een dam op te werpen tegen wetenschappelijk leren argumenteren en is niet per se reactionair. We moeten de jongeren een rationele en kritische ingesteldheid leren aannemen tegenover élke godsdienst en leren ontdekken of de godsdienst bevrijdend kan zijn. Diversiteit moet ervaren worden als een positief gegeven. De school is een plaats bij uitstek om die diversiteit toe te laten en een waaier aan discussiepunten te genereren. Dit alles is onmogelijk in een sfeer van verbod.

Conclusie

Alle deelnemers waren het over eens dat het recht op degelijk onderwijs moet gevrijwaard worden en dat daarbij een wetenschappelijke attitude buiten kijf staat. Indien een moslimmeisje zou weigeren om omwille van haar godsdienstige overtuiging bv. de biologieles of zwemles te volgen, zal zij inderdaad uitgesloten worden, niet omwille van haar hoofddoek, maar omwille van het loutere feit dat zij weigert deel te nemen aan de lessen.

We zijn tot de voorlopige conclusie gekomen dat een gemeenschappelijk en uitgesproken standpunt innemen voor of tegen het verbod op dit moment niet opportuun is. We hebben immers te maken met een zeer complexe problematiek, waarbij een eenvoudige, wetenschappelijke analyse niet voor het grijpen ligt. Zowel de argumenten voor als tegen moeten verder ernstig bestudeerd en grondig uitgediept worden. We verkiezen daarom de veelheid van meningen te respecteren en beschouwen dit geenszins als een houding van struisvogelpolitiek. Voor Ovds blijft de voornaamste tegenstelling deze van onderdrukkers en onderdrukten, en blijven de religieuze tegenstellingen secundair en ondergeschikt aan het probleem van sociale en regionale segregatie.

Romy Aerts

25-06-2009 om 17:58 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
24-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Karel groet Neda
Klik op de afbeelding om de link te volgen We hadden jullie beloofd om wat meer over Iran te vertellen. Wij houden dus ons woord nadat we onze ollandse lezertjes met onze voorgaande bijdrage in opperste verwarring hebben achtergelaten gaan we dus eventjes neuzen in hun dagbladen.
En wat blijkt ? We halen het reformatorisch dagblad erbij :http://www.refdag.nl/artikel/1418327/Verwarring+rond+foto+Iraanse+Neda.html


Verwarring rond foto Iraanse Neda

24-06-2009 10:52 | Van onze correspondent

TEHERAN – Ze is het internationale symbool geworden van het Iraanse protest: Neda Agha-Soltan, de 26-jarige vrouw die op straat werd doodgeschoten door een onbekende scherpschutter. De man die de gruwelijke beelden van haar laatste minuten vastlegde zond de video naar een bevriende Iraanse asielzoeker in Nederland, die hem vervolgens de wereld over stuurde via internet.

„We waren op straat en hoorden een schot. We dachten eerst dat het vuurwerk was”, vertelde de man aan zijn in Nederland wonende kennis. „Opnieuw werd er geschoten; ik zag dat Neda niet in orde leek en rende naar haar toe.” Zijn vriend, een arts, probeerde nog hulp te bieden aan de voor hen beiden onbekende vrouw. Maar dat was zinloos. Binnen twee minuten overleed Neda.

De beelden van het videofragment gaan door merg en been. Net voordat Neda sterft, kijken haar verbijsterde ogen recht in de camera. Daarna stroomt er bloed over haar gezicht. Stemmen verworden binnen seconden tot geschreeuw, een crescendo van hulpeloosheid.

„De eerste keer dat ik de video zag begon ik te huilen”, zegt Hamed, de in Nederland wonende asielzoeker die zijn achternaam en woonplaats geheim wil houden. „Ik kan niet uitleggen hoe enorm mijn lichaam beefde. Zeker een minuut of vier was ik zo verward dat ik alleen maar kon huilen.”

Hamed, een 35-jarige grafisch ontwerper die eind 2008 naar Nederland vluchtte nadat de politie zijn woning doorzocht als reactie op zijn blog, besefte onmiddellijk dat de hele wereld de beelden van de stervende Neda moest zien. „Dit schokte me. En tergelijkertijd dacht ik: Ik moet het publiceren. Iedereen in de wereld moet weten wat ze aan het doen zijn met mijn land­genoten.”

Al vanaf het moment dat het na de verkiezingen in Iran onrustig werd, begon Hamed informatie over de demonstraties op zijn facebook op internet te zetten. Hij zette de betreffende video ook op die pagina, evenals op CNN i-report en de video-uploadwebsite YouTube. Verder stuurde hij het filmpje de BBC. „Vijf minuten later was er al een gigantisch aantal e-mails binnen.” Het symbool van verzet was geboren.

Er was aanvankelijk niets bekend over wie Neda was en wat ze deed op de plek waar ze stierf. Dit veroorzaakte een tragisch misverstand.

Dr. Amy L. Beam, een Amerikaanse consultant in de it-sector, zag op 21 juni de tv-beelden van demonstraties in Iran. „Nieuws­lezers bleven herhalen dat het een ‘Twitterrevolutie’ was geworden. Ik had Twitter nooit gebruikt om naar nieuws te zoeken, maar dit haalde me over.”

Via Twitter vond ze Hameds video. Nog maar 120 mensen hadden hem gezien. Ze nam contact met hem op. „Hij dacht dat haar naam Neda Soltani was.” Beam zocht op facebook en vond een vrouw met die naam. „Ik ben niet degene die je zoekt”, schreef deze persoon echter.

Soltani stelde zelf ook een onderzoek in. De informatie die ze vond, plaatste ze op de facebookpagina van Beam. Facebook plaatst een profielfoto naast elk bericht. Mensen die Neda Soltani’s informatie zagen, namen automatisch aan dat haar foto, een gezicht omlijst door een gekleurde hoofddoek, die van de neergeschoten vrouw was.

Soltani’s foto verspreidde zich vervolgens als een virus over de wereld. Hij verscheen op websites, spandoeken en plakkaten. Zelfs nieuwsmedia gebruikten hem. Zij werd het ‘gezicht’ van de revolutie. De hevig geschrokken Soltani schreef Beam: „Om je de waarheid te zeggen, ik ben erg bang!!!!”

Verscheidene nieuwsmedia hebben inmiddels interviews gehad met familieleden en vrienden van Neda Agha-Soltan. Zij en haar muziekleraar kwamen met hun auto vast te zitten in een demonstratie. Neda stapte uit voor wat frisse lucht en werd neergeschoten. Er is nu ook een foto van Agha-Soltan in omloop, maar Soltani’s foto blijft circuleren.Voorlopig spelen we op zeker en publiceren dus de foto van een overledene waarvan we zeker en vast weten dat het de juiste persoon betreft. Het gaat over Karel Van Miert. Een schonere dood kan niemand zich wensen en het verschil met Neda is dan ook heel erg groot:  tijdens het plukken van kersen in zijn eigen boomgaard die zijn passie was ...maar het blijft toch jammer dat hij niet wat langer onder ons is gebleven want het was een aimabel man met een visie en die hebben we nooit genoeg! En Karel, wanneer je ergens Neda tegenkomt vraag haar dan wie ze nu echt is!

24-06-2009 om 22:22 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hup Olland, het is nog steeds niet te laat om Belg te worden!
Klik op de afbeelding om de link te volgen We hebben al een tijdje onze ollandse unoxmutsjes verwaarloosd. Geen nood, vandaag hebben we hen GROOT nieuws te melden. Jullie hebben, knoop het goed in jullie oranje oortjes, beste vrienden, de afspraak met de geschiedenis gemist! Neen, we spreken niet over een eventueel uitroeiscenario van jullie geliefde vorstenhuis door een escadron kamikazeswiftjes, neen we hebben het niet over stormvloeden die jullie waterzuchtige polders dreigen te verzwelgen. Wij hebben het over de Belgsiche militaire stormloop en smadelijk Ollandse nederlaag en de ondertekening van jullie onconditionele onderwerping aan ons BELGEN. Hoe zo, wij raaskallen, wij lijden aan Mexicaanse griep? Niks van. Lees met ons mee, brave kezen. Jullie hadden mee kunne genieten van onze wondere Belgische instellingen. Misschien hadden we dan wel tien deelregeringen gehad! Nu hebben jullie Wilders en Balkenende ...een grotere ontgoocheling is moeilijk in te denken dachten we zo. Hier het volledige relaas dat gebaseerd is op jullie eigen archieven :
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=DMF24062009_010

Leopold II wilde Nederland binnenvallen

De Belgische koning Leopold II (1835-1909) wilde Nederland binnenvallen, zo heeft de christelijk geïnspireerde krant Nederlands Dagblad woensdag gemeld op gezag van documenten in het Koninklijk Huisarchief in Brussel. Die werden gevonden door de Vlaamse journalist en historicus Kris Clerckx. Bij de Belgische 'revolutie' in 1830 had België zich van Nederland afgescheurd.

De tweede Belgische koning Leopold stuurde spionagemissies om de Nederlandse militaire kracht in kaart te brengen, stelde een aanvalsplan op en zette een topdiplomaat in om de goedkeuring van grootmacht Frankrijk te verwerven.

Het Belgische leger moest Nederland bij verrassing nemen en liefst binnen een paar dagen Amsterdam veroveren, 'zodat het nieuws van de aanval gelijktijdig komt met het nieuws van de overgave (door Nederland). Het Europese evenwicht blijft zo behouden', zo beschrijft Clerckx de aanvalsplannen in een nieuw boek over Leopold II.

Wat betreft de troepensterkte moest de verovering van Nederland geen probleem zijn. Een uitgebreide Belgische spionagemissie had in 1854 al aan het licht gebracht dat het Nederlandse leger veel zwakker en kleiner was dan het Belgische en er bovendien veel minder in werd geïnvesteerd.

Het Belgische leger telde 2.127 officieren, het Nederlandse slechts 1.397 - en dat waren volgens de spionnen nog vooral oude mannen.

Het budget van het Belgische Ministerie van Oorlog bedroeg ruim 34 miljoen goudfranken, het budget van Nederland slechts 29,6 miljoen. Bovendien ging van het Nederlandse budget meer dan 10 miljoen naar de marine, die bij een Belgische invasie volkomen nutteloos zou zijn.

Vaderlandsliefde van Nederlanders te groot

Kolonel Chauchet, de hoogste militair in de spionagemissie, constateerde echter dat de forten van de Hollandse Waterlinie goed onderhouden waren, en, misschien nog belangrijker, dat de vaderlandsliefde van de Nederlanders hen tot fel verzet zou bewegen. Leopold rekende er daarentegen op dat de rooms-katholieken in Nederland in opstand zouden komen als hij het land binnenviel.

Dat het plan uiteindelijk niet werd uitgevoerd, lijkt te danken aan de Franse keizer Napoleon III. Leopold vroeg zijn hoogste diplomaat in Frankrijk, de Prins van Chimay, de aanvalsplannen aan te kaarten bij de keizer. De verovering had alleen maar kans van slagen als Frankrijk niet zou ingrijpen. Chimay zag echter weinig in het plan. Na een direct overleg tussen Leopold en Napoleon besloot de koning der Belgen het plan in de ijskast te zetten.

De documenten in het Koninklijk Huisarchief geven de reden daarvoor niet, aldus de krant. 'Wel leert de geschiedenis dat van het uitstel afstel kwam.'

jbs (BELGA


ha, daar vallen jullie tanden van uit, of niet, beste unoxjes? De Spanjaarden hebben jullie kunnen bedwingen maar het fiere Belgische heir had andere koek geweest! Verpletterd hadden we jullie onder onze stalen vuist. Geen tulpenbol noch kaasplank had jullie kunnen redden van de onderwerping aan ons machtig leger! Gered door Napoleon de derde die eigenlijk beter had moeten weten en beseffen dat de Oranjes zijn familielid in Waterloo mee de das hadden omgedaan. Hij heeft hier de kans gehad om zich te wreken en in al zijn morele slapheid heeft hij deze historische kans laten ontglippen...onbegrijpelijk...Laten we toch niet vergeten dat Leopold II de kannibalen en arabische slavendrijvers heeft verslagen in onze Congo en dat waren andere kalibers dan de bloembollenkwekers boven Maaseik. Wij suggereren dus om dat lelijke ding op jullie Amsterdamse Dam af te breken en een mausoleum op te richten voor Napoleon III als redder der Bataven ! Een openbare inschrijving ter financiering van dit monument zal zeker op onze milde bijdrage kunnen rekenen

24-06-2009 om 21:53 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The Lindsey strike en Neda Soltani
Klik op de afbeelding om de link te volgen We gaan nog even naar ons eiland voor de Vlaamse kust en kijken hoe de staking in Lidsey zich verder ontwikkelt. Het gaat immers om een mooi voorbeeld van moderne bedrijfsvoering. Men vervangt duurdere arbeid door goedkopere importarbeid en hoopsa klaar is kees. In England schijnt dat schering en inslag te worden en vele politiekers à la LDD dromen ervan om dat soort toestanden naar hier te laten overwaaien onder het mom van vrije markt voor de arbeid. We kijken dus eventjes naar http://uk.news.yahoo.com/4/20090623/tuk-lindsey-strike-talks-adjourn-dba1618.html


Lindsey strike talks adjourn


Talks have been held between unions and employers after almost 650 contract staff working on a major construction project were sacked last week after seven days of unofficial industrial action.

Owners Total, the French oil giant, said the action had left a construction project six months behind schedule and around £85.5 million over budget.

Meanwhile, more workers have walked out around the country in support of the strike. Employees at the Coryton oil refinery in Essex have now taken action for the first time since the dispute flared.

And contract staff at a number of sites, including the Longannet power station in Scotland, Sellafield nuclear site in Cumbria, and Didcot power station in Oxfordshire continue to take unofficial action.

GMB general secretary Paul Kenny was cheered and applauded when he announced that the union had launched a £100,000 hardship fund to support strikers.

"As far as we are concerned, they are victimised and locked-out people, and it is an official dispute from the moment those notices arrived," he said, adding that the union is pressing ahead with a national ballot of thousands of workers in the industry in a long-running dispute over jobs and conditions.

He continued: "We are committed to a national ballot. We think we are about a week away from launching that national ballot. There are lots of technicalities, but we are absolutely clear we are going down that road."

Mr Kenny and the Unite union made clear there would be no resolution of the dispute unless all the sacked workers are reinstated.

A statement released by the company said further cost overruns would "jeopardise the future viability of this important inward investment into the UK".

The firm urged discussions to focus on restarting the project and said it had been assured by contractors that workers would not face reduced pay or conditions.

It said: "Total is actively encouraging talks to be opened between its contractors and the unions about how to facilitate the return to work of its contracting companies' former workforces.

"These discussions between the unions and the contracting companies should focus on getting the project back up and running within the agreed timeframe and budget.

"The contracting companies have assured Total they remain committed to the national agreement between themselves and the unions. There is no question of a reduction in pay or dilution of existing terms and conditions."

Total said it would be the end of the week before the number of contract staff wanting to return to work would be known.

"However, the contractor companies have advised us that they believe they will have sufficient workforce necessary to meet their programming requirements," the company added.

Speaking in reaction to the statement, Phil Whitehurst, of the GMB union, said he knew nothing about any proposed talks.

He said: "I've spoken to the general secretary of the GMB, he knows nothing about any talks at all. Paul Kenny doesn't know anything at all about it."en een leuke versie vanuit de businessseats die bewijst dat solidariteit lonend kan zijn en sommigen doet nadenken over het uiteindelijke kostenplaatje maar met de gebruikelijk blabla over concurrentiepositie enz en zo verder :http://www.managementtoday.co.uk/channel/HumanCapital/news/915177/total-intervenes-lindsey-strike-row-costs-spiral/

Total intervenes in Lindsey strike row as costs spiral

Date: 23-Jun-09
As its bill soars to Eu100m, Total is now encouraging its contractors to hold talks with the unions...

French group Total appears to be bowing to pressure from striking workers at its Lindsey oil refinery – it’s now ‘actively encouraging’ talks between its contractors and the union representatives of the 650 workers sacked last week. It’s obvious why: Total said in a statement that the long-running dispute at Lindsey has already cost the company €100m and left it six months behind schedule. And with more and more workers joining wildcat strikes in support of their brethren, the problem seems to be getting worse rather than better. But this does leave Total in a pretty weak negotiating position…


This row has been rumbling on since January, when workers walked out on strike in protest at the use of foreign labour. Since then, unions have been agitating for strike action if local workers didn’t get first dibs on jobs (thanks partly to Gordon Brown’s daft/ illegal ‘British jobs for British workers’ slogan). The latest flashpoint came when 51 workers were made redundant but not allowed to apply for vacant jobs with another subcontractor; when workers walked out in protest, 647 of them promptly got the sack. But this just made things worse: the workers have refused to budge, and some 3,000 of their brethren have now gone on strike in their support across the UK.

All in all, Total said, the delays, underperformance and low productivity on the Lindsey £200m hydro-desulphurisation project have already cost it a whopping €100m. And the problem isn’t going away: yesterday the sacked workers were burning their dismissal letters outside the refinery, and wildcat strikes were spreading across the country. So you can see why the French group has ‘changed its position’ (according to union Unite) and started pressing for a solution. Technically Total doesn’t employ these people – they work for the nine subcontractors that ituses to deliver the work on site – but its intervention will clearly carry a lot of weight.

The problem will be that the unions now have Total over a barrel (so to speak). The likes of Unite and GMB – which hadn’t supported the unofficial strikes, until the workers got the boot – are now on the offensive, insisting that the dispute won’t be resolved until all 647 workers are given their jobs back. That will be a fairly humiliating climb-down for the refinery bosses.

And the longer-term worry is whether this will affect the UK’s reputation as a place to do business. Total muttered darkly today that ‘further cost overruns will jeopardise the future viability of this important inward investment into the UK’. Of course it would say that - but it's true that this has proved to be a very expensive headache, and you wouldn’t be surprised if in future, Total decides to avoid running projects in the UK wherever possible. The unions appear to have won this battle, but they might yet lose the war...en als je een boodschapje wil sturen om deze mensen te steunen kan dat :

The strike has now escalated dramatically. Solidarity messages of support must be urgently sent to geminis@geminis.karoo.co.uk or texts sent to 07706 7 10041.

We gaan de volgende dagen wat meer naar Iran kijken want daar worden mensen vermoord. De dood van het jonge meisje Neda doet ons terugdenken aan de dramatische gebeurtenissen rond eindejaar in Athene. We zien dus niet in waarom wij hier verschillend moeten reageren wanneer zoiets gebeurt in onze eigen achtertuin dan wel in een tuin die wat verder afgelegen ligt.
Ondertussen kunnen jullie al wat snuisteren op
http://nl.globalvoicesonline.org/2009/06/iran-islamitische-bloggers-reageren-op-protestbeweging/

http://www.guardian.co.uk/world/2009/jun/22/neda-soltani-death-iran

How Neda Soltani became the face of Iran's struggle


How Neda Soltani became an icon of the protests against the Iranian regime. WARNING: Video contains graphic images Link to this video

Shortly after 5pm on Saturday ­afternoon, Hamed, an Iranian asylum seeker in the ­Netherlands, took a frantic call from a friend in Tehran.

"A girl has just been killed right next to me," the friend said. It had all ­happened quickly. A young woman, chatting on her mobile phone, had been shot in the chest. She faded before a doctor, who was on the scene, could do anything to help.

There was more. Hamed's friend, who does not want to be named, filmed the incident on his phone. Within moments the footage had landed in Hamed's inbox. Five minutes later it was on YouTube and Facebook.

Within hours it had become one of the most potent threats faced by the ­Iranian regime in 30 years.

"He asked me, is it possible to publish everything right now," Hamed said. "I published it on YouTube and Facebook and five minutes later it started to get many emails and messages and it ­published everywhere.

"It shocked me very, very much and I was sure at that time everyone in the world if they see this movie they'll be shocked, and I felt that I must broadcast it because I try to show to the world what is going on in my country."

The killing of Neda Soltani, the grisly images of blood spreading across her face, have become perhaps the defining sequence in the 10-day uprising against the regime in Tehran, a gruesome ­manifestation of Ayatollah Ali ­Khamenei's threat to use force on the tens of thousands of people ­contesting the outcome of the presidential election.

Soltani is being mythologised as a ­martyr to the opposition's cause, a ­rallying call for a protest movement in need of a hero. Her image has been printed on placards brandished during clashes in Tehrantoday.

The footage is disturbing. Her eyes open, Soltani seems to radiate a ­calmness at odds with the panic ­surrounding her as she lies in the road after being struck by a bullet.

For the authorities, it was clearly ­unsettling. They quickly moved to ban the victim's family from holding an Islamic funeral, apparently for fear of creating a figure that could unite and revive the ­battered opposition.

The details surrounding Soltani's death are as sketchy as her own story. She was 26, a philosophy student and a part-time travel agent, according to those who knew her. She was no rock thrower at the ­vanguard of a movement for regime change , but, according to her fiance, Caspian Makan, a young woman who may have ended up in the wrong place at the wrong time.

Makan said she had been in a car in central Tehran with her music teacher when they were caught in a traffic jam. He said the pair had left the car to escape the heat.

It was when she was walking down ­Karegar Street talking on her phone that the shot rang out.

"Neda's aim was not Mousavi or Ahmadinejad, her target was her ­country," Makan said, adding that although she hadn't planned on ­demonstrating, she was sympathetic to the protest movement.

In the footage she is wearing jeans, white trainers, a dark shirt and a ­headscarf, suggesting a middle class and relatively emancipated young woman.

Several men are shown frantically trying to save her life as blood from her wounds rapidly develops into a large pool beside her.

Reports vary on who fired the fatal shot. Some sources suggested it was a Basij volunteer on a motorcycle, while others have attributed it to a marksman on the roof of a nearby house.

Others said she may have been ­targeted because she was using a mobile phone, one of the opposition's most important tools.

Another video said to be of Soltani, taken just before she was shot, shows her standing among a crowd of ­protesters, some of whom are heard chanting "death to the dictator" and "Allahu Akbar".

Like much of the footage that has emerged from Tehran in recent days, the authenticity and circumstances behind the video could not be verified.

But Soltani was quickly lionised by an engaged online community inside and outside Iran. Some have even started writing songs in her memory to accompany the web footage.

One song, by a singer called Pourang Azad, contains the lyrics: "You left and thousands of flowers grew, you left and my patience finished … Your loving look is full of demand. Sleep, sweet lady of Iran."

The incident has taken on an added poignancy from the meaning of Soltani's first name. Neda, an Arabic word used more commonly in literary rather than spoken Farsi, conveys the spiritual meaning of "call" or "voice".

The authorities are acutely aware of the threat posed to them by her killing. They only agreed to release her body on ­condition that her family agreed to a quick burial on Sunday in the ­sprawling Behesht-e Zahra cemetery on the outskirts of Tehran.

A memorial service planned for the Nilufar mosque in the capital's ­Abbasabad neighbourhood was called off after officials expressly forbade it. All other mosques in the Tehran area have been warned against holding ­services in her memory.

But that may not be enough to stop Soltani becoming a martyr, a status revered in Shia Islam, the dominant sect in Iran. Under the creed, mourning ceremonies are held for the dead on the third, seventh and 40th days after their passing.

During the unrest that presaged that 1979 Islamic revolution, processions on the 40th day of mourning for fallen protesters became landmarks that created the momentum to topple the shah's regime.


24-06-2009 om 00:22 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
23-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wir fahren gegen England
Hoera, hoera! Juicht Vlaanderen juicht! De nieuwe Vlaamse linkse-centrum-rechtse nationalistiche regering start onder een gunstig gesternte! Er werden immers twee waarachtige relikwieën ontdekt van Pater Damiaan. Namelijk een haarlok en een teenkoot. Beter zal het nooit meer worden, waarde landgenoten. Al het hierna volgende nieuws zal enkel kommer en kwel bevatten. Profiteer er dus van om jullie nog een laatste maal in alle losbandigheid zonder schroom of teugels te laten gaan.
Wij moeten jullie immers melden dat op andere plaatsen op deze aardkloot er iets minder reden tot feesten is. Neem Iran waar de ene mollah de andere met de koran rond de oren kletst ten koste van de bevolking die afgesloten wordt van de rest van de wereld. Alsof het in dit tijdperk nog mogelijk zou zijn zoiets lang vol te houden. Behalve dan in Noord-Korea dat al een tijdje het grootste concentratiekamp ter wereld is geworden onder leiding van de dynastie der Kims die vanop hun schoenen met verhoogde zooltjes hun volk besturen zoals Mengele destijds zijn dokterspraktijk. Maar we blijven dichter bij huis, beste lezertjes. Vandaag nemen we gewoon de Eurostar en we bezoeken onze plumpuddingvreters van het eiland tegenover onze Vlaamse kust. Wir fahren gegen England!

http://edition.cnn.com/2009/BUSINESS/06/19/uk.lindsey.strike.total/index.html?eref=edition_business

Total sacks 600 UK steel workers on 'illegal' strik


June 19, 2009 -- Updated 1307 GMT (2107 HKT)

By Hilary Whiteman
CNN
Decrease font Decrease font
Enlarge font Enlarge font

LONDON, England (CNN) -- More than six hundred workers at Total's Lindsey oil refinery in Northern England have been told they no longer have jobs after staging what the company calls an "unofficial, illegal walk out."

Protesters gathered outside Total's Lindsey oil refinery on Friday, June 19, after hundreds of striking workers were sacked.

Protesters gathered outside Total's Lindsey oil refinery on Friday, June 19, after hundreds of striking workers were sacked.The steel workers started striking last Thursday after one contractor axed 51 jobs while another employer on the same site was recruiting.

Protesters gathered outside Total's Lindsey oil refinery Friday with placards calling for solidarity from fellow workers.

The dispute has prompted a number of wildcat strikes at power stations and oil refineries around the United Kingdom.

The workers' union GMB, which represents around half of the sacked workers, estimates that, as of late yesterday, up to 4,000 other workers at four power stations and three oil refineries had walked off the job in sympathy.

Early this afternoon, Total confirmed that negotiations had started between the workers' employers and ACAS, the British Advisory, Conciliation and Arbitration Service.

Earlier, in a statement posted on its Web site, Total announced that its contractors had started the process of ending employment contracts for 647 workers on the HDS-3 construction project.

The statement said the project has been temporarily shut down and that all employees had until 5pm on Monday to reapply for their jobs.


Phil Davies, national secretary and head of the manufacturing section at the GMB Union, told CNN the invitation to a job interview would only stoke workers' anger. "I think that would just humiliate people to be quite honest and it will put their backs up and make them more determined to win it," he said.

He said union representatives were in the process of gathering information to hold an official industrial ballot, a process that could take six weeks.

The British Press Association published one sacked Lindsey worker's appeal for support from fellow union members: "We are asking for support from workers across the country which I am sure will be given. Total will soon realize they have unleashed a monster."

Workers at the Lindsey oil refinery walked off the job for more than one week in early February to protest against the hiring of hundreds of foreign workers.

They returned to work after the unions and the company gave assurances that half the jobs would go to British workers.

23-06-2009 om 07:52 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
21-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de slimme frigo van ons Tante Wis
Beste lezertjes, we gaan nog even door op het vorige onderwerp namelijk onze slimme meters. Als we dan toch iets slim  in onze contreien ontdekken dan gaan we tot op het bot, waarde fans! En zie welke wondere wereld er zich aan onze nieuwsgierige oogjes ontrolt via de zoekterm "slimme meters" . Ons pienter oog valt onmiddellijk op de site van Liberales  http://www.liberales.be/mission waarvan we hun "mission statement" hieronder ter verduidelijking afdrukken :

Mission-statement

Onderteken ons mission-statement.

Liberales is een onafhankelijke denktank binnen de liberale beweging. De leden zien het liberalisme als een progressieve beweging die opkomt voor de vrijheid van het individu, rechtvaardigheid en mensenrechten. Liberales zet zich af tegen het bekrompen conservatisme op sociaal-economisch, ecologisch en ethisch vlak van de verzuilde partijen en structuren.

De leden geloven in de kracht, de eigenheid en de zelfontplooiing van de mens om als ontvoogd individu zijn verantwoordelijkheid op te nemen in de samenleving. Opdat ieder individu in staat zou zijn dit te doen, dienen wij ernaar te streven dat er zoveel mogelijk gelijke startkansen zijn.

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn met elkaar verbonden. Individualisering betekent grotere vrijheid en zelfstandigheid van mensen in de vormgeving van hun eigen bestaan, in de keuze met wie men omgaat en van de manier waarop aan die omgang vorm en inhoud wordt gegeven. Vanuit die vrije situatie moet ieder individu zijn verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van zichzelf (door zijn kansen te gebruiken) en van de anderen waarmee hij een samenleving vormt.

Vrijheid en solidariteit zijn voor ons perfect te combineren. Een conflict tussen beide ontstaat alleen wanneer de samenleving als een op zichzelf bestaand iets naast en dan meestal boven het individu wordt gesteld. Solidariteit vergt een investering van de mens in de samenleving en het opnemen van zijn verantwoordelijkheid tegenover de medemens.

Vrijheid verwijst ook naar de mate waarin mensen rechten van anderen respecteren. Een samenleving kan pas menswaardig genoemd worden wanneer zij een maximum aan keuzemogelijkheden aan haar leden kan garanderen. Die zelfbeschikkingsvrijheid en vrije keuze is voornamelijk belangrijk op het gebied van levensbeschouwing en levenshouding, die mensen zelf wensen op te bouwen. Liberales komt aldus op voor wederzijds respect.

Liberales richt zich tot iedereen die gelooft in de vrijheid, openheid en creativiteit van de mens als motor voor meer welvaart en welzijn.


Beste lezertjes, onthou vooral de eerste zin :.... is een onafhankelijke denktank binnen de liberale beweging. Nu gaan we naar de essays op deze leuke site en we vinden : http://www.liberales.be/essays/martens

Groen Keynesianisme: contradictie of kans?

essay vrijdag 07 november 2008

Bart Martens

Nu het effect van de financiële crisis in de reële economie duidelijker wordt, maken de klassieke Keynesiaanse redeneringen voor het voeren van een anticyclisch beleid terug opgang. Refererend naar het stimuleringsplan van Roosevelt in de jaren dertig, brak VN secretaris-generaal Ban Ki-Moon vorige week een lans voor een Groene New Deal (De Morgen van 23/10/2008). De contouren van zo’n groen stimuleringsbeleid legde de VN vorige week vast in het 'Initiatief Groene Economie'.

In Vlaanderen lanceerden Frank Vandenbroucke en Kathleen Van Brempt het plan om via een betere benutting van de beschikbare middelen, met snelle en slimme investeringen de impact van de financiële crisis in te perken. Overheidsinvesteringen kunnen de teruggevallen vraag van bedrijven en gezinnen deels compenseren. De overheid kan daarnaast ook kapitaal verstrekken dat de commerciële financiële instellingen ,die hun vergiftigde activa versneld moeten afschrijven en balansen moeten opkuisen, niet langer kunnen of durven aanbieden.

Hebben we zulke Keynesiaanse antwoorden niet al eens eerder gehoord? Jawel. Begin jaren ’90 pakte Europees commissievoorzitter Jacques Delors uit met een heus Witboek om met mega-infrastructuurwerken een economische relance op gang te brengen en zo miljoenen Europeanen aan de slag te helpen. De Keynesiaanse aanpak van het Witboek leverde echter niet op wat werd verwacht. Dat had zeker te maken met de onvolledige uitvoering, maar ook met de focus op grote (wegen)infrastructuurwerken.

De verbeterde infrastructuur stelde bedrijven namelijk in staat om hun productie- en distributiecentra geografisch te concentreren en te automatiseren. Tegelijk werd het productieproces in stukjes gekapt en ruimtelijk uiteengelegd, vaak met verschuiving van arbeidsintensieve activiteiten naar de lage loonlanden. De netto creatie van duurzame jobs viel hierdoor ondermaats uit. Bovendien gingen de investeringen gepaard met een belangrijke maatschappelijke kost op milieuvlak. Het ontstaan van Europese Distributiecentra van waaruit heel de Europese markt – per vrachtwagen just-in-time – moest worden bediend, zorgde er immers voor dat een zelfde handelsvolume met veel meer vrachtkilometers werd afgewikkeld. De bedrijfskosten van het voorraadbeheer namen af, terwijl de overheid de kosten van de nieuwe voorraadkamers (de wegen) voor haar rekening nam.

Vandaag hebben we nood aan een relancebeleid dat werkt vóór het milieu in plaats van ertegen. Waarom? Omdat het ongemoeid laten van de klimaatcrisis de economische en sociale crisis alleen maar erger zal maken. Investeren in schone technologieën en hernieuwbare energie voorkomt een veel hogere factuur later. Het gezaghebbende rapport Stern rekende ons voor dat de schadekost van de ernstige klimaatwijzigingen zo’n 10 keer hoger zal liggen dan de kost om deze te voorkomen.

Investeren in een koolstofarme economie verkleint bovendien onze afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen. Juist die afhankelijkheid zorgde samen met de stijgende energieprijzen op de internationale markten voor een gigantische cashflow uit Europa naar de olieproducerende landen. Een ambitieus Europees energiebeleid dat investeert in schone technologie en zuinige producten kost uiteraard ook veel geld, maar het zijn wel miljarden die in de Europese economie worden geïnvesteerd.

Energiezuinige woningen, efficiënte voertuigen en jobs in sectoren die de producten van de toekomst leveren, maken onze gezinnen bovendien weerbaar tegen de bokkensprongen van de energieprijzen op de internationale markten en openen voor onze bedrijven gigantische exportmarkten. Zowel onze koopkracht als onze concurrentiekracht zullen dus wel varen bij een nieuw doortastend Europees gecoördineerd Keynesiaans beleid. Dat geldt ook voor België dat verhoudingsgewijs meer energie-intensieve industrie huisvest en waar het moeilijker is om hernieuwbare energie te produceren. Het Federaal Planbureau berekende onlangs dat de realisatie van de Europese klimaatdoelstellingen in ons land netto 25.000 extra jobs kan opleveren als we onder meer de opbrengsten van de veiling van emissierechten aanwenden om de loonlasten te verlagen.

Kortom: alleen een groene Keynes kan tegelijk een antwoord bieden aan de economische recessie, het jobtekort, de voedselschaarste, de stijgende energieprijzen, het verlies aan natuurlijk kapitaal en de klimaatopwarming. De Trans Europese Netwerken waar Europa vandaag in moet investeren, zijn de energienetwerken. Zo kan de aanleg van een hoogspanningsnet op de bodem van de zee de offshore windmolenparken verbinden met de Scandinavische waterkrachtcentrales. Hierdoor ontstaat één gigantische elektriciteitscentrale waaruit stabiele hernieuwbare elektriciteit kan afgenomen worden en waarbij de Scandinavische waterkrachtcentrales dienst doen als back-up (in windstille periodes) en opslag (bij overaanbod van windstroom).

In Vlaanderen moet het elektriciteitsnet een ‘internetstructuur’ krijgen zodat gebruikers niet alleen energie kunnen afnemen, maar ze er ook kunnen opzetten. In een slim netwerk zullen gezinnen en bedrijven grotendeels zelf hun stroom en warmte produceren en via het net overschotten en tekorten uitwisselen. ‘Slimme meters’ moeten straks slimme toestellen kunnen sturen zodat ze bij piekvraag energie opwekken (warmtekrachtinstallaties) en in dalperiodes stroom afnemen (wasmachines, diepvriezen, inplugwagens). Dat garandeert een netevenwicht met veel minder reservecapaciteit. In zo’n model wordt onze stroommarkt niet langer gedomineerd door enkele spelers. Onze ‘gedemocratiseerde’ energiemarkten zullen vele investeringen uitlokken in duurzame energieopwekking en -besparing (‘Negawatts’). Of hoe een groen investeringsbeleid niet alleen leidt tot de door Keynes gewilde actieve overheid op korte termijn, maar ook zorgt voor duurzaamheid op lange termijn.


De auteur is Vlaams volksvertegenwoordiger en senator voor sp.a

Bart Martens

Bart Martens

Links
mailto:martens.bart@vlaamsparlement.be

Misschien is dat wel de echte reden waarom men de liberalen niet meer nodig heeft in de Vlaamse regering men heeft de sp.a en dat is blijkbaar het zelfde aan het worden...Maar na deze pissige opmerking waarvan men makkelijk kan beweren dat ze weinig inhoud aan het debat toevoegt nodigen we onze punthoofdjes die ons dagelijks met plezier lezen uit om de laatste paragraag van dit hoogstaande en technisch onderbouwde essay van de energiespecialist van de sp.a te bestuderen.

In Vlaanderen moet het elektriciteitsnet een ‘internetstructuur’ krijgen zodat gebruikers niet alleen energie kunnen afnemen, maar ze er ook kunnen opzetten. In een slim netwerk zullen gezinnen en bedrijven grotendeels zelf hun stroom en warmte produceren en via het net overschotten en tekorten uitwisselen. ‘Slimme meters’ moeten straks slimme toestellen kunnen sturen zodat ze bij piekvraag energie opwekken (warmtekrachtinstallaties) en in dalperiodes stroom afnemen (wasmachines, diepvriezen, inplugwagens). Dat garandeert een netevenwicht met veel minder reservecapaciteit. In zo’n model wordt onze stroommarkt niet langer gedomineerd door enkele spelers. Onze ‘gedemocratiseerde’ energiemarkten zullen vele investeringen uitlokken in duurzame energieopwekking en -besparing (‘Negawatts’). Of hoe een groen investeringsbeleid niet alleen leidt tot de door Keynes gewilde actieve overheid op korte termijn, maar ook zorgt voor duurzaamheid op lange termijn.

Kijk beste lezertjes, dat is nu wartaal waarvan we echt kunnen van genieten. Een liberale sos die ons via de Keynesiaanse theorie komt uitleggen dat ons tante Wis met haar schamel overlevingspensioentje in haar tweekamerappartementje in de Seefhoek binnenkort haren eigen "ellentriek" zal maken en dat via een slim netwerk en een nog slimmere meter haar slim frigooke in dalperiodes zal in gang schieten. Bovendien zal ons Tante Wis met haar Negawatts (dat zijn de momenten dat hare frigo een temperatuur heeft gelijk aan die van haar kleerkast) stinkend rijk worden.

Gelukkig zal dat energiemodelleke beperkt blijven tot Vlaanderen want zoals iedereen wel weet stopt de ellentriek aan de taalgrens. Wat ons soske er ook vergat bij te vermelden is de kostprijs van al dat slim alaam. Maar dat is natuurlijk bijzaak voor een echte sos. Ons Tante Wis is al begonnen met bloem en niet gebrande koffie en vooral veel "bougies" te hamsteren tegen "den slechten tijd" die wel heel donker dreigt te worden...

21-06-2009 om 23:44 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
20-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een pleidooi voor domme dingen

Hier zijn we dan weer met goed nieuws voor alle mensen die nu al moeite hebben met het betalen van hun energiefactuur...
We vonden deze leuke info op
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=PD2BJS96
We melden hier eventjes ter verduidelijking dat die dingen heel wat mensen die nu nog de job uitoefenen van meteropnemer naar den dop zullen verwijzen en dat de enige partij die hier zeer erg bij gebaat zal zijn de stroomproducenten zelf zijn. Zij kunnen hiermee, zoals een slimme lezer ipv van meter schreef als reactie op dit artikel, hun peakload afvlakken en aldus hun winsten opdrijven.
De expert waarnaar hier verwezen wordt namelijk Luc Hujoel is niet meteen een man die zomaar iets uit zijn duimpje zuigt omdat hij niet of nauwelijks weet waarover hij praat zoals bij zoveel andere zogenaamdeexperts. Hij is namelijk niet alleen energieexpert zoals hieronder wordt geschreven en baas bij het Brusselse Sibelga  maar hij is ook baas bij BNO (Brussels Network Operator) en bij Metrix (Brussels bedrijf voor de opname van de meterstanden) en dus iemand die zeer goed weet waarover hij praat...
De toekomst ziet er dus weer heel erg rooskleurig uit voor de OCMW's ....

Slimme meter is niet gratis

 • vrijdag 19 juni 2009

 • Auteur: (pse)

LEUVEN - Aan slimme energiemeters hangt een behoorlijk prijskaartje vast voor de verbruiker.

Wat de verbruiker kan uitsparen met een slimme energiemeter in huis, is moeilijker te berekenen, dan wat de meter hem zal kosten. Bij de Belgische koepel van de gemengde distributienetbeheerders Intermixt hebben ze alvast een eerste prijsberekening gemaakt. Het resultaat: een slimme meter kost de verbruiker 25 euro per jaar extra.

Dat is volgens Luc Hujoel dan nog een conservatieve schatting, omdat dat bedrag alleen de plaatsing van slimme meters bij alle verbruikers in ons land vergoedt. Hujoel is een van de energie-experts van de gemengde distributiebeheerders en tevens topman van de Brusselse distributienetbeheerder Sibelga. Hij schat dat de plaatsing van slimme meters in heel België 2,5 miljard euro zal vergen. Per verbruiker betekent het dat de intercommunales 400euro moeten voorzien. En aangezien investeringen van de distributienetbeheerders verrekend worden in de elektriciteitsprijs, betaalt de verbruiker uiteindelijk de rekening voor de installatie van de slimme meters.

De rekening dreigt volgens de expert van Intermixt nog heel wat hoger uit te vallen. De massale introductie van de slimme meters zal ook belangrijke investeringen veroorzaken in de laagspanningscabines en de ver doorgedreven informatisering van het netwerkbeheer. Over de omvang van die investeringen kan alleen gegist worden, stelt Luc Hujoel. De ervaring met de informatisering van het beheer en verwerking van metergegevens bij de gemengde distributienetbeheerders zoals Eandis en Sibelga heeft volgens hem alvast geleerd dat de kosten veel hoger kunnen oplopen dan oorspronkelijk begroot.

Intermixt voegt er nog aan toe dat de regulator de vergoeding moet optrekken voor dergelijke zware investeringen van de netbeheerders in slimme meters en de daaraan gekoppelde modernisering van de laagspanningsnetten. Dat kan eveneens leiden tot een meerprijs voor de verbruiker.

De introductie van de slimme meters lijkt overigens onvermijdelijk. Europa wil dat tegen 2020 bij 80 procent van de verbruikers zo'n meter is geïnstalleerd. De meters moeten meehelpen om de groei van het energieverbruik gevoelig af te remmen. (pse)

 

en voor diegenen die niet moesten weten wat slimme meters zijn :

WAT ZIJN SLIMME METERS?


Onder een slimme meter verstaat de VREG een meter die het energieverbruik op het moment zelf (“real-time”) vaststelt en de mogelijkheid biedt om het verbruik zowel lokaal als van op afstand uit te lezen en die tevens kan gebruikt worden om van op afstand het energieverbruik te beperken of de verbruiker aan- en af te schakelen.

De term "slim" slaat - eerder dan op intelligentie van de meter zelf - vooral op de communicatiemogelijkheden (niet alleen wat betreft meterstanden en andere bijkomende informatie, maar ook bijvoorbeeld de mogelijkheid tot aan- of afschakelen van op afstand) en mogelijkheid tot latere upgrades van de meter van op afstand. De slimme meter en het communicatiesysteem moeten bovendien deel uitmaken van een intelligent systeem waarbij de gecommuniceerde gegevens zo efficiënt mogelijk gebruikt worden of ter beschikking gesteld worden, en waarbij de meter en meterfuncties snel en betrouwbaar kunnen worden aangesproken.

Het is duidelijk dat door de invoering van slimme meters geen fysieke meteropnames meer moeten gebeuren. Op alle belangrijke momenten (verhuizing, leverancierswissel) kan de meterstand van op afstand afgelezen worden. Slimme meters laten ook toe om afnemers meer informatie te geven over hun verbruik, zodat ze hun gedrag kunnen aanpassen. De facturatie kan sneller en correcter verlopen en dat leidt tot minder klachten en ongenoegen. Fraude kan ook sneller opgespoord worden. Er zijn nog heel wat andere voordelen. De belangrijkste voor- en nadelen van een massale invoering van slimme meters komen uitgebreider aan bod in de kosten-batenanalyse die de VREG liet opstellen.

SITUERING


In verschillende Europese landen werden al een aantal projecten van massale plaatsing van slimme meters opgestart en uitgevoerd. Italië wenst de invoering van slimme meters tegen 2012 te hebben afgerond en de overgrote meerderheid van de Italianen beschikt ondertussen al over een slimme meter. In Zweden is men volop bezig met de uitrol ervan. Ondermeer Nederland en Frankrijk bereiden een grootschalige invoering voor. Elk land heeft zijn eigen redenen voor de invoering van slimme meters. Met het in voege treden van de energie efficiëntierichtlijn en meer bepaald de verplichting tot frequente facturering op basis van reële verbruiken, is er wel een belangrijk argument voor de invoering van slimme meters.

Meestal speelde de overheid een belangrijke rol in het opstarten van deze projecten, soms zelfs door het verplichten van de invoering ervan (zoals Italië, Zweden, Spanje en Nederland). Uit meerdere studies in verband met de invoering van slimme meters blijkt dat het niet evident is om uit te pakken met een sterk positieve kosten-batenanalyse. Bovendien zijn de kosten en baten meestal niet gelijk verdeeld over de belanghebbenden en het is niet altijd duidelijk wie uiteindelijk de kosten van de invoering van slimme meters draagt.

WAT GEBEURT ER IN VLAANDEREN?


In de loop van 2007 heeft de VREG het overleg opgestart met de netbeheerders en leveranciers over de mogelijke invoering van slimme meters in het Vlaamse Gewest. Doel is om te bestuderen of de massale invoering van slimme meters wenselijk is vanuit technisch en financieel oogpunt.

In 2007 liet de VREG een eerste studie uitvoeren door de KUL waarin de communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden voor de gegevensoverdracht (communicatie over het elektriciteitsnet, communicatie over telefoon- en kabelnet en draadloze communicatie) onderling vergeleken worden qua kost en geschiktheid voor de vereiste functionaliteiten.

In 2008 werd door consultant KEMA een kosten-batenmodel ontwikkeld voor de Vlaamse markt, waarmee de kosten en baten van de invoering van de slimme meters kunnen worden geanalyseerd. Dit model gaat uit van een macro-economische benadering, maar de impact op de verschillende belanghebbenden (de netbeheerders, de leveranciers, de verbruikers, de overheid) kan eveneens worden onderzocht. Verschillende alternatieven kunnen worden bekeken (onder meer met betrekking tot de communicatiemedia en de functionaliteiten) binnen het kader van de huidige marktorganisatie. De lijst met functionaliteiten en de meeste gegevens voor het model werden aangeleverd door het Werktraject 4 van de Studie over het marktmodel die de VREG uitvoert. Een eerste rapport met resultaten werd in juli 2008 op de VREG-website geplaatst. Het model kan verder gebruikt worden als instrument om advies te verlenen en beslissingen over de invoering van slimme meters te onderbouwen.

In haar ondernemingsplan 2008 heeft de VREG zich ertoe geëngageerd op basis van deze analyse een eerste advies te verstrekken over de wenselijkheid van de aanpassing van het regelgevend kader inzake metering aan de Vlaamse minister van Energie. Op basis van de onderzoeksresultaten totnogtoe, adviseerde de VREG aan de Vlaamse minister van Energie om in samenwerking met de sector verder onderzoek te doen. Er is dus nog geen concrete beslissing genomen over het al dan niet invoeren van slimme meters in Vlaanderen.
© Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt - Disclaimer (pop-up)
Bij problemen of vragen over deze website: contacteer webmaster@vreg.be


Lezen we nu geen tegenspraak tussen het artikel in De Standaard dat het heeft over een Europese directive die eist dat tegeb 2020 gans de zwik zo een ding moet hebben en de tekst hierboven van de Vreg dat laat uitschemeren dat er kosten-batenanalyses worden gemaakt en dat er nog geen beslissing is genomen??? We zullen weer slecht gelezen hebben.....

20-06-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
19-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.enen dienstnota aan onze lieve lezertjes
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Wij bieden hier onze platste en meest welriekende excuses aan voor de tijdelijke inactiviteit op ons blogje. Wij ontkennen dat dit iets zou te maken hebben met interne afrekeningen binnen de verschillende redactieclans. Er is evenmin een verband met onze berichtgeving over Iran en de Mossad heeft ons nog steeds niet uitgeroeid noch met fosfor noch met slechte ballen in tomatensaus. We hadden een spijtige samenloop van omstandigheden, vanuit jullie oogpunt dan toch, namelijk enen technisch euvel dat wel vaker voorkomt met PC's, vervolgens enen belangrijk kaderlid-vorser-medewerker dat artistiek openbloeit  en daar nogal wat tijd pleegt in te steken, en uiteindelijk een andere drukdoener die enen ulktrageheime buitenlandsche missie heeft ondernomen om te overleggen met het  pas weer uit de doden opgestane genie der Karpaten en de nooit ondergaande zon van Roemenië ofte de leider der leiders, kameraad Ceauscescu himself. We willen onze lezertjes echter niet geheel in het ongewisse laten over deze ultra-geheime missie en een tipje van de sluier oplichten. Onze leider der leiders kon de eeuwige rust niet vinden omdat zijn geest geen rust vond wegens het tobben over de vraag welk product het best geschikt was voor de 3600 hectaren marmeren vloeren in het paleis. Was het Mister Proper met lentegeur of het witte huismerk van Delhaize met de geur van wilde seringen, speciaal voor badkamers?
We hebben echter een vrij verrassende conclusie moeten trekken uit dit tijdelijke intellectuele dieet waarop onze talrijke lezersscharen hebben overleefd: hoe minder we schrijven, hoe meer we gelezen worden. Intussen staan we zelfs weer op de eerste plaats in de top 20 van de bloggenblogs. This must be Flanders, my dear Watson!
Maar wee de vermetelen met de satanische grijns op het aangezicht die ons al dood en begraven waanden.
Wij beloven deze vileine benden en hormonale uitwassen te land, ter zee en vanuit de lucht te blijven bestoken met gortige schimpscheuten.
We'll never surrender!

19-06-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
15-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.rellen in Teheran!
Klik op de afbeelding om de link te volgen We zijn er stilaan een slechte gewoonte van aan het maken om rellen en manifestaties te laten zien. Deze keer zit het er bovenarms op in Teheran. Niks gelijkt meer op een rel dan een andere rel zullen we maar zeggen. Maar er is toch een licht verschil. In Teheran zijn de vrouwen erg in de minderheid tijdens de betogingen en ze zullen daar we een zeer goeie reden voor hebben vermoeden we. Maar toch zijn er aanwezig waarvoor we hier onze hoed heel plechtstatig zullen afnemen. Dat zijn madammen zoals we ze graag zien, de heren ook trouwens. Dat zijn ginds regimes die niet meteen uitblinken in democratische principes en medezeggenschap dus ... maar we zijn wel erg onder indruk van de massale protesten. Het bewijst nog maar eens dat je niet tegen het volk kan blijven regeren. Zelfs niet diegenen die zgenaamd in plaats van één of andere god menen te moeten spreken.
http://www.youtube.com/watch?v=hDlYYQb2FOc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4ouIjyFBahY&feature=related

en we geven jullie een paar interessante meningen vanuit een Israelisch oogpunt over de gebeurtenissen in Teheran :

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1092304.html


Last update - 00:16 14/06/2009
Report: Defeated Ahmadinejad rival arrested in Iran
By Yossi Melman, Haaretz Correspondent, and News Agencies
Tags: Israel News


Iranian presidential candidate Mir Hossein Mousavi was reportedly arrested Saturday following the reformist's defeat at the polls by hardliner Mahmoud Ahmadinejad. Supporters of Mousavi, the main challenger to Ahmadinejad, have responded to the election with the most serious unrest in Tehran in a decade and claim that the result was the work of a dictatorship.

There have been a number of contradictory reports from Iran, in large part due to the heavy restrictions imposed on the media in the Islamic Republic and in particular on foreign reporters.

Mousavi's arrest was reported by an unofficial source, who said that the presidential contender had been arrested en route to the home of Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. Pro-reform Mousavi has denounced the election as rigged and vowed he will not accept defeat. He and key aides could not be reached by phone Saturday.
Advertisement

Several hundred demonstrators - many wearing the trademark green colors of Mousavi's campaign - chanted "the government lied to the people" and gathered near the Interior Ministry as the final count from Friday's presidential election was announced.

As night fell Saturday, the rioting and fires continued on the streets of Tehran. The city's cell phone network appeared to be down Saturday night. When users tried to call cell phones, a message appeared saying error in connection. There were also reports of difficulties accessing social networking sites - used by Mousavi to rally supporters.

There was no immediate comment from Iran's Telecommunications Ministry and it did not appear that cell phones were down throughout the country. Residents in several provinces say their service is working.

The result gave 62.6 percent of the vote to Ahmadinejad and 33.75 to Mousavi - a former prime minister who has become the hero of a youth-driven movement seeking greater liberties and a gentler face for Iran abroad.

Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, closed the door on any chance he could use his limitless powers to intervene in the disputes from the election. In a message on state TV, he urged the nation to unite behind Ahmadinejad, calling the result a "divine assessment."

"I'm warning that I won't surrender to this manipulation," said a statement on Mousavi's Web site. "The outcome of what we've seen from the performance of officials ... is nothing but shaking the pillars of the Islamic Republic of Iran's sacred system and governance of lies and dictatorship," it added.

Mousavi warned people won't respect those who take power through fraud. The headline on one of his Web sites read: "I won't give in to this dangerous manipulation."

Mousavi appealed directly to Khamenei to intervene and stop what he said were violations of the law. Khamenei, who is not elected, holds ultimate political authority in Iran and controls all major policy decisions.

It was also reported Saturday that former Iranian president Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, a Mousavi supporter, had resigned from all of his official positions in protest against the results of the election.

'Healthy election'

Ahmadinejad, in a nationally televised victory speech, said that the election process had been "free and healthy," and accused the foreign media of coverage that harms the Iranian people. There was more rioting at night and fires continued to burn on the streets of Tehran.

"People voted for my policies," the conservative president said in his first post-election comment. "It was a free and healthy election," he said, without making direct reference to electoral violation assertions by Mousavi.

As he was speaking, supporters of Mousavi clashed with police in various places in Tehran, chanting anti-Ahmadinejad slogans, witnesses said.

"Everybody should respect people's vote ... we need a calm atmosphere to build the country," Ahmadinejad said. He also took a swipe at his opponents in the election, which was marked by unprecedented mudslinging.

Ahmadinejad, who swept to power in 2005 pledging to revive the values of the 1979 Islamic revolution, accused his opponents of corruption during the campaign. They accused him of lying about the economy, which is suffering from high inflation.

"I named some people during the campaign. I was accused of insulting them, but it is not an insult," he said, referring to his comments about Rafsanjani. "Those who have revolutionary background are not allowed to
have extravagant demands," he said.

"All political and propaganda machines abroad and sections inside the country have been mobilized against the nation," he said. "They have launched the heaviest propaganda and psychological war against the Iranian nation. Many global networks continuously worked, employing very complicated methods, that work against our nation and arranged a full-fledged battle against us."

Without mentioning the unrest on the streets, Ahmadinejad proclaimed that a new era has begun in the history of the Iranian nation.

"A bright and glorious future is ahead for the Iranian nation. ... I invite everyone to join me in constructing Iran," he said.

Street battles in Tehran

The clashes in central Tehran were the more serious disturbances in the
capital since student-led protests in 1999. They showed the potential for the showdown to spill over into further violence and challenges to the Islamic establishment.

The demonstrations began Saturday morning shortly before the government
announced the final results.

Protesters set fire to tires outside the Interior Ministry and anti-riot
police fought back with clubs and smashed cars. Helmeted police on foot and others on buzzing motorcycles chased bands of protesters roaming the streets pumping their fists in the air. Officers beat protesters with swift blows from their truncheons and kicks with their boots. Some of the demonstrators grouped together to charge back at police, hurling stones.

Plumes of dark smoke streaked over the city, as burning barricades of tires and garbage bins glowed orange in the streets. Protesters also torched an empty bus, engulfing it in flames on a Tehran street.

An Associated Press photographer saw a plainclothes security official beating a woman with his truncheon. Italian state TV RAI said one of its crews was caught in the clashes in front Mousavi's headquarters. Their Iranian interpreter was beaten with clubs by riot police and officers confiscated the cameraman's tapes, the station said.

In another main street of Tehran, some 300 young people blocked the avenue by forming a human chain and chanted Ahmadi, shame on you. Leave the government alone. There was no word on any casualties from the unrest.

There were also protests by Mousavi supporers in the southern city of Ahvaz in the oil-rich province of Khuzestan who shouted, "Mousavi, take our votes back!" witnesses said.

It was not clear how many Iranians were even aware of Mousavi's claims of
fraud. Communications disruptions began in the later hours of voting Friday - suggesting an information clampdown. State television and radio only broadcast the Interior Ministry's vote count and not Mousavi's midnight news conference.

Mousavi's campaign headquarters urged people to show restraint.

Interior Minister Sadeq Mahsouli, who supervised the elections and heads the nation's police forces, warned people not to join any unauthorized gatherings.

The powerful Revolutionary Guard cautioned Wednesday it would crush any
revolution against the Islamic regime by Mousavi's green movement. The
Revolutionary Guard is directly under the control of the ruling clerics and has vast influence in every corner of the country through a network of volunteer militias.

Police stormed the headquarters of Iran's largest reformist party and arrested several top reformist leaders, said political activists close to the party.

There was no immediate confirmation from authorities of the raid on the party, the Islamic Iran Participation Front. The activists spoke on condition of anonymity because of the sensitivity of the situation.

Even before the vote counting began, Mousavi declared himself definitely the winner based on all indications from all over Iran. He accused the government of manipulating the people's vote to keep Ahmadinejad in power and suggested the reformist camp would stand up to challenge the results.

It is our duty to defend people's votes. There is no turning back, he said, alleging widespread irregularities.

Mousavi's backers were stunned at the Interior Ministry's claim that
Ahmadinejad won after widespread predictions of a close race - or even a
slight edge for the reformist candidate.

Turnout was a record 85 percent of the 46.2 million eligible voters.

"Many Iranians went to the people because they wanted to bring change," said Mousavi supporter Nasser Amiri, a hospital clerk in Tehran. "Almost everybody I know voted for Mousavi but Ahmadinejad is being declared the winner. The government announcement is nothing but widespread fraud. It is very, very disappointing. I'll never ever again vote in Iran."
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1092669.html


Ahmadinejad: Anyone who strikes Iran will regret it
By Haaretz Service and News Agencies
Tags: Iran, Iran election


President Mahmoud Ahmadinejad on Sunday said any country that dared to attack Iran would "deeply regret" such a move, dashing hopes that his re-election Saturday would temper his confrontational stance toward the world.

"Who dares to attack Iran? Who even dares to think about it?" Ahmadinejad said at a news conference in response to a question.

Iran's refusal to halt nuclear work the West suspects is aimed at making bombs, a charge Tehran denies, has sparked persistent speculation that Israel or the United States might strike at the country's nuclear facilities.
Advertisement


Ahmadinejad added that Iran's nuclear issue "belongs in the past," indicating there would be no change in nuclear policy during his second term in office.

Meanwhile, defeated presidential candidate Mir Hossein Mousavi formally appealed against Iran's election result on Sunday to the legislative body, the Guardian Council, a statement on his website said.

"Today, I have submitted my official formal request to the council to cancel the election result," Mousavi said in the statement. "I urge you Iranian nation to continue your nationwide protests in a peaceful and legal way."

Iranian police again clashed on Sunday with demonstrators protesting in Tehran against his re-election.

Supporters of defeated reformist Mir Hossein Mousavi, who has dismissed Ahmadinejad's victory in Friday's election as a "dangerous charade", gathered in the city centre, chanted his name and threw stones at police, a Reuters witness said.

Police on motorcycles drove through the crowd to disperse the protesters. At least one person, a woman, was injured. Police briefly detained journalists filming the violence.

In Sunday's news conference, Iranian President Mahmoud Ahmadinejad also defended his re-election as "clean and healthy," dismissing complaints by defeated candidates as sour grapes.

"They may be upset by their failure," he said. "They spent lot of money to make propaganda [and] expected to win so it is natural they are disappointed and upset."

"The margin between my votes and the others is too much and no one can question it."

Reports: Iran rounds up Mousavi, 100 reformists

Sunday's clashes came after reports that more than 100 Iranian reformists, including Mousavi, were arrested on Saturday night.

Mohammad Ali Abtahi, a leading reformist, said that the brother of former president Mohammad Khatami was among the detainees. The L.A. Times reported Sunday that Mousavi, the main challenger to Ahmadinejad, had been put under house arrest.

"They were taken from their homes last night," Abtahi said. He said more arrests were expected.

A judiciary spokesman said they had not been arrested but that they were summoned and "warned not to increase tension." They were later released, he said.

Authorities released Khatami's brother on Sunday, his wife, Zahra Eshraghi, told The Associated Press.

She said at least two other top leaders of Iran's largest reformist party, the Islamic Iran Participation Front, including the party's secretary-general, were also released early Sunday after they were arrested when police stormed the party's headquarters on Saturday. Several others remained in custody, she said.

The arrests seemed aimed at avoiding a repeat of the chaos that lasted past midnight Saturday. Opponents of President Mahmoud Ahmadinejad set buses and cars ablaze in the capital and threw rocks at police to protest what they viewed as his illegitimate victory.

Iran filters Internet in apparent bit to undercut liberal voices

Iran restored cell phone service that had been down in the capital since Saturday. But Iranians could not send text messages from their phones, and the government increased its Internet filtering in an apparent bit to undercut liberal voices.

Web sites linked to Mousavi, who declared himself the true winner of Friday's presidential race and urged backers to resist the government, were down. Social networking sites including Facebook and Twitter were also not working.

The restrictions were likely intended to prevent Mousavi's supporters from organizing large-scale protests. But several small groups took to the streets, according to witnesses. About 300 Mousavi supporters gathered outside Sharif University, chanting "Where are our votes?"

About a dozen riot police descended upon a crowd of some 50 Mousavi supporters standing outside his campaign quarters, beating them with batons and causing them to disperse.

Reports that Mousavi was under house arrest could not be confirmed, but the 67-year-old former prime minister has not been seen in public since he gave a late night press conference Friday where he accused the government of voter fraud. On Saturday, Mousavi released a Web message saying he would not surrender to this manipulation.

Tehran deputy prosecutor, Mahmoud Slarkia, told the semi-official ISNA news agency that less than 10 people were arrested on the charge of disturbing public opinion through their false reports on Web sites after the election. He did not mention any names.

Iran's deputy police chief Ahmad Reza Radan said some of Saturday's protesters were detained and police used tear gas to stop the demonstrations. He said the situation was under control and accused the foreign media of exaggerating the protests to show unrest in Tehran.

Police will not allow protesters to disturb the peace and calmness of the people under the influence of foreign media, Radan said on state television, which showed footage of the protests for the first time Sunday.

Ahmadinejad: Foreign media coverage harming Iranian people

Ahmadinejad also accused the foreign media of producing coverage that harmed the Iranian people in an address to the country broadcast on state TV late Saturday, saying "a large number of foreign media ... organized a full-fledged fight against our people."

He did not mention the unrest, saying only a new era has begun in the history of the Iranian nation. Ahmadinejad is scheduled to hold a massive rally with supporters Sunday afternoon in central Tehran.

Slarkia, the deputy prosecutor, confirmed that Iran was blocking five pro-Mousavi Web sites because of election violations.

The U.S. has refused to accept Ahmadinejad's claim of a landslide re-election victory said it was looking into allegations of election fraud. There are no independent election monitors in Iran.

U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton said Saturday she hoped the
outcome reflects "the genuine will and desire of Iranian voters."

The European Union also said it was concerned about alleged irregularities
during Friday's vote.

Past Iranian elections were considered generally fair. In 2005, when Ahmadinejad was first elected, the losing candidates claimed irregularities at the polls, but the charges were never investigated.

Mousavi called on his backers to avoid violence, but he is still talking tough about pressing his claims of election fraud. He charges the polls closed early but has not fully outlined all of his fraud allegations.

There also have been no hints of any new policy shifts on key international issues such as Iran's standoff over its nuclear program and the offer by President Barack Obama to open dialogue after a nearly 30-year diplomatic estrangement. All high-level decisions are controlled by the ruling theocracy.

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1092587.html


ANALYSIS / Ahmadinejad win actually preferable for Israel
By Amos Harel and Avi Issacharoff, Haaretz Correspondent
Tags: Iran, Mahmoud Ahmadinejad


Any early bets about the results of Iran's presidential elections bordered on stupidity. Israeli intelligence can predict with certainty only the results of election campaigns in the pseudo-democracies of the Arab world, such as Egypt and Syria, in which the ruler will never drop below a threshold of 99 percent of the voters.

When it comes to countries or entities in which the process is closer to genuine democracy, there is a greater chance for forecasts to fail. That is what happened under Israel's nose during the Palestinian Authority parliamentary election three and a half years ago, when the intelligence community did not foresee the victory of Hamas (the Shin Bet security service cunningly covered itself in advance with a prediction of "both this and that").

That is probably what happened at the beginning of last week, when Israeli intelligence - like every other pundit in the region - did not foresee that the moderate pro-Western alliance would actually defeat Hezbollah in the Lebanese election.
Advertisement

And if that was the case in Lebanon, it's all the more so in Iran: 1,000 kilometers from us, over 70 million inhabitants, 46 million voters and a process in which certain aspects, at least, are surprising in their openness. When it comes to Iran, there is no escaping the old cliche about the elephant and the Jewish problem. And in this case, paradoxically, it seems that from Israel's point of view the victory of incumbent President Mahmoud Ahmadinejad is actually preferable. Not only because "better the devil you know," but because the victory of the pro-reform candidate will paste an attractive mask on the face of Iranian nuclear ambitions.

Western experts now agree that even during the tenure of moderate president Mohammad Khatami (1997-2005), the nuclear program continued to advance. And in any case, the person who really decides on the nuclear issue is not the president but the spiritual leader. One of the president's advisers even made it clear recently, in an interview with Reuters, that the spiritual leader will continue to shape his country's nuclear policy, regardless of the election results.

Ahmadinejad, with his Holocaust denial and his long series of provocations, drew most of the attention, but apparently had less influence on the nuclear program. There are even senior members of the Israeli defense establishment who share the public stance of former Mossad chief Ephraim Halevy, who claimed that the Iranian president's behavior, perceived in the West as quasi-lunatic, advanced Israel's security interests.

To judge by the Obama administration's behavior so far in its first campaign, against the North Korean nuclear program, it would seem that Israel should not nurture too many hopes for American toughness in the dialogue with Iran. Pyongyang added to the anti-Western incitement this week, to the point of a threat to launch nuclear missiles. Washington's reaction was limited, at this stage, to a declaration by Secretary of Defense Robert Gates regarding America's ability to intercept missiles, and talk about intensifying UN Security Council sanctions.

The first reports from the Barack Obama-Benjamin Netanyahu summit last month conveyed satisfaction on the part of Israel's prime minister at the U.S. president's stance on the nuclear issue. In its optimistic moments Israel mentions Iran's vulnerability to economic sanctions and Obama's presumed ability to enlist support from Russia and China. But an American failure to stop the Iranian program will affect not only the extent of the threat to Israel. It will also symbolize the beginning of a regional arms race, at the end of which several Arab countries will also acquire nuclear weapons, in a desperate attempt to achieve a balance in the face of Iranian hegemony.

A new language

A week after Obama's historic speech at Cairo University, it is still too early to determine its long-term influence. Meanwhile, Washington can be pleased with the results of the Lebanese elections, and can be impressed by the fact that various leaders in the region, among them even terror activists, are making an blatant effort to demonstrate that they have internalized the conceptual world of the American president.

The head of the moderate coalition in Lebanon, Saad al-Hariri, declared that his country will adhere to the Arab peace initiative vis-a-vis Israel and made a point of flattering the Americans. "The significant turning point depends on what the U.S. does. It has a decisive role in the game. If it plays the game right, we'll have peace in the region," said Hariri. Even Khaled Meshal of Hamas, a well-known peace advocate, said this week during a visit to Cairo that his organization will be "a positive factor in the peace process and will support a fair solution for the Palestinian people."

Obama, added Meshal, is speaking in a "new language." He praised the U.S. administration for its pressure on Israel to halt construction in the settlements, and once again described Israel as "an obstacle to peace, as everyone knows." Hamas is making an effort, from time to time, to voice more moderate messages to Western ears. Their importance lies mainly in the reactions they will arouse: When Washington is conducting a widely-publicized quarrel with Jerusalem, the international community tends to have a positive attitude toward Meshal's ostensibly pragmatic declarations.

At least in the centrist and left-leaning wing of the Netanyahu government there is an increasing realization that the prime minister erred when he did not announce early on that the commitments of previous governments - and by implication the idea of two states for two peoples - are acceptable to him. In his speech at Bar Ilan University we will discover how well Netanyahu succeeds in extricating himself from the trap into which he marched with such determination.

Security first

Last week Netanyahu and his defense minister, Ehud Barak, went down to the Negev to observe a concluding exercise of the officers' course at Training Base One. The tanks and helicopters were a somewhat strange backdrop for peace declarations, and Netanyahu did in fact choose to focus, as a substitute, on somewhat forced nostalgia for the smell of high explosives. Truly, there's nothing like the smell of napalm in the morning.

To observers from the sidelines in the south, Netanyahu looked more pressured than usual. It is doubtful that this is the way he pictured his first months in the job that he tried so hard to retrieve for 10 years. But at the moment he is stuck with an almost unprecedented crisis vis-a-vis the U.S. administration, with a non-functioning Prime Minister's Office and under blatant threats by the settlers.

Barak, who has managed for two months to restrain himself and be forgiving toward the prime minister, explained this week to members of the Council for Peace and Security that Israel must welcome and participate in efforts for a regional agreement, and that it still enjoys profound American support on security matters.

If Netanyahu decides to surprise everyone and begin significant diplomatic negotiations with the Palestinians, and mainly with the Syrians, he will find not only Barak at his side, but the general staff of the Israel Defense Forces as well. The professional opinion of the general staff is quite clear, and was conveyed to the prime minister when he assumed the position: The threats against Israel are worrisome, but at the present time specifically, opportunities are being created as well. There is a short time frame in which the interests of Israel and the moderate Arab countries in the region are coalescing, and may even enable the promotion of peace initiatives.

Now it is Israel that must decide where its real security interest lies, and act accordingly.


Rare jongens daar in Jeruzalem !Voor wat betreft onze binnenlandse moeilijkheden verwijzen we graag eens naar een blog dat al lang bestaat en zeer degelijke dingen schrijft over ons Belgistaanse vaderland. Een blog dat we steeds met veel plezier lezen en dat we nogh nooit hebben kunnen betrappen op flauwe zever. Integendeel. Het is zeker geen links blog maar je moet helemaal niet links zijn om degelijk onderbouwde dingen te schrijven. We hebben het over het blog van Bruno Yammine, een Belgicist in hert en nieren die zijn overtuiging met brio verdedigd en een zeer scherpe pen heeft. Daarom houden we het hier erg kort want we raden jullie aan om eens uitgebreid te gaan snuisteren op

http://www.bloggen.be/bruno232/

Zelfs al vinden we dat BUB-partijgedoe maar niks, we vinden dit blog erg de moeite! Lezen dus en van uit onze hangmat sturen we een luie groet naar Bruno Yammine. Voortdoen Bruno!

15-06-2009 om 00:47 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
12-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.energiedebat : stilaan komt de waarheid boven!
We zullen verder blijven dooremmeren over energie en in de eerste plaats ons lievelingsonderwerp per uitstek, de hernieuwbare energie. Hebben wij dan iets tegen hernieuwbare energie? Absoluut niet, integendeel zelfs. Er is echter een probleem. Wij houden nogal van een rationjeloe benadering van gelijk welk probleem en we haten ideologisch getinte discours over een onderwerp zoals de energiebevoorrading van een land of een gans gebied.
Volgens onze primitieve perceptie wordt het probleem van de hernieuwbare energie, we denken hier meer bepaald aan zonnepanelen en windenergie, hier en overal in Europa in een ideologisch kleedje gestoken zonder dat men de werkelijke impact op de gewone burgers er bij vertelt. We hebben het hier reeds ettelijke malen verteld dat zonnepanelen één van de beste investeringen zijn na de bankcrisis voor mensen met wat spaargeld maar dat dit niks maar dan ook niks te maken heeft met ecologie. Integendeel!
Wel, we moeten vaststellen dat de impact van al deze groene energieplannen op jouw en mijn portemonnee niet eens ernstig werd becijferd. Leest u rustig met ons mee want de "luie" Walen zijn er mee begonnen :http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=B92B8V8D&word=groene+stroom+cwape

Groene stroom kost 80 euro extra

 • vrijdag 12 juni 2009

 • Auteur: (pse)

BRUSSEL - Om de Kyoto-doelstellingen te halen, moeten we de portefeuille opentrekken.

Als België de Europese verplichting naleeft om de groenestroomproductie gevoelig op te drijven, dan kan dat een Waals gezin met een gemiddeld elektriciteitverbruik -3.500 kilowattuur- tegen 2020 jaarlijks 80euro extra kosten. De huidige jaarfactuur bedraagt 670 euro. Dat blijkt uit een recente berekening van de groene stroomkosten door de Waalse energieregulator Cwape.

Het is de eerste keer dat een regulator in ons land zich waagt aan een berekening van de belofte van België om 13 procent van de elektriciteit te halen uit groene stroom. Dat gaat van windenergie over zonne-energie tot stroomopwekking via het verbranden van biomassa. Het opdrijven van de groenestroomproductie is een van de belangrijkste maatregelen om de broeikasgassen terug te dringen.

De Vlaamse regulator -de Vreg- denkt eraan om in het najaar wat rekenwerk te verrichten om een zicht te krijgen op de vraag hoeveel de groene stroom de Vlaamse gezinnen zal kosten. Bij de Vreg werd er gisteren meteen op gewezen dat er grote verschillen zijn op het vlak van groene stroom tussen Vlaanderen en Wallonië.

De Waalse regulator wees er ook op dat de meerprijs kan dalen tot 50euro per jaar, als Wallonië erin slaagt om de groei van het elektriciteitsverbruik af te remmen.

Dat de uitbreiding van de groenestroomproductie de gezinnen meer kost, is voor een deel te wijten aan de productiesubsidies die toegekend worden aan de groenestroomproducenten. Groene stroom is duurder dan gewone elektriciteit. Maar de meerprijs wordt ook veroorzaakt door bijkomende investeringen in de versterking van het elektriciteitsnet om de zeer sterk gedecentraliseerde groenestroomproductie via het net te kunnen vervoeren.

De Cwape laat verstaan dat de meerkosten nog wel wat hoger kunnen zijn. Zo hield de Waalse regulator geen rekening met de groene stroom van de windparken op zee, waarvoor de productiesubsidie hoger ligt dan voor windenergie aan wal. Windparken op zee vergen ook veel grotere investeringen in het net . (pse)


Jullie lezen het dus eens van een ander...voor de mensen die nu al in de shit zitten met huhn energiefacturen worden het dus nog leuke tijden....net zoals we het hier altijd hebben geschreven en zullen blijven herhalen zolang men zo blijft aanmodderen en alternatieve lulpraat blijft verkopen.

Een ander voorbeeld? De fameuse windmolenparken op zee. Iedereen dacht hier dat het een kwestie van tijd was en dat alles voor de rest in orde was. Wat lezen we nu tot onze niet geringe verbazing? En wij die dachten dat in een tijdperk waar je bij het bakken van een omelet tijdens je werkuren dertig bladzijden voorafgaandelijke risicoanalyses moet volschrijven zoiets wel moest gebeuren voor een windmolenparkije in volle zee...Noppes dus...http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=8J2BBDTH&word=windenergiepark+tegenwind

Nog meer tegenwind voor Belgisch windenergiepark

 • vrijdag 12 juni 2009

 • Auteur: (pse)

BRUSSEL - Ook de Creg heeft problemen met de huidige begrenzing van de windenergiezone op zee.

De Belgische energieregulator Creg heeft gisteren een negatief advies uitgebracht over de toekenning van een concessie voor het dichtst bij de kust gelegen gedeelte van het Belgische windmolenpark. Voor dat gedeelte hadden zich twee kandidaten gemeld.

De energieregulator is van mening dat de projecten van de twee onmogelijk zijn in een gebied dat doorkruist wordt door een hele reeks telecommunicatiekabels, een gaspijpleiding en zelfs een stroomkabel voor een al vergund windpark verderop in zee.

De Creg wijst er ook op dat nog eens goed onderzocht moet worden of dit gedeelte van de Belgische windmolenzone de scheepvaart in de Noordzee niet te veel hindert.

Het Vlaamse Agentschap voor Maritieme dienstverlening en Kust, dat onder meer verantwoordelijk is voor het loodswerk van en naar de Vlaamse havens, waarschuwde begin deze week al dat de huidige afbakening van de Belgische windenergiezone de vlotte bereikbaarheid van de Vlaamse zeehavens in het gedrang dreigt te brengen (DS 9 juni). Topman Jacques D'Have wees er toen op dat hij zou aankloppen bij de Creg.En nu lijkt de Belgische energieregulator dus ook een signaal te geven dat de huidige afbakening van de windenergiezone problemen zal veroorzaken voor de scheepvaart.

De directievoorzitter van de Creg, François Possemiers, wees er gisteren op dat de energieregulator evenmin te vinden is om ook voor het verst in de zee gelegen gedeelte van het Belgische windpark een concessie toe te kennen. Voor dat kan gebeuren, moet er volgens hem eens goed bekeken worden of het wel te verzoenen is met een zeer drukke scheepvaartroute die in de buurt passeert. Vooral de passage van zeer grote zeeschepen baart hem zorgen.

Het negatieve advies van de Creg voor het gebied dat het dichtst bij de Belgische kust ligt, is vooral voor het Waals-Brabantse windenergiebedrijf Air Energy een tegenvaller. Air Energy, dat vorig jaar overgenomen werd door het Nederlandse Eneco, is van plan om in dit gedeelte van de Belgische windmolenzone een windenergiepark met een vermogen van 400 megawatt te bouwen. Dat is meteen het grootste project van alle voorstellen die tot nu toe zijn ingediend.

Met de combinatie Electrawinds-Nuon had zich nog een tweede kandidaat gemeld voor dit stuk van het Belgische windpark. (pse)We leren dus alle dagen bij maar we worden er niet gelukkiger mee

12-06-2009 om 22:59 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
11-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nogmaals onze loftrompet over zonnepanelen!
Beste lezertjes, we zijn trots jullie te kunnen melden dat jullie ons niet langer meer moeten beschouwen als volledig kierewiete en geschifte linkadoors van links signatuur. Blijkbaar denken toch nog een paar mensen het zelfde over een paar netelige kwesties en niet noodzakelijk de domsten of de meest links-lanharig gespuis. We verwijzen naar : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=TN2BA0N4&word=itinera

Zoals jullie weten, willen we niet samen met een zonnepaneel op de foto omdat we nogal wat bezwaren koesteren tegen deze dingen. We hebben dat hier al in het lang en in het breed uitgelegd. Wel wat lezen we nu in dit bewuste artikel dat blijkbaar refereert naar een onafhankelijke denktank ITINERA die al wel meer interessante dingen heeft gepubliceerd en waarvan hun webstekje een bezoekje overwaard is. Jullie moeten maar eens gaan snuisteren op http://www.itinerainstitute.org/nl/.
Ondertussen gaan wij hier wel verder met het eerder vernoemde artikel en meerbepaald het punt 7 dat we speciaal voor de hardhorigen in rode vetjes zetten.

De zeven verspillingen van de deelstaatoverheden

 • donderdag 11 juni 2009

 • Auteur: Guy Tegenbos

BRUSSEL - Deelstaten verspillen ook; en ze kunnen dat vermijden door een beter beleid te voeren. Dat toont denktank Itinera aan.

Van onze redacteur

'Het beleid van de deelstaten kan beter', zegt de onafhankelijke denktank Itinera. Ze gaf gisteren zeven positieve adviezen aan de deelstaten. Lees die adviezen in spiegelschrift, en je ziet zeven verwijten aan de deelstaten: ze verspillen. Het is niet overal even erg, maar de spilzucht komt wel overal voor.

1. Wie 'zomaar' geld krijgt, spendeert het niet zuinig.

Het eerste verwijt treft de federale staat en zijn financieringswet voor de deelstaten. Gekregen geld wordt altijd minder efficiënt besteed, zegt Itinera-econoom Ivan Van de Cloot. De Belgische deelstaten leven vooral van geld dat ze 'krijgen' van de federatie, niet van geld dat ze zelf moeten afdwingen van de belastingbetalers. Dat verklaart waarom zij de enigen zijn die nog altijd meer ambtenaren aanwerven, terwijl alle andere overheden in Europa hun personeelsaantal doen dalen. Een financieringswet die deelstaten responsabiliseert, is nodig. Ten minste moeten er boni en mali komen op de federale dotaties: als ze hun werklozen echt activeren, verdienen ze een bonus; als ze dit nalaten een malus.

2. De deelstaten verspillen talenten.

Het onderwijsbeleid dat de deelstaten voeren, laat toe dat 10(Vlaanderen) tot 22 procent (Brussel) van de talenten verspild wordt: zoveel jongeren verlaten de school zonder diploma en zijn een vogel voor de kat op de arbeidsmarkt. Nog eens 15 procent van de jongeren - de slimste - verdoet zijn tijd op school omdat het onderwijs niet aangepast is: zij leren veel minder bij dan zou kunnen, zegt Itinera.

3. De deelstaten verspillen arbeidskrachten.

Ze pogen mensen die werk hebben, aan het werk te houden, maar niet alle deelstaten zijn gedreven om hun werklozen aan werk te helpen. Ook in crisistijden staan duizenden vacatures open. Het arbeidsmarktbeleid moet integraal naar de deelstaten gaan. Maar dat ontslaat de federatie niet van de taak het arbeidsrecht te hervormen en een eenheidsstatuut te maken voor arbeiders en bedienden.

4. Ze verspillen personeel.

Te weinig informatica, te weinig flexibiliteit, te weinig samenwerking; door zo te werken, verspillen ze hun personeel. Deelstaatadministraties moeten elk jaar 3,5 procent 'winst boeken': 3,5procent efficiënter werken.

5. Ze verspillen gezondheid.

België geeft 10 procent van zijn welvaart aan geneeskunde en zijn deelstaten geven maar 0,10 procent aan preventieve gezondheidszorg. Ze verspillen daarmee geld en gezondheid.

6. Ze verspillen initiatiefzin.

Onnodig zware administratieve lasten en milieuregels van de gewesten verstikken veel economische initiatieven en smoren de ondernemingszin in de kiem.

7. Ze verspillen geld aan de verkeerde groene economie.

Volgens de Itinera-specialisten is geld steken in de subsidiëring van zonnepanelen, geen goed beleid. Het is niet bewezen dat dit in onze donkere streken een duurzame
groene investering is: de productie van zonnepanelen vergt meer energie dan zo'n paneel hier in vijf jaar oplevert. Wellicht zijn windenergie en biomassa-initiatieven beter, maar ook dat is niet zeker. Deelstaten moeten vooral investeren in energie-efficiëntie en in onderzoek naar nog betere groene energie.


Wel kijk eens aan. We hadden nochtans een lichtroze vermoeden dat wij hier in Vlaanderen niet meteen werden geliefd en geloofd als we opperden dat we die zonnepanelen liever niet op grote schaal zagen verschijnen.

en dit artikel op een SP-a-site bevestigt nog meer onze twijfels over het nut van deze dingen alhoewel dat niet meteen de bedoeling zal zijn geweest bij de auteur van deze literatuur ene zekere Toon Wassenberg maar lezen jullie het zelf maar : http://www.toonwassenberg.be/content/view/601/86/lang,be/


De Antwerpse haven laat nu toch zonnepanelen toe Afdrukken
10-06-2009

zonnepanelen.jpg

(bron: Belga)

De bedrijven in de Antwerpse haven mogen zonnepanelen op de daken van hun magazijnen plaatsen. Het havenbestuur heeft daarvoor het licht op groen gezet. De verwachting is dat op zeer korte termijn 5hectare magazijndaken bedekt zullen zijn met zonnepanelen. De hele haven is goed voor 530 hectare magazijndaken. Daarmee komt eindelijk een belangrijke doorbraak in het dossier dat we vanuit sp.a bij het begin van deze gemeentelijke legislatuur op gang trokken.

Tot nog toe wilde het havenbestuur geen toestemming geven voor de plaatsing van installaties voor zonne-energie op de bedrijfsterreinen.

De discussie over zonne-energie in de haven kwam op gang nadat bekend raakte dat de havengroep van Fernand Huts een plan had uitgewerkt om de daken van al haar vestigingen vol te leggen met zonnepanelen. Huts beschikt in de Antwerpse haven op beide oevers van de Schelde over heel wat magazijnen.

Op de linkeroever, waar Huts eigenaar is van de gronden waarop de magazijnen staan, is de opbouw van de zonne-energie-installaties overigens al begonnen. Maar op de rechteroever ging dat niet omdat hij daar de terreinen waarop zijn magazijnen staan, huurt van het Antwerpse Havenbedrijf.

Het verbod was ingegeven door de vrees dat een massale verbreiding de stroomtarieven in de haven sterk zou doen stijgen. De door de Vlaamse overheid vastgelegde productiesteun voor de installaties (via de zogenaamde groenestroomcertificaten) wordt immers verrekend in het distributienettarief. Dat zit vervat in de stroomprijs.

Door het nieuw solidariseringsmechanisme dat de Vlaamse regering invoert (en waar onze mensen in het Vlaams parlement, waaronder Bart Martens hevig voor geijverd hebben), is dat probleem nu van de baan, meldt het havenbestuur.

Ondanks de toelating wil het havenbestuur een ongebreidelde uitbouw van zonne-energie vermijden. Zo mogen bedrijven in de haven enkel zonnepanelen installeren voor eigen energieverbruik. De capaciteit van de installaties moet worden afgestemd op het hoogst gemeten verbruik tijdens de winter op de locatie waar de panelen worden geplaatst. Het Antwerpse havenbestuur is van plan om ook zelf zonne-energie-installaties te plaatsen.

Daarmee is een belangrijke eerste stap gezet, zij dat we nu verder moeten zoeken naar manieren om de nu nog ingebouwde rem op de ontwikkeling ook nog weg te werken.


Hebben jullie het begrepen, beste mensen? Wat hier staat beweren we al ettelijke maanden. En plots moeten we vernemen dat nog anderen net het zelfde beweren. Zonneënergie zal de elektriciteitsprijzen fel doen stijgen. Deze stijging zal voornamelijk bij de armeren een zware dobber worden.

 Geen nood, de Vlaamse regering past wel een mouw aan dit vervelend detail en verandert eventjes het zogenaamde "solidariseringsmechanisme". Nu is onze vraag aan onze brave sos : beste brave sos, hoe komt het dat men zulke fenomenen slechts waarneemt wanneer het kalf verdronken is en wanneer men te maken heeft met grote industriëlen?
Wij zullen nauwlettend toekijken of men de zelfde snelheid van handelen zal hebben indien het gaat over een sociale woonwijk in de buurt van een goed boerende middenstandswijk met blinkende zonnepanelen op hun dak. Overweegt men dan eveneens een een kleine aanpassing van het solidariteitsmechanisme zodat de bewoners van de sociale wijk niet meteen de duurste tarieven ter wereld op hun donder krijgen ...????

We krijgen hier dus de concrete bevestiging van onze vrees dat de groenestroomdinges bij een bepaalde concentratie de energieprijzen drastisch de hoogte zullen injagen. Een mooi voorbeeld dat wel dreigt de norm te worden voor de toekomst

Maar blijkbaar zijn de hedendaagse sossen er nog fier op dat hiermee "een belangrijke eerste stap is gezet" Naar wat dan wel, beste sossen? Naar een volledig onbetaalbare factuur voor de minder begoeden onder ons?

11-06-2009 om 23:41 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
10-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wachten op de Vlaamse Terminator?
Het is toch altijd even slikken als je 's morgens je krant uit de bus tracht te prutsen zonder scheuren en je op de eerste bladzijde leest dat er 200.000 werklozen zullen bij komen.http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=TO2B7RO1&word=werklozen

Volgend jaar 200.000 werklozen meer

 • woensdag 10 juni 2009

 • Auteur: (lc)
Volgend jaar 200.000 werklozen meer

Volgend jaar 200.000 werklozen meer

rr

BRUSSEL - Bedrijven hebben de crisis tot nu toe vooral opgevangen door meer tijdelijk werk en economische werkloosheid. Toch zullen er volgend jaar ruim 200.000 werklozen bijkomen.

Er zijn tekenen dat de economie haar bodem aan het bereiken is. Maar het kan volgens de Nationale Bank nog tot midden volgend jaar duren voor ze opnieuw groeit. Intussen draaien de fabrieken nog maar op 70 procent van hun capaciteit. 'Dat is in decennia niet meer gebeurd', zegt gouverneur Guy Quaden van de Nationale Bank.

De Belgische economie zal dit jaar volgens de Bank met 3,5 procent krimpen. Die voorspelling ligt in lijn met die van het Planbureau en met die van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Volgend jaar verwacht de Bank nog een heel lichte krimp, met 0,2 procent.

Toch heeft dat voorlopig niet tot een dramatische toename van de werkloosheid geleid, maar dat is nagenoeg uitsluitend omdat arbeiders en bedienden nu gemiddeld een pak minder uren presteren dan een jaar geleden. Gemiddeld wordt nu nog 352 uur per kwartaal gewerkt, tegen 368 een dik jaar geleden. Dat is een daling met ruim 4 procent.

Dankzij die verminderde arbeidsduur worden heel wat ontslagen vermeden, maar voor de bedrijven is het een kostbare manier om personeel te behouden. Nu blijkt dat het economisch herstel niet krachtig, maar integendeel heel geleidelijk zal verlopen, verwacht de Nationale Bank veel meer ontslagen.

Gemiddeld zullen dit jaar 36.000 banen verdwijnen en volgend jaar nog eens 80.000. Maar in de eindafrekening zullen tussen het einde van dit jaar en begin 2011 alles samen 140.000 banen sneuvelen. Voeg daar nog eens een toename bij van de actieve bevolking met ruim 60.000, en er zullen volgend jaar ruim 200.000 werklozen meer opduiken in de statistieken.

De gemiddelde werkloosheidsgraad loopt parallel daarmee op van 7,7 tot 9,2 procent van de bevolking op beroepsactieve leeftijd. Einde volgend jaar zal de werkloosheid zelfs pieken op 9,7 procent. Voor de jaren nadien geeft de Bank geen prognoses, maar het Planbureau ziet ze nog oplopen tot ruim boven 10 procent in 2011.

Ook het VBO ziet de werkloosheid oplopen. Enkel de sector van de uitzendarbeid verwacht geen daling, maar evenmin een toename van de tewerkstelling.

Toch waarschuwt gedelegeerd bestuurder Rudi Thomaes van het VBO voor de 'achteloosheid' waarmee wij talent laten wegvloeien. Door de demografische evolutie, voorspelt hij, 'gaan we tegen einde 2011, begin 2012 naar een nieuwe massale krapte op de arbeidsmarkt'. (lc)Wij zijn er echter vrij gerust in omdat de grote coalitie dit met een vingerknip zal oplossen. Doodgewoon overhevelen naar Vlaanderen + wat bevoegdheden over werkgelegenheid en het afluiten van regionale CAO's en binnen de kortste keren wordt dat hier Californië aan de Noordzee. Misschien dat er zelfs een lokale variant op Schwarzenegger hiet Minister-President zou kunnen woàrden. Wij hebben al zo iemand in de mot. Jullie waarschijnlijk ook. Hij komrt uit Oostende? Dan denken wij allemaal aan de zelfde...
Helaas, honderd maal helaas dat Californische modelleke is om zeep. Nee, niet the Terminator himself. Wel alles errond:
Wij neuzen even in een onverdachte bron:http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/24/AR2009032403203.html

California's Wipeout EconomyWednesday, March 25, 2009; Page D01

LOS ANGELES The sun is shining less brightly these days in sunny Southern California.

The recession hit here earlier and harder than the rest of the country -- the statewide unemployment rate topped 10 percent last month -- and chances are it will linger here longer.

The severe downturn reflects the region's central role in the Bubble Economy.

As the headquarters for Countrywide Financial, Washington Mutual, New Century Financial and IndyMac, along with several of the nation's largest home builders, Southern California is ground zero for the mortgage crisis and the residential real estate bust.

As the capital of conspicuous consumption, its heavy reliance on auto sales, fashion, electronics and entertainment is now out of sync with the country's new frugality.

And as the gateway through which a majority of the country's imports flowed from Asia to American homes and businesses, its ports, warehouses and distribution channels, which once strained to keep up with the volume, now find themselves with large amounts of unused capacity.

More significantly, the receding economic tide has revealed serious structural problems and challenges in key sectors. The music, entertainment and electronic gaming industries are being turned upside down by the Internet. The real estate industry is bumping up against the limits of population growth and exurban sprawl. And state and local governments that have long financed themselves by pushing costs off into the future have finally met their day of reckoning.

ad_icon

"People here used to feel that because of the weather and the lifestyle, we were immune," said Robbin Itkin, a lawyer with a suddenly booming corporate workout and bankruptcy practice at the Los Angeles office of Steptoe & Johnson. "They don't think that now. There is a somberness I've not seen before."

Indeed, the most recent poll by the Field Research found that only about 40 percent of Southern California residents view the state as one of the best places to live. Back in the Beach Boy days, it was more than 70 percent.

I got the most vivid picture of how dramatically things have slowed at the Port of Los Angeles. Two years ago, ships lined up out to the horizon waiting to unload containers; unionized longshoreman routinely worked double shifts; and on any day there was usually work for a thousand or more nonunionized "casual" workers. But on a recent morning, the cranes on many terminals were idle, few if any casual workers were needed, and the few ships moving through the port's channel looked to be only partially loaded.

The ports of Los Angeles and Long Beach are, far and away, the biggest economic drivers in Southern California, directly employing 280,000 workers, indirectly supporting nearly 900,000 jobs in the region and handling $350 billion in goods. But last month volume at the bigger Los Angeles port was off by nearly a third, and executive director Geraldine Knatz said she and her crew were scrambling to preserve their market share. Already the port has cut fees by 10 percent on "intermodal" cargo bound for points north and east and is considering a reduction of 50 percent on new business.

It's not just the economic slowdown Knatz worries about, but also the longer-term prospect of losing business to other western ports with lower labor and environmental costs, or East Coast ports that will become her competition once the Panama Canal is widened to accommodate the biggest cargo ships.


"We're going to come back to a new normal," she predicts, with annual growth rates of less than half the average 7 percent rate of the previous decade, and a fraction of the torrid 14 percent rate in 2006.


The port's fortunes are reflected elsewhere in the region's sizable manufacturing sector -- in particular the toy, electronics and clothing companies that have long since moved the bulk of their production to Asia but retain much of their design, marketing and distribution functions in Southern California.

Last fall, Lonnie Kane had to lay off several hundred workers at the women's clothing company he and his wife have operated for decades. They import fabric from Europe and Asia, use high-tech equipment to cut the patterns and then ship the pieces out to local shops staffed by low-wage immigrant workers for the final sewing.

The small department stores that once formed the base of Kane's business are now gone, his small-store customers cannot get credit and the big department stores that buy his blouses and sweaters are constantly on the phone delaying or canceling their orders. His sales are off by more than 25 percent.

As Kane sees it, Southern California is no longer the "middle-class paradise" it fancies itself, with steady growth of good-paying manufacturing jobs. Like the rest of the country, the region is now uncomfortably divided between the haves and have-nots. Although some of that was inevitable, he also blames state and local governments whose attitude toward business has always been that if firms failed or left the area, there would always be plenty of others to take their place.

"People think that when this is all over, it will go back to the way it always was, " Kane says. "That's a fantasy."


It is hard to overstate how reliant the Southern California economy has always been on population growth to drive its economic growth -- in oversimplified terms, building houses for the next wave of home builders. In the beginning, the early developers could be pretty confident that if they built it, they would come -- from the Northeast and Midwest, and then from all corners of the globe. But in recent years, this perpetual growth machine has pretty much run out of steam as residents old and new confronted the realities of two-hour commutes, bad air, a shortage of water and a backlash against illegal immigration.

Moreover, without the steady growth in tax revenue that came with population growth, the Ponzi scheme that passes for public finance in California was suddenly and painfully revealed. Much of the blame lies with public employee unions and a handful of other special-interest groups that have essentially hijacked political control of state and local governments. Now, despite decades of high taxes and rapid growth, state and local governments find that they not only don't have the revenue to provide even basic services, but are saddled with hundreds of billions of dollars in unfunded pension liabilities and infrastructure needs.

"L.A. is becoming a Third World city," says Rick Caruso, a successful developer who has considered running for mayor.

Although Caruso's upscale new development, the Grove, has been a smashing success, he's putting most of his new projects on hold, figuring that for the moment, there's more money to be made with lower risk by buying up financially distressed properties at deeply discounted prices. There should soon be plenty for him to choose from. The shakeout in commercial real estate, which is now in full swing in suburban Orange and Riverside counties, has made its way to the tonier areas of the city. There are numerous "For Rent" signs on Melrose Avenue in West Hollywood and along Montana Avenue in Santa Monica. Lack of financing has stalled the $3 billion, Frank Gehry-designed hotel and residential project on Grand Avenue downtown and a $400 million luxury condo tower in Century City.

"It's clear to me that we will have a lot of reinventing to do here over the next few years," Jim Thomas, a prominent local developer, told me.

What's less clear is whether Southern California is ready to embrace that challenge.

Next time: Hollywood and the entertainment industry.en meer leuks uit de Golden State

http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1884956,00.htmlCan Marijuana Help Rescue California's Economy?

By Alison Stateman / Los Angeles Friday, Mar. 13, 2009
california medical marijuana
Mario Anzuoni / Reuters / Corbis

Could marijuana be the answer to the economic misery facing California? Democratic state assemblyman Tom Ammiano thinks so. Ammiano introduced legislation last month that would legalize pot and allow the state to regulate and tax its sale — a move that could mean billions of dollars for the cash-strapped state. Pot is, after all, California's biggest cash crop, responsible for $14 billion a year in sales, dwarfing the state's second largest agricultural commodity — milk and cream — which brings in $7.3 billion a year, according to the most recent USDA statistics. The state's tax collectors estimate the bill would bring in about $1.3 billion a year in much needed revenue, offsetting some of the billions of dollars in service cuts and spending reductions outlined in the recently approved state budget.


"The state of California is in a very, very precipitous economic plight. It's in the toilet," says Ammiano. "It looks very, very bleak, with layoffs and foreclosures, and schools closing or trying to operate four days a week. We have one of the highest rates of unemployment we've ever had. With any revenue ideas, people say you have to think outside the box, you have to be creative, and I feel that the issue of the decriminalization, regulation and taxation of marijuana fits that bill. It's not new, the idea has been around, and the political will may in fact be there to make something happen." (See pictures of stoner cinema.)

Ammiano may be right. A few days after he introduced the bill, U.S. Attorney General Eric Holder announced that states should be able to make their own rules for medical marijuana and that federal raids on pot dispensaries in California would cease. The move signaled a softening of the hard-line approach to medicinal pot use previous Administrations have taken. The nomination of Gil Kerlikowske as the head of the Office of National Drug Control Policy may also signal a softer federal line on marijuana. If he is confirmed as the so-called drug czar, Kerlikowske will take with him experience as police chief of Seattle, where he made it clear that going after people for possessing marijuana was not a priority for his force. (See a story about the grass-roots marijuana war in California.)

In 1996 California became one of the first states in the nation to legalize medical marijuana. Currently, $200 million in medical-marijuana sales are subject to sales tax. If passed, the Marijuana Control, Regulation and Education Act (AB 390) would give California control of pot in a manner similar to that of alcohol while prohibiting its purchase by citizens under age 21. (The bill has been referred to the California state assembly's public-safety and health committees; Ammiano says it could take up to a year before it comes to a vote for passage.) State revenues would be derived from a $50-per-oz. levy on retail sales of marijuana and sales taxes. By adopting the law, California could become a model for other states. As Ammiano put it, "How California goes, the country goes."

Despite the need for the projected revenue, opponents say legalizing pot would only add to social woes. "The last thing we need is yet another mind-altering substance to be legalized," says John Lovell, lobbyist for the California Peace Officers' Association. "We have enough problems with alcohol and abuse of pharmaceutical products. Do we really need to add yet another mind-altering substance to the array?" Lovell says the easy availability of the drug would lead to a surge in its use, much as happened when alcohol was allowed to be sold in venues other than liquor stores in some states. (Read why Dr. Sanjay Gupta is against decriminalizing pot.)

Joel W. Hay, professor of pharmaceutical economics at USC, also foresees harm if the bill passes. "Marijuana is a drug that clouds people's judgment. It affects their ability to concentrate and react, and it certainly has impacts on third parties," says Hay, who has written on the societal costs of drug abuse. "It's one more drug that will add to the toll on society. All we have to do is look at the two legalized drugs, tobacco and alcohol, and look at the carnage that they've caused. [Marijuana] is a dangerous drug, and it causes bad outcomes for both the people who use it and for the people who are in their way at work or other activities." He adds, "There are probably some responsible people who can handle marijuana, but there are lots of people who can't, and it has an enormous negative impact on them, their family and loved ones." (See pictures of Mexico's drug wars.)

In response, retired Orange County Superior Court Judge James Gray, a longtime proponent of legalization, estimates that legalizing pot and thus ceasing to arrest, prosecute and imprison nonviolent offenders could save the state $1 billion a year. "We couldn't make this drug any more available if we tried," he says. "Not only do we have those problems, along with glamorizing it by making it illegal, but we also have the crime and corruption that go along with it." He adds, "Unfortunately, every society in the history of mankind has had some form of mind-altering, sometimes addictive substances to use, to misuse, abuse or get addicted to. Get used to it. They're here to stay. So let's try to reduce those harms, and right now we couldn't do it worse if we tried."
Mac the Knife of Messie Messer zijn hier niet ver weg Erst das fressen und denn....
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=6A2B7VCU&word=california

Armlastig Californië riskeert ontwikkelingsland te worden

 • woensdag 10 juni 2009

 • Auteur: (esn)
Armlastig Californië riskeert ontwikkelingsland te worden

Armlastig Californië riskeert ontwikkelingsland te worden

ap

BRUSSEL - De drastische besparingen dreigen de economische ontwikkeling van Californië af te remmen.

De Golden State is failliet. Er gaapt een gat van meer dan 24 miljard dollar tussen de inkomsten en uitgaven van de staat. De twee besparingsplannen die de staat sinds vorige herfst doorvoerde, waren niet in staat de put de dempen. Een derde plan is in de maak, één dat heel diep dreigt te snijden.

Californië is nochtans 's werelds achtste economie. Het genereerde 13 procent van het Amerikaanse binnenlandse product. Maar de staat is zwaar getroffen door de economische en de vastgoedcrisis, die een negatieve spiraal op gang brachten. Zijn kredietwaardigheid daalde tot één van de laagste in de VS, zodat de staat nauwelijks kan lenen.

En de burgers verzetten zich tegen een verhoging van hun belastingen. De politieke impasse is compleet. In februari steunde de Republikeinse gouverneur Arnold Schwarzenegger de Democratische voorstellen voor hogere taksen, tegen zijn eigen partij in. Maar dat doet hij niet langer en de Democraten hebben zes Republikeinen nodig om hun plannen goed te keuren. Maar die kunnen ze niet vinden, omdat de Republikeinen ermee dreigen ontrouwe partijgenoten af te zetten.

En dus zette Schwarzenegger opnieuw een besparingsplan op de rails, ter waarde van 16 miljard dollar. De voorgestelde maatregelen zijn bijzonder ingrijpend. Onder meer wil hij het ambtenarenbestand uitdunnen, waardoor verscheidene openbare diensten minder toegankelijk worden.

Infrastructuurwerken worden geschrapt. Staatseigendommen worden verkocht - zelfs de befaamde San Quentingevangenis met haar zicht op de baai van San Francisco en beroemd van de platen van Johnny Cash en B.B. King, staat op de lijst.

Maar Schwarzenegger stelt tevens voor om te snoeien in sociale programma's. En dat komt hard aan in een staat waar meer dan tien procent van de inwoners werkloos is. De Terminator denkt er onder meer aan om de ziektekostenverzekering van 225.000 arme kinderen te beëindigen en te bekorten op de financiering van de preventie van kindermishandeling, die in een tijd van grote economische stress dreigt te stijgen.

Ook het onderwijs moet de buikriem aanhalen. De overschakeling van boeken op internetcursussen (zie inzet) is maar één voorbeeld. Er zullen massaal ontslagen vallen, waardoor klassen groter worden en het schooljaar met een week verkort. De University of California verliest in zijn tien vestigingen wellicht 50.000 studenten en 5.000 professoren. Al bij al gaat het om een besparing van drie miljard dollar.

Experts vrezen dat deze besparingen de situatie alleen maar zullen verergeren. Er zullen nog meer banen sneuvelen, waardoor er nog minder wordt geconsumeerd, waardoor er nog meer banen voor de bijl gaan...

Maar de korte pijn is niets in vergelijking met de desastreuze gevolgen op lange termijn. 'We zijn het zaaigoed aan het opeten', zei een economist aan de Los Angeles Times. Als de kwaliteit van het onderwijs daalt, dreigen ook de innoverende en hightechbedrijven te verhuizen. Silicon Valley teerde immers op het reservoir aan knappe koppen van UC Berkeley en Stanford.

De tijd dat Californië goud- en gelukzoekers van over heel de wereld aantrok is voorbij. Zelfs de filmmakers verlaten Hollywood omdat ze elders grotere belastingvoordelen krijgen.

De problemen zijn voelbaar tot in Washington. Immers, het geld van het federale stimuleringsplan dat president Barack Obama ter beschikking stelde van de staten, valt zo in een bodemloze put. Als een deelstaat diensten afschaft die overheidsgeld ten nutte moeten maken, heeft Obama's plan geen effect. (esn)en we geven jullie er de drie reacties ook nog bij om over na te denken. Meer dan drie reacties konden we hier moeilijk verwachten. Het gaat immers niet om fundamntele zaken zoals kaaslagen aan Vlaanderen, hoofddoekverboden of rampspoed van één of andere televisiester.


Op 10 juni 2009 omstreeks 12u34, zei Pascal Mortier:

Een tekort van 24 miljard dollar maar? Onze overheden doen samen heel wat beter: Fortis alleen al heeft meer gekost, en de schuldenbergen groeien hier nog steeds gezapig aan. Het tekort van dit jaar voor onze federale overheid allen bedraagt 12 miljard euro, dus ongeveer 17 miljard dollar. En dit voor 3,5 keer minder inwoners. M.a.w., ons schuldenprobleem is 2 à 3 keer zo zwaar als dit van Californië en wij hebben dus dubbel zoveel reden om ons af te vragen: 'Riskeert België een ontwikkelingsland te worden?'. Maar liggen we daarvan wakker ? De vraag is natuurlijk welke besparingen aangewezen zijn: akkoord met de schrapping van infrastructuurwerken; akkoord met de vermindering van ambtenaren (indien ambtenaren een ander beroep zouden uitoefenen, dan zouden ze ongetwijfeld meestal productiever en nuttiger zijn). Maar blijkbaar heeft Schw. een bloedhekel aan (zowel arme als studerende) kinderen, wat onbegrijpelijk en ergerniswekkend is. Pascal MORTIER - Gent


Op 10 juni 2009 omstreeks 12u05, zei jens vissers:

the terminater dit it again!


Op 10 juni 2009 omstreeks 08u52, zei Martine Desnyder-Ivesdal:

The American Dream... Het was te mooi om waar te zijn? Toch spijtig dat de bevolking niet inziet dat belastingen betalen geen straf is, maar een sociale verplichting. Nu wordt de situatie nog veel erger.Maar lig er maar lekker niet wakkert van want hier kan dat niet gebeuren. Zeker niet als we afrit Vlaanderen nemen....

10-06-2009 om 23:34 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
09-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.een bezoek aan omliggende politieke blogs
Klik op de afbeelding om de link te volgen tsjonge tsjonge, we krijgen intussen en tsunami van de N-VA-blogs. We beginnen hier met het hoeragetoeter van Kris Van Dijck dat vele malen wordt gekopieerd door zijn akolieten want erg creatief zijn deze bazekes zelf niet, op een paar gunstige uitzonderingskes na.
Wij raden elke Vlaming dringend aan om wat te surfen op het blog van Kris Van Dijck. Je krijgt dan meteen een veel duidelijker beeld hoe het onafhankelijke Vlaanderen er zal uit moeten zien volgens deze partij...doen dus al moeten we hiervoor zelf 10 plaatsen zakken....
http://www.bloggen.be/krisvandijck/

en omdat we het gisteren toch al hadden over energie en de oprichting van een Vlaamse Energiemaatschappij om de Franse dominantie te counteren willen we jullie toch graag wat meer duidelijkheid scheppen over de alternatieve energieplannen van onze N-Va-luitjes. En weet dat wij wel een stuk meevolgen in dat verhaal en dat we dat hier rteeds meermaals zeer duidelijk gezegd hebben. Maar deze partij moet toch wat meer duidelijkheid geven over hun energiebeleid. Het zal de volgende jaren één van de voornaamste thema's worden en we wilden toch graag vernemen hoe het nu zit?


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stop aub de PS gijzeling! Klik op de afbeelding om de link te volgen

Stop aub de PS gijzeling!
Vanavond vlieg ik naar Edinburgh. Morgen neem ik er deel aan het driedaags internationaal PIME-congres. PIME staat voor “Public Information Materials Exchange” en wordt jaarlijks door de “European Nuclear Society” georganiseerd. Mij valt de eer te beurt het congres toe te spreken over het bevorderen van de publieke aanvaarding van nucleaire industrie. Natuurlijk ligt de ervaring die we in Dessel gedurende tien jaar opbouwden aan de basis daarvan. We lukten erin een maatschappelijk draagvlak te creëren om het laag en kortlevend radioactief afval in onze gemeente te bergen. Dit in samenspraak en samenwerking met de bevolking. We zijn daar, denk ik, terecht fier op. Ik heb onze ervaringen al mogen vertellen in Zweden, Catalonië, Slowakije, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en Engeland. Maar op zich is dat niet zo belangrijk. We doen gewoon ons werk. Wel belangrijk is wat ik de laatste dagen via verschillende bronnen mocht vernemen…
De laatste weken heeft de nucleaire sector in België van zich laten horen. Het Nucleair Forum kwam met een sterke mediacampagne en daagt de mensen uit kritisch na te denken over energie, elektriciteit en de rol van nucleaire energie daarin. De woordvoerder van Greenpeace wist er niet goed weg mee. Hij haalde uit naar de woekerwinsten van Electrabel, maar een antwoord op de vraag van waar we straks onze elektriciteit zullen halen, gepaard met een strijd tegen de opwarming van de aarde en het verminderen van de CO2-uitstoot, hoorde ik niet uit zijn mond. Dat we spaarzamer moeten zijn zal niemand tegenspreken, maar de mensen wijsmaken dat we het straks met heel wat minder zullen kunnen doen, is hen op z’n minst gezegd een rad voor de ogen draaien.
Het Nucleair Forum werd opgericht in 1972 en verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die zich in België inzetten voor de vreedzame toepassingen van kernenergie. Zij zijn actief in de reactorontwerp en –bouw, engineering, splijtstofbehandeling, elektriciteitsproductie, nucleaire diensten, kernafvalbeheer, nucleaire transporten, medische toepassingen en onderzoek en ontwikkeling. Natuurlijk zijn de Desselse bedrijven AREVA-FBFC en Belgoprocess, evenals het in Mol gevestigde SCK, prominent lid.
Minister eist ontslag
Wat mij nu geweldig tegen het hoofd stoot, is dat de Belgische minister van Klimaat en Energie, de PS’er Paul Magnette, het zo niet begrepen heeft. Hij is naar aanleiding van de aangehaalde mediacampagne in een Waalse colère geschoten en heeft zowel NIRAS, SCK als Belgoprocess op het matje geroepen. Hij eist daarbij dat de twee laatsten stante pede uit het Forum stappen. Ze moeten ontslag nemen.
Je moet het maar durven: voogdijminister zijn en het niet nemen dat de bewuste instellingen of bedrijven hun eigen sector verdedigen. Tegenwerken zelfs. Het tegenovergestelde is zijn plicht. Hij moest hen danken voor de maatschappelijke uitdaging die ze aangaan. Voor de handschoen die ze opnemen. Hij moest hun bondgenoot zijn. Hen aanmoedigen.
Bovendien is het vreemd dat wanneer ik namens GMF (Group of European Municipalities with nuclear Facilities) deelneem aan de werkzaamheden van de werkgroep “Transparency” van het directoraat-generaal Energie en Transport van de Europese Commissie die de lidstaten wil aanmanen zich ernstig te buigen over hun energiepolitiek en het nucleaire er duidelijk bij naar voor schuift, ik daar wel op zijn federale ambtenaren bots. Wat is het nu, mijnheer de minister? Eieren of jong? Meewerken of saboteren?
Laat het duidelijk zijn dat wij in de Kempen deze schizofrenie niet langer nemen. Die gijzeling door de PS van de nucleaire sector in Vlaanderen, met name in de Kempen, moet onmiddellijk ophouden. Wij gaan voor onze ondernemingen. Voor de toekomstkansen van de sector. In Vlaanderen. In de Kempen. En als de PS dat niet ziet zitten? Pech!
Overhevelen die materie. Punt aan de lijn!

Kris Van DijckWant overhevelen is blijkbaar een mirakeloplossing voor alles maar wij hebben het grote genoegen daar niet altijd de zin van te snappen...

en dat oeverloos gelul over een tweede telenetoperatie voor de energiesector...leg dat ook maar eens uit want ons pummeltjesverstand kan er echt niet bij hoor, Friedaake!http://www.n-va.be/verkiezingen/citaat/citaat_detail.asp?ID=1566


Op het vlak van energie is het bestaande monopolie niet doorbroken (27/05/09 - Knack)
België hinkt serieus achterop wat de liberalisering van de markt betreft "waardoor de voordelen van de vrijmaking dreigen uit te blijven", zo stelt Frieda brepoels. Zij verwijst naar de energiemarkt als voorbeeld.
Heeft de liberalisering in de transportsector tot goede resultaten geleid?
Frieda Brepoels: De liberalisering van de luchtvaartsector was een succes, maar dat geldt niet voor alle sectoren. Denk bijvoorbeeld aan het goederenverkeer per spoor. Daar steunen we de vrijmaking van de exploitatie, die werd ingevoerd op 1 januari 2007. Maar de infrastructuur moet voor ons in overheidshanden blijven, en dan liever in Vlaamse dan in Belgische handen. Liberalisering kan het spoorvervoer immers een concurrentievoordeel opleveren ten aanzien van het wegtransport, met een positieve impact op de file-, milieu- en veiligheidsproblemen. Maar precies zoals we dat ook zien bij de vrijmaking van de energiemarkt, faalt de marktwerking door het federale non-beleid. De Rail Liberalisation Index van 2007 kan dat alleen maar bevestigen: België bengelt in Europa aan de staart. De overheid geeft onvoldoende impulsen, opdat nieuwkomers echt zouden kunnen participeren. Nochtans zouden nieuwe spelers op het spoor betekenen dat onze ondernemingen kennis zouden kunnen maken met nieuwe, innovatieve producten en diensten op het spoor. Maar zover staan we nog niet in België.
Gaat de liberalisering voor u vandaag al te ver, of is het toch aangewezen om ook andere sectoren vrij te maken of om te vormen?
Brepoels: Europa is niet te ver gegaan bij het liberaliseren. Het koppelt immers steeds de vrijmaking van de markt per sector aan een betere dienstverlening, aan lagere prijzen en aan meer keuzevrijheid voor de consument. Maar het loopt fout bij de omzetting daarvan in België. Ons land hinkt wat dat betreft serieus achterop, waardoor de voordelen van de vrijmaking dreigen uit te blijven.
Op het vlak van energie bijvoorbeeld is men er niet in geslaagd het bestaande monopolie te doorbreken, onder meer doordat de federale overheid bijzonder slecht heeft toegezien op de marktwerking. Wij als N-VA zouden dat willen counteren met een Vlaamse Energiemaatschappij, naar analogie met de Telenetoperatie uit de jaren 1990, die overigens veel geld heeft opgebracht.
Ook voor de vrijmaking van de postmarkt in 2011 stellen we vast dat De Post alles in het werk stelt om haar monopolie af te schermen. Zo rekent ze de kosten voor universele dienstverlening zo hoog aan dat ze zichzelf van bij de start als het ware een bonus uitreikt. In die omstandigheden pleiten voor verdere liberaliseringen, zal wellicht niemand doen....
Frieda Brepoels

Ondertussen zijn de postbodes die zo vermetel zijn geweest om N-Va te stemmen ook maar best al naar een ander jobke uitkijken vrezen we na het lezen van deze lijnen.

en dan toch wat neuzen naar die uitleg over het energievraagstuk :
http://www.verkiezingssite.be/programmavergelijking/standpuntenmatrix/Energie/N-VA/

De N-VA streeft naar een evenwichtige energiemix die maximaal rekening houdt met het milieu, zekerheid biedt inzake bevoorrading, ons minder afhankelijk maakt van buitenlandse leveranciers en betaalbaar is voor gezinnen en bedrijven. Vandaag stelt de N-VA vast dat het Belgische energiebeleid die uitgangspunten en doelstellingen niet kan garanderen en eerder als een rem werkt op wat een cruciale sector is voor onze economie. Het debat over de kernuitstap wordt niet gevoerd en de Belgische overheid voorziet niet in de randvoorwaarden om tot een goede marktwerking te komen die zekerheid, onafhankelijkheid en een goede prijszetting tot gevolg heeft.

Een goede en evenwichtige energiemix betekent dat geen enkele energiebron wordt uitgesloten. Wie het energiedebat met open vizier wil voeren, kan niet voorbij de vaststelling dat het scenario voor de kernuitstap onrealistisch is in het licht van de Europese 20/20/20-doelstelling. Het terugdraaien van de kernuitstap mag echter geen rem zijn op een expansief beleid inzake rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie. Om in dit debat verstandig ecologisch op te treden, wil de N-VA dat Vlaanderen nu voluit werk maakt van hernieuwbare energiebronnen met een eigen Vlaamse energiemaatschappij VLENERGIE die het huidige monopolie doorbreekt.yep, een evenwichtige energiemix daar kunnen we zelf achter staan maar het is allemaal wat vaag zoals we gisteren reeds hebben trachten uit te leggen; Maar we zijn er van overtuigd dat voorzitter Bart ons dat allemaal wel tijdens een populair kwisprogramma zal komen uitleggen.


De aanpak van de armoedebestrijding, een ander heikel puntje waarmee we hier regelmatig uitpakken, geven we jullie ook graag mee. Jullie kunnen dat uit het hoofd leren, het is immers geen ellelange lectuur en makkelijk te onthouden. Wij zijn hier wild enthousiast over deze ongelooflijk realistische aanpak...

http://www.verkiezingssite.be/programmavergelijking/standpuntenmatrix/Werkgelegenheid/N-VA/

Vlaanderen moet dringend een eigen werkgelegenheidsbeleid krijgen. Het probleem is nu het ontbreken van homogene bevoegdheidspakketten. Om een actief werkgelegenheidsbeleid te voeren, moest er een bevoegdheidsoverdracht naar de Vlaamse overheid gebeuren. Tot op heden is hiervan niets in huis gekomen.

Een sterk Vlaanderen zal zijn eigen accenten kunnen leggen en dus meer banen creëren. België slaagt daar niet in. De federale regering presteerde het zelfs om de gerichte verlaging van de loonkosten voor 50-plussers te schrappen. Vlaanderen laat de 50-plussers niet in de steek. Oud is niet out. Daarom breiden we de sluitende aanpak voor jongeren uit naar de meer ervaren werkzoekenden. De werkzaamheidgraad moet immers worden verhoogd tot 70% in 2010.

Vlaanderen werkt de armoede immers weg met banen. De N-VA wil ook een gemeenschapsdienst realiseren voor de 15% langdurig werklozen, die nu nog te ver van de arbeidsmarkt staan.


Daar zal mijn tachtigjarige buurvrouw met haar overlevingspensioentje van staan opkijken...Flink Bart, doe zo verder!


Van de rest van de grote Vlaamse bekjes zoals van LDD'ers en Vlaams Belangers horen we momenteel niks. Die lijken van de Vlaamqse grond verdwenen. Sommigen hebben ons nog tot vlak voor de verkiezingsdag getrakteerd op sfeerbeelden maar zijn na de uitslag plots bang geworden van de daaropvolgende sfeerbeelden want we zien en horen slechts niks en minder. Een typisch voorbeeld?
Een Belanger die plots het Vlaamse nut van een GPS heeft ontdekt en vervalt in lyrisch gewauwel over de tot ieders verbeelding sprekende monumenten der Vlaamse fierheid en verder dus reikhalzend uitkijkt naar de zoveelste overwinning van het Vlaamse heir op de moorse horden. Spijtig misschien maar ondertussen kennen we de realiteit...Misschien biedt het heldenperk voor de gesneuvelde oostfronters wel wat soelaas...wij bieden graag onze diensten aan om een kuil te graven.
http://www.bloggen.be/tafelspringer/


LEEUW? WIE LEEUW? WAAR LEEUW? WELKE LEEUW?

Een beetje sfeerbeelden bij de verkiezingsstrijd….Met een beetje achtergrond-informatie, als U wilt.

Tekent verantwoordelijk voor deze bijkomende informatie: het ‘Campagnedagboek’ van het E-Magazine van het Vlaams Belang, gedateerd zaterdag jl., dat nu maar pas (dinsdagmiddag) binnendwarrelde. De feestneuzen, ook! Verlengd Pinkster weekeinde? Goed voor ene keer!

Ik neem dit stukje hier over met het doel het te bewaren voor de eeuwigheid…

Kijk, bij mijn verblijf in Vlaanderen zal ik voor die dagen de GPS van mijn lieve eega meekrijgen. Zal broodnodig zijn! Stond al gepland: Stekene (Erepark Oosfronters: moet een ervaring zijn) Bormshuis (Volksstraat, Antwerpen), het Cyriel Verschaeve-museum (Alveringhem: wat heeft de N-VA er als conservators van gebakken?, Groeninghe-luseum (Kortrijk, met daarnaast een aanrader: restaurant De Heren van Groeninghe) en Brugge (Groenighe-museum Karel de Stoute en Maria van Bourgondië) Nu komt daar nog ‘Leeuw’ bij, waarover dit artikel van Bart Laeremans. Ik wil dat soort Vlaams Belangers leren kennen, minstens de leefomgeving waarin ze wonen en werken. Om daar misschien een zeupe (=dronk) Vlaams bloed op te doen! ’t Zal nodig zijn!

De avond van de verkiezing denk ik door te brengen bij de plaatselijke afdeling van het Vlaams Belang – Kortrijk, alhoewel ik daar niemand persoonlijk ken. Van daar naar de hoofdkwartieren van de Tjeven en van de Nieuwe Vlaamse Allianters is het maar “per pedes apostolorum’ een boogscheutje ver. Ook daar wil ik de sfeer gaan opsnuiven; bij de eerste mij gaan verlustigen in de trieste gezichten, en bij de tweede mij gaan verwonderen over hun onverhoopte resultaten….Gewapend met de geestdrift van de mensen van Leeuw in het achterhoofd, en gesteund door de schitterende verkiezingsuitslag van het Vlaams Belang (landelijk) zal dat een zegetocht worden. En als ik mij uitgeef voor een aanhangsel van Carolientje Geneert-U-niet, zal geen enkele Kortrijkse flik mij doen overnachten in den amigo. Zelfs niet als ik om middernacht op de Grote Markt, met kameraden loop te zingen van “Mie Katoen komt morgennoen”, of tegen de vroege ochtend de Vlaamse Leeuw sta te brullen, onder het motto: Zingen is tweemaal bidden!

Vlaamse kermis in Leeuw

31.05.2009 - Gisteren was het voor veel Vlaams-Brabantse militanten ongetwijfeld de leukste dag uit de lopende campagne. Er was verzamelen geblazen voor een heuse “Vlaamse kermis” in Vlezenbeek, een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. Een buurman van Dr. Gillis, onze lokale kopman en één van de sterkhouders van de Vlaamse lijst, had er heel zijn boerderij ter beschikking gesteld. Met volksspelen, streekbieren, varken aan het spit en korte debatjes hoopte men onze Pajotse achterban op de been te krijgen. Eerlijk gezegd, ik wist wel dat onze Leeuwse afdeling goed kon organiseren, maar ik had toch schrik: zal zo’n formule wel volk trekken? Zullen onze sympathisanten tijdens een zonnig verlengd weekend de weg wel vinden naar een afgelegen boerderij?

Maar toen ik gisterenmiddag toekwam, maakte mijn ongerustheid plaats voor verbazing en euforie: honderden mensen zaten er gezellig te keuvelen en te genieten. De grote hangar van de boerderij zat helemaal vol. En ondanks de hitte bleven de mensen binnen om te kunnen luisteren naar het Eurodebat. Bruno Valkeniers en Frank Vanhecke glommen van trots.

Heel de dag lang, van ’s middags tot na negen uur, heerste in Leeuw een heerlijke ontspannen sfeer en domineerden gezelligheid en gemoedelijkheid. Ruim 350 eters hebben maar liefst drie (!) gebraden varkens soldaat gemaakt. Op geen enkel moment had men het gevoel dat de Leeuwse afdeling het vele werk niet meer de baas kon: een grote groep militanten en medewerkers was van ’s morgens vroeg (de keukenpieten al om vier uur!) tot ’s nachts in touw om heel deze onderneming in goede banen te leiden.

De vele gesprekken die we hadden, leidden telkens weer tot een goed gevoel: onze militanten voelen op het werk, in de vriendenkring en op de markten ruime sympathie voor de partij. Onze campagne blijkt erg goed aan te slaan. Onze kernachtige slogan “Dit is ONS land” en het optimistisch campagnebeeld krijgen overal een positieve weerklank. En er wordt hartelijk gelachen met de “prijskamp van de vette os” waarmee de Dehaenes uitpakken op hun affiche.

De Vlaamse Kermis mag dus over heel de lijn geslaagd genoemd worden. De formule is perfect en is dus zeker voor herhaling vatbaar. Maar regio’s of afdelingen die ze willen overnemen, moeten goed weten wat ze over hun hoofd halen: zo’n manifestatie vergt een vrij lange voorbereiding en is heel arbeidsintensief. Je moet dus over een grote groep vrijwilligers beschikken.

Bedankt, beste vrouwen en mannen van Leeuw! Jullie hebben ons een opsteker van formaat bezorgd. En nu kunnen we met hernieuwde kracht de laatste campagneweek in.
Hun campagne "dit is ons land" is dus wel degelijk ingeslagen als een bom en van onze kant dringen we aan op een snelle herhaling van deze wel erg efficiënte campagne...we kunnen haast niet wachten ...

09-06-2009 om 23:14 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
08-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De slimste mens ter wereld en de Vlaamse energiearmoede
Klik op de afbeelding om de link te volgen We hadden het gisteren al beloofd. We steken de handen uit de mouwen en pakken de koe onmiddellijk bij de uier. We zouden hier nog lang kunnen lullen over verliezers en winnaars en het hoe en waarom. We zullen kort, bondig en hardvochtig samenvatten hoe het er aan toe gaat in de politiek: wie verkozen is is een winnaar, wie niet verkozen is is een oen. Politiek gaat tenslotte over macht en daarmee uit. Jullie mogen er een andere mening op na houden maar indien jullie het met deze analyse niet eens zijn dan raden we jullie ten stelligste af om in de polletiek te stappen. Je kan zo veel stemmen halen dat je d'r zelf van duizelt maar zolang je er geen zeteltje mee haalt besta je niet. PUNT.

En nu over tot de spijtige orde van de dag en onze open en retorische vraag: Dames en Heren verkozenen, wat denken jullie hieraan te kunnen doen? Graag een afdoend en snel antwoord. Met dank bij voorbaat. Daarmee weten jullie natuurlijk nog niet waarover het gaat. Het gaat over één van onze voornaamste dada's ofte stokpaarden: energie. Lees met ons mee op : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=422B4MNF&word=energie


Veel verbruikers kunnen energie niet meer betalen

 • maandag 08 juni 2009

 • Auteur: Pascal Sertyn
Veel verbruikers kunnen energie niet meer betalen

Veel verbruikers kunnen energie niet meer betalen

BRUSSEL - Het aantal gezinnen dat hun elektriciteits- en/of gasfactuur niet meer kan betalen, is sinds begin 2009 sterk aan het stijgen. Dat blijkt uit cijfers van de netbedrijven Eandis en Infrax. De combinatie van de crisis en de lange en koude winter is zijn tol aan het eisen.

Van onze redacteur

Sinds begin dit jaar zijn er bijna 15.000 dossiers van energieverbruikers met betalingsmoeilijkheden bijgekomen. Al staat dat niet meteen gelijk met 15.000 gezinnen, want heel wat gezinnen die in de problemen zijn geraakt, kunnen zowel hun elektriciteits- als gasverbruik niet meer betalen.

Bij Eandis zijn er in de eerste vijf maanden van dit jaar bijna 8.500 energieverbruikers met betalingsmoeilijkheden - sociale klanten - bijgekomen. Ter vergelijking: in heel 2008 steeg het aantal sociale klanten met 6.900 tot 75.369.

De eerste drie maanden van dit jaar is in het netgebied van Infrax het aantal sociale klanten met een kwart toegenomen vergeleken met eind vorig jaar. Daarmee wordt meteen de stijging van het aantal energieverbruikers in de problemen over heel 2008 geëvenaard. Het aantal sociale klanten steeg in 2008 met 5.100 tot 25.198. Tussen begin januari en eind maart van dit jaar kwamen er niet minder dan 6.300 sociale klanten bij.

De economische crisis is volgens de top van Infrax de grote oorzaak.

Bij Eandis wordt erop gewezen dat de combinatie van de sterke stijging van de energieprijzen en het meerverbruik door de lange en koude winter heel wat verbruikers in de problemen heeft gebracht. De verwachting is dat nog heel wat gezinnen in de problemen zullen geraken.

Eandis en Infrax staan in voor het beheer en het onderhoud van de laagspanningsnetten voor elektriciteit en gas in Vlaanderen. Zo'n 20 procent van alle Vlaamse elektriciteits- en gasverbruikers neemt energie af via de netten van Infrax, de overige 80 procent is aangesloten op het net dat Eandis uitbaat.

Dat energieverbruikers die hun factuur niet meer kunnen betalen, voortgeholpen moeten worden door de netbedrijven, is wettelijk vastgelegd.

De Vlaamse overheid heeft vastgelegd dat zij een vangnet moeten openvouwen voor zogenaamde gedropte energieverbruikers. Dat zijn consumenten die er niet meer in slagen om een leveringscontract af te sluiten met commerciële leveranciers zoals Electrabel, Luminus, Nuon en Essent of die zelfs geconfronteerd worden met een verbreking van het leveringscontract.

De netbedrijven garanderen de energielevering tegen een tarief dat lager ligt dan bij de commerciële leveranciers. Klant worden bij de netbedrijven gaat wel meestal samen met maatregelen zoals de plaatsing van een budgetmeter.

De twee netbedrijven leveren nu al elektriciteit en aardgas aan ruim 115.000 verbruikers. Begin 2008 waren er dat nog maar 88.500.


Reacties

Op 08 juni 2009 omstreeks 16u26, zei Kathleen Goossens:

Natuurlijk zeggen die netbeheerders dat de crisis en de lange winter de oorzaak zijn. Ze zeggen er dan wel niet bij dat de kostprijs per kwh ook fors gestegen is, vooral door ... de fors hogere distributietarieven die de netbeheerders zelf aanrekenen! Vanaf 1 juli stijgen de distributietarieven opnieuw, nu met gemiddeld 11% t.o.v 2008! (http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090605_065&word=distributietarieven) Wanneer gaat dit stoppen?

We beperken ons tot deze reactie want de anderen zijn weliswaar goed bedoeld maar totaal ongefundeerd.


Wij willen eveneens graag ons duitje in de zak stoppen en we stellen jullie de vraag of een Vlaamse energiemaatschappij zoals de NVA in haar programma naar voren schuift een antwoord zal geven op deze problematiek die wij hier al lang hadden voorspeld....en het zal trouwens alleen maar erger worden....

Een Vlaamse energiemaatschappij? Wel als de NVA dan toch incontournabel is mogen ze ons dat hier eens komen uitleggen wat dat voor een beestje is. We zochten het reeds eventjes op om het jullie allemaal wat duidelijker te maken

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen09/partij/N-VA/090528_NVA_energie

do 28/05/2009 - 15:21 De N-VA wil een eigen Vlaamse energiemaatschappij om het Franse monopolie in de Belgische energiesector te doorbreken. De partij voerde donderdag actie bij de Electrabelcentrale in Genk en ontvouwde er de Franse vlag.Volgens N-VA beschouwen de Fransen de Belgische energiemarkt als "melkkoe". "Omdat de Franse staat een totaal monopolie heeft, zijn de prijzen in Frankrijk laag en hier hoog", zegt N-VA'er Bart De Wever. Een eigen Vlaams energiebedrijf zou de energiemarkt vrij kunnen maken, meent de partij.

De GIMV, de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), enkele fondsen en private partners moeten volgens de partij de financiering mogelijk maken.
http://www.n-va.be/verkiezingen/speerpunten/energie.asp


3. Vlaams energiebeleid

De hoge energieprijzen zijn een gevolg van een slecht werkende energiemarkt. Naar analogie met de Telenet-operatie breken we de markt open met een eigen Vlaamse energiemaatschappij die bovendien investeert in groene, hernieuwbare energie.

Een stabiele en betaalbare energiebevoorrading is een cruciale factor voor een moderne economie. De N-VA streeft naar een evenwichtige energiemix die maximaal rekening houdt met het milieu, zekerheid biedt inzake bevoorrading, ons minder afhankelijk maakt van buitenlandse leveranciers en betaalbaar is voor gezinnen en bedrijven. Om die doelstellingen te bereiken, stuiten we echter op een federaal non-beleid dat verantwoordelijk is voor een slechte marktwerking, niet planmatig werkt en nog steeds geen uitsluitsel heeft gegeven over de vraag of de kernuitstap nu al dan niet wordt teruggedraaid.

Daartegenover staan de Vlaamse initiatieven om werk te maken van rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie. De N-VA meent dat het energiebeleid best naar de gewesten gaat om de keuzes te maken die op Belgisch niveau niet meer mogelijk zijn.

Op Vlaams niveau wil de N-VA dat meer inspanningen worden geleverd voor de ontwikkeling van rationeel energiegebruik. Door voorop te lopen verankeren we een belangrijke strategische sector en creëren we een competitief kader voor andere bedrijven. In dat verband is de Telenet-operatie in de jaren ‘90 nog altijd een belangrijk referentiepunt. De N-VA wil deze operatie herhalen en in samenwerking met de Vlaamse kenniscentra – universiteiten en hogescholen – werk maken van de Vlaamse energiemaatschappij “VLENERGIE”, die zich toelegt en concentreert op de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Met “VLENERGIE” kan het monopolie van Electrabel in de energiesector worden doorbroken: meer concurrentie uit zich dan ook in lagere elektriciteitsprijzen voor de consument.Gespierde taal zoals we dit van de gestaalde Vlaams-nationalisten mogen verwachten maar wat betekent dit geblaat nu concreet?

Men is boos omdat de Fransen 90% controleren van onze Electriciteitsproductie. We moeten die politiekers ook eens vragen duidelijk te willen zijn in hun taalgebruik want het is niet altijd zo simpel om als argeloze lezer te weten te komen of ze het nu hebben over de elektriciteit of de gas of energie in het algemeen. Voor zover wij weten is de elektriciteitsproductie inderdaad voor 90% in Franse handen. Gas daarentegen is grotendeels nu in handen gekomen van het Italiaanse ENI dat eigenaar is geworden van Distrigas. De rest van de firma's zoals Eandis, Infrax, Elia, Fluxys en Ores zijn transportbedrijven en voor het overgrote gedeelte in handen van de gemeenten.


We gaan er dus vanuit dat de fiere Vlamen het hier enkel en alleen hebben over de Elektriciteitsproductie. En wat dachten ze nu te doen via VLENERGIE? Rationeel energieverbruik dus minder consumeren. Ok, maar daarmee is het probleem van de armen niet meteen opgelost want die doen al jaren aan minder verbruik doodgewoon wegens geen sollen. En daar zullen alle energiescans van Vlaanderen geen reet aan verhelpen. Ho, maar daar komt de hernieuwbare energie ...de oplossing voor het probleem yek yek yek. We gaan hier weer niet voor de zoveelste keer uitleggen dat wij ook voor hernieuwbare energie zijn maar dat indien we niet goed uit onze dopjes kijken gans dat hernieuwbaar boeltje er alleen zal zijn voor de rijken. We leggen nogmaals oppervlakkig uit wat we hiermee bedoelen. We hebben het hier dus niet over de fameuse idiote zonnepanelen maar oger grote investeringen zoals windenergie op zee en op land. Buiten de toenemende investeringskost voor de transporteurs qua bijkomende aansluitingen en versterkingen van hun bestaande installaties die zij natuurlijk graag zullen doorrekenen in hun deel van de factuur komen daar bovenop de zeer dure terugkoopprijzen van de groene stroomcertificaten die wettelijk verplicht moeten worden aangekocht door Elia die deze eveneens zal doorrekenen aan de consument. En dat allemaal in een markt waar de Fransen spotgoedkoop via de interconnecties van ons net grote hoeveelheden kernenergie kunnen leveren. En als wij Fransen zeggen dan bedoelen wij niet meteen Suez-Electrabel maar evenzeer EDF-Gaz de France.

Dus wij maar geld uit onze zakken laten kloppen om deze Franse goedkope energie te bekampen? Idioter kan moeilijk lijkt ons....Tenzij men de prijs van de eigen in België geproduceerde kernenergie (Doel en Tihange) en de ingevoerde kernenergie drastisch omhoog gaat drijven via allerlei taksen en belastingen dat de alternatieve (en voorlopig nog niet beschikbare) energieën concurrentieel worden, Dat zal dus de armen evenmin veel vooruit helpen. Integendeel het effect op de totaalprijs van de factuur lijkt ons nogal duidelijk.

Misschien moeten we dan maar buitenlandse investeerders aantrekken om eigen productie op te starten. Wie kiezen we? Duitsers, Russen, Chinezen?

Omdat die hier allemaal zullen moeten opboksen tegen dat Franse monopolie van spotgoedkope kernenergie (spotgoedkoop in productie en niet in verkoop natuurlijk) zal Vlaanderen diep in het subsidiepotteke moeten graaien anders komen die brave investeerders niet tot hier. Wie zal dat betalen? Daar hadden we even graag een antwoord op. Maar we vermoeden dat dit ook niet meteen de oplossing betekent voor ons probleem.

Sterker wij menen dat het energievraagstuk niet langer meer kan opgelost worden op Belgisch vlak, laat staan op Vlaams heimatniveau. Dit is absurd en volledig achterhaald. Iedereen met een minimale kennis van de energiesector merkt een internationalisering op en de oprichting van energiemarkten die de landsgrenzen zeer snel zullen overstijgen. Kijk maar naar de oprichting van de energiebeurzen zoals Belpex, Powernext, APX....

Op het niveau van het transport en de regelzones spreekt men meer en meer over één grote regelzone namelijk de CWE (Central-West-Europe) zone. Deze zou bestaan uit Frankrijk, Benelux en het vroegere West-Duitsland met Engeland en Ierland daar ergens net naast of juist er in.

Wat bedoeld dan Bart "de slimste mens ter wereld" met VLENERGIE?

Hij mag het hier allemaal komen uitleggen. We stellen ons blogje open voor zijn deskundige uitleg over het grote energievraagstuk en zijn Vlaamse oplossingen. Wij zijn benieuwd en jullie toch ook en vooral die 115.000 verbruikers die nu al niet meer kunnen betalen....


08-06-2009 om 22:45 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
07-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ils ont voté et puis après?=
Klik op de afbeelding om de link te volgen
in een verkiezingsnacht doen we het wat kalmer aan. Blijkbaar heeft rooie Caroline onze hint rond de Olllandse verkiezingen ter harte genomen. Ze verklaart dus met enig enthousiasme dat de SP-a de grootste partij op de linkerkant blijft. Wat had ze dan gevreesd? Voorbijgestoken te worden door de SLP en de LSP? O0f verpletterd worden door de PVDA+ en CAP?
Rechts wint dus alhoewel we met blijdschap de uitslagen van het Vlaams Belang bekijken....eindelijk! Goed de NVA wint en de Groen doen het in Vlaanderen bijlange niet zo goed als in Wallonie. LDD wint, maar minder dan verwacht. Het had groter onheil kunnen zijn.
Wij zijn benieuwd wat de impact zal zijn van deze regionale verkiezingen op de federale regering en dus op het dossier van de staatshervorming.
Hopelijk trekt verstandig links nu de conclusies en stelt eindelijk een echt links programma op. Anders zal de afkalving blijven doorgaan...15% is geen cijfer om trots op te zijn!

En hier hoiuden we het bij voor vandaag want jullie kijken vast en zeker naar de televisie om daar allerlei onbenullige commentareb te beluisteren van onze grote Vlaamse polletiekers! Veel pret ermee! Wij rollen onze mouwen op want het wordt weer erg boeiend om te zien hoe sommige problemen als armoede en werkloosheid zullen aangepakt worden. Werk aan de winkel ....vanaf morgen !

07-06-2009 om 23:36 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
05-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.retoriek in Buchenwald
en we doen nog even verder met een andere hele mooie speech van de zelfde woordkunstenaar. Het was al lang geleden dat de wereld nog zulke redenaar heeft gezien op dergelijke positie die dus iedereen kan duidelijk maken hoe krachtig woorden en ideeën kunnen zijn
We laten Obama aan het woord op een wel zeer geladen plaats voor Europa namelijk BUCHENWALD.
De inleidende woorden van Merkel en de beklijvende eindwoorden van Elie Wiesel zijn er eveneens bij.
http://www.huffingtonpost.com/2009/06/05/obama-buchenwald-speech-t_n_211898.html
Obama, Elie Wiesel Buchenwald Speech (TEXT, VIDEO)

Huffington Post

Obama Buchenwald

G


---------------------------

REMARKS BY PRESIDENT OBAMA,

GERMAN CHANCELLOR MERKEL, AND ELIE WIESEL

AT BUCHENWALD CONCENTRATION CAMPCHANCELLOR MERKEL: (As translated.) Mr. President, ladies and gentlemen. Here in this place a concentration camp was established in 1937. Not far from here lies Weimar, a place where Germans created wonderful works of art, thereby contributing to European culture and civilization. Not far from that place where once artists, poets, and great minds met, terror, violence, and tyranny reigned over this camp.

At the beginning of our joint visit to the Buchenwald memorial the American President and I stood in front of a plaque commemorating all the victims. When you put your hand on the memorial you can feel that it has warmed up -- it is kept at a temperature of 37 degrees, the body temperature of a living human being. This, however, was not a place for living, but a place for dying.

Unimaginable horror, shock -- there are no words to adequately describe what we feel when we look at the suffering inflicted so cruelly upon so many people here and in other concentration and extermination camps under National Socialist terror. I bow my head before the victims.

We, the Germans, are faced with the agonizing question how and why -- how could this happen? How could Germany wreak such havoc in Europe and the world? It is therefore incumbent upon us Germans to show an unshakeable resolve to do everything we can so that something like this never happens again.

On the 25th of January, the presidents of the associations of former inmates at the concentration camps presented their request to the public, and this request closes with the following words: "The last eyewitness appeal to Germany, to all European states, and to the international community to continue preserving and honoring the human gift of remembrance and commemoration into the future. We ask young people to carry on our struggle against Nazi ideology, and for a just, peaceful and tolerant world; a world that has no place for anti-Semitism, racism, xenophobia, and right-wing extremism."

This appeal of the survivors clearly defines the very special responsibility we Germans have to shoulder with regard to our history. And for me, therefore, there are three messages that are important today. First, let me emphasize, we Germans see it as past of our country's raison d'être to keep the everlasting memory alive of the break with civilization that was the Shoah. Only in this way will we be able to shape our future.

I am therefore very grateful that the Buchenwald memorial has always placed great emphasis on the dialogue with younger people, to conversations with eyewitnesses, to documentation, and a broad-based educational program.

Second, it is most important to keep the memory of the great sacrifices alive that had to be made to put an end to the terror of National Socialism and to liberate its victims and to rid all people of its yoke.

This is why I want to say a particular word of gratitude to the President of the United States of America, Barack Obama, for visiting this particular memorial. It gives me an opportunity to align yet again that we Germans shall never forget, and we owe the fact that we were given the opportunity after the war to start anew, to enjoy peace and freedom to the resolve, the strenuous efforts, and indeed to a sacrifice made in blood of the United States of America and of all those who stood by your side as allies or fighters in the resistance.

We were able to find our place again as members of the international community through a forward-looking partnership. And this partnership was finally key to enabling us to overcome the painful division of our country in 1989, and the division also of our continent. Today we remember the victims of this place. This includes remembering the victims of the so-called Special Camp 2, a detention camp run by the Soviet military administration from 1945 to 1950. Thousands of people perished due to the inhumane conditions of their detention.

Third, here in Buchenwald I would like to highlight an obligation placed on us Germans as a consequence of our past: to stand up for human rights, to stand up for rule of law, and for democracy. We shall fight against terror, extremism, and anti-Semitism. And in the awareness of our responsibility we shall strive for peace and freedom, together with our friends and partners in the United States and all over the world.

Thank you.

PRESIDENT OBAMA: Chancellor Merkel and I have just finished our tour here at Buchenwald. I want to thank Dr. Volkhard Knigge, who gave an outstanding account of what we were witnessing. I am particularly grateful to be accompanied by my friend Elie Wiesel, as well as Mr. Bertrand Herz, both of whom are survivors of this place.

We saw the area known as Little Camp where Elie and Bertrand were sent as boys. In fact, at the place that commemorates this camp, there is a photograph in which we can see a 16-year-old Elie in one of the bunks along with the others. We saw the ovens of the crematorium, the guard towers, the barbed wire fences, the foundations of barracks that once held people in the most unimaginable conditions.

We saw the memorial to all the survivors -- a steel plate, as Chancellor Merkel said, that is heated to 37 degrees Celsius, the temperature of the human body; a reminder -- where people were deemed inhuman because of their differences -- of the mark that we all share.

Now these sights have not lost their horror with the passage of time. As we were walking up, Elie said, "if these trees could talk." And there's a certain irony about the beauty of the landscape and the horror that took place here.

More than half a century later, our grief and our outrage over what happened have not diminished. I will not forget what I've seen here today.

I've known about this place since I was a boy, hearing stories about my great uncle, who was a very young man serving in World War II. He was part of the 89th Infantry Division, the first Americans to reach a concentration camp. They liberated Ohrdruf, one of Buchenwald's sub-camps.

And I told this story, he returned from his service in a state of shock saying little and isolating himself for months on end from family and friends, alone with the painful memories that would not leave his head. And as we see -- as we saw some of the images here, it's understandable that someone who witnessed what had taken place here would be in a state of shock.

My great uncle's commander, General Eisenhower, understood this impulse to silence. He had seen the piles of bodies and starving survivors and deplorable conditions that the American soldiers found when they arrived, and he knew that those who witnessed these things might be too stunned to speak about them or be able -- be unable to find the words to describe them; that they might be rendered mute in the way my great uncle had. And he knew that what had happened here was so unthinkable that after the bodies had been taken away, that perhaps no one would believe it.

And that's why he ordered American troops and Germans from the nearby town to tour the camp. He invited congressmen and journalists to bear witness and ordered photographs and films to be made. And he insisted on viewing every corner of these camps so that -- and I quote -- he could "be in a position to give first-hand evidence of these things if ever in the future there develops a tendency to charge these allegations merely to propaganda."

We are here today because we know this work is not yet finished. To this day, there are those who insist that the Holocaust never happened -- a denial of fact and truth that is baseless and ignorant and hateful. This place is the ultimate rebuke to such thoughts; a reminder of our duty to confront those who would tell lies about our history.

Also to this day, there are those who perpetuate every form of intolerance -- racism, anti-Semitism, homophobia, xenophobia, sexism, and more -- hatred that degrades its victims and diminishes us all. In this century, we've seen genocide. We've seen mass graves and the ashes of villages burned to the ground; children used as soldiers and rape used as a weapon of war. This places teaches us that we must be ever vigilant about the spread of evil in our own time, that we must reject the false comfort that others' suffering is not our problem and commit ourselves to resisting those who would subjugate others to serve their own interests.

But as we reflect today on the human capacity for evil and our shared obligation to defy it, we're also reminded of the human capacity for good. For amidst the countless acts of cruelty that took place here, we know that there were many acts of courage and kindness, as well. The Jews who insisted on fasting on Yom Kippur. The camp cook who hid potatoes in the lining of his prison uniform and distributed them to his fellow inmates, risking his own life to help save theirs. The prisoners who organized a special effort to protect the children here, sheltering them from work and giving them extra food. They set up secret classrooms, some of the inmates, and taught history and math and urged the children to think about their future professions. And we were just hearing about the resistance that formed and the irony that the base for the resistance was in the latrine areas because the guards found it so offensive that they wouldn't go there. And so out of the filth, that became a space in which small freedoms could thrive.

When the American GIs arrived they were astonished to find more than 900 children still alive, and the youngest was just three years old. And I'm told that a couple of the prisoners even wrote a Buchenwald song that many here sang. Among the lyrics were these: "...whatever our fate, we will say yes to life, for the day will come when we are free...in our blood we carry the will to live and in our hearts, in our hearts -- faith."

These individuals never could have known the world would one day speak of this place. They could not have known that some of them would live to have children and grandchildren who would grow up hearing their stories and would return here so many years later to find a museum and memorials and the clock tower set permanently to 3:15, the moment of liberation.

They could not have known how the nation of Israel would rise out of the destruction of the Holocaust and the strong, enduring bonds between that great nation and my own. And they could not have known that one day an American President would visit this place and speak of them and that he would do so standing side by side with the German Chancellor in a Germany that is now a vibrant democracy and a valued American ally.

They could not have known these things. But still surrounded by death they willed themselves to hold fast to life. In their hearts they still had faith that evil would not triumph in the end, that while history is unknowable it arches towards progress, and that the world would one day remember them. And it is now up to us, the living, in our work, wherever we are, to resist injustice and intolerance and indifference in whatever forms they may take, and ensure that those who were lost here did not go in vain. It is up to us to redeem that faith. It is up to us to bear witness; to ensure that the world continues to note what happened here; to remember all those who survived and all those who perished, and to remember them not just as victims, but also as individuals who hoped and loved and dreamed just like us.

And just as we identify with the victims, it's also important for us I think to remember that the perpetrators of such evil were human, as well, and that we have to guard against cruelty in ourselves. And I want to express particular thanks to Chancellor Merkel and the German people, because it's not easy to look into the past in this way and acknowledge it and make something of it, make a determination that they will stand guard against acts like this happening again.

Rather than have me end with my remarks I thought it was appropriate to have Elie Wiesel provide some reflection and some thought as he returns here so many years later to the place where his father died.

MR. WIESEL: Mr. President, Chancellor Merkel, Bertrand, ladies and gentlemen. As I came here today it was actually a way of coming and visit my father's grave -- but he had no grave. His grave is somewhere in the sky. This has become in those years the largest cemetery of the Jewish people.

The day he died was one of the darkest in my life. He became sick, weak, and I was there. I was there when he suffered. I was there when he asked for help, for water. I was there to receive his last words. But I was not there when he called for me, although we were in the same block; he on the upper bed and I on the lower bed. He called my name, and I was too afraid to move. All of us were. And then he died. I was there, but I was not there.

And I thought one day I will come back and speak to him, and tell him of the world that has become mine. I speak to him of times in which memory has become a sacred duty of all people of good will -- in America, where I live, or in Europe or in Germany, where you, Chancellor Merkel, are a leader with great courage and moral aspirations.

What can I tell him that the world has learned? I am not so sure. Mr. President, we have such high hopes for you because you, with your moral vision of history, will be able and compelled to change this world into a better place, where people will stop waging war -- every war is absurd and meaningless; where people will stop hating one another; where people will hate the otherness of the other rather than respect it.

But the world hasn't learned. When I was liberated in 1945, April 11, by the American army, somehow many of us were convinced that at least one lesson will have been learned -- that never again will there be war; that hatred is not an option, that racism is stupid; and the will to conquer other people's minds or territories or aspirations, that will is meaningless.

I was so hopeful. Paradoxically, I was so hopeful then. Many of us were, although we had the right to give up on humanity, to give up on culture, to give up on education, to give up on the possibility of living one's life with dignity in a world that has no place for dignity.

We rejected that possibility and we said, no, we must continue believing in a future, because the world has learned. But again, the world hasn't. Had the world learned, there would have been no Cambodia and no Rwanda and no Darfur and no Bosnia.

Will the world ever learn? I think that is why Buchenwald is so important -- as important, of course, but differently as Auschwitz. It's important because here the large -- the big camp was a kind of international community. People came there from all horizons -- political, economic, culture. The first globalization essay, experiment, were made in Buchenwald. And all that was meant to diminish the humanity of human beings.

You spoke of humanity, Mr. President. Though unto us, in those times, it was human to be inhuman. And now the world has learned, I hope. And of course this hope includes so many of what now would be your vision for the future, Mr. President. A sense of security for Israel, a sense of security for its neighbors, to bring peace in that place. The time must come. It's enough -- enough to go to cemeteries, enough to weep for oceans. It's enough. There must come a moment -- a moment of bringing people together.

And therefore we say anyone who comes here should go back with that resolution. Memory must bring people together rather than set them apart. Memories here not to sow anger in our hearts, but on the contrary, a sense of solidarity that all those who need us. What else can we do except invoke that memory so that people everywhere who say the 21st century is a century of new beginnings, filled with promise and infinite hope, and at times profound gratitude to all those who believe in our task, which is to improve the human condition.

A great man, Camus, wrote at the end of his marvelous novel, The Plague: "After all," he said, "after the tragedy, never the rest...there is more in the human being to celebrate than to denigrate." Even that can be found as truth -- painful as it is -- in Buchenwald.

Thank you, Mr. President, for allowing me to come back to my father's grave, which is still in my heart.


05-06-2009 om 22:55 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eindelijk weer wijze woorden uit Amerika
Na jààààààren van onzin over assen van het kwaad, nieuwe kruisvaarders en meer van dat soort kattepis kregen we nu een nieuwe wind vanuit Amerika. We zijn er intussen nog niet helemaal uit of Obama nu Ierse of Duitse roots heeft. Het is in elk geval een geluk geweest voor zijn Duitse voorouders uit de jaren dertig dat ze toen niet ergens in het groot-germaanse idiotenrijk rondliepen met de zelfde huidpigmenten als de huidige president. We' hebben hier altijd beweerd dat we wel zouden zien wat er zou veranderen en we geven toe dat deze man in elk geval al heel wat veranderd heeft ten goede. Gunstig afsteken tegen de vorige schlemiel is natuurlijk niet zo moeilijk zal menigeen denken. Dat klopt maar is niet het hele plaatje. Gisteren hoorden we een speech die inderdaad historich te noemen is. Jullie weten dat we hier altijd een sterk zwak hebben gehad voor mooie verklaringen. Op verschillende momenten hebben we hier mooie politieke verklaringen afgedrukt. Realiseerbaar of niet. Het moet de toehoorders hoop geven op een betere toekomst en het mag geen mensen tegen elkaar opzetten dat zijn onze twee criteria.
De speech die Obama in Cairo hield voldoet volledig aan deze twee vereisten en we vinden het dan ook niet meer dan normaal om hem hier integraal ter beschikking te stellen, volledig uitgeschreven. Het is inderdaad een historische speech en een volledige ommezwaai van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Toch niet minnetjes dachten we zo. Zeker niet na de maffieuse bende rond Georgeke B. Na de door het congres gesaboteerde poging tot opruiming van dat ander schandaal en etterbuil van de vorige buitenlandse politiek namelijk Guantanamo heeft deze man ons respect verdient. Iets wat we niet gunnen aan de kwallen die hier rond onze Vlaamse kerktorens meenden te moeten komen uitleggen dat België geen twee gevangenen uit Guantanamo mocht opnemen...met alle mogelijke walgelijke argumenten die niks ter zake deden. We geven tot onze eigen verbazing zelfs toe dat De Gucht, je weet wel, het hier bij het rechte eind had en we zeggen dat niet graag want hij zit bij een partij die we niet in het hart dragen. Maar de waarheid heeft zo haar rechten zoals we steeds herhalen en we hebben vanuit de zogenaamde linkse hoek weer veel te veel onnozelheden hierover gehoord.
Maar we wijken af. Hieronder dus de speech en we wenjsen jullie veel leesplezier!
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/06/20096410251287187.html

Full text: Obama's Cairo speech

Obama's speech in Egypt aimed at healing a rift with the Muslim world [AFP]

I am honoured to be in the timeless city of Cairo, and to be hosted by two remarkable institutions. For over 1,000 years, Al-Azhar has stood as a beacon of Islamic learning, and for over a century, Cairo University has been a source of Egypt's advancement. Together, you represent the harmony between tradition and progress. I am grateful for your hospitality, and the hospitality of the people of Egypt. I am also proud to carry with me the goodwill of the American people, and a greeting of peace from Muslim communities in my country: assalaamu alaykum.

"We meet at a time of tension between the United States and Muslims around the world, tension rooted in historical forces that go beyond any current policy debate.

"The relationship between Islam and the West includes centuries of co-existence and co-operation, but also conflict and religious wars. More recently, tension has been fed by colonialism that denied rights and opportunities to many Muslims, and a Cold War in which Muslim-majority countries were too often treated as proxies without regard to their own aspirations. Moreover, the sweeping change brought by modernity and globalisation led many Muslims to view the West as hostile to the traditions of Islam.

Violent extremists have exploited these tensions in a small but potent minority of Muslims. The attacks of September 11th, 2001, and the continued efforts of these extremists to engage in violence against civilians has led some in my country to view

Islam as inevitably hostile not only to America and Western countries, but also to human rights. This has bred more fear and mistrust.


So long as our relationship is defined by our differences, we will empower those who sow hatred rather than peace, and who promote conflict rather than the co-operation that can help all of our people achieve justice and prosperity. This cycle of suspicion and discord must end.

I have come here to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world; one based upon mutual interest and mutual respect; and one based upon the truth that America and Islam are not exclusive, and need not be in competition. Instead, they overlap, and share common principles of justice and progress; tolerance and the dignity of all human beings.


I do so recognising that change cannot happen overnight. No single speech can eradicate years of mistrust, nor can I answer in the time that I have all the complex questions that brought us to this point. But I am convinced that in order to move forward, we must say openly the things we hold in our hearts, and that too often are said only behind closed doors. There must be a sustained effort to listen to each other; to learn from each other; to respect one another; and to seek common ground.

As the Holy Quran tells us: "Be conscious of God and speak always the truth." That is what I will try to do, to speak the truth as best I can, humbled by the task before us, and firm in my belief that the interests we share as human beings are far more powerful than the forces that drive us apart.

Part of this conviction is rooted in my own experience. I am a Christian, but my father came from a Kenyan family that includes generations of Muslims. As a boy, I spent several years in Indonesia and heard the call of the azaan at the break of dawn and the fall of dusk. As a young man, I worked in Chicago communities where many found dignity and peace in their Muslim faith.

As a student of history, I also know civilization's debt to Islam. It was Islam at places like Al-Azhar University that carried the light of learning through so many centuries, paving the way for Europe's Renaissance and Enlightenment. It was innovation in Muslim communities that developed the order of algebra; our magnetic compass and tools of navigation; our mastery of pens and printing; our understanding of how disease spreads and how it can be healed.

Islamic culture has given us majestic arches and soaring spires; timeless poetry and cherished music; elegant calligraphy and places of peaceful contemplation. And throughout history, Islam has demonstrated through words and deeds the possibilities of religious tolerance and racial equality.

I know, too, that Islam has always been a part of America's story. The first nation to recognise my country was Morocco. In signing the Treaty of Tripoli in 1796, our second President John Adams wrote: "The United States has in itself no character of enmity against the laws, religion or tranquility of Muslims."

And since our founding, American Muslims have enriched the United States. They have fought in our wars, served in government, stood for civil rights, started businesses, taught at our universities, excelled in our sports arenas, won Nobel Prizes, built our tallest building, and lit the Olympic Torch. And when the first Muslim-American was recently elected to Congress, he took the oath to defend our Constitution using the same Holy Quran that one of our Founding Fathers Thomas Jefferson kept in his personal library.

So I have known Islam on three continents before coming to the region where it was first revealed. That experience guides my conviction that partnership between America and Islam must be based on what Islam is, not what it isn't. And I consider it part of my responsibility as president of the United States to fight against negative stereotypes of Islam wherever they appear.

But that same principle must apply to Muslim perceptions of America. Just as Muslims do not fit a crude stereotype, America is not the crude stereotype of a self-interested empire. The United States has been one of the greatest sources of progress that the world has ever known. We were born out of revolution against an empire. We were founded upon the ideal that all are created equal, and we have shed blood and struggled for centuries to give meaning to those words within our borders, and around the world. We are shaped by every culture, drawn from every end of the Earth, and dedicated to a simple concept: Epluribus unum: "Out of many, one."

Much has been made of the fact that an African-American with the name Barack Hussein Obama could be elected president. But my personal story is not so unique. The dream of opportunity for all people has not come true for everyone in America, but its promise exists for all who come to our shores - that includes nearly seven million American Muslims in our country today who enjoy incomes and education that are higher than average.

Moreover, freedom in America is indivisible from the freedom to practice one's religion. That is why there is a mosque in every state of our union, and over 1,200 mosques within our borders. That is why the US government has gone to court to protect the right of women and girls to wear the hijab, and to punish those who would deny it.

So let there be no doubt: Islam is a part of America. And I believe that America holds within her the truth that regardless of race, religion, or station in life, all of us share common aspirations to live in peace and security; to get an education and to work with dignity; to love our families, our communities, and our God. These things we share. This is the hope of all humanity.

Of course, recognising our common humanity is only the beginning of our task. Words alone cannot meet the needs of our people. These needs will be met only if we act boldly in the years ahead; and if we understand that the challenges we face are shared, and our failure to meet them will hurt us all.

For we have learned from recent experience that when a financial system weakens in one country, prosperity is hurt everywhere. When a new flu infects one human being, all are at risk. When one nation pursues a nuclear weapon, the risk of nuclear attack rises for all nations. When violent extremists operate in one stretch of mountains, people are endangered across an ocean. And when innocents in Bosnia and Darfur are slaughtered, that is a stain on our collective conscience. That is what it means to share this world in the 21st century. That is the responsibility we have to one another as human beings.

This is a difficult responsibility to embrace. For human history has often been a record of nations and tribes subjugating one another to serve their own interests. Yet in this new age, such attitudes are self-defeating. Given our interdependence, any world order that elevates one nation or group of people over another will inevitably fail. So whatever we think of the past, we must not be prisoners of it. Our problems must be dealt with through partnership; progress must be shared.

That does not mean we should ignore sources of tension. Indeed, it suggests the opposite: we must face these tensions squarely. And so in that spirit, let me speak as clearly and plainly as I can about some specific issues that I believe we must finally confront together.

The first issue that we have to confront is violent extremism in all of its forms.

In Ankara, I made clear that America is not and never will be at war with Islam. We will, however, relentlessly confront violent extremists who pose a grave threat to our security.

Because we reject the same thing that people of all faiths reject: the killing of innocent men, women, and children. And it is my first duty as president to protect the American people.

The situation in Afghanistan demonstrates America's goals, and our need to work together. Over seven years ago, the United States pursued al-Qaeda and the Taliban with broad international support. We did not go by choice, we went because of necessity.

I am aware that some question or justify the events of 9/11. But let us be clear: al-Qaeda killed nearly 3,000 people on that day. The victims were innocent men, women and children from America and many other nations who had done nothing to harm anybody. And yet al-Qaeda chose to ruthlessly murder these people, claimed credit for the attack, and even now states their determination to kill on a massive scale. They have affiliates in many countries and are trying to expand their reach. These are not opinions to be debated; these are facts to be dealt with.

Make no mistake: We do not want to keep our troops in Afghanistan. We seek no military bases there. It is agonising for America to lose our young men and women. It is costly and politically difficult to continue this conflict. We would gladly bring every single one of our troops home if we could be confident that there were not violent extremists in Afghanistan and Pakistan determined to kill as many Americans as they possibly can. But that is not yet the case.

That's why we're partnering with a coalition of 46 countries. And despite the costs involved, America's commitment will not weaken. Indeed, none of us should tolerate these extremists. They have killed in many countries. They have killed people of different faiths more than any other, they have killed Muslims. Their actions are irreconcilable with the rights of human beings, the progress of nations, and with Islam.

The Holy Quran teaches that whoever kills an innocent, it is as if he has killed all mankind; and whoever saves a person, it is as if he has saved all mankind. The enduring faith of over a billion people is so much bigger than the narrow hatred of a few. Islam is not part of the problem in combating violent extremism it is an important part of promoting peace. We also know that military power alone is not going to solve the problems in Afghanistan and Pakistan. That is why we plan to invest $1.5 billion each year over the next five years to partner with Pakistanis to build schools and hospitals, roads and businesses, and hundreds of millions to help those who have been displaced. And that is why we are providing more than $2.8 billion to help Afghans develop their economy and deliver services that people depend upon.

Let me also address the issue of Iraq. Unlike Afghanistan, Iraq was a war of choice that provoked strong differences in my country and around the world. Although I believe that the Iraqi people are ultimately better off without the tyranny of Saddam Hussein, I also believe that events in Iraq have reminded America of the need to use diplomacy and build international consensus to resolve our problems whenever possible. Indeed, we can recall the words of Thomas Jefferson, who said: "I hope that our wisdom will grow with our power, and teach us that the less we use our power the greater it will be."

Today, America has a dual responsibility: to help Iraq forge a better future - and to leave Iraq to Iraqis. I have made it clear to the Iraqi people that we pursue no bases, and no claim on their territory or resources. Iraq's sovereignty is its own.

That is why I ordered the removal of our combat brigades by next August. That is why we will honour our agreement with Iraq's democratically elected government to remove combat troops from Iraqi cities by July, and to remove all our troops from Iraq by 2012. We will help Iraq train its security forces and develop its economy. But we will support a secure and united Iraq as a partner, and never as a patron.

And finally, just as America can never tolerate violence by extremists, we must never alter our principles. 9/11 was an enormous trauma to our country. The fear and anger that it provoked was understandable, but in some cases, it led us to act contrary to our ideals. We are taking concrete actions to change course. I have unequivocally prohibited the use of torture by the United States, and I have ordered the prison at Guantanamo Bay closed by early next year.

So America will defend itself respectful of the sovereignty of nations and the rule of law. And we will do so in partnership with Muslim communities which are also threatened. The sooner the extremists are isolated and unwelcome in Muslim communities, the sooner we will all be safer.

The second major source of tension that we need to discuss is the situation between Israelis, Palestinians and the Arab world.

America's strong bonds with Israel are well known. This bond is unbreakable. It is based upon cultural and historical ties, and the recognition that the aspiration for a Jewish homeland is rooted in a tragic history that cannot be denied.

Around the world, the Jewish people were persecuted for centuries, and anti-Semitism in Europe culminated in an unprecedented Holocaust. Tomorrow, I will visit Buchenwald, which was part of a network of camps where Jews were enslaved, tortured, shot and gassed to death by the Third Reich. Six million Jews were killed more than the entire Jewish population of Israel today. Denying that fact is baseless, ignorant, and hateful. Threatening Israel with destruction or repeating vile stereotypes about Jews is deeply wrong, and only serves to evoke in the minds of Israelis this most painful of memories while preventing the peace that the people of this region deserve.

On the other hand, it is also undeniable that the Palestinian people, Muslims and Christians, have suffered in pursuit of a homeland. For more than 60 years they have endured the pain of dislocation. Many wait in refugee camps in the West Bank, Gaza, and neighbouring lands for a life of peace and security that they have never been able to lead. They endure the daily humiliations large and small that come with occupation. So let there be no doubt: the situation for the Palestinian people is intolerable. America will not turn our backs on the legitimate Palestinian aspiration for dignity, opportunity, and a state of their own.

For decades, there has been a stalemate: two peoples with legitimate aspirations, each with a painful history that makes compromise elusive. It is easy to point fingers for Palestinians to point to the displacement brought by Israel's founding, and for Israelis to point to the constant hostility and attacks throughout its history from within its borders as well as beyond. But if we see this conflict only from one side or the other, then we will be blind to the truth: the only resolution is for the aspirations of both sides to be met through two states, where Israelis and Palestinians each live in peace and security.

That is in Israel's interest, Palestine's interest, America's interest, and the world's interest. That is why I intend to personally pursue this outcome with all the patience that the task requires. The obligations that the parties have agreed to under the road map are clear. For peace to come, it is time for them and all of us to live up to our responsibilities.

Palestinians must abandon violence. Resistance through violence and killing is wrong and does not succeed. For centuries, black people in America suffered the lash of the whip as slaves and the humiliation of segregation. But it was not violence that won full and equal rights. It was a peaceful and determined insistence upon the ideals at the centre of America's founding.

This same story can be told by people from South Africa to South Asia; from Eastern Europe to Indonesia. It's a story with a simple truth: that violence is a dead end. It is a sign of neither courage nor power to shoot rockets at sleeping children, or to blow up old women on a bus. That is not how moral authority is claimed; that is how it is surrendered. Now is the time for Palestinians to focus on what they can build. The Palestinian Authority must develop its capacity to govern, with institutions that serve the needs of its people.

Hamas does have support among some Palestinians, but they also have responsibilities. To play a role in fulfilling Palestinian aspirations, and to unify the Palestinian people, Hamas must put an end to violence, recognise past agreements, and recognise Israel's right to exist.

At the same time, Israelis must acknowledge that just as Israel's right to exist cannot be denied, neither can Palestine's. The United States does not accept the legitimacy of continued Israeli settlements. This construction violates previous agreements and undermines efforts to achieve peace. It is time for these settlements to stop.

Israel must also live up to its obligations to ensure that Palestinians can live, and work, and develop their society. And just as it devastates Palestinian families, the continuing humanitarian crisis in Gaza does not serve Israel's security; neither does the continuing lack of opportunity in the West Bank. Progress in the daily lives of the Palestinian people must be part of a road to peace, and Israel must take concrete steps to enable such progress.

Finally, the Arab states must recognise that the Arab Peace Initiative was an important beginning, but not the end of their responsibilities. The Arab-Israeli conflict should no longer be used to distract the people of Arab nations from other problems.

Instead, it must be a cause for action to help the Palestinian people develop the institutions that will sustain their state; to recognise Israel's legitimacy; and to choose progress over a self-defeating focus on the past.

America will align our policies with those who pursue peace, and say in public what we say in private to Israelis and Palestinians and Arabs. We cannot impose peace. But privately, many Muslims recognise that Israel will not go away. Likewise, many Israelis recognise the need for a Palestinian state. It is time for us to act on what everyone knows to be true.

Too many tears have flowed. Too much blood has been shed. All of us have a responsibility to work for the day when the mothers of Israelis and Palestinians can see their children grow up without fear; when the Holy Land of three great faiths is the place of peace that God intended it to be; when Jerusalem is a secure and lasting home for Jews and Christians and Muslims, and a place for all of the children of Abraham to mingle peacefully together as in the story of Isra, when Moses, Jesus, and Muhammad (peace be upon them) joined in prayer.

The third source of tension is our shared interest in the rights and responsibilities of nations on nuclear weapons. This issue has been a source of tension between the United States and the Islamic Republic of Iran. For many years, Iran has defined itself in part by its opposition to my country, and there is indeed a tumultuous history between us. In the middle of the Cold War, the United States played a role in the overthrow of a democratically elected Iranian government. Since the Islamic Revolution, Iran has played a role in acts of hostage-taking and violence against US troops and civilians.

This history is well known. Rather than remain trapped in the past, I have made it clear to Iran's leaders and people that my country is prepared to move forward. The question, now, is not what Iran is against, but rather what future it wants to build.

It will be hard to overcome decades of mistrust, but we will proceed with courage, rectitude and resolve. There will be many issues to discuss between our two countries, and we are willing to move forward without preconditions on the basis of mutual respect. But it is clear to all concerned that when it comes to nuclear weapons, we have reached a decisive point. This is not simply about America's interests. It is about preventing a nuclear arms race in the Middle East that could lead this region and the world down a hugely dangerous path.

I understand those who protest that some countries have weapons that others do not. No single nation should pick and choose which nations hold nuclear weapons. That is why I strongly reaffirmed America's commitment to seek a world in which no nations hold nuclear weapons. And any nation - including Iran - should have the right to access peaceful nuclear power if it complies with its responsibilities under the nuclear Non-Proliferation Treaty. That commitment is at the core of the treaty, and it must be kept for all who fully abide by it. And I am hopeful that all countries in the region can share in this goal.

The fourth issue that I will address is democracy. I know there has been controversy about the promotion of democracy in recent years, and much of this controversy is connected to the war in Iraq. So let me be clear: no system of government can or should be imposed upon one nation by any other.

That does not lessen my commitment, however, to governments that reflect the will of the people. Each nation gives life to this principle in its own way, grounded in the traditions of its own people. America does not presume to know what is best for everyone, just as we would not presume to pick the outcome of a peaceful election. But I do have an unyielding belief that all people yearn for certain things: the ability to speak your mind and have a say in how you are governed; confidence in the rule of law and the equal administration of justice; government that is transparent and doesn't steal from the people; the freedom to live as you choose. Those are not just American ideas, they are human rights, and that is why we will support them everywhere.

There is no straight line to realise this promise. But this much is clear: governments that protect these rights are ultimately more stable, successful and secure. Suppressing ideas never succeeds in making them go away. America respects the right of all peaceful and law-abiding voices to be heard around the world, even if we disagree with them. And we will welcome all elected, peaceful governments provided they govern with respect for all their people.

This last point is important because there are some who advocate for democracy only when they are out of power; once in power, they are ruthless in suppressing the rights of others. No matter where it takes hold, government of the people and by the people sets a single standard for all who hold power: you must maintain your power through consent, not coercion; you must respect the rights of minorities, and participate with a spirit of tolerance and compromise; you must place the interests of your people and the legitimate workings of the political process above your party. Without these ingredients, elections alone do not make true democracy.

The fifth issue that we must address together is religious freedom.

Islam has a proud tradition of tolerance. We see it in the history of Andalusia and Cordoba during the Inquisition. I saw it firsthand as a child in Indonesia, where devout Christians worshipped freely in an overwhelmingly Muslim country. That is the spirit we need today.

People in every country should be free to choose and live their faith based upon the persuasion of the mind, heart, and soul. This tolerance is essential for religion to thrive, but it is being challenged in many different ways.

Among some Muslims, there is a disturbing tendency to measure one's own faith by the rejection of another's. The richness of religious diversity must be upheld whether it is for Maronites in Lebanon or the Copts in Egypt. And faultlines must be closed among Muslims as well, as the divisions between Sunni and Shia have led to tragic violence, particularly in Iraq.

Freedom of religion is central to the ability of peoples to live together. We must always examine the ways in which we protect it. For instance, in the United States, rules on charitable giving have made it harder for Muslims to fulfil their religious obligation. That is why I am committed to working with American Muslims to ensure that they can fulfil zakat.

Likewise, it is important for Western countries to avoid impeding Muslim citizens from practicing religion as they see fit for instance, by dictating what clothes a Muslim woman should wear. We cannot disguise hostility towards any religion behind the pretence of liberalism. Indeed, faith should bring us together. That is why we are forging service projects in America that bring together Christians, Muslims, and Jews. That is why we welcome efforts like Saudi Arabian King Abdullah's interfaith dialogue and Turkey's leadership in the Alliance of Civilisations. Around the world, we can turn dialogue into interfaith service, so bridges between peoples lead to action whether it is combating malaria in Africa, or providing relief after a natural disaster.

The sixth issue that I want to address is women's rights. I know there is debate about this issue. I reject the view of some in the West that a woman who chooses to cover her hair is somehow less equal, but I do believe that a woman who is denied an education is denied equality. And it is no coincidence that countries where women are well-educated are far more likely to be prosperous.

Now let me be clear: issues of women's equality are by no means simply an issue for Islam. In Turkey, Pakistan, Bangladesh and Indonesia, we have seen Muslim-majority countries elect a woman to lead. Meanwhile, the struggle for women's equality continues in many aspects of American life, and in countries around the world.

Our daughters can contribute just as much to society as our sons, and our common prosperity will be advanced by allowing all humanity, men and women, to reach their full potential. I do not believe that women must make the same choices as men in order to be equal, and I respect those women who choose to live their lives in traditional roles. But it should be their choice. That is why the United States will partner with any Muslim-majority country to support expanded literacy for girls, and to help young women pursue employment through micro-financing that helps people live their dreams.

Finally, I want to discuss economic development and opportunity. I know that for many, the face of globalisation is contradictory. The internet and television can bring knowledge and information, but also offensive sexuality and mindless violence. Trade can bring new wealth and opportunities, but also huge disruptions and changing communities. In all nations, including my own, this change can bring fear. Fear that because of modernity we will lose control over our economic choices, our politics, and most importantly our identities - those things we most cherish about our communities, our families, our traditions, and our faith.

But I also know that human progress cannot be denied. There need not be contradiction between development and tradition. Countries like Japan and South Korea grew their economies while maintaining distinct cultures. The same is true for the astonishing progress within Muslim-majority countries from Kuala Lumpur to Dubai. In ancient times and in our times, Muslim communities have been at the forefront of innovation and education.

This is important because no development strategy can be based only upon what comes out of the ground, nor can it be sustained while young people are out of work. Many Gulf states have enjoyed great wealth as a consequence of oil, and some are beginning to focus it on broader development. But all of us must recognise that education and innovation will be the currency of the 21st century, and in too many Muslim communities there remains under-investment in these areas. I am emphasising such investments within my country. And while America in the past has focused on oil and gas in this part of the world, we now seek a broader engagement.

On education, we will expand exchange programmes, and increase scholarships, like the one that brought my father to America, while encouraging more Americans to study in Muslim communities. And we will match promising Muslim students with internships in America; invest in online learning for teachers and children around the world; and create a new online network, so a teenager in Kansas can communicate instantly with a teenager in Cairo. On economic development, we will create a new corps of business volunteers to partner with counterparts in Muslim-majority countries. And I will host a Summit on Entrepreneurship this year to identify how we can deepen ties between business leaders, foundations and social entrepreneurs in the United States and Muslim communities around the world.

On science and technology, we will launch a new fund to support technological development in Muslim-majority countries, and to help transfer ideas to the marketplace so they can create jobs. We will open centres of scientific excellence in Africa, the Middle East and Southeast Asia, and appoint new Science Envoys to collaborate on programmes that develop new sources of energy, create green jobs, digitise records, clean water, and grow new crops. And today I am announcing a new global effort with the Organisation of the Islamic Conference to eradicate polio. And we will also expand partnerships with Muslim communities to promote child and maternal health.

All these things must be done in partnership. Americans are ready to join with citizens and governments; community organisations, religious leaders, and businesses in Muslim communities around the world to help our people pursue a better life.

The issues that I have described will not be easy to address. But we have a responsibility to join together on behalf of the world we seek - a world where extremists no longer threaten our people, and American troops have come home; a world where Israelis and Palestinians are each secure in a state of their own, and nuclear energy is used for peaceful purposes; a world where governments serve their citizens, and the rights of all God's children are respected. Those are mutual interests.

That is the world we seek. But we can only achieve it together. I know there are many, Muslim and non-Muslim, who question whether we can forge this new beginning. Some are eager to stoke the flames of division, and to stand in the way of progress. Some suggest that it isn't worth the effort that we are fated to disagree, and civilisations are doomed to clash. Many more are simply sceptical that real change can occur. There is so much fear, so much mistrust. But if we choose to be bound by the past, we will never move forward. And I want to particularly say this to young people of every faith, in every country, you, more than anyone, have the ability to remake this world. All of us share this world for but a brief moment in time.

The question is whether we spend that time focused on what pushes us apart, or whether we commit ourselves to an effort, a sustained effort, to find common ground, to focus on the future we seek for our children, and to respect the dignity of all human beings.

It is easier to start wars than to end them. It is easier to blame others than to look inward; to see what is different about someone than to find the things we share. But we should choose the right path, not just the easy path. There is also one rule that lies at the heart of every religion that we do unto others as we would have them do unto us. This truth transcends nations and peoples a belief that isn't new; that isn't black or white or brown; that isn't Christian, or Muslim or Jew. It's a belief that pulsed in the cradle of civilisation, and that still beats in the heart of billions. It's a faith in other people, and it's what brought me here today.

We have the power to make the world we seek, but only if we have the courage to make a new beginning, keeping in mind what has been written.

The Holy Quran tells us, "O mankind! We have created you male and a female; and we have made you into nations and tribes so that you may know one another." The Talmud tells us: "The whole of the Torah is for the purpose of promoting peace."

The Holy Bible tells us, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." The people of the world can live together in peace. We know that is God's vision. Now, that must be our work here on Earth.

Thank you and may God's peace be upon you.


05-06-2009 om 22:23 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!