kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

18-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.al die Noordzeewind blaast niet voor niks...
Morgen is uiteindelijk overmorgen geworden omwille van het mooie weer. Je kan dan moeilijk de ganse dag voor je schermpje zitten om visoogjes te ontwikkelen.
Wat presenteren we jullie vandaag?
Vandaag gaan we met de teletijdskabine van professor Barabas wat terug in het verleden naar begin 2007 en we vissen op de debatsite van Politics een tussenkomst van ene "la Chunga" op. Jet leuke en tevens het vervelende van internet is natuurlijk dat er alles blijft op staan..Wat er hier staat geschreven daar voelen wij ons niet verantwoordelijk voor maar het is leuke literatuur...en we zweren bij de horens van Mefisto dat wij niks te maken hebben met La Chunga...

http://forum.politics.be/showthread.php?t=75530Als mensen zich bij momenten als een duivel in een wijwatervat roeren, stel ik me altijd de vraag hoe dat komt.

Toen Johan Vande Lanotte enkele maanden geleden een wetenschappelijke studie - die de gevolgen van de kernuitstap negatief beoordeelde - belasterde als volledig uit de lucht gegrepen en het werk van ei-zo-na corrupte Electrabel-marionetten onder leiding van professor D'Haeseleer, fronste ik danig mijn wenkbrauwen.

Deze week kreeg Johan Vande Lanotte het weer aardig op de heupen na de uitspraken van Vlaams minister Kris Peeters mbt de kernenergie-uitstap. Hij stelde - volledig uit het lood geslagen - dat de SP.a nooit in een federale regering zou stappen als de kernuitstap niet werd uitgevoerd.
Dat Groen!, Ecolo en zijn eigenste SP.a de enigen zijn die nog echt geloven dat de kernuitstap - zoals die is voorzien - realistisch is, schijnt hij uit het oog te verliezen.

Wat bezielt Johan Vande Lanotte? Waarom voelt hij zich zo aangevallen wanneer de woorden 'uitstel', 'uitstap' en 'kernenergie in een zin samenvallen?

Ik wil het niet hebben over hoe vanaf 2015 het sluiten van de kerncentrales - die instaan voor meer dan de helft van het binnenlands elektriciteitsverbruik - zal worden opgevangen.
Evenmin wil ik het hebben over het feit dat de alternatieven voor kernenergie beduidend duurder zijn. Zo is bijvoorbeeld de kostprijs per KWh die met windmolens op zee wordt geproduceerd bijna het dubbele van de kostprijs van een nucleaire KWh.

Waar ik het wél wil over hebben is de vraag indien het halsstarrig verzet tegen de kernuitstap door Johan Vande Lanotte gevoed wordt door een oprechte ecologische overtuiging of schuilt er meer achter?

Ik zou niet durven beweren dat er geen ecologische motivatie achter de terughoudendheid van Johan Vande Lanotte schuilt. Ik betwijfel echter wel indien het milieu zijn eerste bekommernis is.
Laten we een koe een koe noemen: Johan Vande Lanotte profileert zich als ecologist om de kiezers die indertijd van Groen! werden weggekaapt niet in de verleiding te brengen hun rug naar de SP.a te keren.
Misschien is deze electorale overweging wel dé hoofdreden voor het verzet tegen de uitstap bij de SP.a-leden, maar is ze dat ook voor Johan Vande Lanotte?

Ik geloof het niet. Voor Johan Vande Lanotte is het persoonlijk.

Het is geen geheim als ik schrijf dat Johan Vande Lanotte de grote man in Oostende is. We moeten de eerste motivatie voor zijn verzet tegen de kernuitstap dan ook daar gaan zoeken.

Johan Vande Lanotte wil in Oostende een industrieel centrum voor hernieuwbare energie uit de grond stampen. Een vooruitgeschoven kernuitstap zou potentiële investeerders afschrikken waardoor zijn droom in duigen zou vallen. Daarom is Johan Vande Lanotte in de eerste plaats tegen het uitstellen van de kernuitstap.
Let wel, op zich is er niks verkeerd aan de ambitie van Johan Vande Lanotte om zijn stad economisch te laten profiteren van de gevolgen van de kernuitstap.
Wel is het verkeerd om het belang van één stad boven de verzekerde elektriciteitsvoorziening van het ganse land te plaatsen.

Een korte schets ...

Een paar jaar geleden was de Koningin der Badsteden een economisch kerkhof en Vande Lanotte nam - naarmate zijn politieke macht toenam - de taak als redder van Oostende op zich.
Via het afleiden van heel wat regionale, federale en Europese subsidies - Oostende werd door de EU als economisch ontwikkelingsgebied erkend - ving hij zijn economisch reanimatieproject voor Oostende aan.

Van de Lanotte werd voorzitter van de raad van bestuur en lid van het directiecomité van NV AG Havenbedrijf Oostende.
Dit is een autonoom gemeentebedrijf dat het reilen en zeilen in en om de Oostendse haven coördineert.
Bovendien viel de Noordzee - toen hij federaal minister was - onder zijn bevoegdheid dus kwam dat even goed uit.
NV AG Havenbedrijf Oostende kreeg van het Vlaams Gewest enkele honderden hectaren industriegrond ter beschikking waarmee Vande Lanotte zijn 'Big Deal' kon aanvangen.

Het beheer van die honderden hectaren werd in handen gelegd van een speciaal hiertoe opgerichte onderneming die de naam NV Plassendale draagt.
Vanzelfsprekend werd niemand minder dan Johan Vande Lanotte zelf voorzitter van deze nieuwe vennootschap.

Niet zozeer was Vande Lanotte geïnteresseerd in de ontwikkeling van traditionele activiteiten op zijn industrieterreinen maar wel in vernieuwende activiteiten.
Daarom richtte hij met NV Plassendale een samenwerkingsverband op dat Greenbridge Research en Incubator heet. De voornaamste partner van NV Plassendale in Greenbridge is de Universiteit Gent alwaar Vande Lanotte het eerbare ambt van professor publiek recht bekleedt.
Het doel van Greenbridge is om via de afdeling Technologietransfer van de Universiteit Gent high tech, pharmaceutische, chemische en andere spin-off's naar Oostende te leiden.
Hiervoor kreeg de Universiteit Gent voldoende grond ter beschikking en restte nog veel ruimte voor bedrijven zonder band met de universiteit.

Overheidsgeld alleen volstond echter niet om Vande Lanotte zijn droom te realiseren...
De gedelegeerd bestuurder van NV AG Havenbedrijf Oostende (waarvan Vande Lanotte voorzitter is), Gerard Paul (tevens lid van de Vlaamse Havencommissie) richtte het investeringsfonds Amandine Fund op.
Deze vennootschap verschaft risiciokapitaal aan jonge ondernemingen die zich in Oostende komen vestigen.
Amandine Fund heeft een toegestaan kapitaal van zes miljoen euro (drie miljoen eigen middelen en drie miljoen door de Vlaamse overheid via het Arkimedes-decreet).
Naast enkele anderen werd Amandine Fund mede-opgericht door de CEO van Delhaize Belgium, Arthur Goethals, die tevens bestuurder is van De Post en lid van de raad van bestuur van het VBO. Arthur Goethals bezit - waarschijnlijk als dank voor zijn medewerking aan de realisatie van de droom van Vande Lanotte - de eer zichzelf vanaf begin dit jaar voorzitter van de Oostendse basketbalclub te noemen (de zittende voorzitter werd tot ere-voorzitter 'gepromoveerd').

Verder werd dat Amanidine Fund opgericht door NV Electrawinds. Deze firma is gevestigd op de industrieterreinen van de NV Plassendaele waarvan Johan Vande Lanotte dus voorzitter is.
De doelstelling van Electrawinds is het produceren, verkopen en verdelen van elektriciteit op basis van hernieuwbare energie en hierin is onder andere windenergie belangrijk.
Omwille van de uitstap uit kernenergie is investeren in een dergelijke onderneming bijzonder aantrekkelijk. Vandaar ook dat de Europese leidinggevende onderneming in private equity en risicokapitaal, 3i, bereid werd gevonden op 13 december 2006 een kapitaalsverhoging van 30 miljoen euro vol te storten in ruil voor een aandeel van dertig procent in Electrawinds, dat in 2007 voor ongeveer 100 miljoen euro wil investeren. Ondertussen bouwde Electrawinds al een bio-massacentrale in Oostende en plant ze er een in Moeskroen.
Ook vangt begin 2007 normaal gezien de bouw aan van een biostoomcentrale te Oostende en wordt het grootste solarpark van België in Middelkerke neergepoot.
Tot slot richtte Electrawinds een tijdelijke vennootschap op, Eldepasco, die een park in zee van 36 windmolens wil installeren op de Bank zonder Naam voor de Belgische kust. Dit park zou operationeel zijn tegen 2011 en een investering vergen van 500 miljoen euro!
Dat is echter nog niet alles! Herinneren we ons nog hoe Johan Van de Lanotte er alles aan deed om een zeewindmolenpark naar de voor de kust van Oostende gelegen Thortonbank te brengen. Geplande investering door de nieuw opgerichte onderneming C-Power: 800 miljoen euro!

Zullen al deze investeringen voldoende opleveren als de goedkopere kerncentrales langer openblijven?
Zullen investeerders nog bereid zijn risicokapitaal - waarvan hoog rendement wordt verwacht - ter beschikking te stellen?
Wat met de droom van Johan Vande Lanotte?
Loopt hij daarom zo zenuwachtig?
Is hij daarom zo bitsig?
Voelt hij dat hij zich vergaloppeerde?


Waar ging Johan Vande Lanotte in de fout?

Ten eerste heeft hij de boodschap, dat alternatieve energiebronnen nooit het wegvallen van kernenergie zou kunnen opvangen vanaf 2015, nooit ernstig genomen of geloofd.

Ten tweede zag hij kans om op basis van zijn verkeerde premisse iets enorms te doen voor zijn Oostende. Iets wat niemand hem had voor gedaan en dit werd een verblindende obsessie voor hem.

Ten derde is hij al zijn relaties beginnen aanspreken en zijn politieke invloed gaan aanwenden om zijn droom te realiseren.

Ten vierde geloofde hij ondernemingen wanneer die hem verzekerden dat de opvang wel mogelijk was. Die ondernemingen hebben gegronde redenen om te stellen dat zij de opvang wel aankunnen. Stel u voor wat er zou gebeuren met de prijs van elektriciteit mocht het aanbod door het wegvallen van kernenergie ontoereikend zijn.

Het wordt hoog tijd dat Johan Vande Lanotte aanvaard dat de voorziene kernuitstap geen optie is.
Het wordt hoog tijd dat Johan Vande Lanotte tot rede komt en zich niet blijft vastbijten in zijn Oostendse droom ten koste van het belang van een land.Ondertussen is Vande Lannotte eveneens Voorzitter van de Raad van bestuur van Electrawinds dat eveneens reeds twee vergunningen op zak heeft voor bijkomende windmolenparken:
http://www.electrawinds.be/electrawinds_powered_by_nature-projecten.asp?taal=nl&rubriekID=2055

2010 wordt een cruciaal jaar voor Eldepasco, het eerste offshore windproject van Electrawinds in de Belgische territoriale wateren. Staatssecretaris van de Noordzee Etienne Schouppe heeft de laatste vergunningen ondertekend en daarmee zit Eldepasco in de laatste rechte lijn.

El-dep-as-co wordt het derde offshore windturbineproject in België, na dat van C-power en Belwind. De naam verwijst naar de 4 initiatiefnemers : Electrawinds, het aannemersbedrijf Depret, het windbedrijf Aspiravi en de Colruyt groep.

-Nu de vergunningen verleend zijn, wat is de planning voor 2010 ?

Pieter Dehaene | Assistent Manager Wind Offshore : Op dit moment onderhandelen we nog met 3 leveranciers van offshore windturbines. De finale beslissing zal ten laatste begin 2010 vallen. Afhankelijk van het type dat we kiezen zal Eldepasco bestaan uit 36, 60 of 72 turbines. Het totale vermogen van het park is immers vastgelegd op 216 MW. Meteen daarna kan dan het bodemonderzoek starten : van elke geplande turbine wordt de bodem grondig onderzocht. Met die resultaten wordt dan een funderingsontwerp gemaakt en kunnen we prijzen opvragen bij potentiële bouwers.

Raoul van Lambalgen | Manager Wind Offshore : Momenteel loopt er al een meetcampagne voor Eldepasco. Het Antwerpse bedrijf IMDC voert hydrodynamische testen uit. Een half jaar aan een stuk meten we bijvoorbeeld de watertemperatuur, de stroming, de golfhoogtes, het zoutgehalte, … .

Pieter Dehaene | Dat gebeurt via een soort plaat die op de bodem van de zee wordt gelegd en die alle meetgegevens opslaat in een intern geheugen. Om de zoveel tijd wordt die informatie opgehaald. Zo weten we aan welke natuurkrachten de funderingen van onze turbines onderhevig zijn.

Raoul van Lambalgen | 2010 wordt het jaar van de contracten. Terwijl het Bodemonderzoek loopt en de hydrodynamische testen, onderhandelen we de contracten met de windturbinebouwer en de verschillende partijen die de elektrische infrastructuur leveren. Je hebt niet alleen de kabel die de elektriciteit van zee naar land brengt, ook tussen de turbines zijn er elektrische kabels en je hebt ook een kabel naar het transformatorplatform dat bij het windturbinepark komt.

-Hoe zit het met de financiering ? De investering wordt op 760 miljoen euro geschat. Da’s gigantisch.

Raoul van Lambalgen | Belwind is er in geslaagd om de financiering af te ronden in de slechtst denkbare economische omstandigheden. Dat toont aan dat investeerders geloven in offshore wind. Eldepasco werkt sinds kort met dezelfde financiële adviseurs als Belwind.

-Hoeveel van jullie tijd zijn jullie met offshore bezig ?

Raoul van lambalgen | Op dit moment 110 procent (lacht) ! En er is niet alleen Eldepasco. In juni hebben we de concessie binnengehaald voor Rentel. En mogelijk komt er nog meer op ons af.

Pieter Dehaene | Het project Rentel wordt in 2010 voort uitgewerkt. We starten met het milieu effecten rapport (MER) wat ongeveer een jaar in beslag neemt. Tegelijk zal ook de vergunningsaanvraag voor de kabel en de exploitatievergunning worden voorbereid. Ten vroegste eind 2010 zal dit samen worden ingediend.Rentel wordt het 4de windturbinepark op de Noordzee en is ingepland in de zone Zuid-West Schaar, gelegen tussen de Thorntonbank en de Bank Zonder Naam, op zo’n 31 kilometer voor de Belgische kust. Rentel komt dus tussen de eerder toegewezen projecten van C-Power en Eldepasco.

Het nieuwe offshore park zal bestaan uit 48 turbines van 6 MW, goed voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 288 MW en kan voorzien in het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 265 000 gezinnen. Wanneer het windpark volledig operationeel is wordt de uitstoot van CO2jaarlijks gereduceerd met 463 000 ton. De geschatte investering voor Rentel komt op ca.1 miljard euro.

Rentel verenigt Rent-A-Port en Electrawinds, partners die de nodige knowhow hebben in projectontwikkeling, projectfinanciering en het bouwen en exploiteren van windenergieparken. Beide partners hebben in Rentel een aandeel van 50 procent.

Luc Desender, CEO Electrawinds : “Het toekennen van de concessie is fantastisch nieuws voor ons energiebedrijf. Het versterkt de rol die Electrawinds wil spelen bij de ontwikkeling van windprojecten op de Noordzee. We zijn overtuigd van de mogelijkheden en maken ons sterk dat we dit prestigieuze project tot een goed einde kunnen brengen.”

Marcel Van Bouwel, directeur-generaal van Rent-A-Port: “We zijn bijzonder blij met het toekennen van deze vergunning. Ons bedrijf is zeer actief in het engineeren, coördineren en superviseren van grote infrastructuurwerken op zee in het buitenland. Deze eerste grote referentie in België (naast het andere Belgische project, Shipit) zal onze internationale expansie zeker ondersteunen in een groen vakgebied met veel toekomst.”Het windpark Seastar is ingeplant in het zeegebied tussen de zandbanken “Bank-Zonder-Naam” en de “Bligh Bank”, zowat 38 kilometer voor de kust. Het nieuwe windturbinepark valt binnen de zone die door de Belgische overheid is toegewezen voor windenergieparken en komt tussen de intussen vergunde projecten Eldepasco en Belwind.

Volgens de aanvraag wordt Seastar een windpark van 246 MW. Electrawinds en Power@sea hebben elk 50 %. Door het samenbrengen van Electrawinds en Power@Sea worden de specifieke kennis en de sterktes van beide ondernemingen gecombineerd.

Electrawinds is één van de pioniers in België voor hernieuwbare energie. Het groene stroombedrijf heeft een ruime ervaring met het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van windturbineparken in België, Italië en Frankrijk. Offshore is Electrawinds betrokken bij de projecten Eldepasco (volledig vergund) en Rentel (concessie bekomen in 2009). Electrawinds heeft ook 3 operationele biomassacentrales en verschillende solarprojecten.

Power@Sea is een specifieke investering- en ontwikkelingsmaatschappij die zich toelegt op de uitvoering van engineering opdrachten in verband met milieuvriendelijke energie-opwekking en distributie, alsook de exploitatie van energieprojecten op zee. Het organiseren van onderhoudswerkzaamheden van offshore windenergieparken en andere projecten op zee behoort eveneens tot haar activiteiten.
verder hebben we dan nog Belwind
http://meewind.nl/belwind/


Belwind
Home Het Project Feiten en Cijfers Planning Partners Pers Contact

Welkom

Belwind bouwt momenteel aan het grootste energieproject in België, m.n. een groot windmolenpark gesitueerd op een aanzienlijke afstand van de kust.

Het windpark wordt op 46 kilometer van de kust van Zeebrugge gebouwd.

Het park wordt in 2 fasen van elk 55 turbines gerealiseerd, met een totaal vermogen van 330 MW.

Jaarlijks zal het park 1.1 TWh. aan elektriciteit produceren. Dat is voldoende om ongeveer 350.000 gezinnen van groene stroom te voorzien en 540.000 ton CO2 per jaar te besparen.

Er is geen enkel windpark in de wereld dat even ver in zee is gelegen als Belwind, ook de ontwikkeling ervan is de snelste in de offshore wereld.

belwind

Hier hebben we dus een opsomming van de geplande off-shorewindmolenparken voor plusminus 1000MW vermogen.

Dus hopelijk begint iedereen nu te begrijpen waarom we dit artikel overnamen in ons deel I van dit dossier:


http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=PS2OL6U6


De dure rekening van windenergie

DOSSIER

 • vrijdag 09 april 2010


Meer windenergie in de Belgische Noordzee betekent dat de elektriciteitsfactuur van de gezinnen en bedrijven in ons land fors zal stijgen. Dat blijkt uit berekeningen van het Energie-instituut van de KU Leuven. De hogere kosten zijn te wijten aan de groenestroomsubsidies voor de windparken op zee, die worden doorgerekend aan de verbruiker. Vandaag gaat het nog om zeer kleine bedragen, maar tegen 2020 is er sprake van een verzeven- tot verveertienvoudiging. De chemie-industrie heeft een voorstel klaar om de toekomstige facturen te drukken. Ze suggereert onder meer dat de overheid een deel van de financiële inspanning draagt.


de rekenwonders onder onze lezertjes moeten maar eens hun zakrekenmachientje uit pakken en netjes berekenen hoeveel ons dat gezoef zal kosten...

18-04-2010 om 23:09 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
16-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leve de windmolens van C-power!
Het was vandaag een bijzondere dag. We lazen dat de Europese president, ons aller haiku Herman een haikuboekje heeft uitgegeven in 4 talen onder de wervende titel "haiku" het blijkt volgens de Morgen te gaan over o.a. parende padden en we kunnen ons best indenken dat onze Herman geen moeite had om deze inspiratie te vinden in zijn eigen presidentieel vivarium. Een ander belangrijk nieuws was dat een rododendron zijn naam gaf aan Prins Filip. Of was het omgekeerd. De richting ontsnapt ons even. Het gebeurde in elk geval op de Gentse floraliën. Binnenkort opent onze geliefde prins de week van de aquarium en terrariumvrienden. Benieuwd of hij daar ook een naam krijgt. President Herman zal er waarschijnlijk ook bij zijn want in het buitenland mag hij niet te veel rondlopen...we zijn dus erg benieuwd naar zijn volgende haiku...

neen, beste lezertjes de IJslandse asse benevelt onze geest (nog) niet alhoewel we ons reeds een lamme tong hebben geoefend met het trachten uitspreken van: Eyjafjallajökull-gletsjer en we komen steeds op "lul" aan het einde van deze onmogelijke naam. We merken dat de naam trouwens enkel in de geschreven pers wordt vermeld het zogenaamde "gesproken dagblad" begint er niet eens aan. Maar het is een interessante hint voor een dure kwisvraag, ja zelfs voor de schiftingsvraag als je tenminste één, vooral rijke en gulle, IJslander als sterke kandidaat hebt...

Genoeg gezwets we gaan over tot de stichtelijke lectuur: de supergrids en andere netwerken. Eerst geven we jullie nog een nuttig linkje om jullie wat dringend bij te scholen omdat we uiteindelijk allemaal stomme boerenkloten zijn:

De Europese transmissienetbeheerders hebben zich verenigd in een eigen "sociëteit die ENTSO-e draagt als naam. Voor gastransporteurs bestaat er ook zoiets maar die heten dan zeer logisch ENTSO-g. Maar we laten deze even buiten beschouwing.
Het plekje van de electriciteits-TSO's vinden jullie hier:http://www.entsoe.eu/ maar dat is voor diegenen die zich daar willen in specialiseren wat sommige politici wel eens mogen beginnen te doen alvorens nog over energie te spreken en vervolgens te citeren uit Greenpeace- en Bond Beter Leefmilieu-rapporten. Niet dat we iets kwalijks van zin zijn met deze hoogst achtenswaardige organisaties. Ze hebben hun rol als drukkingsgroep te spelen en ze doen dat zeer goed maar het zijn dus GEEN energiespecialisten als het erop aan komt om een realistisch beleid uit te stippelen. Binnen de kortste keren zitten we zonder energiebevoorrading en valt de ganse economie plat met alle katastrofale gevolgen vandien als je zou doen wat deze organisaties zeggen zogenazegd op wetenschappelijke basis...En als onze "progressieve" politici dus enkel de papegaai spelen van deze organisaties en ze laten hun beleidskeuzes enkel door deze groepen bepalen...tja dan zijn we netjes op weg om nostalgisch te worden naar de tijd der Neanderthalers.
Maar het kan blijkbaar nog erger want zo vingen we een twitter op vanwege EPSU (http://www.epsu.org/) die het volgende twiet:


UK's Ofgem: 5 Companies Bid To Own, Operate Offshore Grid Links


LONDON -(Dow Jones)- Mar 30

Britain's energy regulator Ofgem said Tuesday it has received bids from five companies seeking to own and operate nine electricity transmission links to offshore wind farms with a capacity of around 2 gigawatts.

The combined bids on the nine links, which were put up for tender last year, total GBP4 billion. The combined asset value of the links totals just over GBP1 billion. The deadline for the bids closed March 16 and the winning bids will be announced in May, Ofgem said.

The companies shortlisted are: Balfour Beatty Capital Ltd., Macquarie Capital Group Ltd., National Grid Offshore Ltd., Green Energy Transmission--a consortium of Equitix Ltd. and AMP Capital Investors Ltd.--and Transmission Capital Partners--a consortium of Transmission Capital, International Public Partnerships Ltd. (INPP.LN) and Amber Infrastructure Group.

Last year, the European Investment Bank said it would provide more than GBP300 million for the first tender and is discussing the potential for future support.

A second round of tenders for the "transitional regime" is due to open this summer with transmission links worth around GBP1 billion, Ofgem said.

The two tenders under the transitional regime cover projects that are either already operating, under construction or where the contracts have already been agreed with cable manufacturers.

Subsequent tenders will be held under the "enduring regime," under which potential investors will be able to bid to design, build, finance and maintain the transmission assets connecting offshore wind farms to the onshore grid.

The U.K.'s Department for Energy and Climate Change and Ofgem will set out the details for the enduring regime tenders later this summer.

An estimated GBP15 billion investment in transmission infrastructure will be needed to meet the government's targets for offshore wind by 2020.


In mensentaal betekent dit bericht dat de Engelse Transportnetbeheerder van plan is om een onderzeese kabel doodleuk te verkopen aan privémaatschappijen...Dat zal de zaak om te komen tot één groot Europees netwerk natuurlijk niet echt bevorderen en zeker de prijs voor de eindverbruiker van deze groene stroom niet doen dalen. We zien hier immers groepen verschijnen die graag een return op hun investering krijgen van twee cijfers...Dit zal de prijs dus zeker en vast nog de hoogte in jagen van groene stroom en dat is dus niet echt de beste manier van werken denken wij...maar wie zijn wij natuurlijk nog maar eens...
Wij weten niet echt hoe het in Engeland staat met het statuut van onderzeese verbindingen naar het vasteland. Maakt dit deel uit van de investering langs de kant van de "productie" en valt ze ten laste van investeerder van de windmolens of maakt ze deel uit van het echte netwerk? In Belgistan in dit evenmin een dwaze vraag. Momenteel wordt deze verbinding een beetje heimelijk (voor het grote publiek) gefinancierd door de consument via de Eliatarieven alhoewel ze apart van de eigenlijke transportnettarieven vallen. In feite maken ze deel uit van de investering van het wijndmolenpark. Hoe het met het eigenlijke eigendomsrecht gesteld is, daar durven we zelf niet meteen een duidelijke taal spreken maar gelukkig vonden we een interpellatie in de senaat over dit heikele onderwerp:
http://www.senate.be/www/?MIval=/Registers/ViewReg&COLL=S&POS=1&PUID=50334016&TID=50344308&LANG=nl


III. ALGEMENE BESPREKING

1. Over het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (nr. 3-1302/1)

De heer Brotcorne betreurt dat de Senaat verplicht wordt belangrijke dossiers zoals die over gas en elektriciteit met spoed af te handelen, terwijl de beslissingen van de Ministerraad van Gembloux meer dan anderhalf jaar geleden zijn genomen. Een advies van de CREG is er al evenmin. Bovendien had men hierover hoorzittingen kunnen organiseren.

De regering wil een wettelijk kader tot stand brengen voor de ontwikkeling van een off shore-windmolenpark. ELIA zal de financiering op zich nemen van de kabel die deze installaties met het vasteland zal verbinden, voor rekening van een derde. ELIA zal ook van de eigenaars groenestroomcertificaten moeten kopen tegen prijzen die hoger zijn dan wat momenteel gangbaar is.

Tevens wil de regering een degressief tarief instellen op de federale bijdrage voor de ondernemingen die veel energie verbruiken, om hun concurrentiekracht te waarborgen. Die degressiviteit wordt gekoppeld aan het in acht nemen van het sectorakkoord ter bevordering van maatregelen voor efficiënt energieverbruik.

Door de steun voor de off shore-installaties komen wij onze internationale verplichtingen na.

Men kan zich slechts verheugen over de belangrijke hulp die aan de sector van de off shore-windmolens wordt gegeven. Op die manier reageren we op onze internationale verplichtingen, die voortvloeien uit het Kyoto-protocol en geven we de windmolens — een duurzame energiebron — een plaats.

Niettemin meent de heer Brotcorne dat het ontwerp weinig informatie bevat over de investeringsaanpak en de totaalkost die uiteindelijk door de consumenten zal worden gedragen.

De regering kondigt een meerkost voor de consumenten aan die ongeveer 1 euro per megawatt/uur zal bedragen. Zal met die kostprijs de deelname aan de aankoop van de kabel, waarvan een derde door ELIA zal worden gedragen, worden betaald ? Zal hij ook dienen om de groenestroomcertificaten te kopen, de kosten die dit zal meebrengen voor de netbeheerder en om de tolerantiemarge te verhogen ?

De dagbladpers meldt dat de minister een samenwerkingsakkoord plant met de gewesten over de groenestroomcertificaten. Het verbaast toch dat dat akkoord niet werd gesloten terwijl de laatste hand werd gelegd aan het wetsontwerp, zodat beide tegelijk door het parlement konden worden onderzocht, en een antwoord kon worden gegeven op bepaalde vragen die vandaag nog rijzen.

De groenestroomcertificaten die de regering aan de projectontwikkelaar C-Power wil toekennen, behoren tot de bevoegdheid van de gewesten. Er zijn er vandaag 700 000 in de gewesten en het project van de off shore-windmolens zal er nog eens 600 000 op de markt brengen, met de verplichting voor ELIA om ze te kopen. Dat aantal zal een prijsdaling van de groenestroomcertificaten op de gewestmarkten veroorzaken, wat onrechtstreeks een negatieve weerslag zal hebben op het vertrouwen van de investeerders in de windmolenmarkt. Tevens verplicht het wetsontwerp tot de aankoop van de groenstroomcertificaten tegen 107 euro. In vergelijking met de marktprijs is dat duur : in het Waalse gewest bijvoorbeeld, kost het groenestroomcertificaat 92 euro. Wanneer men die hoge prijs combineert met het aantal certificaten dat op de markt komt, kan men zich afvragen wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor de tarieven van de netbeheerders en uiteindelijk voor het tarief dat de consument voorgeschoteld krijgt.

De heer Brotcorne meent dat de bepalingen van het ontwerp eigenlijk slechts over een privé-project gaan, namelijk dat van het C-Power consortium, dat een investering in de Noordzee plant. Het ontwerp lijkt wel op maat gemaakt voor die investeerder en dreigt alle investeerders die zich morgen op de markt kunnen aandienen te discrimineren.

Het ontwerp voorziet immers in vier soorten specifieke hulp :

1. de cofinanciering van de verbindingskabel ten belope van een derde door ELIA, met als maximum 25 miljoen euro;

2. het instellen van een tolerantiemarge van 30 % voor productie-afwijkingen, tegenover 10 % voor de andere vormen van productie;

3. de verhoging van de aankoopprijs van de groenestroomcertificaten die Elia wordt opgelegd;

4. het instellen van een rendabiliteitswaarborg indien het project onderbroken wordt, die overeenkomt met die voor lange-termijninvesteringen met vergelijkbare risico's.

Er is tevens sprake van discriminatie van de on shore-projecten, want die krijgen geen hulp voor de verbinding, noch de volledige waarborg door middel van groenestroomcertificaten en vooral geen verhoging van de tolerantiemarge tot 30 %. Het klopt dat de gewesten bevoegd zijn voor de on shore-windmolens, maar precies daarom was het beter geweest een algemene regeling te treffen na onderhandelingen met de gewesten, zodat de aanpak dezelfde is voor alle investeerders.

Wat de financiering van de onderzeese kabel betreft, was het advies van de CREG noodzakelijk, aangezien het beslag op de middelen van ELIA om daarin te investeren gevolgen zal hebben op de financiering van die onderneming en dus op wat aan de consument zal worden gevraagd.

Wie wordt eigenaar van de kabel ? Wordt ELIA voor een derde eigenaar van de kabel, wat met zijn investering overeenkomt, of geeft die investering het integendeel geen enkel eigendomsrecht ?

In het eerste geval kan ELIA die investering afschrijven en er de kosten spreiden, wat de consument ten goede komt.

De degressiviteit voor de federale ondernemingen die veel energie verbruiken is een positief punt, maar ze wordt alleen toegekend aan ondernemingen die hebben deelgenomen aan een convenant. Dergelijke akkoorden bestaan echter niet in het Brusselse Gewest. In zijn advies op het voorontwerp maakte de Raad van State daarbij gewag van een mogelijke bron van discriminatie.

Tevens heeft de Raad van State erop gewezen dat de federale bijdrage eigenlijk een belasting is. Overeenkomstig de Grondwet moeten de uitvoeringsbepalingen ervan bijgevolg bij wet worden bepaald en niet bij koninklijk besluit. Bovendien moet op die bijdrage BTW worden betaald. BTW opleggen op een belasting komt neer op het dubbel belasten van eenzelfde goed.

De bijdrage zal moeten worden geïnd door de elektriciteitsleveranciers. Ze staan ongetwijfeld dichter bij de consument, maar men zadelt hen op met administratiekosten voor het innen van die bijdrage, met het risico dat ze die zelf doorberekenen in de elektriciteitsprijs.

De heer Steverlynck plaatst kanttekeningen bij de steunmaatregelen voor de installatie van off shore-windmolens (art. 62). De kostprijs voor de maatregelen ter ondersteuning van deze alternatieve energiebron zou 125 tot 130 euro per MW/uur bedragen, terwijl gewone (kern)centrales voor dezelfde prijs 4 tot 5 MW/uur kunnen opwekken. In de bevoegde Kamercommissie zijn heel wat opmerkingen geuit over de discriminatie tussen offshore- en onshorewindmolenparken. Met betrekking tot deze laatste categorie heeft de minister verklaard dat zij een regionale bevoegdheid vormt. In de verantwoording van het amendement nr. 18, ingediend na goedkeuring van het verslag, bestrijdt de auteur van het amendement deze argumentatie. Volgens het amendement « gaat het hier om tariferingen, en daarin worden de balanskosten verrekend. Terzake is de federale overheid bevoegd voor alle vormen van elektriciteitsproductie » (stuk Kamer, nr. 51-1845/31). Vanuit die invalshoek kan de discriminatie tussen offshore- en onshorewindmolens uit de weg worden geruimd. Spreker wenst hierover het standpunt van de minister te kennen.

Met betrekking tot het degressief tarief dat afhankelijk is van de ondertekening van een convenant, heeft de minister verklaard dat een dergelijk convenant « zeer binnenkort » voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal worden ondertekend. De heer Steverlynck vraagt zich af of hiermee « onverwijld » wordt bedoeld. Wat is het juiste tijdschema ?

Vervolgens verwijst de heer Steverlynck naar de rol van de Nationale Toezichthoudende Instantie (NSA) in de luchtvaartsector (art. 48). Spreker stelt zich de vraag naar de verhouding van deze instantie met Belgocontrol. Voorts worden de werkingskosten van de NSA volledig doorgerekend aan de luchtvaartsector. De Raad van State heeft echter opgemerkt dat niet alle activiteiten van de NSA in het voordeel van de luchtvaartsector zijn. Sommige behelzen het algemeen belang. Bijgevolg kan niet van een heffing worden gesproken. De Raad van State was dan ook van oordeel dat het hier om een fiscale maatregel gaat die niet op deze wijze mag worden ingevoerd. De minister heeft hier in de Kamercommissie geen afdoend antwoord op verstrekt.

De heer Steverlynck stipt verder aan dat de dienst Wetsevaluatie een aantal opmerkingen heeft gemaakt over het gebrek aan concordantie tussen de Nederlandse en de Franse tekst. Is de minister bereid de teksten te corrigeren ?

Antwoorden van de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid

Over drie elementen van het ontwerp zijn de principiële beslissingen reeds enige tijd geleden genomen en uitvoerig besproken in het Parlement en in de pers.

De CREG heeft een advies uitgebracht over de procedure, maar niet over de keuze inzake off shore en de degressiviteit, aangezien beide afhangen van politieke beslissingen. De CREG speelt de rol van regulator in de sector, met een controle ex ante, maar hoeft uiteraard geen andere bevoegdheden te krijgen waardoor zij rechter én partij zou kunnen worden.

De aankoop van groenestroomcertificaten wordt in het ontwerp niet geregeld. Het samenwerkingsakkoord daarover zal in november worden besproken. Als de markt van de groenestroomcertificaten werkt zoals gepland, bedraagt de totale waarde van een groenestroomcertificaat in de gewesten evenveel als de waarde van de boete die wordt vermeden en waarbij ook nog eens de belasting moet worden geteld die de onderneming moet betalen om de boete netto te kunnen betalen, namelijk ongeveer 110 euro, een hoger bedrag dus dan de vermelde 107 euro.

Het bedrag van 0,99 euro per megawatt/uur stemt overeen met een park van 60 windmolens, een aantal dat we nog niet bereikt hebben.

Het klopt dat C-Power een project heeft ingediend, maar het is niet het enige, en het wetsontwerp heeft geenszins de bedoeling een onderneming te bevoordelen.

Op de verwijten van discriminatie antwoordt dat minister dat de off shore-techniek veel meer onderhevig is aan veranderingen in windsterkte dan windmolens op het vasteland. Het onderscheid inzake tolerantiemarge en rentabiliteitsgarantie is dus gerechtvaardigd.

De termijn wordt bepaald op 20 jaar aangezien een off shore-installatie veel meer kost dan installaties op het vasteland.

Met de degressiviteit hangen geen stijgingen van de administratiekosten samen. Het enige gevolg is dat een degressief plafond wordt ingesteld om de concurrentiepositie van de ondernemingen te waarborgen.

De heer Brotcorne vraagt of ELIA, dat een derde van de onderzeese kabel moet financieren (art. 62) ook mede-eigenaar wordt.

De minister antwoordt dat dat niet het geval is.

Wat de vragen van de heer Steverlynck betreft, stipt de minister aan dat op zee gewonnen windenergie een hoge prijs heeft, maar als België het Kyotoprotocol wenst na te leven, dan dient het zijn bronnen van energiewinning te diversifiëren en daar eventueel een hoge prijs voor te betalen. Bovendien is windenergie een hoogtechnologische aangelegenheid die heel wat research & development vergt. Op die manier voert ons land dus tegelijkertijd ook de Lissabon-agenda uit.

Het verschil tussen off shore- en on shore-windmolenparken is niet louter een kwestie van bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de gewesten. Er bestaan ook feitelijke verschillen waarvoor het amendement ingediend in de Kamer onvoldoende aandacht had. Op zee is de tolerantiemarge inzake wind veel gevoeliger. Soms is er te veel wind, soms te weinig. In beide gevallen kan een windmolen op zee niet worden ingeschakeld. Deze extreme situaties doen zich veel minder te land voor.


Voilà, hier staat dus officieel veel uitgelegd wat de meeste consumenten niet weten. Eerst en vooral dat Elia de financiering voor één derde regelt op kosten van de consument van de onderzeese kabelverbinding ZONDER DAT ER EIGENDOMSRECHT WORDT GECREEERD. Elia kan niet eens deze investering afschrijven dat doet C-Power waarschijnlijk wel en C-power zal nadien wel de prijs van haar kabel nog eens doorrekenen in haar tarieven...bingo. Je zou de uitvinder van zoveel leuks al voor minder voorzitter van jet bestuurders maken...vraag het maar eens aan Vande Lanotte nu voorzitter bij C-Power.

Verder vernemen we hier toch nog meer leuke dingen maar die moet je zelf maar ontdekken. Wij ontdekken vooral dat deze kabel wel door ons betaald wordt maar in feite volledig in privéhanden blijft. Dat is dus echt zware kost...als we dat dus doen voor alle windmolenparken dan is meteen het probleem van de supergrids een stuk ingewikkelder....


Voor diegenen die elders lazen dat windmolens in zee efficiënter zullen draaien dan op het vasteland...die zijn er dus ook aan voor de moeite want in Belgistan is dan net het omgekeerde we citeren voor diegenen die het niet meteen terugvinden:


Op de verwijten van discriminatie antwoordt dat minister dat de off shore-techniek veel meer onderhevig is aan veranderingen in windsterkte dan windmolens op het vasteland. Het onderscheid inzake tolerantiemarge en rentabiliteitsgarantie is dus gerechtvaardigd.

Je vindt hier trouwens een Europees rapport over on-shore en off-shore windenergie en je zal merken dat die twee moeilijk te vergelijken vallen omdat een windmolen in zee hoger kan gebouwd worden en dus ook veel meer vermogen kan ontwikkelen...dus helemaal niet wat de Minister hierboven wauwelt...

http://www.energy.eu/publications/a07.pdf

Verder kunnen jullie hier eens vergelijken, een echte benchmark inderdaad, wat onze buren als minimumprijs hebben vastgelegd voor hun off-shore windmolenparken. In Belgistan is dat dus 107€ gedurende 20 jaar voor C-power...
http://www.offshorewindenergy.org/search_db_countries.php?grid_id=2

hier vinden jullie dat op de laatste lijn per land:

Grid issues by country

Belgium
Germany
Republic of Ireland
Netherlands
Poland
Sweden
United Kingdom


en nog veel overtuigender klinkt het hier:
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.duurzameenergiethuis.nl/wp-content/uploads/2009/02/windenergie_offshore.jpg&imgrefurl=http://www.duurzameenergiethuis.nl/energie/rwe-innogy-participeert-financieel-in-c-powers-1916.html&usg=__nsKkndh3d7OWtgzqAckl-5-io3k=&h=331&w=280&sz=21&hl=nl&start=1&sig2=t6UM5Z0YPKj2Rmy-gWiPFw&itbs=1&tbnid=S68d_8dfp9o31M:&tbnh=119&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Doff-shore%2Bc-power%26hl%3Dnl%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:nl:official%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=KtfIS7-uApLL-Qb11ZXgCg


auto’s | Home | Open huizen voor bezichtiging zonne-energie »

RWE Innogy participeert financieel in C-Power’s offshore windenergiepark

5 mei 2009

offshore_windmolenparkRWE Innogy heeft een overeenkomst getekend voor de overname van 20,22% van de aandelen van C-Power. C-Power is de ontwikkelaar en uitvoerder van offshore windenergieparken waarin de Belgische investeringsondernemingen Ecotech Finance en Socofe participeren. RWE Innogy heeft, naast de overname van de directe participatie van Ecotech Finance en Socofe, tevens ingestemd een aanvullend aandeel van 6,5% over te nemen van andere C-Power-aandeelhouders (EDF Energies Nouvelles, NUHMA en DEME).

C-Power heeft niet alleen het offshore windenergiepark Thornton Bank ontwikkeld, maar is tevens verantwoordelijk voor de realisatie hiervan. Het Thornton Bank project is het eerste offshore windenergiepark voor de Belgische kust dat al volledige goedkeuring heeft gekregen. De bouw werd op 23 mei 2007 gestart en na de bouw van de windturbines in de zomer 2008 werd ook de aansluiting op het elektriciteitsnet eind 2008 gerealiseerd en sinds begin dit jaar wordt er reeds elektriciteit in het transportnet geïnjecteerd.

Prof. Fritz Vahrenholt, directeur van RWE Innogy: “Thornton Bank is een van de eerste offshore windenergieparken op de hele wereld. Het park zal worden gebouwd tot 30 km van de kust, op een waterdiepte tot wel 28 meter. Deze investering is voor ons dan ook de uitgelezen kans om een bijdrage te leveren aan de offshore-branche, maar ook om op dit gebied nog veel meer ervaring op te doen. Dit zal zeker ten goede komen aan onze ambitieuze ontwikkelingsdoelstellingen voor de offshore-branche.”

Filip Martens, Algemeen Directeur van C-Power: “We zijn zeer verheugd dat wij in RWE een zeer ervaren partner hebben gevonden voor de bouw en verdere ontwikkeling van het Thornton Bank-project, omdat we met dit windenergiepark hoge standaards willen zetten in de offshore-branche.”

Claude Grégoire, directeur van Socofe: “Socofe en Ecotech Finance begeleiden hun dochteronderneming C-Power al vanaf de start van dit project. Onze betrokkenheid maakt al bijna tien jaar lang de financiering van deze technisch-economische ontwikkeling mogelijk. Met een aandeel van nu 20 procent zijn we nog steeds maatgevend betrokken bij dit project, en zijn wij nog steeds overtuigd van het succes van het project. ”

Michel Savonet, voorzitter van het uitvoerend comité van Ecotech Finance: “We zijn vooral blij met het feit dat de overname wordt gerealiseerd door RWE, een groep met een goede reputatie en kennis van zaken. Samen met Socofe zullen wij het project blijven stimuleren en deelnemen in de financiering van de tweede fase met de verkoopsopbrengst. Ook het opstarten van vergelijkbare projecten is denkbaar.”

Het windenergiepark heeft een totale geïnstalleerd vermogen van wel 300 MW en zal naar verwachting ongeveer 1.000 GWu stroom per jaar produceren. Dit stroomvolume is voldoende voor de energiebehoeften van ongeveer 600.000 mensen. Het park zal worden uitgerust met 60 windturbines van 5 MW. De eerste zes windturbines zijn al in de pilootfase naar tevredenheid gebouwd. Deze zullen naar verwachting gemiddeld ongeveer 3.700 uur maximaal vermogen leveren, wat een zeer goed resultaat is voor offshore windenergieparken. De volgende projectfasen zullen tegen het jaar 2013 volledig uitgevoerd zijn. Het windenergiepark zal al een aanzienlijke bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de hernieuwbare energie doelstellingen die de Belgische regering heeft gesteld. In vergelijking met een moderne gasgestookte krachtcentrale zorgt het windenergiepark voor een verminderde CO2-uitstoot van 450.000 ton per jaar.

Voor de productie van de offshore windenergie worden Groene Stroom Certificaten toegekend.
De elektriciteitsleveranciers actief op de Belgische markt moeten in verhouding tot hun geleverd elektriciteitsvolume een bepaald percentage duurzame energie opnemen dat evenredig is aan de doelstellingen. De prijs van de certificaten is gebaseerd op vraag en aanbod, maar afhankelijk van de energietechnologie kan de prijs lager uitvallen. De minimumprijs van een offshore windcertificaat is vastgesteld op EUR 107/MWu voor de eerste 216 MW. Er geldt een toeslag van EUR 90/MWu wanneer de 216 MW wordt overschreden.

RWE Innogy is in Groot-Brittannië reeds sterk vertegenwoordigd in de offshore windenergiesector. Naast het bestaande 60-MW-windenergiepark North Hoyle voor de kust van Wales zal het bedrijf daar dit jaar al zijn tweede windenergiecentrale Rhyl Flats met 90 MW geïnstalleerd vermogen in bedrijf nemen. Het eveneens voor Wales geplande offshore-windenergiepark Gwynt y M(oo)r zal met 750 MW wereldwijd een van de grootste in zijn soort worden. Met 50 procent is RWE Innogy bovendien betrokken bij het voor de Oost-Engelse kusten gelegen offshore-windenergiepark Greater Gabbard. Dit windenergiepark zal tegen de voltooiing in 2011 over een geïnstalleerd vermogen van 500 MW beschikken. Ook langsheen de continentaal-Europese kust wil RWE Innogy de offshore-windenergie-opportuniteiten verder uitbreiden. Zo plant het bedrijf in Duitsland 40 kilometer voor het Noordzee-eiland Juist de aanleg van de circa 960 MW windenergiecentrale Innogy Nordsee 1 en in Nederland zal voor de Noord-Hollandse kust het 300-MW-offshore windenergiepark Tromp Binnen ontstaan. In totaal ontwikkelt RWE Innogy op meerdere locaties in Nederland windenergieprojecten op zee met een geïnstalleerd vermogen van 2.000 MW.

Bron: APSen kan iemand ons hier even vlug komen uitrekenen hoeveel dat de consument aan groene stroomcertificaten zal kosten als dit park volledig is gebouwd en op volle toeren zal draaien? Gelieve ook rekening te houden met de "kleine toeslag" na het bereiken van 216 MW...en vergeet niet beste lezertjes dat wij dat als consument moeten ophoesten want Elia zal verplicht zijn deze prijs te dokken en zal dat natuurlijk in zijn tarieven moeten doorrekenen tenzij ze het faillissement willen aanvragen....gesnopen beste lezertjes? En morgen gaan we verder...

16-04-2010 om 23:52 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
15-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ha'aretz en de mossad...het begin


en zo kwam Ha'aretz in conflict met de Mossad....

http://www.counterpunch.org/cook04132010.htmlApril 13, 2010

Whistleblowing Israeli Journalist Treated as "Fugitive Felon"

Mossad Operation Threatened Against Reporter

By JONATHAN COOK

in Nazareth.

An Israeli journalist who went into hiding after writing a series of reports showing lawbreaking approved by Israeli army commanders faces a lengthy jail term for espionage if caught, as Israeli security services warned at the weekend they would “remove the gloves” to track him down.

The Shin Bet, Israel’s secret police, said it was treating Uri Blau, a reporter with the liberal Haaretz daily newspaper who has gone underground in London, as a “fugitive felon” and that a warrant for his arrest had been issued.

Options being considered are an extradition request to the British authorities or, if that fails, a secret operation by Mossad, Israel’s spy agency, to smuggle him back, according to Maariv, a right-wing newspaper.

It was revealed yesterday that Mr Blau’s informant, Anat Kamm, 23, a former conscript soldier who copied hundreds of classified documents during her military service, had confessed shortly after her arrest in December to doing so to expose “war crimes”.

The Shin Bet claims that Mr Blau is holding hundreds of classified documents, including some reported to relate to Operation Cast Lead, Israel’s attack on Gaza in winter 2008 in which the army is widely believed to have violated the rules of war.

Other documents, the basis of a Haaretz investigation published in 2008, concern a meeting between the head of the army, Gabi Ashkenazi, and the Shin Bet in which it was agreed to ignore a court ruling and continue carrying out executions of Palestinian leaders in the occupied territories.

Yuval Diskin, head of the Shin Bet, who has said his organisation was previously “too sensitive with the investigation”, is now demanding that Mr Blau reveal his entire document archive and take a lie-detector test on his return to identify his sources, according to Haaretz. The newspaper and its lawyers have recommended that he remain in hiding to protect his informants.

Haaretz has also revealed that, in a highly unusual move shortly before Israel’s attack on Gaza, it agreed to pull a printed edition after the army demanded at the last minute that one of Mr Blau’s stories not be published. His report had already passed the military censor, which checks that articles do not endanger national security.

Lawyers and human rights groups fear that the army and Shin Bet are trying to silence investigative journalists and send a warning to other correspondents not to follow in Mr Blau’s path.

“We have a dangerous precedent here, whereby the handing over of material to an Israeli newspaper … is seen by the prosecutor’s office as equivalent to contact with a foreign agent,” said Eitan Lehman, Ms Kamm’s lawyer. “The very notion of presenting information to the Israeli public alone is taken as an intention to hurt national security.”

The Shin Bet’s determination to arrest Mr Blau was revealed after a blanket gag order was lifted late last week on Ms Kamm’s case. She has been under house arrest since December. She has admitted copying hundreds of classified documents while serving in the office of Brig Gen Yair Naveh, in charge of operations in the West Bank, between 2005 and 2007.

Under an agreement with the Shin Bet last year, Haaretz and Mr Blau handed over 50 documents and agreed to the destruction of Mr Blau’s computer.

Both sides accuse the other of subsequently reneging on the deal: the Shin Bet says Mr Blau secretly kept other documents copied by Ms Kamm that could be useful to Israel’s enemies; while Mr Blau says the Shin Bet used the returned documents to track down Ms Kamm, his source, after assurances that they would not do so.

Haaretz said Mr Blau fears that they will try to identify his other informants if he hands over his archive.

Mr Blau learnt of his predicament in December, while out of the country on holiday. He said a friend called to warn that the Shin Bet had broken into his home and ransacked it. He later learnt they had been monitoring his telephone, e-mail and computer for many months.

In a move that has baffled many observers, the Shin Bet revealed last week that Mr Blau was hiding in London, despite the threat that it would make him an easier target for other countries’ intelligence agencies.

Amir Mizroch, an analyst with the right-wing Jerusalem Post newspaper, noted that it was as if Israel’s security services were “saying to Syrian, Lebanese, Palestinian, Hizbullah and Iranian intelligence agents in London: ‘Yalla, be our guests, go get Uri Blau’.” He added that the real goal might be to flush out Mr Blau so that he would seek sanctuary at the Israeli embassy.

Ms Kamm is charged with espionage with intent to harm national security, the harshest indictment possible and one that could land in her jail for 25 years. Yesterday another of her lawyers, Avigdor Feldman, appealed to Mr Blau to return to Israel and give back the documents to help “minimise the affair”.

“The real question is whether this exceptionally heavy-handed approach is designed only to get back Kamm’s documents or go after Blau and his other sources,” said Jeff Halper, an Israeli analyst. “It may be that Kamm is the excuse the security services need to identify Blau’s circle of informants.”

Mr Blau has already published several stories, apparently based on Ms Kamm’s documents, showing that the army command approved policies that not only broke international law but also violated the rulings of Israel’s courts.

His reports have included revelations that senior commanders approved extra-judicial assassinations in the occupied territories that were almost certain to kill Palestinian bystanders; that, in violation of a commitment to the high court, the army issued orders to execute wanted Palestinians even if they could be safely captured; and that the defence ministry compiled a secret report showing that the great majority of settlements in the West Bank were illegal even under Israeli law.

Although the original stories date to 2008, the army issued a statement belatedly this week that Mr Blau’s reports were “outrageous and misleading”. No senior commanders have been charged over the army’s lawbreaking activities.

B’Tselem, an Israeli human rights group, said its research had shown that “in many cases soldiers have been conducting themselves in the territories as if they were on a hit mission, as opposed to arrest operations”.

It added that the authorities had “rushed to investigate the leak and chose to ignore the severe suspicions of blatant wrongdoings depicted in those documents”.

A group of senior journalists established a petition this week calling for Mr Blau to be spared a trial: “So far, the authorities have not prosecuted journalists for holding secret information, which most of us have had in one form or another. This policy by the prosecution reflects, in our view, an imbalance between journalistic freedom, the freedom of expression and the need for security.”

However, media coverage of the case in Israel has been largely hostile. Yuval Elbashan, a lawyer, wrote in Haaretz yesterday that Mr Blau’s fellow military reporters and analysts had in the past few days abandoned their colleague and proven “their loyalty to the [security] system as the lowliest of its servants”.

One, Yossi Yehoshua, a military correspondent with the country’s largest-circulation newspaper, Yedioth Aharonoth, who is said to have been approached by Ms Kamm before she turned to Mr Blau, is due to testify against her in her trial due next month.

Chat forums and talkback columns also suggest little sympathy among the Israeli public for either Ms Kamm or Mr Blau. Several Hebrew websites show pictures of Ms Kamm behind bars or next to a hangman’s noose.

A report on Israel National News, a news service for settlers, alleged that Ms Kamm had been under the influence of “rabidly left-wing“ professors at Tel Aviv University when she handed over the documents to the Haaretz reporter.

Jonathan Cook is a writer and journalist based in Nazareth, Israel. His latest books are “Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East” (Pluto Press) and “Disappearing Palestine: Israel's Experiments in Human Despair” (Zed Books). His website is www.jkcook.net.

A version of this article originally appeared in The National (www.thenational.ae), published in Abu Dhabi.


15-04-2010 om 23:16 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ha'aretz ligt onder vuur in Israel
en in Israel is er ook wat loos...men valt daar onze lievelingskrant Ha'aretz aan...

http://www.counterpunch.org/


April 15, 2010

"A Shin Bet State"

Israel Targets Ha'aretz

By JONATHAN COOK

Nazareth

An Arab member of the Israeli parliament is demanding that a newspaper be allowed to publish an investigative report that was suppressed days before Israel attacked Gaza in winter 2008.

The investigation by Uri Blau, who has been in hiding since December to avoid arrest, concerned Israeli preparations for the impending assault on Gaza, known as Operation Cast Lead.

In a highly unusual move, according to reports in the Israeli media, the army ordered the Haaretz newspaper to destroy all copies of an edition that included Blau’s investigation after it had already gone to press and been passed by the military censor. The article was never republished.

Blau has gone underground in London after the Shin Bet, Israel’s secret police, demanded he return to Israel to hand back hundreds of classified documents they claim are in his possession and to reveal his sources. He published several additional reports for Haaretz in 2008 and 2009 that severely embarrassed senior military commanders by showing they had issued orders that intentionally violated court rulings, including to execute Palestinians who could be safely apprehended.

Haneen Zoubi, an MP who previously headed an Israeli media-monitoring organization, said it was “outrageous” that the suppressed report was still secret so long after the Gaza attack. She is to table a parliamentary question to Ehud Barak, the defense minister, today demanding to know why the army suppressed the article and what is preventing its publication now. Barak must respond within 21 days.

She said publication of the article was important both because Israel had been widely criticized for killing many hundreds of civilians in its three-week assault on Gaza, and because subsequent reports suggested that Israeli commanders sought legal advice months before the operation to manipulate the accepted definitions of international law to make it easier to target civilians.

“There must be at least a strong suspicion that Mr Blau’s article contains vital information, based on military documentation, warning of Israeli army intentions to commit war crimes,” she said in an interview. “If so, then there is a public duty on Haaretz to publish the article. If not, then there is no reason for the minister to prevent publication after all this time.”

Zoubi’s call yesterday followed mounting public criticism of Haaretz for supporting Blau by advising him to stay in hiding and continuing to pay his salary. In chat forums and talkback columns, the reporter has been widely denounced as a traitor. Several MPs have called for Haaretz to be closed down or boycotted.

A Haaretz spokeswoman refused to comment, but a journalist there said a “fortress mentality” had developed at the newspaper. “We’ve all been told not to talk to anyone about the case,” he said. “There’s absolute paranoia that the paper is going to be made to suffer because of the Blau case.”

Amal Jamal, a professor at Tel Aviv University who teaches a media course, said he was concerned with the timing of the Shin Bet’s campaign against Blau. He observed that they began interviewing the reporter about his sources and documents last summer as publication neared of the Goldstone report, commissioned by the United Nations and which embarrassed Israel by alleging it had perpetrated war crimes in Gaza.

“The goal in this case appears to be not only to intimidate journalists but also to delegitimize certain kinds of investigations concerning security issues, given the new climate of sensitivity in Israel following the Goldstone report.” He added that Blau, who had quickly acquired a reputation as Israel’s best investigative reporter, was “probably finished” as a journalist in Israel.

Shraga Elam, an award-winning Israeli reporter, said Blau’s suppressed article might also have revealed the aims of a widely mentioned but unspecified “third phase” of the Gaza attack, following the initial air strikes and a limited ground invasion, that was not implemented. He suspected the plans involved pushing some of Gaza’s population into Egypt under cover of a more extensive ground invasion. The plan had been foiled, he believed, because Hamas offered little resistance and Egypt refused to open the border.

On Monday, an MP with the centrist Kadima Party, Yulia Shamal-Berkovich, called for Haaretz to be closed down, backing a similar demand from fellow MP Michael Ben-Ari, of the right-wing National Union. She accused Haaretz management of having “chosen to hide” over the case and blamed it for advising Mr Blau to remain abroad. She said the newspaper “must make sure the materials that are in his possession are returned. If Haaretz fails to do so, its newspaper licence should be revoked without delay.”

Another Kadima MP, Yisrael Hasson, a former deputy head of the Shin Bet, this week urged Haaretz readers to boycott the newspaper until Blau is fired. A petition calling on the Shin Bet to end its threat to charge Blau with espionage has attracted the signatures of several prominent journalists in Israel.

“We believe the Blau case is unique and are concerned this unique case will create a dangerous precedent,” their letter states. “Until now, prosecution authorities have not sought to try reporters for the offence of holding classified information, an offence most of us are guilty of in one way or another.”

A group of Israeli human rights organisations is due to submit a letter this week to the government demanding that the investigation concentrate on lawbreaking by the army rather the “character assassination” of Blau and his sources.

Yesterday, the supreme court tightened restrictions on Anat Kamm, one of Blau’s main informants, who has been under house arrest since December for copying up to 2,000 military documents while she was a soldier. She is accused of espionage with intent to harm the state, a charge that carries a tariff of 25 years in jail.

The papers copied by Kamm, 23, included military orders that violated court rulings and justified law-breaking by soldiers.

Judge Ayala Procaccia said: “The acts attributed to the respondent point to a deep internal distorted perception of a soldier's duties to the military system he or she is required to serve, and a serious perversion from the basic responsibility that a citizen owes the state to which he or she belongs.” Kamm, the court decided, must not leave her apartment and must be watched by a close relative at all times.

Media coverage of the case in Israel has been largely hostile to both Kamm and Blau. Gideon Levy observed in Haaretz today: “The real betrayal has been that of the journalists, who have betrayed their profession -- journalists who take sides with the security apparatus against colleagues who are doing their job bringing light to the dark.”

Calling Israel “a Shin Bet state”, Levy added: “If it depended on public opinion, Kamm and Blau would be executed and Haaretz would be shut down on the spot.”

Jonathan Cook is a writer and journalist based in Nazareth, Israel. His latest books are “Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East” (Pluto Press) and “Disappearing Palestine: Israel's Experiments in Human Despair” (Zed Books). His website is www.jkcook.net.

A version of this article originally appeared in The National (www.thenational.ae), published in Abu Dhabi.


15-04-2010 om 23:05 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groene energie vanop de IJzertoren?
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Kijk eens aan. Nu de IJslandse goden zich wreken om al het onrecht dat hun land werd en wordt aangedaan door de financiële crisis en de bankencrisis en ze ons massa's stof en as sturen om ons luchtverkeer in de war te sturen begint ook de Vlaamse regering zich te roeren in het energiedebat.
En wat beweegt er nu plots?


http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=832OS21M&word=vlaams+energieVlaanderen maakt werk van energiebedrijf

 • donderdag 15 april 2010

 • Auteur: Bart Brinckman
BRUSSEL - Het Vlaams Energiebedrijf staat volop in de steigers. De N-VA is van plan strikt toe te kijken.
Van onze redacteur

Vijftien jaar geleden richtte de Vlaamse regering Telenet op, mede om de monopoliepositie van Belgacom te doorbreken. Het initiatief groeide uit tot een succes. Momenteel staat het Vlaams Energiebedrijf (VEB) in de steigers. Dat moet de kleine groenestroomproducenten en -leveranciers verenigen in één maatschappij en zo ‘op een kleinschalige manier' de concurrentie met Electrabel aangaan.

Voor de N-VA was zo'n energiebedrijf een van de speerpunten in haar campagne. De oprichting ervan valt onder de bevoegdheid van Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten (SP.A). Voor dit jaar schreef de regering 200miljoen euro aan investeringskredieten in. Maar voorlopig raakte nog geen concreet project op de regeringstafel. N-VA-parlementslid Liesbeth Homans moest gisteren dan ook toegeven dat het ‘onduidelijk blijft welk project de regering zal ontwikkelen. Maar wij hopen dat er rekening wordt gehouden met onze visie'.

Concreet ziet Homans vier redenen om zo'n energiebedrijf op te starten. Ten eerste zou het Vlaanderen de kans bieden om zelf bij te dragen aan enkele Europese energiedoelstellingen. Bovendien zou de afhankelijkheid van de buitenlandse energie-import erdoor verkleinen. Monopolist Electrabel zou (iets) meer concurrentie krijgen en dat kan ten slotte een lagere energiefactuur in de hand werken.

Homans blijft realistisch. Een investering van 200 miljoen is niet meer dan een peulschil. Voor de N-VA moet het energiebedrijf een ‘rollend fonds' worden, een investeringsmaatschappij met een eigen knowhow. ‘Als investeringsmaatschappij moet het VEB participaties nemen in rationele energie-installaties en -producenten', legt Homans uit. ‘Als bepaalde initiatieven na verloop van tijd levensvatbaar zijn, kunnen de participaties worden verkocht, waarna geïnvesteerd kan worden in nieuwe initiatieven.' De N-VA rekent ook op een samenwerking met de Europese Investeringsbank.

Via de participaties kan het VEB volgens de N-VA uitgroeien tot dé motor om de bestaande producenten en leveranciers van groene stroom te verenigen in één maatschappij. ‘Zo krijgen we een relatief sterkere groep die verder kan groeien en streven naar een groter marktaandeel', zegt de partij. Het VEB moet daarbij ook participeren in de productie en rationeel energiegebruik.

Ook proefprojecten in hernieuwbare energie kunnen profiteren van de oprichting van de maatschappij. Met een eigen energiebedrijf geeft Vlaanderen bovendien het goede voorbeeld. Het VEB zou projecten rond energiebesparende maatregelen in de gebouwen van de Vlaamse overheid (installeren dubbele beglazing) kunnen voorfinancieren. Met de besparingen die daardoor worden gerealiseerd, kan de investering achteraf worden terugbetaald.

Ten slotte kan het VEB deelnemen aan klimaatfondsen om emissierechten te verwerven. Zo kan de kloof worden gedicht tussen de eigen inspanningen op het vlak van CO2-uitstootreductie en de door Europa opgelegde doelstellingen.Voilà, je ziet dat zo voor je ogen. Ze gaan participeren aan de interconnectie met Duitsland zodat de Scandinavische groene stroom massaal naar Vlaanderen kan vloeien...neen want die interconnectie zal op Waals grondgebied komen...uitgesloten dus. Tenzij er een onderzeese kabel via de "Vlaamse" kust naar ginder getrokken wordt misschien. Ander interessante piste: de uitbreiding van de interconnectie met Frankrijk om meer energie opgewekt door waterkracht naar hier te halen....maar wat Frans is vals is en dus ook neen.... We vrezen dat het dus beperkt zal blijven tot de opwekking van groene energie op basis van Vlaamse varkensmest of van spruitjesafval. Of daarmee de monopoliepositie van Electrabel in het gedrang komt valt te betwijfelen. Kijk, zulke initiatieven is dus puur weggegooid geld. Als je een bijna-monopolist als Electrabel wil uitroken moet je voldoende volume op de markt krijgen. En wanneer je dan opteert voor groene energie dan moet je die halen waar deze wordt geproduceerd en tot nog toe is dat niet hier in Vlaanderen ...tenzij je die dakpanelen als een gevaar voor de concurrentiepositie van Electrabel wil beschouwen. Je kan ze natuurlijk zelf produceren, die groene energie, maar dan spreek je over andere bedragen en je rijdt dan best niet de bestaande initiatieven in de wielen. En vooraleer grote volumes op te wekken moet je dan ook nog denken dat je die nog tot bij de consument moet krijgen en tot nog toe zijn onze netten hier niet op voorzien.
In elk geval heeft de voorfinanciering van dubbele beglazing van Vlaamse overheidsgebouwen niks maar dan ook niks te maken met een Vlaams energiebedrijf. Je kan daarvoor perfect andere instrumenten gebruiken. Bijvoorbeeld fiscale aftrekposten maar dat is dan weer federale materie en geen Vlaamse bevoegdheid. Belgistan is dus een zeer interessant land voor zulke energieprojecten. Transportnetten zijn federaal, distributie is regionaal, productie is dan weer federaal en vooral privé en dan heb je een Vlaamse energiemaatschappij... die wil bijdragen tot de verwezenlijking van Europese doelstellingen...die natuurlijk niet samenvallen met Belgische noch met Waalse doelstellingen...we zijn echt benieuwd. We suggereren de installatie van zonnepanelen op de IJzertoren en op de Antwerpse boerentoren of de verdeling van spaarlampen met een Vlaamse leeuw als opdruk.


Morgen gaan we verder...

15-04-2010 om 22:33 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
14-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de zoevende windmolentjes deel 3 supergrids
Klik op de afbeelding om de link te volgen


Vandaag leiden we jullie naar de website van de vrienden van de supergrid (de Europese variant). Want een aantal firma's waaronder het belgische Elia heeft een vereniging opgericht om de supergrid te promoten. Of je nu voor- of tegenstander van dit idee bent maakt niks uit. Het gaat erom te begrijpen waarover het gaat en op hun site vind je heel wat informatie


http://www.friendsofthesupergrid.eu/

Supergrid


"Supergrid" is the future electricity system that will enable Europe to undertake a once-off transition to sustainability.

The concept of Supergrid was first launched a decade ago and it is defined as “An electricity transmission system, mainly based on direct current, designed to facilitate large-scale sustainable power generation in remote areas for transmission to centres of consumption, one of whose fundamental attributes will be the enhancement of the market in electricity”.

Supergrid is not an extension of existing or planned point to point HVDC interconnectors between particular EU states. Even the aggregation of these schemes will not provide the network that will be needed to carry marine renewable power generated in our Northern seas to the load centres of central Europe. Supergrid is a new idea. Unlike point to point connections, Supergrid will involve the creation of “Supernodes” to collect, integrate and route the renewable energy to the best available markets. Supergrid is a trading tool which will enhance the security of supply of all the countries of the EU.

There can, of course, be many forms of Supergrid. The Offshore Supergrid is based on the seas around North Western Europe. There will be others, such as a Solar Supergrid in the Mediterranean. These grids will ultimately be linked to supply electricity across the EU.


Technology

Supergrid will be developed and built using the next generation of HVDC technology, of installation vessels, and of marine generating plant. It will capture clean energy generation and deliver firm renewable power across the EU.

As a result of advances in HVDC technology, it is now technically possible to transmit electricity efficiently and cheaply from remote locations at sea or in the desert to the urban areas where most of us live and work.

Supergrid will be developed and built using the next generation of HVDC technology, of installation vessels, and of marine generating plant. It will capture clean energy generation and deliver firm renewable power across the EU.

The full significance of a switchable HVDC innovation has not yet been appreciated by policy makers or by the business community. It is clear that a network incorporating a HVDC grid with the redundancy and reliability of current AC grids is now a reality and that the limits of what is technologically possible have been greatly expanded.

HVDC technology will open markets, strengthen security of supply and create another global opportunity for European companies to export sustainable energy technology. The technology underpinning the Supergrid will give competitive advantage to the companies involved with its specification and design. This type of integrated AC/DC grid will be a template for what will be needed in other global markets including the US and China.Europe's Opportunity

At an average growth rate of two per cent, Europe's demand for electricity will double by 2050. At a three per cent growth rate, it will more than treble.

Europe is building an “electric economy”. Electricity is set to become the dominant source of energy. It will drive the transition to a low carbon, high growth future. By 2050 most of our transport could be powered by electricity, with the possible exception of some heavy commercial vehicles.

As part of this transition, electricity grids will no longer be seen as a national resource. They will become international corridors of trade bringing renewable energy generation from northern marine and southern solar generation to European centres of population.

If we are to reduce carbon emissions by 80% then all of this increased demand will have to be met by renewable energy. Existing coal, oil and gas generation will have to be phased out – completely. By 2030 there will be no more fossil fuel plant built in Europe. New build will consist only of renewables and nuclear. Already we can see that trend develop, with more wind energy installed in Europe in 2008 and 2009 than any other form of electricity generation.

If we are to fully exploit these renewable resources, and deliver power on a continental scale, then the energy sector has to significantly reduce investment costs through a whole series of innovations, from plant design to voltage source technology. In offshore wind, scale will come from combining large clusters of simplified turbines into wind-fired power stations. These stations are the modules on which the Supergrid will be built.

The efficiencies of scale resulting from larger turbines configured in 500MW modules will reduce unit production costs over time in accordance with the cost curve common to all industries growing to maturity. The supply chain for Round 3 in the UK is already expanding to meet anticipated demand, and ports and harbours across Northern Europe are competing to bring these new North Sea industries to their regions.A Supergrid for Europe

Europe is embarked on a once off transition to sustainability. Member States of the EU have committed to reduce their Kyoto Greenhouse Gas emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020. The UK has undertaken to reduce its GHG emissions by 80% by 2050.

In addition, the EU has agreed that by 2020 20% of all energy produced by Member States has to come from renewable sources. This will require at least 30% of the EU's electricity to come from renewable sources by that date. By 2050 all of Europe's electricity could come from zero carbon sources.

Further, the EU has embarked on a process to open up the European electricity market to competition, to facilitate cross-border trade and to reduce the market dominance of existing national suppliers. This competition will drive down prices, increase innovation and underpin the growth of a low carbon economy across Europe.

The primary fuel sources for this transition to renewable generation will be wind, solar and marine energy. These assets are by their nature continental and not national resources. To fully harness and deliver over 1500GW of firm renewable power into load centres across the EU will require large-scale interconnection joining the centres of production.

The IEA has estimated that on current plans around €200bn will have to be invested to upgrade existing transmission assets in Europe through to 2030. The opportunity presented by the transition to sustainability is to create an integrated cross-border grid network that will replace the need to upgrade these national assets, while delivering significant savings on the operational cost of power generation by creating a flexible HVDC network that bypasses existing grid bottlenecks.

This integrated network is Supergrid.

In late 2009, Norway joined nine member states of the EU, including the UK and Germany, to develop policy to advance offshore interconnection in Europe. This is tangible evidence of government support for cross-border connectivity as part of Europe's move to open its electricity markets to trade in renewable energy.

Supergrid has received support from within the European Institutions, within EU member state governments, and from across the energy sector. The concept of large-scale DC interconnection to deliver equally large-scale renewable electricity generation has become an accepted part of the policy debate around Europe's long-term energy future.

It will require a new framework for the ownership and operation of the European grid network. It will draw together entrepreneurs and established transmission operators, as well as design, engineering and construction consultants and builders, to create the templates for interconnection and electricity trading.

Its time has come because there is a political imperative to source clean energy, to ensure security of supply and to restore our global competitiveness.

Its time has come because we now have the technologies to hand which can meet each of these three objectives.

Its time has come because it is the only available guarantee that our children will enjoy low cost, low carbon and low risk energy supplies.


met leuke videootjes en verstaanbare uitleg.


http://www.friendsofthesupergrid.eu/videos.aspxhttp://www.friendsofthesupergrid.eu/videos.aspx?videoID=2http://www.friendsofthesupergrid.eu/videos.aspx?videoID=3Wij onthouden in elk geval dat het een enorme uitdaging wordt, met een gigantisch potentieel aan tewerkstelling maar vooral ook dat het de mogelijkheid biedt om eindelijk uit de huidige politiek van nationale grenzen te stappen op het vlak van energiebevoorrading. Dit wil concreet zeggen dat er geen lokale monopolies meer zouden zijn en dat de goedkope elektriciteit die bijvoorbeeld door waterkrachtcentrales, windmolenparken en grote zonne-energiecentrales beschikbaar komt voor alle verbruikers wat nu niet het geval is. Het zou het mogelijk maken de huidige zware vervuilers eindelijk te sluiten. Het moet het mogelijk maken om massale winsten die momenteel in sommige landen zoals Belgistan worden gemaakt door oude klassieke centrales om te bouwen naar zogenaamde "groene centrales een halt toe te roepen. We bedoelen hiermee sommige centrales die omgebouwd worden niet zozeer om elektriciteit te produceren maar om vooral groene stroomcertificaten op te strijken. Centrales die gestookt worden met kersen-of olijfpitten, houtpellets of lokaal aangeplante bomen. Dat klinkt allemaal wel heel alternatief maar is het niet. het gaat meestal om centrales die in reserve worden gehouden in geval er een centrale in een beperkt regelgebied zoals Belgistan uitvalt. De transportnetbeheerde rbetaalt dan de in reserve gehouden centrale alsof ze echt zou produceren en factureert deze kost natuurlijk aan de eindverbruiker. De producent vangt de volle prijs + groene-stroomcertificaten voor de zogezegd geproduceerde stroom...Dit soort erg dure praktijken ten nadele van de consument maar ten voordele van sommige producenten zou definitief gedaan zijn. Onnodig te zeggen dat sommige producenten niet meteen grote voorstanders zijn van het idee van supergrids...


trouwens even kijken waar de smerigste centrales zich bevinden dwz met de meeste CO2 uitstoot:


http://uk.reuters.com/article/idUKTRE6353L220100406EU's "dirty 30" carbon dioxide emitters in '09

Tue Apr 6, 2010 5:01pm BST

LONDON (Reuters) - A Polish coal-burning plant topped the list of Europe's dirtiest installations for a third straight year in 2009, despite the plant cutting its emissions by 4.5 percent, preliminary European Commission data showed.The Belchatow plant, run by state-owned utility BOT Elektrownia, belched 29.5 million tonnes of climate-warming carbon dioxide (CO2) into the atmosphere last year, down 1.4 million tonnes from 2008 but still roughly equivalent to the total emissions of Croatia.With 12 out of the top 30, Germany was again home to most of Europe's biggest emitters. The "dirty thirty," a term first coined by green group WWF, collectively emitted 348.1 million tonnes of CO2 last year, down 10.2 percent from 2008 and 12 percent below 2007 levels.The data, released on April 1, showed total CO2 released by all plants regulated by the EU's Emissions Trading Scheme fell by over 11 percent last year, underlining the severe impact of a global economic downturn on European industry.The top 30 emitting plants received some 265.4 million EU emissions permits under the scheme. This was below their total emissions, meaning they were forced to buy an additional 82.7 million from the market at a cost of around 1.1 billion euros ($1.48 billion).Coal-fired power plants made up the bulk of 2009's top 30 though two steel plants managed to remain on the list: one in France owned by ArcelorMittal and the other in Germany run by ThyssenKrupp.Belchatow and Vattenfall's Jaenschwalde plant are among those due to get 180 million euros in EU funding to help them bury their emissions underground.

http://www.reuters.com/article/idUSTRE6301TD20100401?feedType=RSS&feedName=everything&virtualBrandChannel=11563

Reuters) - A sharp fall in carbon emissions last year across the European Union's emissions trading scheme underlined on Thursday the impact of recession on industry.

Preliminary EU data showed emissions across the scheme fell 11.2 percent, with some industrial sectors down at least 30 percent, and Estonia, Romania, Hungary, Spain and Italy registering bigger national tumbles.

"It reflects the impact of a very deep recession on output, and a greening of European power in a move toward gas and renewables," said Barclays Capital analyst Trevor Sikorski.

Power demand was down 5-6 percent last year but the electricity generation sector's carbon emissions showed a steeper 8.5 percent drop, underlining a move to zero carbon wind and low-carbon natural gas.

The EU emissions trading scheme (ETS) limits the carbon emissions of over 12,000 factories and power plants, covering 44 percent of EU emissions, and is meant to drive the 27-nation bloc's compliance with targets under the international Kyoto Protocol.

The drop in emissions, widely forecast by analysts, reinforced expectations that companies will have more permits called EU allowances (EUAs) than they need during the whole second trading phase of the scheme from 2008-2012, continuing a surplus seen in the first period from 2005-2007.

Carbon prices as a result are too low to drive investment in more expensive green technologies such as carbon capture and storage, fitted to the smokestacks of coal plants.

WINDFALL

The highly polluting steel industry has in particular accrued valuable windfalls of surplus permits.

"They got something for nothing and they're worth something, so it is a windfall profit if they sell them today," said Deutsche Bank analyst Mark Lewis.

He estimated a roughly 115 million tonne surplus of EU allowances (EUAs) from 2008-2009 for the European steel sector, worth 1.5 billion euros ($2.02 billion) at Thursday's prices.

Low prices, surpluses of permits and controversies including tax fraud and re-selling of used permits have damaged the reputation of the EU carbon market, as similar proposed cap and trade schemes stall in the United States, Japan and Australia.

Supporters say EU carbon prices will bite again when the economy recovers and oil and gas prices rise, and so drive power generators to switch from coal to less carbon intensive gas.

"For the next year, two years, gas prices in Europe will stay low. I have big doubts they will stay low further out," said Lewis.

EU carbon prices closed up nearly two percent at 13.08 euros a tonne on Thursday, boosted not by the data but by higher crude oil and German power prices, traders said.

Benchmark prices for phase 2 permits rose by 2.4 percent over the first quarter of 2010, but are still well below 2009 and all-time highs of 16.04 euros and 29.69 euros respectively.

Last year cash-strapped companies sold their excess permits on the spot market to boost their balance sheets, a trend which pushed prices to an all-time low of 8.05 euros in February 2009, but a repeat of that sell-off is not expected this year.

The European Union's executive Commission said the data published on Thursday included at least 80 percent of all emissions covered by the scheme.

For more news and analysis on the carbon markets, go to here

(Reporting by Michael Szabo, writing by Gerard Wynn, Editing by Anthony Barker)

List of the EU's "dirty thirty" including CO2 figures for 2008 and 2009 in Mt of CO2 equivalent, percentage change, the number of free emissions permits allocated and the permit surplus/deficit faced by each.

RANK

EMISSIONS

PCT

PERMIT

LONG/

STATE

COMPANY

PLANT

NEW

OLD

2009

2008

CHG

ALLOCATION

SHORT

1

1

Poland

BOT Elektrownia

Belchatow

29.5

30.9

-4.5

26.9

-2.5

2

2

Germany

RWE AG

Niederaussem

26.3

24.9

5.7

14.9

-11.4

3

3

Germany

Vattenfall

Jaenschwalde

23.3

23.5

-0.9

12.2

-11.0

4

4

UK

Drax Group

Drax

19.9

22.3

-11.0

9.5

-10.4

5

5

Germany

RWE AG

Weisweiler

19.0

21.4

-11.2

10.6

-8.4

6

7

Germany

RWE AG

Neurath

17.9

18.0

-0.4

8.4

-9.5

7

6

Germany

RWE AG

Frimmersdorf

16.8

18.6

-9.6

8.2

-8.6

8

8

Italy

Enel SPA

TE Brindisi Sud

13.0

14.9

-13.0

10.4

-2.6

9

11

Greece

Public Power

Agios Dimitrios

12.9

11.8

9.5

11.0

-1.9

10

12

Germany

Vattenfall

Bohlen

12.8

11.4

12.2

8.6

-4.2

11

9

Poland

BOT Elektrownia

Turow Bogatynia

11.6

12.9

-9.7

11.2

-0.5

12

17

Poland

BOT Elektrownia

Kozienice

10.7

10.0

6.8

9.6

-1.1

13

10

Germany

Vattenfall

Schwarze Pumpe

10.7

12.5

-14.4

8.1

-2.5

14

20

Greece

Public Power

Kardia

9.6

9.6

0.0

8.4

-1.2

15

13

France

ArcelorMittal

Dunkerque

9.2

11.3

-18.6

11.7

2.5

16

16

UK

EDF

Cottam

8.4

10.2

-17.0

4.9

-3.5

17

21

Germany

Vattenfall

Boxberg

8.1

9.3

-13.4

4.3

-3.8

18

18

UK

E.ON

Ratcliffe on Soar

7.6

9.9

-23.2

4.9

-2.7

19

New

Poland

BOT Elektrownia

Opole

7.4

6.9

7.3

6.5

-0.9

20

New

UK

Scottish Power

Longannet

7.3

5.9

24.4

5.6

-1.7

21

26

Poland

BOT Elektrownia

Rybnik

7.2

8.1

-10.8

7.6

0.4

22

New

Germany

Vattenfall

Boxberg

7.2

6.1

17.2

4.3

-2.8

23

19

UK

EDF

West Burton

7.2

9.7

-25.7

4.9

-2.3

24

25

Estonia

Eesti Elektrijaam

Narva

7.0

8.3

-15.0

7.2

0.2

GKM (RWE, EnBW &

25 14-04-2010 om 23:03 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
13-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tweede deel over de zoevende windmolentjes...

We beginnen met wat uitleg die we vonden op Wiki over de zogenaamde "supergrids". Het gaat hier wel voornamelijk over de Amerikaanse supergrid waarvan een gedeelte reeds blijkt te functioneren.
http://en.wikipedia.org/wiki/Super_grid


History

The idea of creating long distance transmission lines in order to take advantage of renewable sources distantly located is not new. In the US in the 1930s, a proposal was made to ship hydroelectric power from dams being constructed in the Pacific Northwest to consumers in Southern California, but was opposed and scrapped. By 1961, U.S. president John F. Kennedy authorized a large public works project using new HVDC technology from Sweden. The project was undertaken as a close collaboration between General Electric of the U.S. and ASEA of Sweden and is now known as the Pacific Intertie.

The concept of a "Super grid" dates back to the 1960's and was used to describe the emerging unification of the Great Britain grid[1]. What has changed during the past 40 years is the scale of energy and distances that are imagined possible in a super grid. Europe began unifying its grids since the 1950's and its largest unified grid is the synchronous grid of Continental Europe serving 24 countries. Serious work is being conducted on unification of the European UCTE grid with the neighboring IPS/UPS grid. If completed, this massive grid would span 13 time zones stretching from the Atlantic to the Pacific.[2]

While such grids cover great distances, due to congestion and control issues, the capacity to transmit large volumes of electricity remains limited. The SuperSmart Grid (Europe) and the Unified Smart Grid (US) specify major technological upgrades that proponents claim are necessary to assure the practical operation and promised benefits of such transcontinental mega grids.

[edit] Concept

In current usage, "super grid" has two senses – one of being a superstructure layer overlayed or super-imposed upon existing regional transmission grid or grids, and the second of having some set of superior abilities exceeding those of even the most advanced grids.

[edit] Mega grid

In the "overlay", or "superstructure" meaning, a super grid is a very long distance equivalent of a wide area synchronous network capable of large-scale transmission of renewable electricity. In some conceptions, a transmission grid of HVDC transmission lines forms a layer that is distinctly separate in the way that a superhighway system is separate from the system of city streets and regional highways. In more conventional conceptions such as the proposed unification of the European UCTE and IPS/UPS system of the CIS, such a mega grid is no different from typical wide area synchronous transmission systems where electricity takes an ad-hoc transit route directly through local utility transmission lines or HVDC lines as required[3]. Studies for such continental sized systems report there are scaling problems as a result of network complexity, transmission congestion, and the need for rapid diagnostic, coordination and control systems. Such studies observe that transmission capacity would need to be significantly higher than current transmission systems in order to promote unimpeded energy trading across distances unbounded by state, regional or national, or even continental borders[4]. As a practical matter, it has become necessary to incorporate smart grid features such as wide area sensor networks (WAMS) into even modest sized regional grids in order to avert major power outages such as the Northeast Blackout of 2003. Dynamic interactions between power generation groups are increasingly complex, and transient disturbances that cascade across neighboring utilities can be sudden, large and violent, accompanied by abrupt changes in the network topology as operators attempt to manually stabilize the network.[5]

[edit] Superior grid

In the second sense of an advanced grid, the "super grid" is not only superior because it is a wide area mega grid, but it is highly coordinated from a macro level spanning nations and continents, all the way down to the micro level scheduling low priority loads like water heater and refrigeration. In the European SuperSmart Grid proposal and the US Unified Smart Grid concept, such super grids have intelligence features in the wide area transmission layer which integrate the local smart grids into a single wide area super grid. This is similar to how the internet bound together small networks into single ubiquitous network.

Wide area transmission can be viewed as a horizontal extension of the Smart grid. In a paradigm shift, the distinction between transmission and distribution blurs with the integration as energy flow becomes bidirectional. For example, distribution grids in rural areas might generate more energy than they use turning the local smart grid into a virtual power plant, or a city's fleet of one million vehicles could be used to trim peaks in transmission supply by integrating them to the smart grid using vehicle to grid technology.

A 765 kV AC transmission grid designed to carry 400 GW of wind power to cities from Midwest at a cost of $60 billion.[6][7]

One advantage of such a geographically dispersed and dynamically balanced system is that the need for baseload generation is significantly reduced since intermittency of some sources such as ocean, solar and wind can be smoothed.[8] A series of detailed modeling studies by Dr. Gregor Czisch, which looked at the European wide adoption of renewable energy and interlinking power grids using HVDC cables, indicates that the entire European power usage could come from renewables, with 70% total energy from wind at the same sort of costs or lower than at present. [9][10][11]

To some critics, such a wide area transmission layer is not novel – pointing out that the technology has little difference from that used for regional and national power transmission networks. Proponents respond that beyond the qualitative smart grid features that allow instantaneous coordination and balancing of intermittent power sources across international boundaries, the quantitative comprehensiveness has a quality all its own. The claim is made that super grids open up markets[12]. In the same way that freeways only revolutionized interstate transport and the internet revolutionized online commerce when comprehensive high capacity networks for them were built, it is argued that a high capacity super grid must be built in order to provide a distribution network so comprehensive and with such available capacity that energy trading is only limited by how much electricity that entrepreneurs can bring to market.

[edit] Technology

Wide area super grids plans typically call for bulk transmission using high voltage direct current lines. Europe's SuperSmart Grid proposal relies on HVDC, and in the US, key decision makers such as Steven Chu favor a national long distance DC grid system.[13] There are industry advocates of HVAC. Although FACTS alternating current have drawbacks for long distances, American Electric Power has championed a 765 kV super grid they call I-765 that would provide 400 GW of extra transmission capacity required for producing 20% of US energy from wind farms based in the midwest. (See figure above).[7] Advocates of HVAC point out that HVDC systems are oriented to point bulk transmission and multiple connections to them would require expensive complex communication and control equipment as opposed to the simple step up transformers needed if AC lines were used. Currently, there is only one multipoint long distance HVDC transmission system.[14] In the more distant future the voltage loss of current methods could be avoided using experimental superconducting "SuperGrid" technology where the transmission cable is super cooled by a liquid hydrogen pipeline which is also used to move energy nationwide.


Coordination and control of the network would use smart grid technologies such as phasor measurement units to rapidly detect imbalances in the network caused by fluctuating renewable energy sources and potentially respond instantaneously with programmed automatic protection schemes to reroute, reduce load, or reduce generation in response to network disturbances.

[edit] Government policy

[edit] Significant scale

One study for a European super grid estimates that as much as 750 GW of extra transmission capacity would be required- capacity that would be accommodated in increments of 5 GW HVDC lines[15]. A recent proposal by Transcanada priced a 1,600-km, 3-GW HVDC line at $3 billion USD and would require a corridor 60 meters wide[16]. In India, a recent 6 GW, 1,850-km proposal was priced at $790 million and would require a 69 meter wide right of way[17]. With 750 GW of new HVDC transmission capacity required for a European super grid, the land and money needed for new transmission lines would be considerable.

[edit] Energy independence

In Europe, the energy security implication of a super grid has been discussed as a way in part to prevent Russian energy hegemony. [18] In the U.S., advocates such as T. Boone Pickens have promoted the idea of a national transmission grid in order to promote United States energy independence. Al Gore advocates the Unified Smart Grid which has comprehensive super grid capabilities. Gore and other advocates such as James E. Hansen believe super grids are essential for the eventual complete replacement of the greenhouse gas producing fossil fuel use that feeds global warming [19].

[edit] Permits for corridors

Large amounts of land would be required for the electricity transmission corridors used by the new transmission lines of a super grid. There can be significant opposition to the siting of power lines out of concerns about visual impact, anxiety over perceived health issues, and environmental concerns. The US has a process of designating National Interest Electric Transmission Corridors, and it is likely that this process would be used to specify the pathways for a super grid in that country. In the EU, permits for new overhead lines can easily reach 10 years.[20] In some cases, this has made underground cable more expedient. Since land required can be one fifth than that for overhead and the permit process can be significantly faster, underground cable can be more attractive despite its weaknesses of being more expensive, lower capacity, shorter lived, and suffers significantly longer downtimes.

[edit] Business interests

[edit] Siting

Just as superhighways change valuations of land due to the proximity to the ability to transport valuable commodities, businesses are strongly motivated to influence the siting of a super grid to their benefit. The cost of alternative power is the delivered price of electricity, and if production of electricity from North Dakota wind or Arizona solar is to be competitive, the distance of the connection from the wind farm to the interstate transmission grid must not be great. This is because the feeder line from the generator to the transmission lines is usually paid for by the owner of the generation. Some localities will help pay for the cost of these lines, at the cost of local regulation such as that of a public utilities commission. T. Boone Pickens' project has chosen to pay for the feeder lines privately. Some localities, such as Texas give such projects the power of eminent domain which allows companies to seize land in the path of the planned construction. [21]

[edit] Technology preferences

Energy producers are interested in whether the super grid employs HVDC technology, or uses AC, because the cost of connection to an HVDC line is generally greater than that if the AC is used. The Pickens plan favors 765 kV AC transmission,[7] which is considered to be less efficient for long distance transmission.

[edit] Competition

In the 1960's, private California power companies opposed the Pacific Intertie project with a set of technical objections that were overruled. When the project was completed, consumers in Los Angeles saved approximately U.S. $600,000 per day by use of electric power from projects on the Columbia River rather than local power companies burning more expensive fossil fuel.


en over de Europese Supergrid vonden we dit pleidooi:


http://www.businessgreen.com/business-green/comment/2259300/why-europe-needs-electricityChristian Kjaer

Why Europe needs an electricity Supergrid

Christian Kjaer, chief executive of the European Wind Energy Association, argues that a supergrid is essential to EU efforts to cut carbon emissions

BusinessGreen, 11 Mar 2010
Offshore wind farm

Over the next 12 years 360GW of new electricity-generating capacity – 50 per cent of Europe's current supply structure - needs to be built to replace ageing power plants and meet the expected increase in demand for electricity. The time is ripe for a complete overhaul of our electricity supply structure. We must use the next ten years to change the way the electricity is produced, transmitted and consumed in Europe.

Europe must use this opportunity to construct a new, modern power system capable of meeting the energy and climate challenges of the 21st century, while enhancing Europe's competitiveness.

Europe's current electricity structure still bears the characteristics of the time in which it was developed. It is national in nature, the technologies applied are ageing and the markets supporting it are underdeveloped. Given the international nature of the energy challenges we face, it is astounding that 24 years after the Single European Act was signed, we still do not have an internal market for electricity.

We urgently need to establish the free movement of energy; the Supergrid will be fundamental for establishing that freedom.

The power system must be supported by modern infrastructure technology, research and development, and well functioning markets for electricity and transmission in which investors, rather than consumers, are exposed to fuel and carbon price risk.

Supporting the expansion of wind energy and other renewable energy technologies, Europe needs dramatically improved competition in the Internal Energy Market, through new electricity infrastructure, changes in system operation and development of effective electricity markets throughout the EU.

While the EU's climate and renewable energy targets have set the direction for renewable technology and CO2 reductions in the short term, the missing element today is a common European vision for the architecture of a future modern pan-European electricity network – onshore and offshore.

The Supergrid provides such a vision.

A single European grid and effective competition in the European power markets are essential elements, not only for the integration of large-scale wind power and other renewables, but also to ensure that European consumers have access to affordable and domestically produced energy.

By 2020, most of the EU's renewable electricity will be produced by onshore wind farms. Europe must, however, use the coming decade to prepare for the large-scale exploitation of its largest indigenous resource, offshore wind power.

We must stop thinking of electrical grids as national infrastructure and start developing them – onshore and offshore – to become European corridors of electricity trade. And we must start developing them now. The faster it is developed, the faster we will have a domestic substitute if future fuel import supplies are disrupted or the cost of fuel becomes prohibitively expensive, as the world experienced during 2008 when the oil price touched $150 per barrel for the first time.

Christian Kjaer is chief executive of the European Wind Energy Association

This article is extracted from a speech delivered at the Supergrid: The future of renewable energy integration event in London earlier this weeken morgen gaan we verder...

13-04-2010 om 22:34 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
12-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoor de windmolentjes zoeven...de idyllische beelden van smartgrids
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Zoals iedereen wel langzaam begint te beseffen staan we de volgende decennia voor enorme uitdagingen wat betreft de energiebevoorrading. Niet enkel op Belgiscfh of Europees niveau maar op wereldschaal. Als we sommigen mogen geloven dan ligt ons aller heil in het vastvijzen van zonnepanelen op zuidgerichte villadaken liefst massaal gesubsidieerd want dan is het meteen een uitstekende belegging. Van dat soort mensen zijn er dan nog een heleboel die ons dan willen laten geloven dat hun panelen deel zullen uitmaken van een slim netwerk met slimme meters en dan zijn we vertrokken...Vermits wij brave mensen zijn met goedgelovige inborst willen we dat wel allemaal geloven maar er is een probleem. Want tenslotte verliezen we met die zogenaamde decentrale productie één belangrijk aspect uit het oog. Het gaat inderdaad over decentrale productie maar vooral ook over individuele productie en dat is al een ander paar mouwen. Goedgelovig als we zijn hebben we het wat lastig met het besef dat wat nu centraal wordt opgewekt in centrales al dan niet nucleair plots gaat vervangen worden door individuele productiemiddelen. Dat een klein gedeelte hierdoor kan geproduceerd worden willen we nog aanvaarden maar geen duizenden megawatts. Dit is absurd en trouwens één enkele vraag volstaat om jullie een idee te geven van het probleem. Die vraag luidt wie zal de prijs van dat soort electriciteit bepalen? Mijn buurvrouw met haar zuidgericht villadak of iemand anders? De distributienetbeheerder die nu reeds vloekt dat het te veel aan geproduceerde stroom aan het zelfde tarief wordt op zijn net gegooid zonder bijkomende inkomsten. We zeggen wel degelijk tegen het zelfde tarief omdat de huidige mechanische meters bij levering van stroom doodgewoon achteruit draaien en dus de factuur van de verbruiker-leverancier gevoelig verminderen en dat tegen een identiek tarief als dat van de stroomafname. De pret zal uit zijn wanneer de zogenaamde slimme meters zullen worden geïnstalleerd. Dan kan er immers van op afstand beslist worden of de bijkomende stroom van de villadaken wel nodig is en kan er een apart tarief worden vastgelegd dat natuurlijk lager zal zijn dan het tarief bij levering.
Wat ons ook opvalt is dat er veel slides en presentatiemateriaal (vb : http://homes.esat.kuleuven.be/~ieeeip/docs/SmartGrids-vito.pdf)bestaat over smartgrids maar slechts een paar pilootprojecten die zich eigenaardig genoeg steeds bevinden op het platteland en dan nog vrij residentieel. Dat doet ons steeds denken aan het ideaalbeeld van een volledig geïsoleerde groep gelukkige mensen waar alles vredig verloopt met zoemend windmolentje en veel zon op de paneeltjes...of dat soort dingen een antwoord biedt voor de helft van de wereldbevolking die in steden leeft en niet altijd in optimale condities zal de aanhangers van dit soort oplossingen waarschijnlijk worst wezen. Ons is dit geen worst want wij geloven immers dat iedereen recht heeft op een basispakket energie. En dat kan alleen wanneer er voldoende centrale productie blijft bestaan. Want centrale productie staat garant voor een betere controle op de prijs. Doodgewoon al omwille van het feit dat er optimaler kan geproduceerd worden op een veel grotere schaal en op gelijk welk moment van de dag, de nacht het seizoen enz...met je individuele windmolentje en je paneeltjes kan jet dit wel vergeten.
We horen sommigen nu al knorren dat dit met windmolenparken wel zou kunnen en dan komen we bij het thema van onze bijdrage. Inderdaad dat kan wanneer je al de windmolenparken overal in Europa (en elders) met elkaar gaat verbinden zodat je in feite ook tot een bepaalde constante minimumproductie komt ongeacht weer en wind of zon en duisternis want je kan grotere zonneënergie-installaties ook met elkaar verbinden natuurlijk. Wel niet alle dakpanelen van alle individuele buren....
Als je al deze on- en offshorewindparken en andere alternatieve productie-eenheden verbindt kan je eveneens het probleem van de zogenaamde "baseload" opvangen. Wat is de baseload? Dat is de constante productie die je op elk moment van de dag en het jaar moet hebben om minstens aan de minimumvraag te kunnen voldoen. Je kan daar nooit onder gaan produceren want dan valt alles doodgewoon uit en stil...totale black-out en iedereen terug naar de Middeleeuwen...Dit is zeer rudimentair uitgelegd. Maar het verklaart meteen waarom je momenteel de wind- en zonne-energie onmogelijk kan inschakelen voor het leveren van de baseload. Doodgewoon omdat je op dit moment nooit kan weten wat de productie van die dingen zal zijn. Je kan massaal windproductie hebben ergens in de scandinavische landen en totale windstilte in de Noordzee. Maar je krijgt je productie niet van het Noorden naar hier. Je bent dus op dit moment verplicht om voor elke megawatt productie in windmolenparken evenveel klassiek productie in reserve te houden anders dreigt de boel plat te vallen. Dat betekent dus dat eigenlijk alles steeds dubbel moet bestaan. Toch is er een middel om dit te vermijden en zonder hiervoor in pure science-fiction of idyllische autarctietoestanden te vervallen. Hoe zien we morgen...

12-04-2010 om 21:27 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!