kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

16-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Barones zoals er veel te weinig van rondlopen : Mevrouw Bea Cantillon
Klik op de afbeelding om de link te volgen Vandaag in De Standaard een zeer gedegen bijdrage van een Madam waarvoor wij graag onze klak willen afnemen en haar met de nodige égards onze eigen medaille van verdienste toekennen namelijk Mevrouw Bea Cantillon. Haar spreken we aan met drie woorden alhoewel ze niet achter rooie vlaggen loopt maar behoort tot wat de christen-democraten als beste kwaliteit in huis hebben.
Hieronder dus haar integraal artikel terug te vinden op :
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=JF2A3I3Q&word=bea+cantillon

Waarom de armoede niet gedaald is

 • zaterdag 16 mei 2009

 • Auteur:
Waarom de armoede niet gedaald is

Waarom de armoede niet gedaald is

© Wim Kempenaers (WKD)

BEA CANTILLON legt uit waarom de armoede in Vlaanderen - en de rest van Europa - niet daalt en waarom de toekomst er nog minder rooskleurig uitziet. 'Het verdelingsvraagstuk zal weer prominent op de beleidsagenda moeten verschijnen.'

De 'Sociale Staat van Vlaanderen' leerde deze week dat de welvaart in Vlaanderen zoals overal elders in het rijke westen sterk is toegenomen. En toch is men er niet in geslaagd om tegelijk de armoede te verminderen (DS 13 mei). Vele pensioenen zijn ontoereikend om het rusthuis te betalen. De sociale minima zijn ruim onvoldoende om menswaardig te leven. Zelfs als gezinnen met een laag inkomen geen gezondheidsproblemen hebben en zij hun inkomen op de ideale wijze budgetteren, kunnen zij de materiële voorwaarden voor goede gezondheid en autonomie niet realiseren.

Dit doet de volgende - in het licht van de actuele economische en toekomstige demografische ontwikkelingen - bloedstollende vraag rijzen: waarom hebben rijke welvaartsstaten de window of opportunity rond de eeuwwisseling gemist om ook maar enige vooruitgang te boeken in de strijd tegen de armoede?

Eén van de belangrijke oorzaken van armoede is het te lage niveau van de sociale uitkeringen. Vergeleken met de lonen verloren de bijstandsuitkeringen in de loop van de jaren negentig terrein, met 10 procent (België) tot 20 procent (Zweden) en meer (Nederland). In hoeverre hangen deze ontwikkelingen samen met de focus op 'werk, werk, werk'? Om meer mensen aan het werk te krijgen wordt een veelheid van middelen ingezet: lastenverlagingen, loonsubsidies, strijd tegen werkloosheidsvallen, individuele begeleiding. Samengevat en enigszins ongenuanceerd komt dit neer op: lagere sociale uitkeringen en hogere arbeidsvergoedingen. Daarbij was zowat overal (dus niet alleen in België en Vlaanderen) de daling van de uitkeringen groter dan de stijging van de (laagste) lonen. In België bijvoorbeeld staan de minimumwerkloosheidsuitkeringen in verhouding tot de gemiddelde lonen zowat 40 procentpunten lager dan in het midden van de jaren zeventig. Hier schuilt de eerste paradox van de 'investeringsstaat': voor zover de sociale uitkeringen moeten wijken in de strijd tegen de 'werkloosheidsvallen' houdt het streven naar sociale inclusie de uitsluiting in van al diegenen die niet geactiveerd (kunnen) worden.

De voorbije decennia zijn verschillende nieuwe sociale risico's ontstaan, zoals de combinatie van arbeid en gezin, de zorg voor kinderen en voor ouderen, de laaggeschooldheid. De overheidsgelden bestemd voor deze 'nieuwe sociale risico's' zijn fors gestegen: denk bij ons aan de kinderopvang, de loopbaanonderbreking, het tijdskrediet, de zorgverzekering, de dienstencheques. Hier zijn echter belangrijke nieuwe Mattheuseffecten werkzaam: het geld voor de nieuwe sociale risico's vloeit meer naar hogergeschoolde tweeverdieners in de hogere inkomensgroepen. Gezinnen met een hoog opgeleide moeder (en vader) maken vaker gebruik van kinderopvang. De nieuwe levensloopregelingen zijn ook van die aard dat ze eigenlijk speculeren op behoorlijk tweeverdienerschap. Die uitkeringen zijn laag. Wie dat als niet-behoorlijk-verdienende tweeverdiener gebruikt, wordt arm. De forfaitaire tussenkomsten van de zorgverzekering zijn ontoereikend voor wie een laag pensioen heeft.

Dit verklaart mee waarom de armoede niet is afgenomen ondanks de stijging van de sociale overheidsuitgaven. Hier schuilt een tweede paradox van de investeringsstaat: wil men het emancipatieproces ondersteunen, dan moet een beleid gevoerd worden om arbeid en gezin te combineren. Dat komt vanzelfsprekend eerst diegenen ten goede die al deelnemen aan het arbeidsproces, in de hoop dat de anderen zullen volgen. Zolang niet iedereen 'geëmancipeerd' is en zolang er geen afdoende ondersteuning is voor diegenen voor wie de combinatie arbeid en gezin (tijdelijk) geen optie is (bijvoorbeeld moeders en vaders met een gehandicapt kind, alleenstaande moeders met moeilijke tieners, werklozen, zieken en gehandicapte ouders) kan het nieuwe risicobeleid niet anders dan Mattheuseffecten genereren.

Nooit eerder in de geschiedenis lagen scholing en levenskansen zo dicht bij elkaar als nu. Het ontwikkelen van zoveel mogelijk talenten is daarom een van de belangrijkste opdrachten geworden van hedendaagse welvaartsstaten: om sociale redenen (om de opwaartse sociale mobiliteit te versterken) en om economische redenen (om zoveel mogelijk talent aan te boren dat nodig is in de verouderende kenniseconomie).

Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat de kwestie van 'gelijke onderwijskansen' overal sterk naar voren schuift in de beleidsagenda's. In de meeste landen - ook bij ons - is de onderwijsexpansie in de naoorlogse periode echter niet gepaard gegaan met een vermindering van de sociale ongelijkheid in de onderwijsparticipatie. Voor Vlaanderen lijken de cijfers erop te wijzen dat er sinds de jaren zeventig nauwelijks vooruitgang is geboekt. Waarom de onderwijs- en gelijke kansenpolitiek mislukt is nog niet duidelijk.

Vanuit een te groot optimisme over de maakbaarheid van de samenleving helpt de investeringsstaat in wezen eerst de sociaal sterke groepen in de hoop dat de anderen gaan volgen. Intussen wordt vanuit datzelfde optimisme de bescherming voor de zwakkeren afgeremd: deels vanwege een gebrek aan middelen, deels vanuit de overtuiging dat ze met 'trampolines' (het activeren van mensen) betere kansen krijgen dan vroeger. Sommige landen doen het beter: zij zetten in op trampolines waarop het zacht(er) vallen is. Die zijn uiteindelijk effectiever. Wat betekent dit alles voor de toekomst? We zullen niet meer dezelfde gunstige welvaartsevolutie kennen als in het verleden. Door de demografische veroudering zullen de vrijheidsgraden voor de publieke bestedingen afnemen. Ook de werkgelegenheid zal niet meer kunnen stijgen zoals in het verleden. De economische groeivooruitzichten zijn onzeker. Het wordt dus moeilijker. Het verdelingsvraagstuk zal daarom weer prominent op de beleidsagenda moeten verschijnen. Jammer dat men met deze boodschap geen verkiezingen kan winnen. Of toch?

Bea Cantillon is directrice van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen.voor zulke artikels maken we hier graag plaats want tussen al het geleuter over olifantenbevallingen en BV-trouwfeesten zijn dit al te zeldzame pareltjes van analyse en intelligentie. Wij verkiezen Barones Bea Cantillon dus maar meteen tot onze intelligente pin-up van de maand en zetten ze voluit op de dubbele middenpagina. We kijken al wellustig uit naar haar volgende artikel.
We plaatsen eveneens met veel plezier een artikel van onze grote Vlaamse denker Paul Beliën over deze grote dame. Het artikel verscheen ooit (1/9/2004) in zijn wartaalblad "Secessie" en geeft een duidelijk beeld van wat ons als Vlamingen te wachten staat indien dit soort "grote verlichters" het hier voor het zeggen zal hebben : http://www.secessie.nu/?tekst=toonhtml&artikel=904-50

We laten Dr Paul Beliën zelf aan het woord en hij krijgt meteen de eerste prijs als leuteraar van de maand en intellectuele dwerg.

Bea in Monaco
Dr. Paul Belien

Nu CD&V, en bijgevolg het ACW, terug in de regering zit, neemt de invloed van de Antwerpse professor Bea Cantillon weer toe. Cantillon is directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB). Deze instelling is officieel verbonden aan de Universiteit Antwerpen maar is in feite een front van de christelijke vakbond. Het CSB wordt vanuit ACW-kabinetten overladen met officiële onderzoeks- en studieopdrachten.

Het CSB onderzoekt, zo stelt zijn webstek, of "de herverdelende instituties van de welvaartsstaat sociaal doelmatig zijn (in termen van preventie van armoede en wegwerken van ongelijkheden)." Die omschrijving gaat ervan uit dat het de taak van de overheid is om "armoede" te voorkomen. Dat brengt ons bij de vraag wat armoede is. Prof. Cantillon praat er voortdurend over, maar heeft er nog nooit een deugdelijke definitie van gegeven. Haar studies zijn daarom waardeloos en het "sociaal" beleid dat zij adviseert en dat straks door de Vlaamse regering wordt uitgevoerd is het evenzeer.

Plundertocht

Bea Cantillon is een sociale detective. Ze is, in opdracht van de overheid, voortdurend op zoek naar "armen" zodat de overheid deze "armen" vervolgens met uw belastinggeld weg kan werken. Dankzij Bea is België vandaag het land met proportioneel het hoogste aantal uitkeringstrekkers ter wereld: meer dan 1,14 miljoen Belgen in de actieve leeftijd (gepensioneerden dus niet meegerekend). Die uitkeringen mogen wij niet in vraag stellen, want dat is "asociaal." Zo wil de Antwerpse prof ook geen debat rond de "sociale transfers" van Vlaanderen naar de "armen" in Wallonië, want dat ondermijnt de "solidariteit." Bea wordt nog barones.

Cantillons mantra is dat de sociale voorzieningen in ons land lang niet voldoende zijn. De "armoede" neemt toe. Daarom moet de overheid nóg meer belastinggeld "herverdelen." In augustus pakte ze uit met een studie waaruit bleek dat de steuntrekkers in België "slecht af zijn." In Luxemburg, zo schreven de kranten haar verontwaardigd na, krijgt een bejaard paar dubbel zoveel als bij ons. "België is dus niet het land van de hoge sociale bescherming voor de armen waar het vaak voor doorgaat," aldus Cantillon. Met die stelling bereidt ze het terrein voor voor de nieuwe "sociale" plundertocht die de regering van ACW-er Leterme dit najaar op uw portefeuille plant. Er is immers geen geld meer in de Vlaamse kas, maar de "armoede" moet bestreden worden, en daarom zal de regering het geld bij u komen halen.

Beate bewondering

Hoewel het CSB doordrenkt is van marxistische inspiratie, wordt de instelling door de Vlaamse pers opgehemeld in beate superlatieven. Gazet van Antwerpen omschreef het CSB dit voorjaar (7 januari) als "de befaamde denktank die de voorbije decennia een groot deel van de architectuur heeft geleverd voor de uitbouw van ons sociaal systeem tot één van de beste ter wereld." Alstublieft! Bea, die van 1999 tot 2003 gecoöpteerd senator was voor CD&V, is volgens GvA een wetenschapper "die - over de partijgrenzen heen - beschouwd wordt als een van de best geïnformeerde deskundigen inzake sociale bescherming, hier en in het buitenland."

U neemt dat alles best met een korrel zout. In november 1996 was ik op een bijeenkomst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs getuige van Cantillons buitenlandse reputatie. Ze was door deze internationale organisatie uitgenodigd om een publiek toe te spreken van OESO-functionarissen, academici, topambtenaren en ministers. Ik was aanwezig omdat ik toen betrokken was bij BIAC (niet de Brusselse luchthaven, maar een adviesorgaan van de OESO).

Cantillon vertelde haar gehoor dat de armoede vooral in Angelsaksische landen enorm toenam. Aan de hand van CSB-tabellen bewees ze dat "de hoogste armoede voorkomt in de landen met de laagste werkloosheidsgraad," zoals Amerika, Groot-Brittannië en Australië. Gelukkig slaagde continentaal West-Europa er "dankzij onze sociale voorzieningen in om de groei van de armoede te vermijden."

Monaco

Zelden heb ik meegemaakt hoe een academicus vervolgens door collega's aan stukken werd gescheurd. "Wat is uw definitie van armoede?" zo wilden de aanwezige experts vernemen. "We gaan ervan uit dat iemand arm is wanneer zijn inkomen kleiner is dan de helft van het gemiddelde inkomen in een land," legde Cantillon uit.

Er volgde algehele hilariteit. Prof. Assar Lindbeck van de universiteit van Stockholm, adviseur van de Zweedse regering inzake sociale zekerheid en voorzitter van het Nobelprijscomité, vond het regelrechte onzin: "In een land waar negentig van de honderd inwoners 1.000.000 dollar verdienen en tien inwoners 200.000 dollar, zijn er volgens u dus tien procent armen. Volgens uw definitie is dat land dus slechter af dan een buurland waar alle honderd inwoners slechts 1.000 dollar verdienen, want dat heeft volgens u nul procent armen terwijl er in werkelijkheid honderd procent armen zijn. Monaco is dus armer dan Noord-Korea."

Het werd de totale academische afgang voor het "vergelijkend internationale armoede-onderzoek" van Bea's CSB. Cantillon probeerde zich te redden met het excuus dat het CSB niet in staat was tot meer bruikbaar wetenschappelijk werk wegens geldgebrek: "We hebben geen maatstaf voor het meten van multidimensionale armoede want ons centrum kampt met een tekort aan financiële middelen. Het was niettemin nodig dat we het begrip armoede definieerden en daarom hanteerden we onze definitie."

Telkens ik Cantillon weer eens bezig hoor over armoede, denk ik aan Monaco. Onze pers en politiek staan in beate bewondering voor Bea, maar haar CSB heeft nog altijd geen ernstige wetenschappelijke maatstaf voor het meten van armoede ontwikkeld. Het hanteert nog altijd zijn oude definitie. Dat komt door het "tekort aan financiële middelen" van het CSB. Met andere woorden: door zijn "armoede." En ondanks deze intellectuele armoede, bepaalt het CSB het sociale beleid in ons land. Geen wonder dat wij internationaal steeds dieper wegzakken.

01/09/04


Buiten deze onzin vanwege onze Dr Beliën hadden we hier nu wel graag willen varnemen uit zijn mond waar het meeste geld nu is naar toe gegaan. Naar de zogenaamde plundertocht ten voordele van de onbestaande armen of naar de onbekwame en onbetrouwbare bankiers?

Graag een snel en duidelijk antwoord Doctor Beliën waarvoor bij voorbaat dank...


Ook vanuit "primitief" linkse hoek wordt Bea Cantillon soms onder vuur genomen waarschijnlijk omdat ze niet bij de juiste kleur zit want inhoudelijk lijkt het nogal een zwakke l"inkse hoek" aanval weliswaar met een kern van waarheid maar onvoldoende uitgewerkt. Wij kennen immers nog al wat zogenaamde babyboomers die het helemaal niet zo breed kunnen laten hangen en dus niet mee profiteren van de zogenaamde hold-up die zij zogezegd op de toekomst van de jongere generaties zouden gepleegd hebben. Wat meer nuancering had hier een mooi blogartikel kunnen opleveren maar het is eens te meer bij clichématig gebral gebleven. Jammer maar we laten het jullie zelf lezen en beoordelen :

http://linksehoek.blogspot.com/search?updated-min=2009-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&updated-max=2010-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&max-results=4

De blinde vlek van Bea Cantillon

Dinsdagavond kwam barones en ex-CD&V senatrice Bea Cantillon haar nieuwste onderzoeksrapport over Vlaamse ouderen voorstellen op Phara. Ze begon met de boodschap dat het een overwegend positief rapport was: Het gaat goed met onze zestigplussers, want "ze hebben veel te consumeren". Dit kan iedereen beamen die wel eens door het raam van een sterrenrestaurant naar binnen kijkt. De paradox is dat ze dat doen met een relatief laag pensioen, aldus Cantillon. Ander punt van Cantillon: de vergrijzing begint vanaf volgend jaar, wanneer we voor de baby boomers moeten beginnen betalen.

Je hebt de indruk dat de baby boomers overal mee wegkomen, wierp Phara terecht op: opgegroeid in de golden sixties, en nu nog snel met pensioen voor de pensioenleeftijd omhoog moet en de voorwaarden versoberen. Maar dat vond mevrouw Cantillon helemaal niet. Ze haalde prompt de recente babyboom-mantra "solidariteit van de jonge generatie met de oude generatie" boven. En nog sterker: omdat de pensioenen relatief laag zijn, zit er "best nog wat rek" op de bedragen die betaald worden door de jonge generatie aan de oudere.

De blinde vlek voor alle schulden en lasten die de babyboomers op de jongere generatie hebben afgewenteld neemt hiermee ongekende proporties aan. Vraagt mevrouw Cantillon zich dan niet af waar die paradox vandaan komt, dat de pensioenen laag zijn, maar dat zoveel zestigplussers toch zoveel te besteden hebben? De babyboomers hebben de laatste decennia een echte hold-up gepleegd op de collectiviteit. Terwijl ze lekker bezig waren met taaloorlogje spelen tussen Vlamingen en Walen hebben ze een overheidsschuld opgebouwd die de komende generaties nog lang zal belasten. Ze hebben onze ruimtelijke ordening onherstelbaar verprutst en dankzij de enorme stijging van de huizenprijzen die daarvan een gevolg was, betaalt de jonge generatie de komende dertig jaar een torenhoge hypotheekschuld af. Ze hebben gewacht met de pensioenleeftijd op te trekken tot zij niet meer aan de beurt waren. En ga zo maar door.

Wat dringend nodig is, is juist solidariteit van (het rijke deel van) de oude generatie met zowel de armere ouderen als met de jongere generatie. Met andere woorden, een veel sterke belasting op kapitaal en luxegoederen. En als dat dan een terugval betekent van de economische sectoren van de sterrenrestaurants en van de Middelandse zeecruises, so be it. De maatschappij als geheel zal er een stuk beter bij varen.
Geplaatst door qro op 9:55 0 reacties Links naar dit bericht16-05-2009 om 13:44 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
15-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.een klein dankwoordje
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Eerst en vooral willen we de 50.000 deelnemers aan de betoging vandaag te Brussel uitgebreid danken om zo massaal gehoor te hebben gegeven aan onze oproep van gisteren. Wij verontschuldigen ons dat we jullie niet allemaal persoonlijk een handje zijn kunnen komen schudden en beloven volgende keer beterschap.
Misschien dat er nu een aantal lezertjes zich vragen beginnen te stellen over onze geestelijke gezondheid. Neen, beste getrouwen, we staan niet op de wachtlijsten om opgenomen te worden in een gesloten instelling. Wij imiteren slechts de houding van sommige politici die nog slechts weinig realiteitsbesef lijken te hebben. In het kader van de zoektocht naar de ware linksen stellen we jullie vandaag de MS voor. De MS is een afsplitsing van de PS van onze kameraad Elio en wordt blijkbaar gerund door de echtgenoot van Anne-Marie Lizin de bekende ex-burgemeester van Huy en vroegere coryfee van de PS vooraleer ze in ongenade viel naar aanleiding van oneigenlijk gebruik van visakaarten van een ziekenhuis om haar coiffeur te betalen en ander gepruts en gepriegel. Eigenaardig genoeg heet de echtgenoot van Anne-Marie Lizin, Michel Lizin maar daarover willen we niet vitten. MS staat voor "Mouvement Socialiste". We lezen op hun website die ook de foto van wijlen André Cools bevat en waarnaar trouwens verwezen wordt als naar een soort geestelijke vader, dat deze nieuwe linkse beweging natuurlijk verschrikkelijk echt socialistisch is en dat in tegenstelling tot de prutsers rond di Rupo.
Zij willen zelfs een herziening van het onderzoek uitgevoerd door de Rtbf en de krant Vers l'Avenir ivm met de kiesintenties van onze waalse medeburgers. Want blijkt dat dit onderzoek werd uitgevoerd voor de lijsten van de MS werden neergelegd. Het resultaat kan volgens de Lizins dus helemaal niet kloppen omdat -en we citeren de tekst van hun perscommuniqué omdat we zoiets onmogelijk zelf zouden kunnen bedenken- "Le Mouvement Socialiste tient à faire remarquer qu'un événement majeur est intervenu depuis la réalisation de ce sondage: le dépôt, dans l'arrondissement de Huy Waremme, d'une liste MS conduite par Michel Lizin"
Voilà en de MS vervolgt met nog meer straffe taal : Dans ces conditions, le Mouvement Socialiste suggère aux commanditaires du sondage de le recommencer en tenant compte de la présence du MS et de sa tête de liste Michel Lizin." Le Mouvement Socialiste estime que les mauvais résultats du PS dans ce sondage sont "la conséquence de la ligne floue et des pratiques de son président." Dimanche, Anne-Marie Lizin, l'ancienne bourgmestre PS de Huy qui siège en tant qu'indépendante au conseil communal de Huy depuis son départ du PS s'est, elle aussi, émue du recul socialiste."Je pense que le traitement qu'on m'a accordé est à la base de ce recul", a-t-elle indiqué. "J'espère que le PS le comprendra", a-t-elle fait remarquer."

Maar jullie moeten maar zelf wat surfen naar hun eigen MS-stekje om deze kolder te lezen en eveneens de reeks van "onthullingen" en "schandalen" die deze kameraden aan de kiezers wensen kenbaar te maken te bestuderen. We wensen jullie veel leesgenot op : http://mouvementsocialisteandenne.skynetblogs.be/archive-month/2009-05

en voor diegenen die zich zouden afvragen wat de brave Michel Lizin toch bezielt om aan politiek te doen en hierdoor misschien zijn job als rallyjournalist en auteur van een boek over...Anne-Marie Lizin te moeten opgeven citeren we graag voor de laatste keer de uitleg in wat gezwollen bonapartistische termen:

Peut-on parler de retour aux sources pour Michel Lizin ? Un retour qui n'était pas programmé alors. Car lors de la promotion de son livre consacré à son épouse, le Hutois Michel Lizin affirmait refermer la parenthèse et retourner à ses premières amours : les rallyes qu'il suit comme journaliste. Une excursion, ce livre ? Pas la dernière puisque l'époux de l'ex-bourgmestre de Huy a décidé de renouer avec la politique. Celle qu'il a vécue de bien plus près avant de s'éclipser pour laisser la place à son épouse Anne-Marie Lizin. Car s'il y revient, c'est pleinement, pas par procuration. La politique, Michel Lizin la connait. En 1070, lorsqu'il avait 21 ans, il était élu conseiller communal PS à Huy. Il aurait pu poursuivre sur sa lancée ; il a choisi les sports moteurs et le journalisme, et a laissé à Anne-Marie Lizin le soin de vivre la politique. Être deux Lizin sur une même liste, cela ne devait et ne pouvait pas fonctionner.

Là, Michel Lizin y revient. Il mènera la liste MS. Un beau coup de notoriété pour le mouvement socialiste sur Huy-Waremme. Un beau pied de nez du Hutois, et de la Hutoise surtout, au PS qui n'a plus voulu de l'ex-bourgmestre dans ses rangs. Car on peut l'imaginer, le candidat Lizin risque d'attirer les votes. Des toujours supporters de l'ex-bourgmestre à coup sûr.

Dans les grands moments de la vie politique de son épouse, Michel Lizin a toujours été à ses côtés. Verra-t-on aujourd'hui Anne-Marie Lizin coller aux affiches pour son mari ? Cela risque de pimenter un petit peu la campagne sur Huy...

yékyékyék het was lang geleden dat we nog zulke fijne kolder hadden gelezen....eventjes ernstig nu:
De recente saga rond KBC doet ons weer effe last krijgen van maagzuur en slecht humeur. Wij stellen oins de vraag of die hoge directiepiefen in hun designbureaukantoren geen arbeidscontract hebben zoals de meeste stervelingen hier in Belgistan. Als je als doodgewone werknemer zelfs maar één duizendste zou uitvreten van wat die directeurs hebben uitgespookt dan lig je aan deur wegens incompetentie, fraude en alleszins wegens een vertrouwensbreuk tussen de werkgever en werknemer. Punt uit. En deze pipo's? Die blijven doodgemoederd in hun kalfslederen directiestoel zitten en krijgen een bonus die ze dan met een royale geste kunnen weigeren om te tonen hoe hard ook zij door de crisis worden geraakt. Zij storten een riante bonus terug en jullie zijn werkloos...that's the difference!.
Maar daar wenkt het weekend en zondag is er een gratis concert in het kader van "red de solidariteit" op de Heysel te Brussel, Belgavox. Allen daar naartoe. Wees even talrijk als vandaag, wij zullen er ook zijn!
http://www.belgavoxconcert.be/

Programma

Het Belgavox Concert is het eerste evenement van de vzw Belga-Vox. Het concert wil bijdragen tot het versterken van de solidariteit, de dialoog, het respect, het samenhorigheidsgevoel en de multiculturele diversiteit in België.

Het concert start om 14u en zal langer dan vier uur duren.

Volgende artiesten geven reeds hun stem aan meer solidariteit…

Adamo, Arno, Baloji, Julos Beaucarne, Boogie Boy, A Brand, Koen Buyse (Zornik), Stef Kamil Carlens (Zita Swoon), The Catatonics, Clouseau, Daan & Telex, Lou De Pryck, Jasper Erkens, Delphine Gardin (Monsoon), Rocco Granata, JackoBond, Jeronimo, Joshua, Sandra Kim & Les Gauff, Steven & Stijn Kolacny (Scala), Flip Kowlier, Laura Lynn, Machiavel, Marka, Maurane, Stijn Meuris (Monza), Paul Michiels, Jef Neve, Didier Odieu, Patrick Ouchène, Bart Peeters, An Pierlé, Tom Pintens, Axelle Red, Gabriel Rios, Rival CNN, Roland, Kate Ryan, Saule, The Scabs, Selah Sue, Sioen, Eté 67, Jasper Steverlinck, Sttellla, Suarez, Toots Thielemans, Sacha Toorop, Stash, Triggerfinger, Will Tura, Luna Twist, Frank Vander Linden, Johan Verminnen, Marie Warnant, Yevgueni en Joost Zweegers (Novastar).

De Laatste Showband o.l.v. Patrick Riguelle.

Presentators: Bart Peeters en Armelle Gysen

Het meer dan 4 uur durende evenement zal gepresenteerd worden door de gelegenheidstandem Bart Peeters en Armelle Gysen.

armelle_opt

bartpeeters_opt

De doelstellingen van het project worden ook onderschreven door

Ingrid Berghmans - Stijn Coninx - Dirk Crois - Gilles De Bilde - Cécile de France - Kim Gevaert - Piet Goddaer (Ozark Henry) -Sebbe Godefroid - Daniël Goens - Justine Henin - Betty Mellaerts - Dominique Monami - Elodie Ouedraogo - Gaston Roelants - Ann Simons - Joël Smets - Luc Tuymans - Gella Vandecaveye - Jonathan Vandenbroeck (Milow) - Julien Vrebos

en dus ook door de voltallige redactie van Kitokojungle
15-05-2009 om 20:58 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
14-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We zijn trots jullie te melden dat we volgelingen krijgen of is het omgekeerd?
Klik op de afbeelding om de link te volgen Eerst en vooral een kleine aansporing om morgen deel te nemen aan enen optocht en in plaats van de traditionele uitleg geven we jullie een klare en duidelijke reden om naar Brussel af te zakken namelijk het persberich van het ABVV van vandaag :

http://www.abvv.be/code/nl/fram004.htmPersbericht

Brussel, 13 mei 2009.


ABVV Indicator ontslagen en tijdelijke werkloosheid

De crisis die de werknemers treft kent geen voorgaande.

Volgens cijfers die het ABVV verzamelde op het terrein, werden er 24.494 ontslagen aangekondigd tussen 1 januari 2008 en 8 mei 2009.

Het aantal tijdelijke werklozen steeg met 97,38% tussen april 2008 en april 2009.

Het aantal dagen tijdelijke werkloosheid nam in diezelfde periode met 150,79% toe (cijfers gebaseerd op de situatie van ABVV leden).

Dit alles is voor het ABVV een reden te meer om mee op te stappen in de Euromanifestatie op vrijdag 15 mei samen met de Belgische vakbonden, delegaties uit onze buurlanden en het Europees Vakverbond.

De crisis is immers niet de schuld van de werknemers en zij willen ze niet betalen!ABVV - Federale Persdienst


en wees gerust, wij zullen er ook zijn!en nog meer binnenlandse pret, we stellen vast dat nu ook veel slimmere mensen, zelfs uit de economische bovenlaag, sommige (gelukkig niet allemaal anders zaten we wel heel erg verkeerd!) van onze standpunten lijken te onderschrijven. Namelijk ons standpunt over het huidige zogenaamde "groene" energiebeleid dat wij al eerder een totale ramp hebben genoemd. Bekijk ons energiedossier hierover maar eens!
Maar eerst maken we een vreugdedansje rond de lege schapraai en koekjestrommel. Vervolgens smeren we ons uitbundig in met feromonen, muskus uit de aarsklier van edelherten en met het speeksel van varkensberen om ons onweerstaanbaar te maken voor elk vrouwelijk exemplaar in de wijde omgeving, inclusief de Panshirvallei. Want leest u met ons mee ...

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=AR2A8TL8&word=elektriciteit


'Vlaams groene- stroombeleid onhoudbaar'

 • donderdag 14 mei 2009

 • Auteur: (pse)

BRUSSEL - Het Vlaamse groenestroombeleid is niet vol te houden, vindt Febeliec.

Het gaat volgens Febeliec, de federatie van industriële elektriciteitsverbruikers, helemaal de verkeerde kant op met de Belgische elektriciteitsprijzen die aangerekend worden aan de industriële bedrijven. In 2008 is de Belgische stroom voor de industrie de duurste geworden als de vergelijking wordt gemaakt met de buurlanden. Een ommekeer vergeleken met het jaar voordien. Toen lag de elektriciteitsprijs zowel in Nederland, Duitsland als het Verenigd Koninkrijk nog hoger.

De elektriciteitsfacturen van de industriële verbruikers in België illustreren bovendien dat er van concurrentie tussen elektriciteitsleveranciers amper of geen sprake is. Peter Claes van Febeliec is van mening dat de prijsstijging in België niet enkel te wijten kan zijn aan de prijsschommelingen van de energiebronnen zoals aardgas, waarmee de elektriciteit wordt opgewekt. Daarmee worden immers alle landen geconfronteerd. Het grote verschil met de ons omringende landen is dat de bedrijven weinig keuze hebben wanneer ze op zoek gaan naar een elektriciteitsleverancier. Vanaf een bepaald elektriciteitsverbruik - 100 gigawattuur per jaar - is het zelfs zo dat enkel nog Electrabel in staat is om de benodigde volumes te leveren. Het gaat om zowat tachtig bedrijven, samen goed voor 25 tot 30 procent van het totale Belgische stroomverbruik.

Febeliec dringt onder meer aan op betere distributie- en transmissietarieven en een verlaging van de taksen.

Een van de pijnpunten is het groenestroombeleid van de Vlaamse overheid. Het optrekken van de groenestroomproductie van 4 naar 13 procent tegen 2020 zal een zeer sterke stijging van de stroomprijs veroorzaken, vreest Claes. Dat is een onhoudbare situatie, zegt hij. (pse)


en: http://www.nieuws.be/nieuws/Febeliec_duur_niet_efficient_en_nefast_voor_elektro-intensieve_industrie_2f6dc267.aspx

Febeliec: duur, niet efficiënt en nefast voor elektro-intensieve industrie

13/02/2009

De Vlaamse regering gaat zijn groene stroombeleid bijsturen. Terecht, vindt Febeliec, de federatie van industriële energieverbruikers. Maar ook een gemiste kans: in plaats van een fundamentele hervorming kiest men voor een overhaaste aanpak met bijzonder weinig kostenbewustzijn. Van een maximale groene stroomproductie tegen de laagste prijs is geen sprake. De verbruiker dreigt de dupe te zullen worden en de industrie vreest voor prijsverhogingen tot 40%. Dat is –zeker voor de elektro-intensieve bedrijven- onbetaalbaar en dus nefast voor hun toekomst.

Febeliec betreurt dat het plan werd voorgesteld zonder enige vorm van overleg met de eindgebruikers, die uiteindelijk toch de factuur van het groene stroombeleid zullen moeten betalen. De industriële verbruikers zijn ervan overtuigd dat er betere, efficiënte en meer transparante systemen beschikbaar zijn voor het stimuleren van groene stroom, die tegen lagere kosten meer resultaat opleveren, zoals de ervaringen in het buitenland aantonen. Ze zijn bereid hierover samen met de Vlaamse overheid en de andere stakeholders in dialoog te gaan.

Het huidige systeem is bijzonder duur en de verbruikers zullen onvermijdelijk moeten opdraaien voor de aanzienlijke meerkosten. Als Vlaanderen op deze manier wil voldoen aan de EU-richtlijn zal dat zorgen voor een prijsstijging van 20 euro per MWh en meer. Voor de industrie, en zeker voor de bedrijven die met energie-intensieve procedés werken, is dat onoverkomelijk. Een aantal wordt dan ook in hun voortbestaan bedreigd. Febeliec vraagt daarom dat de Vlaamse regering specifieke maatregelen voorziet voor de industrie.

Tot slot dringt Febeliec aan op bijkomende middelen voor Onderzoek en Ontwikkeling van nieuwe bronnen en productiemethodes voor energie. Een betere bevoorradingszekerheid, marktconforme prijzen en een minimaal impact op milieu en klimaat dienen daarbij de doelstellingen te zijn.


Maar er is meer, beste lezertjes, ook onze kruistocht tegen de zonnepanelen en meerbepaald de subsidiëring van die dingen. Want we zullen het nogmaals herhalen : dit is een omgekeerde herverdeling van overheidsgeld namelijk van arm naar rijk...verder onze jeremiades over de toenemende armoede en kijk wat lezen we vandaag ....
http://www.standaard.be/Archief/Zoek/Index.aspx?trefwoord=armoede

Vlaanderen In Armoede?

 • donderdag 14 mei 2009

 • Auteur: Bert D'hondt (Medewerker politiek beleid Welzijnszorg, armoede uitsluiten)

WAARDE REDACTIE — (MEDEWERKER POLITIEK BELEID WELZIJNSZORG, ARMOEDE UITSLUITEN) - En nu serieus! Dit signaal moet klinken na de publicatie van het onderzoek van het studiecentrum van de Vlaamse regering. Zeven veranderingen in Vlaanderen, zes ervan kunnen aanleiding geven voor een 'we zijn goed bezig' sfeertje. De zevende verandering werpt echter een dwingende schaduw: het welvarende Vlaanderen sluit steeds meer mensen uit. Twaalf procent van de kinderen groeit op in armoede, bijna een verdubbeling tegenover de jaren tachtig (DS 13 mei).

Ik hoop van harte dat onze beleidsmakers het schaamrood op de wangen kregen bij het lezen van hun ochtendkrant. Opgroeien in armoede geeft je een grote kans op de volgende levensloop: mentale achterstand van bij de geboorte, de schoolloopbaan afsluiten zonder of met een laag diploma, weinig kansen op de arbeidsmarkt en in je vrije tijd, depressie, sneller ziek, een te lage uitkering, een veel te klein pensioentje en een krotwoning. Is dit het perspectief dat één van de meest welvarende regio's ter wereld kan bieden?

Het wordt hoogtijd dat armoede hét verkiezingsthema wordt. Alle partijen die zich beroepen op 'gezond verstand', 'goed bestuur', 'solidariteit', 'vrijheid' of 'meer Vlaamse bevoegdheden' kunnen slechts één conclusie trekken: de (schaarsere) middelen van de volgende Vlaamse regering moeten prioritair ingezet worden op armoedebestrijding. Het moet meer en beter dan nu.

In debatten over armoede hoor je ongeveer iedereen vertellen dat dit een schande is. Allemaal goed en wel, maar zegt iedereen dit ook als men echte, onpopulaire beleidskeuzes moet maken? Heeft de overheid een herverdelende taak? Wel, voer die dan uit in plaats van cadeaus uit te delen. Een gepensioneerde die elke dag vecht om te overleven met een minimumpensioen is een harder werkende Vlaming dan ikzelf. Willen we ook de moeilijkste groepen aan de slag helpen? Waarom is er dan nog een tekort aan betaalbare kinderopvang? Waarom zijn alle partijen blij als we 43.000 sociale huurwoningen bijbouwen tegen 2020, terwijl we weten dat dit te weinig is? Moeten we zonnepanelen voor de middenklasse subsidiëren terwijl de armsten hun warmte (en geld) langs deuren, ramen en daken zien buiten waaien? Zelfs met premies zijn zij niet in staat om de investering te doen die zich automatisch terugbetaalt. Hoeveel afhakers in het onderwijs zijn er nog nodig vooraleer we grondig onze secundaire scholen durven hervormen en betaalbaar maken voor allen?

'Vlaanderen in actie, toekomstplan 2020.' Wel, voor die 12 procent kinderen komt 2020 te laat, 2009 lijkt me een goed jaar om hen echt prioriteit nummer één te maken.

Bert D'hondthohoho, beste lezertjes, we glimmen van de trots en ook van onze varkensberenlotion....dit zouden we zowaar zelf kunnen geschreven hebben...maar het is duizend maal duizend keer leuker het door anderen geschreven te zien worden!

en we onthouden ons van commentaren op de bijna dagelijkse bedelrondes van de uiterst bekwame en duurbetaalde eigen Vlaamse bankiers die vergaten te melden dat er nog wel wat lijken in de protserige KBC-kantoren te vinden waren....de belastingbetaler draait er weer eens voor op!

Dus morgen zien we mekaar allemaal op het Fontainasplein in Brussel!
Wij staan daar er ergens achter een rooie vlag, waarde kameraden en gezellinnen.

14-05-2009 om 22:08 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
13-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. 8mei 1945 en overal floten de vogeltjes om de overwinning op de Nazi's te vieren!
Klik op de afbeelding om de link te volgen
We gaan voor deze bijdrage even op de nostalgische toer. Zoals jullie al wel zullen gemerkt hebben is de meimaand niet alleen vogeltjesmaand, mariamaand maar eveneens de maand waarin nogal wat krijgshaftig volk de overwinning op "den duits" viert. Volgens onze bronnen heeft men nogal wat verschillende meidagen waarop men beweert de wapenstilstand te hebben afgesloten en in Nederland heeft men zelfs verschillende pennen met dewelke deze zou zijn ondertekend. Wij willen, hier geenszins in twijfel trekken dat dit een heugelijk moment moet zijn geweest voor diegenen die onder dat waanzinnige regime hebben moeten overleven. Voor sommige medeburgers met iets minder blonde lokken en wat vreemdere namen en die als parasieten werden beschouwd door de idioten die meenden tot een superieur ras te behoren was dit zelfs vaak geeindigd in een bijna totale hellevaart.
Maar deze keer zullen we het niet hebben over de onnoembare wandaden van de overwonnenen maar wel over deze van de overwinnaars. Neen, we zullen het NIET hebben over Dresden, NIET over atoombommen, NIET over Stalin en zijn even waanzinnige rijk. Wij zullen het hier even hebben over onze sympathiek Franse zuiderburen.
In het algemeen feestgedruis hebben deze grote vriendelijke overwinnaars immers vrij geruisloos een behoorlijk aantal toenmalige gekoloniseerde landgenoten om zeep geholpen zonder dat daar veel aandacht aan besteed werd. Pas in 2005 heeft Frankrijk eindelijk toegegeven dat het fout was geweest en dit jaar werd in Parijs voor de eerste maal de slachting van Setif en Guelma herdacht en dat is niks te vroeg! Lees met ons mee wat de zogenaamde overwinnaars van de Duitse barbarij de dag van de wapenstilstand en daaropvolgende weken in al hun beschavingsijver hebben aangericht in Algerije. Het is een zwarte bladzijde die hier totaal onbekend is maar wij vinden het alleszins erg de moeite om al te uitbundige liefhebbers van de mythische strijd tussen goed en kwaad wat realiteitszin bij te brengen. We geven toe dat wij ook lang geloofd hebben dat alleen de Duitsers tijdens de tweede wereldoorlog slechterikken waren maar we geven nu grif toe dat we ons weer eens schromelijk hebben vergist. Maar lees rustig mee met ons in de communistische krant L'Humanité die wel vergeet te vermelden dat zij over de gebeurtenissen op 8 mei 1945 melding heeft gemaakt van "nazistische opstanden in Algerije". Maar dat zal weer aan ons slecht karakter liggen dat wij hierover ook wel enige rechtzetting hadden willen lezen...
http://www.humanite.fr/2009-05-09_L-Humanite-des-debats_Setif-Guelma-8-mai-1945-l-histoire-occultee


Sétif, Guelma, 8 mai 1945 :l’histoire occultée ?

Rappel des faits Pour la première fois en soixante-quatre ans, un espace public officiel français, la mairie de Paris, s’est souvenu, dans un colloque, des massacres de Sétif et de Guelma en Algérie. Des événements occultés par l’histoire française.

« Cela fait soixante ans que j’attends cet événement ! » L’intervention d’Ahmed, un octogénaire algérien de Sétif, est éloquente quant au déni qui a caractérisé les massacres du 8 mai 1945 commis par la France coloniale en Algérie.

Le mercredi passé, l’Hôtel de Ville de Paris a abrité un colloque sur cette question afin de faire savoir, d’après Catherine Vieu-Charier, adjointe au maire de Paris, « ces événements, très complexes, très douloureux et injustifiables qui ont été les grands oubliés dans l’histoire de la France ». Pour l’élue communiste, qui a tenu a ceque ce colloque ait lieu, l’amnésie s’explique par le fait que « politiquement il semblait insupportable de reconnaître de telles horreurs, quand on en était à dénoncer celles de l’Allemagne nazie ».

L’historien Olivier Le Cour Grandmaison, qui a proposé ce colloque, raconte à propos de ces massacres peu connus des Français : « Pendant que l’on fêtait la Libération en métropole, des "indigène" étaient arrêtés en masse, exécutés sommairement, fusillés à Sétif et Guelma parce qu’ils avaient osé revendiquer l’application des principes de liberté, d’égalité, de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes contre l’ordre colonial. »

Cette journée qui s’est terminée après la diffusion de l’Autre 8 mai 1945, un documentaire de Mehdi Lallaoui, est un premier pas vers la « connaissance » et la « reconnaissance » des crimes d’État du 8 mai 1945 alors que « jamais depuis la fin de la guerre d’Algérie, continue le même historien, un président de la République et la majorité qui le soutient n’avaient à ce point réhabilité le passé colonial de la France ».

Passionnés, les débats l’ont sans doute été. Un nostalgique de l’Algérie française a indigné la salle lorsqu’il a qualifié les crimes coloniaux de « quelques "bavures". Mais il ne faut pas oublier, a-t-il cru bon de préciser, « les oeuvres civilisatrices accomplies par les missionnaires et les enseignants ». Par ailleurs, l’intervention d’une nationaliste algérienne, qui s’est souvenue que Charles de Gaulle avait traité les Français de « veaux », n’a pas manqué de soulever un tollé.

Les actes du colloque seront publiés dans les prochains mois avec le soutien de la Mairie de Paris. L’Humanité vous livre déjà quelques extraits.

Ali Chibani

Massacres de Sétif et Guelma

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Les massacres de Sétif et Guelma sont des répressions sanglantes d'émeutes nationalistes qui sont survenues en 1945 dans le département de Constantine en Algérie durant la période coloniale française.

Elles débutent le 8 mai 1945 : pour fêter la fin des hostilités et la victoire des Alliés sur les forces de l'Axe, un défilé est organisé. Les partis nationalistes algériens, profitant de l'audience particulière donnée à cette journée, décident par des manifestations pacifiques de rappeler leurs revendications patriotiques. Après des heurts entre policiers et nationalistes, les manifestations dégénèrent en émeutes et provoquent d'abord des massacres d'Européens dans les régions de Sétif et Guelma. L'armée française exerce alors une répression qui va prendre des proportions considérables et durer plusieurs semaines[1].

Il y aura parmi les « Européens » plus d'une centaine de morts et autant de blessés. Le nombre des victimes autochtones, difficile à établir, est encore sujet à débat ; les autorités françaises de l'époque fixèrent le nombre de tués à 1 165, un rapport des services secrets américains à Alger en 1945 notait 17 000 morts et 20 000 blessés, le gouvernement algérien avance le nombre de 45 000 morts, alors que suivant les historiens le nombre varie de 8 000 (Charles-Robert Ageron, Charles-André Julien) à 45 000 victimes.
Commémorée chaque année par les nationalistes algériens, elle « a servi de référence et de répétition générale à l'insurrection victorieuse de 1954 »[2].

Sommaire

[masquer]

Prélude

Le contexte : la fin de la Seconde Guerre mondiale [modifier]

La révolution nationale pétainiste avait renforcé en Algérie entre octobre 1940 et novembre 1941 les partisans d'un ordre colonial brutal, sous les ordres du général Weygand. Mais, avec le débarquement américain en novembre 1942, les conditions politiques changent. L'entrée en guerre de l'Afrique du Nord aux côtés des Alliés qui se prépare se traduit par une importante mobilisation : 168 000 Français d'Afrique du Nord[3] sont mobilisés, soit 20 classes. La population d'Européens d'Afrique du Nord étant à cette époque de 1 076 000 personnes[3], l'effectif sous les drapeaux en représentait donc 15,6 %, soit une personne sur six ou sept. Il faut donc souligner la faiblesse des effectifs laissés sur place[4].

Pour la première fois est appliquée la conscription aux musulmans qui jusqu'alors en étaient dispensés, ce qui en conduit environ, sur quelques 7 millions, 150 000 sous les drapeaux. Ceci nécessite des égards vis-à-vis des populations indigènes. Messali Hadj, chef du principal mouvement nationaliste algérien, le Parti du peuple algérien (PPA, clandestin), reste cependant emprisonné. Ferhat Abbas, dirigeant des Amis du Manifeste et de la Liberté, demande que les musulmans qui s'apprêtent à entrer en guerre soient assurés de ne pas rester «privés des droits et des libertés essentielles dont jouissent les autres habitants de ce pays.»[5].

Le 7mars1944, le Comité français de la Libération nationale adopte une ordonnance attribuant d'office la nationalité française, sans modification de leur statut civil religieux, à tous les Indigènes disposant de décorations militaires et de divers diplômes tels que le certificat d'études, etc. En 1945, environ 62 000 combattants en bénéficient, ce qui suscite diverses oppositions dans certains milieux européens en Algérie. Les dirigeants nationalistes algériens espèrent alors beaucoup de la première réunion de l'Organisation des Nations unies à San Francisco le 29avril1945.

Manifestations nationalistes

Au printemps 1945, l'ambiance est tendue parmi la population européenne où circulent des bruits alarmistes prédisant un soulèvement musulman. D'autant que l'Algérie connaît depuis quelques mois une situation alimentaire catastrophique, résultat de l'absence de presque tous les hommes valides. Messali Hadj est déporté à Brazzaville le 23 avril 1945. Le PPA organise des manifestations dans tout le pays le 1ermai qui se veulent pacifiques et sans armes, et où pour la première fois est brandi un « drapeau algérien ». Les manifestations se passent dans le calme sauf à Alger et Oran où ont lieu des affrontements avec la police ; la répression est brutale et fait quelques morts. Quelques jours plus tard, c'est l'annonce de la reddition allemande et de la fin de la guerre : des manifestations sont prévues un peu partout pour le 8 mai.

Selon Benjamin Stora[6], on pensait déjà depuis 1939 que les nationalistes d'Afrique du Nord étaient pilotés par les fascistes italiens ou les nazis allemands, que le Parti du peuple algérien était proche du Parti populaire français, alors que Messali avait soutenu le Front populaire et la République espagnole. Ce sentiment fut renforcé par le fait que le soulèvement eut lieu le jour de la victoire.

Le 8 mai

À Sétif, la manifestation autorisée commence à envahir les rues dès 8 heures, estimée à plus de 10 000 personnes[7], chantant l’hymne nationaliste Min Djibalina (De nos montagnes), défile avec des drapeaux des pays alliés vainqueurs et des pancartes « Libérez Messali », « Nous voulons être vos égaux » ou « À bas le colonialisme ». Vers 8h45 surgissent des pancartes « Vive l'Algérie libre et indépendante » et en tête de la manifestation Aïssa Cheraga, chef d'une patrouille de scouts musulmans, arbore le drapeau algérien. Tout dérape alors : devant le café de France, le commissaire Olivieri tente de s’emparer du drapeau, mais est jeté à terre. Des Européens en marge de la manifestation assistant à la scène se précipitent dans la foule[8]. Un adolescent, Bouzid Saâl, s'empare du drapeau algérien mais est abattu par un policier[8]. Immédiatement, des tirs provenant de policiers provoquent la panique. Les manifestants en colère s'en prennent aux Français et font en quelques heures 28 morts chez les Européens, dont le maire qui a cherché à s'interposer, et 48 blessés. L'armée fait défiler les tirailleurs algériens, mais, alors que l'émeute se calme à Sétif, dans le même temps, des émeutes éclatent aux cris du «Djihad» dans la région montagneuse de petite Kabylie, dans les petits villages entre Bougie et Djidjelli[7]. Des fermes européennes isolées et des maisons forestières sont attaqués et leurs occupants assassinés.

Le mouvement s'étend très rapidement, et, le soir même à Guelma, une manifestation s'ébranle. Le sous-préfet Achiary, un ancien résistant, fait tirer sur les manifestants[1]. On relève un mort et six blessés parmi les manifestants, 5 blessés dans le service d'ordre. Le cortège se disperse. Le sous-préfet dispose de trois compagnies de tirailleurs en formation, tous musulmans. Il consigne la troupe et fait mettre les armes sous clés. Un bataillon d'infanterie de Sidi-Bel-Abbès, convoyée par des avions prêtés par les Américains, arrive le 9 dans la journée pour évacuer des petits villages d'« européens » qui sont encerclés par les émeutiers.

Le témoignage de M.Lavie, minotier à Héliopolis, est instructif sur l'état de panique des Européens : « Dès la fin du méchoui du 8 mai, je décide de transformer le moulin neuf pour abriter la population d'Héliopolis, et tous les colons des environs que j'ai pu joindre. Au cours de l'après-midi, je fais construite un réseau de barbelés, long de 300 mètres, électrifié sous 3 000 volts et alimenté par le groupe électrogène de la minoterie. Meurtrières percées dans les murs d'entrée, portes obstruées par des herses renversées sur six mètres de profondeur et défendues par des feux croisés. La population protégée a vécu dans ces conditions pendant un mois jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli. »[9].

Se produiront des violences contre les Européens dans le Constantinois, surtout dans les fermes isolées. Des femmes sont violées, des actes de barbarie sont commis. Le nombre total d'Européens tués aurait été de 102[10]. Parmi les victimes, on trouve des modérés du « troisième camp », tels le maire de Sétif, ou Albert Denier, le secrétaire du Parti communiste, qui aura les deux mains tranchées[1].

Le massacre

Le chef du gouvernement français provisoire, le général de Gaulle, ordonne l'intervention de l'armée [11] sous le commandement du général Duval dans une répression violente contre la population indigène. La marine y participe grâce à son artillerie, ainsi que l'aviation. Le général Duval rassemble toutes les troupes disponibles, soit deux mille hommes[7]. Ces troupes viennent de la Légion étrangère, des tabors marocains qui se trouvaient à Oran en passe d'être démobilisés et qui protestent contre cette augmentation de service imprévue, une compagnie de réserve de tirailleurs sénégalais d'Oran, des spahis de Tunis, et les tirailleurs algériens en garnison à Sétif, Kherrata et à Guelma.

La répression, menée par l'armée et la milice de Guelma, est d’une incroyable violence : exécutions sommaires, massacres de civils, bombardements de mechtas. Deux croiseurs, le Triomphant et le Duguay-Trouin, tirent plus de 800 coups de canon depuis la rade de Bougie sur la région de Sétif[7]. L'aviation bombarde et rase plus ou moins complètement plusieurs agglomérations kabyles. Une cinquantaine de « mechtas » sont incendiées. Les automitrailleuses font leur apparition dans les villages et elles tirent à distance sur les populations. Les blindés sont relayés par les militaires arrivés en convois sur les lieux. À l’image d’une milice de 200 personnes qui se forme à Guelma sous l'impulsion du sous-préfet André Achiary qui distribue toutes les armes disponibles[1], soit les 60 fusils de guerre qui équipaient les tirailleurs et se livre à une véritable chasse aux émeutiers. Pendant deux mois[1], l’Est de l’Algérie connaît un déchaînement de folie meurtrière.
De nombreux corps ne peuvent être enterrés ; ils sont jetés dans les puits, dans les gorges de Kherrata en Kabylie. Des miliciens utilisent les four à chaux pour faire disparaître des cadavres[12]. Saci Benhamla, qui habitait à quelques centaines de mètres du four à chaux d’Héliopolis, décrit l’insupportable odeur de chair brûlée et l’incessant va-et-vient des camions venant décharger les cadavres, qui brûlaient ensuite en dégageant une fumée bleuâtre[13].

De nombreux musulmans, dirigeants politiques et militants, du Parti du peuple algérien (PPA), des Amis du manifeste de la liberté (AML) (dont le fondateur Ferhat Abbas) et de l'association des oulémas furent arrêtés. Lorsqu'une faction ou un douar demandait l’aman (« le pardon »), l'armée réclamait les coupables. Le 28 février 1946, le rapporteur de la loi d'amnistie (qui fut votée) déclarait en séance : « Quatre mille cinq cent arrestations furent ainsi effectuées, quatre vingt dix neuf condamnations à mort dont vingt deux ont été exécutées, soixante quatre condamnations aux travaux forcés à temps et il y aurait encore deux mille cinq cents indigènes à juger »[14].

La répression prend fin officiellement le 22 mai. L’armée organise des cérémonies de soumission où tous les hommes doivent se prosterner devant le drapeau français et répéter en chœur : « Nous sommes des chiens et Ferhat Abbas est un chien »[10][15]. Des officiers exigent la soumission publique des derniers insurgés sur la plage des Falaises, non loin de Kherrata. Certains, après ces cérémonies, sont embarqués et assassinés[13]. Pendant de longs mois, les Algériens musulmans qui, dans les campagnes, se déplaçaient le long des routes continuèrent à fuir pour se mettre à l'abri, au bruit de chaque voiture. L'historien algérien Boucif Mekhaled, raconte : « [À Kef-El-Boumba], j’ai vu des Français faire descendre d’un camion cinq personnes les mains ligotées, les mettre sur la route, les arroser d’essence avant de les brûler vivants »[13].

Réactions

Le 19 mai, à la demande du ministre de l’Intérieur Tixier, de Gaulle nomme le général de gendarmerie Tubert, résistant, membre depuis 1943 du Comité central provisoire de la Ligue des droits de l’homme (où siègent également René Cassin, Pierre Cot, Félix Gouin et Henri Laugier), membre de l’Assemblée consultative provisoire, dans le but d’enquêter sur les évènements.
Mais, pendant six jours, du 19 au 25 mai, la commission fait du sur-place à Alger. Officiellement on attendait l’un de ses membres « retenu » à Tlemcen. Dans les faits, c'est bien Tubert qui est retenu à Alger. On ne le laisse partir pour Sétif que le 25 mai, quand tout y était terminé. Et, à peine arrivé à Sétif, il est rappelé à Alger le lendemain, le 26, sur ordre du gouvernement, par le gouverneur général Chataigneau. Si bien qu’il ne peut se rendre à Guelma.

Peu d'Européens protestent contre ces massacres. Par exception l'un d'eux, le professeur Henri Aboulker, médecin juif et résistant (l'un des organisateurs du putsch du 8 novembre 1942, qui a permis le succès de l'opération Torch à Alger), s'élève contre ces massacres. Il publie plusieurs articles dans le quotidien Alger Républicain, réclamant certes la sanction sévère des meurtriers provocateurs qui avaient assassiné 102 Français, mais à l'issue d'une procédure légale régulière. Et surtout, il dénonce sans réserve les massacres massifs et aveugles de milliers d'Algériens innocents. Il réclame aussi la libération immédiate de Fehrat Abbas, dont tout le monde savait qu'il avait toujours cantonné son action dans le cadre de la légalité. Henri Aboulker estimait que la défense des innocents devait primer toute considération politique.

Le communiqué du Gouvernement Général le 10 mai illustre la manière dont les autorités de l'époque ont présenté ces événements :

« Des éléments troubles, d'inspiration hitlérienne, se sont livrés à Sétif à une agression armée contre la population qui fêtait la capitulation de l'Allemagne nazie. La police, aidée de l'armée, maintient l'ordre et les autorités prennent toutes décisions utiles pour assurer la sécurité et réprimer les tentatives de désordre. »

Dans ses Mémoires de guerre, Charles de Gaulle chef du gouvernement à l'époque des faits, écrit en tout et pour tout :

« En Algérie, un commencement d'insurrection survenu dans le Constantinois et synchronisé avec les émeutes syriennes du mois de mai a été étouffé par le gouverneur général Chataigneau. »

Houari Boumediene, le futur président algérien a écrit :

« Ce jour-là, j’ai vieilli prématurément. L’adolescent que j’étais est devenu un homme. Ce jour-là, le monde a basculé. Même les ancêtres ont bougé sous terre. Et les enfants ont compris qu'il faudrait se battre les armes à la main pour devenir des hommes libres. Personne ne peut oublier ce jour-là. »

Kateb Yacine, écrivain algérien, alors lycéen à Sétif, écrit :

« C’est en 1945 que mon humanitarisme fut confronté pour la première fois au plus atroce des spectacles. J’avais vingt ans. Le choc que je ressentis devant l’impitoyable boucherie qui provoqua la mort de plusieurs milliers de musulmans, je ne l’ai jamais oublié. Là se cimente mon nationalisme. »

Il fut aussi un témoin oculaire des événements de Sétif, il écrit :

« Je témoigne que la manifestation du 8 mai était pacifique. En organisant une manifestation qui se voulait pacifique, on a été pris par surprise. Les dirigeants n’avaient pas prévu de réactions. Cela s’est terminé par des dizaines de milliers de victimes. À Guelma, ma mère a perdu la mémoire (…) On voyait des cadavres partout, dans toutes les rues. La répression était aveugle ; c’était un grand massacre. »

Albert Camus dans le journal Combat des 13 au 23 mai[16] demande qu'on applique aux Algériens (il dit : «Le peuple arabe») les «principes démocratiques que nous réclamons pour nous-mêmes». Il affirme qu’il y a crise — et non de simples incidents — que «le peuple arabe existe», qu’il «n’est pas inférieur sinon par les conditions où il se trouve». Plus encore, il proclame que «l’Algérie est à conquérir une seconde fois».

Le nombre des victimes

Le nombre de victimes « européennes » est à peu près admis[17] et s'élève officiellement à 102 morts et 110 blessés (Rapport officiel de la commission Tubert de 1945).

Du côté musulman, les chiffres du nombre de victimes sont actuellement source de nombreuses polémiques, notamment en Algérie où la version officielle retient le nombre de 45 000 morts qui correspond à l'estimation de l'armée américaine alors présente en Algérie.

Une enquête demandée par le gouverneur général Yves Chataigneau comparant le nombre de cartes d'alimentation avant et après les événements conclut à moins de 1000 victimes[18]. Le gouverneur général de l'Algérie fixa par la suite le nombre des musulmans tués à 1 165 et 14 soldats[7], 4 500 arrestations, 89 condamnations à mort dont 22 exécutées[14], chiffres qui seront pris pour officiels. Le général Duval déclarait pour la commission Tubert de 1945 que « Les troupes ont pu tuer 500 à 600 indigènes », mais les militaires évoquaient déjà à l'époque le chiffre de 6 000 à 8 000 victimes. Habib affirme que le ministre des Affaires étrangères, Georges Bidault, aurait parlé de 20 000 tués, sans préciser sa source[7].

Par la suite, André Prenant, géographe spécialiste de la démographie algérienne, se rendant sur les lieux en 1948, fixe le nombre de victimes à 20 000. Certains historiens ont par la suite parlé de 2000 (Charles-Robert Âgeron) et 6 000 morts(Robert Avron) . Le professeur Henri Aboulker (père de José Aboulker, cité précédemment), avait à l'époque estimé le bilan proche de 30 000 morts.

Le consul général américain à Alger de l'époque a établi le nombre de victimes indigènes par la répression de l'armée à 45000[15]. Ce chiffre sera repris par les milieux nationalistes puis par le gouvernement algérien qui, commémorant ces massacres chaque année, parle des « 45 000 morts des massacres de Sétif». Récemment, Bélaïd Abdessalam, ancien premier ministre algérien, déclarait dans El-Khabar Hebdo que le chiffre de 45 000 a été choisi à des fins de propagande. Le Président Bouteflika affirme que les massacres ont fait plusieurs dizaines de milliers de morts sans qu'on puisse en préciser le nombre exact, "même si notre histoire officielle retient le nombre de 45 000 morts". Les chercheurs Rachid Messli et Abbas Aroua, du Centre de recherche historique et de documentation sur l’Algérie, déclaraient le 9 avril 2005 que « la plupart des historiens s’entendent sur le fait que 45 000 est un chiffre exagéré. Il serait plus réaliste de penser que le bilan humain se situe entre 8 000 et 10 000 morts »[19].

Le général français Tubert qui a rédigé un rapport après les massacres, parle de 15 000 tués dans les populations musulmanes. (Source: Courrière Yves, Les fils de la Toussaint, Fayard, Paris, 1968. Histoire de l'Algérie coloniale, Benjamin Stora, La découverte 1830-1954 p.91)

Selon l’historienne Annie Rey-Goldzeiguer, « la seule affirmation possible, c’est que le chiffre dépasse le centuple des pertes européennes et que reste, dans les mémoires de tous, le souvenir d’un massacre qui a marqué cette génération », et l'historien Mohammed Harbi d'ajouter : « En attendant des recherches impartiales , convenons avec Annie Rey-Goldzeiguer que, pour les 102 morts européens, il y eut des milliers de morts algériens »[17].

Conséquences

Le général Duval, en charge du rétablissement de l'ordre, dit à cette occasion au gouvernement colonial : « Je vous donne la paix pour dix ans, à vous de vous en servir pour réconcilier les deux communautés. Une politique constructive est nécessaire pour rétablir la paix et la confiance. »[17][20]. Ces propos se vérifieront puisque, 9 ans plus tard, l'insurrection de la Toussaint 1954 marquera le début de la Guerre d'Algérie.

De nombreux historiens pensent que ces événements marquent le véritable début de la guerre d'Algérie. Pour de nombreux militants nationalistes comme Lakhdar Bentobbal, futur cadre du FLN, le massacre symbolise la prise de conscience que la lutte armée reste la seule solution. C'est à la suite des événements du 8 mai que Krim Belkacem, l’un des six fondateurs « historiques » du FLN, décide de partir au maquis. En 1947, le PPA crée l'Organisation spéciale (OS), une branche armée, dirigée par Aït-Ahmed puis par Ben Bella.

Reconnaissance de la responsabilité française

Il faut attendre le 27février2005 pour que, lors d'une visite à Sétif, Hubert Colin de Verdière, ambassadeur de France à Alger, qualifie[21] les « massacres du 8 mai 1945 » de « tragédie inexcusable ». Cet événement constitue la première reconnaissance officielle de sa responsabilité par la République française.
en we stellen vast dat men deze slachtingen in "minder beschaafde" gebieden veel beter kent dan hier in ons eigen Fort Europa:

8 mai 1945 : Les massacres français de Sétif & Guelma en Algérie

(source : UGTG 08/05/09)


La France commérera le 8 mai 1945 la victoire des Alliés sur le régime Nazie. BRAVO.. . Mais nous en tant que peuple colonisé ne devons pas oublier que ce même jour le 8 mai 1945, la France réprimait sauvagement une manifestation du peuple algérien pour l’indépendance de l’Algérie, qui fit près de 47000 morts et 100000 blessés. Les parents algériens des ces victimes qui avaient largement participé à la libération de la France recevaient en récompense l’assassinat de leurs frères, fils et pères. Nous n’avons pas à nous en étonner car le système colonial français réprime et tue ceux qui expriment leur dignité en exigeant que cesse son occupation.Nous devons avoir, ce 8 mais 1945, une pensée profonde pour toutes les victimes du colonialisme français. Nous devons aussi poursuivre, de manière résolue les luttes à tous les niveaux possibles afin d’en finir avec l’Administration Coloniale. C’est le chemin de cette dignité à prendre et qu’on tente chaque jour de nous enlever.N’oublions pas non plus que le 7 mai 1954, les Forces Populaires Vietnamiennes sous le Commandement du Général GIAP infligeaient aux troupes Françaises la cinglante défaite de Dien Bien Phu permettant aux vietnamiens d’accéder à l’indépendance de leur pays.

Que vive les luttes contre le colonialisme, dans les dernières colonies de la France !!

Alain MICHEL
Militant anticolonialiste Guyanais

Jour de liesse ? Fête de la libération ? Pas pour tout le monde…

Le 8 mai 1945 signifie la fin du nazisme. Il correspond aussi à l’un des moments les plus sanglants de l’histoire nationale. La répression colonialiste venait d’y faire ses premiers accrocs face à une population farouchement déterminée à se promouvoir aux nobles idéaux de paix et d’indépendance.

Faim, famine, chômage et misère semblaient résumer la condition sociale de la population musulmane algérienne colonisée par la France, population surtout agricole souvent déplacée car les colons s’étaient saisis des meilleures terres, et de plus dans une période de guerre, de sécheresse et d’invasion de criquets. « Des hommes souffrent de la faim et demandent la justice… Leur faim est injuste. » écrivait Albert Camus début 1945 dans Combat.

Le 8 mai 1945 fut un mardi pas comme les autres en Algérie. Les gens massacrés ne l’étaient pas pour diversité d’avis, mais à cause d’un idéal. La liberté. Ailleurs, il fut célébré dans les interstices de la capitulation de l’état-major allemand. Ce fut la fin d’une guerre. La Seconde Guerre mondiale. Cela pour les Européens. Mais pour d’autres, en Algérie, à Sétif, Guelma, Kherrata, Constantine et un peu partout, ce fut la fête dans l’atrocité d’une colonisation et d’un impérialisme qui ne venait en ce 8 mai qu’annoncer le plan de redressement des volontés farouches et éprises de ce saut libertaire.

Sétif, mardi 8 mai 1945

Dès 8 heures du matin, une foule estimée aux environs de 10.000 personnes était rassemblée devant la mosquée de la gare. Puis elle entamait son élan rue des Etats-Unis pour se diriger vers le centre-ville, rue Georges Clémenceau… Pacifiques, dépités et désarmés, les paisibles manifestants scandaient des slogans de paix et de liberté. « Indépendance », « Libérez Messali Hadj », « L’Algérie est à nous ». Ils s’étaient donnés pour consigne de faire sortir pour la première fois le drapeau algérien. La riposte fut sanglante.

Pourtant, profitant du jour du marché hebdomadaire, ce 8 mai 1945, les organisateurs avaient rappelé aux paysans venus des villages de déposer tout ce qui pouvait être une arme (couteau, hâche, faux…). Derrière les drapeaux des alliés, les jeunes scouts étaient au premier rang suivis des porteurs de la gerbe de fleurs, et les militants suivaient juste derrière pour éviter tout débordement de la masse paysanne.

A la vue d’un drapeau algérien, qui avait été déployé en cours de route, les policiers avaient jailli du barrage et avaient attaqué la foule pour s’emparer du drapeau. Un militant avait expliqué que le drapeau étant sacré, il est impossible de le remiser une fois sorti. Le maire socialiste de la ville supplie de ne pas tirer. Mais c’est à ce moment que tout dérape quand un inspecteur tire, tue le porte drapeau et deux coups de feu en soutien partent du café de France. Dans la panique provoquée par les premiers coups de feu, à d’autres fenêtres des Européens tirent à leur tour sur la foule.

On a tiré sur un jeune « scout ». Ce jeune « scout » fut le premier martyr de ces incidents : Saâl Bouzid, 22 ans, venait par son souffle d’indiquer sur la voie du sacrifice la voie de la liberté. K. Z., âgé alors de 16 ans, affirme non sans amertume à ce propos : « Il gisait mourant par-devant le terrain qui sert actuellement d’assiette foncière au siège de la wilaya. Nous l’avons transporté jusqu’au docteur Mostefaï… et puis… » L’ émotion l’étouffe et l’empêche de continuer…

Bien que la panique ait gagné l’ensemble des manifestants, un militant avait sonné le clairon pour que la gerbe de fleurs soit déposée. Cela se passait à 10 heures du matin. Le car de la gendarmerie ayant eu du retard était arrivé en fonçant en direction des manifestants fauchant les présents.

Surgit alors la préparation du massacre des Algériens. Une milice d’Européens est formée à qui on donne des armes ; l’armée, la police et la gendarmerie sont déployées…

Le 9 mai, à Sétif, ce sont 35 Algériens qui ont été abattus parce qu’ils ne savaient pas qu’un couvre feu avait été établi. Le rapport du commissaire divisionnaire, M. Bergé, expliquait que chaque mouvement jugé suspect provoquait le tir : « les musulmans ne peuvent circuler sauf s’ils portent un brassard blanc délivré par les autorités et justifications d’un emploi dans un service public. »

Guelma, mardi 8 mai 1945

A Guelma, à 16 heures, un rassemblement s’était organisé hors de la ville. Les militants des Amis du Manifeste et de la Liberté (AML) attendaient, en fait, les instructions venant de Annaba. A 17 heures le cortège s’était ébranlé avec les pancartes célébrant la victoire des alliés ainsi que leurs drapeaux entourant un drapeau algérien. Arrivé à l’actuelle rue du 8 mai, le cortège avait été arrêté par le sous préfet Achiary. Il ne restait plus que 500 mètres pour atteindre le monument aux morts.

Le sous préfet, Achiary – futur chef de l’OAS créé à Madrid en 1961 -, hors de lui avait intimé l’ordre de jeter les pancartes, drapeaux et banderoles. Un socialiste nommé Fauqueux avait râlé auprès du sous préfet : « Monsieur le sous préfet est ce qu’il y a ici la France ou pas ? ». C’est alors, comme un coup de fouet, Achiary saisit le revolver dont il s’est armé, entre dans la foule droit sur le porte drapeau et tire. Son escorte ouvre le feu sur le cortège qui s’enfuit, découvrant dans son reflux le corps du jeune Boumaza. A Guelma ce jour-là il y a déjà 4 Algériens tués, mais aucun Européen.

Le 9 mai, à Guelma, la milice dirigée par Achiary avait tenu sa première séance au cours de laquelle l’adjoint Garrivet proposait : « Nous allons étudier la liste des personnes à juger. Commençons par nos anciens élèves ». Une perquisition au local des AML a permis de saisir les listes nominatives des responsables et militants, tous considérés comme suspects, qui seront incarcérés, souvent torturés, et exécutés par fournées entières.

Kherrata, mardi 8 mai 1945

C’est aussi mardi jour de marché, il n’y a pas de défilé prévu pour le 8 mai et en fin de matinée on apprend les tueries policières de Sétif. Les nouvelles se répandent vite parmi la population de Kherrata. Les Européens prennent peur, l’administrateur colonial leur distribue des armes et ils se planquent dans une forteresse. Tandis qu’on donne l’ordre au crieur public d’annoncer le couvre-feu, celui-ci au contraire parcourt tous les villages à l’entour en appelant la population musulmane à se rassembler à Kherrata.

Ce sont 10.000 personnes qui vont arriver durant la nuit à Kherrata. Dès l’aube du 9 mai, une grande agitation règne au centre de Kherrata grouillant de monde. Les Musulmans sachant que les Européens étaient armés, et prêts à les tuer, se sont rassemblés pour envisager comment se défendre. Certains ont coupé les lignes téléphoniques, et d’autres ont cherché des armes au tribunal et dans trois maisons, qui furent incendiées. L’administrateur colonial et le juge de paix furent tués. Les 500 Européens qui étaient dans la forteresse tirèrent alors sur la foule déchaînée qui traversait le village avec des drapeaux algériens, tandis qu’on entendait les “you-you” des femmes.

Même s’ils avaient une grande conscience révolutionnaire, beaucoup parmi les insurgés algériens ne savaient pas quoi faire. Pour savoir comment réagir, ils se sont alors rassemblés dans la montagne à Bouhoukal, mais l’armée française était déjà en marche. Le peu de monde qui avait des fusils se mit en groupes dans les gorges et à l’entrée de Kherrata pour retarder l’arrivée des gendarmes et des troupes. Mais dans cette révolte, qui allait vite être étouffée par l’armée, il n’y eu en tout et pour tout sur ce secteur que 10 morts et 4 blessés parmi les militaires et les Européens.

Vers midi, les automitrailleuses de l’armée française se mettent à tirer de loin sur les populations de Kherrata et des villages avoisinants, suivi de près par les tirs impressionnants sur les crêtes du bateau-croiseur Duguay-Trouin, et l’après-midi c’est l’aviation qui bombardait les environs. Tout cela fit que plusieurs milliers d’Algériens furent massacrés. Vers 10 heures du soir, la légion étrangère franchissait les gorges et arrivait au village complètement vidé de ses habitants musulmans.

Un des plus atroces massacres coloniaux de la part de la France

Suite aux assassinats d’Algériens à Sétif et à Guelma, des groupes d’indigènes avaient, dans leur repli, riposté en tuant des Européens. La réponse française à la colère des Algériens ne s’était, en tout cas, pas fait attendre en mobilisant toutes les forces de police, de gendarmerie, de l’armée et même en recrutant des miliciens, qui ne se gênent pas de fusiller des Algériens de tous âges et sans défense.

De Sétif, la répression sanglante s’est généralisée. Elle allait toucher tout le pays durant tout le mois de mai. L’Algérie s’embrasait sous les feux brûlants du printemps 1945. Le général Weiss, chef de la cinquième région aérienne, avait ordonné le 13 mai le bombardement de tous rassemblements des indigènes sur les routes et à proximité des villages.

Kateb Yacine, écrivain algérien, alors lycéen à Sétif, écrit : « C’est en 1945 que mon humanitarisme fut confronté pour la première fois au plus atroce des spectacles. J’avais vingt ans. Le choc que je ressentis devant l’impitoyable boucherie qui provoqua la mort de plusieurs milliers de musulmans, je ne l’ai jamais oublié. Là se cimente mon nationalisme. » « Je témoigne que la manifestation du 8 mai était pacifique. En organisant une manifestation qui se voulait pacifique, on a été pris par surprise. Les dirigeants n’avaient pas prévu de réactions. Cela s’est terminé par des dizaines de milliers de victimes. À Guelma, ma mère a perdu la mémoire… On voyait des cadavres partout, dans toutes les rues. La répression était aveugle ; c’était un grand massacre. »

Dans les localités environnantes à Sétif, Ras El Ma, Beni Azziz, El Eulma, des douars entiers furent décimés, des dechras et des familles furent brûlées vives. On raconte le martyre de la famille Kacem. Korrichi, son fils Mohamed et son frère Nouari furent torturés et tués à bout portant… Les légionnaires prenaient les nourrissons par les pieds, les faisaient tournoyer et les jetaient contre les parois de pierre où leurs chairs s’éparpillaient sur les rochers…

L’armée française avait planifié l’extermination de milliers d’Algériens. Pour mettre à exécution leur dessein les soldats français avaient procédé au regroupement de toutes les populations avoisinant les côtes-est de Béjaïa à Bordj Mira en passant par Darguina, Souk El-Tenine et Aokas. Toutes les populations de ces régions étaient forcées de se regrouper sur les plages de Melbou. L’occupant n’avait en tête que la liquidation physique de tout ce beau monde.

Dès lors, des camions de type GMC continuaient à charger toute personne qui se trouvait sur leur passage. Le convoi prenait la direction de Kherrata. Les habitants de cette autre ville historique n’allaient pas échapper à l’embarquement qui les menait avec leurs autres concitoyens de Sétif, vers le camion de la mort. Les milliers d’Algériens furent déchargés depuis les bennes des camions au fond des gorges de Kherrata. L’horreur n’était pas terminée pour ces pauvres « bougnouls » comme aimaient les surnommer les colons français. Des hélicoptères dénommés « Bananes » survolaient les lieux du massacre pour achever les blessés. Une véritable boucherie humaine allait permettre, plus tard, aux oiseaux charognards d’investir les lieux.

Avec la venue de l’été, la chaleur monte… et l’odeur de la mort. Vers Guelma, faute de les avoir tous enterrés assez profond ou brûlés, trop de cadavres ont été jetés dans un fossé, à peine recouverts d’une pelletée de terre. Les débris humains sont transportés par camion. Le transport est effectué avec l’aide de la gendarmerie de Guelma pendant la nuit. C’est ainsi que les restes des 500 musulmans ont été amenés au lieu dit “fontaine chaude” et brûlés dans un four à chaux avec des branches d’oliviers.

Alors que l’on sait que ce sont en tout 102 Européens ou militaires qui ont été tués, et 110 blessés, à ce moment-là, en riposte aux tueries des autorités françaises, malgré un minutieux travail de recherches, il est

13-05-2009 om 23:15 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
12-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.over trojaanse paarden, malware en andere rampen...big brother is watching you
Klik op de afbeelding om de link te volgen Het wordt zelfs op het Internet "vuil" gespeeld als je tracht te surfen naar een site van de "opstandige" Luikse metallo's namelijk "www.acierliege" dan krijg je dit op je schermpje :

Veilig surfen

Diagnostische pagina voor www.acierliege.be

Wat is de huidige status van www.acierliege.be?

Deze site is als verdacht aangemerkt - het bezoeken van deze site kan uw computer beschadigen.

Een deel van deze site is in de afgelopen 90 dagen 4 keer aangemerkt wegens verdachte activiteiten.

Wat is er gebeurd toen Google deze site bezocht?

Van de 193 pagina's die we in de afgelopen 90 dagen op de site hebben getest, hebben 48 pagina('s) zonder de toestemming van de gebruiker schadelijke software gedownload en geïnstalleerd. De vorige keer dat Google deze site bezocht, was op 2009-05-12. De vorige keer dat verdachte inhoud op deze site werd aangetroffen, was op 2009-05-10.

Malicious software includes 70 trojan(s), 1 scripting exploit(s). Successful infection resulted in an average of 2 new process(es) on the target machine.

Schadelijke software wordt op 7 domein(en) gehost, waaronder cakpapaz.cn/, hayboxiw.cn/, rifnasax.cn/.

7 domein(en) lijken te functioneren als tussenschakels voor het verspreiden van malware naar bezoekers van deze site, waaronder teyrebuf.cn/, bestfindahome.cn/, thehugetitstop.cn/.

This site was hosted on 1 network(s) including AS9031 (INTICONET).

Heeft deze site gefungeerd als een tussenschakel en geleid tot verdere verspreiding van malware?

Het lijkt erop dat www.acierliege.be in de afgelopen 90 dagen niet heeft gefunctioneerd als tussenschakel voor de infectie van sites.

Heeft deze site malware gehost?

Nee, deze site heeft in de afgelopen 90 dagen geen schadelijke software gehost.

Hoe is dit gebeurd?

In bepaalde gevallen kunnen derden schadelijke codering toevoegen aan echte sites, waarna wij deze waarschuwing weergeven.

Volgende stappen:

Updated 4 hours ago


12-05-2009 om 23:14 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sans notre travail votre capital ne vaut pas un balle
Klik op de afbeelding om de link te volgen
We hebben jullie een paar dagen geleden reeds aangekondigd dat er in Walloniê een merkwaardige verrijzenis had plaats gevonden van de communistische partij (Wallonie-Bruxelles). In tegenstelling tot Vlaanderen waar de crisis blijkbaar vooral rechts tot uiterst-rechts de wind in de zeilen geeft schuift Wallonië zeer snel op naar links. Ik hoor iedereen al roepen dat ze links waren maar op dit ogenblik radicaliseert Wallonië zeer snel. Als die trend zich doorzet in de verkiezingsuitslagen dan valt te vrezen dat het unitaire Belgistan aan zijn zwanezang bezig is. In het Noorden het rechtse Vlaanderen met zijn Vlaams belang, LDD en Open-VLD en niks van betekenis meer op links. In het Zuiden een geradicaliseerd Wallonië waar het Renardisme aan een steile wederopstanding bezig is...Voor wat uitleg over het Renardisme verwijzen we graag naar eerdere bijdragen van ons blogje anders verwijzen graag naar volgend adres waar je de figuur van André Renard in zijn historische context terug vindt: http://www.ihoes.be/publications_en_ligne.php?action=lire&id=16&ordre=nouveau

Voor de aandachtige lezertjes van onze bijdrage over de verrijzenis der Waalse communisten (en dus zeker niet van de Vlaamse communisten!) verwijzen we graag naar de figuur van de lijsttrekker van lijst nr 20 in de kiesomschrijving van Luik namelijk Jean-Claude Galler, tot en met 1 juni dit jaar de franstalige secretaris van de socialistische vakbond van de gas- en elekticiteitssector Gazelco. Een sector en een vakbond die een zeer belangrijke rol heeft gespeeld tijdens de Renardistische stakingen van 60-61 onder leiding van de rechterhand van André Renard en toenmalig (unitaire) secretaris van Gazelco Jacques Yerna. De zelfde aandachtige lezer zal eveneens gemerkt hebben dat de Gewestelijke afdeling Liège-Huy-Waremme van het Waalse FGTB, waarover we hier eerder reeds een bijdrage hebben gemaakt, op 1 mei haar openlijke steun heeft uitgesproken voor de lijst nr 20 en dus blijkbaar niet langer steun geeft aan de Luikse PS wat wijst op een bijna openlijke opstand tegen het PS-partijapparaat onder leiding van onze welbekende Elio die daar inderdaad al een tijdje niet echt meer welkom is. Tot daar onze achtergrondinformatie.
Intussen heeft de crisis de "vurige stede" Luik stilaan op een kookpunt gebracht zeker binnen de metaalnijverheid. Dit leidde gisteren en vandaag tot algemene stakingen gesteund door Franse en Duitse metaalbonden maar niet door het plaatselijke ACV dat zich daarmee natuurlijk in Walloniê volledig buitenspel zet...

http://www.rtlinfo.be/rtl/news/article/240940/gr-ve-et-manifestation-des-m-tallos-namur/

Grève et manifestation des métallos à Namur

Pas moins de 5.000 ouvriers du secteur sidérurgique étaient attendus par la FGTB ce lundi. S’il s’agit pour certains de contester les négociations sectorielles, d’autres y voient une bonne préparation à la manifestation européenne des ouvriers d’ArcelorMittal demain à Luxembourg.

Grève et manifestation des métallos à Namur
Article Picture


Economie - Belgique lun 11 mai, 13:54

Plusieurs milliers de manifestants ont répondu ce lundi matin, à Namur, à l'appel des métallurgistes Wallonie-Bruxelles de la FGTB afin de manifester contre le résultat des négociations sociales dans le secteur des fabrications métalliques. Cette manifestation s'accompagne d'une grève de 24 heures dans le secteur du métal. Les métallurgistes wallons et bruxellois du syndicat socialiste refusent d'accepter un accord sectoriel qui va, selon eux, en-deçà de l'accord interprofessionnel (AIP) en matière de pouvoir d'achat.

Réunis derrière une banderole "Sans notre travail, leur capital ne vaut pas un balle", les manifestants se sont élancés, sous la pluie, peu après 10h20, à partir de la gare de Namur et doivent rallier le Parlement wallon en fin de matinée. "La pluie? Ce n'est pas cela qui nous rebute. On a un travail à défendre et des droits à faire valoir", ont affirmé deux travailleurs de la FN Herstal en tête du cortège des manifestants.

L'accord n'est pas respecté

"Nous ne sommes pas d'accord car le cadre solidaire prévu dans l'AIP n'est pas respecté", a expliqué, pour sa part, Antonio Di Santo, responsable de la section métal de la FGTB Hainaut-Namur. "Les éco-chèques? On ne mange pas avec ça. On veut un véritable pouvoir d'achat. A savoir, les 250 euros prévus dans l'AIP", a-t-il ajouté.

"L'ensemble des propositions actuelles demeurent contraires aux valeurs défendues et inférieures aux mesures de pouvoir d'achat prévues par l'Accord interprofessionnel", affirme le syndicat. Il dénonce ainsi des primes de 125 et 250 euros inapplicables pour les travailleurs et conditionnées aux prestations; des contraintes complémentaires en matière de libertés syndicales sans contrepartie et aucune avancée significative en matière de garanties d'emplois ni de représentation syndicale dans les PME.

"Malgré une position unanime de la MWB-FGTB, et en dépit de tentatives de conciliations fédérales demandées par notre organisation, les fédérations patronales des secteurs Métal ne veulent rien entendre et avalisent des accords fédéraux en dessous des seuils interprofessionnels. Cette situation est inacceptable. Nous n'accepterons sous aucun prétexte que l'avis des travailleurs wallons et bruxellois, subissant déjà une discrimination, soit laissé pour compte", note le syndicat.

Toutes les usines sidérurgiques du pays sont supposées être à l’arrêt ce lundi. En cause, cette grève de 24h pour la plupart de leurs ouvriers … et même 48h du côté d’ArcelorMittal. En effet, les métallurgistes liégeois de la FGTB prendront part à la manifestation européenne de demain mardi. Ce lundi, il sont 3.000 Liégeois venus avec une cinquantaine de cars à Namur.

Pas de front commun ce lundi ...

Les travailleurs wallons affiliés au MWB (Métallurgistes Wallonie-Bruxelles) et à la FGTB participent donc à cette manifestation mais pas la CSC. Le syndicat rappelle que les partenaires sociaux, à l'exception de l'aile régionale wallonne de la FGTB Metal-MWB, ont signé le 28 avril l'accord 2009-2010 des Fabrications Métalliques. Le syndicat stipule que l'accord "de crise" permet de sauvegarder l'essentiel, à savoir le mécanisme de l'index et la possibilité de négocier jusqu'à 125 euros en 2009 et 250 euros en 2010 pour tous les secteurs. La CSC-Métal précise qu'elle est "consciente qu'il s'agit d'un accord modéré. Nous veillons à ce que cet accord de crise reste bien une réponse exceptionnelle à la crise", souligne le syndicat.

... mais bien demain à Luxembourg

La seconde manifestation est organisée mardi à Luxembourg, pendant l'assemblée générale des actionnaires groupe ArcelorMittal. Du côté de la CSC, les travailleurs participeront donc uniquement à cette manifestation.

Le front commun sera réuni pour cette manifestation qui se déroulera en début d'après-midi devant le siège d'ArcelorMittal à Luxembourg, où se tiendra l'assemblée générale des actionnaires. La manifestation réunira la CSC, la FGTB et les Français de la CGT. De plus, de nombreux ouvriers allemands y sont également attendus.

La FEM (Fédération Européenne des Métallurgistes), qui avait organisé l'action, a décidé d'annuler la manifestation. Les trois organisations syndicales belges et française ont cependant décidé de se rendre à Luxembourg. Plus de 1.000 manifestants sont attendus.
en dus vandaag in Luxemburg : http://www.point24.lu/point24/web/luxembourg/article/21100/arcelor-mittal-les-siderurgistes-sen-prennent-au-siege.php


Arcelor-Mittal: les sidérurgistes s'en prennent au siège
12.05.2009 20h52
(Photo: Nicolas Bouvy)

Près de 2.000 salariés d'Arcelor-Mittal venus de France et Belgique ont manifesté hier vers midi avec sifflets, pétards et projectiles en tous genres à Luxembourg. Ils sont venus dénoncer les mesures de chômage partiel et fermetures temporaires d'usines. Tandis qu'à l'intérieur étaient réunis les actionnaires, des salariés ont tenté de forcer la porte d'entrée!

Très vite, le ton de la manifestation a été donné. "Le capitalisme nuit gravement à la santé" affichait par exemple le calicot porté par les syndiqués de la FGTB wallonne. Pétards lourds et coups de sifflets précédaient de loin le long cortège parti de Hollerich qui, arrivé devant le siège d'Arcelor-Mittal, Place de Martyrs, a en plus pris des couleurs. Rapidement fumigènes et projectiles en tous genres ont fusé en direction de la façade tandis qu'une trentaine de sidérurgistes, plus remontés que les autres, n'ont pas hésité a jeter les barrières de protection contre la porte d'entrée.

"Certains d'entre nous commencent déjà à ne plus savoir joindre les deux bouts", lance depuis la tribune installée pile face au siège du groupe, Francis Gomez. Et au président des métallos de Liège-Luxembourg (FGTB) de poursuivre: "Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons montrer notre existence à tous". La foule des manifestants n'écoute que d'une oreille les discours des syndicalistes et a les yeux tournés vers le bâtiment où la situation s'envenime plus sérieusement lorsque les forces de l'ordre réplique. La "forteresse", à l'intérieur de laquelle se tient l'assemblée annuelle des actionnaires, est gardée par les policiers.

"Nous sommes venus pour dire à Mittal qu'au cours du dernier mois nous avons mis beaucoup trop d'eau dans notre verre. Mais vous n'avez pas eu l'impression d'être entendus!», lance encore Francis Gomez, face aux sidérurgistes venus de Gandrange, Florange, Dunkerque, Fos-sur-Mer, Liège, Charleroi et de nombreux sites belges. "Un tel pilotage de notre groupe est irresponsable!", criera de la tribune Philippe Verbecke (CGT). Avant de préciser que «cette manifestation est un deuxième avertissement à la direction après celle de Bruxelles le 10 février».

Calmés après une bonne heure d'assauts répétés, les manifestants réclameront en vain à la police, la libération d'un des leurs. Un manifestant qui s'était hissé sur une balustrade du bâtiment avait littéralement été "happé" vers l'intérieur par la police.Blijkbaar is men in Wallonië niet van plan om zich weer netjes neer te leggen bij het kapitalisme zoals we dat recent hebben zien ontsporen. Men is daar niet zo gek om te denken dat oplossingen zoals brulboei LDD in Vlaanderen aanreikt de oplossing zullen bieden aan deze crisis en je kan ze geen ongelijk geven. tenslotte is dat typische liberale individualisme à la De Decker één van de voornaamste oortzaken van deze crisis en dus zeker geen oplossing punt.

Het Waalse FGTB lanceerde hierover de campagne die in Vlaanderen dus ook totaal onbekend is : "le capitalisme nuit gravement à la santé" waarmee we jullie hieronder laten kennis maken :http://www.contre-attaque.be/

we citeren (maar raden de geînteresseerden aan de volledige site te bezoeken...)

Être de gauche

Le clivage gauche/droite est plus que jamais d’actualité, même si les partis politiques tentent parfois de le gommer dans leurs discours. Nous ancrons notre action à gauche, tout comme notre projet de société : + d’égalité, +d’Etat, +de démocratie sont nos objectifs. Nous pensons que ces objectifs sont incompatibles avec le capitalisme et le libéralisme. Nous affirmons notre attachement aux valeurs socialistes.

L’intérêt collectif guide nos revendications. Nous pensons que cela est parfaitement compatible avec le respect des libertés individuelles et l’épanouissement personnel.

Nous visons une transformation radicale de la société par des réformes démocratiques tout aussi radicales. Le mot « réguler » signifie pour nous activer tous les moyens de répartir concrètement la richesse créée en faveur des travailleuses et des travailleurs, au Sud comme au Nord.

Réguler n’a donc absolument pas la même signification à droite qu’à gauche.Als men het hier heeft over " au Sud comme au Nord" heeft men het hier niet over het noorden van Belgistan maar heeft men het over een mondiale kijk op Noord en Zuid ...het is maar dat je het weet...

en ze grijpen blijkbaar terug naar de principeverklaring van het ABVV van 1945 die we hieronder integraal afdrukken en die duidelijk de stempel droeg van de toenmalige zeer sterke Belgische communistische partij

DECLARATION DE PRINCIPE DE LA FGTB
1. Emanation directe des forces laborieuses organisées, la FGTB proclame que
l’idéal syndicaliste, visant à la constitution d’une société sans classes et à la
disparition du salariat, s’accomplira par une transformation totale de la société.
2. Née de la lutte des classes, elle tient à souligner l’évolution de celle-ci en une
lutte non moins vigoureuse de l’ensemble des producteurs contre une oligarchie
bancaire et monopoliste, devenue maîtresse souveraine de tout l’appareil de
production.
3. Dans un esprit d’indépendance absolue vis-à-vis des partis politiques et
respectueuse de toutes les opinions, tant politiques que philosophiques, elle affirme
vouloir réaliser ses buts par ses propres moyens et en fai sant appel à l’action de tous
les salariés et appointés en particulier et de toute la population en général, les
intérêts tant moraux que matériels de la très grande majorité de celle-ci étant
identiques ou paral lèles à ceux des ouvri ers, employés et techni ciens.
4. Le mouvement syndical acceptera le concours du ou des partis qui joindront leur
action à la sienne pour la réalisation de ses objectifs sans se considérer obligé à leur
égard et sans qu’ils puissent s’immiscer dans la conduite de l’action syndicale.
5. Le mouvement syndical veut réaliser un véritable régime de justice sociale visant
à situer chacun à sa place dans la société. Pour assurer à chacun, en fonction de
son travail et de ses besoins, la part de richesses qui lui revient, il déclare qu’il est
indispensable de compléter la démocratie politique par une démocratie économique
et sociale. A cet effet, il entend que le travail, créateur de toutes les valeur s et source
de tous les biens, soit enfin considéré comme facteur primordial, les autres facteurs
n’étant que subor donnés ou par asites.
6. Ses origines, son caractère et les permanences de son idéal, le désignent pour
être l’élément moteur principal de cette révolution constructive.
7. Dans un esprit de justice, il répudie formellement les fausses valeurs, comme les
droits de naissance et d’argent, consacrées par le régime capitaliste. De l’exploité,
réduit à vendre sa force de travail, il veut faire un libre participant à l’oeuvre commune
de production.
8. Il s’attachera dès lors, selon ses conceptions à amener la création d’organismes
dont le but final doit être de donner aux forces de travail la gestion de l’économie
transformée au bénéfice de la collectivité.
9. Le syndicalisme n’entend pas supplanter les partis dans leur action politique. C’est
en leur qualité de producteur qu’il fait appel aux travailleurs, car c’est de leur
condition économique que dépendront leurs perspectives de développement social,
intellectuel et culturel.
10. Pour mener à bien cette tâche émancipatrice, il ne doit avoir à subir aucune
contrainte, c’est pourquoi il se refuse à son intégration à quelque degré que ce soit,
dans un quel conque système cor poratif.
11. Le syndicalisme accepte l’idée de nation et, dans le cadre d’une démocratie
politique, économique et sociale, il prendra ses responsabilités, en vue du maintien
et du renforcement de la démocratie.
12. Il estime que la socialisation des grands trusts bancaires et industriels s’impose
et qu’il convient également d’organiser, diriger et contrôler le commerce extérieur.
13. Rejetant l’idée de la gestion étatique ou bureaucratique, il entend que la gestion
des entreprises nationalisées soit confiée aux travailleurs (techniciens, employés et
ouvriers) et aux consommateurs, préalablement organisés au sein de Conseils de
direction et de coordination de l’économie nationale.
14. Le mouvement syndical belge poursuivra la réalisation de ses buts et objectifs en
collaboration avec les organismes syndicaux internationaux se réclamant de la
démocratie.
15. Afin de libérer le travailleur de la crainte sociale et de lui donner la garantie qu’en
échange de son labeur, il sera prémuni contre les fléaux et les maux résultant de sa
condition, le mouvement syndical défend non seulement les réformes de structure et
la transformation de la société capitaliste mais aussi les revendications immédiates
des travailleurs. Conscient de la grandeur de sa mission humanitaire, le syndicalisme
se déclare apte à mener à bien ces tâches multiples, car il forme par le bloc
indivisible des forces du travail, l’un des éléments de base de la société de demain.Dit is natuurlijk andere koek dan LDD ...en het valt dus te vrezen dat de ene tendens nogal diametraal tegenover de andere komt te staan na de regionale verkiezingen en wat daarvan het resultaat zal zijn laat zich natuurlijk raden....

12-05-2009 om 23:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
11-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fosfor witter dan wit in Afghanistan deze keer
Klik op de afbeelding om de link te volgen Kijk, daar zijn ze weer met hun witte fosfor. Je zou haast denken dat ze het gratis krijgen zo gretig wordt deze smeerlapperij gebruikt. We vragen ons trouwens af of onze minister van oorlog, Crembo de grote laller, onze vliegende brigade in Afghanistan ook deze leuke dingen laat gebruiken...misschien moet iemand hem dat eens vragen. Tenslotte zijn er al onnozelere vragen gesteld in ons nationaal parlement. Het antwoord kennen we toch al. De onzen gooien alleen paaseieren uit hun F16....

http://www.guardian.co.uk/world/2009/may/10/afghanistan-attacks-phosphorus-investigation

Phosphorus claim after fatal air strikes in Afghanistan

Afghanistan's leading human rights ­organisation is investigating claims that white phosphorus was used during a deadly battle between US forces and the Taliban last week in which scores of civilians may have died.

Nader Nadery, a senior officer at the Afghanistan Independent Human Rights Commission, said the organisation was concerned that the chemical, which can cause severe burns, might have been used in the firefight in Bala Baluk, a district in the western province of Farah.

Dr Mohammad Aref Jalali, the head of an internationally funded burns hospital in Herat, said villagers taken to hospital after the incident had "highly unusual burns" on their hands and feet that he had not seen before. "We cannot be 100% sure what type of chemical it was and we do not have the equipment here to find out. One of the women who came here told us that 22 members of her family were totally burned. She said a bomb distributed white power that caught fire and then set people's clothes alight."

US forces in Afghanistan denied they had used the chemical, and have also said claims that up to 147 civilians were killed were grossly exaggerated.

As with previous such tragedies, both sides have made wildly different claims, with the Taliban seeking to exploit ­popular fury and US officials attempting to limit the damage and blame the Taliban for allegedly using civilians as human shields.But members of the human rights department at the UN mission in Afghanistan have been appalled by witness testimony from people in the village, according to one official in Kabul who talked anonymously to the Guardian.

He said bombs were dropped after militants had quit the battlefield, which appeared to be backed up by the US air force's own daily report, which is published online. "The stories that are emerging are quite frankly horrifying," the official said. "It is quite apparent that the large bulk of casualties were called in after the initial fighting had subsided and both the troops and the Taliban had withdrawn.

"Local villagers went to the mosque to pray for peace. Shortly after evening prayers the air strikes were called in, and they continued for a couple of hours whilst the villagers were frantically calling the local governor to get him to call off the air strikes."

He said that women and children hid inside their homes while their men went on to the roofs with guns. US forces say these men were militants, but the UN official said they were simply villagers and "it is totally normal for them to have guns". Also contested is an incident immediately after the battle when people from the village took piles of corpses to the governor's compound in the provincial capital.

The UN official said their willingness to ignore the Islamic custom of organising burial within 24 hours of death showed the level of anger. A statement by US forces said insurgents forced tribal elders to parade the corpses through neighbouring villages to "incite outrage".

It said that a joint US-Afghan investigation team confirmed that "a number of civilians were killed in the course of the fighting but is unable to determine with certainty which of those causalities were Taliban fighters and which were non-combatants". Last week Afghanistan's president, Hamid Karzai, called for all air strikes in villages to be stopped, a view privately backed by many in the UN. Yesterday Barack Obama's national security adviser, Gen James Jones, ruled out such a change in policy, saying "we can't fight with one hand tied behind our back".http://news.yahoo.com/s/ap/20090510/ap_on_re_as/as_afghanistan


Concerns white phosphorus used in Afghan battle

Haji Barkat Ullah speaks with her daugther Frishta 7, who was wounded in AP – Haji Barkat Ullah speaks with her daugther Frishta 7, who was wounded in coalition airstrike on Monday …

By JASON STRAZIUSO and RAHIM FAIEZ, Associated Press Writers Jason Straziuso And Rahim Faiez, Associated Press Writers – Sun May 10, 6:08 pm ET

KABUL – Doctors voiced concern over "unusual" burns on Afghan villagers wounded in an already controversial U.S.-Taliban battle, and the country's top human rights groups said Sunday it is investigating the possibility white phosphorus was used.

The American military denied using the incendiary in the battle in Farah province — which President Hamid Karzai has said killed 125 to 130 civilians — but left open the possibility that Taliban militants did. The U.S. says Taliban fighters have used white phosphorus, a spontaneously flammable material that leaves severe chemical burns on flesh, at least four times the last two years.

Using white phosphorus to illuminate a target or create smoke is considered legitimate under international law, but rights groups say its use over populated areas can indiscriminately burn civilians and constitutes a war crime.

Afghan doctors told The Associated Press they have treated at least 14 patients with severe burns the doctors have never seen before. The villagers were wounded during last Monday's battle in Farah province.

Allegations that white phosphorus or another chemical may have been used threatens to deepen the controversy over what Afghan officials say could be the worst case of civilian deaths since the 2001 U.S. invasion that ousted the Taliban regime.

In Kabul on Sunday, hundreds of people marched near Kabul University to protest the U.S. military's role in the deaths. Protesters carried signs denouncing the U.S. and chanted anti-American slogans.

The incident in Farah drew the condemnation of Karzai, who called for an end to airstrikes. The U.S. has said militants kept villagers captive in hopes they would die in the fighting, creating a civilian casualties controversy.

However, President Barack Obama's national security adviser said Sunday the United States would not end airstrikes. Retired Gen. James Jones refused to rule out any action because "we can't fight with one hand tied behind our back."

Along with Afghan and U.S. investigations into the battle, the Afghan Independent Human Rights Commission has been looking into concerns that white phosphorus may have been used after strange burns were reported. Nader Nadery, a commissioner in the leading rights organization, said more investigation was needed.

"Our teams have met with patients," Nadery told AP. "They are investigating the cause of the injuries and the use of white phosphorus."

White phosphorus is a spontaneously flammable material that can cause painful chemical burns. It is used to mark targets, create smoke screens or as a weapon, and can be delivered by shells, flares or hand grenades, according to GlobalSecurity.org.

Human rights groups denounce its use for the severe burns it causes, though it is not banned by any treaty to which the United States is a signatory.

The U.S. military used white phosphorus in the battle of Fallujah in Iraq in November 2004. Israel's military used it in January against Hamas targets in Gaza.

Col. Greg Julian, the top U.S. military spokesman in Afghanistan, said the U.S. did not use white phosphorus as a weapon in last week's battle. The U.S. does use white phosphorous to illuminate the night sky, he said.

Julian noted that military officials believe that Taliban militants have used white phosphorus at least four times in Afghanistan in the past two years. "I don't know if they (militants) had it out there or not, but it's not out of the question," he said.

A spokesman for the Taliban could not be reached for comment Sunday.

The U.S. military on Saturday said that Afghan doctors in Farah told American officials the injuries seen in wounded Afghans from two villages in the province's Bala Baluk district could have resulted from hand grenades or exploding propane tanks.

Dr. Mohammad Aref Jalali, the head of the burn unit at the Herat Regional Hospital in western Afghanistan who has treated five patients wounded in the battle, described the burns as "unusual."

"I think it's the result of a chemical used in a bomb, but I'm not sure what kind of chemical. But if it was a result of a burning house — from petrol or gas cylinders — that kind of burn would look different," he said.

Gul Ahmad Ayubi, the deputy head of Farah's health department, said the province's main hospital had received 14 patients after the battle, all with burn wounds. Five patients were sent to Herat.

"There has been other airstrikes in Farah in the past. We had injuries from those battles, but this is the first time we have seen such burns on the bodies. I'm not sure what kind of bomb it was," he said.

U.N. human rights investigators have also seen "extensive" burn wounds on victims and have raised questions about how the injuries were caused, said a U.N. official who asked not to be identified talking about internal deliberations. The U.N. has reached no conclusions about whether any chemical weapons may have been used, the official said.

Afghan officials say up to 147 people may have died in the battle in Farah, though the U.S. says that number is exaggerated.

The investigation into the Farah battle coincides with an appeal by Human Rights Watch for NATO forces to release results of an investigation into a March 14 incident in which an 8-year-old Afghan girl was burned by white phosphorus munitions in Kapisa province.

The New York-based group said Saturday that white phosphorus "causes horrendous burns and should not be used in civilian areas."

In the latest violence, a double suicide bomb attack killed seven people and wounded 20 in southern Afghanistan on Sunday. The majority of casualties were police and army units responding to the initial attack, said Dawood Ahmadi, the governor's spokesman.

A roadside bomb in eastern Nangarhar province killed eight construction workers traveling on a rural road on their way to build a checkpoint for the country's border police, an official said, while a truck driver and two assistants died in a roadside bomb blast in Zabul province while transporting goods to a U.S. base, police said.

Taliban militants have increased their attacks the last three years as the country's insurgency has turned increasingly bloody. President Barack Obama is sending 21,000 additional U.S. troops to the country to bolster the record 38,000 American forces already in the country.


11-05-2009 om 22:49 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!