kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

12-07-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat

Net een jaar geleden hield ene verlichte geest namelijk enen Peter Van Windekens van het obscure tijdschrift Tekos een 11 juli-toespraak in Leuven, lees even aandachtig mee de volledige tekst kunnen jullie vinden op:

http://vkrl.org/toespraak_gastspreker.pdf


1 Vooruitkijken voor Vlaanderen

11 juli toespraak voor het VKRL (Vlaamse Kring Regio Leuven) op 10 juli 2010

a) De verkiezingsuitslag van 13 juni 2010

Vlaamse vrienden van het VKRL, toen men mij vroeg om vandaag voor u een 11 juli rede te houden, lag het voor de hand dat de verkiezingen voor de Federale Kamers van net geen maand geleden hiervoor het ideale thema zouden vormen. Uiteraard sluiten de voltooide gesprekken van (gewezen) informateur Bart De Wever hier ook nauw bij aan. Dit alles vormt dan weer een vertrekpunt om vooruit te blikken naar de nabije toekomst voor Vlaanderen aan de hand van een aantal goed overwogen belangrijke indicatoren.

Wij kunnen er niet om heen dat 13 juni 2010 heeft gezorgd voor wat men in de Angelsaksische landen – en vooral in de Verenigde Staten- een landslide noemt. De Nieuwe Vlaamse Alliantie van voorzitter Bart De Wever heeft ontegensprekelijk een grote verkiezingsoverwinning geboekt. Met ca. 28 % van de stemmen voor de Kamer en meer dan 30 % voor de Senaat (vooral dankzij het lijsttrekkersschap van De Wever zelf die maar liefst 785.000 voorkeurstemmen behaalde), in de geest van zogeheten „sterke figuren als een Steve Stevaert in 2004, een Yves Leterme in 2007, of nog veel vroeger Leo Tindemans,1 behaalde de NVA de grootste overwinning voor een Vlaams-nationale partij ooit. Daarmee deed zij meteen beter dan het Vlaams Blok / Vlaams Belang bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement in 2004 (24, 8 %). Maar het is dus alleszins manifest onwaar dat met de NVA “Voor het eerst in de geschiedenis een niet-klassieke partij de grootste van Vlaanderen (en van België) wordt”, zoals sommige perscommentatoren willen laten uitschijnen.2 Het Vlaams Blok heeft dit de NVA reeds voorgedaan, vermeldt Bart Maddens terecht in De Standaard.

Tweede belangrijke vaststelling bij de verkiezingsuitslag is het feit dat de drie „V partijen, NVA, Vlaams Belang en LDD, samen 43,87 % van de stemmen halen, een ongeziene electorale weelde voor Vlaams-nationalisten die in „Vlaamse zetels uitgedrukt voor 40 van de 88 Vlaamse verkozenen in het Federaal Parlement zorgt. Dit alles liet Bart De Wever besluiten dat de politieke grondstroom in Vlaanderen – ook met het oog op de toekomst - centrum-rechts is. Er zou zijns inziens plaats zijn voor een partij die tot 40% van de stemmen kan halen, een Vlaamse CSU, zo men wil.3 Het Vlaams Blok / Vlaams Belang kwam vroeger reeds tot dezelfde conclusie.

De traditionele kleurpartijen halen in zetels noch in percenten 50 %, tenzij zij zich laten depanneren door Groen! Maar het satirisch Franstalig Brusselse weekblad Père Ubu @ Pan tempert in zekere zin de vreugde binnen het Vlaams-nationale kamp door er op te wijzen dat FDF-voorman Olivier Maingain in het (ongrondwettelijk, niet-gesplitste) kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde zijn voorkeurstemmen zag stijgen van 45.000 naar 63.000. Toch is de overwinning van de NVA volgens de redacteur een teken aan de wand. De Vlamingen willen België laten beven op haar grondvesten en nagenoeg alles splitsen.4 In de buitenlandse kranten, zoals Le Figaro, the New York Times, Le Monde, de Telegraaf, de Frankfurter Allgemeine Zeitung, the Financial Times en zenders als de NOS, de BBC en menig Frans televisiestation wordt De Wever aanzien als de wegbereider van een zelfstandige republiek Vlaanderen.5 Toch nog even afwachten, zou ik denken.


 

2

b) Bart De Wever formateur

De NVA heeft dus gewonnen en mocht alvast de informateur, wie anders dan Bart De Wever, leveren in dienst van België en het koningshuis. Bart had trouwens ook reeds van te voren aangekondigd dat hij geen premier wilde worden. Hij besefte maar al te goed dat dit slecht ligt in het Vlaams-nationale kamp. Het is alsof hij Vlaanderen zou verraden.6 Hij moest dus enkel maar het pad effenen voor een regeerakkoord en een regering met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid PSer aan het hoofd. Immers, de Waalse socialisten zijn de andere overwinnaars van de verkiezingen van 13 juni jongstleden geworden met zon 37,1 % van de stemmen. Waar het plebisciet volgens De Morgen in Vlaanderen voor een “aardverschuiving” zorgde, betekende dit in Wallonië, volgens dezelfde krant “politieke stabiliteit”.7 De zaken lijken echter minder vlot te gaan dan verhoopt, want eergisteren werd De Wever van zijn taak ontlast en Elio Di Rupo aangesteld als préformateur. Ondanks het feit dat De Wevers opdracht volbracht is en hij ook de nodige kritiek mocht slikken voor zijn aanpak van de zaken, blijft het water (voorlopig ?) nog veel te diep tussen NVA en PS. In elk geval, er komt dus nog een supplementair rondje onderhandelen met Di Rupo in een hoofdrol.

Wij kijken vooruit voor Vlaanderen en proberen af te tasten wat dit ons allemaal zou kunnen opleveren of ook weer niet. De NVA waarvan gewezen kamerlid Jan Loones ooit zei dat zij geen separatistische dan wel een independentistische partij is (“what’s in a name ?” of is het “nomen est omen” ?), heeft reeds bij monde van haar voorzitter verklaard dat zij het land niet wil splitsen, lees: momenteel (voorlopig?) geen onafhankelijkheid voor Vlaanderen nastreeft. Het Nieuwsblad kopte overigens op 14 juni met betrekking tot Bart De Wever: “Koning van Vlaanderen, maar wat met België?” Bijgevolg herinneren wij toch nog even aan de door de NVA gedane grote verkiezingsbeloften: de afschaffing van het Brussels Gewest, de splitsing van de sociale zekerheid, de uitvoering van de resoluties van het Vlaams Parlement – destijds door alle traditionele partijen goedgekeurd -, geen regering zonder akkoord, om nog maar te zwijgen van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.8

Op de verkiezingsavond van 13 juni werd daarentegen verzoenende taal gesproken aan het adres van de Franstaligen. De Wever had het over „bruggen bouwen, „institutioneel en financieel orde op zaken stellen, „het land niet blokkeren, maar met de Franstaligen structuren maken die functioneren, „want durven veranderen heet samen vooruitgaan. Het splitsen of liever een oplossing bieden voor het probleem BHV moet de NVA nochtans minder problemen op leveren met de Parti Socialiste dan met de Mouvement Réformateur en haar satelliet het Front Démocratique Fédéraliste. Ondertussen weten wij ook meer en beter... En wat dan met fundamentele zaken als de financiële gezondmaking van de staat (de NVA wil 22 miljard Euro besparen, terwijl de PS 7 miljard Euro extra wil uitgeven), de justitie, de migratiepolitiek…om maar enkele „problemen te noemen. Informateur Bart De Wever grapte zelf dat hij er een hele namiddag kon over discussiëren. Tussendoor had De Wever het ergens over een “Vlaams Front”, waarmee hij echter wel de traditionele partijen op het oog had.9

Er duiken dus heel wat problemen van institutionele, budgettaire en maatschappelijke aard op, vooraleer zelfs een formateur kan worden aangesteld.10 Hetgeen niet wegneemt dat Elio Di Rupo niets onoverkomelijk acht. En dan krijgen wij meteen ook uitlatingen van het genre: “De Franstalige verkozenen zullen een stap moeten doen naar de Nederlandstalige verkozenen en omgekeerd.”11 De voorzitter van de Waalse socialisten streeft overigens naar een tweederde meerderheid om een staatshervorming te kunnen realiseren. Deze regering zou er reeds per 1 september moeten wezen. Verkiest de NVA, gezien het liberale economische


 

3

profiel van de partij, een regering met MR en Open-VLD, dan zet de PS als coalitiepartners op de CDH, Ecolo, SPa en NVA, een afspiegeling van de gewestregeringen dus. Of nog anders gezegd: een travaillistische coalitie met de NVA als schaamlapje. In ieder geval zowel de PS als de NVA zijn “incontournable” om een regering te vormen.12

Bart De Wever van zijn kant wil wel een groot akkoord waarmee alle partijen kunnen leven. Het blijft twijfelachtig of hij daarin zal slagen zonder de eigen Vlaams-nationale achterban en die van het Vlaams Belang voor het hoofd te stoten.13 Uit het Franstalige kamp komt er slechts een enkele kritische stem, meerbepaald van FDF-voorzitter Olivier Maingain. Hij is van oordeel dat de onderhandelingen uiteindelijk niets zullen opleveren.14 Diezelfde Maingain is opvallend genoeg eerder te vinden voor Vlaamse onafhankelijkheid dan voor confederalisme…

c) Wat van de regionalisering ?

Toch zouden er reeds enkele aanwijzingen zijn in de richting van een daadwerkelijke regionalisering van bepaalde – overigens niet onbelangrijke – maatschappelijke materies. De heren Marc Justaert en Guy Peeters, voorzitters van de Christelijke resp. de Socialistische Mutualiteiten, dus behorend tot het zogenaamde “middenveld”, zijn wel te vinden voor de splitsing van de ziekteverzekering. Op voorwaarde dat de “solidariteit” (tussen de belgen…) gehandhaafd blijft, moeten ongerijmdheden worden weggewerkt, dit ook in functie van meer efficiëntie.15 Als een dergelijke operatie zou slagen, dan wordt de stelling “dat de NVA niet beschikt of geen contacten heeft met het middenveld”16 grotendeels overbodig.

Deze bewering is overigens niet meer dan een boutade. De NVA heeft de jongste jaren goede contacten uitgebouwd met de werkgevers, de artsenbonden en de universiteiten. Philippe Muyters, NVA-minister in de Vlaamse regering is een VOKA-man en net niet de meerderheid van de Vlaamse artsen staan achter de NVA, dankzij dr.Louis Ide. Koen Algoed, economist van CD&V signatuur geeft leiding aan het kabinet van Muyters.17 Een aantal personaliteiten uit de denktank “In de Warande”, zoals de vroegere CEO van de KBC-bank, Remi Vermeiren leunen onverbloemd aan bij de NVA. Een Jürgen Constandt van het Vlaams Neutraal Ziekenfonds zal ook maar al te graag zijn expertise beschikbaar stellen…Er bestaat echter geen Vlaams-nationaal syndicaat. En dit laat zich gevoelen…

De traditionele vakbonden zijn van oordeel dat de standpunten van de NVA en hetgeen zij zelf nastreven ver uit mekaar liggen. Was het trouwens ook niet Luc Cortebeeck, topfiguur uit de christelijke arbeidersbeweging, die had op geroepen om niet voor de partij van Bart De Wever te stemmen?18 De partij zou de rijken bevoordelen. Vandaar misschien dat de financiële markten veeleer gunstig reageerden op de overtuigende zege van het Vlaams-nationalisme op zondag 13 juni 2010.19 Toch heeft ACWer Jan Renders in De Tijd moeten bekennen dat de NVA in haar rangen eveneens mensen met een sociale reflex telt.20 En ik zou er durven aan toevoegen: idem dito voor het Vlaams Belang. Immers, de Vlaamse Beweging is steeds een sociale beweging geweest! In ieder geval mag men stellen dat de huidige grootste partij van Vlaanderen en zelfs van het land over meer troeven beschikt dan wordt verondersteld. Het klopt dus niet, zoals ik in De Tijd las dat “Wie macht duurzaam wil maken, haar moet structureren. En dat daarom PS-voorzitter Elio Di Rupo er heeft, en (gewezen) informateur Bart De Wever nog niet.”21 De NVA beschikt dus wel degelijk over een netwerk om specialisten in bepaalde materies aan te boren.


wel wel wel..."De Vlaamse Beweging is steeds een sociale beweging geweest" juist ja, maar er past toch wel enige kanttekening bij zoals we in vorige bijdragen reeds zagen..


Morgen snuffelen we wat meer rond bij Tekos...
12-07-2011 om 09:35 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
In deze miserietijden van  weinig erotiserende spreads en waardeloze obligaties moet een werkende mens zich beschermen tegen onheil. Dat denken ze ook in extreem vloms-nationalistische milieus. Milieus die momenteel mekaar aan het uitroeien zijn want zelfs stichtende leden lopen er massaal weg. Maar de blijvers woelen in hun zwartste verleden en richten een soort embryonale vlaams-nationalistische en dus solidaire vakbond op. Het woord "solidair" is niet onbelangrijk! Kenners van de sociale geschiedenis weten met het begrip "solidair" en "solidarisme" al meteen hoe laat het is. Jonkies kennen dit begrip nauwelijks in de ware betekenis en verwarren het waarschijnlijk met solidariteit en daar heeft het niet meteen veel mee te maken tenzij met solidariteit over de klassen heen met andere woorden werkenden en werkgevers solidair vooral in het voordeel van de werkgever. Maar eerst de voorstelling van het beestje :
http://vlaamsnieuws.typepad.com/vsv/

11 juli 2011: oprichting Vlaamse Solidaire Vakbond

Oprichting foto kristof 1 
Aan de vooravond van 11 juli 2011 heeft een groep Vlaamsnationalisten in het Vlaams Parlement de stichtingsacte ondertekend van de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV).

De aanleiding daarvoor is het historische resultaat van de verkiezingen van 2010. Voor het eerst heeft toen in Vlaanderen geen meerderheid meer gestemd voor de drie traditionele families CD&V, VLD en SP.a. De voorbije 20-30 jaar hebben die drie families dankzij de ontzuiling gestaag terrein verloren.

Maar er is de voorbije 20-30 jaar niets veranderd als het gaat over de vakbonden die met die drie families verbonden zijn. De drie bonden ACV, ABVV en ACLVB houden 100% in handen van het individueel overleg, het collectief overleg en van het recht op indienen van lijsten bij de sociale verkiezingen in de bedrijven. Die buitensporige macht misbruiken zij voor hun eigen profijt, voor een oubollig anti-Vlaams belgicisme, en voor het behoud van een verstard status-quo op zowat elk terrein van het maatschappelijk leven dat tegen het belang van de Vlaamse werknemers ingaat.

Dat kan zo niet langer. Daarom dit nieuwe initiatief: een nieuwe Vlaamse onafhankelijke vakbond, los van de drie traditionele zuilen, los van de drie traditionele partijen, los van de drie monopolievakbonden. De VSV heeft de steun en sympathie van Vlaams Belang, maar het is niet de vakbond van het VB: we hopen dat velen die onze Vlaamsnationale overtuiging delen gaan meewerken.

De VSV is een vakbond in oprichting die onmogelijk vandaag al de activiteiten kan ontplooien die een monopoliebond vandaag ontplooit. Daarom werven we geen leden en vragen we geen lidgeld. We zoeken wel sympathisanten en medewerkers.

Een symphatisant staat achter ons doel en meldt zich door aan te sluiten bij onze Facebookpagina of zich in te schrijven op onze rondzendlijst door een mail 'inschrijven' naar info@vlaamsevakbond.be.

Een medewerker is door scholing of ervaring thuis in de juridisch-administratieve details van een bepaalde arbeidssector en wil andere Vlamingen gratis advies geven; hij is welkom om zich bij ons aan te melden via info@vlaamsevakbond.be

Tenslotte willen we in 2012 het monopolie van ABVV, ACV en ACLVB bij de sociale verkiezingen aanvechten. We gaan de wet die de drie zuilbonden een monopolie geeft aanvechten bij het Grondwettelijk Hof. We gaan geldige kandidaturen indienen in zoveel mogelijk bedrijven voor kaderleden, die mogen deelnemen met 10% van de handtekeningen van hun collega's. Daarnaast gaan we enkele (wettelijk helaas ongeldige) symboolkandidaturen indienen voor werknemers in enkele bedrijven, om zo de monopolie-wetgeving aan te klagen en juridisch te kunnen aanvechten.

Het is tijd voor échte syndicale vrijheid in Vlaanderen


Bon, een woordje uitleg nu : eerste en vooral is de afbeelding van de radertjes heel populair in de Vlaams-nationale middens. Denken we maar even aan het logo van het Verdinaso waar nog wel een ploeg en een zwaard waren toegevoegd wat nu nogal oubollig zou overkomen. Blijft dus het rad over... kijk op de achtergrond naast "den grooten leider"
maar tijdens de tweede wereldoorlog was er ook reeds een poging om een solidaire vakbond op te richten en deze heette de Unie Van Hand- en Geestesarbeiders...
In het Frans was dat afgekort de UTMI waarvan jullie hieronder een leuke affiche vinden en kijk kijk weer een raderwerkje in het logo..Wat was dat voor een uitvinding waaraan trouwens een aantal zogenaamde echte linksen hebben meegewerkt  we gaan even te rade bij specialist ter zake namelijk historicus Etienne Verhoeyen:

De Unie van Hand- en Geestesarbeiders
E. Verhoeyen

Goede voornemens...

Op het ogenblik van de Duitse inval bestonden in België drie door de overheid en de werkgevers erkende vakbonden: het socialistisch Belgisch Vakverbond (BVV, 546.224 leden in 1939), het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV, 339.769 leden in 1939), en de Algemene Centrale van de Liberale Vakbonden (ACLVB, 70.000 leden in 1940), die nauw verbonden waren met resp. de socialistische, katholieke en liberale partijen. Onder de Nieuwe Orde-bewegingen beschikte enkel het VNV over enkele vakbondskernen, gegroepeerd in het Vlaamsch Nationaal Syndikaat (VNS, 30.047 leden einde april 1940). Ook Arbeidsorde, een studiegroep die streefde naar de corporatieve organisatie van werkgevers en werknemers, leunde bij het VNV aan. Hoewel Arbeidsorde oorspronkelijk (1936) een gemeenschappelijk initiatief van Rex en het VNV was, bleef enige vakbondswerking van de zijde van Rex uit.

Onmiddellijk na de Duitse inval in Tsjechoslowakije (1938), en met de wetenschap dat het met de vakbondsvrijheid in geval van een Duitse inval in België gauw zou gedaan zijn, hadden de socialistische en de christelijke vakbond besloten elke vakbondswerking tijdens een eventuele bezetting van het land stop te zetten. In uitvoering van deze beslissing waren vooraanstaande socialistische en katholieke vakbondsleiders in mei 1940 de Belgische regering naar Frankrijk gevolgd. Toen de meesten onder hen in juli en augustus 1940 naar Belgie terugkeerden, stelden zij vast, dat vakbondsleiders, die in het land waren gebleven, de vakbondswerking toch hadden hervat.

Gedaan met de klassenstrijd

Waaraan was deze hervatting te wijten? Van ACV-zijde hadden vijf leden van het hoofdbestuur een nieuw leidingscomité gevormd, dat reeds in juni 1940 besprekingen met Arbeidsorde met het oog op een overeenkomst had aangevat en ACV-voorzitter Henri Pauwels en algemene secretaris August Cool had uitgeschakeld. Van socialistische zijde werd onder impuls van Hendrik De Man, voorzitter van de BWP, de 31ste juli 1940 een ‘nieuw’ Belgisch Vakbond opgericht, dat zich in een manifest van de 19de augustus 1940 achter het juni-manifest van De Man schaarde en zich uitsprak voor ‘een eenheidsfront van den arbeid op korporatieven grondslag’, dat de plaats van de vroegere vakbonden zou innemen. Wel werd nog besloten met de slogan: ‘Heerschappij van den Arbeid, in plaats van de heerschappij van het geld’. Maar de klassenstrijd, waarop het BVV zich steeds beroepen had, werd afgewezen. De invloed van Hendrik De Man was hier duidelijk merkbaar. Dit manifest werd door 17 afgevaardigden van 9 socialistische centrales ondertekend. Verscheidene socialisten, die na de oorlog een vooraanstaande rol in het Belgisch politiek leven hebben gespeeld, stonden achter dit manifest.

De oproep van de koning van de 28ste mei, waarin tot wederopbouw van België werd aangespoord; de herderlijke brief van de kardinaal (2 juni 1940); het juni-manifest van H. De Man en de anti-sociale houding van sommige werkgevers en van de grootste werkgevers-organisatie (het Centraal Nijverheidscomité, beter bekend onder de Franstalige afkorting CCI), die van juni 1940 af op afbraak van de sociale wetgeving aanstuurden, zich over het verdwijnen van de ‘politieke’ vakbonden verheugden en in sommige bedrijven daadwerkelijk tot loonsver-

 

laging overgingen; het feit dat van juni - juli 1940 af de industrie weer op gang werd gebracht en zeker ook de grote werkloosheid (600.000 werklozen in juni 1940) - dat alles zette tot de hervatting aan. Het was begrijpelijk, dat de arbeiders zich voor de verdediging van de werkgelegenheid en van de koopkracht tot vakbondsmilitanten richtten. Indien de vakbondsleiders gemeend hebben, dat zij zoals voorheen konden optreden, dan werden hun illusies wel gauw aan scherven geslagen, want reeds de 1ste augustus 1940 besliste de bezettende overheid, dat de lonen op het peil van de 10de mei werden vastgezet, dat stakingen en lockouts verboden waren, en dat het beleggen van vakbondsvergaderingen voor leden en het uitgeven van vakbondsbladen niet meer toegelaten waren. De uitbetaling van de werklozensteun, die vóór de oorlog voor vakbondsleden aan de vakorganisaties was toevertrouwd, werd nu door de Kommissies van Openbare Onderstand verzekerd. Viel er in die omstandigheden nog wel vakbondswerk te verrichten?

Alles wijst er op dat voor de hervatting van de vakbondsactiviteit nog naar andere dan de reeds vermelde mogelijke redenen moet gezocht worden.

Een kaper op de kust: Arbeidsorde

Arbeidsorde en het VNS, wier leiders in het land waren gebleven, hadden nog tijdens de 18-daagse veldtocht en onmiddellijk na de kapitulatie van de 28ste mei diensten aan de bezetter bewezen door leden op vertrouwensposten in te schakelen (bijv. in stations, bij vliegvelden e.d.). Het was overigens geen liefde op het eerste gezicht. Het VNS had reeds vóór de oorlog contact met het Deutsche Arbeidsfront (DAF) en had landbouwarbeiders aangespoord naar Duitsland te gaan werken. Door de bezetter a.h.w. ter hulp te snellen hoopten het VNS en Arbeidsorde uiteraard iets in de plaats te krijgen: wat zij vroegen was niet minder dan het verbod van de drie traditionele vakbonden, en de erkenning van VNS-Arbeidsorde als de enige toegelaten vakorganisatie en als een soort Vlaams Arbeidsfront. Toen Leemans in juli 1940 deze wens aan het Duits Militair Bestuur te Brussel kenbaar maakte, werd hij wel niet afgescheept, maar toch werd hem duidelijk gemaakt, dat hiervoor op de komst van een deskundige uit Duitsland moest worden gewacht. Leemans en zijn vrienden bleven intussen niet stilzitten. Het VNS sloot aan bij Arbeidsorde, en Arbeidsorde poogde daarop vakverenigingen uit het socialistische en het christelijke kamp aan te trekken. Een ogenblik leek het alsof dit zou slagen: Emiel Verheecke, secretaris van de Christelijke Textielarbeiderscentrale, die reeds vóór de oorlog met Arbeidsorde had samengewerkt, sloot aan en hoopte zo het hele ACV mee te krijgen; Edgard Delvo, weliswaar geen vakbondsleider, maar toch secretaris van de socialistische Centrale voor Arbeidersopvoeding trad eveneens toe. In die omstandigheden konden de leiders van de twee grote vakbonden de indruk krijgen dat hun organisaties in Vlaanderen wel eens leden konden verliezen, indien zij niet ten minste een aanwezigheidspolitiek voerden. Voor De Man zelf was het meer dan een aanwezigheidspolitiek: van juni 1940 af drong hij bij het Militair Bestuur erop aan dat het BVV zou mogen voortwerken en de kern van een eenheidsvakbond zou vormen. Bij dit alles komt nog het feit, dat zeer vele Belgen in de zomer van 1940 ervan uitgingen, dat de oorlog in Europa niet lang meer zou duren, op een overwinning van Duitsland of ten minste met een vredesovereenkomst tussen Duitsland en Engeland zou eindigen, en dat België op een autoritaire wijze met Leopold III en een nieuwe regering aan het hoofd zou wederingericht worden. Ook met dit vooruitzicht dachten velen, dat zij ‘erbij’ moesten zijn om in de komende ‘Nieuwe Orde’ een plaats te bemachtigen.

alle info over deze onheugelijke tijden vinden jullie op:

 http://www.dbnl.org/tekst/verh084belg01_01/verh084belg01_01_0004.php

ook de broer van bekende Bart namelijk Bruno De Wever schreef daar interessante dingen over:
http://www.dbnl.org/tekst/weve009gree01_01/weve009gree01_01_0057.php

7.6.1 Het Vlaams Nationaal Syndicaat en Arbeidsorde

De verkiezingen van 1936 brachten duidelijk de afhankelijke relatie van het vns ten aanzien van het vnv aan het licht. Op de vnv-lijsten stonden talrijke vns-functionarissen. Vele onder hen werden verkozen. In de Kamer werden vns-leider Karel Lambrechts en de secretarissen Jef Deumens en Jef Devroe verkozen. In de Oostvlaamse provincieraad werd algemeen secretaris Marcel De Ridder verkozen. Hij werd ook lid van de Bestendige Deputatie na het bestuursakkoord tussen Vlaams-nationalisten en katholieken. In de Westvlaamse provincieraad werden twee vns-secretarissen verkozen: Achiel Soenens en August Cauwelier. In de Limburgse provincieraad had vns-secretaris Jef Hermans zitting.

 

De Vlaams Nationaal Blok-formule bood tijdens de verkiezingsstrijd de gelegenheid de samenwerking tussen het vnv en het vns voor te stellen als een samenwerking tussen twee onafhankelijke organisaties. Al vlug was er van dat onderscheid geen sprake meer. De meeste verkozen vns'ers oefenden hun mandaat uit als vnv'ers. Het feit dat vns-leider Karel Lambrechts kort na de verkiezingen van 1936 een kaderfunctie in het vnv aanvaardde, onderstreept de feitelijke symbiose.

Dat wil echter niet zeggen dat de symbiose tussen vnv en vns rimpelloos verliep. Sommige lokale vns'ers zagen in de Vlaams Nationaal Blok-formule een goede gelegenheid om onafhankelijk van het vnv een politieke werking te starten. Zo kwamen er in het arrondissement Mechelen moeilijkheden met vns-secretaris Edmond De Ridder. In Willebroek stichtte hij een ‘Vlaams Blok’-afdeling. In een dispuut dat rees toen vnv-arrondissementsleider Ward Hermans hiertegen reageerde, zou De Ridder gerepliceerd hebben dat er in het parlement veel meer leden van het Vlaams Nationaal Blok zaten dan vnv'ers en dat de oprichting van Vlaams Blok-kernen dan ook gerechtvaardigd was68.

Doordat het vns een aparte organisatie vormde met specifieke doeleinden waren conflicten tussen vns- en vnv-functionarissen nooit helemaal uitgesloten. Zolang de conflicten zich niet konden identificeren met politieke tegenstellingen bleven dit soort problemen geïsoleerd. Na de zomer van 1936 lijken ze veel minder frequent voor te komen, al verdwenen ze niet helemaal.

Een typisch en betekenisvol incident had betrekking op de ziekenfondsvoorzitter in Waregem. De Vlaams-nationalistische ziekenfondsen waren evenmin als het vroegere Vlaams Nationaal Vakverbond onberoerd gebleven bij de politieke ontwikkelingen in het Vlaams-nationalisme. Net zoals het vakverbond waren de meeste fondsen gaan aanleunen bij het vnv en dat deed ook de overkoepelende Landsbond. Jan De Neve, de voorzitter van de ‘Landsbond der Vlaams Nationale Mutualiteiten’ was in 1936 op de Vlaams Nationaal Bloklijst te Aalst verkozen als senator. Luc Matthys, de leider van de Sociale Centrale van het vnv, was de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Landsbond.

Noël Vanhoutte, ziekenfondsvoorzitter in Waregem, leefde in onmin met de vnv'ers uit zijn streek. Dat kwam doordat hij niet vnv-gezind zou zijn geweest. Begin 1938 deed arrondissementsleider Frans Strubbe daarover zijn beklag bij gouwleider Jeroom Leuridan die zich op zijn beurt tot Staf De Clercq wendde. Volgens Leuridan kreeg Vanhoutte steun van Jef Devroe omdat hij zijn werk uitstekend deed. Devroe was al voor de verkiezingen van 1936 een voorstander van een onafhankelijk vns. Het is dus niet zo verwonderlijk hem partij te zien kiezen voor een competent ziekenfondsvoorzitter. Jeroom Leuridan zag in het feit dat de man in kwestie inderdaad bekwaam was, een reden te meer om in te grijpen: ‘daarin juist ligt het groeiend gevaar: stijgende invloed; lastiger opruiming in de toekomst’.

De houding van Leuridan illustreert treffend de manier waarop het vnv de zg. onafhankelijke sociale organisaties in zijn kielzog taxeerde: ze stonden in functie van het vnv en hun optreden mocht alleen het belang van het vnv dienen.

Het vns ondervond dit naar aanleiding van de oprichting van Arbeidsorde, na het sluiten van het akkoord vnv-Rex.

Het akkoord vnv-Rex bevatte de bepaling dat Rex zou streven naar de aansluiting van zijn ziekenfondsen en vakverenigingen bij ‘Ik Dien’69. Het was een merkwaardige bepaling. ‘Ik Dien’ was in feite de werklozenkas van het vns. Men mag aannemen dat de bepaling eigenlijk betekende dat Rex zou ijveren voor de aansluiting van haar leden bij het vns en bij de Vlaams-nationalistische ziekenfondsen. Wellicht was de vermelding van ‘Ik Dien’ in de overeenkomst een handigheidje van de vnv-onderhandelaars die hoopten dat de neutrale naam de rexisten gemakkelijker zou doen toehappen.

Niets wijst erop dat de vnv-leiding de vns-leiding consulteerde i.v.m. het akkoord vnv-

 

Rex. Tegen een eenvoudige toetreding van rexisten tot het vns zal de leiding wel geen bezwaar hebben gemaakt. Het valt wel te betwijfelen of dat zo bleef toen de concrete plannen bekend werden.

In de onderhandelingen die plaatsgrepen na de ondertekening van het akkoord werd beslist dat vnv en Rex een gemeenschappelijke ‘sociale organisatie’ zouden vormen: Arbeidsorde. Alweer wijst niets erop dat de vns-leiding werd geconsulteerd. Men mag aannemen dat waar de commotie bij het vnv groot was naar aanleiding van de samenwerking met Rex, dit niet minder het geval was in vns-kringen. Daar nam de samenwerking immers een wel zeer concrete vorm aan.

Op 28 november 1936 werd de ‘Vlaamse Arbeidsorde’ officieel gesticht. In Brussel had een stichtingsvergadering plaats waar Victor Leemans, de leider van de organisatie, het woord voerde. Hij stelde er de Algemene Raad van Arbeidsorde voor: daarin hadden zitting voor het vns: Karel Lambrechts, Luc Matthys en August De Wilde. Deze laatste was vns-secretaris in Gent, waar hij ook politiek actief was in de entourage van Hendrik Elias. Van de zijde van Rex waren de vertegenwoordigers: Paul De Mont, Robert Gits en Eugène Mertens de Wilmars.

De leiding van Arbeidsorde bestond dus uit vnv'ers (vns'ers) en Vlaamse rexisten. De organisatie werd aanvankelijk de Vlaamse Arbeidsorde genoemd om een onderscheid te maken met een nog op te richten organisatie in Wallonië. Toen de rexisten zich later terugtrokken werd het gewoon Arbeidsorde.


Maar er is nog meer aan de hand...


12-07-2011 om 09:16 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
11-07-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
Klik op de afbeelding om de link te volgen

11-07-2011 om 15:18 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.dens sos geklopt door Groen op links...

Kijk kijk en lees lees in : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=N13CF04T

Wat de kameraden-sossen laten liggen pikt Groen wel op en zelfs met gegronde argumenten. We zullen uiteindelijk nog Groen moeten worden op dit blogje want dit zijn spijkertjes met kopjes en waar blijft den sos?

De Wever verdedigt de rijke Vlaming

De N-VA verdeelt Vlaanderen

 • maandag 11 juli 2011
 • Auteur: WOUTER VAN BESIEN Wie? Voorzitter Groen! Wat? De N-VA verdedigt helemaal niet de hardwerkende Vlaming. Waarom? Ze doet alles om de rijke en zelfs de frauderende Vlaming buiten schot te houden.

Bent u euromiljonair, speculeert u met aandelen of ontduikt u belastingen? Prijs u dan gelukkig, zegt WOUTER VAN BESIEN, want de populairste politicus van Vlaanderen staat aan uw kant.

De staatshervorming is ongetwijfeld een belangrijke bekommernis van N-VA-voorzitter Bart De Wever in zijn snoeiharde afwijzing van de nota van formateur Elio Di Rupo (PS). Een aantal voorstellen zijn voor hem stevig taboe: federale kieskring, samenvallende verkiezingen, de autonome rol voor Brussel,… Wat mij echter veel meer opvalt in de striemende kritiek, is de agressieve aanval op de herverdeling en de asociale visie op belastingen en rechtvaardigheid.

De reactie van de N-VA daarop, is zeer verhelderend en ligt volledig in de lijn van het keiharde interview dat Bart De Wever onlangs gaf in Trends(30 juni). De N-VA streeft onomwonden naar beslastingverlagingen voor de hogere middenklasse en de nog rijkeren en wil dat de aankomende besparingsronde door het minder gegoede deel van de burgers wordt gedragen. Want laat ons er geen doekjes om winden: als er 22 miljard moet bespaard worden, dan zal dat altijd ten koste van iemand zijn.

Sterkste schouders

‘Di Rupo doet rijke Belg pijn', kopte deze krant op 5 juli. Een terechte analyse: de belastingverhogingen die de nota-Di Rupo voorziet, richten zich in hoofdzaak op de rijkere Belg: een extra (tijdelijke) belasting voor wie, naast zijn eigen woning, een vermogen van minstens 1,25 miljoen euro bezit; een forse belasting op wie aandelen koopt en verkoopt binnen het jaar (speculatie dus, want voor wie een aandeel langer dan één jaar houdt, is de belasting maar half zo groot); optrekken van de taks op beursverrichtingen; verhoging van de lasten op de grootste en meest vervuilende bedrijfswagens. Fenomenen die ik allemaal niet meteen associeer met ‘de werkende middenklasse'.

Di Rupo wil ook de banken zelf rechtvaardiger doen bijdragen. Terecht, de begrotingscrisis van de overheden in Europa, ook in België, is een uitloper van een economische crisis die de financiële wereld zelf heeft veroorzaakt.

Intellectueel oneerlijk

Het beeld dat de nota-Di Rupo de rijkeren aanpakt eerder dan de middenklasse, past echter niet in het kraam van de N-VA, die zich dubbel plooit om te ‘bewijzen' dat de nota-Di Rupo vooral de middenklasse treft. De berekening die de N-VA daarvoor gebruikt in haar nota van 7 juli is intellectueel oneerlijk. Niet alleen bevat die tabel bedragen die uit de lucht gegrepen zijn, omdat de nota-Di Rupo te vaag is om precieze berekeningen toe te laten. Bovendien stelt de N-VA het voor alsof het ‘gemiddeld gezin' volop getroffen wordt door de belasting op vermogens boven 1,25 miljoen euro, door de extra belasting van de grootste bedrijfswagens, door de speculantentaks, enzovoort. Zij leven blijkbaar in een ander Vlaanderen dan ik.

Tegelijk doet de nota-Di Rupo enkele aanzetten om de lage lonen en laagste uitkeringen iets omhoog te trekken: het optrekken van de belastingvrije som voor lage en middenlonen (levert deze werknemers 250 euro extra per jaar op) en het optrekken van het minimumpensioen tot 1.150 euro. Voor Groen! vallen deze voorstellen te mager uit. Voor de N-VA zijn ze onaanvaardbaar. In het eerder genoemde interview in Trends verzet De Wever zich onomwonden tegen het welvaartsvast maken van uitkeringen.

Welke alternatieven?

Zijn de alternatieve oplossingen die de N-VA voorstelt dan zoveel beter voor ‘de werkende middenklasse'? Oplossing 1 van de N-VA: de automatische index afschaffen. Slachtoffer: de werknemer (ook die uit de middenklasse). Oplossing 2: 15 miljard besparen in de sociale zekerheid (dixit De Wever in Trends). Slachtoffer: gezien het immense volume zeker niet alleen de laagste uitkeringen, maar ook de gemiddelde gepensioneerde. Oplossing 3: nog veel forser dan Di Rupo wil De Wever snijden in de gezondheidszorg: 0procent groei in plaats van de 2procent van de formateur. Ook hier zal, gezien het volume van de besparing, de (gemiddelde) patiënt betalen.

De N-VA zégt dus de werkende middenklasse te willen ontzien, maar verzet zich met hand en tand tegen een nota die vooral de rijkere burgers extra belast en doet zelf alternatieve voorstellen die de middenklasse frontaal treffen. Conclusie: eigenlijk wil de N-VA niet de werkende middenklasse ontzien, maar vooral het rijkste deel van de Vlamingen.

Frauderen mag

Komt daar nog bovenop: de aanpak van fraude. In de tabellen van de N-VA worden extra opbrengsten uit fraudebestrijding beschouwd als extra belastingen, en dus te vermijden. Daar kun je maar één ding uit besluiten: de N-VA vindt dat frauderen rustig moet kunnen. Ik ben het daar zeer grondig mee oneens. Strijd tegen fraude is een zuiver onderdeel van de rechtvaardigheidsagenda. Het is oneerlijk dat de ene Vlaming zijn belastingen wel betaalt en de andere niet. Iedereen gelijk voor de wet.

Ik voel me niet geroepen om de nota-Di Rupo te verdedigen, want ook Groen! heeft forse kritiek, onder meer op de hoofdstukken Pensioenen, Werk en Gezondheidszorg. Maar de nota-Di Rupo gaat wel uit van een streven naar herverdeling, iedereen kansen geven op een succesvol leven en doet een poging de harde besparingsoefening billijk te verdelen. De Wever stelt daar een verhaal vol kromme waarheden tegenover om de Vlaming bang te maken en de budgettaire inspanning af te wentelen op de midden- en lagere klassen. Met zijn communautair programma verdeelt De Wever de Vlamingen en de Franstaligen. Met zijn sociaal-economisch programma verdeelt hij de Vlamingen.

11-07-2011 om 14:19 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De rooie toekomst wenkt!
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Klauwt Vlamingen klauwt want het is de nationale feestdag. Peumans spreekt in Brussel! Gisteren waren al Bart Frit en Meneerke Peeters op de Groeningenkouter en elders in Kortrijk!  Er is een tijd geweest dat ook de sossen de Groeningenkouter gebruikten voor hun volksverheffende betogen. Anseele sprak daar ooit, weliswaar niet op 11 juli maar de geïnteresseerde lezer moet daar maar eens het interessante boek "Het rode vaderland" gratis op google beschikbaar en ook hier en daar bij De Slegte" op na lezen. Maar op dit historisch ogenblik voor België horen we geen lank uit een sossenkeel opwellen. Nochtans ligt de ganse linkerkant open want iedereen vist momenteel in de rechtervisvijver. NVA tracht open VLD uit te roken door zich op te werpen als verdediger van de middenklasse en strekking meneerke Peeters binnen de CD&V is ook niet meteen de vertegenwoordiging van de linkervleugel der tsjeven. Waar wachten de sossen dus op om gans het boeltje te jennen en te vragen wie er nog opkomt voor links? Gennez is uitgeteld door haar ontslag en we ondanks sympathie voor haar persoon en veel minder voor haar daadkracht is het nu het uitgelzen moment voor een nieuwe voorzitter om zich aardig te profileren. Er is de economische crisis, de banken die weer aloude foortruken verkopen, rechts in de aanval, Belgistan bijna uiteengescheurd...wat moet een linksigaard nog meer hebben als voorzet om te scoren? Wat betreft Gennez willen we er ter verdediger van deze madam toch graag bij vermelden dat het gebrek aan dadenkracht niet alleen in haar pumps kan geschoven worden. Da's te makkelijk en te cliché. De krokodillenkameraden zijn ook geen cadeau. Als jonge onervaren deerne in zulke poel geworpen worden is in feite een afschuwelijk mensenoffer. Toch overleefde ze het. Waarschijnlijk met zwaar gehavend zieltje. Maar rooien hebben dat toch niet alleen maar en mes tussen de tanden vooral om elkaar te kelen. Dus we zullen haar lijzige stem en niet onaardige verschijning wel een beetje missen. We beloven plechtig dat we haar mannelijke opvolger (bij gebrek aan andere madammen) eveneens op zijn uiterlijk zullen beoordelen maar toch ook inhoudelijk. In elk geval moet dit voor de opvolger een piece of cake worden om de sossen ver boven de 20% te tillen bij de volgende verkiezingen! En binnen 10 jaar zit er een absolute meerderheid in tenzij het revolutie wordt want als we die rechtse rakkers loslaten betalen alleen de armen, kleine gepensioneerden en werlozen nog belastingen en rijdt de rijke middenklasse rond met BMW-AUDI-MERCEDES en SUV's die ze vrolijk als bedrijfsvoertuig kunnen aftrekken. Hun fermettes/pastoriewoningen zullen dan gepoetst worden door onderbetaald dienstenchequespersoneel dat rood kan stemmen....
Voorwaar links heeft de toekomst voor zich! De would-be rode-voorzitter Erik De B. is het iets te vroeg afgetrapt alhoewel hij met zijn mottebollenremedies uit de russische revolutie van 1918 weinig kans maakte. Links moet terug creatief worden en met alternatieven komen. We merken dat zelfs shariabanken (zie Terzake van gisteren) goed boeren op basis van bepaalde waarden die elk weldenkende burger kan onderschrijven en we hadden al ethische bankiers ook hier dan moet het toch niet moeilijk zijn om terug te hameren op een banksysteem dat wat beter omspringt met onze centen. Het idee van de "bank van de arbeid" terug wat oprakelen en doen toepassen door bestaande instellingen moet een prgrammapunt worden van elke sossenpartij! Wanneer beginnen we d'r aan? En we verwijzen graag naar een eerdere bijderage van 18/10/2008

11-07-2011 om 09:28 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
08-07-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bart non en het olijke duo
De prijs van de mooiste voorpagina voor de krant van vandaag gaat ongetwijfeld naar De Morgen. Een Bijna volledig wit blad met pfffffffffffff... in vrij bescheiden lettergrootte. Mooi maar triestig. Bart frit brandt het volledige dirupontaatje af tot en met voorstellen die hij zelf eerder had verdedigd en Belgistan valt op zijn gat. De noordelijke tsjevenpartij wauwelt nauwelijks verstaanbaar dat ze eigenlijk de nota wel zagen zitten maar niet zonder de NVA. Dat een partij misschien zelf een standpunt kan hebben vergeten ze even en dat omdat mathematisch dan aan tafel gezeten moet worden met het FDF van Maingain. Hiermee winnen ze vast en zeker de volgende verkiezingen! Onze ergernis gaat echter voornamelijk uit naar het beeld van gniffelende en bekkentrekkende NVA-excellenties als Danny Pieters en Ben Weyts. We vonden dat al geen luitjes die we bij ons willen uitnodigen op een barbecue of rond een mosselpot maar dit ginnegappende duo was er ver over.We herinneren ons DannyP van een debat mat Frankske VDB over pensioenen. Iets waarover Danny P als professor sociaal recht toch iets had mogen weten maar dat was toen dus duidelijk niet het geval zodat Frankske VDB met hem de vloer kon aanvegen. Over Benneke W kunnen we heel kort zijn, we hebben hem nog nooit betrapt op intelligente uitspraken maar hij heeft carrièrekansen als meest ergerlijke nonkel in een toekomstig vlaams familiefeuilleton. Jullie kennen ze wel. Nonkels die onweerstaanbaar grappig menen te zijn en die zatgevoerd worden zodat men ze na een uurtje in een wagen hun roes kunnen laten uitslapen. Dan kan het feest beginnen!
Bart frit heeft zogezegd moeite gedaan om punt voor punt het diruponotaatje af te breken. Wachttijduitkering voor studenten na het beëindigen van hun studies. Wahahaha, het olijk duo Danny en Ben ligt in een deuk, een tsunami van belastingen weer een proestend duo enz enz...
Volgens Bart frit wordt de middenklasse gepluimd tot en met...We kunnen hieruit dus enkel maar besluiten dat Bart F en zijn partij het geld zullen halen bij de rijksten want bij de armen valt er weinig te rapen volgens ons. En bezuinigen betekent  volgens ons apenverstandje toch ook dat je minder uitgaven doet en dat sommigen hiervan het slachtoffer zijn. Dat zullen dus ook weer de rijksten zijn die door de NVA zullen geplunderd worden. We hebben nochtans de indruk dat we ons vergissen. Kan iemand ons zeggen waarom we die indruk hebben? Kan Bart ons ook komen uitleggen wie er afgestudeerde studenten hun zakgeld zal geven als ze geen wachttijduitkering meer ontvangen? Woehahaha, de papa's en de mama's woehahaha en is het niet eerder het stimuleringsbeleid van RVA die de zogenaamde luie-krentjongeren moet aanzetten tot het zoeken van werk want het zijn in geen geval de wachtuitkeringen zelf die jongeren een toekomst bieden. Het is enkel zakgeld en in feite gaat het over een vorm van subsidies aan gezinnen met afgestudeerde kinderen woehahaha. Kan iemand de jongeren duidelijk maken dat NVA hen dat ook wil afpakken! Liefst voor de volgende verkiezingen woehahaha en dat NVA enkel dwarsligt om grote bedrijfswagens en dienstencheques fiscaal interessant te houden. Iets waar werkzoekende jongeren niet meteen van wakker liggen. Evenmin als van een federale kieskring die 10 verkozenen moet opleveren en het feit dat faciliteitengemeenten rond Brussel op tweetalige Brusselse lijsten zullen mogen stemmen woehahaha. Trouwens de splitsing van B-H-V betekent onvermijdelijk dat er franstalige lijsten zullen opkomen in ééntalig Vlaanderen die onvermijdelijk verkozenen zullen sturen naar het Vlaemsch en federaal parlement woehahah. Dit kan Bart frit niet tegenhouden tenzij hij een aantal Europese basisprincipes over minderheden overboord gooit woehaha. We kunnen zo nog wel een tijdje verder woehaha'en. Verkozenen die echter niet willen regeren en enkel neen zeggen zouden na een tijd hun  parlementaire wedde moeten kwijtspelen. Als ik weiger mijn werk te doen die mijn bass me oplegt in het kader van mijn arbeidsovereenkomst dan weet ik wat er na een heel korte tijd zal gebeuren. Niet zo bij parlementsleden die doodgewoon op hun krent blijven zitten en niet enkel een wachttijduitkering ontvangen maar een vette parlementaire wedde met talrijke voordelen. Levenslang parlementslid om neen te zeggen woehahaha, afschaffen die boel...
Het zullen dus verkiezingen worden en zo lang de vlamingen op imbecielen blijven stemmen die niet willen regeren of op partijen die niet mogen regeren zullen we aan de franstaligen kunnen blijven verwijten dat ze het land willen kapotmaken natuurlijk. Pfffffffffffffffffffffffffffffff

08-07-2011 om 08:30 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
07-07-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verboden te denken in Belgistan
Klik op de afbeelding om de link te volgen Tussen de commentaren op de commentaren of de commentaren op de te verwachte commentaren op het diruponotaatje viel ons spiedend oog vandaag op een artikel in De Morgen over een brave borst die lessen Nederlands en informatica gaf in de gevangenissen. Zulke brave borsten verdienen een medaille zou je denken wegens chronisch dun gezaaid. Niet zo in Belgistan! Neen deze maal geen taalrel of communautair gekissebis. Deze idealistische borst vertoonde echter een eeuvel, een gebrek, een handicap waarmme hij een berufsverbot opliep en zijn edele taak niet meer mocht uitoefenen. Onze beste man had namelijk een eigen opinie. Eeen eigen opinie is natuurlijk, dat weet hier iedereen, absoluut not done. Vooral niet als je les geeft in een gevangenis foei foei foei. De staatsveiligheid pende een geheim rapport bijeen dat zo geheim was dat niemand het mocht inkijken. Maar de opperbaas van deze geheime club opiniebestrijders bakte het nog bruiner met een uitspraak om in te kaderen of als inleiding bij "The brave new world" te gebruiken. Zo staat in het artikeltje in De Morgen, we citeren Meneer Winants anti-opiniedirecteur en gedachtenbestrijder 007 van Belgistan:
 Winants erkende dat Vervaet op geen enkel moment enige wet had overtreden, maar schreef dat zijn profiel "hem ertoe kan brengen de grens te overschrijden tussen de legitieme strijd voor een eerlijke justitie en de steun aan ideologieën die indirect het terrorisme rechtvaardigen".
Voilà, da's nu eens duidelijk gezegd zie! We hebben hier ganse pertijen rondlopen die open en bloot verklaren dat ze Belgistan willen afschaffen en het koningshuis droogleggen door het af te schaffen - gelukkig is de dood door guillotine afgeschaft- maar iemand die les geeft aan gedetineerden en dan nog de wantoestanden in de Belgistaanse gevangenissen durft aan te klagen die trouwens al wereldwijd werden aangeklaagd en bovendien enige sympathie voor de Palestijnse zaak durft te hebben, zo een persoon zla de grens tussen legitieme strijd en terrorisme overschrijden en moet dus gebroodroofd worden. Proficiat. En geloof nu niet, beste lezertjes, dat wij hier pleiten voor broodroof van onze weldenkende vlaams-nationalistische anti-belgistanen. Ze mogen van ons gerust allemaal bikiburgers en drakenpoten verkopen, zo lang ze maar een regering willen vormen...en wij verdenken trouwens Winants en zijn kornuiten ervan om onder één hoedje te spelen met het vlaams-nationalistisch gespuisch en tuig van den richel. Wij zijn er van overtuigd dat ze willen beletten dat er tweetaligen worden gevormd in de gevangenissen en dat deze ooit worden opengegooid  zodat er een stroom van tweetalige misdadigers -natuurlijk grotendeels van allochtone origine- op de brave vlamingen worden losgelaten. Kortom het scenario van het opengaan van de poorten van de hel...
Hieronder het bewuste artikeltje:

Gevangenisleraar mag weer werken

Douglas De Coninck − 07/07/11, 07u14

De Raad van State heeft het beroepsverbod voor leraar Luk Vervaet vernietigd. De man gaf Nederlands aan gedetineerden in de gevangenis van Sint-Gillis, maar werd door de Staatsveiligheid beschouwd als een 'veiligheidsrisico'.

Luk Vervaet werkte vijf jaar lang voor de vzw Adeppi. Hij gaf lessen Nederlands in de gevangenis van Sint-Gillis en informatica in die van Nijvel. Op 17 augustus 2009 kreeg hij te horen dat de directie hem de toegang tot de gevangenis ontzegde. In een korte brief riep directeur-generaal Penitentiaire Inrichtingen Hans Meurisse "veiligheidsredenen" in. Meteen kwam een einde aan de lessen Nederlands in de gevangenis, want kandidaten voor dit soort werk zijn er nauwelijks.

Vervaet is erg actief op internetfora en schrijft geregeld opiniebijdragen in kranten, vooral om de veroudering van de Belgische gevangenissen aan te klagen. Hij trekt vaak naar debatavonden en ging al eens frontaal in discussie met justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V). "Ik heb over veel dingen een afwijkende mening", zegt hij. "Ik geef gedetineerden een stem, omdat haast niemand anders dat doet."

Vervaet dagvaardde de Belgische staat, allereerst om de precieze redenen voor de maatregel te kennen. Die waren geheim, zo kreeg zijn advocate te horen. Er bestond een "geheim rapport" van de Staatsveiligheid over hem, en dat volstond om hem zonder enige motivering de toegang tot alle gevangenissen te ontzeggen. Vorige zomer kwam het geheime dossier boven water, met daarin uitsluitend gegevens die ook hadden kunnen worden verkregen via Google.

Het ging om een brief die Alain Winants, het hoofd van de Staatsveiligheid, op 29 april 2010 richtte aan Meurisse. Hij schreef dat Vervaet lid is van CLEA, een organisatie die opkomt voor de vrijheid van mening en vergaderen, dat hij heeft geprotesteerd tegen de uitlevering van terrorist Nizar Trabelsi aan de VS en dat hij een "verdediger is van de Palestijnse zaak". Het rapport "onthulde", zoals Vervaet zelf meermaals schreef in opiniestukken, dat hij Trabelsi was gaan bezoeken in de gevangenis. Winants erkende dat Vervaet op geen enkel moment enige wet had overtreden, maar schreef dat zijn profiel "hem ertoe kan brengen de grens te overschrijden tussen de legitieme strijd voor een eerlijke justitie en de steun aan ideologieën die indirect het terrorisme rechtvaardigen".

Uitzichtloze situatie

Vervaet verloor in eerste instantie al zijn rechtszaken, en vocht de beslissing uiteindelijk aan bij de Raad van State. Die schorste vorig jaar het beroepsverbod al. In een nieuw op 22 juni geveld arrest wordt het verbod nu zonder meer vernietigd.

Meurisse ontzegde Vervaet niet alleen de toegang tot de gevangenis van Sint-Gillis, maar ook alle andere Belgische gevangenissen. Dat, zegt de Raad van State nu, is een maatregel die volgens een Koninklijk Besluit van 21 mei 1965 slechts kan worden opgelegd nadat de bevoegde administratie "zwaarwichtige redenen" aanbrengt. Het arrest benadrukt dat een afwijkende opinie niet kan worden aangevoerd om een burger eventueel het recht te ontzeggen om in een gevangenis vrijwilligerswerk te gaan doen of een gevangene te bezoeken. Hans Meurisse liet een verzoek om een reactie gisteren onbeantwoord.

Opnieuw lesgeven zit er voor Vervaet niet direct in. Het toegangsverbod liet de vzw Adeppi geen andere keuze dan hem te ontslaan. Het arrest ontneemt de gevangenisdirecties wel elke grond om Vervaet de toegang te weigeren. Het arrest zegt dat "alle ministers, administratieve autoriteiten en gerechtsdeurwaarders ertoe gehouden worden toe te zien op de uitvoering van het arrest".

Het arrest geeft de mogelijkheid om via deurwaardersexploten de Belgische regering te doen veroordelen tot het betalen van dwangsommen. "Het liefst zou ik ooit weer willen lesgeven", zegt Vervaet. "Mijn leerlingen zitten meestal ver weg van iets als een perspectief. Soms boekte je succes. Dan hoorde je dat zo'n jong boefje dat je had gekend in de meest uitzichtloze situatie toch nog een baantje had gevonden en op het juiste pad was geraakt. In Brussel is tweetaligheid een enorm pluspunt."

|07-07-2011 om 10:48 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici

In een ver verleden hadden we het hier al ooit over mistoestanden op grote bouwsites zoals de Franse site van Flamanville, niet al te ver van onze Belgistaanse grens trouwens en waar een nieuwe kernreactor wordt gebouwd in opdracht van EDF. Op deze site waar toch meer dan 3000 arbeiders permanent tewerkgesteld zijn waren niet eens de meest elementaire arbeidsregels in voege. Zo mochten de arbeiders enkel bij een huisvakbond aangesloten zijn wat maar één voorbeeld was.

De Franse vakbonden, in de eerste plaats de CGT hebben herhaaldelijk geprotesteerd tegen de 19de eeuwse werk- en levensomstandigheden waarin de arbeiders daar moesten werken. Recent kwam er dan toch een reactie vanwege de Franse socialistische afgevaardigden in het Europese parlement. Ze gingen de werf bezoeken en maakten een afspraak met de bouwheer daar ter plaatse ttz EDF. Hieronder een vrij verhelderend verslag Zo lang Europa dit soort toestanden tolereert dreigen we af te glijden naar derde-wereldsituaties op de arbeidsmarkt die enkel een soort patronaal profitariaat in stand houdt ipv ernstige en goed geleid bedrijven. Europa heeft er alle belang bij om dit soort maffiapraktijken met wortel en tak uit te roeien want als dit de standaard wordt zal er zelfs op de interne markt nooit kan worden geconcureerd met nog ergere malafide ondernemers uit gelijk welke buitenlandse bantoestan…

http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/050711/flamanville-la-pointe-du-dumping-social

Flamanville: à la pointe du dumping social

05 Juillet 2011 Par «un parc d'attraction», et les journalistes n'y sont pas forcément les bienvenus, pas plus d'ailleurs que les délégations de parlementaires européens. C'est un chantier d'envergure européenne, représentant 5 milliards d'investissement et mobilisant près de 150 entreprises et 3300 salariés, parmi lesquels un tiers d'intérimaires venus de toute l'Europe ou presque.

Vendredi 1er juillet, nous nous sommes rendues à Flamanville pour vérifier sur pièce et sur place les conditions d'embauche, de travail et de vie qui ont été dernièrement dénoncées par plusieurs syndicats et confirmées par l'Autorité de sûreté nucléaire française.

Les échanges que nous avons pu avoir sur site ont conforté nos doutes et nos inquiétudes concernant le sort réservé aux travailleurs employés sur ce chantier, notamment ceux originaires de l'Europe de l'Est. Au cours de nos discussions, a notamment été pointé du doigt le rôle pour le moins obscur joué par la filiale chypriote d'une société d'intérim irlandaise ayant recours à de la main d'œuvre polonaise. Ce sous-traitant s'autoproclame «solution de main d'œuvre éprouvée pour les projets européens» et travaille en étroite relation avec le groupe Bouygues.

Il aura fallu toute notre insistance pour que le représentant de l'Etat se préoccupe de ces agissements et que le Parquet de Cherbourg engage, à l'issue de notre visite, une enquête préliminaire pour travail dissimulé à l'encontre de cet intermédiaire. On a connu le Gouvernement français plus prompt à réagir à des soupçons de fraude sociale, en particulier lorsque ces derniers portent sur des bénéficiaires des minima sociaux.

Comment de telles dérives peuvent-elles avoir cours dans le cadre d'une construction labellisée «grand chantier», supervisé en tant que tel par un Préfet de la République, porté par l'opérateur historique d'électricité et mis en œuvre, pour sa partie génie civil, par l'un des fleurons nationaux du bâtiment et de la construction?

Comment le droit syndical a t-il pu être violé de cette manière, Bouygues n'autorisant qu'un syndicat maison et aucune représentation sur le site? Ce n'est pas la vision que nous nous faisons de la France, de l'Europe et des grands travaux. Nous faisons confiance à la justice française pour établir les manquements à la protection sociale des travailleurs qui semblent avoir été commis et déterminer les responsabilités en cause. En attendant, en tant que parlementaires européens, nous devons poursuivre nos combats et faire en sorte de mettre fin à ces dysfonctionnements.

Alors que le lancement d'un grand emprunt européen appuyé sur des euro-obligations, pour lequel notre groupe politique milite depuis plusieurs années, favoriserait, dans les années qui viennent, l'ouverture de grands chantiers, il est urgent que la Commission européenne nous entende et corrige la réglementation pour s'assurer que ces réalisations créatrices d'emplois puissent voir le jour dans des conditions socialement exemplaires et conformes aux valeurs de l'Union.

Dans cette perspective, nous allons nous appuyer sur le cas de Flamanville pour exiger une nouvelle fois de la Commission Barroso une révision des règles sur les travailleurs détachés au sein de l'Union européenne afin de lutter contre le dumping social. Cette révision devra notamment permettre de lutter contre les sociétés «boîtes aux lettres» et pénaliser leur création.

Le droit de la concurrence doit également être utilisé et une saisine de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) étudiée à l'instar de ce que viennent de faire des syndicats suédois du bâtiment pour dénoncer des conditions d'application de la directive détachement des travailleurs et du règlement sur la coordination en matière de sécurité sociale menant à des situations de concurrence déloyale.

Par ailleurs, dans le cadre de la réforme de la législation sur les marchés publics et de l'Acte pour le marché unique, nous demanderons au commissaire Barnier d'inclureune chaîne de responsabilité fiscale et pénale en cas de sous-traitance avec l'objectif de mettre fin aux abus constatés, particulièrement nombreux dans les cas de sous-traitance en cascade.

Il existe malheureusement trop d'exemples comme Flamanville en Europe. Nous avons réalisé le grand marché unique européen et créé l'euro. Nous devons maintenant construire une Europe sociale qui garantisse une égalité de traitement entre les salariés de l'Union sur la base du principe «à lieu et travail égal salaire égal et droits sociaux équivalents», et cela sans distinction de pays d'origine.

http://www.deputes-socialistes.eu/?p=6394

« FLAMANVILLE : UN EXEMPLE D’ESCLAVAGE MODERNE »

1 juillet 2011 Pas de commentaires

Des eurodéputés influents du groupe des socialistes et démocrates ont dénoncé aujourd’hui les conditions d’exploitation de plusieurs centaines d’ouvriers du chantier de l’EPR sur le site d’EDF de Flamanville, première étape d’une mobilisation des instances européennes.

Une délégation d’eurodéputés socialistes et démocrates, emmenée par la présidente de la commission de l’Emploi du Parlement européen, la française Pervenche Berès et Estelle Grelier, députée de l’euro circonscription, a rencontré des représentants d’EDF, maître d’ouvrage et d’œuvre, et des syndicats, le 1er juillet sur le site de Flamanville.

« Nous sommes d’ardents partisans des grands chantiers européens. Mais ils doivent être socialement exemplaires. Il est inadmissible que des entreprises peu scrupuleuses contournent les lois sociales européennes et nationales pour exploiter des travailleurs », déclare Estelle Grelier, la socialiste française élue de la circonscription.

« De telles sociétés ne devraient pas être autorisées à opérer en Europe. Elles devraient être mises sur liste noire », estime la présidente de la commission de l’Emploi et des Affaires sociales, Pervenche Berès. « Le sort des ouvriers européens de Flamanville est un cas typique de contournement des règles européennes sur le détachement des travailleurs. C’est un exemple d’esclavage moderne », souligne t-elle.

«Nous allons nous servir de ce cas pour exiger une nouvelle fois de la Commission Barroso une révision des règles sur les travailleurs détachés au sein de l’Union européenne afin de lutter contre le dumping social. Nous ouvrirons le débat dès la rentrée de septembre avec la Commission européenne », a annoncé Mme Berès. « Nous allons en outre exiger dans le cadre des marchés publics, des mesures pour clarifier les responsabilités sociales dans la chaîne des sous-traitants du maître d’ouvrage ».

«Dans le cas présent, le responsable du génie civil a fait appel à une société d’intérim pour recruter de la main d’œuvre. D’après nos informations, des Polonais ont été engagés. Ils ont payé des impôts et des cotisations sociales prélevés directement sur leur fiche de paie dont ils n’ont pas la trace. Dès que ces problèmes ont été rendus publics, les travailleurs ont été renvoyés chez eux du jour au lendemain sans autre forme de procès », expliquent Mme Berès et Mme Grelier.

« Je ne doute pas de l’intérêt de la Pologne, qui prend aujourd’hui la présidence semestrielle de l’Union européenne, pour ce dossier » ajoute l’eurodéputée.

« Il existe malheureusement trop d’exemples comme Flamanville en Europe », déplore l’eurodéputée allemande Jutta Steinruck. « Nous avons réalisé le grand marché, créé l’euro mais nous devons encore construire une Europe sociale qui garantisse l’égalité de traitement. Nous voulons l’application du principe « à travail égal salaire égal sur le même lieu de travail », souligne Mme Steinruck.

« Ceux qui sont appelés à travailler dans autre Etat membre doivent avoir accès au droit syndical, à la sécurité sociale, à un salaire décent et à cotiser pour leurs droits à la retraite », estime l’eurodéputée allemande Jutta Steinruck.

Photos disponibles sur ce lien: http://www.flickr.com/photos/deputessocialisteseu/sets/72157627092207698/


Note pour la presse

La compagnie d’électricité française EDF construit un réacteur nucléaire de nouvelle génération représentant 5 milliards d’euros d’investissement. Elle a confié la réalisation effective du projet au géant de la construction, Bouygues. Quelque 3300 personnes ont été engagées dont un millier d’intérimaires. Plus de la moitié des travailleurs sont d’origines polonaises, portugaises, roumaines et hongroises. Les soupçons portent sur l’agence de travail temporaire Atlanco dont le siège est en Irlande. Elle aurait fait appel à sa filiale basée à Chypre pour engager notamment plusieurs centaines de travailleurs polonais.

Ces ouvriers ont travaillé sur le chantier sans aucune couverture sociale alors que des cotisations ont été prélevées tous les mois par l’agence. De même, ils ont payé des impôts en France. L’agence n’aurait jamais indiqué ce qu’elle avait fait de cet argent

07-07-2011 om 10:47 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
06-07-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
We hadden het hier al eerder over de nieuwe preutsheid bij feministen. Naomi Wolf schreef zulk een leuk artikel over het feit dat porno mannen gek zou maken volgens bepaalde studies. We zijn geen grote bewonderaars van porno maar we hebben toch wel een lichte twijfel bij zulke uitspraken. We merken vooral op dat de enige onderzochte mensensoort over de vloed van porno de mannen zijn. Dit kan natuurlijk al wijzen op een vorm van vooringenomenheid. Wij hadden nu ook graag de invloed van porno op de vrouwen gekend maar die zal volgens Naomi Wolf natuurlijk niet te achterhalen zijn: dames kijken niet naar porno, zij walgen daar enkel van. Mannen geilen op porno dat is algemeen bekend...Het is volop komkommertijd dames geilgeil....

http://www.project-syndicate.org/commentary/wolf37/English

Is Pornography Driving Men Crazy?


 
2011-06-30

 

NEW YORK – It is hard to ignore how many highly visible men in recent years (indeed, months) have behaved in sexually self-destructive ways. Some powerful men have long been sexually voracious; unlike today, though, they were far more discreet and generally used much better judgment in order to cover their tracks.

Of course, the heightened technological ability nowadays to expose private behavior is part of the reason for this change. But that is precisely the point: so many of the men caught up in sex-tinged scandals of late have exposed themselves – sometimes literally – through their own willing embrace of text messages, Twitter, and other indiscreet media.

What is driving this weirdly disinhibited decision-making? Could the widespread availability and consumption of pornography in recent years actually be rewiring the male brain, affecting men’s judgment about sex and causing them to have more difficulty controlling their impulses?

There is an increasing body of scientific evidence to support this idea. Six years ago, I wrote an essay called “The Porn Myth,” which pointed out that therapists and sexual counselors were anecdotally connecting the rise in pornography consumption among young men with an increase in impotence and premature ejaculation among the same population. These were healthy young men who had no organic or psychological pathology that would disrupt normal sexual function.

The hypothesis among the experts was that pornography was progressively desensitizing these men sexually. Indeed, hardcore pornography’s effectiveness in achieving rapid desensitization in subjects has led to its frequent use in training doctors and military teams to deal with very shocking or sensitive situations.

Given the desensitization effect on most male subjects, researchers found that they quickly required higher levels of stimulation to achieve the same level of arousal. The experts I interviewed at the time were speculating that porn use was desensitizing healthy young men to the erotic appeal of their own partners.

Since then, a great deal of data on the brain’s reward system has accumulated to explain this rewiring more concretely. We now know that porn delivers rewards to the male brain in the form of a short-term dopamine boost, which, for an hour or two afterwards, lifts men’s mood and makes them feel good in general. The neural circuitry is identical to that for other addictive triggers, such as gambling or cocaine.

The addictive potential is also identical: just as gamblers and cocaine users can become compulsive, needing to gamble or snort more and more to get the same dopamine boost, so can men consuming pornography become hooked. As with these other reward triggers, after the dopamine burst wears off, the consumer feels a letdown – irritable, anxious, and longing for the next fix. (There is some new evidence, uncovered by Jim Pfaus at Concordia University in Canada, that desensitization may be affecting women consumers of pornography as well.)

This dopamine effect explains why pornography tends to become more and more extreme over time: ordinary sexual images eventually lose their power, leading consumers to need images that break other taboos in other kinds of ways, in order to feel as good. Moreover, some men (and women) have a “dopamine hole” – their brains’ reward systems are less efficient – making them more likely to become addicted to more extreme porn more easily.

As with any addiction, it is very difficult, for neurochemical reasons, for an addict to stop doing things – even very self-destructive things – that enable him to get that next hit of dopamine. Could this be why men who in the past could take time-delayed steps to conduct affairs behind closed doors now can’t resist the impulse to send a self-incriminating text message? If so, such men might not be demons or moral ciphers, but rather addicts who are no longer entirely in control of themselves.

This is not to say that they are not responsible for their behavior. But I would argue that it is a different kind of responsibility: the responsibility to understand the powerfully addictive potential of pornography use, and to seek counseling and medication if the addiction starts to affect one’s spouse, family, professional life, or judgment.

By now, there is an effective and detailed model for weaning porn-addicted men and restoring them to a more balanced mental state, one less at the mercy of their compulsions. Understanding how pornography affects the brain and wreaks havoc on male virility permits people to make better-informed choices – rather than engage in pointless self-loathing or reactive collective judgments – in a world that has become more and more addictively hardcore.

Naomi Wolf is a political activist and social critic whose most recent book is Give Me Liberty: A Handbook for American Revolutionaries.

06-07-2011 om 09:53 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
Klik op de afbeelding om de link te volgen Nog steeds zwijgen de vlaams-nationalisten over de diruponota, trouwens het klankrijkste nieuwe woordje dat de laatste decennia werd uitgevonden. Als we er het typische vlaamse verkleinvariantje van maken -diruponotaatje- hebben we alle klinkers in één italiaansklinkend woordje. Mooi, daarmee is zowat alles gezegd behalve dat ze bij de Bart Fritpartij zeggen "een ja maar is misschien het veiligst maar te veel maren maken van een ja een neen". Hier kunnen onze ollandse lezertjes nog een puntje aan zuigen. Zij dachten tot nog toe dat ze met Spinoza een grote denker hadden geleverd aan de westerse beschaving maar deze uitspraken spelen toch een klasse hoger. Volgens ons dan toch.
We lazen ook de reactie van boze vakbonden. Daar kunne we ook nog ergens volgen want vermogensbeheerders verklaren nu reeds fier dat er toch geen kapitaalvlucht zal komen bij de vermogende families omdat ze alles in vennootschappen zullen kieperen en dat deze ontsnappen aan verhoogde belastngsdruk. Zal wel kloppen want dat zijn we stilaan gewoon geworden. We lezen in de kranten dat een doorsnee middenklassegezin ontzettend hard zal getroffen worden door het diruponotaatje. Hoe zo? We ze zullen de poetsvrouw die ze via de dienstencheques betalen niet meer fiscaal kunnen aftrekken. Welwelwel. Dat snijdt inderdaad diep in het vel van dit doorsneegezinnetje. We kunnen ons toch maar best beginnen afvragen of ten eerste de dienstencheques wel zo broodnodig zijn. Wij vernemen uit zeer goede bron dat je al de kenmerken van een olympische hardloper moet hebben om deze bonnetjes bij het gemeenteloket tijdig af te halen. Kwade tongen vertellen ons zelf dat bepaalde "gepriviligieerde" burgers meestal van de zelfde kleuren als de meerderheid van het gemeenstebestuur veel minder hard moeten lopen om de voorbehouden bonnetjes rustig af te halen.  We weten niet of het helemaal klopt en een algemeens verschijnsel zou zijn. We weten wel dat die dingetjes zeer vlug uitgeput raken aan de gemeensteloketten. De andere vraag is natuurlijk of via de algemene belastingen poetsvrouwen aan middenklassegezinnen moeten gefinancierd worden? Ja?
Op een ander punt zou het zelfde gezinnetje ook  worden gevild namelijk de bedrijfswagen. Er zou een hogere belasting op grotere en dus vervuilender bedrijfswagens komen. Ramp natuurlijk. De norm zou een VW-polooke worden. En Joeri en Marleen zouden dus geen Audi meer in hun carport kunnen stallen zonder een belangrijke belasting op te hoesten als het over een bedrijfswagen gaat. Ja en dan? Sommige kranten drijven het nog wat verder in hun klaagzang: stel dat één van beide partners werkloos wordt dan wordt de werkloosheidsuitkering degressief in tijd. Ja en is dat nu al niet het geval voor gehuwde en andere wettelijk samenwonenden. Na een jaar hou je nu reeds het minimum over dat ergens rond de 300€ bruto bedraagt. Tijdskredieten vanaf 55 ipv 50 jaar. zal oook niet meteen een genocide veroorzaken vermoeden we. In de gezondheidszorg wordt de jaarlijkse groeinorm geen 4,5% maar slechts 2,5%. Belgistan kennende is dit wel degelijk een bedreiging. Natuurlijk zal geen enkel ziekenhuis er zelfs maar over piekeren om  af te zien van minstens 3 scans bij de minste teenverstuiking. Natuurlijk zal geen enkele niet geconventioneerde arts zich leten conventioneren natuurlijk zal geen enkel ziekenhuis à la Edith Cavell in Brussel zijn tarieven milderen, natuurlijk zal een kunstheup in sommige klinieken drie keer minder blijven kosten dan bij anderen. Natuurlijk zal de kwaliteit van de gezondheidszorg dalen vooral voor minder begoeden onder ons want de rest kan wel een privéverzekering betalen en verder blijven doen alsof een éénspersoonskamer de algemene norm is. Een detail dat we toch ook willen aankaarten is het weinig bekende artikel 60 dat ons toch stilaan de keel uitkomt. Niet dat we arme drommels ongeacht huidskleur en afkomst niks gunnen maar dit artikel wordt zo misbruikt om de algemene middelen op te souperen dat we d'r zelf niet goed van worden. Een klein woordje uitleg is hier op zijn plaats zodat jullie mee kunnen oordelen.
Wat is dat artikel 60 dat de meest nobele bedoelingen heeft natuurlijk:
Tewerkstelling in artikel 60§7

Wat

Door tewerkstelling aan te bieden in het kader van artikel 60 & 7 treedt het OCMW op als werkgever met als doel de cliënten het vereiste aantal arbeidsdagen te laten presteren om  in regel te komen met de sociale zekerheid en om de kansen op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen.

Deze vorm van tewerkstelling dient om deze  personen  na een  lange periode van inactiviteit te motiveren om te werken en  te leren organiseren  ( o.a. regelen van  kinderopvang).
Een nieuw levensritme wordt aangeleerd.
Door  de ervaring een zinvolle en loonvormende arbeid te verrichten zal men zich meer gewaardeerd  voelen.
Dit verhoogt het zelfbeeld en helpt om zich te handhaven in de samenleving.

Tijdens de tewerkstelling wordt begeleiding voorzien op de werkvloer.

De tewerkstelling die het OCMW aanbiedt situeert zich ofwel in de instellingen eigen aan het OCMW ofwel in het strijkatelier en andere sociale initiatieven waarmee het OCMW een samenwerkingsovereenkomst heeft.

Wel geheel tegen onze gewoonte in om te kankeren op asielzoekers voor wie we de meeste sympathie koesteren zelfs voor diegenen die hier soms om louter economische redenen aanspoelen moet het ons toch van het hartje dat hier serieuse mistoestanden heersen. Zeker in grote steden zoals Brussel. Er worden massaal mensen ingeschreven in dat artikel 60 die geen verstaanbaar woord inlandse taal (en we het begrip inlands erg ruim met inbegrip van engels en spaans) en geen enkele bedoeling hebben om zelfs maar ooit een poging te wagen om één of andere stiel te leren of opleiding te volgen. Na het wettelijk voorzien aantal dagen rondlummelen in één of ander zogezegde tewerkstelling krijgen die personen dan hun volledige rechten op sociale zekerheid en werkloosheid. We zouden hier toch wel eens graag wat meer controle op zien gebeuren en toch eerst misschien deze mensen willen inschakelen in taalopleidingen zodat ze minstens zouden begrijpen wat er van hen gevraagd wordt. Er bestaan hier blijkbaar netwerken, super georganiseerd, die deze sukkelaars, want dat blijven ze tenslotte, de weg wijzen naar dit artikel 60. Het wordt dus toch maar eens tijd om daar wat beter naar te kijken en na te denken of dit allemaal zo een gunstig efect heeft op alle belanghebbenden en toch ook in de eesrte plaats op de schaarse middelen van de belastingbetaler. We zien niet in dat de ganse derdewereldmiserie in een artikel 60 moet terechtkomen. De nobele bedoelingen van loonvormende zinvolle arbeid, waardering en verhoogd zelfbeeld lijken ons veraf en worden in heel veel gevallen herleid tot geldpompje om een soort stedelijk subproletariaat te creëren dat tenslotte toch in ellendige omstandigheden zal blijven leven. Vragen om miserie is dit punt! Ofwel worden asielzoekers degelijk opgevangen en opgeleid zodat ze ingeschakeld kunnen worden in de samenleving en kunnen bijdragen aan het opbouwen van een sociale zekerheid voor iedereen. Er mag in geen geval een blijvend miserieprofitariaat gecreëerd worden (ook al is het hun schuld niet). De schaarse middelen moet ingezet worden om deze mensen en hun kinderen een toekomst te bieden en geen blijvende miserie. Het artikel 60 zoals er vandaag mee omgesprongen wordt is doodgewoon een schandaal in de grote steden en draagt enkel bij tot een klimaat van onverdraagzaamheid. Wij kunnen de praktijken rond de praktische toepassing van artikel 60 nooit uitgelegd krijgen aan onze burgers omdat het doodeenvoudig niet uit te leggen valt. Moet daarom artikel 60 verdwijnen? Neen natuurlijk niet maar er moet gewaakt worden over een correcte toepassing en het moet niet dienen om een falend asielbeleid op te vangen op kosten van de sociale zekerheid.

06-07-2011 om 09:16 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
05-07-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
We leven weer in boeiende komkommertijden. Nu de alom bekende DSK steeds minder de verkrachtende linkse luxesos lijkt te zijn waarover de pers zo graag uitweidde duiken bepaalde talibanfeministen op. Het gaat nu niet meer enkel over schuld of onschuld ivm verkrachting wat toch een vrij duidelijk begrip is, dachten wij tenminste. Neen, het gaat over de vraag of bepaalde mannen al dan niet seksuele roofdieren zijn. Wij hebben daar een klaar antwoord op: Ja natuurlijk. En dan? Er bestaan ook zo een madammen. Maar zol lang ze niks mispeuteren tegen de zin van een ander persoon zien wij d'r echt niks verkeerd aan. Het is alleen spijtig voor hen want ze missen wel een aantal andere leuke zaken. Maar zo zit het leven en de wereld nu eenmaal in elkaar. Of die leuke feministjes daar nu zo veel lawaai moeten over maken en luidkeels protesteren dat is een andere zaak. Maar puritanisme is nooit veraf. Ze zijn al een aantal decennia verwijderd van dolle mina zonder bh's en ze neigen steeds meer naar integrisme. We zijn hier geen fanclub van de DSK's en andere macho's omdat we totaal niet geïnteresseerd zijn hoe de heren en dames van deze schepping tussen de lakens, op traptapijten of motorkappen elkaar bepotelen al dan niet gehuld in latexondergoed en met hulpstukken. Indien iedereen dit in onderlinge toestemming doet, met of zonder financiële vergoeding, dan zijn wij even blij dan de betrokkenen zelf.
Laten we het vandaag liever hebben over de nota Di Rupo die we natuurlijk niet gelezen hebben en slechts kennen vanuit de krant. Linkse en rechtse taboes die sneuvelen waaw! Werkloosheidsvergoedingen die omhaag gaan de eerste drie maanden maar daarna rekening houden met het aantal gewerkte jaren, ambtenarenpensioenen die verminderen, een begin van rijkeluibelasting en verhoging van belastingen op spaarboekjes, het niet meer fiscaal aftrekken van dienstencheques en daar tegenover de splitsing van B-H-V behalve dan voor een aanatl gemeenten. We plakken met onze beide oren aan de radio om de eerste signalen van algehele vrolijkheid op te vangen.
Ondertussen lezen we in de kranten dat Belgistan inmiddels is opgeklommen naar de 5de plaats in de zwartste Europese economieën. Welwelwel. Dat zullen zeker en vast de gepensioneerden weer zijn!
Ook leuk om te lezen dat Vlaanderen en Nederland zich samen zullen profileren in het buitenland als de Deltaregio. Nu nog een akkoordje tussen de Deltaregio en Brussen en Wallonië wat natuurlijk wat moeilijker zal vallen maar niet onmogelijk en we kunnen terug spreken van De Nederlanden. Wij hebben er niks op tegen geregeerd te worden door de Oranjes met Maxima als onze favoriete madam in plaats van Matilde met de stijve knieën of Laurent de struikelaar.
Tijdens het schrijven van deze onbelangrijke commentaren mechten we reeds genieten van de eerste reactie op de nota Di Rupo  en dan nog van het dolkomische gezelschap bekend onder de naam Vlaamse Volksbeweging. We citeren dus maar al te graag de opperkomiek van dienst en we vragen onze lezertjes ijverig aan zinsontleding te willen doen. Zinsontleding is weliswaar een vakgebied dat in het onderwijs naar de prullenbak is verwezen maar het blijft in elk geval een nuttig instrument om de analyse te maken van bepaalde politieke verklaringen. Hier gaan we dan :

'Deze nota dient om binnen het huidige kader van België een oplossing te bieden', vindt De Roover. 'Ik zie geen fundamentele nieuwe schema's van de opbouw van een nieuw België.'

Ha, wil iemand ons de diepere inhoud van deze ronkende verlaring komen uitleggen want wij zijn er te dom voor hoor.
Nu afwachten of de anderen ook zulke ronkende verklaringen afleggen. Over jeugdwerkloosheid bijvoorbeeld want die los je niet meteen op door de werkloosheidsvergoeding voor jongeren af te schaffen...maar dat is onze opinie natuurlijk.
Afwachten en we bestellen al zakdoekjes om de onze biggelende lachtranen te wissen.

05-07-2011 om 09:29 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
04-07-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Na het blingblinghuwelijk van de ex-roofridderstaat Monaco waarop een telgje van het Belgisch koningshuis een symbolische vertoning van de adellijke macht opvoerde lezen we weer ander heugelijk nieuws uit onze contreien. Onze vlaemsch-nationalisten struikelen over het woord natie –met t en een e aan het einde geschreven gelukkig maar- in het Vlaams Handvest.

De combinatie Vlaams Handvest, in hoofdletters, bezorgt dit blogje al meteen een opstoot van maagzuur en platte kak. Klinkt eerder middeleeuws dan hedendaags. Meteen doemen in onze verbeelding drommen in maliënkolders gehulde gemeentenaren op met steek- en knotswapens en wapperende banieren onder het geroffel der landsknechten. Maar struikelen over het woordje “natie” -we zijn weer goe bezig-. We zochten het even voor onze lezertjes op want zelfs in woordenboeken is men het over de betekenis vaak niet eens…kijk maar hieronder. Maar dat geldt natuurlijk ook voor een woord zoals “volk”.

Ondertussen vinden de leden van de Belgische Natie en vertegenwoordigers van het Belgische volk nog steeds geen oplossing voor het vormen van een gemeenschappelijke regering…

We zijn in elk geval benieuwd hoe men de heikele kwestie van het woordje “natie” zal oplossen want daar liggen ganse hondenroedels hier te lande van wakker, terwijl een federale regering elk levend organisme hier volledig koud laat. Kwestie van onze prioriteiten te stellen…

Hopelijk wint Gilbert de Tour zodat de Belgische Natie weer kan opveren in de vaart der volkeren…

Bron: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=7S3C8THA

Vlaams Handvest struikelt nog over één woord

'GRONDWET'

 • maandag 04 juli 2011, 05u00
 • Auteur: Guy Tegenbos

BRUSSEL - Het Vlaams Handvest - ooit Vlaamse Grondwet genoemd - is zo goed als klaar. Maar de discussies zitten nog muurvast op één woord: natie.

Van onze redacteur

Het Vlaams Handvest is al maanden zo goed als klaar. De fractieleiders van de meerderheidspartijen hebben het door gekauwd, daarna de top van de Vlaamse regering. Vlaanderen kan daarmee de eerste deelstaat worden die het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie verankert in zijn eigen fundamentele wetgeving ('grondwet'), want dat is de bedoeling sinds het Europees Verdrag van Lissabon.

Op aandringen van het Europees Parlement werkt de Europese Commissie trouwens aan een opvolgingsinstrument dat nagaat of de lidstaten en hun deelstaten de grondrechten van de EU-handvest wel ernstig nemen.

Maar 11 juli 2011 zal niet gehaald worden. Meer zelfs: Vlaanderen dreigt de wedstrijd om de eerste te zijn daarmee, te verliezen. De discussies over het eigen handvest zitten al maanden - en zonder enig perspectief op een oplossing - vast op één enkel punt, één enkel woord zelfs: de N-VA eist dat in de tekst wordt opgenomen dat Vlaanderen een 'natie' is. Dat is een centraal begrip in de nationalistische ideologie.

CD&V en SP.A zien het echter niet zitten dat op te nemen.

Over al de rest, is er consensus. Het Vlaams Handvest bevat de elementaire politieke en burgerlijke rechten - zoals oude grondwetten doen - maar ook alle sociale en economische grondrechten: de kinderrechten, de academische vrijheid, het recht op consumentenbescherming, het recht van de patiënt al dan niet in te stemmen met een medische behandeling, het recht op een ombudsman, het recht op preventieve gezondheidszorg, de vrijheid van onderwijs. Verder legt het handvest ook de interne machtsverhoudingen vast, tussen wetgevende en uitvoerende macht.

Het eerste artikel zegt dat Vlaanderen een deelstaat is van het federale koninkrijk België; dat moet de Franstaligen sussen die een Vlaams Handvest afdoen als een Vlaamse onafhankelijkheidsverklaring. Dat eerste artikel zegt ook dat 'Vlaanderen deel uitmaakt van de Europese Unie'; dat is de uiting van de Vlaamse ambitie om rechtstreeks als deelstaat in verbinding te staan met de EU.

Al van in de jaren 90 werkt men aan een 'Vlaams Handvest': voormalig minister-president Luc Van den Brande liet wetenschappers al een 'Proeve van Vlaamse Grondwet' opstellen. Ook huidig minister-president Kris Peeters (CD&V) raadpleegde grondwet- en grondrechtenspecialisten.

Dit dossier verlengt de lange lijst conflicten waarmee de Vlaamse regering naar 11 juli strompelt.

Opzoeken: natie

natie
Uitspraak: ˈna(t)si de -woord (vrouwelijk) naties Zelfst. Naamw. land waarin één volk de politieke macht vormt. Synoniem: staat
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/natie

natie
Een volk dat de onderlinge saamhorigheid ook territoriaal heeft vastgelegd.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materia


natie
Een volk dat de onderlinge saamhorigheid ook territoriaal heeft vastgelegd.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materia


Natie
Let op: Spelling van 1858 volk, geslacht, landgenooten. Nationaal, hetgeen tot een gezamenlijk volk behoort, of hetzelve eigen is. Nationaalschulden, schulden van het land. Nationale troepen, uit inboorlingen bestaande. Nationale vergadering, eene vergad...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608


Natie
Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), groote hoeveelheid menschen (die oorsprong, taal, zeden enz. gemeen hebben); geslacht, volk, volksstam.
*...ONAAL, [bijvoegelijk naamwoord] (...aler, -st), van -, tot eene natie; (ook) vaderlandsch, vaderlandsgezind; nationale industrie, vol...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nie


natie
groep mensen die binnen de grenzen van één staat woont
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm


Natie
Begrippenlijst: Europese geschiedenis - Een groep mensen die bij elkaar horen door gemeenschappelijke kenmerken en belangen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/beurop.htm

Opzoeken: volk

volk
Uitspraak: vɔlk het -woord 1: volkeren 2: volken Zelfst. Naamw. 1 de inwoners van een land of groep mensen die dezelfde taal spreekt `het Belgische volk` `het Vlaamse volk` `woestijnvolk` 2 g.mv. de gewone burgers, die niet tot de hogere kringen behoren...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/volk

 • volk
  een groep mensen die een aantal dingen gemeenschappelijk hebben, zoals afstamming, taal, gewoontes of overlevering. de inwoners van een land. de lagere klassen. een aantal mensen. een groep insecten die in hetzelfde nest wonen.
  Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/volk


volk
Een groep mensen die op grond van raciale, culturele, historische en godsdienstige kenmerken bij elkaar horen en zich ook bewust zijn van saamhorigheid.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materia


volk
Een groep mensen die op grond van raciale, culturele, historische en godsdienstige kenmerken bij elkaar horen en zich ook bewust zijn van saamhorigheid.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materia


volk
Groep met een gedeelde taal, cultuur en geschiedenis. Volken zijn formeel de basis van het internationaal recht (volkenrecht). De VN-verdragen van 1966 noemen het recht op zelfbeschikking van volken, het Afrikaans handvest voor de rechten van mens en volken stelt dit met nog meer nadruk. Dat zelfbes...
Gevonden op http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1693


Volk
Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en, -eren), bewoners van een land onder hetzelfde hoofd vereenigd, - onder dezelfde wetten levende; afkomelingen van denzelfden stam, natie; menigte, verzameling van menschen; menschenklas; arbeiders; krijgsvolk; meester en meesteres van dienstboden; be...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nie


 • volk
  [zelfstandig naamwoord] groot aantal mensen bij elkaar
  vb:er was veel volk op straat
  het gewone volk [de gewone mensen]
  synoniemen: massa menigte schare
  tegenstellingen: persoon individu

  grote groep mensen die samen in een land wo...
  Gevonden op
  http://www.muiswerk.nl/WRDNBOEK/LTR_V/W2872.HTM


volk
mensen, menigte natie klanten werkvolk crapuul, gajes, grauw, klootjesvolk, plebs
Gevonden op
http://www.woorden-boek.nl/woord/volk


volk
1) Afstammelingen van een geslacht 2) Arbeiders 3) Arbeiders op het werk 4) Bezoek 5) Bezoekers 6) Canaille 7) De bewoners van een land 8) De gezamenlijke inwoners 9) De massa 10) Familie 11) Gepeupel 12) Gezamenlijk...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/vo

04-07-2011 om 08:48 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
30-06-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Om al diegenen te overtuigen dat het hier ook niet allemaal rozenschijn en manegeur is zetten we hier een klein artikeltje over jeugdwerkloosheid in Belgistan en specifieker ook Brussel...Egypte en Brussel lijken wel enkele dingen gemeenschappelijk te hebben en dan hebben we het niet over kebab maar over ...
en ja het gaat over cijfers van verleden jaar maar het wordt er intussen niet beter op al lijken de officiële cijferkes van VDAB en ACTIRIS altijd wat rooskleuriger...

Enquête toont piekende jeugdwerkloosheid

Brussel

vrijdag 26 november 2010, 18u18

© FM Brussel / brusselnieuws.be

Volgens de recentste arbeidsenquête van de FOD Economie hadden 410.000 Brusselaars een baan in de eerste helft van dit jaar. Dat is een stijging van 3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Omdat er meer mensen op de arbeidsmarkt komen, zijn er echter ook meer werklozen. Vooral bij de jeugd piekt de werkloosheid.

Ook in Vlaanderen steeg het aantal werkenden, maar dat gebeurde procentueel minder sterk dan in Brussel. De stijging is het grootst bij 50-plussers en hooggeschoolden. Algemeen gesproken stabiliseert de werkgelegenheidsgraad in België terwijl die in de meeste andere Europese landen daalt.

Tegelijk neemt de werkloosheid toe, vooral bij jongeren. De werkloosheid in de leeftijdscategorie van 15 tot 24 jaar schommelt in de enquête al meer dan tien jaar rond de 30 procent, met soms een uitschieter tot rond de 35. In het tweede trimester van dit jaar bedraagt jongerenwerkloosheid in het Brussels gewest echter meer dan 44 procent.

Omdat de enquête past in een groot Europees onderzoek, zijn de werkloosheidscijfers berekend volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau. Zij wijken daarom af van de administratieve werkloosheidscijfers van bijvoorbeeld Actiris en de VDAB. "Die zijn gebaseerd op de cijfers van de RVA. In onze enquête vragen we mensen of ze werk hebben of werkloos zijn. Het is dus mogelijk dat mensen die in het zwart werken zeggen dat ze actief zijn, terwijl ze officieel werkloos zijn," klinkt het bij de afdeling Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie. 

30-06-2011 om 08:47 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten

Het wordt hoog tijd dat we hier eens onze aandacht richten op een fenomeen waarmee bijna de ganse wereld wordt geconfronteerd maar waarover zeker onze kranten weinig schrijven. JEUGDWERKLOOSHEID. In belgistan een vrij onbekend begrip blijkbaar alhoewel het Brussels gewest cijfers haalt die makkelijk de vergelijking met Griekenland en Spanje kunnen doorstaan. Alleen zijn we d'r in ons landje van melk en honig netjes in geslaagd de witte middenklasse hiervan te sparen. De jeugdwerkloosheid in Brussel schijnt zich vooral te concentreren in bepaalde wijken en  we moeten geen socioloog zijn om te weten in welke wijken. De nette wittere medemensen schrijven hun kroost natuurlijk niet in in concentratiescholen met problemen. En de weldenkende burger wijt het probleem natuurlijk aan de jongeren zelf, aan hun godsdienst en nog vele andere oorzaken maar die natuurlijk steeds weer terugvallen op het individu en zijn onaangepaste omgeving en de onwil tot integratie. In andere Europese landen treft de massale werkloosheid de eigen nette middenklasse die natuurlijk revolteert. Want jeugd zonder toekomstperspectieven dat is een tijdbom. Hieronder een artikel dat ons opviel en het gaat ook nog eens over Griekenland maar ook over veel meer...

http://globalspin.blogs.time.com/2011/06/28/in-greeces-austerity-intifada-a-challenge-to-western-economic-orthodoxy/

In Greece's Austerity Intifada, a Challenge to Western Economic Orthodoxy

Posted by Tony Karon Tuesday, June 28, 2011 at 4:52 pm

Tens of thousands of young people -- and many older ones, too -- gather in the main square of the capital, driven to protest by the despair of unemployment and a social system that cannot meet their aspirations for a decent life. And also by their realization that those in power serve outside agendas that have nothing to offer their own people in need. No, it's not Cairo; it's Athens, where a two-day general strike has brought the city grinding to a halt as hundreds of thousands protest outside parliament. Inside the building, a centrist social-democratic government is desperately to force through a deeply unpopular economic austerity program, the price of further high-interest loans from the European Union essential to prevent Greece defaulting on its debt. Outside, hundreds of thousands vow to fight the measures and any government that would impose what they see as a vicious assault on their living standards, dictated by foreign banks and institutions.

Think of it as the Austerity Intifada, young people figuring out that playing by the rules of the system is a dead end, and choosing to upend the table. And it looks set to spread across Europe this summer. Spain and Portugal have already seen similar protests, and more can be expected, while in Britain, trade unionists and students are planning their own offensive against government austerity measures. Just as the youth of the Arab world rebelled against a status quo that offered most of them little hope of a decent life and livelihood, so are the young people of Western Europe are, as Bruce pointed out last week, beginning to take matters into their own hands to protest the failure of their own social systems to meet their aspirations.

The "Arab Spring" was named for the Czech rebellion against Soviet rule that began in Prague in 1968. And what was notable about that year was that a rebellion within a quite different social system behind the "Iron Curtain" was nonetheless paralleled by a massive uprising of Western European youth, particularly in France and Germany. The youth rebellion spread like wildfire, the sociologists noted, because the baby boomers were the first generation connected by television.

Flash forward 43 years, to a continent facing massive, endemic unemployment -- and resentment of austerity policies based on the needs of credit markets rather than of citizens intimately connected, in real time, via a plethora of communications technologies unthinkable in 1968 -- and you get some idea of the scale of the specter now haunting Europe.

Egypt's youth unemployment rate at the time of the rebellion had been around 25%; in Spain today the figure is 40%, in Greece it's above 35% and likely to rise as a result of the austerity measures; in Portugal it's around 27%; and even in Britain and France it stands at around 20%.

While governments insist that austerity is the only way forward under the circumstances, that answer is not accepted by millions of Europeans for whom austerity means long-term unemployment and impoverishment. As far as they're concerned, their politicians are following self-serving rules dictated by bankers, in keeping with a post-Cold War economic consensus in which governments shaped their policies to the requirements of global credit markets.

The political crisis unfolding in Greece -- where a centrist social democratic government is stewarding the austerity program demanded by European banks and financial governance bodies -- is an advance warning that not just Greece and the Euro currency, but the economic policy consensus itself is under threat. The logic that requires austerity may be treated as conventional wisdom, or even as a set of immutable natural laws, by their governments, but young Europeans -- and many older ones -- see little to gain by accepting those rules.

Greek protestors see the austerity-linked-loans arranged by the EU as catering to the needs of French and German banks who made the original bad loans to Greece's elites, and are now trying to impose an externally-managed privatization program and harsh economic cuts on millions of poorer Greeks. The new loans, whose interest rates are even higher than those Greece is struggling to service, are required to avoid a default on Greek debt -- which, of course, would mean the German and French banks taking the proverbial "haircut". The austerity program, the malcontents say, is "saving the banks at the expense of the people."

Nobel-laureate economist Amartya Sen sees Greece struggling with an EU approach to economic management that "allows the international financial institutions and rating agencies the unilateral power to command democratically elected governments."

He and others have warned that besides shifting the burden of the crisis on to the shoulders of those most vulnerable, the austerity measures being demanded of Greece will actually shrink the economy, choking off prospects for future economic growth and maintaining the downward spiral.Indeed, it's that logic that has the conservative Greek opposition hesitant to support the latest austerity package.

Banks can do well while the economy as it affects the majority of citizens continues to flounder, as the "jobless recovery" that followed the bank bailouts of two years ago in Europe and the U.S. have amply demonstrated. And Greece may herald a new trend of European citizens forcefully challenging an economic orthodoxythat presses them into penury.

Anti-austerity protests in Spain, Portugal and Britain are likely to escalate this summer, particularly among younger people for whom the social contract -- economic security and prosperity for those who study and work hard, and play by the rules -- has long ago expired.

This is not the Arab Spring, of course: The governments of Western Europe are democratically elected, and are unlikely to massacre protestors. But they also have no easy answer to the demands of their young people, who simply don't accept that their futures will be decided by bankers in some distant capital.

The world's bankers are hoping that the showdown on the streets of Athens is just some Quixotic tilt by a profligate people romantically inclined toward radicalism at the immutable laws of global finance. But millions of Europeans may instead see in Greece the beginning of a fight-back against an economic consensus tailored to the needs of bankers at the expense of ordinary folks. That portends a long, hot summer on Europe's streets, as the consensus of the credit markets meets the seething anger of young people who see their futures being mortgaged away. And it's far from clear that the banking-centered orthodoxies driving the austerity programs will survive as the conventional wisdom of policy makers by the end of it.30-06-2011 om 08:30 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
29-06-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.en nu op vakantie in Griekenland
Dat het elders nog erger is dan bij ons weten we natuurlijk en we wippen even naar Griekenland met een inetessante getuigenis van een griek op :

http://eugenia.queru.com/2011/06/20/regarding-the-greek-situation/

Regarding the Greek situation

Posted on Mon 20 Jun 2011 at 3:58 PM PST. Filed under Politics.

Soon, the Greek debt will rise at $500bn. That’s the kind of debt that no small country can repay, unless it has invented, internationally patented, and marketed anti-gravity. So, let’s see why we’re where we are today, and what can be done about it.

- The origins of the fuckup

One thing you have to understand about Greece is that since it became independent, 190 years ago, there hasn’t been a single time when the Greek economy and standard of living was “good”. See, if you look at Germany, France, UK, and even Russia and Romania, you will find stretches of time that measure in years where you could say that these countries had a “mini-golden age”. Greece never had such a golden age in the modern times. It was always under the danger of defaulting. And it has, at least 3-4 times. From the Irish Times: “According to a study by economic historians Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff, the Greek state has been in default for almost one out of every two years since it was founded in the 1820s.”

This financial situation has led to dictatorships, kings, and democracies come and go, like on a vicious cycle. And until the 1980s, this has kept the Greek people from living at the same standard as their European counterparts. In the 1920s, the bureaucracy had become so big that the public sector grew not only in numbers, but also in power. A law was enacted where from the moment you became a civil worker, you effectively couldn’t get fired.

This quickly created a two-tier citizenship in Greece. The powerful civil workers (who retire early, some of them work few hours, some of them working in offices are indeed lazy etc), and the private sector, which remained very underpaid, very hard working, and who’d retire at the age of 65. When Europeans today complain about the lazy Greeks, they must understand that Greece has a virtual cast system, and that not everyone is equal in it.

So, because of this social schism, the private sector had to resort in tricks to stay alive. They’d avoid taxes as much as they could. As the years went by, this whole mentality of corruption and “under the table business” was spread to every part of the state. From the poor workers, to the richest. Tax evasion is what everyone does, from the poor worker who pumps gas to your car, to the biggest construction company of the country. Being street smart was now how everyone was getting by in Greece. Want to see a doctor? Pay him under the table. Want to have your car pass the yearly examination? Pay the guy who does the checks. Want to get your case be heard at some civil office? Pay the clerk to just move his/her ass to go and find the file. In all truth, this kind of mentality was in Greece for centuries, but it amplified with the rise of the civil workers in the 1920s.

I was born in 1973 in Athens. In the first years of my life I lived in both big cities (Athens, 1-3 yo), small cities (Preveza, 4-7), towns (Louros, 12-18), and mountain villages (Skiadas, 3-4 & 8-11). One thing I remember very clearly from that early time is how many times I’d eat beans during the week. It was bordering to 5-6 times a week. Beans were our staple. And not just my family’s, but most of the people we knew too. We’d be lucky if some goat broke a leg, and my uncles had no option but to kill the goat, and share the meat among the family. The standard of living was a bit better in Athens, but not a whole lot better.

But after the inclusion of Greece’s in the European Community in 1981 something happened. Money poured in from the European countries to Greece. FREE MONEY, that is, in almost the most literal definition of the words. Not once in the past a country was ever so lucky to receive so much free money. That was such a major opportunity for Greece to get it right. Europeans wanted Greece to be part of the future European Union, and to be able to be as developed, money had to be given to Greeks, to make roads, businesses, develop more their agriculture etc, etc. In three decades, 240 billion Euros of European subsidies were given away to Greeks.

Instead, the money found three destinations. Divided, 1/3 went where it was supposed to go. Indeed, some new roads were made, some new athletic infrastructure etc. The other 1/3, the one that was given to businessmen to modernize their business and bring them to a European standard, went into building new houses for their family and buying cars. See, that money was like candy change for a street kid. Money was poured in to very poor people, so the natural reaction was to buy “luxuries” (if you can call a house that its floors are not made out of cow manure, a luxury — that was the case for many houses in Louros up to the late ’80s). Because the socialist PASOK wanted to be re-elected, they didn’t do anything about the situation. They just let the people “become happy”, so to get votes again. And they did.

The last part of that 1/3 (and maybe even more than just 1/3), was eaten away. By people who had access to it. Be it politicians, civil workers, the mob, rich people, it doesn’t matter. The point is, billions of dollars were eaten away, and that money never went where it was supposed to. They are probably in some Swiss banks right now, if they were not always spent away in cars, swimming pools and what have you. The point is, Greek lost a unique opportunity with that money back then, to modernize the country.

Another thing that was and is part of the problem, is the oligarchy in Greece. The career politicians are coming from families of politicians. While there are similar examples in the US too (e.g. the Kennedys), Greece has taken that to the extreme. 90% of same people are getting elected and re-elected all the time, and when they die, their kids, or their proteges, are taking over. The Greek political parties are like football clubs, with fan clubs, and fans that can be trusted to make trouble when asked. They are all populists, they are shouting at each other in a way that would land them in jail in any other parliament in this planet, they are short-sighted, and they are incapable of understanding what they’re into (consider that Greek ministries are NOT offered to academics or people of knowledge, but to these elected — so a dentist that got elected, might end up become head of the Education Ministry). Not to mention that the title of Greek President had true powers before 1988, and became just a ceremonial title after constitutional amendments that the Prime Minister of the time passed, ensuring that there’s only “one” person in power. The whole thing is power-gripped, and corrupted. Unfortunately, even if a new government takes over, the same underground people will still move the pawns. The only way for Greece to free itself from this political mob, is to not allow any of the politicians, behind-the-scene workers and their immediate families of these political clubs to be elected for 30 years. Take away their be-voted citizen right, destroy all political parties that have more than 5% of popularity. Politically, Greece must start from scratch in that front.

As much as I’d like to put all the blame to politicians and call it a day (as many Greeks do), the truth is that Greece is a form of democracy (yes, just a form). And as such, the citizens are responsible as to who they vote. Back in the ’80s and ’90s, you could have this bright chemist, or theoretical physicist, or mathematician just finishing up his university studies, and instead of trying to setup a research company to try and create “the next big thing in the world”, he has to go through almost two years of mandatory army service (doing nothing all day after the first 3 months of basic training, killing any urge to change the world via a new product, and forgetting what he learned at school), he then comes back to mom & dad and asks them to go and kiss the ass of their local politician to get him a job as a civil worker — sitting down all day, doing nothing of note, that is. And politicians did put these bright people in dumb, filling and data-entry positions, because they wanted to re-elected. Everyone was winning in their microcosmos they lived in.

But the country was losing in the big picture. Greece became a country that did not produce anything. Except feta, olive oil and tourism, the country was just living on virtual growth. And the civil workers made it difficult to get out of this terrible situation, by asking the government to “lock” certain modern professions (so only civil workers could do them), and by making it difficult to incorporate an LLC. Do you remember that Greek Android company that Google bought last year? The reason its two guys left Greece and tried their luck in the Silicon Valley wasn’t because they couldn’t get an internet connection from Athens, but rather because creating a new private company in Greece was a pain in the ass until recently, when finally Papandreou made it easier with a new law (acknowledged by the two engineers in a separate video interview).

At the same time, Europe has part of the blame too. They poured all this money to Greece, and they never checked it properly if the money was going where it was supposed to. They trusted Greece to be an adult, while Greece was just a little poor kid on the streets, and was just learning to become a spoiled teenager after it got adopted. As much as I’d like to put all the blame to “external forces”, zombies, Europe, vampires, and politicians in the last 30 years, the truth is that a lot of the blame goes to every Greek citizen. Every single one of them. They brought all this on to their heads for the last 90 years, and especially during the last 30 years.

Ah… the ’80s. What a nice time (*chillwave music plays in the background*). The time that we switched from beans and wild vegetation soups to chicken, beef, pork and Prada belts. Guess what kids: you now have to pay for a standard of living that was not symmetrical to what you generated as a country.

The blame of Europe does become more apparent and more serious in the last 10 years, when they started lending Greece even more money, on the promise that they will get their money back. There was no collateral, and they kept lending. That was not just a financial mistake on their part and for their customers, it was a crime against Greece. Every responsible bank is supposed to do the math if someone has the money (or the will) to pay back. ECB didn’t do the obvious math, even after Goldman Sachs helped Greece to cook the books. That’s how far the Greek corruption went, as to making illegal business with the GS sharks. Instead, Greece is now paying the price and GS still strongly sits in Wall Street like nothing happened (a bank that should taken apart by the US government in my opinion, for the problems they created to at least the American people recently).

And if the lending of money wasn’t enough, the paranoia that Turkey (also a member of NATO) will invade Greece has led to an arms race. Think of what was going on: France was lending money to Greece, to buy French arms. Let alone that most (all?) of the 12 Phantoms Greece bought in 1988 have crashed since during exercises (second grade quality?), killing most of their pilots. Not to mention that because of bribery to civil servants from foreign medical companies, Greece pays 3x the amount of money for medicines and medical instruments than any other European country.

- So what can we do?

There are only two things that can be done, and unfortunately, Greeks today are opting for the wrong option. When will the citizens see the big picture? Don’t get me wrong, both options are SHIT. There’s no way back to the old standard of living. But there is a difference between SHIT and SHITTIER.

Shit option #1: Austerity measures, more bail-out debt

This is the solution that the current Prime Minister is trying to pass. The advantages of this plan is that, at last, more laws will pass that will make free enterprise and growth a possibility (but definitely not a certainty). At the same time, crazy pensions, 14 months of payments for 11 months of work, and other crazy civil worker benefits like these, are all cut out. Personally, I’m looking forward to these kinds of social changes. For the long run, even if it stings 1 million civil workers who have learned to expect a specific standard of living that is not analogous to what they offer, it’s the right decision. If bankruptcy fear is what drives Greece to corrects the sins of the past, well, then that’s what it takes. The truth is, the kind of civil worker system that Greece has is not sustainable. It must be shrinked considerably.

The disadvantage of this plan is that Europeans are asking to privatize all national wealth. From transportation to healthcare, from banks to selling islands. I’m all for privatization of certain elements, but as a socialist myself I believe that a righteous government should have the upper hand when it comes to resources that are important for its citizens in the next 100 or 200 years. For example, while I’m for selling a few small dry islands that no one is living on them, I’m against of selling water. With the dangers of global warming, overpopulation, and the decline of the sea life, owning potable water is very important.

Greece must be bailed out, but without selling out its main life lines. These must remain property of the people. Papandreou should only sell parts that are not vital to life in the future.

Shittier option #2: Bankruptcy and back to drachma

This is the easy solution. But easier said than done. See, with bankruptcy, and going back to the newly devalued drachma, Greeks can start anew. Unfortunately, this is not what is going to happen. Have you ever seen what happens when you remove the Hi-Fi system from the room of your teenager kid? Hell, that’s what. He comes back and trashes the place out of anger.

I’m Greek, I love Greece as my birthplace, and I terribly miss its beauty. But I do NOT trust the Greek people to live like Zimbabweans do. Because that’s what is going to happen if Greece exits the Euro. Forget buying a new cellphone every year, or a new computer. These will all be parts of the past. Instead, the standard of living will go back 20 years, and the country will need between 30 and 100 years to get back to its feet — if civil war doesn’t tear it apart before that time. Expect a lot of violence. Lootings, rapes, robbings. When Argentina defaulted 10 years ago (an argument that many Greeks bring as a positive example), 25% of its citizens had to live (and some still are) under extreme poverty.

In my opinion what Greeks ask today when they riot, or when they write such half-truth articles, is not a viable policy. It’s a pipe dream. They think that if they are left to their own devices, and Europe ungrips, things will be good. No. Things will be way, way worse. The international market is like a web, and no country can live alone. Greece does not even have oil, it imports 100% of it. Greeks who riot to leave the European Union and NATO are romantics, their idea of how to proceed can not work. Unless they want everyone to live the way people in North Korea do, which is not very nice, to say the least.

Instead, they strike, bringing the country to its knees even more, which results to requiring more bail out money to pay for these un-worked days. The more these idiots strike, the more the country dysfunctions. Strikes is the worst thing a citizen can do to an almost dead country. I’m extremely sad that the Greek citizens don’t see this. It shows great irresponsibility.

- Some further ideas

What Greece needs to do is simply:
1. Get bailed out by Europeans, by convincing them that Europe without Greece will crumble. Get their money, but this time use it right. So far, Europeans do want to bail out Greece, but this will change in the next few weeks (mark my words). There’s no time to waste, from the Greek point of view, bailout is better than bankruptcy. With the right measures, the debt will be paid back eventually. Refuse to pay a part of the debt if lawyers find that some of it was illegal (like Ecuador did). But this “trick” can’t be done for all the debt.
2. Austerity measures where it matters, where it makes the country stronger, no matter if some civil workers don’t like it. Lower civil servant pays (it makes no sense that a private worker gets paid $800, when a civil servant gets paid $1950 on average), cut off the big pensions to no more than $1000 etc.
3. Privatization of only non-essential parts of life (current and future life). Fight corruption at all levels. Transparency everywhere.
4. Like India, become an off-shoring center for many things, not just software.
5. Start industries, make smart people create companies and products that international markets would care to buy.
6. Cut out the army service to 3 months. Stop buying arms, only parts if needed.
7. Ask people to go back to the villages where they came from. Ask them to use the land, make food. Athens holds 1/2 the Greek population, a negatively unique situation in the world.
8. Clean up the political system. Disallow all politicians and people currently in power from getting re-elected or serving for a number of years. Instead, the people who are eligible for that period should be under 50 years old, and never have been part of any political association before. Bring new blood into politics and put smart specialty people as heads of the various ministries.
9. Go back to the tax books, find the holes, and make the citizens and corporations pay of what they owe (there are terror cases of corporations paying $0 when they should have paid $15mil in taxes). While that money might have left Greece for Switzerland long ago, I wouldn’t be surprised if what is owed to the state by its own citizens and especially its companies, reaches to the heights of a trillion dollars.
10. Tourism, tourism, tourism. Put people to work, remove the Acropolis, and move it to a secure location. Rebuilt the Acropolis from scratch, according to how the archaeologists think it looked like in 400 BC. Rebuilt the Colossus of Rhodes. Greece’s landscape is also unique for extreme sports. But as my mom says, who I always found her to be the epitome of the very average Greek (in a bad way): “Allo ti tha kanoume. Tha paroume to ale3iptoto kai tha pame na pidisoume apo tis speles na pame na skotothoume. Den mou fernoun fai aftes oi vlakeies”.

Oh, and Greece is not just the islands. So far, 90% of all tourists go to islands, and that’s stupid. I bet most non-Greeks have never heard of Vikos, even if it’s as deep as the Grand Canyon (if not more). Except goats and a few know-hows, no one visit it. There’s another wasted opportunity to make money off of tourists. I can find about 100 such opportunities, that if I had all the money the Ministry of Tourism had in the ’80s in its hand (or was supposed to have), Greece would not be in this situation today. Even with all the rest of its problems in its back!

Heck, the place I come from, Epirus, is one of the best “blind spots” in the whole of Europe that can do astronomy better than any other place (especially because there are high mountains, clean non-polluted atmosphere, and weather is good too). And what has been done for that? Absolutely nothing. Instead of building roads that go up a mountain, and facilities up there so European amateur astronomers know about it and visit, I’m pretty sure that the idea has not even crossed anyone in Greece’s Ministry of Tourism, ever.

As much tourism Greece has (and has quite some), and Greeks think that their tourism is top notch, the truth is that tourism in Greece SUCKS. There are so many things missing, so much missing infrastructure (from public toilets to golf terrains — there are none). There is so much opportunity there, that make my eyes cry. If all that is not enough, there you have the Greeks essentially banning kite-surf. If this last part doesn’t show how short-sighted Greece can be, nothing will.

Make no mistake, I love my country. I close my eyes at night, and before Morpheus has taken me away, I’m that kid again, chasing hens in my village. I love my birthplace. But the good citizen is the citizen who says it like it is. Unfortunately, it’s my fellow Greeks who I disagree with in this case — and this puts me at odds, because unlike most blogs discussing the situation, I put the blame on the citizens too. I disagree with the Greeks’ expectations about entitlement, their beliefs about other countries owing Greece just for being Greek and having invented democracy (I didn’t know patents can last 2000 years), their kind of non-sustainable aspirations of getting a job that you can’t be fired etc. But I do love them for being so open, for always saying what they think, for being laid back and cool. But I can’t stand this short-slightness, both at a personal and national level. I left Greece to get a better future (since there was nothing to do there for the business of my then-fiance, and after I specifically commanded my parents to NOT go kiss ass to try to make me a civil worker), but I always, always dreamed of going back. The people at the day to day basis are lovely, the nature is beautiful. Hopefully, one day the political and financial climate there will be stable-enough for once. I hope during my lifetime I see this coming to fruition, and Greece becoming a true 1st World country. Not in the name only.

Additional reading: this article by Vanity Fair. A lot of Greeks hated it and found it anti-Greek, but the author has his head screwed on perfectly. Kudos.

29-06-2011 om 12:50 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De SERV en hernieuwbaar energiebeleid...VISIE gevraagd!
Wij publiceerden hier reeds een rapport van de SERV over slimme meters maar de SEV heeft ook al eerder slimme dingen gezegd over het  zogenaamde hernieuwbare energiebeleid in Vlaanderen...lees aandachtig want er worden nagels met koppen geslagen...maar 550 pagina's moeten jullie zelf maar opzoeken want dat is wat veel om hier de integrale tekst van de studie te publiceren. Een samenvatting kan echter volstaan en duidelijk is ze ook...

http://trends.rnews.be/nl/economie/nieuws/beleid/serv-kraakt-vlaams-energiebeleid/article-1194989855995.htm


© belga

Bouwstenen aanreiken voor een grondige evaluatie. Dat is de bedoeling van de 550 bladzijden dikke analyse die de SERV maakte van het hernieuwbare energiebeleid.

Maar de organisatie wil liever één keer grondig sleutelen aan het hele systeem, desnoods zelfs een volledig nieuw systeem op poten zetten, dan het herhaalde gesleutel zoals dat nu gebeurt.
Het rapport is immers niet bedoeld om hernieuwbare energie af te branden. Integendeel: de SERV is “een overtuigd voorstander van een ambitieus hernieuwbare-energiebeleid.”

Maar er is nog flink wat werk aan de winkel voor Vlaams minister van Energie, Freya Van den Bossche (sp.a). Immers: in theorie is het Vlaamse systeem van groenestroomcertificaten (GSC) efficiënt. Tenminste als er een goede marktwerking is. Het rapport, droog: “In Vlaanderen is die er niet.”

Veel te duur
Het gevolg is dat we met zijn allen honderden miljoenen euro’s te veel betalen om de doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen.

Tel even mee: 335 tot 560 miljoen euro aan windfall profits hebben de producenten en leveranciers tot nu al gemaakt. Dat zijn winsten die het gevolg zijn van de vaste prijs voor een groenestroomcertificaat en het gebrek aan marktwerking. Daarin zitten de zonnepanelen niet inbegrepen.

Aan de steun voor zonnepanelen hangen tegen 2020 (en de tien daaropvolgende jaren) voor 175 miljoen euro efficiëntiekosten vast: extra uitgaven omdat het Vlaamse GSC-systeem minimumprijzen toekent die boven de marktprijs voor certificaten liggen. Daardoor wordt die te dure technologie rendabel gemaakt, maar dat beleid kost wel maximaal 1,7 miljard euro tussen 2010 en 2020.

Daarbovenop komen nog efficiëntieverliezen doordat zonnepanelen meer steun krijgen dan de onrendabele top: het deel van de inkomsten dat nodig is uit de productie van energie om de netto contante waarde van een investering op nul te doen uitkomen. Voor de bestaande installaties alleen al ging het in 2010 om 95 tot 130 miljoen euro. “Zonnepanelen zijn vandaag goed voor 15 procent van de hernieuwbare-energieproductie, maar ook voor 44 procent van de kosten.”

Voorts hebben de leveranciers tussen 2002 en 2009 in totaal 110 tot 285 miljoen euro meer aangerekend aan hun klanten dan het groenestroomcertificatensysteem hen kostte.

Energie besparen
Ook gaan er veel middelen naar productiesteun, terwijl het hernieuwbare-energiebeleid breder moet worden bekeken. De prioriteit zou veel meer moeten gaan naar energiebesparing. “Finaal komt men op het terrein van het industrieel beleid: hoe kunnen de schaarse middelen best worden ingezet om bepaalde activiteiten bewust en gericht te stimuleren?”

Hoewel we ooit toppers waren voor windenergie, behoort Vlaanderen of België in geen enkel segment van de hernieuwbare energie nog tot de prima donna’s. Terwijl 44 procent van de middelen naar de zonnepanelensector gaat, waarin Vlaanderen amper meespeelt, gaat er veel minder steun naar bijvoorbeeld bouwers van windmolencomponenten, of de biomassasector, waar we mogelijk nog wel een rol van betekenis kunnen spelen.

Geen visie
Het kernpunt is echter, schrijven de specialisten, dat een debat over de wijziging of vervanging van het systeem pas echt mogelijk is, wanneer er een visie is over de richting van het beleid, en welke doelstellingen het moet realiseren.

“Eerst moeten we uitmaken welke technologieën en toepassingen we willen ondersteunen, en waarom. Misschien moet er worden gefocust op zaken die beter dan andere kunnen zorgen voor duurzame groei en werkgelegenheid, bevoorradingszekerheid, duurzame energievoorziening, CO2-besparing, enz… Pas nadien is de tweede stap mogelijk: een debat over hoeveel steun deze technologieën nodig hebben en welke ondersteuningssystemen het meest geschikt zijn om de beoogde resultaten te realiseren.”

29-06-2011 om 11:54 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wat baten kaars en bril als politiek niet regeren wil
Klik op de afbeelding om de link te volgen

In 2008 lazen we dit en in 2011 zegt men ons dat we kaarsen moeten kopen…

15 tot 20 miljard investeringen nodig in energiebevoorrading

 • woensdag 20 februari 2008, 00u00
 • Bron: belga
 • Auteur: lob

BRUSSEL - Om de zekerheid van de energiebevoorrading veilig te stellen, is voor de periode 2008-2020 nood aan 15 tot 20 miljard euro investeringen in de productie en infrastructuur voor elektriciteit en gas.

Om die uitdaging aan te gaan en een ‘Californië syndroom’ te voorkomen, stelt Febeg, de federatie van producenten en leveranciers van elektriciteit en gas, een investeringspact voor de komende vijftien tot twintig jaar voor tussen de sector en de Belgische overheden.

Centraal in dat pact moet een vergunningsstelsel staan dat sneller is, stabiel en consistent is en toelaat onherroepbare bouw- en milieuvergunningen af te leveren, met ruimte voor inspraak.‘Nu reeds kampt België met een capaciteitstekort van ongeveer 2.000 MW, dat is circa 15 procent. Dat kan oplopen tot een tekort van mogelijk 4.000 MW in 2012 indien er geen actie wordt ondernomen’, benadrukte Febeg-voorzitter Luc Sterckx bij de voorstelling van de beleidsnota 2008.

België beschikte in 2006 over een theoretische productiemarge van 14 procent voor elektriciteit. De reële marge is lager. Daardoor bevindt ons land zich in de ‘rode zone’, aan de staart van het Europese peloton in het gezelschap van landen als Griekenland, Hongarije, Slovenië en Finland. Volgens Sterckx wordt het probleem groter, niet alleen in Europa, maar ook in de rest van wereld.

29-06-2011 om 11:38 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar de petrollamp? Gezelligheid troef
wel wel wel de goeie ouwe petrollamp biedt soelaas? Maar niet vergeten dat we ook ellentrik nodig hebben om blogjes te maken en te lezen...Het wordt misschien kiezen tussen internet en het licht aansteken.
Benieuwd van waar al de invoer zal komen nu we weten dat de Duitsers tijdens de zelfde jaren massaal zullen moeten invoeren omwille van de sluiting van hun kerncentrales.
En de groenen pleiten voor gasgestookte centrales die we op en af zetten naargelang wind en zon. Mooi mooi mooi maar al een prijsberekening uitgevoerd en de impact op de tarieven voor de consument????? Wij houden ons hartje vast en kopen dus een echte chinese petrollamp of poetsen die van ons bomma terug op. We soeken al vast nieuwe sokjes voor die dingen en een potteke verf voor ons plafond...


Kaarsen branden voor de Belgische stroom

De Standaard - 29-06-2011

'Koop maar kaarsen. Wanneer je ze nodig hebt, weet ik niet, maar dat je ze nodig zult hebben, kan ik wel garanderen.' Dat is de raad die Dominique Woitrin geeft aan zijn vrienden wanneer ze hem vragen hoe zij zich kunnen voorbereiden op een zware stroompanne in ons land. Woitrin is een van de vier directeuren van de Creg, de Belgische energieregulator. Hij is ook verantwoordelijk voor de zeer recente alarmerende studie over de elektriciteitsvoorziening van België.

Het meest verrassende is de waarschuwing van de energieregulator dat het gevaar op stroomonderbrekingen al zeer aanzienlijk is tussen 2012 en 2016. Dus nog voor de geplande sluiting van de Belgische kerncentrales. De kans dat we tot tien dagen per jaar zonder stroom kunnen vallen, neemt de volgende jaren sterk toe. Een vervroegde sluiting van Belgische kerncentrales die een onvoldoende halen voor de stresstests, zou het risico op stroompannes nog aanzienlijk verhogen. Tot 41 dagen, becijferde de Creg. Professor Ronnie Belmans van de KULeuven windt er geen doekjes om dat een voortijdige sluiting 'dramatische gevolgen' zal hebben voor de Belgische elektriciteitsvoorziening.

De grote vraag is of België zich kan voorbereiden op het toenemende gevaar op black-outs. Luc Sterckx, de voormalige topman van SPE-Luminus vindt dat België de boot heeft gemist. De elektriciteitssector waarschuwt de overheid al jaren dat die dringend werk moest maken van het stimuleren van nieuwe investeringen in stroomproductie. Hij stelt dat er nu enkel nog 'prutsoplossingen' overblijven om te proberen om de komende jaren stroompannes te vermijden. Dat gaat van veel stroom invoeren tot regelrechte rantsoenering. De Creg pleit verder voor het langer openhouden van klassieke centrales. Pascal Sertyn

© 2011 Corelio
print

Stroomtekort komt dreigend dichtbij

De Tijd - 29-06-2011

David Adriaen


 


 

David Adriaen

De factuur voor de Belgische elektriciteitsverbruikers is erg hoog, toont een nieuwe studie van de Europese Commissie aan. De kilowattuurprijs voor gezinnen is enkel duurder in Denemarken en Duitsland, waar de prijs wordt opgedreven door hoge lokale toeslagen voor groene stroom.

Los van de hoge prijzen dreigt er ook een bevoorradingsprobleem. In een uitgelekte studie waarschuwt de energiewaakhond CREG dat er de komende jaren flinke productietekorten kunnen zijn. Stroom invoeren uit de buurlanden wordt moeilijker, zeker tijdens de wintermaanden. De traditionele overschotten van Frankrijk en Duitsland smelten als sneeuw voor de zon.

'We wisten dat België al een netto-invoerder is', reageert minister van Energie Paul Magnette (PS). In een reactie stelt hij dat de boodschap van het dreigende productietekort niet nieuw is.

'Klopt', klinkt het bij de CREG. De energiewaakhond zegt dat hij al in 2007 waarschuwde voor problemen als er onvoldoende geïnvesteerd zou worden in nieuwe centrales. 'Maar onze conclusies zijn nu nog actueel want de aanbevelingen werden grotendeels in de wind geslagen', trapt de CREG nog even na.

Door de economische crisis zakte het elektriciteitsverbruik, en werd het probleem tijdelijk verdoezeld. Na enkele jaren van netto-invoer was België in 2009 even netto-exporteur van elektriciteit. Maar sinds 2010 moet opnieuw stroom worden ingevoerd. En als het verbruik verder stijgt, dreigt vanaf volgend jaar een productietekort. De vele investeringsplannen die de voorbije jaren werden aangekondigd van allerlei binnen- en buitenlandse energiebedrijven zullen niet voor 2016 klaar geraken, vreest de CREG.

Een deel van de geplande investeringen zit vast door allerlei juridische procedures, zoals dat van een nieuwe centrale van SPE-Luminus. Andere nieuwe centrales, zoals die van Essent Belgium, belandden in de koelkast door het onzekere investeringsklimaat. De energiewaakhond roept daarom op nieuwe investeringen aan te moedigen.

Kernuitstap

De CREG verwacht dat tegen 2020 heel wat nieuwe capaciteit in België zal draaien. Maar de regulator vreest dat het helemaal uit de hand kan lopen in de periode 2015-2016, wanneer de drie oudste Belgische kerncentrales moeten sluiten en ook andere oude centrales uit dienst worden genomen. De energiewaakhond stelt daarom voor de sluiting van die kerncentrales, Doel I en II en Tihange I, noodgedwongen met een of twee jaar uit te stellen. 'Die mogelijkheid is immers voorzien in de wet op de kernuitstap', klinkt het bij de CREG. De regulator wijst er wel op dat de nucleaire veiligheid gegarandeerd moet worden.

Maar die suggestie om toch nog extra een beroep te doen op de kerncentrales van Electrabel oogst veel kritiek. Bij de sp.a klinkt het dat de CREG een cirkelredenering maakt. 'Dat er onvoldoende geïnvesteerd is in nieuwe stroomcentrales heeft alles te maken met de blijvende onduidelijkheid over de kernuitstap', zegt John Crombez, sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement.

Ook minister van Energie Magnette, die twee jaar geleden een levensduurverlenging voor de kerncentrales onderhandelde met Electrabel, veegt dat spoor van tafel. 'De kernuitstap uitstellen is de slechtste oplossing', zegt hij.

Aardgas

Vanuit de milieubewegingen Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF komt eveneens afkeuring: 'Kerncentrales zijn niet compatibel met hernieuwbare energie, omdat ze niet kunnen worden uitgeschakeld op momenten dat er veel zon schijnt of wind waait.' De milieubewegingen pleiten voor flexibele aardgascentrales als back-up voor groene energiebronnen.

© 2011 Mediafin

29-06-2011 om 09:36 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
28-06-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.steve's stevige stunt en stroomtekorten
Met de eerste echt warme zomerdagen zien we al onmiddellijk de stroomkabels van de NMBS knappen als zijden draadjes. Het Rode Kruis moet hulpakties opstarten net zoals we die gewoon zijn in de vluchtelingenkampen van Zuid-Soedan of aan de Syrische grens met Turkije. Water en wafels moeten bedreigde kinderleventjes redden. We lezen ook dat Steve stunt nu wel een echte stunt moet hebben gedaan met een Marokkaanse freule om zoveel geld te betalen. Zijn gratis-periode lijkt nu wel definitief voorbij. Wij zijn echter razend benieuwd om te weten  wat hij nu juist met zulke madammen uitspookt waarvan hij absoluut niet wil dat er fotootjes van gepubliceerd worden. Wat wij met ons eega's en vrienden of vriendinnen uitspoken is weinig geld waard op het net vrezen we.  We verdenken er hem dus van om een potje gevreeën te hebben met de madam van de Marokkaanse koning maar we wachten op veredre bewijzen natuurlijk. Intussen spreekt iedereen over energieproblemen want vandaag publiceert de CREG een perscommuniqué over iets waarvoor wij hier al eerder vreesden en nu dus waarheid dreigt te worden. We wijzen erop dat bij stroomtekorten de prijs voor de consument nogal de pan uitswingt of wat dachten jullie anders?

http://www.creg.info/pdf/Presse/2011/compress28062011nl.pdf

Het tekort aan productiecapaciteit van elektriciteit in België dreigt voor de periode 2012-2015

In de conclusies van een studie die in 2007 werd uitgevoerd, stelde de CREG dat door het uitblijven van investeringen in de elektriciteitsproductie in de voorbije jaren er problemen zouden kunnen rijzen in de bevoorradingszekerheid en de mogelijkheid om de concurrentie te laten spelen op het vlak van de productie en de prijs van elektriciteit. De conclusies die toen door de CREG werden geformuleerd, zijn nog altijd actueel, want de aanbevelingen werden grotendeels in de wind geslagen.

De economische crisis en de gevolgen ervan die leidden tot een daling van het elektriciteitsverbruik konden tijdelijk deze problemen verdoezelen. Maar in de komende jaren dreigen deze problemen opnieuw de kop op te steken voor het Belgische elektriciteitssysteem.

De CREG is van mening dat de beoogde investeringen in nieuwe capaciteit voor de productie van elektriciteit in België, samen met de regionale en federale projecties inzake hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling, voldoende zijn om aan de behoeften aan elektriciteit van ons land vanaf 2020 te voldoen, op voorwaarde dat deze projecten tijdig worden afgewerkt.

Deze investeringen in het gecentraliseerde park zullen de elektriciteitsbehoeften evenwel niet kunnen dekken tussen 2012 en 2015, want geen enkele investering is zo ver gevorderd dat die voor 2016 operationeel kan worden. Bovendien werd het gebrek aan investeringen in het verleden, zoals door de CREG werd vastgesteld, sindsdien niet gecompenseerd. In combinatie met het sluiten van de drie oudste kerncentrales gepland in 2015, verhoogt deze situatie het risico dat er zich op dat moment problemen voordoen.

Bovendien moet door de massale komst van een intermitterende productie in België en in Europa, voornamelijk op basis van hernieuwbare energiebronnen, in ruime mate worden geïnvesteerd in productie-eenheden die aangepast zijn aan frequente stop-startcycli. De intermitterende productie zal ook de behoeften doen stijgen voor bijkomende diensten die de beheerder van het transmissienet van elektriciteit nodig heeft om het net in evenwicht te brengen.

Om 2015 met een beperkt risico te kunnen halen meent de CREG dat dringend een voldoende capaciteit voor de productie van elektriciteit moet worden verzekerd. Om te voorkomen dat de situatie erger wordt, stelt de CREG voor dat zonder dralen de volgende maatregelen worden genomen :

1. de in 2005 door de elektriciteitswet ingevoerde bepalingen implementeren die bedoeld waren om investeringen te promoten van nieuwe spelers op de elektriciteitsmarkt. Er moet worden bestudeerd of deze maatregel voldoende is en of die moet worden aangevuld door andere meer doelgerichte maatregelen ;

2. gezien de verwachte stijging van de intermitterende productie van elektriciteit, de werking van de bestaande centrales aanpassen om hun productie meer te moduleren en de grote industriële klanten en de gedecentraliseerde producenten bij het evenwicht tussen vraag en aanbod van elektriciteit betrekken ;

3. in afwachting van de resultaten van de stresstests en de goedkeuring van de overheid van de nucleaire veiligheid, de productiecapaciteit van de kerncentrales behouden en het stopzetten van de centrales die in 2015 de leeftijd van 40 jaar zullen bereiken met een of twee jaar uitstellen. Deze mogelijkheid is immers voorzien door de wet op de kernuitstap met het oog op de bevoorradingszekerheid ;

4. tot eind 2016 en mits voorwaarden worden vastgelegd de exploitatie van bepaalde klassieke thermische centrales verlengen, waarvan de stopzetting wordt beoogd of al werd beslist, en ze in reserve houden voor de momenten waarin hun productie strikt noodzakelijk zou zijn om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit voor het land te waarborgen.

Deze laatste twee zijn bewarende maatregelen met een uitzonderlijk karakter. Ze kunnen dus alleen maar als overgangsmaatregelen worden gebruikt. Ze moeten trouwens gepaard gaan, in een stabiele omgeving, met begeleidende maatregelen die bedoeld zijn om de producenten aan te moedigen om tijdig te investeren in nieuwe productie-eenheden in België.

De CREG meent dat de voluntaristische maatregelen om de vraag naar elektriciteit te beperken bijdragen tot het behoud van het evenwicht tussen vraag en aanbod. Er dient evenwel te worden vastgesteld dat de overstap naar elektriciteit van industriële toepassingen die andere vormen van energieën gebruiken, bijdraagt tot een stijging van het elektriciteitsverbruik, zelfs indien deze maatregelen de totale energiebalans verbeteren.

In 2007 had de CREG de noodzaak benadrukt van een stabiel kader voor het al dan niet uitstappen uit de kernenergie. Vier jaar later is hierover nog geen definitieve en eenduidige beslissing genomen. Deze situatie leidt tot onzekerheid, verhoogt het risico voor investeerders en draagt bij tot het tekort aan capaciteit voor de productie van elektriciteit dat België dreigt te krijgen tijdens de periode 2012-2015.

28-06-2011 om 18:27 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
27-06-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peeters has the best chef-cock and smart-meters are stupid
Klik op de afbeelding om de link te volgen Van bij het begin van ons blogje hadden we het reeds over het feit dat steeds meer mensen moeilijkheden zouden kennen met de duurdere elektriciteits- en gasfactuur. Niet dat we blij zijn dat onze voorspelling uitkomt. Integendeel, maar men had het kunnen weten...en indien men zo blijft verder aanmodderen met ons hopeloos verdeeld energiebeleid wordt het nog erger.
Voor de gelukkige lezertjes die nog geen budgetmeter voor gas hebben willen we er voor de duidelijkheid bij vermelde dat in tegenstelling tot budgetmeters voor elektriciteit er geen verminderde levering is. Bij gas geldt het principe budget opgebruikt dus geen gas. Wanneer denken jullie nu dat het budget in de meeste gevallen is uitgeput? Juist ja, tijdens de winter. Wat betekent dit als je hiermee verwarmt? Heel pienter hoor...kou lijden...en dit zonder onderscheid of er keleine kinderen zijn, zieke alleenstaanden enz enz....ondertussen lullen sommige politici maar verder om een regering te vormen of plagen ze Fluppe en Matil door de Belgisch-Amerikaanse pins tijdens het officieel bezoek aan de steeeets te vervangen door een leeuwenpin. Goe bezig Peeters, zeer intelligent hoor! En vooral krachtdadig een regio promoten van 6 miljoen inwoners in een land waar één stad al meer dan 3 maal meer bewoners telt...
 

Elektriciteit voor steeds meer mensen onbetaalbaar

 • maandag 27 juni 2011, 06u54
 • Bron: belga
 • Auteur: ivb
De energieleveranciers hebben vorig jaar maar liefst 100.000 aanmaningen méér moeten sturen naar klanten die hun facturen voor gas en elektriciteit niet op tijd betaalden. In totaal ging het om 296.000 rappelbrieven. Dat berichten Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

Voor het eerst heeft de energiewaakhond VREG de energiearmoede ook per provincie in kaart gebracht. In Limburg en Antwerpen zijn er vorig jaar meer budgetmeters geplaatst en meer gezinnen van gas en stroom afgesloten dan in de rest van Vlaanderen. Zo is Limburg met 3.457 afsluitingen de absolute koploper.

Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche kreeg het rapport overhandigd en wil nu laten onderzoeken waarom het aantal afsluitingen er hoger ligt dan in de andere provincies.
De commerciële leveranciers, zoals Electrabel, Luminus of Nuon, zegden vorig jaar de energiecontracten van 71.000 gezinnen in Vlaanderen op. Die klanten moeten op zoek naar een andere commerciële leverancier of aankloppen bij een sociale netbeheerder, zoals Eandis of Infrax.

Ook werden vorig jaar vier keer zoveel budgetmeters voor gas geïnstalleerd als een jaar eerder: net iets meer dan 18.000. Het aantal budgetmeters voor elektriciteit bleef stabiel op 41.000.


lees Peeters gelul er maar even op na in : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=OM3BTHMC

Nog in De Standaard een opinie over onze slimme meters en kijk kijk kijk weer ééntje die afwijkt van de officiële mening dat die dingetjes toch zo veel baat zullen bijbrengen...


Slimme meters zijn een erg dom idee

Slimme energiemeters zijn niet rendabel

 • maandag 27 juni 2011, 05u00
De energiemeters die binnenkort geïnstalleerd worden, zegt TOM DE MEESTER, zullen de energierekening op termijn nog maar eens met 20 procent verhogen. Ze zijn enkel interessant voor de leverancier.
Distributienetbeheerder Eandis begint binnenkort met de installatie van 'slimme energiemeters' bij veertigduizend gezinnen uit Aalst, Leuven en acht andere Vlaamse gemeentes. Terwijl de meterstand bij een klassieke meter elk jaar manueel moet worden afgelezen, stuurt de slimme meter uw verbruiksgegevens continu en volautomatisch door naar uw energieleverancier. En naar een display in de huiskamer, waar u perfect kunt aflezen hoeveel energie u wel verbruikt, en hoeveel dat precies kost.

Een digitale revolutie dus. Het pilootproject krijgt de volle steun van de Vlaamse regering. Als het van minister-president Kris Peeters afhangt, heeft élk huisgezin tegen 2020 een slimme meter staan.

De veertigduizend uitverkoren proefgezinnen werden onlangs ingelicht. ‘U staat mee aan de wieg van het energieverhaal van de toekomst. U krijgt gratis nieuwe verbruiksmeters die u zullen helpen om minder te verbruiken.' Het klinkt als een sprookje. Alleen, de werkelijkheid is heel wat minder rooskleurig.

Gratis meters?

Om te beginnen zijn slimme meters helemáál niet gratis. Het pilootproject alleen al kost 135 miljoen euro. En, voor alle duidelijkheid, die kost rekent Eandis wel degelijk integraal door aan de consument, via hogere distributienettarieven. Bovendien is dat nog maar het begin. De installatie van slimme elektriciteits- en gasmeters in elk Vlaams huisgezin zal volgens het gespecialiseerde KEMA-onderzoeksbureau oplopen tot 1,6 miljard euro. Wie dat moet betalen? De consument, natuurlijk. Volgens Eandis zullen de slimme meters de distributienettarieven, die de voorbije jaren al fors gestegen zijn, in de toekomst nog 20 procent duurder maken.

Minder verbruiken?

Helpt de slimme meter u om minder energie te verbruiken? Studies wijzen inderdaad uit dat consumenten bewuster met energie omgaan als ze continu geconfronteerd worden met gedetailleerde informatie over hun energieverbruik. Maar het effect is heel beperkt. Volgens het KEMA-onderzoek zouden gezinnen in Vlaanderen nauwelijks 1,5% kunnen besparen. Voor een gemiddeld gezin betekent dat een besparing op het elektriciteitsverbruik van nauwelijks 15 euro per jaar. Dat is bijzonder weinig, als je weet dat de installatie van slimme meters in heel Vlaanderen 640 tot 800 euro per gezin zal kosten.

Het besparingseffect dooft na enkele maanden ook uit. In het begin kijken mensen nog wel elke dag naar die nagelnieuwe meter, maar die interesse droogt snel op. In Nederland blijkt uit consumentenonderzoek dat 51 procent van de consumenten met een slimme meter na verloop van tijd 'nooit' meer naar de meterstand kijkt, en 32 procent slechts 'zeer zelden'.

Wie toch zijn elektriciteitsverbruik op elk uur van de dag in detail wil kunnen volgen, heeft bovendien helemaal geen dure 'slimme meter' nodig. Er zijn eco-gadgets op de markt die uw energieverbruik recht vanuit de klassieke meterkast draadloos doorsturen naar uw computer of een display in de huiskamer. Kostprijs : nog geen 35 euro. Of maar liefst twintig keer goedkoper dan de slimme meter van Eandis.

Het energieverhaal van de toekomst?

De consument zit bijgevolg niet te wachten op de slimme meter, maar energiebedrijven horen de kassa luid rinkelen. Niet voor niets noemt consultancybureau CapGemini slimme meters ‘de heilige graal van de energiemarkt'. Volgens een energierapport van het adviesbureau Brattle Group kan de introductie van slimme meters in heel Europa de energiesector maar liefst 53 miljard euro opleveren. Omdat afrekeningsfacturen voortaan elke maand kunnen opgestuurd worden, in plaats van om het jaar, bijvoorbeeld. Omdat wanbetalers veel sneller door de mand vallen, en volautomatisch en met één druk op de knop kunnen gedropt worden. En ook, omdat verbruiksgegevens digitaal en volautomatisch binnenkomen, en meteropnemers dus aan de deur gezet kunnen worden. Alleen al in Vlaanderen dreigen zo 212 jobs voor de bijl te gaan.

Maar bovenal: de slimme meter maakt nieuwe, 'slimme' tarieven mogelijk. Electrabel & Co dromen van innovatieve, dynamische tariefformules, waarbij de stroomprijs dag per dag, of zelfs uur per uur kan verschillen. Op piekmomenten, wanneer elektriciteit schaars is, riskeert de consument bijgevolg fors meer te betalen.

In de Verenigde Staten, waar slimme meters al langer bestaan, is stroom op piekmomenten drie tot vijf keer duurder dan normaal. Een goede zaak voor de energiebedrijven, die hun winstmarges zien groeien. Maar de consument verliest. Omdat stroom duurder wordt. En omdat niemand nog de weg vindt in de wildgroei aan tariefformules die ontstaat.

Slimme meters zijn een dom idee. Het project is peperduur en jaagt de consument op kosten, terwijl de baten ver te zoeken zijn. In Wallonië heeft men dat begrepen. Volgens de Waalse energiewaakhond Cwape ‘leveren de slimme meters geen energiebesparing op' en is het hele project ‘onverantwoord duur' en bijgevolg ‘geen prioriteit'. Duimen maar dat ook de Vlaamse overheid dat nu gaat beseffen.


 

27-06-2011 om 08:28 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!