kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

21-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de slimme frigo van ons Tante Wis
Beste lezertjes, we gaan nog even door op het vorige onderwerp namelijk onze slimme meters. Als we dan toch iets slim  in onze contreien ontdekken dan gaan we tot op het bot, waarde fans! En zie welke wondere wereld er zich aan onze nieuwsgierige oogjes ontrolt via de zoekterm "slimme meters" . Ons pienter oog valt onmiddellijk op de site van Liberales  http://www.liberales.be/mission waarvan we hun "mission statement" hieronder ter verduidelijking afdrukken :

Mission-statement

Onderteken ons mission-statement.

Liberales is een onafhankelijke denktank binnen de liberale beweging. De leden zien het liberalisme als een progressieve beweging die opkomt voor de vrijheid van het individu, rechtvaardigheid en mensenrechten. Liberales zet zich af tegen het bekrompen conservatisme op sociaal-economisch, ecologisch en ethisch vlak van de verzuilde partijen en structuren.

De leden geloven in de kracht, de eigenheid en de zelfontplooiing van de mens om als ontvoogd individu zijn verantwoordelijkheid op te nemen in de samenleving. Opdat ieder individu in staat zou zijn dit te doen, dienen wij ernaar te streven dat er zoveel mogelijk gelijke startkansen zijn.

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn met elkaar verbonden. Individualisering betekent grotere vrijheid en zelfstandigheid van mensen in de vormgeving van hun eigen bestaan, in de keuze met wie men omgaat en van de manier waarop aan die omgang vorm en inhoud wordt gegeven. Vanuit die vrije situatie moet ieder individu zijn verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van zichzelf (door zijn kansen te gebruiken) en van de anderen waarmee hij een samenleving vormt.

Vrijheid en solidariteit zijn voor ons perfect te combineren. Een conflict tussen beide ontstaat alleen wanneer de samenleving als een op zichzelf bestaand iets naast en dan meestal boven het individu wordt gesteld. Solidariteit vergt een investering van de mens in de samenleving en het opnemen van zijn verantwoordelijkheid tegenover de medemens.

Vrijheid verwijst ook naar de mate waarin mensen rechten van anderen respecteren. Een samenleving kan pas menswaardig genoemd worden wanneer zij een maximum aan keuzemogelijkheden aan haar leden kan garanderen. Die zelfbeschikkingsvrijheid en vrije keuze is voornamelijk belangrijk op het gebied van levensbeschouwing en levenshouding, die mensen zelf wensen op te bouwen. Liberales komt aldus op voor wederzijds respect.

Liberales richt zich tot iedereen die gelooft in de vrijheid, openheid en creativiteit van de mens als motor voor meer welvaart en welzijn.


Beste lezertjes, onthou vooral de eerste zin :.... is een onafhankelijke denktank binnen de liberale beweging. Nu gaan we naar de essays op deze leuke site en we vinden : http://www.liberales.be/essays/martens

Groen Keynesianisme: contradictie of kans?

essay vrijdag 07 november 2008

Bart Martens

Nu het effect van de financiële crisis in de reële economie duidelijker wordt, maken de klassieke Keynesiaanse redeneringen voor het voeren van een anticyclisch beleid terug opgang. Refererend naar het stimuleringsplan van Roosevelt in de jaren dertig, brak VN secretaris-generaal Ban Ki-Moon vorige week een lans voor een Groene New Deal (De Morgen van 23/10/2008). De contouren van zo’n groen stimuleringsbeleid legde de VN vorige week vast in het 'Initiatief Groene Economie'.

In Vlaanderen lanceerden Frank Vandenbroucke en Kathleen Van Brempt het plan om via een betere benutting van de beschikbare middelen, met snelle en slimme investeringen de impact van de financiële crisis in te perken. Overheidsinvesteringen kunnen de teruggevallen vraag van bedrijven en gezinnen deels compenseren. De overheid kan daarnaast ook kapitaal verstrekken dat de commerciële financiële instellingen ,die hun vergiftigde activa versneld moeten afschrijven en balansen moeten opkuisen, niet langer kunnen of durven aanbieden.

Hebben we zulke Keynesiaanse antwoorden niet al eens eerder gehoord? Jawel. Begin jaren ’90 pakte Europees commissievoorzitter Jacques Delors uit met een heus Witboek om met mega-infrastructuurwerken een economische relance op gang te brengen en zo miljoenen Europeanen aan de slag te helpen. De Keynesiaanse aanpak van het Witboek leverde echter niet op wat werd verwacht. Dat had zeker te maken met de onvolledige uitvoering, maar ook met de focus op grote (wegen)infrastructuurwerken.

De verbeterde infrastructuur stelde bedrijven namelijk in staat om hun productie- en distributiecentra geografisch te concentreren en te automatiseren. Tegelijk werd het productieproces in stukjes gekapt en ruimtelijk uiteengelegd, vaak met verschuiving van arbeidsintensieve activiteiten naar de lage loonlanden. De netto creatie van duurzame jobs viel hierdoor ondermaats uit. Bovendien gingen de investeringen gepaard met een belangrijke maatschappelijke kost op milieuvlak. Het ontstaan van Europese Distributiecentra van waaruit heel de Europese markt – per vrachtwagen just-in-time – moest worden bediend, zorgde er immers voor dat een zelfde handelsvolume met veel meer vrachtkilometers werd afgewikkeld. De bedrijfskosten van het voorraadbeheer namen af, terwijl de overheid de kosten van de nieuwe voorraadkamers (de wegen) voor haar rekening nam.

Vandaag hebben we nood aan een relancebeleid dat werkt vóór het milieu in plaats van ertegen. Waarom? Omdat het ongemoeid laten van de klimaatcrisis de economische en sociale crisis alleen maar erger zal maken. Investeren in schone technologieën en hernieuwbare energie voorkomt een veel hogere factuur later. Het gezaghebbende rapport Stern rekende ons voor dat de schadekost van de ernstige klimaatwijzigingen zo’n 10 keer hoger zal liggen dan de kost om deze te voorkomen.

Investeren in een koolstofarme economie verkleint bovendien onze afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen. Juist die afhankelijkheid zorgde samen met de stijgende energieprijzen op de internationale markten voor een gigantische cashflow uit Europa naar de olieproducerende landen. Een ambitieus Europees energiebeleid dat investeert in schone technologie en zuinige producten kost uiteraard ook veel geld, maar het zijn wel miljarden die in de Europese economie worden geïnvesteerd.

Energiezuinige woningen, efficiënte voertuigen en jobs in sectoren die de producten van de toekomst leveren, maken onze gezinnen bovendien weerbaar tegen de bokkensprongen van de energieprijzen op de internationale markten en openen voor onze bedrijven gigantische exportmarkten. Zowel onze koopkracht als onze concurrentiekracht zullen dus wel varen bij een nieuw doortastend Europees gecoördineerd Keynesiaans beleid. Dat geldt ook voor België dat verhoudingsgewijs meer energie-intensieve industrie huisvest en waar het moeilijker is om hernieuwbare energie te produceren. Het Federaal Planbureau berekende onlangs dat de realisatie van de Europese klimaatdoelstellingen in ons land netto 25.000 extra jobs kan opleveren als we onder meer de opbrengsten van de veiling van emissierechten aanwenden om de loonlasten te verlagen.

Kortom: alleen een groene Keynes kan tegelijk een antwoord bieden aan de economische recessie, het jobtekort, de voedselschaarste, de stijgende energieprijzen, het verlies aan natuurlijk kapitaal en de klimaatopwarming. De Trans Europese Netwerken waar Europa vandaag in moet investeren, zijn de energienetwerken. Zo kan de aanleg van een hoogspanningsnet op de bodem van de zee de offshore windmolenparken verbinden met de Scandinavische waterkrachtcentrales. Hierdoor ontstaat één gigantische elektriciteitscentrale waaruit stabiele hernieuwbare elektriciteit kan afgenomen worden en waarbij de Scandinavische waterkrachtcentrales dienst doen als back-up (in windstille periodes) en opslag (bij overaanbod van windstroom).

In Vlaanderen moet het elektriciteitsnet een ‘internetstructuur’ krijgen zodat gebruikers niet alleen energie kunnen afnemen, maar ze er ook kunnen opzetten. In een slim netwerk zullen gezinnen en bedrijven grotendeels zelf hun stroom en warmte produceren en via het net overschotten en tekorten uitwisselen. ‘Slimme meters’ moeten straks slimme toestellen kunnen sturen zodat ze bij piekvraag energie opwekken (warmtekrachtinstallaties) en in dalperiodes stroom afnemen (wasmachines, diepvriezen, inplugwagens). Dat garandeert een netevenwicht met veel minder reservecapaciteit. In zo’n model wordt onze stroommarkt niet langer gedomineerd door enkele spelers. Onze ‘gedemocratiseerde’ energiemarkten zullen vele investeringen uitlokken in duurzame energieopwekking en -besparing (‘Negawatts’). Of hoe een groen investeringsbeleid niet alleen leidt tot de door Keynes gewilde actieve overheid op korte termijn, maar ook zorgt voor duurzaamheid op lange termijn.


De auteur is Vlaams volksvertegenwoordiger en senator voor sp.a

Bart Martens

Bart Martens

Links
mailto:martens.bart@vlaamsparlement.be

Misschien is dat wel de echte reden waarom men de liberalen niet meer nodig heeft in de Vlaamse regering men heeft de sp.a en dat is blijkbaar het zelfde aan het worden...Maar na deze pissige opmerking waarvan men makkelijk kan beweren dat ze weinig inhoud aan het debat toevoegt nodigen we onze punthoofdjes die ons dagelijks met plezier lezen uit om de laatste paragraag van dit hoogstaande en technisch onderbouwde essay van de energiespecialist van de sp.a te bestuderen.

In Vlaanderen moet het elektriciteitsnet een ‘internetstructuur’ krijgen zodat gebruikers niet alleen energie kunnen afnemen, maar ze er ook kunnen opzetten. In een slim netwerk zullen gezinnen en bedrijven grotendeels zelf hun stroom en warmte produceren en via het net overschotten en tekorten uitwisselen. ‘Slimme meters’ moeten straks slimme toestellen kunnen sturen zodat ze bij piekvraag energie opwekken (warmtekrachtinstallaties) en in dalperiodes stroom afnemen (wasmachines, diepvriezen, inplugwagens). Dat garandeert een netevenwicht met veel minder reservecapaciteit. In zo’n model wordt onze stroommarkt niet langer gedomineerd door enkele spelers. Onze ‘gedemocratiseerde’ energiemarkten zullen vele investeringen uitlokken in duurzame energieopwekking en -besparing (‘Negawatts’). Of hoe een groen investeringsbeleid niet alleen leidt tot de door Keynes gewilde actieve overheid op korte termijn, maar ook zorgt voor duurzaamheid op lange termijn.

Kijk beste lezertjes, dat is nu wartaal waarvan we echt kunnen van genieten. Een liberale sos die ons via de Keynesiaanse theorie komt uitleggen dat ons tante Wis met haar schamel overlevingspensioentje in haar tweekamerappartementje in de Seefhoek binnenkort haren eigen "ellentriek" zal maken en dat via een slim netwerk en een nog slimmere meter haar slim frigooke in dalperiodes zal in gang schieten. Bovendien zal ons Tante Wis met haar Negawatts (dat zijn de momenten dat hare frigo een temperatuur heeft gelijk aan die van haar kleerkast) stinkend rijk worden.

Gelukkig zal dat energiemodelleke beperkt blijven tot Vlaanderen want zoals iedereen wel weet stopt de ellentriek aan de taalgrens. Wat ons soske er ook vergat bij te vermelden is de kostprijs van al dat slim alaam. Maar dat is natuurlijk bijzaak voor een echte sos. Ons Tante Wis is al begonnen met bloem en niet gebrande koffie en vooral veel "bougies" te hamsteren tegen "den slechten tijd" die wel heel donker dreigt te worden...

21-06-2009 om 23:44 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
20-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een pleidooi voor domme dingen

Hier zijn we dan weer met goed nieuws voor alle mensen die nu al moeite hebben met het betalen van hun energiefactuur...
We vonden deze leuke info op
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=PD2BJS96
We melden hier eventjes ter verduidelijking dat die dingen heel wat mensen die nu nog de job uitoefenen van meteropnemer naar den dop zullen verwijzen en dat de enige partij die hier zeer erg bij gebaat zal zijn de stroomproducenten zelf zijn. Zij kunnen hiermee, zoals een slimme lezer ipv van meter schreef als reactie op dit artikel, hun peakload afvlakken en aldus hun winsten opdrijven.
De expert waarnaar hier verwezen wordt namelijk Luc Hujoel is niet meteen een man die zomaar iets uit zijn duimpje zuigt omdat hij niet of nauwelijks weet waarover hij praat zoals bij zoveel andere zogenaamdeexperts. Hij is namelijk niet alleen energieexpert zoals hieronder wordt geschreven en baas bij het Brusselse Sibelga  maar hij is ook baas bij BNO (Brussels Network Operator) en bij Metrix (Brussels bedrijf voor de opname van de meterstanden) en dus iemand die zeer goed weet waarover hij praat...
De toekomst ziet er dus weer heel erg rooskleurig uit voor de OCMW's ....

Slimme meter is niet gratis

 • vrijdag 19 juni 2009

 • Auteur: (pse)

LEUVEN - Aan slimme energiemeters hangt een behoorlijk prijskaartje vast voor de verbruiker.

Wat de verbruiker kan uitsparen met een slimme energiemeter in huis, is moeilijker te berekenen, dan wat de meter hem zal kosten. Bij de Belgische koepel van de gemengde distributienetbeheerders Intermixt hebben ze alvast een eerste prijsberekening gemaakt. Het resultaat: een slimme meter kost de verbruiker 25 euro per jaar extra.

Dat is volgens Luc Hujoel dan nog een conservatieve schatting, omdat dat bedrag alleen de plaatsing van slimme meters bij alle verbruikers in ons land vergoedt. Hujoel is een van de energie-experts van de gemengde distributiebeheerders en tevens topman van de Brusselse distributienetbeheerder Sibelga. Hij schat dat de plaatsing van slimme meters in heel België 2,5 miljard euro zal vergen. Per verbruiker betekent het dat de intercommunales 400euro moeten voorzien. En aangezien investeringen van de distributienetbeheerders verrekend worden in de elektriciteitsprijs, betaalt de verbruiker uiteindelijk de rekening voor de installatie van de slimme meters.

De rekening dreigt volgens de expert van Intermixt nog heel wat hoger uit te vallen. De massale introductie van de slimme meters zal ook belangrijke investeringen veroorzaken in de laagspanningscabines en de ver doorgedreven informatisering van het netwerkbeheer. Over de omvang van die investeringen kan alleen gegist worden, stelt Luc Hujoel. De ervaring met de informatisering van het beheer en verwerking van metergegevens bij de gemengde distributienetbeheerders zoals Eandis en Sibelga heeft volgens hem alvast geleerd dat de kosten veel hoger kunnen oplopen dan oorspronkelijk begroot.

Intermixt voegt er nog aan toe dat de regulator de vergoeding moet optrekken voor dergelijke zware investeringen van de netbeheerders in slimme meters en de daaraan gekoppelde modernisering van de laagspanningsnetten. Dat kan eveneens leiden tot een meerprijs voor de verbruiker.

De introductie van de slimme meters lijkt overigens onvermijdelijk. Europa wil dat tegen 2020 bij 80 procent van de verbruikers zo'n meter is geïnstalleerd. De meters moeten meehelpen om de groei van het energieverbruik gevoelig af te remmen. (pse)

 

en voor diegenen die niet moesten weten wat slimme meters zijn :

WAT ZIJN SLIMME METERS?


Onder een slimme meter verstaat de VREG een meter die het energieverbruik op het moment zelf (“real-time”) vaststelt en de mogelijkheid biedt om het verbruik zowel lokaal als van op afstand uit te lezen en die tevens kan gebruikt worden om van op afstand het energieverbruik te beperken of de verbruiker aan- en af te schakelen.

De term "slim" slaat - eerder dan op intelligentie van de meter zelf - vooral op de communicatiemogelijkheden (niet alleen wat betreft meterstanden en andere bijkomende informatie, maar ook bijvoorbeeld de mogelijkheid tot aan- of afschakelen van op afstand) en mogelijkheid tot latere upgrades van de meter van op afstand. De slimme meter en het communicatiesysteem moeten bovendien deel uitmaken van een intelligent systeem waarbij de gecommuniceerde gegevens zo efficiënt mogelijk gebruikt worden of ter beschikking gesteld worden, en waarbij de meter en meterfuncties snel en betrouwbaar kunnen worden aangesproken.

Het is duidelijk dat door de invoering van slimme meters geen fysieke meteropnames meer moeten gebeuren. Op alle belangrijke momenten (verhuizing, leverancierswissel) kan de meterstand van op afstand afgelezen worden. Slimme meters laten ook toe om afnemers meer informatie te geven over hun verbruik, zodat ze hun gedrag kunnen aanpassen. De facturatie kan sneller en correcter verlopen en dat leidt tot minder klachten en ongenoegen. Fraude kan ook sneller opgespoord worden. Er zijn nog heel wat andere voordelen. De belangrijkste voor- en nadelen van een massale invoering van slimme meters komen uitgebreider aan bod in de kosten-batenanalyse die de VREG liet opstellen.

SITUERING


In verschillende Europese landen werden al een aantal projecten van massale plaatsing van slimme meters opgestart en uitgevoerd. Italië wenst de invoering van slimme meters tegen 2012 te hebben afgerond en de overgrote meerderheid van de Italianen beschikt ondertussen al over een slimme meter. In Zweden is men volop bezig met de uitrol ervan. Ondermeer Nederland en Frankrijk bereiden een grootschalige invoering voor. Elk land heeft zijn eigen redenen voor de invoering van slimme meters. Met het in voege treden van de energie efficiëntierichtlijn en meer bepaald de verplichting tot frequente facturering op basis van reële verbruiken, is er wel een belangrijk argument voor de invoering van slimme meters.

Meestal speelde de overheid een belangrijke rol in het opstarten van deze projecten, soms zelfs door het verplichten van de invoering ervan (zoals Italië, Zweden, Spanje en Nederland). Uit meerdere studies in verband met de invoering van slimme meters blijkt dat het niet evident is om uit te pakken met een sterk positieve kosten-batenanalyse. Bovendien zijn de kosten en baten meestal niet gelijk verdeeld over de belanghebbenden en het is niet altijd duidelijk wie uiteindelijk de kosten van de invoering van slimme meters draagt.

WAT GEBEURT ER IN VLAANDEREN?


In de loop van 2007 heeft de VREG het overleg opgestart met de netbeheerders en leveranciers over de mogelijke invoering van slimme meters in het Vlaamse Gewest. Doel is om te bestuderen of de massale invoering van slimme meters wenselijk is vanuit technisch en financieel oogpunt.

In 2007 liet de VREG een eerste studie uitvoeren door de KUL waarin de communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden voor de gegevensoverdracht (communicatie over het elektriciteitsnet, communicatie over telefoon- en kabelnet en draadloze communicatie) onderling vergeleken worden qua kost en geschiktheid voor de vereiste functionaliteiten.

In 2008 werd door consultant KEMA een kosten-batenmodel ontwikkeld voor de Vlaamse markt, waarmee de kosten en baten van de invoering van de slimme meters kunnen worden geanalyseerd. Dit model gaat uit van een macro-economische benadering, maar de impact op de verschillende belanghebbenden (de netbeheerders, de leveranciers, de verbruikers, de overheid) kan eveneens worden onderzocht. Verschillende alternatieven kunnen worden bekeken (onder meer met betrekking tot de communicatiemedia en de functionaliteiten) binnen het kader van de huidige marktorganisatie. De lijst met functionaliteiten en de meeste gegevens voor het model werden aangeleverd door het Werktraject 4 van de Studie over het marktmodel die de VREG uitvoert. Een eerste rapport met resultaten werd in juli 2008 op de VREG-website geplaatst. Het model kan verder gebruikt worden als instrument om advies te verlenen en beslissingen over de invoering van slimme meters te onderbouwen.

In haar ondernemingsplan 2008 heeft de VREG zich ertoe geëngageerd op basis van deze analyse een eerste advies te verstrekken over de wenselijkheid van de aanpassing van het regelgevend kader inzake metering aan de Vlaamse minister van Energie. Op basis van de onderzoeksresultaten totnogtoe, adviseerde de VREG aan de Vlaamse minister van Energie om in samenwerking met de sector verder onderzoek te doen. Er is dus nog geen concrete beslissing genomen over het al dan niet invoeren van slimme meters in Vlaanderen.
© Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt - Disclaimer (pop-up)
Bij problemen of vragen over deze website: contacteer webmaster@vreg.be


Lezen we nu geen tegenspraak tussen het artikel in De Standaard dat het heeft over een Europese directive die eist dat tegeb 2020 gans de zwik zo een ding moet hebben en de tekst hierboven van de Vreg dat laat uitschemeren dat er kosten-batenanalyses worden gemaakt en dat er nog geen beslissing is genomen??? We zullen weer slecht gelezen hebben.....

20-06-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
19-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.enen dienstnota aan onze lieve lezertjes
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Wij bieden hier onze platste en meest welriekende excuses aan voor de tijdelijke inactiviteit op ons blogje. Wij ontkennen dat dit iets zou te maken hebben met interne afrekeningen binnen de verschillende redactieclans. Er is evenmin een verband met onze berichtgeving over Iran en de Mossad heeft ons nog steeds niet uitgeroeid noch met fosfor noch met slechte ballen in tomatensaus. We hadden een spijtige samenloop van omstandigheden, vanuit jullie oogpunt dan toch, namelijk enen technisch euvel dat wel vaker voorkomt met PC's, vervolgens enen belangrijk kaderlid-vorser-medewerker dat artistiek openbloeit  en daar nogal wat tijd pleegt in te steken, en uiteindelijk een andere drukdoener die enen ulktrageheime buitenlandsche missie heeft ondernomen om te overleggen met het  pas weer uit de doden opgestane genie der Karpaten en de nooit ondergaande zon van Roemenië ofte de leider der leiders, kameraad Ceauscescu himself. We willen onze lezertjes echter niet geheel in het ongewisse laten over deze ultra-geheime missie en een tipje van de sluier oplichten. Onze leider der leiders kon de eeuwige rust niet vinden omdat zijn geest geen rust vond wegens het tobben over de vraag welk product het best geschikt was voor de 3600 hectaren marmeren vloeren in het paleis. Was het Mister Proper met lentegeur of het witte huismerk van Delhaize met de geur van wilde seringen, speciaal voor badkamers?
We hebben echter een vrij verrassende conclusie moeten trekken uit dit tijdelijke intellectuele dieet waarop onze talrijke lezersscharen hebben overleefd: hoe minder we schrijven, hoe meer we gelezen worden. Intussen staan we zelfs weer op de eerste plaats in de top 20 van de bloggenblogs. This must be Flanders, my dear Watson!
Maar wee de vermetelen met de satanische grijns op het aangezicht die ons al dood en begraven waanden.
Wij beloven deze vileine benden en hormonale uitwassen te land, ter zee en vanuit de lucht te blijven bestoken met gortige schimpscheuten.
We'll never surrender!

19-06-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
15-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.rellen in Teheran!
Klik op de afbeelding om de link te volgen We zijn er stilaan een slechte gewoonte van aan het maken om rellen en manifestaties te laten zien. Deze keer zit het er bovenarms op in Teheran. Niks gelijkt meer op een rel dan een andere rel zullen we maar zeggen. Maar er is toch een licht verschil. In Teheran zijn de vrouwen erg in de minderheid tijdens de betogingen en ze zullen daar we een zeer goeie reden voor hebben vermoeden we. Maar toch zijn er aanwezig waarvoor we hier onze hoed heel plechtstatig zullen afnemen. Dat zijn madammen zoals we ze graag zien, de heren ook trouwens. Dat zijn ginds regimes die niet meteen uitblinken in democratische principes en medezeggenschap dus ... maar we zijn wel erg onder indruk van de massale protesten. Het bewijst nog maar eens dat je niet tegen het volk kan blijven regeren. Zelfs niet diegenen die zgenaamd in plaats van één of andere god menen te moeten spreken.
http://www.youtube.com/watch?v=hDlYYQb2FOc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4ouIjyFBahY&feature=related

en we geven jullie een paar interessante meningen vanuit een Israelisch oogpunt over de gebeurtenissen in Teheran :

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1092304.html


Last update - 00:16 14/06/2009
Report: Defeated Ahmadinejad rival arrested in Iran
By Yossi Melman, Haaretz Correspondent, and News Agencies
Tags: Israel News


Iranian presidential candidate Mir Hossein Mousavi was reportedly arrested Saturday following the reformist's defeat at the polls by hardliner Mahmoud Ahmadinejad. Supporters of Mousavi, the main challenger to Ahmadinejad, have responded to the election with the most serious unrest in Tehran in a decade and claim that the result was the work of a dictatorship.

There have been a number of contradictory reports from Iran, in large part due to the heavy restrictions imposed on the media in the Islamic Republic and in particular on foreign reporters.

Mousavi's arrest was reported by an unofficial source, who said that the presidential contender had been arrested en route to the home of Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. Pro-reform Mousavi has denounced the election as rigged and vowed he will not accept defeat. He and key aides could not be reached by phone Saturday.
Advertisement

Several hundred demonstrators - many wearing the trademark green colors of Mousavi's campaign - chanted "the government lied to the people" and gathered near the Interior Ministry as the final count from Friday's presidential election was announced.

As night fell Saturday, the rioting and fires continued on the streets of Tehran. The city's cell phone network appeared to be down Saturday night. When users tried to call cell phones, a message appeared saying error in connection. There were also reports of difficulties accessing social networking sites - used by Mousavi to rally supporters.

There was no immediate comment from Iran's Telecommunications Ministry and it did not appear that cell phones were down throughout the country. Residents in several provinces say their service is working.

The result gave 62.6 percent of the vote to Ahmadinejad and 33.75 to Mousavi - a former prime minister who has become the hero of a youth-driven movement seeking greater liberties and a gentler face for Iran abroad.

Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, closed the door on any chance he could use his limitless powers to intervene in the disputes from the election. In a message on state TV, he urged the nation to unite behind Ahmadinejad, calling the result a "divine assessment."

"I'm warning that I won't surrender to this manipulation," said a statement on Mousavi's Web site. "The outcome of what we've seen from the performance of officials ... is nothing but shaking the pillars of the Islamic Republic of Iran's sacred system and governance of lies and dictatorship," it added.

Mousavi warned people won't respect those who take power through fraud. The headline on one of his Web sites read: "I won't give in to this dangerous manipulation."

Mousavi appealed directly to Khamenei to intervene and stop what he said were violations of the law. Khamenei, who is not elected, holds ultimate political authority in Iran and controls all major policy decisions.

It was also reported Saturday that former Iranian president Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, a Mousavi supporter, had resigned from all of his official positions in protest against the results of the election.

'Healthy election'

Ahmadinejad, in a nationally televised victory speech, said that the election process had been "free and healthy," and accused the foreign media of coverage that harms the Iranian people. There was more rioting at night and fires continued to burn on the streets of Tehran.

"People voted for my policies," the conservative president said in his first post-election comment. "It was a free and healthy election," he said, without making direct reference to electoral violation assertions by Mousavi.

As he was speaking, supporters of Mousavi clashed with police in various places in Tehran, chanting anti-Ahmadinejad slogans, witnesses said.

"Everybody should respect people's vote ... we need a calm atmosphere to build the country," Ahmadinejad said. He also took a swipe at his opponents in the election, which was marked by unprecedented mudslinging.

Ahmadinejad, who swept to power in 2005 pledging to revive the values of the 1979 Islamic revolution, accused his opponents of corruption during the campaign. They accused him of lying about the economy, which is suffering from high inflation.

"I named some people during the campaign. I was accused of insulting them, but it is not an insult," he said, referring to his comments about Rafsanjani. "Those who have revolutionary background are not allowed to
have extravagant demands," he said.

"All political and propaganda machines abroad and sections inside the country have been mobilized against the nation," he said. "They have launched the heaviest propaganda and psychological war against the Iranian nation. Many global networks continuously worked, employing very complicated methods, that work against our nation and arranged a full-fledged battle against us."

Without mentioning the unrest on the streets, Ahmadinejad proclaimed that a new era has begun in the history of the Iranian nation.

"A bright and glorious future is ahead for the Iranian nation. ... I invite everyone to join me in constructing Iran," he said.

Street battles in Tehran

The clashes in central Tehran were the more serious disturbances in the
capital since student-led protests in 1999. They showed the potential for the showdown to spill over into further violence and challenges to the Islamic establishment.

The demonstrations began Saturday morning shortly before the government
announced the final results.

Protesters set fire to tires outside the Interior Ministry and anti-riot
police fought back with clubs and smashed cars. Helmeted police on foot and others on buzzing motorcycles chased bands of protesters roaming the streets pumping their fists in the air. Officers beat protesters with swift blows from their truncheons and kicks with their boots. Some of the demonstrators grouped together to charge back at police, hurling stones.

Plumes of dark smoke streaked over the city, as burning barricades of tires and garbage bins glowed orange in the streets. Protesters also torched an empty bus, engulfing it in flames on a Tehran street.

An Associated Press photographer saw a plainclothes security official beating a woman with his truncheon. Italian state TV RAI said one of its crews was caught in the clashes in front Mousavi's headquarters. Their Iranian interpreter was beaten with clubs by riot police and officers confiscated the cameraman's tapes, the station said.

In another main street of Tehran, some 300 young people blocked the avenue by forming a human chain and chanted Ahmadi, shame on you. Leave the government alone. There was no word on any casualties from the unrest.

There were also protests by Mousavi supporers in the southern city of Ahvaz in the oil-rich province of Khuzestan who shouted, "Mousavi, take our votes back!" witnesses said.

It was not clear how many Iranians were even aware of Mousavi's claims of
fraud. Communications disruptions began in the later hours of voting Friday - suggesting an information clampdown. State television and radio only broadcast the Interior Ministry's vote count and not Mousavi's midnight news conference.

Mousavi's campaign headquarters urged people to show restraint.

Interior Minister Sadeq Mahsouli, who supervised the elections and heads the nation's police forces, warned people not to join any unauthorized gatherings.

The powerful Revolutionary Guard cautioned Wednesday it would crush any
revolution against the Islamic regime by Mousavi's green movement. The
Revolutionary Guard is directly under the control of the ruling clerics and has vast influence in every corner of the country through a network of volunteer militias.

Police stormed the headquarters of Iran's largest reformist party and arrested several top reformist leaders, said political activists close to the party.

There was no immediate confirmation from authorities of the raid on the party, the Islamic Iran Participation Front. The activists spoke on condition of anonymity because of the sensitivity of the situation.

Even before the vote counting began, Mousavi declared himself definitely the winner based on all indications from all over Iran. He accused the government of manipulating the people's vote to keep Ahmadinejad in power and suggested the reformist camp would stand up to challenge the results.

It is our duty to defend people's votes. There is no turning back, he said, alleging widespread irregularities.

Mousavi's backers were stunned at the Interior Ministry's claim that
Ahmadinejad won after widespread predictions of a close race - or even a
slight edge for the reformist candidate.

Turnout was a record 85 percent of the 46.2 million eligible voters.

"Many Iranians went to the people because they wanted to bring change," said Mousavi supporter Nasser Amiri, a hospital clerk in Tehran. "Almost everybody I know voted for Mousavi but Ahmadinejad is being declared the winner. The government announcement is nothing but widespread fraud. It is very, very disappointing. I'll never ever again vote in Iran."
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1092669.html


Ahmadinejad: Anyone who strikes Iran will regret it
By Haaretz Service and News Agencies
Tags: Iran, Iran election


President Mahmoud Ahmadinejad on Sunday said any country that dared to attack Iran would "deeply regret" such a move, dashing hopes that his re-election Saturday would temper his confrontational stance toward the world.

"Who dares to attack Iran? Who even dares to think about it?" Ahmadinejad said at a news conference in response to a question.

Iran's refusal to halt nuclear work the West suspects is aimed at making bombs, a charge Tehran denies, has sparked persistent speculation that Israel or the United States might strike at the country's nuclear facilities.
Advertisement


Ahmadinejad added that Iran's nuclear issue "belongs in the past," indicating there would be no change in nuclear policy during his second term in office.

Meanwhile, defeated presidential candidate Mir Hossein Mousavi formally appealed against Iran's election result on Sunday to the legislative body, the Guardian Council, a statement on his website said.

"Today, I have submitted my official formal request to the council to cancel the election result," Mousavi said in the statement. "I urge you Iranian nation to continue your nationwide protests in a peaceful and legal way."

Iranian police again clashed on Sunday with demonstrators protesting in Tehran against his re-election.

Supporters of defeated reformist Mir Hossein Mousavi, who has dismissed Ahmadinejad's victory in Friday's election as a "dangerous charade", gathered in the city centre, chanted his name and threw stones at police, a Reuters witness said.

Police on motorcycles drove through the crowd to disperse the protesters. At least one person, a woman, was injured. Police briefly detained journalists filming the violence.

In Sunday's news conference, Iranian President Mahmoud Ahmadinejad also defended his re-election as "clean and healthy," dismissing complaints by defeated candidates as sour grapes.

"They may be upset by their failure," he said. "They spent lot of money to make propaganda [and] expected to win so it is natural they are disappointed and upset."

"The margin between my votes and the others is too much and no one can question it."

Reports: Iran rounds up Mousavi, 100 reformists

Sunday's clashes came after reports that more than 100 Iranian reformists, including Mousavi, were arrested on Saturday night.

Mohammad Ali Abtahi, a leading reformist, said that the brother of former president Mohammad Khatami was among the detainees. The L.A. Times reported Sunday that Mousavi, the main challenger to Ahmadinejad, had been put under house arrest.

"They were taken from their homes last night," Abtahi said. He said more arrests were expected.

A judiciary spokesman said they had not been arrested but that they were summoned and "warned not to increase tension." They were later released, he said.

Authorities released Khatami's brother on Sunday, his wife, Zahra Eshraghi, told The Associated Press.

She said at least two other top leaders of Iran's largest reformist party, the Islamic Iran Participation Front, including the party's secretary-general, were also released early Sunday after they were arrested when police stormed the party's headquarters on Saturday. Several others remained in custody, she said.

The arrests seemed aimed at avoiding a repeat of the chaos that lasted past midnight Saturday. Opponents of President Mahmoud Ahmadinejad set buses and cars ablaze in the capital and threw rocks at police to protest what they viewed as his illegitimate victory.

Iran filters Internet in apparent bit to undercut liberal voices

Iran restored cell phone service that had been down in the capital since Saturday. But Iranians could not send text messages from their phones, and the government increased its Internet filtering in an apparent bit to undercut liberal voices.

Web sites linked to Mousavi, who declared himself the true winner of Friday's presidential race and urged backers to resist the government, were down. Social networking sites including Facebook and Twitter were also not working.

The restrictions were likely intended to prevent Mousavi's supporters from organizing large-scale protests. But several small groups took to the streets, according to witnesses. About 300 Mousavi supporters gathered outside Sharif University, chanting "Where are our votes?"

About a dozen riot police descended upon a crowd of some 50 Mousavi supporters standing outside his campaign quarters, beating them with batons and causing them to disperse.

Reports that Mousavi was under house arrest could not be confirmed, but the 67-year-old former prime minister has not been seen in public since he gave a late night press conference Friday where he accused the government of voter fraud. On Saturday, Mousavi released a Web message saying he would not surrender to this manipulation.

Tehran deputy prosecutor, Mahmoud Slarkia, told the semi-official ISNA news agency that less than 10 people were arrested on the charge of disturbing public opinion through their false reports on Web sites after the election. He did not mention any names.

Iran's deputy police chief Ahmad Reza Radan said some of Saturday's protesters were detained and police used tear gas to stop the demonstrations. He said the situation was under control and accused the foreign media of exaggerating the protests to show unrest in Tehran.

Police will not allow protesters to disturb the peace and calmness of the people under the influence of foreign media, Radan said on state television, which showed footage of the protests for the first time Sunday.

Ahmadinejad: Foreign media coverage harming Iranian people

Ahmadinejad also accused the foreign media of producing coverage that harmed the Iranian people in an address to the country broadcast on state TV late Saturday, saying "a large number of foreign media ... organized a full-fledged fight against our people."

He did not mention the unrest, saying only a new era has begun in the history of the Iranian nation. Ahmadinejad is scheduled to hold a massive rally with supporters Sunday afternoon in central Tehran.

Slarkia, the deputy prosecutor, confirmed that Iran was blocking five pro-Mousavi Web sites because of election violations.

The U.S. has refused to accept Ahmadinejad's claim of a landslide re-election victory said it was looking into allegations of election fraud. There are no independent election monitors in Iran.

U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton said Saturday she hoped the
outcome reflects "the genuine will and desire of Iranian voters."

The European Union also said it was concerned about alleged irregularities
during Friday's vote.

Past Iranian elections were considered generally fair. In 2005, when Ahmadinejad was first elected, the losing candidates claimed irregularities at the polls, but the charges were never investigated.

Mousavi called on his backers to avoid violence, but he is still talking tough about pressing his claims of election fraud. He charges the polls closed early but has not fully outlined all of his fraud allegations.

There also have been no hints of any new policy shifts on key international issues such as Iran's standoff over its nuclear program and the offer by President Barack Obama to open dialogue after a nearly 30-year diplomatic estrangement. All high-level decisions are controlled by the ruling theocracy.

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1092587.html


ANALYSIS / Ahmadinejad win actually preferable for Israel
By Amos Harel and Avi Issacharoff, Haaretz Correspondent
Tags: Iran, Mahmoud Ahmadinejad


Any early bets about the results of Iran's presidential elections bordered on stupidity. Israeli intelligence can predict with certainty only the results of election campaigns in the pseudo-democracies of the Arab world, such as Egypt and Syria, in which the ruler will never drop below a threshold of 99 percent of the voters.

When it comes to countries or entities in which the process is closer to genuine democracy, there is a greater chance for forecasts to fail. That is what happened under Israel's nose during the Palestinian Authority parliamentary election three and a half years ago, when the intelligence community did not foresee the victory of Hamas (the Shin Bet security service cunningly covered itself in advance with a prediction of "both this and that").

That is probably what happened at the beginning of last week, when Israeli intelligence - like every other pundit in the region - did not foresee that the moderate pro-Western alliance would actually defeat Hezbollah in the Lebanese election.
Advertisement

And if that was the case in Lebanon, it's all the more so in Iran: 1,000 kilometers from us, over 70 million inhabitants, 46 million voters and a process in which certain aspects, at least, are surprising in their openness. When it comes to Iran, there is no escaping the old cliche about the elephant and the Jewish problem. And in this case, paradoxically, it seems that from Israel's point of view the victory of incumbent President Mahmoud Ahmadinejad is actually preferable. Not only because "better the devil you know," but because the victory of the pro-reform candidate will paste an attractive mask on the face of Iranian nuclear ambitions.

Western experts now agree that even during the tenure of moderate president Mohammad Khatami (1997-2005), the nuclear program continued to advance. And in any case, the person who really decides on the nuclear issue is not the president but the spiritual leader. One of the president's advisers even made it clear recently, in an interview with Reuters, that the spiritual leader will continue to shape his country's nuclear policy, regardless of the election results.

Ahmadinejad, with his Holocaust denial and his long series of provocations, drew most of the attention, but apparently had less influence on the nuclear program. There are even senior members of the Israeli defense establishment who share the public stance of former Mossad chief Ephraim Halevy, who claimed that the Iranian president's behavior, perceived in the West as quasi-lunatic, advanced Israel's security interests.

To judge by the Obama administration's behavior so far in its first campaign, against the North Korean nuclear program, it would seem that Israel should not nurture too many hopes for American toughness in the dialogue with Iran. Pyongyang added to the anti-Western incitement this week, to the point of a threat to launch nuclear missiles. Washington's reaction was limited, at this stage, to a declaration by Secretary of Defense Robert Gates regarding America's ability to intercept missiles, and talk about intensifying UN Security Council sanctions.

The first reports from the Barack Obama-Benjamin Netanyahu summit last month conveyed satisfaction on the part of Israel's prime minister at the U.S. president's stance on the nuclear issue. In its optimistic moments Israel mentions Iran's vulnerability to economic sanctions and Obama's presumed ability to enlist support from Russia and China. But an American failure to stop the Iranian program will affect not only the extent of the threat to Israel. It will also symbolize the beginning of a regional arms race, at the end of which several Arab countries will also acquire nuclear weapons, in a desperate attempt to achieve a balance in the face of Iranian hegemony.

A new language

A week after Obama's historic speech at Cairo University, it is still too early to determine its long-term influence. Meanwhile, Washington can be pleased with the results of the Lebanese elections, and can be impressed by the fact that various leaders in the region, among them even terror activists, are making an blatant effort to demonstrate that they have internalized the conceptual world of the American president.

The head of the moderate coalition in Lebanon, Saad al-Hariri, declared that his country will adhere to the Arab peace initiative vis-a-vis Israel and made a point of flattering the Americans. "The significant turning point depends on what the U.S. does. It has a decisive role in the game. If it plays the game right, we'll have peace in the region," said Hariri. Even Khaled Meshal of Hamas, a well-known peace advocate, said this week during a visit to Cairo that his organization will be "a positive factor in the peace process and will support a fair solution for the Palestinian people."

Obama, added Meshal, is speaking in a "new language." He praised the U.S. administration for its pressure on Israel to halt construction in the settlements, and once again described Israel as "an obstacle to peace, as everyone knows." Hamas is making an effort, from time to time, to voice more moderate messages to Western ears. Their importance lies mainly in the reactions they will arouse: When Washington is conducting a widely-publicized quarrel with Jerusalem, the international community tends to have a positive attitude toward Meshal's ostensibly pragmatic declarations.

At least in the centrist and left-leaning wing of the Netanyahu government there is an increasing realization that the prime minister erred when he did not announce early on that the commitments of previous governments - and by implication the idea of two states for two peoples - are acceptable to him. In his speech at Bar Ilan University we will discover how well Netanyahu succeeds in extricating himself from the trap into which he marched with such determination.

Security first

Last week Netanyahu and his defense minister, Ehud Barak, went down to the Negev to observe a concluding exercise of the officers' course at Training Base One. The tanks and helicopters were a somewhat strange backdrop for peace declarations, and Netanyahu did in fact choose to focus, as a substitute, on somewhat forced nostalgia for the smell of high explosives. Truly, there's nothing like the smell of napalm in the morning.

To observers from the sidelines in the south, Netanyahu looked more pressured than usual. It is doubtful that this is the way he pictured his first months in the job that he tried so hard to retrieve for 10 years. But at the moment he is stuck with an almost unprecedented crisis vis-a-vis the U.S. administration, with a non-functioning Prime Minister's Office and under blatant threats by the settlers.

Barak, who has managed for two months to restrain himself and be forgiving toward the prime minister, explained this week to members of the Council for Peace and Security that Israel must welcome and participate in efforts for a regional agreement, and that it still enjoys profound American support on security matters.

If Netanyahu decides to surprise everyone and begin significant diplomatic negotiations with the Palestinians, and mainly with the Syrians, he will find not only Barak at his side, but the general staff of the Israel Defense Forces as well. The professional opinion of the general staff is quite clear, and was conveyed to the prime minister when he assumed the position: The threats against Israel are worrisome, but at the present time specifically, opportunities are being created as well. There is a short time frame in which the interests of Israel and the moderate Arab countries in the region are coalescing, and may even enable the promotion of peace initiatives.

Now it is Israel that must decide where its real security interest lies, and act accordingly.


Rare jongens daar in Jeruzalem !Voor wat betreft onze binnenlandse moeilijkheden verwijzen we graag eens naar een blog dat al lang bestaat en zeer degelijke dingen schrijft over ons Belgistaanse vaderland. Een blog dat we steeds met veel plezier lezen en dat we nogh nooit hebben kunnen betrappen op flauwe zever. Integendeel. Het is zeker geen links blog maar je moet helemaal niet links zijn om degelijk onderbouwde dingen te schrijven. We hebben het over het blog van Bruno Yammine, een Belgicist in hert en nieren die zijn overtuiging met brio verdedigd en een zeer scherpe pen heeft. Daarom houden we het hier erg kort want we raden jullie aan om eens uitgebreid te gaan snuisteren op

http://www.bloggen.be/bruno232/

Zelfs al vinden we dat BUB-partijgedoe maar niks, we vinden dit blog erg de moeite! Lezen dus en van uit onze hangmat sturen we een luie groet naar Bruno Yammine. Voortdoen Bruno!

15-06-2009 om 00:47 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!