kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

18-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rooie Janssens dringt aan op 'n nieuw tietincident om de SP-a terug op het goede spoor te krijgen
....van onze verslaggever ter plaatse

Linksen van Vlaanderen laat ons allen juichen en joelen want de SP-a houdt een herbronningscongres... Tenminste dàt is de naam die wij eraan geven want zelf bedenken ze toch maar de raarste benamingen, waar ze mee in staat zijn om de meest echte socialist mee te verjagen. De laatste dagen mochten we dus meemaken dat er allerlei linkse figuren nogal krasse praat hadden over het reilen en zeilen van de sossen. Tobback Senior schoot met scherp en kwam ongemeen jong en vinnig uit de hoek en dat als krasse zeventiger. We wachten nog op een even gegronde en klaar geformuleerde kritiek van een iets jongere militant. Verder dan een uitspraak dat ze zitten te wachten op een rooie DeDecker kwamen ze niet. En we beginnen Gennez zelfs enig krediet te geven want zij gaf het enige gepaste antwoord op dergelijk gezever namelijk... en we citeren Belga : 'Een rode Jean-Marie Dedecker bestaat niet. Dat is zoiets als een paarse Louis'. Dat heeft onze sp.a-voorzitster Caroline Gennez zaterdag gezegd op het tweedaagse congres van haar partij aan de VUB in Brussel. Volgens Gennez moeten de Vlaamse socialisten de populistische recepten van LDD niet overnemen, ook al doet de sp.a het niet zo goed in de peilingen.

Inderdaad, één brulboei volstaat ruimschoots al kan wat meer overtuiging in de stem soms wonderen doen maar het moet gefundeerd zijn. Dus een knuffel voor Gennez en we geven toe dat het voorzitterschap er haar niet onknapper op maakt al zal ze nooit Britney Spears evenaren en daar achten we ons niet meteen ongelukkig mee. Ze zal evenmin het charisma van La Pasionaria (Dolores Ibarruri) evenaren die ik in mijn iets jongere periode ooit in Brussel heb mogen aanschouwen en waarvan ik geen iota begreep vermits mijn kennis van Spaans toen en nu nog steeds het nulpunt benaderde.Wat ik daarvan wel heb onthouden is dat het toen reeds oude besje 100 maal meer energie uitstraalde dan de ganse huidige SP-a-kliek tijdens een één-mei optocht en ik wil hier niet verdacht worden van enige sympathie voor de spaanse kommunisten. Ik zie Gennez de andere linksen nog niet meteen op de zelfde manier uitroeien als ons gepassioneerde Dolores en haar kameraden van de PCE hebben gedaan tijdens de Spaanse burgeroorlog en dat siert onze Caroline.Gelukkig voor De Bruyn en Animo trouwens. Ze zullen misschien nog een verkiesbaar plaatsje krijgen op de lijsten. Alhoewel er niet veel rood volk zal verkozen worden als de peilingen gelijk krijgen.Eén ding hopen we hier allemaal en dat is namelijk een hergroepering van links want met amper 15 percent van de stemmen in deze ontluisterende historische periode dat wordt een ramp. Links moet weer beseffen dat er nog steeds uitsluiting bestaat en dat deze zeer sterk toeneemt. Links moet dus van de armoedebestrijding een prioriteit maken. Links mag niet tolereren dat belastingsgeld wordt gebruikt om "beleggers" groot noch klein, te vergoeden voor de geleden verliezen. Links moet bankiers die niet volgens de code Lippens handelden voor de rechtbank brengen en Lippens op de eerste plaats. En volgens ons hebben we weer een historische kans laten liggen: Belgiê had immers beter Fortis geruild voor Zeeuws-Vlaanderen in plaats van voor peanuts met onze Bataafse noorderburen...Het is weer maar eens te laat voor spijt... We raden trouwens onze lezers aan om even terug in de geschiedenis te graven en wat gelijkenissen te zoeken met de huidige gebeurtenissen.

Even een linkje :

...

...

13. De grote krachs in België

In 1934 zijn in België de meeste waarden gedaald tot ongeveer één vijfde van hun oorspronkelijke waarde. Een voorbeeld van deze toestand is het gebouw dat nu nog bestaat op het Poelaertplein te Brussel en waar het ministerie voor Justitie is ondergebracht, juist tegenover het gerechtshof. Dit zeer groot kantoorgebouw wordt in 1932 voltooid voor een grote maatschappij, die er haar maatschappelijke zetel wil vestigen. De maatschappij faalt evenwel en verkoopt haar bezit, dat 46 miljoen heeft gekost, aan de Belgische staat voor 8 miljoen, niet eens 20 % van de waarde.

De algemene toestand is nu zo hopeloos geworden dat niemand nog schijnt te geloven in een ekonomische wederopstanding, of het nu binnen of buiten het systeem gebeurt. De werkloosheid heeft in 1934 haar diepste peil bereikt en nooit hebben zoveel bedrijven hun werkzaamheden moeten stilleggen als tijdens dit jaar. Ook de banken verzwakken steeds meer. Sedert het begin van de krisis zijn er al heel wat verdwenen, en niet noodzakelijkerwijze de kleinste, maar 1934 ziet twee reuzen in moeilijkheden geraken. Wanneer zij falen zal, als nooit tevoren, om wraak worden geroepen. Want de twee instellingen die ten gronde gaan, zijn uitdrukkelijk opgericht geworden ter behartiging der belangen van grote bevolkingsgroepen: de Belgische Bank van de Arbeid voor de arbeiders, de Belgische Boerenbond voor de landbouwers.

De Belgische Bank van de Arbeid was het levenswerk geweest van één der populairste leiders van de B.W.P., Edward Anseele. Zij was bedoeld de kapitalistische maatschappij te bestrijden dank zij de vereniging van de arbeiders in verbruikers-, daarna in produktie-koöperatieven. Teneinde de financiering van de ‘rode’ fabrieken te vergemakkelijken, had Anseele in 1913 de Belgische Bank van de Arbeid opgericht. Deze onderneming ontsnapte evenwel aan de koöperatieve ideologie en nam de vorm van een naamloze vennootschap aan. De Bank had aandeelhouders, een raad van beheer, enz., was volledig op kapitalistische leest geschoeid en wilde het kapitalisme kloppen op zijn eigen terrein bij uitstek, het bankwezen.

Het is uiteraard steeds moeilijker geworden het socialisme in zijn leiders te herkennen; want wanneer in de B.W.P. stemmen beginnen op te gaan zowel tegen het bestaan van de Bank als tegen de misbruiken die men in het beheer ervan ontdekt, worden zij niet gehoord. De Bank heeft sukses, het bedrijf loopt en het is wel typisch voor de partij dat deze maatstaven voldoende zijn: de oppositie wordt niet gevolgd. Zelfs wanneer uitlekt dat de bank aan de konserva-

[p. 55]


17

18

1920

de magere jaren
...temeer daar het goede voorbeeld niet van boven kwam. In 1934 faalden de Belgische Bank van de Arbeid (17 en 18) en de Boerenbond (19 en 20).


[p. 56]

12345

het menselijk tekort
Deze jaren werden niet alleen getekend door werkloosheid en ellende. In 1934 leeft heel België de menselijke miserie mee van Pâturages, waar het grauwvuur een zware mijnramp had veroorzaakt. Bij de ingang van de mijnput wachten uitgeputte mannen en vrouwen (1), terwijl de reddingsploegen onophoudelijk hun levensgevaarlijk werk voortzetten (2). De werkelijkheid is in deze tijd zo grauw en zo hopeloos dat velen er voor vluchten en solaas zoeken in het bovennatuurlijke. In het begin van de jaren dertig verschijnt de Moeder Gods veel meer dan gewoonlijk in talrijke, verschillende oorden: Beauraing (3), Banneux, Onkerzele, Etikhove.... Een grote stroom gelovigen komt er bidden voor hulp, voor genezing (4). Elders, en zelfs in de grote steden, geven religieuze manifestaties van alle slag (hier het Brussels ‘Montaigu’ (5) de verzuchtingen weer van de bevolking naar een goddelijk ingrijpen waar ogenschijnlijk de mensen hopeloos hadden gefaald.


[p. 57]

123

de grote krisis
In alle agglomeraties van het land stonden de werkloze arbeiders voor de stempellokalen, waar zij zich dagelijks moesten aanmelden om in aanmerking te komen voor steungeld. Dit laatste werd ‘dop’ genoemd, de werklozen ‘doppers’ (1).
De boeren ging het niet veel beter (2 en 3). Waar zij hun produkten niet kwijt geraakten, en ze in vele gevallen hetzij niet oogstten, hetzij vernietigden, daalde ook hun levenspeil in ontzettende mate.
‘Verbrand koffie om er schepen en lokomotieven mee te stoken. Verbrand maïs om je te verwarmen... Stort aardappels in de rivieren en zet wachten uit langs de oevers om de hongerige mensen te houden, mochten ze deze er willen uitvissen... En de ogen der mensen weerspiegelen mislukking; en in de ogen van de hongerigen is een groeiende gramschap. In de ziel van de mensen zwellen de druiven der gramschap en worden rijp, worden rijp voor de komende oogst.’ (John Steinbeck / ‘The Grapes of Wrath’)


[p. 58]

456

de grote krisis

Overal begon de bevolking op te staan tegen de regimes die niet bij machte waren de depressie te overwinnen.
In de Verenigde Staten bezetten de arbeiders de Ford-fabrieken te Detroit (4). In de grootwarenhuizen protesteerden de verkoopstertjes tegen loonsvermindering en afdankingen. Zij weigerden de lokalen te verlaten en bleven erin overnachten (5).
In België vonden meer dan eens, bij het graf van de Onbekende Soldaat, dergelijke taferelen plaats (6), wanneer wanhopigen van de Kongreskolom te pletter sprongen...


[p. 59]

789

de grote krisis

De jaren '30 waren ook een tijd van betogingen. Men hoorde en zag evenwel geen algemene slogans meer, maat onmiddellijke eisen: vermindering van de huishuur en uitdeling van kolen (7), behoud van het reeds zo lage steungeld (8), geen loonsverlaging (9). Niet alleen de arbeiders betoogden, ook de bedienden, ook de middenstand.


[p. 60]

10

de grote krisis

In vele landen trokken de werklozen in hongermarsen naar de hoofdstad, naar Londen (10), naar Parijs (11), naar Washington....
Uit deze tijd dateren taferelen als dit op foto 12. Werklozen die hebben deelgenomen aan de hongermars op Parijs hebben onderdak gevonden in een bioscoop, na de laatste vertoning.1112


[p. 61]

13

de grote krisis

Te Brussel werd, in 1933, een hongermars verboden en werden de manifestanten opgeleid (13). In de Borinage groeiden stakingen uit tot een revolutionaire beweging die met geweld tekeer werd gegaan (14). Zo ernstig was de toestand dat de rijkswacht alle essentiële gebouwen of instellingen, als b.v. de electriciteitscentrale te Monceau a/d Samber (15), moest bewaken.1415


[p. 62]

161718

de grote krisis

Ook de vrouwen kwamen steeds meer in massa op straat. Tijdens de opstandige dagen in de Borinage vond men hen steeds aan de zijde van de mannen (16). Maar niet alleen in de Borinage werd de bitterheid groter; het hele land eiste met steeds meer klem werk en brood (17 en 18). Het werd duidelijk dat er iets moest gebeuren, dat men voor definitieve dingen stond.


[p. 63]

tieve katholiek-liberale regering koncessies heeft gevraagd in Belgisch-Kongo, dat dit verzoek werd ingewilligd en de socialistische instelling ook nog aan kolonialisme begint te doen, wordt het protest van de oppositie in de partij zonder meer opzij geschoven. Een speciale B.W.P.-kommissie, aangesteld om het probleem van de Bank van de Arbeid te onderzoeken, keurt op het principiële vlak het bestaan ervan goed en vindt het beleid korrekt. Juist daarna, de 28ste maart 1934, staakt de bank evenwel haar betalingen. Wat is er gebeurd?

De bank heeft zich, vanaf haar ontstaan, toegelegd op het financieren van de textielindustrie. Zij heeft, bij de hoge vlucht die deze nijverheid na de oorlog heeft genomen en vooral tijdens de voorspoedige jaren 1926-1930, uitstekende zaken gedaan. Zij is dan blijven voortvliegen op de vleugels van het sukses en heeft, zoals zovele banken in deze tijd, zwaar geïnvesteerd in bedrijven, die wel tijdelijk winstgevend maar daarom niet altijd gezond waren. Zij heeft evenwel geen noemenswaardige problemen gekend tot zij de financiering van een cellulosebedrijf in het Gentse op zich heeft genomen. De aandelen die de Bank van de Arbeid daartoe in omloop heeft gebracht worden op de markt aangeboden juist wanneer de ekonomische krisis voor goed in België is uitgebroken. Het sukses van de uitgifte is nul. De andere zowel binnen- als buitenlandse waarden, die in het bezit zijn van de bank, zijn intussen ook gedaald tot een fraktie van de waarde waartegen zij werden gekocht, zodat de mislukking van de cellulose-affaire wel op een zeer slecht moment komt.

Wanneer de bank een tekort aan vers geld vertoont om haar lopende zaken af te handelen, moet zij de hulp inroepen van de zeer konservatieve regering van Charles de Broqueville. Zij wordt natuurlijk niet met open armen ontvangen; de regering stelt strenge voorwaarden, die de bank niet kan vervullen. Zij staakt haar betalingen en moet sluiten. De weerklank van de krach is in alle kringen zeer groot, maar in de socialistische sfeer is de desillusie volledig. Niet alleen heeft de beweging zich ten zeerste vergaloppeerd door zo eng met het bestaand systeem samen te werken dat grote socialistische instellingen niet meer van gelijkaardige kapitalistische inrichtingen kunnen worden onderscheiden; niet alleen heeft zij het kapitalisme niet geklopt op eigen terrein, maar leidende, toonaangevende figuren zijn volledig in het kapitalistisch bestel verstrikt geraakt, hebben zich op onaanvaardbare wijze verrijkt en de beweging van haar oorspronkelijke finaliteit weggeleid.

De desillusie van de socialistische arbeidersbevolking vindt een rechtse repliek in deze van de katholieke landbouwers, wanneer bij het einde van hetzelfde jaar 1934, de Belgische Boerenbond faalt. De Boerenbond is, tijdens de goede jaren, dezelfde politiek gaan volgen als de Bank van de Arbeid. Hij is het geld, dat hem door de Belgische landbouwers werd toevertrouwd, gaan omzetten in nijverheidsaandelen. Toch is er een groot onderscheid met de Bank van de Arbeid. In tegenstelling tot de arbeiders, die wat geld in de bank hadden, maar die slechts de bedragen riskeerden die zij deponeerden, voorzag het statuut van de Boerenbond in de solidariteit van zijn leden met het beheer van de instelling. Mocht deze laatste in gebreke blijven dan zouden de landbouwers medeverantwoordelijk zijn voor de tekorten in dezelfde mate als zij in de goede jaren profiteerden van de winsten.

Wanneer de krisis komt, bevindt de Boerenbond zich in het bezit van een groot aantal industriële aandelen, waarvan de waarde in betrekkelijk korte tijd terugloopt tot één vierde of één vijfde van het oorspronkelijk bedrag. En dit zou al erg genoeg zijn op zichzelf, mocht niet een bijkomende faktor de toestand van de Boerenbond nog verslechteren. In feite heeft het beheer van de Boerenbond gespekuleerd; het heeft met het spaargeld van de landbouwers aandelen gekocht, mits vanzelfsprekend de verplichting aan de landbouwers intrest op de gedeponeerde bedragen te betalen. Dit blijkt, einde 1934, boven de kracht van de Boerenbond te liggen. Ook hier worden de betalingen gestaakt.

Men toont voor deze instelling meer begrip dan voor de Bank van de Arbeid; de regering vraagt het parlement een wet goed te keuren waardoor de met de Boerenbond solidaire landbouwers het bankroet wordt bespaard. Dat belet niet dat, na de arbeiders, een andere grote bevolkingsgroep wordt getroffen, niet alleen in zijn bezit maar ook in zijn geloof in instellingen die als vanzelfsprekend werden beschouwd en wier weinig glorievol einde uiteindelijk het establishment van links en van rechts in het gedrang brengt.

[p. 64]

Het falen van beide grote ondernemingen wordt inderdaad als het ware een symbool van de teloorgang van het bestaand regime; want benevens beide bankroeten ontstaat rond het hele bestel een geur van schandalen, van weinig doorzichtige handelingen en belangen, van bindingen van politici met financiers; kortom, terwijl het systeem niet bij machte blijkt de problemen op te lossen, waarin de maatschappij is verzeild geraakt, wordt het ook nog synoniem met korruptie. Niemand gelooft nog dat het in zichzelf voldoende kracht zal vinden om hervormingen door te zetten.

Tijdens de Grote Krisis, die de generaties die haar hebben meegemaakt voor hun leven heeft getekend, wordt de bestaande orde gewogen en te licht bevonden. Wat dit ook voor ons zou kunnen betekenen ligt voor de hand. Want in die dagen heeft men enkele sprekende voorbeelden voor ogen: Italië en Duitsland.

( ... )

BRON :
http://www.dbnl.org/tekst/louy001belg01_01/louy001belg01_01_0015.htm

...

Maar we waren bij Gennez gebleven en haar SP-a even een testje doen : surf met ons naar de website van de SP-a

...

...

STANDPUNTEN

Ook jouw pensioen is verzekerd

Hoe zien wij de toekomst van de sociale zekerheid in het algemeen en de pensioenen in het bijzonder?

sp.a gaat resoluut voor een nieuw én beter sociaal model dat werkt voor iedereen. Met daarbij veel aandacht voor de pensioenen. We willen een goed, sociaal en rechtvaardig pensioenstelsel voor iedereen. Net daarom willen we de pensioenen optrekken tot 70 procent van het laatste nettoloon. Nu bedraagt dat gemiddeld 62 procent. We kiezen dus voor een aangepast pensioenstelsel dat inspeelt op de verwachtingen van iedereen.

Het debat over de toekomst van het huidige pensioenstelsel voert men, spijtig genoeg, al te vaak vanuit één enkel oogpunt. Namelijk vanuit de financiële leefbaarheid van de wettelijke pensioenen. Zonder aandacht te besteden aan de sociale rol en impact van het pensioen. Voor ons is de sociale impact van pensioenen nét belangrijk.

Het pensioen moet dienen om er voor te zorgen dat gepensioneerden een aanvaardbaar welvaartsniveau bereiken. Het armoederisico bij 65-plussers ligt duidelijk hoger dan bij de rest van de bevolking. Zonder pensioen zou 90 procent van hen een inkomen hebben dat onder de armoedegrens ligt. Mede dankzij het pensioen daalt dit risico aanzienlijk, wat wijst op het belang van het pensioen om boven de armoedegrens te blijven. Het pensioen moet niet dienen om niet-arm te zijn.

We pleiten ook voor een veralgemeende toegang tot aanvullende pensioenen. De uitbouw van deze tweede pensioenpijler tot een aanvullende sociale bescherming moet leiden tot de democratisering van het stelsel en tot meer solidariteit. Zodat iedereen ervan kan genieten. De tweede pensioenpijler mag voor ons geen beleggersclubje voor de happy few worden.Zullen de pensioenen wel betaalbaar blijven?

De vergrijzing is een succes. Laat dat duidelijk zijn. Het is het resultaat van langdurige inspanningen die hebben geleid tot betere arbeidsomstandigheden, betere sociale voorzieningen, betere behuizing, een hogere scholingsgraad en tal van andere verwezenlijkingen die het welvaartsniveau van de bevolking hebben opgetrokken. De vergrijzing stelt ons ook wel voor extra uitgaven, maar dat mag ons absoluut niet beletten om de mensen een goed pensioen te garanderen. Tussen 2000 en 2030 neemt de pensioenkost toe met ruim 30 procent. Het komt er dus op aan voldoende middelen te reserveren om de kosten van de vergrijzing op te vangen.

Om die toekomstige pensioenen veilig te stellen, lanceerde toenmalig minister van Begroting Johan Vande Lanotte in 2002 het Zilverfonds. Jaarlijks wordt dat fonds gespijsd met 620 miljoen euro. Het fonds bevat nu al ruim 14 miljard euro, voornamelijk uit eenmalige inkomsten. Vanaf 2007 vloeit het begrotingsoverschot door naar het Zilverfonds.

Met het fonds willen we mooi op tijd de nodige reserves voor de pensioenen aanleggen. Een collectieve appel voor de dorst, zeg maar. Voor jong, oud en iedereen daar tussenin. Zo stellen we ook jouw pensioen veilig.

De opgebouwde reserves van het Zilverfonds mogen slechts worden aangesproken na 2010 en vanaf het ogenblik dat de Belgische schuldgraad lager is dan 60 procent van het BBP.Zal dat Zilverfonds wel volstaan?

Nee. Naast het Zilverfonds is het ook noodzakelijk om de activiteitsgraad van oudere werknemers te verhogen. In België bedraagt de totale tewerkstellingsgraad ongeveer 61,1 procent. Vooral bij de leeftijdsklasse van 55 tot 64 jaar zitten we met een achterstand op het vlak van tewerkstelling. In ons land werkt slechts 31,9 procent van de 55- tot 64-jarigen, terwijl het Europese gemiddelde 42,6 procent bedraagt. Enerzijds steunen mensen dus langer op onze sociale zekerheid door vroeger met pensioen te gaan. En anderzijds dragen zij steeds korter bij tot de financiering van de sociale stelsels omwille van een kortere actieve loopbaan door langer te studeren en vroeger met pensioen te gaan. Dat leidt tot een onevenwicht van het sociaal stelsel.

Deze huidige trend omgooien is een noodzakelijke voorwaarde om de welvaartsstaat zélf verder uit te bouwen. Hierdoor verminderen de kosten en genereren we inkomsten. Oudere werknemers beschikken bovendien over een rijke ervaring die het bedrijfsleven moet waarderen. Het aan het werk houden van de 55-plussers zal één van de belangrijkste uitdagingen zijn van het beleid.Moeten we dan allemaal zomaar langer werken?

Sinds 1 januari 2007 is er dankzij Bruno Tobback de pensioenbonus. Een bonus op het maandelijks pensioenbedrag voor mensen die minstens 62 jaar zijn of een loopbaan van 44 jaar achter de rug hebben én verder blijven werken. Zij krijgen een uniforme forfaitaire pensioentoeslag van 2 euro per dag of 52 euro per maand. Jaarlijks komt er dus 624 euro bij als je langer werkt.Wat levert de jaarlijkse welvaartsbonus op?

Gepensioneerden krijgen sinds april 2007 een jaarlijkse welvaartsbonus bovenop hun pensioen. De bonus bedraagt 75 euro per jaar voor iedereen met een loopbaan van minstens 20 jaar als werknemer of zelfstandige. Mensen die 10 tot 20 jaar gewerkt hebben, krijgen 35 euro per jaar. Elk jaar verhogen we die welvaartsbonus tot het bedrag zo hoog is dat we van een 13de maand voor gepensioneerden kunnen spreken. Zo’n 1 miljoen gepensioneerden ontvingen op 2 april 2007 de welvaartsbonus. Namelijk alle mensen die over een minimumpensioen beschikken en mensen die al 15 jaar pensioen krijgen.Moeten mensen zelf sparen voor hun pensioen?

Het pensioensparen en de individuele levensverzekeringsproducten zijn geen goede formules voor een pensioenbeleid. Waar het wettelijk en het aanvullend pensioen toegankelijk zijn en belangrijke solidariteitsmechanismen bevatten, ontbreekt dit volledig bij het pensioensparen. We zijn niet tegen het individuele pensioensparen, maar zien dit niet als een onderdeel van het pensioenbeleid.

BRON :
http://www.s-p-a.be/nationaal/ideeen/standpunten/detail.asp?iThemaID=8

...

Voilà ....met dit soort TEGENSTRIJDIGE ZEVER win je amper een prins-karnavalverkiezing in Meenzel-Kiezegem. En dan merken we dat hun site vol staat met veel wit, blanco en niks + een reeks lullige antwoorden. Gelukkig hebben armen meestal geen PC in huis of kunnen ze hun abonnementsgeld om te surfen toch niet betalen...

Dus beste Caroline, er is nog veel werk aan de winkel maar nu je weet dat we je mooi en sexy vinden en dat we bereid zijn om beter in je tieten te knijpen dan kameraad Vandermaelen mag je altijd een berichtje achterlaten in ons reeds rijkgevulde gastenboek.

Dus voor een beter begrip van bovenstaande zinnen laten we onze lezers kennis maken met het tietincident :

Wat plastische chirurgie en een paar beter voorbereide tietincidenten en de SP-a haalt 25% want De Decker heeft immers geen tieten !!

18-10-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
16-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ACTIE Delhaize !! ...een rechtzetting, een correctie !!

CORRECTIE - CORRECTIE - CORRECTIE


....van onze verslaggever ter plaatse

Als we er naast zitten, dan zijn wij ~in tegenstelling tot sommige anderen~ dus ook niet te beroerd om dit toe te geven... & Waarom zouden we, tenslotte is vergissen nu eenmaal heel menselijk...

Wij stelden gisteren in onze beschouwing, dat Delhaize buiten het ter beschikking stellen van zijn magazijnen voor de actie "18de Voedselinzameling", niets deed...

Wij mochten vandaag uit een krantenbericht in De Morgen vernemen & wij citeren :

..."terwijl klanten vroeger de producten kochten tegen verkoopprijs zal Delhaize er nu de aankoopprijs voor aanrekenen."...

...Waarmee Delhaize te kennen geeft dat ze de 17 keren voorheen, winst heeft gegenereerd op de miserie van de allerarmsten !!

Wij hebben daar maar één woord voor : BAH !!

Desalniettemin doet deze rechtzetting geen afbreuk aan onze actie !! Wij zijn nog steeds van mening dat deze hele actie van Delhaize niet meer is dan een schijnvertoning met als énigste doel : het creëren van een "sociaal ogend imago", dat op zijn beurt voor méér klanten & dus méér winst zorgt !!...

Wij volharden nog steeds in onze boosheid door te stellen dat Delhaize eigenlijk beter iets zou doen aan de toch wel C R I M I N E L E voedselverspilling die zich daar het ganse jaar voordoet !! Elke dag opnieuw worden er immers in de 744 winkels van Delhaize samen, HON-DER-DEN, zoniet DUI-ZEN-DEN KILO'S nog perfect te consumeren voedsel in hun afvalcontainers weg gekieperd !! Iets wat wij in tijden van crisis ~2.000.000 tot 2.500.000 Belgen die rond of onder de armoedegrens bengelen waarvan 110.000 op de Voedselbank~ niet meer dan C R I M I N E E L vinden !!

Deze voedselverspilling MOET hoe dan ook STOPPEN !!
...& wel onmiddellijk !!

16-10-2008 om 16:05 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
15-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dehaize & de Voedselbank "NIEUWE STIJL"

...& Voilà, het is zover... De ganse kermis kan beginnen !!

Morgen pakt Delhaize uit met z'n "18de voedselinzameling", waar het zich mee voor de 18de keer op een rij, GRATUIT een sociaal ogend imago mag mee aanmeten...

Het krijgt er zelfs als toetje van onze alomgekende VRT, één minuut & 46 seconden gratis reclame mee, die bij monde van Johan Verminnen ~peter van dit initiatief~ die tijd mag vol lullen om mensen aan te zetten, om morgen weer eens vrijwillig & vooral diep in de buidel te tasten om dit sociaal ogende initiatief te spijzen...
...


Maar is dat wel zo ?!... Is Delhaize wel zo sociaal als het zich die ene week van het jaar voordoet ?!...

Eigenlijk alles behalve... maar bij gebrek van wat kritische kl#ten aan ons maatschappelijke lijf ~of die van de VRT~, die deze onzin eventjes ten gronde zou kunnen uitspitten & de verdoken crimininele voedselverspilling die daar voor de rest van het jaar gebeurt, aan de kaak zou kunnen stellen... slikken wij die onzin dus toch maar weer eens totaal kritiekloos !!

...& Men zegt er ook wel niet bij, dat u het in feite bent die deze ganse feest betaalt, want buiten zijn magazijnen ten dienste te stellen, doet Delhaize NIETS !!... Want 't is niet dat Delhaize voor elke aankopbon van u, een aankoopbon van Delhaize schenkt !!

Kortom... u & alleen u betaalt dit feest !!

...

Wij zetten het hier voor u nog eens op een rijtje, wat door ons reeds talloze malen werd aangehaald in onze beschouwingen : (lees zo bijvoorbeeld ook eens...)

# Delhaize PART I : ″Koffiekoeken voor konijnen″...

# Delhaize PART II : ″Een zakje Delhaize voor de voedselbank ?!″ ...ofte... ″Hun enige èchte politiek... àlle overschot... de container op !!″...

# "ACTIE Delhaize !! ...van 16 tot & met 22 OKTOBER 2008 !!"...

# ...

Voilà !! ...& het is juist dàt wat ons zo nu en dan & méér dan eens verschrikkelijk ergert & wat wij op zich nogal heel misselijkmakend vinden aan deze hele toch wel "sociaal-ogende" campagne... Het is niet meer dan wat oppervlakkige schone schijn om het geld uit uw zakken te ritselen !! !!
...Dat het "oh-zo-sociaal-ogende" grote concern Delhaize, de volle 52 weken van het jaar, elke dag opnieuw HON-DER-DEN, zoniet DUI-ZEN-DEN kilo's perfect consumeerbaar voedsel aan de achterkant van z'n schone winkelmagazijnen in de afvalcontainer mikt !!

Dat Delhaize er al eens mee begint om dàt "overschotje" van perfect consumeerbaar voedsel door te geven aan voedselbanken die zelf méér dan behoorlijk moeten krabben om er te komen !! Dàt zou pas ethisch & sociaal zijn !!


...


Uit "wàt" bestaat onze ACTIE ?!...

Om te beginnen hebben wij niet alleen een zéér duidelijke voor zich sprekende affiche gemaakt, maar eveneens een zeer beleefde brief opgesteld, waarbij wij onomwonden protesteren tegen de huidige gang van zaken & waarbij we Delhaize oproepen om de zaken totaal anders aan te pakken... & we stellen u trouwens beiden, zowel de affiche, als de brief graag ter beschikking !!

De affiche werd overigens uitgevoerd in zowel 'n A3 als 'n A4-formaat, down te loaden onderaan dit artikel !

...

Als eerste, een voorbeeld van de affiche...

...

Als tweede, een voorbeeld van de desbetreffende protestbrief aan de Delhaize-verantwoordelijken, het Delhaize-Concern dus...

...

"Euh... maar wat kan ik met deze brief doen ?!..." horen we jou reeds vragen. We zetten de verschillende mogelijkheden hierbij eventjes op een rij.

Om te beginnen kan je deze brief hier in pdf-formaat downloaden... Maar denk eraan, we hebben reeds voorzien dat ie dubbelzijdig afprint. Op de achterkant komt dan het bewuste STOP-logo te staan in A4-formaat... Kwestie van de zaken toch wel héél duidelijk te stellen, want we zouden toch niet graag hebben dat men er overheen leest nietwaar...

1. Je kunt vervolgens jouw afgeprinte brief gewoon bij uw volgende bezoek voor boodschappen aldaar aan de kassa afgeven, met de vraag deze aan de zaakvoerder van de winkel te overhandingen... & geloof het of niet, ...*GRIJNS*... die komt dan heus wel op de juiste plaats terecht !! ...& Maak je er géén punt van om jouw naam bekend te maken, onderteken dan deze brief... Het maakt hem des te persoonlijker !

2. Je stuurt het PDF-briefje al dan niet in combinatie met een persoonlijk briefje van jou, in mail-vorm aan één of aan àlle volgende adressen...

Communications Manager
Barbera Hoppenbrouwers
mail : media@delhaizegroup.com

In dit geval kan je ook faxen... +32 (0)2 412 29 76De Gedelegeerde Bestuurder
Pierre-Olivier Beckers
mail : pbeckers@delhaizegroup.com


PS : ...& laat het ons AUB beschaafd houden, wat wil zeggen : hou het dus op één beleefde mail te sturen & niks meer !!3. Je wilt hier wel enkele postzegels aan spenderen ?!... Je stuurt het geprinte PDF-briefje al dan niet in combinatie met een persoonlijk briefje van jou, in brief-vorm aan één of aan àlle volgende adressen...

Delhaize Group Support Office
Square Marie Curie 40
1070 Brussels - Belgium

In dit geval kan je ook faxen... +32 (0)2 412 22 22Delhaize Group Registered Office
Delhaize Group SA
Rue Osseghemstraat 53
1080 Brussels - Belgium

In dit geval kan je ook faxen... +32 (0)2 412 21 94


PS : ...& Ook hier, laat het ons AUB beschaafd houden, wat wil zeggen : hou het dus op één beleefd briefje te sturen & niks meer !! Méér nog, frankeer je brief ook zoals het hoort, want anders kan die & zal die ook geweigerd worden !! Hoe zou je immers zelf zijn !!4. Je maakt hier zelf &/of in samenwerking met een organisatie flyers van...

# ...&/of je kunt deze bussen bij jou in de buurt...

# ...&/of je deelt deze uit aan vrienden & bekenden...

# ...&/of je deelt deze uit aan de plaatselijke Delhaize...

PS : ...& Ook hier !! Hou dit AUB beschaafd !!5. Je stuurt deze hele zwik, van wat je hier nu allemaal komt te lezen door aan àl je vrienden & bekenden, evenals aan àlle mogelijke organisaties waarvan jij denkt dat het relevant is dat zij hiervan op de hoogte zijn...

Wil je ten andere dit ganse artikel in mailvorm ontvangen zodat je dit kunt doorsturen ?!... Géén enkel probleem !! Stuur ons een mailtje : kitokojungle@gmail.com & wij sturen jou een "kant-&-klare" mail met àlles erop & eraan, die je enkel maar hoeft door te sturen !!

...& Als iedereen hier een beetje "ZIJN" of "HAAR" verantwoordelijkheid in neemt & zich eens NIET onverschillig afwentelt... Dàn... ja DAN... !!

...   Last but not the least !!

Wilt u daadwerkelijk iets geven &/of doen ?!... Geef dan iets aan uw regionale of plaatselijke voedselbank !! Organiseer iets... & doneer ! Maar hou u vooral ver weg van schij(t)(n)vertoningen à la Delhaize & Co, die enkel als doelstelling hebben om er zélf beter van te worden, hetzij publicitair, hetzij commercieel, hetzij financieel !!...

...

Men zegge 't dus voort !!...
Niet aarzelen !! ...gewoon DOEN !!

BIJLAGEN (*) :

----------
(*)Allemaal stuk voor stuk down te loaden in een print- & kopie-vriendelijk PDF-document !!...
----------


# Dè protest-brief :
http://www.4shared.com/file/63883695/cdcec459/Protestbrief-Delhaize.html

Màààrr... LET OP ! Deze brief wordt normalerwijze recto-verso afgeprint & bevat dus zowel "dè brief" als de A4-affiche. Als u dus meerdere bladen in de papierlade van uw printer hebt steken, komt er dus respectievelijk eerst de affiche & vervolgens de brief uit !

# Dè A4-affiche :
http://www.4shared.com/file/63887966/57615946/A4-affiche-STOP-voedselverspilling.html

# Dè A3-affiche :
http://www.4shared.com/file/63887780/2a1ffcf7/A3-affiche-STOP-voedselverspilling.html

...

Mocht je trouwens problemen hebben met de bijlagen &/of nog andere wensen koesteren hieromtrent ?!... Laat ons gewoonweg iets weten via kitokojungle@gmail.com & wij helpen u graag verder !!

15-10-2008 om 19:46 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
14-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beste "vrijwilligster" & Beste ″Alain″,
....van onze verslaggever ter plaatse

Beste "vrijwilligster" & Beste ″Alain″,

Vooreerst een uitgebreid édoch feestelijk dankwoord in combinatie met onze welgemeende eeuwige erkentelijkheid voor jullie onbevangen ijver & toch wel euvele moed waarmee jullie de pen ~lees : de muis & het computerklavier~ in ons gastenboek ter hand hebt weten te nemen om toch maar te reageren op onze stichtende beschouwing "ACTIE Delhaize !! ...van 16 tot & met 22 OKTOBER 2008 !!"... Het betekent alleen maar hoeveel wij u hebben weten te raken & weten te beroeren... Het moet & zal gezegd door ons, zulks siert u... zoveel zelfs, dat u zich vanaf nù mag voelen glimmen & twinkelen als een veel te vroeg opgesmukte kerstboom !!

Vergeef ons onze geestdrift, maar wij ontvingen 3 ~drie~ reacties in minder dan één week tijd !! ...& Dàt slechts na 'n ampel negenduizend negenhonderd & zoveel pageviews door slechts een vierduizend negenhonderd & zoveel bezoekers... Nu begrijpt u hoogstwaarschijnlijk de complete commotie & consternatie die er bij ons ter algehele redactie heerste !! Wij waren niet alleen ten zeerste geroerd, ontroerd & beroerd, maar nog meer waren wij ten zeerste verwonderd, ware het niet intussen met een zekere deemoed & onvervalste schroom, ofte misplaatste schaamte bevangen & overvallen om zoveel erkentelijkheid & welwillendheid in dit duister cybermoeras aan de andere kant, de verste uithoek van deze virtuele wereld...

...In navolging van de Grote Fortis & Dexia-Feestelijkheden in Monaco, werd er bij ons ten huize van de redactie op een ietsje bescheidener wijze het feestgedruis ingezet... Het beperkte zich tot de "Olijke Vrolijke Huysch-techniek" van de alomgekende & beruchte ″La Machine qui fait pssschittt″...

...Dit volkse kleinnood waar men ons ooit in betere tijden mee wist te amuseren, levert bij ons in combinatie met de goedkoopste witte Huysch-wijn ~'n bescheiden 5-liter-bidonneke "foezel" à 53 €urocent de liter~ ...de weinig of niet bekende, maar reeds te duchten ″Champenoise Cloaca Maxima″ op, die bij ons overigens ~zelfs bij grootverbruik~ géén enkele kater nalaat... Dit kon nu zelfs niet eens de verderzetting onzer onbetamelijke pret- & feeststemming des zondags in het gedrang brengen... Maar hélaas-hélaas... zelfs in combinatie met de volledige inhoud van dàt vat voor een intensief édoch doorgedreven consommatief gebruik, konden wij met de beste wil van de wereld niet achterhalen waarom jullie nu eens persé in ons gastenboek moesten reageren & NIET volgens de toch wel normale gangbare & geplogen blognormen onderaan het artikel via ″REAGEER″ ... Maar deze hoogstwaarschijnlijk compleet abusieve gedachtengang van onzentwege volkomen ter zijde, want dit zijn slechts onnozele & vooral tè verwaarlozen details die onze op-een-ei-nà-oh-zo-krankzinnige geest weten bezig te houden...

Hoe dan ook... "Nos félicitations sincère"... U behoort vanaf nu tot de crème de la crème van "enkele uitzonderlijk moedigen", dè succulente intelligente elite van dit kleine blogwereldje hier, die hier ontegensprekelijk dùrven te reageren op wat wij in onze onmiskenbare uitingsdrang hier alweer enige tijd geleden zijn komen te schrijven in verscheidene van dergelijke epistels. ...& We zeggen & schrijven dan ook heel opzettelijk "enkele uitzonderlijk moedigen", omdat het ook letterlijk tot slechts enkele beperkt blijft die hier ~durven of is het wensen te~ reageren... Want voor de rest heerst er hier de door ons alom gekende grote, alles overweldigende ongelofelijke stilte... Een museumdirecteur met een tentoonstelling over Diep-Christelijke Kunsten zoals "Hèt Vermaarde Vlaemsche Melkkrukschilderen Eind 20ste Eeuw in Onze Vlaemsche & Zuyd-Nederlandsche Contreien" zou voorwaar jaloers zijn op zulks een verpletterende stilte tijdens een groepsvisitatie van onze Belgische Boerinnenbond mèt bezichtiging van het tentoongestelde oeuvre !!

Maar in het licht van de recente wereldgebeurtenissen, waarbij menige Belg & Vlaming zijn zuurverdiende spaarcenten naar de Filistijnen zag verhuizen & waarbij het voor sommigen héél pijnlijk duidelijk werd dat menig aandeel niet meer dan slechts een waardeloos papierenvort waandeel bleek te zijn, hebben we daar natuurlijk alle begrip voor... Het zal je immers maar overkomen, dat je op enkele maanden, weken, dagen tijd jouw 10 of 20 jaar zuurverdiend spaargeld tot niets ziet verdampen... Er zijn al voor minder grote & kleine familiale drama's in dit Belgenland geschied. Maar goed, onze eerste beschouwingen over dit maatschappelijk pijnpunt waren al wel een ietsje ouder, dus dat excuus van Truus gaat hier niet echt op...

Màààrr zoals reeds gesteld & gezegd, vonden wij dus ~zegge & schrijven~ 3 reacties in ons gastenboek & dit naar aanleiding van onze beschouwing "ACTIE Delhaize !! ...van 16 tot & met 22 OKTOBER 2008 !!"... Reacties, dewelke we u uiteraard niet willen onthouden om te lezen...

...& Uiteraard slecht als we zijn, kunnen we het natuurlijk ook niet nalaten om er op te reageren & wat zaken duidelijk te stellen... gewoon een kwestie van wat misvattingen over onze bedoelingen te voorkomen & deze in de toekomst uiteraard te vermijden...

Laten we om te beginnen stellen, dat we het bijzonder jammer vinden indien goedmenende personen ~lees : mensen~ &/of groepen zich aangevallen &/of persoonlijk aangesproken zouden voelen, als ware het dat we hun inzet zouden miskennen &/of in twijfel zouden ~durven te~ trekken, want dit is geenszins het geval... Integendeel is hun tomeloze & blinde idealistische bewogenheid & inzet ons zelfs niet vreemd, édoch heel wel bekend !! ...Alleen dient u ons toe te staan dat wij nog al eens cynisch durven te zijn over zogezegd menselijke altruisme, zeker als we daar enig commercieel ~lees : winstgevend randje~ aan te bespeuren valt... Armoede is tenslotte ook big bussiness

...& in "sé" hebben wij ook niks persoonlijks tegen "Den Delhaize" of tegen een actie zoals "een zakje Delhaize, of een handvol bonnen voor de Voedselbank" !! ...waarom zouden we... Al is er dààr 'n grote MÀÀÀRRrr...

Als wij in ons betoog niet verwijzen naar de gelijkaardige bonnen-campagne van de Colruyt, is dat omdat wij na persoonlijk contact met de plaatselijke Colruyt-verantwoordelijke er van op hoogte werden gebracht dat de organisatie van onze voedselbedeling mits een toestemming van het Colruyt-hoofdkwartier zich zou mogen verheugen op een rechtstreekse toelevering van mogelijke overschotten allerlei... Dit in schril contrast met de verantwoordelijken van de door ons bezochte & bevraagde Delhaize's, die zonder enig verpinken stelden hun voedseloverschotten linea recta naar de afval-container te verwijzen, ondanks onze bede tot schenking onder levenden aan deze organisatie...

Het hoeft dus geen verwondering dat wij na enkele van zulkse voorvallen op een rij, wij onze virtuele pennen op z'n puntigst geslepen hebben, teneinde deze vervolgens met gepaste geestdrift in het vitriool te soppen waarmee wij schrijven om zodoende kond te maken van onze algehele menselijke & individuele verontwaardiging & ergernis...

Is het dan verwonderlijk dat wij in tijden van zogezegde besparingen allerhande ~behalve dan bij de besparing op het creëren van een nieuwe lichting van zo'n klein half miljoen "Nieuwe Arme Belgen" !!~ dat wij protesteren tegen deze criminele voedselverspilling die zich toch maar dagelijks onder onze eigenste neus afspeelt & dàt terwijl er ondertussen wel èchte hongerigen & behoeftigen in dit land rondwaren die op zoek zijn naar deftig eten ?!... Bedenk dus ook maar ineens de beschamende "energie-verspilling", evenals het verloren geld dat ook nog eens onlosmakelijk verbonden is aan deze kwistige verspilling ?!... Alsof dit allemaal zo de normaalste zaak is in deze tijden van crisis ?!...

Combineer dit op zich perverse gegeven dan nog eens met de perverse & misselijkmakende publiciteitsstunt van een Concern als Delhaize, het protserig aannemen van de air & de flair van een zogezegde "sociale bewogenheid", terwijl het in de realiteit niet méér doet dan winst genereren, zeg maar winst parasiteert op de rug & de miserie van de minst bedeelden van onze samenleving, waar het zich in feite voor de rest van het jaar "géén éne moer" .. géén bal, géén fuck, géén knijt, géén jota & géén sikkepit ... etceter-etcetera... van aantrekt ?!...

Zulke onzin gaat ons "gezond verstand" dan te boven, daar voelen wij ons als klant van Delhaize & van al die andere Concerns ons nu eens behoorlijk genaaid & voorgelogen sie !!

Verder koesteren wij dus het onmiskenbare donkerbruine vermoeden dat u dus hoogstwaarschijnlijk iet of wat verloren bent gelopen in de hoop indrukken die we u door de strot hebben geramd... &/of dat u overrompelt waart door de bombastische overvloed & de barokkerige omslachtigheid in het woordgebruik van onze bijdrages... U zou zo ook de eerste niet zijn die hierin verzuipt &/of daar een geconstipeert gevoel aan over houdt. Vooral als dit alles nog eens in deze gecombineerd wordt met het alomgekende tijdsgebrek van heden ten dage, de handicap van ook nog eens volledige aandacht te kunnen schenken aan de kleine lettertjes &/of de toevallig gemaakte zijsprongen... plus verder nog eens mogelijks een tekort aan begrijpend lezen, wat overigens iets totaal anders is dan snel-snel diagonaal lezen & verticaal klasseren omdat de essentie ontgaan is... Kortom mogelijkheden & valabele redenen genoeg...

Om te beginnen hebben we het NIET over producten die "over datum" zijn... Het is ons immers maar al te goed bekend dat die producten volgens de heersende wetgeving ~zelfs~ niet meer weg gegeven mogen worden, maar inderdaad ~jammer genoeg~ moeten vernietigd worden. Op zich is dat een compleet andere discussie, die inderdaad met andere diensten & andere mensen, dan die van een Concern als Delhaize zouden moeten gevoerd worden... & in het licht van de huidige gebeurtenissen, zou dit misschien ook héél dringend eens moeten gebeuren !!

Misschien moest men daarrond maar eens wat daadwerkelijke politieke moed (?) verzamelen & betonen... Wat iets anders is dan gratuite verkiezingspraatjes verkopen !!Màààrr waar gaat het in ons betoog dan wèl over ?!...

Wij hebben het in onze beschouwing over producten die TOT & MET VANDAAG nog wèl mogen verkocht worden & die dus tot middernacht wettelijk in orde zijn. Deze producten mogen MORGEN dan weer niet meer verkocht, noch weggegeven worden aangezien VANDAAG hun laatste dag was voor verkoop. In principe mogen deze producten dus na het sluitingsuur van de winkel echter nog wel op een volkomen legale & wettelijke manier worden weggeschonken aan een organisatie die zich met voedselbedeling bezig houdt & in principe mogen deze zelfde producten echter ook nog wel door die zelfde organisatie VANDAAG worden weggeschonken aan behoeftigen... Kortom mits wat organisatie & wat menselijke goodwill zou er zonder veel extra moeite wonderbaarlijk véél voedsel kunnen gerecupeerd worden dat anders alleen maar volkomen onnodig onze onzinnige afvalberg vergroot... & nog eens onnodig véél geld kost !!

Ons gaat het er om, dat men deze producten devalueert van volwaardig & perfect te consumeren voedsel tot te vernietigen afval... & dat op een tijdspanne van een paar uur tijd... Welk een volkomen zinloze verspilling & dàt op elk front !!

...& Dat dit alles ""her"-denken enige vorm van àndere organisatie &/of "ànder" organisatorisch denken vergt, daar zijn we ons al te zeer van bewust... maar dat lijkt volgens ons ook géén onoverkomelijk probleem !!

Net zo goed als dat er bij groenten & fruit, evenals bij brood e.d.m., nóg andere normen gelden & gehanteerd worden... Ook dat is ons eveneens bekend...

...

Laat het misschien daarom duidelijk zijn, dat wij ons in deze slechts deemoedig opwerpen als "ongevraagde expert", als "onvrijwillige ervaringsdeskundige" & als "getuige van ontegensprekelijk onbelangrijke gebeurtenissen mèt grote gevolgen aan de zelfkant van onze maatschappij"... Wij doen niet meer dan aan wat vervelende "Oorlogs"-verslaggeving, rechtstreeks vanuit de loopgraven & de onderbuik van de verdoken armoede & de bijhorende ellende... In sommige gevallen doen wij zelfs konde van de intermenselijke & filosofische armoede bij het zelfgenoegzaam volkje van intelligentia & alternativo's die stekeblind & potdoof blijken te zijn voor het wel & wee van zijn medeburger & zijn mede-landgenoot & die hun maatschappelijke & menselijke betrokkenheid slechts beperkt willen zien tot hun diensturen & de door hun te benaderen doelstellingen, wat overigens heel begrijpelijk is allemaal, maar wat niet erg constructief bijdraagt...

Maar tot ons spijt kunnen wij echter niet zomaar doen alsof wat we om ons heen zien gebeuren, wat we "proeven" in de sfeer van het beleven, in het mogen, het moeten & het kunnen ruiken. De valse nostalgie dat het persoonlijk aan den lijve ondervinden ook allemaal zo mooi, zo fantastisch & zo schitterend zou zijn, want dat is in het geheel ook niet zo... Elke onverschilligheid die wij bemerken is op zijn manier even dodelijk ! Wij brengen als oorlogscorrespondent slechts konde van hedendaagse verhalen die niemand wilt horen of niemand wilt kennen, alleen al omdat zij ons herinneren aan ons menselijk & maatschappelijk falen... iets waar we maatschappelijk, politiek & menselijk natuurlijk kost wat kost NIET aan herinnerd willen worden...

In dat opzicht willen wij dus last but not the least hierbij de goedmenende persoon uit het diepste van ons hart bedanken voor de wijze raad die onze scribent van u mocht ontvangen. Hij onderschat nog al te vaak, neen - wàt zeggen we !!... hij ontkent doodgewoon het feit dat hij zou beschikken over enige capaciteiten &/of kwaliteiten whatever & dit is natuurlijk niks nieuws onder de zon... Want sommigen zijn met deze vaststelling er zelfs in geslaagd om grootse literaire kunstwerken te schrijven... Iedereen heeft immers Musils roman "de man zonder eigenschappen" gelezen of tenminste op het nachtkastje of zijn salontafel liggen. ...& Bescheiden als onze scribent in wezen ook is, of is er dan toch enige zelfkennis mee gemoeid ~alhoewel deze kwalitatief zeker dubieus zal zijn~ voelt hij zichzelf dus zeker niet in staat om deze &/of zulkse grootse prestatie te evenaren, laat staan in staat om iets in die richting te ondernemen... Hem rest dus enkel de tweede oplossing die ons aangereikt wordt door een ander groot denker, namelijk George Bernard Shaw. Van hem onthouden & koesteren wij zijn citaat : ″Martyrdom is the only way a person can become famous without ability." Wij vermoeden echter dat de persoon die aan onze scribent van dienst deze goede raad geeft, diens levenshouding & -filosofie enigszins & dus lichtelijk verkeerd interpreteert & vanuit een zeer beperkte visie ook jammer genoeg direct veroordeelt... Maar het is zonder enig probleem door ons deemoedig toegegeven... het verschil tussen zelfmedelijden & martelaarsschap is soms flinterdun... & deze misvatting weze hem dus in al zijn onwetendheid & betweterigheid vergeven...

Uw ontegensprekelijke dankbare...

14-10-2008 om 12:19 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
13-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LDD als EXTREMIST...
....van onze verslaggever ter plaatse

Wel beste lezertjes, het begint ons stilaan duidelijk te worden dat we ernstig rekening zullen moeten beginnen houden met de LDD-programmapunten... De recente peilingen zetten LDD immers op de derde plaats van de Vlaamse partijen. Vóór het Vlaams Belang en de Sossen en achter de tsjeven en de liberalen. Dit zijn nogal vrij pijnlijke prognoses waar we zo stilaan zullen moeten mee leren leven. Wij zullen dus vanaf nu toch wel enige aandacht ~moeten~ besteden aan hun uitspraken. Zo zullen we hun geloofwaardigheid ook kunnen testen, want wie mee aan het beleid wil morrelen moet weten wat hij vertelt. Vinden wij tenminste...

Sjacheraars en bedriegers vinden wij niet leuk en dat zullen we met de nodige onderbouwde argumenten dan ook van de daken schreeuwen wanneer we zulke exemplaren ontdekken.

Wij doen alvast een eerste testje met de uitspraak van LDD'er Rob Van de Velde over de wachtuitkeringen. We geven eerst de bronvermelding en citeren dan integraal de persmededeling.

Bron : http://www.politics.be/persmededelingen/19656/

...

...

LDD: Afschaffen wachtuitkering kan tot 50.000 banen opleveren”

(27/09/2008) “De wachtuitkering afschaffen kan tot 50.000 banen opleveren.” Dat stelt Rob Van de Velde, kamerlid van Lijst Dedecker (LDD). Verwacht wordt dat het systeem van de wachtuitkeringen dit jaar 730 miljoen euro zal kosten. “Het geld dat we hiermee besparen moeten we inzetten voor activering,” zegt hij.

Zo zouden schoolverlaters die binnen de zes maanden aan de slag zijn, een premie krijgen van 2.000 euro. Dat zou zo'n 220 miljoen euro kosten. Met het half miljard dat overblijft, kunnen de vennootschapstarieven naar beneden gehaald worden. Een maatregel die tot 50.000 banen opleveren.

Van de Velde: 'Op die manier schaf je de uitgaven af, zonder aan andere sociale maatregelen te raken die daaraan gelinkt zijn. De tussenkomst in de ziekteverzekering bijvoorbeeld blijft zo behouden.'Only in Belgium

België is het enige land in Europa dat een systeem van wachtuitkeringen heeft. De Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) pleit dan ook al langer voor de afschaffing hiervan.

Van de Velde: “Het is nogal pervers dat mensen die nog niets hebben bijgedragen aan het sociaal stelsel, meteen ondersteund worden. Zodra jongeren de arbeidsmarkt betreden, moeten ze helpen de solidariteit mee in stand te houden.”

Wie er toch niet in slaagt om aan de bak te komen, kan bij het OCMW terecht.

'Daar moet je werkbereid zijn, en is de controle veel strenger,' zegt Van de Velde.Verdoken transfer

Voor LDD is er nog een reden om de wachtuitkering af te schaffen.

“Door de scheeftrekking tussen Vlaanderen en Wallonië zijn dit verdoken transfers,” stelt Van de Velde.

Volgens de cijfers van de RVA hadden in de eerste helft van dit jaar 20.737 Vlaamse werklozen recht op een wachtuitkering. In Wallonië waren dat 70.520. Voor Brussel gaat het om 16.838 rechthebbenden.

Van de Velde: “Dat is een transfer van 314 miljoen naar Wallonië. Aan dit soort solidariteit zijn grenzen. Er moet evenwichtiger en meer verantwoord met belastinggeld worden omgesprongen. Bovendien is het gewoon een dure maatregel, die niet goed werkt. Want op het einde blijf je met 110.000 werkloze jongeren zitten.”

Rob Van de Velde
Joeri Casteleyn – pers en communicatie

...

Als we dit lezen lijken er inderdaad redelijke argumenten naar voor geschoven te worden. Wij treden de stelling bij dat België dus wel degelijk het enige land is dat dit soort uitkeringen toekent. Wat hier echter onder de mat wordt geschoven is dat België één van de strengste landen is om toegang te krijgen tot werkloosheidsuitkeringen. En we vonden een document dat hier een zeer duidelijke uitleg over geeft.

Bron : http://www.belspo.be/belspo/home/publ/pub_ostc/SoCoh/rSO01004_nl.pdf en we citeren een stukje :

...

...

( ... )

Bij het bestuderen van deze activeringsinstrumenten in de bijstand is het belangrijk om te achterhalen waarom de doelgroep geen beroep kan doen op de werkloosheidsverzekering. Het bijstanden werkloosheidsstelsel verhouden zich immers tot elkaar als twee communicerende vaten. Hoe strenger de toegangs- en uitsluitingsregels in de werkloosheidsverzekering, hoe groter de kans dat men op het bestaansminimum moet terugvallen. Omwille de relatief strenge referte-eis om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering behoren jonge werklozen met een onvoldoende arbeidsverleden tot de risicogroep voor de bijstand. Pas wanneer zij minstens 312 dagen hebben gewerkt in een periode van achttien maanden voorafgaand aan de werkloosheid kunnen zij aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. België is binnen Europa op dit moment één van de strengste landen geworden wat betreft de initiële toegang tot de werkloosheidsverzekering. Anderzijds is België het enige Europese land dat aan schoolverlaters, enkel en alleen op basis van hun studies, een wachtuitkering biedt. Hiertegenover staat een relatief lange wachttijd vooraleer men gerechtigd is op deze wachtuitkering. De bedragen van deze uitkering variëren in functie van de leeftijd en de gezinstoestand van de gerechtigde. Voor jongeren die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt, is het bedrag van deze uitkering lager dan het bestaansminimum; zij kunnen zich tot het OCMW wenden voor een aanvullend bestaansminimum. Voor de overige categorieën van jongeren geldt dat het bedrag van hun wachtuitkering sinds het Lenteprogramma in 2000 hoger is dan het bestaansminimum. Ook behoren academische criteria tot de toegangsvoorwaarden van het systeem van wachtuitkeringen, waardoor niet alle werkloze schoolverlaters in aanmerking komen voor deze uitkering. Er kan dus gesteld worden dat naast de jonge werklozen met een onvoldoende arbeidsverleden, ook alleenstaande werkloze schoolverlaters in de wachttijd voor hun wachtuitkering, alleenstaande werkloze schoolverlaters met een wachtuitkering onder het bedrag van het bestaansminimum en werkloze schoolverlaters die niet voldoen aan de toegangsvoorwaarden (bv. door het vroegtijdig stopzetten van de studies) voor wachtuitkeringen dé risicogroepen bij uitstek zijn om in de bijstand terecht te komen.

( ... )

...

Volgens onze bescheiden mening kan je dus niet vertellen dat we het enige land zijn die zogezegd zulke vrijgevigheid betoont als je vergeet te vermelden dat we wel heel erg streng zijn voor een andere uitkering... Maar dat zal natuurlijk een kleine vergetelheid zijn...

Men spreekt in het perscommuniqué wel een tijdje over jongeren en activeringsbeleid maar dat verdwijnt gauw in de vergeethoek om dan plots uit te pakken met en we zullen nog maar eens citeren : "Volgens de cijfers van de RVA hadden in de eerste helft van dit jaar 20.737 Vlaamse werklozen recht op een wachtuitkering. In Wallonië waren dat 70.520. Voor Brussel gaat het om 16.838 rechthebbenden."

Plots valt dus de link naar de jongeren weg en spreekt men van "Vlaamse werklozen" en Wallonië en Brussel. Wij hebben hier toch wel de indruk dat men hierdoor een torenhoog probleem wil verzwijgen. Het gaat hier inderdaad over zeer correcte cijfers maar wel specifiek over de JEUGDWERKLOOSHEID. Steek dat nu allemaal eventjes in jullie geheugen, want Brussel en Wallonië hebben hier wel degelijk een zeer zwaar probleem dat niet zomaar eventjes op te lossen valt met de wachtuitkeringen af te schaffen en eigenlijk een transfert te realiseren naar de bedrijven. Want dit is de kern van het voorstel. LDD wil niet de jeugdwerkloosheid aanpakken maar een cadeau geven aan de bedrijven door hun vennootschapstarieven te verlagen. Wij noemen dit crimineel gedrag !! We geven hierbij enige uitleg over het probleem van de jeugdwerkloosheid in Brussel en Wallonië zodat iedereen de ernst van het probleem beter weet te plaatsen.

Bron : http://www.trends.be/nl/economie/beleid/4-1408-45214/-situatie-jeugdwerkloosheid-brussel-en-wallonie-zorgwekkend-.html en we citeren :

...

...

"Situatie jeugdwerkloosheid Brussel en Wallonië zorgwekkend"

17/09/2007 17:00

Zo'n 35 procent van de jongeren in Brussel tussen 15 en 24 die zich in 2006 aanboden op de arbeidsmarkt, was werkloos. Ook in Wallonië (31 procent) is de situatie zorgwekkend. In Vlaanderen bleef het aantal beperkt tot 12,5 procent. Dat blijkt uit het Oeso-landenrapport. Het gemiddelde van de EU15 bedraagy 17 procent.

De cijfers werden bekendgemaakt door het Leuvense Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE).

In Europees perspectief scoort Vlaanderen redelijk goed. Slechts 8 landen kenden vorig jaar een lagere jeugdwerkloosheid, met aan kop Nederland en Denemarken. "Wel zien we dat van de 8 landen met een vergelijkbare totale werkloosheidsgraad Vlaanderen de hoogste jeugdwerkloosheid kent. Dat betekent dat Vlaanderen een redelijk grote kloof kent tussen de totale en de jeugdwerkloosheid". In Vlaanderen was in 2006 5 procent van de totale beroepsbevolking werkloos, in de EU 8, in Walloinë 12 en in Brussel 18.

Jongeren zijn in Vlaanderen dus veel vaker werkloos dan de totale bevolking. In Vlaanderen is dat respectievelijk 12,5 tegenover slechts 5 procent. Overal in Europa is de arbeidsmarktsituatie van jongeren minder rooskleurig dan die van de oudere leeftijdgroepen. Dit heeft volgens de WSE-onderzoekers te maken met het gebrek aan werkervaring van jongeren.

Bovendien worden ze vaker aangenomen met een tijdelijk contract of een uitzendcontract zodat ze ook vaker terug in de werkloosheid belanden.

(bron: Belga)

...

Hallucinante cijfers dus en deze zullen met dit idiote voorstel van de afschaffing van de wachtuitkering niet worden opgelost want de vennootschapstarieven verlagen garandeert bij ons weten niet één enkele bijkomende baan !!... Bovendien zou men bij de afschaffing van de wachtuitkering de meesten moeten laten genieten van een werkloosheidsuitkering zodat de winst waarschijnlijk nul zal zijn... LDD citeert dan maar het oesorapport dat deze afschaffing bepleit. Dat laatste is correct en staat er in vermeld maar wij vinden nergens een spoor terug in dat rapport dat het aldus uitgespaarde geld dan maar naar de bedrijven moet gaan. Integendeel er staan een heleboel aanbevelingen in op welke manier men best de jeugdwerkloosheid zou aan pakken. Hiervan vinden wij dus geen letter, geen komma terug bij LDD. Weer een kleine vergetelheid waarschijnlijk... Wij zijn evenmin fans van oesorapporten, maar als men ze dan toch inroept als referentie moet men tenminste de eerlijkheid hebben om gans het rapport uit te leggen. Zich beperken tot wat in het eigen kraam past is fundamenteel oneerlijk en vervalst de zaak...

Hierbij geven wij de link naar de samenvatting van het oesorapport in de nederlandse vertaling : http://www.oecd.org/dataoecd/6/1/38037805.pdf

Vervolgens gaan we verder met de bekende Vlaamse treurzang over al dan niet verdoken transferts.Wij horen zulke uitspraken altijd graag en hier heeft LDD dus gelijk MAAR als we spreken over uitkeringen kunnen we maar best alle statistieken bekijken en dan gaan we even neuzen op de site van de RVA.

...

...

Groep II.1 - Tijdelijke werkloosheid en verwante uitkeringen


...

Groep III.2 - Loopbaanonderbreking en thematische verloven


...

Groep III.3 - Tijdskrediet


......

Jullie zullen samen met ons significante verschillen tussen sommige Vlaamse en Waalse uitkeringsgerechtigden opmerken die toch wel wijzen op een omgekeerde (verdoken?) tranferts of niet soms... en waarom wordt dit dan niet vermeld en gaat men toch maar liever zeuren op het klassieke thema van de transferts van Noord naar Zuid ???

Als we dit nu allemaal op een rijtje zetten kunnen we toch maar alleen besluiten dat LDD of ons Robke VdV in dit geval, ons duidelijk voor idioten neemt. Zij trachten op een goed klinkende manier doodgewoon centen, en veel centen in dit geval, cadeau te geven aan de bedrijven en laten hier zeer duidelijk het probleem van de jeugdwerkloosheid verder verrotten !! Als toetje geven we jullie nog de commentaar van de uiterst-rechtse en ronduit fascistische bende van het Nieuw solidaristich initiatief die echter veel intelligentere analyses blijken te kunnen maken dan LDD. En laat het meteen duidelijk zijn dat we die solidaristische jongens helemaal niet sympathiek vinden maar hier zijn ze toch wel erg ad-rem. En tenslotte kunnen we er nooit genoeg van krijgen dat extremisten anderen voor extremist uitmaken. Dat is altijd dolle pret...

Bron : http://nsalternatief.wordpress.com/2008/09/28/ldd-extremisten-weten-geen-blijf-met-asociale-voorstellen/ en we citeren :

...

...

LDD-extremisten weten geen blijf met asociale voorstellen

Geplaatst door matrix1302 op 28 september, 2008

De extremisten-bende rond de ex-judocoach Dedecker weet duidelijk geen blijf met hun voorstellen ter ondermijning van solidariteit en sociale zekerheid! Hun kamerlid Rob Van de Velde is bevallen van het “schitterende” voorstel om gewoon… de wachtuitkeringen af te schaffen!!! Fatsoenlijk rechts heet dit dan. Van de Velde zijn voorstel is ingegeven door het zelfde pleidooi vanwege de neoliberale stoorzender OESO. Hiermee laat LDD duidelijk zien wat het in petto heeft voor jongeren: pas afgestudeerd en op zoek naar werk, wie dit niet binnen enkele maanden gevonden heeft kan ondertussen gewoon op zijn of haar kin kloppen. Geen inkomen als het van de LDD-extremisten afhangt! Je moet als jongere je eerste stappen in het beroepsleven gaan zetten, solliciteren in het roofdierkapitalistisch systeem is op zich voor velen al geen makkie. Maar LDD meent dat de jonge werkloze schoolverlater al een halve crimineel die maar beter gestraft kan worden omwille van zijn situatie: “het is nogal pervers dat mensen die nog niets hebben bijgedragen aan het sociaal stelsel, meteen ondersteund worden” zo klinkt het.

Hallo???? Met die rederenring gaan we het echt wel ver schoppen. Laten we erop doorgaan: kindergeld? Afschaffen! Want een kind kan nog niks bijgedragen hebben aan ons sociaal stelsel. Steun voor gehandicapten? Afschaffen! Want mindervaliden dragen niet of onvoldoende bij aan ons sociaal stelsel. Enz… Wie krijgt de beloning vanwege LDD voor het afschaffen van de wachtuitkeringen? Rara… de grootste sukkelaars van de wildkapitalistische maatschappij: de bedrijfswereld! Typisch (rechts-)liberaal kromdenken: de werkloze is geen slachtoffer maar dader! De werkloze is een probleem die liefst niet te veel mag kosten, hij is een last. De boodschap van LDD aan de jongeren is duidelijk: je bent nog maar afgestudeerd en je bent al een last als je niet onmiddelijk werk vindt.

Opnieuw meent LDD daarbij het Vlaams-nationalisme in diskrediet te moeten brengen door het mee in het bad te trekken bij de asocialen en op die manier wordt ook het belgicisme bij ondermeer de vakbonden nog aangewakkerd. Vlaams-nationalisme krijgt door dit soort voorstellen en argumentaties een geur van materialistisch egoïsme, geldzucht. Ondermeer daarom keuren we als N-SA elk voorstel tot vorming van een “Forza Flandria” of andere kartels met LDD (en het VLOTT-experiment) af! Het wijzen op de verschillen in wachtuitkeringen (en andere transfers) tussen Vlaanderen en Wallonië is een mes dat aan twee kanten snijdt, profitariaat vanwege het Waalse PS-systeem moet aangeklaagd worden, maar er is een maar… Wij bedanken feestelijk voor het Vlaanderen dat LDD op het oog heeft. Uiteraard ontkennen wij van N-SA die verschillen of het bestaan van, de transfers niet én wij zijn voorstander van een volksnationale sociale zekerheid, dus van en voor de Vlaamse volksgemeenschap. Maar stel dat Vlaanderen vandaag in de sociaal-economische toestand van Wallonië zou verkeren, zouden de “nette” heren en dames van LDD nog steeds zo “Vlaamsgezind” zijn beste lezer? De vraag stellen is ze ook beantwoorden. Voor ons, N-SA, heeft een jonge Vlaamse werkloze recht op een onmiddelijke deftige, welvaarstvaste uitkering in ruil voor verplichte sollicitatiesessies onder strikte overheidscontrole met indien nodig eraan gekoppeld verplichte bijscholing of omscholing én het verrichten van gemeenschapsdienst. Wat de liberale extremisten doen, is de jonge werkloze gewoon aan zijn lot overlaten en hem een uitkering ontzeggen.

...

Wij onthouden ons hier natuurlijk van elke verdere &/of "ongewenste" commentaar...

...

13-10-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!