kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

23-06-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bart Martens en zijn sossengewauwel over decentrale productie
Zoals onze trouwe lezertjes al wel zullen weten is dit blogje geen grote fan van onze grote SP-a-energiespecialist Bart Martens. Deze rooie rakker werd ooit bij de sossen binnengehaald vanuit de groene beweging (BBL) en specialiseert zich in van alles en nog wat van Oosterweelverbindingen tot en met energie. Het is hem natuurlijk gegund over alles en nog wat een opinie te hebben maar wij hebben toch graag gefundeerde opinies. Meesral schort daar bij hem wel het één en het ander als het gaat om echte onderbouwde argumenten. We geven jullie hier onderaan een schitterend voorbeeldje van zijn energiegewauwel. Dit soort opiniestukjes hoort enkel thuis in slechtgeschreven science-fictionromannetjes maar niet bij een sos die beweert energiespecialist te zijn en als dusdanig dan ook een bestuursmandaat bekleedt bij Eandis.
Stel, beste lezetjes dat je een gepensioneerde bent met een pensioentje van net boven de 1000€, een werkloze met een inkomen van 900€ of een jong koppeltje dat net begint te werken, kortom elke kiezer met bescheiden inkomen en je leest dit opiniestukje van een socialist. Je zal je meteen afvragen of je dat allemaal wel kan betalen. Wat erger is, dit is pure onzin. We vonden een verslag van de CREG die wel echte specialisten zijn.  We zetten de inleiding + conclusie van de studie over de impact van de zonnepanelen of een vorm van de door Bartje zo geprezen decentrale productie, op de electriciteitsprijzen even onderaan. Er wordt door de CREG dan een vergelijking gemaakt met een cetrale productie-eenheid een zogenaamde STEG-centrale. Kunnen jullie meteen het verschil zien dus gelul en harde realiteit...hallucinante confrontatie laat ons zeggen...maar één met een gigantische impact op onze portefeuille...

Eerst de grote theorie van Bartje:

Slimme netten zorgen voor democratisering energiemarkt

26/04/2010

Eandis stelde haar proefproject met 4000 slimme meters voor in het Mechelse Hombeek. Wat op het eerste zicht een technische gadget lijkt, een hebbedingetje waarmee meterstanden van op afstand kunnen worden uitgelezen, moet in de praktijk de opmaat worden van een heus slim distributienet dat een ware revolutie inluidt voor onze manier van produceren en gebruiken. Eandis stelde haar proefproject met 4000 slimme meters voor in het Mechelse Hombeek. Wat op het eerste zicht een technische gadget lijkt, een hebbedingetje waarmee meterstanden van op afstand kunnen worden uitgelezen, moet in de praktijk de opmaat worden van een heus slim distributienet dat een ware revolutie inluidt voor onze manier van produceren en gebruiken.

De toekomst is immers aan de hernieuwbare energie en aan de opwekking van stroom op plaatsen waar ook de restwarmte nuttig kan worden benut, bijvoorbeeld voor het verwarmen van serres, zwembaden of gebouwen of voor de productie van stoom. Dat heet warmtekrachtkoppeling. Door de restwarmte nuttig te gebruiken en niet via koeltorens in lucht of water te lozen wordt de energieverspilling die in grote centrales plaatsvindt, tegengegaan. Landen als Denemarken en Nederland demonstreren dat warmtekrachtkoppeling een enorm potentieel heeft (tot vijftig procent van de elektriciteitsproductie). Maar om dat potentieel te benutten, moet stroom wel lokaal geproduceerd worden.

Dat vraagt een ommezwaai in ons huidig gecentraliseerd systeem van energievoorziening, waarbij enkele grote centrales in handen van één monopolist met veel energieverliezen hun stroom over kilometerslange hoogspanningslijnen bij de duizenden afnemers moeten brengen. Dat systeem moet omgebouwd worden naar een decentraal systeem waar consumenten ook producenten worden die met zonnecellen of warmtekrachtinstallaties stroom produceren, hun overschotten op het net zetten of tekorten ervan af halen. Een doorsnee KMO kan een windmolen installeren en beheren. Een ziekenhuis, zwembad of school kan met zijn eigen warmtekrachtkoppeling de nodige warmte en elektriciteit produceren. Steeds meer particulieren monteren zonnecellen op hun dak. En straks volgen micro-warmtekrachtinstallaties, zo groot als een koelkast, de condensatieketel op zodat zelfs gezinnen naast warmte ook stroom gaan produceren. Daarvoor heb je Electrabel niet nodig. Integendeel. De consument kan kiezen en wordt zelfs concurrent van de grote mastodonten. Er is een heel gezonde competitie bezig tussen de producenten van windmolens, zonnepanelen en warmtekrachtmachines. De bedrijven die zonnecellen ontwikkelen slaan mekaar om de oren met rendementsrecords. Massaproductie komt op gang en zal de prijs fors doen dalen. Bij elke verdubbeling van het geïnstalleerd vermogen, daalt de opwekkost met 20% en gezien technologie vaak met sprongen ontwikkelt, kunnen we ons aan nog grotere prijsdalingen verwachten. Duurzame energie is trouwens graag gezien bij steeds meer beleggers.

In dit decentraal model evolueert het elektriciteitsnet tot een soort "internetstructuur" waarop de "prosumenten" overschotjes en tekorten uitwisselen. Om dat tweerichtingsverkeer mogelijk te maken heb je slimme meters nodig die op elk moment aangeven waar welke hoeveelheid wordt geleverd, gebruikt of gekocht. De "slimme meters" waar Eandis nu mee begint te experimenteren, kunnen straks slimme toestellen op zo'n manier sturen dat ze op momenten van piekvraag energie opwekken (warmtekrachtinstallaties) en in dalperiodes stroom afnemen (wasmachines, diepvriezen, inplugbare wagens). Via slimme metering kan de inzet van piekvermogen worden beperkt en optimaliseren de consumenten en decentrale producenten hun verbruik en productie door elektriciteit te verbruiken op momenten van lage stroomprijs en te produceren bij piekprijzen. Zo'n model van energievoorziening is efficiënter, kent minder verliezen en heeft een veel kleiner risico op een black-out. In zo'n model wordt onze stroommarkt niet langer gedomineerd door enkele dominante spelers. Het net wordt publiek domein. Onze energiemarkten worden "gedemocratiseerd" en oogsten overal de natuurlijke energiebronnen. Power to the people!

De transitie naar een duurzame en gedecentraliseerde energievoorziening kent slechts één verliezer: de nucleaire lobby met zetel in Parijs. Die is overigens niet pro-kernenergie omdat ze die technologie zo fantastisch vindt, maar wel omdat die grote centrales als ze langer open blijven een voldongen feit garanderen en decentralisatie, concurrentie en innovatie de pas afsnijden. De levensduurverlenging van kerncentrales verzekert nog eens enkele decennia hun inkomen. Maar ondertussen maken de decentrale productiemogelijkheden een snelle ontwikkeling door en worden ze ook in de praktijk gerealiseerd. De massaproductie komt op gang en je krijgt een massa producenten. Vandaar. Il est douze heures moins cinq. Suez 's éveille.

opiniestuk Bart Martens - Vlaams volksvertegenwoordiger sp.a


Dan de inleiding + conclusie van de studie van de CREG die je vindt op de website van CREG en publicaties

COMMISSIE VOOR DE REGULERING

VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

STUDIE

(F)110506-CDC-1062

over

‘de impact van fotovoltaïsche zonnepanelen op

de Belgische elektriciteitsprijs’

gedaan met toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid,

2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de

organisatie van de elektriciteitsmarkt

6 mei 2011

2/12

STUDIE

In deze studie onderzoekt De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE

ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) de impact van de elektrische energie geproduceerd

door fotovoltaïsche zonnepanelen (hierna “de PV-impact”) op de Belgische elektriciteitsprijs.

Hierbij wordt enkel naar de energiecomponent gekeken en worden de belastingen, de

toeslagen en de tarieven voor distributie en transport buiten beschouwing gelaten.

De impact van de fotovoltaïsche zonnepanelen wordt vervolgens vergeleken met een stoomen

gascentrale (STEG).

Het Directiecomité van de CREG heeft de onderhavige studie goedgekeurd op zijn

vergadering van 6 mei 2011.

~~~~

3/12

1. INLEIDING

1. In de discussie over de subsidiekost van de zonnepanelen wordt het argument gebruikt

dat de zonnepanelen zorgen voor een daling van de prijspieken op de elektriciteitsmarkt. Zo

zouden de zonnepanelen geleid hebben tot een prijsdaling van 10 €/MWh op de Belpex Day

Ahead Market (hierna “Belpex DAM”), de Belgische groothandelsbeurs voor elektriciteit,

tijdens de middaguren van zondag 27 maart 2011, of een prijsdaling van 17%.

2. In onderhavige studie wordt een schatting gemaakt van de gemiddelde daling van de

Belpex DAM prijs ten gevolge van de zonnepanelen. Er wordt gerekend met een

geïnstalleerd vermogen van 800 MW.

3. Tevens wordt de impact geschat voor de Belgische consument door de gemiddelde

daling op de Belpex DAM te extrapoleren voor het totale verbruik. Dat is te verdedigen,

aangezien de installatie van de zonnepanelen een voorspelbare en structurele ingreep is in

de productiemarkt en dus zal de impact op de Belpex DAM meegerekend worden in de

langetermijnprijs die de meerderheid van de consumenten betalen. Wat de grootte is van de

impact wordt niet in deze studie onderzocht. Er wordt daarentegen aangenomen dat de

daling op de Belpex DAM prijs eenvoudig mag doorgerekend worden naar de eindprijs. Dit

betekent dat de resultaten van deze studie in absolute waarde niet noodzakelijk

overeenkomen met de werkelijke prijsimpact. Daarom wordt in deze studie een vergelijking

gemaakt met een andere technologie, namelijk een stoom- en gascentrale (STEG). Deze

studie is dan vooral belangrijk als de impact van de zonnepanelen vergeleken wordt met

deze en andere technologieën.

4. In deze analyse wordt rekening gehouden met het seizoensgebonden karakter van de

volgende factoren:

- aantal uren zon per dag (meer uren zon in de zomer dan in de winter)

- prijsverandering op Belpex (grotere impact van extra energie op de prijs op de middag

in de zomer en op de avond in de winter) 

5. IMPACT STEG-CENTRALE

22. De redenering dat de impact op de Belpex DAM prijzen een argument is om een

productie-installatie te subsidiëren, wordt in deze sectie toegepast op een STEG-centrale

van 450 MW.

STEG-centrale

23. Enkele assumpties ten aanzien van de STEG-centrale:

- Kostprijs: 300 miljoen euro

- Afgeschreven op 20 jaar

- Vermogen van 450 MW

- Draait 6000 uren per jaar op vol vermogen

Produceert zowel in de winter als in de zomer, zonder voorkeur voor bepaalde uren

Indien de overheid de bouw van de STEG zou subsidiëren tegen kostprijs met een lening

tegen 5% over 20 jaar dan is de jaarlijkse afbetaling 24,1 miljoen euro.

24. De gemiddelde impact op de Belpex DAM prijs van 450 MW die 6000 uren draait is 1,6

€/MWh op jaarbasis. Voor het totale verbruik (90 TWh) is dit een impact van 146 miljoen

euro per jaar. Dit betekent dat de jaarlijkse subsidiekost van de STEG van 24 miljoen euro

ruimschoots wordt gecompenseerd door de positieve impact op de Belpex DAM prijs die

resulteert in een impact van 146 miljoen euro (indien de Belpex DAM-prijs doorgerekend

wordt naar alle consumenten). Dit is een kostrecuperatie van 609 %.

12/12

6. SAMENVATTING

25. Indien de impact op de Belpex DAM prijs wordt doorgerekend naar alle eindklanten in

België, dan resulteren de huidige geïnstalleerde PV-installaties in het meest optimistische

scenario in een geschatte jaarlijkse netto-daling van 59 miljoen euro voor de eindverbruiker.

Hiertegenover staat een subsidiekost van 245–315 miljoen euro (subsidieniveau van 350-

450 €/MWh). Dit is een kostrecuperatie van 24–19 procent. Indien de bouw van een STEGcentrale

van 450 MW zou gesubsidieerd worden, dan zou dit, volgens dezelfde redenering,

resulteren in een jaarlijkse netto-daling met 146 miljoen euro van de factuur voor de

eindverbruiker, tegenover een subsidiekost van 24 miljoen euro per jaar gedurende 20 jaar.

Dit is een kostrecuperatie van 609 procent.

26. In deze studie werd aangenomen dat de daling op de Belpex DAM prijs eenvoudig mag

doorgerekend worden naar de eindprijs van alle consumenten. Dit is echter niet noodzakelijk

het geval en de CREG maakt dan ook voorbehoud bij de resultaten in absolute waarde van

deze studie. Deze studie vindt haar waarde voornamelijk in de relatieve impact van de

zonnepanelen vergeleken met de andere aangehaalde productietechnologie.

.

~~~~

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas:

Dominique WOITRIN

Directeur

François POSSEMIERS

Voorzitter van het Directiecomitéawel Bartje? Iets te zeggen??????

23-06-2011 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
22-06-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.even een uitstap naar Syrië
Klik op de afbeelding om de link te volgen

22-06-2011 om 12:33 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over roze imams en jihad for love...
Klik op de afbeelding om de link te volgen omdat wij graag positief blijven en niet onmiddellijk in allerlei al te makkelijke beschuldigingen willen vervallen over zogenaamde islamistische zedenpolitie en meer dergelijke onzin, publiceren we graag onderstaande bijdragen. Wij ontkennen natuurlijk niet dat er bij een bepaalde groep imbecielen zowel tegen meisjes, vrouwen als tegen holebi's ontolereerbaar gedrag wordt vertoond. We maken het ook bijna alle dagen mee in Brussel. Dat er een probleem bestaat bij de islam over holebi's mag wel duidelijk zijn. Ook bij andere godsdiensten was en is dat nog steeds maar leidt dit bij de gelovigen meestal niet tot ontoelaatbaar gedrag tov deze mensen. Maar er woedt toch ook een debat binnen de Islam...


Vandaag in KNACK :

dinsdag 21 juni 2011 om 17u50

(Belga) Het geweld tegenover homo's in Brussel is niet toegenomen de jongste jaren. Zo verluidt de reactie bij staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bruno De Lille (Groen!) op het verhaal van zware agressie tegen een homo in Brussel op 13 juni.

"Volgens het Regenbooghuis (een ontmoetingsplaats en informatiepunt voor de holebi- en transgendergemeenschap in Brussel, nvdr) is er geen stijgende trend van het aantal klachten in het gewest. Het blijft wel een belangrijk probleem en er wordt wel sneller klacht ingediend omdat het maatschappelijk niet meer geaccepteerd wordt", klinkt het bij de staatssecretaris. Eind april lanceerde De Lille een bewustingmakingscampagne "hatecrime" rond geweld en agressie tegen holebi's en transgenders, in samenwerking met de Brusselse politie en met verenigingen die de rechten van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders behartigen. "Die campagne loopt onder meer in verschillende homobars, waarbij we oproepen dat slachtoffers van agressie sneller een klacht moeten indienen en het niet moeten verzwijgen". Ook de politie wordt hierin begeleid om korter op de bal te spelen. De staatssecretaris nuanceert ook dat daders vooral uit het moslimmilieu komen. "Het is niet gelinkt aan religie, maar eerder aan de machocultuur. We merken ook dat er Oost-Europese daders zijn. Mensen die denigrerende opmerkingen tegenover vrouwen uiten, doen dat vaak ook tegenover homo's. Het blijkt wel geen georganiseerde vorm van geweld te zijn". (LEE)


en in plaats van over zogenaamde "Islamistische zedenpolitie" te ratelen publiceren wij een artikel dat een tijdje geleden in de Ollandse krant "De Gelderlander" stond

http://www.gelderlander.nl/nieuws/algemeen/binnenland/8174404/Roze-imam-wanhoop-bij-homomoslims-is-groot.ece

Roze imam: wanhoop bij homo-moslims is groot

door Joost Bosman vrijdag 18 februari 2011 | 06:24

Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten
Muhsin Hendricks, homo en imam, wordt ook wel de roze imam genoemd. Still: EenVandaag

Muhsin Hendricks, homo en imam, wordt ook wel de roze imam genoemd. Still: EenVandaag

NIJMEGEN - Lef kun je Muhsin Hendricks (43) niet ontzeggen. Hij werd twintig jaar geleden als imam opgeleid in Pakistan, maar kwam - na zes jaar huwelijk en de geboorte van drie kinderen - op zijn 29ste uit de kast: ik ben homoseksueel.

De Zuid-Afrikaan Hendricks, deze week in Nederland op uitnodiging van homobelangenorganisatie COC, worstelde nadien enige tijd en kwam tot een opmerkelijke conclusie. Eentje die elders in de islamitische wereld bepaald niet bon ton is: islam en homoseksualiteit sluiten elkaar geenszins uit.

The Inner Circle
In 1996 zette Hendricks (die als imam niet langer preekt in de moskee) The Inner Circle op poten, een organisatie die enerzijds moslimhomo's ervan moest helpen overtuigen dat er niets mis met hen was en anderzijds de moslimgemeenschap moest 'opvoeden' met andere ogen naar homoseksualiteit te kijken.

Hendricks schetst een somber beeld: "Veel homo-moslims worstelen met hun gevoel ten aanzien van God en voelen zich schuldig. Ze lopen bovendien het gevaar van uitsluiting door hun geliefden. Daardoor vervallen ze vaak tot alcoholisme en een losbandig seksleven, met de gedachte: 'Ik ga toch naar de hel, dus wat zou het.' Sinds de oprichting van The Inner Circle hebben in Zuid-Afrika zeker vijf homo's zelfmoord gepleegd. Ze zijn vaak wanhopig."

Vooruitgang
Maar sindsdien zijn er ook dingen bereikt in de islamitische gemeenschap, constateert Hendricks. "Tijdens het vrijdagmiddaggebed hebben imams het niet meer over het vermoorden van homo's, maar alleen over het bestraffen van de zonde, niet van de zondaar.

Fysiek bedreigd is hij nimmer. "Ik ben twee keer op bedevaart naar Mekka geweest, in een tijd dat ik al vrij bekend was. Maar er is me nooit iets akeligs overkomen."

Niettemin zou hij niet graag nu al zijn werkzaamheden naar Iran of Saudi-Arabië uitbreiden. Lachend: "Dat zou waarschijnlijk de laatste stap zijn. En wij willen ook niet provoceren. We zijn betrokken met compassie, niet confronterend. De moslimgemeenschap moet de tijd gegund worden."

Conservatieve migranten
Opvallend is dat Hendricks meer moeilijkheden ziet voor Nederlandse moslimhomo's dan in zijn eigen land. "De moslims in Nederland zijn immigranten. Die zijn veelal conservatiever dan de moslims in Zuid-Afrika."

Daarom wil hij homoseksuele moslims in Nederland op het hart drukken: zoek contact met The Inner Circle. "Het is mogelijk om tegelijkertijd homo en moslim te zijn. God is er niet op tegen dat je homoseksueel bent, je seksuele 'expressie' is jouw eigen verantwoordelijkheid."We verwijzen eveneens naar : http://en.wikipedia.org/wiki/A_Jihad_for_Love
22-06-2011 om 09:30 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waaaw, Leterme schrijft pure porno aan Carmen
Klik op de afbeelding om de link te volgen Eindelijk beweegt er wat in de Belgische politiek. Neen, geen regering natuurlijk. We hebben hier zoals onze vorige bijdrage reeds duidelijk maakte enen groten geilaard. Nu ja, we hadden het moeten weten. Belgistan ligt op de aardkloot en niet op Mars dus waarom zouden we een uitzondering vormen? Het strookt natuurlijk niet meteen met het beeld dat we hebben van onze eigen "bospoeper". We moeten dat nu dringend bijsturen. Onze eigen Berusconi met een inlandse versie van de bunga-bungamadammen. We zijn in feite wel erg benieuwd naar die inlandse bunga-soort. Tot nog toe hadden we die slechts in een Miet-Smetuitvoering wat ons niet meteen tot grote fantasmen aanzette. Vooral omdat die versie ook nog intelligent is. Dat is dus, zoals algemeen geweten, dodelijk voor elk mannelijk seksleven. Maar een Brasschaatse bung bunga lijkt misschien niet op Miet Smet, laat staan op Els Temmerman...Aan de hand van haar krachtige uitspraken kunnen we nu al met zekerheid zeggen dat het niveau verschillend is en mits een klein testosteronopstootje fantaseren we daar dan diepe en goedgevulde decolletés, de bikiniwax, de zonnebankkleur en veel klatergoud bij. Hopelijk blond of wat men hoogblond noemt. Allez het bekende Vlaamse Carmentype...afwachten en we kruisen onze vingers...maar onderstaande tekst is veelbelovend en we publiceren dus maar al te graag een foto van diegene waarvan we vermoeden dat onzen Yves haar jarenlang als matras heeft gebruikt en haar aan een rol in een Vlaamse soap heeft geholpen. Om haar nadien weg te gooien als een kleenex...zucht...hijg...

http://www.zita.be/entertainment/nieuws/1383115_pikante-smsjes-yves-leterme-uitgelekt.html


Pikante sms'jes Yves Leterme uitgelekt: "Hij gebruikt vrouwen als papieren zakdoekjes"


21 juni 2011, 07:28 

Yves Leterme zou een 2 jaar geleden een stomende relatie hebben gehad met een vrouw uit Brasschaat. Al twijfelt zij eraan dat ze de enige is. "Yves Leterme gebruikt vrouwen als papieren zakdoekjes."

Yves Leterme zit in moeilijke papieren. Het weekblad Story pakt namelijk uit met erg intieme sms'en die de premier naar een vrouw uit Brasschaat stuurde. Meer zelfs. De man probeerde zijn minnares M. zelfs aan een baan bij Buitenlandse Zaken te helpen. Bovendien was de premier allesbehalve begaan met zijn functie in de politiek. Zo getuigt M (en ook het sms'je dat Leterme erover stuurde naar de vrouw) dat hij een afspraak met Elio Di Rupo miste doordat hij te lang bij zijn minnares was blijven 'hangen' tussen 2 meetings door.

Volgens M. is Leterme helemaal niet de zenuwachtige timide man die het volk kent van op TV. "Hij heeft gewoon schrik van journalisten. Zo stuurde hij op 10 november 2009 dit naar me over Linda De Win van Villa Politica: 'Ik weet niet of ik donderdag naar de Kamer ga. Onvoorstelbare trut. Ze heeft nog achter mij aangezeten en sinds ik haar eens toetande (afsnauwde) is ze giftig. Onbekwaam, pretentieus… pfff x'.

Waarom M. nu plots wel alles uit de doeken doet, na jaren van stilzwijgen? "Door Leterme's Twitterberichtje waarin duidelijk werd dat hij nog andere minnaressen had. "Hij smijt zelf alles nonchalant op straat. Ik besef nu dat er veel meer vrouwen zijn. Ik vraag me af of dit ziekelijk is. Als je zijn sms'jes leest is dat soms pure porno. Volgens mij geeft het hem een kick om vrouwen te veroveren. Hij gebruikt vrouwen als papieren zakdoekjes."

"Het feit dat Leterme zijn minnares aan een job hielp, heeft ons doen beslissen het verhaal openbaar te maken. Het is onze plicht om aan de bevolking te laten zien dat de kopman van de CD&V allesbehalve beantwoordt aan de normen en waarden van diezelfde partij", aldus Story Hoofdredacteur Frederik De Swaef tegen een krant van De Persgroep.

Yves Leterme zelf reageert boos op de aantijgingen. "Totaal uit de lucht gegrepen. Onvoorstelbaar dat zoiets mogelijk is."

Beeld: Photonews

22-06-2011 om 07:57 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze eigen DSK ! Eindelijk !
We worden eindelijk meegetrokken in de vaart der volkeren, meegezogen in de moderne maalstroom, we behoren tot het puikje van de wereld want wat lezen we in onze eigenste FRUT (de New York Times van Antwerpen, de Pravda van de polders en de Kempen)

Brasschaatse vrouw getuigt over "affaire" met Leterme

brasschaatse vrouw getuigt over affaire met leterme
 •  

10:25 Een vrouw uit Brasschaat heeft een klein mediastormpje ontketend rond premier Yves Leterme (CD&V). De vrouw, met initialen M.V., beweert in het weekblad Story, dat ze een affaire had met de eerste minister en zegt dat te kunnen aantonen met 849 sms'en die ze van hem ontving.

Naast de vele pikante sms'en zou Leterme zijn 'minnares' ook beloond hebben met een baan bij Buitenlandse Zaken. Dat dateert van twee jaar geleden toen de CD&V'er nog minister van Buitenlandse Zaken was.

“Lieve M., maak je helemaal geen zorgen. Ik hoop dat het lukt om bvb die contractuele job rond te krijgen… Liefs. X", zou bijvoorbeeld een van de berichtjes zijn die de Brasschaatse van Leterme ontving in september 2009.

Leterme geschokt

"Premier Leterme reageert geschokt op het interview dat vandaag gepubliceerd wordt. Hij spreekt het verhaal met klem tegen", aldus de woordvoerder van de premier. Leterme's woordvoerder wou zich niet uitspreken over eventuele verdere stappen.

"Mentaal labiel"

Ook de burgemeesters van Brasschaat, Dirk De Kort (CD&V), stelt zich vragen bij het verhaal. Hij meent dat de vrouw "een mentaal niet al te evenwichtige indruk" geeft. Toen ze volgens De Kort lucht kreeg van de nakende publicatie, heeft hij sinds zaterdag al meer dan 30 telefoontjes en sms'en ontvangen.

De dame deed eerder aan De Kort haar beklag over een politieoptreden. Daarbij haalde ze een goed contact met de premier aan. De Kort sprak Leterme daarover aan, luidt het in Het Laatste Nieuws. Leterme liet volgens De Kort daarop in een brief weten op geen enkele manier tussenbeide te willen komen.

Foto: Photo News

We zijn echter zwaar teleurgesteld vanwege de weinig "pikante" inhoud van de gepubliceerde mails eindigend met "liefs". Zeg nu zelf, zoiets zeg je tegen je geitenroedel maar toch niet tegen een minnares...en we zouden hem graag "je t'aime moi non plus" horen zuchten in zijn i-pad al zijn we niet zeker dat hij "non, je ne regrette rien" niet neemt voor de hit van Gainsbar.
We kunnen niet langer wachten op de rest van de degoutante sms'en van de hand van oonzen Yves; Zijn lichaaamstaal op de bijhorende foto is nochtans verhelderend genoeg. Er kan geen twijfel meer over bestaan, deze man gaat vreemd en is een echte stier. Kortom weer een mmoi voorbeeld wat absolute macht uitricht met de kloten van een man...en gelukkig is het dan nog maar een regering van lopende zaken. We vragen ons echt af wat de effecten van ongebreidelde macht uitrichten op de "president van Europa" onzen Herman...hij kan toch niet alleen haiku's schrijven als hij buitenhuis is zeker? Dus we verwachten nog meer vunzigheden binnen de kortste keren. Leve de FRUT!

22-06-2011 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
21-06-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.demonen in Antwerps Saint-Tropez

De laatste weken werden we allemaal lam gemept met hoeraberichten, clipjes, gratis-ticket-akties, interviews en nog veel meer fraais over het MAS. Geen Vlaming die nog durft te beweren dat hij niet weet wat MAS betekent. Wij zullen hier niet beweren dat we het allemaal nep vinden. We vinden het ook een geslaagd gebouw en een mooie inplanting. Over het binnenste valt wel één en ander te zeggen maar daarover hebben we het niet. We merken dat Antwerpen weer op oude tradities terugvalt. Iedereen die zijn hond tegen de weinig talrijke boompjes van het Eilandje laat zeiken waant zich intussen een nieuwe ubermensch en ver verheven boven het gewone plebs. We lazen dus, niet geheel tot onze verbazing, dat men zich daar in Saint-Tropez waant. Eens men zich zulke waangedachten aanmeet moet de plaats natuurlijk gezuiverd worden van storende elementen. Nu zijn het hardrockers en men vergeet nogal makkelijk dat twee straten voorbij het MAS er wel een heel dichte concentratie schoon madammen rondloopt die men heel binnenkort ook heel storend en nog veel demonischer zal vinden. Wedden we? Wij stellen voor in het demonische pand het hoofdkwartier van het Vlaams Belang te vestigen. Dat is al heel wat properder natuurlijk en roept minder protest op. Het VB wordt veel minder gelinkt met demonen en benadrukking van de dood alhoewel wij daar een meer genuanceerdere mening op nahouden....
bron: de morgen

Eilandje verjaagt metalcafé wegens 'demonische cultuur'

Pieter-Jan Symons − 19/06/11, 18u22
Nog voor het Antwerpse metalcafé PandDemonium zijn nagelnieuwe deuren kon openen na een verhuis van de Oude Beurs naar het Eilandje, werden ze door de buurtbewoners al uit de hippe stadsbuurt verjaagd. Met een petitie waarin ze het Eilandje - nog niet zo lang geleden de appendix van het Falconplein - uitroepen tot het Saint-Tropez van Antwerpen, menen ze dat 'dat soort publiek' niet in de buurt thuishoort.

"Heavy Metal en zijn associatie met de 'demonische cultuur' (doodshoofden, lijkkisten, demonen en de benadrukking van de dood) heeft een eigen publiek met eigen normen en waarden. Deze niche en het publiek dat daarop afkomt past niet in wat het Saint-Tropez van Antwerpen en omgeving moet worden', staat er in de brief die de buurt aan de burgemeester richtte. Zaakvoerder Joris Siebers borg zijn plannen voor het Eilandje op, omdat duidelijk werd dat de buurt hem het leven zuur zou maken.

Ondertussen werden al enkele acties opgezet en Facebookgroepen geopend om 'het Pand' te redden en discriminatie tegen subculturen aan te klagen.

Nadat Bar Mondial vorig jaar verplicht moest verdwijnen, sluit er nu nog een podiumcafé in Antwerpen door toedoen van enkele buurtbewoners.

21-06-2011 om 10:07 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Griekse souvenirs
Klik op de afbeelding om de link te volgen bron: http://www.flickr.com/photos/teacherdudebbq2/5828163372/

21-06-2011 om 09:42 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.slimme meterkes advies SERV deel 2
Klik op de afbeelding om de link te volgen

4. Discussiepunten in het debat

De slimme meter brengt ook heel wat voordelen met zich mee. Een aantal potentiële voordelen van de slimme meter zijn:

Communicatiemogelijkheden ter ondersteuning van een slim net. Via de communicatie laag van de slimme meter ontstaan er mogelijkheden om te communiceren tussen de verschillende marktpartijen. Hierdoor is het voor de netbeheerder eenvoudiger om het net intelligent te sturen (slimme netten). Door de communicatiemogelijkheden kan de balancering effectiever door een beter inzicht te hebben in de verbruiksprofielen. De communicatielaag laat de netbeheerder ook toe om de vraag „actief te sturen via prijssignalen of het aan- en afschakelen van de gebruiker (of diens toestellen).


Sensibilisering eindgebruiker. Via de slimme meter wordt informatie (feedback) gegeven aan de eindgebruiker wat hem toestaat zijn gedrag aan te passen. Door een beter inzicht in zijn verbruiksprofiel kan de consument actief ingrijpen en weloverwogen wijzigingen in zijn gedrag realiseren.

Transparante, innovatieve tariefformules. Doordat er meer meetgegevens zijn, kan een beter inzicht bekomen worden in de verbruiksprofielen en kunnen leveranciers aangepaste en innovatieve tariefformules op de markt brengen. Op voorwaarde dat dit transparant en overzichtelijk verloopt, kan de afnemer daar voordeel uit halen in de vorm van een lagere factuur. Men kan via innovatieve tariefformules immers het gedrag sturen en een meer gebalanceerde belasting van het productiepark realiseren.

Reductie van de administratieve lasten. Er zal geen nood meer zijn voor manuele meteropnames en kan alles digitaal en automatisch doorgestuurd worden. Bovendien moeten de meterstanden niet meer doorgestuurd worden bij een leverancierswissel en/of bij een verhuizing. De consument moet alleen nog maar zijn verhuizing/overstap bij zijn energieleverancier doorgeven. De (nieuwe) leverancier kan dan de relevante gegevens op afstand uitlezen.

Facturatie sneller en correcter. Doordat de meetgegevens continu en in real time doorgegeven wordt, kan de facturatie op basis van die meetdata sneller en correcter verlopen. Dit heeft als gevolg dat er minder klachten zullen zijn van de eindgebruikers. De eventuele schattingen van meterstanden zullen dan overbodig zijn wat de kwaliteit en nauwkeurigheid van de factuur verbetert.

Fraudedetectie eenvoudiger en sneller. Wanneer de meterstanden van afnemers op een meer accurater manier gelijktijdig uitgelezen kunnen worden, dan kan men de infeed vergelijken met het verbruik en detecteren waar het verschil zit. Zo kan de netbeheerder eenvoudiger en sneller fraude detecteren en ingrijpen.

Niet iedereen is echter overtuigd van de noodzaak van een volledige uitrol van slimme meters. Heel wat kritische stemmen hebben hun bedenkingen en kanttekeningen bekend gemaakt. Hieronder wordt een aantal belangrijke discussiepunten in het debat rond de uitrol van slimme meters opgelijst.

De opgelijste discussiepunten hebben vooral een negatieve connotatie en kunnen ge-ïnterpreteerd worden als (potentiële) nadelen van de slimme meter. De voordelen (cf. supra) worden echter voldoende belicht in de literatuur. Hieronder wordt een aantal belangrijke discussiepunten in het debat rond de uitrol van slimme meters opgelijst.

Visie slimme netten eerst, dan slimme meters?

Om het intermittente karakter van hernieuwbare energie op lange termijn op te vangen is er een noodzaak om de netten aan te passen. Er zijn echter verschillende manieren om het intermittent karakter van hernieuwbare energie en onevenwichten in de tijd tus-sen vraag en aanbod te ondervangen. Dit zowel op korte termijn (kwestie van uren) als op langere termijn (bv. wanneer er gedurende een week geen wind waait). De sterke evolutie van voorspellingsmethodes maken een beter beheer mogelijk, maar de opvang van intermittentie blijft noodzakelijk. Voor de korte termijn variabiliteit kan de opvang gebeuren door opslag van energie (batterijen, water oppompen, lucht persen,


elektrische wagens, etc.) en/of door vraagsturing (afschakelen verbruikers, prijssignalen, etc.). De lange termijn variabiliteit kan opgevangen worden door back-up capaciteit of door het bundelen van intermittente bronnen om het intermittente karakter te doen dalen. Om op grootschalige wijze hernieuwbare energie en decentrale energieopwek-king te integreren in het net, moeten de netten omgevormd worden tot slimme netten waar balancering een centrale rol speelt.

Een vaak terugkomend aspect is de volgorde van beleidsbeslissingen om op een verantwoorde en efficiënte wijze beleidsopties te kunnen nemen. Vooreerst moet een visie op slimme netten bestaan vooraleer slimme meters geplaatst kunnen worden. Omdat netten op verschillende manieren „slim kunnen omgaan met het balanceren is het noodzakelijk eerst duidelijkheid te hebben over hoe men wens om te gaan met de integratie van hernieuwbare energie in de netten. Als men wenst te focussen op een internationaal geconnecteerd net zal de balancering anders verlopen dan in het geval men zou kiezen voor centrale HE-installaties met een gelijkaardig productieprofiel als dat van de klassieke centrales. Dit laatste kan gerechtvaardigd worden om de netaanpassingen te minimaliseren. Enkel als men weet wat men met slimme netten wil en kan, is het verantwoord om belangrijke investeringen m.b.t. slimme meters uit te voeren. Slechts dan kan vooruitgeblikt worden op de bijdrage van slimme meters binnen de context van slimme netten.

Volgens sommigen is smart metering bij alle eindgebruikers niet noodzakelijk om een slim net te realiseren21. Enkel wanneer Demand Side Management (actieve vraagsturing) vereist zou zijn, zouden slimme meters noodzakelijk zijn. Actieve vraagsturing zou echter ook kunnen gebeuren door middel van prijssignalen (TOU-prijszetting) of door technische signalen die rechtstreeks het gebruik van bepaalde toestellen (verwarming, koeling, elektrische voertuigen, …) of stroomkringen (accumulatie, …) kunnen aanstu-ren. Voorwaarde in het eerste geval is wel dat prijsvolatiliteit moet mogelijk zijn in de retailmarkt. Slimme meters zijn een middel voor de realisatie van slimme netten en hebben dus weinig nut als er geen slim net voor ogen wordt gehouden.

(21 Presentatie van Elia tijdens werkgroepvergadering van „marktwerking en consumenten (beleidsplatform slimme netten, VREG). Agenda: rollen in de markt. 13 12 2010)

KBA voldoende?

Bij een KBA via de NCW-methode probeert men de kosten en opbrengsten zo goed mogelijk in te schatten en te verdisconteren om een finaal getal te bekomen. In het geval van slimme meters is het echter moeilijk om alle kosten in schatten, laat staan de baten. De relatie tussen parameters enerzijds en kosten en/of baten anderzijds is voor veel parameters moeilijk in te schatten. Men is vaak genoodzaakt de kosten ruw in te schatten of zelfs niet allemaal mee te nemen in het model als blijkt dat ze moeilijk kwantificeerbaar zijn. Er heerst nog veel onzekerheid en slimme meters hebben hun weerslag op veel domeinen. Het voordeel van slimme meters wordt daarenboven slechts maximaal benut wanneer slimme netten werkelijkheid worden. Het schatten van de baten die slimme meters hierbij leveren, vereist informatie over de toekomstige elektriciteitsnetten die er vandaag niet altijd is.


Een KBA zou meer moeten omvatten dan een boekhoudkundige oplijsting van de verschillende kosten en baten (=voornamelijk vermeden kosten) om deze dan in mindering van elkaar te brengen. De sociale aspecten en verdelingseffecten verdienen evenveel belang ondanks dat ze vaak moeilijk kwantificeerbaar zijn. Zeker wanneer kosten en baten moeilijk kwantificeerbaar zijn, moeten ze in eerste instantie op een kwalitatieve manier worden omschreven en afgewogen.

Energiebesparing door feedback

Een van de hoofdargumenten voor het invoeren van slimme meters is de gerelateerde energiebesparing. Energiebesparing is essentieel om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen en slimme meters kunnen hier een bijdrage leveren. Er heerst echter grote onzekerheid over het percentage energiebesparing dat gerealiseerd zou kunnen worden bij de consument. De cijfers die worden voorgelegd met betrekking tot de besparing dankzij de slimme meter zijn zeer uiteenlopend. Besparingen kunnen gaan van 1 tot 10% en zelfs 15%22. Hoge besparingspercentages boven 10% kunnen waarschijnlijk enkel bereikt worden door extra maatregelen zoals extra informatie, een display, slimme toestellen, etc.23 Door de grote onzekerheid is het van groot belang een sensitiviteitsanalyse uit te voeren bij de KBA om na te gaan hoe sterk de resultaten wijzigen in functie van de veronderstelde energiebesparing.

In de discussie rond energiebesparing rond slimme meters wordt vaak uitsluitend rekening gehouden met de situatie bij huishoudens. Dit terwijl het elektriciteitsverbruik bij huishoudens in 2008 slechts 24% van het totaal bedroeg.24 De vraag die zich stelt is hoe groot de potentiële besparingen ten gevolge van slimme meters kan zijn bij bedrijven. Het is interessant na te gaan of KMO’s geen grotere potentieel hebben dan gezinnen aangezien het verbruik daar meestal veel hoger ligt. Tevens krijgen proefprojecten bij KMOs en bedrijven minder aandacht hoewel ook daar interessante inzichten kunnen bekomen worden. Bij een volledige uitrol zouden 2,6 miljoen elektriciteitsmeters bij huishouden en 500.000 bij KMOs geïnstalleerd worden samen met 1,5 miljoen gasmeters bij huishoudens en 800.000 bij KMOs.25

Volgende elementen dienen worden beschouwd wanneer men wenst na te gaan hoeveel de energiebesparingen juist zullen bedragen:

De mate waarin verbruikers bewust worden gemaakt van hun consumptie. Helaas zijn er echter nog weinig tot geen studies of ervaringen die kunnen aantonen dat slimme meters dit daadwerkelijk kunnen bereiken. De slimme meters die meestal worden geïnstalleerd bieden minimale functionaliteiten (bv. uitrol in Italië) aan de


consument en houden slechts in dat de meter op afstand kan uitgelezen worden26. Zulke “basis” slimme meters bieden geen additionele voordeel voor de consument. Gevreesd wordt dat de energierekening door de invoering van slimme meters kan stijgen in plaats van te dalen voor de huishoudelijke eindgebruiker.

Het soort feedback dat de gebruiker krijgt. Een studie27 die begeleid werd door de Radboud Universiteit Nijmegen in Nederland heeft aangetoond dat gedragsaanpassingen sterk afhangen van het soort feedback dat de verbruiker krijgt. Na een psychologische beschrijving van menselijk gedrag en hoe dat kan gemanipuleerd worden, komt de studie tot interessante bevindingen. De besparing bedroeg gemiddeld 9% voor stroom en 14% voor gas wanneer de verbruikers van gepaste feedback werden voorzien (inclusief display). Wanneer enkel een slimme meter werd geïnstalleerd zonder display in de woonruimte bedroegen de besparingen „slechts 3% voor stroom en 2% voor gas. Bovendien waren meer huishoudens in de feedback-groep meer succesvol in het besparen dan huishoudens in de contro-legroep.28 De meter op zich is dus niet voldoende. De data moeten omgezet worden in feedback die voldoet aan de eisen van aandacht, frequentie, begrijpelijkheid en de relatie met een standaard. Feedback, in de vorm van een display, heeft echter een hogere kost waardoor het evenwicht tussen kosten en baten verschoven wordt.

De vrijwilligheid bij de deelname aan experimenten en proefprojecten. De meeste experimenten rond gedragswijzigingen en energiebesparingen zijn gebaseerd op vrijwillige deelname. Een gerechtvaardigde veronderstelling is dat het relatief betrokken en energiebewuste personen betreft. Dit kan een overschatting van de be-sparingscijfers betekenen omdat de groep niet altijd representatief is voor alle consumenten.29

Het uitdovingseffect van besparingen. Sommige studies geven aan dat het ener-giebesparingseffect op langere termijn kan uitdoven. Zo constateerden onderzoekers van de TU Delft dat een energiebesparing na 4 maanden van 7,8 % niet kon worden behouden op langere termijn.30

Alternatieve besparingsmaatregelen. Sommige studies tonen aan dat men liever in energiebesparende maatregelen investeert dan dat men zijn gedrag bijstuurt. Daarenboven zijn er voor mensen die wensen geïnformeerd te worden over hun elektriciteitsverbruik alternatieven zoals toestellen die op de meter worden aangesloten en het verbruik eender waar in de woning kunnen tonen. De kostprijs van dergelijke toestellen zou in de orde van 100 € zijn. Er bestaan ook kleine apparaten die kunnen aangesloten worden op een toestel om het verbruik daarvan te registreren.

De verschillende verbruiksprofielen. Er zou ook een analyse moeten uitgevoerd worden van de impact van de meter op de verschillende verbruiksprofielen. Het spreekt voor zich dat kleinere verbruikers een veel kleiner potentieel in energiebe-sparing hebben dan de grotere verbruikers.

Het eigen verbruik. De slimme meter verbruikt zelf energie. Hetzelfde geldt voor het verzamelen, opslaan en ter beschikking stellen van de meetgegevens. Niet enkel de slimme meter zelf, maar ook de displays en bijhorende computers en communicatieapparatuur verbruiken stroom voor zoverre ze niet reeds gebruikt worden voor ander toepassingen. Het energieverbruik van het systeem zou echter zeer laag zijn met vaak terugkomende nuanceringen in het debat als gevolg.

De betrokkenheid van de eindgebruiker. De confrontatie van de eindgebruiker met de meetgegevens zou een gedragswijziging kunnen realiseren. Sommige critici merken echter op dat via de digitalisering van de markt de eindgebruiker juist dreigt minder in contact te komen met de elektriciteitsmarkt. Er is namelijk geen noodzaak meer om de meter uit te lezen, de factuur komt elektronisch en de betaling gebeurt vaak via domiciliëring. Het omgekeerde is echter ook mogelijk. Door de sensibilisering kan de consument zich meer betrokken voelen met de elektriciteits-markt.

Het effect van dynamische prijssignalen. Het gebruik van dynamische prijssignalen (bv. TOU-tarifering31) zou een effectief middel zijn om een bijsturing van het gedrag te realiseren. Velen betwijfelen de effectiviteit van innovatieve tarieven. Zo werd vanaf 1 januari 2007 het elektriciteitsverbruik tijdens de daguren van het weekend ook geregistreerd op de teller die het verbruik tijdens de daluren weergeeft. Deze maatregel werd ingevoerd omdat de gemiddelde productiekost tijdens de daluren lager is doordat de duurdere piekcentrales dan niet moeten worden ingezet. Op verzoek van de VREG heeft Synergrid een analyse gemaakt van de im-pact van de invoering van het weekendtarief. Een van de conclusies was dat het gedragseffect beperkt bleef tot 2 à 3%. Een gedifferentieerde tariefregeling brengt dus niet noodzakelijk een grote gedragswijziging teweeg. Het gebruik van innovatieve tarieven brengt ook andere bedenkingen met zich mee (cf. infra).

Complexe tariefstructuren

Het gedrag van de verbruiker zou wijzigen door hem of haar te confronteren met de meetgegevens. Een gedragswijziging (=besparing van energiegebruik) kan versterkt worden door prijssignalen. Als gevolg van hoge prijzen tijdens de piek kan de verbrui-


ker zijn consumptie reduceren of verschuiven in de tijd. Dit heeft als bijkomende voordeel dat de piekcapaciteit niet verder dient uitgebreid te worden en dat de kostenefficiëntie van de productie kan verhogen32. Dat kan op zijn beurt zorgen voor lagere energiefactiren

Echter, door marktkrachten en/of het gebrek aan transparantie kunnen mogelijks ook gecompliceerde tariefformules ontstaan voor de consument. Indien dat het geval is, kan dat leiden tot een overvloed aan tariefplannen die de situatie voor de consument onoverzichtelijk en onbegrijpelijk maakt (cf. GSM-markt). Vooral de lage inkomens zouden hiervan slachtoffer kunnen worden van de nieuwe prijsstrategieën omdat ze niet in staat zijn om te investeren of hun gedrag aan te passen. Ze kunnen ook niet investeren in de zogenaamde nieuwe „intelligente toestellen - die in functie van de prijs kunnen aan- of afschakelen - terwijl ze genoodzaakt kunnen zijn stroom af te nemen tijdens de piekmomenten.33 Dynamische of TOU prijszetting hoeft bovendien niet noodzakelijk een reductie van het verbruik en de kosten met zich mee te brengen aan-gezien het verbruik buiten de piekperiode sterker kan toenemen dan de reductie van tijdens de piekperiode.

Privacy en veiligheid

In het debat rond slimme meters heeft de mogelijke inbreuk op de privacy van de consument in andere landen (bv. Nederland) voor heel wat tegengas gezorgd. De meetgegevens kunnen de privacy van de consument schaden en zijn op diverse wijzen vatbaar voor misbruik. De gedragspatronen die via de meetdata zichtbaar worden, komen in de handen van de netbeheerders en de energiebedrijven. Het is niet duidelijk hoe lang die informatie mag of moet vastgehouden worden en of die verspreid mag worden naar andere instanties. Er is nood aan duidelijke afspraken voor de distributienetbeheerders wat wel en niet mag met meetgegevens. Standaardisatie op Europees niveau (cf. infra) zou hier een oplossing op kunnen bieden. Privacy krijgt heel wat aan-dacht op Europees niveau. De „privacy by design benadering34 is volgens de Europese Smart Grids Task Force noodzakelijk om een breed draagvlak en een hoge accepta-tiegraad te creëren bij de consument.

De gegevens die energiebedrijven via het internet zouden kunnen beschikbaar stellen aan de consumenten kunnen vatbaar zijn voor hackers.

De veiligheid van de consument kan zo in gedrang komen. Het gebruik van software speelt bovendien een steeds meer dominante rol in onze digitale maatschappij waar-door ook in de elektriciteits- en gasmarkt virussen een invloed kunnen hebben op de ICT laag van de slimme meter. Zo zou de veiligheid met betrekking tot het op afstand activeren en desactiveren van de stroomvoorziening (vooral gas, cf. infra) ten gevolge van de kwetsbaarheid van de software onderzocht moeten worden. De slimme meter heeft anderzijds als voordeel dat, in geval van een ongeluk, de netbeheerders van buitenaf en op afstand het gas of de elektriciteit kunnen afsluiten.


Veiligheid en privacy van de consument m.b.t. de data zijn noodzakelijk om een brede acceptatiegraad voor slimme meters te realiseren. De privacy en veiligheidsaspecten van de slimme meters heeft in Nederland voor heel wat discussies gezorgd. Het gevolg is dat men nu de slimme meter alleen op vrijwillige basis mag installeren. Daarenboven wordt de informatie die naar de netbeheerder verstuurd wordt drastisch beperkt, worden gegevens minder lang bewaard en is de beveiligingseis opgeschroefd naar bankstandaarden.

Enige nuancering in het privacy-debat is op zijn plaats aangezien de Vlaming minder gehecht zou zijn aan het privacy-aspect. Op de vraag van de VREG of men „het feit dat het energiebedrijf bijna op elk moment van de dag weet hoeveel energie er verbruikt wordt een inbreuk vindt op de privacy antwoordt 86% van de bevraagde gezinnen er geen probleem mee heeft dat het energiebedrijf over deze gegevens beschikt. Binnen het debat wordt ook melding gemaakt van de vergelijking met de loyaliteitskaarten van supermarkten en andere bedrijven. Op die manier beschikken de bedrijven eveneens over heel wat gegevens van de klanten terwijl de klant dat niet ervaart als een inbreuk op zijn privacy. Al heeft de consument de vrije keuze of hij al dan niet een loyaliteitskaart wil.

Alle meters vervangen of segmentering?

Slimme meters zijn nodig als ondersteuning van een slim net. Ze zijn een middel maar geen doel op zich. De vraag is of het wel verstandig (en economisch verantwoord) is om bij elke verbruiker een slimme meter te installeren. Het energiebesparingspotentieel is kleiner voor kleine verbruikers. De mogelijkheid tot actieve vraagsturing is bij kleine verbruikers namelijk veel beperkter en de kosten bedragen soms meer dan de slimme meter alleen. Zo zouden ook „slimme toestellen moeten aangeschaft worden terwijl niet alle consumenten de middelen hiervoor ter beschikking hebben. Deze stelling wordt door sommigen genuanceerd door te wijzen naar het feit dat afschakeling ook mogelijk is zonder de aankoop van „slimme toestellen. De afschakeling zou namelijk ook kunnen plaatsvinden door te werken op basis van elektrische circuits en zekeringen. Een gesegmenteerde aanpak van de uitrol kan soelaas bieden. Zo heeft men er in Duitsland voor gekozen om voorlopig enkel bij nieuwe gebouwen en gebouwen met een grote renovatie de verplichting om een slimme meter te installeren op te leggen.

De segmentering zou zich niet mogen beperken voor de doelstelling energiebesparing.

Slimme meters van de netbeheerder op wijkniveau als alternatief

Men zou ook moeten nagaan waar het plaatsen van slimme meters zin heeft om het intermittent karakter van hernieuwbare energie op te vangen (cf. supra, 4. Discussiepunten, communicatiemogelijkheden). De werking van een slim net zou ook gegarandeerd kunnen worden door te meten op wijkniveau wat een beperktere uitrol en een vereenvoudiging van de dataverwerking met zich meebrengt. De voorspellingsmodellen, noodzakelijk voor de afstemming van de decentrale productie en afname, worden door de netbeheerder uitgemiddeld per wijk. Diepgaander onderzoek zou moeten uitwijzen of het meten op wijkniveau maatschappelijk efficiënter is. Infrax zou onderzoeken of en hoe een slim net kan gebouwd worden door slimme meters enkel te plaatsen op strategische plaatsen.35 Bovendien zou ook moeten nagegaan worden of er een segmentering mogelijk is naar locatie. Zo kan blijken het zinvoller is een meter te plaatsen bij verbruikers in de nabijheid van hernieuwbare energiebronnen. Tevens hebben sommige verbruikers een relatief stuurbaar energieverbruik waardoor het plaatsen van de slimme meter bij dergelijke profielen meer zinvol is.

Mattheus-effect

Het kostenplaatje van de slimme meter is nog niet volledig duidelijk. Daarenboven kunnen de nevenkosten, zoals de kosten voor de diensten, ook op de consument afgewenteld worden. De kosten dreigen door de consument gedragen te worden terwijl vooral de netbeheerder, de toestelproducent of de industrie zouden genieten van de baten (zoals fraudedetectie). De netbeheerders zullen in de huidige regelgeving investeren in de slimme meters en tegelijk hun kosten verhalen op de consument via de distributienettarieven waardoor de kost stijgt voor de eindafnemer. Aangezien het nettarief kWh gebonden is (voor lage spanning) kan er bij een energiebesparing (minder geaggregeerde kWh) een verhoging in de tarieven ontstaan om het verlies aan inkomsten bij de netbeheerder te compenseren, waardoor een steeds kleinere groep moet opdraaien voor steeds meer kosten. De vaste kosten voor de kleine verbruiker zullen op deze manier toenemen. De sociaal zwakkeren zijn minder in staat tot energiebesparingen en dreigen zo de kosten te dragen van de meer welvarende consumenten. Deze laatste groep heeft wel de middelen hebben om te investeren in „slimme toestellen, een display, een elektrische wagen, energiediensten, etc. en kan zelfs zijn eigen stroom (gedeeltelijk) produceren. Gezien het relatief laag energiebesparingenpotentieel van de slimme meter (cf. supra) dient het potentiële Mattheuseffect enigszins genuanceerd te worden.

Bovendien kan worden gewezen op de innovatieve tarieven die de zaken complexer kunnen maken voor de consument (cf. supra). Het is van belang om de kostenbaten-analyse per doelgroep uit te voeren. Op die manier kan duidelijk worden wie welke kosten draagt en wie van welke baten geniet.

Goedkopere alternatieven om het zelfde doel te bereiken?

Slimme meters hebben een prijs. Naast de aankoop en installatie van de meter zelf zijn er kosten gerelateerd aan het inrichten van de communicatie-infrastructuur en de data-centra. Een display brengt een extra kost met zich mee. Bovendien moeten vaak onrechtstreekse kosten ( bv. een internetaansluiting en/of abonnement, een computer, slimme toestellen, etc.) gemaakt worden als men de voordelen van een slimme meter maximaal wil benutten. De vraag stelt zich of het geld niet efficiënter kan geïnvesteerd worden terwijl dezelfde doel behaald wordt. Het voorspelde budget voor de uitrol van slimme meters bedraagt ongeveer 1 miljard Euro36. Er zijn andere maatregelen die meer energiebesparing zouden kunnen opleveren voor dezelfde investering (bv. dakisolatie, dubbele beglazing, energie-audit, etc.). De slimme gasmeter zou in de KEMA-studie een besparing van 1,5% meebrengen (3% met gebruik van display). Het isoleren van de gebouwenschil of de investering in efficiëntere installaties kan veel hogere besparingen realiseren. Slimme meters hebben echter niet enkel als doel om energiebesparing te realiseren en moeten ook een slim net ondersteunen. Een evaluatie waar men alle doelen voor ogen houdt is hier gepast en gewenst.

Peak shaving en intelligente toestellen

Peak shaving is de verschuiving van de elektriciteitsconsumptie in tijd. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door Demand Side Managment (DSM) waar slimme toestellen een grote rol kunnen spelen. Een analyse van het belastingsprofiel van de toestellen is nodig om na te gaan of ze wel kunnen voldoen aan de verwachtingen. De huishoud-toestellen kunnen ingedeeld worden in drie groepen. De autonome toestellen, de „on-demand’ toestellen en de tijdsvariabele toestellen. De eerste groep toestellen functio-neert automatisch zoals koelkasten, diepvriezers, circulatiepompen etc. De twee groep wordt meestal ingeschakeld op het moment dat ze nodig zijn. Voorbeelden zijn verlichting, koken, TV, etc. De derde groep - de tijdsvariabele toestellen - zijn toestellen die op flexibele tijdstippen kunnen ingeschakeld worden zoals wasmachines, drogers, vaatwassers, etc. Deze laatste groep zou het grootste potentieel hebben om gestuurd te worden via Demand Side Management maar slechtst een zeer klein aandeel hebben binnen de gemiddelde totale elektriciteitsverbruik. De autonome toestellen alsook ver-lichting hebben daarenboven een groot potentieel voor energie-efficiëntie zoals het gebruik van A++ toestellen of LED verlichting.37 De vervangingen door efficiëntere toestellen breng wel extra kosten met zich mee. Zoals vermeld kunnen subsidies voor energie-efficiënte aankopen een interessant alternatief voor het gebruik van slimme meters blijken (cf. supra). Er moet overigens een grondige analyse uitgevoerd worden over welke sectoren (industrie, dienstensector en huishouden) de pieken veroorzaken en het vermogen dat die sectoren vereisen. Hierbij dienen ook de doelstellingen van peak-shaving en de verschillende kosten om via alternatieve scenarios tot het gewenste resultaat te komen onderzocht te worden. Enkel dan kan blijken of het gebruik van slimme meters voor de realisatie van peak-shaving een gegrond argument is of niet. We verwijzen hier weer naar de beperkte verschuiving ten gevolge van de invoering van het weekendtarief (cf. supra). Het project LINEAR van VITO tracht na te gaan in hoeverre een slim net actief kan inspelen via DSM.

Naast de technische haalbaarheid van peak shaving d.m.v. slimme toestellen zijn er ook bedenkingen op sociaal-financieel vlak. Huishoudelijke toestellen laten aansturen door een slimme meter is enkel weggelegd voor kapitaalkrachtige consumenten. Niet iedereen heeft het financiële draagvlak om in dergelijke toestellen te investeren waardoor het nut van het installeren van een slimme meter of het invoeren van innovatieve tarieven in sommige gevallen in twijfel kan getrokken worden. Bestaande toestellen slim gebruiken zou mogelijk moeten zijn door een goedkope en eenvoudige manier te ontwikkelen die zonder te veel kosten en moeite de toestellen kan sturen.


De rol van de elektrische wagen

Het gebruik van elektrische wagens als buffer voor opslag (batterij) wordt vaak als middel voor peak shaving naar voor geschoven. Er bestaat de mogelijkheid om elektri-citeit aan te kopen wanneer de prijzen laag zijn en op te slagen in de autobatterijen en weer te verkopen wanneer de prijzen het hoogst zijn. Volgens een CREG studie38 kan de elektrische wagen op lange termijn een gunstig effect hebben op de elektriciteits-prijs. Als het opladen van de wagens op een intelligente manier beheerd zou worden kan de overdimensionering van de autobatterij gebruikt worden voor arbitragedoelein-den waardoor het prijsniveau en/of de prijsvolatiliteit kan dalen bij een grootschalige introductie van elektrische wagens. Wanneer echter de wagens enkel opgeladen wor-den voor rijdoeleinden, zal de prijs wellicht stijgen. De gunstige effecten op de elektrici-teitsprijs zijn echter enkel van toepassing als twee voorwaarden vervuld zijn. Ten eer-ste is een uitgebreid netwerk van slimme oplaadpunten nodig waar de wagen kan laden en ontladen. Ten tweede moeten marktmechanismen ontstaan waardoor de marktspeler zijn energie kan handelen.39

Er wordt echter verwacht dat het gebruik van elektrische wagens net de piekvraag zal doen toenemen door de grote gelijktijdigheid.40 Een andere opmerking bij het gebruik van elektrische wagens als buffer is dat het op- en ontladen van de batterij extra kosten met zich meebrengt aangezien dit de levensduur van de batterij aanzienlijk zal doen dalen en de batterij een van de duurste componenten van een elektrische wagens is. Daarenboven zullen elektrische wagens een beperkte rol spelen in het wagenpark. Er wordt voorspeld dat in 2020 slechts 5 à 20% van de wagens elektrisch aangedreven zullen zijn.41

Budgetmeter

Een slimme meter kan ook de huidige budgetmeter vervangen. Nu is het zo dat bij afnemers die bij de netbeheerder een betalingsachterstand opbouwen een budgetme-ter geplaatst wordt. Dit vergt in het huidige systeem een installatie ter plaatse van een nieuwe meter. Wanneer in de slimme meter een prepayment-functie is voorzien, zou deze van op afstand geactiveerd kunnen worden. De slimme meter kan dan bij niet-betaling slechts een minimaal niveau aan stroom voorzien terwijl bij betaling een acti-vatie zeer snel en efficiënt kan gebeuren. Dit wordt bevestigd door de ervaringen met slimme meters in Italië.42 Hier kunnen wel veiligheidsrisico’s ontstaat en dient bekeken te worden hoe problemen met de binnen-installatie vermeden kunnen worden. Zo kan men bij het afsluiten van de gaslevering (via een slimme gasmeter) het gasfornuis vergeten af te sluiten waardoor er bij een activatie een veiligheidsrisico ontstaat. Een andere bedenking is dat er een vermoeden bestaat dat (vooral zwakke) gebruikers in geval van betalingsmoeilijkheden of makkelijker op afstand kunnen afgesloten worden wat tot verdoken armoede kan leiden.

Facturatie op basis van het reële verbruik

Doordat de data continu en in real time doorgegeven wordt, kan de facturatie op basis van die meetdata sneller en correcter verlopen. De huidige praktijk waar men maandelijks een gemiddeld bedrag betaalt - en de slotafrekening jaarlijks plaatsvindt – kan dan vervangen worden door facturatie op basis van het werkelijk maandelijks verbruik. Dit brengt wel de bezorgdheid met zich mee dat kansarme consumenten met een zwak financiële draagvlak tijdens de koude winder een zeer hoge factuur van elektriciteit en voornamelijk gas voorgeschoteld krijgen. Dit terwijl deze periode de meest essentiële periode is om over energie te kunnen beschikken. Het particulier verbruik neemt immers drastisch (met een factor 4)43 toe tijdens de koude en donkere maanden van het jaar. De mogelijkheid om vaste voorschotten te betalen moet blijven bestaan voor de consument om betalingsmoeilijkheden in de winter te voorkomen.

Standaardisatie van slimme meters

De Europese commissie heeft een mandaat (M441) uitgegeven aan de Europese organisaties voor standaardisatie CEN, CENELEC en ETSI om een Europese stan-daard voor de interoperabiliteit van slimme meters te bekomen. De eerste resultaten worden tegen eind 2012 verwacht.44 Gezien de beperkte markt voor slimme meters in Vlaanderen zou men de standaardisatie van de meters, de randapparatuur en communicatie-protocols op Europees niveau sterker moeten steunen.

Hoewel standaardisatie van de slimme meters gunstig geacht wordt omwille van de harmonisatie, heerst er ook een vrees dat een vroege standaardisatie negatieve effecten kan hebben op de ontwikkeling van de markt. Aangezien het hier een technologi-sche innovatieve markt betreft waar vele ontwikkelingen zich zullen voordoen zou standaardisatie in het voordeel kunnen spelen van de eerste spelers op de markt. In-novaties of alternatieven zouden gediscrimineerd kunnen worden omdat ze dan niet onder de standaard vallen. De standaarden zouden daarom genoeg flexibiliteit moeten voorzien. Hiermee moet rekening gehouden worden bij het opstellen van de stan-daarden, en moet worden nagegaan of de gestandaardiseerde technologie rijp genoeg is om een maximaal gebruik van toekomstige technologische opportuniteiten mogelijk te maken. De privacy-aspecten moeten ook geïntegreerd worden in de stan-daarden (privacy by design, cf. supra).

Kortere levensduur

De slimme meter heeft een kortere levensduur dan zijn voorloper. De op dit moment bekende slimme meters hebben een voorziene levensduur van 15 tot 20 jaar. Ander


bronnen spreken van een kortere levensduur in de orde van 10 jaar.45 De analoge elektromechanische meters hebben een levensduur van 25 tot 40 jaar.46

45 Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties, 06 2010. OIVO Standpunt slimme meters voor gas en elektriciteit. Online beschikbaar op: http://www.crioc.be/index.php?mode=document&id_doc=4977&lang=n

46 Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie. Vergadering van 28/01/2010. Vraag om uitleg van de heer Peter Reekmans tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over slimme elektriciteitsmeters en de kosten.

47 PLC of Power Line Communication (of Power Line Carrier) is de datacommunicatie via het elektriciteits-net.

Interferentie communicatielagen

Wat de communicatielaag van de slimme meter betreft, kan deze ook interfereren met andere thuisnetwerken. Zo kan een PLC47 netwerk slechts voor één communicatie-stroom gebruikt worden en zijn extra kosten vereist om dit te vermijden. Bovendien kan, in geval er wordt gekozen voor (gedeeltelijk) draadloze communicatie, er weerstand bestaan bij de consumenten die geen wireless verbinding hun huis willen.


Onze heel subjectieve commentaar
en nu maar hopen dat dit advies niet alleen op de bureaus van onze Vlaamse politici terecht komt maar eveneens gelezen wordt en in de praktijk wordt omgezet na een ernstig debat over onze energiebevoorrading. Zulk een debat vraagt wel enige samenwerking tussen de verschillende gewesten en dus op federaal niveau en het ziet er niet meteen naar uit dat zulke gesprekken nog mogelijk zijn. Want het ziu dan gaan om de belangen te verdedigen van de ganse bevolking en niet enkel de privilegies van sommige politieke vetgansen.

21-06-2011 om 09:33 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
20-06-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de wereldwijde uitspraak voor de komende decennia
Klik op de afbeelding om de link te volgen

bron :  http://www.flickr.com/photos/teacherdudebbq2/5835623173/ people should not be afraid of their governments, governments should be afraid of their people

20-06-2011 om 14:26 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.voor de zoveelste maal: de slimme meterkes SERV deel 1
Beste vriendjes en vriendinnen,

Nu Vlaanderen naast de gebruikelijke hangjongeren ook beschikt over een aanzienlijk aantal hangsenioren die onze kust onveilig maken en hardwerkende Vlamingen molesteren gaan we op zoek naar andere Vlaamse instellingen. Zo vonden we een ietwat vergeten clubje waarnaar de laatste jaren nog amper geluisterd wordt door onze Vlaamse politici omdat ze toch alles beter menen te weten. We hebben het over de SERV of in volledige woordjes de Sociaal Economische Raad Van Vlaanderen. Neen, beste NVA-lezertjes, het gaat NIET over de Raad van Vlaanderen maar er staat wel degelijk sociaal-economisch als voorvoegsel. Dat maakt een wereld van verschil en beide raden behoren niet tot het zelfde tijdsegment naturlijk. De sociaal economische versie geeft adviezen waarnaar dus geen kat meer luistert en is een orgaan waar werknemersafvaardigingen samen met werkgeversafvaardigingen nadenken over bepaalde thema's. Het maakt dus integraal deel uit van de Belgische en tot nog toe ook Vlaamse overlegeconomie waarover iedereen tegenwoordig zijn gal dient te spuwen. Want compromissen sluiten is natuurlijk niet meer van deze tijd. Het alternatief is veel leuker al weet men nog niet zo heel duidelijk wat het juist inhoudt buiten tijd verliezen en mekaar verwijten naar het hoofd slingeren. Maar we spitten dit fenomeen niet verder uit. Dat doen de serieuse kranten wel voor ons.
De SERV heeft recent dus nog maar eens een overbodig advies afgeleverd. Overbodig voor onze Vlaamse politieke allesweters maar wij vonden het toch een zeer interessant document. Het vat gans de problematiek van de slimme meterkes netjes samen en het geeft inderdaad een aantal adviezen voor onze beleids -hum hum- makers. Het bevat ook een aantal nauwelijks verdekte kritieken en waarschuwingen die zeer terecht zijn. Wij laten er jullie in twee deeltjes kennis mee maken. Dus vandaag en morgen houden we jullie zoet met een advies van de SERV. Het mag al eens iets anders zijn dan de Pfaffs nietwaar?

Advies

Kosten-batenanalyse slimme meters

Brussel, 1 juni 2011


Advies kosten-batenanalyse slimme meters 2

Goedkeuring dagelijks bestuur: 1 juni 2011

Bekrachtiging raad: 6 juli 2011


Advies kosten-batenanalyse slimme meters SERV_ADV_20110601_kosten-batenanalyse_slimmemeters Sociaal-Economische raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel Ÿ T +32 2 209 01 11 Ÿ F +32 2 217 70 08 Ÿ info@serv.be Ÿwww.serv.be

Mevrouw VAN DEN BOSSCHE Freya

Vlaams minister van Energie, Wonen,

Steden en Sociale Economie

Martelaarsplein 7

1000 BRUSSEL

contactpersoon ons kenmerk Brussel

Mohamed Al Marchohi SERV_ADV_20110601_kosten-batenanalyse_slimmemeters 1 juni 2011

mamarchohi@serv.be

Betreft: Advies Kosten-batenanalyse slimme meters

Mevrouw de minister,

De derde Europese Elektriciteitsrichtlijn schrijft voor dat de lidstaten een kosten-batenanalyse moeten uitvoeren voor de uitrol van slimme meters. De VREG laat momenteel de kosten-baten analyse uit 2008 actualiseren. In bijgevoegd advies op eigen initiatief formuleert de SERV zijn aandachtspunten voor die KBA en voor het bredere debat over slimme meters.

Volgens de SERV kan een fundamentele verhoging van het aandeel hernieuwbare energie in de elektriciteitsvoorziening niet zonder slimme netten om intermittente en decentrale elektriciteits-productie op grootschalige wijze in het energiesysteem te integreren. Slimme meters zijn een essentieel onderdeel van slimme netten omdat ze bi-directionele communicatiestromen toelaten tussen de afnemer en de leverancier of netbeheerder. De centrale vraag is echter waar welke slimme meters moeten worden geplaatst. Een „slimme uitrol van de meters vergt eerst een visie op het toekomstige energiesysteem. Het advies pleit dan ook voor het beantwoorden van de juiste vragen in de juiste volgorde. Daarnaast bevat het advies enkele aandachtspunten voor de lopende kosten-batenanalyse.

De SERV is uiteraard steeds bereid dit advies verder toe te lichten.

Hoogachtend,

Pieter Kerremans Caroline Copers

administrateur-generaal voorzitter


1. Inleiding

De derde Europese Elektriciteitsrichtlijn (2009/72/EG) schrijft voor dat de lidstaten een kosten-batenanalyse (KBA) moeten uitvoeren voor de uitrol van slimme meters. De analyse is niet verplicht, maar als de analyse niet plaatsvindt, moeten 80% van alle afnemers een slimme meter hebben in 2020.

De VREG heeft reeds een kosten-baten analyse (KBA) laten uitvoeren in 2008. De totale projectwaarde van de studie kwam negatief uit op -396 miljoen Euro. De studie wordt momenteel geactualiseerd op basis van nieuwe informatie.

Met dit advies wenst de SERV belangrijke aandachtspunten op te lijsten waar rekening mee gehouden zou moeten worden bij die KBA en meer algemeen bij het debat over slimme meters.

Als bijlage bij het advies is een analyse van het SERV-Secretariaat opgenomen met achtergrondinformatie over het debat inzake slimme meters en met een overzicht van de discussiepunten in dat debat. Deze analyse vormde de basis voor het advies.

2. Visie en aandachtspunten van de SERV

Slimme netten zijn cruciaal

Slimme netten zijn cruciaal in de benodigde energietransitie. Een fundamentele verho-ging van het aandeel hernieuwbare energie in de elektriciteitsvoorziening kan niet zon-der slimme netten om intermittente en decentrale elektriciteitsproductie (windturbines, PV-installaties, WKKs …) op grootschalige wijze in het energiesysteem te kunnen in-tegreren. Slimme netten (smart grids) moeten elektriciteit met behulp van digitale tech-nieken en systemen beter sturen, betrouwbaarder beheren en beter in balans houden. Ze moeten helpen om gericht buffer- of opslagcapaciteit in te zetten, tijdelijk bepaalde verbruiken af te schakelen of om de vraag op een andere wijze te sturen. In functie van het gekozen energiesysteem zal de balancering nodig voor de integratie van hernieuwbare energie anders ingevuld kunnen worden.

Slimme meters zijn een essentieel onderdeel van slimme netten

Slimme meters zijn een essentieel onderdeel van slimme netten. Hun hoofdkenmerk is immers dat zij bi-directionele communicatiestromen toelaten tussen de afnemer en de leverancier of netbeheerder. Dit is noodzakelijk in een slim net. De ene slimme meter is echter de andere niet. Er zijn verschillende types en modellen, met verschillende func-tionaliteiten en kosten. De nood aan bi-directionele communicatie is bovendien niet overal even groot. Zo zou het inpassen van de slimme meters in het distributie- of transmissienet in plaats van bij de afnemer een te onderzoeken alternatief zijn. Boven-dien zijn er alternatieven voor de balancering van het net bij een hoge integratie van intermittente bronnen.

Daarnaast hebben slimme meters, afhankelijk van de functionaliteiten, ook andere po-tentiële voordelen. Ze bieden bv. mogelijkheden om eindgebruikers te sensibiliseren,


energie te besparen, administratieve lasten te verminderen en op een transparante manier gerichte tariefformules te ontwikkelen, waardoor ook de energiefactuur kan dalen.

Een centrale vraag is echter waar welke slimme meters moeten worden geplaatst

Een centrale vraag is echter waar welke slimme meters moeten worden geplaatst. Het antwoord op die vraag is enerzijds afhankelijk van de aard van het elektriciteitsnet en de omvang, locatie en aard van vraag en aanbod (verbruik, verbruiksprofielen, produc-tiecapaciteit, samenstelling productiepark, netinfrastructuur…) nu en in de toekomst, en anderzijds van de inzet van alternatieven om intermittente en decentrale elektriciteits-productie in het energiesysteem in te passen (mixen van hernieuwbare energiebron-nen, bundeling in „virtuele elektriciteitscentrales, energieopslag, instrumenten van ac-tieve en passieve vraagsturing1, netaanpassingen, andere balancingtechnieken…).

Kleine maar niet onbelangrijke voetnoot

1 Uit de situering van het debat in de bijlage blijkt uit een aantal punten dat de rol van vraagsturing potentieel wordt overschat. Zo blijken huishoudens slechts 24% van het elektriciteitsverbruik voor hun rekening te nemen, blijkt de inschatting van de rol van de intelligente toestellen m.b.t. de piekverschuiving laag te zijn en is de verschuiving van de consumptie tijdens de daguren in het weekend ten gevolge van de registratie als daluren (een lager tarief) zeer beperkt (cfr. infra, bijlage). De effectiviteit van actieve vraagsturing bij bezinnen kan potentieel lager liggen dan vaak wordt aangenomen.

2 Regulatory capture is de situatie waarin een regulerende overheidsinstantie niet langer het publieke belang dient, maar de belangen van de sector of industrie die zij dient te reguleren. Vaak is de „capture on-bewust, in de zin dat de regulerende instantie niet in de gaten heeft dat zij ‟gekaapt” wordt door de belangen van de sector.

Een ‘slimme’ uitrol vergt een visie op het toekomstige energiesysteem

Een „slimme uitrol van slimme meters veronderstelt dan ook dat er een visie is op het gewenste toekomstige elektriciteitsnet en energiesysteem. Enkel zo kunnen „slimme beslissingen worden genomen om de omvangrijke benodigde investeringen voor de uitrol van slimme meters uit te voeren. Zonder zon visie lijken slimme meters te veel een doel op zich te worden, of lijken secundaire baten zoals energiebesparing en fraudedetectie een te groot gewicht te krijgen in de discussies.

Die visie ontbreekt momenteel nog

Dergelijke visie op het gewenste toekomstige elektriciteitsnet en energiesysteem is er vandaag niet en ook de kennis, de informatie en het debat ontbreken op dit ogenblik grotendeels om dergelijke visie op korte termijn te kunnen formuleren. De beschikbare kennis en informatie zit vrijwel volledig en exclusief bij de netbeheerders zelf. Daardoor is de transparantie beperkt en is er groot gevaar op „regulatory capture2 van de regula-tor en de beleidsmakers. Toch blijft die visieontwikkeling meer dan noodzakelijk. De SERV heeft daar in eerdere adviezen al voor gepleit en gewezen op de noodzaak van meer maatschappelijke en politieke sturing van de uitbouw van de energieinfrastructuur.

Een kostenbatenanalyse kan geen voldoende antwoord geven

Op korte termijn dwingt de Europese regelgeving de lidstaten ertoe om tegen september 2012 een kosten-batenanalyse uit te voeren van de uitrol van slimme meters. Zoniet moet 80% van alle afnemers een slimme meter hebben in 2020. De SERV vindt het noodzakelijk dat deze kosten-batenanalyse wordt uitgevoerd om onnodige investeringen te vermijden, maar meent tegelijk dat Vlaanderen een signaal moet geven naar


Europa toe dat deze manier van werken eigenlijk in strijd is met de uitgangspunten en instrumenten van het Europese “better regulation”-beleid waar fundamentele beleidsopties moeten worden onderbouwd door een Impact Assessment. Hier wordt de kar voor het paard gespannen en wordt bij gebrek aan analyse een zware verplichting op-gelegd.

Volgens de SERV is zoals reeds vermeld een slimme uitrol vereist. Dat impliceert dat de juiste vragen in de juiste volgorde worden beantwoord. Een goede kostenbatenanalyse van de uitrol van slimme meters is pas mogelijk als voorafgaandelijk een aantal andere discussies worden gevoerd en beslissingen worden genomen.

In eerste instantie is een visie nodig op het gewenste energiesysteem en de plaats van hernieuwbare energie hierin. Slimme meters zijn immers vooral belangrijk omdat ze kunnen helpen het intermittent en decentraal karakter van sommige hernieuwbare energiebronnen op te vangen. De noodzaak om het intermittent en decentraal karakter op te vangen kan hard verschillen naar gelang de gekozen hernieuwbare energiemix, de omvang en de locatie van de hernieuwbare energie-installaties, en is ook afhankelijk van de aard van de rest van het (niet-hernieuwbare) energieproductiepark.

Wanneer men zicht heeft op de omvang, de aard en de locatie van de op te vangen intermittentie, moet vervolgens worden nagegaan hoe dit best wordt opgevangen. Daarbij moeten slimme meters vergeleken worden met alternatieve mogelijkheden om het intermittent karakter van hernieuwbare energie op te vangen. Een goede alterna-tievenvergelijking en de keuze van het beste alternatief zijn essentieel voor een goed bestuur. De gevallen waarin slimme meters de beste maatregel blijken om het intermit-tent karakter van hernieuwbare en decentrale elektriciteitsproductie te kunnen opvangen, bepalen welke uitrol minimaal noodzakelijk is. Voor die gevallen moet beslist wor-den welke slimme meters ingezet moeten worden.

Met de kostenbaten-analyse moeten verschillende scenarios geanalyseerd worden. Zo moet de uitrol van slimme meters geïnventariseerd en geanalyseerd worden die nodig is om het intermittent karakter van hernieuwbare energiebronnen in verschillende scenarios met telkens een andere energiemix. Ook verschillende scenarios met een meer ambitieuze uitrol, die zowel betrekking kan hebben op meer meters maar ook op andere types meters met meer functionaliteiten, moeten op hun kosten en baten onderzocht worden. Daarbij moeten de voordelen bv. in termen van energiebesparing of betere marktwerking, samen met de andere baten afgewogen worden tegenover de kosten van de uitgebreide uitrol. Belangrijk daarbij is ook dat de kosten en baten van de uitgebreide uitrol vergeleken moeten worden met alternatieve maatregelen die dezelfde ba-ten kunnen genereren. Dat geldt onder meer voor de veronderstelde energiebesparing, zowel bij gezinnen (bv. andere meettoestellen) als bedrijven (bv. energieaudit).3

Nog een kleine niet onbelangrijke voetnoot

3 Een kostenbatenanalyse die kosten en baten van de uitrol van slimme meters onderling vergelijkt is immers een onvoldoende basis voor het nemen van beslissingen. Het is niet omdat de baten (voor bepaalde plaatsen en functionaliteiten) groter zijn dan de kosten, dat slimme meters wenselijk zijn. Voor de meeste functies en baten van slimme meters bestaan alternatieven die dezelfde doelstellingen mogelijks effectie-ver, efficiënter en sneller kunnen bereiken. Een analyse van de verschillende doelstellingen en mogelijk-heden om die te realiseren is nodig.


Debat blijft nodig

De huidige aanpak in Vlaanderen van het beleid en de kosten-batenanalyse voor slimme meters beantwoordt dus niet helemaal aan de hiervoor uiteengezette visie van de SERV. De SERV is dan ook vragende partij om hierover in debat te kunnen treden met beleidsmakers en de verantwoordelijke overheidsinstanties. De SERV neemt zich alvast voor om op korte termijn een aanzet voor dit debat te geven door publicatie van een nota over slimme netten.

Praktijkinitiatieven blijven wenselijk

Daarnaast meent de SERV dat concrete, goed gekozen praktijkinitiatieven wenselijk blijven. Slimme meters zijn immers nog een relatief nieuw concept, met veel onzeker-heden en onduidelijkheden. Praktijkinitiatieven moeten toelaten om op verschillende vlakken meer kennis en informatie te verwerven, en moeten maximaal inspelen op de sterktes en opportuniteiten van Vlaamse bedrijven die actief zijn of kunnen worden op deze internationale groeimarkt zodat de opgedane ervaring ook in het buitenland kan worden gevaloriseerd. Daarbij moet ook bijzondere aandacht gaan naar proefprojecten bij kleine bedrijven. Die krijgen in de huidige proefprojecten minder aandacht dan gezinnen. Tegelijk moeten proefprojecten geen voorafname zijn op te nemen beslissin-gen. Het is belangrijk om slim te experimenteren en opties open te houden.

Aandachtspunten voor de lopende analyse

De SERV meent in elk geval dat de huidige opmaak van een kosten-batenanalyse, wat ook de uitkomst daarvan is, geen eindpunt kan zijn in de discussie, en vooral informatie moet opleveren die ook bruikbaar is voor de ontwikkeling van de noodzakelijke bredere visie. In dat verband formuleert de SERV enkele aandachtspunten:

Segmentering is van groot belang. De kosten en baten van slimme meters verschillen immers sterk naargelang de locatie en functionaliteiten ervan. Er is dan ook nood aan doelgroepspecifieke analyses (op basis van een relevante segmentering van de mogelijke gebruikersgroepen) en voor de verdeling van de kosten en baten tussen en binnen doelgroepen. Het gaat dan zowel om een relevante segmentering van de mogelijke gebruikersgroepen (met voldoende aandacht voor kwetsbare groepen) als om de verdeling van kosten en baten tussen energieverbruikers, distributienetbeheerders, producenten en leveranciers in diverse scenarios voor de uitrol van de slimme meters (doelgroepen, fasering, technische kenmerken waaronder het dataverkeer, financiering…).

Niet alleen in termen van doelgroepen is segmentering nodig, maar ook in functie van de locatie, bv. op plaatsen waar vraagsturing het meeste nodig en zinvol is (intermittente bronnen, vlot stuurbare afname…) of in functie van het type gebouw. Het kan ook blijken dat slimme meters op strategische punten in het distributienet en niet bij de afnemer zelf moeten geplaatst worden ter ondersteuning van een slim net.

Eén van de vaakst vermelde secundaire baten van slimme meters (naast de primaire baat van netsturing) is het realiseren van energiebesparing. Er is echter heel wat onduidelijkheid en onzekerheid over de potentiële besparingen. De resultaten van experimenten zijn vaak een overschatting door de niet-representativiteit van de deelnemers. Aangezien het verbruiksprofiel sterk kan verschillen van regio tot regio is het bovendien niet steeds mogelijk om conclusies van studies wereldwijd gewoon


over te nemen. Bijkomende studies en proefprojecten met dit aspect als onderzoeksvraag zijn nuttig en gewenst. Door de grote diversiteit in verbruiksprofielen is segmentering wellicht ook in termen van energiebesparing nodig.

Een andere vermelde secundaire baat zijn de vermeden fysieke meteropnames. Bij de inschatting van deze baat moet rekening worden gehouden met de reële situatie op het terrein. Indien men bv. zou kiezen voor de uitrol van enkel slimme elektriciteitsmeters en niet voor slimme gasmeters, zullen de baten van vermeden fysieke meteropnames veel minder groot zijn dan verondersteld. De meter-opnames vinden namelijk voor elektriciteit en gas samen plaats. Dit kan als gevolg hebben dat de vaste kostencomponent voor het gasverbruik toeneemt door de uitrol van slimme meters voor elektriciteit.

Een afzonderlijke KBA voor de uitrol van slimme elektriciteitsmeters enerzijds en slimme gasmeters lijkt aangewezen om inzicht te geven in de afzonderlijke baten en kosten.

Het debat rond slimme meters wordt getrokken door de VREG. VREG tracht via het beleidsplatform zoveel mogelijk stakeholders te betrekken. Iedereen kan zich inschrijven om te participeren aan de vergaderingen. De verslagen en bemerkingen worden ook via het internet beschikbaar gesteld aan de ingeschreven leden. Ook sociale organisaties kunnen en hebben dit kanaal gebruikt om hun kanttekeningen mee te delen. Toch is er grote kennis-en informatie-asymmetrie (cf. supra) waardoor de belangen van de leveranciers en de netbeheerders dreigen te domineren in het platform. De VREG dient zich hiervan ten volle bewust te zijn, en alle mogelijke maatregelen te nemen om het debat geïnformeerd, transparant en evenwichtig te laten verlopen en zijn rol als neutrale regulator te kunnen spelen.


Bijlage: Situering van het debat

1. Slimme meters: wat en waarom?

Wat zijn slimme meters?

Slimme meters zijn elektronische toestellen die het verbruik en de productie van ener-gie kunnen meten en deze meetgegevens – samen met andere informatie – kunnen uitwisselen via elektronische communicatie met andere marktpartijen. De ene slimme meter is echter de andere niet. Er zijn verschillende fabrikanten, types en modellen, met soms sterk uiteenlopende functionaliteiten (zie verder). Een hoofdeigenschap van de slimme meter is dat die bi-directionele communicatiestromen tussen de consument en de leverancier of netbeheerder toestaat. De slimme meter zou ook diensten kunnen ondersteunen die energie efficiëntie in gebouwen stimuleert. In het Vlaams regeerak-koord is sprake van slimme meters die niet alleen een slim net mogelijk maken maar ook tot meer comfort en minder verbruik voor de energiegebruiker zullen leiden alsook bijdragen tot een betere werking van de energiemarkt.

Slimme meters als onderdeel van een slim net

Een van de doelstellingen binnen Pact2020 is om „het elektriciteitsnet tegen 2020 om te vormen tot een internationaal goed geïnterconnecteerd en slim net waarop decentrale productie-eenheden en nieuwe toepassingen kunnen worden gekoppeld. Tevens is een van de projecten binnen het ViA-actieplan groen en dynamisch stedengewest is het ontwikkelen van een slim elektriciteitsnet. Het gebruik van slimme meters wordt gezien als een essentieel onderdeel van een intelligent elektriciteits- en gasnet. Vooral wanneer men via actieve vraagsturing het evenwicht tussen vraag en aanbod op de elektriciteitsmarkt wenst te regelen, blijken slimme meters essentieel.

Kosten- en Baten analyse uitrol slimme meters: een Europese verplichting

In de Europese Elektriciteitsrichtlijn (2009/72/EG) is bepaald dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat er slimme metersystemen ingevoerd zullen worden die de actieve participatie van de consumenten aan de markt voor levering van elektriciteit zullen on-dersteunen. Alvorens beslist wordt over een eventuele uitrol van slimme meters, wordt verwacht dat de lidstaten een kosten-batenanalyse uitvoeren die de economische haalbaarheid moet nagaan. Deze studie moet in elke lidstaat uitgevoerd worden vóór 3 september 2012. De kosten-batenanalyse is niet verplicht, maar de Europese richtlijn stelt dat als de kosten-batenanalyse niet plaatsvindt 80% van alle afnemers een slim-me meter moet hebben in 2020.4 Als een lidstaat wel een kosten-batenanalyse uitvoert, moeten in 2020 80% van de afnemers waarvoor er een positieve analyse is bekomen een slimme meter hebben. Deze werkwijze met betrekking tot het Europese beleid is ongebruikelijk. De richtlijn legt een beslissing op, tenzij een kosten-batenanalyse wordt uitgevoerd. Er ontbreekt een logische opbouw gaande van een RIA m.b.t. de maatregel alvorens een beslissing op te leggen.

Heel wat landen, waaronder Italië en Zweden, hebben reeds beslist om voor een volledige uitrol van slimme meters te kiezen. Al is de situatie in die landen niet per sé vergelijkbaar met de Vlaamse. Zo gaf in Italië fraudebestrijding de doorslag bij de beslissing tot uitrol en is fysieke meteropname5 in Zweden een heel andere uitdaging dan in het kleine en dichtbevolkte Vlaanderen. In Vlaanderen heeft de VREG in 2008 een studie uitbesteed aan het bedrijf KEMA om een KBA analyse voor een uitrol van slimme me-ters in Vlaanderen uit te voeren (cf. infra). De resultaten van de studie waren negatief: de totale projectwaarde kwam negatief uit op -396 miljoen Euro (cf. infra). Gezien de gewijzigde context en nieuwe informatie uit van andere projecten en studies wordt momenteel in opdracht van de VREG een studie uitgevoerd door hetzelfde bedrijf KEMA.

Proefprojecten Vlaanderen

In Vlaanderen zijn proefprojecten lopende rond slimme meters. In april 2010 is Eandis in Leest en Hombeek begonnen met een proefproject met 4200 slimme meters. Inmid-dels zijn de proof of concept projecten in Leest en Hombeek reeds afgewerkt en start Eandis met 10 pilootprojecten over heel Vlaanderen. Daarnaast werden door Infrax ook 300 slimme meters geplaatst in Infrax-gebied. De bedoeling van het eerste proefproject van Eandis is om enerzijds de verschillende technologieën via welke de meetgegevens kunnen doorgestuurd worden te testen, en anderzijds om via het doorlopen van een leerproces een tweede, grootschaliger proefproject op te zetten in 2012 met de plaat-sing van 50.000 slimme meters verspreid over Vlaanderen. De inzichten en ervaringen uit het proefproject zullen ook als input dienen voor de nieuwe KBA analyse.

2. KBA slimme meters 2008

KBA Slimme meters 2008

De VREG heeft in 2008 een model laten ontwikkelen om de kosten en baten van een eventuele invoering van slimme meters voor elektriciteit en gas in Vlaanderen te kun-nen inschatten. Dit model werd opgesteld door het studie- en adviesbureau KEMA. Het model gaat uit van een macro-economische benadering, maar de impact op de verschillende belanghebbenden (netbeheerders, Elia/Fluxys, energieproducenten, ener-gieleveranciers, verbruikers en overheid) kan ook onderzocht worden. De resultaten van de analyse zijn samen met de eerste conclusies werden gebundeld in een rapport dat beschikbaar is op de VREG-website6. De methode alsook de resultaten worden hieronder kort besproken.

Veronderstellingen en resultaat

In de studie wordt de nuloptie (business as usual) vergeleken met een referentiealternatief (volledige uitrol van slimme meters) op basis van de Netto Contante Waarde


(NCW) methode7. Het referentiealternatief wordt ook vergeleken met een aantal pro-jectalternatieven (cf. infra). Het resultaat hangt sterk af van de gedefinieerde functiona-liteiten van de slimme meter. Daarvoor werden de basisfunctionaliteiten van het WT4-rapport8 van de VREG weerhouden. De functionaliteiten worden in onderstaand kader kort overgenomen.

Lijst van basisfuncties van de slimme elektriciteits- en gasmeters KEMA studie 2008

meting van elektriciteitsafname en -injectie;

meting van (temperatuur-gecorrigeerde) gasafname;

doorsturen van meterstand (meetregisters) op aanvraag;

periodiek doorsturen van de meterstand (meetregisters)

opslaan van meterstanden en/of belastingscurve;

op afstand uitschakelen/inschakelen en aanpassen van het vermogen van de elektriciteitsleve ring;

op afstand collectief begrenzen of afschakelen van meters;

uitschakelen/inschakelen van de gaslevering;

registreren van het verbruik in verschillende tariefperiodes;

op afstand aanpassen van tarieven/tariefperiodes;

op afstand firmware upgrades, programmeren of toevoegen van nieuwe functies aan de meter;

op aanvraag doorsturen van een diagnose spanningskwaliteit/toestand („power quality) en span-ningsniveau;

automatisch doorsturen van fraudealarm;

communicatie met andere meters (gasmeter, watermeter) mogelijk via de elektriciteitsmeter;

prepaid functie, de meter kan worden gebruikt als budgetmeter;

display op de meter;

lokale poort ten behoeve van externe display.

Het model bestaat naast de parameters en tijdsreeksen uit 16 kosten- en batenbladen. Het referentie-alternatief gaat ervan uit dat er een volledige uitrol9 zal plaatsvinden over 5 jaar, dat de levensduur van de meters 15 jaar bedraagt en dat voor de communicatie-technologie 80% PLC (power line communication) en 20% GPRS (General Packet Ra-dio Service) gekozen wordt10. Men is er in de studie vanuit gegaan dat de besparingen ten gevolge van de terugkoppeling (sensibilisering) door de slimme meter zowel voor elektriciteit als voor gas 1,5% bedraagt.11

De totale projectwaarde kwam negatief uit op -396 miljoen Euro, m.a.w. een negatieve “business case” voor Vlaanderen. De grootste positieve bijdrage zou geleverd worden


door de snellere detectie van fraude (390 mio €). De grootste kostencomponent zou het inrichten van datasystemen voor onder andere datacollectie en datamanagement (-540 mio €) zijn. De kosten zouden vooral gedragen worden door de netbeheerder (-1.194 mio €) terwijl de afnemer er het best uitkomt (besparing van 819 mio €). Er werd echter geen rekening gehouden met de doorrekening van de kosten aan de verschillende partijen. Bij de projectalternatieven bleek dat enkel het installeren van een display in de woonkamer en het exclusief gebruiken van PLC voor de data-infrastructuur een gunstig effect hebben op het resultaat zouden met respectievelijk -254 mio € en -337 mio € als eindresultaat. Tot slot bleek uit de gevoeligheidsanalyse dat het resultaat vooral gevoelig is voor de volgende parameters:

percentage fraude en reductie fraude;

levensduur datacollectie-systemen;

besparingen door terugkoppeling;

de investering in datasystemen.

KBA slimme meters in Brussel

KEMA voerde ook op vraag van Belgacom een kosten-batenanalyse uit over de invoering van slimme meters in het Brussels Gewest. Het resultaat was een negatieve business case met een tekort van 170 mio Euro over 20 jaar.

Het negatieve resultaat voor Brussel werd bevestigd door een recentere studie13 uitgevoerd door Capgemini. In deze studie werden vier scenarios (basic, moderate, advanced en full) onderzocht waar verschillende functionaliteiten aan de slimme meter wordt toegewezen. In alle gevallen was het resultaat een negatieve business case (-79,62 mio € tot -158,48 mio €).

3. Actualisering van de KBA

Beleidsplatform slimme netten

Het beleidsplatform slimme netten van de VREG bestaat uit twee werkgroepen: de werkgroep “netbeheer en slimme netten” en de werkgroep “marktwerking en consumenten”. Verder worden er gemeenschappelijke werkgroepen georganiseerd waar de deelnemers van de twee werkgroepen worden gebundeld. De gemeenschappelijke werkgroep behandelt onderwerpen waarbij er een raakvlak is tussen de beide werkgroepen.

Aan de hand van de lopende proefprojecten, gegevens uit binnen- en buitenland en nieuwe informatie wordt momenteel een nieuwe KBA uitgevoerd door KEMA in samenwerking met de VREG en andere marktpartijen. De input voor de update van het economisch model zal komen van een klankbordgroep14 bestaande uit leveranciers en netbeheerders. De deelnemers van de klankbordgroep dienen een vragenlijst opgesteld door KEMA in te vullen. Bij de nieuwe studie zou ook rekening gehouden worden


met de visies van sociale organisaties met betrekking tot rollen in de markt die werden meegedeeld in het kader van de ViA rondetafel rond de consument en de slimme energiemeter.

Plan van aanpak nieuwe studie

Het resultaat van de nieuwe KBA wordt verwacht in november 2011. Het resultaat zal bepalend zijn voor de eventuele (al dan niet volledige) uitrol van slimme meters in Vlaanderen (cf. supra onder 2. discussiepunten). Voor de herziene analyse van KEMA zijn twee werkpakketten voorzien (WP1 en WP2).

WP1 zal opgeleverd worden in juli en bestaat uit een herziening van het model en de inputparameters van de hierboven vernoemde studie uit 2008. Naast de herziening van het model houdt WP1 ook het financieel waarderen van de verschillende communica-tietechnieken16 en de evaluatie van het effect van real-time17 metering in.

In WP2 wordt gekeken naar de uitrol en de segmentering van verbruikersgroepen. Wat de uitrol betreft, wordt nagegaan of een gedwongen of vrijwillige uitrol moet worden nagestreefd en of een 100% uitrol haalbaar, aanvaardbaar en noodzakelijk is. Bij de segmentering wordt niet enkel gekeken naar de verbruikscategorie (jaarverbruik in kWh) maar ook naar het aansluitvermogen, tarifering (enkel of dubbel18), prosumenten19 en diensten (PEV, warmtepomp, budgetmeter, etc.).20 Bij de segmentering zou – indien segmentering naar verbruik of capaciteit gewenst zou blijken – rekening gehouden moeten worden met verhuizingen.


20-06-2011 om 08:03 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!