kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

16-07-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.en nu de argumenten tegen de regionalisering van de sociale zekerheid...
Klik op de afbeelding om de link te volgen Volgens de pers verloopt de regeringsvorming door de “preformateur” Di Rupo in alle discretie en lekt er absoluut niks uit. Eigenaardig genoeg publiceert het ABVV in deze normaal erg kalme komkommertijd het ene perscommuniqué na het andere interne document. Gisteren ging het over de brugpensioenen en vandaag over de sociale zekerheid. Het is ook niet echt de gewoonte om zulke goed onderbouwde en op cijfers gebaseerde communiqués de wijde wereld in te sturen. We kunnen er alleen maar blij mee zijn. Maar volgens ons worden ze niet toevallig op dit moment gepubliceerd. We zijn alleen heel erg benieuwd wat onze Vlaams-nationalisten hiertegenover zetten als argumenten. Als het louter en alleen ideologische argumenten zijn dan zal het voor de tegenstanders niet erg moeilijk zijn Dewever zeer binnenkort op een hoopje te vegen...We zijn dus nieuwsgierig ...
In elk geval lezen we hier argumenten die spijkers met koppen slaan over de sociale zekerheid en tevens een mooie les in sociale geschiedenis. Dewever moet hiermee erg in zijn nopjes zijn of niet????

Betreft:     Argumenten om de sociale zekerheid federaal te houden.


We worden tegenwoordig veel geconfronteerd met argumenten voor de regionalisering van de sociale zekerheid. Nochtans hebben de “transferten” van vandaag hebben enkel te maken met de (tijdelijke) economische situatie in regio’s of subregio’s.
Het gaat voor het ABVV over interpersoonlijke solidariteit en het verzekeringsprincipe voor elke werknemer op dezelfde manier toegepast in België.
Deze nota dient niet om onszelf te overtuigen van ons gelijk, maar om onze militanten de nodige argumenten te bezorgen.
Ten gronde is al dan niet regionalisering niet de kern van het debat

De sociale zekerheid is immers in essentie een interpersoonlijke solidariteit: de gezonden betalen voor de zieken, de hoge lonen leggen bij voor de lage lonen, diegenen die het geluk hebben te kunnen werken betalen voor diegenen die de pech hebben hun werk te verliezen. En dat alles in de wetenschap dat je zelf beroep zal kunnen doen op dit sociaal stelsel als je het nodig hebt.

André Decoster, professor Publieke Financiën aan de KU Leuven, berekende dat de transfers tussen hoog- en laaggeschoolden vijf keer hoger zijn dan tussen de regio’s en deze tussen de 20 procent rijksten en de 20 procent armsten zelfs tien keer hoger. “Het blijft dan ook verbazen dat men vindt dat deze stroom van transfers tussen mensen ‘transparanter’ wordt als men er naar kijkt met een bril die er absoluut niet voor bedoeld is, namelijk de regionale bril”, aldus deze professor (De Morgen, 28 mei 2010).

Het kan verkeren


De wettelijke invoering van de kinderbijslag in 1930 deed heel wat kritiek ontstaan in sommige Franstalige milieu’s. Het ging om de eerste doorvoering van een wettelijk verplicht sociaal zekerheidsstelsel van die opvang. Doordat Vlaanderen armer was, minder ontwikkeld en daardoor gemiddeld nog meer kinderen had, zou de invoering van deze kinderbijslag immers een transfer van 3,15 % bbp van Wallonië naar Vlaanderen met zich brengen [1][2]. Wallonië was gedurende meer dan 100 jaar immers rijker dan Vlaanderen, en de transfers van Wallonië naar Vlaanderen hebben dan ook wel degelijk bestaan.

De Franstalige jezuïet Falon pleitte voor redelijkheid. Niet de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië waren volgens hem belangrijk, wel de verschillen tussen meer en minder industriële tewerkstelling. Zo constateerde hij dat er ook in Luxemburg en Namen meer kinderen waren, en dat het verschil tussen deze provincies en de geïndustrialiseerde bassins van Luik en Henegouwen even groot was als het verschil tussen Wallonië en het nog niet geïndustrialiseerde Vlaanderen. Uiteindelijk voerde de toenmalige regering het wettelijk kinderbijslagstelsel toch in.

Vandaag is de situatie omgekeerd en eisen de Vlaamse politieke partijen (vooral CD&V, NVA en Vlaams Belang) dat belangrijke delen van onze sociale zekerheid gesplitst worden.
De cijfers over de omvang van de transfers lopen uiteen naargelang de studies: van 2,4% van het BBP tot 4,2% (het Warandecijfer). Alle studies zijn het erover eens dat de transfers vooral te maken hebben met de economie en het werkgelegenheidsniveau.

De omvang van de transfers ligt niet hoger dan in andere federale staten. In vele andere Europese landen is de solidariteit binnen regio’s groter:

o          West-Duitsland - Oost-Duitsland: 4%
o          Ile-de France – Nord Pas de Calais…: 6%
o          South Easth England-Wales en North West : 8%
o          Catalonië - Zuid-Spanje: 8,5%
o          Stockholm- hoge noorden: 7,6%

Transferstromen zijn echter omkeerbaar. De vergrijzing zal veel voelbaarder zijn in Vlaanderen dan in Wallonië en zeker dan in Brussel:

-          Het aandeel Vlamingen in de Belgische bevolking zou in 2050 dalen tot 55,4% (vandaag 58%); het aandeel Walen stijgt van 32,6% naar 34,5% en het aandeel Brusselaars van 9,4% naar 10,1%.


-          De afhankelijkheidsgraad (aantal 65+ gedeeld door het aantal mensen op actieve leeftijd) situeert zich vandaag op 30,8% in Vlaanderen. Dit betekent dat er voor één oudere iets meer dan drie actieven zijn. De vergrijzing laat zich het sterkst voelen in Vlaanderen waar de afhankelijkheidgraad in 2050 61% zou bedragen. Dat betekent dat er net iets minder dan twee actieven zouden zijn voor één 65+ . In de twee andere regio’s zullen er in verhouding veel minder gepensioneerden zijn: in Wallonië zal de afhankelijkheidsgraad slechts 53,5% bedragen en in Brussel 40,4%.

Vandaag gaan in verhouding al iets meer pensioenen naar Vlaanderen. Dat zal verder gebeuren, want de lonen liggen vandaag iets hoger in Vlaanderen. Ook inzake gemiddelde uitgaven gezondheidszorg heeft Vlaanderen Wallonië en Brussel ingehaald en zelfs voorbij gestoken.

Als gevolg van de hogere werkgelegenheidsgraad en het hoger gemiddeld inkomen zijn alleen de inkomsten momenteel hoger in Vlaanderen dan in Wallonië. Maar dat kan morgen terug veranderen en dat is juist goed: hoe groter de regio waarop je solidariteit gespreid is, hoe gemakkelijker je tegenslagen kan opvangen.

Er is ook geen sprake van een systematische overconsumptie door een regio.

●          Inzake gezondheidszorg.

Vandaag is duidelijk aangetoond dat er van overconsumptie in Wallonië geen sprake is op het gebied van gezondheidszorg. Uit het laatste rapport van de RIZIV, unaniem goedgekeurd door de medische en sociale partners en gebaseerd op de gegevens van 2006, blijkt dat de gewogen gemiddelde uitgaven[3] per inwoner in Vlaanderen iets hoger zijn (1.738 euro) dan in Wallonië (1.730 euro) en in Brussel (1.672 euro).

Er zijn wel nog verschillen tussen de arrondissementen. Zo werd volgens de meest recente cijfers in Eeklo en Huy meer uitgegeven dan gemiddeld, maar dat blijkt perfect verklaarbaar door de grote aanwezigheid van psychiatrische ziekenhuizen en rust- en verzorgings-tehuizen. Zo wordt ook in West-Vlaanderen meer uitgegeven, door de aanwezigheid van tal van bejaarden aan de kust.

●          Wallonië heeft wel een groter aandeel van de uitgaven voor kinderbijslag dan zijn bevolkingsaandeel: 34% tegen 55% voor Vlaanderen. Dit heeft uitsluitend te maken met de toekenning van sociale toeslagen voor werklozen. De reglementering en de toepassing ervan zijn volledig identiek voor elke regio.

●          Voor de werkloosheidsuitkeringen is er een groot verschil. De totale RVA-uitgaven nuanceren dit echter sterk: die bedragen respectievelijk 56,4% voor Vlaanderen en 33,8% voor Wallonië. Voor Brussel gaat het om 9,8% voor een bevolkingsaandeel van 9,4%. Er bestaat immers een belangrijk regionaal verschil tussen de basis-uitgaven in de werkloosheid en de andere uitgaven van de RVA m.b.t. het brugpensioen, de activering of werkgelegenheidsbevorderende maatregelen zoals de dienstencheques.


Vlaanderen

Wallonië

Brussel

Normale werkloosheid

44%

42%

14%

Andere uitgaven RVA

64,5%

30,5%

4,5%(Bron: jaarverslag RVA)

De meeste Vlaamse partijen pleiten er ondertussen ook voor om (delen van) de werkloosheidsverzekering te regionaliseren. Maar in elke gefederaliseerde staat wordt dit stuk sociale verzekering nu juist centraal gehouden! Voor evidente redenen: de verschillende economische sectoren zijn meestal geconcentreerd in een regio en een economische crisis van zo’n sector kan daarom beter opgevangen worden indien het risico gespreid is over een groter grondgebied.

●          Wat de pensioenen betreft blijkt uit een regionale verdeling dat de spreiding tussen pensioenen en inwoners momenteel nagenoeg gelijk is. Maar we toonden hierboven al aan dat in de toekomst meer pensioenuitgaven naar Vlaanderen zullen gaan.

●          De onevenwichtige verdeling wordt dus vooral door de bijdragen verklaard. Met 33% van de bevolking vertegenwoordigt Wallonië 26% van het bbp. De desindustrialisering is hiervan de oorzaak. Alhoewel de laatste cijfers wijzen op een geslaagde reconversie d.m.v. het Marshallplan, die resulteert in meer investeringen.

Het debat over de transfers binnen de sociale zekerheid heeft dus niets te maken met een debat over het al of niet misbruiken van de uitgaven, maar over de grenzen van de interpersoonlijke solidariteit.

Waar stop je overigens de solidariteit?

Transfers kun je ook op een lager niveau bekijken dan dit van de gewesten. Als de herverdeling op provinciaal niveau bekeken wordt dan zijn niet alle Waalse provincies netto ontvangers: Waals- Brabant draagt meer bij dan het terugkrijgt en West-Vlaanderen profiteert van de herverdeling. Zes van de acht West-Vlaamse arrondissementen ontvangen meer dan ze bijdragen. Enkel Brugge en Kortrijk dragen netto bij!

Transfers zorgen ook voor een ondersteuning van de koopkracht in Wallonië die de belang-rijkste handelspartner van Vlaanderen is.

Het probleem Brussel

Vooral voor Brussel met zijn miljoen inwoners (waarvan 30% migranten), maar ook tot ver daarbuiten, zal opsplitsing van de sociale zekerheid tot een onoverzichtelijke bureaucratie leiden. Geen enkel scenario van de voorstanders van splitsing geeft hierop een adequaat antwoord.

Nemen we het voorbeeld van de gezondheidszorg, want dat is de sector die het meest genoemd wordt om te splitsen.

In Brussel zijn vele (hooggespecialiseerde) gezondheidsinstellingen geconcentreerd. De patiënten met woonplaats in Vlaanderen en Wallonië, van buiten Brussel, maken dan ook elk zo’n 18% van de opnames in de Brusselse ziekenhuizen uit.

En de Brusselaars zelf laten zich dikwijls buiten Brussel verzorgen.

De steeds grotere specialisatie en de (kostprijs van) nieuwe technologieën pleiten veeleer voor schaalvergroting en internationalisering dan voor versplintering. Elk zichzelf respecterend ziekenhuis heeft zijn eigen specialiteit(en). In het universitair ziekenhuis van Leuven, bekend voor kankerbehandeling, worden jaarlijks zo’n 20.000 Walen en Brusselaars verzorgd. In Aalst worden hartoperaties voor inwoners uit heel België uitgevoerd. Luik is bekend voor hersenchirurgie, en Neder-Over-Heembeek voor zijn brandwondencentrum.

Welke prijzen zullen dan aangerekend worden? Het is nu al allemaal zo ingewikkeld! Zal elke dokter dan moeten rondlopen met twee of drie verschillende voorschriften- en attesten, naargelang zijn patiënt Waal, Vlaming of Brusselaar is? En hoe worden dan de kostprijzen tussen de verschillende Gewesten en/of Gemeenschappen verrekend?

Simpel op te lossen, zeggen de Vlaams nationalisten. Laat elke Brusselaar gewoon kiezen of hij tot de gezondheidszorg van Vlaanderen of Wallonië toetreedt. Die keuze zal natuurlijk door het goedkoopste systeem bepaald worden. Brussel geeft met één miljoen inwoners jaarlijks 2 miljard euro uit aan gezondheidsuitgaven; die uitgaven zullen dan volledig ten laste van het goedkoopste systeem komen… Gevolg: dat systeem zal zich aanpassen en duurder worden! We riskeren dus in een vicieuze cirkel naar beneden terecht te komen.


Regionale aanpak van de zorgverzekering

Vlaanderen baat zélf een stuk sociaal beleid uit: de zorgverzekering.

De zorgverzekering betreft een stelsel van tussenkomst in de niet-medische kosten van de zorg.

Door Europa wordt ze evenwel beschouwd als onderdeel van de sociale zekerheid.

Vlaanderen heeft  er al veel miserie met Europa mee gehad, dat ons discriminatie verweet. Uiteindelijk is de door Vlaanderen weerhouden oplossing dat Duitsers, Nederlanders, Fransen … die in Vlaanderen werken van de zorgverzekering genieten. Ook als ze in Wallonië wonen. Alleen de Walen die in Vlaanderen werken niet! Is dat dan logisch of rechtvaardig? Of eerder pesterij?

Werkt die zorgverzekering dan zoveel beter dan onze Belgische gezondheidszorg? Nu is onze Belgische gezondheidszorg bekend als één van de beste van de wereld: hoge kwaliteit, geen wachtlijsten en een gemiddelde kostprijs. Via sociale bijdragen en belastingen draagt iedereen bij naar draagkracht en vermogen.

De bijdragen die we voor de Vlaamse zorgverzekering betalen zijn echter forfaitair, dus voor elke Vlaming gelijk, ongeacht zijn inkomen, behalve voor de allerlaagste inkomens. Bij de Vlaamse zorgverzekering krijgt iedereen hetzelfde bedrag, zonder rekening te houden met de graad van zorgbehoefte van de persoon. Is dat dan zo vooruitstrevend?

Het zou veel logischer zijn om het pleidooi van Cantillon en Vandenbroucke te volgen en de thuishulp en de instellingen waar zorgbehoevende verblijven rechtstreeks te subsidiëren. Het geld zou dan toe komen bij wie het meest nodig heeft, de factuur voor rust- en verzorgingstehuizen zou betaalbaar worden en er zouden geen problemen met Europa zijn.

Geen duidelijkheid!

Over hoe die Vlaamse gezondheidszorg of sociale zekerheid er dan zou gaan uitzien, daarover zwijgen de Vlaamse pleitbezorgers als vermoord. Als maar gesplitst wordt, dat lijkt de enige zorg. Maar zal een splitsing automatisch leiden tot een goede gezondheidszorg of sociale verzekering voor iedereen? En hoe zal die betaald worden? Vragen waarover de mensen beter wakker geschud zouden worden. Geen antwoord, geen enkel uitgewerkt voorstel, geen garanties…!

Kameraadschappelijk.

Anne DEMELENNE,                                                               Rudy DE LEEUW,

Algemeen secretaris.                                                              Voorzitter.

16-07-2010 om 22:25 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
15-07-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat is er mis met brugpensioenen????
Iedere weldenkende gazet in Vlaanderen schrijft zich de vingers krom om ons te doen geloven dat brugpensioenen op 50/52 jaar echt des duivels zijn. Ok, wij hebben het ook erg lastig met mensen af te schrijven op 50/52 jaar. Maar is er dan, ondanks alle premies en belastingsverminderingen die er worden aangeboden dan een werkgever die deze leeftijdscategorie wil aanwerven? Hola, die zijn te duur, zegt men danwegens hun leeftijd en dan is men verplicht om ze duurder te betalen....pardon? En de verminderde sociale bijdrage dan?......Kortom, de werkgevers danken wel graag af op die dure leeftijd maar werven niet graag aan...Moeten we dan mensen van 50/52 enkel op un dopgeld laten overleven? Zoals iedereen hoeft te weten bedraagt dat maximum rond de 1000€ als men alleenstaande is of wanneer men enige kostwinner is. Als de madam of het ventje ook werkt dan daalt dat na een jaar naar zo ongeveer 300€...Is het dan dat dat men wil? Ja, want dat zal hen motiveren om terug aan het wertk te gaan....en waar dan wel???? Dit is de kwadratuur van de cirkel.
En hieronder vinden jullie de zienswijze van de vakbonden. Dat kan een visie zijn die de meeste Vlamingen zal storen in hun illusie dat het volstaat te behoren tot een hardwerkend volkje om werk te vinden. Maar dat is het dan ook.
Wij publiceren dit graag omdat we deze mening ook delen:

*

Tunnelvisie op brugpensioen

13 juli 2010

Het sociaal akkoord bij Carrefour, waardoor ca 3.000 jobs gered werden en een 1.000 tal werknemers gespaard bleven van werkloosheid door toekenning van het brugpensioen, deed veel stof opwaaien.
Voor Opel Antwerpen ligt momenteel een voorstel op tafel om de ontslagen werknemers vanaf 50 jaar brugpensioen toe te staan. Jonge vijftigers die hun baan verliezen, zijn inderdaad lang niet afgeschreven voor de arbeidsmarkt. We rekenen dan ook op de werkgevers om hen een brug te  geven naar nieuw werk in plaats van hen te culpabliseren, net of die mensen vragen erom om op brugpensioen te gaan. De kwade reacties van de werkgevers hebben allicht meer te maken met het complement dat ze moeten betalen dan met een principiële kwestie. Doen uitschijnen dat bruggepensioneerden tot aan hun pensioen in een “hangmat” mogen zitten is een totaal verkeerde voorstelling van de feiten.

Liberalen, NV.A, lijst Dedecker tot en met Marianne Thijsen van CD&V rolden over elkaar heen om als eerste dit brugpensioen vanaf 52 jaar te veroordelen. Een brugpensioen dat ze overigens allen onder een volgende regering willen afbouwen.
Toch eigenaardig, hoe de aandacht van rechts altijd weer richting brugpensioen gezogen wordt. Er zijn 2.027.000 Belgen tussen 50-64 jaar. Amper 6% daarvan is bruggepensioneerd. Er zijn evenveel zieke oudere werknemers, dubbel zoveel oudere werklozen en drie keer zoveel inactieve huisvrouwen in deze leeftijdsgroep.
Die 120.000 bruggepensioneerden zijn bovendien bijna allen van hogere leeftijd, zodat ze officieel niet meer beschikbaar zijn voor de werkloosheid. Zeggen en schrijve 2.633 bruggepensioneerden, of 0,13% van de totale bevolkingsgroep, zijn volgens de RVA vandaag bruggepensioneerden die omwille van herstructurering vóór werden 58 jaar afgedankt. Zij nemen deel aan een tewerkstellingscel en outplacement, en moeten beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.
Zij kosten bovendien 50 à 100% minder aan de sociale zekerheid dan indien ze op de werkloosheid zouden gezet zijn, doordat zijzelf en hun vroegere werkgever een fiks deel terugbetalen onder vorm van sociale bijdragen en belastingen.
Ze hebben bovendien een beter maar toch niet riant sociaal statuut. Vergeten we niet dat bruggepensioneerden geen 13de maand noch vakantiegeld krijgen. Maar doordat hun vroegere werkgever nog een (kleine) opleg moet betalen, hebben ze meestal toch nog een redelijk inkomen.
Werkloze en langdurig zieke 50 plussers kosten een pak meer aan de sociale zekerheid. Ze zijn met meer dan 300.000, drie keer zoveel als het totaal aantal bruggepensioneerden. Doordat hun vroegere werkgever niets meer bijlegt - en de volledige kost voor hun inkomen afgewenteld heeft op de gemeenschap - zitten velen onder hen wél in armoede.
Dat men niet schermt met de theorie over de “canada dry’s”! Het zijn werkelijk witte merels die nog supplementen bovenop werkloosheid krijgen: de sociale bijdragen die hierop betaald worden, zijn amper goed voor 6 miljoen euro inkomsten op jaarbasis, wat betekent dat we het hier over honderden in plaats van over duizenden gevallen hebben.
In feite zou het andersom moeten zijn. Politici en commentatoren zouden eerder moeten protesteren tegen de veel talrijkere werkgevers die hun oudere werknemers, dikwijls na jarenlange trouwe dienst, afdanken met een aalmoes (zeker de arbeiders!) en voor de rest van hun leven ten laste zetten van de sociale zekerheid. Zonder nog iets te betalen, zodat die mensen een zeer slecht sociaal statuut hebben.
Het zijn die asociale werkgevers die men eerder zou moeten aanklagen, en financieel laten opdraaien voor (een deel van) de kost!


Brussel, 14 juli 2010                            PersberichtAanval op de bruggepensioneerden: een nieuwe provocatie van de werkgevers
Het ABVV staat naast het VBO om een creatieve economische relance voor werkgelegenheid uit te werken maar het staat lijnrecht tegenover het VBO als de werkgeversorganisatie actieve en niet-actieve werknemers aanvalt.
50-plussers aanvallen terwijl de werkgevers deze werknemers niet aanwerven is een nieuwe provocatie. Volgens het Steunpunt Werk en Sociale economie van de KULeuven is het aandeel van oudere werknemers toegenomen in de totale beroepsbevolking, maar neemt het aantal 50-plussers bij aanwerving af.
Er leven in België 2.027.000 mensen tussen 50-64 jaar. Slechts 6% onder hen is bruggepensioneerd en slechts 2.633  - of 0,13% in die leeftijdscategorie - zijn bruggepensioneerden die omwille van herstructurering vóór hun 58 jaar werden afgedankt (cijfers RVA). Ze nemen deel aan een tewerkstellingscel en moeten beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt, tenzij ze 38 jaar of meer gewerkt hebben. Het aantal bruggepensioneerden ging trouwens in dalende lijn maar de crisis en de vele herstructureringen die erop volgden deed hun aantal opnieuw dramatisch toenemen.
Bruggepensioneerden kosten de federale overheid 50 à 100% minder dan wanneer ze op werkloosheid zouden gezet worden. Hun “kost” voor de gemeenschap en de sociale zekerheid is beduidend lager omdat hun vroegere werkgever en zijzelf een flink deel “terugbetalen” onder de vorm van sociale bijdragen en belastingen.
Wat schokkend is, is niet dat bruggepensioneerden een minimale sociale bescherming krijgen, maar dat werknemers na jaren trouwe dienst zonder meer afgedankt worden met een aalmoes en dat ze voor de rest van hun leven ten laste gezet worden van de sociale zekerheid met een zeer slecht sociaal statuut.
Het ABVV vindt het onaanvaardbaar dat er geraakt zou worden aan de brugpensioenen. Zij zijn niet het probleem. Het probleem zijn de werkgevers die willen besparen op de toeslag die ze aan bruggepensioneerden moeten uitbetalen.

15-07-2010 om 22:53 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
14-07-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vlaamse identiteit volgens Lode Wils...
Klik op de afbeelding om de link te volgen Dat er over de “Vlaamse identiteit” al wel wat inkt is gevloeid bewijst deze boeiende maar niet meer zo recente, bijdrage van Lode Wils.
Eerst voor de blaagjes en niet-Vlamingen onder onze lezertjes: wie is Lode Wils?

Lode Wils is een Professor emeritus aan de Katholieke Universiteit van Leuven waar hij geschiedenis doceerde. Hij schreef verschillende werken over de Vlaamse beweging en is dus zeker en vast wetenschappelijker in zijn historische benadering van de “Vlaamse identiteit” dan Peumans en C°...

http://www.veto.be/jg23/veto2304/wils.html


Veto sprak met historicus Lode Wils

"Dat België uiteenvalt is een postume triomf van Hitler"

Tijdens Leuven Literair vindt dit jaar ook een debat plaats over de Vlaamse identiteit. Veto vroeg zich af hoe dat nu alweer zat met die Belgische Vlamingen, Vlaamse Belgen, gewone Belgen, ijzerbedevaarten, hoezeegeroep, friet met biefstuk en ander gevendelzwaai. Professor emeritus Lode Wils, die al enige boekwerken heeft volgepend met vaak aparte standpunten terzake, denkt er alvast het zijne van.
Veto:Als je spreekt van dé Vlaamse identiteit, veronderstel je eigenlijk dat er een aantal kenmerken zijn die gelden voor alle Vlamingen. Zijn die er wel?
Lode Wils: «Die zijn er in die mate waarin het gevoel bestaat dat men Vlaming is. Dat gevoel is, denk ik, wijd verspreid: bijna negentig procent van de 6 miljoen nederlandstalige Belgen voelt zich Vlaming. Als zij zich zo voelen dan is dat een feit.»
Veto:Maar kunnen er niet verschillende manieren zijn om die Vlaamse identiteit in te vullen; dan heb je niet één maar vele identiteiten?
Wils: «Wel ja, er zijn enorm veel identiteiten. De mens is een kollektief wezen wij behoren tot veel groepen: nationalistische, ideologische, religieuze, sociale groepen.»
Veto: Kan men de vorming van de Vlaamse identiteit manipuleren, bijvoorbeeld via het onderwijs of de media?
Wils: «Dat is evident. Natuurlijk wordt een identiteit in de loop van generaties geschapen door de elites en onder andere de leerkrachten. Ook de kranten zoals De Standaard, Het Belang van Limburg hebben deze Vlaamse identiteit beïnvloed. In het sociologisch en historisch onderzoek, dat zich de jongste tientallen jaren op dat 'nationale' heeft toegelegd, wordt heel sterk de nadruk gelegd op het 'gemaakt-zijn' van die identiteit. Identiteiten worden in de loop van de tijd gekreëerd door elites, staten, gewesten en gemeenschappen, en de media.»
Veto: Kan een Vlaamse identiteit tot volle ontplooiing komen binnen een Belgische staat?
Wils: «Persoonlijk vind ik van wel. Ik denk ook dat het Vlaams nationalisme, dat dat niet mogelijk acht, iets heel schadelijks is. Dat verandert niets aan het feit dat het heel krachtig is en dat veel mensen -- ook respektabele -- dat aanhangen.»
Veto: Wat vond u van de laatste Ijzerbedevaart?
Wils: «Ik hoop dat dat aan veel mensen heeft duidelijk gemaakt dat het Vlaamse nationalisme schadelijk is. Maar ik vrees dat het maar bij weinigen het geval is, want wij zijn allemaal gevoelsmensen. Gevoelens primeren bij ons meestal op rede.»
Strijd
Veto: De heisa rond de Ijzerbedevaart toont misschien aan dat de Vlaamse Beweging tenonder gaat aan interne konflikten, dat de strijd gestreden is?
Wils: «In mijn ogen is de strijd gestreden. Wat nu de Vlaamse Beweging heet, wordt in beslag genomen door de Vlaamse nationalisten, terwijl zij daar vroeger maar een vrij klein onderdeel van waren. De bedoeling van de Vlaamse Beweging was de volkstaal te gebruiken als bestuurs -en kultuurtaal. In heel mijn leven ben ik voorstander geweest van de Vlaamse Beweging en niet van het Vlaamse nationalisme, dat zichzelf nu dé Vlaamse Beweging noemt. Waar komt die Vlaamse Beweging vandaan? De Verlichting en de Romantiek hebben tweehonderd jaar geleden een beweging doen ontstaan in Europa om van andere talen af te stappen en de volkstaal te gebruiken als bestuurs -en kultuurtaal, en dat is het begin van de Vlaamse Beweging. Die beweging heeft haar doel bereikt.»
Veto: De Vlaamse Beweging heeft volgens u haar doel bereikt, maar Van den Brande wil steeds verder gaan?
Wils: «Van den Brande is min of meer een nationalist, denk ik. Hij zal u waarschijnlijk zeggen dat hij dit doet omdat de Waals-socialistische zijde vooral beschouwd wordt als een niet loyale partner in België, en dat is een gevoel dat ik op zekere hoogte wel deel. Als zij weigeren Vlaamse autobussen te kopen en dergelijke dingen, dan is het nog maar de vraag hoe lang een land in dergelijke omstandigheden kan standhouden.»
Veto: Is er dan nog nood aan een verdere federalisering, om ook een financiële onafhankelijkheid te verkrijgen?
Wils: «Ah nee, ik denk dat een verdere federalisering schadelijk is voor de Vlamingen, en ik voel mij nogal sterk Vlaming. Toen ik student was, was het Nederlands nog allesbehalve als volwaardige bestuurs -en kultuurtaal erkend. Ik heb mij daarvoor ingezet, bijgevolg ben ik daar sentimenteel nogal aan gehecht.»
Veto: Is dat Vlaams nationalistisch streven ook niet in tegenspraak met het zoeken naar meer eenheid binnen de Europese Unie?
Wils: «De Europese eenmaking aan de ene kant versterkt België, en aan de andere kant verzwakt België of versterken de desintegratiebewegingen. In de loop van de eeuwen hebben de mensen zich steeds aaneengesloten in grotere gehelen, omdat dit ekonomische en militaire voordelen heeft. Nu zijn we zodanig veilig binnen het verenigde Europa en is onze ekonomie zo veilig, dat we nu denken dat we die staten niet meer nodig hebben. Maar natuurlijk kan Europa niet bestaan uit zevenhonderd achtendertig kleine brokjes die zichzelf allemaal tot onafhankelijke staat uitroepen, die zeggen: "We moeten als Vlaanderen of bijvoorbeeld als Corsica of Schotland soeverein deelnemen aan een federaal Europa." Dat is gewoonweg ondenkbaar. Ik lees nu al in de krant dat als er nog een paar Oosteuropese landen bij de EU komen, die instellingen helemaal niet meer werken omdat men al met teveel is.»
Flamenpolitik
«Het is natuurlijk hoofdzakelijk een ekonomische unie, maar van meet af aan was de EU bedoeld om ook tot een politieke samenwerking en vriendschap te leiden, om oorlog te vermijden. En dat klopt toch wel, er is niemand die er aan denkt dat Duitsland een derde maal België zal proberen te vernietigen, door het Vlaams nationalisme te kreëren. Het Vlaams nationalisme is gekreëerd door de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog door de Duitse Flamenpolitik, en is maar zo sterk geworden als het nu is omdat ze met die Flamenpolitik zijn voortgegaan tussen de twee oorlogen en tijdens de tweede Duitse bezetting opnieuw een kollaboratie hebben veroorzaakt; opnieuw Vlaanderen tegen België hebben opgezet, Vlamingen en Walen tegen mekaar hebben opgezet. In de geschiedschrijving wordt dit gewoon ontkend. Men liegt liever, ook als men het weet. Sinds mijn boek van 1973, 'Flamenpolitik en aktivisme', is verschenen kan men niet meer zeggen dat men het niet weet. Voor de propaganda is het veel prettiger om te zeggen: " De Duitsers hebben gedaan wat wij Vlaams nationalisten vroegen", dan te bekennen; "Ze hebben ons bedrogen en wij zijn zo stom geweest om op het Duitse lokken in te gaan."»
Veto: Hebben al die Flaminganten zich dan vergist, of bestond er nog iets anders dan de Flamenpolitik?
Wils: «Uiteraard kon de Flamenpolitik maar lukken omdat er Vlamingen waren. Er bestond een Vlaamse Beweging en de Duitsers hebben dus nog voor ze het Vlaamse land bezet hadden, in Berlijn, de Flamenpolitik bevolen. Het zijn dus niet de Vlamingen die aan de Duitsers gevráágd hebben om een Flamenpolitik te voeren.»
Veto: Hoe staat u tegenover de vraag naar amnestie?
Wils: «Ik vind het jammer dat de linksen en de Franstaligen zich daar vanuit hun partijdigheid zo mordicus tegen verzetten, dat ze geen begrip opbrengen voor die zaak. Natuurlijk zal amnestie de anti-Belgische beweging niet beëindigen, vermits die beweging gevoed wordt door mensen die absoluut België kapot willen. Maar het verlenen van amnestie zou hen in ieder geval een voorwendsel ontnemen.»
Mite
Veto:Luc Huyse vindt dat de reden waarom de Walen zich zo verzetten tegen amnestie ligt in het feit dat de Waalse kollaboratie veel gemener en agressiever was.
Wils: «Het is een deel van onze Vlaamse mite dat de kollaboratie in Wallonië gemener was.Ten eerste werd er ingespeeld op het Vlaamse element. Ten tweede was Vlaanderen meer rechts dan Wallonië. Stel dat we waren bezet door Stalin, dan zou natuurlijk de kollaboratie groter geweest zijn in Wallonië, omdat Wallonië meer links was. Maar we werden bezet door het uiterst rechtse Duitsland en de Walen werden opzettelijk achteruitgesteld, om ruzie met de Vlamingen te veroorzaken. Die Duitse politiek was natuurlijk juist bedoeld om België te ondermijnen en door van linkse en Waalse kant de amnestie tegen te werken, speelt men in zekere zin het spel mee.»
Veto:We vormen bestuurlijk wel een eenheid met Wallonië, maar taalkundig zijn we verbonden met Nederland. Bestaat er volgens u één Nederlandstalige literatuur/kultuur?
Wils: «Toen enkele maanden geleden de Prijs van de Nederlandse Letteren door Koning Albert werd uitgereikt aan Harry Mulisch, vertelde deze in zijn dankwoord dat de Vlaamse en de Nederlandse letterkunde met elkaar heel weinig gemeen hadden. De letterkunde, laat staan de hele kultuur, laat staan de natie. Er is bijvoorbeeld een veel sterkere kulturele band tussen Wallonië en Frankrijk, dan tussen Nederland en Vlaanderen. Dit heeft vooral te maken met de scheiding tijdens de zestiende en zeventiende eeuw, waarbij het katolieke Vlaanderen in de negentiende eeuw als een gevaar werd aanzien door de reformatorische minderheid in Nederland. Want Vlaanderen behoorde natuurlijk tot die kontrareformatorische traditie en onze grondwet sloot meer aan bij de idealen van de Franse Revolutie.»
«Onze identiteit is Vlaams en Belgisch. Er zijn mensen die vinden dat ze alleen maar één identiteit zouden mogen hebben, dat België dus moet verdwijnen, maar ik zie daar geen voordeel in. Als ik de mensen tegen de schenen wil stampen -- en dat doe ik graag want dat is de enige manier waarop ze luisteren --, schrijf ik dat het uiteenvallen van België parallel verloopt met het uiteenvallen van Tsjechoslovakije en Joegoslavië, namelijk alle drie als een postume triomf van Hitler, als een postuum sukses van de Duitse bezetting in de oorlog.»

Benny Debruyne


Pieter Van Heck


Kristien Michiels

14-07-2010 om 22:07 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
13-07-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peumans ....
De stilaan beruchte 11juli-toespraak van oppervlaming Peumans heeft al stofwolken opgeworpen waarmee ondertussen zelfs de IJzertoren kan omgetoverd worden tot een soort terp. Nu goed, wanneer de woordcombinatie Vlaamse identiteit onze oren bereikt dan veranderen we bijna ogenblikkelijk in een woeste weerwolf van de bloeddorstigste soort. Vlaamse identiteit, wat peumans en c° ook mogen beweren, bestaat enkel in hun oververhitte koppekes en nergens in de realiteit. Tenzij men Vlaanderen wil beschouwen als een soort Vlaams-nationaal Plopsaland met huiskamers versierd met borden met Vlaamse spreuken en fotoos van de grote hopmannen boven de geel-zwarte landsknecht die als onderstel dient voor een beeldje van Tijl en Nele.
Eén van mijn verre familieleden heeft het ooit nodig gevonden om wat genealogische opzoekingen te verrichten en dat leidde tot nogal wat verrassingen die zeker en vast niet stroken met het gelul van Peumans. Wij vragen ons trouwens af hoe deze predikers van de Vlaamse identiteit zullen omspringen met perfect nederlanssprekende inmiddels Belgische migranten. En als we het over migranten hebben dan hebben we het zeker en vast niet alleen over mensen met andere godsdiensten. Allez Peumans, leg eens uit welke Vlaamse identiteit mijn Italiaanse buurman en mijn Marokaanse collega hebben waarmee ik in vlekkeloos nederlands converseer. Moeten die nu plots met allerheiligen pannekoeken bakken en spek met eieren eten om zich te “integreren”?

Bovendien citeerde Peumans ook het Joodse volk als voorbeeld....en hier dan de reactie van “Joods actueel” over deze passage die door de meeste kranten over het hoofd werd gezien...

http://joodsactueel.be/2010/07/11/joods-volk-in-11-juli-toespraak-van-vlaams-parlementsvoorzitter-jan-peumans/

Joods volk’ in 11 juli toespraak van Vlaams parlementsvoorzitter Peumans           

           
                               
                    Zondag 11 Juli 2010 19:51               
               
                                                                                                                                          
                           
           
               
               
Traditiegetrouw verzamelen Vlaamse politici op 11 juli in het Brusselse stadhuis. De viering van de Vlaamse feestdag werd dit jaar ook bijgewoond door verschillende Waalse politici. Van Joodse zijde was baron Julien Klener aanwezig  in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België.
Tijdens zijn toespraak stelde de voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans (N-VA), dat een volk niet noodzakelijkerwijze  zijn identiteit aan zijn taal moet ontlenen  maar dat daarvoor andere criteria beschikbaar  zijn. Daarbij verwees hij naar de Grieken en hun gemeenschappelijke geschiedenis maar ook naar het Joodse volk. We citeren: “Bij joodse mensen draait het niet om taal, godsdienst of geschiedenis, maar wel om afstamming. U moet maar eens rondlopen in Antwerpen. U zal snel merken dat de zogeheten vrijzinnige joden even Joods zijn als de chassidim”, aldus Peumans. Deze gedachtengang is rechtstreeks afkomstig uit een eerdere toespraak van Siegfried Bracke .
Zowel in Jan Peuman’s rede als in die van Siegfried Bracke is het zonder enige twijfel de bedoeling om een open communicatie met de Franstalige landgenoten te behouden en tegelijkertijd de Vlaamse eis naar meer autonomie op een aantal terreinen aan de orde te stellen. Maar hoe moeilijk het ook is om de Vlaamse identiteit te bepalen -trouwens ook de Nederlanders zijn tijdens hun waarden en normendebatten de voorbije jaren hopeloos gestrand bij hun verwoede pogingen om de Nederlandse identiteit te bepalen -  het is wellicht nog moeilijker om de Joodse identiteit te omschrijven. Gelukkig was dat ook niet de bedoeling.
Er is wel degelijk een verschil tussen een vrijzinnige en een chassidische Jood, zoals  er ook  een verschil is tussen Madonna en de paus, alhoewel beiden wel eens een kruis dragen. Wat wel klopt is dat leden van het Joodse volk een nauwe verbondenheid met elkaar voelen en dat ongeacht de mate van religiositeit. Dat heeft grotendeels met de eeuwenlange vervolgingen te maken want als het op antisemitisme aankomt zitten alle Joden in hetzelfde schuitje.
We moeten hier nog ook aan toevoegen dat je niet alleen Joods bent door afstamming, zoals door Peumans aangehaald werd, maar dat dit wel degelijk ook mogelijk is door een persoonlijke keuze (bekering).
En laten we zeker ook niet vergeten dat lidmaatschap van één groep het andere niet uitsluit. Zo kan je gerust lid zijn van de Joodse gemeenschap én een overtuigde Vlaming zijn.

13-07-2010 om 23:39 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Les déportés de Folembray
Klik op de afbeelding om de link te volgen Lang voor er sprake was van Guantanamo en spookvliegtuigen die overal gevangenen ophaalden en wegvoerden hadden ze in Frankrijk al een gelijkaardige zaak. De Zaak van de weggevoerden van Folembray. Een ons tot nog toe volledig onbekende bladzijde in de geschiedenis maar erg interessant. De enige misdaad die deze “terroristen” op hun kerfstok hadden was hun geloof. Het was dus voldoende om Islamiet te zijn en dan nog een vrij gematigde, om door de Franse minister Pasqua zonder enige vorm van proces opgesloten te worden en sommigen werden zelfs gedeporteerd en verblijven sindsdien in Burkina Faso. Ze mogen nog steeds Frankrijk niet binnen. Het ergste is dat bijna de volledige Franse pers deze zaak netjes heeft toegedekt en nog steeds zeer weinig informatie hierover geeft. Niemand van al deze personen werd ooit veroordeeld voor een misdrijf. De enige persoon die in deze zaak betrokken was en werd veroordeeld was de minister in hoogst eigen persoon...

Hier het verhaal van de weggevoerden van Folembray we starten in 1994...


http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvrepr/deportes_folembray.html

Les déportés de Folembray ou le crime « perdu de vue » de Pasqua

Par Zineb Azouz, Le Quotidien d'Algérie, 28 juin 2010
Le 3 août 1994 quand cinq agents diplomatiques français furent assassinés à Alger, il ne pouvait y avoir meilleure aubaine pour Charles Pasqua, tout puissant ministre de l’Intérieur du gouvernement Balladur, pour tendre la main à ses amis de la mafia politique Algérienne et mener ce que certains ont appelé « la seconde guerre d’Algérie ».
Alors que des voix s’élevaient partout en Europe et en France pour dénoncer les graves violations des droits de l’homme en Algérie et que le désaveu pesait lourdement sur le régime Algérien suite au Putsch de 1991 et à l’arrêt du processus électoral, Pasqua va mener un véritable SHOW SECURITAIRE dans lequel se confondaient délibérément gestion de l’immigration et lutte anti-islamiste.
Face à une France dans l’expectative par rapport à l’islamisme Algérien et une opinion plus travaillée par les thèses racistes sur l’immigration, il fallait frapper fort et surtout vite.
Ainsi, Pasqua lance une des plus vastes opérations de contrôle d’identité qu’ait connu la France, pas moins de 27000 vérifications en deux semaines ! Il réquisitionne dans la foulée une ancienne caserne désaffectée de Folembray dans l’Aisne[1] pour y transférer quelques Algériens « islamistes » résidant en France en situation régulière.
Ces arrestations ou ces rafles surmédiatisées au moment où le gouvernement Balladur était pourtant divisé sur l’Algérie rappellent les bonnes vieilles méthodes du tristement célèbre SAC, service d’action civique, via lequel Pasqua a fait ses armes et sur lequel nous reviendrons.
Du maçon à l’étudiant de Marseille, de l’agent de gestion à Lyon au chercheur au CNRS ou l’avocat de Paris, les « islamistes » arrêtés par M. Pasqua et qui se rencontraient pour la première fois à Folembray ressemblent étrangement à un échantillon représentatif de l’immigration.
Cet épisode allait se solder par l’expulsion de 20 personnes vers le Burkina (19 Algériens et 1 Marocain) sans procès et sans la moindre inculpation. 6 d’entre eux sont toujours assignés à résidence là-bas, dans ce que certains appellent l’arrière cour des prisons Françaises.
Bientôt 16 ans que des familles déchirées attendent que l’Etat de droit s’exprime sur ces déportés de la France, 16 ans que des pères de famille qui n’en finissent pas de réclamer un procès, voir une inculpation subissent les affres du bannissement.
Ils ont laissé derrière eux des familles démunies, délogées et pour la plupart disloquées ainsi que des enfants qu’ils n’ont bien sûr pas vu grandir, ils ont laissé des biens, une situation, une carrière et toute une vie.
Ils sont les oubliés du droit Français et international, les sacrifiés que Pasqua a voulu offrir aux Français et à ses amis Algériens de la Françafrique, et ce bien sûr, grâce au silence complice de l’opinion nationale et internationale.
La planète post 2001 n’arrange rien à leur drame et l’équipe de Sarkozy, la digne héritière du Gaullisme de Pasqua, Hortefeu, Marchiani et Falcone ne risque pas de s’émouvoir outre mesure.

Présumés islamistes, dites vous ?

Sans vouloir revenir sur la définition élastique de l‘islamiste, qui sert tantôt de synonyme d’islam tantôt de terroriste et tantôt d’immigré mal intégré charriant derrière lui une, voir deux épouses voilées,,il nous a paru intéressant de rappeler cette phrase de M. Jean-Claude Barreau, alors conseiller de Pasqua pour les questions d’immigration : « l’intégration passe par l’abandon de la religion musulmane »[2]
Pour qualifier ce groupe hétérogène certains médias emploient déjà le terme « islamistes présumés » – comme pour dire que l’« islamisme » était officiellement illégal et qu’il se passe de tout commentaire.
Parmi les personnes arrêtées il y a M. Larbi Kechat, recteur depuis 1970 de la mosquée de la rue de Tanger (19 ème arrondissement de Paris) qui bénéficie du soutien officiel du père Christian Delorme lequel s’interroge sur « le rôle des services de renseignement » qui « nourrissent de vraies campagnes d’intoxication ». « En ce qui concerne l’islam, explique-t-il, j’ai pu constater combien des notes d’une stupidité atterrante pouvaient venir sur les bureaux de ministres ou de préfets » (Le Monde, 20 août).
Ce n’est que lorsque l’évêque d’Evreux, Mgr Gaillot rend visite à M. Larbi Kechat à Folembray, le 24 août, que la chaîne France 2 acculée sans doute par cette accolade entre les deux hommes signale, du bout des lèvres, que le recteur collabore régulièrement aux émissions religieuses diffusées le dimanche matin.
Une révélation qui aurait du interpeller des journalistes aveugles à l’égard de la parole gouvernementale.
Tous n’auront pas la chance de M. Kachat qui échappa à l’exil forcé vers le Burkina.
A Folembray, on trouve en particulier l’avocat Me Ahmed SIMOZRAG dont le cas mérite d’être détaillé.
Depuis 1982, ce dernier ne cesse de dénoncer au grand jour les agissements du Gouvernement Algérien qui réprime et torture, n’hésitant pas à saisir les différentes organisations des Droits de l’Homme et plusieurs personnalités politiques Françaises.
Me Ahmed SIMOZRAG, en plus de ses activités d’avocat présidait l’association Abaâd, déclarée à la préfecture de Bobigny le 23 juillet 1985 et ayant pour but de développer la culture islamique.
Après l’arrestation de Ali Belhadj et de Abassi Madani, Me Ahmed SIMOZRAG fait partie de leur collectif de défense et dénonce le déni de droit dans lequel le pays est plongé, ses liens avec le FIS se limitent aux relations professionnelles qu’il entretenait avec ses clients. Pour échapper à une mort certaine, il dût quitter l’Algérie.
Invité sur TF1 et sur France 2, Pasqua accuse les internés de Folembray d’être les « complices de terroristes », le 5 Août sur France 2, il déclare : Nous avons affaire à des gens qui sont les complices de terroristes et d’assassins ! N’ont pas respecté les règles élémentaires de l’hospitalité. Ils ont l’air d’être mécontents d’être chez nous ? Mais qu’ils s’en aillent ! » Des propos lourds de sens !
De quoi s’agit il au juste ? De protéger les ressortissants Français à l’étranger ou de mater des immigrés ?
Pourtant personne ne semble se rappeler de la précédente opération de Pasqua baptisée « Chrysanthème ».
En effet plusieurs de ces « extrémistes » qui sont des militants connus sont déjà surveillés depuis des mois par la police et les médias eux-mêmes. Certains d’entre eux, revendiquant ouvertement leur appartenance au FIS sans pour autant cautionner les attaques antifrançaises, ils étaient même assignés à résidence depuis novembre 1993.
Des conditions difficilement compatibles avec les actions clandestines dont parle le ministre de l’intérieur.
Lors de l’opération du 9 novembre 1993, Monsieur SIMOZRAG était assigné à résidence à Florac en Lozère, tandis que d’autres étaient emprisonnés et mis en examen, c’était l’affaire KRAOUCHE.
Aujourd’hui, Monsieur KRAOUCHE, qui fut mis en détention par le juge d’instruction LE LOIR est libre et réside en France, tandis que Monsieur SIMOZRAG a été expulsé, alors qu’aucun délit ne lui a été reproché, pas plus en novembre 1993, lors de l’affaire que les médias ont appelé « l’affaire KRAOUCHE », qu’en août 1994 lors de l’affaire de Folembray.
N’ayant rien trouvé en 1993 pour inculper Me SIMOZRAG, il fallait se venger de cet avocat autrement que par la voie légale, en dehors de toute instruction et de tout procès[3].

Quand Folembray devient téléréalité

Selon Thomas DELTOMBE[4] , l’ambiance surchauffée qui règne dans la petite ville de l’Aisne témoigne de la passion que déclenche l’« islamisme ».
Le décor militaire qui entoure la caserne, quadrillée par des dizaines de gendarmes mobiles lourdement armés, n’a rien pour rassurer les riverains et rappelle une fois de plus des allures de « bataille d’Alger » ou de rafles du 17 Octobre 1961.
Entourés de barbelés, les « intégristes » deviennent une attraction régionale. Et les journalistes ne manquent pas d’immortaliser les propos outrés, les insultes et les bras d’honneur que certains leur destinent. « Je resterai là tant qu’ils ne seront pas expulsés. (…) Ils se moquent de nous à travers les carreaux ! », S’offusque Didier dans Le Figaro (8 août). « J’ai quitté Paris il y a vingt-trois ans parce qu’il y avait trop d’Arabes. Et voilà qu’on nous en envoie ici des dangereux », explique Lucette à Libération (6 août). Et Nicole de conclure, dans le même journal : « Y a pas de lance-flammes ? Qu’on en finisse avec eux ! »
La France n’a pas connu une telle ambiance depuis que la guillotine a disparu, en effet la veille des exécutions, la foule venait systématiquement se défouler ainsi sur les condamnés.
C’est également l’occasion pour le Parisien et le Figaro, en harmonie avec le pouvoir de vider leur sac en toute impunité et de rappeler, sondage à l’appui que « L’action inflexible du ministre est acclamée par les Français », 57 % des sondés y affirment en effet que les mesures de Pasqua sont « plutôt efficaces ». Encore une fumisterie statistique digne des ministères de la propagande, un avant goût de campagne électorale sur les thèmes sécuritaires chers à toute une classe politique Française.
Vous vous en doutez bien, en 1995 après les attentas du RER, de tels sondages étaient prohibés.
Le journaliste Franz-Olivier Giesbert du Figaro estime lui : « On ne peut qu’approuver la politique de M. Pasqua », n’hésitant pas bien sûr à agiter le spectre d’un « exode » massif d’Algériens vers la France en cas de victoire « intégriste » à Alger.
La veille de l’audience, 20 personnes sont expulsées au Burkina Faso
Le mot était lâché « qu’on en finisse avec eux ! », et Pasqua commençait à sentir le vent tourner, en effet des journaux comme Libération et Le Monde – notamment – commencent à émettre quelques doutes. Critiqué pour sa campagne massive de contrôles d’identité, qui touche moins les « terroristes » que les sans-papiers, M. Pasqua reconnaît qu’il ne vise « pas particulièrement les milieux intégristes islamistes », mais que, « si on va pas à la pêche, on ne prend pas de poissons » (RTL, 10 août).
Détruire des vies n’est qu’une partie de pèche pour ce monsieur !
Les avocats des internés assignent en référé le ministre de l’intérieur et le préfet de l’Aisne.
Le 31 août, la veille de l’audience prévue pour statuer sur la légalité de l’assignation, vingt personnes parmi les vingt six qui se trouvaient à Folembray sont embarquées dans un avion militaire de Reims et expulsées en urgence absolue au Burkina Faso.
Les six autres furent assignées à résidence dans divers endroits de la France mais non expulsés.
Les hommes crient, ceux qui résistent sont menottés.
A l’époque, tout le monde approuve cette décision, le gouvernement, son ministre de la justice Méhaignerie et surtout la presse, rappelle Le Monde diplomatique (août 2004).
Me Simon Formen, fait partie de ces rares avocats qui s’étonnent d’un tel consensus et se demandent comment est ce qu’un ministre peut détenir arbitrairement des hommes qui ne sont poursuivis pour aucun délit.
Pourquoi une expulsion dans l’urgence à la veille du proces ?
L’expulsion n’a-t-elle pas evité a pasqua la censure judiciaire qui pesait sur lui ?
Plus tard on saura que les seules preuves que détenait Pasqua et qui n’auraient jamais pu peser devant un juge sont ces fameux « blancs » des renseignements généraux, des notes sans en-tête ni signature transmises aux tribunaux par le ministre de l’intérieur[5].
« Cela servira de leçon à ceux qui ne respectent pas les lois de la République et celles de l’hospitalité » Pasqua.
Enfin un peu de vérité ! Ainsi et partant d’une mesure censée protéger les Français, une réplique aux assassinats d’Alger, il se trahit et dévoile qu’il ne s’agit que d’une leçon, d’une expédition punitive adressée à tous les étrangers.
Selon la logique de la chasse aux sorcières, nul besoin de s’encombrer de quelque cadre juridique que ce soit, lorsque le mot «Islamiste» est lâché.
La justice n’a jamais établi de culpabilité et à ce jour, aucune poursuite pénale n’a été lancée contre les internés de Folembray.
Pourtant depuis bientôt seize ans, six parmi les expulsés sont toujours bloqués au Burkina, il s’agit de :
Ahmed Simozrag
Naâmi Soufiane
Mechkour Abdelkader
Saker Omar
DOUMI Mohamed
Chellah Mohamed (ressortissant Marocain)
Me Ahmed Simozrag est le seul qui continue de subir une surveillance permanente assurée par des gardes qui ne le quittent jamais, et ce depuis seize ans. Alors que pendant la première année tous les expulsés étaient surveillés.
Ces six qui réclamant que justice soit faite et qui refusent de quitter le Burkina par la petite porte ou par de faux papiers, demandent à réintégrer la France où ils ont laissé femmes et enfants.
Pour le moment ils sont toujours assignés à résidence, loin de tout et oubliés de tous.
Ils ont créé un site « folembray.org », reçu plusieurs journalistes, écrit à toutes les institutions sans succès.
En sacrifiant ce qui ne représentait aux yeux de la majorité que quelques familles d’immigrés (islamistes de surcroît) et accessoirement le droit et les principes fondateurs de la république, personne ne se doutait que des années plus tard, les principaux acteurs de ce sinistre show, de Méhaignerie le garde des sceaux qui a laissé faire jusqu’aux barbouzes de la Françafrique, les amis de nos généraux et de toutes les dictatures africaines, tous allaient se retrouver devant des juges pour des affaires scabreuses de malversations, de détournements et de financements occultes, de corruption active d’agents publics étrangers, d’abus de biens sociaux et de trafic d’influence aggravé, la plus médiatisée fût bien sûr l’Angola Gate[6] (une affaire de vente d’armes, activité qui ne s’apparente bien sûr pas au terrorisme).
Inutile de revenir sur le bras droit de Pasqua à l’époque, Marchiani condamné dans l’affaire de l’Angola gate et gracié par Sarkozy, pour bonne conduite, il suffit juste que je vous parle d’un autre ami de l’ex ministre de l’intérieur et que nous avons appris à connaître ici, en Algérie, j’ai cité Pierre Falcone, principal acteur en tant que directeur de la société de vente des armes, il suffit ensuite de vous rappeler le rôle de Marchiani dans l’affaire des moines de Thiberhines et la boucle sera bouclée.
Ainsi qu’il s’agisse de Me Mecili ou de Me Simozrag, les mécanismes qui régissent les opposants et les intérêts Franco-Algériens auront toujours la primauté sur tous les droits.
Je conclurai par cette phrase de toujours Pasqua :
« La démocratie s’arrête là où commence l’intérêt de l’Etat »
Et quand les intérêts de l’Etat se confondent avec ceux des clans mafieux, je vous laisse imaginer la suite.
Dans cette machine infernale de la politique parallèle et de l’inconstitutionnalité, tous les crimes restent permis.
La responsabilité de tous les clercs doit être engagée pour dire haut et fort que les déportés de Folembray sont d’abord les sacrifiés du déni de droit.
Folembray, puis Guantanamo et quoi d’autres demain ? Personne ne pourra dire, je ne savais pas.
Zineb Azouz, Le 26 Juin 2010

[1] Le département de l’Aisne a cette particularité d’avoir pour préfet, depuis mars 1994, M. Jean-Marc Sauvé, ancien directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur (1988-1994). En mai 1995, il sera nommé secrétaire général du gouvernement.
[2] Le Quotidien de Paris, 25 septembre 1991
[3] http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/france/folembray_camp.htm
[4] Journaliste, auteur de L’islam imaginaire – La construction médiatique de l’islamophobie en France, 1975-2005, La Découverte, Paris, 2007-quand l’islamisme devient spectacle, Le monde Diplomatique 2004..
[5] Lors du procès en 2000, le juge Roger Le Loire évoquera « une construction de preuves pure et simple » et précisera que « les autorités policières avaient pour seul impératif de faire déférer (…) le chef du FIS en France pour donner un caractère de réussite à l’opération coup de poing “Chrysanthème” ».
[6] Jusque là il bénéficiait de l’immunité sénatoriale, Affaire du trafic d’armes vers l’Angola, · Affaire de la Sofremi, Affaire du casino d’Annemasse, · Affaire du déménagement du siège d’Alsthom, Affaire de la Fondation Hamon (mis en examen le 23 mai 2006). Charles Pasqua a été condamné le 27 Octobre 2009 à 1 an de prison ferme


Er is eveneens een specifieke website waarop je alle documenten kan terugvinden:

http://www.folembray.org/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=53


En hier gaan we terug tot 1993 met de eerste huiszoekingen en arrestaties...

Le 9 novembre 1993, une rafle spectaculaire fut déclenchée contre ‘‘les islamistes’’ en France. Dès cinq heures du matin, les sièges des associations islamiques et les domiciles de leurs dirigeants ont été pris d’assaut par les policiers. Des perquisitions minutieuses et non moins bruyantes ont été effectuées  à la suite de cette opération coup de poing baptisée "Chrysanthème ".
Les perquisitions ont débouché sur la saisie d’une quantité importante de documents, de matériel informatique et de livres. Plusieurs associations telles que le Centre Abaâd Islamique de Recherches et d’Etudes (C.A.I.R.E), Fraternité Algérienne en France (FAF), ont été dépouillées de leurs archives et de leur matériel. Le matériel difficile à emporter comme les photocopieuses fut détruit sur place. Cette rafle a donné lieu à l’arrestation de 88 personnes, qui furent conduites aux sièges des commissariats et de la préfecture de police de Paris  pour interrogatoires et établissement d’un fichier anthropométrique. Les procès-verbaux d’enquête furent rédigés à la hâte sous l’inculpation sommaire d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.  Les prévenus ont protesté contre cette qualification qu’ils considéraient comme une fausse accusation. Ils furent brutalisés et contraints de signer les procès-verbaux dont certains contenaient  des déclarations approximatives, peu conformes à leurs propos. Après une garde à vue plus ou moins prolongée, l’opération s’est terminée par des expulsions, des mises en examen et des assignations à résidence. Huit personnes ont été l’objet de cette dernière mesure. Il s’agit des personnes ci-après :
AISSAOUI Mohammed
ALI-AMAR Hamid
EL HOUARI Djaffar
RESSAF Djamel
Mme RESSAF Fatiha
SIMOZRAG Ahmed
TOUNSI Abderrachid
M. KRAOUCHE Moussa a été assigné à résidence chez lui.

Une deuxième rafle s’est opérée le 4 et le 5 août 1994.
Les personnes arrêtées au cours de cette rafle ainsi que les assignés de la première rafle ont été emmenées à la caserne Gaston Billote de Folembray, à l’exception de Moussa KRAOUCHE qui n’a pas figuré parmi les 26 internés de Folembray. Le  déplacement des internés était limité à l’intérieur de la caserne. Celle-ci était entourée de barbelés et gardée par des dizaines de gendarmes lourdement armés. Attirée par le décor militaire, une foule de journalistes et de riverains venait chaque jour regarder le spectacle qu’offrent des ‘‘barbus’’ déambulant dans la cour de la caserne sous l’œil furieux de gendarmes agacés, le doigt sur la détente.
Bien que privés de liberté, les internés pouvaient recevoir la visite de leurs familles et de leurs avocats. Ils disposaient d’un poste de téléphone à la carte et d’un poste de télévision. Le choix des programmes de télévision  et l’utilisation du téléphone étaient souvent des sujets de disputes entre eux. La nourriture était relativement satisfaisante dans la mesure où les repas étaient préparés sur commande.
L’internement va se solder par des expulsions, des assignations à résidence en France et une libération. Celle-ci fut le lot du nommé Zitouni Ahmed, originaire de Lille au nord de la France, suite à l’intervention de personnalités dont, semble-t-il, un maire. L’intéressé est marié à une française qui venait lui rendre visite à Folembray.
Les cinq internés qui ont échappé à l’expulsion et qui furent néanmoins assignés à résidence en France, sont :
FLIFLA Mohammed
OUILI Abdeslam
SEFOUANE Azzeddine
SARA Abderrahmane
KECHAT Larbi

Ce dernier est  un Imâm et a bénéficié du soutien de certaines personnalités chrétiennes dont  Mgr Gaillot.
Les vingt autres ont été expulsés au Burkina faso. Leurs noms, qui figurent dans la rubrique « Présentation », et Les circonstances de l’expulsion sont l’objet de larges développements dans ce site

13-07-2010 om 22:57 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Arcelor-Mittal in Algerije
Het is verlof en dan komt de reismicrobe boven. Ook bij ons. Na een uitstapje te hebben gemaakt in China zakken we af, dichter bij huis. In Algerije. Waarom in hemelsnaam in Algerije? Wel omdat daar nogal wat firma’s gehuisvest zijn die ook in Belgistan bekend zijn. We willen onze lezertjes duidelijk maken dat die respectabele firma’s in landen als Algerije niet de zelfde rechten naleven als bij ons. Dat bewijst nog maar eens hoe belangrijk het is de syndicale strijd niet af te schrijven en te doen alsof vakbonden enkel een rem zijn op de groei en de vooruitgang. Wel als we willen afglijden naar de Algerijnse situaties moeten we die idiote redeneringen volgen...

Vandaag stellen we jullie DNA voor of: Dernières Nouvelles d’Algérie

http://www.dna-algerie.com/index.php?option=com_content&view=article&id=176:smain-kouadria-le-syndicaliste-qui-tient-tete-aux-indiens-darcelor-&catid=42:interieure&Itemid=53

SMAIN KOUADRIA : LE SYNDICALISTE QUI TIENT TÊTE AUX INDIENS D'ARCELORMITTAL


Mardi, 22 Juin 2010, 16:16 | Ferhat SaidSon activisme provoque des cauchemars chez les patrons d’ArcelorMittal (ex-El Hadjar d’Annaba), l’un des plus importants complexes de sidérurgie en Algérie). Sa force, son énergie, son engagement lui confèrent, en revanche, une immense aura chez les travailleurs. A 52 ans, Smaïn Kouadria est devenu le plus célèbre, le plus influent de tous les responsables de l’UGTA (Union Générale des Travailleurs Algériens).


Lundi 21 juin, Smaïn et sa troupe de travailleurs ont décidé de paralyser cette usine qui jadis était le fleuron de l’industrie algérienne. Parce que la direction d’ArcelorMittal, tombé dans l’escarcelle du magnat de l’acier indien Lakshmi Mittal en octobre 2001, refuse de procéder à une hausse des salaires jugée légitime, les employés ont donc décidé d’exercer leur droit : la grève. Illimitée. Cette grève un homme la patronne, la dirige, la porte à bout de bras : Smaïn Kouadria, secrétaire général de la section syndicale d’ArcelorMittal. Derrière lui, une division de 6000 travailleurs qui le suivraient même en enfer. L’enfer, ils l’affrontent au quotidien au contact de ces fourneaux d’où sortent des milliers de tonnes d’acier.

Il fait de l’ombre à Sidi Said, l’inamovible patron de l’UGTA
Une année plutôt, ce père de 4 enfants assurait l’intérim du secrétariat du syndicat. Aujourd’hui, il marque l’histoire en se distinguant comme un meneur intransigeant dans une ère de « trêve sociale » imposée à tous les travailleurs du secteur économique par Abdelmadjid Sidi Saïd, à la tête de l’UGTA depuis 1997. Alors que ce dernier brille par son absence quand il ne fait pas carpette devant le gouvernement, Smaïn Koudria monte au créneau pour porter les revendications des salariés d’ArceorMittal. Et si cela devait l’amener lui et ses collègues devant les tribunaux, il serait le premier à fouler la salle d’audience. « Le syndicat d’ArcelorMittal est aujourd’hui le plus actif, commente un ancien syndicaliste. Alors que l’UGTA est contre tout mouvement de grève, Smaïn Kouadria s’est imposé en dirigeant d’une main de fer la section syndicale d’El Hadjar. Si la centrale syndicale dispose de nombreux syndicalistes comme lui, le mouvement ouvrier vivrait dans des conditions honorables. »
Redoutable tribun, carrure de forgeron
Bardé de diplômes dont certains obtenus à l’étranger, Smaïn a fait l’essentiel de sa carrière au complexe sidérurgique d’El Hadjar. Recruté en 1981 en qualité de cadre, il intègre le syndicat de l’entreprise sept ans plus tard. « C’était juste après les évènements d’octobre 1988 », se souvient-il. La date est à marquer au fer rouge. En octobre de cette année-là, de violentes émeutes ont secoué le pays provoquant la mort de plus de 500 personnes et balayant au passage l’ère du FLN (Front de libération nationale), le parti unique instauré en Algérie depuis l’indépendance en juillet 1962. C’est de ces événements sanglants qu’il tire sa force aujourd’hui. Redoutable tribun, carrure d’un forgeron, moustache poivre et sel, une calvitie qui lui donne un air de vieux papa, Smaïn est devenu un chef incontournable. Nommé d’abord chargé de l’organique, puis secrétaire général par intérim au début des années 2000, il est élu secrétaire général du syndicat d’ArcelorMittal en 2009 à l’issue des élections de renouvellement des instances de l’organisation. Il détrône à ce poste un vieux briscard d’El Hadjar, Aissa Menadi, patron du club de football local, l’US Annaba, député du RND (Rassemblement national démocratique), accusé de rouler davantage pour ses intérêts, pour ceux de la direction d’Arcelor Mittal que pour ceux des travailleurs. Kouadria l’avait qualifié d’ « empereur d’El Hadjar ».
Il rappelle Abdelhak Benhamouda
Smaïn Kouadria rappelle à bien des égards une autre grande figure du syndicalisme algérien, Abdelhak Benhamouda, patron de l’UGTA, assassiné en janvier 1997 à deux pas de son bureau du 1er du Mai à Alger, siège du syndicat. « Il a la même fougue, le même engagement, le même souci de défendre la croute des travailleurs, souligne un autre syndicaliste. Il perpétue une tradition que l’UGTA a fini par abandonner dés lors que ce syndicat a été domestiqué par le pouvoir : la défense sans concession des droits des travailleurs algériens. » Si certaines firmes étrangères activant dans le pays prennent des libertés avec les droits de leurs employés algériens, ce n’est plus le cas pour ArcelorMittal. Non pas parce que ses responsables se soucient du respect de la législation du travail en Algérie, mais parce que la force et la puissance de son syndicat les obligent à composer, à reculer, à négocier, à céder… C’est dans ce sens que Smaïn Kouadria et son syndicat ont paralysé, en janvier 2010, l’usine pour exiger des assurances sur l’avenir de la cokerie que la direction envisageait de fermer. Après une grève de 10 jours, les responsables d’ArcelorMittal ont dû recourir à la justice pour casser le mouvement. La justice étant devenue quelque peu l’auxiliaire des pouvoirs publics, les juges ont donc donné raison à la direction et débouté le syndicat. Ce n’est guère un acte isolé du reste.
El Hadjar est la citadelle du syndicalisme

Depuis quelques années, la justice se prononce presque systématiquement contre les grèves déclenchées dans le secteur public ou parapublic. De quoi dissuader les travailleurs d’Arcelor ? Il en faut plus pour les contraindre à renoncer à leurs revendications. Cinq mois après, une action similaire est lancée. Cette-fois-ci, l'arrêt de travail portait sur des considérations salariales. Smaïn Kouadria et les 6000 travailleurs d’ArcelorMittal demandent l’application de la convention de branche et rejettent, de ce fait, les propositions de la direction. Et cette dernière recoure une nouvelle fois à la justice pour stopper la grève qui a paralysé tout le complexe. « Il y une seule mort, disait Smaïn Koudria dans un de ses meetings tenu en mai 2009. Personne ne nous effraie. El Hadjar est la citadelle du mouvement syndicaliste algérien. » C’est à l’aune de cette harangue que l’on mesure aujourd’hui le poids de cet homme qui donne des cauchemars aux Indiens d’ArcelorMittal


en morgen bekijken we Eurest in Algerije...

13-07-2010 om 00:11 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!