kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

07-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nog een foto zonder woorden van Nicolas-le-Petit
Klik op de afbeelding om de link te volgen

07-11-2010 om 22:51 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.een foto zonder woorden
Klik op de afbeelding om de link te volgen Bron: http://www.huffingtonpost.com/2010/11/06/animal-photos-of-the-week_12_n_779991.html#176471

07-11-2010 om 20:35 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderen, het nieuwe Jeruzalem?
Klik op de afbeelding om de link te volgen oeioeioei, Vlaanderen ontdekt nu pas dat de katholieke kerk niks met democratie noch met enige vorm van inspraak te maken heeft. Deze collectieve verdwazing van onze katholieke streekgenoten is natuurlijk voor een groot stuk te danken aan de omfloerste leiding van meneer monseigneur Danneels. De monseigneur die nu in ongenade gevallen is wegens onduidelijkheid, zelfs over niet te tolereren uitspattingen die we nu stilaan tot in de goorste  details beginnen te kennen.
Misschien bestaat er zelfs een band met de massale overloop der katkolieke kiezersscharen naar de NVA? Want als we de opvattingen van Rik Devillé, één van de rumoerigste kopstukken  van de interne opstand tegen Leonard, lezen dan krijgen we binnenkort zelfs een eigen Vlaamse kerk. Dat zal dan iets moeten worden zoals de anglicaanse afscheuring van weleer die toch ook een iets of wat een gelijkaardig motief had, als we ons niet vergissen. Bij de anglicanen heeft men dan gekozen voor de vervanging van de paus door de regerende engelse vorst(in). In Vlaanderen dreigt dat wat lastiger te liggen. Maar misschien kunnen ze even polsen bij de grote NVA-voorzitter, Bart I?
We hebben steeds veel respect gehad voor Devillé en zijn strijd tegen de doofpotten van Danneels, maar wat die nu bazelt en leutert is er dus dik over. We kunnen enkel de reactie bijtreden van Herman De Dijn in de zelfde De Morgen over dit onzinnige debat. Ons maakt het verder nog weinig uit of  kerkgangers nu de ganse tijd op hun kont mogen blijven zitten of rechtstaan.  Of daar vooraan nu iemand met een kazuifel staat of desnoods in vrouwenkleren. Iedereen zou al lang moeten beseffen dat elke kerk en elke sekte als instituut nooit de mening zal vragen van de gelovigen. Van deze laatsten wordt slechts gevraagd te geloven en wat ze zullen moeten geloven wordt door anderen bepaald. Dat is de essentie van elk geloof, basta. Dat is de essentie van de verlichting die in Vlaanden blijkbaar pas nu begint door te dringen. Wij behoren dus niet tot de categorie gelovigen. Wij hebben wel respect voor iedereen die het nodig vindt steun te zoeken bij zulke instituten, ongeacht hun inhoud zolang ze kunnen respecteren dat er dus mensen zijn die niet willen geloven wat er hen voorgekauwd wordt. Tenslotte is de katholieke kerk al eeuwen een voorbeeld geweest in misleidende communicatie. Maar we moeten het haar nageven, ze is dan ook het enige instituut dat het al 2000 jaar heeft uitgezongen. Dit wijst op een zeer intelligente vorm van manipulatie en aanpassingsvermogen dat we zeker niet moeten onderschatten. Maar het is en blijft een gegeven dat heel wat mensen niet zonder kerk of kerken zouden kunnen.  Elke kerk die de tolerantie tegenover anderen predikt moet welkom zijn. Anderen moeten bestreden worden met alle middelen. laat het duidelijk zijn voor iedereen! Alleen vinden we een vlaamse variant wat overbodig alleen al omdat het er op wijst in welke mate het nationalistische discours de geesten heeft vervuild. Iets dat per definitie als universeels moet gelden laten terugplooien op een geografisch beperkt zakdoekgebiedje omdat daar wat structuren bestaan die als kerkinstituutje en als aanspreekpunt kunnen dienen voor de gelovigen, is pure onzin. Het wijst er enkel op hoe ziek Vlaanderen is geworden en hoe het zich wentelt in eigenwaan, pretentie en zich beschouwt als een nieuw Jeruzalem. Kan iemand zich indenken dat de waalse of brusselse katholieken dergelijk discours zouden uitkramen?


http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1178985/2010/11/05/Katholieke-kerk-in-Vlaanderen-moet-eigen-weg-gaan.dhtml

Katholieke kerk in Vlaanderen moet eigen weg gaan

05/11/10, 10u09
Priester Rik Devillé ziet dat Vlaamse gelovigen zich niet meer laten kleineren door Rome. Hij schreef dit jaar Het misverstand, over hoe een onafhankelijke parochie werkt, uitgegeven bij Van Halewyck.
Het respect voor wat gelovigen denken en doen is helemaal niet van tel in Rome, schrijft Devillé.

Mgr. Léonard is door Ratzinger, tegen het advies van de Belgische kerk in, aangesteld tot aartsbisschop. Zijn onbarmhartige en niet-evangelische uitspraken en acties schudden heel wat katholieke parochies en andere katholieke instellingen wakker in dit land. Léonard bezit niet alleen de duivelse gave de 'overlevers' van seksueel misbruik, door zijn eigen clerus veroorzaakt, nog meer te stigmatiseren. Zijn uitspraken zijn gewoon kwetsend en dwingen katholieken tot een weerwoord. En hopelijk ook tot actie.

In Vlaanderen liet Mgr. Léonard het aan zijn woordvoerder Jürgen Mettepenningen over om de katholieke gemeenschap wijs te maken dat het telkens om opzettelijke verkeerde interpretaties ging. Een goed verstaander weet al lang dat Léonard zijn vanuit Rome geprogrammeerde campagne niet zal stoppen. Ratzinger wil nu eenmaal zijn restauratie richting middeleeuwen doorduwen. Het is trouwens niet de eerste theoloog die hiervoor opgeofferd wordt. Wat Jürgen Mettepenningen in zijn korte loopbaan als woordvoerder van Léonard heeft moeten gladstrijken is niet niks. Zijn ontslag als woordvoerder van de aartsbisschop staat symbool voor de vele katholieken die nu duidelijker dan voorheen, hun ontslag aanbieden aan de rooms-katholieke kerk. Nu weten katholieken in Vlaanderen duidelijker dan onder het bewind van Danneels, waar Rome naartoe wil. Het respect voor wat gelovigen denken en doen is helemaal niet van tel in Rome.

Toch is dit niet het volledige plaatje, het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), het hoogste democratische orgaan van de rooms-katholieke kerk in Vlaanderen heeft 30 jaar lang in stilte en met veel diplomatie het Roomse dictaat verdragen en verzwegen. Vorige week durfden ze eindelijk tonen wat ze in petto hebben (katholieken moeten protestanten worden, klonk het in De Morgen van 30/10). Dat doet de woordvoerder van Léonard nu ook. Er is dus nog hoop voor katholieken. Ondertussen hebben heel wat parochies, scholen, ziekenhuizen, jeugd-, volwassenen- en culturele organisaties niet zitten wachten op het IPB-standpunt, of op het ontslag van Mettepenningen. Zij hebben zich al, meestal geruisloos, losgemaakt van dit middeleeuws-roomse instituut. Enkel de sektarische "nieuwe bewegingen" klampen zich met nog meer hardnekkigheid vast aan de roomse macht.

Rome is nog lang niet van plan van koers te wijzigen. Dat parochies en andere katholieke instellingen de "stap naar buiten" zetten, hebben ze precies aan hardliners als Léonard en Ratzinger te danken. Ten tijde van Danneels werd veel gecamoufleerd en werd het leed in stilte geleden. Het is de verdienste van Léonard klare taal te spreken.

Los van het bisdom
In elke Vlaamse provincie zijn al verschillende parochies en andere katholieke organisaties te vinden die autonoom werken en waar de bisschop de facto geen impact meer heeft. Parochies waar geen inwonend priester meer is, hebben het iets gemakkelijker. Gelovigen gaan zelfverzekerd en vaak met meer betrokkenheid dan priesters voor in de sacramentele vieringen. Zij beheren parochies en kerken en staan zelf in voor de bezoldiging van hun vrijgestelden. Zij weigeren tienden van hun inkomsten af te staan aan het bisdom daar het bisdom toch geen meerwaarde meer biedt.

Ook zijn er al heel wat parochiale vzw's die hun statuten hebben aangepast zodat de bisschop, of zijn afgevaardigde, er geen mandaat meer heeft in het bestuur. Enkel kerkfabrieken moeten er nog voor zorgen dat de "vertegenwoordiger van de bisschop" in hun bestuur vervangen wordt door een "vertegenwoordiger van de plaatselijke parochie". Het is een opdracht voor de gewestregeringen die hiervoor bevoegd zijn om dit mogelijk te maken, zodat ze aan katholieken, die zich los van Rome organiseren, minstens een evenwaardige behandeling kunnen aanbieden. Misschien kan het IPB een initiatief nemen?

Vele katholieken in Vlaanderen kijken uit naar het IPB. Hoe kunnen zij nog langer zichzelf kleineren door de gezanten van Ratzinger?

Heeft het IPB niet de plicht om niet langer, als Jürgen Mettepenningen, het op te nemen voor dit gediscrimineerde godsvolk? Hoe kan datzelfde IPB het laten gebeuren dat bisschoppen advocaten inhuren om rechters in dit land te wraken zodat de honderden dossiers van misbruik door clerici niet kunnen behandeld worden?

Laat het IPB voltallig zijn ontslag aanbieden aan de bisschoppen en terzelfder tijd opstaan als hét nieuwe aanspreekpunt van de katholieke kerk in Vlaanderen. Als de katholieke kerk een democratisch verkozen bestuur heeft, zal dat niet alleen het kerkvolk ten goede komen maar de gehele samenleving.


http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1179440/2010/11/06/Totale-erosie-van-de-katholieke-identiteit.dhtml

Totale erosie van de katholieke identiteit

06/11/10, 10u14
Herman De Dijn is filosoof, emeritus hoogleraar aan de KU Leuven. Volgens hem wordt de Rooms-katholieke kerk in dit land van binnenuit aangevallen door katholieken die al lang geen katholieken meer zijn. Torfs, Devillé en anderen hadden allang hun conclusies moeten trekken.


We zijn nu ongeveer een half jaar na de start van het schandaal van het kindermisbruik in de Katholieke Kerk in Vlaanderen. Het is interessant die periode in haar geheel te overschouwen en te zien wat zich daarin geleidelijk duidelijker demonstreerde. Het lijkt intussen niet langer te gaan om een afrekening met structuren die tot seksueel- en machtsmisbruik leidden, maar met de katholieke kerk als zodanig. Telkens opnieuw worden aanleidingen gevonden om het vuur van de afkeer levend te houden en dat zoals het in het huidige medialandschap past telkens gebonden aan het al dan niet terecht neerhalen van personen die het kwaad personifiëren: Vangheluwe, Danneels, Léonard. We hebben maatschappelijk gezien nog weinig met elkaar gemeen, tenzij het negatieve zich afzetten tegen 'l'infâme'.

Maar ik zou het vooral over een tweede fenomeen willen hebben, niet zozeer de aanval van buitenaf, maar van binnenuit. Wat we nu meemaken is het openbaar worden onder druk van de omstandigheden van wat wijlen Frans Verleyen al jaren geleden het stille schisma van de kerk in Vlaanderen noemde (zie zijn boek Want buiten is het koud. De katholieken en hun verzwegen schisma, 1995). In zijn ogen waren de meeste Vlaamse katholieken en instellingen al lang niet meer katholiek, maar zoals ze zelf graag zeggen 'christelijk'.

Afvalligen
Volgens Verleyen, en hij heeft gelijk natuurlijk, kan men niet katholiek zijn zonder een hechte band met de apostolische en Roomse traditie. Het zich 'outen' van het schisma wordt op de spits gedreven wanneer de nieuwe aartsbisschop op zijn ondiplomatische manier standpunten herhaalt die altijd al tot de Roomse leer behoorden. Hij krijgt de hele 'christelijke' goegemeente over zich heen en er breekt haast een openlijke revolutie uit (zie bijvoorbeeld het opiniestuk van 'priester op rust' Rik Devillé in DM van 5/11). Volgens Verleyen zijn vele priesters zoals Rik Devillé, die hij met name noemt, eigenlijk afvalligen. Men kan zich inderdaad afvragen waarom zij niet al lang eerlijk uit de kerk stapten. Waarschijnlijk alleen om de systematische subversie van binnenuit te kunnen voortzetten. Het is natuurlijk alleen maar door hun relatie met de institutionele kerk dat zij überhaupt de aandacht trekken. Neem die kerk weg en hun dissidentie wordt compleet oninteressant, de oprispingen van vooral 'grumpy old men' of van groepjes met hun eigen kleine privépausen. Ook Rik Torfs krijgt er bij Verleyen van langs. "Het werk van mensen zoals de Leuvense hoogleraar-jurist Rik Torfs (.) grenst bijna aan het onwezenlijke. Zij pleiten voor afdwingbare sociale, professionele en andere 'mensenrechten' binnen of aan de rand van de Vaticaanse 'wetgeving'. (.) Onbewust lijden ze aan een omgekeerd caesaro-papisme, want ze behandelen hun in wezen spirituele conflict op het wereldse forum. Ze laïciseren als het ware hun godsdienstig probleem."

We kunnen hier vandaag allerlei andere anomalieën aan toevoegen. Als Rome zijn standpunt tegen ivf herhaalt, wordt er door een priester tijdens een preek! schande over gesproken dat de paus de kinderen geboren via ivf het levenslicht niet gunt. Hoe kan men zo'n onfaire beschuldiging, ondoordacht of moedwillig gelanceerd door een paar professoren, zomaar napraten? Alsof men kinderen op welke manier ook geboren, al was het uit een incestueuze of polygame relatie, niet kan respecteren, zonder het soort daden of technieken die aan hun oorsprong liggen te mogen afkeuren. De psychiater-voorzitter van een kerkelijke commissie meende de paus zelf eens flink de les te moeten lezen. Zoals een minister in een politiek regime, moet een paus ook maar opstappen als bepaalde dingen in de organisatie fout lopen. De gekste voorstellen hoorde ik binnen mijn eigen universiteit op een van de discussiefora over de K van de KU Leuven. Zo moeten de leken onder de leiding van de universitaire overheid (?) het centrum van de kerk in Mechelen maar overnemen, en die kerk via audits en dergelijke reorganiseren.

In de war door jaren van dubbelzinnigheid lijken vele 'katholieken' en hun organisaties nu objectief in de kaart te spelen van degenen die de kerk radicaal willen terugdringen in de privésfeer. Is het verwonderlijk dat in dergelijke omstandigheden vele gewone gelovigen er de brui aan geven? Er lijkt haast niemand meer te zijn, ook binnen de kerk, die het geloof in zijn traditionele vorm, leer en geboden incluis, verdedigt. De eerste grote leegloop gebeurde na het concilie en de ontwijding en demythologisering die er feitelijk het gevolg van waren. De finale leegloop die nu dreigt te gebeuren zal niet alleen te maken hebben met het misbruikschandaal, maar ook met de totale erosie van de katholieke identiteit.

Individuele 'verlichting'
De ongelovige Verleyen wist, mede dank zij zijn historisch inzicht, dat het ondenkbaar is dat een organisatie die zich de apostolische erfgename weet van het Woord Gods zou aanvaarden dat dit Woord aan een democratisch referendum of aan de willekeur van de individuele 'verlichting' zou worden onderworpen. Wie dat niet kan aanvaarden, had eigenlijk al lang zijn of haar conclusies moeten trekken.

07-11-2010 om 09:50 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
06-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.een Amerikaanse kijk op de Europese sociale onrust...zonder tea-party
Klik op de afbeelding om de link te volgen een kijk vanuit de “Steets” op de Europese onrust met “ontluisterend” cijfermateriaal.http://www.counterpunch.org/navarro11022010.html

Squeezing the Working Class

What's Happening in Europe?

By VINCENT NAVARRO
Europe is seeing some of the largest demonstrations since World War II, with labor agitation being the major trademark. The reasons for this labor unrest are easy to see. Let’s look at several facts, starting with unemployment. Europe has always had lower unemployment than the United States. No longer. Since 1982, unemployment (as an average of the EU-15) has been higher in the European Union than in the United States. Actually, unemployment had already started to rise in Europe by the late 1970s, coinciding with the first steps by the EU-15 countries to construct what they later called the European Union. One consequence of forming this Union was higher unemployment, and from that time, unemployment has increased, eventually exceeding that in the United States.
Most liberal economists explain this situation as resulting from greater rigidity in the European labor market compared with the United States. But, if this explanation were right (which it is not), unemployment should have been higher in Europe than in the United States since the 1960s, when labor market “rigidity” was even higher.
Another situation upsetting European labor is the decline in labor’s income as a percentage of national income since the late 1970s. Again, this has been happening since the first steps taken to construct the European Union. The percentage dropped from 68 per cent of national income in 1975 to 57 per cent in 2005 – a decline that was independent of economic cycles and occurred even as the numbers of workers increased. And, in addition, there was an increase in work intensity, with considerably increased stress at the workplace. On average, the percentage of the working population working under stressful conditions increased from 32 per cent in 1997 to 54 per cent in 2005.
In parallel with these adverse changes, public expenditures on social protections also declined. The rate of growth of public social expenditures per capita per year decreased from 9 per cent in 1990 to 4 per cent in 2004. And there was also a decline in labor and social rights. Wage substitution in case of illness, industrial accident, and unemployment declined in the majority of E.U. countries during the period 1975-2005.
This difficult situation for Europe’s working class was in stark contrast to the exuberant profits for employers. From 1999 to 2006, profits increased 33.2 per cent in the EU-15 and 36.6 per cent in the eurozone. Labor costs, however, increased only 18.2 per cent.
All these and other data show that the European Union, and the way it has been constituted, is not “worker friendly.” Rather, it is “employer friendly.” To summarize: since the late 1970s we’ve seen a decline in workers’ income, an increase in salary inequities, an increase in fiscal regressivity, a decrease in social benefits, and a decrease in social protections. Meanwhile, capital’s income has soared. This situation is at the root of the enormous increase in social inequalities in Europe. The percentage of people in the EU-15 who think inequalities are too high has reached an unprecedented level, 78 per cent, the highest since World War II.
This, then, is the background for understanding the current social agitation in Europe. But the question we have to ask is: against what or whom is this agitation directed?
The Making of the European Union
It is quite understandable that large sectors of the working class in most E.U. countries believe that the deterioration of their standard of living is a consequence of constructing the European Union. For many years they have been told by the European establishments (such as the European Council, the European Commission, and the European Central Bank) that high unemployment is a direct result of excessive rigidity of the labor market, excessive generosity of social benefits, and excessive public expenditures. As a consequence, these E.U. establishments have pressured national governments to deregulate labor markets, restrain and reduce public expenditures, and reduce social benefits. This last measure reached an outrageous level when the European Commission even had the audacity to propose increasing the work week to 65 hours! Fortunately, this was stopped by massive worker protests.
To make matters even worse, these policies were taking place within a framework dictated by the Stability Pact, which established that national public deficits must not exceed 3 per cent of GDP, and public debt must not be larger than 60 per cent of GNP. The Pact was imposed on the European Union by the German banks as a condition for replacing the German mark with the euro. The other pillar of the European framework was the Central European Bank giving priority to control of inflation over economic stimuli and job creation.
So, this is the framework for the E.U. establishment’s policymaking, with the final objective of tilting the balance between capital and labor in capital’s favor. The reduction of salaries is presented as a condition for retaining jobs. The problem with this policy is its lack of credibility. The employers who have cut employment most dramatically are frequently the ones that reported the highest profits. In the first quarter of 2006, the largest insurance company in Europe, Allianz, reported 38.5 per cent higher profits than the previous year, 2005. At the same time, the company fired 7,500 employees.
Not surprisingly, the percentage of workers expressing open hostility to major corporations, to globalization, and to the European Union has increased dramatically, as reported by the Financial Times on July 23, 2007. And, country after country, in referendums on adopting the European Constitution, workers voted “no.” In France, 98 per cent of trade unionists, 67 per cent of service workers, and more than 70 per cent of manufacturing workers voted against the Constitution; in the Netherlands, 68 per cent of workers; and in Luxembourg, 69 per cent of workers. And in countries that did not have a referendum on the European Constitution, workers indicated they would have voted against it: 68 per cent in Germany, 72 per cent in Denmark, 74 per cent in Sweden, and so on.
The social agitation
None of these E.U. policies could have occurred without the active participation of the governing social democratic parties. But they have paid a political cost. One country after another has seen the defeat of these governing parties (Germany, France, Italy, and United Kingdom) or their dramatic decline (Spain and Portugal) due to abstention of their electoral base – the working class – in national elections. As a consequence, the E.U. countries today are governed by right-wing parties that have only worsened the situation by strengthening their anti-labor policies with budget cuts in welfare states and nasty austerity policies.
A response to these policies has been strikes and demonstrations throughout the European Union. France is at a boiling point, in a movement of social agitation not seen since 1968. Spain had a general strike a few weeks ago. The two major Spanish unions, the UGT (Union General de Los Trabajadores) and the Workers’ Commission (las Commisiones Obreras), called for the entire country to come to a stop to protest the policies put forward by the Spanish socialist government led by President Zapatero. These policies include labor market reforms aimed at making employers’ firing of workers easier, a freeze of public pensions, a 5 per cent cut in civil servants’ salaries, and a proposal to delay the age of retirement from 65 to 67 years.
Predictably, most of the Spanish media (which are right-wing) and the government immediately indicated, on the evening of the day of the general strike, September 29, that the strike had been a failure. And the U.S. media just copied what the Spanish media reported, without checking into any objective (easily accessible) indicators. One such indicator: the electricity consumption that Wednesday, the day of the strike, plummeted significantly, down to levels similar to those of the previous Sunday (a nonworking day). This is the best indicator that the majority of people stopped work on the day of the strike. None of this was reported in the “respectable” press in the United States.
The same poor reporting has occurred for other labor strikes in Europe. Raphael Minder and Rachel Donadio, reporting in the Herald Tribune (October 9, 2010), defined as a minor demonstration in Brussels what was actually the largest demonstration ever seen in that city – more than 120,000 workers from all over the European Union.
And more labor action will follow. In Italy, unions have called for a major strike in November 2010, and even in the United Kingdom, the labor union federation, the TUC, has called for major demonstrations in March and April of 2011.
Vincent Navarro is professor of Public and Social Policy, Johns Hopkins University and professor of Political Science at Pompeu Fabra University. He can be reached at: vnavarro@jhsph.edu

06-11-2010 om 22:47 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
05-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gruwelen uit WOII blijven boven komen

De gruwelen van de tweede wereldoorlog zijn blijkbaar nog niet helemaal bovengespit. Het is echter niet helemaal verwonderlijk dat het meestal gaat over de misdaden die begaan werden in landen die ooit werden "bevrijd" door het rode leger. Maar het blijft eigenaardig dat sinds de val van de muur de laatste getuigen bleven zwijgen tot vandaag. Het blijkt nu ook dat niet alleen de Duitsers tijdens WOII de Joden hebben vervolgd. Van Stalin wisten we dat al, van de Ustachi wisten we dat ook al en nu dus ook van de Roemenen. De waarheid komt altijd weer naar boven gekropen, vroeg of laat...zal kwestie zijn van zielen die geen rust vonden. We zijn tenslotte in Roemenië en ze hebben daar wel meer last gehad van rusteloze wezens ...
Laten we in elk geval deze moderne horror  nooit vergeten en alle onschuldige slachtoffers van deze waanzin, Joden, Roma, politiekegevangenen, homo's...maar ook de onschuldige en naamloze slachtoffers van de rooie terreur  met alle respect herdenken. Deze bladzijde mag NOOIT omgedraaid worden maar steeds opnieuw herlezen om er de nodige lessen uit te trekken...
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE6A40QW.htm


World War Two mass grave of Jews found in Romania 05 Nov 2010 11:14:31 GMT Source: Reuters * Witnesses say more than 100 Jews killed in forest
* Archaeologists have unearthed 16 bodies so far
* Prosecutors launch investigation
By Radu Marinas
BUCHAREST, Nov 5 (Reuters) - Archaeologists have discovered a mass grave of Jews killed by Romanian troops during World War Two, the Elie Wiesel Institute said on Friday.
Quoting witnesses, the institute said more 100 Jews -- men, women, children, and elderly people -- were buried at the newly discovered site in a forest area near the village of Popricani, close to the city of Iasi, in northeast Romania.
"One of the witnesses saw the shooting of the Jews because the soldiers thought that he himself was Jewish and intended to also shoot him," the Elie Wiesel Institute's Romanian branch said in a statement.
"He was spared only when the soldiers were convinced that he was Christian Orthodox."
An international commission headed by Nobel laureate Wiesel said in 2004 that between 280,000 and 380,000 Romanian and Ukrainian Jews were killed in Romania and areas it controlled during World War Two as an ally of Nazi Germany.
Many of Jews were slaughtered in pogroms such as the 1941 killing of almost 15,000 Jews in Iasi, or died in labour camps, or on death trains.
The Elie Wiesel Institute said the grave site was in an area through which Romanian and German troops advanced at the start of their invasion of the Soviet Union.
Archaeologists digging in a forest area called Vulturi, have so far unearthed 16 bodies, Romanian prosecutors said, adding that they had launched an investigation.
Vulturi is the second place in Romania where a mass grave has been discovered since the war. In 1945, 311 bodies from three mass graves were exhumed in Stanca Roznovanu in Iasi.
Adrian Cioflanca, coordinator of archaeological works at Vulturi said the victims were executed by Regiment 6, Mountain Rangers, which he said was also involved in massacres in what is now the neighbouring Republic of Moldova.
Romania has only recently started to come to terms with its role in the extermination of Jews, admitting for the first time in 2003 that it took part.
After Romania switched sides in the war in 1944, communist regimes did little to uncover the killings while nationalist governments after 1989 also kept them under wraps.
Romania was home to 750,000 Jews before the war, but only 8,000-10,000 remain. (Additional reporting by Ioana Patran; Editing by Jon Hemming)

05-11-2010 om 22:07 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
03-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw Italiaans realisme in de beeldhouwkunst
Klik op de afbeelding om de link te volgen Vandaag wat gossip. Neen, niet over die treurwilg Leonard. Wel over de gereïncarneerde Nero beter gekend als Berlusconi. Het minste dat je van die 74-jarige bok kan zeggen is wel dat hij ganse bossen groene bladeren verslindt. Is waarschijnlijk een nevenverschijnsel van zijn haarimplantaten. Maar het is eveneens een liefhebber van marmeren beelden blijkbaar. Ligt mooi in de Romeinse traditie zouden we denken alhoewel...
We hadden jullie graag een foto van het bewuste kunstwerk getoond maar helaas zullen jullie het moeten doen met een klassiek beeld..
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1326218/Berlusconi-marble-statue-Superman-claims-girl-paid-10-000-sex.html

Teenage belly dancer claims Berlusconi has marble statue of him as Superman as call girl claims PM paid 10,000 euros for sex

By Nick Pisa   


Feeling the heat: Italy's PM Silvio Berlusconi is facing increased calls to resign after a series claims by call-girls and dancers suggesting he hosted drug-fuelled romps at his home

A teenage belly dancer given €7,000 and a diamond necklace by Silvio Berlusconi has revealed the Italian PM has a marble statue of himself as Superman.

Karima Keyek, 18, has denied having sex with the politician, 74, and insisted that he was ''more like a father' after he invited her to his house with several other women for a Valentine's Day party.

Berlusconi was also hit by a fresh claim from a high-class call girl who alleges he paid her €10,000 for sex.

Nadia Macri, 28, has told prosecutors investigating allegations that sex and drugs parties were held at Berlusconi's holiday villa, that she spent the night with him twice.

The latest allegations are certain to increase pressure on the gaffe-prone PM who was already fending off questions regarding his relationship with Keyek.

It emerged that in May that Berlusconi has asked Milanese police for Miss Keyek to be released after she was arrested for stealing €3,000 from a friend.

He wrongly told police that she was a relative of Egyptian president Hosni Mubarak and she was subsequently released from custody - prompting suggestions Berlusconi had abused his power of office.

In an interview on Wednesday she said: 'Silvio's problem is that he invites people he doesn't know into his home. He should be aware of the consequences. He has had problems in the past. He can't be indiscreet with people he doesn't know.'Moroccan born Miss Keyek, who ran away from her home in Catania near Sicily and is in Italy illegally added: 'When I arrived at this huge villa I was dumbstruck - up until then I had been sleeping on benches.


Claims: Karima Keyek said she was give ¿7,000 by the Italian PM but did not sleep with him

'That night there were ten girls, some famous, some not and everyone was very elegant. I was sat next to Silvio. We talked about everything except politics and he made fun of the opposition leader Pier Luigi Bersani.

'Then he showed us a marble statue of Superman that had his (Berlusconi) face.

'Then he sang me a song because it was a new one (he had co-written) called 'Se tu non fossi tu' (If You Were Not You). I felt like Cinderella - with the prospect of waking up at midnight and being back to reality.'


Super: A teenage belly dancer alleges Berlusconi has a marble statue mocked up with his face as Superman

She added: 'At the end of the evening Silvio gave me a Damiani necklace with a little heart as it was Valentine's Day.

'Before I left he took me upstairs in his office - he knew about my problems (illegally in Italy) and he wanted to help me - and gave me €7,000 saying he wasn't a bad man.'

Opposition MPs have called on Berlusconi to resign because of the telephone call he made saying it was an abuse of power but he has insisted he did nothing wrong and was 'merely helping someone out.'


Payment: Nadia Macri claims she was paid two lots of ¿5,000 for sex with Berlusconi

Miss Macri, meanwhile, detailed an incident where Berlusconi, 74, allegedly had sex in a jacuzzi with several women.

She said: 'The girls were lining up and Berlusconi was in there and said "next". Sometimes we would all be in their having sex.'

She also said that marijuana had been offered to the women at parties and that it had been flown onboard the Prime Minister's official plane - allegations that could finally cost him his job.

However Berlusconi's lawyer Niccolo Ghedini denied the claims and said: 'These are declarations that if they exist have already been dismissed by previous witnesses, all events (at Berlusconi's house) have been perfectly behaved.'

Miss Macri's 300 page statement has been leaked to the Italian media and in it she claimed to have had sex at Berlusconi's homes twice and was paid €5,000 each time, as well as being given jewels by him.

03-11-2010 om 22:30 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
02-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.spookrijders in het pantheon van de grote meridiaan
We hebben weer nieuws uit kerkelijke kringen. Kringen die ons niet zo bijzonder nauw aan het hart liggen weliswaar maar toch altijd leuk om te luisteren naar wat daar gezegd wordt. Vooral de laatste maanden. De opvolger van Danneels kan nog het best vergeleken worden met Berlusconi. Zij weten allebei perfect hoe ze op de meest ondiplomatische manier sommige mensen de bomen kunnen injagen. Het is zogezegd nooit zo bedoeld maar ze hervallen telkens weer in de zelfde stommiteiten. En allebei kunnen ze blijven rekenen op fanatieke aanhangers. Hun ambt zou hen er moeten toe aanzetten om mensen bij elkaar te brengen maar neen. Dat doen ze nu net niet graag. Ze kunnen worden bijgezet in de lange rij navelstaarders die denken dat ze het goed voor hebben met hun volkje. De lijst is lang. Niet enkel de Italiaanse ex-crooner maar ook geflipte koekoeken als Chavez, Fidel en vele anderen behoren tot dat zelfde slag. Hun waarheid is de enige waarheid. Punt. Leonard mag dus worden bijgezet in het pantheon van de grote meridiaan. De meridiaan die dwars door de reet loopt van al diegenen die daar zullen gepantheoniseerd worden. Dat zal dus een vrij imposant bouwwerk moeten worden
...Maar eerst wat kerkelijke bronnen aanspreken:
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=95466Dinsdag, 02 november 2010 terug >

JÜRGEN METTEPENNINGEN LICHT ZIJN ONTSLAG ALS WOORDVOERDER LEONARD TOE

BRUSSEL (KerkNet) – Op een persconferentie in de abdij van Grimberen heeft Jürgen Mettepenningen dinsdagmiddag zijn ontslag als woordvoerder van aartsbisschop Léonard en van de Bisschoppenconferentie toegelicht. Concrete aanleiding voor het ontslag is het doorbreken door mgr. Léonard, afgelopen weekend, van de mediastilte tot Kerstmis, die met de aartsbisschop eind vorige week was afgesproken. Maar aan de basis ervan liggen volgens Mettepenningen een gebrek aan vertrouwen en diepere meningsverschillen op het vlak van leiderschap en crisiscommunicatie in een Kerk in zware crisis.
In zijn toelichting vergeleek Mettepenningen aartsbisschop Léonard met een spookrijder die denkt dat alle anderen fout zijn. “Ik ben 3 maand zijn GPS geweest, maar het is de chauffeur die het stuur in handen heeft en die de uiteindelijke koers bepaalt. Al teveel heb ik moeten aangeven dat de route herberekend moest worden, maar als de chauffeur rechtdoor blijft rijden en blind is voor de ongelukken die hij aanricht op de weg, dan moet een GPS niet wachten tot hij wordt afgezet, maar dient hij zichzelf te verwijderen wegens overbodig.”
Jürgen Mettepenningen verwijt mgr. Léonard in gebreke te blijven als voorzitter van de Bisschoppenconferentie. Illustratief in dat verband noemt hij de vaststelling dat de aartsbisschop slechts één van de extra samenkomsten van de bisschoppen over de aanpak van de crisis rond het seksueel misbruik heeft bijgewoond. Blijkbaar lagen Léonards prioriteiten op dat moment ergens anders.
En ook op het vlak van crisiscommunicatie waren er grondige meningsverschillen.
“Een straffe uitspraak moet al eens kunnen, maar hier is veel meer aan de hand”, aldus Mettepenningen. “Vooral zijn surrealistische houding tegenover de commotie die zijn uitspraken teweeg hebben gebracht, werden voor mij te zwaar om nog verder te verdragen.” Zo neem Mettepenningen het mgr. Léonard erg kwalijk dat hij in een recent interview de huidige crisis maar een kleine storm in vergelijking met wat hijzelf destijds na zijn zwaar gecontesteerde benoeming als bisschop van Namen meemaakte. “Hier blijkt dat hij zichzelf centraal stelt, terwijl in de commotie de hele geloofsgemeenschap centraal staat.”
Mettepenningen voegde eraan toe dat hij zijn vertrek betreurt. “Het was een eer om te werken binnen de Kerk en voor de Kerk vanuit de geprivilegieerde positie van perschef en woordvoerder.” Hij bedankte alle mensen met wie de afgelopen nauw had samengewerkt, “niet het minst de bisschoppen, die allen fantastische mensen zijn”.

02-11-2010 om 22:42 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
01-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ons licht komt misschien uit de Sahara
   
We hebben hier al een paar malen het Duitse project Desertec gekoppeld aan de supergrids uitgelegd. Nu zijn ook de Fransen op de kar gesprongen. Dit soort investeringen lijkt ons wel een stuk verantwoorder dan de weinig doordachte volledige uitrol van slimme meters. En we herhalen nogmaals; we zijn niet tegen de slimme meters als technologie maar iedereen laten opdraaien voor iets waar niet iedereen baat bij heeft en dan vooral “de minder sterke schouders” de lusten laten betalen van de “sterke schouders” stelt voor ons een sociaal probleem. Nu weten we ook dat het installeren van 15% van onze elektriciteitscapaciteit in de landen aan de overkant van de Middellandse Zee de werkgelegenheid hier niet echt ten goede zal komen en dan in de eerste plaats in de energiesector. Maar de afgeleide voordelen zoals de ontwikkeling van deze technologie en de bouw plus de voordelen van de betere spreiding van de risico’s zowel geografisch als op vlak van milieu-impact maken de zaak interessant. Ook de schaalvergroting, denk maar aan de anderhalf miljard verbruikers kan het heel wat betaalbaarder maken. In elk geval is het de moeite waard om op te volgen want de gevolgen op de energiesector zullen gigantisch zijn zowel aan de kant van de verbruikers als bij de werknemers als bij de producenten, stroomverdelers enz...


http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=SG31JMB3

Woestijn is nieuwe bron van groene stroom

ENERGIECENTRALES IN SAHARA TER WAARDE VAN 400 MILJARD EURO

 • zaterdag 30 oktober 2010

 • Auteur: Steven AdolfZonnestroom uit de woestijn kan in principe 15 procent van de Europese energiebehoefte dekken. Behalve de Duitsers zijn nu ook de Fransen geïnteresseerd in het onuitputtelijke energie-potentieel van de Sahara.
De woestijn van de Sahara, van het westen in het Marrokaanse Ouarzazate tot in het oosten van Libië en Egypte, is volgebouwd met 17.000 vierkante meter aan parken met zonnespiegels. Concentrated Solar Power-krachtcentrales met eindeloze rijen van met olie gevulde buizen die worden verhit om stoomturbines aan te drijven, hoge zonnetorens waarop het zonlicht wordt gefocust, eindeloze rijen met wendbare platformen aan fotozonnecellen die als zonnebloemen meedraaien met de zon. Honderden windturbines - op heuvelruggen en langs de kusten van de Atlantische Oceaan tot aan de oostelijke Middellandse Zee - malen rond op de woestijnwind.

Zonne-energie uit de woestijn met een capaciteit van 100.000 megawatt, evenveel als de productie van honderd van de grootste kolencentrales. Duizenden kilometers aan onderzeese kabels die groene stroom vervoeren naar de andere zijde van de Middellandse Zee. Een energie-export die goed is voor 15 procent van de elektriciteitsbehoefte van de Europese Unie anno 2050.

In zijn geheel gaat het om een megaproject waar volgens de rekenmodellen een investering van 400 miljard euro mee gemoeid kan zijn. Het lijkt een fata morgana van een overspannen milieufreak, maar de groene Sahara-stroom is een meer dan serieus te nemen initiatief van Desertec, het in München gevestigde industriële consortium dat sinds vorig jaar met zijn plannen aan de weg timmert. Met aandeelhouders als Siemens en Deutsche Bank kende het project al van meet af aan steun van zwaargewichten uit de Duitse economie.

Maar het plan lijkt nu ook politiek aan kracht te winnen: de Duitse Bondsregering heeft in haar energieplannen, die enkele weken geleden werden gepresenteerd, de groene woestijnstroom verklaard tot een van de sleutelprojecten voor de toekomstige energievoorziening van de industriële locomotief van Europa. Staatssecretaris voor Economie en Technologie Jochen Homann: 'Duurzame energie is een hoeksteen van ons energiebeleid. En de Arabische wereld zal daarin een belangrijke rol gaan spelen.' De Europese Unie zal volgende maand de eerste stappen ondernemen om de elektriciteit uit de Sahara daadwerkelijk te kunnen transporteren vanaf de zonnepanelen in de Sahara tot in de stopcontacten overal in Europa.

Dat laatste bleek afgelopen week tijdens een tweedaagse conferentie in Barcelona, waarmee het Desertec Industrial Initiative (DII) in Barcelona zijn eerste verjaardag vierde. EU-commissaris voor Energie Günther Oettinger zette het feestje luister bij met een onomwonden steunverklaring aan de plannen. Oettinger wil werken aan een nieuw Europees elektriciteitsnetwegennet, het zogenaamde 'supergrid', dat na 2020 de stroom door Europa zal moeten vervoeren.

Netten verbinden

Volgende maand wil de eurocommissaris de eerste plannen presenteren om de connecties tussen de elektriciteitsnetten in Europa in gang te zetten. 'Ik wil daarbij samenwerken met de landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, Spanje en Turkije', aldus Oettinger.

De uitbouw van de interconnectie van stroomnetwerken op deze schaal is nieuw. Het is een teken dat de politiek op Europees niveau de plannen voor de groene Sahara-stroom serieus neemt. 'Uiteindelijk moet de supergrid een 1,5 miljard inwoners met elkaar verbinden', zegt directievoorzitter van Desertec, Paul van Son.

De interconnectie tussen Europa en de zogenaamde Mena-landen rond de Middellandse Zee staat nu nog in de kinderschoenen.

De enige verbinding tussen Noord-Afrika en Europa loopt nu nog via twee onderzeese kabels in de Straat van Gibraltar, die Spanje met Marokko verbinden. In 2015 moet er een derde kabel operatief worden tussen Tunesië en Italië. Aan de oostzijde is vorige maand de eerste verbinding gelegd die Turkije met het Europese net verbindt.

Dat de groene woestijnstroom investeerders lokt, blijkt nu het toekomstige vervoer via de netwerken al heeft geleid tot een tweede speler die naast het Duitse Desertec initiatief is opgedoken. Volgende maand wordt in Parijs Medgrid opgericht, een verzameling bedrijven die als doel hebben om vóór 2020 een Europees netwerk van hoogspanningsverbindingen te koppelen met het zuiden van de Middellandse Zee. 'De eerste vraag die iedereen stelt, is of we concurrenten van Desertec zijn', zegt beoogd directievoorzitter van Medgrid Georges de Montravel. 'Dat is niet zo, we vullen elkaar aan.'

Ook Desertecs bestuursvoorzitter Paul van Son benadrukt de samenwerking. 'Zij hebben een kortere tijdshorizon en nemen ons werk uit handen. We gaan geen dingen dubbel doen.'

Niettemin: met Medgrid laat Frankrijk zien dat het niet met de armen over elkaar blijft zitten nu de Duitsers plotseling actief worden in het gebied van de Unie van de Mediterrane landen - met dat politieke initiatief blies de Franse president Sarkozy in 2008 het zogenaamde Barcelona-proces van Mediterrane dialoog nieuw leven in. Hoewel van deze Unie sinds de oprichting betrekkelijk weinig meer is vernomen, vormt het zogenaamde Solar Plan een van de sleutelprojecten. Het gaat daarbij om het creëren van 20 Gigawatt aan zonne- en windenergie in de Mena-landen.

Als alles goed gaat, zal de eerste groene woestijnstroom al volgende maand Frankrijk binnenstromen via de kabels onder de Straat van Gibraltar en langs het Spaanse netwerk de Pyreneeën over.

Het gaat daarbij om een eerste test-project van groene stroom vanuit Marokko. 'Technisch is het geen probleem', zegt Nabil Saimi, adviseur bij het Marokkaanse agentschap voor zonne-energie. 'Het gaat vooral om een test bij de toepassing van de Europese regels voor de import van stroom.'

Logische optie

Hoewel nog op bescheiden schaal, zijn in Marokko - naast de langer bestaande waterkrachtcentrales - de eerste wind- en zonne-energieparken ingericht. Afgelopen week werd in Ouarzazate onder het toeziend oog van de Marokkaanse koning Mohammed VI het Marokkaanse plan voor zonne-energie officieel getekend. In 2020 moet Marokko 2000 Megawatt aan zonnecentrales hebben geïnstalleerd. In hetzelfde jaar moet een even grote capaciteit aan windmolenparken actief zijn. In Ouarzazate is de bouw gestart van het eerste grote park voor zonne-energie van 500 Megawatt. Dat zou in 2015 operatief moeten zijn.

Het zijn de eerste bescheiden stappen die volgens Desertec moeten leiden tot grootschalige energievoorziening uit de woestijn.

Grootste probleem op dit moment is vooralsnog de rentabiliteit van zonne-energieprojecten: voor financiers is grootschalige investering alleen aantrekkelijk als subsidiëring, al dan niet via gegarandeerde afnemerstarieven, het prijsverschil met de elektriciteit van fossiele energie compenseert. Maar volgens Desertec-topman Paul van Son zullen de toekomstige kosten van de zonne-energie stevig dalen, zeker in grootschalige projecten in zonrijke gebieden als de Sahara. 'De omstandigheden zijn daar aanzienlijk gunstiger dan die in het Noorden van Europa. Dat maakt zonne-energie uit de woestijn een logische optie voor de toekomst.'

01-11-2010 om 08:59 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!