kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

09-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.jawadde dat is daadkrachtig Vlaanderen !
Klik op de afbeelding om de link te volgen Joepie, we hebben een nieuwe regering met 9 ministers! En we hebben een project van regeringsverklaring....waar vind je die?
http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=Solution_C&cid=1246630910351&context=1141721623065---1

en wat lezen we?

We halen er wat dingen uit die ons nu al uitermate intrigeren:

Ten eerste yekyekyek

Een warme samenleving vereist een intensieve bestrijding van de armoede. Het armoedebeleid moet
een inclusief beleid zijn en vergt een integrale, gecoördineerde aanpak. Daarom voorzien we een
nieuw actieplan armoedebestrijding. Ondertussen voorzien we in het regeerakkoord in alle
beleidsdomeinen hefbomen om armoedesituaties te voorkomen en/of terug te dringen. Dit is
bijvoorbeeld het geval in de hoofdstukken die betrekking hebben op werkgelegenheidsbeleid,
onderwijs, huisvesting, welzijns- en gezondheidszorg, energie, cultuur en sport, toerisme.

Ten tweede yakyakyak

De Vlaamse Regering zal een actieve aanwezigheidspolitiek voeren in Europees en internationaal
verband. We positioneren ons sterk in Europa en benutten volop de kansen die het Europees
voorzitterschap biedt om een positief imago van Vlaanderen kracht bij te zetten. We voeren een actief
buitenlands beleid en bouwen culturele -, economische -, en publieksdiplomatie uit. We versterken
onze inzet en onze solidariteit voor ontwikkelingslanden.

Ten derde yikyikyik

We blijven de crisis kordaat bestrijden en helpen de gezonde bedrijven door de crisis omdat ze voor
de duurzame jobs van de toekomst kunnen zorgen. We zetten in op beperking van het jobverlies
omdat de maatschappelijke kosten van re-integratie in de arbeidsmarkt na de crisis hoger zijn dan de
inspanning om jobs te behouden. Een proactief arbeidsmarktbeleid met de nadruk op competenties
stelt ons in staat om in te spelen op de specifieke behoeften van doelgroepen. We streven ernaar
mensen en bedrijven sterker uit de crisis te laten komen. Daarom willen we een duurzaam
werkgelegenheids- en investeringsplan opstellen. Over dat plan zullen we overleggen met de Vlaamse
werkgevers- en werknemersorganisaties.


Ten vierde Yokyokyok

Van een sluitende aanpak naar een sluitend maatpak
We maken ruimte om via een arbeidsintensieve face-to-face-aanpak alle werkzoekenden, ook
diegenen die het moeilijk hebben om een plaats te vinden op de arbeidsmarkt, te begeleiden. We
breiden daarom stelselmatig de relevante ingrediënten van het gedifferentieerde begeleidingsmodel
van het Jeugdwerkplan uit naar andere categorieën, onder andere naar de 25- tot 49-jarigen. Om de
werkzaamheidsgraad van de 50+’ers te verhogen is de uitvoering van het 50+-akkoord ‘Samen op de
Bres’ noodzakelijk. De systematische benadering wordt bij een positieve evaluatie stapsgewijs en
rekening houdend met de economische conjunctuur, uitgebreid naar alle 50+’ers die instromen in de
werkloosheid. Om mensen langer aan de slag te houden wordt werk gemaakt van een geïntegreerde
sensibiliseringscampagne.


ten vijfde yukyukyuk

Aangepaste aanpak voor werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt afstaan, onder
meer voor mensen in armoede of voor mensen met een medische, mentale,
psychische of psychiatrische problematiek
We voorzien in een structureel aanbod op maat van werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt
afstaan, via integrale trajecten met doorgedreven maatwerk en met aandacht voor zorg,
welzijnsbevordering, competentieversterking en arbeidsoriëntering.
We investeren in een systematische samenwerking tussen de OCMW’s en de VDAB voor een betere
doorstroming van leefloners naar de arbeidsmarkt. We investeren in geïntegreerde welzijn-werktrajecten
voor mensen die ver van de arbeidsmarkt afstaan. Op het lokale niveau wordt vanuit de
Lokale Werkwinkel een systematische samenwerking opgestart met de relevante regisseur voor het
welzijnsdeel.
Als betaalde arbeid niet mogelijk blijkt, moet gekeken worden of er ‘overdrachten’ mogelijk zijn naar
niet arbeidsmarktgerichte activiteiten met een aangepast vervangingsinkomen (bijvoorbeeld
arbeidszorg). Dat veronderstelt een nieuw beleidskader, onder meer rond arbeidszorg, en goede
afspraken tussen werk en welzijn, zowel op lokaal, regionaal als federaal vlak (op het domein van
transmissies). Er is in Vlaanderen ook een grote groep niet-actieven onder wie. herintreders en
alleenstaande ouders. Voor hen ondernemen we specifieke acties van begeleiding, sensibilisering,
toeleiding en oriëntering.


ten zesde gnagnagna, woehahahahaha


We versterken de competenties van iedereen
Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) wordt ontwikkeld. We realiseren daarvoor het digitaal
competentieportfolio. De samenstelling van dat portfolio start in het onderwijs en bevat een overzicht
van alle verworven diploma’s, competenties, ervaring,… Een noodzakelijke voorwaarde daarvoor is de
uitbouw van een Vlaamse kwalificatiestructuur om tot een concrete inschaling van onder andere
deelcertificaten te komen. We voeren het POP gefaseerd in, en starten bij voorkeur met de
schoolverlaters en de mensen die getroffen worden door herstructureringen. In de toekomst zal elke
werknemer, ongeacht de grootte of sector van het bedrijf, waarin hij werkt en ongeacht het statuut en
opleidingsniveau recht hebben op een persoonlijk ontwikkelingsplan. Daarmee worden de
competenties van de werknemer stelselmatig in kaart gebracht. Via een goede kanalenmix zorgt de
VDAB voor de juiste begeleiding van elke werknemer op basis van zijn POP. Voor werknemers wordt
het POP ingebouwd in de laagdrempelige basisdienstverlening van de lokale werkwinkels.
Werknemers en werkgevers worden gestimuleerd om van het POP gebruik te maken, nog voor het
bedrijf of de werknemer eventueel in een moeilijke situatie komt. We waken erover dat het POP een
instrument wordt voor iedereen.
Voor werknemers worden in de basisdienstverlening


ten zevende grinnikgrinnik


Aantrekken van talent van buiten Vlaanderen
We zetten in op het verhogen van de interregionale mobiliteit en tewerkstelling. Als de conjunctuur
opnieuw aantrekt, verhogen we de inspanningen. Regio-overstijgend openbaar vervoer is daarbij een
aandachtspunt. We zetten daarvoor volop in op Nederlandse taalverwerving.
Als toch blijkt dat voor sommige vacatures het talent niet aanwezig is op de arbeidsmarkt in
Vlaanderen en België, wordt buitenlands talent aangetrokken. Dat wordt georganiseerd op basis van
snel en accuraat in kaart gebrachte toekomstige competentie- en arbeidsmarktbehoeften. Om de
mobiliteit binnen de EU te faciliteren bouwen we de vacature- en werkzoekendendatabanken verder
uit en nemen we, waar dat nodig is, flankerende maatregelen, bij voorkeur via sectorale afspraken. Er
wordt meer werk gemaakt van een onthaalbeleid en we investeren in taalopleidingen.


ten achtste grijnsgrijns


We blijven inzetten op een activerend herstructureringsbeleid via de sociale interventieadviseurs, de
tewerkstellingscellen, de tussenkomst van het interventiefonds en het bevorderen van activerende
begeleidingsplannen via de regionale toetsing. We versterken het beleid door scherper toe te zien op
de kwaliteit, het maatwerk en het uitstroomresultaat van de outplacementtrajecten. Het frontoffice, het
e-loket voor herstructureringen, wordt georganiseerd in samenwerking met de federale overheid. In
geval van tijdelijke arbeidsduurvermindering zetten we de overbruggingspremie in en volgen die
nauwgezet op. Als dat nodig is, wordt ze verlengd.


ten negende houhouhou

Maatgerichte begeleiding en loonkostenondersteunende en -verlagende maatregelen zijn daarbij twee
onlosmakelijk verbonden instrumenten. Met dat doel wordt de sociale economie verder vereenvoudigd
tot twee pijlers: een pijler maatwerkbedrijven voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt,
- rekening houdend met het principeakkoord-maatwerk - en een pijler lokale diensten voor
ondersteuning in het aanbieden van maatschappelijk verantwoorde diensten die economisch niet
rendabel zijn. De klaverbladfinanciering voor lokale diensteneconomie binnen andere
beleidsdomeinen wordt structureel verankerd. Alle werkvormen worden onder die twee pijlers (of een
combinatie ervan) gepositioneerd.
Het ondersteuningsaanbod aan sociale economiebedrijven wordt hervormd op basis van de behoeften
van de sector en met het oog op de vereenvoudiging en ondersteuning van innovatie in de sociale
economie.
Om de doorstroming van sociale economie naar reguliere bedrijven te bevorderen wordt een
beleidskader uitgewerkt voor een versterkte begeleiding op de werkvloer. We werken ook het
rugzakprincipe verder uit met het oog op een optimale doorstroom van kansengroepen op basis van
de afstand tot de arbeidsmarkt en het rendementsverlies van de doelgroepmedewerker.
Maatwerkbedrijven die voldoende doelgroepmedewerkers tewerkstellen krijgen ondersteuning. Met
duidelijke afspraken tussen de reguliere en sociale economie voorkomen we concurrentievervalsing.


ten tiende hihihi


De Vlaamse overheid zelf versterkt ook haar inspanningen om meer personen met een handicap en
meer allochtonen aan te werven, alsook haar inspanningen op het vlak van competentieontwikkeling
en EVC. Ze versterkt haar voorbeeldfunctie, onder meer door doelstellingen over evenredige
arbeidsdeelname in de beheersovereenkomsten en jaardoelstellingen van de leidend ambtenaar op te
nemen. De Vlaamse overheid stimuleert de instroom van kansengroepen door, waar dat mogelijk is,
de structurele barrières in de regelgeving aan te pakken, bijvoorbeeld in verband met de
nationaliteitsvoorwaarde en de diplomavereisten.ten elfde hohoho

We faciliteren de werkgevers en de vakbonden om een akkoord te sluiten voor meer werkbaar werk.
We stimuleren in dat verband sectorale actieplannen die de verbetering van de werkbaarheid op het
oog hebben. Sociale innovatie-initiatieven worden gecontinueerd.


ten twaalfde grolgrolgrol

Op de eerste plaats willen we investeren en investeringen stimuleren in een meer hernieuwbare
energievoorziening. Die benadering omvat drie delen: energiebesparingen en energie-efficiëntie
stimuleren, er actief voor zorgen dat we de doelstellingen voor hernieuwbare energie kunnen bereiken
en windmolenparken op de Noordzee faciliteren.
Daarvoor vormen we onze huidige participaties in hernieuwbare energiebedrijven om tot een Vlaams
energiebedrijf. Er zal worden onderzocht welke structuur de meest wenselijke is voor dat
energiebedrijf. Het Vlaams energiebedrijf zal participeren in groene energieproductie en in
verschillende vormen van investeringen voor energiebesparing. We creëren de voorwaarden zodat in
Vlaanderen een slim elektriciteitsnetwerk tot stand komt, dat aangepast is aan een meer decentrale
productie. Daarvoor stimuleren we de energiedistributie-intercommunales. Tegelijk onderzoeken we
hoe we de uitbouw van het Elianetwerk in Vlaanderen kunnen faciliteren om de stroom van de
windmolenparken op zee vlot naar de grote verbruikscentra te vervoeren. Maar bovenal stimuleren en
ondersteunen we gezinnen, bijvoorbeeld door het aanpakken van nog niet geïsoleerde daken en het
plaatsen van condensatieketels en hoogrendementsbeglazing. We ondersteunen ondernemingen,
verenigingen en lokale besturen om hun energieverbruik betekenisvol te beperken. Een Vlaamse
energiedienstverleningsonderneming die zich richt op projecten van overheidsgerelateerde gebouwen
(ESCO – binnen het Vlaams energiebedrijf), kan mee helpen zorgen voor het nodige kapitaal.


ten dertiende lalala


We streven naar een maximale kleuterparticipatie, onder andere door een versterking van de
samenwerking met Kind en Gezin, die kan signaleren en sensibiliseren. Dit is vooral belangrijk om
mogelijke achterstand bij kinderen uit arme of anderstalige gezinnen te voorkomen. Om de
kleuterklassen te verkleinen, zetten we de geleverde inspanningen voort. Tegen het einde van de
legislatuur wordt - stapsgewijs - een gelijke behandeling betracht tussen het lager en het
kleuteronderwijs voor de omkadering en werkingsmiddelen, met prioritaire aandacht voor de
omkadering.


ten veertiende hophophop

Ook ouderen die niet meer opgenomen zijn in het arbeidsproces moeten via ‘levenslang en
levensbreed leren’ kansen krijgen om leerervaringen op te doen. Die ervaringen zijn gericht op het
verwerven van inzichten, vaardigheden en houdingen, en zijn verbonden met de uitdagingen in die
levensfase. De toegang en het gebruik van informatietechnologie aanmoedigen en vergemakkelijken
is daarbij een belangrijk aandachtspunt.


ten vijftiende opladioplada


De ouders van niet-Nederlandstalige kinderen moeten zelf ook het Nederlands beheersen. De
overheid moet daarom zorgen voor een voldoende dekkend aanbod NT2 op of in de onmiddellijke
omgeving van de school. We moeten de ouders ook, via de school, stimuleren om in te gaan op dat
aanbod.


ten zestiende tararara

Om minder gegoede huurders te ondersteunen, breiden we het stelsel van huursubsidies uit. We gaan
het toenemende aantal thuislozen in onze maatschappij tegen door te investeren in doortastende
preventie van thuisloosheid.


ten zeventiende toetertoeter

We maken op een economisch draagbare, gefaseerde en gecontroleerde manier werk van de
modernisering van energiemeters en de optimalisatie van energienetten (smart meters en smart
grids). Een grootschalig proefproject is operationeel in deze regeerperiode. Deze meters moeten niet
alleen een slim net mogelijk maken, met inbegrip van de aansluiting van decentrale
elektriciteitsproductie-installaties, maar ook leiden tot meer comfort en minder verbruik voor de
energiegebruikers. Ze moeten ook bijdragen tot een betere werking van de energiemarkt.
We richten een Vlaams energiebedrijf op waarin we de Vlaamse milieuholding en participaties van
PMV onderbrengen. Het Vlaams energiebedrijf zal onder andere de volgende taken op zich nemen:
hernieuwbare energie in Vlaanderen stimuleren door het nemen van participaties; investeren en
participeren in innovatieve energie-efficiëntieprojecten; deelnemen aan internationale klimaatprojecten
ter verwerving van Kyoto-eenheden; energie-efficiëntieprojecten in Vlaamse overheidsgebouwen
faciliteren en financieren.
De Vlaamse Regering optimaliseert het systeem van de gratis kWh in functie van een effectieve en
efficiënte ondersteuning van sociaal zwakkeren en met het oog op het zorgen voor een betere sociale
bescherming.
In uitvoering van het Europees energie- en klimaatpakket 2020 wordt de richtlijn hernieuwbare energie
vertaald in Vlaamse beleidsmaatregelen en wordt in het bijzonder werk gemaakt van een afdoende
regeling ter aansluiting van installaties voor hernieuwbare energie en kwalitatieve
warmtekrachtkoppeling.
We passen, zoals decretaal voorzien, de doelstellingen op het vlak van groene stroom naar boven
aan als de lastenverdeling binnen de EU en tussen de gewesten binnen België dit vereist, als
certificaten van buiten het Vlaams Gewest of van offshore windenergie op de Noordzee worden
aanvaard of als het elektriciteitsverbruik minder stijgt dan verwacht.
We ijveren voor een billijk aandeel van Vlaanderen in de Belgische doelstelling van 13% hernieuwbare
energie tegen 2020 en we streven ernaar een zo groot mogelijk deel, en bij voorkeur het geheel, van
de doelstelling binnenlands te bewerkstelligen.
We bevorderen het gebruik van de nieuwe generaties biobrandstoffen om de ter zake vooropgezette
doelstellingen te halen.
We verbruiken als Vlaamse overheid zelf 100% groene stroom en sporen andere overheden aan
hetzelfde te doen. We onderzoeken in welke mate groene warmte, groene stroom en biobrandstoffen
kunnen worden aangewend voor eigen gebouwen, terreinen, installaties en voertuigen. We gaan zo
nodig na op welke manier regelgevend moet worden opgetreden.
We stellen tegen 2012 een klimaatbeleidsplan 2013-2020 op om, in overleg met het middenveld, mee
de oorzaken en de gevolgen van de opwarming van de aarde te bestrijden.


ten achttiende oups!

Ter uitvoering van het derde Europees energiepakket worden de elektriciteit- en aardgasrichtlijnen
tijdig en terdege omgezet in Vlaamse regelgeving, met bijzondere aandacht voor privénetten en
directe lijnen en leidingen. Ook wordt een samenwerkingsakkoord voorbereid betreffende de
vertegenwoordiging van de regulatoren.
Op grond van de studie en consultatie op het gebied van het marktmodel worden initiatieven genomen
die de marktwerking versterken en verbeteren.


ten negentiende joepie


Energie is een randvoorwaarde om menswaardig te leven. We zorgen voor energie-efficiëntie voor
iedereen door investeringen in daken, ketels en beglazing te ondersteunen. Ook kansarmen moeten
kunnen ingaan op kostprijsverlagende aanbiedingen. Armoede mag geen aanleiding geven tot
mensonwaardige levensomstandigheden door een gebrek aan warm water, verwarming of elektriciteit.
We brengen van overheidswege zelf energiebesparingsinvesteringen aan bij kansarme gezinnen.ten twintigste taraboum

De bestrijding van armoede is een topprioriteit. Zeker in deze tijd van economische crisis maken we
de keuze dat de meest kwetsbare mensen het minst in de problemen komen.
We werken, samen met elk betrokken beleidsdomein en de stakeholders, een nieuw Vlaams actieplan
armoedebestrijding uit. We vertrekken hiervoor van de vaststellingen van het ViA-atelier van 27 april
2009 en de meetbare doelstellingen die met de sociale partners en het verenigingsleven in het Pact
2020 naar voren werden geschoven. Naast strategische en operationele doelen, formuleren we ook
indicatoren die de monitoring van de effecten van het gevoerde armoedebestrijdingsbeleid mogelijk maken

Vlaanderen werkt haar armoedebestrijdingsbeleid uit, in nauwe samenwerking met het federale niveau
(onder meer via de interministeriële conferentie sociale integratie), de provincies en het lokaal beleid
(onder meer via sociale beleidsplannen).
Dialoog met en participatie (ondermeer aan het beleid) van mensen in armoede is essentieel in de
armoedebestrijding. We bouwen de ondersteuning van de verenigingen waar armen het woord nemen
verder uit. De mogelijkheid tot inschakeling van opgeleide ervaringsdeskundigen zal worden verruimd.
De Vlaamse overheid blijft investeren in preventie van overmatige schuldenlast. Onderwijs en gerichte
preventiecampagnes dragen bij tot het verhogen van de weerbaarheid voor misleidende reclame en
kredietverschaffers.
Daarnaast willen we dat alle mensen met schuldproblematiek toegang hebben tot kwaliteitsvolle
schuldbemiddeling. We werken een subsidiesysteem uit voor de diensten schuldbemiddeling, mogelijk
via bovenlokale samenwerking.
Als welvarende regio biedt Vlaanderen vele sociale rechten. Voor mensen in armoede werken we aan
een systeem dat automatische toekenning van deze rechten (bijvoorbeeld studietoelagen) waarborgt.


ten eenentwintigste jouplaboem

Elke Vlaming heeft recht op een Vlaamse basishospitalisatieverzekering. Deze verzekering gaat uit
van een hospitalisatie in een tweepersoonskamer en moet voor iedereen betaalbaar zijn. Met het oog
op het beheersen van de kosten zullen met de betrokken actoren - waaronder ziekenhuizen,
ziekenfondsen, verzekeraars, artsen - concrete afspraken gemaakt worden.
De nieuwe Vlaamse regeling van financiële ondersteuning van kinderen zal bestaan uit:
a) een nieuwe, in te voeren financiële tegemoetkoming voor kinderen bij geboorte en naar aanleiding
van hun eerste en tweede jaar. Dit recht wordt geëffectueerd bij inschrijving bij Kind en Gezin;
b) de verhoogde schooltoelage vanaf 3 jaar, die geëffectueerd wordt door de inschrijving in het
kleuter-, lager of secundair onderwijs.
Een nieuw systeem van begrenzing van de kosten voor residentiële ouderenvoorzieningen moet ertoe
leiden dat de kostprijs van deze voorzieningen gereglementeerd wordt en heeft op termijn tot gevolg
dat de kostprijs voor de resident het inkomen niet overschrijdt


en lees de rest maar zelf want wij liggen hier al in kakkershoek ondertussen tsjongetsjongetsjonge en dat allemaal met 9 ministerkes....

09-07-2009 om 22:07 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
08-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.den ellentrik uit de Sahara
zozo, beste lezertjes, waarschijnlijk dachten een aantal van jullie dat het vorige artikel over grote zonne-energiecentrales in Noord-Afrika een soort scienhce-fiction was van een gek blogje dat zo maar wat onzin uitkraamt. Nou goed hoor, op de verjaardag van de officiële bekendmaking door het Amerikaanse leger van een neergestorte UFO in Rosswell en al de heisa rond de Mayakalender die de wereld zou zien vergaan op 21/12/2012 kan dit er wel bij.
Maar wat lazen we in Het Nieuwsblad op 17/6 ?
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=GIC2BGU33

17/06/2009


Elektriciteit via zonnespiegels in de Sahara
Energie opwekken in de woestijn

Een consortium van een twintigtal Duitse bedrijven, waaronder Siemens, heeft concrete plannen voor een gigantische zonnekrachtcentrale in het hart van de Sahara om Europa van energie te bevoorraden. De eerste elektriciteit zou binnen tien jaar worden geleverd.

De Sahara is met circa negen miljoen vierkante kilometer de grootste woestijn ter wereld. De zon haalt er temperaturen tot vijftig, zelfs zestig graden Celsius. Stel je voor dat de mens erin zou slagen die zonnekracht op te vangen, om te zetten in elektriciteit en vervolgens te verspreiden over de wereld. 'De woestijn vangt in zes uur tijd meer zonne-energie op dan de hele mensheid in een jaar kan verbruiken', beweert Dr. Gerhard Knies, drijvende kracht achter het project Desertec. De man ijvert al jaren voor een heus netwerk van zonnekrachtcentrales. De hele technologie is gebaseerd op spiegels die de energie van de zon bundelen, omzetten in stoom en op die manier stroom opwekken via turbines. Een nog uit te bouwen transportnet moet de geproduceerde energie dan vanuit Noord-Afrika onder de Middellandse Zee naar Europa vervoeren en daar verspreiden.

Toch hebben we hier lang niet met een gekke professor Zonnebloem te maken. Verre van zelfs. Het hele project bouwt voort op plannen van de Club van Rome, een eerbiedwaardige denktank van Europese wetenschappers die nadenken over de toekomst van de wereld. Het idee krijgt nu de steun van een twintigtal Duitse ondernemingen, waaronder Siemens (dat turbines zou gaan leveren), Deutsche Bank, herverzekeraar Munich Re en de energieconcerns RWE en E.ON. Bovendien wezen gelijksoortige initiatieven in Spanje (20 megawatt, goed voor 10.000 huizen in en rond Sevilla) en in de Mojave-woestijn in Californië (met 354 megawatt de grootste zonnekrachtcentrale ter wereld) al uit dat het project technisch haalbaar is.

Volgens onderzoek zou het volstaan om nog geen 0,3 procent van de Sahara te bedekken met zonnespiegels om de huidige energiebehoefte van de 25 landen van de Europese Unie plus Noord-Afrika en het Midden-Oosten te dekken. En nog voldoende rek over te houden om de stijgende vraag naar energie de komende jaren het hoofd te bieden. Het Desertec-project in de Sahara zou uitgaan van een vlakte van 130 vierkante kilometer. Met het hele project is een monsterinvestering van dik 400 miljard euro gemoeid. Tien tot twintig miljard daarvan zijn nodig voor de aanleg van het stroomtransportnet, waarvoor een gloednieuwe hoogspanningslijn moet worden aangelegd tussen de Sahara en Europa.

Op 13 juli komen alle bedrijven die bij het grootste privégroenestroomproject aller tijden betrokken zijn voor het eerst bijeen. Eens operationeel moeten de zonnespiegels in de Sahara instaan voor 15 procent van Europa's stroombehoeften.Kris Simoens
Awel beste lezertjes????? Zo gek is het dus niet als er reeds een consortium van 20 Duitse bedrijven het zelfde denkt of dachten jullie dat Duitsers weeral megalomane ambities hadden...???? Nu nog grote zonnespiegels in het Vlaamse parlement want daar zitten ook een paar zonnekoningen dus dat moet dan wel lukken....

08-07-2009 om 23:35 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (2 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
07-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.den Vlaemschen ellentrik
hohoho, er komt een Vlaamsse Energiemaatschappij. Dit was een eis van onze vrienden van de NV-a. Dat gaat meteen het ganse energiedebat aanzwengelen. tenminste zo hopen we dat toch. Want dat er een aardig potje te discussiëren valt over ons enegiebeleid zal menig trouwe lezer niet geheel ontgaan zijn . Hopen we tenminste.
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=UU2CC1DC&word=energiemaatschappij

BRUSSEL - De nieuwe Vlaamse regering stopt rond de 515 miljoen euro in een eigen energiemaatschappij met de werknaam Vl.Energie. De bedoeling is groene energieproductie fors op te trekken.

Van onze redacteur

De onderhandelaars van CD&V, SP.A en N-VA bereikten gisteravond een akkoord over een ontwerp van regeerakkoord. 'De eerste lezing', heet dat. Vanaf vandaag begint de tweede lezing met het discussie over 'de financiële ruimte'.

Intussen is de beslissing genomen om een Vlaamse energiemaatschappij op te richten. Voorlopig heeft die de werknaam Vl.Energie. 'Het nieuwe energiebedrijf is een van de weinige forse investeringen van de nieuwe Vlaamse regering, een ambitieus project', licht een onderhandelaar toe.

In een eerste fase zal Vlaanderen al zijn huidige participaties in (groene) energiebedrijven bundelen, goed voor zo'n 315 miljoen euro. Via de PMV is Vlaanderen nu al mede-eigenaar van onder meer Thenergo en Biofer (biomassa), Electrawinds en Belwind (windenergie) en via de Vlaamse Milieuholding van Aquafin en Indaver (verbrandingsovens). Daarnaast komt er een kapitaalinjectie, het cijfer van 200 miljoen circuleert. Daarmee kan VL.Energie dan participeren in onder meer Aspiravi (windenergie) en Enfinity (zonne-energie). 'Bedoeling is om zo een speler te creëren die van de schaalvoordelen kan profiteren én het huidige oligopolie van Electrabel en SPE wat kan bevechten. Belangrijk is sneller de Europese doelstellingen over groene stroom te halen. Een andere activiteit wordt de export van groene technologie.' Over een instap in het netbeheer wordt nagedacht. Een gedecentraliseerde energieproductie met veel wind- en zonne-energie kan alleen slagen als het huidige net wordt aangepast.

Daarnaast wil de nieuwe Vlaamse regering werk maken van een energie-efficiëntere overheid. Heel het vastgoedpark van de Vlaamse regering - van rusthuizen tot scholen - moet energievriendelijker functioneren. 'Ook dat wordt een belangrijke taak voor de nieuwe maatschappij.'

Daarbij trekt men de parallel met Telenet, met Vlaamse overheidssteun opgericht om Belgacom te bekampen. 'Alleen gaan we een Vlaams energiebedrijf deze keer niet te snel verpatsen.'


Jullie lezen het dus samen met den deze ..."een gedecentraliseerde energieproductie met veel wind- en zonne-energie kan alleen maar slagen als het huidige net wordt aangepast"
Waarover we hier dus nog maar eens struikelen, beste lezers en lezeressen, is de vanzelfsprekendheid van zulke politiek van gedecentraliseerde productie. Mogen we dan toch eventjes beleefd vragen WIE HEEFT DAT BESLIST? Waar werd dat besproken? En tenslotte heeft er iemand ooit een kostprijsberekening gemaakt van dit soort oplossingen? Kom niet meteen naar ons hollen met de oplossing dat Europa dat zou beslist hebben want dat is larie en apekool punt. Ok doelstellingen voor groene energie maar een decentrale productie????? Dat wil zeggen dat men zou afstappen van grote productiecentrales....tja we hadden dus daar graag een diepzinnig gesprekje over willen horen voeren want zo gaat dat maar niet hoor. Wie gaat dat factuurtje betalen en denken die slimmerdjes dat decentrale productie op Vlaams niveau enige toekomst heeft? Wij wachten weer vol ongeduld op enig antwoord vanwege de onbekende beslissers...Wij denken daar het onze van maar we zullen weer niks begrepen hebben. Ondertussen modderen we maar verder aan met al die alternatieve oplossingen die door onze groene Frankensteins zo netjes worden onderbouwd als nieuwe mythologie voor een betere en schonere wereld. We geven jullie twee mooie stukjes om te lezen en om bij na te denken. Het eerste is een mooie analyse van hoe de cowboys van de groene energie vandaag handelen en het tweede is een zeer gedegen stukje om misschien een kleine aanzet te geven voor een debat ten gronde over de vraag of groene energie op Vlaemsche schaal al of niet gefundeerd is. En wij schreven het artikels niet zelf! Echt niet!

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=G12CD5UJ&word=windmolens

Hoge molens vangen veel wind

 • dinsdag 07 juli 2009

 • Auteur:
Hoge molens vangen veel wind

Hoge molens vangen veel wind

© Vincent Mentzel 2006

Schone energie, wie kan daar nu tegen zijn? Onder meer STEFAN BRIJS, tenminste als het gaat om energie geleverd door 'windcowboys die met een schot hagel op de landkaart de geschikte locaties voor windmolens bepalen' en zo de levenskwaliteit van de omwonenenden aantasten.

Een praktijkvoorbeeld: op een dag krijgt een boer ongevraagd drie mensen over de vloer die een werkgroep voor groene energie en een energiebedrijf vertegenwoordigen. Ze hebben een contract bij zich dat gedurende 22 jaar vijftienduizend euro pachtgeld per jaar belooft voor een stukje van twintig bij twintig meter van zijn weiland, waarop dan een windturbine zou komen van zowat honderd meter hoog met wieken van om en bij de veertig meter. Of de boer even wil tekenen?

Dergelijke taferelen spelen zich tegenwoordig in heel Vlaanderen af. De genoemde bedragen variëren van tienduizend tot twintigduizend euro per jaar - over indexering valt te praten - de hoogte van de turbines is soms wat meer soms wat minder, de energiebedrijven kunnen onder meer Ecopower, Electrabel, Aspiravi of zelf uit de grond gestampte coöperatieven zijn. Behalve landbouwers worden ook steeds vaker burgemeesters benaderd om gemeentegrond te verpachten, vaak voor nog hogere bedragen. Over mogelijk nadelige gevolgen van een dergelijke windmolen voor de gezinnen in de buurt wordt met geen woord gerept. De buurt zelf weet niet eens dat er plannen zijn om vlakbij zulke enorme windtorens te plaatsen.

Iets dergelijks heeft zich een paar weken geleden in mijn naaste omgeving afgespeeld. De boer in kwestie is niet op het aanbod ingegaan, maar heeft zijn buren ingelicht, ook al hadden de onderhandelaars gevraagd het voorlopig niet verder te vertellen. In dit geval gaat het om een project voor drie windmolens op het grondgebied van Berlaar, aan de grens met Lier. Binnen een straal van 500 meter van de geplande locaties voor de windmolens staan zowat 250 woningen en op minder dan een kilometer liggen de dorpskernen van Berlaar en Koningshooikt (Lier). Bovendien zou een van de turbines boven de hoofden van negen gezinnen op een bedrijvenpark komen te hangen, waarvan één gezin zonet voor 30.000 euro zonnepanelen op zijn dak heeft geplaatst, die nu permanent in de schaduw dreigen te komen. Dat het mogelijk is om zo'n ingrijpend project zo willekeurig in te plannen is het gevolg van de magere richtlijnen uit een rondzendbrief van de Vlaamse overheid uit 2006, die niet eens bindend zijn en onder meer slechts een mimimumafstand van 250 meter ten opzichte van de dichtstbijzijnde woning of woonzone aanbevelen - gezinnen die op een bedrijvenpark wonen, tellen sowieso niet mee. Hierdoor krijgen de energiebedrijven haast een vrijgeleide om zowat overal in Vlaanderen steeds hoger wordende windmolens te plaatsen, die - laten we even de groene energie vergeten - een louter commerciële aangelegenheid zijn, waarin eventueel geparticipeerd kan worden door gemeentes, burgers en/of bedrijven.

Na het uitlekken van de plannen in Berlaar heeft de buurt de krachten gebundeld om te protesteren tegen dit privé-initiatief, waarbij ook enkele mensen van de gemeenteraad betrokken waren. Zelf heb ik het buurtcomité ook meteen vervoegd. Behalve de haast maffioze manier van handelen stellen wij ook de geluidsoverlast en de schaduwhinder aan de kaak, die deze windturbines voor onze dichtbevolkte buurt zullen veroorzaken. Een objectieve studie door de Nederlandse Gezondheidsdiensten, ook uit 2006, zegt dat de minimale afstand tot bebouwing 350 tot 700 meter zou moeten bedragen om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken en dat er onder meer slagschaduw (van de draaiende wieken) te verwachten is tot op een afstand van 12 keer de rotordiameter - die laatste is gemiddeld tachtig meter. Of het vergezicht ernstig aangetast wordt is al langer een punt van discussie en smaak, maar vrijwel zeker is dat woningen in de buurt in waarde zakken. Het besluit van het onderzoek luidt onder meer: 'Mensen kunnen hinder ervaren van windturbines. Ook kunnen deze een gezondheidsrisico vormen. Mogelijke problemen zijn geluidsoverlast en hinder als gevolg van slagschaduw. Fysieke veiligheidsrisico's zijn meestal afdoende afgedekt, maar men kan zich wel nog zorgen maken over laagfrequent geluid, aantasting van de leefomgeving of waardedaling van eigendommen.'

De op winst gerichte energiebedrijven minimaliseren uiteraard de nadelige gevolgen en wie erover klaagt is een zeur en zit niets in met het milieu, alleen met zichzelf. Ons buurtcomité, dat inmiddels 235 gezinnen telt, is echter vastbesloten om te blijven protesteren tegen de plannen, niet alleen in de hoop dat ze snel worden afgevoerd, maar ook om de overmacht en overlast aan te klagen waarmee weldra vele inwoners van Vlaanderen zullen worden geconfronteerd nu er almaar harder geroepen wordt om groene energie. Een roep die steeds meer energiebedrijven en coöperatieven ertoe aanzet om elkaar te beconcurreren en projecten zoals het voornoemde in omgevingen in te plannen die daar in wezen niet toe geschikt zijn

Nu de nieuwe Vlaamse regering 515 miljoen euro wil vrijmaken voor groene Vlaamse energie om onder meer te participeren in windcowboys die met een schot hagel op een landkaart de geschikte locaties voor windmolens bepalen, zou ze beter eerst een keer op mensenmaat gemaakte milieunormen vastleggen in wetten en decreten, zodat de gewone burger niet aan leefkwaliteit moet inboeten zogenaamd ten behoeve van het algemeen belang. Tegelijk dringt een coördinerende functie van de Vlaamse overheid zich op nu ook gemeenten met elkaar in concurrentie gaan om toch maar zo snel mogelijk te kunnen pronken met een windtoren vier keer hoger dan de kerktoren, zodat heel Vlaanderen van ver kan zien hoe milieubewust en vooruitstrevend het lokale bestuur toch is. Schone energie als vorm van schone schijn. Of hoe de man in de straat weer eens een rad voor de ogen wordt gedraaid.

Stefan Brys is schrijver.


http://www.lowtechmagazine.be/2009/01/wereldwijd-netwerk-duurzame-energie.html#moreHonderd procent groene stroom?

Hoogspanningsleiding 6

Duurzaam opgewekt of niet, elektriciteit moet getransporteerd worden.

Kan de Europese samenleving volledig draaien op hernieuwbare energie? Aan indrukwekkende plannen ontbreekt het in elk geval niet: van het bouwen van reuzenwindmolenparken in de Noordzee tot het importeren van zonne-energie uit de Sahara. Eén 'detail' wordt daarbij meestal over het hoofd gezien: de nood aan vele honderdduizenden kilometers nieuwe hoogspanningslijnen en andere transmissie-infrastructuur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dat we ons olie- en steenkoolverbruik moeten afbouwen en vervangen door duurzame energie, daar is bijna iedereen het ondertussen over eens. Maar over hoe dat nu precies moet gebeuren, heerst de grootst mogelijke onenigheid. Plaatsen we allemaal zonnepanelen op ons dak en windmolens in de tuin? Of investeren we in grote windmolenparken op zee en zonnecentrales in woestijnen? Moet duurzame energie kleinschalig worden aangepakt? Of moeten we het juist veel grootschaliger zien?

Ieder voor zich

Sopogy microCSP Als ieder huishouden of bedrijf zelf energie zou produceren met zonnepanelen en windmolens, dan kan de hele transportinfrastructuur voor elektriciteit worden opgedoekt (Greenpeace Engeland wijdde daar onlangs een uitvoerig rapport aan).

Dat spaart niet alleen kosten maar ook energie, want tijdens het transport over hoogspanningslijnen gaat een deel van de opgewekte elektriciteit verloren. Nog belangrijker is het verlies in de elektriciteitscentrale zelf: bijna twee derde van de primaire energie die in de centrale wordt gestopt, gaat verloren als hitte.

Energie kleinschalig en decentraal produceren is dus veel efficiënter: we hebben ongeveer drie keer minder energie nodig om evenveel elektriciteit op te wekken. Zo'n infrastructuur is ook robuuster en biedt het voordeel dat ze ons verlost van de onvoorspelbare energieprijs en de maffia-praktijken van grote energiebedrijven. Eens de investering is gebeurd, levert een windmolen of zonnepaneel op je dak gratis energie.

Ingebedde energie

Toch kleven er serieuze bezwaren aan dit scenario. De omstandigheden voor het opwekken van duurzame energie zijn zelden ideaal op de plaats waar we wonen. Een windmolen op je dak is een aantrekkelijk idee, maar helaas valt er in een stedelijk gebied zo weinig wind te rapen dat windmolens daar vaak meer energie kosten dan ze opleveren. Die dingen moeten namelijk eerst geproduceerd worden en dat vraagt ook energie.

Onderstation

Een gelijkaardig probleem stelt zich met zonnepanelen. De opbrengst van zonnepanelen in België en Nederland is relatief laag, en de productie ervan kost veel energie en toxische stoffen. In het geval van zonnepanelen is de energiebalans wel positief, als ze tenminste goed worden geplaatst, maar dat neemt niet weg dat diezelfde zonnepanelen in een zonniger klimaat veel meer energie zouden opleveren voor een zelfde input van materiaal en energie.

Opslag van energie

Bovendien rijst de vraag hoe je in het geval van een kleinschalige elektriciteitsproductie windstille en bewolkte dagen kan opvangen (en hoe je vermijdt dat een overschot aan energie op een zonnige en winderige dag verloren gaat). Nu worden de meeste zonnepanelen aan het elektriciteitsnetwerk gekoppeld, zodat er in dat geval op de grote energiebedrijven gesteund kan worden. Maar als iedereen zijn eigen energie opwekt en de elektriciteitsinfrastructuur wordt opgedoekt, kan dat niet meer.

Een lokaal netwerk heeft weinig zin, want bij de buurman is op dat moment evenveel wind of zon. Batterijen? Niet bepaald een milieuvriendelijke optie, en de capaciteit is beperkt. Waterstof? Nog altijd – en mogelijk voor altijd - een toekomstdroom. Een kleinschalige, decentrale en duurzame energieproductie lijkt dan ook moeilijk te kunnen zonder een back-up van een elektriciteitsnetwerk en klassieke steenkool-, gas- en kerncentrales.

Grootschalige productie van groene energie

Al deze problemen kunnen worden opgelost door duurzame energieproductie juist op een veel grotere schaal te organiseren - veel grootschaliger dan onze huidige aanpak, waar landen voornamelijk hun elektriciteit binnen de grenzen opwekken (zie de beperkte export en import van elektriciteit binnen Europa in de illustratie hieronder, bron UCTE).

Daar zijn intussen een tiental ambitieuze plannen voor uitgewerkt, van het bouwen van reusachtige windmolenparken in alle uithoeken van de Noordzee (zie verder), over het op grote schaal importeren van zonne-energie uit de Sahara (zie verder), tot het aanleggen van een wereldomspannend netwerk van hernieuwbare energiebronnen, vergelijkbaar met het internet. De Europese Commissie sprak zich recent uit voor de uitbouw van een uitgebreid netwerk, en ook in de Verenigde Staten krijgt het idee stilaan voet aan de grond.

Export import europa 2007 UCTE

Een netwerk over de grenzen heen betekent dat windmolens en zonnepanelen geplaatst kunnen worden waar ze het hoogste rendement behalen. In woestijnen valt er tot 7 keer zoveel zonne-energie te rapen dan in landen als België en Nederland, in de Noordzee kan er tot 20 keer zoveel windenergie geoogst worden dan in onze achtertuin. Dat wil dus zeggen dat we veel minder materiaal en energie nodig hebben om een groene elektriciteitsproductie uit de grond te stampen. Dat is zowel financieel als ecologisch een zeer groot voordeel. In zo’n scenario kan je ook gebruik maken van duurzame energiebronnen die per definitie verder van bewoonde gebieden afliggen, zoals golven, getijden en oceaanstromingen.

Betrouwbaar

Bovendien lost duurzame energieproductie op grote schaal ook het probleem van opslag op. Door een netwerk uit te bouwen dat hernieuwbare energiebronnen op ver uit elkaar gelegen plaatsen met elkaar verbindt, valt er altijd wel ergens zon of wind te oogsten. Duurzame energie wordt zo een energiebron waar je 24 uur per dag en 365 dagen per jaar op kan rekenen. Er is dus geen nood meer aan steenkool-, gas- of kerncentrales om slechte weersomstandigheden op te vangen.

Maar terwijl een decentrale energieproductie belooft om de hele infrastructuur voor het transport en de distributie van elektriciteit overbodig te maken, vraagt een grootschalige productie van hernieuwbare energie juist een aanzienlijke investering in bijkomende hoogspanningslijnen en substations om die elektriciteit uit te wisselen en te verdelen. Daar wordt in de meeste van die plannen met geen woord over gerept.

Offshore windmolens ring noordzee

Masterplan Zeekracht

Een goed voorbeeld is het eerder deze maand gepresenteerde “Masterplan Zeekracht”, dat 193.000 vierkante kilometer of 33,8 procent van de Noordzee wil volbouwen met een “ring” van aan elkaar geschakelde windmolenparken (zie illustratie hierboven). Dat zou jaarlijks 13.400 terawattuur elektriciteit opleveren en daarmee zou het energieverbruik van de 7 landen rondom de Noordzee (het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Denemarken en Noorwegen) in 2050 volledig door windenergie kunnen worden gedekt.

Let op: het gaat hier niet alleen het om het elektriciteitsverbruik maar ook om het energieverbruik van transport en verwarming. Omdat de windmolenparken vele honderden kilometers uit elkaar liggen, zou er altijd elektriciteit geleverd kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat er op die manier ook grote gebieden ontstaan waar niet gevist kan worden, en dat er kunstmatige riffen worden gevormd, zodat het zeeleven zich zou kunnen herstellen.

Wild idee

Dat klinkt allemaal zeer goed, er horen ook mooie plaatjes bij, en dus haalde het plan - dat ontwikkeld werd door het beroemde architectenbureau OMA (Office for Metropolitan Architecture) in opdracht van de milieuorganisatie Stichting Natuur en Milieu - de meeste Nederlandse kranten en zelfs de internationale pers. Toch gaat het om niet meer dan een wild idee, dat na een kritische toets niet erg realistisch lijkt.

Dan hebben we het niet zozeer over de kosten (klassieke energiecentrales bijbouwen is op termijn nog duurder), niet over de technologie (die is beschikbaar) en niet over de bureaucratische en politieke uitdaging om tot de nodige internationale samenwerking te komen (al is die ook niet min). We hebben het over de transport- en distributie-infrastructuur die bij zo’n plan hoort. Het plan erkent dat “verbinding” een sleutelelement is in het project, maar gaat daar niet verder op in.

Airtricity_supergrid2

Energie uit de woestijn

De plannen voor windmolenparken in de Noordzee (het Masterplan Zeekracht lijkt erg op eerdere, veel minder ambitieuze plannen van Greenpeace België en van Airtricity - zie illustratie hierboven) sluiten mooi aan bij het al langer bestaande en zeer goed gedocumenteerde project TRANS-CSP, dat op grote schaal zonne-energie wil importeren uit Noord-Afrika. Dat plan, dat ook in 2050 realiteit zou moeten zijn, steunt (onder meer) op grote thermische zonnecentrales in woestijngebieden.

Thermische zonnecentrales zijn een lowtech alternatief voor zonnepanelen en halen energie uit zonnewarmte in plaats van zonlicht. De productie van deze energiecentrales kost aanzienlijk minder energie dan de productie van fotovoltaïsche zonnecellen en ze zijn met een rendement van 30 procent ook nog eens drie keer efficiënter. Bovendien kan een deel van de overdag opgewekte zonnewarmte worden gebruikt om olie, water of zout op te warmen, warmte die ’s nachts of tijdens bewolkte perioden de elektriciteitsproductie draaiende kan houden.

Desertec_map_trimmed

Thermische zonnecentrales zouden dus ideaal zijn voor een kleinschalige, decentrale energieproductie (er zijn intussen kleine modules te koop met de afmetingen van een zonnepaneel), maar helaas werken ze alleen in erg zonnige gebieden. In Europa komt alleen Zuid-Spanje in aanmerking voor de technologie (hier vind je een gedetailleerd overzicht van de projecten in Spanje, hier een nieuwssite over zonnecentrales).

In België of Nederland zouden deze centrales tijdens de wintermaanden zo goed als geen energie produceren, terwijl ze in de zomer niet eens de helft van hun capaciteit zouden halen. In de woestijn van Noord-Afrika draait een thermische zonnecentrale echter 10 van de 12 maanden op volle capaciteit, en het rendement daalt zelfs in de twee resterende wintermaanden nooit onder de 80 procent.

Thermische zonnecentrale

Verlies tijdens transport

Maar hoe gaan we die duurzaam opgewekte elektriciteit over een afstand van 3.000 kilometer transporteren? (TRANS-CSP neemt het Verenigd Koninkrijk als bestemming, dus voor de Benelux is dat net iets korter). Elektriciteit is lastiger te vervoeren dan olie of gas. De optie om de energie in de vorm van waterstof via schepen of pijpleidingen naar Europa te transporteren, werd door de onderzoekers afgevoerd omdat 75 procent van de energie verloren zou gaan bij omzetting, transport en opslag. Maar de bestaande hoogspanningslijnen zijn evenmin een optie.

Zonnetoren Solar Two

Per duizend kilometer gaat er over een hoogspanningsleiding ongeveer 15 procent van de elektriciteit verloren, wat voor een afstand van 3.000 kilometer neerkomt op een verlies van 45 procent. Aangezien het om een gratis brandstof gaat, zou je nog kunnen besluiten om dat verlies op te vangen door twee keer zoveel centrales in de woestijn te bouwen, maar ook dat brengt geen zoden aan de dijk: de capaciteit van de bestaande hoogspanningslijnen tussen Europa en Afrika bedraagt momenteel slechts 0,5 gigawatt, goed voor een maximum overdracht van 2,5 terawattuur per jaar (of 0,001 procent van het elektriciteitsverbruik in Europa). Die capaciteit kan via allerlei trucs wel wat worden opgedreven, maar ook dan kom je niet verder dan een maximum capaciteit van 2 gigawatt.

Gelijkstroom infrastructuur nodig

Willen we op grote schaal duurzaam opgewekte elektriciteit uit Noord-Afrika importeren, dan zit er niets anders op dan een geheel nieuwe elektriciteitsinfrastructuur uit te bouwen die steunt op gelijkstroom (HVDC of “high-voltage direct current”). Onze bestaande elektriciteitsinfrastructuur steunt op wisselstroom (HVAC of “alternate current”), dat beter geschikt is voor kortere afstanden. Het energieverlies op een HVDC-lijn bedraagt slechts 3 tot 5 procent per 1.000 kilometer, dus 9 tot 15 procent over een afstand van duizend kilometer, inclusief het verlies van 1,5 tot 2 procent tijdens de omzetting van gelijkstroom naar wisselstroom.

Maar het is niet de bedoeling dat deze HVDC-lijnen de bestaande hoogspanningslijnen gaan vervangen: het gaat om een complementaire infrastructuur. Het volstaat evenmin om onderzeese kabels aan te leggen tussen de twee continenten. De geïmporteerde elektriciteit moet ook ergens aan land komen en verder in Europa worden verdeeld, wat betekent dat die nieuwe hoogspanningslijnen grotendeels over het Europese vasteland zullen lopen. Bovendien impliceert het inzetten van gelijkstroom ook de bouw van nieuwe substations, die de elektriciteit opnieuw omzetten naar wisselstroom.

400.000 kilometer hoogspanningsleidingen

Hoogspanningslijnen hebben een nadelige invloed op het milieu, zowel in zee als op land, maar het grootste obstakel is eenvoudigweg het ruimtegebruik zelf, en de zichtbaarheid ervan. Getuige het protest tegen de “visuele vervuiling” van windmolens kunnen we er gerust van uitgaan dat niemand zit te wachten op een pyloon of een verdeelinstallatie in zijn of haar achtertuin, of die elektriciteit nu duurzaam is opgewekt of niet.

Europa telt momenteel al 230.000 kilometer hoogspanningslijnen (zie kaart hieronder, bron: GENI) en het het middenspannings- en laagspanningsnetwerk, die de elektriciteit verder distribueren, zijn nog veel langer: alleen al in Nederland bijna 250.000 kilometer.

Hoogspanningsnetwerk europa

Het TRANS-CSP project gaat uit van 20 hoogspanningslijnen met een totale lengte van ongeveer 60.000 kilometer, die grotendeels over land lopen (drie ervan zijn hieronder afgebeeld). Elk van die lijnen heeft een capaciteit van 5 gigawatt, in totaal dus 100 gigawatt. Daarmee kan slechts 15 procent van het elektriciteitsverbruik in Europa worden opgevangen (het plan steunt verder op 65 procent hernieuwbare energie van eigen bodem en op 20 procent fossiele brandstoffen).

Trans-csp_fig_5-8

Als we ervoor zouden kiezen om al onze elektriciteit te importeren uit Noord-Afrika, dan zouden we 133 nieuwe hoogspanningslijnen moeten bouwen met een totale lengte van 400.000 kilometer. Dat is een verdriedubbeling ten opzichte van vandaag. Zouden we ervoor kiezen om ook voor (elektrische) verwarming en (elektrisch) transport op geïmporteerde zonne-energie te steunen, vergelijkbaar met de ambities van het “Masterplan Zeekracht”, dan zijn er bijna 2 miljoen kilometer nieuwe hoogspanningslijnen nodig.

Hoeveel ruimte is er nodig?

Het goede nieuws is dat gelijkstroom hoogspanningslijnen minder plaats nodig hebben dan wisselstroom hoogspanningslijnen – in de breedte en in de hoogte dan toch. De pylonen zijn iets lager en de infrastructuur heeft slechts een strook nodig van 100 meter breedte, tegenover 400 meter voor een klassieke hoogspanningslijn. Inclusief de te bouwen substations en exclusief de onderzeese kabels zou het totale ruimtebeslag van die transportinfrastructuur (voor 15 procent van het Europese energieverbruik) volgens de studie 3.600 vierkante kilometer bedragen. Dat is meer dan het ruimtebeslag van de zonnecentrales in de woestijn zelf: 2.500 vierkante kilometer.

Als we alle elektriciteit in Europa zouden willen opvangen met geïmporteerde zonne-energie dan stijgt het ruimtebeslag van die transport-infrastructuur (verder bouwend op dat eerdere cijfer) tot 24.000 vierkante kilometer. Transport en verwarming inclusief wordt dat meer dan 100.000 vierkante kilometer: ruim drie keer België, volgepakt met elektrische substations en rijen uit elkaar te vouwen pylonen en hoogspanningslijnen. Bovendien gaan we in deze berekening uit van lijnen van 800 kilovolt. Als voor een lager voltage wordt gekozen, en daar bestaan redenen voor, is het ruimtegebruik groter (die lijnen hebben een breedte van 150 meter).

Ondergronds

Het rapport adviseert het plaatsen van schaamgroen (bomen die de hoogspanningsleiding aan het zicht onttrekken) als een middel om het protest tegen de "visuele vervuiling" van de transportinfrastructuur tegen te gaan. Ondergrondse hoogspanningslijnen worden als onrealistisch beschouwd, tenzij op bepaalde plaatsen, omdat ze 5 tot 7 keer duurder zijn dan bovengrondse lijnen op pylonen. Ook ondergrondse hoogspanningslijnen eisen overigens een strook op van 5 meter breedte, waar niets gebouwd of geplant kan worden, en ze hebben evengoed nood aan deelstations voor de omzetting naar wisselstroom. Zo'n station met een capaciteit van 5 gigawatt meet 800 op 700 meter (560.000 vierkante meter).

Hoogspanningslijnen 2

In het geval van windmolenparken in de Noordzee liggen de hoogspanningslijnen grotendeels op de bodem van de zee. Het “Masterplan Zeekracht” geeft geen enkele informatie over de bijhorende transportinfrastructuur, maar het iets oudere plan van Greenpeace België doet dat wel. Dat voorstel telt “slechts” 100 windmolenparken verspreid over de hele Noordzee, met een gezamenlijke capaciteit van 68,4 gigawatt, die samen jaarlijks 247 terawattuur energie moeten leveren – of 13 procent van het elektriciteitsverbruik (dus exclusief verwarming en transport) in de 7 landen rondom de Noordzee. De milieuorganisatie berekende dat daar 6.200 kilometer extra hoogspanningslijnen voor nodig zijn.

Noordzee

Extrapoleren we dat naar het Masterplan Zeekracht, dan komt dat neer op ongeveer 340.000 kilometer hoogspanningsleidingen. Dit getal betreft echter alleen de elektriciteitsleidingen in zee. Daar heeft niemand last van, maar al die leidingen moeten natuurlijk wel ergens aan land komen, en vervolgens doorlopen naar de steden en industriegebieden waar de elektriciteit wordt gevraagd.

Maar daar geeft ook het plan van Greenpeace België geen verdere details over. Het is zelfs wachten tot de allerlaatste zin van het meer dan 40 pagina’s tellende document eer er iets over gezegd wordt: “Als de elektriciteitsvraag zich niet aan de kust zelf bevindt, is een versterking van de ‘onshore’ transmissie-infrastructuur even belangrijk als de ontwikkeling van een offshore transmissie-infrastructuur”.

Hoogspanningslijnen 3

Dankzij de gedetailleerde informatie uit de TRANS-CSP studie kunnen we wel enig idee krijgen van die benodigde infrastructuur tussen de kust en het binnenland. Dat plan voorziet (zoals vermeld) in 20 elektriciteitsleidingen van 5 gigawatt om 700 terawattuur zonne-energie per jaar te importeren. Het Masterplan Zeekracht wil 13.400 terawattuur windenergie importeren uit de Noordzee, dus daar zijn dan omgerekend 382 bijkomende hoogspanningslijnen en minstens evenveel deelstations op land voor nodig, te verdelen over de 7 landen. Dat zijn 55 hoogspanningslijnen (elk 100 meter breed) en 55 substations per land, als elk land even groot zou zijn.

Kenia

Al deze kritiek betekent niet dat we geen duurzame energieproductie moeten uitbouwen. We hebben geen andere keus. De alternatieven hebben nog grotere nadelen en ze zijn bovendien niet oneindig beschikbaar. Maar of duurzame energieproductie nu kleinschalig of grootschalig wordt aangepakt, duidelijk is dat het energieverbruik drastisch omlaag moet, zo niet is een maatschappij die op honderd procent duurzame energie draait een illusie.

Als Europa er in zou slagen het energieverbruik te halveren, dan worden deze grootschalige scenario’s al een stuk minder onrealistisch. Merkwaardig genoeg wordt het energieverbruik in al deze plannen als een onveranderlijke factor beschouwd en probeert men telkens het aanbod aan te passen aan een alsmaar stijgende vraag.

In andere delen van de wereld is het veel makkelijker om de energieproductie volledig te verduurzamen. Het zopas aangekondigde windmolenpark van 300 megawatt in Kenia zal maar liefst tot 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik in dat land leveren. Daar hoort één hoogspanningslijn bij van 426 kilometer. Kenia telt bijna 38 miljoen inwoners.

© Kris De Decker
Dus beste Vlaemsche politici, pieker er nog maar eens een nachtje over vooraleer jullie ons weer komen lastig vallen met jullie grote theorieên over Vlaemschen ellentrik....

07-07-2009 om 22:46 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
06-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Electrabel sponsorde met spaanse griep besmette tijgerbeehaa van Lily Allen op Werchter
Klik op de afbeelding om de link te volgen Nu beseffen we pas welke rampen er boven ons hoofd hangen als we vernemen dat één van de toeschouwers op Rock Werchter besmet was met door de Mexicaanse griep. De verkoop van Xanax zal weer pieken bij de verontruste ouders. Stel je voor dat die besmette jongen geniesd heeft tijdens het optreden van de Black Eyed Pies of terwijl hij stond te gluren naar de tijgerb-h van Lily Allen. Tsjonge tsjonge een ware genocide onder de Vlaemsche jeugd kondigt zich aan. Elke Werchterganger met druipneus moet onmiddellijk in quarantaine zoniet geëuthanasieerd. Enfin, vinden wij tenminste maar eens te meer zal er toch niet naar ons worden geluisterd.
Het kan nog veel erger. Want tenslotte hebben ze nog duur betaald om uitgeroeid te worden ! Sommigen sterven iets minder duur en zonder van, veel hippe muziek te genieten...

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090706_015


Tot 90 miljoen meer ‘extreme armen’ door recessie

 • maandag 06 juli 2009
 • Bron: Reuters
 • Auteur: wdp
 Tot 90 miljoen meer ‘extreme armen’ door recessie

Tot 90 miljoen meer ‘extreme armen’ door recessie

belga/afp

GENEVE -

De economische recessie zal het aantal mensen dat in extreme armoede en hongersnood leeft dit jaar doen aangroeien met 55 à 90 miljoen. Dat staat in een nieuw rapport van de Verenigde Naties.

Door de recessie werd een twintig jaar durende, dalende armoedetrend terug omgebogen. Het aantal extreme armen zou dit jaar met zes procent kunnen stijgen. Tegen het jaareinde schat de VN dat 17% van de wereldbevolking van 6,8 miljard mensen in extreme armoede zal verkeren. Dat staat te lezen in "The Millennium Development Goals Report", dat vandaag in Genève werd voorgesteld door VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Hij waarschuwt ook dat het terugschreven van ontwikkelingshulp zal leiden tot meer ziektes en sociale ontwrichting in het zuidelijk halfrond.
Ban Ki-moon roept de G8-landen, die woensdag in Italië bijeenkomen, op om hun hulp aan de ontwikkelingslanden, en vooral Afrika, het komende jaar op te voeren. De VN-topman zal de G8-top ook zelf bijwonen.

Kijk, die 17% van de wereldbevolking is natuurlijk wel een veel groter aantal dan alle ten dode opgeschreven Werchtergangers ...en we vrezen dat de ene groep ongelukkigen niet echt wakker ligt van het noodlot dat de andere overvalt. Maar we kunnen weer verkeerd zijn. En omdat het de tijd der augurken en komkommers is wisselen we nare berichten af met vrolijke maren.
http://www.trends.be/nl/economie/bedrijven/4-222-54234/-electrabel-betaalde-geen-belastingen-.html
"Electrabel betaalde geen belastingen"

01/07/2009 09:25

"Het kan onwaarschijnlijk lijken, maar het is realiteit: Electrabel, de grootste elktriciteitsproducent van België heeft voor de rekening 2008 geen bedrijfsbelastingen betaald", zo schrijft La Libre Belgique woensdag. Bovendien heeft de groep zelfs een belastingkrediet van 94 miljoen euro gekregen.

Een eerste verklaring is dat het bedrijfsresultaat licht is gedaald, een verklaring die sommige experts verbaasd. Sommigen "vragen zich af of er geen transferts hebben plaatsgevonden ten voordele van moederbedrijf GDF-Suez, onder de vorm van verschillende vergoedingen voor prestaties van diensten allerhande", aldus La Libre Belgique.

Een ander element is de financiële lasten die sterk zijn toegenomen (tot 1,239 miljard euro) als gevolg van de overname van de participatie in Suez Tractebel.

Tot slot laat de notionele interestaftrek toe om de financieringskost via eigen middelen af te trekken. Zo is het eigen vermogen van Electrabel gestegen van 8,9 tot 12,2 miljard euro.


een belastingskrediet van 94miljoen dus...die zullen we dan al maar meteen aftrekken van die eerste 250 of was het 500 miljoen die Electrabel zou storten aan de staatskas. Maar die sukkelaars hebben echt wel een rotjaar achter de rug. Niks dan tegenslagen hebben ze bij Electrabel gekend...lees zelf maar wels annus horribilis die brave jongens en madammen van Reddy Kilowatt hebben beleefd:
http://www.trends.be/nl/economie/bedrijven/4-222-53968/electrabel-ontkent-berichten-over-prijsmanipulatie-.html


Electrabel ontkent berichten over prijsmanipulatie

12/06/2009 07:00

Energiebedrijf Electrabel zegt dat het de prijzen op de kortetermijnmarkt voor elektriciteit niet heeft gemanipuleerd. Electrabel reageert daarmee op een studie van de CREG (Commissie voor de regulering van Elektriciteit en Gas) over de gedragingen op de groothandelsmarkt in elektriciteit in 2007 en het eerste semester van 2008, die donderdag werd voorgesteld.

Electrabel bevestigt dat het zijn productiecapaciteit niet volledig benutte, maar ontkent dat het daarmee de prijzen kunstmatig opdreef, zoals de CREG stelde. "Electrabel heeft de prijzen op de kortetermijnmarkt niet gemanipuleerd", zegt Electrabel in een persbericht. "De CREG weigert rekening te houden met de contractuele verplichting voor Electrabel, net als voor de andere producenten in Europa, om over een reservecapaciteit aan productie te beschikken, om de zekerheid van bevoorrading van haar klanten te garanderen, en het risico op een black-out te minimaliseren."

De CREG stelde zich in zijn studie vragen bij de hoge prijs die Electrabel bij herhaling betaalde op de kortetermijnmarkt, terwijl het zelf zijn productiecapaciteit niet volledig benutte. Volgens Electrabel betekenden de pieken die de elektriciteitsprijzen op de kortetermijnmarkt eind 2007 bereikten "een belangrijk financieel verlies" voor het bedrijf.

Electrabel zou zelf verplicht geweest zijn om zijn elektriciteit aan te kopen op de beurs om zijn klanten te kunnen bevoorraden. Electrabel zou daarbij een "veel hogere" prijs hebben betaald dan de klant.

Electrabel zegt dat de spotprijzen, of de prijzen op de kortetermijnbeurs, geen enkele invloed hadden op de prijzen voor de residentiële klanten, de industriële klanten, of op de groothandelsprijzen. Het zegt dat de "vermeende manipulatie op geen enkele manier een voordeel voor Electrabel teweeg heeft gebracht, zelfs integendeel".

Electrabel noemt de beschuldigingen van de CREG "ongegrond". Om het hoge niveau van de spotprijzen te verklaren, wijst Electrabel op de "onbeschikbaarheid van bepaalde centrales omwille van onderhoudswerken en
omwille van onvoorziene technische problemen". Ook waren er "uitzonderlijke weersomstandigheden waardoor het verbruik plots fors steeg" en "gelijkaardige en gelijktijdige problemen op de Franse elektriciteitsmarkt".Als je ze bezig hoort zijn ze ocharme bijna failliet...en nochtans betalen de kleinste verbruikers een behoorlijke prijs zouden we zo zeggen. En dat is natuurlijk volledig logisch in deze tijden van groene energie en rationeel verbruik, spaarlampen en slimme meters. Hoe minder verbruik, hoe duurder!
Hoe zo, wij zijn niet goed snik?

http://www.trends.be/nl/economie/finance/4-231-54118/belgische-elektriciteit-te-duur.html

Belgische elektriciteit te duur

23/06/2009 15:00

Vooral alleenstaanden betalen in België nog steeds te veel voor hun elektriciteit. Dat blijkt uit een internationale vergelijking van energietarieven door verbruikersorganisatie Test-Aankoop.

In een recent onderzoek vergelijkt Test-Aankoop de energietarieven van acht Europese landen. "Vooral de prijzen van de buurlanden zijn belangrijk", zegt woordvoerder Ivo Mechels van Test-Aankoop. "Want de Belgische regering heeft al in april 2000 beslist dat de prijzen afgestemd moeten worden op die van de buurlanden. Maar dat is nog steeds niet gebeurd."

Laag verbruik is het duurst
Vooral bij een laag verbruik (tot 2500 kWh per jaar) scoort België slecht. Zo zou een alleenstaande met een jaarlijks verbruik van 1200 kWh in België 306 euro moeten betalen, terwijl dat in Nederland slechts 114 euro is. Bij dit scenario is België niet alleen het duurste land, het is ook 43 procent duurder dan de buurlanden.

Ook een Belgisch gezin met een gemiddeld jaarlijks verbruik van 3500 kWh geeft tot 17 procent meer uit aan energie dan een gezin in de buurlanden. Enkel bij een hoog stroomverbruik is het verschil kleiner. Dan betaalt de Belg 6 procent meer dan het gemiddelde van de buurlanden.

Geen prijsverschil voor gas
"Toch moeten we de resultaten nuanceren", merkt Mechels op. "Voor gas is het plaatje veel beter, en zijn de prijzen wel gelijk aan of zelfs lager dan het gemiddelde van de buurlanden." Een reden voor het prijsverschil kan Mechels niet meteen aanhalen. "Test-Aankoop heeft enkel een vergelijkende studie gedaan van de energietarieven, en kan alleen die cijfers presenteren."

De acht landen die werden vergeleken, zijn België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Het ging om tarieven van februari 2009, taksen inbegrepen.Je zou uit pure nood met een Filipijnse madam trouwen ...en mot je weten, beste Ollandse vrienden die zo zuinigjes betalen bij laag verbrruik dat Electrabel hier een ganse vloot afgeschreven centrales doet draaien waarvan een paar nucleaire waaruit dus zeer goedkope electriciteit komt. Of hoe men lood in goud verandert in deze sector. En eigenaardig is wel dat de armeren met laag verbruik, net zoals met die klucht van de zonnepanelen waarover we ons reeds een kramp hebben geschreven, weer eens de dupe zijn en mee betalen voor de potverteerders. Dat is pas een mooie toepassing van de Belgische REG-politiek. REG betekent hier dus wel degelijk "rationele energie"...
Erg rationeel allemaal inderdaad!
Geef mij vlug mijn tanga effe door! Lily i'm coming sweetheart!

06-07-2009 om 22:54 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!