kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

19-08-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PUKKELPOP 2011

We vragen een minuut voor de slachtoffers op Pukkelpop editie 2011

19-08-2011 om 07:55 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
18-08-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
Sinds de jaren 70 voert onze inlandse orde van geneesheren een onafgebroken strijd tegen de dokters van Geneeskunde voor het Volk. Opgericht door Kris Merckx, een aimabel, competent en sociaalvoelend iemand, heeft die fameuse orde een niet afziende strijd gevoerd tegen linkse dokters die tegen terugbetalingstarief werkten. Eerst was dat in Hoboken, zowat de vuilbak van Antwerpen toen. Dit initatief was één van de meest geslaagden van de toenmalige "Amadezen". Voor de jonkies en Ollanders onder ons : dit waren de leden van de uiterst-linkse Maoïsten van Alle Macht aan de Arbeiders. Toen een zeer succesvolle beweging maar vooral onder intellectuelen en studenten.
En wat zien we vandaag? Niks nieuws onder de zon...de Orde zet zich schrap tegen de tweede generatie Merckxen deze maal gevestigd in Marcinelle. De dochter, deze maal, Sofie Merckx, krijgt de deurwaarder over de vloer wegens niet betalen van lidgeld aan die orde en wegens -kan enkel als grap bedoeld zijn - deloyale concurrentie vanwege de Henegouwse afdeling van die ordentelijke orde.

Meer kunnen jullie hierover vinden in "De Morgen" van vandaag...


We zoeken nu toch even op wat "oneerlijke of deloyale concurrentie" zou kunnen betekenen in een gemeente als Marcinelle. Marcinelle is nu niet meteen het Waalse Brasschaat. Marcinelle is inderdaad de "Bois du Cazier" nog niet lang geleden hier besproken maar ook de geboorteplek van verschillende van onze beroemdste striptekenaars waaronder de smurfenuitvinder Peyo maar ook Franquin en Morris kwamen vandaar. Vandaag is Marcinelle echter herleid tot "hol van Pluto, met veel zwarte armoede maar een trendy restaurant in het museum van het Bois du Cazier"waar vakbondsbazen uitgebreid plegen te tafelen...
In Marcinelle wonen volgens de meest recente cijfers, ergens uit de jaren '90, een goeie 23.000 inwoners. "Googelen op "medecins Medecins Marcinelle" levert exact, zeggen en schrijven, 3 adressen op, enen Van Eetvelde, een Trotti en Geneeskunde voor het Volk. Basta. Een mooi staaltje mijnwerkersoverlevering...een Vlaamse, een Italiaanse naam en de communisten van de PvdA...
Maar daar gaat het hier dus niet over. Het gaat over oneerlijke concurrentie...Sofie Merckx en kameraden worden door de Henegouwse orde ervan beschuldigd, patiënten te ronselen door tegen terugbetalingstarieven te werken en dus geen remgeld te vragen....Hallo?
23.000 inwoners en 3 artsenpraktijken...je moet geen rekenwonder zijn dat je dus in Marcinelle 1 meneer eof madam doktoor hebt voor meer dan 7000 patiênten...
Nu even googelen en wat vinden we over Belgisch verhoudingen van inwoners/huisartsen?

http://www.hulporganisaties.be/pages/details.asp?lng=NL&Id=3634

We citeren:
In België is er 1 dokter per 220 mensen. In Mali 1 per 12.500 mensen. En in Tanzania moeten zelfs 50.000 mensen het met één dokter doen. Juist in die gebieden waar veel oorlog, honger, ziekte of armoede heerst, is er vaak weinig of geen toegang tot medische zorg.
 Dus Marcinelle zit ongeveer aan de helft van Mali...net daar vindt dus de Orde van Geneesheren het nodig om te spreken van "oneerlijke concurrentie"...straffe mannen ...Meer vragen dan de normale tarieven daar reageren die flinkerds dus nooit op maar owee als je dus "gratis" geneeskunde verstrekt aan mensen die amper het hoofd boven water kunnen houden. We moeten ze dus maar laten creperen ginder in Marcinelle...intussen sturen ze deurwaarders naar Geneeskunde voor het Volk om de boel aan te slaan of blokkeren ze erfenissen ...dumpen die boel...

Open brief: Met welk recht blokkeert de Orde familie-erfenis van dokter Hufkens?

De Standaard publiceerde vandaag (13/01) onderstaande open brief van een aantal gerenommeerde dokters, waarin deze hun steun betuigen aan dokter voor het Volk Eric Hufkens uit Marcinelle.

Dokter Eric Hufkens studeerde in 1986 af aan de universiteit van Antwerpen en is huisarts bij Geneeskunde voor het Volk in Marcinelle (Charleroi). Zijn hele loopbaan al behoort hij tot een groep artsen die weigert lidgeld te betalen aan de Orde van Geneesheren omdat zij die als ondemocratisch en antisociaal beschouwt. In 2006 heeft het vredegerecht dr. Hufkens veroordeeld tot het betalen aan de Orde van 2079 euro (1027 euro achterstallige lidgelden plus 1052 euro intresten en deurwaarderskosten). De rechter stelde in zijn vonnis : ‘Hoewel men begrip kan opbrengen voor de motieven van de verdedigende partij (Dr Hufkens) die over de beoefening van de geneeskunst opvattingen huldigt die niet echt gedeeld lijken te worden door de Orde van geneesheren, toch blijft hij onderworpen aan de (wettelijke) verplichting om lidgeld te betalen zoals allen die dit beroep wensen uit te oefenen’. Op basis van deze uitspraak dreigde, kort daarna, de Orde van Henegouwen over te gaan tot boedelbeslag bij dr. Hufkens. Maar, na een symbolische bezetting van diens huis in Couillet, liet de Orde, via haar advocaat, weten dat ze van dit plan afzag. Inmiddels zocht de Orde naar andere financieel-juridische wegen om ‘haar’ geld te krijgen. Onlangs nam ze daartoe een tot nu onuitgegeven initiatief. Tussen kerstmis en nieuwjaar bood zich een deurwaarder aan bij dr. Hufkens om hem te melden dat hij, bij diverse banken, een voorlopig beslag van 2079 euro had laten leggen op de tegoeden die de kinderen Hufkens erfden van hun onlangs overleden ouders. Door die démarche wordt de afhandeling van de erfenis niet alleen geblokkeerd voor dokter Hufkens maar ook voor zijn zeven broers en zusters. Op basis van welke ethische principes betrekt de Orde een hele familie in een ideologisch conflict tussen haar en een arts?

Ondergetekenden protesteren tegen de financiële intimidatie waarmee de Orde een al dertig jaar aanslepend principieel meningsverschil wil beslechten. Wij steunen de manifestatie die vandaag om 18 uur doorgaat vóór de zetel van de Orde van Geneesheren, rue des Archers in Mons. De blokkering van de erfenis van de familie Hufkens moet worden opgeheven, net zoals alle andere juridische stappen tegen de artsen die blijven weigeren het lidgeld te betalen. Dit nieuwe incident, dat door de Orde is uitgelokt, is een aansporing om het debat over deze instelling uit de impasse te halen en af te ronden.

Ondergetekenden verschillen enigszins van mening over de inhoud van een democratisch alternatief voor de Orde. De enen vinden dat de Orde moet afgeschaft worden en vervangen door een Hoge Raad voor ethiek en deontologie van de gezondheidsberoepen (het wetsvoorstel van Magda Demeyer van 2003). Anderen verkiezen, vooral vanuit haalbaarheidsoverwegingen, voor een hervormde en vernieuwde Orde van artsen (het wetsvoorstel van Patrik Vankrunkelsven dat in 2007 door de senaat werd gestemd maar niet door de Kamer geraakte). Samen zijn wij het echter eens dat de huidige Orde, die haar bevoegdheid ontleent aan het bij volmachtenwet gestemde Koninklijk Besluit nr. 79 van 1967, de toets van de kritiek niet kan weerstaan. We zetten enkele bezwaren op een rijtje.

De positie van de artsen in de Orde is dominant daar waar gezondheidszorg de hele bevolking aangaat. De tuchtrechtspraak van de Orde is een aanfluiting van de moderne, democratische rechtsregels. De rechtsprekende artsen zijn ‘tegelijk rechter en partij’. De meeste zittingen zijn niet openbaar. De Code van de medische plichtenleer die de basis vormt voor de tuchtrechtspraak werd nooit door het parlement goedgekeurd en is in 1983 rechtsongeldig verklaard door het Hof van Cassatie. Een patiënt die een klacht indient dient niet eens op de hoogte gebracht te worden van het gevolg dat er aan wordt gegeven. De Orde heeft geen jurisprudentie die naam waardig: de ‘rechtspraak’ van de Orde wordt gekenmerkt door partijdigheid, discriminatie en willekeur in de strafmaat. De verbetenheid waarmee de Orde dr. Hufkens en andere sociale artsen blijft vervolgen is in dit verband tekenend. Zeker als je ziet hoe de Orde zo goed als niets onderneemt tegen de ereloonsupplementen die niet geconventioneerde artsen vragen aan patiënten in eenpersoonskamers. Het gaat, volgens een recente studie van het Riziv, om toeslagen van 100 tot 300 procent (en zelfs meer). Op hun beurt dragen die bij tot het uit de pan swingen van de premies voor hospitalisatieverzekeringen en de evolutie naar een geneeskunde met twee snelheden.

De Orde liep ook achterop in de meeste medisch-ethische dossiers van de voorbije decennia. De wetgeving inzake abortus en euthanasie werd door het parlement geregeld, buiten de Orde om en soms zelfs tégen haar in. De opvolging van die wetten gebeurt door de bio-ethische commissies. De problematieken omtrent stamceltherapie, gentherapie, pre-implantatiediagnostiek, experimenten met embryo’s… werden in handen genomen door het Raadgevend comité voor de bio-ethiek. Dat de Orde niet meer van deze tijd is bewijst ook de grote desinteresse van de jonge artsen. Vandaag zijn zowel de voorzitter als de beide ondervoorzitters van de Nationale Raad van de Orde gepensioneerden. Ook in de provinciale raden is deze leeftijdsgroep – wiens rol wij in een vergrijzende maatschappij geenszins onderschatten – buiten proportie aanwezig.

De Orde heeft onlangs openheid gegeven over haar financies. Een niet onbelangrijk deel daarvan gaat naar ‘de betaling van deskundigen, voornamelijk advocaten die instaan voor de inning van de niet betaalde bijdragen’. (Artsenkrant, 11/12/2009) Daar bovenop komt een flink pak kosten voor overijverige deurwaarders. Moet een instelling, die geacht is te waken over de ethiek van de gezondheidszorg, van dat soort vervolgingen een hoofdtaak maken? Verschillende provinciale raden van de Orde (Antwerpen, Limburg, Luik,…) hebben dit ingezien. Zij hebben sinds jaren een einde gemaakt aan de praktijken van deurwaardersexploten, meubelbeslag en dreiging met openbare verkoop van de inboedel van artsen. Het is tijd om ook de Orde van Henegouwen van haar achterlijke koppigheid te genezen. En om de dringende noodzaak van een democratisch alternatief voor de Orde opnieuw op de agenda te plaatsen.

Ondertekenaars:

Prof. dr. Patrik Vankrunkelsven (ex-senator), Prof. em. dr. Jean-Jacques Amy (gynaecoloog, VUB), Dr. Kris Merckx (Hoboken), prof. em. dr. Marc De Meyere (UGent), prof. dr. Michel Roland (Bruxelles, ULB), prof. dr. Corinne Boüüaert (Liège, ULG), Dr. Dirk Van Duppen (Deurne), dr. Celine Mendels France en dr. Marc Franckh (Herstal), dr. Sofie Merckx (Charleroi).


18-08-2011 om 08:57 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
17-08-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ollands partnership voor Stalinmuseum?
Klik op de afbeelding om de link te volgen Kameraden,


wij zijn fier u te mogen melden dat het Mathematisch Instituut van de Universiteit van Leiden officieel partner is geworden van het prestigieuse Jozef Stalinmuseum te Gori in Georgië. Dit is het ultieme bewijs dat de brilliante ideeën en roemrijke daden van dit onvergelijkbare genie en held eindelijk ook hun oververdiende weerklank vinden bij de aanhangers van exacte wetenschappen. Olland is al lang een baken wat betreft leidersfiguren die hun volk zullen leiden naar een betere toekomst.
Ollandse kameraden, een welgemeende groet !


http://www.stalinmuseum.ge/index.php?page=1&lang=eng

17-08-2011 om 09:35 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
Klik op de afbeelding om de link te volgen Een artikel van enen Belgische Professor dat waarschijnlijk de eigen binnenlandse pers niet haalde omdat het wat tegen de klassieke linkse en ook rechtse haren instrijkt. Zeer lezenswaardig nochtans en met veel logica geschreven. Wij kunnen enkel goedkeurend knikken...meer van dat!

Jean Bricmont

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Jean Bricmont (°1953) is een Belgisch theoretisch fysicus, wetenschapsfilosoof en professor aan de Université catholique de Louvain. Hij bestudeert onder andere niet-lineaire differentiaalvergelijkingen.

Buiten wetenschappelijke kringen is hij vooral bekend omdat hij de mede-auteur was van Impostures Intellectuelles (1997) samen met de Amerikaan Alan Sokal. Jean Bricmont werkt ook samen met de activist Noam Chomsky.

http://www.counterpunch.org/


August 16, 2011

Not the Left

Who Will Save Libya From Its Western Saviours?

By JEAN BRICMONT
and DIANA JOHNSTONE

Last March, a coalition of Western powers and Arab autocracies banded together to sponsor what was billed as a short little military operation to “protect Libyan civilians”. 

On March 17, the UN Security Council adopted Resolution 1973 which gave that particular “coalition of the willing” the green light to start their little war by securing control of Libyan air space, which was subsequently used to bomb whatever NATO chose to bomb. The coalition leaders clearly expected the grateful citizens to take advantage of this vigorous “protection” to overthrow Moammer Gaddafi who allegedly wanted to “kill his own people”.  Based on the assumption that Libya was neatly divided between “the people” on one side and the “evil dictator” on the other, this overthrow was expected to occur within days.  In Western eyes, Gaddafi was a worse dictator than Tunisia’s Ben Ali or Egypt’s Mubarak, who fell without NATO intervention, so Gaddafi should have fallen that much faster.

Five months later, all the assumptions on which the war was based have proved to be more or less false. Human rights organizations have failed to find evidence of the “crimes against humanity” allegedly ordered by Gaddafi against “his own people”.  The recognition of the Transitional National Council (TNC) as the “sole legitimate representative of the Libyan people” by Western governments has gone from premature to grotesque.  NATO has entered and exacerbated a civil war that looks like a stalemate.

But however groundless and absurd the war turns out to be, on it goes.  And what can stop it?

This summer’s best reading was Adam Hochschild’s excellent new book on World War I, To End All Wars. There are many lessons for our times in that story, but perhaps the most pertinent is the fact that once a war starts, it is very hard to end it. 

The men who started World War I also expected it to be short.  But even when millions were bogged down in the killing machine, and the hopelessness of the whole endeavor should have been crystal clear, it slogged on for four miserable years.  The war itself generates hatred and vengefulness. Once a Great Power starts a war, it “must” win, whatever the cost – to itself but especially to others.

So far, the cost of the war against Libya to the NATO aggressors is merely financial, offset by the hope of booty from the “liberated” country to pay the cost of having bombed it.  It is only the Libyan people who are losing their lives and their infrastructure.  So what can stop the slaughter?

In World War I, there existed a courageous anti-war movement that braved the chauvinist hysteria of the war period to argue for peace. They risked physical attack and imprisonment.

Hochschild’s account of the struggle for peace of brave women and men in Britain should be an inspiration – but for whom?  The risks of opposing this war are minimal in comparison to 1914-1918. But so far active opposition is scarcely noticeable.

This is particularly true of France, the country whose President Nicolas Sarkozy took the lead in starting this war. 

Evidence is accumulating of deaths of Libyan civilians, including children, caused by NATO bombing.

The bombing is targeting civilian infrastructure, to deprive the majority of the population living in territory loyal to Gaddafi of basic necessities, food and water, supposedly to inspire the people to overthrow Gaddafi.  The war to “protect civilians” has clearly turned into a war to terrorize and torment them, so that the NATO-backed TNC can take power.

This little war in Libya is exposing NATO as both criminal and incompetent. 

It is also exposing the organized left in NATO countries as totally useless.There has perhaps never been a war easier to oppose.  But the organized left in Europe is not opposing it.

Three months ago, when the media hype about Libya was launched by the Qatari television Al Jazeera, the organized left did not hesitate to take a stand.  A couple of dozen leftist French and North African organizations signed a call for a “solidarity march with the Libyan people” in Paris on March 26.  In a display of total confusion, these organizations simultaneously called for “recognition of the National Transition Council as the sole legitimate representative of the Libyan people” on the one hand and “protection of foreign residents and migrants” who, in reality, needed to be protected from the very rebels represented by that Council.  While implicitly supporting the military operations in support of the NTC, the groups also called for “vigilance” concerning “the duplicity of Western governments and the Arab League” and possible “escalation” of those operations.

The organizations signing this appeal included Libyan, Syrian, Tunisian, Moroccan and Algerian exile opposition groups as well as the French Greens, the Anti-Capitalist Party, the French Communist Party, the Left Party, the anti-racist movement MRAP and ATTAC, a widely based popular education movement critical of financial globalization.  These groups together represent virtually the entire organized French political spectrum to the left of the Socialist Party – which for its part supported the war without even calling for “vigilance”.

As civilian casualties of NATO bombing mount, there is no sign of the promised “vigilance concerning escalation of the war” deviating from the UN Security Council Resolution.

The activists who in March insisted that “we must do something” to stop a hypothetical massacre are doing nothing today to stop a massacre that is not hypothetical but real and visible, and carried out by those who “did something”.

The basic fallacy of the "we must do something" leftist crowd lies in the meaning of "we". If they meant “we” literally, then the only thing they could do was to set up some sort of international brigades to fight alongside the rebels. But of course, despite the claims that "we" must do "everything" to support the rebels, no serious thought was ever given to such a possibility.

So their "we" in practice means the Western powers, NATO and above all the United States, the only one with the "unique capabilities" to wage such a war.

The "we must do something" crowd usually mixes two kind of demands: one which they can realistically expect to be carried out by those Western powers - support the rebels, recognize the TNC as the sole legitimate representative of the Libyan people -  and the other which they cannot realistically expect the Great Powers to follow and which they themselves are totally incapable of accomplishing: limit the bombing to military targets and to the protection of civilians, and stay scrupulously within the framework of UN resolutions.

Those two sorts of demands contradict each other. In a civil war, no side is primarily concerned about the niceties of UN resolutions or the protection of civilians. Each side wants to win, period, and the desire for revenge often leads to atrocities. If one "supports" the rebels, in practice one is giving a blank check to their side to do whatever they judge to be necessary to win.

But one also gives a blank check to the Western allies and NATO, who may be less bloodthirsty than the rebels but who have far greater means of destruction at their disposal. And they are big bureaucracies that act as survival machines. They need to win. Otherwise they have a "credibility" problem (as do the politicians who supported the war), which could lead to a loss of funding and resources. Once the war has started, there is simply no force in the West, lacking a resolute antiwar movement, that can oblige NATO to limit itself to what is allowed by a UN resolution. So, the second set of leftist demands fall on deaf ears.  They serve merely to prove to the pro-war left itself that its intentions are pure.

By supporting the rebels, the pro-intervention left has effectively killed the antiwar movement. Indeed, it makes no sense to support rebels in a civil war who desperately want to be helped by outside interventions and at the same time oppose such interventions. The pro-intervention right is far more coherent.

What both the pro-intervention left and right share is the conviction that "we" (meaning the civilized democratic West) have the right and the ability to impose our will on other countries.  Certain French movements whose stock in trade is to denounce racism and colonialism have failed to remember that all colonial conquests were carried out against satraps, Indian princes and African kings who were denounced as autocrats (which they were) or to notice that there is something odd about French organizations deciding who are the "legitimate representatives" of the Libyan people.

Despite the efforts of a few isolated individuals, there is no popular movement in Europe capable of stopping or even slowing the NATO onslaught.  The only hope may be the collapse of the rebels, or opposition in the United States, or a decision by ruling oligarchies to cut the expenses.  But meanwhile, the European left has missed its opportunity to come back to life by opposing one of the most blatantly inexcusable wars in history.  Europe itself will suffer from this moral bankruptcy.

Jean Bricmont is author of Humanitarian Imperialism.  He can be reached at Jean.Bricmont@uclouvain.be

17-08-2011 om 08:52 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
Vandaag lezen we dat de rellen in Groot-Brittanië volgens Britse verzekeraars voor zowat 250 miljoen Euro schade hebben veroorzaakt. Gruwel gruwel. Snelrecht is hier echt wel op zijn plaats nietwaar, honderden arrestaties en foto's van de plunderaars in alle kranten en op alle straathoeken...We hebben er hier al genoeg over geschreven.
Wat blijkt echter? Lees lees lees

http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1305054/2011/08/15/Beklaagde-erkent-megafraude-met-Duitse-uitstootrechten.dhtml

Beklaagde erkent megafraude met Duitse uitstootrechten

15/08/11, 23u25
© afp

Een 27-jarige Engelsman heeft bij de start van een groot proces in Duitsland toegegeven dat hij in samenwerking met anderen voor 250 miljoen euro belastingsfraude gepleegd heeft met Europese uitstootrechten. In totaal staan zes bedrijfsleiders terecht. Ze zouden BTW-carrousels hebben opgezet om zo het Duitse fiscale systeem te pluimen.

"De aantijgingen aan mijn adres kloppen", zegt de 27-jarige beklaagde. Hij is de jongste van de zes beschuldigden en erkende dat hij voor 57 miljoen euro belastingsfraude pleegde. Een medeplichtige zou zich op oneerlijke wijze tot 100 miljoen euro hebben toegeëigend. De politie vermoedt dat ze deel een netwerk vormden dat werkte vanuit de Verenigde Arabische Emiraten, Groot-Brittannië en Zwitserland.

Complex

Concreet misbruikten de beklaagden hun kennis van twee complexe systemen: de emissiehandel en het Europese BTW-systeem. In Duitsland is de verkoop van uitstootrechten voor vervuilende bedrijven onderhevig aan een belasting op toegevoegde waarde. Uitvoerders van de rechten kunnen die BTW terugvorderen van de overheid. De betrokkenen zouden zo heel wat belastingsgeld hebben teruggevorderd, zonder ooit een cent BTW te hebben betaald. Ze gebruikten daarvoor een ingewikkeld kluwen van in Duitsland geregistreerde bedrijfjes.

Publiek geheim
"Het was een publiek geheim in Dubai en Londen dat hiermee belastingen ontdoken konden worden", gaf de beschuldigde maandag toe. Het nodige startkapitaal kon hij naar eigen zeggen probleemloos lenen bij Deutsche Bank, dat nooit vragen heeft gesteld bij zijn activiteiten.

Het pas opgestarte proces zal vermoedelijk tot anderhalf jaar duren. (belga/kh)


Inderdaad beste lezertjes, hier wordt heel voorzichtig omgesprongen met de identiteit van de beklaagden, een rasterje netjes voor het gezicht, terecht trouwens, en we lezen dat dit proces "vermoedelijk tot anderhalf jaar zal duren".
Volgens ons bescheiden ondrscheidingsvermogen zijn dit twee totaal verschillende manieren om een ongeveer even grote schade via de rechtbank te verhalen op schuldigen. Waarbij, laten we het toch even niet vergeten, een behoorlijk aantal "relschoppers zwaar worden aangepakt via "snelrecht" wel te verstaan wegens het stelen van wat chips, drank, speelgoed enz...niet de echte plunderaars maar de gelegenheidsdieven zoals we ze zullen noemen.
Het soort schorremorrie dat echter 250 miljoen euro onrechtmatig in haar diepe zakken laat verdwijnen doet beroep op een batterij topadvokaten, geen prodeo-sukkels en zal er waarschijnlijk, we zeggen wel waarschijnlijk, vrij goedkoop vanaf komen.
Zo gaat het er dus aan toe in deze wereld...sommigen kunnen zelfs bij banken lenen om beter te stelen terwijl anderen, tja...no comment ...
En jullie zouden verwonderd zijn dat we hier schrijven dat wij toch wel wat meer sympathie koesteren voor dat Britse "krapuul"?  Gelukkig zijn we nette mensen met nette gedachten.

17-08-2011 om 08:37 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
16-08-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
Wat een prachtige regenachtige zomermorgen! We vernemen van de Brasschaatse twittertroela dat haar minnaar, deze term past als een tang op een varken- Yves leterme, weg is bij zijn vrouw. Wij zullen het maar geloven als we de alimentatieregeling voor Trudy, de geit, afgedrukt zien in De Standaard. Voilà basta. Verder vernemen we dat de Engelse geheime diensten ooit geprobeerd hebben om van Hitler een vrouw te maken. Ze zouden-voorwaardelijke wijs- vrouwelijk oestrogeen bij zijn eten hebben gedaan om hem aldus vriendelijker te maken. Misschien moet er wel wat van dat oestrogeen toegevoegd worden aan de wafels en berepoten van De Wever. De ombouw naar vrouw lijkt ons daar fysiek iets minder moeilijk dan bij de Duitse opperariër. Een ander leuk berichtje komt vanuit Spanje. In Lloret de Mar zijn rellen uitgebroken. Neen het zijn geen britse charters met probleemjongeren. Het zijn Franse en Ollandse "krapuuljongeren" deze keer. En kijk hoe men dit soort relletjes beschrijft op het net in een blogje...net playstation...

 http://www.brabantvandaag.nl/nieuws/opmerkelijk/2011-08-11/dongenaar-spanje-niet-normaal-dikke-rellen-lloret

Enen Erik Eggens schrijft de woorden van enen Rick Hoogerwerf neer:

DONGEN/LLORET DE MAR – Hij zag de massale vechtpartij onder zijn balkon voorbij trekken. Rick Hoogerwerf uit Dongen is in de Spaanse badplaats Lloret de Mar aan de Costa Brava. “Alles gebeurde voor ons balkon.”

Op donderdag vier uur ’s ochtends twittert hij dat er onder zijn balkon rellen bezig zijn. “Niet normaal dikke rellen in Lloret. Mooi uitzicht van balkon.” Hij vergelijkt de gebeurtenissen met het videospel Grand Theft Auto, waarin zwaar geweld niet wordt geschuwd.

Volgens Hoogerwerf beginnen de rellen nadat een discotheek Colossos aan de Avenida Just Marles werd ontruimd. DJ Tiësto uit Breda zou daar woensdagavond draaien, maar gaat onverrichter zaken retour omdat er problemen met de stroom zouden zijn.

Wat volgt zijn opstootjes en vernielingen op straat waarna de Mossos, de politie van Catalonië, keihard ingrijpt. “Ik heb de Mossos nu echt eens hard zien optreden”, aldus Hoogerwerf vanuit Lloret.

In totaal worden er bij de rellen 20 jongeren opgepakt, onder wie twee Nederlanders. De politie in Lloret de Mar maakte bekend dat ze harder gaat optreden tegen rellende jongeren in de badplaats. Dit jaar zouden groepen jongeren speciaal naar Lloret afreizen om er te vechten.


Voilà, nu is het enkel wachten op de publicatie van de relschoppende boeventronies op alle Spaanse zenders en op lichtreclames....

Het leukste nieuws komt echter aanwaaien vanuit de Steets. Sommigen lijken daar het licht te hebben gezien en deze keer zijn dat niet de pipo's met de theebuiltjes. Het is Warren Buffet himself die vraagt om meer belastingen te mogen betalen. Hieronder zijn wijze woorden die we zullen inkaderen. We hangen in elk geval zijn foto naast die van Marx en Engels. Nee, beste Vlaamse lezertjes Stalin hangt niet in onze  veranda...
en de liefhebbers van flattax mogen hier een puntje aan zuigen...


http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2850481/2011/08/16/Warren-Buffett-Miljardairs-zijn-genoeg-vertroeteld.dhtml


Warren Buffett: 'Miljardairs zijn genoeg vertroeteld'

Warren Buffet − 16/08/11, 06:00
Warren Buffet. © ap

De meeste mega-rijken in Amerika zouden er geen bezwaar tegen hebben om meer belasting te betalen, zeker niet nu zoveel medeburgers het echt moeilijk hebben.

Onze leiders hebben gevraagd om 'gezamenlijke opofferingen'. Alleen hebben ze mij daarbij overgeslagen. Ik heb een paar van mijn mega-rijke vrienden gevraagd welke offers zij moesten brengen. Ook zij werden ongemoeid gelaten.

Terwijl minderbedeelden voor ons vechten in Afghanistan en de meeste Amerikanen moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, genieten wij mega-rijken nog steeds van ongehoorde belastingvoordelen. Onder ons zijn vermogensbeheerders die miljarden verdienen, maar wij mogen ons inkomen aanmerken als 'lucratief belang', waardoor we met 15 procent belasting wegkomen. Weer anderen bezitten vaak 'futures' voor niet langer dan tien minuten en betalen slechts 15 procent over 60 procent van hun winst, alsof ze voor de lange termijn investeren.

Deze zegeningen worden over ons uitgestrooid door wetgevers in Washington die menen dat ze ons moeten beschermen, alsof we een of andere bedreigde diersoort zijn. Wel fijn, zulke hooggeplaatste vrienden.

Vorig jaar beliep mijn belastingaanslag - inkomstenbelasting plus loonbelasting die door en voor mij betaald was - 6.938.744 dollar. Dat lijkt veel, maar is toch maar 17,4 procent van mijn belastbaar inkomen en in feite een lager percentage dan wat de andere twintig mensen bij ons op kantoor betalen. Voor hen was de belastingdruk tussen de 33 en 41 procent.

Wanneer je met geld geld verdient, zoals sommige van mijn
superrijke vrienden, kan het percentage zelfs iets lager uitvallen dan bij mij. Verdien je echter je geld in loondienst, dan zal je percentage zeker hoger zijn dan het mijne, en waarschijnlijk veel hoger.
Om te begrijpen hoe dat werkt, moeten we kijken naar de inkomstenbronnen van de overheid. Vorig jaar was 80 procent van die inkomsten afkomstig uit loon- en inkomstenbelasting van individuen. De mega-rijken betalen wel 15 procent inkomstenbelasting over het grootste deel van hun inkomsten, maar ze betalen weinig tot geen loonbelasting. Voor de middenklasse is het een ander verhaal: meestal vallen zij qua inkomen in de belastingschaal van 15 of 25 procent, maar daarbovenop betalen ze nog forse loonbelasting.

In de jaren tachtig en negentig lagen de belastingtarieven voor de rijken veel hoger en betaalde ik zelf een gemiddeld percentage. Nu hoor ik weleens beweren dat ik daar boos over had moeten zijn en had moeten weigeren om nog een cent te beleggen, vanwege de verhoogde belastingen op vermogensaanwas en dividend.

Banen
Maar dat heb ik niet geweigerd, en anderen ook niet. Ik werk al zestig jaar met beleggers en ik moet de eerste nog tegenkomen - zelfs toen de belasting op vermogensaanwas bijna 40 procent was - die alleen vanwege de belastingdruk op de mogelijke winst afzag van een verstandige belegging. Mensen beleggen om geld te verdienen, en hebben zich nooit laten afschrikken door potentiële belastingen. En tegen degenen die beweren dat hogere tarieven slecht zijn voor de werkgelegenheid, zou ik willen zeggen dat er tussen 1980 en 2000 veertig miljoen banen zijn geschapen. Iedereen weet wat er sindsdien is gebeurd: lagere belastingen en minder banen.

Sinds 1992 houdt de belastingdienst gegevens bij van de aangiften van de 400 Amerikanen met de hoogste inkomens. In 1992 had die top-400 tezamen een belastbaar inkomen van 16,9 miljard dollar, waarover ze 29,2 procent belasting betaalden. In 2008 was dat gezamenlijke inkomen geëxplodeerd tot 90,9 miljard, maar was de belastingdruk daarop nog maar 21,5 procent.

Nu heb ik het hier alleen maar over de federale inkomstenbelasting, maar we kunnen er gerust van uitgaan dat de loonbelasting van deze 400 mensen verwaarloosbaar was.  88 van de 400 gaven zelfs helemaal geen loon op, maar ze gaven wel allemaal vermogensaanwas op. Sommige van mijn broeders zijn niet dol op werk, maar beleggen doen ze allemaal graag. (Daar kan ik inkomen.)
Ik ken veel mega-rijken vrij goed en door de bank genomen zijn het allemaal fatsoenlijke mensen. Ze houden van Amerika en waarderen de kansen die ze hier gekregen hebben. Velen hebben zich aangesloten bij de Giving Pledge, waarmee ze hebben beloofd om het grootste deel van hun rijkdom filantropisch te besteden. De meesten zouden er ook geen bezwaar tegen hebben om ook meer belasting te betalen, zeker niet nu zovelen van hun medeburgers het echt moeilijk hebben.

Opgave
Binnenkort buigen twaalf leden van het Congres zich over de gewichtige taak van het herstructureren van de financiën van ons land. Zij hebben de opdracht om te bedenken hoe we het overheidstekort binnen tien jaar met maar liefst 1,5 biljoen dollar kunnen terugdringen. Ze moeten echter veel meer zien te bereiken. De Amerikaanse bevolking verliest in rap tempo het vertrouwen dat het Congres in staat is om de financiële problemen van het land op te lossen.

De eerste opgave voor die twaalf is het afzwakken van een paar toekomstbeloften die zelfs een rijk Amerika niet kan waarmaken. Hier moet het grote geld vandaan komen. Vervolgens moeten ze zich buigen over de belastingen. Ik zou de tarieven voor 99,7 procent van de belastingbetalers ongemoeid laten en de huidige 2 procent korting voor het werknemersaandeel in de loonbelasting handhaven. Dat is goed voor de armen en voor de middenklasse, die elke meevaller goed kunnen gebruiken.

Maar voor iedereen die meer dan 1 miljoen dollar verdient - en dat waren in 2009 236.883 huishoudens - zou ik onmiddellijk het tarief verhogen op het belastbaar inkomen van boven de 1 miljoen, inclusief uiteraard dividend en vermogensaanwas. Voor degenen die meer dan 10 miljoen verdienen - in 2009 waren dat er 8.274 - zou ik nog een extra belastingverhoging voorstellen.

Mijn vrienden en ik zijn nu lang genoeg vertroeteld door miljardairfans in het Congres. Het wordt tijd dat onze overheid ernst maakt met die gezamenlijke opofferingen.

16-08-2011 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
12-08-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verstandige taal...

http://www.theatlantic.com/business/archive/2011/08/anarchy-and-austerity-why-london-wont-be-the-last-city-to-burn/243435/

Anarchy and Austerity: Why London Won't Be the Last City to Burn

By Derek Thompson
Aug 10 2011, 6:50 PM ET 319

The Great Recession gave birth to a lost generation across the world, where youth unemployment rates stretch into the 20s, 30s and even 40s. Those millions have responded with violence.

615 anarchy reuters.png

REUTERS

The riots and fires consuming London are a story about senseless violence and crime. They are also a story about urban politics, race relations, education inequality, and British culture and society. But underneath all of that, they are part of an economic story that is universal.

For the last year, Great Britain has embraced austerity to a degree that would make some American conservatives blush. The purpose of shrinking government was to reduce debt. But the effect has been to kill the economy. With the UK tottering on the razor's edge of recession, consumer confidence is at a record low, unemployment is rising, and even the most optimistic economists predict one-percent expansion for the rest of the year.

For 100 years, across the world, more cuts have led to more crime.

The scourge of young restlessness growing in this noxious petri dish is potent enough to have a nickname. The British call them the NEETs, as in "Not in Education, Employment, or Training." Last year, British Employment Minister Chris Grayling called chronic youth unemployment a "ticking time bomb." That bomb is way past ticking.

The theft and violence and street crime and lawlessness in London is shocking. But it's not unique. Around the world, the burden of unemployment falls hardest on the young, who often respond with violence. The average jobless rate between 18-29 years was nearly 20% last year in OECD countries, the Wall Street Journal has reported. High unemployment was a factor in protests in Spain, uprisings in the Middle East and North Africa.

The connection between joblessness and violence comes to life in a timely August research paper Austerity and Anarchy: Budget Cuts and Social Unrest in Europe, 1919-2009, which found "a clear positive correlation between fiscal retrenchment and instability." Authors Jacopo Ponticelli and Hans-Joachim Voth examined the relationship between spending cuts and a measure of instability they termed CHAOS -- "the sum of demonstrations, riots, strikes, assassinations, and attempted revolutions in a single year in each country."

Their conclusion: Austerity breeds anarchy. More cuts, more crime.This clickable graph helps to tell the story.

chaos.png

"Educated youth have been in the vanguard of rebellions against authority certainly since the French Revolution and in some cases even earlier," Jack A. Goldstone, a sociologist at George Mason University School of Public Policy, told journalist Peter Coy in February. If that's true, we are only in the first chapter of a worldwide rebellion against lost opportunities for the young. In North Africa and the Middle East, people aged 15-29 make up the largest share of the population ever. In Iran, they account for a third of the country. In Jordan, Egypt and Morocco, they make up 30 percent.

What about us? One in five Americans are between 15 and 29-years old. And one in five of those Americans are unemployed. For minorities and the under-educated, the picture is much worse. Black teenagers have an unemployment rate of 44 percent, twice the rate for white teens.

And yet, somewhat miraculously, crime has fallen in the U.S. through the Great Recession. James Q. Wilson offered four explanations: (1) More criminals in prison; (2) Better police tactics for finding and patrolling crime hotspots; (3) Better home security technology; and (4) Fewer drugs, including lead in our blood and cocaine. The long decline of American crime is one of the quiet miracles of the last 40 years. We're about to find out if it can hold up to American-style austerity.

12-08-2011 om 11:08 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
"In an article that appeared in the print edition and online version of the Mail on Sunday on 7 August 2011, it was suggested that according to Mail on Sunday sources Société Générale, one of Europe's largest banks, was in a 'perilous' state and possibly on the 'brink of disaster'. We now accept that this was not true and we unreservedly apologise to Société Générale for any embarrassment caused.als je de britse pers leest en de televisiebeelden bekijkt van de huiszoekingen dan heb je de indruk dat ze ginder in volle oorlogstijd leven. Uitzonderingswetten, nachtrechtbanken, officiële en minder officiële websites die oproepen om foto's van plunderaars en relschoppers op te sturen of hun namen door te geven. Er staat geen enkele maat meer op ! Alle wetgeving over privacy, democratische rechtsspraak...niet meer nodig WRAAK!. Het bewijst nog maar eens hoe vlug dit soort regels de vuilbak worden ingegooid als opstand en oproer dreigt. Normaal zal je zeggen. Rechtsregels moeten geldig blijven. Er dreigt daar immers geen burgeroorlog. Dat er gestraft wordt en de orde wordt hersteld is inderdaad de basistaak van een staat. Dat er huiszoekingen gebeuren met stormram en vijfentwintig zwaar bewapende agenten in een sociaal appertement binnenstormen voor het oog van 100 camera's en fotografen heeft daar dus niks meer mee te maken. Wij publiceren hier geen fotoos van mensen waaronder heel wat kinderen die weglopen met 10 pakskes chips of een fles wijn of een hobbelpaard. We weten ook dat dit niet de echte relschoppers zijn. Dat ze een vemening of boete krijgen na herkenning en de gestolen goederen terug moeten geven of vergoeden, ok, no problem. We vermoeden dat een aantal rechters hiermee wel rekening zullen houden omdat niet iedereen Cameron heet, getrouwd is met een barones en bekakt Engels spreekt maar het zal afwachten woren. En de journalisten die als scharrelkippen achter de stormrammen aanhollen mogen zich misschien wel eens de vraag stellen wat ze daar aan het uitspoken zijn. Als je de laatste tijd hebt gevolgd hoe sommige kranten werken en politieoversten omkochten om aan de nodige schandaaltjes te geraken...Moeten zich misschien eens dringend bijscholen over de deontologische regels van hun beroep. De laatse stunt van dat soort primaten was ook niet mis. Je keldert zo maar even de kredietwaardigheid van één van de grootste Franse banken op basis van een krantenverhaal waarvan ze niet eens hadden begrepen dat het een soort feuilleton was gebaseerd op pure fictie. Resultaat, een bijna wereldwijde crisis omwille van het feit dat een ander soort ongeletterde apen namelijk de zogenaamde beursspecialisten dit soort fabels als economische wetenschap gingen beschouwen. Wel, we zullen hier nog maar eens zeer duidelijk zijn: wij verkiezen zeer duidelijk de reacties van mensen die zich even hebben laten gaan en een paar zakken chips of een hobbelpaard meepikken in een geplunderde winkel. Het wordt hoog tijd dat we onze waardenschalen even beginnen te checken. Vooral de bekakte politici ook van zogenaamd links, waar hun al even omhooggevallen tuinkabouter Milliband niks beters te vragen heeft of het verstandig is dat de regering 16.000 politieagenten zou schrappen wegens bezuinigingen. Schrap dat soort idioten onmiddellijk hun uitkering als links politicus, please!
Links mag NOOIT vergeten dat ze zijn groot geworden dank zij opstanden en soms ook plunderingen van wanhopigen! Ze hebben deze mensen ooit een stem gegeven en een begin van waardigheid. Wat links nu doet staat daat mijlenver af. Zeker in Engeland!
Wat betreft waardenschalen hadden we toch ook graag een kleine vergelijking willen maken tussen bijvoorbeeld doodrijders die vluchtmisdrijf plegen en mensen die aan het plunderen slaan (we hebben het hier even niet over de echte "casseurs" die huizen in de fik steken en mensen aanvallen). Of recent, hoe de edelman van Knokke, meneerke Lippens, het toch nodig vond om het soort onderkruipsel te vededigen dat vanop hun VIP-tribune die ze omwille van instortingsgevaar moesten ontruimen, het leuk vonden om magnumflessen Veuve-Cliquot naar hun medefuivers te keilen. Wel, dat soort iets minder uitzichtloze niet-werklozen staat op onze waardenschaal  op gelijke hoogte met de raddraaiers die hun plaatselijke winkeliers aanvallen en hun winkeltjes in brand steken.
En misschien moeten jullie vandaag maar eens De Morgen kopen om de bijdrage van Nigel Williams te lezen over de Britse rellen...of hoe een "zot" de waarheid spreekt...

12-08-2011 om 09:29 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
11-08-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!

 

 

 

http://opinion.publicfinance.co.uk/2011/08/why-there-were-riots-in-lewisham/comment-page-1/

 

Why there were riots in Lewisham

| Heather Wakefield 14 comments

Tags: Local government | racism | Riots | spending cuts | Unemployment.

We should not be surprised at riots in inner-city areas like Lewisham. A whole workless generation has been abandoned by society 

‘The Welfare of the People is the First Great Law’. So goes the motto for Lewisham Council, my home ‘town’ in south east London. Last night as the sirens wailed and the helicopters roamed restlessly overhead, it felt more like a war zone than the beneficent local state its motto suggests. This morning, Catford, just down the road by the Town Hall, has the feel and appearance of a battle scene. Lewisham’s shopping centre has closed early this afternoon, in anticipation of a well-tweeted proposal to attack Europe’s largest police station – standing faceless and unwelcoming, where the borough’s last department store once made sure that we were being served.

Ours weren’t the worst of yesterday’s riots, but it would have come as no surprise if they had been. A long-time net exporter of labour, with a diminishing number of local jobs, Lewisham tops the UK’s league table for youth unemployment .  According to the Office of National Statistics, almost 36% of Lewisham’s 16 – 24 year olds were out of work last year, compared to a UK average of 19.5%:   alarming figures by any standards. Meanwhile, Croydon and Hackney – also under siege last night – were almost as bad – with youth unemployment levels of 33%.

In 2010, a TUC report showed that Job Seekers Allowance claimants in my ‘hood outnumbered overall job vacancies by almost 14:1. Compare this to to a national average of 5:1. This made Lewisham the third worst centre of unemployment in England, after Haringey and Hackney.  In 2010, it was the 31st most deprived council in England – up from 52nd in 2004. Meanwhile, Canary Wharf with its Big Bonus-earning Bankers and their ever-expanding pension pots nestles a complacent 5.6 miles away across the river – another world indeed. Beginning to make some connections?

Unemployment and poverty are not Lewisham’s only distinguishing characteristics. Those readers who recall the ‘Battle of Lewisham’ against the National Front in 1977, the dreadful tragedy of thirteen young black peoples’ deaths in the New Cross Fire of 1981, the ‘Dread, Beat and Blood’ of Linton Kwesi Johnson and the Catford ministry of the Revd Desmond Tutu, will also know that Lewisham has long been a sustaining home to many black and ethnic minority people, as well as the locus of historic struggles against racism and white supremacist organisations. 34% of Lewisham’s population are from black and other ethnic minorities, compared to a 6% average across England.

Grandparents and parents from the Caribbean, Africa, India and Pakistan – as well as the white working class – once worked hard for a living in local hospitals, transport, the council and low paid jobs in the private service sector. They now see their children and grandchildren facing the interminable prospect of lives without even low paid work, as the great law of the welfare of the people unravels in the haze of George Osborne’s deficit reduction strategy and a global economy in crisis. That means lives without money and all those things that turbo capitalism has made us think we need – even if we could only afford them in the ‘boom’ times on the sort of credit that helped bring the global economy close to its knees. Most live out a ground down existence on the dole and the margins of London’s consumer society.

That’s bad enough in itself, but Coalition cuts have wreaked savage revenge on Lewisham’s Labour majority council, which has barely put up any kind of a fight against the ensuing meltdown in services for young people.  Earlier in the year the council decided to shut down the Connexions service, which played an important part in supporting workless young people along the way through learning and unemployment – and occasionally found them a job too! (I was impressed by the very kind and gentle Connexions advisor who called a couple of times last year to check that my gap-year son was doing OK and who was delighted to hear that he’d scored a temp job in John Lewis.) It was the largest cut yet made to a Connexions service anywhere and has led UNISON to explore a judicial review on the grounds that Lewisham is failing to meet its statutory obligations to provide ‘Information, Advice and Guidance’ services. Add to this the five libraries and IT centres that were closed in May, cuts to youth work, restricted access to the EMA and unimaginable university tuition fees and you can see why young people in my neck of the woods are angry.

Policing practice in Lewisham shows that black people are on the end of the strongest arm of the law when it comes to ‘stop and search’ too. Between March and May 2011, there were 7 searches per 1000 white people, compared to 30 for blacks, 15 for Asians and 12 for ‘others’, although white arrests slightly exceeded those for black people. Not at all surprising then that the death of Mark Duggan should trigger the latent anger of those singled out for such special attention.

Of course, none of these facts and figures justify the sort of wanton and personal violence meted out to hard working and terrified residents of Lewisham and elsewhere over the last couple of days. It is hard to construe the riots as the ‘moral economy’ depicted by Edward Thompson, renowned historian of the English working class. The sight of dispossessed, forgotten young people destroying the heart of their own communities is as sickening as it is saddening. But it should come as no surprise. Those who have been deprived of the chance to use their own imagination, skills and labour to find the self-respect and material comforts that we are led to consider normal in this crazy world, have been literally forced outside of society.

Many of my young Lewisham neighbours no longer feel that there is any trace of a local Great Law ensuring  their welfare. Without the beneficent aspects of the state, many are left with nothing material or psychological to hang on to. The moral codes that evolve from citizens who feel a responsibility to those around them no longer apply. MP’s fiddling expenses, tax evaders, phone hackers and multi-nationals who screw their workforces are hardly an example to anyone either, are they? The big question is, where to now?

 

 

En blijkbaar is de discussie toch aan de gang en ons lijkt deze discussie, ondanks alle meningsverschillen, een zeer positief iets. In Engeland verzandt dergelijk debat niet meteen in het oeverloos rechts gelal dat we hier tegenkomen op de discussieplatformen. In Vlaanderen lijkt de nazi-ideologie  nog steeds de meest gewaardeerde mening op dit soort sites. Dit is een mooi voorbeeld hoe je ondanks de zeer duidelijke ideologische verschillen toch een discussie kan houden waarbij niemand het monopolie van de waarheid claimt. En zoals iemand zeer terecht zegt: er is een belangrijk onderscheid tussen het zoeken van oorzaken en het rechtvaardigen van wat is gebeurd.

 

14 comments on Why there were riots in Lewisham

1.                               Colin Talbot says:

Excellent analysis Heather.

9 August 2011 at 10:45 pm

2.                               Mel says:

What rot. What dangerous nonsense.

Radio 4 were in the first court sessions dealing with rioters yesterday. Young men charged with burglary, theft and public order offences. There were graphic designers, graduates, a YOUTH WORKER – Most of them had jobs.

Enough with the liberal soft soaping. Every jail in and around London is filled to bursting with black youth this morning. I’m black. Ive worked hard and so have my family. For years we’ve put in the effort to live and work hard in Lewisham Borough.

There is NO excuse for this behaviour. The violence and disorder in the borough and surrounding areas was not disaffected youth protesting, it was simple criminality.

Lewisham has schools, colleges, special needs provision, libraries with free internet access, teaching assistants, black mentors, educational psychologists, ESOL teaching. Kids have parents. What else do you want?

Every possible social intervention measure you can think of is available in this borough. Many schools have been lavished with rebuilding money, some have been renamed. Yet with all the money spent it’s still not enough – the borough’s kids still came out to loot and pillage.

Enough with appeasing these kids and their lousy parents. ENOUGH NOW.

In 3 days they have set back race relations 40 years. Everything racists (and liberals behind closed doors) have said about black youth has been displayed over the past few days in front of the world.

It wasn’t a small minority of kids. Lewisham and Catford businesses were attacked by massive groups of its own kids. This was no political reaction against the withdrawal of the EMA, this was acquisitive, recreational looting. Look at the riot videos, the jubilant, celebratory videos, photos, tweets of teens high on their looted booty. Look for the video of JD Sports and Argos being looted and the face offs with the police in the high street.

This is not a police failing this is parenting failing. A massive morality failing. And a COUNCIL failing. Decades of ridiculous, expensive, interventionist projects, over spending and left-wing education dogma have produced 2 generations of wild snarling, overly-entitled parents and kids – they have no impulse control, no sense of right and wrong, no self discipline, no respect for self or others.

Try and ask a kid or an adult in Lewisham to pick up dropped litter, or turn their music down on the bus – you wouldn’t dare. Moreover, try – as I’ve recently had to recently – asking children educated in a Lewisham school to do fractions, draw a graph or do simple algebra.

Lewisham’s education results are disastrous and for year upon they have got away with it; together with parents – they have churned out inarticulate, uneducated, immoral teens with zero empathy for anyone.

Parents – where is YOUR responsibility? Stop blaming the police, how could you let your kids outside during riots? You child has come home with new trainers, clothes and electrical goods – where did they come from? What are you going to do about to do it? Yesterday Catford parks and town centre was littered with discarded shoe boxes and packaging.

We’ve had police and tv helicopters flying over head for hours at a time in Lewisham. This is our community – we live here.

A cold fury has come over me. I feel utterly defeated and ashamed of the young people in this community. Just read the local twitter feeds from the last few days and you’ll see why. Every possible prejudice of black youth proved correct. Who will listen now about unfair stop and search, or job discrimination?

And its outrageous for professionals like you to justify this base criminality in sociological and to blame society for it when they are personal failings. Time is up for this failed paradigm.

You and liberal professionals like you who litter education and social work are the worst enemies of the young black urban dweller.

You are apologists for the worst of behaviour – black youth are on the rampage. It doesn’t need explaining, it needs confronting and condemning.

MH.

10 August 2011 at 8:42 am

3.                               Jeremy Whittle William says:

I agree will some of what mel said in her statement above but i have one thing to say and that is WHY BLAME THE PARENTS? yeah some parents are slack universally across races, but what you are forgetting is that in this country you get penallised for disappling your kids, you cant smack, shout, if you lock them in there room your on kidnapping charges, so when they get bigger and start back chatting parents or hitting them what can you do, maybe if parents were alloewd to dissapline there children without fear of criminal charges then maybe these future adults would be different… Just putting it out there also and i have seen a number of white people involved in this chaos infact i saw a white guy taking a tv people stood around and was laughing, same situation with a black boy and it is oh my god… And i saw this with my own two eyes, media is diverting the attention to specifics but what about the chaos in orpington no one is talking about thatthey were all white…….

10 August 2011 at 11:38 am

4.                               ian says:

I’d agree with almost all of this article, although race as a cause of lack of opportunity has become rather tired and outdated: being part of an unemployable underclass, or defining yourself as a part of a gangsta youth culture that’s self-fullingly worthless, that will do it though.

In a borough like Lewisham it’s well worth mentioning the demotivating effect that the suspension of the Education Maintenance Allowance will have had on youngsters.

In response to Max, the interventions don’t work especially well because they are attempts by local authorities to put little Band-Aids on massive wounds inflicted by right wing governments (including the Tony and Gordon show). Yes, we have a small sub-culture of feral youth that is unsocialised, uneducable and unemployable, largely because no government in over 30 years has been prepared to carry out the large and expensive social programs that are required to tackle the problems.

It’s also worth mentioning that this is hardly all Lewisham’s youth. How many were out in Lewisham? 100? That would be pretty much all the local sink estate gangs.

Seeing the numbers of kids who come to the attention of Social Services locally on a daily basis is horrible and horrifying, but set against that the numbers on the street were low.

I’m all for cracking down as hard as possible on gangs, on gangsta sub-culture, on feral youth. I’m also for some of the simple and cheap reforms we could make to turn out schools back into places of discipline, socialisation and places that instil some sense of pride, achievement and standards. Ever stood in Catford when the schools come out? They have to have police there every day.

But before we totally demonise kids lets remember what their prospect in Lewisham is: most of the little allowance they were getting to stay on at school has gone, higher education is now a total pipedream for the poor (who the hell would take on that kind of debt?), the training they are being offered, such as it is, is in large part just warehousing that offers mickey mouse qualifications, their chances of a job are near zilch (I suspect that the figures are actually now rather worse than the ones shown above, they were taken from before this years draconian destruction by the Tories), they are about to having their housing benefit limited to flat share only and even that is rather hopeful because with the housing crisis (or as successive governments have called it, “Crisis? What crisis?”) they have not a hope in hell of ever being able to find anywhere to live. would you like to be starting out and facing that?

10 August 2011 at 12:15 pm

5.                               Nick Venedi says:

No one can deny or ignore the fact that the difference between those who have plenty and those who have very little is getting wider. The recent changes mean that the majority of the poor will no longer afford to pay 40k to get a university education. The cost of living has gone up dramatically and the absence of job opportunities for the young and the over 50′s is virtually zero. These factors contribute to the anger felt by many but no one can or should accept that burning down and looting your own community is acceptable. Those involved with the disgraceful display of violence against their own are thugs, their action damages the fight to achieve equality. Walking out of a shop with a 50in HD ready telly is not a political act!!
Nick

10 August 2011 at 12:17 pm

6.                               MEF says:

Actually I have to agree with both of you…

I don’t see it as a race issue at all, as I did see white kids looting as well.

There’s an angry underclass of people in our society and it’s about time we all stopped ignoring that fact.

10 August 2011 at 12:20 pm

7.                               Mark says:

It seems like the only humane analysis that one could make. We have to ask, how could so many people think it OK to behave in this way? The narrative of a generation with few prospects, confronted with a widening gap between themselves and the better off, in a culture that celebrates crime makes some kind of sense.

Like Mel (commenting above), I’m furious about what has been happening, but while there’s part of me that’s tempted to re-introduce public flogging as a counter-measure, my better nature tells me that a steady, measured response is what’s needed.

In the medium to long term it’s economic policy, town planning, and services for young people that will make a difference; and somewhere, lurking behind it all perhaps, is a poorly defined ideological argument about the nature of our economic system itself. How can it be morally right, to have a system that cultivates such grotesque inequities?

10 August 2011 at 12:53 pm

8.                               suzan says:

The UK is not a social state anymore… there is a big gap between classes….unemployment, low wages for working class, cuts of benefits, education, nhs….and so on…. so I am not surprised by this anger…..

10 August 2011 at 12:56 pm

9.                               mrs n says:

I completely disagree with the article and could not agree more with mh’s comment. I am a parent myself and am fully aware of my role and responsibility in shaping my children’s futures and bringing them up to be decent, respectful adults. Stop blaming poverty, society yada yada for the disgraceful, blatant lawlessness of the people that committed these crimes. Parents are children’s first and biggest role models and they need to regain control!

10 August 2011 at 1:48 pm

10.                            Darren says:

What planet are you on?

Why blame the parents? Because morals, behavior, respect for others, general conscience and manners are all set in standards born out of the HOME from a very early age – this isn’t myth, it’s fact, age-old fact.

I think this article is extremely poor – I think there are a LOT of unemployed people from ALL ethnic backgrounds that would take great offence to what’s said in it. Nothing changes what is right and what is wrong, even supposed social abandonment. Why is it that so many Europeans can come here and find work or make work etc.? If the “locals” can’t do it, someone else will. I think this highlights my point exactly – if you’re motivated and have good morals, you can do anything.

The people we have witnessed on our TV’s over the last few days are nothing short of scum and if society HAS abandoned them, I for one am pleased! They deserve nothing from the rest of us that contribute to society or those who are unfortunate enough to not be able to, but are nice, honest and morally sound people who will contribute one day when their opportunity arrises.

There are people FAR worse off than those thugs, arsonists and looters in the world who would give their right arm to live here and have a chance. A teacher from a school today has been sent to the Crown Court for sentancing after being found looting – how does HE fit in to your awful steretyping aricle exactly?

10 August 2011 at 5:09 pm

11.                            Darren says:

And what is it with blaming the coalition? If Labour hadn’t put this country on its knees for the 2nd time in one generation, we wouldn’t be in the economic mess we’re in. And we’re still arguably THE most prosperous country in Europe.

You’re just using this issue, like Miliband does, as a way of attacking the government. It’s weak, very weak, like Mel I believe it’s dangerous journalism.

10 August 2011 at 5:15 pm

12.                            Greg says:

I moved to this country 10 years ago to Lewisham and have lived here ever since. My visa would not allow me even the basic of services but if you get on with it and get out and about you will easily find a job. Granted, it won’t be much more, if at all that what the dole pays at the bottom end but when you have no other option it is pretty easy to make the right choice between getting up and going to work or to join the criminals. It is exactly this author’s ideas that the state owe’s people a living that is the reason behind the progressive worsening of the socio-economic issues affecting Lewisham. Take the cash out of the benefits system and get the supermarkets to fund development of a pre-paid debit card system that only allows purchases of food and essentials. Top up the oyster cards, pay the landlords from housing benefit and even let them off paying the council tax that the rest of us workers pay to enable these people to stay idle. All of a sudden the bone idle have no cash in their pocket and have to think about finding a job. They won’t starve and they will be able to get to job interviews. All of a sudden though they will realise they will have to sign up as participating members of society if they are to have all the things they so violently tried to steal over the previous few days and nights.

Parents who think it is the teachers job’s to teach children discipline need re-educating. Absent fathers need to be cut adrift from the benefits system if they choose the same life for their offspring by not meeting their responsibilites. They may not be able to meet them financially but they should still be made to act like fathers and more importantly like role models. At parent teacher interviews when the teacher says little Johnny isn’t paying attention in class or is being disruptive they should be backing the teacher and not their little urchins.

Why do the rest of us that can get ourselves out of bed, pay taxes be obligated to help people who choose not to help themselves. It is nobody’s fault but the children and their parents if their school years are wasted and the kids turn out unemployable. Lewisham has some good schools, some excellent teachers and a support system for parents and their kids if they choose to work within the system.

It isn’t rocket science to understand that when teachers say to the kids that they need to apply themselves to get anywhere in life they actually mean it. Why should the kid whose school years are not as exciting as others because they spent their time studying be made to feel guilty and pay ever increasing taxes as an adult to fund a life of idleness for those who chose to waste their potential.

10 August 2011 at 5:20 pm

13.                            Gill says:

It would be great if more people would distinguish between explaining something and justifying it. They are not the same! We shall all not be able to deal with such awful problems as the current riots if we don’t try to understand WHY they are happening. That is what Heather was doing in the excellent original posting. I therefore can find myself agreeing with her and also with much of what Mel and others say. Yes, of course we have a right to be furious but we also need to understand why…….

10 August 2011 at 5:49 pm

14.                            Graham says:

MH’s piece hits the issue head on. I am a white middle aged middle class male living in an affluent area. I have worked very hard and originate from a very poor working class background and I have achieved an enviable lifestyle.

There is NO excuse for this sort of behaviour and to blame the situation on poor parenting and lack of opportunity is a lame excuse. I know many black people that have achieved success in their lives. If it is a colour issue why do Asian people seem to succeed in business and the professions?

Black youth wake up before it is too late.

11-08-2011 om 12:36 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nog meer krapuul nu ook in Chili...
Ook in Chili komen jongeren op straat met eisen waar we volledig kunnen achter staan. Maar dus ook daar breken rellen uit en ook daar spreken ze natuurlijk van bendes criminelen...ook daar weer spectaculaire beelden op alle zenders en ook daar tracht men dus iedereen de stuipen op het lijf te jagen met te sprteken over onverantwoorde elementen...

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/08/10/onlusten-in-chili-bij-studentenprotesten/

Onlusten in Chili bij studentenprotesten

Chile Education Protests

Een betoger staat op een omgegooide auto in Santiago, Chili. Foto AP / Sebastian Silva

Bij studentenprotesten in de Chileense hoofdstad Santiago en andere steden zijn rellen uitgebroken. Winkels werden geplunderd en auto’s gingen in vlammen op. De politie greep in met traangas en waterkanonnen. Dit meldt persbureau AP.

Het protest van tienduizenden scholieren en studenten voor beter onderwijs verliep vreedzaam, tot gemaskerde jongeren auto’s in brand staken. Ze gooiden straatmeubilair naar de politie en enkelen van hen vielen een apartementengebouw aan met stenen. De oproerpolitie zette traangas en gepantserde voertuigen met waterkanonnen in om de relschoppers in bedwang te krijgen.

Tegen middernacht waren 273 betogers aangehouden, waarvan 73 in Santiago. Zeker 23 politieagenten raakten gewond bij de rellen.

Volgens een studentenleider van de Universiteit van Chili waren zo’n 150.000 mensen op de been in de hoofdstad, vooral in zijstraten omdat de overheid hen, net als vijf dagen geleden, verbood de hoofdstraat te gebruiken voor het protest. Vijf dagen geleden liepen betogingen in de stad ook uit op onrust en werden 900 mensen opgepakt.

De onrust in het Chileense onderwijs houdt al een maand of twee aan. Studenten aan hogescholen en universiteiten weigeren naar klassen te komen, nemen scholen over en organiseren demonstraties om hun eisen voor verandering in hoe de Chileense regering het publieke onderwijs financiert.

Veel Chilenen steunen de betogende studenten en het vertrouwen in de regering van president Sebastián Piñera daalt.

Een verslag van de NOS:


http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1303320/2011/08/10/Bijna-400-arrestaties-bij-Chileens-studentenprotest.dhtml

Bijna 400 arrestaties bij Chileens studentenprotest

© reuters

Bij massaal studentenprotest tegen de regering van de Chileense president Sebastian Pinera zijn 396 mensen gearresteerd. Bij de politie vielen er 55 gewonden, onder de burgerbevolking 23. In heel het land kwamen duizenden mensen de straat op om gratis en kwaliteitsvol publiek onderwijs te eisen. Het was het meest massale protest in Chili sinds het einde van de militaire dictatuur van Augusto Pinochet in 1990. In de hoofdstad Santiago alleen al waren er zowat 100.000 betogers.
 
Gemaskerde betogers kregen het aan de stok met de politie, vandaliseerden private eigendommen en gooiden barricades op. De Chileense regering beklaagde zich erover dat het om gewelddadige demonstranten ging. Studentenleiders ontkenden dat wie dan ook van hun betogers crimineel had gehandeld. Bij gelijkaardige protesten vorige week waren er 874 arrestaties en raakten 90 politiemensen gewond. (dpa/afp/lpb)

© epa
© reuters

11-08-2011 om 09:37 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
Ha, we horen nu weer de traditionele zedepredikers orakelen over "de verloren jeugd", de bandeloosheid en zedenverwildering. We willen er toch eventjes op wijzen dat rellen en opstanden hun eigen soort dynamiek kennen die vrijwel ongewijzigd bleef over de eeuwen heen. Je kon recent in Parijs  nog een tentoonstelling bezoeken over de opstand van187, beter gekend als de Commune. Er was een mooie verzameling fotomateriaal en je kon daar heel duidelijk uit opmaken dat er massaal was geplunderd en gebrand door de opstandelingen die trouwens zeer terecht zich hadden trachten te verzetten tegen "les Versaillais". Maar in elk geval hadden ze in hun eerste spontane opwelling toch maar de helft van Parijs afgestookt waaronder het Palais des Tuileries, symbool van de macht. De latere politierapporten spraken bijna net de zelfde taal als de Britse imbeciele politiekers van zowel Labour als de aan de macht zijnde conservatieven. Van deze laatsen moet je trouwens niks anders verwachten. Breek de staatsinstellingen af tot op het minimum, politie incluis en alles wordt beter...en dan gebeurt dit...politie wordt terug uitgebreid en enkel de repressie wordt opgevoerd. Sociale maatregelen? Ho maar, veel te duur en toch onzinninge investeringen in krapuul dat er enkel op uit is alles kapot te slaan wat hardwerkende burgers trachten op te bouwen...het eeuwenoude verhaal...niks geleerd...steeds even dwaas!
Als je leest dat een 11jarige veroordeeld wordt door een uitzonderingsrechtbank voor het stelen van een vuilbak dan weet je het wel. Wat dachten die intellectuelen misschien? Dat een elfjarige uit een rotbuurt als hij temidden zijn stelende en plunderende buren en vrienden staat, plots de bijbel begint te citeren of Marx, laat staan Baudrillard? Die ket wil ook wel wat lol en iets meegraaien en dan pakt ie maar wat overblijft. Een vuilnisemmer van 50 pond.... totaal verloren is ie dan voor de maatschappij. Diegenen die zoiets uit hun nek slaan, kunnen best eens een jaar verplicht verblijf in één van die rotwijken worden opgelegd met de zelfde inkomsten als hun leuke buren. We zullen dan meteen merken hoelang dat soort politici en betweters het zullen volhouden zonder hun kalmeerpillekes die ze nu al moeten slikken als hun alarm het laat afweten of als hun tweede auto niet start. Laat ons niet vergeten dat er (terug) een onderklasse bestaat die plots in al haar hopeloze razernij  onze zekerheden kan bedreigen. Dat is de les die we moeten onthouden en waarvoor oplossingen moeten gezocht worden. Laten we ook niet vergeten dat al dat gelul over "wie echt wil, vindt wel werk" al lang tot de verloren tijd behoort. Het heeft zelfs nooit bestaan voor mensen uit dit soort buurten...Misschien een luizenjob van veertien dagen waar je best niet vraagt hoeveel je zal verdienen...En de romantiek van de Commune en andere opstanden vind je enkel in de romantische boekskes die werden geschreven door de linkse filosofen van toen. De realiteit was rauw en weinig bevlogen maar er was hoop op een betere wereld en die blijkt nu ook afwezig te zijn...Een staat die niet meer gerespecteerd wordt omwille van haar inspanningen om ook de armsten te beschermen draait uiteindelijk uit op de dictatuur van rijk over arm. Blijkbaar kunnen onze zogenaamde democratieên ook uitgroeien tot zulke dictaturen zonder dat er wezenlijk iets aan het politiek systeem wijzigt. De regels blijven geldig maar niemand stemt nog omdat ze de politiek niet meer vertrouwen en louter op zichzelf zijn aangewezen ook wat betreft de primaire behoeften als veiligheid. Ofwel stemt men op populistische idioten met mirakelrecepten.


http://www.3news.co.nz/Britains-rioters-Young-poor-and-disillusioned/tabid/417/articleID/221797/Default.aspx

Britain's rioters: Young, poor and disillusioned

3 comments | Post Comment email Email printer friendly Print    Text Size:
aA
aA
aA
A man looks out of the broken window of a mobile telephone shop that was looted in Tottenham (Reuters)

A man looks out of the broken window of a mobile telephone shop that was looted in Tottenham (Reuters)

video share on facebookshare on twitter
 
Thu, 11 Aug 2011 8:40a.m.

By Paisley Dodds and Meera Selva

Young rioters clogged Britain's courthouses Wednesday (overnight NZT), each one painting a bleak picture of a lost generation: a 15-year-old Ukrainian whose mother died, a 17-year-old who followed his cousin into the mayhem, an 11-year-old gangster arrested for stealing a garbage can.

Britain is bitterly divided on the reasons behind the riots - some blame the unrest on opportunistic criminality, others say conflicting economic policies and punishing government spending cuts have deepened inequalities in the country's most deprived areas.

Many of the youths themselves struggle to find any one plausible answer, but a widespread sense of alienation emerges from their tales.

"Nobody is doing nothing for us - not the politicians, not the cops, no one," a 19-year-old who lives near Tottenham, the blighted London neighbourhood where the riots started. He only gave his nickname "Freddy," because he took part in the looting and was scared of facing prosecution; he was not among the youths in court.

Britain also has one of the highest violent crime rates in the EU and alarmingly high youth unemployment - roughly 18 percent of youths between 16 and 24 are jobless and nearly half of all young black youths are out of work.

As the government battles colossal government debt with harsh welfare cuts that promise to make the futures of these youths even bleaker, some experts say it's blinkered to believe the riots have only been a random outburst of violence unrelated to the current economic crisis.

"There's a fundamental disconnect with a particular section of young Britain and sections of the political establishment," said Matthew Goodwin, a politics professor at University of Nottingham.

"The argument that this doesn't have anything to do with expenditure cuts or economics doesn't stand up to the evidence. If that's true, then what we have here are hundreds of young, crazed kids simply acting irrationally. I don't think that's the case."

Nearly 1,200 people have been arrested since the riots erupted Saturday, mostly poor youths from a broad section of Britain's many races and ethnicities.

It's unclear what role racial tensions have played in the riots, if any.

In Tottenham, most residents are white, but blacks from Africa or the Caribbean account for around a quarter of the ethnic mix. It's also home to Indian, Pakistani, Bangladeshi and Asian immigrants. The rage has appeared to cut across ethnic lines, with poverty as the main common denominator.

But there's a history of racial tension in many of these neighbourhoods, and the riots themselves were triggered by the fatal police shooting of a black man in Tottenham.

In 1985, the neighbourhood was home to the Broadwater Farm riot, an event seared in the memories of many of the rioters' parents. Back then, violence exploded area when a black woman died from a stroke during a police search. The area remains a hotbed of ethnic tension: In the past year, police have logged some 100 racist or religion based hate crimes.

Other social problems afflict the places where rioting erupted: high teen pregnancy rates, gun crime and drug trafficking.

Daniel Cavaglieri, one of the lawyers for a 17-year-old black teenager who appeared with dozens of others at Highbury Magistrates Court on Wednesday, said the youth was studying mechanics and trying to finish school. He was accused of following his older cousin into looting a clothing shop, and charged with intent to steal.

"His mother is furious he was out and about at that time. She genuinely thought he was at a friend's house," Cavaglieri told the court. "He's going to be grounded."

Britain's Conservative-led government is implementing painful austerity measures in an attempt to get the country's finances in order. Prime Minister David Cameron has pledged £80 billion of spending cuts and £30 billion in extra taxes to trim Britain's huge deficit, swollen after the government spent billions bailing out foundering banks.

The plans to cut services from welfare to education sparked violent protests last year, as students took to the streets to demonstrate against the tripling of university fees. The government is also cutting civil service jobs and benefits, raising the state pension age from 65 to 66, hiking the amount public sector employees contribute to pensions and reducing their retirement payouts.

The austerity measures will also slash housing benefit payments used to subsidise rents for the low-paid, threatening to price tens of thousands of poor families out of their homes and force them toward the fringes of the country's capital.

Economists at the Centre for Economic Policy Research say such cuts promise more unrest. Most of Britain's deepest cuts haven't even come yet.

"There's usually something that sparks these things off," said Hans-Joachim Voth, a research fellow at the centre. "The question is why is it that in 90 percent of these cases that nothing happens? Why is it that some places just end up like a tinder box?"

An 11-year-old boy was among one of the youngest to appear in court on Wednesday.

The boy, from Romford, Essex, told the court he had joined in a gang of youths who looted a department store. Wearing a blue Adidas tracksuit, the youngster spoke only to confirm his name, age and date of birth. He pleaded guilty to burglary, after stealing a waste bin worth 50 pounds. A charge of violent disorder was dropped.

Courts have been running nearly 24 hours a day to hear all the cases since the rioting began. Most cases are heard in a blink of an eye and only give a snapshot of some of the youngsters' lives. Most of the youths also can't be named because they are minors.

The courts have been chaotic with a near-constant stream of defendants - many of whom haven't had a chance to talk at length with their attorneys or some whose records have been sent to the wrong courts or wrong attorneys.

Another of the boys who appeared Wednesday was a 15-year-old charged with using or threatening unlawful violence, a charge to which he pleaded not guilty.

Prosecutors said the boy, who already has a criminal record of theft, is an only child who lives with his widowed father. He came to Britain from Germany three years ago after leaving Ukraine when his mother died.

Police say he was in the thick of Tuesday's rioting in London's Hackney area, throwing stones and missiles.

Under the Labour-led government of Prime Minister Tony Blair, authorities tried to penalise badly behaved youth with Anti-Social Behavior Orders, or ASBOs. The orders have since become badges of honour for many of Britain's youth.

In 2008, there were more than 1 million reported cases of violent crimes in England and Wales alone. By comparison, there were 331,778 reported incidents in France and some 210,885 incidents in Germany. Violent crime carried out by children and teenagers is also among the highest in Europe.

"There's income inequality, extremely high levels of unemployment between 16 and 24-year-olds and huge parts of this population not in education or training," Goodwin said. "There's a general malaise amongst a particular generation."

APRead more: http://www.3news.co.nz/Britains-rioters-Young-poor-and-disillusioned/tabid/417/articleID/221797/Default.aspx#ixzz1UhPgUZIN

Britain's rioters: Young, poor and disillusioned

3 comments | Post Comment email Email printer friendly Print    Text Size:
aA
aA
aA
A man looks out of the broken window of a mobile telephone shop that was looted in Tottenham (Reuters)

A man looks out of the broken window of a mobile telephone shop that was looted in Tottenham (Reuters)

video share on facebookshare on twitter
Thu, 11 Aug 2011 8:40a.m.

By Paisley Dodds and Meera Selva

Young rioters clogged Britain's courthouses Wednesday (overnight NZT), each one painting a bleak picture of a lost generation: a 15-year-old Ukrainian whose mother died, a 17-year-old who followed his cousin into the mayhem, an 11-year-old gangster arrested for stealing a garbage can.

Britain is bitterly divided on the reasons behind the riots - some blame the unrest on opportunistic criminality, others say conflicting economic policies and punishing government spending cuts have deepened inequalities in the country's most deprived areas.

Many of the youths themselves struggle to find any one plausible answer, but a widespread sense of alienation emerges from their tales.

"Nobody is doing nothing for us - not the politicians, not the cops, no one," a 19-year-old who lives near Tottenham, the blighted London neighbourhood where the riots started. He only gave his nickname "Freddy," because he took part in the looting and was scared of facing prosecution; he was not among the youths in court.

Britain also has one of the highest violent crime rates in the EU and alarmingly high youth unemployment - roughly 18 percent of youths between 16 and 24 are jobless and nearly half of all young black youths are out of work.

As the government battles colossal government debt with harsh welfare cuts that promise to make the futures of these youths even bleaker, some experts say it's blinkered to believe the riots have only been a random outburst of violence unrelated to the current economic crisis.

"There's a fundamental disconnect with a particular section of young Britain and sections of the political establishment," said Matthew Goodwin, a politics professor at University of Nottingham.

"The argument that this doesn't have anything to do with expenditure cuts or economics doesn't stand up to the evidence. If that's true, then what we have here are hundreds of young, crazed kids simply acting irrationally. I don't think that's the case."

Nearly 1,200 people have been arrested since the riots erupted Saturday, mostly poor youths from a broad section of Britain's many races and ethnicities.

It's unclear what role racial tensions have played in the riots, if any.

In Tottenham, most residents are white, but blacks from Africa or the Caribbean account for around a quarter of the ethnic mix. It's also home to Indian, Pakistani, Bangladeshi and Asian immigrants. The rage has appeared to cut across ethnic lines, with poverty as the main common denominator.

But there's a history of racial tension in many of these neighbourhoods, and the riots themselves were triggered by the fatal police shooting of a black man in Tottenham.

In 1985, the neighbourhood was home to the Broadwater Farm riot, an event seared in the memories of many of the rioters' parents. Back then, violence exploded area when a black woman died from a stroke during a police search. The area remains a hotbed of ethnic tension: In the past year, police have logged some 100 racist or religion based hate crimes.

Other social problems afflict the places where rioting erupted: high teen pregnancy rates, gun crime and drug trafficking.

Daniel Cavaglieri, one of the lawyers for a 17-year-old black teenager who appeared with dozens of others at Highbury Magistrates Court on Wednesday, said the youth was studying mechanics and trying to finish school. He was accused of following his older cousin into looting a clothing shop, and charged with intent to steal.

"His mother is furious he was out and about at that time. She genuinely thought he was at a friend's house," Cavaglieri told the court. "He's going to be grounded."

Britain's Conservative-led government is implementing painful austerity measures in an attempt to get the country's finances in order. Prime Minister David Cameron has pledged £80 billion of spending cuts and £30 billion in extra taxes to trim Britain's huge deficit, swollen after the government spent billions bailing out foundering banks.

The plans to cut services from welfare to education sparked violent protests last year, as students took to the streets to demonstrate against the tripling of university fees. The government is also cutting civil service jobs and benefits, raising the state pension age from 65 to 66, hiking the amount public sector employees contribute to pensions and reducing their retirement payouts.

The austerity measures will also slash housing benefit payments used to subsidise rents for the low-paid, threatening to price tens of thousands of poor families out of their homes and force them toward the fringes of the country's capital.

Economists at the Centre for Economic Policy Research say such cuts promise more unrest. Most of Britain's deepest cuts haven't even come yet.

"There's usually something that sparks these things off," said Hans-Joachim Voth, a research fellow at the centre. "The question is why is it that in 90 percent of these cases that nothing happens? Why is it that some places just end up like a tinder box?"

An 11-year-old boy was among one of the youngest to appear in court on Wednesday.

The boy, from Romford, Essex, told the court he had joined in a gang of youths who looted a department store. Wearing a blue Adidas tracksuit, the youngster spoke only to confirm his name, age and date of birth. He pleaded guilty to burglary, after stealing a waste bin worth 50 pounds. A charge of violent disorder was dropped.

Courts have been running nearly 24 hours a day to hear all the cases since the rioting began. Most cases are heard in a blink of an eye and only give a snapshot of some of the youngsters' lives. Most of the youths also can't be named because they are minors.

The courts have been chaotic with a near-constant stream of defendants - many of whom haven't had a chance to talk at length with their attorneys or some whose records have been sent to the wrong courts or wrong attorneys.

Another of the boys who appeared Wednesday was a 15-year-old charged with using or threatening unlawful violence, a charge to which he pleaded not guilty.

Prosecutors said the boy, who already has a criminal record of theft, is an only child who lives with his widowed father. He came to Britain from Germany three years ago after leaving Ukraine when his mother died.

Police say he was in the thick of Tuesday's rioting in London's Hackney area, throwing stones and missiles.

Under the Labour-led government of Prime Minister Tony Blair, authorities tried to penalise badly behaved youth with Anti-Social Behavior Orders, or ASBOs. The orders have since become badges of honour for many of Britain's youth.

In 2008, there were more than 1 million reported cases of violent crimes in England and Wales alone. By comparison, there were 331,778 reported incidents in France and some 210,885 incidents in Germany. Violent crime carried out by children and teenagers is also among the highest in Europe.

"There's income inequality, extremely high levels of unemployment between 16 and 24-year-olds and huge parts of this population not in education or training," Goodwin said. "There's a general malaise amongst a particular generation."

APRead more: http://www.3news.co.nz/Britains-rioters-Young-poor-and-disillusioned/tabid/417/articleID/221797/Default.aspx#ixzz1UhPgUZIN

11-08-2011 om 09:07 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
10-08-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lessen uit het verleden? Vergeet het!

The initial Metropolitan Police handling of the Tottenham riots shows a depressing failure to learn lessons from recent history

Print Friendly

The deputy Mayor in charge of London’s police authority and Scotland Yard’s high command have both repeatedly claimed that nobody could have foreseen that an initial protest over the shooting dead of a black suspect in Tottenham would mushroom into a riot situation. However, Chris Gilson finds that recent history should have provided plenty of pointers to how deaths at police hands or in police custody can often act as triggers for wider outbreaks of lawlessness.

The philosopher George Friedrich Hegel once despairingly remarked: ‘What experience and history teach us is this – that people and governments have never learned anything from history, or acted on principles deduced from it’. This quote certainly seems applicable to events in Tottenham on Saturday evening (6 August) when the London police faced an initially small protest over the shooting of a 29 year old man (Mark Duggan) by armed police two days earlier.

Credit: Lenin's Tomb

From the start, doubts were quickly raised over the circumstances in which Duggan was killed. Yet there were no senior officers available at the time of the initial protest to answer the many queries and issues of the crowd of family, friends and supporters, who were unhappy at the lack of communication about how Mr Duggan died. Subsequently confrontations developed between elements of the crowd and local police, which then quickly morphed into rioting. The long delays in Scotland Yard subsequently responding to this situation suggested vulnerabilities in their capacity to act, which then helped ignite ‘copycat’ rioting in other areas that same night, and in many other areas of London on subsequent nights.

Scotland Yard senior officers defended their response and along with the London deputy-Mayor Kit Malthouse, have repeatedly argued that no one could have foreseen that an initially peaceful protest over a single death at police hands would turn into a riot. Yet there is a long history of the suspicious deaths of ethnic minority people in police custody or at police hands, and sometimes other kinds of ‘heavy-handed’ policing, functioning as triggers for disturbances that morph into large-scale riots. This history stretches all the way back to the urban riots of the mid 1960s in the USA. My first Table here shows commonalities with two well-known more recent incidents.

Table 1: Major riot waves sparked by triggers

Riot Year Place Trigger Aftermath
Initial Tottenham riot, followed by copycat looting 2011 Tottenham,

London, later spreading to many areas

Fatal shooting of 29-year-old black man Mark Duggan by police Riot in Tottenham and later looting in other parts of London. Millions of £ worth of damage. 100 arrests, 26 police officers injured in the initial riot.
Civil unrest 2005 Paris suburbs and other towns in France Three young boys escaping police, climbed into an electricity substation and were electrocuted. 2 deaths, 274 towns affected, 2,888 arrests. €200million damage.
Los Angeles riots 1992 Los Angeles, USA Acquittal of police officers of the severe beating of Rodney King Several days of rioting, 53 deaths, 2,000 injured. $800million – $1billion damage

Most of the tactics used by rioters in Tottenham that the London police found so hard to combat were also strongly foreshadowed in the 2005 French disturbances – especially the arson of cars and odd buildings, and the rapid movements of ‘feral’  youths from one area to another.

Paris 2005

London 2011

Credit: Beacon Radio (Creative Commons NC)

Looking further back in British history, the Metropolitan Police should also have been aware of an apparent ‘electoral-riot’ cycle pattern in the UK that occurred under the last Conservative governments of Margaret Thatcher and John Major. Here severe disturbances broke out in ‘stressed’ urban areas after periods when Tory governments severely squeezed public spending at times of high unemployment, almost invariably during the mid-years between general elections. Again Table 2 shows that the triggers were always incidents that imperil the legitimacy of policing with some sections of local communities.

Table 2: Key events in the electoral/riot cycles during the 1979-97 period

Riot Year Place Trigger Aftermath
Brixton riots 1995 Brixton, London Death of black 26 year old, Wayne Douglas, in police custody Standoff between 100 demonstrators and police. Police attacked, shops, cars damaged.
Broadwater Farm riot 1985 Tottenham, London Brixton riot; Death of Cynthia Jarrett during police search of her home. Day of rioting, murder of PC Keith Blakelock by rioters. 3 convicted of murder, but later cleared due to lack of evidence.
Brixton riot 1985 Brixton, London Shooting of Jamaican Dorothy Groce by police while seeking her son on firearms offences 48 hours of riots, 1 building destroyed. The police officer who shot Groce was acquitted of malicious wounding.
Brixton riots 1981 Brixton, London Police thought by crowd to have not been getting medical help for a stabbed black youth. 364 injuries (299 police), 82 arrests, 28 buildings destroyed. The Scarman report later found indiscriminate use of ‘stop and search’ powers by police.
Toxteth riots 1981 Toxteth, Liverpool Heavy handed arrest of young black men under ‘SuS law’ 9 days of riots, 1 death, 468 police injured, 500 arrests, 70 buildings destroyed
St Paul’s riot 1980 St Paul’s, Bristol Tension over stop and search of young black men (‘SuS law’) 90 charged. 19 police injured. All those prosecuted were acquitted.

Of course, under the last Labour governments of Tony Blair and Gordon Brown there were strong efforts to improve policy-community relations and to improve social cohesion. All of the riots listed in Table 2 were triggered by the heavy handed policing of young black men, and strenuous efforts at police-community liaison were subsequently made to stop such problems recurring, which for more than a decade seemed to have succeeded. So perhaps the Metropolitan Police felt that this was an era that lay behind them. Yet different warning signs of deteriorating relations with youths in many communities were also evident. And policies such as the abolition of the Educational Maintenance Allowance for 16 to 18 year olds directly affected the urban youth cohort.

However, Table 3 below shows that there have been some deaths at police hands which did not spark unrest or riots, and for which no policemen have yet been convicted in UK courts.

Table 3: Deaths at police hands

Event Year Place Trigger Aftermath
Death of Iain Tomlinson during G20 protests 2009 City of London Tomlinson struck by police officer and fell. Died of injuries soon after. Inquest jury found ‘unlawful killing’. PC Simon Harwood to stand trial for manslaughter.
Shooting of Jean Charles de Menezes 2005 Stockwell, London de Menezes shot by plain clothes police who suspected he was a terrorist. Jury returned an open verdict. Legal settlement with family reached.
James Ashley 1998 St Leonards, East Sussex Shot dead by police while unarmed Enquiry found evidence by chief officers to conceal information. Five officers later found not guilty of the killing.
Death of Blair Peach, allegedly by police 1979 Southall, London Anti Nazi League Demo against National Front Report concluded he was killed by police, but killer impossible to identify.

However, even in cases where there was apparently there was no little or no damage to police-community relations, the reputational effects may linger for years. An example was the 2005 ‘execution’ style shooting of the unarmed Jean Charles de Menenzes at close range in Stockwell tube station by Met officers, who mistakenly formed the view that he was a terrorist. A key element in sparking the initial disturbances over Mark Duggan’s death were completely unfounded viral rumours that he too was the subject of an ‘execution style’ shooting – rumours which the Independent Police Complaints Commission only denied after the first riot had occurred.

Finally, it seems beyond coincidence that the past weekend’s riots have come at a bad time for the top command of the Metropolitan Police, some of whose officers were heavily implicated in the recent News of the World phone hacking scandal, clearly raising issues for police governance. Last month saw the resignations of the Commissioner of the Metropolitan police, Sir Paul Stephenson over an expenses issue, and Assistant Commissioner John Yates because of failure to investigate the News of the World scandal. (In October 2008, less than three years before the loss of Stephenson, London mayor Boris Johnson forced out his predecessor as Commissioner, Sir Ian Blair). The Home Secretary Theresa May also announced a review by Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary into police corruption and the relationship between police and the media, focusing on the Met.

Add in the absence of all the senior ministers in the government on holiday at the same time, and the extraordinarily reluctant stance of London Mayor Boris Johnson, the PM David Cameron and the Home Secretary Theresa May to end their vacations early, and it seems that the police were not the only decision-makers who seem to have learnt little from past history.

10-08-2011 om 10:14 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Plunderaars lusten geen boeken...

http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/2011/08/09/139335913/u-k-riots-continue-outside-london-bookstores-soldier-on


 
Fire rips through a retail store in Manchester, in northwest England, Tuesday, marking a fourth night of violence in Britain. Looters have targeted electronics and clothing stores.
Andrew Yates/AFP/Getty Images

Fire rips through a retail store in Manchester, in northwest England, Tuesday, marking a fourth night of violence in Britain. Looters have targeted electronics and clothing stores.

With 16,000 police officers out in full force in London's streets in an effort to put a stop to violent riots that have ravaged the city for three days, the British capital was "relatively calm" Tuesday, says the BBC.

But despite the quieter scene in London, fires, riots, and looting erupted in Manchester and other cities. And on Amazon's British website, sales of baseball bats have apparently risen by 3,263 percent in the past day. Andrew Sullivan's The Dish first reported the sales spike.

Many buses and train services between potential trouble spots have been discontinued, an attempt to make it more difficult for rioters to meet in large groups.

The BBC has established a feature page with text messages from its reporters, key developments, and a live video feed of its coverage.

Britain's venerable bookstores have been weathering the riots, often staying open even as gangs gathered nearby. And they've done so with panache.

The small bookseller Pages of Hackney stayed open — and even provided a running commentary on its Twitter account.

As the Jacket Copy blog notes:

On Monday the store tweeted, "10 mounted policemen have joined the riot police outside the shop, which we did close in the end, shortly before Harris on the corner looted."

On Tuesday, the store was open for business again and keeping British traditions alive: "We're open, we're ok, morale is low," the store wrote, "but we're drinking a lot of tea."

Large chain stores Waterstone's and WH Smith have been consulting with police and closing shops deemed to be at risk. But most have simply shortened their hours, and booksellers reported little damage Tuesday. Most of the rioters seemed to be targeting electronics and clothing stores, according to reports.

One tweet became particularly popular after last night's looting. Posted by Eleanor Orebi Gann, it read: "Waterstone's staff member to me last night: 'We'll probably stay open. If they steal some books, they might actually learn something."

 

Writing for Global Post (and published here at NPR), Michael Goldfarb gives a striking first-person account of the riots, and how they've affected daily life for him and his wife.

Noting the news channels' helicopter coverage of the riots and looting — and the announcement of new targets by cellphone — Goldfarb says, "It isn't hard to imagine that young people from the same social background around the city watching those pictures and getting texts from people they know in Hackney decided it was worth the risk of arrest to go out to the local shopping area and take what they wanted."

He also gives a glimpse of what he sees as the average British rioter:

The rioters were overwhelmingly teenagers and kids in their 20s. About 20 percent of 16-24 year olds in Britain are unemployed. That figure is much, much higher on council estates — the British term for housing projects. (You can leave school at the age of 16 in this country). Unemployment statistics in Britain are sadly vague, but a reasonable estimate of youth unemployment just in Hackney is 33 percent.

10-08-2011 om 10:11 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 we krijgen nog steeds commentaren  over de plunderingen van Engelse steden in de stijl van "het zijn een paar jonge criminelen" terwijl al meer dan 500 jongeren werden opgepakt en er, na Londen, steeds meer Engelse steden geplunderd worden. Oproepen om het leger in te zetten en rubberkogels te gebruiken zijn schering en inslag en komen zelfs van labourvertegenwoordigers die waarschijnlijk even vergeten zijn welke klasse zij vandaag zouden moeten vertegenwoordigen. Kunnen deze plunderingen worden goedgekeurd? Natuurlijk niet. Kan er misschien toch eens een les getrokken worden? Hopelijk wel, anders ziet het er heel akelig uit. We weten nu stilaan allemaal dat het gedaan is met de ongebreidelde economische groei en dat de westerse landen zich eindelijk zullen moeten neerleggen bij, in het beste geval, een trage groei en eventueel zelfs een stabilisering. Dat wil dus onvermijdelijk zeggen dat er een herverdeling van de rijkdom zal moeten komen. In een economie die blijft groeien kan er een tijdje geduld worden dat rijken stinkend rijk worden zo lang de armere lagen van de bevolking ook een toename van hun welvaart kennen. Dit is dus definitief ten einde. Bovendien zijn veruit alle morele waarden volledige vervangen door idiote zaken die het systeem zelf heeft uitgevonden om de mensen te laten dromen. Als we even kijken welke rolmodellen de jongeren tegenwoordig voorgeschoteld krijgen, voetballers die miljoenen euro's ontvangen bij hun tranferts en in bed duiken met fotomodellen. In Frankrijk is zelfs hun president bijna zulk rolmodel. Geen enkele jongere is immers vergeten dat hij zichzelf een riante loonsverhoging toekende bij het begin van zijn ambtstermijn, hij heeft een vrij cru taalgebruik, denk maar aan zijn Karcheruitspraak, daagt mensen uit tijdens publieke optredens en trouwt tenslotte met een sexy fotomodel...het cliché van "the king". Maar ook in film, tv-feuilletons, muziekclips worden zulke rolmodellen opgevoerd. Gangsterrap is zowat de meest populaire jongerenmuziek. Veel wriemenlende sexy babes rond een stoere aap, ongeacht zijn huidskleur, die volhangt met gouden kettingen, joekels van blinkende ringen en een compleet debiele outfit. En plots staat iedereen verwonderd te kijken dat een ganse generatie 13-tot en met 30jarigen zonder de minste toekomstperspectieven zich als een bende middeleeuwse plunderaars op kleding- en juwelierswinkels stort. Hoe hypocriet kunnen we zijn? Had iemand misschien verwacht dat die jongeren misschien netjes naar Disneychannel zouden blijven kijken?  Naar afgelikte adolescenten in mooie villawijken met puberhartproblemen?
Gaat het over criminelen? Het antwoord is niet zo eenvoudig. Hun gedrag kan je crimineel noemen, ongetwijfeld. Maar volgens ons zijn het in de eerste plaats de perfecte producten van een maatschappij die hen totaal genegeerd heeft en volgepropt met lege consumptiebehoeften die ze NOOIT in hun ganse leven hadden kunnen bevredigen. De oorzaken zijn natuurlijk velerlei, kapotte huishoudens, gebrekkig onderwijs, werkloosheid enz. Maar voor dertien-veertienjarige plunderaars moet je niet meteen de oorzaken enkel en alleen bij de maatschappij leggen. Als je als jongere al van bij het openen van je babyogen merkt dat je eigenlijk niet gewenst was, noch door je ouders, noch door je omgeving, noch door de rest van de maatschappij. Voor duizend en één reden. Van de uit het zicht verdwenen "vader is een klootzak" en jij gelijkt er op... Tot en met je huidskleur waarmee je nergens echt welkom bent zeker niet als je dan bovendien telkens een woonadres moet opgeven in een totaal "verkeerde" buurt...tja...moeten we dan beginnen roepen om rubberkogels te gebruiken tegen dit soort "gespuis"? We kunnen inderdaad best bang zijn van wat we gedurende jaren hebben gekweekt in de stedelijke verloederde wijken.  Ze hebben daar totaal niks te verliezen. Niet eens hun eer. Niks. Ze hadden niks te verwachten. Nada. Hun straffen en opsluiten zal hen hun eerste fierheid geven.  Voor de eerste keer zal er rekening met hen  gehouden worden ook als dertienjarige. Eindelijk zullen ze een beetje "king" worden. Het huidige systeem heeft geen oplossingen voor deze generatie jongeren uit dit soort buurten. In hun wereldbeeld grijpen ze nu hun enige kans om iets te betekenen, iets te hebben en om de gehate maatschappij schrik aan te jagen...blindelings branden en plunderen. Wie neemt het hen kwalijk? Laten we eens goed in de spiegel kijken want we konden perfect weten dat dit zou gebeuren en zal blijven gebeuren. Zelfs 16.000 tot de tanden gewapende flikken zullen  het weinig fraaie wereldbeeld van deze jongeren over een wereld die hen niet lust blijven versterken. In welke wereld leven we trouwens dat 16.000 politieagenten moeten worden ingezet om grote delen van onze jeugd te beletten sport- en telefoonwinkels te plunderen?
We zijn veraf van de bekende bankenreklame voor specifieke jeugdrekeningen met vrolijk lachende meisjes en jongens. Europa ontwaakt plots in zijn eigen smerige realiteit! Hoog tijd om na te denken en eindelijk eens andere onderwerpen aan te snijden dan ratings van Standard & Poors, kwakkelende banken, dalende beurskoersen, openbare schuld. Volgens onze cynische mening mogen we deze plunderaars misschien zelfs dankbaar zijn. Ze hebben ons eindelijk duidelijk gemaakt dat het steeds gaat over mensen en keuzes en niet over winsten, bonussen of bbp en ratings. Laat staan in Belgistan over B-H-V! Laat ons eindelijk iets doen aan kansarmoede. Wijken als Kuregem en Molenbeek of Borgerhout enz..., ons eigen Brixton en Enfield zijn grotere tijdbommen dan het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. We verwachten niet meteen dat de jeugd van B-H-V het shoppingcentrum van Wijnegem of Anderlecht platbrandt...

en we vonden een steengoeie bijdrage nogmaals in The Guardian:

The UK riots: the psychology of looting

The shocking acts of looting may not be political, but they nevertheless say something about the beaten-down lives of the rioters

Looters ransack a shop in Hackney, London, 2011
Looters ransack a corner shop in Hackney, London. Photograph: Olivia Harris/Reuters

The first day after London started burning, I spoke to Claire Fox, radical leftwinger and resident of Wood Green. On Sunday morning, apparently, people had been not just looting H&M, but trying things on first. By Monday night, Debenhams in Clapham Junction was empty, and in a cheeky touch, the streets were thronging with people carrying Debenhams bags. Four hours before, I had still thought this was just a north London thing. Fox said the riots seemed nihilistic, they didn't seem to be politically motivated, nor did they have any sense of community or social solidarity. This was inarguable. As one brave woman in Hackney put it: "We're not all gathering together for a cause, we're running down Foot Locker."

I think it's just about possible that you could see your actions refashioned into a noble cause if you were stealing the staples: bread, milk. But it can't be done while you're nicking trainers, let alone laptops. In Clapham Junction, the only shop left untouched was Waterstone's, and the looters of Boots had, unaccountably, stolen a load of Imodium. So this kept Twitter alive all night with tweets about how uneducated these people must be and the condition of their digestive systems. While that palled after a bit, it remains the case that these are shopping riots, characterised by their consumer choices: that's the bit we've never seen before. A violent act by the authorities, triggering a howl of protest – that bit is as old as time. But crowds moving from shopping centre to shopping centre? Actively trying to avoid a confrontation with police, trying to get in and out of JD Sports before the "feds" arrive? That bit is new.

By 5pm on Monday, as I was listening to the brave manager of the Lewisham McDonald's describing, incredulously, how he had just seen the windows stoved in, and he didn't think they'd be able to open the next day, I wasn't convinced by nihilism as a reading: how can you cease to believe in law and order, a moral universe, co-operation, the purpose of existence, and yet still believe in sportswear? How can you despise culture but still want the flatscreen TV from the bookies? Alex Hiller, a marketing and consumer expert at Nottingham Business School, points out that there is no conflict between anomie and consumption: "If you look at Baudrillard and other people writing in sociology about consumption, it's a falsification of social life. Adverts promote a fantasy land. Consumerism relies upon people feeling disconnected from the world."

Leaving Baudrillard aside, just because there is no political agenda on the part of the rioters doesn't mean the answer isn't rooted in politics. Theresa May – indeed most politicians, not just Conservatives – are keen to stress that this is "pure criminality", untainted by higher purpose; the phrase is a gesture of reassurance rather than information, because we all know it's illegal to smash shop windows and steal things. "We're not going to be diverted by sophistry," is the tacit message. "As soon as things have calmed down, these criminals are going to prison, where criminals belong."

Those of us who don't have responsibility for public order can be more interrogative about what's going on: an authoritarian reading is that this is a generation with a false sense of entitlement, created by the victim culture fostered, and overall leniency displayed, by the criminal justice system. It's just a glorified mugging, in other words, conducted by people who ask not what they can do for themselves, but what other people should have done for them, and who may have mugged before, on a smaller scale, and found it to be without consequence.

At the other end of the authoritarian-liberal spectrum, you have Camila Batmanghelidjh's idea, movingly expressed in the Independent, that this is a natural human response to the brutality of poverty: "Walk on the estate stairwells with your baby in a buggy manoeuvring past the condoms, the needles, into the lift where the best outcome is that you will survive the urine stench and the worst is that you will be raped . . . It's not one occasional attack on dignity, it's a repeated humiliation, being continuously dispossessed in a society rich with possession. Young, intelligent citizens of the ghetto seek an explanation for why they are at the receiving end of bleak Britain, condemned to a darkness where their humanity is not even valued enough to be helped."

Between these poles is a more pragmatic reading: this is what happens when people don't have anything, when they have their noses constantly rubbed in stuff they can't afford, and they have no reason ever to believe that they will be able to afford it. Hiller takes up this idea: "Consumer society relies on your ability to participate in it. So what we recognise as a consumer now was born out of shorter hours, higher wages and the availability of credit. If you're dealing with a lot of people who don't have the last two, that contract doesn't work. They seem to be targeting the stores selling goods they would normally consume. So perhaps they're rebelling against the system that denies its bounty to them because they can't afford it."

The type of goods being looted seems peculiarly relevant: if they were going for bare necessities, I think one might incline towards sympathy. I could be wrong, but I don't get the impression that we're looking at people who are hungry. If they were going for more outlandish luxury, hitting Tiffany's and Gucci, they might seem more political, and thereby more respectable. Their achilles heel was in going for things they demonstrably want.

Forensic psychologist Kay Nooney deals impatiently with the idea of cuts, specifically tuition fees, as an engine of lawlessness. "These people aren't interested in tuition fees. In constituency, it's most similar to a prison riot: what will happen is that, usually in the segregation unit, nobody will ever know exactly, but a rumour will emanate that someone has been hurt in some way. There will be some form of moral outrage that takes its expression in self-interested revenge. There is no higher purpose, you just have a high volume of people with a history of impulsive behaviour, having a giant adventure."

Of course, the difference is that, in a prison, liberty has already been lost. So something pretty serious must have happened in order for young people on the streets to be behaving as though they have already been incarcerated. As another criminologist, Professor John Pitts, has said: "Many of the people involved are likely to have been from low-income, high-unemployment estates, and many, if not most, do not have much of a legitimate future. There is a social question to be asked about young people with nothing to lose."

There seems to be another aspect to the impunity – that the people rioting aren't taking seriously the idea it could rebound on them. All the most dramatic shots are of young men in balaclavas or with scarves tied round their faces, because it is such a striking, threatening image. But actually, watching snatches of phone footage and even professional news footage, it was much more alarming how many people made no attempt at all to cover their faces. This could go back to the idea that, with the closure of a number of juvenile facilities and the rhetoric about bringing down prison populations, people just don't believe they'll go to prison any more, at least not for something as petty as a pair of trainers. I feel for them; that may be true on a small scale, but when judges feel public confidence seriously to be at issue, they have it in themselves to be very harsh indeed (I'm thinking of Charlie Gilmour). But there is also a tang of surreality around it all, with the rioters calling the police "feds", as though they think they are in The Wire, and sending each other melodramatic texts saying: "So if you see a brother . . . SALUTE! If you see a fed . . . SHOOT!"

Late on Monday night, news went round Twitter that Turkish shopkeepers on Stoke Newington Road in Dalston were fighting off the marauders with baseball bats, and someone tweeted: "Bloody immigrants. Coming over here, defending our boroughs & communities." And it struck me that it hadn't occurred to me to walk on to my high street and see what was going on, let alone defend anything. I was watching events on a live feed, switching between Sky and the BBC, thinking how interesting it was, even though it was audible from my front door and at one point, when I couldn't tell whether the helicopter noise was coming from the telly or from real life, it was because it was both.

The Dalston clashes remind us, also, that it wasn't just JD Sports, even though the reputation of that chain is, for some reason, the most bound up with everything that's happened. Smaller, independent corner shops, the kind without a head office in Welwyn Garden City, that aren't insured up to the teeth, were ransacked as well, for their big-ticket items of booze and fags. When a chain is attacked, the protection of its corporate aspect means that, while we can appreciate the breakdown of law and order, we do not respond emotionally. When a corner shop is destroyed, however, the lawlessness has a victim, and we feel disgusted. That's what drags these events into focus: not the stuff that was stolen, but the people behind the stuff.

10-08-2011 om 09:44 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
09-08-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
We vonden een bijdrage die toch wel een ander licht werpt op de Londense toestanden ...


http://www.minorityperspective.co.uk/2011/08/09/london-riots-will-it-address-black-deaths-in-police-custody/


London riots: Will it address black deaths in police custody?

Will actions such as this address black deaths in police custody?

On Thursday, 4 August, 29 year-old Mark Duggan was shot dead by police as they attempted to arrest him in Tottenham whilst he was in a minicab. Following a peaceful demonstration by his family and supporters violence erupted as youths torched buildings and looted shops. The key question which must be asked however is will this riot and has this riot addressed black deaths in police custody?

Twenty-nine year old Mark Duggan was killed in Ferry Lane, Tottenham Hale by police officers working for Operation Trident which investigates gun crime in the black community. Three shots were fired and one bullet was found lodged in a police radio.

According to a BBC report (Mark Duggan shooting: Bullets results ‘within 24 hours‘: 8 August 2011) the Independent Police Complaint Commission (IPCC) has refused to comment on a Guardian article (Doubts emerge over Duggan shooting as London burns: Sandra Laville, Paul Lewis, Vikram Dodd and Caroline Davies: August 2011) claiming that the bullet found lodged in the police radio was from a police gun, not Duggan’s.

According to a Guardian report (Mark Duggan handgun tests show conversion into lethal weapon: Sandra Laville: 8 August) Duggan was carrying a handgun, but a C019 firearms officer who was at the secene told Sky News that he never claimed that Duggan had shot at him.

The contradicting evidence and lack of communication from the police to the Duggan family led to the peaceful demonstration for the truth.

Duggan’s fiancee admitted that he was known to the police but denied that he was ever in prison. She also denied he was a gangster as portrayed in the media but said “If he did have a gun – which I don’t know – Mark would run. Mark is a runner. He would run rather than firing and that’s coming from the bottom of my heart.” This suggests that she was aware of his criminal activities. The Guardian (Mark Duggan: profile of Tottenham police shooting victim: 8 August 2011) says that Duggan wore a t-shirt with the words ‘Star Gang’ across the front on his face-book page. The Guardian also says that The Voice newspaper linked Duggan to the Star Gang in north London which had been responsible for at least three deaths in the past few years.

The argument here is not whether Duggan was the criminal portrayed by sections of the media, it is his suspicious death at the hands of police which is a common oocurance within the black community. In my article Black deaths in police custody: We should never forget I covered the suspicious deaths of British reggae singer Smiley Culture real name David Emmanuel after a police raid of his home and the death of Kingsley Burrell Brown in police custody.

The statistics from the IPCC’s own report titled, “Deaths in or following police custody: An examination of the cases 1998/99 – 2008/09” is disturbing. It was found that 68% of people who died in police custody were arrested for non violent offences. There was a breach of police procedure in 27% of cases and that people from black and minority ethnic backgrounds were more likely to be restrained whilst in police custody than whites.

Zephaniah Samuels (IPCC report highlights need for action over deaths in police custody: 3 December 2010: Black Mental Health UK) said, “This report shows that over one-third of cases in which a Black detainee died occurred in circumstances in which police actions may have been a factor, this rises to almost one-half if the cases of accidental death where the police were present compared with only 4% of cases where the detainee was White.”

Black lives are in danger when it comes to police arrests and this is a series issue which needs to be addressed but was not addressed by the looting youths who went on a rampage for what appears to be their own selfish consumerist needs rather than the subject raised by the Duggan family and other black lives that has been lost in police custody.

Rioting youths in London, Birmingham, Liverpool, Nottingham and Bristol looted Debenham stores and other shops on the high street. Tesco was looted in Bethnal Green. In Croydon, south London a big fire consumed Reeves furniture store. A bus was set alight in Peckham. A bakery was also set alight. Children as young as 14 were seen by local people looting local shops.

None of this has anything to do with black deaths in police custody, nor will these actions address black deaths in police custody. The mainstream media will focus on the violence and looting and by the time all this dies down the message will have been lost to the public.

All those involved in the looting arson has let down the Duggan family and the countless number of black people who have died in police custody.

For further research:

http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/08/london-riots-escalate-police-battle

http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/mindless-violence-spreads-to-liverpool-leeds-and-birmingham-2334131.html

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-14450248

http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/08/mark-duggan-profile-tottenham-shooting

http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/08/mark-duggan-handgun-lethal-weapon?intcmp=239

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-14443311

http://www.minorityperspective.co.uk/wp-content/uploads/2011/04/Deaths_In_Custody_Report.pdf

09-08-2011 om 18:04 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/08/context-london-riots

There is a context to London's riots that can't be ignored

Those condemning the events in north London and elsewhere would do well to take a step back and consider the bigger picture

Police in riot gear in Enfield, north London, on Sunday night
Police in riot gear in Enfield, north London, on Sunday night. Photograph: Stefan Wermuth/Reuters

Since the coalition came to power just over a year ago, the country has seen multiple student protests, occupations of dozens of universities, several strikes, a half-a-million-strong trade union march and now unrest on the streets of the capital (preceded by clashes with Bristol police in Stokes Croft earlier in the year). Each of these events was sparked by a different cause, yet all take place against a backdrop of brutal cuts and enforced austerity measures. The government knows very well that it is taking a gamble, and that its policies run the risk of sparking mass unrest on a scale we haven't seen since the early 1980s. With people taking to the streets of Tottenham, Edmonton, Brixton and elsewhere over the past few nights, we could be about to see the government enter a sustained and serious losing streak.

The policies of the past year may have clarified the division between the entitled and the dispossessed in extreme terms, but the context for social unrest cuts much deeper. The fatal shooting of Mark Duggan last Thursday, where it appears, contrary to initial accounts, that only police bullets were fired, is another tragic event in a longer history of the Metropolitan police's treatment of ordinary Londoners, especially those from black and minority ethnic backgrounds, and the singling out of specific areas and individuals for monitoring, stop and search and daily harassment.

One journalist wrote that he was surprised how many people in Tottenham knew of and were critical of the IPCC, but there should be nothing surprising about this. When you look at the figures for deaths in police custody (at least 333 since 1998 and not a single conviction of any police officer for any of them), then the IPCC and the courts are seen by many, quite reasonably, to be protecting the police rather than the people.

Combine understandable suspicion of and resentment towards the police based on experience and memory with high poverty and large unemployment and the reasons why people are taking to the streets become clear. (Haringey, the borough that includes Tottenham, has the fourth highest level of child poverty in London and an unemployment rate of 8.8%, double the national average, with one vacancy for every 54 seeking work in the borough.)

Those condemning the events of the past couple of nights in north London and elsewhere would do well to take a step back and consider the bigger picture: a country in which the richest 10% are now 100 times better off than the poorest, where consumerism predicated on personal debt has been pushed for years as the solution to a faltering economy, and where, according to the OECD, social mobility is worse than any other developed country.

As Richard Wilkinson and Kate Pickett point out in The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone, phenomena usually described as "social problems" (crime, ill-health, imprisonment rates, mental illness) are far more common in unequal societies than ones with better economic distribution and less gap between the richest and the poorest. Decades of individualism, competition and state-encouraged selfishness – combined with a systematic crushing of unions and the ever-increasing criminalisation of dissent – have made Britain one of the most unequal countries in the developed world.

Images of burning buildings, cars aflame and stripped-out shops may provide spectacular fodder for a restless media, ever hungry for new stories and fresh groups to demonise, but we will understand nothing of these events if we ignore the history and the context in which they occur

09-08-2011 om 17:52 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.London 's burning
Klik op de afbeelding om de link te volgen uit Wiki:  het valt op dat de politie nogal selectief te werk gaat en in armere wijken weinig weerstand biedt. Ze stelt soms zelfs voor aan "allochtone" winkeliers om zelfverdedigingsgroepen te vormen...we gaan er dus weer een stuk op achteruit en het principe van het monopolie van het geweld in staatshanden wankelt. Daar zijn zeker de minstbedeelden niet mee gebaat. Het volstaat niet om charges uit te vieren om Louis Vuitonwinkels te beschermen of een discussie in gang te trekken over het al dan niet aankopen van waterkannonnen. Het gaat hier om sociale onrust van de ergste soort. En de lijst wordt stilaan erg lang zoals jullie onderaan zullen kunnen lezen...


The 2011 London riots are a series of public disturbances, lootings and arson attacks the earliest of which occurred in Tottenham, North London; others then occurred elsewhere in London and in some other areas of England. The events started on 6 August 2011 following the fatal shooting of a 29-year-old civilian, Mark Duggan, by officers of the Metropolitan Police Service.[11][12][13][14]

A march by some 200 people in Tottenham became violent and descended into rioting. Disturbances continued into the following days and spread to other areas of the city, including Wood Green, Enfield Town, Ponders End and Brixton. Vandalism, arson, looting and violent disorder were also reported in several boroughs of London, extending as far south as Croydon. At least 35 police officers have been injured. On 8 August 2011, the widespread rioting and looting spread to parts of Birmingham, Liverpool, Nottingham, Bristol, Kent and Leeds.[1][2][3][4] Over 525 people have been arrested since the start of the disruption, and the Metropolitan Police have announced their willingness to use baton rounds against rioters should there be another night of violence on 9 August 2011.

In response to the incidents, Prime Minister David Cameron, Home Secretary Theresa May and London Mayor Boris Johnson cut short their holidays to return to Britain. It was announced that Parliament will be recalled on 11 August to debate the situation.

Background

Historical context

Widely viewed as "the worst disturbances of their kind since the 1995 Brixton riots,"[11] the unrest occurred in the context of tense relations between the police and the black community in London, as well as other cities with significant black populations, such as Birmingham, which has been the setting of protests regarding the death of Kingsley Burrell.[who?][15][16] Commentators have drawn parallels to the Broadwater Farm riot of 1985, during which one police officer, Keith Blakelock, was murdered. [17][18] The disturbances were preceded by escalating calls for better oversight of the Metropolitan Police, extending calls which go back to the murder of Stephen Lawrence and the New Cross Fire, in relation to the deaths of black people. For instance, during the summer of 2011 there was a large nonviolent march to Scotland Yard over the summer spurred by the death of Smiley Culture, but this march was largely overlooked by the press.[19]

Placing the riots in a broader context, suspicion and resentment towards the police was attributed by one commentator to the 333 people who have died in police custody in England and Wales since 1998 without a single officer having been convicted of a crime. Other exacerbating factors include high poverty and unemployment, the growing gap between rich and poor, and the lowest social mobility in the developed world.[20][21][22]

Shooting of Mark Duggan

More immediately, the riots in Tottenham were spurred by the fatal shooting of 29-year-old Mark Duggan by police on 4 August 2011 during a planned arrest, in which one officer was injured.[23] The incident took place on the Ferry Lane bridge, next to Tottenham Hale station.[24]

The incident was referred to the Independent Police Complaints Commission (IPCC).[23] This is standard practice whenever a member of the public dies as a result of police action. It is not yet known why police were attempting to arrest Duggan, but the IPCC said that the planned arrest was part of Operation Trident, a unit which investigates gun crime in London's black community to which Duggan belonged. Operation Trident specialises in combating gun crime relating to the illegal drug trade.[12]

Friends and relatives of Duggan, an alleged cocaine dealer and member of the 'Star Gang', claimed that he was unarmed.[14] The IPCC stated that a non-police-issue handgun was later recovered at the scene.[25] Duggan's girlfriend told the Evening Standard that she was shocked to learn her boyfriend of 13 years was carrying a gun.[24]

After the shooting, the media widely reported that a bullet was found embedded in a police radio, implying Duggan fired on the police.[26] The Guardian reported that initial ballistics tests on the bullet recovered from the police radio indicate it is a hollow-point bullet which matches those issued to police.[27][26]

Protest march

On 6 August, a peaceful protest was held, beginning at Broadwater Farm and finishing at Tottenham police station.[28] The protest was organised by friends and relatives of Duggan to demand justice for the family.[12][29][30] Around 200 people participated in this protest.[11]

Incidents

6 August


TOTTENHAM

A series of disturbances by people in Tottenham followed the protest march on 6 August. Attacks were carried out on police cars, a double-decker bus and local businesses and homes from around 22:30. Police vans and officers from the Territorial Support Group attended the scene of disorder on Tottenham High Road. Stores were looted by rioters after windows were smashed.[31] A number of people were left homeless.[32] Fireworks, petrol bombs and other missiles were also thrown at police.[12] Twenty-six officers were injured, including one who sustained head injuries. Firefighters experienced difficulty reaching a burning building due to the disorder.

A BBC News correspondent said his news crew and satellite vehicle came under attack from youths throwing missiles.[33] Some news crews left the scene due to the threat of violence. A Mail on Sunday photographer was beaten and mugged.[citation needed] The police had set up a cordon around Tottenham police station and a nearby group of BBC and Sky journalists. Some of the police were on horseback.[28]

A gang of youths burnt down Tottenham's post office at 22:15. Rioters threw bottles at a car in which a family of three, including a baby, were taking shelter after being forced to flee their burning home.[32]

Wood Green

At 20:00, the rioting had spread to Wood Green, but some riot police were on hand.[32]

Tottenham Hale

The violent clashes were followed by the looting of Tottenham Hale retail park, which continued until dawn without intervention by the police.[11]

7 August

Wood Green

There was further disorder in neighbouring Wood Green, two miles away, during the early hours of 7 August, when widespread looting broke out[34] in which around 100 youths targeted high-street game shops, electrical stores and clothing chains.[35] Others ransacked local shops on Wood Green High Road.[36] A family-run jeweller was among the retailers affected.[37]

Again, the police did not intervene to stop the looting.[11]

The mostly Turkish and Kurdish shop owners along Wood Green, Turnpike Lane and Green Lanes, were said to have formed local 'protection units' around their shops.[36]

Enfield and Ponders End

On Sunday evening, 7 August, violent disturbances erupted in Enfield, to the north of Tottenham, among heavy presence of riot police.[38]

Enfield Town centre, Enfield Town Park and alleyways between there and the Palace Garden shopping centre were being guarded by police. A heavy police presence was seen outside Enfield Town railway station where people arriving were being searched for security reasons.[39]

Riot police had arrived in Enfield Town by the afternoon of 7 August as several small groups of hooded youngsters arrived in cars, buses and trains. Around 100 people were waiting in small groups in the vicinity of Enfield Town station in Southbury Road.[13]

Some disorder sparked from around 17:30; a police car in Church Street was pelted with bricks.[40] HMV's branch in Church Street was amongst the other shops that were reportedly attacked.[41] A police helicopter hovered over the area to monitor events.[13]

At around 19:00, police tackled a group of around thirty youths to push them back onto Southbury Road towards the junction with Great Cambridge Road. Police dogs were also deployed at the scene.[41] Similar action drove back approximately fifty people along Southbury Road via Queens Street, after a preceding clash with hooligans outside a nearby supermarket.[42]

At 21:30, both Metropolitan Police officers and reinforcements from Kent Police turned Enfield into a cordoned off "sterile area" and began to tackle the local disturbances.[5] These included robberies of the Enfield Retail Park.

The scenes of Enfield were 'reminiscent of Tottenham, though smaller.'[38]

Brixton

Six fire engines tackled a blaze at a Foot Locker shoe shop in Brixton.[43][44] Riot police and youths clashed near a local Currys store that was broken into during disturbances in Brixton.[5] Speaking to The Daily Telegraph, a local resident described "hundreds" of men and women entering the electrical store and emerging with TVs and other electrical goods.[45] Upon police arriving, the looters attacked, throwing rocks and the contents of bins at officers.[45] A branch of Halfords was targeted and looted by youths.[45]

One Brixton resident said: “People were coming to Brixton from outside the area. I was getting out of Brixton Tube last night about 22:30 and going up the escalator when about 10 teenagers ran up the escalator and pushed me to one side.”[46] By 11:57, both Tesco and Foot Locker were targeted by looters. Lambeth Council’s leader, Councillor Steve Reed said the mobs in Streatham "They were looters not rioters"[47] Looting had spread to Brixton in the evening.[48]

Other areas

·                    Islington: The windscreen of a police vehicle was smashed out as groups of youths caused a disturbance in Islington during the night of 7 August.[43]

·                    Oxford Circus: Overnight, the evening's violence spread to Oxford Circus, central London, as about 50 youths gathered, and damaged some local property.[5][49]

·                    Waltham Cross, Hertfordshire:Looters and rioters attacked two police cars and two jewellers in Waltham Cross High Street at around 21:50. A specialist public order unit was sent to the area, along with sections of the Bedfordshire and Hertfordshire Police Dog Unit.[50]

·                    Streatham: the T-Mobile, JD Sports and other shops were ransacked. Councillor Mark Bennett said the owner of one store in Streatham High Road was hospitalised after a mob attacked the shop.[46]

·                    Dalston: Looting was reported at Kingsland shopping centre in Dalston including JD Sports and Foot Locker.[51]

·                    Denmark Hill: A gangland fight broke out at King's College Hospital at about 8.30pm, where two victims of a minor stabbing had been admitted earlier.[51]

8 August

By 07:59, the Metropolitan Police Commander Christine Jones said: "This is a challenging situation with small pockets of violence, looting and disorder breaking out on a number of boroughs."[52] Jewellery stores across Tottenham, Enfield and Wood Green have all suffered break-ins, Professional Jewellers reported.[37] The Victoria line was closed between Stockwell and Brixton "due to civil unrest", according to London Underground.[48] Angel, Islington, Stoke Newington and Wood Green were in police lockdown.[48] All 32 boroughs of London have been placed on riot alert.[53]

Enfield and Ponders End

On the morning of 8 August, several shops in Enfield Town and in the nearby A10 retail park were vandalised and looted, and there were reports of two vehicles set on fire.[5] A large crowd of youths moved westwards, toward nearby Ponders End and wrecked a local Tesco.[54] Hundreds of riot police and canine units arrived with vans and charging at groups of teenagers until they disappeared into local side streets, smashing cars and shop windows on the way.[54][43] Looting had spread to Enfield.[48] A large Sony distribution centre was set alight and the fire destroyed the building.[55]

Walthamstow and Walthamstow Central

Over 30 youths wrecked and looted shops, including a branch of BHS, in Walthamstow Central on the morning of 8 August.[5] Looting had spread to Walthamstow.[48] A Santander branch had been broken into. A Barclays cash machine had been ripped right out of the bank.

Chingford Mount

Three police officers hospitalized after being hit by a fast-moving vehicle in Chingford Mount, Waltham Forest, at 00.45 on 8 August. The officers had started making arrests after a shop was in the process of being looted by youths.[43]

Hackney

Sporadic skirmishes were reported to have occurred between police and groups of young people in the area around Mare Street, Hackney.[56] There are also reports of petrol bombs being thrown and youths throwing bottles and contents of bins. Some bins have also been set on fire. Disturbances on-going in Hackney as the mounted and riot police charge retreating gangs.[48] Cars were on fire.[48]

Croydon

Police closed the entire area around West Croydon station on the evening of 8 August. Bricks, bottles and stones were thrown at police, and an Argos store was broken into and looted. A large furniture store, House of Reeves, which had been in Croydon since 1867,[57] was set alight and burned to the ground.[58][59][60][61]

Ealing

Some Ealing businesses were asked by police to close at 5pm.[62] On Ealing Broadway a group of 200 people[63] attacked police cars[64] and vandalised and looted shops.[63]

Later on around Haven Green, by Ealing Broadway tube station, cars and a bus were set alight and many other cars vandalised,[62] shops had their windows smashed and a supermarket was looted[65] and nearby residential properties were burgled.[66] Near Ealing Green several more shops were looted[67] and several cars torched[67] and a supermarket set alight with petrol bombs.[66] Rioters attempting to vandalise two pubs in this area were dissuaded by the customers and staff.[68] Later on hundreds of young people looted shops in West Ealing.[69]

Elsewhere in London

Rioters and looters on Walworth road in Elephant and Castle, Southwark, London

·                    Streatham: Sporadic night time riots in Streatham [70][70]

·                    Clapham: Sporadic night time riots in Clapham [70][70]

·                    Islington: Sporadic night time riots in Islington.[70][70]

·                    Clapham Junction: Minor overnight disturbances broke out. The police dispersed them.[citation needed]

·                    Camden: Minor overnight disturbances broke out. The police dispersed them.[citation needed]

·                    Harlesden: Shops looted in the town centre.[71]

·                    Peckham: A 171 bus and a shop were set on fire. A police helicopter was overhead.[48] A fire was started at a shop adjoining a Greggs bakery. [70]

·                    Bethnal Green: Running battles with police occurred in Bethnal Green.[48]

·                    Chelsea: Looters broke into an antiques store in King's Road.[51]

·                    Lewisham: Sporadic rioting occurred in Lewisham that evening, but it was quickly defeated by riot police.[72]

·                    Ealing: Fire in Haven Green park, opposite Ealing Broadway station. Shops and restaurants were damaged.[73]

·                    Barnet: About 60 youths were chased off by riot police after looting shops in Barnet in the night. [70][74] Minor disturbances occurred at the Brent Cross shopping centre. [75]

Outside London

09-08-2011 om 17:33 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
08-08-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Voltaire leerde ons dat:

«L'art de gouverner consiste à prendre le plus d'argent possible à une catégorie de citoyens afin de le donner à une autre.»


http://www.counterpunch.org/avnery08052011.html


Who Are These People? Where Will They Go From Here?

"How Godly Are Thy Tents?"

By URI AVNERY

FIRST OF all, a warning.

Tent cities are springing up all over Israel. A social protest movement is gathering momentum. At some point in the near future, it may endanger the right-wing government.

At that point, there will be a temptation – perhaps an irresistible temptation – to “warm up the borders”. To start a nice little war. Call on the youth of Israel, the same young people now manning (and womanning) the tents, to go and defend the fatherland.

Nothing easier than that. A small provocation, a platoon crossing the border “to prevent the launching of a rocket”, a fire fight, a salvo of rockets – and lo and behold, a war. End of protest.

In September, just a few weeks from now, the Palestinians intend to apply to the UN for the recognition of the State of Palestine. Our politicians and generals are chanting in unison that this will cause a crisis – Palestinians in the occupied territories may rise in protest against the occupation, violent demonstrations may ensue, the army will be compelled to shoot – and lo and behold, a war. End of protest.

* * *

THREE WEEKS ago I was interviewed one morning by a Dutch journalist. At the end, she asked: “You are describing an awful situation. The extreme right-wing controls the Knesset and is enacting abominable anti-democratic laws. The people are indifferent and apathetic. There is no opposition to speak of. And yet you exude a spirit of optimism. How come?”

I answered that I have faith in the people of Israel. Contrary to appearances, we are a sane people. Some time, somewhere, a new movement will arise and change the situation. It may happen in a week, in a month, in a year. But it will come.

On that very same day, just a few hours later, a young woman called Daphne Liff, with an improbable man’s hat perched on her flowing hair, said to herself: “Enough!”

She had been evicted by her landlady because she couldn’t afford the rent. She set up a tent in Rothschild Boulevard, a long, tree-lined thoroughfare in the center of Tel Aviv. The news spread through facebook, and within an hour, dozens of tents had sprung up. Within a week, there were some 400 tents, spread out in a double line more than a mile long.

Similar tent-cities sprang up in Jerusalem, Haifa and a dozen smaller towns. The next Saturday, tens of thousands joined protest marches in Tel Aviv and elsewhere. Last Saturday, they numbered more than 150,000.

This”] has now become the center of Israeli life. The Rothschild tent city has assumed a life of its own –a cross between Tahrir Square and Woodstock, with a touch of Hyde Park corner thrown in for good measure.  The mood is indescribably upbeat, masses of people come to visit and return home full of enthusiasm and hope. Everybody can feel that something momentous is happening.

Seeing the tents, I was reminded of the words of Balaam, who was sent by the king of Moab to curse the children of Israel in the desert (Numbers 24) and instead exclaimed: “How goodly are thy tents, O Jacob, and thy tabernacles, Oh Israel!”  

* * *

IT ALL started in a remote little town in Tunisia, when an unlicensed market vendor was arrested by a policewoman. It seems that in the ensuing altercation, the woman struck the man in the face, a terrible humiliation for a Tunisian man. He set himself on fire. What followed is history: the revolution in Tunisia, regime change in Egypt, uprisings all over the Middle East.

The Israeli government saw all this with growing concern – but they didn’t imagine that there might be an effect in Israel itself. Israeli society, with its ingrained contempt for Arabs, could hardly be expected to follow suit.

But follow suit it did. People in the street spoke with growing admiration of the Arab revolt. It showed that people acting together could dare to confront leaders far more fearsome than our bumbling Binyamin Netanyahu.

Some of the most popular posters on the tents were “Rothschild corner Tahrir” and, in a Hebrew rhyme, “Tahrir – Not only in Cahir” – Cahir being the Hebrew version of al-Cahira, the Arabic name for Cairo. And also: “Mubarak, Assad, Netanyahu”.

In Tahrir Square, the central slogan was “The People Want to Overthrow the Regime”. In conscious emulation, the central slogan of the tent cities is “The People Want Social Justice”.

* * *

WHO ARE these people? What exactly do they  want?

It started with a demand for “Affordable Housing”. Rents in Tel Aviv, Jerusalem and elsewhere are extremely high, after years of Government neglect. But the protest soon engulfed other subjects: the high price of foodstuffs and gasoline, the low wages . The ridiculously low salaries of physicians and teachers, the deterioration of the education and health services. There is a general feeling that 18 tycoons control everything, including the politicians. (Politicians who dared to show up in the tent cities were chased away.) They could have quoted an American saying: “Democracy must be something more than two wolves and a sheep voting on what to have for dinner.”

A selection of the slogans gives an impression: 

We want a welfare state!
Fighting for the home!
Justice, not charity!
If the government is against the people, the people are against the government!
Bibi, this is not the US Congress, you will not buy us with empty words!
If you don’t join our war, we shall not fight your wars!
Give us our state back!
Three partners with three salaries cannot pay for three rooms!
The answer to privatization: revolution!
We were slaves to Pharaoh in Egypt, we are slaves to Bibi in Israel!
I have no other homeland!
Bibi, go home, we'll pay for the gas!
Overthrow swinish capitalism!
Be practical, demand the impossible!

WHAT IS missing in this array of slogans? Of course: the occupation, the settlements, the huge expenditure on the military.

This is by design. The organizers, anonymous young men and women – mainly women – are very determined not to be branded as “leftists”. They know that bringing up the occupation would provide Netanyahu with an easy weapon, split the tent-dwellers and derail the protests.

We in the peace movement know and respect this. All of us are exercising strenuous self-restraint, so that Netanyahu will not succeed in marginalizing the movement and depicting it as a plot to overthrow the right-wing government.

As I wrote in an article in Haaretz: No need to push the protesters. In due course, they will reach the conclusion that the money for the major reforms they demand can only come from stopping the settlements and cutting the huge military budget by hundreds of billions – and that is possible only in peace. (To help them along, we published a large ad, saying: “It’s quite simple – money for the settlements OR money for housing, health services and education”).

Voltaire said that “the art of government consists in taking as much money as possible from one class of citizens to give it to the other”.  This government takes the money of decent citizens to give it to the settlers.

* * *

WHO ARE they, these enthusiastic demonstrators, who seemingly have come from nowhere?

They are the young generation of the middle class, who go out to work, take home average salaries and “cannot finish the month”, as the Israeli expression goes. Mothers who cannot go to work because they have nowhere to leave their babies. University students who cannot get a room in the dormitories or afford accomodation in the city. And especially young people who want to marry but cannot afford to buy an apartment, even with the help of their parents. (One tent bore the sign: “Even this tent was bought by our parents”)

All this in a flourishing economy, which has been spared the pains of the world-wide economic crisis and boasts an enviable unemployment rate of just 5%.

If pressed, most of the protesters would declare themselves to be “social-democrats”. They are the very opposite of the Tea Party in the US: they want a welfare state, they blame privatization for many of their ills, they want the government to interfere and to act.  Whether they want to admit it or not, the very essence of their demands and attitudes is classically leftist (the term created in the French Revolution because the adherents of these ideals sat on the left side of the speaker in the National Assembly). They are the essence of what Left means - (though in Israel, the terms “Left” and “Right” have until now been largely identified with questions of war and peace).

* * *

WHERE WILL it go from here?

No one can say. When asked about the impact of the French Revolution, Zhou Enlai famously said: “It’s too early to say.” Here we are witnessing an event still in progress, perhaps even still beginning.

It has already produced a huge change. For weeks now, the public and the media have stopped talking about the borders, the Iranian bomb and the security situation. Instead, the talk is now almost completely about the social situation, the minimum wage, the injustice of indirect taxes, the housing construction crisis.

Under pressure, the amorphous leadership of the protest has drawn up a list of concrete demands. Among others: government building of houses for rent, raising taxes on the rich and the corporations, free education from the age of three months [sic], a raise in the salary of physicians, police and fire-fighters, school classes of no more than 21 pupils, breaking the monopolies controlled by a few tycoons, and so on.     

So where from here? There are many possibilities, both good and bad.

Netanyahu can try to buy off the protest with some minor concessions – some billions here, some billions there. This will confront the protesters with the choice of the Indian boy in the movie about becoming a millionaire: take the money and quit, or risk all on answering yet another question.

Or: the movement  may continue to gather momentum and force major changes, such as shifting the burden from indirect to direct taxation.

Some rabid optimists (like myself) may even dream of the emergence of a new authentic political party to fill the gaping void on the left side of the political spectrum.

* * *

I STARTED with a warning, and I must end with another one: this movement has raised immense hopes. If it fails, it may leave behind an atmosphere of despondency and despair – a mood that will drive those who can to seek a better life somewhere else.

Uri Avnery is a journalist and activist with Gush Shalom. He is a contributor to The Politics of Anti-Semitism.

08-08-2011 om 10:34 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Egypte en Israël zelfde strijd...
Klik op de afbeelding om de link te volgen
 • We stellen vast dat overal ter wereld de zelfde problemen opduiken. De middenklasse die protesteert omdat ze nog maar moeilijk op een decente manier kan overleven. Plots blijken andere problemen naar de actregrond te verschuiven. Maar de huidige machthebbers bestempelen hun protesterende burgers nog steeds als een bende oproerkraaiers


  http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/the-israeli-protest-has-turned-into-a-revolution-1.377529


  The Israeli protest has turned into a revolution

  Following decades in which the public has curled up in its indifference and allowed a handful of politicians to run the country as they wished, the rules of the political game have changed.

  Haaretz Editorial

  For more than three weeks Israeli society and polity have been shaken by waves of social protest of the sort that has never been seen here before. This protest reached a new peak on Saturday night with demonstrations that saw hundreds of thousands of Israelis take to the streets. Such a display of power is apparently far from being over.

  The protest has already achieved much. It has stirred civil society to become involved, and to show solidarity following many years of complacency. It has also altered the social agenda in Israel, and political-security discourse has given way to a socioeconomic one, which has taken center stage in an unprecedented way.

  The group of young protesters has also managed to instill an element of popular democracy, managing its affairs far away from politicians and political parties. The demonstrators have shown exemplary organizational abilities, which also peaked during the latest, incredibly orderly demonstration in Tel Aviv. The group of speakers during the demonstration was impressive for its diversity.

  The themes of the protest have, to a certain extent, also managed to hit home. When the masses cry out throughout the country "the people demand social justice," it does not yet suggest an orderly and detailed socioeconomic theory or defined set of demands, but it is doubtful whether these are necessary at this stage, in the forging of a new movement.

  We are in the midst of what is increasingly shaping up to be an Israeli revolution. Following decades in which the public has curled up in its indifference and allowed a handful of politicians to run the country as they wished, with no significant involvement from civil society, the rules of the political game have changed.

  The public has realized that it has much more power and influence than it imagined. Henceforth, every prime minister in Israel will have to take into consideration this emerging force.

  It is still hard to know where this protest will lead, and how it will end. For the time being, we can be impressed by its power and the direction in which it seeks to move. We must therefore praise the protesters for the changes in perception they have already instigated and hope that they will be able to continue their efforts in the future, in the same impressive way that has characterized them to date - and bring about genuine change.

  http://wlcentral.org/node/2119  2011-08-06 Historic protest in #Israel: over 300,000 demand social justice

  The Israeli social justice movement has just gone into orbit and exploded into previously unchartered territories. According to police estimates (which tend to be conservative), 300,000 protesters took to the streets across the country in what constitutes the largest-ever protest in the country’s history. And still no coverage in the mainstream media!

  The stellar growth of the J14 movement, which was sparked when a young Israeli woman named Daphni Leef pitched a tent in Tel Aviv three weeks ago to protest against the unaffordable cost of housing in the country, has put immense pressure on the right-wing government of Benjamin Netanyahu. In just three weeks, the Prime Minister has seen his approval rating tumble nearly 20 percent, to a dismal 32 percent.

  The protests, while feeding on the widespread anger in the middle class about the unbearable cost of living, have since matured to take up a number of other progressive issues — and have now morphed into a full-blown social justice movement, contesting the free-market zealotry of Benjamin Netanyahu and the crony capitalist system that lurks behind the neoliberal edifice his government is trying to keep intact.

  According to Haaretz, Netanyahu immediately tried to play down the protests, saying the media had inflated the numbers. But the only numbers that are being inflated appear to be the economic data from Netanyahu’s government, according to which Israel is doing great. In reality, the country experienced home prices jumping some 35 percent between 2008 and 2010. Because wages remained stagnant, many families have simply been priced out of their homes.

  Years ago, current President Shimon Peres warned that Netanyahu’s economic polices would lead to “6,000 millionaires and 6 million beggars.” In recent years, his gloomy predictions appear to have materialized. Israel is now the second most unequal country in the developed world — behind only the United States. And with many middle class families spending half their income on their rent or mortgage, it was just a matter of time for the outrage to surface.

  After three weeks, there are signs that the internal cohesion of the protest movement (which is broadly representative of the Israeli middle class) might be fracturing into progressive and nationalistic cores. In the protest camps, Jewish supremacists increasingly clash with left-wing protesters demanding more attention for the Palestinian question. Some progressives are demanding the removal of racist and fascist elements within the movement.

  The swelling of the protests comes at the same time as anti-neoliberal protests in Spain and Chile have reached new heights. From Latin America to Europe and the Middle East, there is something in the air. 2011 is still in full swing.

 • 08-08-2011 om 10:12 geschreven door Vorser-Raadgever  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Kaka als onderpand

  Economische crisis, beurscrash, depressie, inflatie…ons verwondert het niet dat een systeem waarbij voetballers als onderpand worden gebruikt crasht. Dit is geen economisch systeem meer maar waanzin…

   

  http://www.express.be/business/nl/economy/spaanse-bank-geeft-ronaldo-en-kaka-in-onderpand-voor-lening-van-ecb/149976.htm

   

  Spaanse bank geeft Ronaldo en Kaká in onderpand voor lening van ECB

   

  Bankia, de grootste spaarbank van Spanje, wil twee stervoetballers van Real Madrid als onderpand gebruiken om een lening los te krijgen bij de Europese Centrale Bank (ECB). Dat meldt de Spaanse krant El Pais. Bankia - een fusie  van 7 regionale banken-   heeft snel aanvullend kapitaal nodig omdat het ternauwernood slaagde voor de Europese stresstest voor banken. Een van die 7 spaarbanken, Caja Madrid, leende Real in 2009 nog 76,5 miljoen euro om de voetballers Cristiano Ronaldo en Kaká over te kunnen nemen. De ECB wil Bankia wel uit de nood halen maar vraagt garanties.

  "Zou het zover kunnen komen dat de ECB beslag laat leggen op een van beide voetballers?” vraagt de Süddeutsche Zeiting zich af. “Theoretisch is dat mogelijk. Eerst zou Bankia bankroet moeten gaan en vervolgens zou Real niet meer in staat moeten zijn om zijn leningen af te lossen. Real Madrid zit inderdaad voor ettelijke honderden miljoenen euro’s in de schulden, maar in Spanje zijn ze er al heel lang meester in om voetbalclubs, alsof het banken zijn, met overheidsgeld van de ondergang te redden.”

  08-08-2011 om 09:51 geschreven door Vorser-Raadgever  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!  Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!