kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

07-03-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."The Belgian Prison Factory - Inc." - PART IV
HOP-HOP... Op naar de Nieuwe Legale Slavernij !! - DEEL 1


Kijk eens aan... Kijk eens aan... we kunnen hier zo stilaan op de foor onze kost gaan verdienen als notoir "piskijker" of gegradueerde toekomstvoorspeller, zoveel werd afgelopen week wel weer eens duidelijk...

Laten we dus meteen maar ~zoals het hoort~ beginnen bij het begin...

...& Aangezien het hier toch weer eens gaat over een behoorlijke turf informatie die we u even door de strot willen rammen... ~lees : u willen laten verwerken~ & dat alleen maar teneinde u uw grijze hersencellen te laten gebruiken voor wat ze eigenlijk waard zijn & ze eigenlijk moeten dienen : nadenken dus... stellen wij voor dat u voor de goede gang van zaken, even onze vorige beschouwing daarbij herneemt, kwestie dat u weet waar we het in deze ~zullen~ over hebben...

Het begon allemaal in mei vorig jaar na het lezen van volgend vrij onrustwekkend krantenbericht...

...

02/05/08 - 13u00

Privatiseer de gevangenissen

Herman De Croo wil de privaat-publieke samenwerking in de bouw en het beheer van gevangenissen opdrijven

Herman De Croo (Open Vld) is minister van staat en huidig ondervoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers


In de week van 17 april 2008 kondigde de minister van Justitie, Jo Vandeurzen, zijn penitentiair masterplan aan. Hij geeft daarin een overzicht van cijfers die aantonen dat de Belgische staat kampt met een manifest tekort aan cellen. Het structurele tekort van 1.500 cellen in penitentiaire instellingen kan volgens de minister enkel worden opgelost door het herstellen van verloren gegane capaciteit in bestaande instellingen, door uitbreiding van de bestaande sites en door het bouwen van drie nieuwe instellingen die bij voorkeur gespreid worden over de drie Belgische gewesten.

Voor de financiering van de extra instellingen wil de minister een beroep doen op 'alternatieve financieringstechnieken'. Hoewel het inschakelen van degelijke en kostefficiënte investeringsmanieren aanbeveling verdient, wil ik het debat over de constructie en het beheer van penitentiaire instellingen breder voeren. Dit is mijns inziens het uitgelezen moment om dieper te gaan nadenken over de baten van een gedeeltelijke privatisering van de Belgische gevangenissen.Nood breekt wet

Voor alle duidelijkheid, de creatie van bijkomende gevangeniscellen is een spijtige noodzaak. Vrijheidsberoving is de laatste stap die de rechter dient te zetten als alle andere (eventueel alternatieve) maatregelen ontoereikend blijken. Niemand betwist dat de beroving van de vrijheid een ingreep is die enkel kan gerechtvaardigd door een wet en de straf kan alleen maar door de rechterlijke macht worden uitgesproken.

Voor de organisatie van de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen kunnen we lessen trekken uit de ervaringen van een aantal - in het merendeel van de gevallen Angelsaksische - landen. Uit recente cijfers blijkt dat zowel het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië en ook Nederland voor een deel van het beheer van de gevangeniscellen een beroep doen op de tussenkomst van private bedrijven. De modaliteiten en de graad van privatisering verschillen uiteraard van land tot land. De privatisering van de bouw en het beheer van bepaalde gevangenissen toont aan dat de rol van de overheid herleid kan worden tot die van opdrachtgever van de werken en van een streng controleorgaan.

De privaat-publieke samenwerkingconstructies gaan mijns inziens niet ver genoeg. Uit de ervaring van landen als het Verenigd Koninkrijk en Amerika blijkt dat het beheer en management van gevangenissen en zelfs de psychologische begeleiding van gevangenen resulteert in lagere kosten per cel of bed en dat de efficiëntie van de uitbating hoger ligt bij private uitbating.Overheid, monopolist?

Vaak wordt een aantal argumenten ingebracht tegen het beheer van de gevangenissen door private ondernemingen. Het contact van private bewakers met de gevangenen blijkt de drempel te zijn die bepaalde drukkingsgroepen en politieke partijen niet durven te nemen. Het heet dat de overheid de enige is die het monopolie van geweldpleging heeft. Op voorwaarde van een goede regeling van de modaliteiten en de verplichte waarborging van de rechten van de gedetineerden kan de overheid haar rol beperken tot bemiddelen en het controleren van de instelling. Op vlak van aansprakelijkheid levert het privatiseren van gevangenissen de gevangenen zelfs een tweede aanspreekpunt op. Zij kunnen zich immers vaak niet alleen tot de overheid wenden, maar eveneens tot de private onderneming. Aangezien de organisatie van het gevangeniswezen een complexe materie is, zal het aantal spelers op de markt zich noodgedwongen beperken tot een aantal ondernemingen. Dit mag geen reden zijn om de stap niet te zetten. Het afleveren van certificaten bij de automobielinspectie en dito rijbewijzen vergen eveneens een verregaande specialisatie en gepaste lastenkohiers.

De modaliteiten van bouw en beheer kunnen perfect worden gespecificeerd in beheersovereenkomsten en gedetailleerde contracten. Het is een feit dat private ondernemingen winst willen maken. Dat is normaal. Uiteraard dient de overheid beducht te zijn voor mogelijke misbruiken en 'verproducting' van de gedetineerden. Zoiets is onaanvaardbaar en kan rustig voorkomen worden.

Door de invoering van een soort bonus-malussysteem, bijvoorbeeld bij bewezen recidive, kan de uitbater gestimuleerd en zelfs verplicht worden om de reïntegratie van ex-gedetineerden tot een succes te maken. We mogen uiteraard niet blind zijn voor de meer indirecte facetten van het inschakelen van de private sector. Het risico bestaat bijvoorbeeld dat de private actoren gaan lobbyen ten voordele van langere opsluitingtermijnen of strengere straffen. De beheersovereenkomsten kunnen ook in deze een oplossing aanreiken.

Ik pleit weliswaar niet voor een radicale ommezwaai of een vervanging van alle bestaande instellingen. Maar er dient geduldig en gedetailleerd bekeken te worden waar nieuwe private instellingen dienst kunnen doen en op welke manieren omgesprongen kan worden met de combinatie van nieuwe en bestaande instellingen. Er wordt vaak geargumenteerd dat de bestaande instellingen werk verschaffen aan een grote hoeveelheid personen. Bij privatisering kan de private onderneming bijvoorbeeld verplicht worden een groot deel van het bestaande personeel over te nemen, waarbij een overgangsstatuut het behoud van de eigen arbeidsvoorwaarden waarborgt. De private sector heeft vaak ook meer ruimte voor beloning van werknemers door middel van premies.

Deze bijdrage streeft geen volledigheid na, verre daarvan, maar ze wil wel een aantal elementen van discussie aanreiken en het debat opnieuw op gang trekken. Het baat niemand om overdreven gevoelsmatig te reageren, we moeten op zoek naar de meest (kosten)efficiënte manier om - met alle respect voor de rechten van mensen - om te gaan met de organisatie van een noodzakelijke vrijheidsberoving.

BRON : http://www.demorgen.be/

...

Nu moet u weten, in juni 2006 had Herman De Croo, samen met onze "goede vriend" Jean-Marie ~de brulboei~ Dedecker ook al eens een soortgelijk visje uitgeworpen... Al haden beiden heren natuurlijk niet op de commentaar van ACV-voorzitter Luc Cortebeeck gerekend...

...

wo 23/08/06

"Gevangenissen uitbaten door privébedrijven"

...


wo 23/08/06 - De VLD-politici Herman De Croo en Jean-Marie Dedecker willen gevangenissen laten bouwen en exploiteren door privébedrijven, maar de vakbonden schieten het voorstel af.

Als de overheid samenwerkt met de particuliere sector, kan ze de gebouwen sneller vernieuwen en de bewaking efficiënter maken, zeggen de VLD'ers.

Voorwaarde is wel dat de privé-bewakers in een duidelijk wettelijk kader werken en geen geweld gebruiken.

"Elke dag werken er nu al 16.000 privébewakers in ons land. De fouillering in Zaventem gebeurt nu grotendeels privé. Met de staat als een goede arbiter moet dat kunnen", vindt Herman De Croo (foto).

De VLD verwijst ook naar het buitenland. In Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland zijn de gevangenissen al deels geprivatiseerd.

Justitiespecialist Tony Van Parys van CD&V vindt het voorstel om de bouw van gevangenissen uit te besteden bespreekbaar.

De exploitatie door privébedrijven ziet hij voorlopig niet zitten."Privatisering leidt tot dwangarbeid"

"De overheid geeft weinig middelen en volgt de situatie te weinig op. De enige winst die privébedrijven kunnen maken, halen ze uit het laten werken van de gevangenen", zegt ACV-voorzitter Luc Cortebeeck.


Cortebeeck wijst er op dat gevangenen voor hun werk geen rechten opbouwen en slecht betaald worden.

Vaak moeten ook de gevangenen die niet tot dwangarbeid veroordeeld zijn, werken in erbarmelijke situtaties.

"Dat is officieel vastgesteld. De regeringen waar dergelijke gevangenissen bestaan, staan op de zwarte lijst van de internationale arbeidsorganisatie in Genève, omdat ze de internationale sociale regels schenden", weet Cortebeeck.

Ook de socialistische vakbond schiet het voorstel af. De bewakingssector reageert positief.

BRON : http://www.vrtnieuws.be/

...

Op 5 mei vorig jaar ~2008 om precies te zijn~ gaven we hierover onze opinie weg in de volgende stichtende beschouwing "The Belgian Prison Factory - Inc." ofte... "Privatiseer de gevangenissen" - PART I & het vervolg daarvan, "DEEL 2", met vervolgens naderhand als 2 kleine extra'zz "The Belgian Prison Factory - Inc." PART II : Vanaf heden : "Guantanamo nù ook in België !!" & ″The Belgian Prison Factory - Inc.″ - PART III - Human Rights & Belgistan ?!... Uh ?!... Qué ?!....

Na het lezen van vorige stichtende schrijfsels van onzer kritische hand, komen we nu aan het 2de deel van uw huiswerk als lezer. ...& Dat is, de volgende denkoefening die we hierbij van u als lezer verwachten... het grondig bestuderen van de afbeelding[*] hieronder & in 't bijzonder wat er daar op vrij cynische wijze verwoord staat...

----------
[*] ...Overigens een ontwerp voor een A0-affiche van onze eigenste "Uzine à Broll". U kunt overigens deze adffiche "van-de-veurniet" downloaden door de afbeelding in kwestie aan te klikken... Het afprinten van deze kleinigheid kan gebeuren op een simpele planafdruk bij de betere copy-shop te vinden... Dàt & het ophangen zijn echter uw deel, wij hebben ons deel gedaan met ze te maken & de beschouwing(en) die er aan vast hangen te schrijven !!
----------...& Nu u deze twee huiswerkjes ~het lezen van onze eerste beschouwing hierover & het bestuderen van de bijgaande afbeelding~ achter de rug hebt & we hopen natuurlijk dat u daarbij zich in niets van uw levendige verbeelding hebt laten beperken, kunnen we verder met PART IV, ons vervolg van deze heikele & toch wel wreed penibele historie...

"The Belgian Prison Factory – Inc." - PART III - HOP-HOP... Op naar de Nieuwe Legale Slavernij !!

Zoals reeds gezegd, wij voelden het al langer aan ons water, dat het allemaal die richting uitging & dat dit er dus wel degelijk zat aan te komen... & inderdaad, wat verscheen er enkele dagen geleden in onze pers ?!...

♪♫ ... Ta-ta-rrr-ata-tàààà... ♫♪

...

Opinie

maandag 02 maart 2009

Gevangenis in privéhanden

PUBLIEK-PRIVATE GEVANGENISSEN ZIJN DE OPLOSSING


commentaar bij de foto : De gevangenis van Gent. © Eric de Mildt

Wil België de problemen in het gevangeniswezen aanpakken, dan is een systeem van publiek-private samenwerking onvermijdelijk, vinden HERMAN DE CROO en CARINA VAN CAUTER. Groot-Brittannië bewijst dat het kan.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) beweert dat op het vlak van justitie, en dus ook op het vlak van strafuitvoering, in de afgelopen tien jaar niet veel is veranderd. Dat is een boude en op sommige domeinen overdreven uitspraak. Wat misschien wel waar is, is dat het zeer moeilijk blijft om te raken aan een aantal heilige huisjes binnen justitie. Publiek-private samenwerking in het gevangeniswezen is daar een van. De studie van voorbeelden in het buitenland, onder meer tijdens een studiereis van Carina Van Cauter en Herman De Croo in Groot-Brittannië, toont nochtans zeer duidelijk aan dat veel van die bezwaren geheel onterecht zijn.

Midden jaren 80 kampte Groot-Brittannië met een gigantische overbevolking in zijn gevangenissen. De bouw van nieuwe penitentiaire instellingen was noodzakelijk, maar de overheid beschikte, mede door de toen heersende economische crisis, over onvoldoende middelen. De Britse regering nam toen een omstreden beslissing en stemde in met de bouw van nieuwe gevangenissen en de uitbating ervan door niet-publieke instanties. Vandaag werken de publieke overheid en private spelers samen in een goede verstandhouding. Het Verenigd Koninkrijk telt vandaag twaalf penitentiaire instellingen die worden gerund door een private partner. Momenteel is een kleine 10 procent van alle gevangenissen in niet-publieke handen.

De publiek-private samenwerking in Groot-Brittannië betekent niet dat de overheid zich terugtrekt, integendeel. De overheid legt voorwaarden op en het is nadien aan de private spelers om na te gaan of ze kunnen voldoen aan de gestelde eisen, die zowel van kwalitatieve (opvang en begeleiding) als van kwantitatieve (capaciteit, oppervlakte) aard zijn. Eens een private partner akkoord gaat met de opgelegde voorwaarden, moet hij die nauwgezet volgen. In haar contracten legt de overheid immers boetes op, als een gedetineerde ontsnapt of probeert te ontsnappen uit de gevangenis, als een gedetineerde zelfmoord pleegt of als de gedetineerde of bezoekers erin slagen verboden voorwerpen of producten binnen te smokkelen in de gevangenis. De overheidscontroles en de daaraan verbonden financiële gevolgen zijn onmiskenbaar veel strenger dan in een publieke gevangenis.

De publiek-private samenwerking heeft mee de overbevolking in de Britse gevangenissen binnen de perken kunnen houden. De samenwerking versterkt ook de competitiegeest. De publieke en de privésector gingen na hoe ze het gevangeniswezen zo efficiënt mogelijk kunnen managen. Onderzoek brengt nog een aantal andere opvallende verschillen aan het licht. Het aantal ontsnappingen ligt met 4 tegen 20 beduidend lager dan in publieke gevangenissen. Het personeel is tevredener in private instellingen, er werken meer vrouwen en er is sprake van minder agressie tegenover het bewakingspersoneel.

Bovendien verloopt de planning en de bouw van nieuwe cellen in Groot-Brittannië veel sneller. Binnen de twee jaar kan een nieuwe instelling worden opgetrokken. Dat staat in schril contrast met de situatie in ons land. Enkele frappante voorbeelden illustreren dat. Eén jaar na de goedkeuring van het Masterplan Gevangeniswezen zijn er slechts 12 nieuwe cellen bijgekomen in één gevangenis, die van Turnhout. De geplande bouw van een gesloten instelling voor geïnterneerden is opnieuw uitgesteld omdat de vorige minister van oordeel was dat de plannen moesten worden getoetst aan de exploitatienormen van een psychiatrisch centrum. Tot vandaag is nog geen enkele steen gelegd.

Een pleidooi voor samenwerking betekent in geen geval dat de strafuitvoering uit handen wordt gegeven. De zorg en bewaking van gedetineerden is en blijft een kerntaak van de overheid en de overheid moet te allen tijde de teugels strak in handen blijven houden.

We stellen echter vast dat de inhaaloperatie die in België nodig is zulke proporties aanneemt dat de inbreng via publiek-private samenwerking onvermijdelijk is. We hoeven geen schrik te hebben van deze oefening. Vandaag levert de private bewakingssector heel wat diensten die de politiediensten ontlasten. Dat leidt noch tot manifeste machtsoverschrijdingen, noch tot kwaliteitsvermindering van de politie- en veiligheidszorg. Waar wachten we dus op?

Herman De Croo is minister van Staat (Open VLD),
Carina Van Cauter is volksvertegenwoordiger (Open VLD).

BRON : http://www.standaard.be/

...

Vooraleer we hier dus verder gaan met hierover een ferme boom op te zetten, misschien eerst even een "woordje uitleg" waarom we dit eigenlijk allemaal doen...

Wèl, het antwoord hierop is in wezen nogal vrij simpel... Wij van KITOKOJUNGLE, de énige èchte "Fractie der Hangmatsocialisten" houden het nogal graag beschaafd & dan bedoelen we dat ook op elk gebied. We zagen dit menswaardige beschavingsniveau van een beschaafd land anno 2009 in een vrije Westerse wereld, dus ook graag doorgetrokken op alle sporten van de maatschappelijke ladder & in alle uithoeken van het maatschappelijke leven... & Aangezien we in een maatschappij leven waar gevangenissen daar nu eenmaal ~& jammer genoeg~ een zeer beperkt deeltje ~liefst zo klein mogelijk~ van uitmaken, zagen we dit beschavingsniveau toch ook wel enigszins graag daar doorgetrokken... Wat in simpele mensentaal wil zeggen : we hebben het nogal voor menswaardige gevangenissen & nog meer voor een menswaardig gevangenissysteem !!

Wie reeds op een bepaalde manier iet of wat, zowel van dichtbij... of zelfs van héél ver met "Hét Belgische Gevangeniswezen" heeft te maken gehad, die weet maar al te goed dat "Hét-Ganse-Boeltje-dààr" reeds gedurende een aantal deccenia zwaar verziekt is, om niet meteen te zeggen "op sterven na dood" is... & dat kan niet anders, want men heeft er in die 10-tallen jaren ook nooit ècht iets aan elk van de aanwezige problemen gedaan...

Een vraag die hierbij terecht mag gesteld worden ~& zeker gezien het opinie-stuk dat zopas verscheen~ is...

Is dit niet allemaal zo een beetje zéér bewust in die richting opgeschoven ?!... & enkel & alleen ook maar met die bedoeling ?!...

Kijk !! Als onze Blauwe Liberale Vrienden ~"Powered By Capital"~ met grandioze ideeën zoals "privatisering" aan komen huppelen, dan kan je er vergif op innemen, maar die jongens hebben dan geld... wat zeggen we... smakken poen &/of een heuse goudmijn geroken... & Geloof het of niet, zo ook weer deze keer !!

...Dit ganse "project" kan dus zo meteen worden aangebracht op het duurste & mooiste "reclame"-papierke dat er in de handel is te vinden ~kwestie van 't de juiste presence te geven natuurlijk~ zodat 't ganse "idee" zichzelve "verkoopt"... & Doe daar voor de afwerking nog eens het wervende vakmanschap & de professionele small-talk van een paar handige reclame-boy's & -girls bij & je kijkt zo aan tegen een wervende reclame-brochure van een veelbelovend ~financieel~ project met ~natuurlijk~ niks anders dan "grote" ~vooral financiële~ voordelen voor elk van ons...

Geef toe, zo lijkt 't er wel op... alsof dat ie-der-één er alleen maar voordeel bij heeft, wat in werkelijkheid alles behalve het geval is !! ...& Wij refereren & verwijzen daarvoor alleen maar naar onze vorige afbeelding & we rekenen daarbij zo'n beetje op uw levendige fantasie bij 't "levendig voorstellen" van dit ganse plaatje... & Maak u geen zorgen, tegen het einde van deze reeks hebben we deze stelling met èchte voorbeelden uit de praktijk onderbouwd !!

Want, deze medaille heeft natuurlijk ook een keerzijde... 'n overigens minder fraaie keerzijde... & het lijkt er wel op alsof men die ons persé wilt onthouden, wat natuurlijk buiten ons, KITOKOJUNGLE gerekend is...

Dus sta ons toe dat we in deze reeks onze rol hierin beperken tot het duiden van de minder fraaie keerzijde van dit ganse "idee"... De voorstanders zullen de voordelen ervan al wel dik genoeg in de verf hebben gezet, dus daaraan hoeven wij hier al niet mee te doen !!

...& Onze eerste bedenking daarbij is : Vergeten we daarbij al niet iets ?!...

"Er moeten dringend nieuwe gevangenissen bij komen !!" ...'t is de bon ton om daarmee te pas & te onpas te duiden dat je tegen criminaliteit bent & voor een hardere aanpak !! Màààrr... komt het nooit bij u op om de vraag eens anders te stellen !?... Misschien moesten we gewoon wat minder mensen naar de gevangenissen sturen, want wie komt daar in feite beter uit dan dat ie binnen gaat ?!... Een enkeling misschien... & de rest ?!... Die komt er gewoon slechter uit !! Misschien moesten we om die goede reden ook maar meteen een hoop mensen uit de gevangenis halen, of ze gewoon buiten houden, omdat die daar bijvoorbeeld helemaal niet horen te zitten !! Er zijn zo intussen genoeg alternatieven die al bij al drastischer & véél effectiever zijn dan een ~zinloze~ gevangenisstraf... toch voor een heel pak delicten !

Voor u mij ervan verdenkt dat ik pro-criminaliteit ben & tégen een "harde" aanpak... voor alle duidelijkheid & elk misverstand hier omtrent te voorkomen... dat is niet zo ! Ik ben ook géén voorstander van "ongestraft" te laten begaan... integendeel zelfs ! ...& u zult me ook niet horen beweren dat een welbepaald deel van de misdadigers géén afzondering & uitsluiting van de samenleving behoeft, ook dat is niet zo ! Maar wat ik hier als eenvoudige denkoefening kom te maken, is wel iets compleet anders dan iedereen zomaar voor "weet-ik-veel-wat" ~& soms is dat voor 't minste~ eventjes wat tijd in de gevangenis laten door te brengen...

Mochten we die optel- & aftreksom durven te maken, kijken we misschien totaal anders tegen het gegeven van "straffen" & "gevangenisstraf" aan... Dan moeten er misschien wel géén nieuwe gevangenissen bijkomen... dan is er misschien zelfs terug plaats over, omdat er ook alternatieve mogelijkheden naar voor zullen komen die geen écht klassiek penitentiair systeem meer behoeven... Dan kunnen de gemoederen in de Belgische gevangenissen wat kalmeren... zowel bij zij die er werken, als bij zij die er ~momenteel alleen maar~ zitten te zitten...

...& We zijn daarbij ook niet de enige die zich dat afvragen...

...

30/01/09 - 07u53

De Stefaan De Clerck van 1996 en die van 2009

Kristel Beyens is als criminoloog verbonden aan de Vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

Het plan van justitieminister De Clerck (CD&V) om tegen 2016 de gevangeniscapaciteit met 1.500 cellen uit te breiden roept vragen op. En niet alleen over centen. Specialiste Kristel Beyens brengt De Clercks eerste termijn op justitie in herinnering: 'Het valt me op dat er, 13 jaar later, van een discours dat pleit voor een spaarzaam gebruik van vrijheidsberoving nog maar weinig overblijft.'

Toen ik in De Morgen las dat minister van Justitie Stefaan De Clerck bij de presentatie van zijn gevangenisplan zijn voorganger Vandeurzen bedankte door te stellen dat er "voor de allereerste keer een globale visie is ontwikkeld", was ik toch wel erg verwonderd over zoveel bescheidenheid (DM 29/1). Vandeurzen heeft inderdaad heel wat denkwerk verricht in zijn beleidsnota's en zijn 'Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden'. Toch wordt de waarheid geweld aangedaan met de stelling dat er nooit voorheen een globale visie is ontwikkeld op het gevangenisbeleid in België.

In juni 1996 stapte toenmalig minister van Justitie Stefaan De Clerck naar het parlement met zijn 'Orientatienota strafbeleid en gevangenisbeleid'. Deze nota werd indertijd alom geprezen omdat ze na jaren, of beter decennia van non- of wanbeleid op justitie, voor het eerst een coherente beleidsvisie ontwikkelde, die moest bijdragen tot een samenhangend en kwaliteitsvol straf- en strafuitvoeringsbeleid. Een aantal voor die tijd revolutionaire bakens werd hierin uitgezet, waarvan er een heel aantal zijn gerealiseerd door zijn opvolgers.

Als ik in mijn archieven duik en de nota erop nasla, dan vind ik op pagina 17 een paragraaf, getiteld 'grenzen aan de groei'. Ook meer dan tien jaar geleden wordt al vastgesteld dat de situatie in de gevangenissen 'muurvast' zit, dat er een structurele oplossing nodig is voor het probleem en dat dat in de eerste plaats een politieke keuze vereist. De Clerck stelt daar nog dat het bestrijden van capaciteitstekort door nieuwe gevangenissen te bouwen misschien wel de meest voor de hand liggende beleidsoptie is, maar tegelijk vraagt hij zich af of het ook de meest aangewezen oplossing is. Hij kiest voor een andere optie, namelijk het streven naar een meer resultaatgericht strafbeleid en strafuitvoeringsbeleid, met een vermindering van de gevangenisinput als wenselijk gevolg (eigen cursivering). Verder volgt er nog een pleidooi tégen het opsluiten van burgers als antwoord op normovertredend gedrag. Opsluiting als middel om meer veiligheid in de samenleving te waarborgen lijkt vaak eerder op symptoombestrijding dan probleemoplossing, klinkt het terecht. Hij kiest dus voor een reductionistisch strafbeleid, dat pleit voor een zo spaarzaam mogelijk gebruik van vrijheidsberoving door het toepassen van zowel een 'voordeurstrategie' (het beperken van de instroom in de gevangenissen door het gebruik van andere straffen) als een 'achterdeurstrategie' (het stimuleren van de uitstroom uit de gevangenissen).Dutroux

Na het uitbreken van de zaak-Dutroux in augustus 1996 wordt op de ministerraad van september 1996 beslist tot het bijbouwen van twee gevangenissen... Daarna is er door opvolger Marc Verwilghen in 2001 nog een poging gedaan om een maximum op de gevangeniscapaciteit te zetten, maar dat voorstel sneuvelt in de besprekingen in het parlement. Met het aantreden van voormalig minister van Justitie Vandeurzen wordt resoluut de kaart getrokken van een krachtdadige, geloofwaardige strafuitvoering, die komaf maakt met het probleem van de overbevolking, zodat er geen wachttijden of periodes van straffeloosheid meer zouden zijn.

Het valt me op dat er, 13 jaar later, van een discours dat pleit voor een spaarzaam gebruik van vrijheidsberoving nog maar weinig overblijft in de tussenkomst van minister De Clerck. Hij toont zich een loyaal partijgenoot die het beleid van zijn voorganger overtuigd voortzet. Wie kan er trouwens géén oren hebben naar de problemen die de overbevolking teweegbrengt voor gedetineerden en personeel? Niemand die het in zijn hoofd haalt om te stellen dat we onze gedetineerden moeten blijven opsluiten in mensonwaardige omstandigheden in gevangenissen die dateren uit de 19de eeuw (!), zoals die van Vorst en Sint-Gillis. Ik hoor de minister dus graag zeggen dat deze uitgeleefde gevangenissen, die nog ontworpen zijn vanuit een filosofie van eenzame opsluiting, die vandaag totaal achterhaald is, op termijn eindelijk vervangen zullen worden door infrastructuur die beantwoordt aan de noden van een moderne gevangenis, die ruimte biedt voor het voeren van een gediversifieerd regime, dat rekening houdt met de behoeften van verschillende groepen gedetineerden.

Als mensen dan toch van hun vrijheid beroofd worden, is het de plicht van de overheid om deze vrijheidsberoving op een zo humaan mogelijke manier te laten gebeuren. En daar wordt via de voorgestelde renovatie en uitbreiding op een eerste niveau aan gewerkt. De enige kritiek van de oppositie is dat het plan te duur is en daardoor onuitvoerbaar. Extra cellen kosten geld, veel geld, en dat is in het verleden de belangrijkste, ik vrees de enige reden, geweest waarom er in België geen cellen zijn bijgebouwd. Elke minister, ook Vandeurzen, heeft in het verleden echter gesteld dat de gevangenisstraf een "ultimum remedium" moet zijn, de laatste optie, als alle andere pogingen of mogelijkheden hebben gefaald of niet aan de orde zijn.

Maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het reductionistische gedachtegoed vaak op een oneigenlijke manier is aangewend om een 'goedkoop' beleid te voeren. En dat heeft op termijn als een boemerang gewerkt, want er is nooit écht gekozen voor een reductionistisch beleid. De alternatieven voor de vrijheidsberoving konden nooit rekenen op zoveel middelen als het gevangeniswezen. Er is de laatste jaren wel heel wat geïnvesteerd in de justitiehuizen, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de straffen in de gemeenschap, maar niet voldoende. In december 2008 stonden de justitieassistenten op straat omdat er personeelsgebrek was. Het personeel dat zich moet bezighouden met de uitvoering van het elektronisch toezicht, staakt omdat de verplaatsingskosten niet tijdig worden terugbetaald. De werkstraffen worden uitgevoerd in de gemeenschap en ook deze diensten krijgen onvoldoende of geen middelen. Beloftes zijn gemaakt, en ook in het plan van Vandeurzen lees ik dat hij de vaste wil had om alternatieve straffen te bevorderen.

Opvallend in heel dit verhaal is dat de vraag naar de zinvolheid van de gevangenisstraf totaal naar de achtergrond verdwijnt, wat de poort openzet voor het expansionistische beleid waar nu voor gekozen is. De omvang van de gevangenispopulatie, en dus ook de overbevolking, wordt voorgesteld als een gegeven, als iets onontkoombaars, waar men weinig of geen vat op heeft. Het opsluiten van mensen is echter het resultaat van een selectieproces dat gebeurt op alle verschillende niveaus van de strafrechtsbedeling. Het blijkt moeilijk strafrechters, onderzoeksrechters en onderzoeksgerechten, die de beslissingen tot vrijheidsberoving nemen, te beïnvloeden en te overtuigen van het reductionistische gedachtegoed. Criminaliteit en bestraffing zijn echter in de eerste plaats maatschappelijke fenomenen, die niet in een vacuüm gebeuren. Daarom is het zo noodzakelijk om het fenomeen van de stijgende gevangenispopulatie te onderzoeken: gaat het om een stijging of een wijziging van de criminaliteit? Gaat het om een mentaliteitswijziging bij de rechters? Spreken rechters langere straffen uit omdat ze vrezen dat de gevangenisstraf toch niet wordt uitgevoerd? Goede en recente gegevens hierover zijn ontoereikend om deze vragen te beantwoorden. Als we niet precies weten hoe het selectieproces verloopt dat leidt tot opsluiting, hoe kan er dan een goed strafbeleid gevoerd worden?

BRON : http://www.demorgen.be/

...

...& Mogen we dit alles nu niet bijzonder verontrustend vinden ?!... Want op de één of andere ambetante manier kunnen wij ons immers niet van de indruk ontdoen, dat het eerste deel van dat huiswerk alles behalve gedaan is... Zoals Kristel Beyens in haar uiteenzetting stelt :

"Opvallend in heel dit verhaal is dat de vraag naar de zinvolheid van de gevangenisstraf totaal naar de achtergrond verdwijnt, wat de poort openzet voor het expansionistische beleid waar nu voor gekozen is."

Men is dus op justie alles behalve bezig geweest om dit alles te "her-denken" &/of te "hervormen" naar iets actueels & hedendaags van 't jaar "Ons Heren 2009" !! Men vergeet immers daarbij te vermelden dat onze strafuitvoering & haar faciliteiten nog steeds hoofdzakelijk dateren uit het post-Napoleonistische tijdperk... dat is eind 19de eeuw !!

Wanneer men het nu al compleet falende Belgische Gevangeniswezen voor een stuk gaat privatiseren, zonder eerst komaf te hebben gemaakt met de fouten van dat oude straf(fen)systeem, bestaat er dus veel kans dat men dit systeem gewoon ongewijzigd ~mèt àl zijn fouten & minpunten~ zal verder zetten & dat strafrechtsbedeling in de toekomst zo wie zo a priori in hoofdzaak zal toegespitst worden op detentie in gevangenissen, in plaats van op eventuele alternatieve straffen zoals taakstraffen & diens meer ...& Als kers op de taart gaat men dan de strafuitvoering op de koop toe ook nog eens dus door anderen ~derden~ laten bestieren[*], wat volgens ons al op zich gewoon om moeilijkheden vragen is...

----------
[*] variante van besturen : eerder naar eigen goeddunken & welbevinden [voor eigen voordeel] behartigen...
----------

Met andere woorden, men zal nu eens voluit "winst" gaan maken ~&/of toelaten om dat te doen~ op reeds bestaande menselijke ellende, "winst & profijt" die dus voor een stuk gaan gegenereerd worden op nog méér menselijke ellende & al bij al vragend ~lees : bijna smekend~ om allerhande misbruik...

Trouwens op zich vinden wij het al héél moreel verwerpelijk dat een Staat zulks al uit handen geeft !!

Onze ongeoorloofde &
vervelende commentaar
[*]...

----------
[*] Gelieve voor de goede orde volgende commentaren louter als "denkoefeningen" te beschouwen...
----------

Hoe zou u het vinden indien een multinational zou besluiten om zich wereldwijd met gevangenissen in te laten ?!... & welke controle zou een piepklein Staat-jeuh als België hierop dan nog kunnen hebben ?!...

Strafrechtsbedeling & het geweld dat hier mee gepaard gaat, was tot hiertoe een privilége van de Staat & het hoort in feite ook nauwgezet door de Staat gecontroleerd & in handen te worden gehouden. Wanneer je die "macht" echter aan derden ~in dit geval privé-handen &/of aan een Concern~ gaat toebedelen, begeef je je als Staat op zéér glad ijs. Er zijn ten andere intussen méér gevallen bekend van waar het mis liep, dan van waar het goed ging !! Het lijkt ons dan niet als onbelangrijk van daaruit ook te leren & z'n conclusies te trekken...Einde DEEL 1 ...wordt vervolgd...!!

07-03-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Gevangenissen & detentie
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."The Belgian Prison Factory - Inc." - PART IV
HOP-HOP... Op naar de Nieuwe Legale Slavernij !! - DEEL 2

Begin DEEL 2 ...Het vervolg...!!...& In dit alles ~het grote privatiseringsplan~ missen wij een wetenschappelijke onderbouwing & dat is ook iets wat ons zo géén klein beetje verontrust. Er zijn in het verleden & zeker de afgelopen jaren méér dan genoeg wetenschappelijke studies gemaakt, waaruit blijkt dat gevangenisstraf niet altijd als "dé oplossing" voor het probleem in kwestie moet naar voor geschoven worden... Er zijn ten andere ook genoeg studies die bewijzen dat zinloze straffen het averechts effect hebben... & we merken dat er bij dit alles daar weinig of geen rekening mee is gehouden, laat staan aandacht voor is...

Trouwens zoals Minister van Justitie Stefaan De Clerck nogal stevig op z'n pedalen gaat staan in die ganse planning, krijgen wij eveneens de ambetante indruk dat het reeds lang een uitgemaakte zaak is... kortom 'n hete patat die men trouwens zo rap mogelijk kwijt wil zijn, wat er simpelweg op neer komt : dat privatiseringsplan zo snel mogelijk doordrukken om er toch maar geen tegenwind of tegengas op te krijgen !!

Wij zouden anders wel eens graag weten "hoe" & "waar" dat project wetenschappelijk onderbouwd is ?!... & wie allemaal zijn adviezen daarin gegegeven heeft ?!... & nog belangrijker : wie daarin ook niet gehoord werd omwille van mogelijk tegenovergestelde adviezen ?!...

Zo blijven er een hoop hiaten zitten waar we in dit "plan" ook geen oplossing voor zien, laat staan een oplossing voor vinden...

We zetten ze hierbij even voor u op een rij...

Onze ongeoorloofde & vervelende commentaren[*]...

----------
[*] Gelieve voor de goede orde volgende commentaren louter als "denkoefeningen" te beschouwen...
----------

Een 1ste...


◄1► Als er op het huidige Belgische Gevangeniswezen al weinig of géén èchte controle mogelijk is door haar eigenste "Federale Bestuur", noch door politici & noch door de Regering... wat zou er dan door dat zelfde "Federale Bestuur", dié zelfde politici & dié zelfde Regering dan wel aan enige daadwerkelijke & effectieve controle kunnen gebeuren bij een efficient draaiende & daartoe gespecialiseerde private derde, die zich volgens ons wel degelijk & grondig zal voorbereiden op dat soort controle-momenten ?!...

Er is dus ons inziens, weinig of géén slaagkans op een gedegen controle !!Een 2de...


◄2► Net hetzelfde wat betreft de huidige regelgeving die op dit moment bij de Belgische strafuitvoering gehanteerd dient te worden... Ook deze is gezien haar inadequaat-zijn & haar overjaars-oud zijn, dringend aan herbronning & herziening toe... Ook hier is de huidige controle op correcte naleving hiervan quasi onbestaande of NIHIL... & ook hier is "reglementering" eerder terug te vinden onder de letter "W" van willekeur...

Blijkbaar is er & wordt er quasi weinig of niet nagedacht over die huidige regelgeving & "waar" & "hoe" deze te vernieuwen... 't Is precies alsof men daar als "Belgische Staat" nu ook niet meer "hoeft" over te gaan nadenken, aangezien het hele zootje toch zal geprivatiseerd worden !! Wat volgens ons alleen maar kan leiden tot nog meer misbruiken !!

Gaat dit soort regelgevingen in de toekomst dan overgelaten worden aan de vrije markt of aan de Staat of aan de instelling in kwestie ?!... & "wie" & "hoe" zal men deze regelgeving opstellen & bepalen ?!... & "wie" & "hoe" zal men de naleving van deze regelgeving dan controleren ?!...Een 3de...


◄3► ...& Dreigen we bij dit alles zo ook niet méér & méér te verglijden naar een nog grotere klassejustitie dan dat het op dit eigenste ogenblik al is ?!... Wie dus geld genoeg heeft om zijn/haar "recht te laten geschieden" met behulp van een batterij zwaar betaalde advocaten & "experten", die blijft hoogstwaarschijnlijk ook netjes buiten de gevangenis...& wie de pech heeft van arm te zijn & dus geen geld blijkt te hebben voor dit alles van "gespecialiseerde rechtspraak" die heeft dan echter brute pech, wat inhoudt : "ga direct naar de gevangenis - u ontvangt geen 400€ !!"...

U begrijpt dan ook waarschijnlijk dat alle toekomstige uitspraken vanaf nù, dan al iet of wat belast zullen zijn met strafvorderingen die dan vooral resultaat-gericht zijn met betrekking op een strafuitvoering binnen de "nieuwe detentiegemeenschap", kwestie van... "omdat-onze-nieuwe-gevangenissen-moeten-renderen-!!"...

Alternatieve straffen zullen ~volgens ons~ aldus naar de achtergrond verdrongen worden... & zullen mettertijd dus ook terug verdwijnen &/of minder toepasselijk worden geacht... wegens, inderdaad opnieuw... "omdat-onze-nieuwe-gevangenissen-moeten-renderen-!!"...Een 4de...


◄4► In het verlengde van het vorige & ook zoals door De Heer De Croo reeds aangehaald : in hoeverre gaan er geen ~politieke &/of zelfs financiële~ drukkingsgroepen onstaan die gaan ijveren voor het invoeren van langere & effectievere straftijden in plaats van taakstraffen &/of voorwaardelijke straffen ?!... net zoals de kans bestaat dat er in de toekomst gepleit gaat worden voor een effectieve gevangenisstraf voor vanalles & nog wat ?!...Een 5de...


◄5► Last bot not the least, het heikele punt van "De Nieuwe Legale Slavernij" in deze... 't Is eigenlijk iets, waar het voor ons zo allemaal een beetje begint naar te ruiken...

Zo zien wij met het systeem dat men wil invoeren, helaas-helaas maar al te veel gelijkenissen met het huidige Amerikaanse Systeem & dus hélaas ook de daarbij horende vele misbruiken die er op dit ogenblik bij dat soort geprivatiseerde gevangenissystemen maar al te vaak heel toevallig aan vast hangen... Daar waar dit fenomeen zich bij Overheidsbesturen veel minder of zich zelfs niet voordoet !!

Mensen tijdens hun detentie laten werken &/of verplicht DOEN werken & dan nog tegen uurlonen die schandalig laag zijn ~15 dollarcent per uur in de US !!~, ruikt & neigt nogal sterk naar "De Nieuwe Legale Slavernij" zoals die in het huidige Amerika schering & inslag is...

Voor men 't weet wordt het rendabeler van mensen naar de gevangenis te sturen & hen vervolgens daar ~zéér~ lang te houden omdat ze daar geld opbrengen !!

...& *CYNICAL* U gelooft 't of niet, als 't er op aankomt kunnen we zelf zo voor de vuist weg wel een hoop "gegronde educatieve redenen" aanhalen om iemand z'n gevangenisstraf met weken, maanden, zelfs jaren te verlengen ook......& Voorlopig als laatste, een 6de...


◄6► Wanneer we al onze voorgaande pijnpunten bij elkaar plaatsen, komen we aan de andere vraag : Welk is eigenlijk het doel & de bedoeling van dit alles ?!... Is het niet in de eerste plaats de bedoeling van misdaad te voorkomen ?!... & dient een "straf" eigenlijk niet verhoudingsgewijs te staan met het gepleegde feit ?!... Met als uiteindelijk doel, recidieve te voorkomen ?!... Besteden we dus met de privatisering van het "Belgische Gevangeniswezen" niet aandacht aan het verkeerde ?!... We zien niet in waarom een private instelling beter werk zou verrichten dan een bestuurlijke, tenslotte heeft "geprivatiseerd gevangeniswezen" ook géén baat bij minder gevangenen, dit in tegenstelling tot een "Bestuurlijk Gevangeniswezen"...

Ons inziens gaat men aldus "rehabilitatie" ondergeschikt maken aan een "economisch" model om "gevangenisstraffen" & daarbij aansluitend, "Het Belgische Gevangeniswezen" an sich rendabel te maken... Iets wat ons inziens niet de hoofdzaak is, laat staan het doel of de bedoeling.

Zoals door ons reeds gezegd & hierbij voor de duidelijkheid nog eens herhaald... Dit zijn slechts "denkoefeningen"... Meer bepaald zijn het "denkoefeningen" die buiten de enenergie van het er over nadenken niets kosten & dat in schril contrast met de toch wel wilde & vooral grootse plannen van de voorstanders van "privatisering" die ook stukken van mensen ~lees MILJARDEN €URO'zz~ zullen kosten !! ...& Voor de duidelijkheid, al die miljarden zullen er ook aan terug verdiend moeten worden, want alleen voor niets gaat de zon op bij onze Blauwe Vrienden "Powered by Capitalism"...

Het zijn overigens dit soort van denkoefeningen waarvan we vermoeden, dat ze in deze niet werden gemaakt door De Heer De Croo, Carina Van Cauter & al die andere grote voorstanders van deze privatiseringsgedachte... Volgens ons is men daar eerder bezig met het uittellen van hun toekomstige winst, onder het mom van het rendabel maken van "het Belgische Gevangeniswezen" dan dat men daar bezig is met justitie & detentie een andere inhoud te geven...

...& Volgens onze bescheiden mening geeft men met deze privatiseringsgedachte eerder aan dat men eerder de weg van "repressie" inslaat dan deze van "preventie", waarbij we ons de vraag stellen tot wat dit op ~korte & lange~ termijn gaat leiden ?!... Evenals : welk is de onderliggende agenda die hier gehanteerd wordt ?!...

...

MORGEN : "The Belgian Prison Factory - Inc." - PART V : De justitiële vergeetputten van België...

...

07-03-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Gevangenissen & detentie
05-03-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het aantal Belgischische voedselbankklanten stijgt of daalt op geheimzinnige wijze rechtevenredig met de huidige BEL20 !! - DEEL 1

...'t Is zo intussen 't genre berichtgeving geworden, waar men nauwelijks van opkijkt bij melding ervan... & het is ook een topic dat nauwelijks enige politieke, laat staan enige èchte publieke belangstelling kent, 't onderwerp is daarvoor ook niet spectaculair genoeg...

Momenteel nog niet, maar wees gerust... die tijd komt nog !

Eens in de zoveel maanden verschijnt er dan zo weer eens een spaarzaam artikeltje, als 't al geen doodgewoon summier berichtje &/of zelfs een kleine mededeling is... Aandacht wordt er ook nauwelijks aan gespendeerd want 't is ook géén dankbaar onderwerp dat grote getalen van lezers trekt...

Er zou zo eerst bijvoorbeeld weer eens "een ~occassionele~ dode" moeten vallen... of een spectaluair randgeval boven water moeten komen, dat dan zo schrijnend & mensonwaardig is, dat we er ècht niet meer omheen kunnen... Pas dan zal er ~enige~ publieke verontwaardiging zijn & eerst dan zal er vanuit politieke hoek ook wat enige aandacht aan besteed worden...

Als 't dan al niet veel te laat zal zijn voor een hele hoop van die zoveel onbekende sukkelaars...

Nu kijk... wij zijn van mening ~& dat vanuit onze geduchte expertise & ervaringsdeskundigheid met "de loopgraven van de armoede" & de ware dagelijkse veldslag om toch nog op een beetje menswaardige manier te (over)leven~ dat deze maatschappelijke sjanker zich de eerstkomende jaren alleen maar zal uitbreiden & wel meer dan dat men denkt...

Hoofdzakelijk dan door het probleem, zoals het zich vandaag de dag stelt, voor 100% politiek &/of maatschappelijk te negeren... zal het ook de kans krijgen om zich exponentieel te vermeerderen... lees : zich quasi direct binnen de korste tijd te verdubbelen...

Kijk... als wij op 'n blauwe maandagse morgen op onze nuchtere maag lezen : Van Rompuy: "Dit is geen crisis van koopkracht"... Dan vermoeden wij een Premier & Eerste Minister te hebben die nogal zéér wereldvreemd is & die blijkbaar niet weet wat er zowat bij de 2.000.000 ~zegge & schrijven 2 MILJOEN~ Belgen aan de gang is, die onder &/of rond de armoede-grens hangen te bengelen... Hallo Mars ?!... Come in please !!

...& Wij verwachten dan ook dat er uit deze hoek weinig of niks van enige hulp zal komen !!

U mag daarbij niet vergeten, dat tot hiertoe ~tot voor de bankcrisis in het najaar van 2008~ de generatie van armen hoofdzakelijk uit mensen bestond die reeds in paarse tijden tussen wal & schip waren gesukkeld &/of toen al uit de boot waren gevallen... die waren hun armoede reeds quasi gewoon...

Wat er echter het laatste jaar & de laatste maanden in grote getalen bij is gekomen aan "nieuwe armen", is ditmaal ook van een ander slag...

In een van onze ~de laatste van onze ~ beschouwingen ...Van 110.000 naar 150.000 voedselbankklanten op 7 maand tijd !! die we schreven op 25 november 2008, hebben wij er al naar verwezen...

"Sinds een vijftal jaar zouden de verenigingen ook een groeiend aantal arme werkenden voedselhulp geven. Zij komen vaak in de problemen op het einde van de maand."

...& Deze quote kwam dan ook nog eens uit een artikel van De Standaard !

Reken daar nù dus ook nog maar de slachtoffers van de bankcrisis bij, evenals de volgende trits van gedupeerden & sukkelaars die slachtoffer geworden zijn door het gevolg van deze crisis op onder andere de arbeidsmarkt... & het legertje van armen begint ferm aardig aan te tikken !!

Wij weten nu al, dat we versteld zullen staan van het cijfermateriaal dat daar rond nog moet verschijnen & dan zijn wij ~"Fractie der Hangmatsocialisten" & de nest "Ervaringsdeskundigen uit de loopgraven der Armoede~ al héél wat gewoon...

Zo wordt er natuurlijk ook ferm gegoochelt met allerhande statisitisch cijfermateriaal, waarvan wij op sommige momenten op de één of andere manier toch wel de accuraatheid betwijfelen...

...

NIEUWS

03/03/09 16u15

113.000 Belgen leven van voedselbank

Steeds meer mensen in België maken gebruik van de voedselbank. "Dit jaar is dat aantal nog verder opgelopen tot 113.000 mensen", zegt Willy De Mesmaeker van de Belgische Federatie van Voedselbanken. Hij trekt aan de alarmbel: "We hebben altijd een tekort aan voedsel."Nog amper voedseloverschotten

In januari 2008 bedroeg het aantal mensen dat gebruik maakte van de voedselbank 107.000, eind 2008 was dat aantal verder gestegen tot 110.700. Nu zijn het er 113.000 of ruim een op honderd Belgen. Er is dus steeds meer voedsel nodig om in de noden van de mensen te voorzien. "We zijn voor een groot deel afhankelijk van inzamelingen, vrijwilligers, de Europese Unie en ook van de industrie. Vooral van de industrie wordt het moeilijker om voedseloverschotten vast te krijgen. Mede dankzij een beter beheer blijft er minder voedsel over", aldus De Mesmaeker. "Vaak wordt het voedsel ook doorverkocht aan een lagere prijs, en dat is nu net het probleem. De voedselbanken mogen niet betalen voor voedsel, alles draait om giften." De Mesmaeker spreekt van "een verontrustend tekort".EU overweegt stopzetting

Ook de Europese Unie speelt een grote rol bij de voedselbanken."Deze maand wordt er in de Europese Commissie gestemd over het voortbestaan van het voedselprogramma. Er is sprake over het stopzetten of het wijzigen van het programma. Zo wordt er geopperd dat de lidstaten die gebruik maken van de voedselbanken, een bijdrage moeten betalen. Een soort van co-financiering dus. Dat zou een zeer zware klap zijn voor de voedselbanken. Verschillende Oost-Europese lidstaten, die over minder financiële middelen beschikken, kunnen hierdoor afhaken", aldus De Mesmaeker.

(belga/bf)

BRON : http://www.demorgen.be/

...

Ook niet erg geruststellend te weten dat de EU overweegt om haar voedselprogramma mogelijks te wijzigen &/of te stoppen...

...& Een beetje een schril contrast met het cijfer van 113.000 van daarnet, is het cijfer van 150.000 dat we hier enkele maanden geleden in dezelfde krant aantroffen...

...& Laat ons zeggen dat we uit onze "ervaringsdeskundigheid van het armoedefront", evenals van de cijfers die we daar ter plekke vernemen, eerder geneigd zijn om het getal van 150.000 voedselbankklanten voor waarheid aan te nemen... & dat jammer genoeg !! De vraag naar voedselhulp is dus alles behalve gedaald !! Integendeel behoorlijk gestegen !!

...

DE GEDACHTE

19/11/08 17u59

Vraag naar voedselhulp sterk toegenomenIn België moeten 150.000 mensen een beroep doen op voedselhulp, een cijfer dat vergelijkbaar is met de totale bevolking van de stad Brussel. Volgens de cijfers van de Voedselbank is het aantal hulpbehoevenden de afgelopen 10 jaar gestegen met 35 procent. In vergelijking met 1991 is er zelfs een stijging met 132 procent.

"In een rijk land als België roept dit vragen op over de politieke keuzes die gemaakt worden", zegt de FCCS (Fédération des centres de service social), die sinds maart 2007 onderzoek doet naar de situatie qua voedselhulp in het Brussels gewest. Daar zijn er ongeveer negentig sociale restaurants, sociale kruideniers, of organisaties die pakketten uitdelen.

Volgens onderzoekers Hugues-Olivier Hubert en Céline Nieuwenhuis moeten steuntrekkers hun toevlucht nemen tot voedselhulp omdat het leefloon met 711,56 euro voor een alleenstaande onder de armoedegrens ligt van 860 euro per persoon.Mensen zonder papieren en werkenden

In het Brussels gewest zouden er meer mensen zonder papieren gebruik maken van voedselhulp dan in andere gewesten. Bij sommige organisaties zou het zelfs gaan om de helft van hun publiek. Sinds een vijftal jaar zouden de verenigingen ook een groeiend aantal arme werkenden voedselhulp geven, die op het einde van de maand moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

Ook mensen die geen bestaansmiddelen hebben wegens asielprocedures of administratieve sancties maken een aanzienlijk deel uit van de begunstigden. De organisaties wijzen daarbij op de verstrenging van de criteria om erkend te worden of om sociale rechten te behouden.Maatregelen

De auteurs van de studie dringen aan op verschillende maatregelen om de voedselhulp te steunen en te verbeteren. In de eerste plaats vragen ze om de laagste lonen en basisuitkeringen te verhogen. Daarnaast pleiten ze voor een formelere samenwerking tussen OCMW en de organisaties. Zo zou het OCMW van Brussel regelmatig mensen naar hen doorsturen zonder financieel voor hen tussen te komen.

De onderzoekers stellen ook voor om de mogelijkheid te geven aan organisaties om erkend en gefinancierd te worden door de overheid. Ten slotte vragen ze dat de leden van de organisaties, die voor 70 procent bestaan uit vrijwilligers, beter opgeleid worden.

(belga/tw)

BRON : http://www.demorgen.be/

...

...& Dat het er allemaal niet zo rooskleurig uitziet achter de schermen van de vele hulporganisaties is een geweten feit. De nood & de vraag voor hulp is immers intussen zo groot geworden, dat vele kleine organisaties het behoorlijk moeilijk krijgen om aan die noodhulp te kunnen blijven voldoen. Een voorbeeld hiervan, komen we te weten via dit bericht...

...

BINNENLAND

di 03/03/09 - 16:53

Voedselbanken bezorgd om de toekomstDe voedselbanken in ons land trekken aan de alarmbel. Almaar meer mensen kloppen aan hun deur maar mede door de crisis wordt het voor de voedselbanken ook een stuk moeilijker om aan voedseloverschotten uit de industrie te komen.

"We hebben altijd een tekort aan voedsel. Steeds meer mensen maken gebruik van onze diensten. We kunnen echt wel spreken van een verontrustend tekort", zegt Willy De Mesmaeker van de Belgische Federatie van Voedselbanken.

Terwijl begin 2008 107.000 mensen beroep deden op de Voedselbanken was hun aantal in januari van dit jaar al gestegen tot 113.000.

"We zijn voor een groot deel afhankelijk van inzamelingen, vrijwilligers, de Europese Unie en ook van de industrie. Vooral bij die laatsten wordt het moeilijker om voedseloverschotten vast te krijgen. Mede dankzij een beter beheer blijft er minder voedsel over", zegt Willy De Mesmaeker.

"Vaak wordt het voedsel ook doorverkocht aan een lagere prijs, en dat is nu net het probleem. De voedselbanken mogen niet betalen voor voedsel, alles draait om giften."

Ook de Europese Unie speelt een grote rol bij de voedselbanken. De Europese Commissie stemt deze maand over het voortbestaan van het voedselprogramma. Er is sprake over het stopzetten of het wijzigen van het programma. Lidstaten die gebruik maken van de voedselbanken, zouden mogelijk een bijdrage moeten betalen.

"Dat zou een zeer zware klap zijn voor de voedselbanken. Verschillende Oost-Europese lidstaten, die over minder financiële middelen beschikken, kunnen hierdoor afhaken", aldus De Mesmaeker.

De Belgische Federatie van Voedselbanken heeft alvast een brief geschreven naar alle Belgische Europese parlementsleden om het probleem aan te kaarten.

BRON : http://www.deredactie.be/

...

En passent willen wij u er toch eventjes op wijzen dat grootwarenhuizen & concerns als Delhaize, Carrefour & dergelijke meer, er nog steeds in slagen om dagelijks TON-NEN perfect te consumeren voedsel in hun afvalcontainers weg te smijten in plaats van deze ter beschikking te stellen van lokale voedselhulp !! ...& Wie hier mocht aan twijfelen, die kunnen we meteen aanraden om enkele beschouwingen[*] van onze hand hieromtrent te gaan lezen...

----------
[*] Dehaize & de Voedselbank "NIEUWE STIJL"

[*] Voedselverspilling - STOP IT !! - DEEL 1 & DEEL 2

[*] ACTIE Delhaize !! ...van 16 tot & met 22 OKTOBER 2008 !!

[*] Delhaize PART I : "Koffiekoeken voor konijnen"

[*] enzovoort-enzovoort
----------

VILT zegt het volgende over het EU-voedselprogramma...

...

17/09/2008

Aanzienlijk meer voedselhulp voor armen in Europa?


Als het van de Europese Commissie afhangt, wordt de voedselhulp voor de armen in Europa aanzienlijk opgetrokken. Tegen de achtergrond van de hoge voedselprijzen wil de Commissie het beschikbare budget met twee derde optrekken tot 500 miljoen euro per jaar. De Europese Unie beschikt al ruim twintig jaar over een voedselverstrekkingsprogramma dat de lidstaten de mogelijkheid verleent om landbouwoverschotten te verdelen onder sociale diensten en liefdadigheidsorganisaties.

Zo vloeide een deel van de overproductie als voedselhulp naar de armen. In 2006 profiteerden 13 miljoen mensen in 19 lidstaten van dit programma. De legendarische melkplassen en boterbergen van Europa zijn echter verleden tijd, en daarom wil de Commissie het voor de lidstaten voortaan makkelijker maken om voedsel aan te kopen op de markt. De lidstaten kunnen dan ook een uitgebreider assortiment samenstellen, zodat er naast basisproducten als melk en rijst voortaan ook groenten en fruit verdeeld kunnen worden.

De Europese Commissie wil een inspanning leveren om de nieuwe regeling te financieren. In de periode tot 2012 zou 75 procent van de kostprijs van de nationale programma's door het Europese budget gefinancierd worden. Dat aandeel zou vanaf 2013 slinken tot 50 procent.

"43 miljoen burgers in de Europese Unie kunnen niet elke twee dagen een maaltijd met vlees, kip of vis betalen. We kunnen de armoede in Europa niet oplossen, maar dit kan wel een aanzienlijke bijdrage leveren", verklaarde eurocommissaris voor Landbouw Mariann Fischer Boel. Eerder dit jaar stelde de Commissie voor om één miljard euro uit het landbouwbudget aan boeren in de derde wereld te schenken. Dat voorstel stuit echter op verzet onder de lidstaten en is nog niet goedgekeurd. Met name nettobetalers vinden dat de Commissie geld uit de begroting niet zomaar een andere bestemming kan geven. Normaliter worden Europese begrotingsoverschotten teruggestort naar de lidstaten.

Fischer Boel hoopt alvast dat dit voorstel op genade kan rekenen. "Dit is een concreet voorbeeld hoe de Europese Unie tastbare hulp kan geven aan de minst fortuinlijke mensen in onze samenleving", zei de Deense eurocommissaris. Nederland, dat niet deelneemt aan het voedselprogramma, tekende woensdag echter meteen bezwaar aan. Armoedebestrijding is een nationale bevoegdheid, zo verluidde op het ministerie van Sociale Zaken.(KS)

bron Belga

BRON : http://www.vilt.be/

...

...& VMT, de vakinformatie voor de Nederlandse & Belgische Voedingsmiddelindustrie haar mening over het EU-voedselprogramma...

...Nieuwsartikel

18-02-2008 | 13:00 |

'EU-voedselprogramma moet uitbreiden'

door Maurice de Jong

Het EU-voedseldistributieprogramma moet doorgaan in zijn huidige vorm. Dit houdt in dat de Europese Unie het project bekostigt en dat producten zoveel mogelijk uit de Unie afkomstig zijn.

Sinds 1987 krijgen hulpbehoevende Europeanen voedsel afkomstig uit interventievoorraden van het Europese landbouwbeleid. Dit gebeurde via sociale instellingen en liefdadigheidsorganisaties. Sinds midden jaren negentig mag in uitzonderlijke gevallen ook voedsel buiten de interne markt worden gekocht.Meer producten op wereldmarkt

Vanwege afnemende voedselvoorraden in de EU keurde de landbouwcommissie een wetsvoorstel van de Europese Commissie (EC) goed om meer producten op de wereldmarkt te kopen. Ook is er in Europa meer behoefte aan voedselhulp door de uitbreiding met nieuwe lidstaten en de om zich heen grijpende economische crisis.

Ook keurde de Europarlementariërs een uitbreiding van het aantal voedingsproducten in het voedseldistributieprogramma goed. Dit om onder meer een gezonder voedingspatroon te bevorderen.EU-financiering

Toch gingen de leden van de landbouwcommissie niet met alle punten in het wetsvoorstel akkoord. Zo wil de EC dat de lidstaten het voedselprogramma gaan bekostigen. De Europarlementariërs wijzen dit van de hand en staan erop dat de Europese Unie voor de financiering blijft zorgen.

Volgens de Europese Commissie profiteren ruim 13 miljoen Europeanen van het voedselprogramma. Het budget van het programma steeg van €100 miljoen in 1987 naar €500 miljoen in 2008. Deelname in het programma geschiedt vrijwillig. In 2008 deden negentien lidstaten mee. Nederland was daar niet bij.

BRON : http://www.vmt.nl/

...

...& Dat het er bij de plaatselijke voedselbanken niet altijd even makkelijk, maar eerder er wel behoorlijk moeilijk aan toe gaat, wordt door dit artikel dan weer bevestigd...

...

07/11/2008

Voedselbank zit door voorraad?

Bron : Passe-Partout

HERENT - HERENT : De economische crisis laat zich in alle geledingen van de maatschappij voelen. Ook de Voedselbank van de Herentse parochies ontsnapt er niet aan. De Voedselbank zit door haar voorraad. Dat is een gevolg van de toenemende vraag. Deze week boden zich al vijf nieuwe gezinnen om geregelde voedselhulp te verkrijgen.

'De crisis laat zich steeds meer gevoelen,' zegt een verantwoordelijke van de Voedselbank. 'Dat merken we nu ook in onze werking.' Dat de voorraad opgesoupeerd is, wil echter niet zeggen dat de dienstverlening van de Herentse Voedselbank wordt onderbroken. Vorige week werden immers al enkele extra hulpgoederen aangekocht om de ergste noden te verhelpen. Dat is mogelijk omdat parochianen niet enkel voedingswaren ter beschikking stellen van de Voedselbank maar ook op gergelde basis geld storten. De Voedselbank kan daarnaast ook rekenen op verschillende inzamelacties van scholen, de opbrengsten van een aantal wijkfeesten en de 'overschotten' van een aantal winkels.? De Voedselbank van de Herentse parochies (Herent, Winksele, Diependaal, Winksele-Delle, Buken, Veltem en Beisem) bestaat inmiddels twee jaar. De Voedselbank werkt ook samen met het Herentse OCMW dat mensen doorverwijst. ? Op officiële steun kan de Voedselbank echter niet rekenen. De medewerkers moeten dus roeien met de riemen die ze hebben. Daarom verschijnt er deze week ook een noodoproep in Kerk + Leven om voedingswaren en onderhoudsproducten ter beschikking te stellen van de Voedselbank. De Herentse Voedselbank is ondergebracht in de pastorij aan de Pastorijstraat, 1 in Veltem.

TVB

BRON : http://www.nieuwsblad.be/

...

...Over dezelfde gemeente, maar een ander krantenartikel eveneens in een andere krant...

...

REGIO

vrijdag 07 november 2008

Voedselbank kan hulpvragen niet meer volgen

door Bart Claes

HERENT - De Voedselbank van de Herentse parochies kan de vraag niet meer aan. Deze week alleen al boden er zich vijf nieuwe gezinnen aan. 'De crisis laat zich steeds meer voelen', zegt pastoor Theo Borgermans. Zijn kast is leeg. Hij lanceert een noodoproep.

Mensen die het geld niet hebben om eten te kopen, kunnen elke dag terecht in de pastorij in Veltem. Daar deelt de Voedselbank eten uit, zoals rijst, pasta, groenten, maar ook waspoeder en zelfs kledij. Het gaat vooral om overschotten van de lokale winkels en van parochianen. De Voedselbank zit nu echter door haar voorraad. Sinds haar oprichting twee jaar geleden, is het de eerste keer dat ze niet aan de vraag kan voldoen. Deze week boden zich al vijf nieuwe gezinnen aan om regelmatig voedselhulp te verkrijgen.

'We hebben de Voedselbank twee jaar geleden opgericht omdat er altijd meer mensen om hulp kwamen vragen bij de parochies', vertelt pastoor Theo Borgermans. 'Bovendien waren het niet alleen meer vluchtelingen of sans-papiers. Het waren mensen uit de eigen parochie, die tussen licht en donker kwamen vertellen dat ze moeilijk rond kwamen. Mensen schamen zich ervoor, ze komen niet op klaarlichte dag.'

'Parochianen klaagden toen al dat ze de schoolrekeningen niet meer konden betalen, dat ze hun job verloren waren en plots met armoede werden geconfronteerd. Vandaag is de vraag nog groter. Meer dan 25 “klanten, rekenen frequent op de giften van de voedselbank. Voorts zijn er ook mensen die af en toe langs komen.'

Volgende week verschijnt er een noodoproep in het blad Kerk en Leven om voedingswaren en onderhoudsproducten ter beschikking te stellen van de Voedselbank. 'We kunnen de mensen niet in de kou laten staan, dus onderbreken we onze dienstverlening niet. We hebben extra hulpgoederen aangekocht met het geld dat parochianen op onze rekening hebben gestort.'

De pastoor en bezieler van de Voedselbank in Herent voelt de crisis steeds sterker. 'We merken dat de kloof tussen rijk en arm niet zo breed meer is. Die marge zal nog kleiner worden. Ik vrees dat een deel van de middenklasse zal verdwijnen door de dalende koopkracht en de huidige financiële crisis.'

BRON : http://www.standaard.be/

...Einde DEEL 1 ...wordt vervolgd...!!

05-03-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Armoede
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het aantal Belgischische voedselbankklanten stijgt of daalt op geheimzinnige wijze rechtevenredig met de huidige BEL20 !! - DEEL 2

Begin DEEL 2 ...Het vervolg...!!Laat er ons aub dus géén doekjes om winden... &/of laat ons ook niet de schone schijn trachten op te houden, want de toestand is méér dan ernstig te noemen !! Wat we er overigens van te zien krijgen is ook niet meer dan het topje van de ijsberg... & ook de rest van die ijsberg komt de één of andere keer boven water !!

...

Regio

dinsdag 24 februari 2009

'Steeds meer armoede en honger'

Meer dan honderd inwoners aangewezen op Voedselbank


commentaar bij de foto : Vrijwilligers houden elke dag het Centrum voor Menswelzijn open waar mensen kunnen aankloppen met materiële noden. © yvan de saedeleer

HALLE - De vrijwilligers van het Centrum voor Menswelzijn in Halle merkt dat de crisis toeslaat. . Elke maand groeit het aantal mensen die hier een doos met levensmiddelen komen ophalen.

Tien dagen geleden belde aan het Centrum voor Menswelzijn, dat als lokaal verdeelpunt van de Voedselbank fungeert, een wanhopig echtpaar aan met een peuter op de arm. Uitgehongerd, want in drie dagen hadden ze niets gegeten.

'Het doet je nadenken over de tijd waarin we leven. Dat mensen honger lijden in Halle in 2009, is bijna niet te geloven', zegt Jef Debast, voorzitter van het Centrum voor Menswelzijn.

'Momenteel leven 40 gezinnen, goed voor 114personen uit Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel, van giften via de Voedselbank. Als die er niet zou zijn, zouden die mensen honger lijden. Elke maand zien we bij de verdeling van de voedselpakketten van de Voedselbank meer volk. De armoede groeit, zo veel is zeker.'

Het Centrum voor Menswelzijn is sinds begin 2008 het enige verdeelpunt van de Voedselbank in Zuid-West-Brabant. Voordien moesten mensen naar Brussel of over de taalgrens.

'Eén keer per maand stelt de stad Halle een chauffeur ter beschikking met wie we de voedselpakketten bij de Voedselbank in Brussel ophalen. Wie een pakket wil, moet bij ons inschrijven. Vaak komen mensen bij ons terecht na doorverwijzing door het OCMW', legt Jef Debast uit.

'Met eigen middelen doen we ook aankopen in warenhuizen als we niet genoeg hebben om in de pakketten te stoppen. We hebben zelfs een bakker in de buurt die ons onverkocht brood schenk. We hebben ook altijd wat voedingswaren op overschot om dringende noden te lenigen. Als iemand hier uitgehongerd aankomt, kunnen we niet zeggen: kom volgend week terug bij de voedselbedeling. We geven ook luierbonnen aan jonge gezinnen. Vorig jaar hebben we zo 128 gezinnen geholpen.'

In het Centrum voor Menswelzijn kan je ook terecht voor kleding en huisraad. 'Hiervoor vragen we een symbolisch bedrag om profiteurs buiten te houden', zegt Jef Debast. 'De jongste maanden krijgen we steeds meer vragen vanuit het Sint-Mariaziekenhuis. Daar komen wel vaker patiënten binnen die alleen de kleren hebben die ze aan hebben.'

'Er is nog veel verdoken armoede', vreest hij. 'Velen stappen pas in de hoogste nood naar het OCMW of naar initiatieven als de onze. Wij kunnen onze werking slechts uitbouwen dankzij de steun van serviceclubs en giften van sympathisanten.'

Het Centrum voor Menswelzijn kan rekenen op 36 vrijwilligers die dagelijks in het centrum aan de Brusselsesteenweg permanentie doen. Het centrum zoekt nog helpende handen om de stijgende vraag naar hulp aan te kunnen.

Centrum voor Menswelzijn, Brusselsesteenweg132, Halle, tel. 02-356.09.92.

Ingrid Depraetere

BRON : http://www.standaard.be/

...

Naast voedselbanken, bestaat er ook nog zoiets als een sociale kruidenier... & ook hier dringt de noodzaak zich op om dit soort van initiatieven uit te breiden...

...

REGIO

vrijdag 27 februari 2009

Alles gekocht voor slechts vier euro

Sociale kruidenier krijgt wekelijks vier nieuwe klanten


© Herman Ricour

SINT-JANS-MOLENBEEK - Door de crisis is de eerste sociale kruidenier in Molenbeek meteen een succes. 'Wekelijks schrijven zich vier nieuwe klanten in', zegt Sabine Frontville.

Bij de sociale kruidenier mogen alleen de armsten inkopen doen. De prijzen bedragen er een tiende van de gewone prijs. Brussel telt intussen al zes dergelijke winkels. De meest recente is Amphora aan de Jubelfeestlaan in Molenbeek.

In de rekken staan basisvoedingswaren (geen verse producten), artikelen voor hygiëne en onderhoudsproducten. De producten werden door externe leveranciers aangeboden of goedkoop aangekocht. Het gaat vooral om goederen die de uiterste verbruiksdatum bereiken, producten die van verpakking veranderen, promotieacties die voorbij zijn of producten van beschadigde paletten.

De twee voornaamste partners in deze winkel zijn Henkel en de Voedselbank. Henkel levert onder andere wasproducten; de voedselbank etenswaren. Allebei leveren ze gratis.

De sociale kruidenierswinkel is bestemd voor Molenbekenaren die in financiële moeilijkheden verkeren (budgetbegeleiding, schuldbemiddeling). Sommige van die gezinnen moeten het stellen met 25 euro per week per gezinslid.

'Onze geselecteerde leden krijgen een lidkaart die in de tijd beperkt is. Hoe bekender we worden, hoe meer aanvragen voor lidkaarten we krijgen. Op dit moment leven al 240 mensen van onze winkel. Ze vinden hier bijna alle basisproducten. Het zou mooi zijn indien een producent van babyvoeding ons zijn overschotten zou leveren. Daar hebben we te weinig van', zegt Sabine Frontville.

De winkel is twee halve dagen per week open. De houders van een kaart mogen slechts een keer per week komen. Zo mogen zelfs niet kopen wat ze willen, want hun budget is strikt beperkt. Voor een volwassene mag voor 4 euro aan goederen worden aangekocht, voor een kind voor 3 euro. Dus een gezin met drie kinderen, mag hier een keer per week voor 17 euro komen kopen.

'De eerste keer doen we samen met de klanten de oefening. Dan stellen ze altijd verrast vast hoeveel ze toch kunnen kopen voor 3 of 4 euro. Dat komt natuurlijk door onze zeer lage prijszetting', besluit Frontville.

Paul Demeyer

BRON : http://www.standaard.be/

...

...& In tegenstelling tot wat we u daarnet kwamen te vertellen over de ronduit schandalige voedselverspilling bij Concerns als Delhaize, bestaan er gelukkig nog mensen als "Bakker Jan"... Met wat goede wil, het kan dus ook anders !!

...

REGIO

zaterdag 10 januari 2009

'Voedsel weggooien is gewoon absurd'

Bakker Jan raakt overtollig brood niet kwijt


Commentaar bij de foto : 'Oud brood bestond vroeger niet', weet bakker Jan Dierickx Visschers. © FRANK MEURISSE

IZEGEM - Bakker Jan Dierickx Visschers uit de Meensesteenweg in Izegem zit met de handen in het haar. 'Ik geraak mijn overtollig brood nergens kwijt. Ik kan niet anders dan het in de container te deponeren. En dat doet pijn, wetende dat zoveel mensen honger lijden.'

Jarenlang schonk bakker Jan Dierickx Visschers zijn overtollig brood aan het Blauwe Kruis. 'Die mensen zag ik de jongste jaren echter niet meer. Dan nam ik maar contact op met het OCMW of ze daar niets met het brood konden aanvangen, en ook met de voedselbank, maar ik geraak geen stap verder. Ik kan bijgevolg niet anders doen dan het voedsel weg te gooien. Het gaat nochtans niet om oud of minderwaardig brood. We bakken diverse keren per dag, omdat we de klanten 's avonds ook nog vers brood willen bezorgen. De keerzijde is dan natuurlijk dat we met overtollig brood zitten.'

De bakker van de Bosmolens zit met de handen in het haar. 'Misschien ben ik ouderwets, maar ik heb een probleem met het weggooien van voedsel. Er is zoveel armoede, ook hier in de regio. Wij gooien brood weg terwijl elders mensen in de vuilnisbakken neuzen op zoek naar voedsel.'

Volgens de bakker is het een kwaal van de tijd. 'Oud brood bestond vroeger niet. Het werd verder verkocht. Neem nu een koekenbrood. Vroeger werd dat op vrijdag gebakken en werd er het hele weekend van gesneden. Nu vliegt wegens de strenge normering alles wat tegen 's avonds niet verkocht is, de container in. Vroeger had je enkel de keuze tussen bruin en wit brood, waar dat laatste zelfs nog een luxeproduct was. Nu liggen hier dertig soorten broden op de schappen en minstens evenveel soorten koeken.'

Naar de oorzaak waarom niemand achter het brood komt, heeft Jan het gissen. 'Misschien is het te veel dat ze het brood zelf moeten snijden of invriezen? Maar ze mogen zelfs daarvoor mijn infrastructuur gebruiken. Ik kan er alleen geen personeel opzetten. Ik kan mijn mensen moeilijk langer laten blijven. Het is zo al moeilijk om in deze sector personeel te vinden.'

Bakker Jan heeft er een dubbel gevoel bij. 'Als zelfstandige krijg je vaak te horen dat we geld met bakken scheppen terwijl we er hard voor moeten werken. Als je dan aan de andere kant je goed hart toont, is er niemand geïnteresseerd.'

OCMW-voorzitter Marc Vanlerberghe kan vanuit zijn diensten niet onmiddellijk een beroep doen op het broodaanbod. 'Mensen die nood hebben aan voedsel verwijst onze maatschappelijk werker door naar de voedselbank. We merken wel dat de vraag naar voedselhulp blijft stijgen de jongste tijd.' Voor Pol Dewulf van voedselbank De Stamper in Izegem is het broodaanbod zeker welkom. 'Alleen zitten we met een logistiek probleem. Er is slechts een beperkt aantal afhaaldagen, zodat we dit alles moeten stockeren. Onze vriesruimtes zijn hiervoor niet groot genoeg.'

Honger is er volgens Pol Dewulf zeker in de regio. 'Vorig jaar is het aantal afnemers van 150 naar 175 gestegen. Daarom zal ik onmiddellijk met bakker Jan contact opnemen om te zien wat mogelijk is', verzekert Dewulf.

Bakker Jan Dierickx-Visschers, www.bakkerjan.be, 051-30.08.88.

Frank Meurisse

BRON : http://www.huppeldepup.be

...

...& Armoede-bestrijding omvat ook veel meer dan het verstrekken van voedselpakketten alleen...

...

REGIO

donderdag 19 februari 2009

Steeds meer gezinnen maken gebruik van kledij- en voedseldepot

BLANKENBERGE - Maar liefst 322gezinnen maakten vorig jaar gebruik van het kledijdepot en 317gezinnen kwamen voedselpakketten ophalen in het voedseldepot. Vooral het kledijdepot kende een stijging van vijftigprocent tegenover 2007 met een totaal van 1.565verkochte kledingstukken.

Volgens Brigitte Monbaliu, verantwoordelijke van vzw Sint-Vincentius, die het voedseldepot beheert, hebben de vrijwilligers vorig jaar samen meer dan 1.500uren gepresteerd.

'In totaal werd meer dan 23ton voedsel uitgedeeld. De 1.875voedselpakketten hebben een waarde van zo'n 55.000euro. Van het totaal pakket voedsel dat werd uitgedeeld, kwam er 18.000kilogram van de voedselbank van Kuurne. Daarboven heeft de vzw zelf groenten, fruit en koffie aangekocht en het brood wordt geschonken door plaatselijke handelaars', zegt Monbaliu. Het bezoek aan de kledijdepot waar kledij wordt verkocht tegen 1euro per stuk, steeg met vijftig procent tegenover 2007.

'Vorig jaar werd vooral het initiatief voor de verkoop van tweedehandskledij door inwoners positief onthaald. Naast de tweedehandskledij werd ook heel wat speelgoed en zwangerschapskledij binnengebracht in het depot. Door de toename hebben wij moeten uitkijken naar een groter lokaal in het dienstencentrum De Bollaard in de Koning Albert I-laan. Hierdoor kan onze tweedehandsboetiek beter inspelen op de behoeften van een doelgroep die het steeds moeilijker heeft', zegt OCMW-voorzitter Ivan De Clerck.

In het kledijdepot kunnen ouders met kinderen en zwangere vrouwen terecht voor babyspulletjes, kinder- en zwangerschapskledij en voor speelgoed. Het depot staat open voor alle inwoners met een matig inkomen.

(nmi)

BRON : http://www.standaard.be/

...

...& Op het politieke front, worden er intussen ook nog steeds van die leuke wetten gestemd, waar er voor velen ~& in 't bijzonder voor de armlastigen~ 'n verborgen angeltje aan vast zit...

...

NIEUWS

04/03/09 19u54

"Betalingsbevel zal armoede vergroten"

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Jean-Marc Delizée (PS) waarschuwt ervoor het betalingsbevel de armoede in ons land zal vergroten.

"Het zal er toe leiden dat de situatie van mensen die getuigen van goede wil maar in financiële moeilijkheden verkeren er nog slechter op wordt", stelt Delizée in een persbericht.Schuldeiser krijgt macht

Het wetsontwerp omtrent het betalingsbevel werd vandaag via wisselmeerderheid goedgekeurd in de commissie Justitie. Het voorstel voorziet een nieuwe procedure waarbij de schuldeiser op eenvoudig verzoek aan de rechter een betalingsbevel kan vragen.Eenzijdig verzoek

Via zo'n eenzijdig verzoekschrift, mee ondertekend door een advocaat, kan de schuldeiser sneller dan vroeger een uitspraak van de rechtbank bekomen.

Ondernemersorganistie Unizo reageerde al tevreden op de goedkeuring in de commissie. De nieuwe procedure zou voor kmo's belangrijk zijn in de strijd tegen de wanbetalers.Nog armere armen

Maar staatssecretaris Delizée waarschuwt ervoor dat men riskeert dat de armen "nog een beetje armer worden in de toekomst". Mensen die wel van goede wil zijn, maar het financieel moeilijk hebben zullen het nog moeilijker krijgen zo waarschuwt de PS-staatsecretaris. Bovendien biedt het voorliggende voorstel "geen oplossing voor mensen die recht hebben op de betaling voor hun prestaties en geleverde diensten".Onderscheid

Voor Delizée is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de "slechte betaler die altijd wel op een slinkse manier de procedure zal proberen tegen te werken" en de consument "die net als veel handelaars het slachtoffer is van de economische crisis".

"Het streefdoel moet zijn om te komen tot mechanismen die tegelijk rekening houden met de financiële mogelijkheden van de privépersonen en met de noodzaak van de handelaars om hun facturen binnen een aanvaardbare termijn betaald te zien worden".

(belga/edp)

BRON : http://www.demorgen.be/

...

Zo lijkt het er op dat we hier in dit mooie Belgistaan aan de Noordzee nog steeds om & bij de 7,35% generatie-armoede kennen, wat wil zeggen armoede die blijkbaar onuitroeibaar doorgegeven wordt van de ene generatie aan de andere, in dit geval de volgende...

...

NIEUWS

05/03/09 07u48

Vlaanderen telt jaarlijks 5.000 kansarme baby's

In Vlaanderen worden jaarlijks bijna 5.000 baby's geboren in kansarme gezinnen, zo blijkt uit gegevens van 2007 van Kind en Gezin. Dat schrijft Het Belang van Limburg vandaag. In 2007 kende Vlaanderen 65.689 geboorten, waarvan 4.828 in kansarme gezinnen, een gemiddelde van 7,35 procent.

Na elke geboorte onderzoekt een medewerkster van Kind & Gezin of de ouders een kansarm gezin vormen. Om zicht te krijgen op de evolutie van de kansarmoede bepaalt Kind & Gezin het aantal kansarme geboorten aan de hand van zes parameters: het maandinkomen van de ouders, hun opleiding, arbeidssituatie, huisvesting, gezondheid en de mate waarin ze hun kinderen stimuleren en verzorgen.Antwerpen en Limburg

De gegevens van 2007 zijn geanalyseerd en daaruit blijkt dat driekwart van de 5.000 Vlaamse kansarme baby's voornamelijk in de provincies Antwerpen en Limburg opgroeien. Het probleem situeert zich voornamelijk in 48 Vlaamse gemeenten, waaronder maar liefst 16 Limburgse.

Met 29,18 pct kansarme geboortes voert het West-Vlaamse Menen de lijst van 308 Vlaamse gemeenten aan. Heusden-Zolder staat met 25,91 pct op twee, het Oost-Vlaamse Ronse (23,33 pct) op drie.

(belga/ka)

BRON : http://www.hln.be/

...

Het is eigenlijk ronduit verbijsterend om te merken hoeveel apathie & onverschilligheid er nog steeds heerst & hangt rond de huidige armoede... & niet alleen bij onze politici of bij onze huidige beleidsmakers, die maar al te vaak doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is...

De apathie & onverschilligheid bij de bevolking is er niet minder om... Ook daar heeft men weinig of géén oog voor de minderbedeelden in onze samenleving. wij zouden zelfs durven stellen dat het mensen weinig of niks kan schelen voor ze er zelf of in hun directe omgeving mee geconfronteerd worden...

Helaas-helaas zijn dit niet het soort problemen die vanzelf verdwijnen, noch zal de oplossing hiervan van de armen zelf ~kunnen~ komen of door hen worden uitgedacht...

Maar géén nood beste Sossen, zolang men dit probleem negeert, hoe sneller het zich zal verdubbelen... Het einde van de crisis is immers nog altijd niet in zicht !!

...

05-03-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Armoede
03-03-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rood blijft dood !! ...Leve onze Sossen !!


Voilà... we zijn dus niet de enige meer die van mening zijn dat de huidige situatie van de "sans-papiers" al bij al onhoudbaar & niet te doen is ...& dat ze dus een dringende, adequate, maar vooral een humane oplossing behoeft ...& dat laatste zetten we graag hierbij nog eens in de verf !!

We zullen er dus deze keer ook niet te veel woorden meer aan vuil maken, want dat deden we overigens al in onze vorige beschouwingen[*] over het onderwerp in kwestie, de "mensen zonder papieren" of de "sans-papiers" zoals men wel eens placht te zeggen. We dreigen dus in herhaling te vervallen & we willen onze lezertjes natuurlijk niet gaan vervelen...

----------
[*] Enkele van onze vorige beschouwingen over dit heikele onderwerp zijn...

...*MILJÁÁÁRDE G#DVERRRD#MME*...

Open brief aan de Hoofdredacteur van Het Laagste ...*EUH*... Laatste Nieuws - Dhr Luc Vanderkelen...

"Le nouveau monde" ?!... 't ligt just achter den hoek !!...

► enzovoort-enzovoort...

----------

Echter... eens te meer moeten wij "Fractie der Hangmatsocialisten" weer eens op een vrij pijnlijke manier vaststellen, dat onze "Rooie" Belgistaanse Sossen van de SP.a ~waarvan je toch zou mogen verwachten dat ze een uitgesproken mening zouden hebben over dergelijk onderwerp~ al een tijdje lijden aan selectieve "Intellectuele Doofstomheid", net als een "Sociale & Maatschappelijke Blindheid" als het gaat over Maatschappelijke & Sociale Thema's als bijvoorbeeld de "sans-papiers"...

...Natuurlijk verwachten we van niemand ~& voor de duidelijkheid ook niet van onze Sossen~ dat men hier gaat pleiten voor een ongebreidelde immigratie zonder uitgesproken regels & wetten... Integendeel !! Wij weten immers ook wel ~& maar al te goed~ dat je moeilijk een paar miljoen vluchtelingen "te gast kunt nemen" &/of "stockeren" op onze schamele 30.000 Belgistaanse km²... Onze mogelijkheden zijn immers ook maar méér dan beperkt hierin !!

Maar zeg nu zelf... dat ongebreideld in huis nemen &/of regulariseren is nog altijd wat anders, zeker wat mensen betreft die hier al een paar jaar ~in sommige gevallen hier zelfs et-te-lijke jaren~ wonen & waarmee we blijkbaar nooit de minste last hebben gehad, buiten het feit dat sommigen opkomen voor hun rechten, een feit dat wij ~als "Fractie der Hangmatsocialisten"~ moeilijk als een laakbare daad kunnen beschouwen !! Nu moet het toch niet zo moeilijk zijn, om deze mensen hier een wettelijk statuut te bezorgen die hen een betere & een bestaanszekere toekomst kan geven ?!... In sommige gevallen zijn deze mensen soms zelfs beter geïntegreerd als sommige van onze eigenste autochtone Belgen !!

Kijk !! ...& Wat denken onze Rooie Kameraden & Gezellinnen van de SP-a hier dan wel over ?!... Hebben ze daar überhaupt eigenlijk wel "een" mening over ?!... Helaas-helaas, zoals wij reeds vreesden... blijkbaar géén enkele !! ...& Wij vermoeden zelfs dat de "Sans-Papiers" ook niet helemaal passen in de revolutionaire plannen van "Rozige" VoorzitSter Caroline Gennez voor "Hét-Grote-Mechelse-Stationsuitbreiding-project"[*]... of voor het nieuwe ~nog te bouwen~ ziekenhuis aldaar... tenzij onze Rooie VoorzitSter verdoken plannen had om er een asielcentrum van te maken... Maar we kunnen ons daarin vergissen natuurlijk...

----------
[*] zie hiervoor onze beschouwing Het Socialisme is dood !! Leve onze Belgistaanse Sossen !!...
----------

Kijk !! ...In feite horen we bij onze Sociavellistische SP-a-vrienden over die problematische & onhoudbare situatie van de "sans-papiers" niks, zoals we ten andere niks horen bij elk ander dringend maatschappelijk of sociaal probleem !! Men heeft daar precies géén mening ...Gewoon géén klank, géén piep, géén kik & zelfs géén reutel horen we over dit heikele onderwerp vanuit onze "Rooie" Volkshuizen opstijgen... 't Is niet meer dan zoals gewoonlijk & in àlles ...er komt NIKS - NADA - ZILCH- NOPPES van enige klank uit !! De alomgekende volkomen stilte van het grote niets !!

*GRIJNS* ... Màààrr... wij vonden in al onze stoutheid wel een tekst, meerbepaald een "opinie" uit De Standaard van 18/7/2006... De opinie over dit onderwerp werd destijds geschreven door Paul Pataer, een notoir & voormalig Socialist... Wij hebben deze tekst niet alleen opgegraven omdat ie nog steeds héél actueel is, maar we gebruiken deze tekst ook hier, !! ...& Verder ook omdat onze Belgistaanse Sociavellistische SP-a nog steeds niet uit haar winterdutje ontwaakt is, tenzij we natuurlijk hier moeten spreken over een volkomen lethargie aldaar...

We koesteren echter daarbij het donkerbruine vermoeden dat onze Grote Sossen vooral bang zijn om stemmen te verliezen als ze hierover zouden gaan nadenken & daarbij dus een uitgesproken mening ~lees : standpunt~ zouden hebben... Wij ~"Fractie der Hangmatsocialisten~ daarentegen, zijn er echter quasi van overtuigd dat onze Rooie Kameraden & Gezellinnen ~juist nóg méér~ stemmen zullen verliezen als ze over een aantal heikele maatschappelijke & sociale thema's die dringend om een oplossing smeken niet meer durven na te denken... Als ze daar al niet meer over durven na te denken, waar staat het woord socialist dan nog voor, laat staan dat dure woordje "progressief" ?!... Màààrr ook hier ~& zoals door ons reeds ettelijke malen gezegd~ we kunnen ons daarin vergissen natuurlijk... In elk geval zullen we dat bij de eerstvolgende verkiezingen in juni snel te weten komen !!

Geniet intussen nu eerst maar van deze actuele tekst uit 2006

...

Opinie

dinsdag 18 juli 2006

De SP.A mist visie en vooral moed


De nieuwe asielwet werd dus goedgekeurd. In de allereerste plaats zoals de liberale regeringspartijen dat wilden, maar ook met de volle steun van de SP.A.

Ik kan en wil niet oordelen over de interne besluitvorming binnen de liberale politieke familie. Ik heb wel het recht en zelfs de plicht kritiek te uiten over de manier waarop de SP.A (-leiding) in dit dossier de eigen politieke lijn heeft vastgelegd.

Vooreerst is er het nagenoeg volledig ontbreken van een breed politiek debat binnen de partijgeledingen over een onderwerp dat toch onbetwistbaar te maken heeft met fundamentele socialistische beginselen als intermenselijke solidariteit en menselijke waardigheid. Ik wil nog openstaan voor de bekommernis van sommigen in de partij die aandacht vragen voor het mogelijk ontbreken van een sociaal draagvlak (lees: negatieve reacties van het 'eigen volk') om een genereus beleid te verdedigen tegenover vreemdelingen die hier zijn gestrand en ons stelsel van sociale zekerheid dreigen te doen wankelen. De realiteit van dat ontbrekende draagvlak is echter niet bewezen. De brede steun voor de kerkbezetters wijst alvast in een andere richting.

Bovendien mist de partij de moed om die stelling rechtuit te verkondigen, want ook haar progressieve aanhang mag niet te veel voor het hoofd worden gestoten. Gevolg: in de verschillende debatten die ik mocht meemaken over het regulariseren van vreemdelingen om mensenrechtelijke redenen, was de partij afwezig of stonden haar vertegenwoordigers met de mond vol tanden. Blijkbaar is het ordewoord dat over de heikele kwestie van de mensen zonder papieren best in alle talen wordt gezwegen. Laat de rechtse politici maar fulmineren over de gevaren van een indigestie door een toestroom van immigranten. Laat de naïeve groenen en hun ngo-aanhang maar betogen voor een erkenning van rechten voor rechtelozen. ,,Wij weten beter.''

En zo moesten we het meemaken dat zelfs een initiatief vanuit de SP.A-top om het ontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael aan te vullen met schuchtere regularisatiecriteria absoluut niet bedoeld was om de media te halen. Het is nu eenmaal niet (meer) de roeping van de Vlaamse socialisten om zich te profileren rond het vraagstuk van de vreemdelingen die hier zijn en hier zullen blijven. Het is niet goed voor de partij, meent de leiding, dat er wordt ,,geschipperd tussen fermheid en edelmoedigheid'' - zoals deze krant het onlangs nog zei (DS 12 juli) - als het erop aankomt kleur te bekennen over het eisenprogramma van het Forum voor Asiel en Migratie. Dat Forum, gestuurd door Vluchtelingenwerk Vlaanderen en het kerkwerk rond kerkasiel, geniet nochtans de ferme steun van de twee grote vakverbonden.

De partij schippert dus niet en laat verstaan dat de VLD-minister van Binnenlandse Zaken mag rekenen op haar solidariteit bij het uitdragen van zijn beleid. Het officiële socialisme in Vlaanderen zou dus niet te verzoenen zijn met een politiek die verblijfsrecht (met nadruk op ,,recht'') wil toekennen aan vreemdelingen die ofwel ingeburgerd zijn of voor wie er geen weg terug is. Ook de SP.A is dus van oordeel dat het maar beter is dat de minister en zijn diensten volstrekt willekeurig oordelen over de status van die vreemde medeburgers. Rechten waarborgen in een rechtsstaat is kennelijk niet bedoeld voor iedereen.

In zijn 11-julitoespraak in de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis heeft professor Rik Pinxten onlangs uiteengezet dat de globalisering van onze wereld ook van de Vlaamse gemeenschap onvermijdelijk een multiculturele smeltkroes maakt. Het aanwezige notabele publiek, waaronder nogal wat SP.A-prominenten, applaudisseerde fors. Dat instemmende handgeklap sterkt me toch enigszins in de overtuiging dat de SP.A-leiding zich vermoedelijk vergist wanneer ze niet langer gelooft in de mobiliserende kracht van programmapunten die de nationale grenspalen reduceren tot minuscule historische ijkpunten.

Het is bemoedigend te zien hoe de Waalse socialisten aantonen dat een andere politieke houding wel socialistisch hout snijdt. PS-volksvertegenwoordigers hebben een wetsvoorstel ingediend om de regularisatie van gevestigde vreemdelingen volgens objectieve maatstaven gedaan te krijgen. PS-mandatarissen waren opvallend aanwezig op de vele manifestaties van sympathie met de kerkbezetters. Het is juist dat ze van hun standpunt geen regeringszaak hebben gemaakt... Ik zou hen daar maar echt een verwijt over kunnen maken als hun pleidooi voor een rechtszekere regularisatieprocedure ook de steun had gekregen van hun Vlaamse geloofsgenoten.

Politiek is in een democratie uiteraard een kwestie van geven en nemen. Maar in zaken die de kern raken van de eigen politieke boodschap, kan een partij niet straffeloos over de schreef gaan of weigeren over de schreef te gaan.

Wat nu te doen? In Brussel zou een goede tweetalige Vlaamse socialist nog kunnen overwegen de rangen van de PS te versterken. Voor een Gentenaar ligt dat niet voor de hand.

Paul Pataer

(De auteur is eresenator en OCMW-raadslid voor SP.A in Gent.)

BRON : http://www.standaard.be/

...

Die zelfde Pataer stapte dan maar uit de SP.a & legt hieronder uit waarom ie dat deed...

...

zaterdag, 26 augustus 2006, 7u53

Paul Pataer over zijn breuk met de SP.a: "Een partij mag haar ziel niet verliezen"

"Zwaar ziek.” Zo luidt de diagnose van eresenator en Gents OCMW-raadslid Paul Pataer (67) over de SP.a, de partij waarin hij meer dan twintig jaar actief was. Pataer, ook voorzitter van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, hield de eer aan zichzelf en stapte op. “Het politiek debat in de SP.a is quasi verdwenen.”

Thomas Blommaert & Tom De Meester 30-08-2006

Naam: Paul Pataer
Leeftijd: 67
Woonplaats: Gent
Studies: jurist
Burgerlijke staat: gehuwd
Loopbaan:

LBC (1970-1985),
senator voor SP (1985-1995),
OCMW-raadslid in Gent (1996-2006),
oud-voorzitter Liga voor de Mensenrechten,
voorzitter Vluchtelingenwerk Vlaanderen,
actief bij Huurdersbond


Meneer Pataer, de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is nog niet goed op gang geschoten of u stapt uit de SP.a. Een opmerkelijke timing.

Paul Pataer. Onmiskenbaar. Ik verwacht me dan ook aan kritiek. Sommige mensen binnen de SP.a zeggen: we begrijpen je beslissing, maar had je niet kunnen wachten tot na 8 oktober? Maar mijn demarche heeft niks te maken met onvrede over het beleid van de SP.a in Gent. Ik ben niet schizofreen, ik probeer consequent te zijn. Als ik afstand neem van de partij, doe ik dat van de partij in haar geheel.U verlaat de SP.a uit onvrede met de standpunten van de partij over het vluchtelingenbeleid. Leg eens uit.

Paul Pataer. Ik ben vrijwilliger en voorzitter van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Met die organisatie hebben we geprobeerd te wegen op de discussie rond de herziening van de asielwetgeving, zeg maar het wetsontwerp Dewael. Dat debat heeft zich snel toespitst op de vraag: is er behoefte aan een nieuwe regularisatiecampagne en zo ja, op welke basis? Moet er opnieuw een regularisatiecommissie worden opgericht, met inspraak van ngo’s? Van Franstalige kant kwamen er enkele wetsvoorstellen die voor ons in de goede richting gingen. Ik denk daarbij aan het voorstel van UDEP, overgenomen door Ecolo, en aan voorstellen van de PS en de CdH.

Aan Vlaamse kant bougeerde er vrijwel niks, tenzij een schuchtere poging om minderjarigen uit gesloten centra te houden. Tot mijn grote teleurstelling, ontgoocheling en zelfs verbittering gold dit ook voor de SP.a. Ik zeg niet dat er helemaal niets bewoog, maar het bleef allemaal erg beperkt en het gebeurde bovendien enkel achter de schermen.U zegt eigenlijk: als de SP.a mee aan de kar had getrokken, was het uiteindelijk resultaat van de discussie anders geweest.

Paul Pataer. Misschien. U moet me het politieke spel niet leren kennen. Het kan best dat de PS zijn wetsvoorstel indiende vanuit de quasi-zekerheid dat het toch geen kans had. Maar de PS heeft op zijn minst zijn nek uitgestoken en de SP.a niet. De politieke verhoudingen hadden zeker anders gelegen als de partij het voorstel van PS had gesteund, de druk op de liberalen zou veel sterker geweest zijn. Dat is mijn grote ontgoocheling geweest. We hebben de SP.a tot andere gedachten proberen aanzetten, maar dat is mislukt.

Ik ben voor mijn beslissing om op te stappen niet over een nacht ijs gegaan. Als je twintig jaar in een partij militeert, verdwijn je niet zomaar. Ik geloof in een politiek van compromissen. Maar die compromissen moeten wel eerbaar zijn. Een partij mag haar ziel niet verliezen, ze mag geen toegevingen doen op de kern van haar boodschap. Een milieupartij moet niet afkomen met het maken van combines met speculanten, dat is de dood van zo’n partij. Hetzelfde geldt voor een socialistische partij die "inlevert" op mensenrechten: die is totaal verkeerd bezig. Daar wil ik niet mee gecompromitteerd worden.Het lijkt een beetje op de onvrede van veel syndicalisten die de houding van de SP.a rond het Generatiepact niet kunnen kroppen.

Paul Pataer. O, maar ook ik had heel wat kritiek op het Generatiepact. Ik maakte in Gent debatten mee over dat Pact, nadat het gestemd was. Men had daar vooraf over moeten discuteren, men heeft dat echter niet gekund of niet gedurfd, weet ik veel. Toch ligt de kwestie van het Generatiepact voor mij anders. Als je in een coalitie stapt met liberalen, riskeer je tot dergelijke resultaten te komen. Dat is niet onlogisch. Maar een regularisatie van mensen zonder papieren kan je zelfs vanuit een liberale invalshoek bekijken: vanuit een discours van de vrijheid van mensen en respect voor mensenrechten.

De leiding van de SP.a is blijkbaar van oordeel dat men winst kan halen in het politieke centrum. Als mijn vroegere strijdmakker in de mensenrechtenbeweging Bruno Tuybens (staatssecretaris voor overheidsbedrijven, nvdr) zegt in De Standaard: “Linkser kan de SP.a toch niet zijn”, dan kan ik daar dus enkel om glimlachen. Hij vergist zich natuurlijk. Tuybens deed die uitspraak naar aanleiding van het SP.a-pleidooi voor het openbaar maken van de lonen van CEO’s. (geamuseerd) Ja zeg, dat vind ik toch straf. Tezelfdertijd moet hij een uitleg zoeken voor het avontuur van Norbert De Baetselier met zijn dubbele wedde (SP.a’er De Batselier werd op 12 juli baas van de Nationale Bank, maar behoudt nog vier jaar zijn wedde als Kamervoorzitter). Het is een beetje zielig, niet waar? Natuurlijk kan de SP.a linkser. Het feit dat ze dat niet is, is de reden van mijn opstappen.Johan Clabau, de oud-SP.a-kopman Heuvelland die overstapte naar de PVDA, zei onlangs in Solidair dat de SP.a-leiding niet naar de leden luistert. Bent u het daar mee eens?

Paul Pataer. Dat is een correcte analyse, denk ik. Ikzelf ben er niet in geslaagd om zelfs maar gehoord te worden. Ik wil mezelf niet overschatten, maar is het nu zo onlogisch dat een partij, in het dossier rond de vluchtelingen, de moeite doet te luisteren naar de stem van een trouwe militant die ook voorzitter is van Vluchtelingenwerk Vlaanderen?

Het zou kunnen dat wat ik aanklaag symptomatisch is, ja. Ik heb natuurlijk geen ervaring in alle dossiers, maar ik denk dat de SP.a zwaar ziek is aan een democratisch deficit. Het politiek debat in de partij is quasi verdwenen. Het laatste grote congres waar de basis aan kon deelnemen, was onder het voorzitterschap van Frank Vandenbroucke. Hij noemde dat ‘het congres van de rode mieren’, omdat toen zoveel basismilitanten aan bod kwamen. Ik heb hem daarvoor gefeliciteerd. Nadien is het echter, wat politiek debat betreft, bergaf gegaan. De studiediensten en kabinetten zijn gestoffeerd met zeer veel intellect, men heeft geen congressen meer nodig. Politiek lijkt voor de SP.a enkel nog een zaak van deskundigen, die weten wat hen verwacht wordt. Ik vind dat een jammerlijke keuze van de partijleiding.Gelooft u nog in verandering van die partij?

Paul Pataer. Ik geloof niet in fatalisme. Er zijn periodes geweest in de geschiedenis, onder andere die waarin ik lid werd, waarin de partij een linkser discours voerde en een grote openheid heerste. Dat zijn voor mij twee elementen die samengaan. Een partij die naar rechts neigt, wordt meer gesloten. Links heeft alle voordeel bij een groot, open debat. In 1985 was dat het geval binnen de SP. Het was de periode van de betogingen tegen de raketten en die partij stond mee in de voorhoede van alles wat progressief was in Vlaanderen. Zeggen dat ik de deur definitief dicht doe, vind ik dus te gewaagd. Ik geef toe dat het nogal theoretisch klinkt, maar als de partij weer naar links zou gaan, zie ik me opnieuw toetreden. Alleen zeg ik op dit moment: zo kan het niet langer.Kan u zich herkennen in de stap van Jef Sleeckx, die uit de SP.a stapte en een nieuwe partij wil oprichten?

Paul Pataer. Ik heb er alle sympathie voor en ik wens hem alle succes toe, maar het is niet mijn demarche. Ik geloof daar niet te sterk in, misschien omdat ik in het verleden soortgelijke zaken heb geprobeerd. Ik denk trouwens dat ook Jef Sleeckx zelf zijn twijfels heeft. Als ik goed geïnformeerd ben, is hij bezig met een beweging die misschien kan uitgroeien tot een partij. Hij is dus voorzichtig, hij test het uit.

Vanuit zijn omgeving heeft men me al gepolst of ik niet wil meewerken. Ik heb geantwoord dat ik nog voorzichtiger zal zijn dan Sleeckx. Als men mij uitnodigt voor een werkgroep rond vluchtelingen, dan zal ik daar staan. Maar nogmaals: ik geloof niet in het project op zich. Misschien dat het wel invloed kan hebben en het een aantal mensen binnen de SP.a wakker schudt, wie weet.Er zijn ook nog andere initiatieven links van de SP.a.

Paul Pataer. Er is duidelijk iets aan het bewegen, ja. Ik volg het allemaal met belangstelling en sympathie. Ik ben geabonneerd op Solidair, dus ik zie ook dat er iets beweegt binnen de PVDA. Men wil loskomen van een zekere verstarring en ik kan dat enkel toejuichen. Er zijn ook andere initiatieven. Ik vind: laat al die bewegingen groeien en bloeien. Dat moet op een of andere manier zijn sporen nalaten, iedereen weet wat er in Nederland gebeurd is en in Duitsland gebeurt. Die evolutie moet ook de intelligente mensen binnen de SP.a doen inzien dat concurrentie van links een goede zaak is. Dat kan de SP.a alleen maar uit het centrum halen. Want men zegt misschien: “Ach, Sleeckx is altijd een speciale gast geweest”. Over mij zullen ze wel hetzelfde zeggen. Van Georges Debunne en Lode Van Outrive (respectievelijk oud ABVV-topman en oud-Europees parlementslid voor SP, nvdr) misschien ook. Maar we kunnen toch niet allemaal speciale, marginale, verbitterde mensen zijn? Ze kunnen dat toch niet blijven zeggen?

Het meeste belang hecht ik aan een beweging vanuit het ABVV. Omdat zo’n beweging wortels zou hebben. Ik heb geen georganiseerde achterban hoor, laat ons daar eerlijk in zijn. Dat men in syndicale kringen niet overhaast tewerk gaat, lijkt me logisch. Want de tijd van zogenoemde ‘zuivere’ arbeiderspartijen, die zich enkel richten op een specifieke sociografische beroepsgroep, is voorbij. Je moet daar voorzichtig in zijn, alles evolueert. Dat neemt niet weg dat ik me er heel sterk van bewust ben dat de klassentegenstellingen in onze maatschappij nog bestaan. Daar twijfel ik geen ogenblik aan. Maar die klassentegenstellingen zijn niet meer dezelfde als vijftig jaar geleden.


- Klik op de foto om ze te vergroten -Een roodgroene syndicalist

"Ik heb een syndicale achtergrond: van 1970 tot 1985 werkte ik voor de LBC", zegt Paul Pataer. "Ik ijverde in die periode, samen met een aantal vrienden, voor een zelfstandige, christelijke arbeiderspartij. Dat is niet gelukt en de groep die toen aan de kar trok, viel een beetje uiteen. Een deel is blijven pleiten voor een politiek autonoom ACW. Een andere deel, waartoe ik behoorde, zocht in 1985 toenadering tot de SP, waar Karel Van Miert toen de plak zwaaide. We noemden ons Progressief Akkoord Christenen en Socialisten (PACS) en sloten een akkoord met de socialisten, waardoor onze politieke vertegenwoordig in de brede schoot van de partij werd verzekerd, met een zekere erkenning van onze eigenheid. Zo ben ik 1985 in de Senaat terechtgekomen.

Na een jaar bleek hoe moeilijk het was om ons als PACS te handhaven, we konden niet terugvallen op een brede basis. Ik vond het verstandiger me te integreren in de SP, zij het als deel van "het links geweten" van die partij. Na het verdwijnen van het veertiendaags blad ‘Links’ richtte ik daarom ook de beweging Nieuw Links op. De ondertitel luidde: ‘voor een roodgroene beweging’. De toon was gezet. Ik ben nog steeds roodgroen. De geschiedenis gaat traag vooruit, maar ik zie een gunstige evolutie. We hebben nooit de politieke autonomie van het ACW kunnen realiseren, maar er zijn stappen vooruit gezet. Het ACW staat toch veel onafhankelijker van de CVP dan in mijn jonge tijd? Dat we nog niet zijn waar we willen, is natuurlijk een andere zaak."


BRON : http://www.archivesolidaire.org/

...

...In tegenstelling tot de Waalse Sossen... de PS...

...

Binnenland

dinsdag 03 maart 2009

'Regularisatie nu'


Regularisatie meteen uitvoeren.

'Het is meer dan tijd dat de sans-papiers die al lang in ons land verblijven, geïntegreerd zijn en kinderen hebben die naar school gaan, uit de illegaliteit gehaald worden', herhaalde de PS gisteren.

De PS ziet regularisatie van illegalen als een dossier op zich en maakt de link niet met economische migratie. Marie Arena wijst erop dat de Franstalige liberaal Didier Reynders ook al economische migratie heeft laten schieten, nu de economische crisis de roep om buitenlandse werknemers laat verstommen.'Duurzame lokale verankering en lange regularisatieprocedures zijn doorslaggevend.

De PS wil de langdurige procedures als criterium voor regularisatie zeer soepel interpreteren. De tekst uit het regeerakkoord spreekt van procedures van drie, vier of vijf jaar. Arena: 'Wij willen ook de afgesloten procedures in beschouwing nemen. Want er had al zolang een rondzendbrief moeten zijn! Kun je dan tegen mensen wier procedure pakweg drie maanden geleden is afgelopen, zeggen dat ze niet meer geregulariseerd kunnen worden, terwijl het perfect had gekund als de rondzendbrief op tijd was geweest?'

De duurzame lokale verankering spreekt voor de PS voor zich. Taal en werk zijn niet doorslaggevend.'Individuele regularisatie betekent geen enorme regularisatie.'

Als de criteria zo soepel worden toegepast als de PS het wil, staan de deuren wagenwijd open voor een collectieve regularisatie, meent Turtelboom.

Marie Arena ontkent dat ze uit is op een enorme regularisatie. 'De toepassing van het regeerakkoord in een rondzendbrief zal in geen geval tot een collectieve regularisatie leiden van alle illegalen die op ons grondgebied verblijven. Het gaat er simpelweg om dat mensen en geïntegreerde families eindelijk als volwaardig deel van onze samenleving erkend worden.'

Toch halen Open VLD en CD&V aan dat PS en CDH in de praktijk wel uit zijn op een zo ruim mogelijke regularisatiegolf. Voorstellen tot strengere controles op bijvoorbeeld studentenvisa of gezinshereniging stuiten op protest.Achterliggende verkiezingsstrategie: nog voor 7 juni resultaat.

Een belangrijk deel van het electoraat van de PS in Brussel komt uit de allochtone gemeenschap. Een oplossing voor illegalen is voor zowel PS als CDH een punt van eer. 'Blijven weigeren om het regeerakkoord uit te voeren is een onverantwoordelijke daad en is onze democratie onwaardig', verklaarde PS-voorzitter Elio Di Rupo gisteren.

Dat de sans-papiers het moeilijkste dossier zijn voor de premier, heeft er alles mee te maken dat het conflict zo ideologisch beladen is.

BRON : http://www.standaard.be/

...

...& Tot wat onze univeriteiten betreft...

...

maandag 02 maart 2009

Universiteiten geven regering morele mep

door Guy Tegenbos


Commentaar bij de foto : In de VUB-parking zijn 'sans-papiers' bezig met een hongerstaking. De universiteiten eisen politieke daadkracht in het asieldossier. Photo News - © Philip Reynaers

BRUSSEL - De Vlaamse universiteiten gaan onderlinge afspraken maken om de 'sans-papiers' onderdak te geven. Ze verhogen daarmee de politieke druk op de regering om eindelijk te beslissen over de asielzoekers die al lang hier verblijven én geïntegreerd zijn.

Na intens overleg dit weekeinde, zetten de rectoren van de Vlaamse universiteiten via hun koepel, de VLIR, de federale regering via een gemeenschappelijke verklaring en een gezamenlijke actie onder druk om een einde te maken aan haar interne verdeeldheid over de migratie- en asielpolitiek. Dat bevestigt de Leuvense rector Marc Vervenne.

Ze willen dat de regering haar beloften uitvoert: via een rondzendbrief duidelijkheid scheppen over een individuele regularisatieregeling voor asielzoekers die hier al lang verblijven én geïntegreerd zijn. En nadien een deftig migratiebeleid uitwerken.

Een basistekst daarover ligt al maanden klaar in de regering. Open VLD enerzijds en PS en CDH anderzijds raken het maar niet eens over twee à drie punten daaruit.

De twee laatste willen ver gaan voor al wie hier is en laten weinig ruimte voor nieuwe immigratie, Open VLD wil strikter zijn voor wie al hier is en laat meer ruimte voor 'economische migratie'.

Premier Herman Van Rompuy (CD&V) beloofde bij zijn aantreden dat hij de zaak snel zou aanpakken. Ook hij ving bot.

Voor de asielzoekers die hier al lang zijn, blijft de onduidelijkheid huizenhoog. De toestand in het veld rot. De organisaties die de asielzoekers al maanden overtuigen 'geen domme acties' te voeren zoals hongerstakingen, verliezen hun greep er op.

Vorige week kreeg de regering al een draai om de oren van 'het geweten van de natie', de vertegenwoordigers van alle erkende godsdiensten en levensbeschouwingen (DS 23 februari). Moreel onaanvaardbaar, luidde hun verdict. Het was de eerste keer dat ze samen zo'n scherpe politieke uitspraak deden. Nu komt 'het tweede gezag in de samenleving - de universitaire gemeenschap - in het geweer. De verklaring van de Vlaamse universiteiten spoort met een vergelijkbare van de Franstalige universiteiten. Hun verklaring is een tweede morele mep voor de regering.

Premier Herman Van Rompuy gaf gisteren in de Zevende Dag toe dat 'dit wellicht het moeilijkste dossier is van deze regering'. Hij beloofde de komende week te proberen om de drie betrokken ministers tot een oplossing te brengen, 'zeker vóór de verkiezingen'.

De Vlaamse universiteiten gaan intussen onderling en met hun Franstalige collega's afspraken maken over de 'verdeling' van de opvang van de actievoerende sans-papiers. De last voor de VUB, de UCL en de ULB die ze nu opvangen, werd zwaar. Zo tonen ze dat bij hun woorden ook daden horen.

De rectoren moedigen ook de hogescholen aan zich mee te engageren in het debat.

De universiteiten zeggen dat hun eerste bijdrage in een maatschappelijk debat over migratie wetenschappelijk onderzoek is en onderwijs: die moeten de genuanceerdheid van de problematiek naar boven brengen. Maar ze bevestigen ook hun maatschappijkritische opdracht: gezagsdragers desnoods op de vingers tikken. En die is verbonden met hun humanitaire opdracht: 'Als mensen in nood aankloppen en geen uitweg meer zien, is het onze plicht hen bij te staan en met hen op vreedzame wijze oplossingen te bepleiten voor hun uitzichtloze situatie'.

BRON : http://www.standaard.be/

...

...& Zoals naar goede gewoonte geven wij u het desbetreffende persbericht erbij...

...

PERSBERICHT VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD (VLIR)

UNIVERSITEITEN ENGAGEREN ZICH VOOR MENSEN ZONDER PAPIEREN

Sinds enkele maanden zijn de universiteiten in ons land op pertinente wijze betrokken bij de problematiek van de mensen zonder wettig verblijf, de sans-papiers. Aan de Université Libre de Bruxelles (ULB), de Université Catholique de Louvain (UCL) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) worden lokalen bezet. Straks stelt de Universiteit Gent een ruimte ter beschikking en andere universiteiten in Vlaanderen treffen voorzieningen om sans-papiers op te vangen.

Universiteiten kunnen zich niet afzijdig houden in het regularisatiedebat. Hun meest wezenlijke bijdrage daartoe bestaat erin wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de mechanismen van de sociale en economische problemen van onze samenleving en in het bijzonder betreffende de problematiek van de migratie. Universiteiten hebben ook een maatschappijkritische functie. Zij moeten zich kritisch durven opstellen ten aanzien van politieke en morele gezagsdragers. Komen zij op voor echt maatschappelijk welzijn? In welke mate dringen zij burgers een eendimensionale identiteit op, door hen te identificeren met hun etnische afkomst?

Wetenschap zoals de universiteiten die beoefenen, moet ééndimensioneel denken en handelen ontmaskeren. Zij leert dat de realiteit ingewikkelder is, dat identiteiten gelaagder en opener zijn dan ‘ideologen’ voorhouden. Zij kan ertoe bijdragen het debat over migratie en regularisatie op een werkelijk fundamentele wijze te voeren, zonder vooringenomenheid, maar op zoek naar nieuwe denksporen. En tegelijk aandacht vragen voor de harde realiteit en de pijnlijke gevolgen van de sociale en economische problemen, voor daadkrachtig optreden in dossiers zoals de uitvoering van een menswaardig asiel- en migratiebeleid.

De rectoren van de Vlaamse universiteiten, verenigd in de VLIR, vragen met aandrang aan de politieke verantwoordelijken van ons land dringend werk te maken van de integrale uitvoering van het regeerakkoord van 18 maart 2007, zodat mensen zonder papieren hoop krijgen dat er een einde komt aan hun wanhopige situatie. De Conseil InterUniversitaire Francophone (CIUF), de Franstalige tegenhanger van de VLIR, heeft eenzelfde standpunt ingenomen in het regularisatiedebat. De erkende erediensten en filosofische overtuigingen roepen in een recente gemeenschappelijke verklaring daar eveneens toe op.

Als eerste actie pleit de VLIR voor het snel regulariseren van het verblijf van de eerste categorie van personen die in het regeerakkoord worden genoemd. Het betreft mensen die vaak al lang in België verblijven. Hun kinderen krijgen vorming in onze scholen en hoger onderwijsinstellingen en staan klaar om hun professionele deskundigheid ten dienste te stellen van onze samenleving.

De VLIR moedigt de universiteiten aan initiatieven te nemen om het debat over de migratieproblematiek te stimuleren en te ondersteunen, en daarvoor samenwerking te zoeken met de hogescholen. Tevens nodigt de VLIR de instellingen voor hoger onderwijs uit de publieke opinie op positieve wijze te betrekken bij dat debat.

Tot slot roept de VLIR de Vlaamse universiteiten op om in solidariteit met elkaar en met de universiteiten in de Franse gemeenschap open te staan voor concrete vragen om steun die de sans-papiers en hun organisaties tot onze instellingen richten. Als mensen in nood aankloppen omdat ze geen oplossing meer zien, is het onze plicht daarop te reageren en het nodige te doen om hen bij te staan en op vreedzame wijze oplossingen te bepleiten voor hun uitzichtloze situatie.

Marc Vervenne, rector K.U.Leuven en voorzitter VLIR
Martine De Clercq, waarnemend rector K.U.Brussel
Paul De Knop, rector Vrije Universiteit Brussel
Luc De Schepper, rector Universiteit Hasselt
Paul Van Cauwenberge, rector Universiteit Gent
Alain Verschoren, rector Universiteit Antwerpen

BRON : http://www.standaard.be/

...

Is dat nu zo moeilijk ?!...

...

03-03-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!