kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

30-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Madame la présidente op haar vrolijkst....Carla Sarkozy als sexexperte
De ene persoon is de andere niet, de ene presidentsmadam is de andere dus ook niet...denk jullie nu eventjes in dat er morgen een videofragment opduikt waarin bijvoorbeeld, mevrouw Van Rompuy wat uitleg geeft over anaal vingeren? Wij kunnen het ons amper inbeelden en trouwens zelfs al kunnen we ons daar iets bij voorstellen, wij WILLEN het doodgewoon NIET!
In Frankrijk ligt men daar nu echt van wakker want madame Sarkozy heeft daar ooit wat deskundige uitleg over gegeven en het stond tot voor kort nog op Youtube. Dit smeuiïg stukje info werd er echter afgehaald zogezegd wegens problemen rond auteursrechten...tja..
Maar gelukkig staat er nog een schitterend stukje op het wereldwijde net dat echt om te gieren is van madame Sarkozy....en twee totaal idiote interviewers...
Vermits we niet alle dagen serieuze dingen willen schrijven, krijgen jullie vandaag dit als toetje. Zolang er tenminste geen problemen met auteursrechten opduiken...

http://www.youtube.com/watch?v=jiauIBwEcmo&feature=related

Do you like my titties?????

30-05-2010 om 22:27 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
29-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De CREG slaat weer spijkers met koppen...

Winstmarge kernenergie bijna 2 miljard'

CREG pleit ook voor aanpasing steunsysteem groene energie


Elec­tra­bel maakt erg hoge winst­mar­ges met de pro­duc­tie van kern­ener­gie. Dat be­cij­fer­de de fe­de­ra­le re­gu­la­tor CREG op vraag van mi­nis­ter van Ener­gie Paul Mag­net­te (PS). De waak­hond pleit ook voor een nieuw steun­sys­teem voor mi­li­eu­vrien­de­lij­ke ener­gie omdat het ren­de­ment op groe­ne­stroom­cer­ti­fi­ca­ten nu exor­bi­tant hoog is.

(tijd) - De CREG schat de winst­mar­ge die de Bel­gi­sche kern­cen­tra­les in 2007 ge­ne­reer­den op 1,75 tot 1,95 mil­jard euro. Dat is het re­sul­taat van een erg lage pro­duc­tie­kost­prijs van 17 à 21 euro per me­ga­watt­uur (MWh) en een ge­mid­del­de markt­prijs van 60 euro per MWh.

In dat jaar pro­du­ceer­den de zeven kern­cen­tra­les 45,9 mil­joen MWh. Elec­tra­bel con­tro­leert het me­ren­deel van deze kern­cen­tra­les in België, SPE en EDF heb­ben slechts een klein be­lang.

'We zijn be­hoor­lijk zeker van deze be­re­ke­nin­gen omdat we de ba­sis­ge­ge­vens van Elec­tra­bel zelf heb­ben ge­kre­gen', aldus CREG-di­rec­teur Guido Camps.

De CREG on­der­zocht ook het sys­teem van groe­ne­stroom­cer­ti­fi­ca­ten en stelt vast de het hui­di­ge sys­teem te veel kost. Daar­om pleit de re­gu­la­tor voor een al­ter­na­tief sys­teem om groe­ne ener­gie te steu­nen naar het voor­beeld van Ne­der­land en Duits­land.

Het ren­de­ment dat pro­du­cen­ten van groe­ne ener­gie van­daag halen op hun in­ves­te­ring schom­melt tus­sen 54 pro­cent voor zon­ne­pa­ne­len en 166 pro­cent voor wind­mo­lens op het land. Het ge­volg is dat ook de dis­tri­bu­tie­ta­rie­ven voor de con­su­ment fors zijn ge­ste­gen, aldus de CREG

Dus even overwippen naar de persberichten van de CREG:

http://www.creg.info/pdf/Presse/2010/compress28052010nl.pdf

De CREG becijfert de aanzienlijke winsten gegenereerd door kerncentrales en de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie
Relatief lage productiekosten voor een aanzienlijke winstmarge
De CREG heeft een studie uitgevoerd om een schatting te maken van de productiekosten van elektriciteit uit de Belgische kerncentrales en om de winstmarge te evalueren die met deze productiewijze wordt gegenereerd. Deze studie kwam er nadat verschillende organisaties in maart 2009 een verzoek hadden ingediend bij de minister van Energie, die de CREG attendeerde op het onderwerp.
Volgens de CREG liggen de productiekosten van elektriciteit uit de Belgische kerncentrales tussen € 17/MWh en € 21/MWh. Onder die kosten vallen de kosten die verband houden met de splijtstofcyclus, de exploitatiekosten (personeel, administratie, verzekeringen, onderhoud enzovoort), afschrijvingen en ook de voorzieningen voor de ontmanteling van de installaties en het afvalbeheer. Deze schatting werd uitgevoerd voor het jaar 2007 en de resultaten ervan zijn vergelijkbaar met de resultaten van nationale en internationale studies die de CREG heeft geraadpleegd om haar schatting te kunnen valideren.
Uitgaande van deze productiekosten, de hoeveelheid elektriciteit die door de kerncentrales wordt geproduceerd (45,9 TWh in 2007) en de forward-marktprijs van elektriciteit (gemiddeld € 60/MWh voor 2007), schat de CREG dat de aldus gegenereerde winstmarge tussen € 1,75 en 1,95 miljard ligt.
Al deze resultaten zijn van dezelfde orde van grootte als die van eerder door de CREG uitgevoerde studies rond dit onderwerp.
Systeem van groenestroomcertificaten bijzonder voordelig, maar alleen voor bepaalde marktspelers
De CREG analyseerde ook de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in België, meer in het bijzonder het mechanisme van de groenestroomcertificaten.
Het systeem dat in Vlaanderen wordt toegepast biedt de producenten twee mogelijkheden om de groenestroomcertificaten die zij ontvangen voor elke geproduceerde MWh groene elektriciteit, van de hand te doen. Zij kunnen die ofwel op de markt verkopen voor de prijs van ongeveer € 107/MWh in 2009, ofwel teruggeven aan de distributienetbeheerder (DNB), die wettelijk verplicht is om ze terug te kopen voor een gegarandeerde prijs. Die terugkoopprijs schommelt tussen € 60/MWh (eenheden op biogas, stortgas, coverbranding en afvalverbranding) en € 350/MWh (fotovoltaïsche panelen) in 2010. In Wallonië en Brussel verkopen de producenten hun groenestroomcertificaten op de markt (gemiddeld € 88/MWh in Wallonië en € 86/MWh in Brussel in 2009).
Na vergelijking van die gegarandeerde prijzen en de kosten die eigen zijn aan elk productiewijze van groene elektriciteit, vindt de CREG het jaarlijkse rendement op investering dat wordt gegenereerd door het systeem voor groenestroomcertificaten bijzonder hoog. In Vlaanderen bedraagt dat, met het systeem van gegarandeerde prijzen, momenteel 54% voor fotovoltaïsche panelen, 112% voor biomassa, 166% voor onshore-windmolens en meer dan 1000% voor coverbranding. Dat rendement is nog hoger voor die laatste drie productiewijzen aangezien de producenten hun groenestroomcertificaten op de markt verkopen voor een prijs die hoger is dan de door de DNB’s gegarandeerde prijs.
Volgens de CREG bedraagt de terugkoopprijs van de groenestroomcertificaten voor fotovoltaïsche panelen door de DNB’s momenteel ongeveer 11% van het distributietarief, goed voor iets meer dan € 23/jaar voor een Vlaams huishouden van 4 personen. Bij die kosten komt nog de bijdrage voor ‘hernieuwbare energie’ die de elektriciteitsleveranciers factureren. Deze bedraagt € 26/jaar, maar kan gevoelig hoger uitvallen afhankelijk van het feit of de leverancier al dan niet forfaitair de boete factureert die hij eventueel moet betalen (€ 125 per ontbrekend groenestroomcertificaat). Zo komen de totale kosten die aan een Vlaams huishouden worden gefactureerd voor groene elektriciteit uit op meer dan € 49/jaar, goed voor ongeveer 8% van de jaarlijkse factuur. Voor een Waals huishouden, bedraagt de kostprijs € 26/jaar en meer dan € 7/jaar voor een Brussels huishouden, respectievelijk goed voor ongeveer 5% en 2% van de jaarlijkse factuur.
De CREG is van mening dat het huidige systeem voor groenestroomcertificaten dat in België wordt toegepast voor verbetering vatbaar is, en wel om de volgende redenen:
1. Door het systeem kunnen producenten aanzienlijke winsten maken wanneer de productiekosten van groene elektriciteit gevoelig lager zijn dan de prijs van de groenestroomcertificaten op de markt of, in Vlaanderen, de gegarandeerde terugkoopprijs van de DNB;
2. Door het systeem kunnen sommige leveranciers zich onterechte winsten toe-eigenen wanneer zij aan hun klanten de boete voor ontbrekende groenestroomcertificaten forfaitair factureren in plaats van hun werkelijke kosten;
3. Het huidige systeem voor groenestroomcertificaten genereert in Vlaanderen een aanzienlijke stijging van de distributietarieven door het succes van de plaatsing van fotovoltaïsche panelen;
4. De markt voor groenestroomcertificaten zou beter kunnen werken in België, vooral omdat de groenestroomcertificaten momenteel niet uitwisselbaar zijn tussen alle gewesten van het land en op federaal niveau; dat leidt tot een geringe liquiditeit van de markt en tot prijzen die verre van representatief zijn.
De CREG is van oordeel dat de financiële steun aan hernieuwbare energie absoluut noodzakelijk is opdat België zijn doelstellingen kan halen op het vlak van de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit en de beperking van de broeikasgassen. In deze context is het noodzakelijk, althans in een eerste fase, om doorgedreven steunmaatregelen in te voeren zodat nieuwe productiewijzen van groene elektriciteit kunnen worden ontwikkeld. Aangezien verschillende productiewijzen zich tot nu toe voordelig hebben kunnen ontwikkelen, vindt de CREG dat het tijd is om het huidige systeem van groenestroomcertificaten te herzien, zoals dat reeds gebeurt in verschillende andere Europese landen.
De CREG stelt voor om te kiezen voor een jaarlijks te evalueren steunsysteem. Hierbij moet een duidelijk signaal worden gegeven in het voordeel van de technologie die het efficiëntst is op economisch en milieuvriendelijk vlak. Er dient rekening te worden gehouden met de evolutie van die technologie, de elektriciteitsproductiecapaciteit en de lokalisatie daarvan. Een dergelijk systeem (‘feed-intarief’) is onder meer in Duitsland al met succes ingevoerd, waar hernieuwbare energie een hoge vlucht neemt, en ook in Nederland, waar de doelstellingen met betrekking tot hernieuwbare energie tegen 2020 zouden moeten zijn bereikt.
Meer inlichtingen voor de pers:
Laurent JACQUET, Woordvoerder, tel.: 02/289.76.90, gsm: 0497/52.77.62


Welwelwel, lazen jullie het ook allemaal, beste lezertjes? Herlees het toch nog maar eens, want hier staat geen letter te veel of te weinig...spijkers met koppen, zoals we het zouden noemen...

29-05-2010 om 20:27 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
28-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vakbonden zijn uitstekend voor de gezondheid!
Klik op de afbeelding om de link te volgen Je hoort het nu ook eens uit Amerikaanse hoek...want als wij het hier voor de zoveelste keer herhalen, dan worden we verweten conservatieve syndicalisten te zijn die profiteurs kweken en onredelijke eisen stellen...tja...intussen blijkt dat vakbonden dus goed zijn voor de gezondheid. Voilà!
http://www.counterpunch.org/macaray05282010.html


Worker Dissatisfaction Reaches All-Time High

Hopelessness in the Workplace

By DAVID MACARAY

Founded in 1916, the Conference Board, Inc. (originally known as the National Industrial Conference Board) is a non-profit organization supported by leading business executives from all over the world.

With offices in New York, Hong Kong and Brussels, the Conference Board holds regularly scheduled meetings, convenes leadership project groups, and conducts management research, connecting more than 1300 corporations in nearly 60 nations. Its worldwide conferences attract more than 12,000 senior executives each year.

In early May, the Board issued a sobering report. It noted that only 45-percent of world’s workers were “satisfied” with their jobs, down from 61-percent in 1987. These weren’t crazy people conducting the surveys. These were international business leaders who had nothing to gain by inflating the numbers. Indeed, the survey’s results, while demoralizing, didn’t come as any surprise. Similar studies have shown American worker satisfaction to be at an all-time low.

The Conference Board’s study indicated that the drop-off wasn’t tied primarily to worries over job security, as critical as that concern is. Rather, the responses were quite specific. Among the complaints: on-the-job pressure, longer hours, bad bosses, workplace intimidation, arbitrary decision-making and evaluations, and a sense of general hopelessness.

Even acknowledging that the human psyche is complex and that cross-cultural differences must come into play, the recent spate of worker suicides in Chinese factories has to be seen as a symptom of something deeper and more disturbing than the Chinese government’s pathetic explanation of “copy-cat” behavior (“Hey, some guy just jumped to his death from a tall building; maybe I should do that, too”).

By all accounts, the pressure on Chinese workers to increase their productivity by working faster and harder and putting in longer hours in order to keep the vaunted national economy churning away must be enormous. And even though people in China are regularly depicted as being far more amenable to regimentation and group-think than their Westerners counterparts, they obviously have their limits.

But the steep decline in worker satisfaction is traceable to more than hard work and long hours. It derives from a lack of a sense of empowerment. It’s no coincidence that the dramatic increase in dissatisfaction corresponds directly to a drop in union membership. Whether or not people realize it, belonging to a labor union provides a great deal more than the higher wages and generous benefits typically associated with union affiliation.

In addition to better wages and bennies, a labor union offers a built-in and reliable means of problem-solving. You have a bad boss? You’re tired of being harassed or held to arbitrary standards? You’re getting all the crappy assignments? A union rep can help. He can file a grievance; he can go over the boss’s head; he can go over the boss’s boss’s head; he can yell and scream with total immunity; in short, he can wage a Holy War on your behalf.

Management takes union officers seriously. They take them seriously because they know they have the jurisdictional right to address workplace problems, which is why so many corporations resist their employees organizing. With a union representing the workers, the boss can’t get away with being a petty tyrant. It’s no longer simply bad form; it’s now contractually illegal.

And even in those cases when the union rep can’t “remedy” the situation—even when, in truth, it’s the employee himself who’s contributing to the problem—having the union as a Father Confessor or shoulder to cry on is a critical safety valve, a way of blowing off steam and, hence, minimizing on-the-job stress. With a union representing you, you’re never alone.

Conversely, when you have no union, it’s every man for himself. Being stuck with a bad boss in a non-union setting means you’re at the boss’s mercy. Dr. Samuel Culbert, a UCLA psychology professor cited in the Conference Board’s finding, maintains that too many Americans work in “toxic” environments. Consider: other than quitting or internalizing the problem until he grows a tumor, what can he do? Without a union, he has no lobby, no support group, no safety net.

And don’t say the NLRB (National Labor Relations Board) can help because that’s wildly misleading. People who say that have obviously never tried to contact the Board. First of all, good luck in reaching them by telephone. Just ask anyone who’s ever tried. I’ve personally gotten a busy signal for 45 straight minutes, before giving up.

Second, as noble as their intentions may be, these people (like OSHA reps) are weary bureaucrats. They’ve heard everything you’re going to say a hundreds times. And once you’ve gotten their attention, they are going to automatically assume the company is right and you’re wrong, and have to be dragged kicking and screaming to your side. In our dealings with the NLRB, we often asked ourselves: Whose side are these guys on?

Clearly, the antidote to worker dissatisfaction, frustration, and alienation is a sense of empowerment….a sense of dignity. While some workers are fortunate enough to have compassionate, enlightened bosses, most are not. That’s where labor unions ride to the rescue.

David Macaray, a Los Angeles playwright, is the author of “It’s Never Been Easy: Essays on Modern Labor” (available at Amazon, Borders, Barnes & Noble, etc.) He can be reached at dmacaray@earthlink.net28-05-2010 om 23:28 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
27-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beste Meneer Philippe Geluck,ja, er zijn nog andere Vlamingen...
Klik op de afbeelding om de link te volgen We lezen in nogal wat Vlaamse kranten dat er aan franstalige kant angst heerst over de verkiezingsuitslag in Vlaanderen. Onze anderstalige landgenoten, zien het doembeeld opduiken van een Vlaamse meerderheid die massaal zal stemmen op de NVA. Het begin van het einde .... Wij zullen alleszins niet tot deze "grote meerderheid" behoren want we zullen stemmen, zelfs tegen het advies in van Meuris en C°. Maar op de NVA stemmen we niet. Alhoewel we erkennen dat deze partij haar waarde heeft, tot nog toe niet betrapt kan worden op echt ondemocratische houdingen, groot is geworden door de stommiteiten van de tsjeven van de CD&V -want dat mag ook eens worden benadrukt-, en een politiek zwaargewicht als kopstuk heeft. De Wever is een ploiticus "pur sang" dat moet je hem nageven. In feite zijn er veel te weinig politici van zijn kaliber, zeker aan de linkerkant. Want links heeft men een aantal bekwame luitjes bij de SP-a waar het eindelijk wat ophoudt intern te rommelen en er blijkbaar weer wordt nagedacht over inhoudelijke zaken...goed zo alleen vinden we die 200€ extra-pensioen helemaal naast de kwestie...MAAR er zit nergens een Bart Dewever tussen, of liever een nieuwe Louis Tobback. Want de junior-uitvoering valt wat tegen in vergelijking met de ouwe en een nieuwe Van Acker of Huysmans vinden we niet onmiddellijk. Dat is spijtig want het zou wel eens nodig kunnen worden. In elk geval hopen we dat links, deze keer niet verdeeld stemt! Er is in Vlaanderen momenteel geen aanvaardbaar links alternatief en we hopen dat deze keer, hopende op een linkse herbronning, de linksen op de SP-a zullen stemmen. Want deze keer kan het er op of er onder zijn voor links. Stem dus niet verdeeld op allerlei goedmenende flutlinksen die geen zetels zullen halen. Het gaat over de brute machtsdeling en links moet zetels halen anders vallen er brokken. Zeker op sociaal-economisch vlak. Wij geloven niet in de zogenaamde "nationalistische vrije marktremedies". De armen en de laagste lonen draaien ervoor op. Basta! En het maakt niks uit of ze nu aan je loon zitten uit Vlaamsgezindheid. Ze zitten aan je loon waarmee je je woning huurt of afbetaalt, eten koopt, je kinderen laat studeren en de energierekeningen tracht te betalen en daarmee zal de kous voor de meesten af zijn. In Vlaanderen zijn we niet allemaal zelfstandige accountants of consultants die rondrijden met dikke 4X4's. In Vlaanderen bestaat er ook een 1000€-generatie. Of jongeren die beginnen en vrij lang moeten blijven rondkomen met een maandelijks inkomen van 1000€ ondanks allerlei "performance management-gelul dat ze doet hopen op vette loonsopslag die er toch nooit komt, er bestaan ook gepensioneerden, zowel kleine zelfstandigen als loontrekkenden die nauwelijks rondkomen met hun hongerpensioentje, er zijn ook éénoudergezinnen waar het einde van de maand de supermarkt onbetaalbaar blijkt te zijn, er zijn ook langdurig werklozen die niet aan de bak komen en het moeten rooien met ongeveer 1000€ of als ze samenwonen of getrouwd zijn met 300€ en waarvan er steeds meer bij de voedselbanken moeten aankloppen. We vergeten nog een hele hoop mensen zoals invaliden, langdurige zieken, en ook veel migranten die nog steeds moeilijk aan werk geraken enz...Al deze mensen hebben geen enkel belang op een andere partij te stemmen dan een linkse partij. Geen enkele andere partij zal hun belangen verdedigen. Misschien doet de SP-a het ook al een tijdje niet meer zoals het moest maar het is wel hun kiespubliek. De fout die ze ooit maakten bij de sossen is te denken dat deze "klasse" niet meer bestond! Deze klasse "minderbedeelden" heeft altijd bestaan en breidt zich uit. Je moet geen zoete broodjes bakken bij groepen die misschien intellectueel aan de linkse kant staan maar bij de eerste nieuwe trend dan maar op een nieuwe partij kiezen omdat ze wat meer bloemperken beloven.
Wij hebben met veel plezier ingehakt op onze sossen en we menen daar goeie redenen voor te hebben. Deze keer is het echter menens! B-H-V kan voor ons de pot op want het gaat over een gans andere crisis die anders op de rug van de kleine mensjes, die we zijn, wordt afgewenteld!
We zijn echter van ons onderwerp afgedwaald. We hadden het over de panikerende franstaligen die we een signaal willen geven dat er in Vlaanderen ook nog anderen zijn dan al die bietekwieten die orakelen dat we alles zelf beter kunnen en die vervolgens klagen dat de buitenlandse investeerders wegblijven om alle mogelijke redenen (loonhandicap vooral) behalve de politieke instabiliteit....
We publiceren hieronder de mening van een bekende tekenaar en tweetalige, tot nadere orde, landgenoot. We hopen dat we nog heel lang landgenoot mogen blijven trouwens.! Hier de mening van Philippe Geluck die we niet delen maar waarvan we zeer goed weten dat ze sterk leeft aan de zuidelijke kant van de taalgrens. Wij delen ze niet omdat we o.a; zeer goed weten dat de deelnemers aan de jaarlijkse Gordel niet wellen bewijzen dat de Brusselaars opgesloten zitten maar wel een goed georganiseerde voor hen leuke familie- en/of vriendenuitstap willen maken. Maar het zou best wat beter gecommuniceerd moeten worden langs de andere kant zonder dat we moeten vergeten te vermelden dat we toch graag onze eigen taal willen blijven spreken in de Vlaamse rand en gruwen bij de houding van de Maingains en hun acolieten...

http://www.telemoustique.be/tm/magazine/10590/philippe-geluck-en-belgique-cest-devenu-irrespirable.html


Philippe Geluck: En Belgique, c'est devenu irrespirable

Philippe Geluck: En Belgique, c'est devenu
irrespirable

Actu-Société

Autrefois belgicain, le chatoyant dessinateur-humoriste ne veut plus de cette Belgique-là. Et ça ne l'amuse pas.

Si une majorité de Flamands veut foutre le camp, qu'elle foute le camp!

Lorsqu'on évoque les très prochaines élections, même les responsables politiques ont beaucoup de mal à dissimuler leurs pieds de plomb. Mais il y a plus profond: dans la population, ce pays a fini par susciter une profonde lassitude. Parce que les extrémistes du Nord ont fini par donner le cap des comportements politiques, le sentiment que la Belgique a déjà franchi un point de non-retour est plus que perceptible au Sud. Sentiment aggravé par la conviction qu'un palier supplémentaire sera franchi le 13 juin, par un vote massif en faveur des nationalistes flamands. Mais cette Belgique de l'exclusion, certains n'en veulent plus.

Parmi eux, Philippe Geluck. Le dessinateur du Chat était un unitariste jusqu'ici convaincu, imprégné qu'il était par la grâce biculturelle dont bénéficiait notre petit pays. Mais les comportements d'une certaine Flandre ont tout chamboulé: "J'ai passé ma jeunesse et le début de ma vie d'adulte à Bruxelles. Puis j'ai longtemps habité en Wallonie, où j'ai peut-être moins perçu ce qui se tramait réellement au nord du pays. Récemment, je suis revenu habiter à Bruxelles. Cette plus grande proximité avec la Flandre d'aujourd'hui m'a ouvert les yeux. Je ressens plus fortement le virage qu'ont pris trop de Flamands. Et ce que je vois est détestable. Inconciliable, en tout cas, avec ma conception du vivre ensemble, et même de la démocratie. Ma déception est immense." Et le coup de sang est à la hauteur du désenchantement.

Récemment, vous déclariez dans un quotidien que "ce qui faisait la spécificité et la richesse de la Belgique est devenu sa principale raison de se séparer".
Philippe Geluck - Oui. La vraie Belgique, celle de la diversité, du mixage linguistique et culturel, représente quelque chose pour moi. J'ai toujours dit et je continue de dire que j'aime la culture flamande et les Flamands. Mais quand la Flandre me crache constamment au visage, ça va comme ça. Disons que je suis patriote. Mais le patriotisme, c'est l'amour des autres. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Je suis très triste de voir qu'au nord de mon pays, il y a de moins en moins de patriotes et de plus en plus de nationalistes.

Ils le sont tous?
On nous dit qu'une majorité de Flamands tient encore à ce que j'aime dans la Belgique. Mais alors, j'aimerais bien qu'ils me le montrent! Or, c'est tout le contraire qui se passe. Qu'ils me le montrent le 13 juin par les urnes. Qu'ils me le disent dans la presse. Qu'ils me le montrent en arrêtant toutes ces mesures "anti-francophones". Qu'ils me le montrent en arrêtant de participer par dizaines de milliers au Gordel, cette "promenade" cycliste autour de Bruxelles. Des pères et mères de famille avec leurs enfants font le tour de Bruxelles à vélo, pour bien dire aux Bruxellois francophones: vous êtes nos prisonniers, on vous encercle! Sous couvert d'une randonnée familiale, c'est une manifestation de mépris et de haine.

[...]

Vous rejoignez donc Olivier Maingain, qui a comparé certaines pratiques flamandes avec celles de l'Occupation allemande?
Je trouve qu'il y a des parallèles. Il faut voir ce qui se passe sur le terrain, en Flandre. Quand la commune d'Overijse organise un bureau de délation anti-francophone, ça doit quand même nous rappeler quelque chose. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que tout est écrit. Que des intellectuels flamands ou des autorités se mobilisent pour organiser l'exclusion, puis en fassent des écrits. Cette manière d'étouffer Bruxelles en la sous-finançant pour en faire un objet de chantage, ils l'ont écrite! La "doctrine Maddens", du nom de ce professeur d'université de la KUL qui préconise d'assécher l'Etat fédéral de ses ressources pour que, finalement, les francophones soient demandeurs de plus d'autonomie, c'est un écrit. Des décrets comme le "Wooncode" sont des mesures d'exclusion de type raciste, et c'est écrit! Tous ces écrits font froid dans le dos. Comme Mein Kampf aurait dû alerter l'opinion internationale. Tout était écrit!

Et s'est réalisé...
Les Flamands pourraient encore empêcher la réalisation de ces doctrines d'exclusion et de haine par voie démocratique. Mais le pire, c'est que certains veulent vraiment les réaliser. C'est ça qui est devenu irrespirable. En Flandre, les nationalistes et les extrémistes tiennent le gouvernail. Et négocier avec ces gens-là, c'est entrer dans leur logique. Si vous faites une concession pour montrer votre bonne volonté, ils la saisissent puis exigent le truc suivant en inventant d'autres exclusions pour mettre la pression. On ne peut pas entrer dans cet engrenage. C'est pour cela qu'il faut changer la Constitution, et y inscrire la possibilité de faire des référendums.

Pour définitivement poser aux Flamands la question de la rupture avec la Belgique francophone?
Oui. Si c'est non à la rupture, il faudra qu'ils en déduisent une série de choses: le respect des solidarités, des minorités et des droits humains fondamentaux qu'ils ne respectent pas pour l'instant. Si c'est oui, il faudra que les démocrates flamands se demandent où commence et où s'arrête la solidarité au sein d'une Flandre devenue indépendante. Après s'être désolidarisés des francophones, que feront-ils si une partie de la Flandre est plus pauvre qu'une autre? Ils vont aussi l'exclure pour ne conserver qu'une Flandre triomphante? Ça peut aller loin, ce genre de logique. Ça peut aller jusqu'à une logique de sous-citoyens. C'est là que ça rejoint la logique du IIIe Reich.

Le 13 juin, la N-VA pourrait devenir le premier parti flamand. Quelle serait votre réaction?
Je commencerai à regarder les annonces immobilières à l'étranger. Sans déconner! Ces gens me glacent. Est-ce que je pourrai encore vivre dans un pays où des nationalistes et des néo-fachos du Vlaams Belang façonnent les mentalités? Est-ce que, comme les Juifs dans les années 1930, je ne dois pas me dire: il est temps de quitter l'Allemagne?

Vous seriez prêt à entamer un processus de séparation dès maintenant?
Moi, je suis un démocrate. Si une majorité de Flamands dit qu'elle veut foutre le camp, eh bien qu'elle foute le camp! Nous signerons l'acte de séparation. Mais pas à n'importe quel prix. Vous avez votre indépendance, mais à condition que nous gardions le nom de Belgique, qui sera composée de Bruxelles, de la Wallonie et aussi des communes à facilités. Ce qui assure donc un lien territorial entre la Wallonie et Bruxelles, via Rhode-Saint-Genèse et quelques kilomètres carrés de forêt de Soignes, au sud de Bruxelles, où les arbres ne parlent aucune langue. S'ils veulent qu'on respecte leur volonté d'indépendance, il faudra aussi qu'ils respectent le vou d'une majorité de francophones: vivre dans un autre espace que le leur. Mais avec une grosse nuance par rapport à la Flandre actuelle: les démocrates flamands seront les bienvenus dans cette nouvelle Belgique. Et ils seront respectés dans leur identité linguistique.

Vous avez le sentiment d'un énorme gâchis?
Tout ça m'attriste. Je parle les deux langues, je crois en la richesse de l'intégration des cultures. Mais aujourd'hui, trop de Flamands se fichent de cela. Vous pouvez être parfait bilingue, ouvert à leur culture, vous serez toujours le francophone à exclure. Une fois de plus, malheureusement, on peut refaire un parallèle avec ce qui s'est produit en Allemagne: vous aviez beau être Allemand, parler la langue parfaitement, aimer Beethoven et Goethe, si vous étiez Juif, vous deviez être exclu. C'est là qu'on est dans l'apartheid, le racisme, la haine de l'autre. Tout ça m'est odieux.
Vincent Peiffer

La suite dans votre TéléMoustique


27-05-2010 om 22:56 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wij doen ook mee tegen NVA!
Jullie zullen ons niet al te vaak horen commentaar geven op onze collega's politieke bloggers van bloggen. Het gebeurt wel eens dat we ofwel de rechterkant met Tafelspringer een veeg uit de pan geven omdat hij wat te gortige racistische lulkoek verkoopt. Soms hangt de rode voorzitter aan de linkerkant ons de keel uit met de simplistische oplossingen voor de crisis: "nationaliseer alles en het komt goed..."hadden we die regel gevold dan fabriceerden ze nu nog paardentrams maar enfin...

Maar vandaag ergeren we ons aan iemand die wel een vrij degelijk blog heeft al delen we absoluut zijn ideeën niet. Het gaat over Kris Van Dijck, een vlotte NV aër of hoe schrijf je dat?
Hij ergert ons deze keer omdat hij terecht vermeldt dat iedereen tegen zijn partij stokebrand speelt. Hij zegt er wel meteen bij dat de anderen nooit duidelijk uitleggen waarom ze iedereen afraden om voor de NVA te stemmen. Wel dat zullen wij nu eens uitleggen aan de hand van een zeer concreet voorbeeld, namelijk zijn eigen artikel.
Laten we dus beginnen bij het begin:

http://www.bloggen.be/krisvandijck/

is "the wizz kid" van de NVA en de trotse burgemeester van een in aanbouw zijnd nucleair pretpark waarover hij weinig of niks zegt in zijn blog. Maar daar hebben we het nu dus niet over. Het bewuste artikel:


Ambitie tonen
Als N-VA politicus kan ik me nu al afvragen: wat morgen weer? Er gaat immers geen dag voorbij of iemand roept op om niet voor de N-VA te stemmen of wordt de N-VA links of rechts gebasht. Het waarom dat men niet voor de N-VA mag stemmen is dan nooit erg duidelijk. Zeker als je ziet in welke impasse het land nu zit. Dehaene beet vorig jaar de spits af. Hij zei dat de mensen niet voor kleine partijen mochten stemmen. De kiezer gehoorzaamde. De N-VA haalde 13% en was daarmee opslag geen kleine partij meer. Dank u Jean-Luc.
Dit jaar komen ze langs verschillende kanten aanzetten met klap op de vuurpijl professor Torfs die zijn instap in de politiek legitimeerde door op te komen tegen de N-VA. Allemaal tegen de N-VA. Waarvoor ze wel opkomen? Joos mag het weten. Veel mist en onduidelijkheid.
Als N-VA scheppen we die duidelijkheid wel. En ook dat is voor sommigen een doorn in het oog. Neem nu het volgende:
Binnen Europa werden een paar jaar terug ambitieuze Lissabon-doelstellingen geformuleerd. Eén van die doelstellingen was een werkzaamheidsgraad van 70% tegen 2010. D.w.z. dat tegen 2010 70% van de mensen in de arbeidsleeftijd ook daadwerkelijk aan het werk zouden moeten zijn. Noodzakelijk om de boel draaiende en betaalbaar te houden. Denk maar aan sociale zekerheid, gezondheidszorgen, pensioenen, en ga zo maar door.
Omdat we in België met een serieuze achterstand zitten wat dat betreft (62% in 2010) stellen we als N-VA dat we tegen 2015 toch aan 67% zouden moeten kunnen geraken. Een jaarlijkse groei van 1%... Van 62% naar 67%... En dan zitten we nog onder de Europese doelstelling…
Die groei betekent in absolute cijfers een toename van 500.000 jobs. Dat getal poneren was er blijkbaar te veel aan. Die duidelijkheid scheppen was er over. Die ambitie in concrete cijfers omzetten, is volgens verschillende media bluffen. “Dat cijfer gaat hen achtervolgen”, lees ik professor De Vos verklaren. Jawadde, jongens. Procenten omzetten in absolute cijfers en de N-VA is een bende fantasten. Begrijpen wie kan. Zeg dan ineens dat de Lissabon-doelstellingen niet deugen. Maar waarom onderschreven we die dan wel? Alle voorgaande federale regeringen deden dat zonder morren. Of is de afwijzende reactie nu het plat op de buik gaan voor datgene dat we gewoon aan het worden zijn? De lamlendigheid en geen enkele ambitie meer vertonen? Niet met ons.
Neen, het klopt dat we van die 500.000 geen fetish mogen maken. En dat doen we ook niet. Maar het is wel gewoon een vertaalslag. In Vlaanderen schrijft elke krant, elke politoloog, elke econoom, al jaren dat we ons activeringsbeleid dringend moeten versterken. Dit op het Europees gemiddelde brengen betekent plus 500.000 voor heel België. Daar leggen wij onze ambitie! Die doelstelling is indrukwekkend, maar zegt ook iets over hoe diep we al weggezakt zijn. En welke achterstand we moeten inlopen. Tussen 2000 en 2008, jaren van hoogconjunctuur, is de werkzaamheidsgraad in Europa toegenomen met 3,3%. In België met slechts 2,2%. De achterstand werd dus groter. In Wallonië en Brussel is slechts 57% en 55% van de bevolking op actieve leeftijd effectief aan het werk. Daar is nog veel ruimte voor progressie. En het is nodig!
Met structurele ingrepen: staatshervorming (en dus responsabiliseren), versterkte activering (inclusief langer werken) en een forse loonlastverlaging van 2 miljard euro waarbij RSZ-bijdragen voor kinderbijslag en gezondheidszorg geleidelijk uit de loonkost gehaald worden, moeten we de weg effenen om uit het dal te kruipen.

Kris Van DijckDe werkzaamheidsgraad dus...wel wel wel. 62% in 2010 in België....eigenaardig dat zulke stoerte Vlaming niet meteen uitpakt met het Vlaamse cijfer ipv het Belgische...
Het lijkt allemaal netjes onderbouwd maar je mag niet te erg wroeten anders klopt de logica niet al te goed meer.
Dus wroeten we maar:

Wij vonden cijfers van het laatste kwartaal 2009:

https://www.werk.be/c-en-o/cijfers/conjunctuur/werkzaamheid/111_trend_werkzaamheid.htm


Trend werkzaamheidsgraad in de gewesten, België en EU-27

Vlaams Gewest 4de kwartaal 2009: 65,8%

Trendniveau werkzaamheidsgraad (België en de gewesten, EU27; Q1 2000 - Q4 2009)

Bron: FOD Economie – Algemene Directie
Statistiek – EAK, Eurostat,
LFS (bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE)

Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – EAK, Eurostat, LFS (bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE)

Kwartaalevolutie trend (Q1 2007 - Q4 2009)

Bron: FOD Economie – Algemene Directie
Statistiek – EAK, Eurostat,
LFS (bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE)

Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – EAK, Eurostat, LFS (bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE)

Trendniveau werkzaamheidsgraad volgens leeftijd (Vlaams Gewest; Q1 2000 - Q4 2009)

Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – EAK, Eurostat,
LFS (bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE)

Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – EAK, Eurostat, LFS (bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE)

Trendevolutie werkzaamheidsgraad naar leeftijd (Vlaams Gewest; Q1 2006 - Q4 2009)

Bron: FOD
Economie – Algemene Directie Statistiek – EAK, Eurostat,
LFS (bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE)

Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – EAK, Eurostat, LFS (bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE)

Trendniveau werkzaamheidsgraad volgens geslacht (Vlaams Gewest; Q1 2000 - Q4 2009)

Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – EAK, Eurostat,
LFS (bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE)

Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – EAK, Eurostat, LFS (bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE)

Definitie

De werkzaamheidsgraad meet het aandeel werkenden in de beroepsbevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar). Onder ‘werkenden’ verstaan we iedereen die in een bepaalde referentieweek minstens één uur betaalde arbeid heeft verricht (definitie van de Internationale Arbeidsorganisatie).

Bespreking

Tussen 2003 en het derde kwartaal van 2008 steeg de Vlaamse werkzaamheidsgraad ononderbroken van 63% naar een recordhoogte van 66,6%. Eén (crisis)jaar later is de Vlaamse werkzaamheidsgraad met ongeveer 1 procentpunt gedaald naar 65,8%. De Europese Lissabon-doelstelling bestond erin om in 2010 een werkzaamheidsgraad van 70% te behalen. Ondanks de vorderingen van de voorbije jaren zal het Vlaams Gewest dus ruim onder deze doelstelling blijven.

In het Vlaams Gewest is de arbeidsdeelname ruim hoger dan in de andere gewesten. In het vierde kwartaal van 2009 bedroeg de Vlaamse werkzaamheidsgraad 65,8%, tegenover 56,2% in het Waals Gewest en 55,1% in het Brussels Gewest. De Vlaamse werkzaamheidsgraad is de laatste jaren sneller toegenomen dan in de andere gewesten, maar daalt nu ook sneller. Het Vlaams Gewest blijft het wel iets beter doen dan het Europese gemiddelde (64,7%).

Wellicht zal de werkzaamheidsgraad minstens tot in 2010 blijven dalen. Volgens sommige ramingen (FPB, HRW) zou de Vlaamse werkzaamheidsgraad tot zo’n 64,5% kunnen dalen vooraleer ze opnieuw toeneemt. Doorgaans duurt het ongeveer drie jaar vooraleer de werkzaamheidsgraad opnieuw haar niveau van voor de economische crisis haalt, maar de ernst van de huidige crisis maakt dat de herstelperiode dit keer mogelijk langer zal duren dan dat. De stabilisatie in het vierde kwartaal van 2009 stemt echter hoopvol.

De Vlaamse werkzaamheidsgraad wordt voornamelijk geremd door een bijzonder lage arbeidsdeelname van 55-plussers. In het vierde kwartaal van 2009 waren slechts 35,7% van de Vlaamse 55-plussers aan het werk. Het Vlaams Gewest is hier wel aan een inhaalbeweging bezig, de werkzaamheidsgroei van de voorbije jaren is voornamelijk te danken geweest aan de toegenomen werkzaamheid van ouderen. Deze evolutie blijkt vooralsnog niet te zeer beknot te worden door de economische crisis. De jongeren daarentegen hebben wel sterk te lijden onder de crisis. Op een jaar tijd is de werkzaamheidsgraad van Vlaamse 15 tot 24-jarigen gedaald van 31,7% naar 28,6%.

Het Vlaams Gewest heeft sinds 2008 de Lissabondoelstelling van 60% werkzaamheid bij vrouwen behaald. De economische crisis blijkt ook iets minder invloed te hebben op de vrouwelijke werkzaamheid dan op de mannelijke. In het vierde kwartaal van 2009 bedroeg de werkzaamheidsgraad van vrouwen 60,5%.

Methodologie

De Eurostat Labour Force Survey (LFS) is een door Eurostat gecoördineerde bevraging in de lidstaten van de Europese Unie, waarvan de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) van de FOD Economie – Algemene Directie Statistiek de Belgische uitvoering is.

We berekenden het trendniveau van de werkzaamheidsgraad op de kwartaalgegevens. Het trendniveau betreft een voortschrijdend gemiddelde van vier kwartalen. Dit maakt dat het trendniveau van het laatste kwartaal van een jaar overeenstemt met het betreffende jaargemiddelde.

OK dus voor de 62% voor de Belgische cijfers maar door heimelijk de Vlaamse cijfers te verzwijgen kan je al voorafgaandelijk aan de regeringsdeelname van de NVA spreken van en groot succes in Vlaanderen want daar moet je niet meer stijgen om de ambities van Van Dijck waar te maken want we zitten nu al op 65% en boven het Europese gemiddelde!!!!
Wat wij graag hadden willen vernemen is echter hoe deze slimme jongen de werkzaamheidsgraad in Brussel en Wallonië wil opkrikken? Want we voelen nu al aan ons water dat het al te gemakkelijk zal uitdraaien in de clichés over de luie Walen en de parasiterende Brusselaars. Dus geen vaag gezever over % en wollige taal die wel gespierd overkomt maar niks betekent zoals :


"In Wallonië en Brussel is slechts 57% en 55% van de bevolking op actieve leeftijd effectief aan het werk. Daar is nog veel ruimte voor progressie. En het is nodig!
Met structurele ingrepen: staatshervorming (en dus responsabiliseren), versterkte activering (inclusief langer werken) en een forse loonlastverlaging van 2 miljard euro waarbij RSZ-bijdragen voor kinderbijslag en gezondheidszorg geleidelijk uit de loonkost gehaald worden, moeten we de weg effenen om uit het dal te kruipen.
"


Wil dus zeer duidelijk uitleggen :

1) hoe wil de NVA in Wallonië en Brussel de werkzaamheidgraad doen stijgen
2) Hoe wil men de jongeren meer aan het werk krijgen (in zinnige banen en niet in nepstatuten of andere strijkateliers en liefst met degelijke contracten)
3) idem met de madammen. Want als je alleen nog de ouderen moet overtuigen langer te werken, zien we niet meteen een oplossing

Conclusie: door rond dergelijke thema's wat cijfertjes te spuien en wat sloganeske zinnetjes te schrijven los je niet meteen het wel degelijk bestaande probleem op. Maar dit soort algemeenheden worden dan verondersteld DE mirakeloplossingen te zijn.
Inderdaad is er nog ruimte voor progressie in Wallonië en Brussel maar ook bij de jongeren en bij onze madammen....maar die twee laatste categorieën zijn voor een partij als de NVA minder interessant!
In elk geval kunnen ze al beginnen met de HR-verantwoordelijken ervan te overtuigen dat ze niet alle 55plussers moeten afdanken of laten afvloeien tegen interessante voorwaarden. Dat is waarschijnlijk het gemakkelijkste beginpunt...we zijn benieuwd...


Onze mening? Wel, stem NIET op de NVA want onder het mom van veel degelijkheid van bestuur en slimme zinnen heeft de keizer geen kleren aan!
Wij zouden al meteen starten met te zeggen dat België al best eens kan beginnen te snoeien en te wieden in zijn gigantische aantallen ministers en cabinetards zowel op gewestelijk als op federaal vlak en bij de franstaligen vergeten we dan ook de gemeenschappen niet!. En de 5% van De Croo junior is maar een mager beestje...

27-05-2010 om 00:23 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
25-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Plots denken de sossen na over energie...jawadde... en nog geen klein beetje...
Een paar dagen verlof genomen om van de vurige pinkstertongen te genieten. Resultaat twee meikevers gevonden en dat was jaaaaaaaaaaaaaren geleden. Iemand onder onze lezertjes nog meikevers gezien? Vermoedelijk zijn ze afkomstig van IJsland en kwamen ze naar hier afgezakt wegens te veel stof want ze lagen in het water van een fonteintje. De kinderen die nog nooit zulke beestjes hadden gezien, verwarden ze met exotische kakkerlakken...komt ervan als je te veel hamburgers eet met een MP3 in de oren...

Maar goed, daar gaat het in de wereld niet om. We gaan dus naar de harde realiteit en wat lezen we tot onze grote verbazing bij onze rooie kameraden van de SP-a die plots het licht hebben gezien in het energiedebat?????
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100525_102 • dinsdag 25 mei 2010, 16u26
 • Bron: belga
 • Auteur: svh

SP.A wil akkoord met
Suez opnieuw onderhandelen

SP.A wil akkoord met Suez opnieuw onderhandelen

Pol De Wilde

LEUVEN - De SP.A wil dat de volgende federale regering het akkoord met Suez over het langer openhouden van de drie oudste kerncentrales opnieuw gaat onderhandelen.

Tijdens een persontmoeting in Leuven ondertekenden de partijkopstukken Johan Vande Lanotte, Caroline Gennez en Bruno Tobback een brief aan de top van Suez waarin ze stellen dat het akkoord voor hen onbestaande is, onder meer omdat het parlement het nooit heeft goedgekeurd.

Vande Lanotte beklemtoonde dat het akkoord het monopolie van de Franse energiemaatschappij in ons land voor jaren bevestigt. Door dit monopolie stegen van juli 2007 tot juli 2008, ondanks het afgeschreven zijn van de oude kerncentrales, de elektriciteitsprijzen met 22 procent, terwijl de gemiddelde stijging in Europa slechts 16,2 procent bedroeg.

Electrabel verhoogde bovendien de gasprijzen in 2007 met 20 procent. Dit is niet alleen nadelig voor de consument, maar ook voor concurrentiepositie van onze bedrijven. SP.A raamt de winst die Suez in 2009 in ons land haalde op 1,25 miljard euro.

De SP.A wil dat de nieuwe regering deze monsterwinsten afroomt via een 'single buyer'-systeem, waarbij de overheid de in ons land geproduceerde elektriciteit opkoopt tegen productieprijs en verder verkoopt. De partij schat de opbrengst van een dergelijke operatie op 500 tot 700 miljoen euro per jaar en wil dat niet de consument, maar de bedrijven die afgeschreven centrales exploiteren opdraaien voor de groenestroomcertificaten.

De CREG moet bovendien meer bevoegdheden krijgen om de prijzen van de elektriciteit en distributie van de elektriciteit binnen de perken te houden.Hohoho....het "single buyer"-systeem welwelwel, wij hadden het daar al een tijdje geleden over en de CREG heeft daar al lang geleden een studie over gepubliceerd zoals we hier ook al eerder hebben geschreven. Bovendien lijken de Engelsen op weg om dit systeem ook in te voeren al zal dat met Cameron misschien minder evident worden


http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/7149815/UK-energy-policy-has-it-run-out-of-steam.html


UK energy policy - has it run out of steam?

Two decades since Margaret Thatcher decreed there was no freedom without free markets, it looks like the regulators are poised to reverse some of the policies that gave Britain the most liberal energy sector in Europe.

By Rowena Mason
Published: 5:30AM GMT 04 Feb 2010

Five of the UK's 14 coal
stations must retire by 2015 and seven of
the 10 nuclear stations will close by the end of the decade.
Five of the UK's 14 coal stations must retire by 2015 and seven of the 10 nuclear stations will close by the end of the decade. Photo: Christopher Furlong/Getty Images

The signals are clear from the Government, its special energy adviser Malcolm Wicks, the influential Committee on Climate Change and even the companies themselves that there will have to be more intervention in the industry if the country is to avoid power shortages.

However, a new suggestion from Ofgem, the industry regulator, that there should be a single, state-controlled energy buyer has shocked the markets, with Centrica's share price falling almost 2pc, Scottish and Southern off 1.3pc and International Power down 1.7pc.


The proposal is a vague one that could mean anything from the Government asking a central body to make sure the UK has gas in storage to, at the far more extreme end of the scale, the introduction of "Soviet-style central planning", according to consultancy McKinnon & Clarke.

"Ofgem is effectively admitting that it, and the government, have lost a decade of energy planning," says McKinnon analyst David Hunter.

Ofgem's other ideas – a lower limit on the carbon price, payments for providing extra capacity and forced obligations to build more power plants – are not quite so radical, but nevertheless considerable changes in a market left largely to its own devices for the past 20 years.

But the alternative, refusing to admit that change is needed, will inevitably lead to "blackout Britain", according to Ian Parrett, from energy experts Inenco, with industry and homes facing regular power cuts as early as 2012.

The problem is simple. Britain needs £200bn of investment in new nuclear, gas, wind and clean coal power stations over the next decade. But the market conditions are not right to encourage this investment. Returns are too uncertain, some technology is a long way off and there are deep concerns about the ability of the industry to deliver such a huge amount of extra capacity in the right time frame.

Five of the UK's 14 coal stations must retire by 2015 and seven of the 10 nuclear stations will close by the end of the decade. The first new nuclear station will not be built until 2017 and there are doubts over whether Britain will be able to build a huge number of wind farms quickly enough to meet the shortfall.

If the Government does not prod industry into action, the country is facing problems within just a few years, according to Ofgem.

"In 2017 we get to the really sweaty-palm moment in terms of possible shortages," says Alistair Buchanan, the straight-talking chief executive of the regulator. "It is the scale of collapse in energy supply from 2013 up until 2017 that is profound and worrying. Companies say that there are X-gigawatts of new power stations in the pipeline, but you can't rely on this until the earth is cut."

Many companies believe Ofgem's predictions are actually too optimistic, according to Mr Buchanan, despite its warnings of energy bills rising 50pc and the potential of industrial shortages.

The CBI, the business group, said it was a "stark warning that existing policy will not deliver the balanced energy mix", while EEF, the manufacturing organisation, said it was "the final nail in the coffin for the view that we can continue to muddle along with our current approach".

However, some companies such as Centrica are likely to oppose any moves to force through extra regulation. The utility has recently withdrawn from Europe to concentrate on the US, frustrated that the landscape is dominated by state-run monopolies.

Mark Hanafin, managing director of Centrica Energy, fears that more meddling in the market will only delay investment, although the company is known to support a higher carbon price. And if the UK backpedals on its firmly held liberal policies, it could make it a less attractive market for many major players.

In contrast, EDF and E.ON, the French and German energy giants, tentatively welcomed Ofgem's suggestions, while National Grid was also broadly positive about the proposals, acknowledging the need for a regulatory overhaul. It is understood to be considering the idea that it could take on the role of central buyer on behalf of the state.

There are, however, significant hurdles to reform. The European Union is unlikely to look kindly on the UK's efforts to reverse liberalisation, despite the fact that many large utilities in other countries take a loose approach to the rules.

It would also mean the Government acknowledging its energy planning has been inadequate. Ed Miliband, the Energy Secretary, yesterday defended measures for the next 10 years. His acknowledgment that more intervention would be needed to secure supply from 2020 onwards may mean that he can set out plans for a shake-up without losing face.

But ironically, it may fall to a new Conservative government to make crucial decisions on whether to tear up the Thatcherite legacy of its predecessor.
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/7147006/Britain-may-need-national-energy-buyer-to-avoid-shortages-regulator-warns.html


Britain may need national 'energy buyer' to avoid shortages, regulator warns

Britain may need to reverse its liberalisation of the energy market and create a “central buyer” of national supplies to avoid shortages in the next decade.

By Rowena Mason
Published: 1:28PM GMT 03 Feb 2010

Comments 21 | Comment on this article

Ofgem, Britain's energy regulator, has suggested
that a national
buyer of energy may be needed to avoid a crisis
Ofgem, Britain's energy regulator, has suggested that a national buyer of energy may be needed to avoid a crisis

Ofgem, the energy regulator, believes that there is “reasonable doubt” over whether the Government’s current plans are adequate to ensure the UK has the gas and electricity it needs. Prices may also become unaffordable for a large number of households.

In a new report, the regulator recommended a series of interventionist measures that could effectively return parts of the energy sector to state control.


Britain is facing a potential supply shortage because five of the UK’s 14 coal stations must retire by 2015 and seven of the ten nuclear stations will close by the end of the decade. The first new nuclear station will not be built until 2017 and there are doubts over whether Britain will be able to build a huge number of wind farms quickly enough to meet the shortfall.

“It is the scale of collapse in energy supply from 2013 up until 2017 that is profound and worrying,” said Alistair Buchanan, chief executive of the regulator. “Companies say that there are X-gigawatts of new power stations in the pipeline, but you can’t rely on this until the earth is actually cut.”

The regulator is concerned that new capacity is not being built quickly enough owing to a lack of investment, with major new stations being mothballed or delayed. Its most radical suggestion is a central energy buyer, which could be a state-run company or a heavily regulated one like National Grid.

This could take day-to-day responsibility for buying all the UK’s energy, or certain parts of it, such as supplies for gas storage.

But it might also take charge of longer-term policy, ensuring that £200bn in new power stations and wind farms are built by the end of the decade and enter into long-term supply contracts.

“There are real concerns about how this will be financed,” Mr Buchanan said. “Most energy companies actually think we have been too optimistic.”

Ofgem also suggested that the Government could impose obligations on the big energy groups to build new power plants, guarantee returns on investment in renewable energy projects and pay companies for supplying extra capacity.

The regulator also backed the idea of a lower limit on the price of carbon permits bought and sold as part of the European Union emissions trading system. The regime is meant to incentivise investment in green energy projects like nuclear and wind power, but the price is currently too low to provide much encouragement.

Ofgem’s report, code-named Project Discovery, puts the regulator on a collision course with the Government. In response, Ed Miliband, the Energy Secretary, immediately released a statement defending his current plans for the sector over the next decade.

“The Government is confident that Britain will meet its security of supply needs in the years ahead,” he said. However, the Conservatives seized on the implication that Britain is under-prepared to meet demand.

Greg Clark, shadow Energy Secretary, called the report a “devastating verdict on Labour’s 13 years of neglect of Britain’s energy security”.

“It is a sign of desperation that the regulator, which is supposed to execute government policy, is having to urge the government to adopt a policy for energy security,” he added.Ook in onze eigen contreien klinkt dat allemaal niet erg "ver van ons bed". Veel herkenbaar lezen we hier. En dus haalden de sossen daar de mosterd ofwel, maar dat kunnen we amper geloven, lazen ze dit blogje. In dit laatste geval zijn we bereid onze mening over onze kameraden lichtjes aan te passen in positieve zin. WXant wat ze daar vertellen, vertellen we hier al een tijdje. Maar we zijn natuurlijk maar een piepkuiken in vergelijking met politieke partijen. Of ze nu sossen zijn of tsjeven of confederalistische separatisten...

We zijn al blij dat er eens zinnige praat wordt verteld door een partij over onze energie. In plaats van te kissebissen over B-H-V zou men hier wat meer over nadenken. Dit wordt DE uitdaging voor de komende decennia. En niet B-H-V zoals sommige rattenvangers ons willen laten geloven...

ook het idee van de groene stroomcertificaten niet lmeer te laten betalen door de consument staat ons aan. Maar het moet dan wel gepaard gaan met de afschaffing van onzinnige groene stroomcertificaten. We hebben hier al lang genoeg gefoeterd op de zonnepanelen van een ooit eerder geziene financiële transfert van zwakke gebruikers naar midden- en hogere klassen, beter bekend als het Mattheüseffect (wie a lveel heeft zal nog meer krijgen...). Dit is sociaal onaanvaardbaar voor elke sos met het hart aan de linkerkant!


Het "single buyer"-systeem laat ook toe om aan te kopen volgens een aantal vooraf bepaalde en eventueel vastgelegde prioriteitsregels en kan een anzet geven tot een versnelde vergroening van het productiepark of het uitbouwen van de zogenaamde "supergrids" om alsdus toegang te krijgen tot groene energie die nu niet tot hier geraakt...


Dat de CREG meer bevoegdheden moet krijgen is ook wiedes maar we herinneren er toch maar fijntjes aan dat het onze sossen geweest zijn die het vroegere controlecomité hebben afgeschaft. Het zijn net de bevoegdheden van het controlecomité die terug moeten gegeven worden aan de CREG onder een geactualiseerde vorm.

Het is echter nooit te laat om zijn kar te keren en we geven toe dat dit een hoopvol teken is dat men begint na te denken over energie...à la bonheur...we zijn benieuwd voor het vervolg...alleen al voor dit punt op het programma zouden we zo al durven opropen om voor de sossen te stemmen om dan te kijken of ze er iets van zullen realiseren....

Doe in elke geval zo verder, kameraden, jullie komen nog op het goede pad...
25-05-2010 om 23:45 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!