kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

24-06-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
Klik op de afbeelding om de link te volgen Terwijl de ganse federale  regering ondertussen B-H-V heeft gesplitst zonder dat er nog veel rook werd waargenomen - Bart Magerman en zijn acolieten bleven zelfs afwezig tijdens de stemming- en er bijna een volledige oorlogstoestand werd afgeroepen omdat er in Antwerpen een baardige jongeman met een handdoek op zijn kop blijft rondlopen en dwaze praat vertelt, schreef het rekenhof een rapport. Al onze lezertjes zullen nu al wel raar opkijken want de taak van rekenhoven bestaat er voornamelijk in om rapporten te schrijven. Tot hier niks verwonderlijks dus. Het gaat om een doorlichting van de aanpak van onze centrum-linkse regering van het niet zo futiele probleem van de armoedebestrijding. Ok, daar valt geen spektakel mee te te vertonen zoals met de krachtige aanpak van het Merksemse terreuropperhoofd. Het gaat tenslotte om slechts een paar honderdduizend Belgen die in armoede leven....allemaal profitariaat natuurlijk....meer dan 2 miljoen Belgen dus... We vinden het wel erg de moeite om de samenvatting van dit rapport te publiceren dat makkelijk te vinden is op www.rekenhof.be ...
Dit geeft een zeer duidelijk beeld van de ernst waarmee armoede hier wordt bestreden ende bekampt met de efficiëntie van een Afrikaanse administratie.... 

 De ministerraad van 4 juli 2008 heeft een eerste Federaal Plan Armoedebestrijding goedgekeurd. Het plan houdt maatregelen in over inkomen, arbeid, gezondheid, huisvesting, toegang tot energie en tot de openbare diensten. Met de goedkeuring van de Europa 2020-strategie hebben de lidstaten van de Europese Unie zich tot doel gesteld het aantal mensen die in armoede dreigen te verzeilen met twintig miljoen terug te dringen ten opzichte van 2008. Voor België zou het aantal moeten worden teruggebracht tot minder dan 1.814.000 in 2020. In 2010 werd het aantal betrokken personen echter op nagenoeg 2.254.700 geschat, terwijl het in 2008 nog op 2.194.000 was geraamd. Het Rekenhof heeft de kwaliteit, de uitvoering, de opvolging en de evaluatie van het armoedebestrijdingsplan onderzocht dat de voornaamste federale maatregelen omvat om de Europese doelstelling te bereiken. De nieuwe federale regering heeft in zijn regeerakkoord van 1 december 2011 besloten de uitvoering van het armoedebestrijdingsplan te actualiseren. In haar antwoord op dit onderzoek kondigt de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding aan dat zij de opmerkingen en aanbevelingen van het Rekenhof ter harte zal nemen bij de actualisatie van het armoedebestrijdingsplan.

 Kwaliteit
 
Het Rekenhof is van oordeel dat het Federaal Plan Armoedebestrijding de mogelijkheid biedt om mensen te sensibiliseren voor de noodzaak van armoedebestrijding en om hierover te communiceren. Bij de uitwerking ervan werd rekening gehouden met de noden die de verenigingen die de minderbedeelden vertegenwoordigen, hadden geïnventariseerd, en werd de hele federale regering betrokken. De administraties die de maatregelen van het plan moeten uitvoeren, werden echter niet betrokken bij de ontwikkeling ervan. Bovendien gingen aan de voorgestelde maatregelen van het plan geen voorafgaande onderzoeken vooraf en zijn de doelstellingen in algemene termen geformuleerd, zonder streefcijfers, deadlines of budgettaire ramingen. 

Uitvoering 

Het armoedebestrijdingsplan preciseert een of meer ministers die belast zijn met de uitvoering van elke maatregel. Er bestaat echter nog geen enkel kader dat die uitvoering in goede banen moet leiden, zoals systematisch overleg tussen de ministers en de administraties. Op het niveau van de administraties, werden de geplande maatregelen gewoon toegevoegd aan de doelstellingen van de betrokken diensten. Een echte programmering van de uitvoering van de maatregelen is uitzonderlijk.

 Eerste Federaal Plan Armoedebestrijding 

 Opvolging

 Bij de goedkeuring van het plan gaf de ministerraad de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie de opdracht om driemaandelijks een stand van zaken voor te leggen over de vordering van de uitvoering van het plan. Die opvolging beantwoordt niet aan de verwachtingen. Ze ligt stil sinds december 2009 en de inhoud ervan is ontoereikend. Volgens het Rekenhof zou het mogelijk moeten zijn een meer realistische regelmaat (bijvoorbeeld halfjaarlijks) te definiëren en na te leven. Het aanvankelijke opvolgingsinstrument werd verder uitgebouwd met een netwerk van armoedebestrijdingsambtenaren. Door dat netwerk kan het armoedebestrijdingsplan beter worden opgevolgd, doordat het de administraties er nauwer bij betrekt. De uitbouw van dat netwerk verloopt echter moeizaam. Zo heeft het sinds september 2010 niet meer vergaderd. Bovendien zijn nog niet alle ministers en betrokken administraties erin vertegenwoordigd. In bepaalde gevallen leidt de aanstelling van één vertegenwoordiger per minister ertoe dat sommige administraties meer dan één afgevaardigde hebben. Voorts worden de maatregelen van het armoedebestrijdingsplan niet specifiek opgevolgd in het kader van de relaties tussen de ministers en hun administraties. Binnen de administraties zelf wordt de uitvoering van de maatregelen tot slot onvoldoende opgevolgd.

 Evaluatie 

De evaluatie is een sleutelelement in het publieke besluitvormingsproces. Ze kan betrekking hebben op het armoedebestrijdingsplan als instrument van het overheidsbeleid of op één of meer maatregelen van dat beleid. De enige vorm van evaluatie van het armoedebestrijdingsplan is de interfederale armoedebarometer. Volgens het Rekenhof is die barometer meer een instrument van sensibilisering voor armoede dan een evaluatie-instrument. Het algemene karakter ervan staat te ver af van de maatregelen van het plan om te weten te komen wat de impact ervan is. Het armoedebestrijdingsplan bevat geen enkele evaluatie van de maatregelen en geen enkele minister heeft daarnaar gevraagd. De initiatieven die enkele administraties genomen hebben, vormen eerder een opvolging dan een evaluatie. Bovendien worden die initiatieven niet gecoördineerd met de POD Maatschappelijke Integratie. Volgens het Rekenhof zou de uitvoering van elke maatregel van het armoedebestrijdingsplan die een situatie- of gedragswijziging beoogt, kunnen worden geëvalueerd om het succes ervan te bevorderen en er lering uit te trekken. In dat opzicht is de evaluatie van het project ervaringsdeskundigen, gerealiseerd in het kader van de Europese Financiering, een voorbeeld van een goede praktijk. 


 Welwelwel, het mocht gerust iets meer zijn toch? En dat voor een regering die beweert sociaal te zijn...Maar owee zodra een ratingbureau weer een onheilsbericht de wereld in stuurt over één of andere Belgische bank....of wanneer er 5 idioten in naam van Allah een wraakzuchtige uitspraak doen op Youtube. Misschien moesten alle arme mannelijke Belgen hun baard een paar weken laten groeien en alle arme madammen een tafelkleed over hun kop trekken en vervolgens gaan betogen ....er is dus nog werk aan de winkel!

24-06-2012 om 16:56 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
21-06-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
Nu we stilaan alle fratsen en strapatsen van Walter Capiau in het lang en het breed uitgesmeerd krijgen via alle mogelijke kranten en tijdschriften in navolging van de Dag Allemaal, zullen we hier maar best overstappen naar andere onderwerpen. We snorden voor jullie een artikel op over een onderwerp dat ons eveneens nauw aan het hartje ligt namelijk de zonnepanelen. Onze trouwe lezertjes weten maar al te goed dat we daar nogal wat hebben over geschreven. En dat we nooit erg gelukkig zijn geweest met de subsidies voor deze hebbedingetjes...Maar toen wij dat schreven, leken we wel barbaarse vervuilers en verdedigers van vuige monopolisten. Intussen is er al één en ander duidelijker geworden en blijkt dat de subsidies ons allemaal gigantisch veel geld hebben gekost via onze energiefactuur en dat bovendien een leger inhalige cowboys -gelukkig zijn er positieve uitzonderingen- werd losgelaten op onze daken om ze vol te leggen met afgrijselijk lelijke zonnepanelen. We vragen ons nog steeds af of iedereen wel goed de impact beseft van deze panelen op het elektriciteitsnet en zelfs op ieders individuele elektrische installatie. Bij zonnig weer injecteren die dingen massaal stroom op het net  dat men tracht te stabiliseren op 50 hertz. Die panelen injecteren echter inde meeste gevallen helemaal niet op 50Hertz omdat er vaak geen modulator werd geplaatst die dit moet regelen. Gevolg is dat in de directe omgeving van zonnepanelen die op het distributienet injecteren wel eens andere installaties kunnen in gevaar komen. En vermits de technische reglementen niet spreken over een verplichting tot het plaatsen van een modulator is dus de vraag wie in geval van overbelasting van andere privé-installaties aansprakelijk kan gesteld worden voor bijvoorbeeld het opbranden van een koelkast?  Als mij dat overkomt, moet ik mij dan wenden tot mijn distributeur of rechtstreeks tot mijn buurman met zijn zonnepanelen? in de meeste ander landen wordt een modulator vereist voor elke installatie. Voor zo ver wij weten is dat in Vlaanderen noch in Wallonië vereist... Bij massale injectie op zonnige dagen verstoort het echter ook de frequentie van het net en moeten meer klassieke centrales worden ingezet om het net te stabiliseren wat de kostprijs nog maar eens opdrijft, niet voor de producenten maar voor de distributeurs en de  transporteur...en dan maar klagen over hoge elektriciteitsprijzen van Electrabel. Verder vonden we eergisteren een veelzeggend artikel, veel beter geschreven dan wat wij ooit kunnen uit ons toetsenbord toveren ....het gaat ook over de zonnepanelen....en deze keer zijn wij dus niet de klagers: De zon schijnt ook zonder subsidies. De Tijd - 20-06-2012 Opinie Het gaat zelfs zo ver dat de zonnepanelensector in Nederland elk voorstel om subsidies in te voeren categoriek afwijst Als we de stijging van de energiefactuur echt willen afremmen, is het essentieel om versneld de dure steun aan zonnepanelen af te bouwen. Nederland is een inspirerend voorbeeld. Door Robrecht Bothuyne, Vlaams Volksvertegenwoordiger CD&V De doodsteek voor de zonnepanelensector. Dat is de reactie van sectorfederatie PV-Vlaanderen op het akkoord over de hervorming van de groenestroomsteun van de Vlaamse meerderheidspartijen. Die hervorming is dringend. Zo bleek dat de panelen die de voorbije jaren geïnstalleerd werden, niet minder dan 1,5 miljard euro oversubsidiëring met zich meebrachten. Alles door te rekenen in onze energiefactuur. Eigenaars van zonnepanelen hebben geen investering met hoog ecologisch rendement gedaan, maar vooral een investering met een heel hoog financieel rendement. Zonnepanelen zijn na 6 jaar terugverdiend en krijgen 20 jaar lang steun. 14 jaar te veel dus! Gevolg: gezinnen klagen terecht over hun stijgende factuur en energie-intensieve bedrijven vrezen voor hun concurrentiekracht. Vandaar de voorgestelde reductie van de steun. De oversubsidiëring leidde tot een artificiële bubbel in de sector. Duizenden elektriciens en loodgieters werden installateurs van zonnepanelen. Voor hen lijkt nu een einde te komen aan de zonnedroom. Maar wat gebeurt er als de steun voor zonnepanelen tot 0 zou worden herleid? Luiden de doodsklokken dan echt voor de zonnepanelensector? In Nederland was dat de vrees toen een paar maanden geleden alle subsidies en stimuleringsmaatregelen werden stopgezet. Wat blijkt? De markt is springlevend. Tientallen grote en kleine investeringsprojecten staan op stapel. Particulieren, bedrijven, gemeenten en verenigingen blijven investeren in zonne-energie. De zonnepanelensector groeit er zelfs na de stopzetting van de subsidies. De verwachting is dat het vermogen in 2012 met ruim 50 procent zal toenemen. Dat is nog niet zoveel als in ons land, maar het feit dat de groei wordt gerealiseerd zonder overheidssteun is toch wel uniek en merkwaardig. Hoe kan dat nu? Ten eerste is met het schrappen van de overheidssteun duidelijkheid gecreëerd voor de potentiële investeerders. Geen stop-and-go-beleid meer, geen hoop op subsidies, wel een duidelijk investeringskader. Ten tweede is er de scherpe prijsdaling van zonnepanelen. De, vooral Chinese, massaproductie van zonnepanelen leidde tot scherpe prijzen op de markt. Groepsaankopen Ten derde zijn er de stijgende energieprijzen. Hoe duurder de stroom uit het net, hoe aantrekkelijker het wordt om stroom uit je dak te halen. Ten vierde kennen groepsaankopen van zonnepanelen in Nederland een grote doorbraak. En uiteraard blijven ecologische overwegingen of de wens zelf te kunnen voorzien in de eigen behoeftes aan elektriciteit belangrijke drijfveren om te investeren in zonnepanelen. Al deze overwegingen zorgen ervoor dat de zonnepanelenmarkt in Nederland geen hinder ondervindt van het wegvallen van overheidssubsidies. Het gaat zelfs zo ver dat de sectorfederatie er elk voorstel om subsidies in te voeren categoriek afwijst. De Vlaamse zonnepanelensector moet het Nederlandse voorbeeld maar eens goed bestuderen. Hoe dan ook zal de zon een belangrijk onderdeel zijn en blijven van onze energiemix. De energieprestatienormen worden strenger, installaties worden beter en goedkoper en er komen meer innovatieve toepassingen, bijvoorbeeld door zonnecellen te integreren in onze dakbedekking. De sector ondergaat nu eigenlijk op minder dan 10 jaar wat de textielsector in 60 jaar meemaakte. We zijn nu zover dat massaproductie van panelen enkel nog in lagelonenlanden rendabel lijkt, getuige de aangekondigde sluiting van Photovoltech. Toch blijft de zon belangrijk, maar het zal met minder steun moeten. Bij elke verlaging van de overheidssteun heeft de zonnepanelensector in Vlaanderen moord en brand geschreeuwd. Telkens bleven de investeringen in zonnepanelen op een hoog niveau. Momenteel zijn de zonnepanelen van een gemiddeld gezin na zowat 6 jaar terugverdiend, terwijl installateurs 25 jaar garantie geven en de overheid 20 jaar steun beloofd. De oversubsidiëring is nog altijd zeer reëel. Als de certificaten helemaal zouden verdwijnen, stijgt de terugverdientijd naar 12 jaar. Nog altijd een mooie investering bij stijgende stroomprijzen en met een garantie van 25 jaar. Het voorstel van de Vlaamse meerderheid, een verminderde steun, garandeert een terugverdientijd van minder dan 10 jaar. © 2012 Mediafin

21-06-2012 om 20:26 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deltastichting niet blij....
Beste lezertjes, in juli 2011 publiceerden we hier een reeks bijdragen over het zogenaamde "nieuw rechts" in Vlaanderen met hun eigenaardige tentakels naar het buitenland. Bijna één jaar na het publiceren van uittreksels uit de webstek Deltastichting kregen we een vriendelijk berichtje dat we de auteursrechten zouden hebben geschonden omdat we geen toelating voor deze publicatie van de uittreksels hadden gevraagd. Klopt natuurlijk, wij vragen geen toelating voor het publiceren van uittreksels. Wij vermelden wel telkens heel duidelijk de bron en of de auteurs indien deze vermeld staan. Wij nemen nooit klakkeloos tekst over zonder deze vermeldingen. Maar omdat we absoluut niet in discussie willen gaan met de briljante geesten van Deltastichting, hebben we het uittreksel, gepubliceerd op 13 juli 2011 verwijderd. Het blijft natuurlijk een aanrader om de Wodansknoop van de Deltastichting even op te zoeken en alles zelf er nog eens op na te lezen....vooral hun manifest waarover ze zo moeilijk doen...googelen maar op deltastichting...

21-06-2012 om 16:15 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (3 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
19-06-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
Verdorie, plots blijkt dat Vlaanderen 50 jaar geleden een bijna exacte kopie was van het verdorven slangennest Sodoma.... Alle komieken van toen bleken grote geilaards te zijn. Eerst Jos Ghysen nu weer Walter Capiau. Je was nog maar net ontsnapt aan één of andere bronstige pater of hitsige pastoor en daar dook dan één of andere grappige maar vooral gore scoutsleider op. 
We vragen ons af hoe het komt dat wij daar allemaal niet zo erg mee werden geconfronteerd. Waarschijnlijk vielen die viespeuken niet op onze natuurlijke charmes...
Maar plots blijken nu heel wat mensen met verwoeste levens te zitten omwille van aanrakingen door Walter Capiau als stoere scoutsleider. 
Het moet dus wel heel erg gesteld geweest zijn als de toenmalige scouts nauwelijks het verschil zagen tussen een bosspel en over hun tentpaal gewreven te worden door een leider.
50 jaar hebben ze daarmee rondgelopen zonder het ooit verwerkt te hebben. Dit is Vlaanderen op zijn leukst. 
Na 50 jaar stappen ze er dan nog mee naar Dag Allemaal....man man man wat een ontvoogdingsstrijd is hier aan vooraf moeten gaan.
En maar reutemeteuten over de andere tijdsgeest en mekkeren over de schrik om erop aangekeken te worden. Tja, elke Marokkaan werd er wel op aangekeken dat hij kroeshaar had en elke donkere mens dat hij zwart was en dus....acht laat maar.
Een interview in Dag Allemaal blijkt dan plots heling te moeten brengen. Volgende stap is de Woef waarschijnlijk. 
We zullen hier eens een krachtige uitspraak doen, beste lezertjes, maar indien Walter Capiau nog maar zijn pink in onze broek had durven steken, dan had Walter waarschijnlijk een paar dagen niet in het Rad der Fortuin moeten optreden. Dat heeft ons natuurlijk onze week of fame in Dag Allemaal gekost maar dat hebben we er ruim voor over. 
En we zijn ons erg bewust van het feit dat we toch de populistische toer zijn opgegaan maar hou in godsnaam op met zeveren Vlaenderen de Leeuw! Jawadde ...."ik ga het zeggen Walter" krijgt hier dus zijn ware betekenis terug...


19-06-2012 om 21:36 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
18-06-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
Wat een leuke tijden toch! Hollande rijgt overwinningen aan elkaar zoals Holland de nederlagen! We zijn blij dat het niet net omgekeerd is natuurlijk. Tja beste unoxmutsen wij zijn wat meewarig maar jullie lachten tenslotte ook onze Rode Duivels uit. En terecht trouwens.
Vervolgens presenteert men ons de overwinnaar van de Griekse verkiezingen als redder van Europa...Het blijkt dan wel de zelfde pipo die er voor zorgde dat Griekenland gedurende decennia werd bestuurd als een bantoestan....nog enkele redders van zijn kaliber en we stelen een gammele boot om te vluchten naar Noord-Afrika in de hoop niet teruggestuurd te worden door de Zimbabwaanse kustwacht.
En vandaag draaien de tsjeven hun kar door aan te kondigen dat ze de drie oudste kerncentrales dan toch open willen houden...
Wij zijn het met hen roerend eens maar wij hebben dat hier steeds geschreven en verdedigd terwijl zij plots verlichte tongen zagen neerdalen in de vorm van zonnepanelen en ander alternatieve productie die het geld uit de zakken van diegenen klopten die het al niet al te breed hadden. Wil je tegenwoordig je jaarlijkse energiefactuur betalen, dan speel je beter elke week op win for life anders plaatsen ze wellicht een budgetmeterke en of een begrenzer waarmee je nog enkel een ei kunt bakken en niet op twee vuren tegelijkertijd.
Man man man miserie...maar dus toch het licht zien schijnen. De sossen zullen nu stilaan de enige verdedigers blijven van dure energie voor de werkman.
Ja ook NVA pleit voor het verder openhouden maar sinds Bart Frit steeds meer op een kloon van Herman Van Rompuy begint te lijken met een scheef bakkes weliswaar, wantrouwen we die man...maar in feite vonden we hem nooit sympathiek dus, no regrets....
Astamblief, beste Bart, vreet terug berepoten en wafels met mayonnaise desnoods, want je ziet er niet uit 

18-06-2012 om 23:07 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!