kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

13-03-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."The Belgian Prison Factory - Inc." - PART VI
"De Hel der Noorder-Kempen"... ofte... "De Vergeetputten van Merksplas" - DEEL 1

Wie meteen denkt dat "De Hel der Noorder-Kempen"... ofte "De vergeetputten van Merksplas" in een klein residentieel bungalowpark van Club-Med is gelegen, met alles erop & er aan... evenals met alle comfort vandien... &/of wie mocht denken dat het daar er zo gezellig aan toe gaat ?!... Helaas-helaas... de werkelijkheid is 'r een tikje anders & overtreft daarbij ook elke fantasie...

We laten u daarom eventjes in dit PART VI van onze reeks kennis maken met wat zo één van die beruchte "vergeetputten" van Justitie is... evenals van hoe 't er daar aan toe gaat...

Merksplas is niet alleen een rijksgevangenis voor gedetineerden ~mensen die veroordeeld zijn~, maar eveneens "Nen Depôt" voor een groot deel van de Belgische geïnterneerden ~mensen die als geestelijk ziek &/of als ontoerekeningsvatbaar ÉN als "een gevaar voor de Maatschappij" worden beschouwd~... Wij spreken hier zéér bewust over "Nen Depôt" aangezien er buiten het "bijhouden" van deze onfortuinlijke geesteszieken er ginder ook weinig of niets gebeurd om aan het "geestelijk welzijn", laat staan aan "genezing" te werken... maar daarover later meer... In dit PART VI, het 6de deel van onze reeks beschouwingen over "The Belgian Prison Factory - Inc.", beperken we ons tot de gedetineerden, al zal er hier of daar ook een duidelijke "vermenging" aanwezig zijn & wel voor de goede reden van, dat er tussen het leven van een gedetineerde & een gëinterneerde in de Gevangenis van Merksplas nauwelijks of geen verschil bestaat in behandeling & bejegening & buiten het feit dat veroordeelden tenminste zicht hebben op het einde van hun straftijd & dat in tegenstelleing voor de geïnterneerden, waarbij hun verblijf wel eens kan uitlopen tot "uitzichtloos (levens)lang"...

In elk geval... voor zij die dachten aan "vakantiekampen"... *GRIJNS* ...Enjoy the ride !!


Hoofdingang Rijksgevangenis Merksplas"Inmiddels ben ik overgeplaatst naar Merksplas. De gevangenis van Merksplas is een grote gevangenis met ongeveer 700 gevangenen. Er zijn dan ook enkele aalmoezeniers werkzaam. Niet de gemakkelijkste plaats om te werken. Door gevangenen wordt deze gevangenis ook wel genoemd: "de vergeetput", "Alcatraz" of "de hel van het noorden....". Dit zegt al iets over hoe gevangenen het zien. Bidt voor dit werk achter de tralies. Daarnaast ga ik ook enkele uren op bezoek in de gevangenis van Turnhout. Dit is meer een gevangenis zoals ik dat gewend ben van Leuven en Mechelen. Niet heel groot, en gemakkelijker om in contact te komen met de mensen. Het is de bedoeling dat ik regelmatig in deze gevangenis bezoeken zal doen. Helaas is hier geen aalmoezenier die in kan staan voor de Eredienst."

nieuwe gevangenisaalmoezenier
over MerksplascelvensterLaat ons daarom misschien beginnen met een streepje geschiedenis, 't is immers altijd goed te weten waarover dat 't gaat... & kijk, u krijgt er meteen een Post-Scriptum van de redactie bij : ...niet alles van wat we aan informatie vonden op de website gevangenismuseum werd door ons gebruikt !

...

"De Rijksweldadigheidsinstelling"

MERKSPLAS

Het "Hollands project" mislukt.


Het ontstaan en de evolutie van Wortel-Kolonie is nauw verbonden met de geschiedenis van Merksplas-Kolonie. Gedurende vele jaren vormden de beide domeinen zelfs één landloperskolonie.

Na het succes van de landloperskolonie in Drenthe kreeg Johannes Vanden Bosch de opdracht om een gelijksoortig project te starten in de Zuidelijke Nederlanden. Zo kwam hij terecht op de grote heidevlakten ten oosten van Wortel, waar hij zijn oog liet vallen op een gebied van 516 ha. In dit gebied lagen verschillende vennen, zoals de Gorvennen, het Donckven, het Balven, het Lanckven en het huidige Bootjesven. Van de Hertog van Salm-Salm en bankier Hennesy kocht hij 213 ha grond. De overige 303 ha was eigendom van de gemeente Wortel. Het gemeentebestuur ging pas akkoord met de verkoop, nadat het door een Koninklijk Besluit daartoe werd gedwongen.

In 1822 startte men met de ontginning van de heidegronden. Er werden dreven aangelegd in een dambordstructuur. Op het kruispunt van de hoofddreven werd een soort ruitvormig pleintje gemaakt voor "Les quatre bâtiments", nl. de woning van de directeur, een lagere school, een magazijn en een bedrijfsgebouw met onder meer een spinnerij.

In Wortel kwam de zgn. "Vrije Kolonie" en in Merksplas de "Onvrije Kolonie". In "Kolonie 1" (316ha), ten noorden van de dreef langs dit pleintje, zouden 72 boerderijtjes worden gebouwd, elk met 3,5 ha grond en in "Kolonie 2" zou men nog eens 58 hoevetjes bouwen. Deze kleine hoeven waren eenvoudige stenen gebouwtjes (van 7,4m x 14m), zonder verdieping, met een dak in stro. Naast een gemeenschappelijke huiskamer met open haard waren er nog drie slaapkamers, een kelder en een houten schuur. Deze rechthoekige gebouwen stonden aan weerszijden van de dreef, met de gevel naar de dreef gericht. In november 1822 waren er al 25 hoevetjes klaar, in juni 1823 stonden er 45 en vier jaar later waren er 129 beschikbaar.

Zodra deze gebouwen bewoonbaar waren, schreef de Maatschappij een brief naar de Belgische steden en gemeenten om voor bewoners te zorgen. Eind oktober 1822 namen de eerste noodlijdende families hun intrek in deze hoevetjes. In 1822 verbleven er 151 kolonisten, in 1823 waren er al 406 en in 1829 zat men op een maximum van 636 bewoners.

Het was de bedoeling dat deze bewoners door hun "noeste arbeid" hun gezin in de levensbehoeften konden voorzien, maar ook dat zij in staat zouden zijn om jaarlijks een zekere vergoeding te betalen, zodat ze op de duur als zelfstandige boer verder konden werken, om zo uit de vicieuze cirkel van armoede en ellende te ontsnappen. Maar gans dit plan mislukte. De meeste gezinnen die in Wortel werden geplaatst, kwamen uit de steden en hadden geen notie van en geen belangstelling voor de boerenstiel. Er was ook weinig begeleiding. Bovendien waren de Belgen het niet eens met de progressieve ideeën van de Hollanders. Vanaf 1828 verloren de gezinnen hun zelfstandigheid. Ze moesten vanaf dan in loondienst werken voor de Maatschappij van Weldadigheid.

In 1830 werd België onafhankelijk. In Wortel-Kolonie werd de oogst vernield en de bevolking van de Kolonie kwam in opstand, hierin aangemoedigd door de burgemeester van Wortel die de gedwongen verkoop nog steeds niet was vergeten. Vele bedelaars sloten zich aan bij het Hollands leger of bij de opstandelingen, nadat ze eerst de hoeven in brand hadden gestoken. Dat was de doodsteek van het "Hollands project". De Maatschappij van Weldadigheid bleef nog wel bestaan, maar een en ander was praktisch niet meer werkbaar. Toen het contract in 1841 afliep, weigerde de Belgische staat om de beide domeinen te kopen. De Maatschappij werd ontbonden. De laatste kolonisten werden terug- gebracht naar hun oorspronkelijke gemeenten, of ze werden onder-gebracht in kloosters of bij landbouwers. De schuld-eisers eisten een openbare verkoop. Prins Frederik, de voornaamste schuldeiser, was hiermee niet akkoord en kocht in 1846 zelf de domeinen van Wortel- en Merksplas-Kolonie voor 400.000 frank (10.000 Euro).

In de onzekere tijd die daarop volgde, verdwenen alle hoevetjes van Wortel-Kolonie steen voor steen. Op het terrein is van deze gebouwtjes niets meer merkbaar.1870, Een nieuw begin.

Nadat in 1866 de "Wet op de beteugeling van de landloperij" was gestemd ging de Belgische regering op zoek naar een geschikte locatie, maar eigenlijk was deze nog aanwezig te Wortel en Merksplas. Op 20 december 1870, veertig jaar na de onafhankelijkheid, werden de domeinen aangekocht door de Belgische staat. De coördinatie van de "Weldadigheidskolonieën van Hoogstraten-Merksplas-Wortel" werd toevertrouwd aan de directeur van de gevangenis in Hoogstraten.

Vanaf 1871 werden eerst de aanwezige gebouwen opgekalefaterd. Op de militaire kaart van 1879 stonden nog enkele hoevetjes getekend. Op de zuidoostkant van het terrein groeiden naaldbomen en de rest van het domein was weer ingenomen door heide. De echte bouwactiviteiten in Wortel-Kolonie gingen door in de periode 1880 - 1900.

In 1881 werden de nieuwe gevangenisgebouwen voor de landlopers opgetrokken. Dit zijn de mooie witte gebouwen, die er nog steeds staan.

De wet van 1866 werd in 1891 verfijnd. De gewone bedelaars, die bedelen omdat ze structureel arm zijn (door ouderdom, werkloosheid, gebrek of ziekte) kwamen terecht in Wortel, en de beroeps-bedelaars die arm zijn uit luiheid, losbandigheid of dronkenschap werden opgesloten in Merksplas. De valide landlopers werden tewerkgesteld op de boerderij, in de steenfabriek, de smidse, de schrijnwerkerij, de klompenmakerij, de weverij, de kleermakerij of moesten helpen in de keuken.

Vanaf 1893 kreeg de Rijksweldadigheidskolonie van Merksplas en Wortel een eigen directeur, los van Hoogstraten. Vanaf 1902 werden ook de "beroepsbedelaars" ondergebracht in Wortel-Kolonie. Tot aan de Eerste Wereldoorlog was de populatie van vagebonden in de beide Weldadigheids-kolonies zeer hoog. Na de Grote Oorlog daalde dit aantal aanzienlijk, enerzijds omwille van de wederopbouw en anderzijds omwille van de sociale wetgeving.

Op 7 mei 1929 werden de landloperskolonies van Hoogstraten en Wortel afgeschaft en bleven de gebouwen onbezet.

In 1935 gingen de deuren terug open voor geesteszieke landlopers en voor zieken uit andere overbevolkte psychiatrische instellingen. Tijdens de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog werden de geesteszieken overgebracht naar andere instellingen. De gebouwen kregen het zwaar te verduren. Het Lazaret (pesthuis) en het woonhuis van de hoeve werden vernield.

Vanaf 1945 verbleven er in de gebouwen van Wortel-Kolonie opnieuw landlopers, ditmaal afkomstig van Merksplas. Wortel bleef tot in 1955 een bijhuis van Merksplas, maar werd toen een onafhankelijke instelling met een eigen directie.

Toen België op 1 maart 1993 onder Europese druk de wet op de landloperij afschafte, verloren de 260 landlopers van Wortel-Kolonie de geborgenheid van de georganiseerde vrijheid. In april 1996 verbleven nog steeds 27 landlopers in Wortel. Zij kozen ervoor om in Wortel te blijven, ook al moesten ze zich dan onderwerpen aan een strenger gevangenisregime. Thans (in 2004) verblijven er nog elf thuislozen, met een gemiddelde leeftijd van 64 jaar.Wortel Kolonie, nieuwe bestemmingen.

Met de landlopers verdwenen ook de goedkope arbeidskrachten die instonden voor het onderhoud van het domein. Omdat Justitie niet meer wenste in te staan voor het beheer van gans het domein, wilde de Belgische staat de gronden verkopen. Het Convent, de vereniging die instond voor de restauratie van het begijnhof in Hoogstraten, sloeg alarm. Op 9 september 1995 werd de Mars op Wortel-Kolonie georganiseerd en op 23 november 1996 ging er in Wortel een studiedag door over het decreet tot bescherming van landschappen.

Zowel het domein van Wortel als dat van Merksplas zijn sinds 29 juni 1999 als landschap beschermd.

In maart 2004 was de toestand als volgt:

► Achter de voormalige landlopersgebouwen werd vanaf mei 1996 een nieuwe gevangenis gebouwd. Deze gebouwen en de aanpalende gronden blijven onder het beheer van Belgische staat. In 2004 werd rond het gehele complex een omheining geplaatst van zes meter hoog. In de nieuwe gevangenis verblijven ca 150 gedetineerden, met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar en afkomstig uit ca 15 landen. Zeven op tien gevangenen kregen een straftijd van maximum drie jaar. De rode draad doorheen de delicten is diefstal en drugs. Het aantal personeelsleden bedraagt ca 120.

► De Stichting Kempens Landschap is nog eigenaar van de boerderij. Een deel zal worden gebruikt door Widar (een instelling voor volwassen gehandicapten, die actief is in de biologische landbouw), een deel is bestemd voor Natuurpunt en een deel voor een natuur-educatief project.

► De stad Hoogstraten is eigenaar van de feestzaal "Casino", maar wenst dit gebouw in erfpacht te geven aan kandidaten die hier een toeristisch-recreatief project willen uitwerken.

► De stad Hoogstraten is ook eigenaar van 16 cipierswoningen. Veertien hiervan zijn in erfpacht gegeven voor 99 jaar en twee woningen zijn overgedragen aan Widar,.

► De Vlaamse Landmaatschappij (VLM), die destijds gans het domein onteigende, is thans nog eigenaar van ca 80 ha landbouwgrond. De VLM wil deze gronden gebruiken in de ruilverkaveling Merksplas - Zondereigen.

► Het landbouwbedrijf van de gevangenis van Hoogstraten heeft 20 ha. in gebruik op het domein van Wortel-Kolonie.

► Afdeling Bos en Groen werd eigenaar van 282 ha bossen en gronden. Deze wil men gebruiken voor het creëren van een zgn. groene gordel vanaf Beerse over Merksplas en Wortel tot in Nederland.

► Afdeling Natuur beheert 78 ha natuurgebied rond het Bootjesven. Het is de bedoeling dat dit een natuurreservaat wordt met heide, een eikenberkenbos en vennen waarin de salamanders zich thuis voelen.De eigenlijke strafinrichting

De huidige strafinrichting is één van de vijf beschermde gebouwen op het domein van Merksplas-Kolonie. Net als de andere gebouwen op het domein is de strafinrichting eigendom van het Ministerie voor Ambtenaren, afdeling Regie der Gebouwen. Het gebouwencomplex wordt gebruikt door het Ministerie van Justitie.

De Strafinrichting van Merksplas, of kortweg SIM, bevindt zich in de hoek van de Steenweg naar Rijkevorsel en de Steenweg naar Wortel.Geschiedenis tot aan de eerste wereldoorlog

De oorspronkelijke gebouwen bevinden zich omheen het vierkante binnenplein van 4 ha. In het midden van de witte voorgevel bemerkt men een poort met de hoofdingang. Daar bevindt zich ook nog de Eerste Steen met als tekst "B VAN DEN BOSCH. DEN 4 JULI 1824" De geschiedenis van Merksplas Kolonie begint inderdaad in de periode van de Hollandse Bezetting.

In dit hoofdgebouw zetelt de administratie. Aan de rechterzijde is nu de Mess van het Personeel. Vroeger was hier de kazerne voor de ca. 150 man soldaten die instonden voor de bewaking.

De officieren kregen een riante woning langs de Steenweg naar Rijkevorsel. Naast schildwachten en piketten, leverde men telkens één soldaat per groep werkers. Toch waren er net voor de Eerste Wereldoorlog nog tussen de 500 en 1200 vluchtelingen per jaar! (In die periode verbleven in Merksplas-Kolonie meer dan 5000 gedetineerden).

In 1887 werd de celgevangenis opgericht. Deze bevindt zich in de gevel die uitkijkt op de Steenweg naar Rijkevorsel.

Vanaf 1909 werden de gedetineerden ingedeeld in negen groepen. Naast landbouw werd ook nijverheid aangetrokken als bezigheidstherapie. In 1910 waren er in de gebouwen van de Weldadigheidskolonie zo'n 15 firma's actief:

► een schrijnwerkerij

► een smidse

► een drukkerij

► een kleermakerij

► een schoenmakerij

► ateliers om klompen, rieten manden of om parelmoeren knopjes te maken, enz.

Deze nijverheidsgebouwen bevinden zich aan de achterkant van de gevangenis. Het interieur ziet er nog uit zoals 100 jaar geleden. Voor de opnames van de film "Priester Daens" had Stijn Coninx niet naar Polen hoeven rijden...

Aan de achterzijde, mooi op de aslijn doorheen de kapel, het Centrum voor Illegalen en het hoofdgebouw bevindt zich het Gasthuis, voor de verzorging van de zieke gevangenen. Vroeger gebeurde dit door de Zusters van de VII Weeën, die verbleven in het klooster vlakbij. Via een overdekte gang stonden zij in directe verbinding met het gasthuis. Zowel het klooster als deze verbindingsgang werden in januari 1998 afgebroken.

Twee merkwaardige periodes in de geschiedenis van de gebouwen op Merksplas-Kolonie, zijn wel de beide wereldoorlogen.   Eerste Wereldoorlog

Net voor de Grote Oorlog van 1914-1918 verbleven er ca. 6000 landlopers te Merksplas. Na de Val van Luik werden de poorten open gezet en vertrokken er ca. 3000 personen. Aanvankelijk werden de lege ruimten ingenomen door vluchtelingen.

Tijdens de bezettingsperiode werden de gebouwen van de Weldadigheidskolonie gebruikt als opvangcentrum voor krankzinnige en zieke mensen, vanuit Duffel, Doornik, Brugge Prémontre‚ enz. Na de oorlog gingen deze, onder begeleiding, weer naar de instelling van herkomst, maar het duurde tot september 1919 eer allen waren vertrokken.

Op het einde van deze oorlog braken besmettelijke ziekten uit onder deze zieke en verzwakte mensen. Er waren weken waarbij er meer dan vijftig mensen per dag overleden.

Na de Eerste Wereldoorlog daalde het aantal landlopers tot ca. 1200 in 1920. Oorzaken waren o.m. de wet tegen alcoholmisbruik en de oorlogsomstandigheden (veel gesneuvelden, verwoestingen, enz. ). Door de wederopbouw was er veel werk en op sociaal vlak kwamen er werkloosheidsuitkeringen.De gevangenis na de eerste wereldoorlog.

Door de wet van 1920 van dhr Vandervelde, Minister van Justitie, kwam het dat de landlopers niet als groep maar als individu werden behandeld. Hij geloofde ook in de opvoedende waarde van de arbeid. Zo werden in 1920 een landbouwschool geopend. In 1931 verhuisde de schoolgevangenis van Merksplas naar Hoogstraten.

ln 1932 werd een afdeling voor gewoontemisdadigers (recidivisten) opgericht, één voor mannen in Merksplas en één voor vrouwen in St. Andries bij Brugge. Vanaf 1935 werden de probleemgevallen overgebracht naar andere gevangenissen, nl, Turnhout of St,-Gillis. Vanaf 1940 werd deze afdeling afgeschaft. Alle gedetineerden werden overgebracht naar celgevangenissen.

In 1935 werd de strafinrichting vanuit Gent overgebracht naar Merksplas Voor de bewakers bouwde men nieuwe woningen, nu nog bekend als de Gentse Wijk.   Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleven de gebouwen van de straflnrichting onder Belgisch bestuur, met Belgische bewakers, maar met een Duitser als "directeur". De gevangenis van Merksplas fungeerde als wachtzaal tot de definitieve veroordeling. Na het vonnis verhuisden delinquenten van gemeen recht naar St.-Gillis, de anderen naar werkkampen of naar concentratiekampen. Politieke gevangenen mochten hun straf in Merksplas zelf uitzitten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog "passeerden" op deze wijze ca 7000 gevangenen de strafinrichting van Merksplas.

Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog werd één gebouw door de Engelse bevrijders omgevomd tot een Engels strafkamp (ijzeren discipline, zinloze opdrachten). Half 1945 vertrokken zij. Deze gebouwen werden ingenomen door de Witte Brigade, zowel mannen als vrouwen.

Van orde en tucht was er toen niet veel sprake meer...

Daarna fungeerde de strafinrichting van Merksplas andermaal als opvangcentrum voor politieke gevangenen, maar ditmaal voor echte en vermeende collaborateurs. Na het vooronderzoek verhuisden ze naar een andere instelling. Maar voor velen duurde dit voorarrest vijf tot tien jaar!

De ijverige Franstalige onderzoeksrechters zorg den ervoor dat het cultureel kruim van Vlaanderen in voorhechtenis zat te Merksplas: schrijvers, schilders, toneel- en operagezel-schappen, enz.

Het regime was toen niet zo streng Eén van de zolders was ingericht als atelier voor schilders en beeldhouwers Eénmaal per jaar werd in openlucht een massa-spektakel opgevoerd (Over gans België werden er in totaal slechts 17% van deze personen werkelijk veroordeeld)

Op 29 juni 1947 werd de gedenksteen onthuld van de Oud-Politieke Gevangenen van Merksplas Deze is nog steeds aanwezig, links naast de hoofdingang van de strafinrichting.   Na de oorlog

Na de oorlog werden de gebouwen gemoderniseerd. Extra mogelijkheden die aan de gedetineerden werden aangeboden, waren o m een bibliotheek, een zwembad, basket- en voetbalterreinen, radio-distributie, speel- en bioscoopzaal.

Merksplas-Kolonie evolueerde langzaam naar zuivere strafinrichting. In 1946 was dit (voor de eerste keer) het geval. De Rijksweldadigheidsinstelling met de landlopers zat toen volledig in Wortel, op dat moment een onderdeel Merksplas. Dit duurde tot 1955. In 1956 brak er een opstand uit waarbij de ordediensten werden bekogeld met dakpannen. Uit veiligheidsoverwegingen werden daarna zadeldaken verwijderd en vervangen door een plat dak.

In 1960 werd het paviljoen voor veroordeelden herbouwd, zodat er kamers ontstonden van vier tot zes gedetineerden, in plaats van grote zalen.

In de gevangenis van Merksplas verblijven ca 700 gevangenen onder de hoede van ca 420 personeelsleden, waarvan 350 bewakers. De gedetineerden vormden een bonte verzameling van ca 60 nationaliteiten, die zijn veroordeeld hechtenis van 2 tot 5 jaar, Men hoort er dus vele talen. De geïnterneerden behoren tot verscheidene godsdiensten. De rode draad doorheen de meeste vrijheidsberovingen is "drugs". Velen zijn opgepakt als drugs-trafikant.

Omdat het de bedoeling is dat elke gevangene een eigen cel zal hebben, moeten de gevangenissen worden aangepast. Of de gevangenis van Merksplas zal uitbreiden, is niet met zekerheid bekend. Er zouden plannen voor een uitbreiding tot ca 1000 gevangenen maar het getal 2000 werd ook reeds vernoemd.

BRON : http://www.gevangenismuseum.be/

...

Voor alle duidelijkheid beste lezer... verkijk u niet op deze "vlotte tekst", 't komt tenslotte uit een beschaafde website met als titel "Gevangenis Museum" & dachten onmiddellijk dat men daar de lezer niet te hard voor het hoofd wou stoten...

Maar het moet & zal gezegd, Merksplas wordt dus niet voor niets door de gedetineerden & geïnterneerden "De Hel van de Noorderkempen"... ofte "De Vergeetputten van Merksplas" genoemd... & daarnaast wordt er soms ook wel eens laconiek gesproken over "De Rijks-gewelddadige-instelling"...

...& Nu u wat historiek kent van omstreeks welke tijd de gebouwen er staan & in gebruik zijn... Laten we u vervolgens eens kennismaken met de dagindeling van een dagje gevangenisleven anno 2009... & u zult snel merken, dat dit nu niet echt bepaald een "vakantie-indeling" van Club-Med te noemen is...

...

De dagindeling in een gevangenis


Tijd

       Activiteit

06u00

Aflossing van de nachtploeg door de vroege ploeg.

06u30

De gedetineerden worden gewekt en krijgen ontbijt[1].
Verzamelen van de “Rapportbriefjes”

07u45

De werkende gedetineerden vertrekken naar hun werkplaats (ateliers).

In de voormiddag

Tijdens de voormiddag gebeuren diverse zaken:[2]

 • gedetineerden komen “op rapport” bij de directeur.
 • gedetineerden gaan naar de dokter.
 • gedetineerden krijgen bezoek van psycholoog, maatschappelijk assistent, aalmoezenier, advocaat, …

11u45

Einde werktijd in de ateliers.
De werkende gedetineerden keren terug naar hun cel.

12u00

Eten[3] op cel.

12u45

De werkende gedetineerden gaan weer werken in de ateliers.

In de namiddag

Tijdens de namiddag gebeuren diverse zaken:[4]

 • gedetineerden komen “op rapport” bij de directeur.
 • gedetineerden krijgen bezoek van psycholoog, maatschappelijk assistent, aalmoezenier, advocaat, …

14u00

De late ploeg neemt over van de vroege ploeg.

16u00

De werkloze gedetineerden gaan douchen.

16u30

Einde werktijd van de werkende gedetineerden.

16u45

De werkende gedetineerden gaan douchen.

18u00

Eten op cel.

In de avond

Tijdens de avondperiode is er gelegenheid voor vorming of ontspanning.[5]

21u30

Alle gedetineerden gaan terug naar hun cel.
De celdeuren worden gesloten.

21u45

De nachtploeg komt aflossen[6].Einde DEEL 1 ... wordt vervolgd...!!

13-03-2009 om 15:52 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Gevangenissen & detentie
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."The Belgian Prison Factory - Inc." - PART VI
"De Hel der Noorder-Kempen"... ofte... "De Vergeetputten van Merksplas" - DEEL 2

Begin DEEL 2... Het vervolg...!!----------

[1] Wekken en ontbijt

► De bewakers maken eerst appèl: dit is het tellen van de aanwezige gedetineerden. Daarna kan de nachtploeg naar huis.

► Het licht in de cel/zaal gaat aan om 06.30. De bewakers openen de deuren en maken iedereen wakker.

► Iedereen moet direct uit bed komen.

► Men kan nu eventueel doktersvisite aanvragen, alsook een onderhoud met de directeur. Wie te laat is, kan niet naar de dokter en kan de directeur niet spreken.

► Men kan nu ook verzorging/verpleging aanvragen. Dit gebeurt 's avonds na het werk/het avondeten.

► Rapportbriefjes (voor vragen aan directie en diverse diensten), post en telefoonbladen moeten worden afgegeven.

► Het bed moet meteen worden opgemaakt.

► De bewaker deelt bestek (= messen) uit.

► Er wordt rondgegaan met koffie en heet water, plus het brood. Dit gebeurt door twee gedetineerden die men de fatikken noemt.

► De medicatie voor gedetineerden wordt nu ook door een verpleger uitgedeeld. Dit kan ook gebeuren door een bewaker.

► Rond 07.45 u. vertrekken de gedetineerden die werk hebben, in groep naar het werk. De rest blijft binnen. De begeleidende bewaker krijgt een boekje mee waarin de aantallen personen per atelier staan vermeld.[2] Voormiddag

Rond 09.00 u. arriveert de directeur. Hij raadpleegt de kwartieroverste (= leidende bewaker op een paviljoen) en de observatiebladen (fiches per gedetineerde, waarop de bewakers opvallende gedragingen en feiten kunnen invullen). Hij peilt in het algemeen naar de toestand op het paviljoen.

Dan worden de gedetineerden opgeroepen die een onderhoud met de directeur hebben gevraagd. Hierbij is er geen toezicht van bewakers.

Soms moet een gedetineerde bij de directeur op rapport komen. Dan heeft hij de vorige dag iets mispeuterd, waarbij de bewaker van dienst een rapportverslag heeft gemaakt met de aard van de feiten. Voordat de gedetineerde bij de directeur wordt geroepen, moet hij al zijn spullen reeds inladen (in een grote linnen zak), voor het geval de directeur hem naar het strafpaviljoen verwijst. Het rapport gebeurt in het bijzijn van de kwartieroverste en de penitentiair assistent (in de volksmond den adjudant).

Tijdens de voormiddag kunnen de gedetineerden die binnen blijven, ook worden gezien door de maatschappelijk assistent of de psycholoog. Deze mensen begeleiden de gedetineerde in zijn voorbereiding van zijn terugkeer naar de maatschappij. Er wordt gekeken waar hij zich zal vestigen, of hij werk heeft en indien nodig- een behandeling wordt gerealiseerd voor een bepaalde problematiek (drugs, agressie, drank, seksuele afwijkingen).

De bewaker(s) brengen reeds de binnengekomen post rond voor de binnenblijvers. Elke brief (behalve deze die werden verzonden door de advocaat of een officiële instantie (mutualiteit, gemeente, staat, ...) wordt vooraf geopend en nagekeken op verboden voorwerpen (geld, drugs). In feite bestaat in de gevangenis het briefgeheim niet. De post die gedetineerden mee buiten geven, wordt niet geopend.

In de voormiddag komt de dokter langs. De gedetineerden gaan in groep naar het kabinet en wachten hun beurt af. De visites zijn altijd heel kort, want de dokter moet vaak nog naar andere paviljoenen en/of gevangenissen. Vaak zitten gedetineerden ook met vage klachten, die meer psychosomatisch zijn dan wat anders (hoofdpijn, slapeloosheid?). De dokter kan de medicatie aanpassen of eventueel schrappen. Bij ernstige gevallen kan een gedetineerde worden overgebracht naar de ziekenzaal of eventueel naar het gevangenisziekenhuis te Brugge.[3] De middag en het middageten

Om 11.45 u. komen de werkers in groep terug uit de ateliers. De kwartieroverste of de bewakers tellen het aantal mannen. Eén of twee van hen worden uit de groep gehaald en onderworpen aan een lichaamsfouille. Ook moeten zij een metaaldetector passeren.

Op het paviljoen krijgen de werkers nu hun post. Zij gaan daarna hun cel binnen.

De keukencamion doet zijn ronde: de soep wordt geleverd in een ketel (thermos), het vlees, de groenten en de aardappelen in grote schalen. Ook koffie en warm water worden afgeleverd.

De fatikken laden het eten binnen. De bewaker gaat eerst rond met bestek (vork, lepel en mes). Dan wordt de soep bedeeld. Kort daarna komt de hoofdmaaltijd. Elke gedetineerde houdt zijn bord klaar en de fatikken scheppen het eten op het bord. Ieder eet op de eigen cel.

Gedetineerden die op een zaal verblijven zetten zich op een rij voor de schalen en krijgen telkens hun portie. Zij krijgen aan tafel een vaste (genummerde) plaats toegewezen waarop zij telkens moeten plaatsnemen.

Na ongeveer een halfuur wordt het bestek weer ingezameld. De gedetineerden moeten dit eerst afwassen in hun lavabo en afdrogen. In grote vuilnismanden wordt de overschot van het eten verzameld. De binnenblijvers beginnen aan hun middagdutje, de werkers worden rond 12.45 u. weer gelost.[4] De namiddag.

Activiteiten verschillen weinig van de voormiddag. Er kunnen opnieuw bewegingen zijn naar de griffie[a], de advokatenlokalen. Ook op het paviljoen kunnen de psychosociale dienst en de directeur verdergaan met hun werk.

----------
[a] De griffie en de rekendienst.

Op de griffie wordt de administratie van elke opsluiting bijgehouden. Van elke gedetineerde bestaat er een opsluitingsdossier. Dit bevat een overzicht van gepleegde feiten, identiteitsgegevens, het psychosociaal dossier..., dus alles wat nodig is om er in de gevangenis mee te werken. Bij elke verplaatsing van de ene gevangenis naar een andere volgt dit dossier de gedetineerde. Men mag dit niet verwarren met het gerechtelijk dossier dat op de griffies van de rechtbanken wordt bewaard. Om dit dossier te mogen raadplegen, is er toestemming van hogerhand nodig.

De griffie houdt alle wijzigingen in het opsluitingsdossier bij en houdt de gedetineerden daarvan op de hoogte. Een nieuwe uitspraak, met al dan niet strafvermeerdering, wordt aan de gedetineerde meegedeeld. Ook de regelingen qua verlof en uitgangspermissies worden op de griffie geregeld.

De bewakers moeten elke gedetineerde die wordt opgeroepen, naar de griffie brengen. Op de griffie ontstaan vaak trieste scènes, zeker als de man in kwestie verneemt dat hij langer moet vastzitten. De begeleidende bewaker is op dat ogenblik vaak de eerste schietschijf van de extreme emoties van de gedetineerde.

Op de rekendienst wordt de financiële situatie van de gedetineerde bijgehouden. Zijn geld wordt beheerd op een gemeenschappelijke rekening. Met een rapportbriefje kan hij telkens de stand van zijn rekening vragen. De rekendienst zorgt ook voor de uitbetaling van het zakgeld dat een gedetineerde meeneemt bij verlof of uitgang. In de gevangenis beschikt een gedetineerde zelf nooit over cash geld. Ook andere waardepapieren of betaalkaarten worden bij binnenkomst in beslag genomen.
----------

Vanaf 16 u. mogen de werkloze binnenblijvers douchen. Voor inzepen, wassen en afspoelen worden ongeveer 10 minuten[b] geteld. De badfatik, de man die instaat voor de hygiëne en netheid van de badruimte, deelt handdoeken en vers ondergoed en sokken uit. Broeken, hemden en truien worden wekelijks ververst.

----------
[b] N.V.D.R. ...5 minuten !!
----------

Tussen 16.30 en 16.45 u. keren de werkers terug uit de werkhuizen. Zij kunnen nu ook douchen. Werkers mogen dagelijks douchen, de werklozen drie keer per (werk)week. In het weekend wordt er niet gedoucht, behalve dan door de werkers die in het weekend ook werken.[5] De avond en het avondeten

Voor het avondeten gaat de bewaker eerst opnieuw het bestek uitdelen (messen). Rond 18.00 u. komt de keukencamion opnieuw rond met koffie en heet water. De "fatikken" delen brood en beleg uit, alsook het water en de koffie. Als iedereen gegeten heeft, worden de messen weer verzameld en geteld.

Dit is het moment waarop de meeste gedetineerden willen bellen. Vanaf 18.00 u. gaan de tarieven immers omlaag. Bellen is één keer per dag toegestaan. Slechts de directeur kan uitzonderingen geven, maar het gebeurt wel eens dat als er tijd genoeg is, iemand een tweede keer kan bellen. De duur van het gesprek[a] is afhankelijk van het aantal kandidaten, want meestal hangt er in een gang slechts één telefoontoestel. Soms gebruiken de bewakers een timer om de tijd af te meten, en moeten zij de gedetineerde aanmanen zijn gesprek te beëindigen. Wie na herhaaldelijke aanmaningen nog niet stopt, riskeert een rapport en kan van de directeur een telefoonverbod van één of meerdere dagen krijgen opgelegd. Telefoonbladen met de naam van de bestemmeling en het nummer moeten 's morgens bij het wekken worden afgegeven. Bewakers mogen bij het toestel gaan staan en kijken of de gedetineerde wel het nummer draait dat hij heeft aangevraagd.

----------
[*] ...3 minuten !!
----------

De avond is de periode waarin veel vormingsmomenten worden georganiseerd. De anonieme alcoholisten, Omgaan met lastige situaties, "Communicatie op de Werkvloer", Voorwaardelijke Invrijheidstelling, het OCMW, VDAB, ... de gedetineerden kunnen er aan deelnemen (inschrijvingen vooraf, met beperkt aantal). Ook talrijke initiatieven inzake herstelgerichte detentie gaan meestal 's avonds door.

Tijdens de avond kan men zich ontspannen in de ontspanningszaal, op de binnenkoer kan er worden gebasket of gevolleybald, en er wordt ook gewandeld. De wandeling[*] krijgt een apart hoofdstukje.

----------
[*] De wandeling.

De wandeling is het moment waarop vele gedetineerden elke dag zitten te wachten. De meerderheid heeft immers geen werk en zit de ganse dag binnen, op cel. Voor de wandeling wordt opgeroepen met een belsignaal. Diegenen die naar buiten willen, zetten zich klaar voor de celdeur. Zij worden door de bewakers buitengelaten en in groep in de gang klaargezet. Dan pas gaan de buitendeuren open en kunnen de gedetineerden gaan wandelen. Bij het buitengaan worden zij geteld. Op de wandelkoer vormen zich groepjes gedetineerden. Sommigen kuieren rond, anderen nemen plaats op de zitbanken.

De wandeling wordt bewaakt door meerdere bewakers. Zij zien er op toe dat alles rustig verloopt. Wie zich niet gedraagt, kan terug naar binnen worden gestuurd. Wisseling van groepen kan elk halfuur. Ook dan moeten de gedetineerden zich in groep bij de buitendeur opstellen en worden zij door een bewaker naar binnen geleid. Wie nu wil buitenkomen, kan dit ook doen. Telkens worden de gedetineerden geteld.

Sommige gedetineerden met een tuchtstraf of gedetineerden die met anderen absoluut geen contact mogen hebben, worden soms gelucht in een kooi.

Bij het einde van de wandeling klinkt het fluitsignaal van de bewaker. Iedereen verzamelt zich weer bij de buitendeur om in groep naar binnen te gaan. Als elke gedetineerde opnieuw in de cel zit, wordt opnieuw geteld.
----------

Als er nog gedetineerden zijn die medicatie gebruiken, wordt die ook nu door de verpleger of een bewaker uitgedeeld.

Om 21.30 u. gaan de deuren dicht.

Rond 21.45 u. komt de nachtploeg op die de gedetineerden telt en dan kan de late ploeg naar huis.[6] De nacht.

De nacht is een vreemde tijd om in de gevangenis te werken of te verblijven. Ondanks de dikke muren en stalen deuren is het er nooit stil. Er kan al eens iemand snurken. 's Nachts kan een gedetineerde opstaan om naar de WC te gaan. Sommigen dromen hardop of hebben nachtmerries, zodat je dan allerlei kreten kunt horen.

De bewakers met nachtdienst moeten klokken volgens een vastgelegd schema, dat echter van nacht tot nacht kan verschillen. Zo kunnen gedetineerden zich niet "instellen" op de rondes, mochten zij minder brave bedoelingen hebben. Zij moeten bij elke ronde en bij elke cel even het nachtlicht aansteken om te kijken of alles in orde is.

Tijdens de nacht gelden ook bijzondere veiligheidsregels. Zo mag een bewaker 's nachts nooit alleen een cel binnengaan. Als er zich een noodsituatie voordoet, moet hij deze meteen melden aan de postoverste (= de leidende nachtwaker) die dan een aantal collega's oproept die tot aan de bewuste cel komen. Pas dan kunnen zij ingrijpen.

's Nachts doen zich de meeste zelfmoorden en pogingen tot zelfmoord voor. Soms echter sterven er gedetineerden rustig in hun slaap, en wordt hun overlijden pas 's morgens bij de aflossing van de dienst opgemerkt.

In andere medische noodgevallen worden artsen, de ambulance of zelfs de MUG direct verwittigd. Maar ook dan moeten de basisregels van de veiligheid worden gerespecteerd. Het kan dus lang duren vooraleer de ambulance langs alle poorten is gepasseerd.

Gedetineerden die ziek zijn of extra medicatie wensen tijdens de nacht kunnen die meestal wel krijgen van de verpleger met nachtdienst. Maar ook nu: wachten tot er voldoende collega's aanwezig zijn om de veiligheid te garanderen!

De nachtploeg wordt iets voor 06.00 u. afgelost.----------

BRON : http://www.gevangenismuseum.be/index.html

...

...& Verder nog wat andere relevante rand-info betreffende het gevangenisleven...

...

andere info

Een veilige inkom.

Wie de gevangenis bezoekt, moet langs de portiersloge passeren. Personen die voor de eerste keer komen, moeten een foto van zichzelf laten maken en hun identiteitskaart afleveren. De foto's en identiteitsgegevens worden opgeslagen in een computer, zodat ze later steeds opnieuw kunnen worden geraadpleegd. Elke bagage dient te worden afgegeven en passeert een scanner, zoals we die ook kennen van luchthavens.

De persoon zelf moet daarna nog door een metaaldetector passeren. Het zou kunnen dat er mensen zijn die in hun lichaam metalen bouten of voorwerpen hebben ingebouwd gekregen. Hiervoor moeten zij dan een doktersattest kunnen voorleggen.

Toch zullen mensen met minder goede bedoelingen altijd wel pogen om verboden voorwerpen mee binnen te brengen. De laatste tijd circuleren er wapens, gsm's en digitale fototoestellen in een bepaalde kunststof die door een detector niet kunnen worden opgespoord.Het Appèl

Eén van de belangrijkste aspecten van de veiligheid in een gevangenis is het appèl. In feite komt het er op neer dat men elk ogenblik van de dag weet wie zich waar bevindt. De belangrijkste momenten voor dit appèl zijn de wisselingen van de ploegen (vroege/late/nacht), voor en na de beweging naar/van het werk en naar/van de wandeling.

In elk paviljoen bevindt zich ook een paneel waarop de gedetineerden met naam en toenaam opgeschreven zijn, in welke cel zij zitten. Op dit paneel wordt per paviljoen het totaal aantal gedetineerden opgegeven. 's Morgens en 's avonds (als de nacht opkomt) moeten de getallen zeker kloppen. 's Middags (van vroeg naar laat) moet alleen het aantal van de binnenblijvers kloppen als de bewaker van de vroege zijn dienst doorgeeft. Zijn er mannen op verlof of uitgangspermissie dan wordt dat gemeld.Het celonderzoek

Elke dag wordt een of meerdere cellen uitgekozen voor het celonderzoek of celfouille. Dit onderzoek is belangrijk om vast te stellen of de gedetineerde geen verboden voorwerpen of stoffen (drugs) op zijn cel heeft verstopt. De gedetineerde kan gevraagd worden zijn cel even te verlaten om de bewaker zijn werk te laten doen. Dit onderzoek kan redelijk ver gaan: kijken achter de spiegel, onder de kasten of het bed, onder de bril van het toilet of in de spoelbak van het toilet, in de laden van kasten, in het toiletzakje, overal kunnen zaken zitten verstopt.

Wordt er effectief iets gevonden, dan wordt daarvan een tuchtrapport opgemaakt en kan de man/vrouw in kwestie het de dag nadien gaan uitleggen bij de directeur.Einde DEEL 2 ...wordt vervolgd...!!

13-03-2009 om 15:51 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Gevangenissen & detentie
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."The Belgian Prison Factory - Inc." - PART VI
"De Hel der Noorder-Kempen"... ofte... "De Vergeetputten van Merksplas" - DEEL 3

Begin DEEL 3... Het vervolg...!!Het bezoek

Afhankelijk van het regime in elke gevangenis, kunnen de gedetineerden meermaals per week bezoek ontvangen. Rechtstreekse bloedverwanten (ouders, broers, zusters) en eigen vrouw en kinderen hebben automatisch bezoekrecht. Bij niet-gehuwde vaste partner, schoonfamilie en vrienden is een bewijs van goed gedrag en zeden vereist. De bezoektoelating wordt verleend door de directie. Te allen tijde kan een bezoektoelating worden geweigerd of ingetrokken.

Een blokje bezoek duurt meestal twee uur. Tijdens die periode mag de gedetineerde niet naar het toilet gaan. In de bezoekzaal mag niet worden gerookt.

De gedetineerde zit recht tegenover zijn bezoek, aan een tafel. Aanrakingen, omhelzingen worden meestal toegestaan, maar als het té intiem wordt mogen de bewakers ingrijpen. Tijdens het bezoek worden ook vaak drugs doorgegeven, dus de bewakers zijn steeds alert. De bezoekers kunnen drankjes, snoep of broodjes kopen voor de gedetineerde en henzelf, maar dat moet ter plaatse worden opgegeten. In sommige gevangenissen mag het bezoek elke week een pakketje meebrengen met een welomschreven inhoud (snoep, fruit, sigaretten, schrijfgerief).

Na het bezoek wordt elke gedetineerde onderworpen aan een grondige lichaamsfouille. Hij kan worden gedwongen zich te ontkleden en een aantal kniebuigingen te doen (verstoppen van drugs in de aars). Wordt de gedetineerde na het bezoek betrapt, dan kan hem worden verplicht gedurende een bepaalde tijd bezoek achter glas te ontvangen.Het bad

Elke gedetineerde die de gevangenis binnenkomt, passeert het bad. Dit is eigenlijk de vestiaire van de gevangenis. Hier trekt de gedetineerde zijn burgerkledij uit en ontvangt hij zijn gevangenisplunje. Andere voorwerpen die niet zijn toegelaten, worden hier afgenomen en gedeponeerd. Bij het verlaten van de gevangenis krijgt de gedetineerde alles terug. Ook identiteitsdocumenten, waardepapieren, betaalkaarten worden afgenomen. In het bad wordt de gedetineerde aan een grondige lichaamsfouille onderworpen.De isoleercel

Bij zeer zware agressie of grote veiligheidsrisico's kan een gedetineerde in de isoleercel worden opgesloten. In deze cel bevindt zich niets, behalve een toilet (zonder bril/deksel) of een toiletemmer en een bed. Dit bed bestaat in moderne gevangenissen uit een blok beton of arduin met daarop een matras. In oudere gevangenissen ligt er gewoon een matras op de grond. De gedetineerde die wordt opgesloten mag geen broeksriem dragen of schoenen met veters (vermijden van ophanging). Voedsel wordt toegediend in plastic borden/kopjes en met plastic bestek. Bij zeer zware, psychopatische agressie kan het voorkomen dat iemand in de riemen wordt gelegd.

Gedetineerden die in de isoleercel verblijven, moeten dagelijks worden gezien door de directeur en de geneesheer en hebben recht op bezoek van hun advocaat. De tijd dat iemand in de isoleercel (het cachot) wordt gestoken, is beperkt in dagen (maximum 9 dagen). De maatregel kan echter door de directeur worden verlengd.

Voor de gedetineerden in de isoleercel gelden zeer speciale observatieregels. Zo kan het zijn dat men de persoon elke vijf of tien minuten moet gezien hebben. Voor bewakers is dit een zeer belastende taak. Zij worden dan ook regelmatig afgelost.BRON : http://www.gevangenismuseum.be/index.html

...

Voilà... Het hoeft dus waarschijnlijk geen al te grote uitleg als we u direct vertellen dat het gevangenisleven dus eerder een "streng regime" te noemen is... Een regime ~want het is niet minder dan dat~ met zéér strakke regels & voor de rest een hele hoop beperkingen... Volgens ons me dunkt wat anders dan "een vrolijk vakantie-sfeertje" zoals sommige vrolijke olijkers denken... & dat zulks alles ~& met de kennis van wat u reeds hebt~ voor de nodige spanningen zorgt daar ter plekke, was u als kiene lezer ook waarschijnlijk reeds duidelijk...

...& Laten we in deze ook niet vergeten dat er rond detetentie ~gevangenisstraf~ & internering een levensgroot taboe hangt... Wat meteen ook wil zeggen dat het niet direct het eerste het beste gespreksonderwerp is, noch voor familieleden &/of vrienden van gedetineerden of geïnterneerden, laat staan om als ex-gedetineerde of ex-geïnterneerde er zelf over te beginnen praten... Kortom, wie het zelf aan den lijve heeft ondervonden &/of in z'n dichte omgeving heeft meegemaakt, die loopt wegens de meestal zéér negatieve reacties op wat ie vertelt, niet echt te koop met zulke belevenissen &/of de ~meestal verschrikkelijke~ verhalen die er daar aan vast hangen... Overigens is er in de meeste gevallen toch alleen maar ongeloof, want wie denkt of gelooft er nu dat dit soort mistoestanden zich ook hier in België afspelen ?!... Wij zijn tenslotte een beschaafd land nietwaar ?!...

...& Zoals een aantal malen reeds aangehaald in deze reeks... zij die er werken, zijn gebonden aan "zwijgplicht" & zullen dus ook niet spreken... geloof 't of niet... justie kan er echt niet mee lachen wanneer er uit de biecht wordt geklapt, noch als iemand z'n boekje hierover open doet... zeker niet door z'n eigenste personeel !!

Met meestal als direct gevolg, dat "verhalen" van misbruiken die er gebeuren &/of gebeurd zijn, dat deze meestal ook niet direct de buitenwereld halen, net zomin als dat ze belangrijk genoeg worden geacht om naar te luisteren &/of om aandacht aan te schenken... & Al te vaak moeten de zaken ~jammer genoeg~ eerst behoorlijk uit de hand zijn gelopen voor er van hogerop &/of vanuit de pers wordt op reageerd... & dan met alle gevolgen vandien...

Wat u hierover hier verder komt over te lezen in deze reeks, werd door ons gevonden op het world wide web... & we geven het u op een briefje, dat dit slechts het topje van de ijsberg is...

Kijk... dàt er daar in Merksplas, méér dan behoorlijk wat str#nt aan de knikker hangt, daar zijn wij quasi méér dan 100% zeker van ...& dat men dat soort "str#nt" met alle saignante details daar persé binnenskamers wil houden &/of wil doodzwijgen, daar zijn wij evenzeer van overtuigd...

...Zo vonden we na lang zoeken ergens het volgende bericht, we noteren maart 2005...

...

Archief

04/03/2005

Personeel Merksplas houdt prikactie tegen uitlatingen ex-vrijwilliger


Het personeel van de strafinrichting in Merksplas heeft vrijdag enkele uren een prikactie gehouden als reactie op uitlating van een ex-vrijwilliger van het Justitieel Welzijnswerk Turnhout over zogenaamde wantoestanden in de strafinrichting. De directie steunde de actie.

De vrijwilliger was vroeger verbonden met Justitieel Welzijnswerk Turnhout, maar de samenwerking was sinds enkele dagen stopgezet. In het VRT-radioprogramma 'De Wandelgangen' en op het journaal van Eén donderdagavond uitte de man kritiek op de manier waarop geïnterneerden behandeld zouden worden in Merksplas. Hij beweerde dat de mensen platgespoten werden en in hun eigen uitwerpselen moesten liggen. "Die uitspraken zijn niet aanvaardbaar", zegt directeur Johan Vercruysse die de actie van het personeel steunt.

"We weten ook dat dit gebouw niet meer voldoet aan de moderne noden van de psychiatrie. We zijn al jaren vragende partij om de strafinrichting op te knappen; het gebouw dateert van 1823. De man heeft echter uitspraken gedaan over afdelingen in de strafinrichting waar hij nooit kwam. Ons personeel doet al het mogelijke om de mensen toch een goede begeleiding te geven. Deze uitspraken waren de druppel die de emmer heeft doen overlopen. In onze strafinrichting is dag in dag uit personeel aanwezig, zowel medisch als psychosociaal als bewakingspersoneel om de opsluiting en verzorging zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Met deze prikactie wil het personeel een extra signaal geven."

Sinds 12 uur draait de gevangenis op zondagsregime. De gedetineerden moesten niet werken en er werd een alternatief programma voorzien. De avondploeg gaat gewoon terug aan het werk. Ook bij Justitieel Welzijnswerk Turnhout distantieert men zich van de uitspraken van de vrijwilliger.

BRON : http://www.hbvl.be/

...

...& De vraag die hier gesteld kan &/of gesteld zou moeten worden, wie moet men geloven in dit geval ?!... Blijkbaar is de verontwaardiging van de stakende cipiers voldoende om er niet dieper op in te gaan... & daarmee bedoelen we... de klacht ten gronde te onderzoeken...

'n Kleine 2 jaar later...

...

BINNENLAND

06/01/2007

Onderzoek naar misbruiken in Merksplas


BRUSSEL - De commissie van toezicht, de onafhankelijke waakhond van de gevangenissen, vraagt een grondig gerechtelijk onderzoek naar klachten over de gevangenis van Merksplas. Dat schrijft De Standaard zaterdag. De gevangenisdirectie bevestigt dat ze woensdag een lijst met klachten kreeg overhandigd. De klachten zouden gelijklopen met wat verscheidene gedetineerden en ex-gedetineerden aan De Standaard verklaarden.

Zij getuigen over een bar gevangenisregime waarbij een kleine kern van cipiers agressief optreedt en willekeur uitoefent. Het gaat volgens de gevangenen om meer dan incidenten. De naam van een cipier die ze nu noemen voor slagen en verwondingen, is ons ook gemeld door een man die in 2002 in Merksplas zat.

Het gaat volgens gevangenen niet alleen over onnodige slagen bij overmeesteringen, maar ook om intimidatie en regelrecht aftuigen. De gevangenis van Merksplas kampt met een slechte reputatie. Toch is er volgens waarnemers al veel ten goede veranderd, onder meer door kordater personeelsbeheer. Ook vakbondslui erkennen dat dat een kleine groep in het personeel er 'middeleeuwse opvattingen' op nahoudt. De vernieuwing verloopt moeizaam omdat oudgedienden vaak leidinggevende functies innemen.

Het parket van Turnhout heeft de voorbije twee jaar een handvol klachten gekregen van gevangenen over slagen en verwondingen, zegt de woordvoerster van het parket. Precieze cijfers kon het parket niet geven. De klachten zijn al dan niet na grondig onderzoek geseponeerd. De commissie van toezicht pleit ervoor dat minstens één van de dossiers die zij aandraagt door een onderzoeksrechter wordt uitgespit.

llc (belga)

BRON : http://www.nieuwsblad.be/

...

...& Weer duiken er klachten op...

...

ARCHIEF

06/01/2007

"Geweld en willekeur in Merksplas"

De commissie van toezicht, de onafhankelijke waakhond van de gevangenissen, vraagt een grondig gerechtelijk onderzoek naar klachten over de gevangenis van Merksplas.

De gevangenisdirectie bevestigt dat ze woensdag een lijst met klachten kreeg overhandigd. Verscheidene gedetineerden en ex-gedetineerden getuigen over een bar gevangenisregime waarbij een kleine kern van cipiers agressief optreedt en willekeur uitoefent. Het gaat volgens de gevangenen om meer dan incidenten.

De naam van een cipier die ze nu noemen voor slagen en verwondingen, is ook gemeld door een man die in 2002 in Merksplas zat. Het gaat volgens gevangenen niet alleen over onnodige slagen bij overmeesteringen, maar ook om intimidatie en regelrecht aftuigen.

De gevangenis van Merksplas kampt met een slechte reputatie. Toch is er volgens waarnemers al veel ten goede veranderd, onder meer door kordater personeelsbeheer.

Ook vakbondslui erkennen dat dat een kleine groep in het personeel er "middeleeuwse opvattingen" op nahoudt. De vernieuwing verloopt moeizaam omdat oudgedienden vaak leidinggevende functies innemen.

BRON : http://www.gva.be/

...

Het gaat zelfs over dat programma- & documentaire-makers van de publieke omroep er aandacht aan schenken...

...

Koppen

10 januari 2007

Rondleiding in gevangenis Merksplas

Is de oudste en grootste gevangenis de vergeetput van België? Is het allemaal zo primitief en barbaars als sommige ex-gedetineerden beweren. Koppen krijgt uitzonderlijk een rondleiding binnen de gevangenismuren van Merksplas.

Is de gevangenis van Merksplas echt ‘de vergeetput’ van België waar geweld en willekeur dagelijkse kost zijn? Koppen krijgt uitzonderlijk een rondleiding binnen de gevangenismuren. Merksplas is een geïsoleerde gevangenis midden de bossen. ’t Is één van de oudste en grootste Belgische gevangenissen met 400 gedetineerden en 250 geïnterneerden. Enkele cipiers zouden er middeleeuwse opvattingen op nahouden. Een anonieme gedetineerde getuigde vorig weekend in De Standaard over intimidatie, geweld en het gebrek aan begeleiding .

Directeur Johan Vercruysse reageert woedend op de aanklachten: “Die verhalen achtervolgen Merksplas. We zitten inderdaad met een verouderde infrastructuur, waardoor de gevangenen met vieren op een cel zitten, of in slaapzalen moeten leven. De gevangenispopulatie is hier verdomd moeilijk. Het gaat vooral om drugsdealers, Oost-Europese maffialeden, oplichters en daarnaast veel geïnterneerden. Dat zoiets soms problemen geeft, kan je niet uitsluiten. Ik spreek met bewondering over de mensen die hier werken.”

De commissie van toezicht – de onafhankelijke waakhond van de gevangenissen - vraagt een gerechtelijk onderzoek naar de schrijnende toestanden in Merksplas. Ex-gedetineerden klagen ondermeer over de primitieve staat van de strafinrichting: in de kleine cellen zitten meerdere gedetineerden samen, hun behoefte doen ze in een emmer. Dossiers zouden moedwillig vertraagd worden, weinigen komen er vervroegd vrij. Directeur Vercruysse geeft toe dat de gevangenis moeilijk te besturen is. “We zitten met dat gebouw. Ook wij klagen al dat er geen sanitair is in de cellen. Het is een beschermd gebouw en er is geen geld.”

In Merksplas werken 524 cipiers en ambtenaren. Zij voelen zich geviseerd en dreigen nu met een staking. “Mensen die plichtsgetrouw hun werk in moeilijke omstandigheden moeten uitvoeren, krijgen voor de zoveelste keer het deksel op de neus. Er moet opgetreden worden tegen de valse beschuldigingen. Vorig jaar waren er zeker tien ernstige gevallen van agressie van de gevangenen naar de cipiers.” Woensdag vindt een vergadering plaats over de geweldklachten met het centraal bestuur van de gevangenissen, het comité van toezicht, de directie en een vertegenwoordiger van minister Onkelinx. Daarna beslissen de cipiers of ze tot staking overgaan.

BRON : http://www.tv-visie.be/

...

...Een getuigenis... Jammer genoeg vonden we de desbetreffende uitzending van "Koppen" niet meer terug... Toeval op "politieke inmenging" ?!...

...

Reportage

10/01/07

De Hel van Merksplas


"Het eerste wat je overvalt als je in Merksplas binnenkomt, is de vreselijke geur. 120 man die z'n gevoeg moet doen op een toiletemmer. De stront hangt er aan de muren. Die geur gaat door merg en been. Maar dat is nog niet het ergste. Het ergste is de intimidatie en de pesterijen van een groep cipiers die zich God de Vader wanen."

Filip Meert zat twee jaar in de gevangenis van Merksplas - de vergeetput van België. Merksplas is de gevangenis waar de hopeloze gevallen terecht komen: verslaafden, hardleerse criminelen, relschoppers uit andere gevangenissen, buitenlanders die geen woord Nederlands spreken...


"Dat cipiers af en toe hard moeten optreden, dat begrijp ik," zegt Filip, "maar een aantal cipiers heeft er plezier in om vechtpartijen uit te lokken."

Over wantoestanden in de gevangenis van Merksplas doen al langer verhalen de ronde. Dit weekend kwam een aantal ex-gevangenen met hun ervaringen in Merksplas naar buiten en die bevestigden de geruchten.


De meest gevreesde afdeling in Merksplas is het cellenblok, zegt Willy Van Noppen. Hij zat tot oktober in Merksplas. "Wie de gevangenis binnenkomt, brengt daar zijn eerste weken door. Zonder toilet, zonder stromend water, in een afgrijselijke stank, in gemeenschappelijke cellen. En bewaakt door cipiers die de gevangenen uitdagen en treiteren."


Justitie moet dringend beseffen dat die gevangenen op een dag vrijkomen, vindt Filip Meert. "Als je hen zo weer de maatschappij in stuurt, stuur je tijdbommen de maatschappij in

BRON : http://www.vtm.be/

...

Er is blijkbaar zoveel rumoer & tumult geweest dat ~enkele~ van onze politici er aandacht aan schenken... Het ganse heikele onderwerp komt ter sprake in het vragenuurtje van de Belgische Senaat...

...

Belgische Senaat

DONDERDAG 11 JANUARI 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de toestand in de gevangenis van Merksplas » (nr. 3-2036)

Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de strafinrichting van Merksplas» (nr. 3-1346)

Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de situatie in de gevangenis van Merksplas» (nr. 3-1353)

De voorzitter. - Ik stel voor deze mondelinge vragen en deze vraag om uitleg samen te voegen. (Instemming)

De heer Patrik Vankrunkelsven (VLD). - Al meermaals werd de strafinrichting van Merksplas in een slecht daglicht gesteld. Ook recent waren er berichten over middeleeuwse toestanden. Mogelijk gaat het om de handelswijze van enkelingen. Het kan echter ook zijn dat het gaat om een gevangeniscultuur die niet meer aanvaardbaar is. De gevangenis van Merksplas heeft een sterk gedecentraliseerde structuur.

Is het de minister bekend dat er bepaalde mistoestanden bestaan in de strafinrichting van Merksplas?

Klopt het dat er een zekere willekeur bestaat wat de vervroegde invrijheidstelling betreft? Het directiecollege moet hierover een advies geven en de termijnen zouden willekeurig worden gehanteerd.

Beschikt de minister over vergelijkende cijfers over vervroegde invrijheidstellingen in de verschillende strafinrichtingen van ons land? Bestaan er verschillen tussen de verschillende inrichtingen in dat opzicht? Zo ja, dan lijkt dat ons niet erg democratisch.

De infrastructuur in Merksplas blijkt totaal ondermaats te zijn, zeker wat het sanitair betreft. Bestaan er op dat vlak geen minimale normen voor de Belgische strafinrichtingen?

Het regime dat sommige individuele gevangenen moeten ondergaan, zoals verlengde isolatie en het beperkt gebruik van sanitaire mogelijkheden, blijkt volledig willekeurig. Heeft de minister al inzage gekregen in de verslagen van de Commissie van Toezicht? Is de minister van plan op te treden?

De hoge concentratie van vreemdelingen in deze gevangenis geeft aanleiding tot communicatiemoeilijkheden waardoor mogelijk conflicten ontstaan. Is het niet raadzaam een betere spreiding van anderstalige gevangenen over het land na te streven?

In Merksplas zouden meer dan 100 geïnterneerden verblijven. Hun toestand zou nog erger zijn dan die van de gevangenen. Op welke termijn denkt de minister voor deze mensen een gepaste opvang te realiseren?

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT). - Collega Vankrunkelsven heeft al verschillende van mijn vragen gesteld.

De minister zou de problematiek gisteren met de verschillende actoren bespreken. Wat is het resultaat van deze vergadering?

Een kleine groep van gevangenisbewaarders maakt zich schuldig aan machtsmisbruik ten overstaan van de gevangenen, die sterk van hen afhankelijk zijn. Op welke manier wil de minister die mentaliteit, die ook in andere gevangenissen bestaat, aanpakken?

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - In een artikel van 6 januari 2007 in De Standaard maakten enkele gewezen gedetineerden van de gevangenis van Merkplas gewag van misdragingen door personeelsleden. Het gaat om een van de grootste gevangenissen van ons land met 400 gedetineerden, 250 geïnterneerden en meer dan 500 personeelsleden. Het is niet voor de eerste maal dat de ogen op de gevangenis van Merksplas zijn gericht.

De vraag is welke waarde we aan de verklaringen van de gewezen gedetineerden moeten hechten. Zo wordt gemeld dat een kleine kern van cipiers agressief en willekeurig optreden. Zo zou niet alleen onnodig geweld worden gebruikt bij overmeesteringen, maar er zou ook sprake zijn van intimidatie en regelrechte aftuigingen. De wet op de rechtsbescherming van de gedetineerden zou met andere woorden niet veel effect hebben in de gevangenis van Merksplas.

De Commissie van Toezicht op de Strafinrichtingen, een onafhankelijke waakhond, heeft het dossier naar zich toe getrokken. De commissie stelt dat de klachten betrekking hebben op enkele cipiers, maar toch vraagt ze een grondig gerechtelijk onderzoeken.

Vanochtend reageerden de directeur van de gevangenis van Merksplas en de directeur-generaal van de Dienst Strafinrichtingen in De Morgen. Zij wezen vooral de overbevolking in de Belgische gevangenissen aan als het grootste probleem. Hierdoor zouden dergelijke slechte behandelingen in de hand worden gewerkt.

Kloppen de berichten over misdragingen? Welke conclusies verbindt de regering aan de opmerkingen van de Commissie van Toezicht op de Strafinrichtingen? Zal er een onderzoek komen? Aan welke andere maatregelen denkt de regering om een einde te maken aan dergelijke onaangepaste behandelingen?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie. - Ik heb kennis genomen van de mediaberichten waarin anonieme bronnen hun beklag doen over de toestand in de strafinrichting van Merksplas. De lokale directie van de strafinrichting en mijn administratie hebben een administratief onderzoek opgestart teneinde na te gaan of de klachten gegrond zijn. De directeur-generaal en de regionale directeur hebben gisteren een ontmoeting gehad met de lokale directie, de vakbonden en de voorzitter van de Commissie van Toezicht van de strafinrichting van Merksplas.

In de strafinrichting van Merkplas worden dezelfde procedures voor voorwaardelijke invrijheidstelling gevolgd als in de andere instellingen. Het advies van het personeelscollege wordt door de gevangenisdirectie binnen de gestelde termijnen bezorgd aan de centrale administratie en aan de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. Ik kan binnen het korte tijdsbestek van dit antwoord onmogelijk een gedetailleerde cijferanalyse geven met een vergelijking met andere inrichtingen.

Ik ontken niet dat er in het verleden een achterstand was in de behandeling van dossiers. Dat was te wijten aan het feit dat de personeelsformatie van de psychosociale dienst niet was opgevuld. Ondertussen heb ik het nodige gedaan om die personeelsformatie op te vullen. Momenteel lopen de laatste selectieprocedures.

Op het vlak van de infrastructuur zullen in 2007 beveiligingswerken worden gedaan. Zo zullen vooraan en achteraan de strafinrichting veiligheidsomheiningen worden aangebracht, aan de voorzijde van de gevangenis zullen alle celramen worden vervangen en de celdeuren en het traliewerk in de vleugels voor de geïnterneerden zullen worden vernieuwd.

In totaal gaat het over een bedrag van meer dan 1,5 miljoen euro. Bovendien dring ik bij de Regie der Gebouwen aan op de vastlegging begin 2007 van een reeks andere werken in het kader van beveiliging, dakrenovaties en opfrissingswerken en van verbetering van sanitaire installaties en douches. Deze werken worden op meer dan 2 miljoen euro geraamd.

Het klopt dat te Merksplas een vrij groot aantal gedetineerden verblijft met een vreemde nationaliteit. Dit heeft te maken met de classificatieregels volgens welke de gedetineerden over de verschillende gevangenissen worden verdeeld. Momenteel is een onderzoek gevraagd bij het NICC dat belast is met de uitwerking van een nieuw classificatiesysteem voor de Belgische gevangenissen.

Ik heb nog geen verslag ontvangen van de Commissie van Toezicht, maar in zijn jaarverslag 2005 heeft de Centrale Toezichtsraad melding gemaakt van de onvoldoende invulling van de personeelsformatie in de gevangenis te Merksplas.

Er worden permanent inspanningen gedaan om die op te vullen en dit voor de verschillende beroepscategorieën.

In Merksplas verblijven 267 geïnterneerden in de afdeling sociaal verweer. Omdat hun toestand mij zeer na aan het hart ligt, heb ik een masterplan internering uitgewerkt dat, naast de bouw van twee nieuwe instellingen, in de oprichting voorziet van multidisciplinaire zorgequipes in de psychiatrische afdelingen van de gevangenissen en van een integraal zorgcircuit dat is uitgewerkt met mijn collega van Volksgezondheid. Daarenboven is te Merksplas de creatie van zestig bijkomende plaatsen gepland door middel van modulaire units, die, volgens de huidige vooruitzichten, voor het einde van 2007 zullen kunnen worden betrokken.

De lamentabele toestand waarin vele van onze gevangenissen zich bevinden is reeds jaren bekend.

Dit is het gevolg van onvoldoende investeringen in het verleden. Sinds het begin van mijn ambtstermijn heb ik niet alleen het budget voor het gevangeniswezen aanzienlijk uitgebreid, maar ook concrete maatregelen genomen om de situatie in de gevangenissen te verbeteren. Ik geef enkele voorbeelden: uitbreiding van het aantal alternatieve maatregelen, bijvoorbeeld meer dan 11.000 werkstraffen in 2006, uitbreiding van het aantal gedetineerden onder elektronisch toezicht, meer bepaald 600 in december 2006, tussenstaatse overbrengingen van veroordeelden, uitbreiding van de celcapaciteit dankzij mijn meerjarenplan justitie, specifieke veiligheidswerken, opvulling personeelsformaties, specifieke maatregelen voor het personeel, waaronder uitbreiding van de basisopleiding, opleiding voor de indiensttreding, selectie op regelmatige basis, nieuw mutatiesysteem, oprichting van stressteams in de gevangenissen. Andere voorbeelden zijn het uitwerken van een stakingsprotocol, implementatie van de basiswet, invoering van de strafuitvoeringsrechtbanken, verbetering van de medische zorg, zoals de heropening CMC Sint-Gillis en de opening van de beveiligde kamer in Luik, masterplan internering met nieuwe inrichtingen in Vlaanderen, multidisciplinaire zorgequipes en zorgcircuit met reguliere psychiatrische ziekenhuizen.

Deze voorbeelden tonen aan dat reeds heel wat maatregelen werden genomen om de kwaliteit binnen onze gevangenissen te verbeteren. Dit neemt niet weg dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Het ligt dan ook voor de hand dat ik in deze richting verder ga tot het einde van mijn ambtstermijn.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VLD). - Ik heb maar één kleine bijkomende vraag. Ik weet dat er gezocht wordt naar een fundamentele oplossing voor het probleem van de geïnterneerden. Er zijn in Merksplas echter zo'n 260 geïnterneerden en uit het antwoord van de minister meen ik begrepen te hebben dat ze ter plaatse, in nieuwe modules zouden worden opgevangen. Hoe dat precies gaat, is me echter niet zo duidelijk. Ofwel gaan we naar een opvang van die mensen in de psychiatrie...

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie. - De geïnterneerden worden in Merksplas zelf opgevangen en voor andere, nieuwe gevangenen, komen er modules.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VLD). - Maar dus niet voor geïnterneerden?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie. - Voor de geïnterneerden komt er een renovatie van de bestaande opvang.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VLD). - En zij blijven ter plaatse, in Merksplas?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie. - Inderdaad. Er komen daarnaast nieuwe gebouwen in Antwerpen en in Gent.Einde DEEL 3 ...wordt vervolgd...!!

13-03-2009 om 15:50 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
Categorie:Gevangenissen & detentie
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."The Belgian Prison Factory - Inc." - PART VI
"De Hel der Noorder-Kempen"... ofte... "De Vergeetputten van Merksplas" - DEEL 4

Begin DEEL 4... Het vervolg...!!Mevrouw Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT). - Ik dank de minister voor haar uitvoerig antwoord. Ik wilde haar alleen nog vragen hoe ze denkt dat het machtsmisbruik van bepaalde gevangenisbewaarders kan worden gecontroleerd en tegengegaan. Ik zal daar nog op terugkomen.

BRON : http://www.senate.be/

...

...& Er wordt een administratie onderzoek bevolen door Minister van Justitie Onkelinx... Vreemd genoeg, echter géén strafrechterlijk onderzoek... Want gezien er sprake is van "misbruiken" & dergelijke meer, zouden wij als brave Blg toch direct veronderstellen dat Justitie zulks doet... Màààr misschien heeft Justitie niet echt zin om z'n eigenste Augiasstal uit te mesten, ze zal hoogstwaarschijnlijk maar al te goed weten wat er daar & op nog zoveel andere plaatsen aan de hand is...

...

BINNENLAND

11/01/2007

Onkelinx vraagt onderzoek naar gevangenis Merksplas


BRUSSEL - Minister van Justitie Laurette Onkelinx heeft een administratief onderzoek bevolen naar de toestand in de gevangenis van Merksplas. Dat antwoordde ze donderdag op mondelinge vragen van Patrik Vankrunkelsven (VLD), Fauzaya Talhaoui (spirit) en Hugo Vandenberghe (CD&V). De vragen kwamen er nadat De Standaard vorig weekend berichtte over pesterijen en mishandelingen door de gevangenisbewaarders van de instelling.

In haar antwoord bracht de minister een omstandig overzicht van de recente maatregelen om de omstandigheden in de Belgische gevangenissen te verbeteren. Ze somde ook de initiatieven op die in de toekomst genomen zullen worden.

avb (belga)

BRON : http://www.nieuwsblad.be/

...

Onze Dames & Heren Politici krijgen een rondleiding in Merksplas... Wij kunnen ons echter niet van de indruk ontdoen dat zulke "geleide bezoeken" reeds op voorhand getipt zijn & dat bij zulke bezoeken, onze Dames & Heren Politici enkel maar te zien krijgen... van wat de Directie van Merksplas beslist heeft, dat men van Merksplas te zien krijgt... & klinkt deze redenering ongeloofwaardig ?!... Wij dachten zo van niet !!

...

13-01-2007

"Merksplas is een museum"

JDW


MERKSPLAS - "Laat de gevangenis van Merksplas gewoon een museum zijn en bouw samen met de privé een nieuwe, moderne gevangenis in die buurt." Dat besloten twee VLD-parlementsleden, Martine Taelman en Patrik Vankrunkelsven, vrijdag na hun bezoek aan de gevangenis van Merksplas. Gazet van Antwerpen ging met hen mee.VLD-parlementsleden Taelman en Vankrunkelsven bezoeken gecontesteerde gevangenis

De parlementsleden waren geschokt door de infrastructuur van Merksplas. Taelman: "In dertig jaar is er weinig veranderd. Op het cellenblok waar alle gevangenen moeten passeren als ze binnenkomen is geen stromend water. In 130 cellen doen ze hun behoefte nog in potten! Hoe reageer je dan als gedetineerde die vanuit Hasselt of Brugge, waar je overal wc's op cel hebt, werd overgeplaatst? In paviljoen C is de elektriciteit nog 130 volt, de stroom valt er makkelijk uit. Dit kan echt niet meer." De redenen voor deze gebrekkige infrastructuur? Directeur Jo Vercruysse: "Tot 1995 moest Merksplas volledig zichzelf bedruipen via de kolonie van landlopers. Brussel investeerde hier niets. Maar met de opbrengst van het landbouwbedrijf konden wij niet alles doen wat moest. Verder is deze gevangenis als monument geklasseerd: wij mogen er bijna niets aan veranderen. Iedere verbetering van het comfort is peperduur. Sommige celdeuren hebben nog glazen vensterjes, zoals in de blok van de mentaal gehandicapte geïnterneerden. Wat kan er allemaal niet gebeuren als een geïnterneerde een zelfmoordpoging doet of een cipier aanvalt? Het glas is onmiddellijk stuk."

Kortom: Merksplas is een museum en volksvertegenwoordigster Martine Taelman denkt dat de overheid best samen met de privé een nieuwe gevangenis bouwt op de terreinen in de buurt, en Merksplas een museum laat zijn."In 130 cellen doen ze hun behoefte nog in potten!"

Martine Taelman

Toch is de directie opgetogen over de containerblokken voor zestig geïnterneerden die Justitie nu op een sfeervol binnenplein wil neerzetten. Vercruysse: "Wij mochten zelf mee de architectuur uittekenen. De containers zullen alleen gebruikt worden voor mentaal gehandicapte geïnterneerden. De ruimte is volledig aan hun behoeften aangepast en er is ook een speciaal begeleidingsplan in samenwerking met opvoeders van de Vlaamse Gemeenschap. Zo hoort dat. Maar wij vrezen dat deze containers moeten dienen om de gevangenissen van Antwerpen en Gent te ontlasten en dat onze overbevolking er niet mee verholpen wordt." Merksplas telt nu 650 opgeslotenen: 400 gestraften en 250 geïnterneerden. Daar komen er einde dit jaar dus 60 bij.

Taelman vond dat het personeel behoorlijk zijn best doet om de geïnterneerden te behandelen. "Ze slagen er in om minstens twee groepen met een aparte psychopathologie ook apart te begeleiden: de psychotici (16 personen) en de mentaal gehandicapten (60). Maar voor de 175 anderen is er nog altijd bitter weinig personeel. Voor alle geïnterneerden zijn er slechts 5 psychologen, 3 maatschappelijk assistenten en dan nog 3 psychiaters voor in totaal 44 uren per week. Maar die psychiaters moeten eerst en vooral rapporten maken over de gevaarlijkheid van de geïnterneerden en pas daarna hulp verlenen.""Turken en Noord-Afrikanen tegen Oostblokkers"

Bij de veroordeelden in Merksplas spreekt 75% geen Nederlands. Op sommige momenten verblijven er mensen van 60 verschillende nationaliteiten en dat leidt tot een strijd om de macht in de paviljoenen.

Directie en bewaarders zijn unaniem: er is een botsing van culturen bij de gevangenen. "De Turken en de Noord-Afrikanen spannen samen tegen de Oostblokkers. We moeten zien dat deze nationaliteiten in iedere cel van vier personen in evenwicht zijn, want anders ontstaan er serieuze conflicten", zo luidt het in koor. "Nog deze week moesten wij een Noord-Afrikaan verwijderen uit een cel waarin hij met drie Russen zat. Ze hadden hem gepest en hasj in zijn theezakje gestopt. Wij kenden het geschil tusen Hutu's en Tutsi's al voor het geweld in Rwanda uitbrak! Er zijn ook ruzies binnen één cultuur zelf: soms troeft de ene de andere af en als dader en slachtoffer later bij de directeur op het rapport moeten komen, dan is er 'niets gebeurd'. Incidenten ontstaan verder omdat een Rus geen bevelen van een vrouwelijke cipier aanvaardt, en 40% van onze cipiers is vrouw", zo heet het.

Bepaalde gedetineerden lokken opzettelijk incidenten uit omdat ze dan bij wijze van straf in een eenpersoonscel worden geplaatst, en dat willen ze juist. "Ik heb veel respect voor de cipiers", zuchtte Taelman.

BRON : http://www.martinetaelman.be/

...

Oh-oh-oh... kijk eens aan... "Bepaalde gedetineerden lokken opzettelijk incidenten uit omdat ze dan bij wijze van straf in een eenpersoonscel worden geplaatst, en dat willen ze juist."

...Behoeft dit soort uitspraken nog verdere comment van onzentwege ?!... of kunnen we ze laten voor wat ze is & er gerust het onze van denken ?!...

Maar kijk... we vinden zo een iets persoonlijker geschrift, een iets persoonlijkere getuigenis... die dachten wij zo voor zichzelf spreekt...

...

lundi, janvier 15, 2007

De Hel van Merksplas?

"In de cel naast mij was een junkie aan het bonken op de deur. Hij riep om drugs, om medicijnen. Zijn gebonk werkte ook mij op de zenuwen. Ik dacht: "Haal dan toch een dokter!" Maar er gebeurde niks. Die man was net binnen in de gevangenis, hij had zware afkickverschijnselen. Na een tijd zijn ze met vijf cipiers zijn cel in gegaan. Er was zelfs een vrouw bij. Ze zijn hem beginnen afranselen. Na een tijd hoorde ik iemand lachen: "Kijk, hij heeft alleen nog zijn kousen aan!"

Aan het woord is Filip - een ex-gevangene die ik vorige week interviewde voor een reportage over de gevangenis van Merksplas. Zijn verhaal laat me niet los, net zomin als dat van Samir, een Marokkaanse ex-gedetineerde die vertelt over het racisme en de willekeur waar hij mee te maken krijgt. Alle verhalen gaan over "het cellenblok" en een clan van een tiental cipiers die zich daar straffeloos waant en de plak zwaait. Zou zwaaien. Want ik heb het natuurlijk niet met eigen ogen gezien. Ik heb wel met mijn eigen oren de verhalen gehoord. Verschillende ex-gevangenen die me opvallend gelijkaardige verhalen vertellen.

Het cellenblok. Hier breng je je eerste weken in Merksplas door. Maar hier word je ook naartoe gestuurd als je iets mispeutert in Merksplas. De strafafdeling, zeg maar. Er is geen stromend water in de cellen, geen toilet. Geen toilet? "Neen. Alleen een wc-emmer, met daarboven een streep stront. 's Nachts kan je niet zelf het licht aandoen. Naar het toilet gaan, moet in het donker. Er wordt dus al wel 's naast de pot gepist of erger nog.. Niemand die de boel komt opkuisen. De stank is verschrikkelijk."

Samir: "Het deksel van die emmer opheffen om naar het toilet te gaan, is vreselijk. De stank van pis en kak in je cel. En weet je wat het ergste is? Dan komen die cipiers binnen en zeggen ze: "Eikès, wat stinkt het hier! Vetzakken!" "Het zijn racisten. Als we in het weekend frieten krijgen, kunnen ze het niet laten om opmerkingen te maken. Genre: in Marokko zou het geen waar zijn, daar zou je op water en brood zitten! Ze zouden je beter terug naar ginder sturen!"

De clou van het verhaal is meestal dezelfde:

Stap1: het begint met een kat-en-muisspelletje tussen cipier en gevangene. Samir: "Ik kende een jongen met Afrikaanse roots. Hij vindt dat hij te weinig eten krijgt. Hij heeft altijd honger. Hij klaagt daarover, de cipiers lachen hem uit." Filip: "Als gevangene mag je elke dag een paar minuten bellen. Je kijkt daar heel erg naar uit. Op het moment dat je mag bellen, roep je de cipier om toestemming te vragen. 'Straks', zegt hij. Je wacht een half uurtje. Je vraagt het opnieuw. 'Straks'. En zo gaat het verder. Tot het plots half tien 's avonds is en je te horen krijgt: 'Sorry, het is half tien. Het is te laat nu om te bellen.'

Stap 2: provocaties Samir: "De zwarte jongen gooit kwaad zijn bord stuk op de grond. De cipiers komen zijn cel binnen: 'Wat zal het zijn, manneke?" Filip: "Er wordt gescholden: 'Smeerlappen! Waarom doe je dat? Sadisten!'

Stap 3: geweld Samir: "Plots staan ze met vijf in je cel. Als je dan één verkeerde beweging maakt, gaan ze je te lijf. Ik heb gehoord en gezien hoe gevangenen de trappen af worden gesleurd. Die zwarte jongen hebben ze bont en blauw geslagen. Zijn lip bloedde." Filip: "Steevast eindigt het in het cahot, de isoleercel." Samir": "Je blijft daar een paar dagen zitten, alleen. De verpleegster komt je wonden verzorgen maar verder zie je niemand. Tot na een weekje of zo je wonden of je blauwe plekken zijn genezen."

Het lijkt onwaarschijnlijk? Ja. Ergens wel. Ook voor mij. Maar als die gasten gelijk hebben - en ik ben geneigd hen te geloven - dan IS het onwaarschijnlijk dat dit vandaag de dag gebeurt. Niet zozeer tegenover de mondige gevangenen die hun rechten kennen. Maar tegenover de junkies (en er zitten er véél in Merksplas) en de moeilijke gevallen die geen bezoek krijgen. Mensen zonder vangnet, zonder verweer.

Na de uitzending kregen we trouwens nog heel wat reacties. Eén ervan was deze - hier is-ie, letterlijk:

Zelf heb ik ook een jaar daar verbleven En wat jullie laten zien hebben was NIKS In 1999 was het er nog veel erger ik ben er in mekaar geslagen en er werd OPZETTELIJK mijn been gebroken Door 1 bewaker toen 4 andere mij vast hielden dan heb ik met dat gebroken been 9 dagen in het cachot mogen liggen Tot mijn onderbeen net zo dik was als mijn boven been en zelf zwart begon uit te zien Toen heb ik moeten zeuren om naar brugge te worden overgeplaatst. Er werd mij op voorhand gezegd dat ik beter kon zwijgen over het hoe en waarom want ik zou toch automatisch na Mijn herstel worden terug op transfer gezet worden naar merksplas Toch heb ik in Brugge gezegd hoe het gebeurd was en net zoals ik al vermoede deden ze NIETS.

Waarom zou iemand de moeite doen om dit te verzinnen? Om dit dan naar ons te mailen?

Vandaag hoor ik dat de cipiers kwaad zijn op ons (op mij dus, eigenlijk..). Op de boodschapper. Tirez sur le pianiste. We zijn riooljournalisten, persmuskieten, whatever.. Terwijl er heel duidelijk is gezegd dat het over één afdeling gaat, en op die afdeling over een paar cipiers. Waarom stellen de rechtgeaarde cipiers zich geen vragen over wat die mannen uitspoken? Waarom zijn zij - die ongetwjifeld recht in hun schoenen staan - niet kwaad op die paar rotte appels die hun beroep een slechte naam geven?

"De wet zegt dat een gevangenisstraf het beroven van vrijheid is. De wet zegt niet: we gaan u vernederen, we gaan u kleren geven die niet passen, we gaan u in elkaar slaan, we gaan u psychologisch pesten, door je verlof niet te geven en door te dreigen dat je niet voorwaardelijk vrij zal komen. Dat is zeker niet de bedoeling van de gevangenis en dat is iets wat ze dringend moeten beseffen." Het was Filip die dit zei, aan het eind van zijn interview. En ik vind dat nog niet zo slecht gezegd, eigenlijk, feitelijk.

BRON : http://blogs.myspace.com/

...

...& Wie een beetje op de data der artikelen heeft gelet die zal meteen ook zien dat de "onregelmatigheden" ~zoals het overigens zo mooi officieel omschreven wordt~ zich daar al gedurende verscheidene jààà-ren afspelen... zonder dat er ook maar iets langs offiële zijde werd aan gedaan... Wij zouden op deze manier, bijna van een "vrijbrief" durven te spreken...

...

16/01/2007

Toezichtscommissie kreeg meldingen over onregelmatigheden Merksplas


BRUSSEL - De commissie van toezicht van de gevangenis van Merksplas heeft meerdere meldingen ontvangen over mishandelingen en onregelmatigheden in de strafinrichting. Dat meldt de commissie vandaag. De commissie speelde een concrete melding van mishandeling door aan het parket van Turnhout. De rest van de klachten wordt momenteel verzameld en geanalyseerd. Meer onderzoek is nodig, aldus de commissie.

Die heeft de directie om bijkomende inlichtingen gevraagd over een aantal van de klachten, maar kreeg nog geen respons. De directie zegt dat ze een deel van de informatie niet kan geven omdat het praktisch niet mogelijk is de gegevens te verzamelen.

De commissie van toezicht wijst er nog erop dat over het overgrote deel van het gevangenispersoneel geen enkele klacht is binnengekomen, ondanks ,,de moeilijke omstandigheden waarin het personeel moet werken''.

(belga)

BRON : http://www.nieuwsblad.be/

...

...& We zouden niet durven, nog verder enige comment te geven na het lezen van dit...

...

17/01/2007

Nog meer klachten over Merksplas

Onderzoekers vragen openheid


MERKSPLAS - De commissie van toezicht van de gevangenis van Merksplas bevestigde gisteren dat ze een breder onderzoek voert en dat ze verschillende meldingen kreeg over mishandeling en onregelmatigheden in de gevangenis van Merksplas.

Die klachten zijn ernstig, zegt de commissie, die de waakhond is van de gevangenis. Eén concrete melding heeft ze overgemaakt aan het parket, andere klachten onderzoekt ze verder. Hans Meurisse, het hoofd van het gevangeniswezen, zei de voorbije dagen dat de klachten overdreven zijn en dat hij maar weet had van één klacht over één cipier.

In zorgvuldige gekozen bewoordingen roept de commissie ,,alle betrokken partijen op tot openheid en medewerking''. Ze wijst vooral naar de directie. De informatie die ze aan de directie vroeg, kreeg ze nog altijd niet, zegt ze. De directie vroeg de commissie bovendien om haar bronnen bekend te maken. De commissie weigerde dat. De zorgvuldige bewoordingen tekenen de grote spanning in de gevangenis. De commissie wil, tegen de heftige reactie van de vakbonden in, de lijnen openhouden voor mogelijke getuigen.

Gevangenen die ervan verdacht kunnen worden dat ze hun klachten aan de pers hebben doorgespeeld, lieten de voorbije dagen al aan de redactie weten dat ze onder grote druk staan. De advocaten en magistraten van de commissie van toezicht ervaren die druk blijkbaar ook. Directeur Johan Vercruysse reageerde gisteravond ,,dat hij niets te verbergen heeft'' en dat de directie wel haar volledige medewerking verleent.

De werkgroep die een oplossing moet uitdokteren komt morgen al een eerste keer bijeen. Dat heeft minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) in de kamercommissie Justitie gezegd. Tegen eind dit jaar moeten ook de nieuwe containerblokken, met zestig extra plaatsen, in gebruik zijn.

Karel Verhoeven

BRON : http://www.nieuwsblad.be/

...

Wat moeten we denken van zaken zoals dit : "De directie vroeg de commissie bovendien om haar bronnen bekend te maken" ?!... Wij denken daar het onze van & dit zal hoogstwaarschijnlijk niet overeen komen met wat de directie van Merksplas daar van denkt !!

...& Wat er op volgt... ~wij hadden zo niets anders verwacht trouwens !!~ spreekt voor zich... De zaak is geklasseerd & daarmee afgedaan !!

...

BINNENLAND

19/01/2007

Grote baas gevangenissen gelooft in zijn personeel

Hans Meurisse , algemeen directeur van de gevangenissen, blijft vierkant achter zijn personeel staan. ,,Er is één strafklacht ingediend tegen één cipier. Al de rest zijn geruchten'', zegt hij.

Sinds ex-gedetineerden het vermeende wangedrag van de cipiers van Merksplas aankloegen, moet Meurisse brand na brand blussen. Maar, zegt hij, ,,één klacht over geweld van één gedetineerde over één beambte is nog wat anders dan de indruk die nu heerst over knokploegen van cipiers die de gevangenis onveilig maken. Die klacht is overgemaakt aan het parket van Turnhout. De rest van de klachten gaan bij mijn weten over het regime.''

(me)

BRON : http://www.nieuwsblad.be/

...

...Het zal elke lezer ondertussen duidelijk zijn, dat er officiëel niks is gebeurd & dat de klachten geuit door gedetineerden & geïnterneerden waarschijnlijk "vol-ko-men" uit de lucht zijn gegrepen... Althans dat zou men toch graag hebben dat wij dat doen... Alleen denken wij daar intussen het onze van & dat is wel volkomen iets anders dan wat de Heer Hans Meurisse denkt...

Màààrr... er is beterschap op komst, want er komt een nieuwe gevangenis... & nieuwe bezems die keren toch zo goed !!

...

06/01/2009

Kempense gevangenissen worden groter en menselijker

TURNHOUT - Drie Kempense gevangenissen worden uitgebreid met nieuwe cellen. Over enkele jaren moeten er 134 extra cellen zijn in Hoogstraten, Merksplas en Turnhout. Tegelijkertijd wil men de leefomstandigheden voor de gedetineerden verbeteren.

De overheid is gestart met het plan om de gevangenissen van Turnhout, Hoogstraten en Merksplas humaner te maken. Bedoeling is om de verouderde gebouwen aan te passen aan de huidige normen zodat de verblijfsomstandigheden voor de gedetineerden worden verbeterd. In de gevangenis van Turnhout zijn sinds mei vorig jaar al twaalf extra cellen geplaatst en tegen juni volgend jaar moeten daar nog eens 74cellen bijkomen.

In de strafinrichting van Merksplas wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een nieuw gebouw. Dat moet over enkele maanden plaats bieden aan zestig geïnterneerden (personen met een psychische aandoening die een misdrijf hebben gepleegd). Tijdens de volgende jaren staat de renovatie van de oude paviljoenen op de planning.

De gevangenis van Hoogstraten wordt in twee fasen aangepakt. Voor de zomer wil men in de eerste fase vijftien cellen gerenoveerd hebben. Het tweede deel van de renovatie gaat eveneens over vijftien cellen en moet klaar zijn tegen eind 2010.

(ram)

BRON : http://www.nieuwsblad.be/

...

...Hoe gedurft, om in een titel reeds durven te zeggen '19de-eeuwse toestanden'...

...

29/01/2009

Nieuwe gevangenis maakt einde aan '19de-eeuwse toestanden'

Nieuwbouw met minstens 650 plaatsen op komst

door Ronny van den Ackerveken


MERKSPLAS - Op de site van de gevangenis in Merksplas wordt in 2013 een volledig nieuwe gevangenis gebouwd. Dit complex zal plaats bieden aan minstens 650 gedetineerden. Hiermee komt een einde komen aan de 19de-eeuwse toestanden in de huidige gevangenis.

De gevangenissen in de Kempen zullen zich de komende jaren enorm uitbreiden en vernieuwen. 'In Turnhout komen er 74plaatsen bij tegen het tweede kwartaal van 2010 en in Hoogstraten vijftien plaatsen tegen februari 2010', zegt kamerfractieleider Servais Verherstraeten (CD&V) uit Mol. 'De werkzaamheden aan het nieuwe celblok in Merksplas zijn bijna klaar. Dat betekent dat er daar al een uitbreiding van zestig cellen op komst is. De uitbreiding zal in de lente van dit jaar in gebruik worden genomen.'

Naast de zestig plaatsen zal er in Merksplas in 2013 een volledig nieuwe gevangenis worden neergezet. 'De nieuwbouw zal minstens even groot zijn als de huidige capaciteit', zegt Verherstraeten. 'Dat betekent dat er meer dan 650 cellen in het nieuwe gebouw worden ondergebracht. Hiermee willen we dat de onmenselijke toestanden in de gevangenis definitief tot het verleden behoren. Door een nieuwe gevangenis te bouwen zullen ook alle jobs behouden blijven.'

Het oude gevangenisgebouw wordt niet afgebroken. 'Het gaat om een beschermd gebouw dat zeker en vast een andere invulling zal krijgen. Dit moet gebeuren in samenspraak met de verschillende actoren. Het oude gebouw kan worden gebruikt om administratieve, psychische en sociale, en medische diensten in onder te brengen. Het kan ook dienen als vergaderruimte of om nog extra cellen in onder te brengen.'

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) is tevreden met de plannen voor de nieuwe gevangenis in zijn gemeente. 'Wij kunnen dit alleen maar toejuichen. Een modern gevangenisgebouw is een heel goede zaak. De capaciteit blijft behouden en de werkgelegenheid is gegarandeerd voor de volgende decennia. Er werken veel mensen uit Merkplas, maar ook uit omliggende gemeenten in de strafinrichting. Bovendien kan de bouwvergunning meteen worden aangevraagd, want de gronden zijn eigendom van de Regie der Gebouwen en de zone is op het gewestplan juist ingekleurd. Er moet dus planologisch niets worden gewijzigd.'

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw gebouw voor geïnterneerden in de strafinrichting van Merkplas. De burgemeester vermoedt dat de nieuwe gevangenis aan de achterzijde van het huidige gebouw wordt neergepoot.

BRON : http://www.nieuwsblad.be/

...

Tot hier onze vondsten wat internet betreft & zoals we reeds zegden, wij zijn er van overtuigd dat dit slechts het tipje van de ijsberg is !! Wij zijn er van overtuigd dat het merendeel van de getuigenissen rond misbruik & onmenselijke toestanden niet eens de buitenwereld haalt... jammer genoeg, want anders publiceren wij 't maar al te graag !!Einde DEEL 4 ...wordt vervolgd...!!

13-03-2009 om 15:49 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Gevangenissen & detentie
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."The Belgian Prison Factory - Inc." - PART VI
"De Hel der Noorder-Kempen"... ofte... "De Vergeetputten van Merksplas" - DEEL 5

Begin DEEL 5... Het vervolg...!!Als extra aanhangsel van dit PART VI, krijgt u nog wat pers- & andere artikelen over andere Belgische Gevangenissen, die blijkbaar allemaal in het zelfde bedje ziek zijn... & deze keer moeten we nog wat vroeger in de tijd terug... januari 2001...

...

11/01/2001

Wantoestanden in gevangenis Vorst

Archief

Een cipier die werkt in de gevangenis van Vorst heeft eerder deze week contact gezocht met de pers om wantoestanden in de gevangenis aan te klagen. Volgens de cipier wordt er geregeld op de gevangenen geklopt en gestampt.

Pierre werkt anderhalf jaar in de gevangenis en kan de toestand er niet meer aanzien. Hij spreekt over een ploeg die speciaal is getraind in het hardhandig kalmeren van gevangenen.

BRON : http://www.gva.be/

...

Waar hebben we dit soort verhalenn nog gehoord ?!...

Volgende getuigenis is van ene Marc Sontrop vanuit de gevangenis van Verviers... We spreken in dit geval van 3 augustus 2003...

...

03.08.03

Open brief van Marc Sontrop vanuit de gevangenis.

Dinsdag, 22 juli 2003

Marc Sontrop
Prison de Verviers
81, Ch . de Heusy
4800 Verviers
(België)

OPEN BRIEF AAN :
Mevrouw Christine Wilwerth
Eerste Substituut van de Procureur des Koning
Justitiepaleis van en te 4000
LuikMevrouw de Eerste Substituut,
DOSSIER N° LI.L5.103897/2003 en 53.99.609/02

De gedetineerde die gedood werd in de gevangenis van Lantin op 16 juli 2003 zou ik kunnen geweest zijn, had men mij niet « uitgewezen » met speciaal transfer van Lantin naar Verviers.

WAT ZICH AFSPEELT IN DE GEVANGENIS VAN LANTIN, TEN OPZICHTE VAN DE GEDETINEERDEN, IS AFGRIJSELIJK; HIER WORDT EEN IMMENSE MISDAAD BEGAAN.

De gevangenissen genereren het geweld. U bent er schuldig aan.

Sinds op z’n minst 20 juli 2002, d.w.z. sinds 1 jaar, of nog : sinds de bewakers heel mijn cel ondersteboven hebben gehaald, heb ik niet opgehouden te interpelleren rondom mij.

Hoe en waarom laat men agressieve bewakers doen? Zou men hen op z’n minst niet moeten overplaatsen naar posten waar de contacten met de gedetineerden minder frequent zijn?

Toen ik rechtstreeks mijn beklag deed bij de directie over de plundering van mijn cel, werd er geen enkele sanctie genomen ten opzichte van de bewakers wat ertoe geleid heeft dat de PESTERIJ door celdoorzoekingen nog sterker werd.

Toen ik mij richtte tot de Minister van Justitie Verwilghen en tot de Administratieve Commissie van Lantin viel er een zwaar gordijn over de administratieve onderzoeken.

Gevaarlijke gevangene of niet, zelfs in opstand, de dood van deze gedetineerde verbergt een klimaat dat complexer is dan deze moord die overigens niet de eerste is.

Mijn verhoor PV-LI.L5.103829/2003 is evenmin de reële weerspiegeling van dit klimaat.
De politieman Rigali Picard werkt elke dag in de gevangenis. Hij is bevriend met de meeste van de bewakers. Het is routineus en met tegenzin dat hij mij heeft verhoord.

AL DIT LIJDEN HEB IK ONDERGAAN IN LANTIN GEDURENDE EEN JAAR:

Men heeft mij de assistentie van een psycholoog ontzegd.
Men heeft onophoudelijk getracht een intense onrust in mij te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door de post van buiten ARBITRAIR TERUG TE ZENDEN NAAR DE AFZENDER, te « verliezen », uit te delen om 21 uur, of de volgende morgen.
Gedwongen nietsdoen. Men stelde vroeg of laat werk voor aan de gedetineerden. Nooit aan mij. Ik heb dus een extreem zittend leven gehad. Men “vergat” mij voor de wandeling.
De tandarts, de dokter hebben geweigerd me te verzorgen.
In de winter, geen warme kleren en defecten aan de verwarming die soms weken duurden.
De maaltijden worden niet warm geserveerd. Men heeft mij regelmatig het dessert onthouden.
‘s Nachts maken de bewakers moedwillig en excessief lawaai, onder andere met de TV op de gang. Vaak onder de dekens, ’s nachts, maakt men mij wakker.
Men laat banale eisen naleven. De T-shirt is toegelaten in de cel, maar men eist een hemd zelfs als men in het deurgat van de cel blijft (tijdens de distributie van de maaltijd bijvoorbeeld).

Bespotten en beledigen – ik overdrijf niet – zijn dagelijks wanneer bepaalde bewakers dienst hebben.
Deze bewakers provoceren, cultiveren de angst en de wanhoop. Naaktfouilles, celdoorzoekingen, plaatsen in het cachot, op 20 juli 2002, haalt een ploeg van bewakers heel mijn cel overhoop, en laten alles in wanorde en beschadigd op de grond achter.

HET ZIJN EERDER AFBRAKEN VAN DE CEL DAN DOORZOEKINGEN.

De kwartierchef Claude CARLIER gaat zover dat hij mij de DOOD toewenst !!! en dat ik in een algemeen graf eindig.

Steeds komen werken in die geest leidt ertoe dat men op een dag zichzelf niet meer kan controleren en een gedetineerde doodt.
Uit zeer betrouwbare bron, deze kwartierchef is betrokken (geweest) bij de verdachte dood van een gedetineerde.

Rapporten met allerlei verzinsels werden over mij opgesteld, om mijn klachten in de doofpot te steken.

De penitentiaire autoriteiten ingelicht, onderworpen aan een ondraaglijke spanning, vernederende fouillles, beledigingen, continue provocaties, indien men mij niet had overgeplaatst op 4 april 2003, was ik misschien ook vermoord door de gewelddadige bewakers van Lantin.

Marc Sontrop
Prison de VerviersOp 16 juli ll. werd in de gevangenis van Lantin de 39-jarige Henri Charlet vermoord tijdens de tussenkomst van de ‘speciale interventiebrigade’, dwz de bewakersknokploeg. Twee bewakers werden in beschuldiging gesteld. Een gevangene die getuige was van het gebeuren, werd met de dood bedreigd en overgeplaatst naar de gevangenis van Aarlen.
Op zaterdag 26 juli wordt de 21 jarige geïnterneerde J.V. bewusteloos aangetroffen in zijn cel in de gevangenis van Gent en overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis. Hij overlijdt daar op dinsdag 29 juli, doodsoorzaak: overdosis medicijnen en heroïne. J.V. werd een week voordien overgeplaatst van de gevangenis van Merksplas. Volgens zijn advocaat zou hij in Merksplas aan heroïne verslaafd zijn geraakt met medeweten van cipiers en door een knokploeg van bewakers zijn vernederd en geschopt. J.V. had klacht neergelegd tegen de wantoestanden in Merksplas… .

Wij kunnen niet zeggen dat deze recente voorvallen onverwacht komen, zelfs niet dat ze zo uitzonderlijk zijn. Iedereen ietwat bekend met het gevangenismilieu weet dat er in de gevangenissen knokploegen van cipiers actief zijn, en het is bekend dat het aantal zelfmoorden en “verdachte” overlijdens constant is of zelfs stijgt. We weten dat het stinkt in de Belgische gevangenissen… .
En we weten dat het gevangenissysteem, al sinds haar ontstaan, faalt in de doelstellingen die men zegt ermee te willen bereiken: veiligheid (verminderen van de criminaliteit) en resocialisatie. We weten ook dat rechtvaardigheid niet mogelijk is in een onrechtvaardige maatschappij, dat Justitie niet recht trekt wat krom is, integendeel: het bestendigt en verscherpt de bestaande ongelijkheden en machtsverhoudingen.

Maar weinigen zijn bereid om dat ook luidop te zeggen, en nog minder om effectief de strijd aan te gaan tegen dit barbaarse instituut, en de maatschappij die haar genereert.

Marc Sontrop heeft nagenoeg zijn hele leven in de gevangenis doorgebracht, en klaagt al jaren het onrecht en de wantoestanden in de gevangenissen aan. Het Anarchist Black Cross steunt hem in zijn strijd tegen het gevangenissysteem. Je kan Marc Sontrop schrijven (in het Frans, vergeet geen postzegel in te sluiten) op het volgende adres:

Marc Sontrop
Prison de Verviers
81, Chaussée de Heusy
4800 Verviers

BRON : http://www.geocities.com

...

Nog eens het programma "Koppen", over wantoestanden die zich zouden afspelen in de gevangenis van Vorst...

...

Koppen heeft het vandaag over de Belgische gevangenissen

31/10/2006

De schrijnende toestanden achter de gevangenismuur.

Zijn onze gevangenissen mensonterend? Cellen zonder toilet maar met kakkerlakken en ratten. Koppen toont een blik achter de tralies.

“Ik ben lichamelijk en geestelijk gekraakt, nog altijd word ik om 3 uur ’s nachts badend in het zweet wakker als ik denk aan mijn gevangenisverblijf.” Koppen sprak voor het eerst met Hans Evenepoel, de directeur-generaal van de Regie Der Gebouwen, die meer dan honderd dagen in voorhechtenis zat in de gevangenis van Vorst. “Ik zat vaak met drie in een cel. Beeld je in als je dan naar het groot toilet moet en er is alleen een emmer. De stank, het gebrek aan privacy, dat is mensonterend. Om nog maar te zwijgen over de kakkerlakken en de ratten.”

Koppen kon die ratten filmen. Ook uniek beeldmateriaal van binnenin de gevangenissen is te zien. Toch is het belangrijkste probleem de overbevolking. Er zijn om en bij de 8300 plaatsen voor bijna 10.000 gedetineerden. “Door de jarenlange politieke desinteresse zijn er wantoestanden gegroeid, er werd gewoon decennia lang geen geld vrijgemaakt,” legt Kristel Beyens uit, een onderzoekster aan de Vrije Universiteit Brussel. “Buitenlandse experts trekken hun ogen vaak open over wat ze hier nog te zien krijgen.”

“Door de overbevolking loopt de agressiviteit snel op, maar dat kan ook niet anders als je met drie mensen in een cel van 8 m² zit,” verklaart penitentiair beambte Dirk Huldentops. Huldentops is al tien jaar cipier, nu werkt hij in het arresthuis in Antwerpen. “De eersten die de agressiviteit aan den lijve ondervinden, zijn de cipiers. Geweld is schering en inslag, het minste kan de toestand doen escaleren. Vergeet ook niet dat slechts de helft van de gedetineerden Nederlands spreekt, zo krijgt je logischerwijs een explosieve cocktail.”

Hans Evenepoel zat honderd dagen in voorhechtenis voor corruptie en bendeleiderschap. Een dossier dat volgens zijn advocaat bijzonder licht weegt. “Toen ik op 12 mei dit jaar werd vrijgelaten, ben ik beginnen te wenen als een kind, zo zwaar was het. Ik kon ook dagenlang mijn bed niet uit. Ik herhaal het: ik was gekraakt, stilletjes aan kom ik weer wat bij positieven. Ik ben behandeld als een beest, daarvoor moet ik me ook psychologisch laten begeleiden.” Evenepoel zal van de Belgische staat een schadevergoeding eisen.

BRON : http://www.showbizzsite.be/

...

...& Kijk !! We zijn intussen november 2006 & blijkbaar gebeuren er in de gevangenis van Bergen ook zaken die in feite niet in een gevangenis zouden mogen gebeuren...

...

dinsdag 21 november 2006

Cipiers trainen gevangenen als honden

Van onze redacteurs Steven De Bock en Mark Eeckhaut

Drie cipiers uit Bergen zijn aangehouden. Ze worden ervan verdacht dat ze - in dronken toestand - gevangenen als honden behandelden.

Drie cipiers uit de gevangenis van Bergen zijn zondag aangehouden door de onderzoeksrechter omdat ze zich zouden hebben misdragen tegenover gedetineerden. De drie werken in de psychiatrische afdeling. Ze worden ervan verdacht de geïnterneerde gevangenen te hebben vernederd voor hun eigen amusement.

Verschillende bronnen bevestigen dat de drie cipiers de geïnterneerden als dieren zouden hebben behandeld. De cipiers smokkelden naar verluidt eerst sterkedrank in de gevangenis binnen in waterflessen. Toen ze dronken waren, begonnen ze met hun vernederende 'spelletjes'. Ze lieten hun slachtoffers als honden over de grond kruipen en gaven hen bevelen zoals 'lig' en 'zit'. Van een gevangene werd het haar afgeschoren, een andere kreeg een koord als leiband omgebonden.

Een getuige vond het gedrag van de cipiers zo schandalig dat hij een anoniem telefoontje pleegde naar de federale politie en daarin uitlegde wat hij had gezien.

Na contact met de geneesheer-psychiater van de gevangenis besliste het gerecht de drie verdachte cipiers te ondervragen en aan te houden. Het gerecht probeert nu te achterhalen wat de cipiers exact hebben gedaan.

De misdragingen zouden dateren van 11 november. Bronnen binnen de gevangeniswereld zeggen dat er die dag minder personeel aanwezig was in de psychiatrische annex, waar enkele tientallen geïnterneerde gevangenen samen zitten. Blijkbaar achtten sommige personeelsleden de tijd daarom rijp om eens uit de bol te gaan.

De praktijken in Bergen doen denken aan de foto's uit de Iraakse gevangenis van Abu Ghraib, waar Amerikaanse soldaten zich misdroegen ten opzichte van Iraakse gevangenen. De gedetineerden daar werden onder meer gedwongen om naakt op elkaar te gaan liggen.

Volgens het kabinet van minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) zouden de feiten in Bergen niet zo zwaar zijn als die in Abu Ghraib. Dat neemt niet weg dat Onkelinx zwaar geschandaliseerd is. In een mededeling gisteren drukte ze de wens uit dat het gerecht snel duidelijkheid zou brengen. De ,,bijzonder aanstootgevende'' gedragingen ,,berokkenen schade aan het volledige beroepskorps van de penitentiaire beambten''.

Ook bij de verschillende cipiersvakbonden wordt geschokt gereageerd. ,,Het gaat om een geïsoleerde, maar wel bijzonder erge zaak. Zulke gedragingen kunnen we missen als kiespijn. Als ze bewezen worden, dan is het ontslag voor de betrokkenen een normale sanctie'', reageren de bonden.

BRON : http://www.standaard.be/

...& Een klein jaar geleden, 3 maart 2008 om precies te zijn, komt er volgend bericht uit de gevangenis van Brugge overgewaaid...

...

...

Monday, Mar. 03, 2008 at 12:46 AM

Stemmen van achter de muren: Vrouwen vanuit het Penitentiair Complex Brugge

door versch vrouwen uit het pen complex brugge

Op vraag en met samenwerking van verscheidene vrouwen uit het PCB werd deze tekst opgesteld en gevraagd om te publiceren. Het gevangeniswezen is een zeer gesloten iets, letterlijk en figuurlijk... Kritiek over de leefomstandigheden wordt vlug afgedaan en de grond in geboord, onder het mom van "Gedetineerden hebben geen rechten, en moeten hun bek houden, ze zitten niet voor niets in de gevangenis". Terwijl gedetineerden ook medemensen zijn, en even veel recht hebben om hun stem te laten horen,... of dat 'het beleid' dit nu wil of niet,... want dat het in de gevangenissen scheef loopt, weet toch al iedereen, hoe scheef het loopt, daar mag de lezer zijn mening over vormen,...Collectieve klacht van de gedetineerden van de vrouwen- afdeling Penitentiair Complex Brugge.

Met deze collectieve klacht, getoetst aan het Europees Verdrag voor de de Rechten van de Mens, inzake mensenrechten en gedetineerden, wensen wij enkele punten aan het licht te brengen.

De aangehaalde punten, zijn zaken waar wij dagelijks mee geconfronteerd worden binnen de gevangenismuren.Werk:

Als gedetineerde kan men werken binnen de gevangenismuren, doch kan men ons daar niet toe verplichten, wat wij wensen op te merken is, dat ons loon ,niet evenredig is, aan de arbeid die verricht wordt.
In het werkhuis waar bestellingen van buiten worden afgewerkt, betalen de leverende bedrijven wel goed, maar wordt slechts 50% van het loon uitbetaald.
Tot voor kort werd er geld van ons afgehouden in de vorm van de zogenaamde reserve (10%), deze verdween in de zakken van het PCB die op de geïnde gelden winst maakten in de vorm van intresten.

Ook in andere gevangenissen was dit niet anders.Verschillende gedetineerden dienden klacht in, en spanden een rechtszaak aan, en wonnen deze ook. Wij vragen een volledige uitbetaling van ons loon, niet dat een gevangenis er zich toe misbruikt, om winst te maken op onze geleverde arbeid.
Het Europese hof impliceert o.m. dat het nastreven van financieel profijt (het gebruik van gedetineerden als goedkope arbeidskrachten) niet het enige doel mag zijn v/d gevangenis arbeid, en dat aan gedetineerden zinvol werk ter beschikking moet worden gesteld.
Vooralsnog kan enkel maar verhoopt worden, dat het Hof verder gaat op de ingeslagen weg zodat de exceptie uit het art.4.3a E.V.R.M. verder evolueert naar een positieve waarborgsom voor gedetineerden.
Het CESCR heeft er bijvoorbeeld op aangedrongen dat het loonsniveau en de mate van sociale welvaart van bij privé–werkgevers tewerkgestelde gevangenen verhoogd werd, in overeenstemming met een eerdere aanbeveling van het CESCR.

De UN Standard Minimum Rules 1955, gaan ook uit van volgende stelling:

”De belangen van de gevangenen en hun beroepsvorming mogen niet onderschikt worden aan een winstoogmerk van de de instelling.”
In de basiswet hebben gedetineerden het subjectieve recht om deel te nemen aan de in de gevangenis beschikbare arbeid.
Inzake verloning ging het voorstel basiswet aanvankelijk duidelijk verder dan bepalen dat inkomsten uit arbeid schijnbaar (ongeacht of die voor de overheid dan wel voor een privé- werkgever geleverd wordt) zoveel mogelijk moesten overeenstemmen met die in de buitenwereld voor gelijkaardige activiteiten.

De bepaling is echter door de Commissie Justitie van de Kamer geschrapt.
In het eindverslag staat wel te lezen dat er gepleit wordt voor een complete herziening van het statuut inzake sociale zekerheid van gevangenen. Artikel 83§ 1 van de basiswet vereist bovendien dat de tevredenstelling van de gedetineerden in de gevangenis geschiedt in omstandigheden die zoveel mogelijk overeenstemmen met die welke in de vrije samenleving identieke activiteiten- kenmerk.

Voor zover deze omstandigheden ,maar ook de materiële arbeidsomstandigheden ,en de arbeid- sociaal rechtelijke positie van de gedetineerden bedoeld wordt, zou hieruit afgeleid kunnen worden, dat krachtens het normaliseringprincipe arbeidsvoorwaarden in dat geval moeten gelden als in de vrije samenleving.Privacy:

Regelmatig hebben wij hier te maken schendingen van onze privacy,meer bepaald door celfouilles waar alles in rommel achterblijft en het lezen van brieven, waar voor ons dan weer een schending van ons briefgeheim wordt gevormd.
De Belgische reglementering tot bescherming van de privacy stelt, dat in de penitentiaire reglementering hier weinig aandacht aan besteed wordt.
Zij bevatten slechts enkele verspreide bepalingen inzake fouillering en celinspectie (m.n.art.179.,art.183-184en art.214.A.I.)
De A.I. kent 2 soorten celonderzoek van de cel van de als gevaarlijk aangeschreven gedetineerden (art.183-184 A.I.).

Enige waarborg tegen eventueel misbruik zijn niet voorzien:
”Wij als gedetineerde hebben niet het recht om aanwezig te zijn, er staan geen beperkingen op het controlerecht en de tussenkomst van de directeur is niet steeds vereist.”

Enkel de “regiecirculaire van 5maart 1975” heeft aandacht voor privacyproblemen: hierin vraagt de Directeur Generaal van het Bestuur Strafinrichtingen “Ervoor te waken dat na de uitvoering van een celonderzoek, al het geen er zich bevindt, terug in zijn oorspronkelijke staat van orde wordt gebracht“.

Tevens wordt eraan herinnerd, dat het lezen van brieven die in de cel worden aangetroffen, verboden is.
Merkwaardig genoeg komt een latere circulaire uit 1986 hierop terug: in deze circulaire is bepaald dat de brieven die niet voor verzending zijn aangeboden, en die bij gelegenheid van een celinspectie gesloten worden aangetroffen, geopend mogen worden, buiten de aanwezigheid van ons.

Vanzelfsprekend moeten ook dergelijke inmengingen in het privé-leven niet per circulaire, maar op zijn minste in de penitentiaire reglementen worden geregeld.
Artikel 20 A.R. stelt een “controle” in op de briefwisseling, die in overeenstemming met art.21A.R. een “uitsluitend penitentiaire karakter“ heeft.
Wat deze term precies betekent, wordt in het ongewisse gelaten. De circulaire van 9 juni 1986 preciseert, dat de controle, het behouden van orde en veiligheid tot doel moet hebben.
Wellicht wordt bedoeld, dat enkel de omslag op verboden voorwerpen wordt gecontroleerd, en niet de inhoud van het geschrift, maar wij hebben geen enkele garantie dat onze brieven niet gelezen worden.

Wij weten trouwens ,dat dit systematisch gebeurt ,op het planton ,en dat sommige brieven zelfs worden gekopieerd, dit vinden wij een groffe schending op ons briefgeheim.
Recentelijk ,werden er door beambten tijdens een celfouille trouwens brieven gelezen en doorgepeeld naar de directrice, mevr. Tyssebaert, hierop werden 2 gedetineerden uit elkaar gezet (op verschillende sectie’s geplaatst) omdat men er vanuit ging dat zij een liefdesrelatie hadden.

Beide gedetineerden beroepende zich op het briefgeheim en de privacy, maar werden dus door misbruik voor gedongen feiten geplaatst.
Normaler wijze, mogen brieven enkel geopend worden, of gelezen, in het bijzijn van ons, en de directeur /directrice.
Echter wordt hier door directieleden misbruik van gemaakt.
Wij vragen dan ook en duidelijkere reglementering, vast gelegd in circulaires of in het Algemeen Reglement van de strafinrichtingen, zodat dit soort misbruik in de toekomst niet meer mogelijk is.Verspreiden van informatie:

Nog één van de punten ,waarmee wij geconfronteerd worden : de omzendbrieven, die voor ons zeer belangrijke informatie bevatten, over gewijzigde wetten,... Wij stellen vast, dat deze ons niet bekend worden gemaakt, hoewel deze van cruciaal belang zijn, om hierbinnen de gevangenismuren onze rechten te kunnen verdedigen. Deze omzendbrieven verschijnen wel in het bulletin der strafinrichtingen, waar wij, als gedetineerden inzage in kunnen verkrijgen, maar dit gegeven is zelfs bij penitentiaire beambten vaak zelfs onbekende.

Als wij toch verwijzen naar bepaalde omzendbrieven, krijgen wij als respons door directie en PSD, volgende laconiek antwoord: “wij beschikken over genoeg achterpoortjes”.
Dit houdt dus in, dat directie en PSD, zich niet houden, aan wettelijke regels, vastgelegd door de Minister van Justitie .

Zo is er de omzendbrief met betrekking op de V.I. (nu Strafuitvoeringsrechtbanken), en de wettelijke herhaling in onze handen gekomen, waardoor een heel deel van ons, zo maar liefst 5jaar van hun straf zien afgaan, maar het verspreiden van deze omzendbrief, binnen de gevangenismuren, wordt ons dan niet in dank afgenomen door de PSD, en directieleden, terwijl het toch om onze rechten gaat?

Artikel 10 van het EVRM waarborgt het recht om inlichtingen en informatie te verspreiden, en het recht op toegang tot informatie.
Het door een bestuurlijke overheid preventief verbod opleggen tot verspreiding van deze publicatie’s (omzendbrieven ), is strijdig met de Grondwettelijke waarborgen van artikel 19 en 25 van de Belgische Grondwet.

De European Prison Rules stellen het volgende: ”Elke gedetineerde heeft in overeenstemming met art.41 recht op informatie over zijn rechten en plichten“.
Dit recht vormt inderdaad één van de 3 basispijlers van een behoorlijke rechtspositie en het belang ervan kan dan ook niet genoeg worden onderstreept:
Zonder adequate informatie over onze rechten is de uitoefening van alle andere rechten quasi onmogelijk.

Wat de toegankelijkheid van omzendbrieven en circulaires betreft hoeft men zich dus geen illusie’s te maken, zij bevatten vele regels die rechtstreekse betrekkingen hebben op ons juridisch statuut van gedetineerde, en aldus als ’pseudo-wetgeving’ aanzien kunnen worden, maar de mededeling van omzendbrieven en circulaires aan ons, gedetineerden meedelen, wordt met de voeten getreden.

Aan de directies van strafinrichtingen wordt wel ‘gevraagd‘ ons in te lichten over die circulaires ,door de minister van justitie, en verder werd er ook gevraagd door de minister om aan ons, “bij opname in de strafinrichting een informatiebrochure te geven, die alle nuttige gegevens bevat“, en waarvan de tekst wordt aangepast in geval van wijziging van de onderrichtingen betreffende het regime. Maar directie bepaalt dus zelf welke informatie erin opgenomen wordt en welke informatie die ons onthouden wordt.

Dit heeft tot gevolg, dat het zwaartepunt van de penitentiaire regelgeving, langzaam maar zeker verschuift, naar het precaire en duistere domein van de ‘psuedo–wetgeving’.
Aldus ontsnappen fundamentele detentierechtelijke regels aan de normale waarborg op het gebied van totstandkoming en bekendmaking waardoor het principe van de “rule of law” dat een democratische rechtstaat kenmerkt, geweld wordt aangedaan.

Wat ook voor ons een hekelpunt is, is het feit dat er in het PCB geen boeken van “buiten” mogen binnen gebracht worden, terwijl de Basiswet gevangeniswezen toch stelt dat volgens §1.”De gedetineerde het recht heeft door bemiddeling van de gevangenis, voor eigen rekening, kranten, tijdschriften en andere publicatie’s mag ontvangen, waarvan de verspreiding niet wettelijk of bij rechtelijke beslissing is verboden“, en dit is ook een gewaarborgd recht door artikel 10 van het EVRM .

Sinds kort kunnen wij als gedetineerden niet meer naar de gevangenisbibliotheek, deze is ‘gesloten’ om ‘veiligheidsredenen’.
In het verleden werden bepaalde boeken, binnen de gevangenis bibliotheek, niet eens aan ons “uitgeleend”, zoals de “Codex detentierecht”.
Met welke reden werd dit recht tot inzage op cel van dit boek ons ontnomen?

Ook andere boeken zoals “Detentie- en gevangeniswezen” lagen enkel ter inzage in de bibliotheek, maar werden niet “uitgeleend“.
Hoe moesten wij, als gedetineerden op een bezoektijd van één uur, aan de bibliotheek, dan kennis nemen van deze informatie?

Ook, om niet nader gepreciseerde redenen mochten wij als gedetineerden volgens het regime circulaire van 5 maart 1975, in onze cel slechts maximaal over een tiental boeken beschikken.
Wij vragen dan ook, om een grondige herziening, en een wettelijke bepaling, om ons recht op informatie, grondig te waarborgen.Einde DEEL 5 ...wordt vervolgd...!!

13-03-2009 om 15:48 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Gevangenissen & detentie
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."The Belgian Prison Factory - Inc." - PART VI
"De Hel der Noorder-Kempen"... ofte... "De Vergeetputten van Merksplas" - DEEL 6

Begin DEEL 6...Het vervolg...!!De geïnterneerden:

Hoewel geïnterneerden niet thuishoren in de gevangenis, maar dienen opgevangen te worden in gespecialiseerde psychiatrische opvangcentra’s, is de toestand van deze mensen schrijnend te noemen.
Sommige geïnterneerden, hier verblijven op sectie 53 A, zitten soms al meer dan 8 jaar in de gevangenis.
Zij verschijnen om de 6 maanden voor de CBM, worden uitgesteld, omdat bijna geen enkele psychiatrie geïnterneerden aanvaard, en de CBM gaat enkel af op de verslagen van de PSD,...

Alhoewel recentelijk een nieuw wetsvoorstel is ingediend, vragen wij om een dringende aanpak voor de problematiek van deze mensen. Meer bepaald omdat het gevangenispersoneel niet opgeleid is, voor geïnterneerden die in een crisis belanden, het geen dan weer resulteert, dat zij worden opgesloten in een strafcel, of erger nog vastgebonden worden opgesloten in het “cachot”.

Het medisch personeel hanteert dan weer de praktijk door hen allerlei verslavende kalmeer– of slaapmedicatie te doen slikken, om hen geestelijk helemaal “lam” te maken.
Dit ervaren wij dan weer als een groffe schending van de mensenrechten, en is op zijn minst strijdig te noemen met de medische ethiek.

De Belgische situatie waarbij de geïnterneerden gevangen gehouden worden in de gevangenis en niet in een therapeutische entiteit word onder gebracht is in strijd met art.3 van het EVRM.

Momenteel verblijven er ongeveer 467 geïnterneerden in de Vlaamse gevangenissen waarvan er 93 (of 20%) zelfs te kampen hebben met een verstandelijke handicap, 15 % van de geïnterneerden vertoont ook nog eens suïcidale neigingen.

Menige internationale aanbeveling schrijft een onverwijlde psychisch/medisch screenen voor (European Prisoners Rules 1987,art.29; the CPT Standards 2004, nr.57 tot 59, onder het item “Suicide Prevention”).

De praktijk in België wijst uit, dat tegen de internationale regelgeving, voortdurend wordt gezondigd.
Onlangs nog presenteerde de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij de beroepsinstantie voor de invloedssfeer van de geïnterneerden te houden.
Op sectie 53 A, is ons een geval bekend waarbij een geïnterneerde dikke handschoenen werd aangeknoopt die zij dag en nacht moest dragen . Ons lijkt het ook mensonwaardig, om geïnterneerden meerdere dagen en nachten vast te riemen in het cachot, waar zij al liggend moeten eten, hun behoefte doen en dergelijke.

Dit is in strijd blijkens art.3 EVRM, omtrent de verplichtingen op de gevangenis autoriteit om de gezondheid en het welzijn van geïnterneerden/gedetineerden te beschermen.
Art.3 EVRM garandeert daarnaast het recht in hoofde van geïnterneerden/gedetineerden op een effectief onderzoek van geloofswaardige aantijgingen inzake mishandelen, en dit onderzoek moet leiden tot de identificatie bestraffing van de verantwoordelijken voor dergelijke handelingen.

Het uitzichtloze behouden v/d geïnterneerden, opgesloten tussen gedetineerden in de gevangenis verstoken van iedere therapie en behandeling, als ook de afwezigheid van een onmiddellijke psychologisch en psychiatrisch screenen en de huidige wederopsluiting procedure (art.21), en het onbestaande beklagrecht is niet overeenstemming met de zorgsector van het EVRM.

De CBM, psychiaters, mensen uit de zorgsector zouden zich beter in conclaaf terugtrekken en wachten tot er een conform EVRM wettekst is gemaakt.
Bovendien beschikt het PCB over slechts 1 psychiater, die instaat voor de zorg/opvolging van gans sectie 53A, (waarbij diezelfde psychiater maar al te dikwijls afwezig is, zoals in de zomer van 2005, toen was er gedurende 2 maanden gewoon géén psychiater) Dit doet toch op zijn minst vragen rijzen ?Problemen met wachttijden voor een solo–cel.

Sectie’s 54A en 54B, zijn sectie’s voor langgestraften, dus voor mensen die al een veroordeling hebben.
De meeste hebben celstraffen, die de 5, 10 of 20 jaar te boven gaan. Het spreekt voor zich, als men zulke lange straf moet uit zitten, deze mensen kiezen voor een solo–cel.
Een probleem,... want zowel op sectie 54A en 54B zijn slechts 14 solo–cellen beschikbaar terwijl per sectie 28 mensen opgesloten zitten. Men wordt dus verplicht, om op duo te gaan zitten, en men heeft dan dikwijls niet de keuze wie er als persoon in cel wordt bij gestoken.

Dit creëert spanningen en problemen, want je moet je op de “wachtlijst“ zetten, om een solo-cel te krijgen, wat soms maanden kan aanslepen, vooraleer er een solo-cel beschikbaar is.
Daardoor worden wij dan soms ook nog geconfronteerd, dat men drugsverslaafden binnen brengt, die dan in je nabijheid afkickt, wat allerminst prettig te noemen is. Ook is het al voorgevallen, dat een geïnterneerde van sectie 53A, naar boven wordt verplaatst, wat al helemaal niet kan, dit is dus de vermenging van geïnterneerden, met gedetineerden.
Ook mensen in voorhechtenis worden dikwijls op secties 53A en 54B geplaatst, terwijl de sectie van de voorgehechten sectie 53B is. Bovendien is het regime op sectie 53A en 53 B niet te vergelijken, met het regime van de langgestraften.

Directie benut als tuchtsanctie soms, een langgestrafte op sectie 53B te zetten, tussen de mensen in voorhechtenis ,met als gevolg dat deze mensen, gewoon niet meer van cel komen aangezien zij niet wensen geconfronteerd te worden met de drukte, spanningen, en het komen en gaan van voorhechtenissen, die in vrijheid worden gesteld.
Wij vragen dan ook, om aan deze problematiek een einde te maken en te voorzien in voldoende solo-cellen.Voeding:

1 van de grootste problemen, die nochtans de gezondheid van ons allen, gedetineerden aangaat, is de voeding die we hier krijgen.
Het middagmaal bestaat uit groenten, die meestal volledig plat gekookt zijn, zodat de voedingswaarde volledig verloren is.
Vitaminen en mineralen bevatten deze groenten niet meer. Het middagmaal is éénzijdig, wat inhoud, dat er wekelijks hetzelfde geserveerd wordt.
Het vlees is ofwel te doorbakken, ofwel gewoon half gebakken, ofwel zo taai, dat je er iemand mee het hoofd kan inslaan. Het vlees dat wordt geserveerd, is ook bijna iedere week hetzelfde.

De sauzen worden aangedikt, en eigenlijk walgt iedereen van het uitzicht en de kwaliteit van de voeding.
Het middagmaal wordt trouwens geleverd in karren, die het voedsel warm moeten houden.
Desserten die worden geserveerd zijn meestal twee dagen nadien vervallen.
Fruit wordt veel te weinig gegeven.

Met het middagmaal gebeuren nog andere rariteiten: op sectie 54B, had gedetineerde X een worm in haar visfilet, op sectie 52 B zaten er slakken tussen de salade, voor 2 weken waren de appels op sectie 54 A van binnen rot enz.
Het recht op degelijke voeding is een mensenrecht. Ook is, het onlangs gebeurt, dat wij twee dagen achter elkaar geen groenten kregen.
Er is mogelijkheid om zelf te koken, en voedingswaren aan te kopen op de kantinelijst, doch zijn de prijzen veel te hoog, en het aanbod van groenten is te beperkt.

De charcuterie kantine is bovendien ook nog afgeschaft, omdat het PCB niet over de nodige koeltechnieken beschikt, en er is sprake om een deel van de patisserie kantine ook af te schaffen.

Op de kantinelijst staan ook geen noten of zaden, en voor de vegetariërs /veganisten is dit helemaal een ramp.
Men voorziet een aanpassing van voeding voor moslims, maar vegetariërs hebben geen vleesvervangers en tevens wordt er geen aangepast dieet aangeboden.
Recentelijk werd er op de kantinelijst muesli en enkele sojaproducten bijgezet, doch deze werden twee weken niet geleverd . Waarom is ons niet duidelijk. Wij hopen dat er degelijk werk wordt gemaakt van de voeding, zowel voor de vleeseters, als voor de niet vleeseters.

Het is niet, omdat wij van onze vrijheid zijn beroofd, dat wij geen recht hebben op degelijke voeding, die nodig is, om een “gezond bestaan“ in ere te houden.
De UN Standard Minimum Rules 1955 onderstreept de stelling, “dat alle gevangenis accommodatie moet voldoen aan alle gezondheidsvoorwaarden”.
Mogelijk is het gebrek aan gezonde voeding een schending van artikel 3 van het EVRM.
Wij hebben als gedetineerden volgens de Basiswet het recht om klachten in te dienen hieromtrent, dit wordt geregeld in titel 8 van de basiswet. Artikel 42 van de Basiswet stelt ook dat er voldoende voedsel moet zijn maar dat dit voedsel tevens aangepast moet zijn, aan de gezondheidstoestand van de gedetineerde.De PSD’s of Psychosociale Diensten

Het hekelpunt van iedereen ! Sectie 33A, (de mannenafdeling) heeft er al een collectieve klacht voor ingediend die in het Staatsblad is verschenen, maar hier op de vrouwenafdeling is het al niet beter.
De PSD- poppemiekes, die ofwel “ziek” zijn, of op “verlof“ zijn,... er kunnen boeken over geschreven worden.
Zij staan in voor een “professioneel” verslag op te maken over ons, maar wij vragen ons terecht af, of zij ooit wel psychologie bestudeert of gestudeerd hebben.

Zij kijken vanuit de hoogte aan, en maken verslagen op, aan de hand v/d observatieverslagen die door beambten op sectie worden opgesteld, terwijl wij de PSD nooit zelf op sectie zien.
Sommige ‘presteren’ het om een verslag van 3 jaar geleden, te gebruiken als “professioneel” verslag.

Als men vragen indient voor verlof of uitgangspermissies volgt steevast het antwoord ”Brussel”, alles wordt altijd op Brussel (de D.I.G.) afgeschoven. Het is de PSD, die nochtans voor 99% verantwoordelijk is, (omdat ze weer “ziek of op “verlof” waren), dat mensen worden uitgesteld op personeelscolleges en dat omdat “de papieren niet in orde waren...”of dergelijke.

Op 100 vrouwen, zijn er hier ook maar 2 PSD’s beschikbaar. Wij vragen een grondige doorlichting v/d PSD’s en meer professionele mensen.
Hetgeen waar wij nu mee opgezadeld zitten van PSD’s,... daar hebben wij geen boodschap aan, wij stellen voor, dat zij eerst gaan studeren, alvorens over ons verslagen te maken.
En de koele “Übermensch”- houding bevalt ons evenmin. Zij hebben te veel macht, en weten altijd alles beter.Tuchtrapporten:

Alhoewel de regels qua tuchtprocedures recent eerlijk verandert zijn (men mag enkel een tucht schrijven als men gevaar voor zichzelf of anderen is) wordt dit toch nog met de voet getreden.
Wij mogen bij een tuchtsanctie nu een advocaat waarschuwen. MAAAR,…. Directie misbruikt ook hier haar macht, door te zeggen, “dat ze wel ‘achterpoortjes’ vinden”.
Dit kan dus niet.!

In het verleden werden tuchtrapporten bij de vleet geschreven, zette men mensen tot een maand op strikt, en en leek het hier op een kindertuin, i.p.v. volwassen mensen ondereen.
Wij eisen dat directie zich houdt aan de nieuwe regels die rond tuchtprocedures zijn vastgelegd.
In het verleden werden zelfs zwangere vrouwen in de strafcel opgesloten en werd een moeder drie dagen van haar kind gescheiden. Wansmakelijk !!!!!!Medische verzorging :

Ondanks dat het PCB over een medisch centrum beschikt, en er een dokter voorzien is voor de vrouwenafdeling, laat de medische verzorging hier op veel vlakken te wensen over, en wordt een te veelvoudig bezoek aan de dokter aanzien als “aanstellerij“ en wordt er zelfs gedreigd met “tuchtsancties”.

Enkele voorbeelden: in april 2005, stierf een medegedetineerde ten gevolgen van een CVA (hersenbloeding). Al lange tijd klaagde zij of extreme vermoeidheid en hoofdpijn.
De dokter deelde haar mee, dat als ze nog 1 keer op dokterbezoek kwam, ze een tuchtsanctie kreeg. 4 Dagen later stierf ze, in het werkhuis.

De familie noemde dit een doofpot-schandaal.
In de zomer van 2003 stierf, een andere medegedetineerde aan een hartaanval. Zij was nochtans hartpatiënte en klaagde al enkele dagen over pijn in haar arm, die uitstraalde.
De dokter deed niets, en ze werd dood aangetroffen in haar bed teruggevonden, op sectie 53A.

In 1 geval werd de medische verzorging afgedwongen door een advocaat, omdat er geen gevolg werd gegeven aan de papieren van de arts ”buiten“ die al meer dan 1 maand in het bezit waren van de arts op de vrouwenafdeling. De meesten onder ons die naar de dokter gaan ,wegens pijn in het hoofd ,e.d. moeten van de dokter naar de “wandeling“ gaan daar zou dan wel alles mee opgelost raken...

In 2002 stierf de man van een medegedetineerde, omdat men de wonde t.g.v. operatie keelkanker niet verzorgd had, de man lag op het Medisch Centrum, en werd vlug, vlug, vlug vrijgelaten... 2 weken daarna stierf hij.

De gevangenis moest de begrafenis niet meer betalen.

De lijst met medische nalatenschap en gebrekkige verzorging kan blijven doorgaan...
Medicatie wordt dikwijls ook verwisseld.
Het gebeurt regelmatig, dat de buurvrouw jou medicatie krijgt en omgekeerd...
Volgens de Memorie van Toelichting en het Voorstel van de Basiswet “is de rechtspositionele benadering de eerste krachtlijn van de basiswet, op een gezondheidszorg die kwalitatief evenwaardig is met deze die aan mensen buiten de gevangenismuren ter beschikking gesteld wordt“. Dit wordt verwoord in artikel 88 van de Basiswet.

Het Mensenrechten comité geeft aan artikel 10 (3) BUPO ook zijn bezorgdheid aan over lamentabele gezondheidstoestanden in gevangenissen. De UN Medical Ethics principles 1982 ondersteunen dezelfde principes. De inhoudelijke invulling van het gezondheidscriterium is echter beperkt.
Met name ,het niet toedienen van medische zorg kan een schending van art.3 EVRM betekenen.

Uit de Basiswet kan afgeleid worden dat patiëntenrechten ook van toepassing zijn op ons.
Helaas wordt er meteen een voorbehoud gemaakt inzake het recht op informatie : ”Volgens artikel 92§2 kunnen wij geen enkel afschrift krijgen van ons patiënten dossier.”Intern bezoek:

De regelingen over onze interne bezoeken (gedetineerde met gedetineerde). Deze staan op zeer losse schroeven...
Volgens directie heeft men recht, als men kan bewijzen (schriftelijk) dat men een gedetineerde al 6 maanden als schriftelijke relatie kent, dat het intern bezoek wordt toegestaan (automatisch). Maar dit gebeurt niet, in de meeste gevallen, moeten wij nog eens 6 maanden wachten, vooraleer wij ons intern bezoek krijgen.
Wij stellen vast, dat hier geen enkele regel of richtlijn omtrent bestaat.
Het zou dus meer dan wenslijk zijn, dat een duidelijke regel omtrent het intern bezoek wordt vastgelegd in het gevangenisreglement.

En het gaat nog verder. Gedetineerden die met elkaar wensen te huwen, worden maar al te dikwijls tegengewerkt vanuit directie (met Tyssebaert op kop). Tyssebaert weigerde zelf om de ambtenaar van de burgerlijke stand binnen te laten om 2 gedetineerden te huwen,...

Tenslotte de wet Dupont,... die bij het personeel zelfs niet geheel bekend is... Als penitentiaire beambten zelf niets weten van het reilen en zeilen in het instituut waar ze tewerkgesteld zijn, hoe kan er dan met ons, gedetineerden sprake zijn van een mens – mens samenwerking in de positieve zin ???? Wij hopen dat onze klachten gehoord worden, en dat er daadwerkelijk voor oplossingen gezocht wordt, opdat de sfeer binnen het penitentiaire beleid een positieve wending krijgt.

De vrouwen van secties 54A, 54B,52B,53A en 53B.

BRON : http://ovl.indymedia.org/

...

De brief werd natuurlijk meteen gevolgd door een antwoord...

...

04 maart 2008 – 12:14

ACOD-reactie op open brief vrouwengevangenis: "Het personeel doet haar werk goed"

Marc-Antoon

"Het Brugse gevangenispersoneel doet haar werk in overeenstemming met de wet," reageert Rudy Delaere van het ACOD op de open brief van de vrouwelijke gedetineerden, die gisteren verscheen op deze site (lees meer). Hoewel de vrouwen hun pijlen vooral richten op de directie, vallen er toch ook een paar harde woorden voor de beambten, o.m over onheuse celfouilles en over de 'poppemiekes' van de Psychosociale Dienst.

Voor een deel komt de vakbondsman de briefschrijvers tegemoet. "Dat er een probleem is met het eten is geweten. Er zijn verbouwingswerken en het is momenteel een externe firma die de catering verzorgt. Ook het personeelstekort op de Psychosociale dienst (PSD) is bekend. Maar dat heeft te maken met de overbevolking en het tekort aan aanwervingen. Dat is iets dat moet worden opgelost binnen het hoofdbestuur van de gevangenissen," aldus Delaere. "Wij zijn al lang vragende partij voor meer psychologen binnen de gevangenissen," benadrukt hij.

Maar de persoonlijke kritiek op de psychologen van het PSD pikt Delaere niet. "Die mensen zijn zeer goed opgeleid om de dossiers van de gedetineerden te volgen, daar stelt zich geen enkel probleem," aldus Delaere, die gelooft dat de open brief van de gedetineerden het werk is van enkelingen.

Ook hun kritiek op de celfouilles, waarbij op onwettige wijze persoonlijke brieven zouden worden gelezen, wijst hij af. "Onze mensen werken bij celfouilles in alle respect voor de bewoners van de cel en navenant de opgelegde wetgeving. Dat respect is trouwens wederzijds. Je kan niet zeggen dat het gros van de gedetineerden zegt dat de beambten niet goed werken," stelt Delaere.

En hun kritiek op de directie? "Wij hebben daar een andere kijk op. Je kan altijd kritiek geven, maar Justitie komt van ver en het gaat in de goede richting. Traag natuurlijk, maar je moet ook kijken naar de middelen," besluit hij.

BRON : http://www.indymedia.be/

...

Het is jammer genoeg opvallend hoeveel parrallellen & gelijkenissen er zijn tussen de vele Belgische Gevangenissen & de vele mistoestanden die er daar blijkbaar overal welig tieren... Maar helaas-helaas is het ook zeer opvallend hoe gematigd er vanuit politieke kringen & door hun eigenste controle-diensten op gereageerd wordt... We zouden bijna durven stellen dat er géén echte interesse voor is, laat staan dat men hier iets zou willen aan doen !!

....& ja... Er zijn inderdaad veel dure & gratuite woorden als "onderzoek" gebruikt... maar bij ons weten is er niet één grondig onderzoek ten gronde gebeurd, wat we gezien de vele ontelbare klachten die er de laatste jaren zijn geuit, toch weel héél vreemd vinden...

Immers, indien de Belgische Staat hier vrijuit wilt in gaan & of de idee wilt ontkrachten dat er in onze Belgische Gevangenissen misbruiken & wantoestanden zijn... Dan zou zij ~tenminsten indien zij recht in haar schoenen staat~ er géén enkel probleem mee mogen hebben dat er daar een Openbaar Onderzoek ten gronde zou gebeuren... niet ?!... & dan zou zij er volgens ons ook àlles aan doen, opdat dit zou gebeuren... niet ?!...

Last but not least in het verlengde van waar deze reeks beschouwingen over gaan, willen wij nogmaals benadrukken dat de Belgische Staat, de regering, de politici & niet te vergeten àlle bestaande controlerende diensten er niet in slagen om in & onder de huidige omstandigheden, controle uit te oefenen &/of vat te hebben op de huidige situatie... & dan zijn het nog hun eigenste instellingen...

Hoeveel controle dacht men dan wel te hebben bij geprivatiseerde gevangenissen ?!...

...

13-03-2009 om 15:47 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Gevangenissen & detentie
09-03-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."The Belgian Prison Factory - Inc." - PART V
De justitiële vergeetputten van België !! - DEEL 1

Laten we misschien in dit Vde ~5de~ deel eens proberen om u een klein beetje inzicht te geven in de huidige lamentabele ~& dan zijn we nog heel beleefd~ leefomstandigheden in onze Belgische Gevangenissen...

Kortom eigenlijk niet meer of minder dan de situatie hoe het er op dit eigenste ogenblik "intra muros" van deze andere leefwereld er uit ziet & vooral hoe 't er daar aan toe gaat...

Als de doorsnee Belg zijn idee van hoe het leven in de gevangenis er uit ziet, gebaseerd is op de mooie televisiebeelden van wat de VRT of de VTM van Justitie aan selectieve televisie-beelden laat zien van nieuwe gevangenissen &/of vernieuwde gevangenisvleugels, dan is daarbij de stomste perceptie die je kunt maken, denken dat het hier gaat om schijnbaar leuke "vakantie"-studio'kes van de één of de andere Club-Med...

Helaas-helaas niet is minder waar !! De rauwe werkelijkheid is compleet anders & méér nog overtreft de werkelijkheid daarbij elke fantasie !! Hij tart ze zelfs !! Wat u kwam te zien is meestal de uitzondering op de regel & heeft dus ook langs géén kanten iets vandoen met wat wij daarbij bedoelen...

We gaan hier dus ook geen historisch overzicht gaan geven van het Belgische Gevangeniswezen doorheen de loop van haar laatste decennia, want allereerst zijn wij géén justiële experten, laat staan doorwinterde journalisten... ten andere dat is ook niet onze taak, noch zijn we daartoe verplicht ! Trouwens dat zou verder overigens méér op de eindeloze herhaling van de herhaling gaan gelijken waar een VRT-serie als "De Kampioenen" nog zou bij gaan verbleken, aangezien er in die afgelopen ettelijke decennia daar weinig ~lees : niets~ is gedaan of is gebeurd... & Hiermee bedoelen we onomwonden werkelijk & bijna absoluut... NIETS !!

Al willen we dat laatste meteen ook even nuanceren... Als we zeggen dat er "NIETS" werd gedaan, dan hebben we het natuurlijk in hoofdzaak over de zogezegde "grote inspanningen" van wat de vele beleidsmakers aan de top & niet te vergeten, de vele voormalige Grote Ministers van Justitie daar inhoudelijk hebben verwezenlijkt of zouden "kùnnen" verwezenlijkt hebben... Zoals overigens ook "De Grote Peetvader van onze Geprivatiseerde Gevangenis-Gedachte, onze Blauwe vriend ~"Powered By Capitalism"~ Herman De Croo er ooit eentje was !! Onzen Herman is tenslotte toch ook wel zelf een dikke 7 jaar lang Minister van Justitie geweest, namelijk van november 1982 tot november 1989... & In al die jaren van zijn Eminent Ministerschap was onze "Blauwe Vriend" helaas niet al te erg ~omzeggens NIET~ begaan met zijn eigenste "werkvolk", noch met die mensen hun verschrikkelijk slechte werkomstandigheden... laat staan met het ganse gevangenisprobleem dat toen reeds z'n kiemen & z'n volwaardige scheuten van mistoestanden kende & droeg !! ...& 't Is daarom dat ze onze Blauwe Vriend ~Powered By Capitalisme~ daar ook rauw lusten !! ...édoch dit alles slechts terzijde.

Natuurlijk waren & zijn er, hier & daar "Grote" wijzigingen & kleine veranderingen gebeurd, 't zou d'r ook nog aan mankeren !! & Tuurlijk waren dat "verbeteringen" voor wat er toen was & voor wat er toen bestond... Maar het was & bleef in wezen ook niet meer dan wat hopeloos dweilen met een véél te klein & véél te slecht dweiltje bij al die spuitende brandkranen... Want als een overheid niet... A. "middelen"... & B. "de juiste mensen" hiervoor vrij maakt... laat staan C. hiervoor zelf géén al te grote inspanningen doet... Zeg zelf, dan zijn zelfs de mooiste plannen gedoemd om te mislukken, wat ook in al die jaren is gebeurd & eigenlijk ook nog steeds gebeurt !! 't Zijn & blijven in de meeste gevallen compleet achterhaalde 19de eeuwse toestanden wat er zich aan de binnenkant van onze Belgische Gevangenissen afspeelt...

Nu moet u weten dat er na de beruchte Dutroux-affaire[*] & mede door toedoen van de "Witte Mars", plots & op een tijdsspanne van niets een hele hoop dure eden werden gezworen & vele ontelbare beloftes werden gedaan omtrent noodzakelijke & hóógst dringende "grote hervormingen" die binnen Justie & haar justitiële apparaat nu maar eens ein-de-lijk moesten gaan plaatsvinden... Met de belofte : er moest & zou komaf gemaakt worden met een 19de eeuwse Justitie & er moest & zou 'n nieuwe Justitie als een phenix uit z'n as herrijzen !! Maar wat er van dit alles in huis is gekomen is u waarschijnlijk ook allemaal bekend... wij zijn nu zowat 13 jaar verder & wat er daar intussen veranderde is weinig... in hoofdzaak is dat echter... NIETS !!

----------
[*] N.V.D.R. : dat ons kleine geliefde Belgistan meteen op de wereldkaart zette als een landje met een verdomd slechtdraaiende, om niet te zeggen een bijna achterlijke vierkant-draaiende justitie, die alles behalve van zijn tijd was... & dat in & met alles wat daar toen in die jaren aan vast hing...
----------

Eigenlijk was & is het héél naïef van te denken dat men aan het bastion van Justitie, overigens Belgie's Derde Macht zomaar zou kunnen gaan tornen & prutsen... 't Idee & de grondgedachte was dan misschien wel mooi, in de werkelijkheid lag het een ietsje anders... Noch Justitie werd hervormd, noch de ganse justitiële aanpak van criminaliteit werd herbekeken, wat wil zeggen hoe justitie de criminaliteit aanpakt, deze vervolgens voor 't gerecht brengt & tenslotte bestraft... & evenmin het inhoudelijke wat strafvordering & strafuitvoering omvat, zoals bijvoorbeeld de strafuitvoering binnen het Belgische Gevangeniswezen. Ook hier waren of zijn er geen èchte noemenswaardige veranderingen waar te nemen... 't bougeert ja, maar in vergelijking met andere ons omringende landen was & is dat weinig of niets... tenzij misschien hier & daar ~hoofdzakelijk afhankelijk van de plaatse gevangenisdirectie~ & de bereidwilligheid van z'n personeel om hier aan mee te werken, een schuchtere poging tot meer zinvolheid binnen de detentie ...& voor sommige "zware gevallen", een veel strenger regime... Het eerste bleef & blijft ondermaats & voor het tweede werd er waanzinnig veel geld uit getrokken... & OK... Dan is dat ganse plaatje door ons misschien heel zwart-wit gesteld, zelfs zonder enige nuancering van onzentwege... maar dat hoeft in deze volgens ons ook niet, want dat doen de anderen wel & zelfs beter dan ons !!

Kijk... dat begint al bijvoorbeeld met héél elementaire zaken in de werking van zo'n gevangenis-molloch... Wat men er ook moge van zeggen, de Psycho-(Medische)-Sociale Dienst in onze Belgische gevangenissen is zo & blijft zo bijvoorbeeld volkomen ondermaats in vergelijking met wat het zou "kùnnen" zijn... Waarmee we zeker niet willen zeggen dat de mensen die er werken hun werk niet goed zouden doen, zelfs naar best vermogen... integendeel !! Maar wat moet er gezegd van een handvol sociaal assistenten die nauwelijks of NIET het werk aankunnen wegens een simpele, édoch chronische onderbezetting & een gebrek aan serieuze middelen ?!... & die op de koop toe ~ondanks stakingen~ hoe dan ook géén volk bij krijgen & evenmin de nodige middelen... & die dus daar maar blijven roeien met wat plankskes in plaats van de riemen die er zouden moeten zijn ?!... Idem dito voor de psycho- & andere logen die daar te werk zijn gesteld & er concreet weinig of niks zinnigs kunnen verrichten, ook nog eens wegens een gebrek aan middelen & mogelijkheden... & van 't zelfde laken een broek, wat betreft de medische dienst... & in gans dit geval spreken we nog in 't algemeen voor & over gevangenen !

In vele gevallen ~zoniet in de meeste der gevallen~ zijn de "geesteszieken" ~de gïnterneerden~ er nog slechter, zelfs véél erger er aan toe dan de andere gedetineerden, omdat er daar nog eens een extra chronisch tekort is aan de juiste medische begeleiding, als er al van enige medische begeleiding sprake is tenminste !! Daar waar er bijvoorbeeld verplegers bij de geïnterneerden zouden moeten tewerkgesteld worden, zijn het in veel gevallen doodgewone cipiers ~die dan ook weinig of niets van psychiatrische toestanden afweten~ die daar het werk doen... Ten andere ~& niet voor 't één of het ander~, maar het ganse hoofdstuk "internering" is méér dan dringend aan een com-ple-te herziening toe. We kunnen & durven hierbij zelfs te stellen dat justitie er immers niet voor terug deinst om nu & dan schaamteloos misbruik te maken van de internering & dat vooral als het haar uitkomt !!

Kortom & weer eens zéér simpel gezegd & gesteld door ons... er kwamen in de afgelopen jaren dus ook géén extra middelen vrij... & er kwam evenmin meer personeel bij, toch niet in verhouding van wat er in feite nodig is & gevraagd wordt... de bestaande infrastructuur werd evenmin verbeterd, noch aangepast, noch het totale inhoudelijke justitiële strafbeleid werd aangepast &/of hervormd naar maatstaven van "heden ten dage", toen de 20ste eeuw, intussen nù de 21ste eeuw...

Met als gevolg... Gans dat Belgische Gevangeniswezen is niet meer dan een lijk dat op sterven na dood is... zeg maar een compleet verouderd & aftands "Instituut", zowel qua infrastructuur, middelen & mensen !! ~waarvoor ten andere de Belgische Staat gedurende 20 jaar al tal van veroordelingen aan haar broek kreeg gelapt !!~... & verder eveneens, de nog steeds u allen welbekende overbevolking in elk van de de bestaande gevangenissen & in elk van de "huizen van bewaring"...

We geven u hierbij een kleine bloemlezing van wat we daarover op het web hebben kunnen vinden...

...

nieuws > binnenland

29/11/'08

"Gevangenis van Dendermonde niet langer leefbaar" (video)


In de gevangenis van Dendermonde is de situatie stilaan onhoudbaar. Dat blijkt uit een reportage van TV OOST, dat exclusief mocht filmen binnen de gevangenismuren.

In de gevangenis, waar plaats is voor zo'n 159 gedetineerden, zitten zo'n 250 gevangenen opgesloten. Er is weinig of niets veranderd ten opzichte van de ophefmakende ontsnapping van 28 gedetineerden, in augustus 2006. Alleen de houten celdeuren werden vervangen door stalen.2011

Roland Mentens, de directeur van de gevangenis, én de cipiers noemen de situatie nauwelijks werkbaar. Er is een gigantische overbevolkin en de gevangenen hebben amper privacy. Daardoor lopen de spanningen soms hoog op.

Een nieuwe gevangenis is beloofd tegen 2011, maar alvorens het nieuwe gebouw wordt ingehuldigd, zijn geen aanpassingen in Dendermonde gepland."De gevangenis van Dendermonde"
duur : 5:31 minuten
TV-Oost


...BRON : http://www.gva.be/

...

...Kijk... De ganse situatie is intussen zo dermate dringend & onhoudbaar geworden ~lees maar gerust totaal verziekt !!~, dat er intussen ook weer eens reportages over worden gemaakt, zoals deze van Panorama van 22 februari laatstleden...

Laten we daarbij als kijker misschien in ons achterhoofd houden, dat deze reportage-makers ~wat men er ook maar zelfs van moge zeggen !!~ ècht niet alles te zien &/of te horen hebben gekregen van wat er daar aan mistoestanden is... ~dàt geven wij u nu eens op een briefje !!~ ...Wat maakt, dat dit dus een zéér beperkt beeld is van de zich aldaar afspelende alledaagse werkelijkheid...

...

20-02-2009

Panorama 22/2: Prison Complet

Overvolle gevangenissen, een eigen reportage van Panorama. De Belgische gevangenissen zitten overvol. Momenteel verblijven er ruim 10.000 mensen achter de tralies en er is plaats voor zo’n 8.500. In de praktijk komt dat erop neer dat mensen met twee of drie moeten leven in een cel van 8 m², 23 uur op 24. In sommige gevallen nog altijd zonder sanitair. Panorama laat gedetineerden zélf vertellen hoe dat voelt.

‘De hel, dit hou je zelfs met je geliefde niet vol, laat staan met wildvreemden.’Met veel pragmatisme en goeie wil proberen gevangenisdirecteurs en cipiers de situatie leefbaar te houden. Maar elke dag kan de boel finaal exploderen, getuigt een cipier. Minister van Justitie Stefaan De Clerck presenteerde onlangs een erg ambitieus plan om liefst zeven nieuwe gevangenissen te bouwen. Maar als die plannen al helemaal uitgevoerd worden, zal het effect toch nog jaren op zich laten wachten.

Ondertussen worden straffen van minder dan zes maanden gewoon niet meer uitgevoerd. Straffen van minder dan drie jaar worden erg verkort en vaak ook buiten de gevangenis uitgezeten, met een elektronische enkelband. Sommigen vinden dat dit stilaan in de buurt van straffeloosheid komt. En precies om daaraan te ontsnappen, geven sommige magistraten zwaardere straffen. En houden zo de overbevolking in stand.Panorama filmde in de gevangenis van Vorst en Antwerpen, sprak met gedetineerden, personeel en directie, met criminologen, magistraten en beleidsverantwoordelijken. ‘Prison Complet’ geeft een ontluisterend beeld van een maatschappelijke realiteit die we zelden te zien krijgen.

Een reportage van Dirk Leestmans en Mark De Visscher.

Reporter Drik Leestmans zat donderdag (19/02/09) in Phara over Prison Complet. Jean-Pierre van Rossem zat mee aan tafel als ervaringsdeskundige, zeg maar. Hij zat een tijdje in het arresthuis van Vorst wegens vermeende fiscale fraude. Ook aan tafel zaten Ivo Belet en Jean-Jacques de Gucht."PHARA"
duur : 15:11 minuten
PANORAMA-uitzending


...Tenslotte, de volledige panorama-uitzending..."Panorama 22/02/09 - Overvolle gevangenissen"
duur : 46:53 minuten
PANORAMA-uitzending


...BRON : http://multiblog.vrt.be/

...

...& de reacties die er daar op Canvas over binnenliepen, die liegen er ook niet om hoe erg het gesteld is met ons hele Belgische Gevangeniswezen. Gezien we de meesten van deze reacties nogal vrij zinnig vonden, zijn wij zo vrij... *GRIJNS* ... ~tot hiertoe dus nog wel~ om deze hier per uitzondering bij te vermelden... & Post Scriptum in deze : Voor de goede orde hebben wij dus ook àlle reacties opgenomen, voor we hier weer eens van selectiviteit zouden beticht worden...

...& We keren daarvoor terug naar de canvas-website

► bigbadkitty - Feb 26, 2009 at 20:00

Ik sta verstomd van een aantal reacties hier.
Niemand schijnt zich eraan te ergeren dat veroordeelden worden vrijgelaten om plaats te maken voor onschuldigen. De wet op de voorhechtenis wordt op alle mogelijke manieren misbruikt met als gevolg dat 36% (dus 3600 gedetineerden) in voorarrest zitten. Pas de wet toe en er komen al onmiddellijk minstens 2000 plaatsen vrij voor veroordeelden. Er zitten ook zoi’n 1000tal geïnterneerden in de gevangenis. Blijkbaar is België er 10 jaar na het arrest Aerts nog altijd niet in geslaagd om de wet na te leven. Geef de geïnterneerden de therapie die ze volgens de wet moeten volgen in aan aangepaste instelling. Weer 1000 plaatsen vrij voor veroordeelden. Het geld voor bijkomende cellen kan dan gebruikt worden om meer personeel aan te werven (weer minder stempelgeld te betalen is dan mooi meegenomen) en eindelijk aan begeleiding te doen. Op die manier kan recidivisme voorkomen worden en hebben we op termijn weer minder plaatsen nodig. Als Nederland erin slaagt, waarom België dan niet.
Meer cellen zijn niet nodig, wel moeten verouderde gevangenissen zoals Vorst volledig vervangen worden door nieuwbouw. En gedetineerden de kans geven hieraan mee te werken en op die manier ook een opleiding te krijgen lijkt me een goed idee.
Gevangenisstraf moiet het ultieme middel zijn zegt de wet. Als met ook die wet toepast, komen er weer een groot aantal cellen vrij. Met alternatieve straffen valt veel meer te bereiken en ze geven de veroordeelde de kans iets terug te geven aan de maatschappij. Win-win dus, maar weerom teveel werk voor de trage administraties in dit apenland.
Jammer dat de reportage het enorme probleem van ratten en kakkerlakken vergat te vermelden. Bij het bezoek van Vandeurzen aan de gevangenis van Vorst kon iedereen ze toch zien lopen.

“Inderdaad buitenlanders straf in eigen land laten uitzitten, nu komen ze hier gratis op hotel, laten hun gebit verzorgen enz.‡ De gevangenis is geen hotel, integendeel. Hun gebit laten verzorgen? Alsof er in de gevangenis sprake zou zijn van tanden verzorgen. Het enige wat een tandarts in de gevangenis doet is tanden trekken, niet verzorgen, en zelfs daarvoor is de wachtlijst 9 maanden. Je zal maar tandpijn of een abces hebben als geïnterneerde, verzorging komt er niet.

Playstation in de annex in Vorst, behandeling in de annex in Vorst? Nooit gezien of van geïnterneerden gehoord, ik ken de annex in Vorst nochtans goed.

“Verdienen zij medelijden? De mensen zitten er niet zonder reden, mochten ze niets hebben gedaan die onwettig was dan zaten ze er niet.‡ Jammer genoeg is dat uiterst naïef. Vorst is een arresthuis, geen gevangenis voor veroordeelden (alhoewel die vaak ook in Vorst blijven zitten wegens plaatsgebrek in andere gevangenissen). De overgrote meerderheid van de gedetineerden in Vorst en Antwerpen zitten maandenlang te wachten op een proces of op vrijlating wegens onschuldig. Volgens onze wetgeving is een gedetineerde in voorhechtenis onschuldig en moet hij/zij dus ook als onschuldig worden behandeld. Alleen is het zo dat voor voorhechtenis de strengste regimes worden toegepast (geen bezoek aan tafel, geen bezoek zonder toezicht, telefoon om de twee dagen, en in Vorst moeten de zelf een bord, bestek en beker kopen via de kantine, daarvoor moeten ze eerst van familie geld op hun rekening krijgen en dan bestellen - alles samen zo’n 2 weken-, enz. De wet voorziet nochtans dat elke gedetineerde recht heeft op 3 bezoeken aan tafel per week en dat bezoek achter glas enkel kan worden toegepast als disciplinaire maatregel. De wet voorziet ook dat gedetineerden enkel aan een naaktfouille kunnen onderworpen worden bij specifieke schriftelijke opdracht door de directie. In Vorst worden de gedetineerden na bezoek eerst gezamelijk in het cachot ondergebracht terwijl ze wachten op hun beurt voor de naaktfouille.
Ik kan zo nog uren doorgaan. Ik begrijp niet hoe het kan dat in een rechtsstaat de overheid jarenlang straffeloos de eigen wetgeving met de voeten kan treden. Een overheid die de eigen wetgeving weigert na te leven is de naam democratie onwaardig. Maar zolang men de burger een onveiligheidsgevoel blijft aanpraten en onze media blijven beweren dat onze gevangenissen hotels zijn waar zware criminele buitenlanders beschikken over gratis TV, playstations en internet (internet in de gevangenis ???) en misbruik kunnen maken van onze welvaartstaat verandert er niets. De onveiligheid is het gevolg van een arbitrair systeem waarin justitie niets meer te maken heeft met wetten, rechtvaardigheid en gerechtigheid.

Heren ministers, wie in een glazen huis woont doet er best aan niet met stenen te gooien. Alvorens het gebrek aan mensenrechten in andere landen aan te klagen zou u beter eerst in eigen land diezelfde fundamentele rechten naleven. Op mijn stem hoeven jullie in juni alvast niet te rekenen.Griet Wauters - Feb 26, 2009 at 14:31

De reportage over de overvolle gevangenissen liet ook mij een sterke indruk na. Het afnemen van je vrijheid lijkt mij het ergste dat ze je kunnen aandoen en als je dan nog ziet in welke omstandigheden de gevangenen opgesloten zaten, vond ik dat echt mensonterend. Wat mij vooral ook verbaasde was dat ze 23 uur op 24 blijkbaar in hun cel zitten in plaats van in een tewerkstellingsproject of sociaal project of sport, psychologisch begeleiding enzovoort. Dat moet verschrikkelijk zijn, gewoon zitten wachten, of niks uren aan een stuk elke dag.Ilse hendrickx - Feb 24, 2009 at 22:28

Proficiat aan de makers van deze reportage. Mijn man heeft vijftig dagen in voorhechtenis geweest te Antwerpen. Een pijnlijke ervaring voor ons allen en vooral voor hem. Deze reportage maakt dat wij ons iets meer kunnen inleven in de situatie die hij heeft meegemaakt.
Hij heeft met twee in een cel voor één gezeten. Wat mij verbaast, is het feit dat die andere persoon de hele tijd in de cel mocht roken. Mijn man rookt niet maar heeft wel vijftig dagen mee gerookt en dit in tijden dat de rokers overal worden verbannen. In de gevangenis is de cel de enige plaats waar men mag roken. Dit en alle andere toestanden uit de reportage geven duidelijk aan dat de situatie daar ondraagelijk is.
In plaats van gevangenissen bij te bouwen zou het volgens mij ook nuttig zijn om eens na te gaan hoe er in België wordt omgesprongen met de wet op de voorlopige hechtenis. Men laat de mensen veel te lang in de gevangenis zitten zelfs als ze helemaal geen gevaar vormen voor de maatschappij.losweg - Feb 24, 2009 at 22:15

in plaats van bouwen: inschakelen van leegstaande panden met een minimumbeveiliging - gedetineerden engageren zich om het centrumreglement te respecteren voor de duurtijd van hun straf - zij die zich niet aan die reglementering houden worden alsnog naar een strengere en beter beveiligde gevangenis overgeplaatst (voor lichte straffen lijkt dat snel iets te kunnen oplossen, en ‘k vermoedt dat er ook wel gedetineerden zijn die zich positief gaan engageren om in het betere systeem hun straf te kunnen volbrengen)Francesca - Feb 24, 2009 at 22:00

Afgelopen zondag heb ik het programma gezien. Ik werk in een Nederlandse gevangenis. Nederland heeft 16.000 celplaatsen, al anderhalf jaar heeft Nederland een overschot aan cellen. Op dit moment staan 4000 cellen leeg. Waarom kan Nederland als buurland niet samen met Belgie tot een wetsvoorstel komen voor een tijdelijke overdracht van Belgische gevangenen die tijdelijk in Nederland worden gehuisvest. Als ik het programma zo heb bekeken ben ik van mening dat de huisvesting en het dagprogramma in de Nederlandse penitentiaire inrichtingen van betere kwaliteit is en in die zin geen achteruitgang is voor de Belgische gedetineerde. groet, F. uir Nederlandavp - Feb 24, 2009 at 15:23

de gevangene die hier zitten kunnen toch nog wat betekenen voor de maatschappij, als men ze vervallen gebouwen laat opknappen, ze leren er nog wat van en intussen zijn ze bezig en worden soms dure verbouwen “gratis‡ gerenoveerd, door gedetineerden. Men kan ze ook naargelang hun aard van misdaad inzetten, ik denk aan dronken personen die een dodelijk ongeval veroorzaakt hebben, inzetten in centra voor gehandicapten, mensen die revalideren van zo’n ongeluk, hun met de neus op de feiten drukken.alain p - Feb 24, 2009 at 14:49

de reportage geeft maar een deeltje weer van de realiteit.
spijtig genoeg werd er maar enkele dagen gefilmd in de gevangenissen en werden heel veel dingen niet vertoond in de reportage. Een cel met 8 of 9 man , de wandelingen, etensbedeling, de conflicten onderling en naar personeel toe, pogingen zelfmoord,problemen met bezoek, problemen met hun dossier,….
ze hebben allemaal mooi praten als ze zeggen bij ons gebeurd er maar af en toe eens iets (vechtpartij of confllict).
sommige dagen zijn er cachotten te weinig om alles te laten draaien zoals het zou moeten zijn.
ik kan u verzekeren dat er de laatste jaren heel veel agressie is onder de gedetineerden alsook agressie naar het personeel neemt de laatste tijd enorm toe. Dit wordt echter verzwegen in alle talen. Dan heb je er ook nog die zeggen dat ze tevreden zijn over hun personeel, jaja je zou ze eens moeten horen roepen en schelden tegen het personeel om dan nog maar van hun hautain gedrag te zwijgen tov het personeel en de gedetineerden. (voor de camera is het niet moeilijk hé om eens vriendelijk te lachen en alles drie of vier keer opnieuw te doen tot het allemaal mooi in beeld gebracht is.)
het echte leven zoals het is werd hier serieus verbloemd.
Welke gedetineerde of personeelslid kunnen in een reportage zoals deze zijn mening geven zonder vrees te hebben voor repressailles. Een gedetineerde hoopt om zo vlug mogelijk vrij te komen en om zijn tijd zo aangenaam mogelijk door te brengen zonder wraakacties van het personeel, dus als hij werkelijk verteld wat er allemaal gebeurd zou het misschien wel eens kunnen dat…
Ook het personeel kon niet voluit spreken, die hebben ook graag niet te veel problemen met oversten en hopen ook om een mooie carriere op te bouwen en hogerop te geraken. Wat als zij wel eens vertellen hoe de vork werkelijk aan de steel zit.
Laat de gedetineerden en het personeel eens onherkenbaar getuigenissen afleggen. Dan ben ik er zeker van dat je een heel ander verhaal zult krijgen, dat veel meer de realiteit benaderd dan wat we nu gezien hebben.
Toch goed geprobeerd maar herexamen zou ik zeggenJet Van de Voorde - Feb 24, 2009 at 10:11

Kunnen de leegstaande(lopende) kloostergebouwen geen alternatief zijn voor het herbergen van licht gestraften(minder dan drie jaar effectief)? Dit zou niet alleen een oplossing kunnen bieden op korte termijn maar veel menswaardiger zijn dan mensen “op te sluiten‡ en aan hun lot over te laten.
Daarenboven vind ik dat niet alleen moet geinvesteerd worden in gebouwen maar tevens nood is aan uitbreiding van deskundig personeel. Therapie en begeleiding kan de kans op recidive verminderen en dit is toch één van de doestellingen van de gevangenisstraf of niet ?
Gepensioneerde maatschappelijk Assistentejos - Feb 24, 2009 at 09:32

als penitentiair beambte kan ik zeggen dat het een mooie eerlijke reportage is (90% gaat trouwens over vorst, overal waar de muren goed bepleisterd zijn was of antwerpen of berkendael - onze aparte blok waar de vrouwen en het electronisch toezicht zich bevinden). Bij ons kunnen de gedetineerden niet vegetarisch eten, iedereen krijgt hetzelfde (halal, want de meerderheid is moslim) voedsel, en voor de werkers is er idd sport (2 uur per week, en een uurtje per dag wandeling, waar ze kunnen voetballen of basketten). playstation? bij ons bestaat dat enkel op de annexe, als behandeling voor de geinterneerden.

maar nu iets anders, dus als alles goed gaat zouden we binnen enkele jaren plaats hebben om 10.000 gedetineerden te plaatsen, wat zeiden ze op het eind van het programma? dat de voorbije week er al meer gedetineerden opgesloten zaten, dus het grote plan is al achterhaald voor het begonnen iszomaar iemand - Feb 24, 2009 at 00:29

Allemaal heel erg idd hoe gevangenen worden gehuisvest maar als men het over een gevangene heeft betekent dit tegelijk dat die persoon op dat moment zijn rechten als vrije burger kwijt is.
Deze mensen leven vanaf dat moment op kosten van de belastingbetaler. Als men nieuwe gevangenissen bijbouwt zal de bevoegde overheid deze fondsen hier ook aan moeten onttrekken. Een dure oplossing maw. Het kan ook op een evenwaardige, veel goedkopere & efficiëntere manier. Als je weet dat 4 op de 10 gevangenen van allochtone origine zijn, zou justitie deze mensen(criminelen) kunnen uitwijzen en de hen opgelegde straf in hun land van oorsprong laten uitzitten. Op die manier hoef je geen nieuwbouw te zetten, maar kan je de bestaande infrastructuur aanpassen aan hedendaagse normen en zit je tegelijk terug een stuk onder de maximumpopulatiegrens voor onze gevangenissen. Gevolg: minder werkdruk voor de cipiers, en opnieuw ruimte en omstandigheden waarin kan worden gewerkt aan een kwalitatieve straftijd voor het (Belgische)individu waarbij reïntegratie in onze maatschappij centraal staat. Eveneens ijver ik voor een regelgeving dat niet-Europese onderdanen hier in detentie hun verblijfsvergunning en eventuele nationaliteit van een lidstaat binnen de EU onherroepelijk moet worden afgenomen. Illegaal in ons land verblijvende misdadigers moeten worden opgevolgd ook via samenwerking van de hier en in hun land van oorsprong geldende rechterlijke machten, opdat zij hun straf eenmaal zij ons land uitgestuurd zijn niet zouden kunnen ontlopen.Einde DEEL 1 ...wordt vervolgd...!!

09-03-2009 om 19:03 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Gevangenissen & detentie
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."The Belgian Prison Factory - Inc." - PART V
De justitiële vergeetputten van België !! - DEEL 2

Begin DEEL 2 ...Het vervolg...!!B - Feb 24, 2009 at 00:23

Ik vind dat prof/criminologe Kristel Beyens een denkfout (’slippery slope’) begaat (39:35), wanneer ze zegt dat gevangenissen bijbouwen geen zin heeft, omdat die binnen de kortste keren ook weer vol zullen zitten. Dat kan toch alleen maar als het aantal ‘criminelen’ in de toekomst alleen maar zou blijven toenemen (op een totale Belgische populatie die amper nog zal toenemen), en welke aanwijzingen hebben we dat dat het geval zou zijn? (ik denk bijvoorbeeld aan geweld gepleegd door de jeugd: ondanks de vele recente berichten in de pers die het tegendeel zouden kunnen doen vermoeden, neemt het aantal geweldenaars en slechtoffers eigenlijk niet toe.)
Ik ben het uiteraard wel eens met haar idee dat men de grondoorzaken moet aanpakken (had hierover graag meer gehoord) en dat er meer moet gefocust worden op de re-integratie in de maatschappij. ‘Psychologische begeleiding’ die neerkomt op de gevangen wat pillen geven, dat is natuurlijk hallucinant. Maar dat werk van preventie lijkt me van lange adem, terwijl gevangenissen bijbouwen op korte termijn kan. Ik zou zeggen dat wat gevangenissen bijbouwen dus zowieso nodig is.

Hoe zit dat eigenlijk: de slechte omstandigheden: schrikt dat af, waardoor mensen minder makkelijk hervallen, of maakt het de kans dat ze hervallen en weer in de gevangenis terechtkomen net groter? Wat er ook van zij, liever geen mensonterende omstandigheden en meer focus op rehabilitatie.Student Criminologie VUB - Feb 23, 2009 at 21:48

@ Phara: Tracht voor de volgende keer criminologen uit te nodigen om hierover te debateren. Niet omdat ikzelf criminoloog ben, maar omdat het debat quasi geen inhoud had (uitz. bijdrage van de reporter). Aangezien de media een essentiële rol speelt in de beeldvorming naar de samenleving toe, is het belangrijk om simplistische uitspraken te mijden. Jean-Pierre Van Rossum, Jean-Jacques De Gucht en Ivo Belet hun bijdrage was dan ook quasi nihil en deed grotendeels niet ter zake. Bovendien zijn deze politici “gekleurd‡ door hun partijprogramma en hanteren ze selectief argumenten om hun partij te promoten. Hiermee wil ik echter niet zeggen dat wetenschappers een onbeschreven blad zijn. Maar hun uitspraken zijn tenminste iets meer gefundeerd en genuanceerd.

@ Student: Phara woont hier niet. Voor reacties bij Phara moet u op www.phara.be zijn. -modStudent Criminologie VUB - Feb 23, 2009 at 21:30

@ Chris D.: De kans dat de doodstraf terug wordt ingevoerd is zeer klein aangezien de afschaffing een voorwaarde is tot toetreding tot de Raad van Europa. Bovendien leven we niet meer in de Middeleeuwen en mag de overheid zich niet verlagen tot dergelijke praktijken die de samenleving zelf afkeurt! Onderzoek heeft daarnaast nog eens afgetoond dat het geen afschrikwekkend effect kent en niet effectief is in het voorkomen van criminaliteit. Bovendien valt de proportionaliteit ver te bespeuren.
Daarom moeten we ook durven denken aan een abolitionistisch scenario waarbij de gevangenisstraf uiteindelijk zal worden opgeheven of enkel als een “werkelijk‡ ultimum remedium zal worden aangewend. Het klinkt misschien utopisch maar het voeren van het debat is dan ook essentieel zoals Prof.dr. Beyens aangeeft. De gevangenis is dan ook maar een tijdsgebonden instelling. Maar zolang we alternatieve straffen geen volwaardig statuut geven, zal men zich blijven vastklampen aan de gevangenis als enige “straffende‡ straf.
De werkstraf was hierbij al een stap in de goede richting!
Er zouden meer criminologen zoals Prof. Beyens moeten zijn en ik ben dan ook trots dat ik van haar les heb gekregen!!Cant Peggy - Feb 23, 2009 at 21:10

Eindelijk een reportage over de overbevolkte gevangenissen,had vorige week nog een mail gestuurd naar gva om mijn verhaal eens te doen. Dus ben zeer tevreden dat er eindelijk eens iemand de situatie laat zien hoe ze werkelijk is. Ik heb een broer die 10 jaar geleden onder invloed van drugs en acohol criminele feieten gepleegd had. Omdat hij zelf met zware psychische problemen zat hadden wij aan de advokaat gevraagd om hem te interneren ipv hem een straf te laten uitzitten.Wij dachten dat hij dan zou geholpen worden. Moesten wij geweten hebben dat ze hem jaren zouden laten rotten in de cel dan hadden wij dat helemaal anders aangepakt. Nu is er geen weg meer teug. Na 5j Merksplas en al de nodige moeite is hij dan toch overgebracht naar een psychiatrisch ziekenhuis waar hij 3j begeleiding gekregen heeft. Hij is van daaruit naar beschut wonen gegaan waar hij dan bijna 2j moeite gedaan heeft om zich terug aan te passen in onze maatschappij. De commissie van de internering treden veel te hard op voor mensen die wel willen maar door hun verstandelijke beperkingen niet kunnen. Zo had mijn broer zich aan bepaalde voorschriften te houden,geen alcohol,geen drugs en een dagbezigheid alle werkdagen. Omdat hij na een jaar zijn 5 dagen nog niet ingevuld had hebben ze hem op een avond opgepakt in zijn studio,boeikes aan en ga maar teug wegrotten in een overbevolkte gevangenis. Ik vind het dan ook zeer onbegrijpelijk dat wanneer er geen plaats is voor criminelen dat ze een hulpeloos iemand die al 10j niets verkeerd doet,zomaar opsluiten tussen alle gedetineerden?! Hij is in de gevangenis terug voor de commissie moeten verschijnen,vonnis uitgesproken- onmiddellijk terug vrij als de dagbezigheid ingevuld is en een andere beschutte woning,want die was opgezegd door directeur van beschut wonen zelf. 2 maanden zijn ze hem in de gevangenis aant helpen om deze ingevuld te krijgen,een andere beschutte woning ligt ook niet zomaar om te rapen. Waar zijn ze in godsnaam allemaal mee bezig?????? Die van de commissie hebben die allemaal gestudeerd of zijn die allemaal zelf klaar om in een zothuis te steken?? Waarom iemand oppakken die niks verkeerd doet ?? Ok hij is al een jaar niet inorde met zijn dagbezigheid,maar was dit dan zo dringend om hem in een gevangenis te stoppen waar geen plaats is en tenslotte de gevangenis ook geen plaats is voor een geinterneerde?? En dit juist voor zijn verjaardag en voor de kerstdagen, monsters zijn het die zo een beslissing maken. Hopelijk sluiten ze jullie ook eens op voor niets!!CVK - Feb 23, 2009 at 20:40

Marc heeft het over Bangkok, Dieter zit op het verkeerde forum of zag een reportage en dacht: de job van m’n leven? Chris zou Abu Graïb naar België halen.

Laat ik bij een bescheiden mening blijven: Het aantal dwazen is onbekend!

Uiteraard al mijn respect aan slachtoffers met uiteraard enkel een subjectieve kijk. Maar lees misschien even Mevrouw A’s reactie…

De makers hebben een interessant aspect belicht. Wellicht zagen we een fractie van de realiteit, want een directrice spreekt naar de mond van haar minister die meent dat het niet zijn verantwoordelijkheid is. ‘Ik creëer enkel een infrastructuur?’ Waar gaat ons belastinggeld naartoe? Investeren in een echte handelingen lijkt een beter plan dan pragmatisch denken en denkbeeldig bouwen. Pak het probleem aan bij de wortels, want snoeien doet groeien!

En even ter verduidelijking: daarmee bedoel ik niet dat we mensen het land uit moeten sturen!pascale - Feb 23, 2009 at 20:32

prachtige uitzending maar toch ook een beetje eenzijdig namelijk sport en televisie en ontspanning zijn ook voorhanden in de belgische gevangenissen. keuze aan menu ook met name vegetarisch, geen varkensvlees of gewoon is allemaal voorhanden iets waar de meeste mensen de dag van vandaag niet uit kunnen kiezen.als je er terecht komt heb je er zelf voor gekozen en anders zat men daar niet. voor sommige is het een club med all in . en wat het plaatsgebrek betreft : laat de gedetineerden hun straf uitzitten in land van herkomst en men heeft plaats over. en wat de kostprijs dan betreft : een gedetineerde kost de staat 90 euro per dag dus je hoeft niet slim te zijn om het rekensommetje te maken. . En wat de cipiers betreft : chapeau voor deze mensen die elke dag in deze jungle werken en hun best doen om de gedetineerden een z‡o goed mogelijk verblijf te geven wat te weinig gewaardeerd wordt vooral door een directeur van een strafinrichting die beter kan solliciteren bij de wereld is mooi organisatie dan zijn functie uit te oefenen als directeur .Carolina - Feb 23, 2009 at 20:21

Schitterende reportage!
Bij deze wil ik graag de makers bedanken! De meningen hier zijn uiteenlopend. Ivan, uiteraard moet er aan de slachtoffers gedacht worden. Maar scheer toch niet iedereen over dezelfde kam! B, je reactie is zo waar en zo terecht dat een glimlach op mijn lippen kwam. De mening van ‘Anoniem’ vind ik echter onterecht. Na al de stakingsacties is iedereen intussen al op de hoogte van jullie problematiek. En weinig cipiers gaan vrijuit als het over het gedrag naar gedetineerden toe gaat. Qui custodiet ipsos custodes? Eindelijk worden de schaduwen gehoord. Opsluiting zonder begeleiding? Geen opsluiting, onmiddellijk of snel een enkelband,… U gelooft het toch zelf niet! Meer dan eens straffen ‘à la tête du client’. Meneer de minister, Hannibal staat voor de poorten! ‘Club Med’ moet menswaardig worden! De reportage was sterk, maar dat er geen verbloeming is, dat geloof ik niet. Praat eens met enkele gedetineerden die u zelf uitkiest! Plan een onverwacht bezoek naar een arresthuis, u zal versteld staan! Het zal spannender zijn dan de snelheidscontroles uit Limburg en Vlaanderen te vergelijken! En bespaar ons allen de reactie ‘ik kan er niets aan doen…’ Kom van uw gouden troon en open uw ogen! Iustitia omni auro carior.Bob Meert - Feb 23, 2009 at 18:37

Een gevoel van schaamte is wat overbleef na het zien van de overigens prachtige en objectief gebrachte reportage. En dan te bedenken dat de waarde van een beschaving kan worden gemeten aan de manier waarop zij omgaat met haar gevangenen…Voor diegenen die denken dat iedere gevangene een moordenaar of verkrachter is en niet beter verdient: ik wil diegenen die onschuldig in onze gevangenissen zitten niet tellen! Dan heb ik het niet alleen over onschuldigen in voorarrest… Men maakt zich druk over het drinken van levende visjes terwijl blijkbaar niemand van onze politiekers wakker licht van de mensonwaardige toestanden in onze gevangenissen. De reden is duidelijk: hiermee vallen geen stemmen te ronselen! Als onze minister van Justitie denkt even vlot de zeven gevangenissen te kunnen bouwen dan zijn zeven bruggen, vees ik dat ook dit plan op een sisser zal uitdraaien. En zeggen dat ons systeem van Electronisch Toezicht onder de leiding van Ralf Bas bekend stond in het buitenland als het Belgisch Model….Marc G - Feb 23, 2009 at 18:02

Al eens in de Bangkok Hilton geweest in Thailand?Ik wel,op bezoek voor iemand.Dit zijn pas schrijnende toestanden,met soms 20 mensen of meer op 40m² met 1 emmer als wc en als nieuweling loop je de eerste maand met een bol aan je been,hierbij zijn de gevangenissen hier in belgie luxe hotels.Wie daar vrijkomt komt en wil nooit meer terug.Als men aleens begon met de criminelen van vreemde origine hun straf te laten uitzitten in hun eigen land,dan waren de gevangenissen hier in belgie halfvol.B - Feb 23, 2009 at 16:52

Chris D. gaat er een beetje teveel van uit dat alle mensen beschikken over een absolute vrije wil, en daarenboven de juiste attitude en kennis hebben om de wereld te begrijpen. (en dat de enige reden dat mensen zich goed gedragen de strafmaat is als ze een misdaad begaan) Quod non!

Kunnen we ipv de doodstraf ze niet gewoon een hand afkappen en een oog uitsteken, Chris?Buyck - Feb 23, 2009 at 16:13

Het is ronduit schokkend! Echt SCHOKKEND! Dit is een absolute schande voor een land die er prat op gaat één van de meest welvarende landen in de wereld te zijn. En die trots is op vlak van democratie en mensenrechten enz… Ik ben beschaamd, echt beschaamd om Belg te zijn! Dan hebben we het nog niet gehad over de asielcentra.

Overigens een zeer goede inside reportage zoals we dat van PANORAMA gewend zijn.anoniem - Feb 23, 2009 at 15:58

Beste,
mooie reportage alleen spijtig dat men niet laat zien wat gedetineerde wel allemaal kunnen doen, lessen nemen, aan sport deelnemen, playstation huren, ….. Ok er zijn veel dingen die beter kunnen inderdaad. Maar in deze reportage zien men de gedetineerde die‡klagen‡ maar laat ons niet vergeten dat er personeel ook elke dag verwijten naar hun kop krijgen. En daar kraait geen haan over.
Alles samengevat er moeten veel dingen anders worden aangepakt. En ja de minister wilt gevangenissen bouwen. Maar zo is geweten in België, ze beloven veel maar maken niet veel waar!!! Of ze moeten deze keer het tegendeel eens bewijzen.wollants frederic - Feb 23, 2009 at 15:53

Waarom al die heisa over te weinig plaatsen,In Belgie zullen genoeg mensen zijn die geen dak boven het hoofd hebben, die geen lekker eten hebben elke dag,die in de kou zitten,en waar men niet naar om kijkt,Als men daar zit,is er een reden voor,dus moet men er dat maar bijnemen,Marc Moniquet - Feb 23, 2009 at 14:42

Er is sinds 1968 geen verandering in het systeem,ik was als eerste minderjarige (16) opgesloten in de hulpgevangenis van Leuven. Dit in eenzame opsluiting,zonder t.v. geen bezoek een half uur wandeling per dagin de leeuwenkooi en een boek uit de bib per week,zodat ik tenminste w.c. papier had.Ik werd zonder enige vorm van proces opgesloten,omdat ik wegliep thuis vanwege de rotzooi.Achteraf heb ik alle kneepjes die ik geleerd heb in die inrichtingen dan ook in de praktijk omgezet,met als gevolg:11 jaar cel,een hoop haat tot op de dag van vandaag.Driemaal ben ik mijn werk kwijtgeraakt door dit alles,als vijftig plusser ben ik dit niet vergeten,integendeel,ik ben een eenzaat geworden die alles durft en naar niemand hoeft te kijken,en als het even kan flink revenge pakken voor al de rotzooi die staat en justitie mij hebben aangedaan.De minister kan allicht voorstellen om een muur rond het land te bouwen dan is het probleem van de baan,met al wat er hier rondloopt van bekende dieven,oplichters politiekers en bankiers.Chris D. - Feb 23, 2009 at 14:38

Om de straffeloosheid uit te bannen, om overvolle gevangenissen te voorkomen, om bijbouwen van gevangenissen te vermijden, om te vermijden dat een voor 100% bewezen moordenaar vrijgesproken wordt of na een derde van de straftijd vrijkomt, stel ik het volgende voor:
- voor wie een moord gepleegd heeft en dat is voor 300% bewezen: de doodstraf.
- voor andere misdaden: een werkstraf in een werkkamp zó dat de maatschap- pij er baat bij heeft en iop die manier zijn/haar schuld wordt afbetaald.
Op die manier zullen criminelen of criminelen in spe eerst nadenken vóór ze een misdaad plegen.Luc Neirynck - Feb 23, 2009 at 12:40

Proficiat met deze reportage… Eindelijk eens een realisitisch beeld, waars van alle sensatie!
Hopelijk begrijpen heel wat meer mensen nu dat in de gevangenissen géén sprake kan zijn van ‘luxe’. De noodzaak om meer capaciteit te hebben is m.i. duidelijk.
Alleen enkele halstarrige theoretici ( de criminologe in de reportage) blijven vasthouden aan hun theorie van het aanzuigeffect (met capaciteit = meer gedetineerden).
Hopelijk moet niet iemand van hun vrienden of familie in zo’n erbarmelijke omstandigheden opgesloten worden of er werken. Want de leefomstandigheden van de gedetineerden zijn ook de werkomstandingheden van het personeel……

Hopelijk gaat men nu aan de slag en maakt men werk van de bouw van nieuwe en/of vernieuwde gevangenissen!Dieter - Feb 23, 2009 at 12:19

Na enkele maanden geleden spontaan te hebben gesolliciteerd voor een job als penitentiaire beambte in de West-vlaamse gevangenissen kreeg ik telkenmale te horen dat ik moet wachten op een volgend examen van Selor. Je weet wel, die examens waar er 10 000 man op afkomen en waarvan 9900 enkel meedoen omdat ze een jobke bij de staat wel zien zitten. Echter spijtig dat die 100 welgemeende mensen die echt een visie hebben om te werken in de gevangenissen hopeloos en vooral nodeloos zwemmen in die vijver. Kortom, verander deze procedure!Ivan.T. - Feb 23, 2009 at 12:06

Dat een gevangenisdirecteur de uitgesproken straf van de rechtbank zomaar naast zich kan neerleggen ???
Vrijlating met enkelband ? In ons geval is de dader veroordeeld tot 18 maand effectief. Na 1 dag gevangenis werd hij vrijgelaten met enkelband.Na enkele weken heeft hij toch vrijwillig naar de gevangenis geweest omdat hij te weten was gekomen dat, wanneer hij 2,5 maand zou zitten terug vrij zou komen ZONDER enkelband. Is er dan opeens wel plaats in de gevangenis. Er mag eens een beetje meer gedacht worden aan de slachtoffers in plaats van aan de daders. Laat ze zelf die gevangenissen bouwen en renoveren.ahmed - Feb 23, 2009 at 11:45

hallo ,
ik heb vernomen over het programma van prison complet op de datum van 22/02 dus ik zou graag mijn mening willen zeggen over deze situatie .
Als vader heb ik iets meegemaakt waardoor ik deze besluiten trek : In belgie hebben we alles wat we nodig hebben maar de jongeren die problemen hebben en waarvan de ouders en famillieleden eronder lijden (van die problemen dus) vind ik dat gevangenissen niet veel oplossen maar dat de problemen van de jongeren juist nog erger worden want in de gevangenis maken de jongeren juist plannen wat ze zouden doen als ze vrij zijn en meestal zijn ze juist erger dan de probleme, die ze verricht hebben . Ik vind dat er geen gevangenissen bij moeten komen maar dat deze jongeren naar een militaire basis gestuurd moeten worden . want er zijn veel militaire basissen die gesloten zijn en daar moeten de jongeren onder 25 jaar naartoe gaan zodat ze iets leren zoals bv een beroep , discipline, sport , respect,…
Ze zouden ook een “strenge leerkracht‡ moeten hebben zodat als ze er eenmaal buiten zijn , ze zouden beseffen wat ze fout deden en zodat ze terug op het rechte pad zouden moeten komen .
Deze manier bespaart ons minder gevangenissen en hopelijk ook meer discipline bij de jongeren .
Met vriendelijke groeten .Mevrouw A - Feb 23, 2009 at 10:52

Beste,
Ik wil de makers bedanken voor de reportage die (eindelijk) vrij goed overeenstemt met de realiteit. In tegenstelling tot Chris de Stoop in Knack. Zelf ben ik bekend met het gevangenisleven. Mijn man zit er nu al sinds drie jaar voor DRUGGEBRUIK! Hij werd eerder opgepakt voor het gebruik van verdovende middelen en verbleef ruim zes maanden in de cel. Twee jaar later werd hij nogmaals opgepakt tijdens een alcoholcontrole. Als recidivist kreeg hij dus een straf van boven de drie jaar. Bij zijn vrijlating zal hij verplicht naar een afkickcentrum moeten om zich te laten begeleiden. Geheel absurd aangezien hij tijdens zijn gevangschap nooit begeleid is. Daarnaast kreeg hij een superstraf (38 maand voor druggebruik, gek nee?) Ik wil ook graag zeggen aan de mensen die menen dat de straf in eigen land moet worden uigezeten of de zichzelf-noemende-Goden die over de doodstraf praten: er is vaak ook nog (onschuldige) familie in België. Het is waar dat mensen er zitten voor een reden maar het is vaak al mensonwaardig genoeg er te zitten, dat de maatschappij er niet nog ‘ns z’n gal over moet spugen. Denk eerst eens na,alvorens te oodelen, wat u zou doen als uw partner er plots belandt, want heilig is geen van ons.Bruno Verheyden - Feb 23, 2009 at 10:36

Proficiat aan de Panoramaploeg voor deze indringende reportage! Zelden zoveel emoties gevoeld: woede en verdriet bij het zien van de mensonwaardige omstandigheden waarin mensen (MENSEN) worden opgesloten. Een lichte vorm van walging bij het aanhoren van de verantwoordelijke minister, die zijn partijgenoot Vandeurzen schoffeert en nu reeds kickt op een zoveelste samenwerking met de betonboeren: winst maken op de kap van de zwakkeren. Bewondering voor de gedetineerden en goedmenende penitentiair beambten die er ondanks alles soms in slagen om ‘menager une entente viable’. Bewondering ook voor de academische wereld die bij monde van Kristel Beyens de vinger op de wonde legt, gedecideerd en correct. Ik durf hopen dat deze reportage eenzelfde effect mag hebben als deze over analfabetisme, nu 30 jaar geleden: was toen impuls voor het ontwikkelen van gans nieuwe structuren én culturen. Maar als ik een aantal reacties op deze site lees, moet ik bedroefd vaststellen dat Ghandi nog steeds gelijk heeft. Toen men hem vroeg wat hij vond van de Westerse beschaving, antwoordde hij ‘Well, that wouldn’t be a bad idea’ !jansen ludo - Feb 23, 2009 at 02:44

ik heb persoonlijk iemand gekend. vershillende malen in de gevangenis voor diefstal met geweld,en laatst 8 jaar in merksplas.drugsverslaafd,vrij,en na een week opnieuw in de fout.dweilen met de kraan open.oplossing??????
gevangenissen bijbouwen en vooral de oude niet sluiten,korter op de bal spelen,niet lang maar kort en zeer dikwijls straffen.heroineverslaafden dienen zich 4 maal per dag aan te melden onder doktersbegeleiding.dit is maar 1 vb.plegers van geweldmisdrijven zeer streng straffen.dwz.werkkampen waar ze 16h per dag moeten werken om slachtoffers schadeloos te stellen.met een minimum bedrag van……vul zelf maar in.
inderdaad ook de oorzaak aanpakken,kriminelen van buitenland er uit.mijn voorstel….puntensysteem,van 1 tot 30 jaar.nessie - Feb 23, 2009 at 02:33

Doodgewoon beangstigend!
Op velerlei vlakken !
Om 3 jaar effectief te krijgen , ist ni van de poes , wat je uitspooktte .
Enkelbandje wordt nauwelijks gecontroleerd ; laat staan wat we laatst meemaakten met de in vrijheidsstelling van zware criminelen wegens procedurefout ! Met Meester Rieder op kop !
In mijn geheugen staat de film “De hel van Tanger ‡ gegrift …. Waarom al dat geklets over “mensen die het RECHT hebben hier te verblijven‡ etc, etc, etc….
Misschien was de overbevolking wel opgelost , indien men zijn straf waarop men RECHT heeft , in het land van herkomst uitgezeten werd !suzanne p - Feb 23, 2009 at 02:15

Jaren lang hoor je dat er gevangenissen bij zullen komen, veel blabla, lege kazernes kunnen vlot verbouwd worden om kortgestraften te herbergen, nu gaan ze gewoon de poort uit zonder straf want ET werkt niet! Op die manier blijven die kleine criminelen buiten schot en gaan ze hun gdrag niet veranderen.
Inderdaad buitenlanders straf in eigen land laten uitzitten, nu komen ze hier gratis op hotel, laten hun gebit verzorgen enz.
De langgestraften moeten hun straf kunnen op een menswaardige manier uitboeten. 60 miljoen € voor Marokko terwijl hier de gevangenen nog niet eens op een fatsoenlijke manier hun behoefte kunnen doen.
De kleine criminaliteit zwaar bestraffen, kort maar streng, anders zitten ze er niet mee om terug te moeten keren.
Sommige moordzaken zijn strikt eenmalig, na 7 jaar zou de dader een kans moeten krijgen.
Waar blijft de nieuwe gevangenis voor geinterneerden in Gent, zou voor 2010 zijn?
Geld is er maar het is gewoon grof hoe er mee wordt omgesprongen, we gaan si en la, nee nu en best na de straf opvang voor de tussentijd voor de gevangenen.
Ipv Polen te importeren voor de bouw, de gedetineerden die straf uitzaten en geen werk vinden aan werk helpen!
Velen willen hun 2 de kans gebruiken maar ze op straat zetten zonder dat ze weten waar naar toe is hetzelfde als zeggen allez herval maar. Misschien gans de regering eens een maandje Vorst? De meesten verdienen het zelfs.Einde DEEL 2 ...wordt vervolgd...!!

09-03-2009 om 19:02 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Gevangenissen & detentie
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."The Belgian Prison Factory - Inc." - PART V
De justitiële vergeetputten van België !! - DEEL 3

Begin DEEL 3 ...Het vervolg...!!mark dijkmans - Feb 23, 2009 at 01:20

schandelijke toestanden in deze staat met drie in zo een cel is onmenselijk.
daarenboven zitten er nog mensen bij die psychisch ziek zijn wat zeker niet kan.
dringend tijd voor meer en betere gevangenissen maar wel meer dan die tienduizend plaatsen .
het kan niet zijn dat mensen ongestraft blijven door allerlei regelingen dat er veel mensen vrijuit gaan.
en de dienst sociale voorzorg mag ook zorgen dat zij de psychisch zieken opvangen.
een herinvoering van dwangarbeid zou ook moeten gebeuren zo hebben de gedetineerden iets om handen in plaats van in hun cellen op te rotten en slechte vaardigheden bij te leren.antoon - Feb 23, 2009 at 01:17

gGvangenissen bouwen niet de juiste oplossing?Al goed en wel maar waren die er wel ,kregen we niet de onmenselijke toestanden zoals panorama die toont te zien.Daarom Mr de minister geen woorden maar daden en maak er met westvlaamse koppigheid snel werk van .Laat de kostprijs geen uitvlucht zijn , maar zie het als een korting op de werkloosheidsuitkeringen.mark - Feb 23, 2009 at 00:28

CHRISTELIJKE NAASTENLIEFDE?

Jammer om te zien hoe Stefaan De Clercq zijn wollige taalgebruik verloren is. Dat was vroeger nochtans zijn grote troef.
Vandaag zagen we hoe hij bijgeschaafd is om als echt politicus vragen in verband met de begeleiding van gedetineerden compleet te negeren. En bij wijze van zogezegd antwoord gewoon herhalen dat er gevangenissen bijkomen. Daar zullen gedetineerden noch de rest van de samenleving mee gebaat zijn.
Doe de burgers met een simpel “antwoord‡ geloven dat meer gevangenissen de oplossing zijn en het merendeel vraagt zich niet meer af of investeren in re-integratie niet het belangrijkste voor iedereen is.philippe - Feb 23, 2009 at 00:25

Als ex-gevangene wil ik hier ook iets over zeggen. Ik heb een fout gemaakt en ik veronderstelde dan ook dat de dagelijkse vernederingen een onderdeel waren van de straf. Je wordt er gedwongen tot een grotere intimiteit met vreemden dan je ooit had met je eigen vrouw. Altijd aanwezig zijn als je celgenoten naar ‘t wc gaan; altijd mensen die op een meter van je afzitten als je zelf naar ‘t wc gaat. Je mag zelfs je eigen onderbroek niet houden. Je krijgt kleren die wel gewassen zijn maar nog duidelijk de sporen van de vorige gebruikers hebben. Slapen op een plastic matrasje. Afgebekt worden door een zware celgenoot die je tanden uitslaat als je iets durft zeggen. De hele godganse dag keihard MTV. 20 uur per dag op bed liggen omdat er geen plaats genoeg is om te zitten. Naar je bezoek gaan in vodden…Dat doet wat met een mens. Ik begreep alleen niet waarom de echt zwaar gestraften daar geen last van hebben want die kunnen naar gevangenissen gaan waar ze wél een cel alleen krijgen en opendeur-regime (kunnen de hele dag rondlopen op hun sectie). Het harde regime is alleen weggelegd voor de mensen in voorarrest en voor de korte straffen (mnder dan 5 jaar zeg maar). Mijn verwondering werd nog groter toen ik vernam dat het de bedoeling van de wetgever is dat alleen de vrijheidsberoving de straf mag zijn. Wel, dit is niet zo hoor. Ik vind het eigenlijk ook discriminerend dat vrouwen wél allemaal een cel alleen krijgen en wél hun eigen kleren mogen aanhouden. Ik vind het onbegrijpelijk dat het beste regime voorbehouden blijft voor de heel zware criminelen en voor de vrouwen. Ik heb gezien dat daar veel haat gekweekt wordt. Ook haat tegen de maatschappij. En als die bommen dan op barsten staan worden ze ter zijner tijd gewoon vrijgelaten. Vind ik niet echt slim vanuit het standpunt van de maatschappij.vic - Feb 23, 2009 at 00:19

Dat is dan nog maar het topje van de ijsberg. Onvoorstelbaar dat er nog zulke toestanden bestaan in de 21 ste eeuw. Amnesty International heeft ons landje al verschillenden keren op de vingers getikt voor de wantoestanden in de Belgische gevangenissen.Sam - Feb 22, 2009 at 23:07

Een dijk van een reportage, dat moet worden gezegd.
Hoewel het de gevangenen op een zeer menselijke wijze toont heb ik toch een bedenking.
Verdienen zij medelijden? De mensen zitten er niet zonder reden, mochten ze niets hebben gedaan die onwettig was dan zaten ze er niet. Misschien is de doodstraf voor de zwaarste criminelen een betere oplossing dan extra gevangenissen bouwen met het krappe overheidsgeld.bernard flamang - Feb 22, 2009 at 22:50

Goed dat Panomara nog eens aandacht heeft voor de échte binnenlandse problemen. De situatie van onze gevangenissen geeft een hallucinant beeld van hoe België soms bestuurd wordt… (en ik heb het hier niet over de laatste Minister van Justitie). Ik kan maar hopen dat we de parrallel niet moeten trekken naar andere departementen, maar als ik zie wat er op Financiën gebeurt, ben ik niet al te hoopvol. Spijtig dat de reportage toch ook niet een minimum aan achtergrond informatie meegaf. De oorzaken van het probleem van overbevolking (lange voorhechtenis, de exuberant lange termijn tussen misdrijf en proces, enz) hadden wat meer toelichting verdiend, evenals de fundamentele andere aanpak van het probleem, waar sommigen het in de reportage over hadden. Misschien stof voor een nieuwe Panorama..Elif - Feb 22, 2009 at 22:42

Ik denk dat niemand kan oordelen over het gevangenisbestaan als je er zelf niet rechtstreeks mee te maken hebt. Mijn grootvader was bij de “witte brigade‡ onder de tweede wereld oorlog, hij is bevrijdt in een Pools vernietigingskamp, hij lag gesorteerd bij de ‡ te verbrande lijken‡.
Voor mij is dat ondenkbeeldig, maar het was zo. Mijn grootvader is door verraad gedeporteerd naar Duitsland. Hij wou vechten voor zijn vaderland. Spijtig was hij de enige met vechtlust voor zijn vaderland toen in de omgeving. Andere wenste beter te worden met het geld dat ze kregen door andere te veraden. De gevangene nu zitten elk voor een andere reden en niemand moet scheef bekeken worden omdat je hebt gezeten.
Wie zichzelf kan vergeven zit niet voor niks want, ‡ hij die bij zichzelf het nuttige vindt weet dat hij bestaat‡.
De gevangene van vandaag ziten in andere situaties en maar goed ook , wij als buitenstaander weten niet hoe het er allemaal aan toe gaat, Wie echte feiten heeft gepleegd moet uit de maatschapij worden verwijderd maar de kwajongensstreken mogen niet over dezelfde kam worden gescheerd.PIETER - Feb 22, 2009 at 22:29

Panorama: de gevangenisproblematiek. Volgens de huidige minister van justitie moeten er nieuwe gevangenissen worden gebouwd. Volgens mij heeft dit geen enkele zin. Op het ogenblik dat ze zullen gebouwd zijn, zullen ze opnieuw overbevolkt zijn! Zonder te vergeten hoeveel miljoenen dit opnieuw gaat kosten aan de belastingbetaler. Ik denk dat we dit geld in deze barre tijden veel beter kan besteden! Een tip? Alle buitenlandse gevangenen, zelfs al hebben ze een Belgisch paspoort, stuur ze terug naar hun land van herkomst! Er zal vlug plaats genoeg zijn in de bestaande gevangenissen.Jeroen Van Rossem - Feb 22, 2009 at 22:27

Respect voor Van Rossem. Hij stelt voor om de straffen te verkorten. Dat zou efficiënt en effectief zijn.

Voor mij persoonlijk zou een straf van 5 of 15 jaren evenveel plannen dwarsbomen, ik heb nl. nog geen plannen gemaakt in de verre toekomst.

Ik zou met andere woorden niet méér durven riskeren als er een straf van 5 jaren ipv 15 jaren boven mijn hoofd zou hangen bij het plannen van een misdaad.

Daarbij komt nog dat de tijden sterk veranderd zijn. Alles gaat sneller. Een straf zoals levenslang is niet meer van deze tijd.Clara Overlaet-Michiels - Feb 22, 2009 at 22:23

Ik begrijp niet dat er vanuit de regering niet meer fundamentele oplossingen uitgewerkt worden. De minister van justitie lijkt het voldoende te vinden om gevangenissen bij te bouwen omdat dit enkel tot zijn taak behoort. Verder wordt de straf van criminelen wordt slechts beperkt tot opsluiting terwijl volgens gevangenisdirecteur, criminologe, gevangenen zelf en ikzelf ook begeleiding voorzien moet worden. Er is een groot aanbod aan sociaal agogische werkers waarvan gebruik kan gemaakt worden om de reïntegratie van de gevangenen te bevorderen. Maar ook om de kans op recidive te verminderen. Met andere woorden de oorzaak van de misdaad moet meer aangepakt worden om van een effectieve straf te kunnen spreken. Zodat als gevolg de criminaliteit in de samenleving ingeperkt kan worden. studente toegepaste psychologieG. coulier - Feb 22, 2009 at 22:19

Interessante aflevering, maar om de overbevolking wat in te tomen, zou er toch wat meer werk moeten worden gemaakt van de voorwaardelijke invrijheidsstelling.
Als je weet dat er maar een 3% daar kan van genieten, dan is mijn vraag; waarom de PSD, JWW en andere diensten in de gevangenis niet opwaarderen. Nu moeten deze mensen een berg aan dossiers verzetten met een nijpend tekort aan personeel.marmé - Feb 22, 2009 at 22:18

reportage met sterk humaan karakter,felicitaties aan de maker. oplossing:mensen begaan misdaden en daarvoor is er een oorzaak(dikwijls frustratie):pak de oorzaak aan aub
hopelijk komt er een gelijkaardige uitzending over de belgische psychiatrische klinieken,hoewel er daar wel een medisch ‘veto’ zal weerklinken;dan maar met getuigenissen van mensen die er werden in gestopt,bv ex’-depressie’-patiënten(depressie is Newspeak voor verdriet,draaglast die groter wordt dan draagkracht en daarvoor sluit men je ook op!),ik ben mentaal zéér gezond,altijd geweest ,en wil komen getuigen over ‘een verblijf’in zo’n ‘instelling’,medisch wordt dat ‘therapie’ genoemd,in realiteit gewoon mensonterend(zonder te willen veralgemenen)V. - Feb 22, 2009 at 22:16

Prison complet- Knappe reportage, ik ben studente Criminologie, ik word dus dagelijks met mijn neus op deze feiten gedrukt. Ik ben blij dat de deur naar een debat wordt opengezet. Proficiat aan de redactie, Dirk Leestmans en Mark De Visscher om dit thema aan te pakken.
Alleen is het jammer dat niet àlle aspecten worden aangereikt, zoals de criminologe van de VUB probeerde aan te reiken.
In dat geval was de reportage een mooie aanleiding waar veel dieper op moet worden ingegaan.
vb zoals in de reportage gezegd -Meer gevangenissen bouwen = een oplossing? Deze zitten meteen terug vol.(zie het Amerikaanse systeem) Het probleem bij de wortels vatten..
Het is dus zéker en vast een debat waard, (!!!!) en ik kan een boek aanraden:
(het voorbeeld: het Amerikaans systeem) “STRAF DE ARMEN.‡ om een beter zicht te krijgen ‘waarom, hoe, wie, wat, wanneer’. Aanrader!!

Proficiat nogmaals,

Lieve groet
V.Van oudheusden - Feb 22, 2009 at 22:14

Als het over gedetineerden gaat, dan is er geen creativiteit, zeker niet vanuit de minister van Justitie. Kan hij het niet voor elkaar krijgen om bij voorbeeld snel een tijdelijke gevangenis te bouwen. Dit door stevige containers te halen bij de haven van Antwerpen? Deze zijn namelijk vrij eenvoudig om te vormen tot cellenblokken voor gedetineerden en menswaardiger dan de situatie die nu in Vorst en andere plaatsen heerst.
met vr. groet: C.van Oudheusden.Hans - Feb 22, 2009 at 22:14

Ik keek uit naar dit programma. Ik had ook verwacht dat er meer over de spanningen onderling en de tijdsbesteding van de gedetineerde getoond zou worden. (Er waren werkenden werd even vermeld) Waarom kwamen er zo veel Belgen aan het woord. Men hoort vaak zeggen dat er meer allochtonen in de gevangenis verblijven. Werd dit ‘bewust’ verdoezeld of ben ik gewoon verkeerd geïnformeerd? Graag zou ik hierover een betere kijk krijgen via één of andere reportage.Dekeyser - Feb 22, 2009 at 22:13

Mooie reportage voor een maatschappelijk minder mooie omgeving. Dat mensen van hun vrijheid worden beroofd heeft als oorzaak de fouten die ze maakten. Niets en niemand anders dan henzelf zijn de oorzaak. Nieuwe cellen bouwen is nodig als je deze reportage hebt gezien of het gevangenis leven van dichtbij kent. Doch cellen alleen zullen niet voldoende zijn. Vele oorzaken, misschien wel allemaal, zijn terug te vinden in onze maatschappij. Kan je het iemand kwalijk nemen als hij steelt omdat hij honger heeft? Hoe raakt men zo diep. Een notaris zoon wordt notaris, allen kennen we deze uitdrukking. Wordt het eens niet tijd dat we de kern van de oorzaak aanpakken. de maatschappij zelf. Hoe kan men zich inleven in het wel en wee van een individu die in de maatschappij niet meer mee telt? De kern van het probleem ligt, volgens mij en begrijp me niet verkeerd, bij de opvoeding, bij het onderwijs. Moesten we allen een huis met een “t‡ hebben, een thuis, dan waren tal van problemen van de baan. Mocht er in het onderwijs rekening gehouden worden met alle leerlingen van de klas, hoe moeilijk sommigen zich ook zouden gedragen, dan waren tal van problemen van de baan. Mochten ouders en familie bergijpen en aanvaarden dat twee kinderen, twee verschillende opvoedingen vragen, dan waren tal van problemen van de baan.
Verder wens ik eenieder die zich inzet voor een aangename samenleving met respect voor elkaar een fijne avond.Philip Beyaert - Feb 22, 2009 at 22:09

Wat is er gebeurd met de vroegere legerkazernes ? De dienstplicht is toch al jaren afgeschaft. Bestaat er geen mogelijkheid om daar eventueel gedetineerden in onder te brengen, mits de nodige aanpassingen natuurlijk ?deconinck steve - Feb 22, 2009 at 22:08

Ik ben student maatschappelijk werk.
Een schande gewoon; te weineg begeleiding zowel binnen als voor later buiten. Ik heb zelf mensen gekend na zeer lange celstraf na paar keer zitten ook hun straf helemaal uit om opvolging justitie te ontwijken , komen dan buiten na bv 8 jaar ze komen buiten in een veranderde wereld met euros enz..er word niks meer geregeld voor hun en sterven dan toch maar liever na een tijdje. beter bij lange straffen begeleiding bv laatste jaren naar huisvesting en opvolging!!!
Mensen met drugproblemen horen ook niet in cellen zonder begeleiding vind ik ..maar wie ben ik ? Groeten uit Ieper !croisy annick - Feb 22, 2009 at 22:07

mijn vriend zit momenteel in de gevangenis van Antwerpen in voorarrest. Het is schandalig in welke omstandigheden zij inderdaad zitten, maar het is nog schandaliger hoe de bezoekers worden behandeld bij het inchecken, de lange wachttijden om uiteindelijk amper drie kwartier (als je geluk hebt) je geliefde of iemand van je familie of vrienden te zien krijgt. Eerste maand achter glas (5 x per week), waar geregeld de microfoon niet van werkt, dus je haast niet kan communiceren of daarna tafelbezoek (nog maar 3 x per week) in een ruimte waar 8 tafeltjes haast op elkaar staan (dus privacy heb je niet). Ik heb meegemaakt dat bij kinderbezoek mijn stiefdochter van toen 15 bij het fouilleren haar private delen werden aangeraakt. Bij klacht hiervan wordt je gewoon weg gelachen en maken ze je het nog moeilijker om te bezoeken (nog langere wachttijden of geen plaats meer ). Eigenlijk wordt je meegestraft, ook al hebben wij niets misdaan. Ronduit frustrerend en heel stresserend.

...& Het hoeft hier waarschijnlijk geen al te grote uiteenzetting dat de reacties op deze Panorama-reportage nogal zeer uiteenlopend waren. In dit geval durven we zelfs te zeggen dat ze ~toch zeker in vergelijking met wat we aan reacties bij sommige kranten terug vinden~ nogal zéér genuanceerd zijn...

Maar opvallend is, dat ook hier we niet echt reacties te zien of te horen krijgen van het aldaar werkende personeel &/of van mensen die van dicht of ver bij dat penitentiare systeem betrokken zijn. Volgens ons hebben deze insiders daarrond méér dan genoeg zaken te vertellen & kunnen zij op de koop toe, waarschijnlijk ook nog eens een pak zinnige suggesties doen... Volgens ons kan men dus ~daar alleen al rond~ vrij gemakkelijk een tweede Panorama-uitzending in elkaar steken. 't Zijn trouwens net dàt soort uitzendingen van Panorama, die ons Belgen duidelijk maken wat men in ons pan wil draaien aan "Justitiele Hervormingen"[*] !! Kortom die ons vervolgens nog meer inzicht in deze ganse problematiek zouden kunnen geven !!

----------
[*] Een trilogie : 1. Hoe het momenteel is... 2. Wat men er wilt van maken... 3. Het betere & andere alternatief
----------

Mààrrr helaas... we hebben het hier al eens gezegd & we herhalen het nogmaals, deze mensen zijn & blijven jammer genoeg buiten beeld, omdat zij gebonden zijn aan "zwijgplicht" inzake wat ze ter plaatse zien & meemaken... & Meer méér nog worden hun inzichten door de hoge piefen niet echt op prijs gesteld !!

Maar, goed als we zijn, geven we u nog even een reactie op deze Panorama-uitzending, maar ditmaal eentje geuit via het TV-BLOG van De Standaard...

...

TV-BLOG

zondag 22 februari

Panorama


‘Waar is dit gefilmd? In Turkije of zo?’ Mijn kinderen kijken met grote ogen naar gevangenen die met drieën in één cel zitten waarbij de ene op een matras op de grond moet slapen terwijl de andere voor zijn ogen zijn behoefte op een emmer doet. Nee, dit is niet Turkije, maar de gevangenis van Vorst, België dus.

Journalist Dirk Leestmans is gaan filmen in de gevangenissen van Vorst en Antwerpen, waar de overbevolking het grootst is. In heel wat cellen zitten ze met 3 waar er plaats is voor één.

Maar dat is nog niet het meest schokkende, wel de onhygiënische omstandigheden waarin de gevangenen hun dagen moeten doorbrengen. Ze moeten hun afwas doen in dezelfde wasbak als waar ze zich in wassen. Een toilet is er niet, alleen een emmer. Die staat aan de enige kleine tafel in de cel. Er is niet eens een kamerscherm. ‘We hangen dan maar een deken over de tafel’, zegt de gedetineerde. Ze moeten de emmer zelf twee keer per dag gaan ledigen. De jongen in de reportage kan er nog mee lachen: ‘Ga maar wat achteruit voor de stank’, zegt hij tegen de reporter. Ik moet kokhalzen bij het zien van de beelden alleen al.

Bij de geïnterneerden is de situatie zo mogelijk nog erger. Ook daar met drie op een cel, één van hen raaskalt maar wat. ‘Een psychiater zou het hier niet uithouden’, zegt een van de drie.

In de Belgische gevangenissen is er plaats voor 8.500 mensen, maar vandaag zitten er 10.137 gevangenen, bijna zoveel als het record van begin december. De beelden en cijfers verbazen me niet. Tien, vijftien jaar geleden werden dergelijke beelden ook al uitgezonden. De VN maakt al jaren negatieve rapporten over onze gevangenissen. Met de regelmaat van de klok verschijnen er persberichten dat de cipiers staken omdat de overbevolking nu ‘echt’ onhoudbaar is.

Maar de minister van justitie belooft nu ‘echt’ beterschap. Hij wil 7 nieuwe gevangenissen bouwen, zodat er uiteindelijk plaats zal zijn voor 10.000 gevangenen. In de reportage wordt terecht de vraag gesteld of dat genoeg zal zijn, want heel wat gevangenisstraffen worden nu niet uitgevoerd. En ondanks dit oneerlijke systeem zijn er vandaag toch al meer dan 10.000 gevangenen. Maar goed, als die 7 nieuwe gevangenissen er zijn, dan is dat al een hele stap. Vraag is alleen: wanneer?

Want als de Panorama-uitzending iets miste, was het wel het antwoord op de volgende vraag: al 20 jaar is iedereen die iets met justitie te maken heeft het er over eens dat heel wat gevangenen in mensonwaardige omstandigheden hun straf moeten uitzitten. Omdat ze met te veel op één cel zitten en omdat de infrastructuur totaal verouderd is. En al 20 jaar wordt er nauwelijks iets aan gedaan. Hoe kan dat? Waarom gaat het niet vooruit? Een antwoord op die vraag had de verontwaardiging bij de kijker pas echt ten top gedreven.

Inge Ghijs

Panorama, Canvas, zondag 22 februari om 20.10 uur

De Standaard Weblog om 21:56

BRON : http://standaard.typepad.com/

...

De reacties die we daar op het TV-blog van De Standaard te lezen kregen hebben we echter niet overgenomen, wat niet meteen betekent dat ze ook niet interesssant zijn om gelezen te worden... 't is dat u het maar weet ! *GRIJNS*

...We laten verder Dirk Leestmans ook nog eventjes aan het woord in Humo :

...

22/02/2009 - 08u00

Panorama: Prison complet

Door (fvd),


U hoeft geen ervaringsdeskundige te zijn om te weten dat de Belgische gevangenissen genoegzaam overbevolkt raken, daar valt genoeg over te lezen in de krant. Maar hoe schrijnend is de toestand nu werkelijk? Dirk Leestmans trok voor 'Panorama' naar de gevangenissen van Antwerpen en Vorst, sprak er met directeurs, gedetineerden én minister van Justitie Stefaan De Clerck, en kwam terug met een beklemmend gevoel in de borststreek en - don't ask - een hompje zeep stevig in de handpalmen geklemd.

DIRK LEESTMANS «Het was vrij schokkend om met eigen ogen te zien hoe onze gevangenen precies vastgehouden worden: 23 uur per dag in een kamertje van 8 vierkante meter, met drie mensen wier gezelschap ze per definitie niet zelf gekozen hebben. En dan is zeker Vorst nog sterk verouderd ook. In sommige vleugels is er nog altijd geen lopend water en moeten mensen op een emmer naar het toilet.»HUMO Een beetje cynische kijker zal zeggen: 'So what? Het zijn gevangenen, die moeten we toch niet in de watten leggen?'

LEESTMANS «Die reactie kennen we natuurlijk. Maar je mag niet vergeten: de straf die een rechter feitelijk uitspreekt is vrijheidsberoving. Dat betekent niet dat je daarbovenop nog eens op water en brood moet leven. Of geen recht zou hebben op degelijk sanitair.

»Antwerpen en Vorst zijn ook arresthuizen: de overgrote meerderheid zit er in voorarrest - hun schuld is nog niet eens bewézen! Het lijkt me zeer bedenkelijk voor een geciviliseerd land als België dat die mensen op die manier op hun proces moeten wachten.»HUMO Er zijn dan ook steeds meer gedetineerden die ertegen in opstand komen.

LEESTMANS «Ja, maar - het was een gevangenisdirecteur die me daarop wees, en ik vond dat zeer wijs van die man - de gedetineerde die níét revolteert is misschien nog veel schrijnender. Want je hebt ook mensen die berusten in hun lot, en 23 uur per dag op hun bed vegeteren. Je weet nooit wat er in hun hoofd omgaat, en dus weet je ook niet wie je achteraf weer op de maatschappij loslaat. Een mens zou zich voor minder vragen stellen over het nut van gevangenisstraffen als ze op deze manier uitgevoerd worden.»HUMO Minister De Clerck wil tegen 2012 genoeg plaats voor 10.000 gevangenen, tegenover 8.500 nu. Zal dat de nood lenigen?

LEESTMANS «Om te beginnen moet je je afvragen of die plannen ook echt gerealiseerd zullen worden, maar goed. De Clerck vertelt er ook niet bij dat dat getal van 10.000 zo laag is door een aantal zeer bedenkelijke maatregelen. Wie veroordeeld wordt tot zes maanden of minder, moet daar geen minuut van uitzitten. Straffen tot drie jaar worden bijna automatisch tot één derde teruggebracht, en ze worden ook nog eens vaak thuis uitgezeten met een elektronische enkelband. In werkelijkheid zijn er dus veel méér gedetineerden dan 10.000, en is zijn plan nu al achterhaald.»

BRON : http://www.humo.be/

...

...& eventjes in Knack...

...

20.10 - Canvas

Panorama: Prison Complet

door Eef Verbeke

De storm rond de documentaire over Karel Van Noppen is nog maar net gaan liggen of programmamaker Dirk Leestmans heeft al een nieuwe kritische reportage klaar. Deze keer ging hij een kijkje nemen in de gevangenissen van Antwerpen en Vorst. Door getuigenissen van gedetineerden, personeel en directie kaart hij het probleem van de overbevolking aan. 'België heeft een capaciteit om 8500 gevangenen op te vangen, maar telt er 10.000', vertelt Leestmans. 'Dankzij kunstgrepen wordt dit aantal gereduceerd, maar dat biedt geen echte oplossing.'Wat mogen we van 'Prison complet' verwachten?

Dirk Leestmans : Met de documentaire wil ik een beeld schetsen van de afschuwelijke omstandigheden waarin gevangenen leven. Vaak moeten ze met drie in een cel van 8m2 samenleven, en dat 24 op 24 uur. Ze mogen hun celgenoten niet kiezen waardoor er ondraaglijke situaties ontstaan. De infrastructuur is verouderd en sommigen slapen op een matras door een tekort aan bedden. Echt schrijnend. Met de docu wil ik een antwoord geven op vragen als 'Hoe worden de uitgedeelde straffen in praktijk uitgevoerd?' en 'Is het plan om tegen 2012 10.000 extra plaatsen te creëren realistisch?'.Hoopt u dat 'Prison Complet' de ogen zal openen?

Leestmans : Iedereen is al twee decennia op de hoogte van de overbevolking, maar in de praktijk verandert er niets. Ik kan daar zelf niets aan doen, maar ik kan wel op een reactie hopen. De toestanden die ik in de gevangenissen gezien heb, waren zo schokkend. Ik denk dat het ook zo in de documentaire zal overkomen.Vanwaar de interesse in deze problematiek?

Leestmans : Ik ben voor mijn werk al vaak in gevangenissen geweest en wat ik daar zag, vond ik vreselijk. Akkoord, die mensen hebben strafbare feiten gepleegd, maar er zou ook naar de uitvoering van de straf moeten worden gekeken. Dat gebeurt nu niet. Het is niet omdat de gevangenissen er pragmatisch mee omspringen dat het probleem van de baan is.

De overbevolking is een heel belangrijke schakel in de keten van justitie. Als je weet dat een celstraf van zes maanden niet uitgevoerd wordt, straffen van één tot drie jaar tot een derde gereduceerd worden en zelfs door elektronisch toezicht vervangen worden, dan stel ik mij toch ernstige vragen.

BRON : http://www.knack.be/

...

...& tot slot willen wij u ook nog een ander stukje laten lezen, overigens een zéér zinnige beschouwing dat we als commentaar over deze Panorama-uitzending vonden :

...

jeudi 26 février 2009

Overvolle gevangenissen, ondermaatse remedies

door Luk Vervaet


Na de recente reportages van TV Oost-Vlaanderen over de gevangenis van Dendermonde en RTBF over Vorst, liet Canvas in Panorama met « Prison Complet » van journalist Dirk Leestmans een nieuwe alarmkreet horen over de overbevolking in de Belgische gevangenissen. Officiële cijfers : 10137 gevangenen voor 8422 plaatsen. De klachten en de wanhoop spraken in de drie reportages dezelfde taal : ‘middeleeuws’, ‘onmenselijk’ ; gevangenen die gestapeld worden als in een entrepot ; 3 gevangenen voor een cel van 1 of 2, met geen bed voor de derde, maar een matras op de grond ; emmers als sanitair ; 23 op 24 uur op cel ; de hel van de psychiatrische annexen.

Wie keek zag een omgeving van geweld, met geroep en getier, een vechtpartij per dag, opsluiting in naaktcellen voor wie onderling slaags raakt of een andere bedreigt. In de uitzending ging het er dan allemaal nog beleefd aan toe. Wat we bijvoorbeeld niet zagen waren de gewelddadige interventies van cipiers tegen gevangenen bij wie de stoppen doorslaan, iets wat kan eindigen met de dood, zoals gebeurde in Lantin in 2003 of in Vorst in 2006. Bijna iedere geinterviewde directeur of gevangenisbewaker sprak zijn verwondering uit over het feit dat de boel nog niet ontploft was. Het zou diegenen die de wet Lejeune willen afschaffen (met zijn mogelijkheid om vrij te komen na een derde of na twee derden van de straf), moeten doen nadenken : voor mij is het immers die wet die de gemoederen (voorlopig) in bedwang houdt.

Wie keek zag geen bankiers of blauweboordcriminelen op het scherm, maar een hoop menselijke ellende uit de volksklasse (met een oververtegenwoordiging van mensen van migrantenorigine en illegalen, van armen, ongeschoolden, rebellen, mentale zieken, waarvan de meesten voor de maatschappij sociaal dood zijn verklaard). Wie we niet zagen waren de families van de gedetineerden en de naar schatting 15000 kinderen met een vader of moeder in de gevangenis. Hun situatie is niet alleen materieel erg moeilijk ; psychologisch delen zij mee de cel van iemand die onder die onmenselijke voorwaarden opgesloten zit.
« Prison complet » ging ook in op de redenen van de overbevolking met als belangrijkste : de verlenging van de straffen. Men zou er kunnen aan toevoegen : de groei van de gevangenispopulatie die gelijk is opgegaan met de economische crisis (in 1973 waren er in België 5000 gevangenen) ; het ontstellend hoge cijfer van mensen in voorlopige hechtenis, omdat wij nu eenmaal willen dat iedereen die aangehouden wordt ook onmiddellijk in de gevangenis verdwijnt ; de achterstand van de strafuitvoeringsrechtbanken ; het afschaffen van de gratieverlening. Samen met vele andere collega’s die werkzaam zijn in de gevangenissen en die vaak al jaren roepen in de woestijn, kan ik alleen maar de journalisten, de gevangenisdirecties, de criminologe Kristel Beyens, het personeel en de gevangenen die de reportages mogelijk maakten en het aandurfden gefilmd te worden, dankbaar zijn voor hun getuigenis. Misschien kan het helpen om de tolerantie in onze samenleving voor het onaanvaardbare en het onmenselijke, die zich sinds jaren heeft geinstalleerd rond de gevangenissen, voor een stuk te doorbreken. Misschien kan het helpen om de roep naar steeds meer en langere straffen wat te bedaren. Het is immers duidelijk dat zonder signaal of, in deze electorale tijden, zonder ‘de stem’ van de publieke opinie er weinig zal veranderen.

De centrale vraag die door de reportages wordt opgeworpen is natuurlijk : wat doe je aan de overbevolking ?
Op Kristel Beyens na was het antwoord eensluidend : we moeten naar een drastische vernieuwing en uitbreiding van de gevangeniscapaciteit. Het Masterplan voor de gevangenissen 2008-2012 voorziet de creatie van 2.552 nieuwe plaatsen. De nieuwe minister van justitie wil Sint-Gilles, Vorst, Berkendael, Dinant, Namen, Antwerpen en Merksplas sluiten en tegen 2015 zeven nieuwe gevangenissen bouwen. In plaats van Vorst, Sint-Gillis en Berkendael zou er één pentitentiair centrum komen op de site waar nu de Nato is gevestigd. Over het realisme van zo’n plan zei minister Declerck : « Als ik zeven bruggen kon bouwen als burgemeester, dan kan ik ook zeven gevangenissen bouwen als minister ». De vergelijking met de bruggen is goed gekozen. De geforceerde bouw van nieuwe gevangenissen en cellen wordt in deze tijden van crisis gezien als een economische piste voor tewerkstelling : het betekent volop werk voor de bouw, vast werk voor meer bewakers, gegarandeerde contracten voor de toeleveranciers. Maar een « oplossing voor de overbevolking en voor de onmenselijkheid van het gevangenissysteem » is het zeker niet.

Vooreerst is er de vaststelling dat de explosie van de gevangenispopulatie geen Belgisch, maar een Europees fenomeen is. Nemen we Nederland : tussen 1950 en 1975 stond het land bekend om zijn bijzonder lage opsluitingsgraad ; nu is de gevangenispopulatie er verviervoudigd ! In Frankrijk werd in 2008 het recordcijfer van 63 838 gevangenen bereikt voor 50 807 plaatsen. In datzelfde jaar pleegden er 112 gedetineerden zelfmoord. In Griekenland zijn er 12000 gevangenen voor 7500 plaatsen. De helft van die 12000 gevangenen ging er op 8 november laatstleden in hongerstaking om te protesteren tegen de opsluitingsvoorwaarden en de strafuitvoeringsmodaliteiten. De gevangeniscapaciteit op het oude continent bleek onvoldoende bestand tegen het Amerikaanse model van massale en langdurige opsluiting (zeven miljoen gevangenen in de gevangenis of voorwaardelijk vrij), dat sinds een twintigtal jaar oprukt in Europa. De huidige plannen voor uitbreiding van de gevangeniscapaciteit voor volwassenen, van jeugdgevangenissen voor jongeren, van gesloten centra voor asielzoekers… is een verderzetting van deze Amerikaanse weg. En net als in Amerika geldt de regel : van zodra de gevangenissen open zijn, zullen ze ook vol zitten, zonder daarom voor een veiliger maatschappij te zorgen.

Ten tweede is het argument dat moderne gevangenissen « menselijker » zijn dan de oude er geen. Na de uitzending op Canvas zapte ik naar National Geographics voor een uitzending onder de titel « America’s hardest prisons ». Daar, in de Amerikaanse supermax prisons, geen overbevolking, maar een bijna medisch cleane cel per persoon. Maar wel een oord waar men als gedetineerde even, zoniet meer, waanzinnig wordt, maar dan van de eenzaamheid, de permanente electronische monitoring en fouillering, de dubbele stalen deuren, de wandeling in totale afzondering. Het zou goed zijn moesten de journalisten na het thema van de overbevolking doorgaan op hun elan en reportages zouden maken over de moderne gevangenissen. Men hoeft er maar het laatste boek van aalmoezenier Philippe Landenne op na te lezen « Peines en prison : l'addition cachée » over de supermoderne gevangenis van Andenne om ook in België de horror van dat soort gevangenissen te begrijpen.

De overbevolking biedt precies de kans om te kiezen voor een andere weg. Hoe ?

Vooreerst zou men kunnen beginnen met gevangenen vrij te laten : de oude mensen, de gehandicapten en zieken, de vrouwen… die in de gevangenis zitten, en die geen enkel maatschappelijk gevaar vormen. Men zou de psychiarische annexen kunnen sluiten en de patienten overbrengen naar echte medische instellingen, waar ze de zorgen krijgen die ze nodig hebben. Men zou de delinkwentie die verbonden is aan druggebruik kunnen behandelen in gespecialiseerde drugcentra.

Ten tweede moeten we in plaats van in gevangenissen te investeren kiezen voor maatschappelijk investeren in scholing, werk, woonst, medische zorg en preventie.

Ten derde door de gevangenis radikaal naar de achtergrond te duwen in het strafbeleid en alleen te bestemmen voor een infieme minderheid van gevaarlijke criminelen. Voor alle anderen moet er werk gemaakt worden van alternatieven door strafvervangende projecten op te zetten. De bekwame mensen en de alternatieve projecten zijn er, alleen krijgen ze geen of onvoldoende steun van de overheid.

Het zijn menselijke maatregelen die zouden beletten dat België nogmaals door Europa zal veroordeeld worden wegens onmenselijke behandeling van zijn gevangenen. Maar het is ook de enige weg om echt de spiraal van de delinkwentie te doorbreken. Wie « Prison Complet » zag, begrijpt hoe de huidige gevangenis alleen maar meer en ergere delinkwentie produceert.

BRON : http://lukvervaet.blogspot.com/

...

Voilà we zijn dus niet de enigsten met die mening of een variante daarvan !!...

De ganse onhoudbare & onleefbare situatie die er momenteel in onze Belgische Gevangenissen heerst, werd zo onder andere ook nog eens door de Mensenrechtencommissaris Hammarberg in de verf gezet & aangeklaagd na 'n 4-daags durend bezoek vorig jaar in december 2008 aan ons mooie Belgistan aan de Noordzee... & Wat de Heer Hammarberg hierover schreef & zei, dat gaan we dus bij deze ook niet meer herhalen, want dat werd reeds door ons aangehaald in onze beschouwing "The Belgian Prison Factory - Inc." - PART III - Human Rights & Belgistan ?!... Uh ?!... Qué ?!... van 22 december 2008, dewelke u via de link ter plekke kunt nalezen...

U mag ten andere gans de beschouwing PART III als extra-literatuur aanzien voor wat we hier nu in dit schrijfseltje komen te vermelden & te schrijven... Waarmee we maar willen zeggen dat er ècht wel véél méér aan de hand is dan dat u in zo'n reportage als die van Panorama kunt zien & horen !! We zouden zelfs zo ronduit cru durven te stellen dat het overgrote deel van de horrorverhalen uit het "Intra Muros" van onze Belgische Gevangenissen de buitenwereld niet eens bereiken !!

...

09-03-2009 om 19:02 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Gevangenissen & detentieInhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!