Onderwijskrant
Conserveren en vernieuwen in coninuïteit
Inhoud blog
 • ZILL-kopstukken katholiek onderwijs willen af van klassieke leerinhouden per leerjaar en van klassieke methodes/handboeken per leerjaar!???
 • Prof. Jan Masschelein op Leuvens Metaforum: eens te meer karikatuur van vigerende (zogezegd kapitalistisch, marktgericht) onderwijs en beleidsverklaring minister Weyts & pleidooi voor hun vage en utopische 3de weg: de school als vrije tijd zoals zogezegd
 • Onze kritiek op beleid van duo Vandenbroucke- Van Damme terecht, en niet overdreven Dirk, praktijkmensen luisterden wel massaal en gingen akkoord!
 • Twitterdebat gisteren n.a.v. interview met Dirk Van Damme over kennisrelativisme, niveaudaling, ...
 • Hemels & verlossend 'pool-steronderwijs' straks in het GO! - Het zoveelste nieuwe-school-project
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  08-05-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.8 mei:Memorabele en krasse uitspraken van J.Th Strauven, Vlaamsgezinde hoofdinspecteur lager onderwijs in 1941, op het moment dat het er uitzag dat Duitsland de oorlog zou winnen

  Naar aanleiding van 8 mei

  Memorabele en krasse uitspraken van J.Th Strauven, Vlaamsgezinde hoofdinspecteur lager onderwijs in 1941, op het moment dat het er uitzag dat Duitsland de oorlog zou winnen, in de brochure: Schets eener hervorming van de Volksschool op Vlaamsch-Nationalen Grondslag.

  Het standpunt van een intelligente onderwijsman als Strauven kan ons wellicht helpen om de collaboratie beter te begrijpen. Is er ooit aandacht besteed aan de opstelling van Strauven destijds? Namen velen daar in 1941 aanstoot aan?

  Strauven was na WO-I een actief lid van de Vlaamsche Opvoedkundige Vereeniging en schreef in 1933 een lange en leerrijke bijdrage over de bedenkelijke toestand van het Vlaams onderwijs in de brochure “De opvoedkundige Beweging in Vlaanderen na den Oorlog.”

  De zakelijke toon van deze bijdrage staat in schril contrast met wat hij in 1941 schreef. In 1933 betreurde Strauven wel tussendoor de ‘verfransching’ van het onderwijs: “Aan Brussel en aan den Brusselschen geest hebben wij het te wijten, dat de Vlaamse volksschool in ’t verleden werd dienstbaar gemaakt aan de verfransching.. wij hebben aangetoond dat voor de meerderheid onzer volkskinderen de leertijd slechts vier of vijf jaar bedroeg, en niettemin stelde men aan de volksschool den eis dat ze naast de moedertaal ook het Fransch zou onderwijzen?”

  Ik citeer nu verder uit de brochure van 1941, niet zozeer de passages over hervormingen die volgens Strauven broodnodig waren op alle niveaus van het onderwijs, maar Strauvens politieke ideeën, zijn nationaalsocialistische visie. We schrokken wel even bij het lezen van zijn krasse uitspraken, zijn antisemitisme inbegrepen.
  ---------
  “De Vlaamsche strijd was vroeger een bijna hopelooze strijd … Nu is het uur der bevrijding aangebroken. Thans zijn we ervan overtuigd dat het uur der bevrijding waarover Dosfel sprak, dat uur, welk beslissend is voor de toekomst van een volk en dat slechts éénmaal komt, voor ons is aangebroken. … Dat het vroegere regime ten doode was opgeschreven bleek ook uit zijn machteloosheid. Er bestond geen Belgische ziel, geen Belgisch nationaal gevoel. Machteloos was het regime! Het parlementarisme en de zoogenaamde democratie hadden zichzelf ondermijnd. Zóó was ongeveer den toestand toen den oorlog uitbrak.

  …Tegenover de Westersche inzinking rees de kracht op van de jeugdige Duitsche weermacht, die al het vooze en verdorvene deed ineenstorten en verdwijnen. De nazi-soldaat was echter meer dan een overwinnaar, hij was de drager van de groote revolutionaire gedachte, die hem kracht en vertrouwen schenkt, een onbeperkt vertrouwen in den ‘Führer’ en een allesoverwinnend geloof in de bestemming van het Groot-Duitsche rijk.

  De nazi-soldaat betoonde zich korrekt, hoffelijk en dienstaardig: hij bleek een opvoeding te bezitten, waarvan onze volksjongen tot heden gespeend bleef. …

  De krachtideeën waarvan het Duitsch nationaalsocialisme en de corporatieve inrichting van den Staat naar Italiaansch model hun dynamisme aan ontlenen, zijn overigens in hoofdzaak dezelfde : autoritair leidersbeginsel in dienst van de Volksgemeenschap en volledige verantwoordelijkheid der leiders, ; de arbeid rijkste bron van volkswelvaart, de familie als grondslag van de maatschappij, verdediging van de volksgemeenschap tegen alle sloopende en ontbindende krachten: individualisme, egocentrisme, Jodendom, vrijmetselarij, veredeling en versterking van het ras.

  De waarde van deze ideeën hangt af van de verwezenlijking door sterke persoonlijkheden en volgens de aard van het eigen volk en land. De massa moet geleid en gericht worden; slechts wanneer ze tot erkenning is gekomen van het voor haar verwezenlijkte goed, dan wordt de volksmacht de stevige basis waarop het nieuwe regime berusten kan. Dit stadium hebben we nog niet bereikt, maar in het Reich is gebleken hoe machtig een volk wordt, dat eendrachtig en met volle overgave zijn ‘Führer’ volgt. We weten thans nog niet welk toekomstig statuut van ons land zal zijn; wat we echter weten is dat Vlaanderen en gansch Dietschland van Germaanschen bloede zijn, maar ook dat ze een eigen volk vormen met een eigen lotsbestemming en eigen kultureele toekomst.

  Zoals ook dr. Victor Leemans zei stelt Volksopvoeding zich ten doel al de volksgenooten te vereenigen, die in een door den staat erkende onderwijsinrichting, medearbeiden aan de vorming van de Vlaamsche jeugd tot waardevolle en bewuste Vlamingen. Zij staat op volkschen en nationaalsocialistischen grondslag. Daaruit volgt dat het wezen en de organisatie van het huidig onderwijs in grooten deele zullen moeten herzien worden. Dit kan niet het werk zijn van de huidige administratie. Deze administratie is het werktuig van het vroeger regime. In het verleden stond ze , wat althans de hoogere instanties betreft, onder liberaal-socialisten invloed en werkte de denationalisatie in de hand. …

  We zullen in deze brochure gen volledig plan uitstippelen van de organisatie. Dit plan ligt ter studie, het wordt met angstvallige zorg onderzocht en overwogen en zal worden bekend gemaakt, wanneer het gunstige uur zal zijn geslagen.
  … Ik herinner ten slotte aan het mooie woord van onzen grooten en edelen priester-dichter Cyriel Verschaeve, dat hij uitsprak bij de openingsplechtigheid van de kultuurraden: “Er zijn nieuwe tijden in aantocht. Der Tag geht auf von Orient.” Hoe zouden wij naar dien dag niet keren en dus bruggen bouwen die noodig zijn? Voorwaarts schouwen is levenseisch en kultuurdaad. Deze beschouwingen bij den aanvang deze studie acht ik noodzakelijk omdat het meer dan ooit van belang is het standpunt te bepalen, waarop wij ons stellen bij het onderzoek naar de hervorming van ons Vlaamsch onderwijswezen.

  Onderwijs op nieuwe banen

  In die brochure tekent Strauven uitvoerig de contouren uit voor een onderwijs op nieuwe banen. We beperken ons hier tot enkele passages.

  … Zo moet de komende volksschool ten dienste staan van de nationale opvoeding en dus steunen op politieke beginselen. Het vroegere neutralisme heeft voor goed afgedaan. … Het algemeen belang primeert alle tegenstrijdige persoonlijke voorrechten en belangen. Ook het belang van de familie als grondcel de maatschappij moet worden erkend. … De opvoeding moet op nationaalvolkschen grondslag worden gebaseerd. Er moet worden gestreefd naar een gemeenschapsschool op nationaal volksche basis. Het autoritaire beginsel wordt voorpgesteld bij de leiding en regeling van het volskonderwijs. Het gansche opvoedingsstelsel is gericht naar den leiding van den Vlaamsch nationalen en volksverbonden mensch. Elke denationalsiatie beteugeld en alles wat de ontaarding en verbrokkeling in de hand kan werken.

  Buiten het domein van de godsdienstige opvoeding met men het belang erkennen dat de zorg voor het onderwijs in handen is van de gemeenschap. Dit onderstelt dus een definitieve opruiming van de zogenaamde grondwettelijke vrijheid van onderwijs, welke eenieder toelaat onderwijs te geen in wat en hoe het hem lust. … Dat is het leidende principe dat moet aanvaard en doorgevoerd worden, omdat de zogenaamde democratie noodlottig en machteloos is gebleken om de welvaart, de orde, het levensonderhoud van de menschen en de kracht van het volk te verzekeren – het autoritaire beginsel moet centraal staan.

  Minder intellectualisme, meer karaktervorming

  Overdreven intellectualistische neigingen moeten plaats ruimen voor een meer gezonden socialen zin. De overschatting van de rede was kenschetsend voor de voorbije eeuw. Krachtdadige leiders, fascinerende volksopwekkers om theorieën in daden om te zetten, die treft men zoo maar iedereen dag niet aan. Enz. Enz.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:Strauven
  08-05-2020, 10:27 geschreven door Raf Feys  
  Reacties (0)
  04-05-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ook experts pas binnen enkele weken te beslissen over al dan niet heropenen van de scholen
  Nog argumenten om pas binnen enkele weken te beslissen over al dan niet heropenen van de scholen Besmettingsgraad moet eerst nog gevoelig afnemen.

   Openen zoals nu gepland zal ook geen leerwinst opleveren, enkel chaos en gevaren, minder afstandsonderwijs voor leerlingen..

  . Volgens Erika Vlieghe is openen winkels op 11 mei, scholen ... nog voorlopig! Ze maakt zich blijkbaar zelf nog grote zorgen. Dus schoolbesturen kunnen hoogstens 'onder voorbehoud' beslissen. 

  En geen nadelige gevolgen voor opstarten van de economie. Integendeel: naast verder zetten van huidige noodopvang kunnen scholen ook nog kinderen opvangen indien beide ouders uit werken gaan en geen andere oplossing vinden: eerder win-win-situatie. Geen leerlingen die openbaar vervoer nodig hebben, enz. 

  Dus: eerst daling van verspreidingsgraad en gevolgen van openen van winkels en bedrijven even afwachten. 

  Gezamenlijk statement van de grote Duitse wetenschappelijke instituten
  Kies strategie met twee fasen:
   1. EERST aantal nieuwe besmettingen reduceren tot contactonderzoek weer kan. 
  2. DAARNA pas flink versoepelen, scherp monitoren en aantal laag houden. Strategien zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie: eine Stellungnahme der Präsidenten der außeruniversitären Forschungsorganisationen auf Basis von mathematischen Analysen der Datenlage 

  Benieuwd wat de Franse premier morgen zal afkondigen na massaal verzet van o.m. Franse burgemeesters die terecht weigeren die verantwoordelijkheid op te nemen.

   Ook de verantwoordelijkheid van de besturen van Vlaamse scholen is al te groot. Ik stel voor dat besturen die deze dagen besluiten om scholen te openen dit enkel doen onder voorwaarde dat zij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele fatale gevolgen. --------------- 

  Citaat uit recente brief van Wathelet aan Wilmès 

  Heropening van scholen wanneer de omstandigheden de veiligheid van kinderen, schoolpersoneel of uiteindelijk die van ouders en de rest van de bevolking niet garanderen, en dit terwijl er een nieuw virus circuleert waarvoor we dat niet doen, geen behandeling en geen vaccin hebben en hoewel dit virus ernstige ziekten of zelfs de dood kan veroorzaken, staat feitelijk gelijk aan een experiment uitvoeren op mensen, zoals Nathan Clumeck https://tinyurl.com/y8uhuoh2 erkent. 

  Een experiment op mensen dat normaliter moreel en juridisch de geïnformeerde toestemming vereist van de deelnemers. Deze toestemming is niet goed onderbouwd vanwege de onwaarheden die de regering of haar vertegenwoordigers over de situatie hebben geuit. Ouders kunnen kiezen of ze hun kinderen al dan niet naar school sturen. Schoolpersoneel kan ervoor kiezen om door te gaan of niet te werken, een keuze die niet echt vrij is als ze gekoppeld is aan het al of niet ontvangen van een loon. Maar deze keuze wordt niet aangeboden aan het deel van de bevolking dat er geen zeggenschap over heeft, al diegenen die besmet kunnen raken door besmetting op scholen. Een deel van de bevolking onderwerpen aan een dergelijke ervaring zonder hun geïnformeerde toestemming is in strijd met onze morele principes, onze wetten en de Code van Neurenberg.

   We moeten dus wachten tot de reproductiegraad sterk is gedaald. Pas binnen 3 à 4 weken zullen we dat weten De gezondheidssituatie vereist vertraging bij de uitvoering van fase 1a van het saneringsplan. Beste Madame Wilmès, beste leden van de Belgische regering en het parlement, Het regeringsdocument dat de maatregelen beschrijft die door de Nationale Veiligheidsraad van 24 april 2020 zijn genomen, geeft aan dat "de volgende data waarschijnlijk zullen veranderen afhankelijk van de gezondheidssituatie en de evolutie van het virus". Het belang van deze voorwaarde voor de uitvoering van de verschillende fasen is door mevrouw Wilmès en andere overheidsfunctionarissen herhaaldelijk publiekelijk onderstreept. 

  De beslissingscriteria voor de overgang van de ene fase naar de volgende zijn niet algemeen bekend, maar de volksgezondheidsbeginselen die als leidraad dienen bij deze beslissingen, zijn algemeen bekend. Marc Van Ranst geeft ons op 26 april via Twitter een indicatie van deze criteria: Als antwoord op @ De7deDag @ Sophie_Wilmes en @MR_officiel Als criterium voor het starten van de opheffing van de quarantaine gaat het NIET over het aantal doden (zoals verkeerdelijk in de krant stond) maar over het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen. Genoemd aantal daalt al een week niet meer en blijft hangen rond iets meer dan 200 per dag. 

  Marc Van Ranst gaf op dezelfde dag in de pers ook aan dat het nodig was dat dit cijfer onder de 100 zou dalen om te beginnen met het opheffen van de quarantainemaatregelen https://tinyurl.com/yc688kwa. Ik weet niet hoe Marc Van Ranst tot dit ronde cijfer komt, maar ik merk op dat Yves Van Laethem ons op 29 april meedeelt dat "de reproductiesnelheid van het nieuwe coronavirus in België gemeten tussen 20 en 26 april 0,79 was", https://tinyurl.com/yb7j7ped, wat aangeeft dat de overdracht van het virus ondanks de opsluiting doorgaat, zelfs als deze wordt vertraagd. Dit cijfer van 0,79 ligt zo dicht bij 1 dat er niet veel voor nodig is om weer boven de 1 te komen. 

  De reproductiesnelheid hangt af van de frequentie en de diversiteit van de contacten tussen individuen, en als de maatregelen van 4 mei ontoereikend zijn, die van 11 mei ons opnieuw boven de 1 brengen. Zodra we boven de 1 zijn, bevinden we ons terug in de fase van exponentiële groei van het aantal gevallen. Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid suggereert Dr. Drosten dat zelfs met een reproductiesnelheid van minder dan 0,2 het risico op heropleving groot is https://tinyurl.com/yawt63tg. Waarom is een reproductieratio van 0,79 te hoog? Omdat de screening- en traceringsteams niet kunnen volgen.

   In het rapport van de experts van de GEES: "zonder een uiterst effectieve tracering [...], vormt de strategie van ontsluiting of deconfinement een aanzienlijk risico op heropleving." https://tinyurl.com/yav6r7no. De regering zou een team van 2000 onderzoekers hebben samengesteld om de tracering volgens deze bron te waarborgen, maar is dit voldoende? Landen die de verspreiding van het coronavirus goed beheersen, doen dit door 33 keer meer mensen per dag te testen dan er positieve gevallen zijn - https://tinyurl.com/y8he4c63. Over de afgelopen 7 dagen hebben we gemiddeld 599 positieve gevallen (PCR) per dag, dus we zouden minimaal 19.767 individuen per dag moeten kunnen testen. 

  Dit cijfer wordt echter onderschat omdat er in de praktijk te weinig mensen worden getest. Door de cijfers van nieuwe ziekenhuisopnames van de afgelopen 7 dagen als referentie te nemen, gemiddeld 155 per dag, en te vermenigvuldigen met 5,26 (19% van de symptomatische patiënten die moeten worden opgenomen), krijgen we 816 positieve gevallen per dag, maar het lijkt erop dat België slechts een fractie van degenen die in het ziekenhuis hadden moeten worden opgenomen effectief heeft gehospitaliseerd, en een realistischer aantal zou dus kunnen verdubbelen. Vermenigvuldigd met 33 is het daarom nodig om tussen de 26.928 en 53.856 PCR-tests per dag uit te voeren, en dit naast de tests die nodig zijn om de voortgang van patiënten te volgen.

   Deze testcapaciteit kan waarschijnlijk zonder al te veel moeite worden bereikt voor de ondergrens, maar we kunnen nog lang niet het hele bereik bestrijken. Een nog beperktere factor is het verzamelen van de benodigde monsters, we zijn verre van deze capaciteit zo lijkt (<15.000 / dag). Voor tracering vereist de besmettelijkheid van het virus dat screening en identificatie van contacten op één dag worden gedaan https://tinyurl.com/y8he4c63, en er moeten 5 contact tracers per positief geval zijn, namelijk tussen 4.080 en 8.160 onderzoekers .

   Met slechts 2.000 contact tracers in opleiding is België gewoon niet klaar voor fase 1-a, die op 4 mei begint. Door de aanbevelingen van de GEES niet op te volgen om twee weken tussen elke fase te laten teneinde de impact van elke verandering op de dynamiek van besmetting te kunnen beoordelen (aangezien er een vertraging is van 10-15 dagen tussen infectie en ziekenhuisopname), garandeert u dat tijdens de volgende Nationale Veiligheidsraad op 8 mei de toename van het aantal gehospitaliseerde gevallen klein genoeg zal zijn om op 11 mei over te gaan naar fase 1-b. Deze beslissing zou de deur openen naar een golf van gevallen die we niet kunnen beheersen met onze huidige screening- en traceringsmogelijkheden (tenzij de seizoenswisseling een dramatisch effect had op de dynamiek van de overdracht van het virus, een factor waarop we heden niet kunnen rekenen).

   Onze eerstelijns zorgers zijn nu al uitgeput en getraumatiseerd, zoiets verdienen ze niet. Het komt nooit bij een arts op om tegen een patiënt te zeggen die een week na een volledige scheenbeenfractuur weer aan het werk wil: "Geen zorgen, ik haal het gips eraf, ga weer aan het werk en we kijken of het been het houdt. " België is nog niet klaar om uit quarantaine te gaan, dat is alles. Het zou een verspilling zijn van de inspanningen van de gehele bevolking om er te vroeg uit te komen, het zou dan opnieuw moeten worden beperkt en tegen hogere economische kosten. We moeten wachten tot het virusreproductiepercentage lager is dan 0,2 en het monsterverzamelsysteem, het screening- en tracingsysteem allemaal in positie hebben, elk met de vereiste capaciteit en met voldoende personeelsbescherming, we zijn er nog steeds niet! En de overheid moet chirurgische maskers kunnen aanbieden aan iedereen die economisch actief is.

   Veel armere landen kunnen dat. Waarom wij niet? Geen van de essentiële maatregelen is voldoende aanwezig: het verlaten van de quarantaine is daarom voorbarig. Mevrouw Wilmès, u was beledigd toen het woord "leugen" door Jérôme Colin werd gebruikt om enkele van de boodschappen van de regering te karakteriseren, en u antwoordde: "Leugens, er zullen er geen zijn. Er kunnen er geen zijn." Ik ben het ermee eens, die mogen er niet zijn. Het woord leugen impliceert het idee van intentie en het is een controverse die mij niet interesseert. Wat we in feite niet kunnen tolereren, zijn onwaarheden: of het nu bewust wordt verteld, de beruchte leugen, of uit onwetendheid of incompetentie doet er uiteindelijk weinig toe. Het gaat erom dat de overheid zich kan baseren op waarheden over de realiteit waarmee we worden geconfronteerd. Wat hun bedoelingen ook zijn, onwaarheden worden helaas herhaald door artsen die de stellingname van de regering vertegenwoordigen en die zichzelf een anti-wetenschappelijke visie gunnen. 

  De beslissingscriteria blijven onduidelijk, uiteenlopende meningen worden zonder debat genegeerd en deze onwaarheden worden door de media opgepakt en versterkt. Het is onmogelijk om effectief een vijand, dit nieuwe coronavirus, te bestrijden als onze informatie hierover zo gebrekkig is. Dit zijn onwaarheden die doden, om een kat een kat te noemen. Wetenschappers en artsen die niet tot de door de overheid en de media erkende deskundigenkring behoren, hebben enorme moeite om gehoord te worden. Ze bevinden zich in de absurde positie om een arts ervan te overtuigen dat een respiratoir virus via de ademhaling wordt overgedragen ..., dat het ontbreken van bewijs geen bewijs is van afwezigheid ..., en dat er in feite geen gebrek is aan bewijs, er is al het nodige bewijs in de wetenschappelijke literatuur dat het mogelijk maakt om aan te tonen dat de overdracht via de luchtwegen, transmissie door microdruppeltjes die in aerosol in de lucht zweven, de dominante wijze van overdracht van COVID-19 is. https ://tinyurl.com/y7lm33cp, https ://tinyurl.com/y8865rhp, https ://tinyurl.com/y7gctbms,https ://tinyurl.com/y8865rhp, https ://tinyurl.com/y8czgf4k, https ://tinyurl.com/uyfchvk, https ://tinyurl.com/yc8yyas4,https ://tinyurl.com/y9zlardu, https ://tinyurl.com/y8m598a2, https ://tinyurl.com/y7prwatu, https ://tinyurl.com/y8mlkr9z, https ://tinyurl.com/yax345ax, https ://tinyurl.com/tsqbx8o, https ://tinyurl.com/y9hwt8je, https ://tinyurl.com/y77lw6ov,https ://tinyurl.com/y7ebz85y, https ://tinyurl.com/v97x8x7, https ://tinyurl.com/ycsmj7zm, https ://tinyurl.com/ycxgscza, https ://tinyurl.com/uypzd8v, https ://tinyurl.com/y8e5dctf, https ://tinyurl.com/vsjswf5, https ://tinyurl.com/qnu3cjd, https ://tinyurl.com/y7m4tuaq. Als die artsen ondanks deze onvermijdelijke bewijzen nog steeds twijfels hadden over de aërosoloverdracht van COVID-19, schrijft het deontologische voorzorgsbeginsel voor dat ze moeten handelen alsof deze ziekte wordt overgedragen door aërosol. Wat ze niet doen, en bijgevolg getuigt van professioneel wangedrag dat alleen maar ernstige gevolgen kan hebben. Het is daarom gewoon onaanvaardbaar dat Yves Van Laethem in antwoord op de vraag van een journalist over de mogelijke rol van airconditioning bij de verspreiding van het virus zichzelf toestaat te zeggen: "De verspreiding van het coronavirus wordt voornamelijk veroorzaakt door grote druppels die we vlakbij ons uitademen, op een maximum van ongeveer 1m of ongeveer 1m20, althans in de klimatologische omstandigheden die we in onze regio's kennen, maar ook door de overdracht via handcontact met deze druppels. Het belang van microdruppels in de lucht is onbelangrijk voor de ziekteoverdracht zelf buiten de intensive care units, bijvoorbeeld zoals in winkelcentra en winkels die airconditioning gebruiken. In de niet-ziekenhuisomgeving is er dus geen reden om zich zorgen te maken over airconditioningsystemen." https://tinyurl.com/yb7j7ped Wanneer een dergelijke leugen als het officiële standpunt van de regering wordt gehandhaafd, is het gevolg dat er in het hele land geen publieke inspanning wordt besteed aan de essentiële inspectie van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen om ervoor te zorgen dat deze niet worden gebruikt onder omstandigheden die de overdracht van het virus bevorderen of die niet zijn aangepast om een veilige werking mogelijk te maken. De literatuur over dit onderwerp is heel duidelijk https://tinyurl.com/ybf36tp4, https://tinyurl.com/y8vsutld, https://tinyurl.com/y84ofn7f, https://tinyurl.com/ybzzle77, https: //tinyurl.com/y7ebz85y. Als deze grove fout niet wordt gecorrigeerd, wordt de tweede golf vanaf oktober gevolgd door een nog grotere derde golf, wanneer de luchtverwarmers opnieuw worden gestart en de natuurlijke ventilatie wordt geminimaliseerd. Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen hebben niet alleen betrekking op gebouwen, maar ook op alle vormen van openbaar vervoer. Het is een bron van enorme besmetting.

   Evenzo vertelt Herman Goossens ons over de overdracht van het virus door kinderen: “Kinderen zijn absoluut geen risico voor volwassenen en zelfs waarschijnlijk niet voor oudere mensen. Absoluut onwaar. Er is nog geen enkele studie die heeft aangetoond dat een kind een volwassene of oudere persoon besmet, nog geen enkele tot nu toe.” Deze verklaring van Herman Goossens is antiwetenschappelijk: zeggen dat er absoluut geen risico is op overdracht van een kind op een volwassene is niet gebaseerd op solide bewijs, maar eerder op het ontbreken van studies die deze besmettingsoverdracht zouden bewijzen.

   Er wordt opgemerkt dat het moeilijk zou zijn om epidemiologisch bewijs van deze transmissie te hebben, aangezien de scholen sinds half maart gesloten zijn. Nogmaals, gebrek aan bewijs is geen bewijs van onbestaandheid. De solide wetenschappelijke gegevens die we hebben, is dat de hoeveelheid virus in een uitstrijkje niet afhankelijk is van de leeftijd van het individu: er is geen significant verschil in de verdeling van virale ladingen bij het vergelijken van plakjes op leeftijd van kinderen en volwassenen, en dit wordt bevestigd door drie methodieken van statistische analyse https://tinyurl.com/ya3f3uap. Met andere woorden, de concentratie besmettelijk virus in de adem van een besmettelijk kind is gemiddeld gelijk aan die in de adem van een besmettelijke volwassene. Volwassenen ademen meer lucht en dus virussen uit dan kinderen, maar de lucht die uitgeademd wordt door een besmet persoon is even besmettelijk, ongeacht de leeftijd. Er is daarom geen wetenschappelijke basis om overdracht door kinderen uit te sluiten. Het zou kunnen blijken dat COVID-19 slecht wordt overgedragen door kinderen op scholen, maar we weten het heden niet uit gebrek aan ervaring. We willen zeker alles in het werk stellen om deze overdracht te beperken en het juiste gebruik van maskers zou ons in staat kunnen stellen dit doel te bereiken. Bij gebrek aan maskers zou het verrassend zijn als er weinig overdracht op scholen was, wetende dat voor andere respiratoire virussen die asymptomatisch en dus door aerosol worden overgedragen, zoals COVID-19, overdracht via scholen, substantieel is en goed gedocumenteerd https://tinyurl.com/y7cc5t7o.

   Het standpunt van Herman Goossens blijft vandaag een hypothese, en om deze hypothese als rechtvaardiging voor de heropening van scholen te beschouwen, wordt het voorzorgsbeginsel opnieuw genegeerd. Waarom blijkt dit toch zó populair te zijn in de huidige medische beroepsuitoefening? De mogelijkheid dat COVID-19 kan worden gekoppeld aan een ernstige vorm van vaatziekte bij kinderen, waarvoor intensieve zorg nodig is, die het hart kan aantasten en die kenmerken heeft van de ziekte van Kawasaki, is gemeld door kinderartsen in verschillende landen: in het St Mary's Hospital en door de Pediatric Intensive Care Society in het Verenigd Koninkrijk, in het Reference Centre for Heart Malformations Necker in Parijs in Frankrijk, in Italië, in Spanje, in België en met het National Children's Hospital van Washington zelfs tot de VS. Deze kinderartsen maken zich allemaal zorgen over de uitgesproken en significante toename van het aantal kinderen van alle leeftijden met een inflammatoire aandoening in meerdere systemen die intensieve zorg vereisen https://tinyurl.com/yd99dqce, https://tinyurl.com/ybuotma2, https : //tinyurl.com/ybze6d6s.

   Zou het niet verstandig zijn om deze waarschuwingen serieus te overwegen in plaats van ze direct te minimaliseren, zoals Yves Van Laethem en Dimitri Van der Linden doen? https://tinyurl.com/y9tws9nu, https://tinyurl.com/ybtyltlg 

  Heropening van scholen wanneer de omstandigheden de veiligheid van kinderen, schoolpersoneel of uiteindelijk die van ouders en de rest van de bevolking niet garanderen, en dit terwijl er een nieuw virus circuleert waarvoor we dat niet doen, geen behandeling en geen vaccin hebben en hoewel dit virus ernstige ziekten of zelfs de dood kan veroorzaken, staat feitelijk gelijk aan een experiment uitvoeren op mensen, zoals Nathan Clumeck https://tinyurl.com/y8uhuoh2 erkent. Een experiment op mensen dat normaliter moreel en juridisch de geïnformeerde toestemming vereist van de deelnemers. Deze toestemming is niet goed onderbouwd vanwege de onwaarheden die de regering of haar vertegenwoordigers over de situatie hebben geuit. Ouders kunnen kiezen of ze hun kinderen al dan niet naar school sturen. Schoolpersoneel kan ervoor kiezen om door te gaan of niet te werken, een keuze die niet echt vrij is als ze gekoppeld is aan het al of niet ontvangen van een loon. Maar deze keuze wordt niet aangeboden aan het deel van de bevolking dat er geen zeggenschap over heeft, al diegenen die besmet kunnen raken door besmetting op scholen. Een deel van de bevolking onderwerpen aan een dergelijke ervaring zonder hun geïnformeerde toestemming is in strijd met onze morele principes, onze wetten en de Code van Neurenberg.

   Als woordvoerder van de "Belgian Pediatric Covid-19 Task Force", vertelt Dimitri Van der Linden ons: "Het dragen van een masker is niet nodig en ook niet realistisch op deze leeftijd [5-12 jaar], kinderen moeten normaal kunnen leven. Het staat niet aan ons hun deze mentale last op te leggen en een generatie van angst te creëren. " https://tinyurl.com/y8x29qxj Je kunt je afvragen hoe een groep kinderartsen in eerste instantie denkt dat het niet realistisch is dat basisschoolkinderen een masker dragen. Kijk in China, kinderen zijn daartoe in staat, en kinderen houden er zelfs van om volwassen gedrag te imiteren: als wij dat doen, zullen zij ons volgen. Dan is er geen reden waarom het angst bij kinderen veroorzaakt, leraren zullen graag uitleggen dat de wetenschap ons laat weten dat het virus in de lucht aanwezig is, zelfs terwijl we het niet kunnen zien, en dat we allemaal een masker opzetten om elkaar te beschermen.

   Misschien duurt het een paar dagen voordat de jongste zich op zijn gemak voelt, zoals bij elk leerproces. Ze leren in beide richtinge te kijken voordat ze een straat oversteken, hun veiligheidsgordels om te doen, hun tanden te poetsen, en dat alles kan de angst alleen verminderen als ze begrijpen hoe dit ons beschermt. Je kunt je afvragen hoe een groep kinderartsen kan denken dat de mentale last van het dragen van een masker, als dat al bestaat, groter zou kunnen zijn dan het trauma dat een kind onvrijwillig verantwoordelijk zou zijn voor een ernstige ziekte in zijn familie? Mevrouw Wilmès, sinds het begin van deze crisis hebben de regering en haar experts de realiteit van het gevaar van dit nieuwe coronavirus tot een minimum beperkt. Helaas blijft deze fout bestaan, de regering en haar experts minimaliseren nog steeds de realiteit van het gevaar van dit nieuwe coronavirus. Dat is toxisch. Het gevolg is dat mensen in de war zijn en dat de overheid beslissingen neemt die niet gebaseerd zijn op de realiteit. U verdedigt collectieve intelligentie om deze crisis aan te pakken, en als er geen leugen kan zijn, kan er ook geen onwaarheid zijn.

   Het motto van mijn alma mater is Scientia vincere tenebras, maar wetenschap is machteloos als de politieke macht besluit om alleen naar de stemmen te luisteren die haar schoentje passen. Het lijkt erop dat in Europa het tijdperk van de verlichting plaats heeft gemaakt voor een nieuw obscurantisme, en het is jouw verantwoordelijkheid als regeringsleider om alles te doen om deze onwaarheden te verwerpen en het land op basis van de rede te besturen. Ik had u al mijn rationele plan meegedeeld om België uit de greep van het virus te krijgen, en voor leden van de regering en het parlement die er niet van op de hoogte zijn: het wordt met name gepubliceerd in het Journal du Spécialiste https://tinyurl.com/yd5pk4n6. Wanneer u uw beslissingen neemt bij de volgende Nationale Veiligheidsraad, kan zeker worden gezegd dat economische overwegingen gezondheidsoverwegingen respecteren, maar de politiek wil dat er een compromis wordt bereikt. Een virus hoeft geen compromissen te sluiten, het wordt overgedragen terwijl we ademen wanneer we communiceren. De realiteit van vandaag is simpelweg dat we nog niet klaar zijn om de controle te doorbreken. Ik kan mijn vertrouwen niet behouden in een regering die het realiteitsbeginsel blijft verwerpen, een gevoel dat alleen in ons land steeds meer kan worden gedeeld. Ik blijf tot uw beschikking. Vriendelijke groeten, Marc Wathelet, Doctor of Science Marc Wathelet: «La Belgique n’est pas prête à déconfiner» Publié le dimanche 3 Mai 2020 à 17h16 SUDinfo

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:corona
  04-05-2020, 13:15 geschreven door Raf Feys  
  Reacties (0)
  Archief per week
 • 07/06-13/06 2021
 • 31/05-06/06 2021
 • 24/05-30/05 2021
 • 17/05-23/05 2021
 • 10/05-16/05 2021
 • 03/05-09/05 2021
 • 26/04-02/05 2021
 • 19/04-25/04 2021
 • 12/04-18/04 2021
 • 05/04-11/04 2021
 • 29/03-04/04 2021
 • 22/03-28/03 2021
 • 15/03-21/03 2021
 • 08/03-14/03 2021
 • 01/03-07/03 2021
 • 22/02-28/02 2021
 • 15/02-21/02 2021
 • 08/02-14/02 2021
 • 01/02-07/02 2021
 • 18/01-24/01 2021
 • 11/01-17/01 2021
 • 04/01-10/01 2021
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2020
 • 14/12-20/12 2020
 • 07/12-13/12 2020
 • 30/11-06/12 2020
 • 23/11-29/11 2020
 • 16/11-22/11 2020
 • 02/11-08/11 2020
 • 26/10-01/11 2020
 • 31/08-06/09 2020
 • 17/08-23/08 2020
 • 10/08-16/08 2020
 • 20/07-26/07 2020
 • 13/07-19/07 2020
 • 06/07-12/07 2020
 • 29/06-05/07 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 25/05-31/05 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 30/03-05/04 2020
 • 09/03-15/03 2020
 • 02/03-08/03 2020
 • 24/02-01/03 2020
 • 17/02-23/02 2020
 • 10/02-16/02 2020
 • 03/02-09/02 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 13/01-19/01 2020
 • 06/01-12/01 2020
 • 30/12-05/01 2020
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 30/04-06/05 2018
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!