Onderwijskrant
Conserveren en vernieuwen in coninuïteit
Inhoud blog
 • Merkwaardig interview met Paul Yperman, mede-architect en vurige voorstander van structuurhervormingsplannen s.o (2004-2013) in DS van 14 juni j.l. : wast handen in onschuld en enkel kritiek op Weyts.
 • Mijn blijkbaar terechte waarschuwing voor aso-isering van het s.o. ten koste van tso/bso precies 10 jaar geleden
 • Tekort aan plaatsen in b.o.Tine Gheysen: met VCLK-koepel remden we toegang tot b.o. af, en nu krijgen we inhaalbeweging. G. blijft kiezen voor afremmening van toegang tot b.o.. we toegang naar b.o.
 • ZILL-kopstukken katholiek onderwijs willen af van klassieke leerinhouden per leerjaar en van klassieke methodes/handboeken per leerjaar!???
 • Prof. Jan Masschelein op Leuvens Metaforum: eens te meer karikatuur van vigerende (zogezegd kapitalistisch, marktgericht) onderwijs en beleidsverklaring minister Weyts & pleidooi voor hun vage en utopische 3de weg: de school als vrije tijd zoals zogezegd
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  19-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.90.000 euro extra voor Project 'kleine kinderen, grote kansen', voor 3 GOK-Steunpunten die al 30 jaar kindvolgende en kansarme aanpak propageren.
  90.000 euro extra voor Project 'kleine kinderen, grote kansen', voor 3 GOK-Steunpunten die al 30 jaar kindvolgende en kansarme aanpak propageren, de invoering van intensief NT2-taalonderwijs voor anderstalige kleuters bestrijden, mede verantwoordelijk zijn voor de uitholling van het taalonderwijs ...

   voor propaganda dus voor een kindvolgende & kansarme leeromgeving à la CEGO van Ferre Laevers, Leuvens Taalcentrum van Kris Van den Branden, Differentiatie en leren van Piet Van Avermaet 

  Minister Crevits kondigt vandaag triomfantelijk aan: " Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits verlengt het project Kleine Kinderen Grote Kansen, breidt het uit naar het lager onderwijs en trekt daar 90.000 euro voor uit. " Wat volgens de projectleiders van CEGO, Taalcentrum Leuven … een 'krachtige leeromgeving' is voor kansarmere leerlingen, is volgens ons en vele anderen een kansarme leeromgeving. 

  We citeren straks hun omschrijving van zo'n krachtige leeromgeving voor kansarmere leerlingen  en in bijlage schetsen we onze visie op kansrijk kleuteronderwijs. 

  Vooraf wat commentaar 

  Minister Crevits heeft zelf nog onlangs toegegeven dat de grote investeringen in GOK-aanpak al te weinig rendement opleverden. Maar precies dezelfde GOK-Steunpunten van de periode 1990-2010 worden nog steeds flink gesponsord om hun niet-effectieve aanpak op te dringen.

  In de periode 1990 -2010 ontvingen de Steunpunten jaarlijks een 75 miljoen BFR. 

  We lezen in de tekst over een krachtige leeromgeving als centrale gedachte: minimale krijtlijnen & maximale speelruimte: bewust op de achtergrond blijven - Loskomen van snelle corrigerende tussenkomsten - Kinderen vragen om ideeën, enz.

   De zgn. krachtige leeromgeving is nagenoeg een kopie van het Ervaringsgericht onderwijs van het Leuvens CEGO van Laevers en Co. Uit tal van studies en uit het laatste TIMSS-rapport blijkt echter dat precies die kindvolgende aanpak (Child-developmental, zelfontplooiing en zelfsturing) allesbehalve krachtig is: al te weinig gestuurd door de leraar en intentioneel, al te weinig aandacht voor eerste stappen op de weg naar leren lezen, rekenen … Al te weinig aandacht voor systematisch woordenschat- en taalonderwijs. Te weinig aandacht voor executieve vaardigheden.... 

  Dit is overigens een van de belangrijkste kritieken in het TIMMS-rapport. Vlaanderen verwacht volgens dit rapport al te weinig van de kleuters . We lezen in het Vlaams TIMSS-rapport –2015:“In ons kleuteronderwijs is er b.v opvallend minder aandacht voor cijfers en letters dan in andere landen’, zegt onderzoekster Margo Vandenbroeck (KU Leuven), die meewerkte aan de Vlaamse analyse van TIMSS. ‘Leren lezen en schrijven b.v. behoort bij ons veel strikter tot het lager onderwijs’ (De Standaard, 30 november 2016). Prof. Wim Van den Broeck reageerde instemmend: "Volgens TIMSS doet Vlaanderen het erg slecht qua voorbereiding op de lagere school. Dit is een erfenis van de ervaringsgerichte aanpak (CEGO-Leuven & Ferre Laevers). Zo’n aanpak creëert vooral ook sociale ongelijkheid", staat dus haaks op de noden van kansarmere leerlingen. 

  En precies die aanpak wordt al sinds 1976 ook gepropageerd en gesponsord door beleidsmensen, inspecteurs …. en stond/staat sinds 1990 ook centraal in de visie van de 3 universitaire GOK-Steunpunten. Zo wordt er merkwaardig genoeg in de tekst over een krachtige leeromgeving met geen woord gerept over een van de belangrijkste GOK-hefbomen: het belang van intensief NT2-onderwijs in kleine groepjes en dit vanaf de eerste dag van het kleuteronderwijs. 

  De GOK-Steunpunten NT2-Leuven, CEGO-Leuven, Diversiteit en Leren Gent … verzetten zich al 25 jaar tegen de invoering van NT2-onderwijs. vanaf de eerste dag kleuteronderwijs. Dit verzet wordt al 25 jaar dik gesponsord door onze beleidsmensen.
   De 3 GOK-steunpunten hebben ook steeds een taalvisie gepropageerd die verantwoordelijk wordt geacht voor de uitholling van ons taalonderwijs.

   (Zie gestoffeerde bijdragen hierover effectief en uitgebalaneerd kleuteronderwijs op www.onderwijskrant.be in de nrs. 181, 176 … In bijlage schetsen we onze visie.) -------------- 

  Krachtige leeromgeving volgens project 'Kleine kinderen, grote kansen' 

  "Als je het hele kader bekijkt dat we in deze publicatie en op de nieuwe website aanreiken, dan is onze omschrijving van een krachtige leef- en leeromgeving vrij eenvoudig: een omgeving die in organisatie en basishouding ervoor zorgt dat alle beschreven hefbomen en concepten kunnen worden waargemaakt. Want een krachtige leef- en leeromgeving is veilig, bevordert het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen, daagt uit tot rijke spreek- en interactiekansen, stimuleert de nieuwsgierigheid en de verwondering, enz. Zowel de organisatie als die basishouding zijn dus cruciale elementen. Ludo Heylen, onderzoeker bij CEGO, gaf op het Lerend Netwerk van 28 september 2017, hier volgende slides mee: Uit: Inspiratieverslag van de lerende netwerken Kleine kinderen, grote kansen. Hefbomen naar rijke kansen. De leraar én lerarenopleider maken het verschil. EEN ORGANISATIE DIE INITIATIEF ONDERSTEUNT - Kinderen kunnen aangeven: wat? & hoe? - Praten over initiatieven en ideeën - Kiezen uit een gevarieerd aanbod - Overzichtelijk en toegankelijk materiaal - Inspraak over inrichting ruimte – flexibel - Duidelijke verwachtingen, grenzen en regels - Flexibel en functionele regels, participatief - Langer lopende projecten of uitdagingen - Verantwoordelijkheid ervaren dus: minimale krijtlijnen & maximale speelruimte EEN STIMULERENDE EN ONDERSTEUNENDE HOUDING - Bewust op de achtergrond blijven - Loskomen van snelle corrigerende tussenkomsten - Kinderen vragen om ideeën - Als vastzit → impuls om het ‘zelf’ op te lossen - Peilen naar beleving - Positieve feedback en interesse - Impulsen om te verdiepen of te verruimen 

   ------ 

  Bijlage: onze visie op kansrijk kleuteronderwijs: korte schets

   In wetenschappelijke publicaties maakt men veelal een onderscheid tussen twee aanpakken: de zgn. child-development of developmental-constructivist approach, de 'activity-oriented' kleutertuin en de meer uitgebalanceerde aanpak.
   De voorstanders van een ontwikkelingsgerichte en kindvolgende aanpak vinden dat het vooral moet gaan om spel met materialen (leerling-materiaal interactie), simulatiespel, muzisch bezig zijn, exploreren, ... In dergelijke programma’s krijgen gericht woordenschatonderwijs en technische vaardigheden als letterkennis en klankbewustzijn & voorbereidend rekenen nauwelijks een plaatsje. Vrij spel in speelhoeken met materiaal staat centraal, “with open-ended activities such as finger-painting, sand and water tables, a dress-up corner, a puppet theatre, blocks, cars and trucks, and so on. Teachers’ roles are primarily supportive rather than directive” (R. Slavin). 

  Slavin en Co omschrijven de gebalanceerde (gematigde én-én) aanpak zo: “Balanced programs are intended to use the best aspects of both developmental-constructivist and skills-focused approaches. Some of the day is devoted to whole-class or small-group activities specifically focused on building language and early reading skills, ... Further, balanced programs are likely to regularly assess children’s progress and to carefully plan both teacher-directed and childinitiated activities that contribute to progress toward specific language and literacy goals”. However like developmentalconstructivist approaches, they also organize childinitiated activities, activity stations, art, and music. Activities are likely to be organized in themes, and are likely to provide many opportunities for makebe-lieve,experimentation, and unstructured group play (Chambers, Chamberlain, Hurley, & Slavin, 2001). 

  Ook in een recente reviewstudie van 32 programma’s komen Slavin en Co tot een analoge conclusie met betrekking tot geletterdheid (voorbereidend lezen) en algemene taalontwikkeling: Chambers, B., Cheung, A., & Slavin, R. (2015), Literacy and language outcomes of balanced and developmental approaches to early childhood education: A systematic review“ (zie Internet). De onderzoekers stelden vast dat bij een meer gerichte/gebalanceerde aanpak kleuters beter scoren op metingen van beginnende geletterdheid (klankbewustzijn & letterkennis) en eveneens voor mondelinge taalontwikkeling dan bij een ‘ontwikkelingsgerichte’. De kleuters die een gebalanceerd model gevolgd hadden, waren dus ook beter voorbereid op leren lezen en hun mondelinge taalvaardigheid was ook beter: “Early childhood programs that have a balance of skill-focused and child-initiated activities programs had significant evidence of positive literacy and language outcomes at the end of preschool and on kindergarten follow-up measures. Effects were smaller and not statistically significant for developmental-constructivist programs.” Een andere onderzoeksconclusie luidt: “Childcentred education turns children away from the teacher both physically and metaphorically. If they are spending most of their time in groups speaking to each other, they are being denied the opportunity to learn new vocabulary and correct pronunciation from the one person in the class who may have a better command of the English language." De leerkracht als taalmodel is uiteraard ook uiterst belangrijk binnen NT2-onderwijs. Het volstaat niet dat de leerlingen veel optrekken met elkaar en met elkaar spelen in een lawaaierige omgeving. 

  Ook de EURYDICE-studie van 2009 pleit voor een gebalanceerde aanpak met een dosis aanbodgerichte programma’s (directed curriculum woordenschatontwikkeling, voorbereidend rekenen en lezen, ...), die toeneemt naarmate de kleuters oder worden (Early Childhood Education and Care in Europe: Tackling Social and Cultural Inequalities, 2009 ). Er wordt in die studie ook verwezen naar onderzoek van Spiked e.a. (1998): “There is no reason on why an orientation on emerging school skills using authentic activities in which teachers participate, cannot go together with a positive socioemotional climate.” Het b.v. incidenteel leren van woordenschat volstaat niet: “In general, emphazising explicit instruction is the best for beginning and for intermediate students who have limited vocabularies” (A. Hunt & David Beglar, Current research and practice in Teaching Vocabulary, The language teacher, januari 1998.) De meer gerichte en geleide activiteiten bevorderen ook meer de executieve functies. We vermelden tenslotte nog de studie: Learning in complex environments: the effects of background speech on early word learning (McMillan, B., & Saffran, J. R. (2016). Child Development, 87(6), 1841-1855). 

  Kleuters hebben moeite om taal te verwerken in een rumoerige situatie. Achtergrond- lawaai hindert kinderen om nieuwe woorden te verwerven. Dit lijkt ons nogal evident. In sterk ontwikkelingsgerichte kleuterscholen à la ervaringsgericht kleuteronderwijs van Ferre Laevers met veel vrij spel gaat het er vaak nogal lawaaierig aan toe. Dit is nog meer het geval in kleuterzalen waar men een groot aantal kleuters van verschillende leeftijd samen plaatst. Vlaanderen bengelt volgens de TIMSS-studie bijna helemaal onderaan de rangordening wat de voorbereiding van haar leerlingen op het eerste leerjaar betreft. 

  Het Vlaamse ontwikkelingsplan voor het kleuteronderwijs verwacht opvallend minder van de kinderen op het einde van de kleuterschool dan in de meeste landen, dan in Frankrijk en in het huidige Engeland, ... maar ook minder dan bij de Noorderburen. Er staat ook geen woord in in verband met de nood aan intensief NT2-onderwijs voor anderstalige leerlingen. In Denemarken, Finland ... wordt veel aandacht besteed aan NT2. Engeland heeft de voorbije jaren zijn vroeger childdevelopment-model grondig bijgestuurd. We merken verder dat nu ook in het nieuwe Finse curriculum de kleuterleerkrachten aangespoord worden om meer gericht tewerk te gaan en om vee aandacht te besteden aan het ABC van het leren lezen e.d. Ook in de Aziatische PISA-toplanden liggen de eisen veelhoger dan in Vlaanderen.In de klaspraktijk merken we gelukkig wel dat ook een aantal Vlaamse kleuterleidsters i.v.m. b.v. met voorbereidend/beginnend lezen en rekenen meer aanbrengen dan officieel van hen wordt verwacht, meer gericht en expliciet aan woordenschatontwikkeling werken, … 

  Gezien de lage en vage verwachtingen in het zgn. Ontwikkelingsplan kan dit wel sterk verschillen naargelang van de school of van de juf. Ook inzake taal- en woordenschatonderwijs liggen de verwachtingen in de meeste landen opvallend hoger dan in Vlaanderen. In Vlaanderen hebben het GOK-Steunpunt CEGO en het Leuvens Taalsteunpunt (Kris Van den Branden, Machteld Verhelst...) steeds gepleit tegen systematisch en intentioneel woordenschatonderwijs en tegen de invoering van intensief NT2-onderwijs. De ontwerpers van de ontwikkelingsdoelen en ontwikkelingsplannen hielden 20 jaar geleden geen rekening met de vele pleidooien voor een meer gebalanceerde en intentionele aanpak, waarbij ook ruimte was voor aanbodgerichte programma’s voor taal- en woordenschatontwikkeling, voorbereidend lezen, beginnend rekenen ... De klok werd eerder teruggedraaid. 

  De invloed van het EGKO van Ferre Laevers & CEGO) op het departement, de DVO, de VLOR, de onderwijskoepels ... was zo groot, dat men niet open stond voor de evolutie in het buitenland. De ontwikkelingsdoelen en de vigerende ontwikkelingsplannen bevatten ook geen concrete doelen en leerlijnen i.v.m. taal-en woordenschatonderwijs, voorbereidend lezen en rekenen ... Ze sturen ook niet aan op een meer gericht aanbod, op vormen van directe instructie e.d. Het ontwikkelingsplan van het katholiek onderwijs stelt b.v. ook expliciet dat “kinderen tot 7 jaar zich eerder op een incidentele en speelse, minder gerichte wijze ontwikkelen ” en dat men moet inspelen op de individuele noden en rijpheid van elk kind.

   We betreuren in dit verband ook dat er in de context van de 7 recente rapporten/adviezen over de toekomst van het Vlaams onderwijs en over de nieuwe  eindtermen en in de Consultatiecampagne van minister Crevits, geen aandacht besteed wordt aan het kleuteronderwijs. Dit is nochtans het onderwijsniveau waarin Vlaanderen nog het meest vooruitgang kan boeken - vooral ook inzake het optimaliseren van de onderwijskansen. We betreuren eveneens dat er in de recente ZILL- leerplanoperatie van de katholieke onderwijskoepel geen aandacht besteed wordt aan de evolutie van het kleuteronderwijs in de andere landen. Men pleit er zelfs voor het doortrekken van de ontwikkelingsgerichte visie in het kleuteronderwijs ) naar het lager onderwijs.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:GOK, GOK-Steunpunten
  19-03-2019, 13:20 geschreven door Raf Feys  
  Reacties (0)
  18-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Minister Crevits gisteren in de 7de dag: leep!, maar geloofwaardig?
  (1)Crevits:  "Sinds dit schooljaar mogelijk dat leerlingen met zware gedragsproblemen naar buitengewoon onderwijs gestuurd kunnen worden, zelfs al zijn niet alle papieren in orde. CLB's aangeschreven dat ik niet wens dat kinderen eerst moeten verdrinken voor ze naar buitengewoon mogen." 

  Crevits erkent hier dus dat de M-decreet regelingen veel willekeur inhouden, *dat kinderen vaak eerst moe(s)ten verkommeren in het gewoon onderwijs.
   En het gaat hier m.i. niet enkel om kinderen met gedragsstoornissen: Crevits minimaliseert het probleem.  

  *dat de CLB's al te veel macht werd toegekend- wat tot veel willekeur leidt/leid/de en subjectief oordeel van al te veel CLB-directeurs/adviseurs ... 
  De CLB-koepel opteerde/opteert voor radicaal inclusief onderwijs en al te veel directeurs/adviseurs delen blijkbaar die opvatting. De CLB-koepel heeft ook nooit gesignaleerd dat veel kinderen verkommerden in het gewoon onderwijs. ¨

  *Wat betekent 'dat niet alle papieren in orde moeten zijn'? Kan het nog wolliger geformuleerd worden. De voorbije jaren heeft Crevits nooit een echt standpunt ingenomen na klachten van ouders over het feit dat hun kind - b.v. Flo - eerst moest verkommeren in het gewoon onderwijs. Ze maakte er zich steeds vanaf met de stelling dat de CLB's hier konden over beslissen. 

  (2) Crevits : "Ons buitengewoon onderwijs is goed' Waarom stelde Crevits dan enkele maanden geleden dat Maxim met Down met een peil voor taal en rekenen 2de kleuter, best kon geïntegreerd worden in het vierde leerjaar van een gewone school in Schoten. Waarom kreeg de Openluchtschool die stelde dat Maxim niet thuishoorde in het gewoon onderwijs, geen (principiële) steun vanwege Crevits, onderwijskoepels …? 

  (3) Crevits minimaliseerde het grote ongenoegen en de vele onderwijsproblemen door ze te herleiden tot te weinig omkadering in het basisonderwijs. Minimaliseer het grote en brede ongenoegen en verdeel en heers. Ik merkte dat enkele directeurs basisonderwijs zich al lieten paaien.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:crevits
  18-03-2019, 13:22 geschreven door Raf Feys  
  Reacties (0)
  Archief per week
 • 21/06-27/06 2021
 • 14/06-20/06 2021
 • 07/06-13/06 2021
 • 31/05-06/06 2021
 • 24/05-30/05 2021
 • 17/05-23/05 2021
 • 10/05-16/05 2021
 • 03/05-09/05 2021
 • 26/04-02/05 2021
 • 19/04-25/04 2021
 • 12/04-18/04 2021
 • 05/04-11/04 2021
 • 29/03-04/04 2021
 • 22/03-28/03 2021
 • 15/03-21/03 2021
 • 08/03-14/03 2021
 • 01/03-07/03 2021
 • 22/02-28/02 2021
 • 15/02-21/02 2021
 • 08/02-14/02 2021
 • 01/02-07/02 2021
 • 18/01-24/01 2021
 • 11/01-17/01 2021
 • 04/01-10/01 2021
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2020
 • 14/12-20/12 2020
 • 07/12-13/12 2020
 • 30/11-06/12 2020
 • 23/11-29/11 2020
 • 16/11-22/11 2020
 • 02/11-08/11 2020
 • 26/10-01/11 2020
 • 31/08-06/09 2020
 • 17/08-23/08 2020
 • 10/08-16/08 2020
 • 20/07-26/07 2020
 • 13/07-19/07 2020
 • 06/07-12/07 2020
 • 29/06-05/07 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 25/05-31/05 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 30/03-05/04 2020
 • 09/03-15/03 2020
 • 02/03-08/03 2020
 • 24/02-01/03 2020
 • 17/02-23/02 2020
 • 10/02-16/02 2020
 • 03/02-09/02 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 13/01-19/01 2020
 • 06/01-12/01 2020
 • 30/12-05/01 2020
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 30/04-06/05 2018
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!