kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

01-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Daar is de winter en daar zijn de prijsstijgingen van het gas...
Klik op de afbeelding om de link te volgen Daar komt de winter en daar komt dus de vriezeman. Wat komt er dan nog rond deze periode? Sinterklaas is geen optie wat de vraag is wat en niet wie. Wel toevallig beginnen de aardgasprijzen vanaf augustus te stijgen. Hoe zou dat toch koùen dat net voor de winterperiode dat gas zo duur wordt. De invoertders werken immers met langlopende contracten wat grote schommelingen beheersbaar zou moeten houden. Natuurlijk koppelen de (schaarse) leveranciers hun aardgasprijzen aan de petroleumprijzen die nogal wat bokkensprongen durven uithalen. Wij zijn natuurlijk als blogje absoluut niet in staat om uit te rekenen of de stijgingen, weliswaar met enige vertraging, al dan niet correct de evolutie van de petroleum volgen. We blijven het enkel eigenaardig vinden dat net voor de winter de prijzen flink de hoogte ingaan. Prettig te horen voor de talrijker wordende groep van mensen die nog net rondkomen is dat niet. Maar het zijn de feiten:

Aardgasprijs sterk gestegen in augustus

Belga - 30-09-2010
(BELGA) = De prijs van aardgas voor gezinnen is in augustus opvallend sterk gestegen. Dat blijkt uit een analyse van de VREG, de Vlaamse regulator voor de energiemarkt.
De stijging was algemeen: of men nu afneemt van de standaardleverancier (gemiddeld +7,40 pct op één maand tijd) of een contract heeft (+6,29 pct). De sociale maximumprijs steeg zelfs met 15,63 procent, aldus de VREG.
Voorspellen hoe de aardgasprijs verder zal evolueren, is bijzonder moeilijk, al lijkt het erop dat op lange termijn kan uitgegaan worden van een stabilisatie of daling. De VREG leidt dat af uit de prijscurve van contracten met een vaste energieprijs: energieleveranciers moeten in die contracten alle verwachte kosten incalculeren. Die prijscurve daalde lichtjes in augustus. "De stabiele trend lijkt erop te wijzen (...) dat de aardgasleveranciers geen prijsstijgingen verwachten".
De forse stijging van de sociale maximumprijs kan volgens de VREG dan weer verklaard worden doordat die pas om de zes maanden wordt aangepast.
Jullie lezen het even goed als wij dat de sociale maximumprijs stijgt met 15,63% We hebben het hier al verschillende keren aangehaald. Dit zijn abnormale stijgingen voor een sociale maximumprijzen...en in plaats van een kaduuke regelgeving over minimumleveringen in te voeren waarmee waarschijnlijk enkel een grasparkiet en een koppel bedwantsen hun voordeel opdoen kan onze mooie minister beter hier iets aan trachten te veranderen...

Enig onderzoek bij de CREG hierover leert ons toch ook een aantal interessante zaken. In tegenstelling tot de VREG die geen prijsstijgingen meer verwachten vinden we bij de CREG nog wel lichte tariefstijgingen.

http://www.creg.be/pdf/Tarifs/G/evolprixg_nl.pdfsociale

We leren ook dat de sociale maximumprijs dus wel degelijk de goedkoopste is ook ten opzichte van Lampiris. Dat is niet altijd zo geweest.
En verder leren we dat de leverancier Lampiris verder blijft verkopen aan heel gunstige tarieven. En dat in de drie landsgedeelten en voor alle verbruikersprofielen

Wat betreft het veschil tussen vaste tarieven en aanpasbare tarieven leren we dat vaste tarieven duurder zijn.

Onthou dus, beste Belgische lezertjes, en we willen geen reclame maken, maar Lampiris blijft de goedkoopste gasleverancier. Voor een standaardverbruik van ongeveer 23000 kwh/jaar loopt het verschil tussen lampiris en de duurste leverancier Essent op tot ongeveer 180€
Voilà, je weet wat je nu moet doen...

01-10-2010 om 21:46 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
30-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Freya en de dooie sossenmus: de minimale gaslevering
Klik op de afbeelding om de link te volgen Ach, beste lezertjes, wat verandert de wereld toch razendsnel! Terwijl we twee jaar geleden nog regelmatig artikels mochten lezen over de baldadige jeugd die zich tijdens het weekend in grote getalen te pletter reed klinkt het vandaag anders. Anders betekent dan dat er passionele moorden worden gepleegd in seniorenflats waar een 87 jarige man zijn elf jaar jongere partner vermoordt omdat ze zonder hem zich nog in het wilde uitgaansleven wilde storten...de wreedaardigste doodsoorzaken verschuiven dus omwille van de vergrijzing naar de meest voorkomende leeftijdsgroep. Maar daar hebben we het verder niet meer over. Waarover hebben we het dan wel?
We hebben het over energie en meer bepaald het goede nieuws gebracht door mooie Freya over de minimale gasleveranties aan behoeftige klanten.
Wij zochten het als sociaal voelende slechteriken even voor jullie op in De Standaard

   

Minimum aardgas voor 14.000 gezinnen deze winter

ARMOEDE

 • zaterdag 25 september 2010

 • Auteur: (belga)BRUSSEL - Wie in de koude wintermaanden zijn gasrekening niet kan betalen, mag voortaan op een minimum aan aardgas rekenen. Dat beslisten de Vlaamse ministers Freya Van den Bossche (SP.A, Energie) en Jo Vandeurzen (CD&V, Welzijn), die komende winter op die manier zo'n 14.000 gezinnen voorthelpen.
Nu al krijgen mensen die hun rekening niet kunnen betalen een oplaadbare budgetmeter. Sommige gezinnen hebben echter ook geen middelen om die budgetmeter op te laden. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer mensen bij de eerste winterprik plots extra veel moeten betalen. Zo zouden deze winter naar schatting 14.000 gezinnen in de kou komen te zitten.

De lancering van een minimumlevering voor aardgas moet die problemen voorkomen. Voor elektriciteit bestaat al zo'n minimumlevering, waarbij mensen nog net voldoende elektriciteit (10 ampère) krijgen om aan de basisbehoeften te voldoen. ‘Voor aardgas stelt zich het probleem dat men niet ‘een beetje aardgas' kan leveren. ‘Dat zou tot ontploffingsgevaar kunnen leiden', aldus Van den Bossche.

De OCMW's zullen verwittigd worden als gezinnen zonder gas dreigen te vallen. Zij zullen dan een minimumhoeveelheid aardgas ter beschikking stellen na onderzoek. De OCMW's zijn het idee wel genegen, maar willen er wel meer personeel voor.


Is dat nu geen leuk nieuws, beste lezertjes? We gingen even ons lichtje opsteken bij “ervaringsdeskundigen” uit de sociale sector. Het blijkt al snel dat de kans dat wij de broer zijn van Napoleon velen malen groter is dan dat het hier gaat om een degelijk onderbouwde sociale maatregel. De persberichten over deze maatregel stroken trouwens helemaal niet met de werkelijkheid. We geven jullie dan ook graag de reactie van de specialisten op het terrein. We hebben het dan over Samenlevingsopbouw, een zeer efficiënte organisatie die zich bezig houdt om samen met de “zwakke verbruikers” de rechten van deze steeds groeiende groep consumenten te verdedigen:

Bedenkingen bij Besluit van de Vlaamse Regering
‘minimale levering van aardgas tijdens de winterperiode’

1.

29 september 2010

Steunpunt Turnhout, Otterstraat 116, 2300 Turnhout   T 014 44 26 74   E ellen.dries@samenlevingsopbouw.be   
W www.samenlevingsopbouw.be

Een kort incident tijdens de septemberverklaring op 27 september 2010 in het Vlaamse parlement: onze actie “Geef volle gas voor energie”.  Met deze actie vraagt Samenlevingsopbouw  Antwerpen provincie, samen met ACW, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Welzijnszorg en Verbruikersateljee, op een positieve manier aandacht voor energiearmoede. Het garanderen van nutsvoorzieningen – via een minimale levering – is één van de aandachtspunten in onze actie.

De principiële regeringsbeslissing over de “minimale levering van aardgas”  van afgelopen vrijdag 24 september 2010 kwam voor ons plotseling en onverwacht aangewaaid.
Eerder werden – via het Verticaal Overleg Energie – reeds gesprekken opgestart over het invoeren van een minimumlevering in de aardgasbudgetmeter. Gezien de technische beperkingen (er kan niet “een beetje” gas geleverd worden) alleszins geen eenvoudige oefening. De samenwerking met de overheid was ons inzien nog niet afgerond. Allerlei denkpistes zouden nog verder verkend worden.  

Wat in het Ontwerpbesluit omschreven wordt als een minimumlevering, voldoet niet aan die voorwaarden.  En gegarandeerd is de minimumlevering allerminst.
De klant moet zicht wenden tot het OCMW om ‘kWh omgezet in geld’ te vragen waarmee hij zijn budgetmeter kan opladen. Het initiatief moet dus van de klant uitgaan.
Het persbericht daarentegen vermeldde dat de netbeheerder de OCMW’s op de hoogte brengt wanneer ze vermoeden dat gezinnen dreigen zonder aardgas te vallen. Op basis van die gegevens kan het OCMW dan in actie schieten. Een wezenlijk verschil in aanpak.

Die maakt ook dat de vergelijking met de minimumlevering in de elektriciteitsbudgetmeter niet opgaat. De minimale levering van 10 ampère kan de klant zelf activeren wanneer zijn actief krediet (en noodkrediet) opgebruikt is. De hulpverlening wordt hier niet in betrokken. Alhoewel we pleiten voor een snelle interventie van de hulpverlening zodat energiearmoede kan voorkomen worden, kunnen we niet voorbij aan twee belangrijke vaststellingen:
- heel wat OCMW’s kunnen de toevloed aan dossiers niet aan en/of vullen het noodzakelijke sociaal onderzoek erg verschillend in.
- Bij maatschappelijk kwetsbare groepen ligt de relatie met de hulpverlening soms zeer moeilijk. De drempel kan nog erg hoog zijn.

De minimale levering zoals ze nu wordt voorgesteld, is geen instrument van de netbeheerder binnen een energiebeleid maar een ‘welzijnsoplossing’. Het oordeel over de noodzaak van de voorgestelde minimale levering ligt volledig in handen van de hulpverlening.


Bij het lezen van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009 betreffende de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt, wat betreft de invoering van een minimale levering van aardgas tijdens de winterperiode’ rezen er nog vragen.

·    In tegenstelling tot het persbericht schrijft het ontwerpbesluit dat het de klant zelf is die naar het OCMW kan stappen en aangeven dat hij onvoldoende middelen heeft.
o    In het kader van het nieuwe besluit i.v.m. de schuldafbouw zullen de netbeheerders op basis van het oplaadgedrag van de klanten aan de Lokale Adviescommissies  doorgeven welke huishoudens zonder aardgas dreigen te vallen.  Wat gebeurt er met deze aanpak (die verdoken armoede aan het licht kan brengen)?  Moet die wijken voor de huishoudens die zelf de stap naar de hulpverlening zetten?
o    Worden gebruikers van de aardgasbudgetmeters geïnformeerd  over de mogelijkheid om naar het OCMW te stappen als ze niet meer  kunnen opladen. Hoe en wanneer wordt dat aanbod aangebracht? Via een brochure, bij het installeren van de budgetmeter mondeling toegelicht, voortdurende sensibilisering via de oplaadkantoren …
We willen erop wijzen dat heel veel huishoudens met een budgetmeter ongekend zijn bij het OCMW en niet automatisch via ‘hun’ hulpverlener geïnformeerd worden.
o    Kan de hulpvraag alleen behandeld worden als men helemaal zonder gas zit of kan dat ook al bij de dreiging ervan? Bv. huishoudens die een budgetmeter krijgen in oktober, kunnen vlug vaststellen dat ze de winter niet doorkomen.

·    De minimale levering geldt enkel voor de winterperiode
o    Wat met koudeprikken buiten de winterperiode? Deze regeling geldt wel voor de verlengingen van de winterperiode die door de minister wordt afgekondigd (als wij daar – bijna een traditie -  om vragen). Maar zelfs die verlengingen zijn geen oplossing voor aanhoudende koude.  Wat met het gebruik van warm water (hygiëne) en de mogelijkheid om te koken het hele jaar door?

·    Het OCMW kan opteren gebruik te maken van een systeem van minimale levering aardgas
o    Deze opdracht voor het OCMW wordt zeer voorwaardelijk geformuleerd.  Wat met de gezinnen waar de hulpverlening helemaal vast zit? Of waar zeer hoge voorwaarden gesteld worden aan de hulpverlening (bv. budgetbegeleiding)

·    Een sociaal onderzoek binnen zeven dagen?
We juichen een erg snelle interventie toe maar betwijfelen of de OCMW’s dit kunnen waarmaken, in het bijzonder omdat hulpvragen met serieuze piekmomenten zullen opduiken.
Hoe zal dat sociaal onderzoek eruit zien? Vanuit onze ervaring met de LAC-werking wordt een sociaal onderzoek zeer divers ingevuld. Gezien de tijdsdruk en de caseload veronderstellen we dat dit zeer oppervlakkig zal gebeuren.


·    Bij een reëel probleem van energiearmoede.
Indicatieve tabel, parameters
o    Wordt met ‘type woning’ bedoelt of het om een vrijstaande woning, halfopenbebouwing, appartement gaat? Of brengt men ook woningkwaliteit in rekening? Speelt het EPC  een rol?
o    Het OCMW bepaalt de hoeveelheid gas die het gezin nodig heeft per dag, tot het einde van de winterperiode, uitgedrukt in kWh?
§    Hoe worden de kWh omgezet in geld? Aan welke prijs wordt een kWh berekend? Best kan de prijs van de kWh berekend worden aan de geldende tarieven die het gezin betaalt (dit is afhankelijk van DNB-gebied).
§    Het OCMW berekent hoeveel gas het gezin per dag nodig heeft tot het einde van de winterperiode. Het geld wordt gespreid per twee weken tot het einde van de winterperiode. In welke oplaadpunten kunnen ze terecht? Soms moeten gezinnen grote verplaatsingen maken en in barre weersomstandigheden.
§    De openingsuren van het OCMW zijn vaak niet afgestemd op werkende gezinnen. Kunnen gezinnen ook naar andere oplaadpunten om de minimale levering op te laden?
§    Kan het OCMW zelf de ‘berekende’ kWh aan minimale levering optrekken? Bv. wanneer ze vaststellen dat een huishouden echt niet rondkomt.
§    Gaat de minimumlevering voldoende zijn om te verwarmen en warm water te kunnen gebruiken? Gaat de indicatieve tabel rekening houden met energieverslindende toestellen? Kan het OCMW ook voor omkaderende maatregelen zorgen, bv. het reinigen van de verwarmingsketel zodat die minder verbruikt?

·    Artikel 29/4: het OCMW kan voorwaarden verbinden
o    Schuldbegeleiding en schuldafbouw
§    Wil dit zeggen dat gezinnen verplicht in budgetbegeleiding, -beheer moeten gaan bij het OCMW? Of wordt er alleen gekeken naar mogelijke schuld bij de netbeheerder en/of leverancier?
§    Als er een betaalplan schuldafbouw in de budgetmeter zit, wordt dit dan gestopt in de periode dat het gezin de minimale levering krijgt? Of tikt van deze minimale levering dan ook nog het betaalplan verder weg? Als dit gebeurt, wordt hier dan rekening mee gehouden met het bepalen van de hoogte van de kWh die aan de huishoudens wordt toegekend?
o    REG-maatregelen
§    We kunnen alleen maar toejuichen dat het OCMW huishoudens ondersteunt bij reg-maatregelen.  Mogelijks kan het OCMW mee investeren in de woningkwaliteit.
o    Verplicht opladen van budgetmeters in zomer
§    Hoe zal dat in zijn werk gaan?

·    Het geld recupereren na de winter?
o    OCMW’s kunnen tot 70% van de kosten recupereren bij de netbeheerder. Zullen ze dit steeds doen of zullen ze van sommige huishoudens verwachten dat ze de volledige 100% terugbetalen?
o    Het resterende bedrag?
§    Elk OCMW gaat zijn eigen beleid hebben over het terugbetalen van de resterende bedragen. De cliënt dreigt de dupe te worden van het gebrek aan uniforme aanpak.
§    Zullen de betaalplannen haalbaar zijn? Wie een minimale levering heeft gebruikt, moet die tijdens de zomer terugbetalen en wordt intussen ook verplicht om op te laden (te sparen) voor de winter. De impact op het huishoudbudget kan aanzienlijk zijn.
§    Zullen die consequenties vooraf goed uitgelegd worden aan de hulpvragers op het moment dat de vraag gesteld wordt? Het wordt wel erg complex: de budgetmeters op zich, de opladingen, de schuldafbouw

Ann Vander Wilt
Ellen Dries
Mieke Clymans


We kunnen enkel besluiten uit deze degelijk onderbouwde reactie op het juichverhaal van Van den Bossche dat onze mooie Freya ons wat blazen tracht wijs te maken. Het gaat hier inderdaad NIET om een minimale en gegarandeerde energielevering. Het is ook volgens onze bescheiden mening een poging om wat zand in de ogen te strooien van de sociaalvoelende burgers die blij zijn met een dooie mus. De sossen hebben weer de kans gemist om echt sos te zijn wat ons steeds minder verwondert. Hoe zou dat toch komen, vragen wij onszelf ook af????
We geven Freya dan ook met veel plezier de beker van de formidabelste gemiste kans...

30-09-2010 om 21:38 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
29-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Betoging in Brussel en we zijn solidair met de Europese stakers
Klik op de afbeelding om de link te volgen Sorry beste lezertjes, we waren vandaag op de betoging in Brussel en we staken. Dus vandaag geen andere nieuwtjes!
29-09-2010 om 22:51 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
28-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bart Frit geeft les...
Iemand zou politiekers moeten verbieden om te spreken over een begrip als “identiteit”. Er is helemaal geen bezwaar tegen dat men dat behandelt als psychiater, socioloog, antropoloog en weet ik veel allemaal maar nooit door een politiek sujet. Dan heeft dat een kleffe bijklank. Zeker als het komt uit de mond van een nationalist, laat staan een Vlaamse versie van dit type. -ist. En helemaal erg als Bart Frit dit uitlegt aan eerstejaarsstudenten in Gent.
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100928_075&subsection=3

   

De Wever geeft les over identiteit

 • dinsdag 28 september 2010, 15u07
 • Bron: belga
 • Auteur: svh


GENT - N-VA voorzitter Bart De Wever heeft vanmorgen een gastcollege gegeven aan de UGent over identiteit en nationalisme. Hij herhaalde er ook zijn pessimisme over de onderhandelingen rond een nieuwe financieringswet.
De Wever geeft les over identiteit
photo news
   


Politicoloog en UGent-professor Carl Devos nodigt elk jaar naar aanleiding van het openingscollege politicologie de meest prominente politicus van het moment uit voor een gastcollege. De voorbije jaren passeerden Yves Leterme, Marianne Thyssen en Herman Van Rompuy de revue. Dit jaar was de eer weggelegd voor N-VA-voorzitter Bart De Wever.
Veel volk
Het auditorium Leon De Meyer, dat plaats biedt aan meer dan 1.000 mensen, zat voor de gelegenheid overladen vol. Zelfs op de trappen en vlak voor het speekgestoelte zaten studenten.
De Wever benadrukte dat identiteit niet mag worden afgewezen omdat er ook racisme bestaat en dat er een positief verband bestaat tussen identiteit enerzijds en democratie, solidariteit, inclusie en een sociale samenleving anderzijds.
Ook de relatie tussen de Vlamingen en Franstaligen in ons land en de strijd tussen Vlaamsgezinden en belgicisten kwam uiteraard aan bod. 'Er is een gevecht voor uw ziel bezig', stelde De Wever, die eraan toevoegde dat België er afgaande op objectieve kenmerken inzake identiteit slecht voor staat. 'Er zijn twee culturen en twee democratieën in ons land', aldus De Wever.
Uithaal naar Milquet
Hij wees ook op een verschil in visie tussen Vlamingen, die uitgaan van territorium, en Franstaligen, die meer heil zien in het personaliteitsbeginsel. De eis van sommige Franstaligen om Brussel uit te breiden, noemde hij in de huidige Europese context zinloos en weinig relevant.
Ook CDH-voorzitster Joëlle Milquet kreeg er terloops van langs. 'Er zijn er die campagne voeren met l’union fait la force, maar zelf geen Nederlands leren'. In een andere gemeenschap de taal van het volk spreken, vindt De Wever niet meer dan normaal.
Tijdens de vragenronde stelde niemand van de studenten een vraag over de lopende communautaire onderhandelingen. Carl Devos deed het dan maar zelf. Hij vroeg De Wever over de financieringswet wanneer het goed genoeg zal zijn voor N-VA.
Catch-22
De Wever herhaalde wat hij vanmorgen ook al op radio 1 zei, dat hij in een catch-22 zit. Hij wil naar eigen zeggen wel een akkoord sluiten, maar wil geen akkoord dat volgens hem geen oplossing biedt voor de problemen. 'Ik weet niet hoe het gaat aflopen. Ik wou dat ik het wist, maar er zijn enige redenen tot scepticisme', besloot de voorman van de N-VA.


Nog zo een kwakkel die steeds maar weer de wereld wordt ingestuurd en de geesten der fiere Vlamingen vertroebelt namelijk de mythe dat Vlaanderen het teritorialiteitsbeginsel aanhangt en Wallonië het personaliteitsbeginsel. Wil ons iemand hier dan eens duidelijk komen uitleggen -en het mag Bart Frit himself zijn- welk territorialiteitsbeginsel de Brusselse Vlamingen toepassen? Of het zou het koloniseren van de Dansaertstraat moeten zijn en omgekeerd op welk personaliteitsbeginsel de franstalige eis tot de uitbreiding van Brussel zich beroept?
Beste lezertjes, ook onze ollandse lezertjes, dat fameuse beginsel gebaseerd op territorium wordt gebruikt omdat sommigen dat netjes uitkomt. Want als het niet echt past zoals in Brussel dan sluiten onze Vlaams-nationalistische identitairen zich zeer snel aan bij het andere beginsel. Bij ons Waals broedervolk is het net zo. Er zijn zelfs slimmerikjes die beweren dat Frankrijk ook steeds dat personaliteitsbeginsel toepaste. Het zou iets typisch “latijns” zijn tegenover dat territoriumgedoe van de germanen. Als iemand ons een historicus vindt die wil bewijzen dat Frankrijk tijdens zijn woelige geschiedenis steeds het latijnse personaliteitsbeginsel heeft toegepast dan mag hij die onmiddellijk laten opnemen in de psychiatrie. Over het Duitse territorialiteitsbeginsel hebben we ook zo onze eigen mening, zeker als het gaat over de periode tussen 1910-1945....en daar hebben ze toch ook wel wat afgeleuterd over het Germanendom als personaliteitsbeginsel zouden we denken.

Nu wat betreft de twee verschillende democratieën...zoiets horen we graag vertellen door de ex-politieke baas van ex-senatoren als ene madam Geybels. In een democratie heeft iedereen recht op een degelijke verdediging.... en men besmeurt daar maar niet zo maar iemand in zijn of haar beroepseer door losjesweg te beweren dat er drugs of liever “opiaten” werden voorgeschreven aan de bedgenoot...roddels dus...

Ook uit De Standaard:

   

Kim Geybels haalt uit naar Bart De Wever

 • dinsdag 28 september 2010

 • Auteur:

kba
© Kim Geybels
Vier weken na haar turbulente Thailand-trip en haar ontslag uit de Senaat heeft spoedarts Kim Geybels in Terzake met scherp geschoten op de N-VA-partijtop. Volgens Geybels dreigde Bart De Wever ermee om, indien ze geen ontslag nam, alle 'roddels' over haar persoon aan het Medisch Tuchtcollege over te maken.


Fraaie democratie zo te zien. En we hebben het hier al gezegd dat we geen fan waren en zijn van Kim G. maar wat dat wicht is overkomen en we hebben het nu NIET over Thailand maar over haar eigen “partijvrienden” wens je je ergste vijand niet toe.

en nog iets dat we Bart Frit graag zouden willen duidelijk maken: Beste Bart Frit, er zijn geen TWEE verschillende culturen in België. Er zijn er VEEL MEER! Denk daar eens rustig over na als je bijvoorbeeld door de Pelikaanstraat loopt. Ook indien je ooit door onze straten zou lopen, Beste Bart Frit. Wij behoren evenmin tot jouw cultuur noch tot jouw identiteit en we zijn daar erg blij mee...

28-09-2010 om 23:11 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
27-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vlaamse sossen eindelijk gered en het geheim van Filip en Laurent
Opgepast waarde vrienden en kameraden, het orakel van Hasselt en wijde omgeving heeft weer gesproken. Juicht kameraden en gezellinnen, de ochtendstond zal na deze wijze woorden weer gloren als van tevoren.
Steve Verniet heeft een oplossing voor de gestage afkalving van de Vlaamse sossen...en neen, beste vrienden, het gaat niet om gratis tickets voor Plopsaland.
Steve, -wat doet die man, intussen voor de kost? - wil dat de Vlaamse sossen Vlaamser en katholieker worden... Hoe komt het toch dat we daar zelf nooit aan hadden gedacht?
Zo simpel kan de oplossing zijn. Alle sossen worden tsjeef en hangen de leeuwenvlag uit op 11juli. Voilà, Gennez zal op 1 mei 2011 het Koning Boudewijnstadium moeten afhuren. En dat dan nog alleen voor de enthousiaste menigten uit de Vlaamse rand. Misschien kunnen we “de klauw” van U2 al bestellen. We dromen van socialistische verkiezingsoverwinningen in een zee van leeuwenvlaggen gevolgd door een dankmis onder de IJzertoren.en het neerleggen van een bloemenkrans op het graf van Verschaeve in Alveringem
Samen met stresskonijn Pascal Smet die Engels tot tweede taal heeft uitgeroepen in het nederlandstalig onderwijs, vormt Stevie het komische duo van de week.
De volgende regeringsonderhandelingen zullen in het engels verlopen. Trouwens de “high level” groep is daar al de zeer stille voorbode van. “Look, this must be Miss No” klinkt erg James Bondachtig en alleen iemand van zijn kaliber kan ons land nog redden

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100926_052


Stevaert: 'Socialisten moeten Vlaamser zijn'

 • zondag 26 september 2010, 15u08
 • Bron: belga


Volgens oud-sp.a-voorzitter Steve Stevaert "zouden de socialisten veel Vlaamser moeten zijn". Dat heeft hij zondag gezegd in De Zevende Dag. "De socialisten moeten zich aanpassen aan de omstandigheden hier en nu, in Wallonië moet je andere analyses maken."
Stevaert vindt dat de socialisten in Vlaanderen veel te klein zijn, "ze moeten terug groeien". De voormalige voorzitter van de Vlaamse socialisten geeft toe dat er een aantal fouten zijn gemaakt, maar die mogen niet afgeschoven worden op de huidige sp.a-top.
Vooreerst, zegt Stevaert, hadden de socialisten vroeger meer aandacht moeten hebben voor de geloofsovertuiging van de mensen. Een tweede "kras op de plaat" is dat de socialisten niet Vlaams genoeg zijn.
"We moeten geen nationalisten zijn, dat is tegen de anderen. Maar we mogen wel voor de Vlamingen opkomen. Als socialisten moeten we dichtbij het volk staan."
"Al die krassen samen maken het voor de jonge leiders moeilijk om nu heel veel stemmen te halen", meent Stevaert.


Maar nog belangrijker nieuws kwam dit weekend uit Zevenkerken. Het mysterie rond de “rare” houding van onze kroonprins en zijn broertje is eindelijk opgelost. Hun wat “wereldvreemde” ingesteldheid is meer dan waarschijnlijk te wijten aan misbruik door een “opvoeder” in de prestigieuse paterschool van Zevenkerke. Rest ons enkel nog het mysterie rond de val van Albert I in Marche-les-Dames.

27-09-2010 om 00:30 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.als we het dan toch over de collaboratie hebben...terwijl we op de nieuwe regering wachten
Klik op de afbeelding om de link te volgen we krijgen hier in ons landje een een soort rare debatcultuur. Behalve dan over de huidige regeringsformatie want daar hoort niemand op dit moment nog iets over vertellen. Waarschijnlijk interesseert het nog nauwelijks iemand. Nu we trouwens uit enquetes vernemen dat Brusselaars absoluut niet staan te springen om in een soort statenbond  met Wallonië of  met Vlaanderen in het bootje te stappen kan elke illusie over een eventuele splitsing maar beter meteen worden opgeborgen. Laat ons nu eindelijk als volwassen redelijke wezens met elkaar praten. Hetzij in het Nederlands hetzij in het Frans of in allebei tegelijkertijd.
Het andere debat over de verschillen in collaboratie tussen Vlaanderen en Wallonië duurt ook nog steeds voort. Niemand heeft het nodig gevonden aan te halen dat er nog wat andere soorten collaboratie waren. We citeren : het toenmalige koningshuis en delen van de politieke linkerzijde zoals Hendrik De Man en Edgard Delvo van de unie van hand- en geestesarbeiders maar ook van bepaalde delen, van het toenmalige ACV. rond het zogenaamde “plan Voss”. Lees maar de interessante studie van Etienne Verhoeyen hieronder:


http://www.dbnl.org/tekst/verh084belg01_01/verh084belg01_01_0004.php

In tegenstelling tot Bart Frit’s bewering dat de Walen hun collaboratie hebben verdoezelt wat absoluut niet klopt, kunnen we misschien beter zeggen dat vooral de twee andere collaboraties lang onderbelicht zijn gebleven...maar dat past niet in het huidige communautaire plaatje.

27-09-2010 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
24-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.speekseltests zijn kut!
We vernamen een tijdje geleden dat het druggebruik tijdens het rijden hard zou aangepakt worden. De politiediensten zullen beschikken over een onfeilbare speekseltest...Onfeilbaar? Inderdaad maar dan wel zoals de paus van Rome ...
Een kleine confrontatie  hieronder tussen verschillende nieuwsberichten op verschillende data. We beginnen met het MINST recente :

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid844943/speekseltest-om-drugs-op-te-sporen-goedgekeurd.aspx

Speekseltest om drugs op te sporen goedgekeurd03/07/'09 De Kamer keurde donderdag unaniem een wet goed waardoor speekseltests kunnen worden gebruikt om drugs bij automobilisten op te sporen. Wat zegt de nieuwe wet? We overlopen de inhoud met initiatiefnemer Jef Van den Bergh (CD&V).

Wat is het probleem?

Volgens de Belgische ‘ROPS-studie’ (“Rijden Onder invloed van Psychoactieve Stoffen”) uit 2005 rijdt 4% van de automobilisten onder invloed van cannabis, 1% onder invloed van cocaïne en heroïne, 0,8% onder invloed van amfetamines. Bij één op de vijf ongevallen met gewonden vindt men sporen van drugs. De kans op een ongeval verdubbelt na het gebruik van cannabis en ze verdrievoudigt zelfs na het gebruik van opiaten.

Hoe worden drugs in het verkeer momenteel getest?

* Eerst neemt de politie een testbatterij af om de uiterlijke tekenen van beïnvloeding vast te stellen. Daarbij moet je bv. over een lijn lopen of je vinger naar je neus brengen.
* Als de politie denkt dat je onder invloed bent, volgt een urinetest.
* Als die positief is, komt een dokter voor een bloedproef.

Hoeveel overtredingen stelt men vast?

Men controleert erg weinig, behalve in de Noorderkempen en in de streek rond Ieper. In 2007 deed de federale verkeerspolitie slechts 200 bloedproeven om drugs op te sporen. In totaal stelde men 2.489 inbreuken vast voor rijden onder invloed van drugs.

Waarom speekseltests?

* De huidige procedure is omslachtig, duurt vaak anderhalf uur per persoon en wordt te weinig toegepast.
* Speekseltesten zijn betrouwbaarder dan de urinetest, zeker voor het testen van cannabisresten.
* Men heeft geen sanitaire wagen meer nodig, omdat niemand meer moet gaan plassen.
* Men moet geen artsen meer oproepen. Dat was niet altijd makkelijk.
* Frankrijk, Finland, Spanje en Portugal doen het al en in Nederland en Duitsland lopen proefprojecten. We moeten meedoen.

Hoe wordt het?

* De testbatterij wordt vervangen door een eenvoudige checklist. Geen praktische proeven meer, alleen nog controle van de uiterlijke kenmerken (oogpupillen, wartaal bv.) en vragen over drugsgebruik.
* Daarna kan de politie een speekseltest afnemen.
* Als die positief is, mag je 12 uur lang geen auto meer besturen.
* Bovendien laat de politie dan een speekselanalyse uitvoeren door een laboratorium.
* Bij een ongeval met gewonden wordt systematisch een speekseltest afgenomen.

Voor welke drugs?

De speekseltest screent op resten van cannabis, amfetamines, heroïne, morfine en cocaïne.

Hoeveel kost hij?

15 euro. Justitie betaalt, maar als je achteraf veroordeeld wordt moet je die som terugbetalen.

Welke straffen?

Als de test positief is of als je hem niet wil laten uitvoeren, kan je een boete krijgen tot 11.000 euro. Bij herhaling binnen de 3 jaar lopen de straffen op tot 2 jaar cel, 27.500 euro boete en vijf jaar geen rijbewijs.

Wanneer treedt de wet in werking?

Ten laatste op 1 oktober 2010.

Wat is de kans op succes?

Volgens onderzoek in Australië rijdt 33% van de drugsgebruikers naar eigen zeggen niet meer als ze drugs hebben genomen, sinds daar de speekseltest werd ingevoerd.
JDWhttp://fr.news.yahoo.com/82/20100924/tfr-cannabis-au-volant-la-fiabilit-du-te-4abdc0f.html

In Frankrijk komt dus een zeer gereputeerde instantie die het zou moeten weten aandraven met de stelling dat deze speekseltesten absoluut niet wetenschappelijk noch sluitend zijn...alleen een bloedproef geeft absoluut betrouwbare resultaten....
Het parlement heeft dus goed werk geleverd. Een heleboel onschuldige (jonge) bestuurders dreigt hiermee zwaar in de problemen te komen. Niet alleen qua boetes maar stel je voor dat je dochter thuis komt na een nachtje stappen met een papiertje van de politie waarop duidelijk geschreven staat dat ze een positieve speekseltest heeft afgelegd en dat ze dus onder invloed reed van drugs...Waw, wat hierop volgt is een aflevering van thuis op speed....

Cannabis au volant: La fiabilité du test salivaire contestée

il y a 46 min


Le test salivaire utilisé pour détecter la consommation de cannabis des automobilistes est-il fiable? Non, répond l'Académie nationale de Pharmacie qui a estimé que ce test ne fournissait pas «les performances requises». «Plusieurs études récentes ont montré que sa mise en oeuvre est à l'origine d'un grand nombre de résultats faussement positifs ou faussement négatifs», assure l'Académie pour qui «seul le contrôle sanguin permet de confirmer l'usage de stupéfiants».

Le test salivaire a remplacé le test urinaire en août 2008 par souci de rapidité. En effet, il est beaucoup plus simple à utiliser: quelques gouttes de salive sur une bandelette et le test indique aux forces de l'ordre si l'automobiliste a consommé ou non du cannabis. Sauf que le résultat n'est en aucun cas contrôlé scientifiquement. Et c'est là que le bât blesse pour l'Académie de Pharmacie. «On ne peut pas laisser n'importe qui effectuer ces tests», affirme à 20minutes.fr une porte-parole de l'institution.
«Cela ouvre la porte à toutes les contestations»
Cette nouvelle «est intéressante pour les automobilistes et leurs défenseurs», constate Eric de Caumont, avocat spécialisé dans le droit de l'automobile, joint par 20minutes.fr. «Cela ouvre la porte à toutes les contestations», renchérit l'avocat parisien Pierre-François Divier. En effet, un automobiliste contrôlé positif au cannabis peut se voir retirer son permis et son véhicule pendant au moins 72h.
Ce droit de rétention pourrait ainsi se voir annuler si le test salivaire n'est pas fondé. Mais la seule personne habilitée à suspendre cette décision est le juge des référés du tribunal administratif. Or, «c'est tout un pataquès pour le saisir», explique Pierre-François Divier. Ainsi, pour l'avocat, les contestations s'annoncent «concrètement très difficiles» à aboutir vu les délais, sauf si le droit de rétention va au-delà des 72h.

24-09-2010 om 21:07 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
23-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cubanen over de uitspraken van hun ex-chef
Er was de laatste weken nogal wat te doen over de uitspraken van “el lider massimo” uit Cuba. Hij vertelde aan een journalist dat het cubaanse “model” niet meer zou werken...
Op zich is dat voor ons natuurlijk geen nieuws maar een reeds lang vaststaand feit. Uit de mond van de chef himself klinkt het toch nog een beetje raar. Wat denken de of tenminste sommige Cubanen daar nu zelf over?

    http://www.desdecuba.com/generationy/

       

            Broken Promise                   

       
                                                                                                                    
       
The Revolution Is Working Well. Fight, Work, Advance. Continue Onward! Fidel
I swore never again to speak of that gentleman with the well-trimmed beard and the olive-green uniform who castrated* filled every day of my childhood with his constant presence. I underpin my decision not to refer to Fidel Castro with more than one argument: he represents the past; we need to look forward, to that Cuba where he no longer exists; and in the midst of the challenges of the present, to allude to him seems an unpardonable distraction. But today he once more gatecrashed my life with one of his characteristic outbursts. I feel obliged to focus on him again after his declaration to the journalist Jeffry Goldberg that, “the Cuban model doesn’t even work for us anymore.”
If my memory doesn’t fail me, they expelled many Communist Party members for lesser or similar phrases, and purged innumerable Cubans who served long sentences. The Maximum Leader systematically pointed his finger at those who tried to explain that the country wasn’t working. And not only were the nonconformists punished, but we were all forced to don the mask of subterfuge to survive on an island he tried to remake in his own image. Pretense, whispers, deceit, all to hide the same opinion that the “resuscitated” commander now flippantly tosses out to foreign journalist.
Perhaps it is a fit of honesty, as assaults the elderly when it comes time to assess their lives. It could even be another desperate try for attention, like his prediction of an imminent nuclear debacle or his late mea culpa for the repression of homosexuals which he came out with a few weeks ago. To see him acknowledge the failure of “his” political model, makes me feel like I’m watching a scene where an actor gesticulates and raises his voice so that the public won’t look away. But as long as Fidel Castro doesn’t take the microphone and announce to us that his obsolete creature will be dismantled, nothing has happened. If he doesn’t repeat the phrase here in Cuba, and, in addition, agree not to interfere in the necessary changes, we’re back to square one.
Note:
Yesterday, on hearing the news, I wrote a brief tweet: “Fidel Castro joins the opposition, telling the journalist Jeffrey Goldberg that the Cuban model doesn’t even work for us anymore.” Shortly after a dissident friend to whom I’d sent the same message by text called me. His words were ironic, but true: “If He has joined the opposition, I’m moving over now to the official side.”
*Translator’s note: The original text was dictated over the phone and there was an error in the transcription, hence this correction.

       

23-09-2010 om 23:35 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
22-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waalse collaborateurs: Jean Thiriart
ha, het zit er weer bovenarms op tussen Franstaligen en Vlamingen over een klassiek onderwerp dat reeds lang discussies en rellen veroorzaakt tussen onze beide “broedervolkeren” namelijk de collaboratie tijdens WOII. Onze goeie vriend Bart Frit had een stukje geschreven in De Standaard dat bij de Franstaligen in het verkeerde keelgat is geschoten;
http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1160599/2010/09/22/Franstaligen-geirriteerd-na-collaboratie-uitspraken-De-Wever.dhtml


"Het is een Waalse mythe dat de collaboratie een overwegend Vlaams gegeven was terwijl Franstalig België dapper verzet bood", schrijft Bart De Wever vandaag in een opiniestuk in De Standaard. De Franstaligen reageren geïrriteerd.
cdH-fractieleidster in de Kamer, Catherine Fonck, vindt het tijd om de simplistische zwart-witvisie van goeden en slechten te verlaten, zij die goed presteren en de anderen, zij die gelijk hebben en de anderen, de Vlamingen en de Walen, ...

"In volle crisis is er niets beter om de relaties terug warmer te maken en blijk te geven van de wil om de andere te respecteren", luidt het ironisch.

Veroordeling
Fonck benadrukt dat collaboratie veroordeeld moet worden, ongeacht waar ze plaats vindt of wie er collaboreert, zelfs in gewesten waar dergelijke feiten zeer zelden voorkwamen.

"De Franstaligen hebben collaboratie steeds krachtig veroordeeld en hebben nooit voor amnestie gepleit", benadrukt de gewezen gemeenschapsminister nog.

Onhandig, ontoereikend, niet opportuun
Emily Hoyos (Ecolo), de voorzitster van het Waals parlement, noemde de uitlatingen "onhandig, ontoereikend en niet opportuun" op een ogenblik dat men een een communautair akkoord moet vinden.

Hoyos vindt het schandalig om dergelijk opiniebijdrage vandaag te brengen. "Niemand heeft gezegd dat de Vlamingen collaborateurs waren en Walen engeltjes. Het is geen kwestie om te weten wie de beste en wie de slechtste", aldus de parlementsvoorzitster.

Grootvader De Wever
In zijn bijdrage verwijst De Wever ook naar een RTBF-reportage waar men het heeft over zijn grootvader, die lid was van het VNV, waarna beelden getoond werden van geüniformeerde collaborateurs. (belga/edp)
Natuurlijk zijn er Waalse collaborateurs geweest. En nog geen klein beetje en niet alleen Degrelle en consoorten. Eén van de meest kleurrijke collaborateurs was een zekere Jean Thiriart en we zijn blij jullie laten kennis te maken met dit buitenbeentje bij de collaboratie die zo een beetje van alles geweest is...om duizelig van te worden. Maar hier kan je duidelijk zien dat er wel degelijk raaklijnen zijn tussen uiterst-links en uiterst-rechts. Je verliest er compleet het noorden bij. Lees dus aandachtig mee hoe deze uiterst dubieuse collaborateur er later in geslaagd is om zich bij de Palestijnen en nog wat andere zogenaamde linksen populair te maken en vermijd dus vanaf nu te stellen dat uiterst links en uiterst rechts mekaars tegenpolen zijn en dus te spreken over de zogenaamde linkse “rode brigades”. We zijn daar nog zo zeker niet van dat die bij links thuis horen. Wat we wel van Thiriart zeker weten  is het feit dat hij een fascist van het zuiverste water was en bovendien anti-semiet. Maar zijn verhaal is intrigerend...
http://www.counter-currents.com/2010/09/jean-thiriart/

           

Jean Thiriart, the Machiavelli of United Europe

Edouard Rix
               
Jean Thiriart, 1922–1992
2,139 words
Translated by Greg Johnson
A diligent reader of Hobbes, Machiavelli, and Pareto, the Belgian Jean Thiriart (1922–1992), founder of the pan-European Jeune Europe (Young Europe), is the theorist of a Greater Europe from Galway to Vladivostok.
Born in 1922 to a liberal family in Liege, Belgium, Jean Thiriart was a young militant in the ranks of the Marxist extreme left as part of the Unified Socialist Young Guard and the Socialist Antifascist Union. He greeted the Molotov-Ribbentrop pact of 1939 with enthusiasm: “The most beautiful, the most exciting part of my life, I admit, was the German-Soviet pact.”[1] Because, for him, “National Socialism was not an enemy of Communism, but a competitor.”[2]
From One War to Another
In 1940, at the age of 18, he joined the Amis du Grand Reich allemand (AGRA–Friends of the Greater German Reich), the association in occupied French-speaking Belgium of secular and socialist supporters of collaboration, not Rexists. He also belonged to the Fichte Bund, a movement based in Hamburg that emerged from the National Bolshevik current. Condemned to three years of prison after the liberation, he gave up all political activity.
He became reengaged only in 1960, at the age of 38, during the decolonization of the Belgian Congo, taking part in the foundation of the Comité d’action et de défense des Belges d’Afrique (CADBA—Committee of Action and Defense of the Belgians of Africa). Quickly, the defense of the Belgians of the Congo transformed into a fight for the European presence in Africa, including the French in Algeria, and CADBA turned into the Mouvement d’action civique (MAC—Movement of Civic Action). Thiriart, assisted by Paul Teichmann, transformed this Poujadist inflected group into a revolutionary structure that effectively organized Belgian support networks for the OAS [L'Organisation armée secrète, the Secret Army Organization—the French resistance to the decolonization of Algeria—Ed.].
On March 4th, 1962, at a meeting in Venice under the aegis of Sir Oswald Mosley, the leaders of MAC, the Movimento Sociale Italiano (MSI—Italian Social Movement), the Union Movement, and the Reichspartei moved to found a “National European party centered on the idea of European unity.” But nothing concrete came of it. Vowing to create a true European revolutionary party, in January 1963 Jean Thiriart transformed MAC into Young Europe, a transnational European movement under the sign of the Celtic cross. Although established in six countries, it never had more than 5,000 members in all of Europe, and this, even Thiriart admitted, “only by scraping the bottom of the barrel.” Of the total, two thirds were concentrated in Italy. In France, because of its support of the OAS, Young Europe was banned, which forced the movement to remain semi-clandestine and explains its weak influence, its manpower not exceeding 200 members.
The National European Communitarian
In 1961, in Le Manifeste à la Nation Européenne (Proclamation of the European Nation), Jean Thiriart declared himself for “a united powerful, communitarian Europe . . . opposed to the Soviet and US blocs” [3]. He presented his ideas at greater length in a book published in 1964, Un Empire de 400 millions d’hommes : L’Europe (An Empire of 400 Million Men: Europe). Quickly translated into the seven principal European languages, this work—which was supplemented in 1965 by a booklet of 80 pages, La Grande Nation, L’Europe unitaire de Brest à Bucarest (The Great Nation, United Europe from Brest to Bucharest), deeply influenced the cadres of the European extreme right, particularly in Italy.
The originality of Young Europe lies in its ideology, National European Communitarianism, that Thiriart presents as a “European and elitist socialism,” de-bureaucratized and given a spine by European nationalism. Challenging the romantic concept of the nation inherited from the nineteenth century, which falls under a determinism that is ethnic, linguistic, or religious, he prefers the concept of a dynamic nation: moving, becoming, corresponding to the nation/community of destiny described by José Ortega y Gasset. Without rejecting the common past completely, he thinks that “this past is nothing compared to the gigantic common future . . . What makes the Nation real and viable is its unity of historical destiny” [5].
Describing himself as a “Greater European Jacobin,” he wanted to build a united nation and advocated the “fusion state,” centralized and transnational, the political, legal, and spiritual heir of the Roman Empire, which will give all its inhabitants European omni-citizenship. In 1989, he summarized: “The main axis of my politico-historical thought is the unitary state, the centralized political state, and not the racial state, the nostalgic state, the historical state, the religious state.” Nothing is more foreign for him than the “Europe of a hundred flags” of Yann Fouéré or the “Europe of the carnal fatherlands” dear to Saint-Loup.
Thiriart’s nationalism is based solely on geopolitical considerations. According to him, the only nations that have a future are those of continental scale like the United States, the USSR, or China. Petty traditional nationalisms are obstacles, even anachronisms manipulated by the great powers. Thus to return to grandeur and power, Europe should be unified.
Unification would take place under the aegis of a European Revolutionary Party, organized on the Leninist model of democratic centralism, which would organize the masses and select the elites. A historical party, following the example of Third World experiments like the FLN in Algeria or the FNL in Vietnam, it would be an embryonic state developing into the united European state. It would have to carry out the national liberation struggle against the American occupation, its dedicated collaborators, thousands of “Quislings” from the System parties, and the colonial troops of NATO. Thus Europe would be liberated and unified from Brest to Bucharest, 400 million strong, and would then be able to conclude a tactical alliance with China and the Arab states to break the American-Soviet condominium.
In spite of their geopolitical lucidity, Thiriart’s theses, rationalist and materialist to the extreme, are perplexing in their eminently modern character. As the traditionalist Claudio Mutti, a former militant of Giovane Europa, stressed: “the limit of Thiriart consisted precisely in his secular nationalism, supported by a Machiavellian worldview and deprived of any justification of a transcendent nature. For him, historical confrontations were resolved by brute power relations, while the state is nothing more than incarnated Nietzschean Will to Power in service of a project of European hegemony marked by an exclusivist, blind, and conceited pride” [7].
On the economic plane, Thiriart offered, as an alternative to “the profit economy”—capitalism—and the “utopian economy”—Communism—an “economy of power,” whose only viable dimension is European. Taking as a starting point the economists Fichte and List, he recommended “the autarky of great spaces.” Europe would have to leave the IMF, adopt a single currency, protect itself by tariff barriers, and work to preserve its self-sufficiency.
From Young Europe to the European Community Party
After 1963, dissensions in connection with Haut-Adige [South Tyrol—Ed.] caused a radical schism, which led to the birth of the Europa Front in Germanic countries like Germany, Austria, and Flanders.
However, the year 1964 marks the militant apogee of the movement, which played a leading role, thanks to Dr. Teichmann, in the strike of Belgian doctors opposed to the nationalization of their profession, and took part in communal elections in Quiévrain. Its working class members organized themselves as the Syndicats communautaires européens (SCE—European Community Trade Unions). In August 1964, the journalist Emile Lecerf and Dr. Nancy resigned because of ideological differences with Thiriart. Lecerf went on to head the Révolution européenne group, more or less aligned with the positions of Europe-Action in France, a “nostalgic” and “literary” movement according to Thiriart. The departure of this historic leader, followed in December 1964 by that of Paul Teichmann, caused the militant decline of the organization.
In 1965, Young Europe became the Parti  (PCE—European Community Party). Doctrinal concerns then distracted it from militant activism. The theoretical review L’Europe communautaire came out monthly while the Jeune Europe weekly became semi-monthly. After October 1965 the party’s Cadre Schools took place across Europe, Thiriart having worked out a “physics of politics” based on the writings of Machiavelli, Gustave Le Bon, Serge Tchakhotine, Carl Schmitt, Julien Freund, and Raymond Aron.
Moreover, the party published, between 1965 and 1969, a monthly magazine in French, La nation européenne, and Italian, Nazione europea, which offered a counter-current to the traditional extreme right by placing the continental unit above the nation, opposing NATO and promoting the autonomous deterrent force wanted by De Gaulle, denouncing in America as the new Carthage, sees in the regimes of Eastern Europe a kind of national Communism, and taking an interest in the liberation struggles of the Third World to the point of describing Cuba, the Arab countries, and North Vietnam as allies of Europe! The magazine, distributed by the NMPP in France, had 2,000 subscribers and printed 10,000 copies of each issue.
In June 1966, Jean Thiriart met in Bucharest with the Chinese prime minister Zhou Enlai on the initiative of Ceausescu. Beijing then spoke about a “tri-continental” struggle. Thiriart  advocated a  “quadri-continental” struggle, proposing to foment a Vietnam within Europe. For that, he envisaged creating “European brigades” on the Garibaldian model, which, after having fought in the Middle East or in Latin America, would return to fight a war of liberation in Europe.
It should be noted that following this discussion, the Italian militants of Giovane Europa carried out united actions with local Maoists, unified by a minimal common program of hostility to the two superpowers, rejection of the Yankee occupation of Europe, anti-Zionism, and support for Third World liberation struggles).
This collaboration was not without consequences. Various National European cadres ultimately joined the Maoist ranks. Thus in 1971 Claudio Orsoni, nephew of the fascist leader Italo Balbo and a founding member of Giovane Europa, would create the Center for the Study and Application of Maoist Thought. In 1975, Pino Bolzano, the last director of La Nazione europea, went on to lead the daily paper of the extreme left group Lotta Continua [The Struggle Continues—Ed.]. Renato Curcio would join the Marxist-Leninist Italian Communist Party before founding . . . the Red Brigades!
Young Europe had supporters in certain countries in Eastern Europe and the Middle East. Thus, on August 1st, 1966, Thiriart published an article in Serbo-Croatian, entitled “Europe from Dublin to Bucharest,” in the official diplomatic review of the Yugoslav government Medunarodna Politika.  Ferociously anti-Zionist, the Belgian leader was in contact with Ahmed Shukeiri, predecessor of Arafat as the head of the PLO, and the first European to fall with weapons in hand at the side of the Palestinians was a French engineer and member of Young Europe, Roger Coudroy.
Thiriart also had ties to Arab secular-socialist regimes. In  the autumn of 1968, he made a long voyage to the Middle East at the invitation of the governments of Iraq and Egypt. He had discussions with several ministers, gave interviews to the press, and took part in the congress of the Arab Socialist Union, the party of Nasser, whom he met on this occasion. Disappointed by the lack of concrete support from these countries, in 1969 he renounced militant combat, causing the breakup of Young Europe.
The Euro-Soviet Empire
He would continue, however, his rich theoretical reflections. When Washington approached Beijing in the 1970s, he suggested a Euro-Soviet alliance against the Sino-American axis, in order to build a “very large Europe from Reykjavik to Vladivostok,” which he thought was the only way to resist the new American Carthage and billion-strong China. This is what led him to declare in 1984: “If Moscow wants to make Europe European, I preach total collaboration with the Soviet enterprise. I will then be the first to put a red star on my cap. Soviet Europe, yes, without reservations” [8].
Thiriart’s dream of a Euro-Soviet Empire, which he described as a “hyper-nation state equipped with a de-Marxified hyper-communism”[9], merges with Eurosiberia: “Between Iceland and Vladivostok, we can join together 800 million men . . . and find in the soil of Siberia all our strategic and energy needs. I say that Siberia is the economically most vital power for the European Empire” [10]. He then worked on two books: The Euro-Soviet Empire from Vladivostok to Dublin: After-Yalta and, in with José Cuadrado Costa, The Transformation of Communism: Essay on Enlightened Totalitarianism, which remained on the drawing board because of the sudden collapse of the USSR. He left his political exile only in 1991 to support the creation of the Front européen de libération (FEL—European Liberation Front). In 1992, he went to Moscow with a delegation of the FEL and died of an heart attack shortly after his return to Belgium, leaving a controversial but original body of theoretical work, which inspires to this day Guillaume Faye, the preacher of Eurosiberia, and Alexander Dugin, the prophet of Eurasia.

Notes

1. C. Bourseiller, Extrême-droite. L’enquête (F. Bourrin, 1991), p. 114,.
2. Ibid.
3. Nation-Belgique, no. 59, September 1, 1961.
4. J. Thiriart, La Grande Nation. L’Europe unitaire de Dublin à Bucarest (1965).
5. Ibid.
6. C. Bourseiller, p. 119.
7. Notes complémentaires de C. Mutti à G. Freda, “La désintégration du système,” supplément to Totalité, no. 9 (1980).
8. Conscience Européenne, no. 8, July 1984.
9. Ibid.
10. J. Thiriart, “L’Europe jusqu’à Vladivostok,” in Nationalisme & République, no. 9, September 1992.
Source : Réfléchir & Agir, no. 21, Fall 2005, pp. 44–47.
Online source here, articles by Jean Thiriart here
                                   
               
Published: September 20, 2010 | This entry was posted in North American New Right and tagged Edouard Rix, Eurasia, European unity, Eurosiberia, geopolitics, Jean Thiriart, North American New Right, originals, political organizing, revolution, translations, white activism, Young Europe.
           
           

22-09-2010 om 23:27 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
21-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We ontdekten een nieuw lid van de samenzwering der idioten: Theo Francken
Vandaag stellen we jullie een nieuw lid voor van de samenzwering der idioten. Dit nieuwe lid heeft het deze keer niet over allerlei toekomstplannen voor de Brusselaars. Hij heeft het over asielzoekers. We hebben het over Theo Francken, parlementslid voor de NVA, “the biggest Belgian political party”, zoals hij zelf zegt in een brief aan de ambassadeur van Thailand.
Waarover hebben we het nu juist? Wel lees zelf maar:

http://www.brusselnieuws.be/artikels/stadsnieuws/zeven-dagen-no-border-camp-aan-thurn-taxis

dinsdag 21 september 2010
Zeven dagen 'No Border Camp' aan Thurn & Taxis
                     
                             
           
Groeperingen die het opnemen voor mensen zonder papieren (hier in het Maximiliaanpark) blazen verzamelen in Thurn & Taxis tijdens het No Border Camp.
© Jo Voets
           
                
            
              
       
     Brussel-Stad -      Vanaf zaterdag kamperen allerlei organisaties een week lang op de site van Thurn & Taxis. Ze komen er debatteren over en demonstreren tegen het Europese asiel- en migratiebeleid. Sommigen vrezen geweld van anarchistische groepjes.
Van zaterdag 25 september tot zondag 3 oktober is de site van Thurn & Taxis de plaats voor een "ontmoeting tussen mensen en bewegingen die strijden tegen de grenzen die ons verdelen."
Het gaat om organisaties die strijden tegen 'Fort Europa'. "De Europese Unie sluit al meer dan tien jaar zijn poorten voor migranten. Europa versterkt de repressie die België en andere lidstaten voeren. Deze landen houden mensen in de illegaliteit, doen razzia’s, sluiten mensen zonder papieren op en wijzen ze uit," klinkt het bij de organisatoren.
Tijdens het kamp zullen films worden vertoond in samenwerking met Cinema Nova en is er een fototentoonstelling over migranten in Calais. De deelnemers gaan ook op tour door Brussel langs plaatsen die verband houden met mensen zonder papieren en er is een bijeekomst voor het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel.
Hoeveel mensen het No Border Camp zal aantrekken is moeilijk te zeggen. "We hopen op minstens vijfhonderd deelnemers maar dat aantal kan uitgroeien tot drieduizend," zegt een woordvoerster in De Standaard. "Er is geen vast organiserend comité. Een kleine kern zorgt voor wat logistieke ondersteuning maar voor de rest doet iedereen een beetje waar hij zin in heeft."
'Op het ergste voorbereid'
Verschillende overheidsinstanties houden hun hart vast. "We zijn op het ergste voorbereid," zegt Geert De Vulder van de Dienst Vreemdelingenzaken in de krant. "Met de verschillende ordediensten hebben we overlegd hoe we dit het best aanpakken. Het kamp op zich lijkt niet het probleem maar mogelijk willen enkele anarchastische groeperingen hun ongenoegen uiten."
Het kamp heeft in wezen vreedzame bedoelingen maar de organisatie kan niet uitsluiten dat het toch fout gaat. "We zijn niet verantwoordelijk voor wat autonome groepen uitrichten. Rel schoppen zullen ze wel niet. Maar we kunnen niet uitsluiten dat ze symbolische acties voeren."
Volksvertegenwoordiger Theo Francken (N-VA) begrijpt niet dat de stad Brussel de bijeenkomst laat doorgaan. "Ik hoop dat de stad er alles aan doet om het personeel van de asielinstanties te beschermen. In Brussel dolen nu massa's asielzoekers rond. Als zij voelen dat een betoging opkomt voor hun belangen, zullen ze zich daarbij aansluiten. Dan is het hek helemaal van de dam."
Ook de directeur van het centrum 127bis en de burgemeester van Steenokkerzeel uiten hun bezorgdheid in de krant.
De lokale politie verwacht niet meteen problemen. "Die mensen komen samen op een privéterrein en als alles daar rustig blijft en wij krijgen geen oproep gaan we ook niet tussenkomen," zegt woordvoerder Christian De Coninck van de politie Brussel Hoofdstad Elsene. "Zoals altijd zijn we wel paraat als er iets zou gebeuren."
© brusselnieuws.be / FM BrusselKijk, wij zijn niet bepaald bewonderaars van anarchisten noch van relzoekers, al is er geen noodzakelijk verband tussen beiden en hebben wij in een ver verleden gevluchte Spaanse anarchisten gekend waarvoor we het volste respect kunnen opbrengen. Volksvertegenwoordiger Theo, lid van, het partijbestuur van de biggest Belgian political party, maakt het echter al te bont wanneer hij bange burgertaal uitkraamt zoals we hierboven mogen lezen.
Als we hem moeten geloven dan zitten achter elke Brusselse straathoek massa’s dolende asielzoekers te wachten op een solidariteitsbetoging van anarchisten om de boel kort en klein te slaan en het personeel van Fedasil te lynchen. Dat er een grote kans op rellen is tijdens deze betoging, tot daar toe. Waarschijnlijk zullen er groepjes relnichten inderdaad wat heibel maken maar vermits de Brusselse ordediensten uitstekend werk verrichten en wel wat ervaring hebben op het gebied van ordehandhaving zal Theo zich geen zorgen moeten maken. Maar dat Theo elke asielzoeker als dolende potentiële terrorist beschouwt bewijst zijn grote dossierkennis over de asielzoekers. Waarschijnlijk beseft Theo niet dat er heel wat asielzoekers met hun ganse familie naar hier komen om hun geluk te beproeven. Dus met vrouw en kinderen. Net zoals in de 19de eeuw duizenden Vlamingen uitgeweken zijn naar Noord- en Zuid-Amerika omdat ze hier alleen maar zwarte miserie zagen en geen enkele toekomst voor hun kinderen. Deze uitspraak zegt dus meer over elitaire Theo dan over enig revolutionair gevaar dat zou uitgaan van wilde hordes asielzoekers.

Een ander fraai voorbeeld van elitaire idiotie is zijn briefke aan de Thaise ambassadeur. We laten het hem zelf uitleggen. Graag het woord aan Theo dus:
http://theotuurt.wordpress.com/

Ook al ontmantelen we dit land tot op haar laatste schil, de hardnekkige francofonie van en in de belgische diplomatie zullen we enkel verslaan op de dag dat we echt onafhankelijk zijn. Buitenlandse Zaken is zonder twijfel de meest francofone boîte van het land.
Het grootste nadeel hiervan is dat belgië in het buitenland wordt aanzien als een Franstalige natie. Geen kat weet dat er in belgië eigenlijk meer Nederlandstaligen dan Franstaligen wonen.
Een pijnlijk gevolg is dat de internationale diplomatieke wereld zich laat misleiden. Dat mocht ik enkele weken terug nog ondervinden toen ik een ééntalig Franse brief ontving van Dhr. Pisan Manawapat, de ambassadeur van Thailand.
Ik stuurde hem en zijn overste, de Thaise minister van BuZa, zonet volgende klachtmail:Dear Minister of foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
Dear Ambassador of the Kingdom of Thailand to the Kingdom of Belgium
On the 30th of July I received a letter from Mr. Manawapat, the ambassador of the Kingdom of Thailand to Belgium. In this letter Mr. Manawapat invited me as a Member of Parliament to read the article about Queen Sirikit of Thailand in the Summeredition of the famous French magazine “l’Eventail”. I was delighted to read about your intelligent and faboulous Queen Sirikit. However, I was very disappointed to receive this letter in the French language. As an ambassador in Belgium Mr. Manawapat should know that the majority of Belgian citizens speaks Dutch and not French. Moreover, as an Ambassador in Belgium Mr. Manawapat should know that this dutchspeaking majority is very sensitive to languagematters, this has everything to do with the turbulent history of the Kingdom of Belgium.
As a Member of Parliament for the biggest Belgian political party, the N-VA (New-Flemish Alliance) I can only hope that Mr. Manawapat pays in the future more attention when he sends letters to the Dutchspeaking Members of Belgian Parliament.
I’m looking forward to your reaction.
Yours faithfully,
Theo Francken
Member of Belgian Parliament
N-VA
theo.francken@n-va.be


Voilà, intussen weten we dat Theo dus een knappe en verstandige zus heeft die Nathalie heet. Da’s altijd nuttig om te weten  en we zijn intussen passioneel verliefd op haar.
“Hallo Nathalie, stuur ons vlug een mailtje want we liggen hier zowaar te smelten...”
We weten inmiddels ook dat Theo een zwaar minderwaardigheidscomplex heeft “als kleine broer van” onze mooie Nathalie. Gelukkig zit hij nu in het parlement en heeft hij niks beters te doen dan idiote mailtjes te sturen naar de Thaise Minister. Wat ons opvalt is zijn bloemrijk taalgebruik over de Thaise queen. Dat Theo als  republikein van het zuiverste water bloemrijke lofzinnen schrijft lijkt ons toch wat vreemd: “I was delighted to read about your intelligent and faboulous Queen Sirikit.”. Theo zal best  nooit in deze termen naar onze Albert schrijven over ons Paola want anders wordt hij verdacht van overspelige majesteitsschennis.

Verder verdenken we malle Theo van enige zin voor overdrijving. Zeker wanneer we het verband lezen op zijn webstekje tussen de 60 gram donderdagse coke die er in Leuven gesnoven wordt en Mexicaanse en Colombiaanse karteloorlogen of de zware vechtpartijen uitgelokt door "toffe mensen uit Brussel en Mechelen"...en met een leuk fotootje van iets meer dan 60 gram als illustratie

We citeren:

“600 porties of 60 gram coke wordt er doorgehaald op een gemiddelde donderdagavond te Leuven. Aan een straatwaarde van 40€ tot 50€/gram komt dit al gauw op een Leuvens nachtomzetcijfer van een kleine 3.000 €. Reken daar nog de verkoop van andere ‘stuff’ bij en je kan moeilijk verwonderd zijn van het feit dat ‘al die toffe mensen’ uit Brussel en Mechelen tegenwoordig naar Leuven afzakken op donderdagavond en dat er zoveel zware vechtpartijen zijn…
Het bizarre aan het verhaal is dat het gebruik van hard drugs hoe langer hoe minder een politiek en media ‘issue’ zijn. Hoe meer er gesnoven wordt, hoe minder de politiek en de media er blijkbaar wakker van liggen.”
Wat 60 gram coke ter waarde van de astronomische som van 3000€ allemaal kan veroorzaken....zulke pipo’s zitten dus nu in ons parlement en in het partijbestuur van de NVA “the biggest belgian political party. Geef ons ook een lijntje graag!

21-09-2010 om 23:13 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
20-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tal Al Mallohi, een 19 jarige Syrische blogster ...
Blijkbaar zijn er nog andere problemen op deze aardkluit dan de wederzijdse banvloeken tussen Di rupo en Bart Frit. Er wordt al een tijdje via Arabische blogs opgeroepen tot solidariteit met een 19-jarige Syrische blogster die al een paar maanden zonder enige concrete beschuldiging wordt vastgehouden in de gevangenis.
Recent sprong nu ook Human Rights Watch op de kar...

http://www.damascusbureau.org/?p=1214

Arab Solidarity with Detained Syrian Blogger

        
Posted on | September 15, 2010 | No Comments
             
Across the Web Arabs show solidarity with the arrested Tal.
SMN No. 9, September 15, 2010
Internet users across the Arab world have been demonstrating their online support to a 19-year-old Syrian blogger held incommunicado by authorities since December.
In Egypt, cyber-activists have started campaigns and support groups for Tal al-Mallohi on several social media networks, notably Twitter, which has not still gained as wide a popularity in Syria as it had in some other Arab countries.
The #Free Tal has become recently one of the most popular hash tags on Twitter among Egyptian users. A hash tag is used within a Tweet as a way to participate in a particular conversation on Twitter. The more a hash-tagged topic is used, the more online media picks it up.
Many Syrian cyber-activists were subsequently encouraged to join Twitter and use it to shore up support for their campaigns.
“Twitter allowed me to connect with tens or even hundreds of individuals from different nationalities within just hours after I first connected to it,” said one Syrian internet user.
Also on Facebook, around 300 netizens joined a group, called “The Arab campaign for the release of Tal al-Mallohi,” within the first day of its creation.
Some Facebook users posted the numbers of Syria’s state security bureau and urged netizens to contact officials and call on them to set Mallohi free.
One user wrote that he tried to contact the security bureau but was told that they had no information about the blogger.
Mallohi has not yet been charged with any crime and the location of her detention remains unknown. Human ruman rights groups in Syria believe that she was arrested because of her blog entries on freedom and the political situation in her country.
Another initiative in solidarity with Mallohi was the circulation of an electronic petition by Egyptian human rights groups.
Via Twitter, these groups called for a sit-in on Sunday 19 September in Cairo to cask for the blogger’s immediate release. The exact location of the protest is still being debated.

http://www.hrw.org/en/news/2010/09/20/syria-release-student-blogger-held-incommunicado

Syria: Release Student Blogger Held Incommunicado
19-Year-Old Woman Detained in 2009, Still No Charge
September 20, 2010
More Coverage:
More Human Rights Watch reporting on Syria
Detaining a high school student for nine months without charge is typical of the cruel, arbitrary behavior of Syria's security services. A government that thinks it can get away with trampling the rights of its citizens has lost all connection to its people.
Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch
(New York) - The Syrian government should immediately release Tal al-Mallohi, a 19-year-old high school student and blogger held incommunicado without charge for nine months, Human Rights Watch said today. She has been held by Syria's security services since being detained on December 27, 2009.
State Security (Branch 279), one of Syria's multiple state security agencies, summoned al-Mallohi to Damascus for interrogation in December and immediately detained her. Two days later, members of State Security went to al-Mallohi's house and confiscated her computer, some CDs, books, and other personal belongings.  Since the arrest, the security services have not allowed her family to communicate with her and have not offered any explanation for the arrest.
"Detaining a high school student for nine months without charge is typical of the cruel, arbitrary behavior of Syria's security services," said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch. "A government that thinks it can get away with trampling the rights of its citizens has lost all connection to its people."
It is unclear why the authorities have detained al-Mallohi. According to her family, al-Mallohi, who is in her last year of high school, does not belong to any political group. Some Syrian activists have expressed concerns that security services may have detained her over a poem she wrote criticizing certain restrictions on freedom of expression in Syria. Her blog, which contains poetry and social commentary, focuses mostly on the plight of Palestinians and does not address Syrian political issues. Her homepage shows a picture of Gandhi with the quote, "you will remain an example."
On September 1, al-Malouhi's mother issued a public appeal to President Bashar al-Asad urging him to provide her with information about her daughter.

20-09-2010 om 22:06 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
19-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebruiksaanwijzing om je ballen te tonen op de leukste date-site van Vlaanderen!
Je mag ons geloven of met gezonde twijfel  over  ons  Internetgebruik blijven rondlopen maar  we vonden per    toeval deze leuke date-site .Vooral de boeiende wervende en ook wel wervelende tekst kon ons bekoren... We doken er dus op!                        
19-09-2010
*Zoek, SMS en duik er op!
                                        
De snelste en veiligste manier van (sex) daten.
Probeer het uit voor jezelf je hebt immers niets te verliezen!
Weten hoe te zoenen-sluiten in het kader van tien minuten is alles over het frame controle. Begin met het maken van oogcontact met een meisje in een bar. Begin het gesprek door te zeggen, "Je kunt niet zomaar naar me kijken als dat met ten minste zeggen hi". Hiermee wordt het frame dat ze je achtervolgen. Dan zeggen "ok, omdat je te staren we're gonna een starende wedstrijd hebben, en wel nu". Dan als je haar aan te staren, houd uw hoofd te bewegen naar haar toe als je gaat om haar te kussen. Op dit punt zal je ofwel kus haar of zij zal haar hoofd te bewegen en verliest de wedstrijd. Dit toont haar dat je ballen hebben om haar zoo goed als warmt haar op voor een kiss kiss later en zet het frame, dat ze je iets verschuldigd is. Heb een paar kleine praten (dat wil zeggen in aanmerking komen haar comfort en het gebruik van het type vragen) voor ongeveer een 2-minuten en gaan dan zoenen haar afscheid afsluiten met te zeggen: "Ik heb te gaan in een tweede, weet je wat, dat ik bijna ben geneigd om te geven u iets te mij te herinneren .... maar geen tong "en geef haar een klein kusje op de lippen (sms dating). De beperkte verzoek zal haar betrapt off guard en ze zal waarschijnlijk laat je haar een kleine kus, die haar warm-up voor de echte kus (smsdating). Na de "pikken" zeggen "mmm er een goede smaak is er, wat is dat vanille?" dan terug gaan voor een "echte kus". Als ze draait haar hoofd, net zoenen op de wang en probeer het opnieuw in een paar minuten. Als ze daadwerkelijk duwt je weg zegt "je moet een hypnotiseur oh mijn God wat heb je voor mij?", Die de grap maakt het haar schuld (www sms dating). Vergeet niet, zelfs als het meisje niet verder voor hem meteen, zolang je niet proberen om haar te kussen in een griezelig, behoeftige manier waarop je zult haar aan te tonen dat u ballen, die haar maakt meer aangetrokken tot U anyways.


en je vindt dat allemaal op : http://www.bloggen.be/smsdating000/

Duik erop !

We besparen jullie de fotootjes maar volgens ons zit Bart De Wever hier achter of Peumans. Na de slopende regeringsonderhandelingen met Milquet en Di Rupo zou dit nauwelijks moeten verwonderen. Dus is het helemaal niet abnormaal dat uiteindelijk iedereen hierover zijn eigen interpretatie heeft....

19-09-2010 om 22:19 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog meer idioten over Brussel...
Merkwaardig toch hoe die leuke Vlaams-nationalisten aan één zelfde zeel trekken als het om Brussel gaat. DFe vorigen wilden Brussel doodgewoon bij Vlaanderen aanhechten en deze hier wil Br(ussel loslaten wegens te duur...Zelfs als Vlaanderen een apart apenverblijf zou worden dan nog zullen ze met elkaar redetwisten en bekvechten.
Ziehier de mening van docent economie aan de Limburgse universiteit en laatste toeverlaat van lijst Dedecker, Lode Vereeck vanaf vandaag lid van de samenzwering der idioten ...
http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1159409/2010/09/19/LDD-bereid-Brussel-op-te-geven-voor-onafhankelijk-Vlaanderen.dhtml
LDD is bereid om Brussel op te geven voor een autonoom Vlaanderen. Dat heeft partijvoorzitter Lode Vereeck gezegd bij de start van het nieuwe politieke werkjaar. Daarmee pakt de partij een van de pijnpunten aan bij een mogelijke splitsing van ons land. Andere partijen die streven naar een onafhankelijk Vlaanderen, zoals N-VA, willen Brussel houden.
De partijvoorzitter benadrukt dat LDD voorstander blijft van een confederaal model waarbij Vlaanderen en Wallonië samen Brussel besturen, maar "niet tegen elke prijs".

De investering waard?
Een half miljard euro per jaar extra financiering voor Brussel, het bedrag dat op de onderhandelingstafel lag, is veel te veel voor LDD, vooral omdat er geen garantie is op een interne hervorming van het Brussels gewest.

Volgens een recente studie zouden er nog maar zo'n 55.000 Vlamingen in Brussel wonen. Een erg kleine groep, vindt LDD, waarbij men zich de vraag kan stellen of het nog wel de moeite is om daar veel geld in te investeren.

Aparte entiteit
"Het is aan de Brusselse Vlamingen of Vlaamse Brusselaars om hun rol op te nemen binnen een nieuwe Brusselse beleidsstructuur." Volgens Vereeck beschouwen de Brusselse Vlamingen zich nu al als een aparte entiteit.

Het verlies van Brussel
Waar de Walen stilletjes aan rekening moeten beginnen houden met de splitsing van België, moeten de Vlamingen stilaan denken aan het verlies van Brussel", zegt Vereeck.

Hij maakt die conclusie na de vaststelling dat de onderhandelingen in de richting van regionalisering gaan in plaats van communautarisering, dat wil zeggen rekening houdend met drie gewesten: Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Nog volgens Vereeck is de vertrouwensbreuk aan de onderhandelingstafel te wijten aan een foute aanpak door N-VA-voorzitter Bart De Wever. (belga/edp)


Wees gerust, beste Lode, het zijn niet alleen de 55.000 Brusselse Vlamingen die zich als een aparte entiteit beschouwen als we jullie bezig horen. Vermits nu toch de meest lachwekkende scenario’s de pers halen dank zij jullie formidabele gedegen denkwerk zou het misschien even realistisch zijn ergens op de Limburgse heide een kleine bantustan op te richten onder de naam Vlaanderen waar we jullie allemaal bijeen kunnen zetten. Samen met de andere grote actuele Vlaamse denkers kunnen jullie dan een toekomstplan uitdokteren voor jullie heilsstaatje. Intussen zullen wij wel verder aanmodderen met onze landgenoeten aan de andere kant van het Zoniënwoud.

19-09-2010 om 21:59 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
17-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vlaamse Volksbeweging of de samenzwering der idioten over Brussel
en nu we toch bezig zijn met het publiceren van idiote politieke stellingnames boven de hoofden van de overgrote meerderheid van de rechtstreeks betrokken bevolking, we hebben het hier over Brusselaars, geven we jullie hier nog een ander sterk staaltje van Vlaamse arrogante debiliteiten. Deze keer hebben we het oevr de VVB of voor de minder “ingewijde” Vlamingen en Ollanders, de Vlaamse Volksbeweging. Vlaams alleszins, maar wat ze met het volk te maken hebben is ons niet duidelijk. En voor hen is het nog steeds niet duidelijk dat er in een democratie niets in de p)laats van de mansen wordt beslist maar door de mensen. In het geval van Brussel zullen de Brusselaars over hun toekomst dus zelf moeten beslissen. We zullen er dan ook niet ver naast zitten als we beweren dat de VVB-congresresoluties meer dan waarschijnlijk niet op veel begrip zullen kunnen rekenen in de 19 Brusselse gemeenten. Als we dan nog beseffen dat de meest optimistische telling van Brusselse Vlamingen uitkomt op nauwelijks 7% van de totale Brusselse bevolking, dan vragen wij ons af met wat die VVB-imbecielen hier bezig zijn geweest. Plato’s ideale staat had meer slaagkansen dan dit resultaat van bezigheidstherapieën voor Vlaamse politieke grasparkieten.
Lees het zelf maar en vooral niet lachen met de resoluties van het VVB-Congres over Brussel dat plaats vond op 24 april....grinnik grinnik

http://www.watmetbrussel.be/

Congres 'Brussel, een stad in Vlaanderen':

Nieuwe standpunt van de VVB over Brussel


RESOLUTIE 1

De Vlaamse onafhankelijkheid is niet alleen noodzakelijk, maar ook dringend en prioritair. Vlaanderen dient de onafhankelijkheid uit te roepen voor het hele grondgebied ten noorden van de taalgrens, de 19 Brusselse gemeenten inbegrepen.RESOLUTIE 2

Ook zonder absolute zekerheid dat Brussel daar een onderdeel van zou vormen, moet Vlaanderen de stap naar onafhankelijkheid zetten. Vlaanderen biedt een staatkundig project dat het ook voor Brussel interessant maakt om er deel van uit te maken.RESOLUTIE 3


Resolutie 3.1

De stad Brussel is de hoofdstad van de staat Vlaanderen


Resolutie 3.2

Ook de inwoners van de 19 Brusselse gemeenten die administratief kiezen voor de Franse taalrol zijn volwaardige Vlaamse burgers.

Resolutie 3.3

Brussel, beperkt tot de 19 gemeenten, krijgt een tweetalig statuut dat strikt wordt toegepast.


Resolutie 3.4

De Franstalige inwoners van Brussel, beperkt tot de 19 gemeenten, krijgen een eigen structuur waarin zij bepaalde bevoegdheden inzake persoonsgebonden aangelegenheden (onderwijs, cultuur en welzijn) kunnen uitoefenen onder gezag van de Vlaamse overheid.RESOLUTIE 4


Wij  roepen de Vlaamse overheid op om intussen een assertieve aanwezigheids – en communicatiepolitiek te voeren in Brussel. Gebruik makend van de huidige Vlaamse bevoegdheden moet er een kwalitatieve dienstverlening worden aangeboden die nadrukkelijk en herkenbaar Vlaams is.RESOLUTIE 5


Indien Brussel geen deel zou uitmaken van de Vlaamse staat, bieden we elke inwoner uit Brussel de kans het Vlaamse staatsburgerschap aan te nemen.17-09-2010 om 21:38 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
16-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jaak Peeters, een nar in topvorm
Klik op de afbeelding om de link te volgen Man man man, je leest tegenwoordig ongelooflijk veel totaal geschifte meningen verpakt in een Vlaams-nationaal kleedje. Hier heb je zulk een prachtig voorbeeld van complete hersenverweking waarschijnlijk veroorzaakt door te veel citroenjenever te drinken. Vlaanderen op zijn best. We stellen jullie voor aan “mad professor” Jaak Peeters eerst even naar “WIKI”:

Jaak Peeters                                                                       
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
                                                                                                                                                    
                                   
                                                                 
Jaak Peeters (geboren Geel, 6 oktober 1946) is een Vlaams-nationalistisch publicist en activist.
Peeters studeerde aan het Sint Aloysiuscollege in zijn geboortestad Geel. Hij werd licentiaat in de psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1968. Hij studeerde later ook nog sociaal recht en bestuurswetenschappen.
Peeters was gedurende 8 jaar nationaal secretaris van het toenmalige Vlaams Blok, maar verliet die partij omdat ze naar zijn oordeel haar Vlaamse nationale taak achteruit stelde ten voordele van gemakkelijk electoraal gewin, onder meer door het inspelen op de anti-vreemdelingengevoelens. Daartoe schreef hij in 1988 het kritische 'Adres aan de voorzitter' (Karel Dillen), samen met o.a. Geert Wouters, Eric De Lobel, Gui van Gorp, Jan Arnou, Bart Laeremans en Jan Laeremans. Wouters, Arnou en Peeters richtten vervolgens het Nationalistisch Verbond - Nederlandse Volksbeweging op. Deze groot-Nederlandse, conservatieve nationalistische groepering diende in 1991 kieslijsten in in het arrondissement Gent voor de Kamerverkiezingen.
Jaak Peeters werd later lid van de Volksunie en sloot zich aan bij de groep Vlaamsnationaal van Geert Bourgeois, die zichzelf vanaf 2001 omdoopte tot N-VA. Hij is sindsdien lid van de partijraad van die partij en bekleedde verschillende bestuursfuncties. Vanaf 2004 is hij arrondissementeel voorzitter voor het arrondissement Turnhout van N-VA. Hij was ook voorzitter van de inburgeringscommissie van de N-VA en hield de pen vast van enkele regionale nota's.


en nu zijn onvolprezen verplichte lectuur voor debielen:

Brussel ontvetten
Opiniestuk Jaak Peeters
Doorstroming.blogspot.comDit is de slogan waarmee de Vlaamse Beweging in mijn jonge jaren – lang geleden dus – uitpakte. Als luister ik naar de discussies over Brussels Metropolitan Region – jaja, in het Engels, dames en heren – komt me die oude slogan meteen weer in gedachten.
Waarom hebben we die slogan opgeborgen?

Nochtans is het duidelijk: het is een natuurwetmatigheid dat steden met grote uitstraling werken als magneten. Ze trekken niet alleen bedrijven en organisaties aan, zoals VOKA schijnt te denken, doch voornamelijk een sociologische onderlaag. Dat gedeelte van de bevolking dat niets te verliezen heeft en, gedreven door een mengsel van hoop en wanhoop, en opgekruid door een vleugje avonturisme, naar de grote stad trekt, op zoek naar wat geluk.

Op deze manier zijn alle hedendaagse wereldsteden gegroeid. Altijd weer is het scenario precies hetzelfde. Sociologische en economische factoren versterken elkaar wederzijds: waar veel werklozen zijn, is de arbeid goedkoop, gegeven het feit dat die arbeid heel vaak “zwart” is. En onveranderd wordt de politieke overheid waarin die stad ligt opgezadeld met alle problemen die de hedendaagse grootstad kenmerken: files, nachtelijk en ander lawaai, onveiligheid, drugs, prostitutie. Men kent het verhaal. Het is ooit al wel vaker gesteld: steden mogen niet groter zijn van drie-, vierhonderdduizend inwoners. Steden van een grotere omvang gaan de menselijke bestuurscapaciteit te boven. Naast de onvermijdelijke secundaire processen ( bijv. politie), ontstaan er immers tertiaire en zelfs quartaire processen:  ‘netwerken’ om de politie te ontlopen (tertiair) en regelingen, afspraken en afbakeningen onder deze netwerken zelf, zoals in New York gangsterbendes de stad onderling hebben verdeeld ( quartair). Niemand kan zoiets beheersen.

Het laat zich aanzien dat zulks in Brussel ook voordoet. De politie heeft het moeilijk in sommige wijken van Molenbeek. Hetzelfde geldt voor Schaarbeek.

Intussen wijkt de gegoede bevolking uit naar de banlieu, daar waar nog groen is en de vaak letterlijk zwarte wijken kunnen ontvlucht worden. Kan men het hen kwalijk nemen? Op die manier dijt de stad uit, als een olievlek – ook al een heel oude term uit de Vlaamse Beweging.
De Brussels Metropolitan Region- constructie is duidelijk op dit beeld van de moderne grootstad gebaseerd: één grote steenwoestijn, met daarrond een soort gekoloniseerd wingebied. Het lijkt wel erg op de oude Griekse stadstaten.

VOKA heeft gelijk als het aanstuurt op de integratie van wat sociaal-economisch lijkt samen te horen. Maar het bovenstaande doet vermoeden dat de beeldvorming over dat BMR niet op rationele overwegingen berust, maar dat ongecontroleerde en dus grotendeels onbestuurbare ontwikkelingen aan de oorsprong van dat beeld liggen.

VOKA voelt dit euvel kennelijk aan, want haast zich te zeggen dat men geen nieuwe bestuurlijke laag op het oog heeft, maar andere bijdragen in dit blad leggen de vinger op de pijnlijke wonde. En op dezelfde gepercipieerde onmogelijkheid gaat de stelling van Frans Crols terug: laat Brussel vallen, want er valt toch niks meer mee uit te richten…

Natuurlijk zou BMR een Trojaans paard kunnen zijn in omgekeerde richting, als van Vlaamse zijde een militante vernederlandsingpolitiek zou worden gevoerd. Maar met een VLD en een slappe CD&V valt precies dat niet bepaald te verwachten…

Waarom niet teruggekeerd naar de kern van de zaak, nl. het opzwellen van Brussel tot een monsterstad vol misdaad, illegale immigratie en onveiligheid? Waarom niet gekeken naar het Zwitserse voorbeeld? De Zwitserse hoofdstad telt zowat 130.000 inwoners, met zo’n 30.000 vreemdelingen. Zelfs de grootste stad van Zwitserland, Zurich, telt 376.000 inwoners, een flink pak minder dan Antwerpen. Is Zwitserland niet welvarend? Doen de Zwitserse ondernemingen het op wereldschaal dan echt zo slecht?

Waartoe de regionale samenwerking organiseren in een nieuw op te richten ( zonder bestuurslaag?) Brussels Metropolitan Region, als Vlaanderen overal al over goedwerkende RESOC’s  beschikt? Als we al eens begonnen met het op elkaar afstemmen van de streekplannen die door deze RESOC’s worden gefabriceerd?

Binnen de bestaande structuren is er mogelijkheid genoeg om samen te werken.
Niet alleen is het BMR niet nodig, het berust op het vreemde idee dat Vlaanderen zonder de aanwezigheid van de Europese hoofdstad binnen zijn grenzen ten onder zou gaan. Dat is manifest onwaar.

Dublin, Helsinki, Stockholm, Lissabon, Praag en zovele andere steden doen het sociaal-economisch prima, zonder Europese hoofdstad. Niemand schijnt het openlijk te durven stellen, maar wellicht is het ogenblik gekomen om ons af te vragen of, op de lange termijn, de ‘kosten’ van de aanwezigheid van de EU in Brussel niet groter worden dan de baten. Als we bereid zijn de sociologische en culturele kosten in rekening te brengen, dan rijst het vermoeden dat de balans nu al is omgeslagen.

Daarom pleit ik voor een andere manier van denken: als andere steden in Europa graag de Europese hoofdstad willen opnemen, laten we hen die dan cadeau doen. Honderdduizend Poolse schoonmaakdames en nog veel meer andere illegalen zullen haar volgen. En wellicht komt er dan ruimte om die oude Brabantse stad Brussel weer leefbaar te maken.
En dààr gaat het toch om, neen?

Jaak Peeters

16-09-2010 om 23:16 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Roubini en Leterme
Klik op de afbeelding om de link te volgen Welwelwel, Roubini spreekt zelfs over onze Leterme...al is het dan niet in positieve termen...


http://www.huffingtonpost.com/nouriel-roubini/the-eurozones-autumn-hang_b_719130.html


This post originally appeared at Project Syndicate.
NEW YORK -- After a summer of Europeans forgetting their woes and tanning themselves at the beach, the time for a reality check has come. For the fundamental problems of the eurozone remain unresolved.
First, a trillion-dollar bailout package in May prevented an immediate default by Greece and a break-up of the eurozone. But now sovereign spreads in the peripheral eurozone countries have returned to the levels seen at the peak of the crisis in May.
Second, a fudged set of financial "stress tests" sought to persuade markets that European banks' needed only €3.5 billion in fresh capital. But now Anglo-Irish alone may have a capital hole as high as €70 billion, raising serious concerns about the true health of other Irish, Spanish, Greek, and German banks.
Finally, a temporary acceleration of growth in the eurozone in the second quarter boosted financial markets and the euro, but it is now clear that the improvement was transitory. All of the eurozone's peripheral countries' GDP is still either contracting (Spain, Ireland, and Greece) or barely growing (Italy and Portugal).
Even Germany's temporary success is riddled with caveats. During the 2008-2009 financial crisis, GDP fell much more in Germany -- because of its dependence on collapsing global trade - than in the United States. A transitory rebound from such a hard fall is not surprising, and German output remains below pre-crisis levels.
Moreover, all the factors that will lead to a slowdown of growth in most advanced economies in the second half of 2010 and 2011 are at work in Germany and the rest of the eurozone. Fiscal stimulus is turning into fiscal austerity and a drag on growth. The inventory adjustment that drove most of the GDP growth for a few quarters is complete, and tax policies that stole demand from the future ("cash for clunkers" all over Europe, etc.) have expired.
The slowdown of global growth - and actual double-dip recession risks in the US and Japan - will invariably impede export growth, even in Germany. Indeed, the latest data from Germany - declining exports, falling factory orders, anemic industrial-production growth, and a slide in investors' confidence - suggest that the slowdown has started.
In the periphery, the trillion-dollar bailout package and the non-stressful "stress tests" kicked the can down the road, but the fundamental problems remain: large budget deficits and stocks of public debt that will be hard to reduce sufficiently, given weak governments and public backlash against fiscal austerity and structural reforms; large current-account deficits and private-sector foreign liabilities that will be hard to rollover and service; loss of competitiveness (driven by a decade-long loss of market share in labor-intensive exports to emerging markets, rising unit labor costs, and the strength of the euro until 2008); low potential and actual growth; and massive risks to banks and financial institutions (with the exception of Italy).
This is why Greece is insolvent and a coercive restructuring of its public debt is inevitable. It is why Spain and Ireland are in serious trouble, and why even Italy -- which is on relatively sounder fiscal footing, but has had flat per capita income for a decade and little structural reform -- cannot be complacent.
As fiscal austerity means more recessionary and deflationary pressures in the short run, one would need more monetary stimulus to compensate and more domestic demand growth -- via delayed fiscal austerity -- in Germany. But the two biggest policy players in the eurozone -- the European Central Bank and the German government -- want no part of that agenda, hoping that a quarter of good GDP data makes a trend.
The rest of the eurozone is in barely better shape than the periphery: the bond vigilantes may not have woken up in France, but economic performance there has been anemic at best - driven mostly by a mini housing boom. Unemployment is above 9%, the budget deficit is 8% of GDP (larger than Italy), and public debt is rising sharply. Nicolas Sarkozy came to power with lots of talk of structural reforms; he is now weakened even within his own party and lost regional elections to the left (the only case in Europe of a shift to the left in recent elections). Given that he will face a serious challenge from the Socialist Party candidate -- most likely the formidable Dominique Strauss-Kahn -- in the 2012 presidential election, Sarkozy is likely to postpone serious fiscal austerity and launch only cosmetic structural reforms.
Belgian Prime Minister Yves Leterme, as current holder of the rotating EU presidency, now speaks of greater European policy unity and coordination. But Leterme seems unable to keep his own country together, let alone unite Europe. Even Angela Merkel -- in growing Germany -- has been weakened within her own coalition. Other eurozone leaders face stiff political opposition: Silvio Berlusconi in Italy, whom one hopes may soon be booted out of power; José Luis Rodríguez Zapatero in Spain; George Papandreou in Greece. And politics is becoming nationalistic and nativist in many parts of Europe, reflected in an anti-immigrant backlash; raids against the Roma; Islamophobia; and the rise of extreme right-wing parties.
So a eurozone that needs fiscal austerity, structural reforms, and appropriate macroeconomic and financial policies is weakened politically at both the EU and national levels. That is why my best-case scenario is that the eurozone somehow muddles through in the next few years; at worst (and with a probability of more than one-third), the eurozone will break up, owing to a combination of sovereign debt restructurings and exits by some weaker economies.
Nouriel Roubini is Chairman of Roubini Global Economics, Professor of Economics at the Stern School of Business, New York University, and co-author of the book Crisis Economics.
Copyright: Project Syndicate, 2010.

16-09-2010 om 22:49 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Padanen en Vlamingen...


Vandaag gaan we even naar Italie naar het blog van Beppe Grillo. Blijkbaar verspreidt  het virus van het dwaze nationalisme van virtuele staatjes als Padania en Vlaanderen zich zeer snel. Het dragen van de Italiaanse vlag wordt tegenwoordig in het noorden van Italië op de zelfde manier beschouwt als het dragen van de Belgische vlag in laat ons zeggen Antwerpen.Het is een provocatie...Dus het dragen van de nationale vlag wordt beschouwd als een rel....Dat zou inderdaad moeten aanzetten tot nadenken. Niet dat wij echt zo vlaggezind zijn maar als het nationale symbool niet meer welkom is en vervangen wordt door volkomen dwaze vlaggen van niet bestaande staten of virtuele zogenaamde "(volks)gemeenschappen" dan hebben we een probleem. We zien onze goede Vlamingen nu al steigeren. Maar we horen graag hun deskundige uitleg over wat nu in feite een Vlaming is...We beginnen met de vraag of een kind geboren  in Vollezele uit allochtone ouders met de Belgische nationaliteit (het kind) beschouwt wordt als een Vlaming en volgens welke criteria?
Maar lees ook hieronder over de "Padanen" en misschien moeten we Roma Ladrona gewoon omzetten in "Brussel financiële slokop", al klinkt dit niet even muzikaal. Het mechanisme is in elk geval identiek. Het is het mechanisme van het idiote nationalisme waar ook ter wereld...

Chase the Tricolore

Chase the Tricolore
(11:41)
Italia_vs_Padania.jpg
Exhibiting the Tricolore is a provocation. You risk getting lynched. An Italian in Italy can wave the flag of Austria or of China, of Burundi or of Switzerland without running any risk, but not the Italian flag. The unaware flag-waving citizen is, in this order: identified by the Police (paid by the Italians), made to keep a distance by functionaries who respond to a "padano" Minister of the Interior (paid by the Italians) and escorted through two lines of the crowd in green shirts shouting out everything, from “homosexual” to “communist”. If this is the effect: Italians who believe themselves to be "padano" (never existed in the peninsular) who fight Italians who believe themselves to be Italian, it’ll be necessary to understand the causes of this madness before it is too late.
Italy is the only country on earth where it can be unwise to go around with the Italian flag. And you have to say, a tradition that goes back well before the Lega. Already in the 1970s our flag was instrumentalised by the Right and burned in public by the Left. A symbol without peace, but that still represents us as a people and as institutions.
The Tricolore is displayed over the Quirinale. In order to be coherent, Boss(ol)i should ask Napolitano to clean his aXXX with the flag as he did with the lady from Venice who was displaying it on the balcony. And still for coherency, the Ministers of the Lega, who have sworn on the Constitution (incompatible with secession), should resign. People who have at the same time got their wallet in Rome, election financing and salaries paid by ALL the Italians, even those in Cape Passero and the Egadi Islands and "un sogno nel cuore, bruciare il tricolore ..." {a song in the heart, burn the Tricolore} as was sung by the people of the Lega in Lugano.
The person of the Lega of battle and of government and of "Roma Ladrona" {Rome the big thief}, a place where he consumes a pension after two and a half years, a “blue car”, benefits and emoluments (like all the others) has broken our ‘zebedei’. Ask anyone, a friend, a relative, what is federalism? The only federal tax, ICI, was eliminated by the Lega. The people of Piedmont are “piemontesi”, those from Lombardy are “lombardi” and those from Veneto are “veneti” and each one of them is also Italian. But padano, what’s that? He’s not Italian, he’s not longobardo (a people originally from Sweden, tall and blonde incompatible with descendents of the calibre of Borghezio and Maroni), he’s not a descendant of the hated Romans, of the Latins, of the Greeks, of the French, of the Spanish, of the Austrians, and not even of the Flemish people or the Walloons – a chimera: "It was the Padania of uncertain origin / Calderoli the head, the breast Bossi, and ‘Renzin la trota’ the tail/ and from the mouth horrendous burps/it vomited federalism: and nonetheless / with the favour of the Gods, Italy extinguished it.. (liberal translation from the Chimera in the Iliad)."

16-09-2010 om 21:38 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
15-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.reportage over de Roms in Frankrijk en de fameuze omzendbrieven
Klik op de afbeelding om de link te volgen Interessante reportage over de situatie van de Roms in Frankrijk...


http://www.2424actu.fr/actualite-sociale/hortefeux-se-conduit-comme-un-delinquant-affirme-le-depute-ps-alain-vidalies-1391185/#read-1393584

15-09-2010 om 22:05 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het nieuwe Madagscarplan van Sarkozy
en we blijven nog even in Frankrijk en bij de beslissing van de président-soleil om de roms collectief het land uit te wijzen...
We krijgen hier meer en meer een déjà-vu gevoel wanneer we vernemen dat Sarkozy als enig antwoord op de beschuldigingen van de Europese lidstaten stelt dat :

http://www.kiscope.com/2010/09/nicolas-sarkozy-suggests-to-viviane.html

|
Reuters
" The hour is for a dialogue calmed to treat the bottom of the subjects ,There is a
will to treat things at the bottom rather than to be allowed embark on a sterile
debate ", indicates the circle of acquaintances of the president of the Republic.

Nicolas Sarkozy suggested on Wednesday, September 15th to European police captain Viviane Reding to welcome Roma in the Luxembourg, his country of origin. Head of State expressed himself in front of the senators of the UMP, received to have lunch on the Elysee after a very critical intervention of European police captain Viviane Reding considering that the treatment of the Roma in France was a "shame" and had no equivalent in Europe since the Second World War.

" He said that our policy was the maid and that it was scandalous - he will explain moreover tomorrow - that Europe expresses himself in this way on what makes France ", brought back the senator of Haute Marne Bruno Sido. " He said that he was only applying the European regulations, the French laws and that there was absolutely nothing to blame in France on the subject but what if the Luxemburgers wanted to take them [The Roma], there was no problem ", he added to his exit of the Elysee.

Hij kan misschien meteen de oude plannen uit de kast halen over de Jodendeportatie naar Madagascar?

http://history1900s.about.com/od/holocaust/a/madagascarplan.htm

Before the Nazis decided to murder European Jewry in gas chambers, they considered the Madagascar Plan - a plan to move four million Jews from Europe to the island of Madagascar.

Whose idea was it?

Like almost all Nazi ideas, someone else came up with the idea first. As early as 1885, Paul de Lagarde suggested deporting Eastern European Jews to Madagascar. In 1926 and 1927, Poland and Japan each investigated the possibility of using Madagascar for solving their over-population problems.

It wasn't until 1931 that a German publicist wrote: "the entire Jewish nation sooner or later must be confined to an island. This would afford the possibility of control and minimize the danger of infection."1 Yet the idea of sending Jews to Madagascar was still not a Nazi plan.

Poland was the next to seriously consider the idea; they even sent a commission to Madagascar to investigate.

The Commission

In 1937, Poland sent a commission to Madagascar to determine the feasibility of forcing Jews to emigrate there. Members of the commission had very different conclusions. The leader of the commission, Major Mieczyslaw Lepecki, believed that it would be possible to settle 40,000 to 60,000 people in Madagascar. Two Jewish members of the commission didn't agree with this assessment. Leon Alter, the director of the Jewish Emigration Association (JEAS) in Warsaw, believed only 2,000 people could be settled there. Shlomo Dyk, an agricultural engineer from Tel Aviv, estimated even fewer.

Even though the Polish government thought Lepecki's estimate was too high and even though the local population of Madagascar demonstrated against an influx of immigrants, Poland continued its discussions with France (Madagascar was a French colony) over this issue.

It wasn't until 1938, a year after the Polish commission, that the Nazis began to suggest the Madagascar Plan.

Nazi Preparations

In 1938 and 1939, Nazi Germany tried to use the Madagascar Plan for financial and foreign policy arrangements.

On November 12, 1938, Hermann Goering told the German Cabinet that Hitler was going to suggest to the West the emigration of Jews to Madagascar. Hjalmar Schacht, Reichsbank president, during discussions in London, tried to procure and international loan to send the Jews to Madagascar (Germany would make a profit since the Jews would only be allowed to take their money out in German goods). In December 1939, Joachim von Ribbentrop, the German foreign minister, even included the emigration of Jews to Madagascar as part of a peace proposal to the pope.

Since Madagascar was still a French colony during these discussions, Germany had no way to enact their proposals without France's approval. The beginning of World War II ended these discussions but after France's defeat in 1940, Germany no longer needed to coordinate with the West about their plan.15-09-2010 om 21:36 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de slimme meters in Frankrijk...
Beste lezertjes, we merken dat gans de lobbygroep rond de slimme meters er stilaan in slaagt in de meeste Europese landen de regeringen te overhalen om de slimme meters overal te plaatsen. Dit allemaal zonder publiek debat en zonder veel rekening te houden met de werkelijke resultaten van de bestaande pilootprojecten. De proefprojecten in de Franse steden Tours en Lyon geven catastrofale resultaten maar dit wordt dan uitgelegd dat dit is omdat er nog te weinig elektronische toepassingen ingebouwd waren in de Franse slimme meter die luistert naar het troetelnaampje "LINKY"
Er wordt evenmin rekening gehouden met de aanbeveling in de Europese directive dat er een kosten-batenanalyse kan worden gemaakt om te weten te komen dat die meters wel alle consumenten voordeel zouden opleveren. Daar waar dit is gebeurd zoals in Vlaanderen waren de resultaten allesbehalve overtuigend te noemen maar dat wordt dus nu ook door de VREG en de bende van Pictoel netjes onder de mat geveegd. We weten dat stilaan in België het besef groeit dat de kostprtijs absoluut niet opweegt tegen de eventueel te realiseren besparingen op de energiefactuur. Een kind beseft dat reeds wanneer men weet dat de besparingen in het beste geval geschat worden op 5% van het residentieel verbruik. Dat wil zeggen  dat dit residentieel verbruik of anders gezegd het verbruik van de gezinnen dat 31% uitmaakt van het totale elektriciteitsverbruik (we hebben het even niet over gas) dus in Vlaanderen tegen een kostprijs van 2 miljard Euro met 5 % zal verminderen wat ongeveer 1,5% besparing oplevert op het totale verbruik. De kostprijs in Wallonië is 1,5 miljard € en in Brussel 1miljard of een toaal van 4,5 miljard op te hoesten door de verbruikers over maximaal 15 jaar
In Frankrijk zitten we met ongeveer een identiek scenario en we zijn blij vast te stellen dat ze ginder ook bij de Belgische tegenstanders te rade gaan om hun verzet te documenteren. We vonden zelfs verwijzingen naar documenten die ook door ons werden gepubliceerd.
Dat het er allemaal wat slinks aan toe gaat zal niemand verbazen als julle weten dat de kostprijs voor de installatie van de slimme meters in gans Europa ergens rond de 65 miljard dollar wordt geschat...Hier zijn dus gigantische belangen mee gemoeid...

Hieronder vinden jullie een Franse reactie en weet dat de verplichte installatie over gans Frankrijk zonder boe of ba, per decreet werd beslist op 3 september laatstleden en dit dus ondanks de rampzalige resultaten van de proefprojecten...

http://www.mediapart.fr/club/blog/samswing/070910/nouveaux-compteurs-erdflinky-impact-economique-social


NOUVEAUX COMPTEURS ErDF/Linky : IMPACT ECONOMIQUE & SOCIAL

ERDF.png


NOUVEAUX COMPTEURS ErDF/Linky

IMPACT ECONOMIQUE & SOCIAL

Il nous est dit que l’installation et le compteur Linky entre dans le coût de gestion du réseau et ne nous sera pas facturé, or c’est absolument faux comme l’affirme Jean-Louis Borloo lui- même (voir l’article de l’AFP en Pièce N°1).

http://www.2424actu.fr/actualite-economique/l-installation-des-compteurs-electriques-intelligents-plus-couteuse-que-prevu-954988/#read-961016

Le coût passe désormais de 120€ à 230€ par abonné (voire plus, car il ne s’agit là que d’une estimation non basée sur la réalité du terrain), et que ce coût sera répercuté sur l’abonnement à raison de 2€ par mois sur une durée de 10 ans, jusque fin 2020, soit 5 à 10 % sur une consommation annuelle moyenne de 260€ par foyer (estimation faite auprès des familles du Vergoin).

(Voir Pièce N°2 : Nouveaux compteurs électriques : 230 € par abonné EDF) :

« Sous quelle forme les abonnés EDF vont-ils payer ? Simple : une ligne de leur facture est consacrée au Turpe. Traduire le Tarif d’Utilisation des réseaux publics d’électricité qui représente à lui seul environ 45 % de la facture de l’usager. Créé à l’origine pour financer la rénovation du réseau, le Turpe, reversé à ERDF, va donc en fait servir en partie à payer le changement de compteurs. La note sera étalée jusqu’en 2020. Chaque mois, quelques euros supplémentaires seront prélevés sur la facture mais au final la note se situera bien entre 230 et 450 € par foyer. »

NOTE : Décision interministérielle du 5 juin 2009 relative au TURPE

Application TURPE 3 entre 2009 et 2012.

• Augmentation du TURPE.

Conformément à la délibération de la CRE du 6 mai 2010, l’ajustement tarifaire du 1er août 2010 conduit à une hausse de 3,4% qui s’applique à l’ensemble des clients.

Source : http://www.cre.fr/fr/content/download/9811/167452/file/100506ReglesTarifairesTURPE.pdf

Cette augmentation coïncide avec l’arrivée  des nouveaux compteurs métriques ErDF/Linky dont le coût prévisionnel d’installation a doublé. La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) évalue plutôt ce coût de 8 à 9 milliards d’euros

Il nous est dit que ce nouveau compteur pourra faire réaliser une économie d’énergie aux usagers, de l’ordre de 5 à 10% sur leurs consommations. Cette économie s’annule donc par le prélèvement des 2€ à 4€ qu’ERDF envisage de facturer via le Turpe, pour financer cette installation.

Sachant que les tarifs EDF vont augmenter avec la libéralisation des prix, à partir de quelle date nous, simples abonnés, allons pouvoir bénéficier d’une réelle réduction sur notre facture ?

Lire les articles :

Ouverture à la concurrence et privatisation d’EDF : Gare à l’électrocution ! (Pièce N°3)

Libéralisation du marché de l’électricité : Comment ne pas se faire avoir (Pièce N°4)

- Augmentation des tarifs de l’électricité : des rumeurs pour le gouvernement

D’autre part, il nous est vanté la facturation basée sur une consommation réelle mensuelle.

Aussi, les montants seraient très élevés en hiver et très faibles en été. Sans estimations de factures, la possibilité pour les ménages les moins argentés de lisser sur l’année le surcoût hivernal disparaît purement et simplement. En permettant l’ouverture et la fermeture de l’alimentation à distance, les fournisseurs pourront d’un simple clic couper ou limiter l’accès à l’énergie de toute personne en défaut de paiement, voire l’obliger à prépayer sa consommation, sans possibilité de mettre ce compteur en consommation restreinte en posant des fusibles avec moins d’ampères, puisqu’il n’y aura plus d’agent pour le faire.

Comme l’indique la Pièce N°5 (Modem EnergyBox par CPL & 3G), tout est prêt du côté d’EDF pour conduire l’usager à se doter de nouveaux services en amont qui sont d’ors et déjà payant (3€ par mois, voir détail pièce N°5). Il ne servira donc à rien d’avoir un nouveau compteur numérique si l’on n’acquière pas un modem afin de piloter notre consommation. On s’exposera alors à une tarification plus onéreuse lors des pics de consommations nationales comme par exemple, ceux que nous avons connus en janvier dernier.

Pour ceux qui n’y comprendront rien à l’utilisation de ce nouveau compteur et sans avoir ou ne pouvoir financièrement souscrire aux offres de ces services afin de bénéficier d’une consommation intelligente au meilleur coût, lorsque les pics de consommations seront atteints et que cela deviendra nécessaire pour EDF et ErDF dans la production et l’acheminement de l’énergie, une tarification maximale sera appliquée, pour inciter l’usager à réduire sa consommation.
Il faudra alors avoir le nez rivé au compteur et mettre toutes nos consommations en clignotant rouge.

EDF pourra par exemple pousser le prix à 10€/KWH.

Aberration technique :

Pour les locataires d’un appartement très mal isolé, savoir que leurs convecteurs consomment beaucoup trop d’électricité en hiver pour maintenir une température à 19°C ne leur sera pas d’une grande utilité !

En revanche, ils en consommeront certainement (consommation propre de l’appareil probablement aussi à la charge du client, probablement égale à celle d’un modem ADSL multifonction, à multiplier par le nombre de compteurs en France on atteint déjà l’équivalent de la production d’une petite centrale thermique.)

Quand à la possibilité d’utiliser ces appareils pour reporter la consommation des heures de pointes vers les heures creuses, il suffirait de remettre au goût du jour les tarifs Heures Creuses EJP et Tempo, devenus de moins en moins incitatifs et rarement proposés par les nouveaux opérateurs.

« On se dit que ces milliards d’euros pourraient être mieux utilisés. A quoi cela sert d’avoir des compteurs du XXIe siècle si l’électricité est acheminée par un réseau vétuste? », s’interroge Jean-Marc Proust, porte-parole de la Fédération des collectivités locales, qui concèdent l’exploitation du réseau de distribution électrique.
Enfin, les syndicats redoutent que cette nouvelle technologie ne finisse par remplacer les techniciens chargés de la relève des compteurs et n’aboutisse à la suppression de 5 400 postes sur 45 000 chez ERDF, et il n'en restera que 12.000 en 2020.

Par ailleurs, sur la protection des données personnelles : « Les promoteurs du Linky mettent en évidence « une maîtrise de la consommation d’énergie facilitée » pour le consommateur. À l’aide d’une clé USB glissée dans le compteur, le client aura la possibilité de charger des informations sur sa consommation, repérer les postes qui lui coûtent le plus cher et ainsi faire la chasse au gaspi. » ! Quelle est le niveau de protection de cet emplacement pour les compteurs en extérieur ?

Autre aspect social et technique :

Les familles qui sont en difficultés ou celles et ceux qui se trouveront dans l’incapacité d’honorer en temps et en heures leurs factures par ce système de gestion à distance, pourront voir leurs compteurs coupés dans des délais quasi immédiats, alors que le système actuel permet une souplesse administrative, laissant le temps aux personnes de faire une demande de recours ou de faire appel à une aide exceptionnelle  (CCAS, fond social d’EDF qui, pour ce dernier, est en constante augmentation et aux dires de sa Direction, EDF envisage une baisse des aides et des facilités qui seront accordés pour l’exercice 2010/2011 (info relayée au JT de 20H sur TF1).

Il est donc à craindre qu’avec ce système, les usagers en difficultés de paiement, ne puissent bénéficier de l’accès à l’électricité même réduit, pour un usage minimum vital et moins encore des tarifs sociaux.

Voir à ce sujet l’article du collectif contre l’exclusion :

http://www.asbl-csce.be/journal/66energie_compteursintelligents.pdf

Un autre aspect un peu plus technique et qui a été avéré dans la région de Tours (1er site pilote), a été des problèmes des disjoncteurs qui sautent, de fusibles qui grillent, des microcoupures intempestives, et que seuls 8 compteurs Linky sur 19.000 installés fonctionnent réellement à 100% avec la technologie CPL. En plein hiver et pour bons nombre d’abonnés pour lesquels les techniciens n’ont pas réussis à apporter de solutions efficaces, il a été proposé à ces abonnés, une modification de puissance sur les compteurs, modification qui s’est inévitablement répercutée sur le prix de la location des-dits compteurs ! (Pièce N° 6)

81.000 compteurs restent à installer à Tours et 200.000 sont en préparation sur la région Lyonnaise. Nous allons donc servir de laboratoire en zones tests, de cobayes pour la mise au point d’un système qui ne s’avère déjà pas fiable sur le plan technique.

Dans les faits, aucune étude indépendante n’a à ce jour été réalisée pour appuyer l’influence réelle des compteurs sur la consommation des ménages. « Imagine-t-on que chaque ménage descendra quotidiennement dans sa cave pour examiner sa consommation d’énergie du jour ? » interroge le Collectif Solidarité Contre l’Exclusion.

« Ce n’est pas de nouveaux compteurs dont les ménages ont besoin pour améliorer l’isolation de leur logement, mais de moyens de réaliser les investissements utiles ». Pour les locataires d’un appartement très mal isolé, savoir que leurs convecteurs consomment beaucoup trop d’électricité en hiver pour maintenir une température à 19°C ne leur sera pas d’une grande utilité.

* La Directive 2009/72/CE n’impose les compteurs intelligents que sous réserve d’une évaluation favorable par la C.R.E, qui doit être rendue au 3 septembre 2012

(Voir annexe 1 paragraphe 2 de la Directive Pièce N°6 bis Directive 2009/72/CE)

L’encadrement de l’expérimentation

La communication de la CRE du 6 juin 2007 précise les dispositions à respecter par les GRD (fonctionnalités, interopérabilité, …) pour que les coûts des systèmes de comptage évolués soient couverts par le TURPE (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité)

ERDF a annoncé le lancement d’une expérimentation d’un système de comptage évolué. Elle est suivie à plusieurs niveaux :

-Un Comité de contrôle veille au respect des dispositions énoncées dans la communication du 6 juin 2007 :

il est composé de 3 Commissaires et des services de la CRE ;

ce Comité de contrôle ne se substitue pas au Collège et ne dispose pas d’un pouvoir de décision.

Concessions 25 mars 2009 - Sources : Commission de Régulation de l’Energie (CRE).

CRE: impossible de préciser le coût de Linky aujourd’hui

“Si on intègre les systèmes de mesure, d’information et de communication, le coût du réseau intelligent français dans son ensemble s’élèverait à 450 euros par utilisateur”, selon Cécile George de la CRE. La facture totale atteindrait donc 15 milliards d’euros, sur plusieurs décades. L’expert en déduit que le “déploiement à grande échelle devra se faire à un rythme financièrement soutenable pour les consommateurs”.

http://www.lenouveleconomiste.fr/2010/03/30/dev-durable-lintelligence-partout/

Interrogé sur les « pertes non techniques », le commissaire observe qu’il y a parfois des décalages entre la puissance souscrite et les besoins réels (« des clients ont du 6 KVA et des installations qui vont jusqu’à 9… ») et qu’il faudra sans doute qu’ils s’acquittent d’un abonnement plus élevé.

http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/2735/linky_erdf_cre_colloque_enerprese_energie_220610.html

Au-delà de cette question du coût, cette nouvelle technologie modifierait profondément la relation entre les ménages et leurs fournisseurs. Comme déjà indiqué, le “compteur intelligent” offrirait au fournisseur la possibilité technique de couper le courant, de limiter la puissance ou d’imposer le prépaiement en un simple clic informatique.

Il permet de transmettre les relevés et d’échanger d’autres données entre distributeurs et consommateurs, grâce à une carte à puce ” et promotionne “avantages” pour le fournisseur : “optimisation de la trésorerie (fonds collectés avant utilisation de l’énergie), recouvrement de tout impayé sans fermeture, désactivation des comptes sans visite sur site…”. Selon le rapport de l’ESMA, toutes ces fonctions seraient potentiellement activables avec les “compteurs intelligents” : http://www.esma-home.eu/UserFiles/file/ESMA_WP5D18_Annual_Progress_Report_2009%281%29.pdf

Cette “intelligence” des compteurs octroierait ainsi des facilités considérables aux fournisseurs pour gérer leurs clients en difficultés de paiement sans devoir se rendre au domicile du ménage. À rebours, elle accroîtrait considérablement les problèmes d’accès à l’énergie des publics précaires.

Le réseau intelligent sans le compteur :

Selon Luc Hujoel, directeur-général de SIBELGA, “il faut surtout d’abord penser et agir intelligemment face à ce nouveau monde de technologies intelligentes qui s’annonce”.

Par ailleurs, “les études préliminaires confirment que dans le cas d’un déploiement complet du compteur intelligent, le rapport coût-bénéfices n’est pas bon”, ajoute M. Hujoel.

Mais surtout, “le réseau intelligent concerne un objectif de société, qui met l’accent sur la modération de la consommation, une meilleure utilisation des capacités de production et de distribution, et la décentralisation de la production (verte).

Le compteur intelligent, quant à lui, concerne plutôt un objectif de marché, pour plus de contrôle sur le consommateur et le paiement de ses factures. Il s’agit surtout de moduler mieux la demande et, dans une moindre mesure, la diminuer. Dans tout ce débat, l’accent a trop été mis sur le compteur. On n’a pas assez exploré les autres façons d’aller vers un réseau intelligent.

Des alternatives sont pourtant envisageables, avec un déploiement total et complet dans des niches importantes pour le réseau, comme les producteurs d’énergies renouvelables, par exemple”.

La décision a été prise avant tout débat sociétal, dans un univers relativement limité dans lequel c’est plutôt l’industrie de l’électronique et de l’informatique, d’un côté, et les autorités européennes, de l’autre, qui ont pesé. Beaucoup de débats techniques ont été escamotés.

Par exemple, dans le contexte du marché belge, la pertinence de l’investissement dans les compteurs intelligents, en termes d’utilisation rationnelle de l’énergie (URE), ne paraît pas du tout établie.

Ce n’est pas le compteur qui fait la consommation.

Pour favoriser les économies d’énergie, il nous paraîtrait beaucoup plus pertinent de mettre à la disposition de tous les ménages un certain nombre d’équipements de base.

Par exemple, en finançant pleinement l’installation d’un thermostat d’ambiance (coût d’achat unique : entre 25 et 170 euros) permettant de programmer la température en fonction de l’heure de la journée, le placement de vannes thermostatiques, ou de pommeaux de douches économiques dont de nombreux logements ne sont pas encore pourvus et qui génèrent, sans perte de confort, des économies bien établies.

Lire à ce sujet : http://www.asbl-csce.be/journal/JourColl67.pdf

Les efforts en matière de consommations intelligentes d’énergies  doivent être portées sur le changement de comportements et non pas sur la seule technologie !

Les économies d’énergie ne se font pas au niveau du compteur qui ne permet pas d’agir sur la consommation et se contente de l’enregistrer, mais bien au niveau du comportement des usagers.

Pierre Bivas, PDG de Voltalis, entreprise spécialisée dans les systèmes de gestion à distance de l’électricité, estime qu’il faudrait plutôt « un système ciblé et actif au lieu de quelque chose de passif et généralisé ». Effectivement, le compteur seul n’entraînera pas le changement de comportement des ménages, qui doivent être incités à cette démarche volontaire.

Un surcoût inacceptable

Le surcoût du remplacement des compteurs d’énergie actuels par des compteurs intelligents répercuté sur les consommateurs est inacceptable. L’immense majorité des avantages (facturation facilitée, prévisibilité des volumes à mettre à disposition, déplacements d’agents en forte baisse, économie de coûts) se situe du côté du secteur production et distribution. Économiquement, ce surcoût est donc illogique puisqu’à moyen terme, ces secteurs vont pouvoir rentabiliser l’investissement et l’amortir largement. En cas de surcoût imputé au consommateur, le secteur de l’électricité ferait coup double, ce qui, pour de nombreuses associations de défense de consommateurs est inacceptable, même si c’est une mauvaise habitude du secteur en question.

Le consommateur paie déjà au travers des coûts de distribution, un certain nombre de frais inhérents au raccordement et à la gestion de sa facturation via le TURPE.

Ce surcoût intègre la fourniture et la pose des compteurs en eux-mêmes, la fourniture des concentrateurs qui sont chargés de collecter les données de chacun des compteurs pour les réémettre vers le système de gestion et d’exploitation d’ErDF et la création des systèmes informatiques de gestion et d’exploitation des données.

Or ces nouveaux compteurs devant être financés par le biais du Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE), ce seront donc les usagers qui en supporteront la charge.

En plus des 3,4% de hausse sur le TURPE (au 1er août), le gouvernement vient d’annoncer une évolution des tarifs réglementés de vente de l’électricité de 3,4% (ici au15 août) qui n’ont rien à voir avec les 3,4% de la hausse du TURPE, entretenant la confusion sur ces deux postes de dépenses pourtant bien distincts.

http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/2822/evolution_des_tarifs_reglementes_de_vente_de_l_electricite.html

Pour les ménages, l’augmentation moyenne des tarifs sera non pas de 3,4 % mais bien plus de 6%,  taxes en sus !

 

Mise à jour :

Les compteurs intelligents deviennent obligatoires en France.
Fin de la phase d’expérimentation des compteurs Linky au 31 décembre 2010.

http://les4elements.typepad.fr/blog/2010/09/les-compteurs-intelligents-deviennent-obligatoires-en-france-fin-de-la-phase-dexpérimentation-des-co.html#comments
Pourquoi une telle précipitation ?
On aurait peur des résultats de l'expérimentation qu'on ne s'y prendrait pas autrement...

Il n’est pas étonnant qu’avec les résistances qui sont en train de se former contre ce nouveau compteur et sa technologie emportée, les pouvoirs publics accélèrent la cadence en décrétant en catimini, tout son soutien à ErDF pour ce déploiement.

A Lyon, la collectivité concédante n’est pas très regardante sur les moyens mis en œuvre, avant qu'une réelle régulation ait été faite par les Autorités compétentes sur l’implémentation de cette nouvelle technologie dans les foyers.
Pourtant, aucun avenant au contrat de concession n’a été signé, permettant à ErDF d’utiliser le réseau électrique pour acheminer des données personnelles en communications numériques (CPL), technologie régit par la loi sur les télécommunications et non plus sur la seule loi de l’énergie.

Pour la ville de Lyon, ErDF a fait une offre au Maire, Président du Grand Lyon, offre que la ville ne pouvait refuser.
Le centre de contrôle national de tout le système du comptage électrique par CPL sera basé à Lyon dans l'immeuble " Le Triangle" dans le quartier de la Part-Dieu.

Voir aussi Compteurs communicants : trop de questions sans réponses
et Actualité Energie2007

Article à suivre,

  NOUVEAUX COMPTEURS ErDF/Linky :

- PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET PRÉSERVATION DE LA VIE PRIVÉE
- IMPACT SUR LA SANTE ET L’ENVIRONNEMENT

POUR UN HABITAT SAIN ET UN COMPTEUR PROPRE

Le compteur Linky est commercialisé par le Sté Atos Origin dirigée
par Thierry Breton, ancien ministre de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie, ex Président Directeur général de France Telecom et semble
tirer profit de ses anciennes fonctions, en passant outre la Directive
2009/73/CE qui prévoit (sans que ce point ait donné lieu à un réel débat
public) que :
« Les États membres veillent à la mise en place de
systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active
des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité. »

Mais Atos Origin n’en reste pas là en créant Atos WorldGrid (http://www.atosorigin.com/en-us/Newsroom/fr-fr/Communiques_p...)dans
le domaine des Smart Energy et Utilities – nucléaire, électricité, oil
& gas et de l’eau et lance ces services Smart Mobility (http://www.fr.atosorigin.com/fr-fr/nos_activites/solutions/s...)en
créant son Incubateur par une nouvelle suite logicielle internet via
les Smarts. Ces derniers visent plus particulièrement quatre familles
d’utilisateurs : les clients, les citoyens, le personnel des entreprises
et les communautés. Toute la société va devenir Smart à une vitesse
hallucinante ne laissant aucun répit au législateur pour réguler les
nouvelles avancées technologiques.

Un lobby “pro-compteurs intelligents” s’est bien constitué au niveau
européen et il a pignon sur rue : le European Smart Metering Industry
Group, qui “travaille à accélérer l’adoption des compteurs intelligents
en Europe” (ESMIG compte aujourd’hui une vingtaine de membres dont les
fournisseurs de modules radio Cinterion, Sagem Communications, Telit et
Wavecom, et les fabricants de compteurs Actaris, Diehl, EMH, Hager,
Iskraemeco, Janz, Landis Gyr et Siemens. http://www.esmig.eu).
Ce lobby est manifestement très actif et très efficace ! Et son
influence au niveau européen est d’autant plus grande que ce niveau de
pouvoir fonctionne sans connexion réelle avec les opinions publiques
nationales.

C’est la raison pour laquelle, aucun répit ne sera donné aux
associations de défenses des consommateurs, le rouleau compresseur du
déploiement de cette technologie est en route.

Les enjeux financiers sont colossaux et se chiffrent en dizaine de milliards d’euros.


15-09-2010 om 21:25 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!