kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

02-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaemsche fabel van Fontaine en LDD
Klik op de afbeelding om de link te volgen Meneer Fontaine, de Vlaamse hopman van het Flanders House in New-York wordt dus met alle nodige vergoedingen ontslagen...Volgens ons hadden ze die vergoedingen beter kunnen gebruiken om het personel daar aan de nodige verzekeringen te helpen in plaats van de Vlaamse Fontaine te vergoeden. Maar wie zijn wij natuurlijk. Tot vermaak van groot en klein publiceren we hieronder de Handelingen van de belgische Senaat 4-65 van de namiddagzitting van 5 maart 2009http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&COLL=H&LEG=4&NR=65&PUID=67110749&TID=67113345&LANG=nl of een superieur stukje superieur Vlaemsch cabaret :

Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over «het Flanders House in New York en de samenwerking tussen de federale diplomatie en de Vlaamse vertegenwoordigers in het buitenland» (nr. 4-657)

De heer Karim Van Overmeire (VB). - Mijn vraag gaat niet alleen over het Flanders House in New York, maar ook over de samenwerking tussen de federale en de Vlaamse vertegenwoordigers in het buitenland, alsook over de bijdrage van de Belgische ambassade in het automobieldossier.

Minister-president Kris Peeters uitte bij de opening van het Flanders House in New York kritiek op de manier waarop de Belgische ambassade in Washington hem niet, of minstens onvoldoende, geholpen had in het automobieldossier. Hij vond dat `de informatie niet optimaal doorstroomde'. Hij werd vergezeld door een diplomaat van lagere rang die niet goed op de hoogte was van het dossier.

De minister van Buitenlandse Zaken was dan weer heel scherp voor het pas geopende Flanders House, alhoewel dat een initiatief van de Vlaamse regering is en er ook een Open Vld-excellentie bij de opening aanwezig was. `Een Flanders House in New York heeft een zeer beperkt nut', merkte hij op. `Een Vlaamse diplomatie die naast en niet met de Belgische werkt, heeft weinig of geen zin'. De minister-president antwoordde dan weer dat het niet slecht zou zijn als ook minister De Gucht zijn diensten eens aan een evaluatie onderwerpt. Zo ging dat nog even door.

Het is natuurlijk een feit dat de Belgische diplomatie nog altijd geen Vlaamsvriendelijk imago heeft. Er bestaan nog altijd ambassades waar er geen onthaal in het Nederlands is. Het omgekeerde is mij niet bekend. Sommige Belgische diplomaten vertegenwoordigen met veel enthousiasme en professionalisme Vlaanderen en de andere gefedereerde entiteiten, maar anderen hebben duidelijk heimwee naar de tijd dat `het buitenland' een exclusief Belgische aangelegenheid was.

Vlaanderen heeft de voorbije vijftien jaren een netwerk uitgebouwd. De samenwerking met de Vlaamse vertegenwoordigers en diensten verloopt vaak heel goed, maar vaak ook niet. Voormalig kabinetsadviseur voor buitenlands beleid, professor Lieven Tack, schrijft hierover: `Hoewel de relaties tussen de ambassades en de deelstaatkantoren door de band genomen op een professionele en zeer correcte manier verlopen, leggen de uitzonderingen smeulende conflicten bloot. Er zijn concrete casussen waarbij de deelstaatvertegenwoordigers in hun doen en laten heimelijk worden gedwarsboomd. De subtiele pesterijen gaan van fragmentarische of vertraagde informatiedoorstroming - zelfs wanneer het zuivere gewest- of gemeenschapsmateries betreft - tot het tegenwerken of gemeen belemmeren van de actie- en netwerkmogelijkheden van de gefedereerde vertegenwoordigers'.

In de praktijk hangt alles af van de goodwill van de mensen op het terrein. Vlaanderen heeft bovendien geen enkele inspraak in de keuze van de locaties van ambassades en consulaten, noch in de omvang en de bestaffing van deze posten. Dit alles betekent natuurlijk dat Vlaanderen in de federale diplomatie niet altijd het geschikte instrument vindt om zijn buitenlandse beleid uit te oefenen. Dat alles doet een aantal vragen rijzen.

Welk probleem rees er concreet in het automobieldossier en op welke manier is dit probleem nu verholpen?

Hoe staat de minister van Buitenlandse Zaken tegenover de oprichting van Vlaamse huizen, waarin de Vlaamse vertegenwoordigers en diensten in een bepaald land samengebracht worden? Meent de minister dat het nuttiger is om deze vertegenwoordigers en diensten in de Belgische ambassades te herbergen?

Hoe evalueert de minister de samenwerking tussen de federale en de Vlaamse vertegenwoordigingen in het buitenland?

De heer Karel De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken. - Eerst een woordje over wat er zich eigenlijk heeft afgespeeld. De vraag is wie begonnen is. Volgens mij de heer Peeters, die zei dat de federale diplomatie niet goed gewerkt heeft, dat de informatie niet doorgestroomd is en dat ik dringend een Vlaamse diplomaat naar de VS moet sturen.

De realiteit is dat die informatie wel zeer goed is doorgestroomd. Er zijn in totaal elf mails met informatie over de automobielsector naar de Vlaamse regering verzonden. Net voor het gesprek in Detroit plaatsvond, heeft onze ambassadeur ter plaatse, de heer Matthysen, die overigens een Vlaming is, de minister-president gebrieft over een onderhoud dat een Europese minister had gehad met de leiding van General Motors in Detroit.

De federale diplomatie heeft dus perfect gewerkt. Wie, zoals de heer Peeters, beweert dat de federale diplomatie niet werkte, zegt eigenlijk dat ik niet goed werk. Ik sta immers al bijna vijf jaar aan het hoofd van Buitenlandse Zaken. Ik verdedig mijn diplomaten omdat ik vind dat dit mijn taak is.

Bovendien slaat de kwestie van de Vlaamse diplomaat in Washington nergens op. Tot 2007 is daar altijd een diplomaat geweest. Die man heeft toen verlof zonder wedde genomen om een bijkomende universitaire opleiding te volgen, maar werd niet vervangen. Het is toch niet mijn verantwoordelijkheid dat de Vlaamse regering heeft nagelaten een Vlaams diplomaat te vervangen. Wellicht zag niemand er de noodzaak van in.

Ik denk inderdaad dat Vlaamse huizen weinig nut hebben, zeker niet in New York. Er zullen niet veel mensen spontaan even aanlopen op de 43ste verdieping van de New York Times Building. De Vlaamse diensten waren vroeger ondergebracht in de kanselarij van het consulaat-generaal in New York, een gebouw dat door de federale administratie is gehuurd. Ze konden daar in volle onafhankelijkheid werken en ze werden daar goed onthaald. De oprichting van het Vlaams Huis in New York is eigenlijk het uitgestelde resultaat van het initiatief - of de fata morgana - van de heer Bourgeois. Hij was van oordeel dat er in New York absoluut een Vlaamse diplomatische vertegenwoordiging moest komen. Wij zijn met iets meer dan tien miljoen Belgen, maar hij vindt dat we op vier verschillende niveaus diplomatiek vertegenwoordigd moeten zijn: op het Vlaamse, het Waalse, het Brusselse en het federale niveau. Ik heb gezegd dat het bijvoorbeeld veel nuttiger zou zijn een belangrijke tentoonstelling of concert in New York te organiseren en daar de sociaaleconomische milieus bij te betrekken.

Een element dat ik op dat ogenblik niet kende, maar totaal toevallig te weten ben gekomen, is dat er in het Museum of Modern Art binnenkort een belangrijke tentoonstelling over Ensor wordt geopend. Ensor is een van onze beroemdste schilders, trouwens een van de weinige Vlaamse schilders die deel uitmaken van de permanente collectie van het MoMA. Het federale niveau heeft voor die tentoonstelling een vrij aanzienlijke financiële bijdrage geleverd, maar de Vlaamse regering niet, omdat ze het geen nuttig initiatief vond. Als politicus zet ik al die zaken op een rij en verkondig ik mijn mening. Wie het daar niet mee eens is, mag daar gerust op antwoorden, maar liefst met argumenten.

De heer Karim Van Overmeire (VB). - Gisteren was er in het Vlaams Parlement ook applaus, maar dan voor minister-president Peeters, die ongeveer het tegenovergestelde verklaarde. Ik begrijp dat de minister van Buitenlandse Zaken zijn rol speelt. Het zou erg zijn als hij de federale diplomaten niet verdedigde.

Toch verbazen zijn verklaringen mij. De minister wijkt geen millimeter af van zijn eerste standpunt. Hij is minister-president Peeters geenszins tegemoet gekomen. Hij zegt dat de heer Peeters absoluut geen reden tot klagen had omdat het federale niveau daar perfect heeft gefunctioneerd. Ik heb de heer Peeters daarover gisteren ondervraagd en heb vastgesteld dat hij daar nog altijd een andere mening over heeft. Hij heeft namelijk ervaren dat de federale diplomatie niet ten volle functioneert wanneer het gaat om vragen van het Vlaamse niveau. Hij stelt vast dat er nog altijd veel federale diplomaten zijn die het bijzonder moeilijk vinden om niet alleen de hele federatie, maar ook de gefedereerde entiteiten te vertegenwoordigen.

In een normaal federaal land neemt het federale niveau alle diplomatieke en buitenlandse aangelegenheden voor zijn rekening, maar België is geen normaal federaal land. Nog niet zo lang geleden heeft de minister zelf gezegd dat België eigenlijk alleen nog een diplomatieke conferentie is en dat de toestand alleen maar erger wordt. Tegen die achtergrond kan niemand het Vlaanderen kwalijk nemen dat het een eigen diplomatiek netwerk uitbouwt. Minister De Gucht noemt dat een fata morgana; ik noem dat een verstandige zet.

Wenst de federale diplomatie ook in de toekomst nog een rol te spelen, dan zou ze best wat meer rekening houden met het Vlaamse niveau en goed beseffen dat ze niet alleen de federatie vertegenwoordigt, maar ook de gefedereerde entiteiten, dus ook Vlaanderen, dat de meerderheid in de federatie uitmaakt. Er zijn nog altijd ambassades waar Vlamingen niet in hun eigen taal terechtkunnen. De telefoon wordt er in het Engels of het Frans opgenomen, maar niet in het Nederlands. Dat staat symbool voor een mentaliteit die op veel ambassades heerst.

De heer Karel De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken. - Ik heb niet beweerd dat Vlaanderen geen vertegenwoordigers mag uitzenden. Ik heb er bij de Vlaamse regering al verschillende malen op aangedrongen om meer handelsattachés naar het buitenland te sturen.

De vraag is of het zinvol is de Vlaamse vertegenwoordiging afzonderlijk te huisvesten en 20 miljoen euro per jaar meer uit te geven, dan wel een kantoor te openen op het Belgische consulaat waar handelsattachés van de gewesten in volledige onafhankelijkheid hun werk kunnen doen. Dat was een opmerking als goed huisvader.

Verder heb ik gereageerd op de uitspraak van minister-president Peeters, die zich beklaagde over de federale diplomatie. Daar heeft hij mijns inziens geen enkele reden toe. Er kan uiteraard altijd iets verkeerd lopen; dat zou ook in de Vlaamse diplomatie kunnen gebeuren. Ik heb de klachten echter grondig onderzocht en ze zijn niet gegrond. Ik heb de toespraak van minister-president Peeters in het Vlaams Parlement niet gehoord, maar mocht hij bij zijn opmerkingen blijven, zoals de heer Van Overmeire beweert, dan zou ik dat spijtig vinden.

In verband met de taal waarin het ambassadepersoneel de telefoon opneemt, wil ik het volgende zeggen. Op een ambassade werken meestal één, twee of drie diplomaten en het andere personeel wordt grotendeels ter plaatse in dienst genomen. In kleinere ambassades kan het voorvallen dat een plaatselijk personeelslid dat de telefoon opneemt, toevallig geen Nederlands kent of de telefoon niet spontaan in het Nederlands opneemt. Dat heeft niets te maken met een doelbewust beleid.

Mijn departement behandelt alle gewesten op voet van gelijkheid en steunt ten volle elk initiatief van welke gefedereerde entiteit dan ook. Daarom bevallen die opmerkingen me niet. Ze slaan nergens op. Misschien kan vraagsteller voorstellen om een gemengde onderzoekscommissie Vlaams Parlement-Senaat op te richten om die zaak uit te spitten. Dat zou wel plezierig zijn.
en omdat we De Decker zijn pleziertje gunnen omdat hij "het schandaal" uitbracht zijn we zo goed even de geheugens op te frissen en we publiceren dus met licht leedvermaak de LDD-reactie van 4 maart over deze zelfde rel:
http://www.lijstdedecker.com/nl/wij-zitten-daar-goed-in-new-york-782.htm

“Wij zitten daar goed in New York”

Vlaams parlementslid Jurgen Verstrepen ondervroeg donderdag minister-president Kris Peeters over het beleid inzake Vlaams Huizen in het buitenland.

Verstrepen: "Vlaanderen mag gerust trots zijn op zichzelf en mag met open vizier initiatieven nemen in het buitenland."

Jurgen Verstrepen:

"Mijnheer de minister-president, wij hebben allemaal het mooie verhaal van het Vlaams Huis gevolgd. Ik heb gezien dat u zich in New York hebt kunnen uitleven. Het was een mooie receptie. Er was zelfs, ook al hebben wij daar nog geen vertegenwoordiger, een man van ons aanwezig op het feestje bij de opening van het Vlaams Huis in New York.

U hoort mij niet zeggen dat de opening van die Vlaamse Huizen slecht is. Maar ik vind het wel vreemd dat er, als Vlaanderen dan toch uit zijn kerktorenschaduw treedt en zichzelf wil promoten in het buitenland en daar wat centjes voor over wil hebben, meteen overal kritiek komt en wij in onze eigen voet schieten. Dat is een spijtige zaak.

Dan kun je nog discussiëren over de kostprijs, ik kom daar zo dadelijk op terug. Als je ziet wat de Nederlanders al hebben besteed in New York. Zij dromen van een Peter Stuyvesant-evenement. Dat is al een ander bedrag dan het bedrag dat de Vlaamse overheid besteedt in New York.

Wij zitten goed in New York. Ik zal de vragen die mijn collega's hier al hebben gesteld, niet herhalen. Ik houd niet van herhalingen.

Het enige spijtige aan de zaak was dat aan de overkant de pitbull van de Open Vld plotseling begon te grommen. Hij gunde u en Vlaanderen het succes niet. Hij reageerde en zei dat dit niet kan. Uit goede bron vernam ik dat ook ter plaatse Belgische diplomaten - ik zal het maar zo omschrijven - begonnen te grommen en te knorren bij uitspraken als 'Flanders my country'. De spanningsboog was daar dus.

Dan vind ik het een beetje spijtig dat u heel snel, wanneer iemand op federaal niveau, zoals de heer De Gucht, begint te grommen, zegt dat er geen wrijvingen zijn en dat we dat van die extra gezant zullen herbekijken.

Geven wij in deze tijden te veel uit om daar resultaten te boeken?

We moeten inderdaad kijken naar de return op de middellange termijn en vervolgens de balans opmaken. Met betrekking tot de kostprijs geef ik u de volgende tip mee. Het gaat om een mooi detail, u kunt het misschien meenemen naar uw collega Karel De Gucht.

De Belgische consul woont in de residentie van de consul, een pand aan 5th Avenue met uitzicht op Central Park. De waarde van dat pand wordt voorlopig geschat tussen 10 en 15 miljoen euro - als het niet méér is. Als u nog eens een dergelijke opmerking krijgt over het Vlaamse budget, kunt u de heer De Gucht misschien eens voorstellen dat hij overweegt om dat pand te verkopen en het geld te gebruiken in de federale begroting. Dit volledig terzijde.

Ik zou, in aanvulling op alle andere vragen, zeer concreet willen weten of u nu al dan niet extra Vlaamse diplomatenvertegenwoordigers wilt in de Verenigde Staten. U bent wat teruggekrabbeld. Ik zou willen weten of dat nog een innige wens is. Wilt u dat nog en op welke termijn ziet u dat?"

Minister-president Peeters:

"Mevrouw de voorzitter, collega's, dit zijn veel vragen. Het antwoord is in twee delen op te splitsen. Het eerste deel betreft de problematiek van de automobielsector en onze diplomatenvertegenwoordiger in Washington; anderzijds is er het Huis in New York. We moeten, rekening houdend met de reacties en met uw vragen, beide uit elkaar houden.

Ik ben er nu nog meer dan ooit van overtuigd dat het beleid dat wij, ook mijn voorganger Geert Bourgeois en alle andere voorgangers, gedurende vijftien jaar vanuit Vlaanderen hebben gevoerd, een goed beleid is. Wij moeten het onverkort voortzetten. Het wordt hoog tijd dat wij duidelijk maken aan de rest van de wereld wat Vlaanderen te bieden heeft. 'Be proud but humble': met enige fierheid en trots zeggen waarvoor we staan, maar ook die bescheidenheid die zo belangrijk en ons eigen is, niet uit het oog verliezen en ons niet andere karaktereigenschappen, die wij nu niet hebben, eigen maken.

Ik ben ervan overtuigd dat vijftien jaar Vlaams buitenlands beleid een goed beleid is. Het moet ook door de volgende Vlaamse Regering, hopelijk daarbij gesteund door dit Vlaams Parlement, onverkort worden voortgezet. Ik zal er in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen alles voor doen om te realiseren wat is afgesproken. Niet alleen wat in het Vlaams regeerakkoord staat maar ook wat de voorgangers hebben opgebouwd.

Wat u op een rijtje zet, is juist. Wij hebben tien diplomatieke posten: acht bilaterale, één bij de Europese Unie en één bij de internationale instellingen. Er is een netwerk van 75 economische vertegenwoordigers in zestig landen. Wij hebben ook twee vertegenwoordigers van het VLAM, drie van het VAIS, dertien toeristische kantoren, het Flanders Center in Osaka en het Flanders House in New York.

Ik heb al gezegd dat we dit aan een evaluatie zullen onderwerpen, maar geef de mensen de kans om alles te realiseren. De verwachtingen zijn zeer hoog gespannen. Na een jaar of na een bepaalde periode zullen we evalueren of het geld dat we daar hebben geïnvesteerd effectief goed is besteed.

De vertegenwoordiger in Washington is in loopbaanonderbreking. Op dit moment is er dus geen Vlaamse vertegenwoordiger in Washington. Binnenkort moet hij beslissen of hij terug naar Washington gaat of niet. De diensten moeten eens nagaan hoe snel we een vervanger naar Washington kunnen zenden, als de man niet wenst terug te gaan.

Het tweede dossier is het dossier Detroit. We zijn daar geweest. Mevrouw Moerman heeft lang geleden ook een bezoek gebracht aan GM en Ford. Dat was een heel belangrijk bezoek in het licht van de discussie die nu volop aan de gang is. Natuurlijk moeten wij nu zeer snel informatie hebben. Ik heb gisteren in Madrid ook met mijn Spaanse collega's gesproken. Het is van essentieel belang om zeer snel te weten hoe de vork in de steel zit in de Verenigde Staten. Wat zegt de administratie van Obama? Wat zeggen de Republikeinen? Wat is de positie van de Democraten? Die informatie hebben we absoluut nodig om op een juiste manier te kunnen onderhandelen en om het dossier GM, Ford en andere te kunnen oplossen.
Aangezien er op dit moment geen vertegenwoordiger is in Washington, ben ik bereid om zeer snel iemand naar Washington te sturen om er zeker van te zijn dat die informatie ook wordt geleverd en dat we alle krachten inzetten. Ik zou niet graag hebben dat men achteraf op het federale niveau zegt dat men die informatie niet kon geven, maar dat onze persoon ook in loopbaanonderbreking was. Ik wil absolute zekerheid, en als die niet kan worden gegarandeerd, dan stuur ik iemand speciaal voor deze periode naar Washington om die informatie te hebben.

De ambassadeur reageerde door te zeggen dat hij er persoonlijk voor zou zorgen dat die informatie aan mij en aan de diensten Vlaanderen Internationaal zou worden gegeven. Met die garantie van de ambassadeur ga ik dan ook geen onnodige kosten doen als er duidelijke afspraken zijn gemaakt.

Dit is hier wat uitgesponnen als een incident. Ik vind het normaal dat ik als minister-president zeg dat dit zo'n belangrijk dossier is dat ik absolute zekerheid wil dat ik informatie heb. En als ik die informatie niet snel kan krijgen of als er een probleem is, dan sturen we iemand extra naar daar. Maar als men mij garanties kan geven, dan is het voor mij geregeld. Dat is wat hier is gebeurd.

Ik heb gereageerd op de reactie van federaal minister De Gucht op het Vlaams Huis in Madrid. Ik betreur dat, maar ik denk dat we moeten doen wat we moeten doen. We voeren ons buitenlands beleid, telkens op een zeer goede manier afwegend welke investering we zullen doen. We hebben daarover grondwettelijke bevoegdheden, we hebben beslissingen en we hebben projecten. Die zullen onverkort doorgaan. Ik betreur dat er reacties komen, maar het is belangrijk om er niet verder op in te gaan. Iedereen moet doen wat hij moet doen. Vanuit Vlaanderen zullen wij de acties voortzetten, zoals is afgesproken."

Jurgen Verstrepen:

"Mijnheer de minister-president, ik dank u voor uw antwoord. Ik vond het een goed antwoord. Ik houd van mannen met plannen. Ik mis echter nog iets.

We zitten daar met een mooi huis, Flanders House, in New York. Je kunt zeggen wat je wilt, maar New York is zowat het centrum van de wereld, op allerlei vlakken. We zitten daar nu, we geven daar iets uit. Het is al aangehaald dat de Nederlanders ons vergeten. De Nederlanders kennende, zullen ze zeggen: u moet evenveel geld op de tafel leggen als u mag meespelen. Ik stel meteen de vraag in het verlengde van wat er nu is. Als je dat plant op langere termijn, is er naast de economische mogelijkheden, ook die andere tak, namelijk de promotie, de pr, de evenementen.

Bent u er voorstander van dat die Vlaamse Huizen - maar laten we beginnen in New York, dat zou al een mooie testcase zijn - zich ook inschakelen in een of ander verhaal om een dergelijk evenement te hebben, om de mogelijkheid te creëren om Vlaanderen volwaardig te promoten, naast al die andere activiteiten die vanuit dat Huis vertrekken?

Het is nogal moeilijk om daarop te antwoorden voor de verkiezingen, maar neem het maar mee naar de volgende legislatuur, als de verhoudingen hetzelfde blijven. Zou dit een prioriteit van u en van deze Vlaamse Regering kunnen zijn om dat stukje erbij te nemen?"

Minister-president Peeters:

"Collega's, ik dank u voor de ondersteuning voor het beleid dat nu wordt gevoerd. We moeten dat beleid onverkort voortzetten en moeten onszelf duidelijk en met zelfvertrouwen in het buitenland manifesteren, met de juiste toon, de juiste acties en de juiste evenementen. Dat is meer dan ooit de toekomst. Er is in die vijftien jaar een hele weg afgelegd, maar we mogen ons niet te timide opstellen of ons in een hoek laten drummen. Dat is nu niet het geval en dat mag ook in de toekomst niet het geval zijn.

Waar we kunnen samenwerken, moeten we samenwerken. Wanneer we alleen moeten gaan en wanneer samenwerking niet kan, moeten we daar ook zeer duidelijk voor opteren. Iedereen is het erover eens dat er resultaten moeten worden geboekt. Dat is het belangrijkste. We doen dat best in samenwerking met zo veel mogelijk partners. Als dat niet kan, zullen we alleen datgene verzorgen wat in het buitenland wordt verwacht. We moeten dat met een groot pragmatisme en een grote resultaatgerichtheid aanpakken.

Ik heb begrepen dat ik daarvoor de steun krijg van een groot deel van dit parlement. Waarvoor dank."

Jurgen Verstrepen:

"Collega's, als ik alle reacties hoor, wil ik gewoon nog stellen dat Vlaanderen gerust trots mag zijn op zichzelf en met open vizier initiatieven mag nemen in het buitenland. Als daarvoor meer prioriteiten moeten worden gelegd in dat beleid, dan ben ik daar een voorstander van."Wij houden van een goeie portie Vlaemsche Humor en dit is werkelijk een klucht van de bovenste plank waar Vlaanderen werkelijk trots mag op zijn en verder met open vizier dergelijke initiatieven mag verder zetten in het buitenland, zouden we ook zelf zeggen...
wij liggen in een deuk...Dank u LDD

02-09-2009 om 22:27 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gedenkstaette Kitoko
Klik op de afbeelding om de link te volgen Eindelijk hebben we weer eens een minister die zich "out". Lang geleden was dat. Pascal Smet is dus homo. Als nu nog Van Rompuy zich out als alien en Bourgeois als spiderman dan hebben we eindelijk een onderwerp over de Belgische of Vlaamse regering. Van een Waalse regering verwachten we niet anders als dat het een een slaaptherapie voor mannen in zwarte pakjes en dames in mantelpakjes is. Van de anderen hoop je minstens een reutel of een scheet op te vangen. Nou moe, volgende regering kan net even mooi geleid worden door Guust Flater.
Gelukkig hebben we nog Justitie die op apegapen ligt en van plan is dat nog tot volgende eeuw vol te houden net als het begrotingsdificit maar dat is minstens voor een paar eeuwen zo te zien. Tussen het gesnurk van de federale ministers door koren we wel eens het woord kernenergie vallen. Maar of we d'r nu uit- of instappen is niet uit te maken. Net zo voor het begrotings(on)evenwicht maar dat is totaal onbelangrijk.
We hebben van enige vrije uren misbruik gemaakt om eens te snuisteren in de Vlaamse blogs. Een formidabel zoekinstrument is de Vlaamse Weblinkpagina. Hier zie, beste lezertjes : http://vlaamsweb.eigenstart.be/
Hier vind je werkelijk alles en iedereen die in Vlaanderen al ooit een letter heeft uitgesproken. Van http://blitzkriegnoise.blogspot.com/ over http://weblog.denattepoedel.nl/ naar de met "wow" aangeduide alom bekendehttp://www.tineeerlingen.be/index.html de mama van de nog veel bekendere Jasmijn. De "wow's" blijken echter voorbehouden te zijn aan NV-a'ers van het zevenendertigste knoopsgat. Maar dat stoort ons niet meteen. Wat ons met enige fierheid opvalt is de totale afwezigheid van ons eigen blogje. Al maanden staan we nochtans op nr 1 of tenminste bij de top 3 van de politieke blogs bij Bloggen dat zich uitgeeft als grootste blogprovider (of hoe noem je zoiets?) in Vlaanderen. Niks, beste lezertjes. De "Vlaamse Weblinkpagina" heeft ons nog niet ontdekt en dat terwijl Wollie Konijn (http://lynnhuyck.eu/blog) en zelfs http://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/  wel opduiken in de Vlaamse weblinks. Hoe zou dat toch komen, beste lezertjes? Zouden wij geen Nederlands schrijven? Maar dat doet bijvoorbeeld http://www.pengovsky.com/ en al die "gedenkstaetten" ook niet tenzij wij wat lessen modern nederlands zouden gemist hebben.
Wees er dus van overtuigd, trouwe lezertjes, dat dit blogje, Kitokojungle, geschreven wordt vanop de Bismarckeilanden en niet ergens op het Vlaemsche platte land. Wij zullen dus nooit met een "wow" aangeduid worden. Dat is misschien al een kleine aanwijzing hoe het er ooit in een onafhankelijk Vlaanderen zal aan toe gaan wat betreft objectiviteit. Niet dat we d'r meteen van wakker liggen want om daar ergens tussen http://www.kerygma.be/ en http://koenfillet.blogspot.com/ terecht te komen...geef ons daén maar meteen een "gedenkstaette".

02-09-2009 om 16:52 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stormfront vriendjes van Poetin?
Eigenaardig hoe sommige verbonden gesmeed kunnen worden. De versie van het uiterst rechtse Stormfront die we hier gisteren aanhaalden over het begin van de tweede wereldoorlog en de zogenaamde schuld van Polen wordt vandaag dus plots de officiële Russische versie. En volgens ons citeren ze zelfs de zelfde bron... Rare allianties toch... en wat hadden we weer gezegd over de Duits-Russische inval?

http://www.demorgen.be/dm/nl/992/Wetenschap/article/detail/985743/2009/09/01/Rusland-Polen-gaf-aanzet-tot-Tweede-Wereldoorlog.dhtml

Rusland: "Polen gaf aanzet tot Tweede Wereldoorlog"

De Russische premier Vladimir Poetin en zijn Poolse collega Donald Tusk.
Terwijl premier Vladimir Poetin in Gdansk deelneemt aan ceremonies die de 70ste verjaardag van de Duitse inval in Polen herdenken, heeft Rusland vandaag archieven publiek gemaakt die Polen ervan beschuldigen de bedreiging van de nazi's aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog te hebben onderschat. Het is een nieuwe stap in de sterk gepolitiseerde 'battle of history' die de voorbije zomer losbarstte.

Duivelspact
Verschillende Centraal-Europese landen hadden het niet-aanvalsverdrag tussen Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie, het Molotov-Ribbentroppact of 'Duivelspact', als voorbode van de oorlog bestempeld. Rusland reageerde furieus, benadrukte dat Stalin niets te maken had met het uitbreken van de wereldbrand en beschuldigde er Polen zelfs van de aanzet tot de oorlog te hebben gegeven. Die beschuldiging wil Moskou nu staven door documenten openbaar te maken over 'de geheimen van de politiek van Polen in 1935-1945'. "Bij het lezen van deze documenten krijg je de indruk dat Polen veel meer gedaan kon hebben om een systeem van collectieve veiligheid te vormen", verklaarde generaal Lev Sotskov.

Isoleren
In 1934 ondertekende Polen een niet-aanvalspact met de westerbuur. Volgens de archiefstukken deden de toenmalige Poolse leiders alles wat in hun macht lag om de Sovjet-Unie te isoleren, waarbij ze het naziregime danig onderschatten, aldus de generaal. Die citeerde uit het verslag van een ontmoeting in 1937 tussen de Poolse ambassadeur in Washington en een hooggeplaatste binnen het Amerikaanse departement van Binnenlandse Zaken. De ambassadeur zou toen gezegd hebben dat "Polen geen dreiging ziet uitgaan van Nazi-Duitsland. De prioriteit is om de Sovjet-Unie te isoleren". Hij voegde er nog aan toe dat het er zwart op wit staat. Poolse journalisten reageerden fel op de verklaringen en uitten hun twijfels over de authenticiteit van de documenten.

Volslagen leugen
Het lijkt een voorlopig hoogtepunt in een polemiek die al enkele maanden aanhoudt en waarop de ceremonies rond de 70ste verjaardag niet meteen een bezwerend effect hebben, ondanks sussende taal van premier Poetin. Zondag nog had Russisch president Dmitri Medvedev gezegd dat het een volslagen leugen was te zeggen dat Stalin enige verantwoordelijkheid droeg voor de oorlog. Een Kremlin-gezinde historica, Natalja Narotsjnitskaja, verweet Polen dat het zichzelf als onschuldig slachtoffer wil voorstellen.

Invloed
Noodzakelijke achtergrond bij de polemiek is de strijd om het behoud van Russische invloed in vroegere Sovjetrepublieken als Oekraïne en de Baltische staten. Het maakt de interpretatie van het verleden alleen maar belangrijker. "Geschiedenis is extreem belangrijk. Terwijl de West-Europese landen erin slaagden om de discussie over historische problemen buiten de politiek te houden, kent Oost-Europa een lange traditie van het vermengen van geschiedenis en politiek", duidt Fjodor Loekjanov, redacteur bij het magazine Russia in Global Affairs. (belga/lpb)
01/09/09 16u59

We vinden nogal wat van deze theorieên terug in onderstaande obscure werkje

http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/english/archives/articles/wrsynopsis.html


Hierin wordt ook gewag gemaakt van de herkaaldelijke schendingen van de Duitse grens door het Poolse leger eind augustus 1939. Eigenaardig is dat, want de duitsers waren verplicht om de operatie "Himmler" op te zetten om een officiële reden te vinden om de aanval te openen op 1 september. Dus zo vaak zullen de Polen dan ook niet hebben aangevallen zeker? We stellen vast dat de "oorlogspropaganda" vandaag 2009 nog steeds op volle toeren draait!
Hitler en Stalin zijn nog springlevend, net zoals elvis en Michael Jackson...Maar met het eerste duo valt niet te lachen...

http://www.verzet.org/content/view/412/31/1/4/


1 september 1939: De Inval in Polen

In juni 1939 werd Himmler ontboden op het kantoor van Göring. Al maanden werd de inval in Polen voorbereid, alleen ontbrak het Adolf Hitler nog aan een goed voorwendsel om de grens met Polen te overschrijden. De nazi's waren duidelijk op zoek naar een oorlogsverklaring van Polen, en zochten naar middelen en provocatie, om Polen te dwingen de eerste stap te zetten. Operation Himmler kon van start gaan.

Alfred Naujocks verhaalde later op het Proces van Nürenberg: "Op of omtrent 10 augustus 1939 heeft Heydrich mij persoonlijk het bevel gegeven een gefingeerde aanval uit te voeren op het radiostation van Gleiwitz (Gliwice), en het te doen voorkomen of de aanvallende gevechtsgroep uit Polen bestond." Heydrich had duidelijk Naujocks bevolen: "Er is een daadwerkelijk bewijs van deze Poolse aanvallen nodig voor de buitenlandse pers en de Duitse propaganda."

Aldus werd Gleiwitz, een kleine Duitse grensstad (nu Gliwice genoemd en in Polen gelegen) met ongeveer 120.000 inwoners (1940), het gefingeerde toneel waar de eerste krijgshandelingen plaatsvonden, die de aanzet werden tot de Tweede Wereldoorlog. Naujocks getuigde verder: "Mijn instructies luidden, het radiostation te bezetten en lang genoeg in handen te houden om een Pools sprekende Duitser, die mij ter beschikking zou worden gesteld, de gelegenheid te geven aan anti-Hitler speech in het Pools te houden voor de radio. Intussen zouden aan een dozijn in Poolse uniformen gestoken gevangenen uit een concentratiekamp dodelijke injecties worden gegeven door een dokter die hiervoor door Reinhard Heydrich geëngageerd was.

De gevangenen werden naar Gleiwitz overgebracht om daar dood te worden achtergelaten dichtbij het radiostation, nadat zij eerst op een overtuigende wijze waren neergeschoten -ik bedoel hun verwondingen moesten bloedig zijn- ten bewijze dat zij tijdens de aanval door kogels getroffen waren. Na het incident zouden leden van de pers naar de plaats worden gebracht, waar zij de zogenaamde Polen konden fotograferen, zodat deze foto's in een kranteverslag konden worden opgenomen als bewijs van de Poolse agressie."

De actie werd uitgevoerd tussen 31 augustus 1939 middernacht en 8 uur 's ochtends de 1ste september. De Völkischer Beobachter (de krant van de nazi's) blokletterde de volgende dag al: "Een troep Poolse oproerlingen is gisteravond het gebouw van Radio Gleiwitz binnengedrongen. Op dat tijdstip was slechts een kleine groep van de wacht in dienst. Het is duidelijk dat de Poolse aanvallers bijzonder goed op de hoogte waren in het station. Zij sloegen de wacht neer en stormden de studio binnen, waar ze met knuppels en golfsticks op het aanwezige personeel insloegen."

Na de actie, die nauwelijks 20 minuten duurde, lazen de aanvallers een korte boodschap voor. Later werden alle aanvallers die betrokken waren in de operatie geëxecuteerd, enkel Naujacks overleefde en zette zijn carrière verder. Enkele uren na deze opgezette aanval op het radiostation van Gleiwitz, vielen de Duitsers Polen binnen. Twee dagen na de inval in Polen, verklaarden op 3 september 1939, Groot-Brittannië en Frankrijk de oorlog aan Duitsland.

02-09-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
01-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.onze hersenen en kloten bedreigd door de GSM!
Klik op de afbeelding om de link te volgen Er is een nieuw rapport verschenen over de relatie tussen GSM's en hersentumoren. Ons zal je niet betrappen op enige discussie over dit heikele thema want we zijn totaal onbevoegd en incompetent in deze materie. Het is enkel een persoonlijke bedenking dat wanneer er enige waarheid schuilt in dit rapport er een ware genocide zal plaatsvinden op deze aardkloot. Misschien moeten we ook even stilstaan bij een bedenking die we vonden op één van de beginpagina's van het rapport :

A quote from one of this report’s endorsers:
“In a world where a drug cannot be launched
without proof that it is safe, where the use of
herbs and natural compounds available to all
since early Egyptian times are now questioned,
their safety subjected to the deepest scrutiny,
where a new food cannot be launched without
prior approval, the idea that we can use mobile
telephony, including masts, and introduce WiFi
and mobile phones without restrictions around
our 5 year olds is double-standards gone mad. I
speak, not just as an editor and scientist that has
looked in depth at all the research, but as a father
that lost his beloved daughter to a brain
tumour.”
Chris Woollams M.A. Biochemistry (Oxon).
Editor Integrated Cancer and Oncology News (icon
magazine). CEO CANCERactive.


Het volledige rapport kunnen jullie downloaden op :

http://www.radiationresearch.org/pdfs/reasons_a4.pdf

...en de studie heeft het niet enkel over GSM-toestellen maar eveneens over alle draadloze toestellen...

een klein uittreksel:


Concern 7: The danger of brain tumors from cellphone use is highest in
children, and the younger a child is when he/she starts using a cellphone, the
higher the risk.
“In [2005 in] the United States, studies show that over fifty percent of children own their own
personal cell phones.” [36] Since 2005, the percentage of children using cellphone is much
higher.
Since “texting” became popular it is common that children sleep with their cellphones
underneath their pillows. The cellphones are in vibrate-mode so their parents won’t hear the
phone ring. When a message arrives, the child wakes up, and sends a text message reply (so
the parents won’t hear them talking). Because cellphones are frequently radiating unless
turned off, and irrespective of sleep deprivation, even though the cellphone beneath the
pillow is radiating far less average power than when a phone call is being made, sleeping
with a cellphone beneath a pillow results in a night-long exposure, every night.
An Israeli study of brain tumors resulting from scalp irradiation of children (average 7 years
of age) with X-rays found 40 years later, that the children who were exposed when they were
younger than 5 years had the highest risk (a 356% increased risk of a brain tumor), children
who were irradiated between 5 and 10 years of age had a 224% increased risk, and those who
were irradiated at over 10 years of age, had a 47% increased risk of a brain tumor. [37]
Brain tumor risk increases as the age of an exposed child decreases. But the age at exposure
has no effect on latency time. Whether children or adults, the latency time between first
exposure and brain tumor diagnosis remains the same (~30 years). [37]
If the risk of brain tumors is still increasing after 40 years from a single X-ray to the scalp,
could it also be that risk of brain tumors would still be increasing 40 years after children first
started using cellphones? In response to this question the appropriate thing to do would be
to take precautionary measures now instead of taking no action and waiting to see what may
happen. See Appendix 2, The Precautionary Principle Applied to Cellphone Use for a description
of appropriate actions.
Compounding this concern is a recently published Swedish study reporting a 420% increased
risk of brain tumors from cellphone use, and a 340% increase risk from cordless phone use
when wireless phone use began as teenagers or younger. [30]
For more details including numerous graphs see Appendix 1, A Description of the Interphone
Study’s Design Flaws, Flaw 4: Exclusion of young adults and children from studies.


en waarde heren, niet alleen onze hersenen worden bedreigd, wat voor velen van deze sekse misschien een mindere zorg zal zijn MAAR RAMP ook hun kl.... worden bedreigd en dat is natuurlijk fataal...

Concern 15: Male fertility is damaged by cellphone radiation.
This concern also is not about brain tumors per se, but is of such potential consequence that it
is discussed here.
Men, and particularly teenage boys, place their cellphone in the pants/trousers pockets when
they are not holding it to their heads in conversation. There are multiple studies showing
deleterious effects on sperm including decreased sperm counts and reduced sperm motility.
[55-57] One study found a highly significant (99.99% confidence) 59% decline in sperm count in
men who used cell phones for 4 or more hours per day as compared with those who did not
use cell phones at all. [56]
Another study reported an 80% increased near-significant risk (93.9% confidence) of
testicular cancer when the cellphone was kept in the left pocket, then the left testicle
developed cancer; kept in the right pocket, then the right testicle developed cancer. [58]
Because there have been no cellphone studies on female fertility it is unknown if there are
deleterious effects. And, it is also a truism, if you don’t look for an effect, you will not find an
effect.

Vrolijker worden we d'r weer niet van...en we krijgen d'r schele hoofdpijn van

01-09-2009 om 19:09 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.een verjaardag om niet te vergeten 1september 1939
Klik op de afbeelding om de link te volgen Buiten ontsporende budgetten en Vlaamse foefelarijen vieren we vandaag natuurlijk nog iets gans anders. Een verjaardag. Feestelijk kan je het moeilijk noemen want het gaat over het begin van de tweede wereldoorlog of de Duits-Russische (laten we dat tweede gedeelte in deze samenstelling vooral niet vergeten al begon het Russische gedeelte pas op 17/9/1939!) inval in Polen. Dat er tot op vandaag nog steeds een heleboel nonsens worden verspreid over deze inval kan je nagaan als je bij de website van het fascistische Stormfront gaat neuzen. Wat je daar leest moet elke weldenkende mens met algemene stomheid slaan.

http://www.stormfront.org/forum/showthread.php?t=74703


Al in de openingszin begint de totale waanzin met de gevleugelde woorden :

"Na de oorlogsverklaring van het internationale jodendom aan Duitsland in maart 1933, en het daaropvolgende wereldwijde economische boycot tegen Duitsland, probeerde Hitler er vanalles aan te doen om tegen de stroom in te gaan, om Duitsland te redden."

Dat snorremans en zijn bende eerst de Joden heeft laten aanvallen, hun eigendommen vernietigd en aangeslagen, hun synagogen in brand gestoken en de deportatie en uitroeing had uitgeroepen om het Duitse volk te "ontluizen" lezen we hier niet...

Dan volgt een beschrijving uit een obscuur werk van het racisme waarvan de Duitse Polen het slachtoffer waren. Dat willen we nog allemaal geloven en de Duitse vraag naar een corridor naar Dantzig en de andere ingesloten Duitse gebieden daar zal nog wel veel over geschreven worden maar de zin :

"Poland's decision of August 30, 1939 that was the basis for general mobilization marked a turning point in the history of Europe. It forced Hitler to wage war at a time when he hoped to gain further unbloody victories." Dit spreekt voor zich. Twee dagen voor Hitler's inval begon Polen troepen samen te trekken voor de grens. In vele oorlogen werd dat als daad van oorlogsverklaring gebruikt, ook bij vb. Yom Kippoer, of was het aanleiding tot een gewapende tegenactie.

Hier vergelijkt men twee oorlogen waarvan we geen van beiden enige sympathie kunnen opbrengen maar die volstrekt niks met elkaar te maken hebben. De Duits-Russische inval in Polen vergelijken met de Yom-Kippoer is heel straf!
Bovendien is de stelling dat het samentrekken van troepen bij een grens als oorlogsdaad wordt gezien door de buur aan de andere kant zeer juist maar geldt voor allebei de kanten. Als je schrijft dat de Poolse mobilisatie begint op 30 augustus moet dat aan iets te wijten zijn geweest. En wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn? Juist de samentrekking van de Duitse legergroepen die plots op 1 september met zo maar eventjes 1miljoen 250.000 soldaten de grens overtrokken. Formidabel uitgerust zowel qua bewapening als qua bevoorrading. Zal dus geen plotse reactie geweest zijn op de Poolse mobilisatie van 30 augustus dus twee dagen tevoren...
De Duitsers zijn goeie organisatoren maar een leger van 1,25 miljoen soldaten op één dag klaarzetten voor een reactie op een mobilisatie dat lijkt ons echt vergezocht ...

Maar we geven jullie een objectiever relaas van de gebeurtenissen die op 1 september de wereldgeschiedenis een ander gezicht hebben gegeven en die duidelijk maken dat gans dat geleuter van Stormfront best kan worden vergeten:

Bovendien willen we toch ook het fameuse "Unternehmen Tannenberg" van onder het stof halen want de Stormfronters hebben blijkbaar een zeer selectief geheugen:

http://en.allexperts.com/e/o/op/operation_tannenberg.htmAdvertisement


Operation Tannenberg

:This article relates the anti-Polish action of German forces at the beginning of World War II. For related activities see: Gleiwitz incident

Operation Tannenberg (German: Unternehmen Tannenberg) was the codename for one of the extermination actions directed at the Polish people during World War II, part of the Generalplan Ost. Conscription lists (Sonderfahndungsbuch Polen) of more than 61,000 Polish activists, intelligentsia, actors, former officers, etc who were to be interned or shot. Members of the German minority living in Poland assisted in preparing the lists.

The plan was created in May of 1939. Following the orders of Adolf Hitler, a special unit dubbed Tannenberg was created within the Reich Security Main Office (Reichssicherheitshauptamt). It commanded a number of Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD formed of Gestapo,Kripo and SD officers who were theoretically subordinate to local Wehrmacht commanders. Their task was to arrest all the people listed on the proscription lists prepared before the outbreak of World War II.

First, in August 1939 about 2,000 activists of Polish minority organisations in Germany were arrested and murdered. The second part of the action started September 1, 1939 and ended in October resulting in at least 20,000 murdered in 760 mass executions by special units, Einsatzgruppen, in addition to regular Wehrmacht units. In addition to them a special formation was created out of the German minority living in Poland called Selbstschutz, whose members trained in Germany prior the war in diversion and guerilla fighting. The formation was responsible for many massacres and due its bad reputation dissolved by Nazi authorities after September Campaign.de inval in Polen kan je vinden onder : http://en.wikipedia.org/wiki/Invasion_of_Poland_(1939)

erg interessante lectuur, ook om de Russische kant van de aanval eens te bekijken. Dat Russische gedeelte zal waarschijnlijk vandaag weinig aan bod komen en verder vergeten worden ook op 17/9...

01-09-2009 om 16:21 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Flanders house of the rising sun
Wat we in Vlaanderen zelf doen, doen we natuurlijk veel beter dan alle andere kneusjes op deze aardkloot. Foefelen bijvoorbeeld, arrogant zijn, geen kat die ons kan verbeteren...gisteren stelden we ons al de vraag wat een Vlaams huis in New-york dan wel meer kan dan een consulaat of een ambassade. Wel vandaag krijgen we al een antwoord in onze goede pers maar eerst even naar het verleden en de ronkende verklaringen over de "missie" van dat Vlaams Huis van wantrouwen. Eerst de Vlaamse Volksbeweging die zo haar eigen gezwollen taaltje hanteert als er iets Vlaams wordt ingehuldigd:http://www.vvb.org/persmededelingen/28409

Vlaams huis in New-York

Verzonden op: 02-03-2009

Verzonden door: Marc Van de Woestyne 03 320 06 31

Aantal keren gelezen: 760

VLAAMS HUIS NEW-YORK

Hiermee wil het OVV het bestaan van het Vlaams Huis in New-York (en van de andere Vlaamse Huizen in andere landen) toejuichen. Op deze wijze krijgt Vlaanderen de mogelijkheid om een eigen imago in het buitenland op te bouwen, de nodige contacten te leggen om de Vlaamse economie, kunst en cultuur te promoten. Op deze wijze kunnen de Vlaamse belangen in het buitenland beter behartigd worden dan de federale overheid dat tot hiertoe heeft gedaan. De reactie van de federale minister van Buitenlandse Zaken is een typische conservatieve en unitaire Belgische oprisping. De Vlaamse regering en het Vlaams Parlement hebben met een eigen buitenlands beleid een terechte keuze gemaakt.

Huguette De Bleecker-Ingelaere Voorzitter van het OVV

Voor meer informatie, zie Rudi Dierick, politiek secretaris 0494/58.78.65 en op www.woordhouden.beDat eigen imago bleek inderdaad een heel eigen Vlaamse invulling te hebben als we De Standaard van vandaag lezen :


http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=CI2ECL8R&word=vlaams+huis


De val van een mooiprater

 • dinsdag 01 september 2009

 • Auteur: Steven Samyn
Een voormalige zakenrelatie: 'Ik denk dat nagenoeg iedereen die ooit met hem heeft gewerkt, Philip zal omschrijven als een charlatan.' belga

Een voormalige zakenrelatie: 'Ik denk dat nagenoeg iedereen die ooit met hem heeft gewerkt, Philip zal omschrijven als een charlatan.' belga

© YORICK JANSENS

BRUSSEL - Veel positieve verhalen vallen er niet te rapen over Philip Fontaine, de directeur van het Vlaams Huis in New York.

Van onze redacteur

'Verbaasd dat Fontaine in opspraak komt, ben ik niet', zegt iemand die ooit geregeld professioneel met hem in contact kwam maar zijn naam liever niet in de krant ziet. 'De directeur van het Vlaams Huis in New York wordt omschreven als een playboy, een vlotte kerel die perfect mensen kan inpakken. 'Maar dat duurt nooit echt lang. Ik denk dat nagenoeg iedereen die ooit met hem heeft gewerkt, Philip zal omschrijven als een charlatan.'

De verhalen uit zijn verleden zijn niet echt positief te noemen. Zo zou hij er geen graten in gevonden hebben om antiek of meubels van werkgevers mee naar huis te nemen. Ook zou hij ooit geprobeerd hebben om het geld van een rekening van de vennootschap waarvoor hij werkte, naar een eigen rekening te transfereren. Omdat het bedrag te groot was en hij de hele zaak nogal vreemd vond, ging de bankier dwarsliggen. Het resulteerde uiteindelijk in het ontslag van Fontaine.

De directeur van het Vlaams Huis wil geen commentaar kwijt op de berichten. Hij is niet de enige die de lippen op elkaar houdt. Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) wil niet reageren of antwoorden op vragen. 'Alle communicatie verloopt via het kabinet van minister-president Kris Peeters (CD&V)', klink het daar. Ook bij verschillende leden van de raad van bestuur van Flanders House New York wordt naar het kabinet-Peeters verwezen.

Fontaine is afkomstig uit Grimbergen. Hij studeert rechten aan de KU Leuven en gaat in 1992 aan de slag bij de Belgische vestiging van een Amerikaans bedrijf. Al snel verhuist de vlotte, ambitieuze Belg - hij bezit vandaag ook de Amerikaanse nationaliteit - naar het hoofdkwartier in Ohio. In 1996 wordt hij terug naar België gestuurd.

Twee jaar later vertrekt hij opnieuw naar de VS, deze keer naar San Francisco. Daar werkt hij kort voor enkele beginnende bedrijfjes. Het jobhoppen zal een constante worden in zijn carrière. In 2002 verhuist hij naar New York, waar Anastasia Bizarri woont, zijn Italiaanse vriendin. Hij doet er verschillende projecten voor internetbedrijfjes en richt er samen met zijn partner Italian Days op. De onderneming verhuurt vakantieverblijven in Italië en organiseert er uitstappen en kookcursussen. Het zijn de transacties tussen het Vlaams Huis en zijn bedrijfje, dat ondertussen ook evenementen begint te organiseren, die hem nu in opspraak brengen.

Als Bourgeois in de regering-Leterme I het plan opvat een Vlaams Huis in New York op te richten, wordt een selectiekantoor ingehuurd om een directeur te vinden. 'Er waren 79 kandidaten, van wie er 15 werden onderworpen aan een persoonlijkheids- en management-assessment door het kantoor Hudson. De vijf geschiktste kandidaten werden vervolgens geïnterviewd door de raad van bestuur van het Vlaams Huis. Fontaine werd als eerste gerangschikt', zegt Koen Verlaeckt, de secretaris-generaal van het Departement internationaal.

Dat Fontaine een uitgesproken Vlaams profiel heeft, is mooi meegenomen. Toen hij nog in België werkte, stuurde hij ooit facturen die in het Frans waren opgesteld, terug naar afzender omdat zijn kantoor in Vlaanderen lag. Als directeur waakt hij er streng over dat er geen pro-Belgische verklaringen te lezen zijn op de website van het Vlaams Huis.

Bij de opening van de grote Ensor-tentoonstelling in het Museum of Modern Art (MoMA) kreeg Pieter Vanhove de vraag om een artikel voor de website te schrijven. 'Fontaine had bij de opening van het Vlaams Huis aangekondigd dat iedereen vrij zou kunnen spreken, maar dat bleek niet het geval te zijn', zegt Vanhove. 'Ik had geschreven dat ik mij als “Pieter de Belg, voorstelde in New York. En ik had de vraag gesteld of chocolade, bier, Kuifje en Ensor nu plots Vlaamse exportproducten waren omdat het Vlaams Huis meer werkingsmiddelen kreeg dan het Belgisch consulaat. De directeur censureerde die passage persoonlijk. In de versie die op de site staat, werd het: “Ik heb gekozen om Pieter de Belg te zijn, maar ik had mezelf net zo goed als een Vlaamse jongen kunnen voorstellen., '

Fontaine slaagt erin om zichzelf in een minimum van tijd onpopulair te maken. Bij de voorbereiding van het bezoek van Kris Peeters en toenmalig Vlaams minister Patricia Ceysens (Open VLD), in februari, botst hij frontaal met de Belgische consul-generaal, Herman Portocarero. 'U moet uw dienstwagen afstaan tijdens dit bezoek', schreeuwt Fontaine op een bepaald moment Portocarero toe. Waarop die repliceert: 'Ik moet niets.'

Maar uiteindelijk is het de manier waarop hij zijn personeel behandelt, die hem de das omdoet. Sterke verhalen over zijn manier van werken zijn al langer een geliefkoosd gespreksonderwerp in de Belgische gemeenschap in New York. Vorige week bereikten de klachten van het personeel uiteindelijk ons land.Of Boer Ganzendonck in New-Yorken nog even de reactie van De Gucht bij de opening van het Huisje weltevree waarnaar de Vlaamse Volksbeweging al verwees in haar perscommuniqué...:

http://www.gva.be/nieuws/buitenland/karel-de-gucht-welk-nut-heeft-vlaams-huis-in-new-york.aspx

Karel De Gucht: "Welk nut heeft Vlaams Huis in New York?"

karel de gucht welk nut heeft vlaams huis in new york

27/02 Woensdagavond werd met veel vertoon het Vlaams Huis geopend in het hart van New York. Het heeft als opdracht het imago van Vlaanderen in de Verenigde Staten te versterken. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open Vld) is allesbehalve onder de indruk van het initiatief.

Hij vindt dat het Vlaams Huis in New York een zeer beperkt nut heeft. "Vlaanderen heeft de autonomie om zoiets te doen. Maar het hele initiatief, dat een pak geld kost, zal weinig of niets veranderen aan het imago van Vlamingen of Vlaanderen in de VS. Mocht de Vlaamse overheid zo krap zitten als de federale, dan zou ze er niet eens aan moeten denken om zoiets op te richten. Weet u hoe groot New York is? Je verzwelgt daar in de massa."

Prestigeproject

"De Vlaamse vertegenwoordigers zaten perfect in de kanselarij. Daar konden ze goed samenwerken met de federale diplomatie en andere kanalen. Maar neen, Vlaanderen moest in New York zo nodig een eigen huis oprichten. Het is gewoon een prestigeproject van Geert Bourgeois", de voormalige Vlaamse minister voor Buitenlands Beleid.

"Als je in New York Vlaanderen op de kaart wil zetten, doe dat dan met een groot evenement, een mooie tentoonstelling van Ensor, Magritte of Rubens. Maar nu op de 44ste verdieping van de New York Times Building aparte kantoren gaan huren, daar geloof ik niet in" aldus De Gucht.

"Wat wél zin heeft, is dat Vlaanderen binnen de Belgische diplomatie een belangrijke rol speelt. Kan een land als België het zich veroorloven om vier diplomatieën naast elkaar te hebben? De vraag stellen is ze beantwoorden. Daarmee leid je alleen maar de aandacht af. Langs vier verschillende kanalen naar investeerders trekken, is zelfs contraproductief."

Bourgeois

Geert Bourgeois (N-VA) is niet opgetogen met de uitlatingen van De Gucht. Hij noemt het Vlaamse Huis een schitterende zaak. "Het huis is een basis van waaruit onze bedrijven contacten kunnen leggen, een pied à terre voor onze artiesten en een plaats van waaruit we onze toeristische troeven, zoals de kunststeden, kunnen promoten."

De voormalige Vlaamse minister laat het ook niet na om even na te schoppen. Hij geeft toe dat er op de meeste Belgische ambassades goed werk wordt geleverd, maar er zouden voorbeelden van het tegendeel zijn. Bourgeois vindt dat de Open VLD precies wil terugkeren naar het oude federale België.

Volgende week zal er in de Spaanse hoofdstad Madrid opnieuw een Vlaams Huis geopend worden. Het zal al de tiende Vlaamse stek in de wereld zijn.
Een schitterende zaak dus beste Geert, zeker voor een bepaalde soort artiesten!

We moeten dus vaststellen dat een "Vlaams profiel" iets te lmaken heeft met het terugsturen van franstalige facturen en dat vrije meningsuiting geen Vlaams begrip blijkt te zijn...We zijn weer goed bezig....Maar het sluiten van dit soort kostelijke grappen kan het ontsporende Vlaamse en federale budget alleen maar baat brengen en daar worden we met z'n allen beter van. Niet alleen de artiesten van Geert Bourgeois...


01-09-2009 om 08:59 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
31-08-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brussels is not a problem, Brussels is an opportunity
Beste lezertjes, jullie kennen nu allemaal het standpunt van de Vlaamse Ijzerstrijdorganisaties over het probleem Brussel. Als rasechte en loepzuivere marxisten denken wij dat het economische de echte motor tot verandering is en niet allerlei neogotische dromerij over territorialiteitsbeginsels en volkszielen. Wat vinden we dus over Brussel binnen de economische elites? Denkt de Vlaamse economische elite anders over de toekomst van Brussel dan de Brusselse, laat staan de Waalse economomische elite? Rarara. Als we de a,alyse van de Iizerpelgrims en -bedevaarders geloven moet er een wezenlijk verschil terug te vinden zijn tussen deze dominante economische baronieën over "het probleem Brussel".
En zie wat merken onze lodderige oogjes? De economische bovenlaag, ongeacht of ze Vlaams, Brussels of Waals is lijkt het roerend eens te zijn over de toekomst van het probleemkindje. Ze hebben grootse en vooral gezamenlijke plannen waarin er heel wat wordt toegevoegd aan de huidige 19 gemeenten. Of de 5000 of de 1500 bedevaaders en/of pelgrims daar nu voor of tegen zijn maakyt waarschijnlijk niks maar dan ook niks uit. We kunnen natuurlijk Brussel uitroepen tot een veredeld natuurreservaat maar dat zal de massale werkloosheid niet oplossen. Wij zijn dus eerder geneigd om het initiatief van de economische "decisionmakers" aandachtig door te nemen eerder dan het gebral der Vlaamse leeuwkes die mekaar bevechten in de Ijzervlakte.

Lees met ons dus even mee welke grootse plannen men heeft met de "hoofdstad van Europa":

http://www.voka.be/overheid/aanbod/Pages/EenrouteplanvoormetropoolBrussel.aspxEen routeplan voor metropool Brussel

Voka, Beci, UWE en VBO lanceerden op 19 november 2008 hun toekomstplan voor de Brusselse metropool onder de naam ‘Business Route 2018 for Metropolitan Brussels’.
Business Route 2018 For Metropolitan Brussels

Bij de lancering verschenen niet alleen de voorzitters van de werkgeversorganisaties op het appel, maar ook de gewestelijke en federale premiers. Al die belangstelling en aanmoedigingen over de gewestgrenzen heen zijn geen toeval. De Brusselse metropool (Brussels Metropolitan Region, BMR), waar het plan voor bestemd is, omvat niet alleen het hoofdstedelijke gewest, maar ook de arrondissementen Nijvel en Halle-Vilvoorde. De sociale en economische noodzaak om deze zone als een geheel te benaderen, overstijgt de politieke gevoeligheden. Brussel, Wallonië en Vlaanderen springen samen in het bad.

We schrijven 2018. De Brusselse metropool bruist meer dan ooit tevoren. Ze is nu het belangrijkste Europese centrum voor congressen. Chinese zakenlui verkiezen de metropool tot beste businessstad van Europa. In de hitparade van beste stadsregio’s om te wonen en te werken, plaatsen expats Brussel op de derde plaats. De werkloosheid bedraagt er nog amper vijf procent. Brussels Airport stelt liefst 30.000 mensen te werk. Het nieuwe en grootste cultuurcentrum Europolis kende een zeer geslaagde start. De Europese bankencommissie in Brussel krijgt meer bevoegdheden. De files in en om de stad zijn in tien jaar tijd gehalveerd. Haar voorstedelijk netwerk van lichte treinen is rendabel.


Heeft de Brusselse metropool de toekomst voor zich? Of is het een droom? Het bedrijfsleven slaat alvast de handen in elkaar om te werken aan die droom en om van de Brusselse metropool een motor van groei en jobs te maken. De drie regionale werkgeversorganisaties Voka, Beci en UWE werkten met de actieve steun en medewerking van het VBO een visie en actieplan uit om de Brusselse metropool op het groeipad te trekken. Meer dan honderdvijftig bedrijfsleiders werkten eraan mee.

paradox

“Brussel is een stadsgewest van paradoxen”, constateert Emmanuel van Innis, voorzitter van de Brusselse werkgeversorganisatie BECI. “Het is in België zowel een motor van de economie als een bron van conflicten. Het is rijk, maar kampt met een dramatisch hoge werkloosheid.” Het is maar normaal dat Brussel met zijn omgeving als een geheel wordt benaderd, vindt Karel Lowette, voorzitter van Voka-Comité Brussel. “Hier zit dertig procent van alle economische activiteit van België verstrengeld”, stelt hij vast. “De samenwerking over de grenzen van de gewesten heen is een primeur voor Brussel. Het is ook de eerste maal dat er voor Brussel een plan en een visie op lange termijn worden uitgewerkt, over de economische en politieke cycli heen.”

Hij benadrukt ook dat Vlaanderen er alle belang bij heeft om Brussel niet los te laten. “Een sociaal-economisch bruisende metropool Brussel vormt een hefboom voor de hele Vlaamse economie. Brussel is immers een enorme internationale troefkaart. Of zoals ik het verwoordde tijdens mijn maiden speech als voorzitter van het Voka-Comité Brussel: ‘Brussels is not a problem, Brussels is a unique opportunity’.”

In opdracht van de initiatiefnemers vergeleek het Zwitserse bureau BAK Basel Economics in 2007 Brussel met veertien andere Europese stadsregio’s. Op de lijst stonden Edinburgh, Dublin, Randstad-Holland, Stockholm, Londen, Luxemburg, Berlijn, Frankfurt, Parijs, Zurich, Wenen, Lyon, Milaan en Madrid. BAK is gespecialiseerd in regionale en urbane statistieken voor heel Europa. BAK betrok de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Nijvel erbij en creëerde zo de Brussels Metropolitan Region (BMR), waarin twee miljoen mensen wonen en de economische verbindingen zeer verdicht zijn. Er is bijvoorbeeld een sterke interactie in termen van pendel, bedrijfsvestigingen, klanten en leveranciers.


Volgens de benchmarking is Brussel nog een economische topregio. Productiviteit en bbp per capita liggen bijzonder hoog. Maar de groei was ten tijde van de studie al middelmatig. Zij leverde geen toename van de werkgelegenheid op. Tussen 2001 en 2007 kwamen er netto amper jobs bij. De Brusselse metropool (BMR) is vooral sterk in kennisintensieve sectoren en niches. De stadsregio behoort tot de beste voor financiële diensten, post en telecommunicatie, en scoort uiteraard behoorlijk sterk in de politieke sector. De metropool presteert echter ondermaats voor wat betreft toerisme, handel en transport. Er dreigt een neerwaartse spiraal waarbij Brussel niet aantrekkelijk genoeg is om het nodige talent aan te trekken en daardoor niet genoeg kan groeien.

speerpunten

De uitkomst van de BAK-studie vormde een belangrijk uitgangspunt voor tien thematische werkgroepen die elk een visie en voorstellen uitwerkten. Hun inzichten werden dit najaar geïntegreerd in één visie en actieplan. Het plan moet de gevreesde neerwaartse spiraal ombuigen in een opwaartse. Het bouwt voort op de huidige troeven van de metropool en tekent een groeistrategie uit rond drie speerpunten. Ten eerste moet ons land de BMR ontwikkelen van een administratief centrum tot het kloppend hart en brein van Europa. Ten tweede moeten we de expertise van de BMR in mondiale groeiniches uitspelen, met een focus op financiële diensten, ICT, life sciences en gezondheidszorgen, en logistiek. Ten derde moet de BMR ontwikkeld worden tot een bruisende attractiepool voor talent en zaken.

Het plan denkt ook aan een duurzaam fundament voor die groeistrategie: talentontwikkeling door gepaste vorming en meer privé-initiatieven hierrond, een masterplan voor de mobiliteit en de ruimtelijke ordening, de ontwikkeling van een competitieve fiscale druk en een flexibele arbeidsmarkt, een meer efficiënte bestuurlijke organisatie van de zone; en tot slot de verbetering van de levenskwaliteit met een focus op duurzaam energiegebruik en duurzame mobiliteit.

Europa

Het eerste speerpunt moet van de BMR het kloppende hart en brein van Europa maken, eerder dan alleen maar het administratieve centrum ervan. De Europese dimensie van de BMR moet duidelijk zichtbaar worden in het straatbeeld en onlosmakelijk verbonden zijn met het imago dat we wereldwijd uitdragen.
De BMR moet hét expertisecentrum worden voor internationale zaken. Het moet professionals uit de hele wereld aantrekken om kennis op te doen over EU- en NAVO-aangelegenheden en om hun interculturele management skills aan te scherpen. Ook is de BMR goed geplaatst om de belangrijkste Europese hub te worden voor bedrijven uit opkomende markten als Brazilië, Rusland, India en China.
Business Route 2018 formuleert verschillende projectvoorstellen die de rol van BMR als Europese hoofdstad duidelijker in de verf zetten. Zij moeten Brussel zichtbaar maken als Europese ontmoetingsplaats.

Zo ijvert Business Route 2018 voor moderne architectuurprojecten die van de BMR de onmiskenbare hoofdstad van Europa maken. Men kan een architecturaal gedurfd museum voor hedendaagse kunst openen dichtbij het EU-district, met de Europese cultuur als centraal thema. Ook kan men de gebouwen van de Europese instellingen en andere openbare overheden omvormen tot echte vlaggenschepen van de Europese cultuur en architectuur. Internationale evenementen bieden de kans om de BMR te promoten als Europees centrum voor zaken, cultuur en vrije tijd. Concreet onderzoekt Business Route 2018 onder meer de mogelijkheid om de organisatie van een internationaal sport- of cultureel evenement binnen te halen, zoals het Wereldkampioenschap Voetbal in 2018. Het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2010 kan men aangrijpen om tal van culturele evenementen en politieke en economische topconferenties te organiseren.

Business Route 2018 bevat ook concrete plannen om onze expertise rond internationale aangelegenheden beter te valoriseren, bijvoorbeeld door de oprichting van een competentiecentrum voor EU- en NAVO-aangelegenheden, een expertisecentrum voor intercultureel management, een expertisecentrum voor vertaal- en tolkdiensten, en een internationaal pers- en mediacentrum. Tot slot moet een samenwerkingsverband tussen de gewesten en de private sector meer Europese hoofdkantoren van BRIC-investeerders aantrekken.

groeimarkten

Het tweede speerpunt is het uitspelen van de Brusselse expertise in wereldwijde groeiniches zoals financiële diensten, ICT, life sciences en gezondheidszorg, en logistiek.
Op financieel gebied wil de bedrijfswereld een hoogstaande Finance Academy oprichten. Ze wil de expertise rond financiële transacties en ICT benutten voor verdere technologische innovatie en om een wereldwijde testmarkt te creëren voor nieuwe producten en diensten. Men wil ook de BMR lanceren als centrum voor pan-Europese pensioenfondsen van internationale bedrijven die hun pensioenverplichtingen centraal willen beheren. Van de overheid verwachten de initiatiefnemers dat ze de kandidatuur van de BMR voor de zetel van toekomstige financiële instellingen verdedigt. De werkgevers denken meer bepaald aan agentschappen voor credit ratings, een Europese overlegstructuur voor financiën of een Europese toezichthouder voor financiële instellingen. De gewesten kunnen ook best de BMR actief promoten als financieel centrum wanneer ze buitenlandse investeerders aantrekken.

In ICT wil Business Route 2018 enkele niches extra groeikansen geven. Het gaat om de multifunctionele en gebruiksvriendelijke chipkaarten of e-cards, de efficiënte beveiligingssystemen voor wereldwijde goederenstromen in de opkomende ‘secure trade lanes’ en de geavanceerde technologieën voor de medische sector onder de noemer e-health.
Die laatste niche sluit goed aan bij de intentie om ook in de gezondheidszorg hoge ogen te gooien. De BMR moet zijn medische producten en dienstverlening fiks kunnen internationaliseren. De toenemende vergrijzing in Westerse landen en de welzijnsevolutie in de snel ontwikkelende BRIC-landen creëren overal een groeiende vraag naar kwalitatieve medische zorgen. Business Route 2018 wil concreet een grootscheepse promotiecampagne opzetten die buitenlandse patiënten moet aantrekken voor specifieke chirurgische ingrepen waarvoor Brussel de nodige competenties en capaciteit heeft. Het door het VBO opgerichte platform Healthcare Belgium kan hierin een leidende rol opnemen. Ook wil men zorghotels oprichten in de buurt van ziekenhuizen, waar buitenlandse patiënten na de ingreep met hun familie kunnen verblijven. Die bieden ook onderdak aan buitenlandse onderzoekers en stagiairs. Verder moet de expertise in bedrijven en universiteiten worden gebundeld, met de gezamenlijke steun van de drie gewesten in het kader van hun innovatiebeleid rond life sciences.

Tot slot wil de BMR een geavanceerde logistieke draaischijf zijn voor de bevoorrading van de regio en van naburige markten. Daarbij wordt ingezet op logistieke activiteiten met een hoge toegevoegde waarde, zoals de eindafwerking van producten op maat van de klant. Business Route 2018 wil een stedelijk, multimodaal logistiek platform uitbouwen, zowel met de zeehaven als met Brussels Airport. Best komt er ook een centrum voor luchthavenlogistiek, dat samenwerkt met al bestaande kennisinstellingen en bijvoorbeeld ook met de Flanders Smart Hub (FLASH) van het bedrijfsleven. Het bedrijfs-leven wil ook de schouders zetten onder een agentschap voor import. De overheid moet er vooral voor zorgen dat zij de positie van Brussels Airport als internationale luchthaven veiligstelt door rechtszekerheid voor de uitbating, een betere ontsluiting en het vrijmaken van nieuwe bedrijfs-terreinen.

talent

Het derde speerpunt voor de BMR moet haar bruisende aantrekkingskracht voor talent en zaken worden. Onder het motto ‘From boring to daring’ moet de BMR wat doen aan zijn uitstraling via zijn cultureel en nachtleven, en via zijn shopping- en vrijetijdsmogelijkheden. Tegen 2018 moet de BMR uitgroeien tot een stad waar het niet alleen goed is om te werken en te wonen, maar ook een stad die behoort tot de ‘hipste’ in Europa, met een trendy en innovatief aanbod van culturele evenementen, entertainment, shopping en diensten. Brussel moet een populaire Europese bestemming voor citytrips worden. De gemiddelde bezettingsgraad van hotels tijdens het weekend moet stijgen van vijftig procent in 2007 tot tachtig procent in 2018. Brussel moet ook de belangrijkste Europese bestemming voor congressen kunnen worden, en de derde aantrekkelijkste zakenstad, na Londen en Parijs.

Daarvoor wil het plan de persoonlijke en medische dienstverlening voor de actieve professionals uitbreiden. De werkgevers willen de stadsregio voorzien van heel wat hotspots voor draadloze communicatie, van innovatieve shoppingfaciliteiten en van een gezondheidscampus met alles voor een gezond leven. De overheid kan helpen met huishoudelijke hulp en een informatief welkomstpakket, een uniek loket voor inwijkelingen en een welkomstbalie in stations en in de luchthaven. Business Route 2018 richt alvast een ‘Board of Foreign Investors’ op als platform voor deze cruciale doelgroep. Het initiatief voorziet ook in accountmanagers die hen begeleiden bij het neerplanten van hun vestigingen of het uitvoeren van hun expansieprojecten. Een doorgedreven partnerschap tussen de publieke en de private sector voor citymarketing vormt het sluitstuk van deze aanpak.

duurzaam

Het is algemeen gekend hoe verduldig plannen op papier zijn. De initiatiefnemers willen het dan ook zeker niet laten bij deze lancering. De vier werkgeversorganisaties richten een projectorganisatie op die de acties verder zal uitwerken en realiseren, samen met de betrokken overheden.
Dat hele opzet zal volgens de initiatiefnemers echter pas succes hebben als het kadert binnen een aanpak van duurzame ontwikkeling. Economische groei, sociale samenhang en levenskwaliteit voor iedereen zijn de hoekstenen van duurzaam succes. Voor een stedelijke metropool is zorg voor milieu en zuinig energiegebruik ook een zaak van overleven. Succes lijkt hen ook pas te boeken als alle maatschappelijke stakeholders samenwerken: de beleidsmakers, het bedrijfsleven, de sociale partners, de milieubeweging en het verenigingsleven, met de steun van de brede bevolking. De lancering van Business Route 2018 is slechts een eerste stap. Nu begint het werk pas om de toekomstvisie waar te maken op het terrein. De initiatiefnemers nodigen alle belanghebbenden uit om samen aan de toekomst te timmeren.

Het volledige toekomstplan vindt u op www.metropolitanbrussels2018.eu

Info: jan.vandoren@voka.be


Reacties: positief realisme

Aan de doopvont van Business Route Brussels 2018 legden niet alleen de betrokken voorzitters van werkgeversorganisaties geëngageerde verklaringen af. Ook de premiers lieten zich in positieve zin uit over dit grootscheepse initiatief.

Urbain Vandeurzen, voorzitter Voka
“Dit is een uitzonderlijk akkoord over een groots project. Eerder dit jaar al slaagden de werknemersorganisaties erin om het voortouw te nemen om tussen de gewesten een solidariteitspact voor werk tegen 2020 op te zetten met als doel 500.000 nieuwe jobs te creëren. Die zullen in de huidige omstandigheden zeker niet uit de lucht komen vallen.
Een initiatief als Business Route Brussels 2018 kan daar fors toe bijdragen. De Brusselse metropool is een enorme internationale troefkaart, ook voor de Vlaamse economie. Met de Business Route willen we die troefkaart beter uitspelen, bijvoorbeeld om BRIC-investeerders aan te trekken of om Brussels Airport verder te ontwikkelen. Dat kan alleen door een geïntegreerde aanpak voor de hele metropool. We kunnen niet verder doen zoals we bezig zijn.”


Emmanuel van Innis, voorzitter Beci
“Voor het welslagen van de BMR zal men moeten rekening houden met de specifieke institutionele context, maar het succes zal in de eerste plaats afhangen van onze wens en capaciteit om te investeren.”


Rudi Thomaes, afgevaardigd bestuurder VBO
“Met wat deze regio in huis heeft, mogen we geen genoegen nemen met een plaats in de middenmoot, maar moeten we gaan voor een plek in de Europese top. Daarenboven is dit initiatief uniek, in die zin dat deze toekomstvisie een grensoverschrijdende samenwerking is. We zetten alles in op de troeven van vandaag om de groeimarkten en de jobs van morgen te definiëren.”


Eric Domb, voorzitter UWE
“Iedereen weet dat Brussel helpen, heel België helpt. Kritische massa is belangrijk om in te zetten in de beste niches. Ook vorming en onderwijs zijn cruciaal, net als toerisme en cultuur. Daarmee kunnen we de ondermaats presterende lokale diensten in Brussel uit het slop helpen.”

De premiers die aanwezig waren op de lancering lieten natuurlijk het achterste van hun tong niet zien, qua concrete engagementen. Maar het feit dat ze aanwezig waren en het woord namen, was op zich toch wel een aanwijzing voor reële belangstelling. Waals premier Rudy Demotte was op het laatste moment weerhouden, maar liet achteraf zijn sterke interesse blijken.


Kris Peeters, Vlaamse minister-president
“Ik sta zeer positief tegenover zulke langetermijnvisies en tegenover samenwerking over grenzen van gewesten. Dat belangrijke organisaties en veel bedrijfsleiders hun schouders zetten onder deze visie en de belangrijke accenten in de plannen is ook toe te juichen.”


Charles Piqué, Brussels minister-president
“Men verenigt de krachten en formuleert ambities. Vroegere plannen over de grenzen van de gewesten heen werkten niet, maar nu kan het wellicht wel, omdat de enorme uitdagingen ons ertoe zullen verplichten.”


Rudy Demotte, Waals minister-president
“Dit project is positief, ambitieus en creatief. Het is opmerkelijk dat de regionale en federale werkgeversorganisaties hiervoor samenwerken. De socio-economische ontwikkeling van Brussel komt het hele land ten goede.”


jullie kunnen ook nog eens de website van het initiatief bekijken op :

http://www.metropolitanbrussels2018.eu/


Hoe zit het nu mijne Heren bedevaarders? Dumpen we ze of laten we ze niet los? Alle Vlaamse analyses gaan uit van het scenario van het arme Brussel. Dat Brussel de zaken wel eens zou kunnen omkeren en eigenlijk een oplossing bieden aan de economsche teleurgang van zowel Wallonië als de recentere achteruitgang van Vlaanderen lijkt nog niet helemaal doorgedrongen te zijn bij de Vlaamse Boeren Ganzendonck. Dat Brussel momenteel niet behoorlijk functioneert is inderdaad een uitgemaakte zaak. Over de redenen valt veel te discussiêren en dat de Brusselse politiekers boter op hun hoofd hebben, valt niet te ontkennen. Wij hebben echter de indruk dat Brussel stilaan als grote olievlek uitdeint tot aan de Noordzee en Arlon. En daar zullen de gezwollen discourekes niks aan veranderen.

31-08-2009 om 21:24 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Duc de Gloucester versus Ijzerpelgrims
Klik op de afbeelding om de link te volgen En omdat we nog steeds in een land met taalevenwichten leven volgt na de credo's van de Vlaamse ijzerpelgrims en -bedevaarders een "fransdolle" bijdrage over de aangekondigde energietaksen. Wie anders dan onze geliefde en hier reeds eerder bewierrookte Duc de Gloucester kunnen we beter aan het woord laten. Het is een rasechte woordkunstenaar die met de gekende franse taalzwierigheid heel rake meppen verkoopt. Geniet van elk woord, beste flaminganten en andersdenkenden. Vergelijk ook de zwierigheid" van het taalgebruik bij de Vlaamse taalredenaars van Ijzerwake en -bedevaart en onze Duc de Gloucester weliswaar over een totaal ander onderwerp maar toch...

en over dit onderwerp hebben we toch niks toe te voegen aan de visie van onze Duc. Wij delen ze volledig. Iets wat we niet kunnen zeggen van de visies van onze volkseigen taalgenoten aan de Ijzer...


http://www.richard3.com/
Bernard Clerfayt repart fort…

Ils sont incorrigibles ! Dès qu’on a le dos tourné, ils plongent les doigts dans le pot de confiture. A peine a-t-on entendu parler de la taxe carbone initié en France par « une mission » du président de la République à MM. Rocard et Jupé, cela fait « tilt » dans la cervelle de Bernard Clerfayt, secrétaire d’Etat à la fiscalité environnementale (le seul qui pouvait prolonger ses vacances et qui ne l’a pas fait).
Personne ne conteste qu’il faille diminuer la pollution de l’air et que le meilleur moyen est de le faire comprendre en alourdissant les coûts de ce qui pollue ; mais, sauter sur tout ce qui peut rapporter de l’argent et le faire sans discernement, à seule fin de remplir des caisses vides, n’est pas un bon moyen, à la limite, il est malhonnête.
L’énoncé des intentions de Clerfayt « opérer un transfert de la fiscalité du travail vers la fiscalité de l’énergie, et ce à fiscalité constante et sans conséquences sociales » est parfaitement illusoire, parce qu’impossible pratiquement dans un esprit de neutralité.
Tout qui consomme de l’énergie « polluante » serait sanctionné au profit d’une catégorie socioprofessionnelle en l’occurrence le patronat, signifie en clair que le citoyen va cotiser une remise à l’industrie. Et même si cela devait engendrer 60.000 emplois, ce qui est loin d’être prouvé pour la raison que la réduction de la TVA dans les restaurants n’a pas produit une diminution des tarifs, ni un accroissement du personnel, de même, il n’est pas dit que l’industrie engagera des travailleurs à la diminution de ses charges. Seule certitude, l’industrie ne sera ni gagnante, ni perdante dans l’affaire. Par contre, le particulier va trinquer, comme d’habitude.
Les Ecolos seront aux anges. Qu’ils se détrompent. Cela pourrait leur nuire. Les partis traditionnels sauront le cas échéant se débiner devant leur responsabilité si l’opinion publique grogne. Dupont et Javaux pourraient s’en mordre les doigts, comme lors de leur mésaventure au sujet des taxes sur les bouteilles plastiques qui n’ont jamais remis en vogue les bouteilles en verre récupérables.
Ce que Clerfayt appelle une opération neutre va obérer les plus modestes revenus, surtout les travailleurs du bas de l’échelle qui ont besoin de leur voiture, celle-ci étant souvent leur seul moyen de transport, compte tenu de la carence des transports en communs dans certaines communes et banlieues, sans compter les pensionnés et les chômeurs déjà à la limite des ressources.
C’est tellement flagrant que Clerfayt, se reprenant, penserait déjà à des compensations sous la forme de chèques aux plus démunis.

Il faut dénoncer une fois pour toute cette façon de procéder comme étant parfaitement injuste. En effet, cette mesure s’arrête à des plafonds de rémunération, c’est-à-dire soulage une petite partie des citoyens, tout en pénalisant la catégorie juste à la frange qui par cet effet produit un tassement de la pauvreté en augmentant le nombre de pauvres, les non-assistés rejoignant les assistés.
Il est inconcevable que cette mesure de détaxation du travail bénéficie à l’industrie automobile qui n’a rien fait pour promouvoir la voiture électrique au cours de ces dix dernières années, laissant aller le goût des 4X4 et les voitures de luxe en plein boum.
C’est toute une philosophie écologique qui est à revoir, si on ne veut pas que ce soient les écolos qui en partant d’intentions louables aggravent le sort des populations déjà fortement touchées par la crise.
On oublie trop facilement que la plupart des pensionnés restent autonomes grâce à l’automobile qui leur permet d’accomplir des petits transports nécessaires en économisant leurs forces et en ménageant leurs jambes.
On a voulu maintenir à tout prix le circuit de Francorchamps symbole parfait de la voiture polluante, chère et inutile. Comment voulez-vous agir par pression sur les grosses cylindrées ? En augmentant le prix des carburants ! Ce qui est une peccadille pour les gros pollueurs, est un drame pour les petites gens.
Une autre catégorie de citoyens, ceux qui se chauffent au mazout et probablement ceux qui utilisent le gaz naturel, par souci d’égalité fiscale, seront pénalisés injustement et de façon inégalitaire comme tout le reste, par cette proposition de Clerfayt.
Là aussi, s’établirait un système de chèques compensatoires ? Décidément, on n’est pas sorti de la ristourne, sauf que le pensionné vivant seul et avec une pension de 900 euros le mois, en plus payant sa cote part dans un chauffage collectif, ne bénéficiera de rien. Pourquoi pas distribuer des pull-overs à cette catégorie à la frange du subside ?
Comme on le voit, le gouvernement à besoin d’argent et tout argument est bon pour remplir le tiroir-caisse.
Ultime question : qui sera habilité pour vérifier que l’argent récolté de la dernière invention fiscale ne va pas boucher des trous un peu partout avant d’orienter ce qui reste vers les postes justificatifs de cette nouvelle ponction ?
On les connaît, les lascars, dispendieux pour eux, parcimonieux pour les autres.
Dès la rentrée, les socialistes vont être dans leurs petits souliers. Convertis depuis longtemps au système économique libéral, nouvellement adeptes de l’écologie, comment vont-ils s’arranger pour nous faire croire que l’augmentation des taxes et accises est une juste mesure « neutre » pour tout le monde ?
Monsignore Di Rupo va avoir besoin de reprendre sa rhétorique sur l’art de faire prendre des vessies pour des lanternes.
Il y aurait pourtant une belle mesure écologique à prendre, ce serait celle qui plafonnerait les revenus et salaires les plus élevés, y compris ceux des hauts fonctionnaires et parlementaires, limiter les revenus des mandats publics et sabrer dans les dépenses de prestiges de l’Etat. On économiserait ainsi des milliards et surtout, on limiterait la vente et la circulation des voitures de grosses cylindrées, y compris le charroi du gouvernement et des représentants de la Nation.
J’avance le chiffre de 5.000 euros par mois maximum. Ce n’est pas du tout courant ce salaire dans le privé. Qu’en pensent Di Rupo, Javaux, Milquet et Dupont ?
On pourrait le leur demander. Je l’ai déjà fait. On ne m’a jamais répondu.

31-08-2009 om 20:08 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over tackles en leeuwen
Klik op de afbeelding om de link te volgen Alle treincompartimenten, cafétogen, bureau's en werkvloeren hadden maar één gespreksonderwerp. het enorme begrotingstekort? De schandalige bankiersmentaliteit? Het regeringsdeficit? De Ijzerbedevaart gnagnagna????? Neen een tackle van Witsel op Wasilewski met één zeer zwaar gewonde....Al gemerkt beste lezertjes dat sommige politieke partijen en drommen caféleuteraars meestal gore opmerkingen menen te moeten maken wanneer exotische namen gelinkt kunnen worden aan criminaliteit...behalve dan in voetbal. Misschien overwegen we best de ververplichte inburgeringscursus te vervangen door een voetbaltest. Niet dat wij een band willen zien tussen crimineel gedrag en ethniciteit. We zeggen dit langs onze neus weg om de dubbele moraal van kranten, partijen en burgers wat uit te lichten.
Er was nog een cliché dan deze weekend op de korrel werd genomen door onze FVlaamse brulboei De Decker: er bestaan Charleroipraktijken in het Vlaams huis te New-York!!!!!!

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=G512EB232

Gesjoemel brengt directeur Vlaams Huis New York in opspraak

Zet eigen bedrijf steeds vaker in voor allerlei diensten

Directeur Philip Fontaine van het Vlaams Huis in New York krijgt niet alleen een royale wedde. Hij factureert via zijn vennootschap ook voor duizenden dollars aan het Vlaams Huis.

' May the light of Flanders shine brightly from the 44th floor of the New York Times Building .' Met die woorden opende minister-president Kris Peeters (CD&V) eind februari het Vlaams Huis in New York. Daar zijn sindsdien drie diensten ondergebracht: Toerisme Vlaanderen, Flanders Investment & Trade (FIT), de organisatie die investeringen naar Vlaanderen moet halen, en de nieuwe vzw Flanders House, die rond culturele, wetenschappelijke en academische thema's werkt.

De leiding van het Flanders House werd toevertrouwd aan Philip Fontaine. Nu blijkt dat Fontaine niet alleen een royale vergoeding opstrijkt als directeur, naar verluidt 250.000 dollar per jaar. Het Vlaams Huis doet sinds zijn oprichting verbazingwekkend vaak een beroep op Italian Days, de vennootschap die Fontaine samen met zijn partner Anastasia Bizarri in 2003 oprichtte.

Italian Days organiseert vakanties en de verhuur van accommodatie in Italië. Op de website klinkt het nogal lyrisch dat Anastasia en Philip 'de liefde voor het land waar ze allebei zijn geboren, willen delen'.

Nu Fontaine het Vlaams Huis leidt, heeft de vennootschap blijkbaar haar activiteiten uitgebreid. Niet dat ze nu ook reizen naar Vlaanderen aanbiedt. Nee, Italian Days organiseert evenementen in New York. Op het internet verwijst Bizarri potentiële klanten naar foto's van het openingsfeest van het Vlaams Huis. 'Ons werk', luidt het.

Italian Days factureerde in de maand na het feest alleen al 13.475 dollar aan het Vlaams Huis. Nochtans leverde een waaier Belgische bedrijven gratis eten, drank en andere sponsoring voor het evenement. In totaal zou al een kleine 30.000 dollar Vlaams belastinggeld bij Italian Days zijn terechtgekomen.

Het is Jean-Marie Dedecker (LDD) die bij een bezoek aan New York verhalen over Fontaine opving. Hij ontdekte ook dat, terwijl de directeur zijn eigen functie op een heel lucratieve manier invult, Fontaine voor zijn eigen medewerkers een pak minder royaal is. De vier Vlaamse werknemers van Flanders House Incorporated, een soort vzw naar Amerikaans recht, zouden niet eens een ziekteverzekering of arbeidsongevallenverzekering hebben. 'Volgens mijn informatie is zelfs de brandverzekering van de kantoren niet in orde', aldus Dedecker.

Het zijn niet de enige vragen over het geld dat Vlaanderen in New York besteedt. Toerisme Vlaanderen werkt bijvoorbeeld vanuit het Flanders House - waarvoor 500.000 dollar huur per jaar wordt betaald - maar huurt ondertussen nog steeds andere kantoren in Manhattan. Het gaat om een pand waar Toerisme Vlaanderen vroeger samen met zijn Waalse tegenhanger zat.

Dedecker wil zich naar eigen zeggen niet mengen in de polemiek over het nut van een Vlaams Huis. 'Maar ik wil wel tekst en uitleg over de werking van het Vlaams Huis en de manier waarop het Vlaamse belastinggeld wordt besteed.' Lode Vereeck, de LDD-fractieleider in het Vlaams Parlement, gaat minister-president Peeters over het dossier interpelleren.Hoe zo geen polemiek over het nut van een Vlaams Huis? Volgens ons is gesjoemel en postjespakkerij net de enige bestaansreden om zulk een Vlaams Huis in New-York te vestigen. Wij durven hopen dat België immers beschikt over een deftig werkende ambassade ginder ter plaatse of tenminste een consulaat en wat worden die geacht minder te doen dan een Vlaams Huis waar geen enkele Amerikaan enige boodschap aan heeft? Drukken ze daar misschien de redevoeringen van de voorzitters van het Ijzerbedevaartcomité en van de Ijzerwake af in engelse vertaling op vijfhonderdduizend exemplaren? Zal daar wel wat afgelachen worden...Laten de Vlamingen Brussel nu los of niet?

en we geven jullie de toespraken van gastspreker Crols op de Ijzerwake gratis cadeau. Maar we waarschuwen onze ollandse vrienden dat ze dit met mate moeten lezen want het kan hun een fatale shock bezorgen !

http://www.ijzerwake.org/archief/toespraak-frans-crols2009.html


Toespraak gastspreker Frans Crols

Als audiobestand (MP3)

Pelgrims voor Vlaanderen,
Vlaamse radicalen,

Cholera, mazelen, tyfus en pokken grepen Vlaanderen vast in de negentiende eeuw. Onze gezondheid zakte razend snel. De bloedarmoede was algemeen en iedereen leed aan la maladie des Flandres, zoals het ministerie van Volksgezondheid het noemde. Deze maladie des Flandres was een ziekte door ondervoeding. In Wingene moest de veldwachter dagelijks aan alle huizen aankloppen om te horen of iedereen nog in leven was. In Zomergem vielen zoveel tyfusdoden dat bij de begrafenissen de kisten soms in een rij van het altaar tot aan het kerkportaal stonden. De burgemeester van Brugge vaardigde een verbod uit om overdag met lijkkisten door de stad te rijden _ dat werkte te veel op het gemoed van de mensen. Midden de negentiende eeuw waren 205.846 van de 627.046 West-Vlamingen arm, één op drie. Elders was het geen zier beter.
De aardappelen werden aangetast door een onbekende ziekte. Jaar na jaar mislukten de oogsten. De Vlamingen stalen korenaren, groente, krengen. Voedselrellen braken uit. Op 17 mei 1847 werd in de straten van Gent gevochten. Burgemeester Constant de Kerchove de Denterghem werd gewond, alhoewel hij omringd was door een lijfwacht van pompiers. Wij waren een Derde Wereld, een koninkrijk van miserie.

Vlaamse radicalen, wat wij vandaag, hier en nu, een crisis noemen, is al bijna voorbij, en is tegen de achtergrond van ons dichtbije verleden, een crisis die oogt als marsepein.

Op eigen kracht, ALTIJD TOT MEESTAL tegen België in, hebben wij voornamelijk sedert 1950 een industriële, economische en wetenschappelijke renaissance verwezenlijkt. De voorbode van een Gouden Eeuw.

Voor een VOLWAARDIGE Gouden Eeuw is echter dwingend:

- ten eerste, Vlaanderen onafhankelijk verklaren, en

- ten tweede, met Nederland een confederatie vormen: de Confederatie van de Lage Landen. Ondanks de Scheldekwestie is Nederland onze natuurlijke economische, culturele en politieke bondgenoot. 1830 bestaat niet voor Vlamingen.

Ik ben veertig jaar actief in de economische journalistiek en zie de nieuwe Gouden Eeuw groeien.

De economie kent de korte golf en de lange golf. Vandaag is de korte golf de financiële crisis, de bancaire crisis, de economische crisis. Met goed beleid zijn de gevolgen daarvan beheersbaar, omkeerbaar en overwinbaar.

De lange golf is een mengeling van economische, psychologische, sociologische, geografische en historische elementen die soms lang in rijping zijn.

De lange golf is voor onze welvaart en ons welzijn belangrijker dan de rommeligheid van het beleid, dus die korte golf.

Wat is de lange golf in Vlaanderen?

- wij hebben vandaag goede tot uitstekende businessscholen met een Europese allure; het groeide onder André Vlerick tot wat vandaag de Vlerick Leuven Gent Management School is; jaarlijks worden daar, en bij andere businesscholen van Vlaanderen, honderden jonge mensen getraind om goede ondernemers te zijn. WIJ ZIJN STERK.
- wij hebben Vlaamse regeringen met goede economisch plannen. WIJ ZIJN STERK.
- wij hebben vandaag veel centrums van uitmuntendheid. Imec voor nanotechnologie en micro-elektronica, SCK voor de vreedzame kernenergie, VIB voor de biotechnologie, Vito voor de niet-nucleaire avantgardetechnologie, het Tropisch Instituut voor onderzoek naar wereldziekten als Aids, DSP Valley voor de nieuwste communicatiekennis, Leuven Incorporated, in samenwerking met Eindhoven en Aken, voor de uitzaaiing van nieuwe kennisbedrijven. WIJ ZIJN STERK.
- wij hebben vandaag uitstekend lager, middelbaar en hoger onderwijs in Vlaanderen. WIJ ZIJN STERK.
- wij hebben vandaag kranten en magazines die professioneel, hoogstaand verslag uitbrengen over de economie, de ondernemers, de nieuwe en de oude ondernemingen. WIJ ZIJN STERK.
- wij hebben vandaag nieuwe rolmodellen van ondernemingen in belangrijke niches. Melexis voor de autoelektronica, De Eik voor de internationale verkoop van zuivel, Univeg voor de handel in groente en fruit, Roularta Media Group voor de uitgave van kwalitatieve, internationale tijdschriften en magazines, Katoennatie voor de logistiek in Antwerpen, in Europa, in Azië en Latijns-Amerika. Enzovoorts. WIJ ZIJN STERK.
- wij hebben traditionele rolmodellen die zich vernieuwen: Umicore van koper en zink naar duurzame materialen, Carta Mundi van het gekende kaartspel naar de nieuwste modes in de “games”, KBC van Bank van Hier naar de Bank van Europa, Vyncke uit Harelbeke van stoomketels naar milieutechnologie. Enzovoorts.)§WIJ ZIJN STERK.
- wij hebben vandaag in de dienstenindustrie, dé groeisector bij uitstek, meer en meer activiteit, er zijn rendabele festivals, er zijn Studio 100, Woestijnvis, Alfacam, De Mensen, Sylvester Productions; Vlamingen pionierden in de diensten: VLM, gesticht door Freddy Van Gaever was de voorloper van Ryanair en Easyjet, de Bongo Bonnen, gesticht door twee jonge Vlamingen, vernieuwen het massatoerisme. WIJ ZIJN STERK.
- wij hebben vandaag grote, knappe maatschappen in de architectuur, de advocatuur, de consultancy. WIJ ZIJN STERK.

Die lange golf brengt welvaart en de nieuwe rijken van Vlaanderen, en dat gaat van Jan met de Pet tot het lid van Rotary, vrezen dat het einde van België die welvaart in gevaar zal brengen. Het tegendeel is waar. BHV, de resoluties van het Vlaams Parlement, de techniekjes op het Belgische evenwichtskoord zijn belangrijk. Dat houdt ons, radicalen bezig. De 4.994.000 andere Vlamingen buiten Steenstrate, en hun stem is evenveel waard als die van mij en die van u allen, willen een geruststellende boodschap horen voor hun jonge welvaart.
Wij moeten die welvaart van de nieuwe rijken van Vlaanderen, en ik herhaal, dat gaat DUS van Jan met de Pet tot het lid van Rotary, redden door onafhankelijkheid. Wij moeten los van België of wij gaan kapot met België. Dat is dé boodschap voor alle Vlamingen.

België is het land met proportioneel de hoogste staatsschuld ter wereld;
België is het land met de hoogste belastingen per inwoner in Europa;
België is het land met de laagste pensioenen voor niet-ambtenaren;
België is het land waar een Vlaming een derde meer belastingen betaalt dan een Franstalige;
België is het land waar één volk, het Vlaamse volk, al 179 jaar buiten alle verhoudingen veel geld transfereert naar zijn buren, de Walen en de Brusselaars;
België is het land waar het minste wordt gedaan om de vergrijzing op te vangen;
België is het land waar wegens Waals syndicaal verzet de pensioenleeftijd niet kan worden opgetrokken;
België is het enige land in Europa waar het aantal ambtenaren de jongste tien jaar aangroeide met 87.000 mensen, ofwel 12,2 procent;
België is het land van de onopgeloste problemen (zoals de asielwetgeving, de organisatie van het gerecht, de inning van de belastingen);
België is een land met een elite van politici en een staatshoofd die dag na dag het geloof in het voortbestaan van dat land kwijt spelen. De angst giert door de zalen van Laken en de zalen van de Wetstraat. Koning Albert zou ik niet graag heten en Koning Albert zou ik niet graag zijn; Herman Van Rompuy zou ik niet graag heten en Herman Van Rompuy zou ik niet graag zijn.

Wat moeten wij oplossen en veranderen? Grote dingen en kleine dingen:

- de particratisering moet weg,
- de scheefgetrokken fiscaliteit moet weg,
- vakbonden zijn nuttig en noodzakelijk, toch moeten er in Vlaanderen grenzen gesteld worden aan hun overmacht, aan het parallelle machtscircuit van syndicalisten met een zwakke tot onbestaande legitimiteit; een dergelijke syndicratie moet weg,
- het verzet van de syndicaten tegen de minimale dienstverlening, de hervorming van de arbeidsmarkt moet weg,
- de dominantie van de administratie moet weg,
- het gebrek aan een goede werking van de vrije markt moet weg,
- het multiculturalisme, dat slecht en onderdrukkend is voor de inwijkelingen zelf, moet weg; iedereen in zijn kleuren- en godsdienstvakje stoppen is fout; wie hier binnen komt erkent de Leidende Cultuur, de normen en de waarden van Europa, en krijgt Vlaamse burgerrechten na de controle van zijn of haar graad van integratie.

België is een tranenland waaruit geen verlossing meer mogelijk is. Een land waarover ‘The Economist’, het meest kwalitatieve blad ter wereld, het bestaat 166 jaar en dat doe je maar als je boven alle pietluttigheid werkt, in september 2007 in een hoofdartikel schreef: “Als een land niet meer voldoet aan zijn taken, gom het dan weg.”

De vreedzame strijd voor een onafhankelijk Vlaanderen zullen wij winnen; één veldslag hebben wij verloren en dat moeten wij hier en nu erkennen.

Wat doet een ondernemer als hij wil onderhandelen over een oogmerk als de onafhankelijk-heid van Vlaanderen? Dan doet hij neptoegevingen, toegevingen die hem niks kosten, en die de tegenpartij verleiden of knock-out slaan.

Vlaamse radicalen!!! Schuif een zware grendel weg van de poort naar de onafhankelijkheid. De neptoegeving die wij moeten doen om de onafhankelijkheid van Vlaanderen te bruskeren is luid en zelfbewust zeggen: WIJ LATEN BRUSSEL LOS. Het Brussel van de 19 gemeenten, niet meer. NIET MEER. Die neptoegeving is een mentale omslag in het Vlaamse mythedenken maar die is passend en heilzaam. In talrijke gesprekken van de jongste maanden is mij meer dan duidelijk geworden dat het “WIJ LATEN BRUSSEL LOS” woelt in de hoofden van uw leiders, de leiders van de radicale Vlaamse strijdverenigingen. Er is vandaag een belangrijke Vlaamse vereniging die uitkijkt naar een nieuwe voorzitter en wil dat deze het beginsel “WIJ LATEN BRUSSEL LOS” verdedigt en symboliseert.

Geef, Vlaamse radicalen, uw leiders het mandaat en de moed voor deze neptoegeving. Klets, prakkezeer, fluister niet langer over Vlaamse onafhankelijkheid: geef de actie een stoot, een zweepslag. Dat zal niet lukken met VOORAF aanslepende en uitzichtloze onderhandelingen, neen, draai het proces om. Kies voor een EENZIJDIGE VERKLARING VAN ONAFHAN-KElIJKHEID, een EVO, en onderhandel aansluitend over de praktische kanten. Vraag niet aan België om te mogen scheiden. Volgend jaar, in 2010 wordt een halve eeuw Congolese onafhankelijkheid herdacht. De Congolezen hebben niks gevraagd, zij pakten hun onafhankelijkheid van hetzelfde koninghuis, hetzelfde establishment, hetzelfde verkalkte milieu dat geen Vlaamse onafhankelijkheid wil. Je kan dingen leren van de Derde Wereld.

Waarom zeg en herhaal ik: WIJ LATEN BRUSSEL LOS! Omdat wij ons niet mogen laten afdreigen. Het lossen van Brussel betekent niet het einde of de ondergang van Vlaanderen. Laten we lachen.

Ten eerste, voor wie eerlijk is, en geen kostwinner als beroepspoliticus in Brussel, weet dat wij die stad al decennia kwijt zijn door de onbeholpenheid en lafheid van de politieke generatie Martens (de drieledige staatshervorming was en is een schande). Mark Grammens zei in ’t Pallieterke’ van 9 maart 2009 in een lang interview onomwonden:”maak u als Vlaming niet druk over dat zogenaamde verlies van Brussel, je levert wat bakstenen en architectuur in.”

Ten tweede. Als Vlaanderen zijn politieke greep op Brussel lost dan behoudt het TOCH tot in der eeuwigheid zijn economische, culturele, geografische, mobiliteitsbanden met die stad. Brussel, Vlaanderen en Wallonië blijven leden van de Europese Unie. Zij onderwerpen zich daardoor aan de vrijheid van kapitaalverkeer, de vrijheid van personenverkeer, de vrijheid van goederenverkeer, die de grondslagen zijn van deze Unie. Niks of niemand in Brussel kan, en zal zelfs willen, beletten dat Vlaanderen en Brussel op een nette wijze met mekaar omgaan zoals Vlaanderen (en België vandaag) dat doet en zal doen met Nederland, Zweden, Litouwen, Spanje en de overige lidstaten van de Europese Unie.

Ten derde. Wil je les belges francophones én de Brusselaars doen daveren, zeg dan het samenlevingscontract met de hoofdstad op. Maak hen duidelijk: vrienden, wij laten onze toekomst niet langer hypothekeren door een hoofdstad die de meerderheid van haar landgenoten vies vindt en die stelselmatig Vlaanderen koeioneert.

Ten vierde. De Vlaamse politici van de regering Peeters II, het Vlaamse parlement, de federale beleidsorganen blijven het spookbeeld “Brussel verliezen is een drama” oproepen omdat zij daardoor een alibi hebben, een taboe cultiveren om niks te hoeven doen voor een onafhankelijk Vlaanderen en Wallonië.

Ten vijfde. De hovaardige houding van het Brussels-Vlaams culturele establishment stemt overeen met de visie van de Belgische kolonialen voor de Congolese onafhankelijkheid. Het verhaaltje in 1960 in Léopoldville en Bruxelles luidde: “Laat die zwarten niet los. Zij hebben ons nodig.” Dezelfde praat voor de vaak hoor je bij de pedantocraten, de rijkelijk gesubsidieerden van de Vlaamse cultuurhuizen in Brussel: “Maak die Vlamingen niet los van Brussel. Die provincialen hebben ons nodig om geen clowns te worden.” Om te gieren. Wat Antwerpen, Gent, Brugge, Kortrijk en een resem kleinere steden vandaag doen overstijgt kwalitatief en kwantitatief wat Brussel cultureel en maatschappelijk produceert. De Brusselse culturelen hebben Vlaanderen en zijn belastinggeld nodig, niet wij die stad of hen. En wees er van overtuigd, als Vlaanderen onafhankelijk is, kruipen zij door het stof naar de nieuwe vetpotten van dat onafhankelijke land.

Ten zesde. Elk land dat onafhankelijk wil worden, maakt een afweging van de kosten en de baten. De kost van het verlies van de Vlamingen in Brussel weegt niet op tegen de baat om 5 miljoen Vlamingen hun eigen weg te laten gaan.
Hebben wij na Brussel geen hoofdstad meer? Wij zitten door het historisch schema van Brussel _ een centraliserend waterhoofd _ en de Belgische woestijn daarbuiten met een foute kijk op wat hoofdsteden zijn. Denk aan Den Haag, Bern, tot voor kort Bonn, allemaal volwaardige hoofdsteden in onze buurt. Veel landen hebben een beperkte politieke hoofdstad en spreiden hun diensten, administraties en bevoegdheden.
Maak van Mechelen de hoofdstad van Vlaanderen. Mechelen is mooi, heeft een verleden, een goede ligging en blijft buiten de discussie tussen Antwerpen en Gent over het recht op de eerste rang. Vul dan de rest in op zijn Nederlands met een spreiding van ministeries en taken in Vlaanderen.

Ten zevende. Philippe Moureaux, Olivier Maingain, Charles Picqué en andere Brusselse leiders staan vandaag en morgen zwakker dan de meeste Vlamingen denken. De Brusselaars, les Bruxellois, zijn inderdaad niet gekker dan andere mensen. Het zal de eerste jaren niet van harte gaan maar waarom zouden zij zich, zelfs al zouden zij dat kunnen, afsluiten van de talentenpot en de koopkracht van hun noorderburen en zuiderburen? Wat er DUS NIET, ik herhaal NIET, ontstaat is een 100%-ige breuk tussen Vlaanderen en Brussel. Een samenlevingsmodel als dat van Rijsel met Zuid-West-Vlaanderen zal groeien. Rijsel ligt in een onafhankelijk land, buiten de politieke controle van Vlaanderen of België. Toch hebben Rijsel en West-Vlaanderen drukke economische, commerciële en culturele banden waarvoor West-Vlaanderen niets moet bijdragen dan zijn koopkracht en sympathie.

Ben ik harteloos? Deels wel. De Brusselaars die ik met oprechte spijt en met ongeveinsde wroeging, in de steek laat, is de slinkende groep van moedige Vlaamse mannen en vrouwen _ Sven Gatz, Brigitte Grouwels, Piet Van Waeyenberge, Johan De Mol en tientallen anderen _ die blijvend opkomen voor een kwalitatieve en kwantitatieve politieke Vlaamse aanwezigheid in Brussel. Sorry, dames en heren, de teerling wordt geworpen.

Ik besluit:

- Brusselse vrienden, laten wij scheiden;

- leve de republiek Vlaanderen;

- leve de Confederatie van de Lage Landen.

Frans Crols
23 augustus 2009

Als audiobestand (MP3)
http://www.ijzertoren.org/?action=onderdeel&onderdeel=115&titel=Toespraken

en dan de toespraak van Voorzitter Baeten van de "originele" ijzerbedevaart een paar dagen later...en niet vergeten dat er op de Ijzerwake een 5000-tal aanwezigen waren en op de Ijzerbedevaart amper een 1500. Totaal 6500 Kerels en meiden die België doen bibberen en beven. Een rockfestivalleke in Zichem-Zussen-Bolder trekt al vlug een een meervoud van dit aantal...let vooral op het thema Brussel...Vlaanderen is weer verdeeld...

Diksmuide IJzersterk 2009
82ste IJzerbedevaart
Toespraak van de voorzitter
Bedevaarders,
Gisterenavond werd in de IJzertoren een tentoonstelling geopend rond 90 jaar VOS. Wij
feliciteren hen met hun verjaardag. In 1919 ontstond het Verbond VOS als een
oudstrijdersvereniging met een dubbel doel: enerzijds de materiële en financiële belangen van
de frontsoldaten verdedigen en anderzijds de Vlaamse idealen van de Frontbeweging
voortzetten. Het Verbond VOS , vandaag “VOS, Vlaamse Vredesvereniging” stond mee aan
de wieg van de IJzerbedevaarten.
Toen de Vlaamse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog opkwamen voor hun rechten, was
hun uitgangspunt: alle mensen zijn gelijkwaardig en moeten dus met hetzelfde respect
behandeld worden. Elkeen heeft het recht om zichzelf te zijn. Het fransdolle belgicistische
“Pour les Flamands la même chose” was het tegendeel van “gelijkwaardigheid”, Solidariteit
met de arme Vlaming was er niet.
Die tijd is lang voorbij en Vlaanderen is zichzelf geworden. De Vlaming is vandaag wel
solidair met het armere Wallonië.
Wordt Vlaanderen daarvoor gerespecteerd? Non.
Kan Vlaanderen de bevoegdheden die absoluut nodig zijn voor een beter bestuur aan zijn
autonomie toevoegen? Non
Is er duidelijkheid over de vele transfers naar Brussel en Wallonië. Non
Alleen nog maar de vraag stellen wordt beschouwd als een gebrek aan solidariteit, aan
federale loyauteit.
Vlaanderen heeft niets te verbergen; ook onze eisen zijn duidelijk. De eisen van de
Franstaligen zijn daarentegen niet duidelijk: ze hebben er geen, zeggen ze. Maar door
zogezegd niets te vragen krijgen ze wat ze willen. Zo onderhandelen wij niet verder.
We willen en zullen onze bevoegdheden ten volle gebruiken, creatief invullen en indien nodig
ook buiten de lijntjes kleuren!
Bedevaarders,
Vroeger was het vanzelfsprekend om onder meer Vlaams onderwijs en Vlaamse cultuur
helemaal zelf te kunnen regelen, zo moet het ook vandaag vanzelfsprekend zijn om het
gezondheidsbeleid, het economisch beleid en het arbeidsmarktbeleid helemaal in eigen
handen te kunnen hebben, want dit zijn de bouwstenen van een samenleving, dit zijn de
bouwstenen van de solidariteit (en voor Wallonië geldt dat eveneens – Pour les Wallons la
même chose, maar dan in de meest positieve betekenis).
Solidariteit is voor ons overigens ook intern, binnen Vlaanderen zelf essentieel: “Vlaanderen
is er voor iedereen.” Met deze slagzin zit de IJzerbedevaart 2009 helemaal in de lijn van de
soldaten die wij vandaag gedenken
Dat Vlaanderen er voor iedereen kon zijn is de kern van het begrip Godsvrede: hoe
verschillend we ook zijn, als mensen zijn we ‘gelijk’, in de zin van gelijkwaardig. Vlaanderen
is er voor iedereen, ook vandaag en ook morgen.
En daarom moeten wij werken aan een sociaal Vlaanderen, een Vlaanderen dat niet alleen de
mond vol heeft van “level playing field”, “facts”, “figures” en andere Engelse termen over
economie en groei, maar ook de simpele taal van de menselijke bekommering spreekt om
ervoor te zorgen dat het ook morgen op sociaal gebied goed gaat met Vlaanderen en dat er
geen mensen meer sociaal verdwijnen onder the facts and figures. Dat Vlaanderen, als het
moet bezuinigen om de crisis het hoofd te bieden, dit niet doet in de sociale uitgaven maar in
de uitgaven voor prestigeprojecten die economisch noch sociaal noch cultureel een
meerwaarde zijn.
“Vlaanderen is er voor iedereen.” Dat betekent in de eerste plaats een sociale politiek, een
politiek van zorg en werkgelegenheid, maar ook een politiek van verdraagzaamheid en
wederzijds respect. Verdraagzaamheid komt niet per decreet, verdraagzaamheid ontstaat uit
gedrag. Wij allen zijn Vlaanderen. Wij allen zijn verantwoordelijk. Verantwoordelijk dat ons
Vlaanderen allereerst een samenleving mag zijn: een gemeenschap waarin mensen kunnen
samenleven met elkaar, in de veelkleurigheid van de menselijke soort. Vlaanderen een open
huis, waar – zoals de dichter het schreef – “wij genodigd zijn aan rijke tafelen”. Niet
opgesloten in zichzelf of in een nostalgie naar een verleden (dat niet eens heeft bestaan), maar
open voor de toekomst.
Precies daarom ook eist Vlaanderen zijn plaats op in de wereld, in Europa en in dit land.
Vlaanderen wil de woelige mondiale, economische stormen en de uitdagingen van de 21ste
eeuw trotseren. Om dat te kunnen is wel degelijk een nieuw institutioneel, financieel en
sociaal-economisch kader nodig.
Dit land moet kantelen naar een evenwichtig en solidair model met homogene bevoegdheden,
financiële responsabilisering en interpersonele solidariteit.
Er is geen oplossing voor de crisis mogelijk zonder een verregaande staatshervorming.
Als Vlaanderen zich tot een volwaardige natie met goed ontwikkelde kenniseconomie wil
ontwikkelen, dan zal het ervoor moeten zorgen dat het een vergaande staatsvorming kan
uitwerken waarvan iedereen beter wordt.
Wij verwachten van onze nieuwe Vlaamse regering moed en standvastigheid, zowel in haar
eigen beleid als in de dialoog met de andere gemeenschappen in dit land. Dat deze regering op
een aantal vlakken maximaal gebruik wil maken van haar bevoegdheden klinkt positief, dat
deze regering een aantal initiatieven neemt om haar bevoegdheden maximaal uit te breiden
verheugd ons.
Bedevaarders
In 2007 verklaarde Herman Van Rompuy en ik citeer: “Ik weet dat sommigen met het idee
spelen om een paarse regering te vormen die geen meerderheid in Vlaanderen heeft. Een
regering die alleen een meerderheid heeft in Wallonië speelt met vuur. Ik spreek nu in het
belang van het land: dit is staatsgevaarlijk”. Einde citaat
Vandaag is het zover. Herman Van Rompuy leidt zelf een regering die geen meerderheid
heeft aan Vlaamse kant. De partijen waarop hij steunt bezetten maar 41 van de 88 Vlaamse
zetels in de kamer. Bovendien heeft deze regeringsploeg een Franstalige meerderheid, 12
Franstaligen tegenover 9 Nederlandstalige ministers en staatssecretarissen.
Deze regering kunnen wij om democratische redenen onmogelijk als de regering van dit land
aanvaarden.
De Vlaamse regering is onze enige legitieme regering.
Schaf de federale verkiezingen af. (Er bestaan trouwens in dit land geen echte federale
verkiezingen). De deelstaatparlementen van de twee grote taal en cultuurgemeenschappen in
dit land zijn de enige rechtstreeks verkozen parlementen. Zij zorgen in gezamenlijk overleg
voor een confederaal beleid. Zij bepalen welke bevoegdheden ze nog samen willen
behartigen.
Bedevaarders,
Binnen de fundamenteel tweeledige structuur van dit land bekleedt Brussel een bijzondere
positie. Brussel krijgt voortdurend extra geld toegeschoven, maar weigert zelfs maar een
begin te maken van een correcte toepassing van de taalwetgeving, weigert zelfs nog maar te
denken aan het loslaten van z’n expansionistische dromen richting Vlaamse Rand, zo is er
voor het Brussels establishment geen enkele reden om de steven te keren.
- Wij eisen dat de puntjes op de i‘s gezet worden
- Wij eisen respect voor het territorialiteitsbeginsel. De pacificatie binnen de Europese Unie is
gebaseerd op respect voor dit beginsel. Dit moet logischerwijze ook voor Brussel gelden.
- Wij eisen respect voor de financiële steun die Brussel jaarlijks krijgt vanuit Vlaanderen.
- Wij eisen respect voor de economische dynamiek vanuit Vlaanderen, waar ook Brussel beter
van wordt.
Wij laten Brussel niet los, gisteren niet, vandaag niet, morgen niet. Brussel moet ondersteund
worden door de twee deelstaten van dit land. Maar zonder dit respect gaat de kraan dicht.
Ook hier verwachten wij van de Vlaamse regering moed en standvastigheid in haar beleid.
Bedevaarders
Ik rond af:
Wij vragen een sterke, stabiele,coherente Vlaamse regering die oog heeft voor de
economische crisis en voor de nodige middelen zorgt om een duurzaam investerings- en
werkgelegenheidsbeleid te kunnen voeren.
Wij vragen een sterke,stabiele, coherente Vlaamse regering die oog heeft voor het welzijn en
de welvaart van alle Vlamingen.
Een warme samenleving vereist een intensieve bestrijding van de armoede, met kansen voor
iedereen.
Wij vragen een sterke, stabiele, coherente Vlaamse regering die aandacht heeft voor de
Nederlandse taal en cultuur en de band met Nederland versterkt en uitdiept (en ook de
Schelde)
Wij vragen een sterke,stabiele,coherente Vlaamse regering die werkt aan de zo noodzakelijke
staatsvorming van de deelstaat Vlaanderen en die in het bijzonder zorg draagt voor de
Vlaamse Rand.
Want, Vlaanderen is er voor iedereen.
Walter Baeten
30 augustus 2009.


Wel beste Ollanders, wil je zulk een zootje d'r nu bij of niet of blijven jullie liever alleen aanmodderen met jullie eigen niet-volksvreemde Balkie en de Oranjes? Wij hadden nochtans willen verzoeken een 6500 bedevaarders /pelgrims te willen opnemen. Waren daar geen plaatsen vrij op bepaalde schepen die jullie hebben aangeboden aan onze Minister van justitie? Valt daar nog over te onderhandelen? Want we zijn ze echt beu die speeches en dat vendelgezwaai en we beloven plechtig Zeeuws-Vlaanderen niet te heroveren als jullie een geste doen...

31-08-2009 om 17:54 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
30-08-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leve de Vlaamse republiek
Klik op de afbeelding om de link te volgen Nadat we onze vakantielectuur hebben uitgelegd willen we onze armlastige lezertjes die geen 9,99€ uit te geven hebben ter hulp komen: Het bewuste boek "het rode vaderland" wordt gratis ende voor niks ter beschikking gesteld via Google Books; Voor diegenen die het willen bestellen bij AMSAB is het verkrijgbaar voor 9€ + portkosten (Bij De Slegte 9,99€)
Hieronder vinden de lamstraaltjes onder onze lezers de nodige linkjes:
http://books.google.be/books?id=67oTsiYgVCUC&dq=het+rode+vaderland&printsec=frontcover&source=bl&ots=odVbdxY9ww&sig=4-vuRsElNQ22LWEwJdPQxzm9HoM&hl=nl&ei=7F2aStWLG4TbjQfNvK3FBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2#v=onepage&q=&f=false

http://www.amsab.be/

Voilà. Nu richten we, zoals beloofd, onze pientere blikken op een bonte groep vlaamse republikeinen die onze vakantielectuur al veel eerder hebben besproken dan onze fractie der hangmatsocialisten. De enige conclusie die we uit deze laatste vaststelling trekken is simpel: wij doen onze naam alle eer aan. Traagheid is immers geen kwaal maar kan een grote kwaliteit zijn, kameraden! Intellectuele nieuwsgierigheid is immers geen ratrace!
Maar terug naar onze Vlaamse progressieve nationalisten en republikeinen :

Je vindt ze terug onder -hoe kan het ook anders- de kliktitel "landdag": http://www.landdag.org/www2/teksten/het-rode-vaderland.html

Wie zich echter verwacht aan een losgeslagen bende bonte-avondflaminganten komt nogal bedrogen uit. Buiten wat wazigere ontwerpteksten vinden we bij deze koene kerels heel wat interessante teksten. Al klinkt de term "landdag" voor hun jaarlijkse bijeenkomsten toch wat typisch grootsprakerig "Vlaemsch". Zeker als je het bijgeleverde fotomateriaal bekijkt. Staf De Clercq slaagde er ooit in wat meer volk op de been te krijgen in Kester en zelfs ooit in Wemmel maar zat inhoudelijk natuurlijk niet op de zelfde lijn. Hier hebben we te maken met linksen die wat "Vlaemsche" symboliek meetrekken maar soms heel zinnige dingen zeggen. We geven het graag toe. Als je op hun site de toespraken van hun 5de landdag, ook wel trefdag genoemd beluistert merk je dat er weliswaar geen groot redenaarstalent aanwezig is en dat het schaarse applaus moeilijk als staande ovaties kan worden omschreven. Sommigen zoals enen Dirk De Haes klutsen alles graag door mekaar tot één grote ideologische oersoep met nogal wat interne tegenstrijdigheden. Anderen zoals enen Julien Borremans zeggen dan weer heel zinnige dingen alhoewel we bij hem weinig Vlaams-nationalisme horen. Zijn analyse is echter vlijmscherp en correct.
Opvallend is wel dat deze groep linkse mannen, vrouwen zijn hier weer totaal onzichtbaar, steeds weer met veel sympathie over de "rechtse flaminganten" praten als zouden het broeders in de zelfde strijd zijn. Rare jongens! Sommigen maken weliswaar een onderscheid tussen de democratische Vlaams-nationalistische partijen en het Vlaams Belang maar meestal blijft er een zweem van broederband hangen. Nationalisme is de motor van hun denken ondanks hun gegoochel met klassestrijd en ander linkse termen. Voor ons is de Vlaamse strijd ook een sociale strijd geweest. Maar wat er nu gaande is met het zogenaamde flamingantisme heeft niks meer te maken met een ontvoogdingsstrijd van een onderdrukt volk.
Wij zijn geen bewonderaars van Daens of de Vlaamse missionarissen à la Damiaan zonder evenwel hun persoonlijke moed in vraag te willen stellen. Net zo min zijn we trouwens, en onze trouwe lezertjes weten dat, fans van allerlei Che's of Durutti's. Maar de Vlamingen moeten beseffen en dat ondanks de discours à la De Haes dat in een onafhankelijk Vlaanderen de sociale onderlaag van werklozen, armen en uitgeslotenen op geen enkele solidariteit zal moeten rekenen. Links Vlaanderen staat nergens meer en de "massa's" op de Vlaams-progressieve landdagen zullen daar niks aan veranderen. Spijtig genoeg, waarde Vlaamse kerels, heeft macht en dus de sleutel tot verandering, meer iets te maken met getalsterkte dan met elitevorming al gaat het één niet zonder het ander. Als je geen massaorganisatie achter je hebt dan wordt er niet naar je geluisterd door diegenen die de touwtjes in de handen hebben en we vrezen dat de boodschap van onze linkse republikeinse flaminganten niet in die mate wervend is dat ze de massa's zullen begeesteren. Ze zijn dus gedoemd om landdagen te blijven organiseren in kleine zaaltjes met gelijkgezinden. En wij zullen met veel plezier hun teksten en hun toespraken naderhand lezen.

30-08-2009 om 22:57 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
29-08-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bedankt, Van Ginderachter Maarten en zijn Griet!
Klik op de afbeelding om de link te volgen Blij ons terug onder jullie nieuwsgierige neusjes te bevinden. Daarom een andere klassieker na het grote verlof : de vakantielectuur. Is altijd een voltreffer bij de intellectuelen onder jullie. Wat lazen we aan het strand, op het terras en in het bed? Welke hippe schrijver hebben we ontdekt of hebben we ons overgegeven aan louter funlectuur onder de vorm van misdaadromans of erotische verhalen? Wel beste vrienden, niks van dat soort lectuur heeft ons brein geteisterd. Niet gelezen, alleen maar gemijmerd en geconsumeerd? Neen, eerst een koopje gedaan bij De Slegte. Het bleek een voltreffer voor amper 9,99€. DE aanrader voor iedereen die begaan is met hedendaagse geschiedenis en meer bepaald zelfs met de ontstaansgeschiedenis van het Vlaamse, Waalse en/of Belgische socialisme.
Want we zijn inderdaad sossen al was het dan maar hangmatsossen en we zijn wel erg geïnteresseerd in de worteltjes van van deze uitermate boeiende beweging. Het zal jullie misschien verwonderen, maar wij vertikken het ons een opinie over de binnenlandse arbeidersstrijd te vormen door een ticket te kopen voor de film of de opera "DAENS". Geen van beide kunstzinnige producten ooit bekeken of beluisterd. Boons roman wel gelezen maar het blijft een roman en een goeie roman. Dus fictie. Vlaanderen dreigt fictie met realiteit graag willen te verwarren. Eerst de Vlaamse boer(t)enfims en dan de sociaal bewogen films en daarmee denkt dan elk vlaams kalf de eigen geschiedenis tot in de kleinste details te kennen.

Maar wat lazen we dus? "HET RODE VADERLAND" van Maarten Van Ginderachter uitgegeven door Lannoo/AMSAB in 2005 met als ondertitel :De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgische socialisme voor WO I.
Hier zullen jullie nu geen detailbeschrijving vinden van de inhoud. Daarvoor raden we jullie aan dit koopje zelf te doen bij De Slegte want het boek is zijn prijs meer dan waard! VOORTREFFELIJK en tja je kan je je de vraag stellen waarom dergelijke standaardwerken al zo vlug in de ramsj terecht komen. Ons niet gelaten wat zo hebben we het natuurlijk ontdekt. Maar toch ergens jammer al was het maar omwille van de erkenning die dit boek overal verdient
Effe het begin van het nawoord publiceren om toch wat licht te laten schijnen onder jullie schedelpan.


Dit boek is een herziene versie van mijn proefschrift Vaderland in de Belgische Werkliedenpartij (1885-1914). Sociaal-democratie en nationale identiteit from belw. Een casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, dat ik op 1 maart 2005 verdedigde aan de Gentse Universiteit.

Verder nog een bedankje aan allerlei personen waaronder ene "Griet" die blijkbaar niet begreep hoe iemand zo gek kan zijn 4 jaar van zijn leven te verbeuzelen met zoiets saais.
Wel onbekende beste Griet, je mag heel erg fier zijn dat je Maarten 4 jaar lang een saaie nerd was. Wij vonden het alleszins de moeite maar wij hebben met hem natuurlijk nooit het ontbijt moeten delen. Dat scheelt wel wat.
Dus Griet, je zal ons Kitokojungle op ons woord moeten geloven dat het echt wel boeiende inzichten opleverde. Al dat saai geneuzel in stoffige archieven. Het is misschien een magere troost en je leest dit hart onder de riem misschien zelfs nooit maar we wagen het er op. Wij hebben er van genoten, basta en bedankt Maarten en dus ook Griet en promotor Bruno De Wever (yep, broer van ...en hier al wel eerder in de bloemetjes gezet) die blijkbaar steevast politiek incorrecte levenwijsheden debiteerde en dat hebben we dan met hem gemeen. Al zullen onze incorrecte diepzinnigheden een veel minder stevige onderbouw hebben. Het kan ons geen barst schelen als we maar niet klinken zoals de meeste politieke blogs hier in ons Vlaanderenland. Want op BLOGGEN is dat hier huilen met de pet op. Navelstaarders en groot-gelijkhebbers aan de lopende band. De meest idiote rechtse praat, enkel overtroffen door links gelal. Op een paar uitzonderingen na. Maar die zijn echt op de vingers van 1 hand te tellen en om geen steriele polemieken op te starten noemen we geen man en paard. Zoek het zelf maar uit!

Nu nog effe zoeken wie die Maarten Van Ginderachter is :


http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=maarten.vanginderachter

Email(s) ua: Maarten.VanGinderachter@ua.ac.be
Telefoon: 032654308
Afdeling: Dept. Geschiedenis
bedrijfsadres: Stadscampus
S.D.317
Grote Kauwenberg 18
2000 AntwerpenSpreekuur
Donderdag van 14.00 tot 15.30 of na afspraak

Info

Onderzoeksdomeinen
 • wereldgeschiedenis, globale onderzoeksperspectieven, transnationale transfer
 • nationale identiteit en sociaal-democratie
 • history from below
 • Vlaamse en Waalse beweging
 • gender en nationalisme
 • natievorming van onderuit bekeken (from below benadering van identiteitsconstructie)
 • historisch onderzoek naar de interactie van collectieve identiteiten

Selectieve publicatielijst
Boeken als auteur

Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgische socialisme voor WOI, Tielt-Gent, Lannoo-Amsab-ISG, 2005.

Le chant du coq. Nation et nationalisme en Wallonie depuis 1880 (Jan Dhondt Cahiers nr. 3), Gent, Academia Press, 2005.

Boeken als wetenschappelijk uitgever

- VAN GINDERACHTER, Maarten, BROOMANS, Petra, GOFFE, Jensma and VANDEVOORDE, Hans (eds.), The Beloved Mothertongue. Ethnolinguistic nationalism in small nations. Inventories and reflections (Groningen Studies in Cultural Change 33), Leuven, Peeters, 2008.

- VAN GINDERACHTER, Maarten, LAMBERT, Véronique, DE WEVER, Bruno en DE WEVER, Bart (eds.), National identities and national movements in European history, special issue of the Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis/Revue belge d’histoire contemporaine, vol. 34, issue 4, 2004, 146 p.

Artikelen

Trou de mémoire. De droom van Groot-Nederland, in: TE VELDE, Henk en TOLLEBEEK, Jo (eds.), Het geheugen van de Lage Landen, Rekkem, Stichting Ons Erfdeel, 2009, pp. 60-67.

Contesting national symbols Belgian belle époque socialism between rejection and appropriation, in: Social history, vol. 34, no. 1, 2009, pp. 55-73.

Arm Vlaanderen. Het verwaarloosde platteland, het lamlendige volk, in: TOLLEBEEK Jo, BUELENS, Geert, DENECKERE, Gita, DE SCHAEPDRIJVER, Sophie en KESTELOOT, Chantal, België, een parcours van herinnering. Dl. 2 Plaatsen van tweedracht, crisis en nostalgie, Amsterdam, Bert Bakker, 2008, pp. 182-193.

Social-democracy and national identity. The ethnic rift in the Belgian Workers’ Party (1885-1914), in: International Review of social history, vol. 52, issue 2, 2007, pp. 215-240.

Public transcripts of royalism. Pauper letters to the Belgian royal family (1880-1940), in: DENECKERE, Gita and DEPLOIGE, Jeroen (eds.), Mystifying the monarch. Studies on discourse, power and history, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2006, pp. 223-234.

Gender, the extreme right and Flemish nationalist women’s organisations in interwar Belgium, in: Nations and nationalism. Journal of the Association for the study of Ethnicity and Nationalism, vol. 11, Issue 2, 2005, pp. 265-284.

L’introuvable opposition entre le régionalisme citoyen wallon et le nationalisme ethnique flamand. À propos de l’Encyclopédie du mouvement wallon, in: Bijdragen tot de eigentijdse geschiedenis/Cahiers d’histoire du temps présent, nr. 13/14, 2004, pp. 67-96.

en zo komen we dus ook terecht bij :http://www.flwi.ugent.be/btng-rbhc/nl/

en jullie moeten hier ook maar effe de muis op laten klikken.

Voilà, jullie weten genoeg! Morgen vermeien we jullie met leuke inkijkverhalen over Vlaamse linkse republikeinen en progressieve nationalisten die we dank zij dit boek ontdekten op het wereldwijde net! Gieren en lachen gegarandeerd, pure Vlaamse kermis!

29-08-2009 om 23:55 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De congé payé is weer achter de rug! Back in town!
Klik op de afbeelding om de link te volgen Hallo lieverdjes, ondanks onze radiostilte van een maand staan we nog steeds pal op nr 1 der politieke blogs. Dit gewoon ter info en om iedereen duidelijk te maken dat de komkommertijd in de maand augustus dus wel heel grote vruchten oplevert. Na een verblijf van 5 weken in het mooie vakantiedorp Corleone moet ik vaststellen dat uit de grote stapel ongelezen kranten mij één titel is bij bijgebleven namelijk dat Gaia met trots aankondigt dat 1 miljoen batterijkippen een beter leven zullen hebben. Naar de reden van dit heugelijke bericht heb ik zelfs niet gezocht.
De info dat rechters hier wel eens corrupt zouden kunnen zijn lach ik weg na het familiebezoek aan onze Siciliaanse schoonvader. Bovendien ergert het ons mateloos (dus we zijn wel degelijk met geslepen tandjes en frisse moed terug klaar voor de kamp!) dat allerlei volk, rechter of niet, hier zo maar door de serieuse gazetten als corrupt worden afgemaakt en hun privéleven te grabbel gegooid zonder ook maar één doorslaggevend argument in te roepen. Wij zijn niet naïef en denken dat er in Fortis en andere zaken inderdaad "veel gesjipoteerd" werd. Maar dat had de fameuse parlementaire onderzoekscommissie moeten duidelijk maken en dat werd dus niks. Dus nu wordt dan maar losweg beweerd dat het volledige Brusselse gerecht een bende satrapische nietsnutten zou zijn. Why not? Het volk vraagt brood en spelen ! En een zwart schaap vinden vraagt hier geen maanden!
Het stemt ons blij dat we weer met jullie kunnen praten over al het onheil dat er boven onze kopjes de volgende maanden en jaren zal uitgekieperd worden en om onze vijanden stikjaloers te maken zeggen en schrijven wij hier zoals onze rooie voorzitter ons dat voordoet : wij verdienden schandalig veel poen zodat we 5 weken luxevakantie kunnen betalen. Wij hebben onze Fortisaandelen net op tijd verkocht! En met welke sollen werd jullie Blankenbergse strandvakantie betaald kameraden? Bij  massale reactie plannen wij een vervolgreeks...

29-08-2009 om 01:11 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
22-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ruzie en ambras en wij muizen er even tussenuit
Klik op de afbeelding om de link te volgen Beste lezertjes, vanaf dit eigenste ogenblik tot en met eind augustus zal de freqentie waarmee we onze ergernissen publiek maken enigszins dalen, al dan niet tot nooit geziene dieptepunten. We willen er toch even van tussen om nog meer geërgerd terug te te keren in september. Jullie kunnen van de gelegenheid gebruik maken om wat oudere bijdragen te bestuderen. Als tip met stip geven we graag ons energiedossier. Energie zal immers een hot item worden in het najaar. Onze lethargische federale regering die tegen dan hopelijk uit een meerderheid genaturaliseerde asielzoekers zal bestaan, zou dan het debat rond het al dan niet langer open houden van de kerncentrales moeten starten.Waarom hopen we op een meerderheid genaturaliseerde asielzoekers, horen wij al her en der vragen? Wel, die mensen hebben tenminste zin in initiatief getoond wat van onze inheemse federale ministers en staatssecretarissen nauwelijks kan gezegd worden. Tenzij de vrouwelijke excellenties die mekaar bijna de ogen uitkrabten. Gelukkig hebben ze met een stoeltjesdans en een vriendelijke afscheidskus het probleem terug binnen de normale perken kunnen brengen. Ondertussen werden de wraakroepende toestanden rond de asielzoekers zogezegd opgelost. Of het klopt durven we niet meteen zeggen want blijkt dat men zelfs de kostprijsberekening van de maatregel is vergeten maar dat zijn we inmiddels al gewoon.
Of de rechtstreeks betrokkenen er mee uit de shit zullen geraken...wij wedden er niet op.
terug naar ons kerndebat, de energie dus. Wij raden elke nog op vaderlandse bodem verblijvende Vlaming aan om vandaag De Standaard te lezen. Niet omwille van één of andere commentaar of artikel maar voor de pagina "E8 Seintjes".
Wat kan daar nu zo al interessants te lezen vallen? Wel daar staat, beste lezertjes een "Kennisgeving Kernenergiewet" vanwege de Nederlandse (Ollandse dus) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
En we citeren : " op 29 juni2009 (zal louter toevallig zijn...vlak voor de vakantie ) is van Delta Energy N.V. een startnotitie voor de milieu-effectrapportage ontvangen ten aanzien van het voorgenomen bouwen en het vervolgens bedrijven van een tweede kerncentrale te Borsele.
Al een mooi begin voor onze groene meisjes en jongens om zich stilaan een maagzweer te kweken alvorens aan het eigen nationaal debat te beginnen! En moesten jullie onze kerncentrales willen sluiten, beste groentjes, wees dan al maar gerust, de stroom zal dan vanuit Borsele en de Franse kerncentrales rijkelijk ons eigen landje overstromen....dus geen paniek, sluiten die boel. Belgistan zal daartegen wel vol staan met villa's met zonnepanelen op hun dak. Ook zal geen enkele schar of tong zijn weg nog vinden temidden van onze offshorewindmolens.Terloops toch even de vraag stellen aan de nieuwe nog op te richten Vlaamse Energiemaatschappij of ze wel bevoegd is voor deze off-shore-windmolenparken want volgens ons is dit nog niet meteen een uitgemaakte zaak. Er wordt veel over gepraat en in de gazetten geschreven maar zoals iedereen wel weet is dat allemaal niet zo simpel. Zijn die windmolenparken in de Noordzee nu regionale materie of federale? Allez vooruit, de ruzie kan beginnen...!
Voilà, met deze leuke boodschappen laten we jullie wat verweesd achter want er zullen dus zeker geen dagelijkse ergernissen meer verschijnen tot begin september, remember. Tot binnenkort!

22-07-2009 om 09:25 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
21-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BHL et le Duc de Gloucester
Als ware socialisten, zij het dan van de hangmatsoort, voelen wij ons erg betrokken bij het diepzinnige debat dat momenteel wordt gevoerd in Frankrijk rond de al dan niet dode Parti Socialiste. Vermits Fransen houden van dergelijke debatten zeker wanneer de grote salonfilosofen als BHL en andere afkortingen er zich mee moeien. BHL is zo een welbespraakt orakel met grijzend Beethovenkapsel waarvan elke scheet gepubliceerd en druk becommentarieerd wordt. Deze keer richt hij zijn vuurwerk dus op de (Franse) PS waarvan hij niet geheel ten onrechte beweert dat deze partij dood is. Het zelfde kan trouwens beweerd worden van vele Europese socialistische partijen. Ze zeulen inderdaad een zwaar verleden en nogal wat mamoetachtigen met zich mee. In ons eigen Belgistan tellen we twee zulke archeologische overblijfselen de sp-a en de Waalse PS die in tegenstelling tot het devies: werkers aller landen verenigt u, mekaar bijna naar het leven staan.
Dus volgen we met de nodige aandacht de regenbui in volle komkommertijd in Parijs en omgeving omdat uit ervaring blijkt dat het dan binnenkort druppelt in Brussel.http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=GK2CS4DQ


Lévy verklaart Franse PS morsdood

 • maandag 20 juli 2009

 • Auteur: Mia Doornaert
Bernard-Henri Lévy.pn

Bernard-Henri Lévy.pn

© Patrick Othoniel / Jdd/Gamma

BRUSSEL - Opschudding in het Franse politieke landschap. De bekende filosoof Bernard-Henri Lévy zei gisteren in interviews dat de Franse socialistische partij 'dood' is en geen andere toekomst heeft dan zichzelf op te heffen.

Van onze redactrice

'Zal de PS sterven? Neen, ze is al dood. Niemand, of bijna niemand, durft het te zeggen. Maar iedereen, of bijna iedereen, weet het.' In een interview met Le Journal du Dimanche zei 'BHL', zoals de filosoof met zijn initialen bekend is, dat er aan de Parti Socialiste niets meer te hervormen valt. 'De partij verloor wat haar nog aan ziel restte en moet verdwijnen.'

De Franse socialistische partij verkeert inderdaad in crisis. Met een score van 16,48procent in de Europese verkiezingen van juni bleef ze ver onder de 20procent die ze als minimale score had vooropgesteld. Ze kon zelfs geen profijt slaan uit de onpopulariteit van president Nicolas Sarkozy als gevolg van de economische crisis, en slaagt er niet in zich als alternatief aan te bieden.

Verschillende topmensen van de PS hebben al opgeroepen de naam van de partij te veranderen, onder wie Manuel Valls, een 'luitenant' van Ségolène Royal toen ze in 2007 presidentskandidate was.

Lévy zei gisteren dat Valls, volksvertegenwoordiger van het departement Essonne bij Parijs, gelijk had. 'Valls behoort met Royal, met Strauss-Kahn, met anderen tot degenen die een big bang kunnen veroorzaken en iets nieuws kunnen opbouwen op het puin van het oude.'

BHL noemde niet per toeval namen als Royal en vooral Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, is een overtuigd voorstander van een sociaaldemocratische, reformistische koers. Volgens recente peilingen is hij de meest geloofwaardige socialist geworden om de oude partij een nieuw elan te geven.

Maar de ex-minister van Economie en Financiën, die ook bij zijn initialen (DSK) bekend is, staat voor het ogenblik buiten de nationale politiek. Sinds 2007 is hij directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), op voordracht van president Sarkozy. Met die slimme zet sloeg Sarko twee vliegen in één klap: hij beroofde de PS van een van haar bekwaamste leiders en bezorgde Frankrijk, dankzij de brede Europese steun voor DSK, een internationale topfunctie.

De Franse PS is, in tegenstelling tot andere Europese socialistische of sociaaldemocratische partijen, nooit uit de keuze tussen marxisme en sociaaldemocratie geraakt. Nu, aldus heel wat socialisten, is het ogenblik daar om eindelijk een duidelijke keuze te maken ten gunste van een brede centrumlinkse partij.

Daarom, vindt ook BHL, is een naamsverandering 'de eerste vereiste'. De term 'socialistisch' moet verdwijnen omdat die 'een gedachtegoed draagt dat uit een andere tijd stamt en dat zich bovendien met het ergste gecompromitteerd heeft', zei hij gisteren nog in een interview met Radio Europe 1. Lévy verwees daarmee naar de toegeeflijkheid van de partij destijds voor de onderdrukkende communistische regimes.

Zoals anderen binnen en buiten de partij al deden, stelt ook BHL vast dat de PS maar niet losraakt uit interne twisten en rivaliserende ambities van partijbonzen. 'Ik heb zelden politici zoveel energie zien steken in zelfvernietiging', zei hij met enige bitterheid. 'Als het slechts om henzelf ging, zou het niet zo erg zijn. Maar het gaat om een alternatief voor Nicolas Sarkozy, om de hoop en betrachtingen van veel mensen.'

Daarmee wierp de filosoof een flinke steen in de kikkerpoel. Maar het debat zal nog geruime tijd woeden in de PS. Een beduidende fractie, waartoe ook partijleidster Martine Aubry behoort, blijft vinden dat de partij haar bondgenoten in de eerste plaats aan haar linkerzijde moet zoeken en ziet dus niets in de nieuwe, progressieve centrumlinkse formatie waaraan, aldus BHL, 'de Franse democratie dringend behoefte heeft'.


en we vonden een mooie blog met een leuke vergelijking tussen de Franse en Waalse PS dat waard is om gelezen te worden ook in Vlaanderen waar dergelijke commentaren eerder zeldzaam zijn en we zijn in een goeie bui om dergelijk eufemisme te gebruiken.
My kingdom for a blog van RichardIII Duc de Gloucester spreekt tot jullie en de ondertitel van deze blog luidt als een klok alleen in het Frans kan beieren :
"Petite chronique d'ambition, d'argent, de sexe et de religion dans une société que-faute d'autres mots-on appelle démocratie et dans laquelle 10% de salauds font la leçon à 90% d'imbéciles"

Stikjaloers zijn we op zulke ondertiteling, dat geven we grif toe!

http://www.richard3.com/2009/07/_bhl_au_jdd_le_ps_est_nase.html

BHL au JDD : le PS est nase !

On peut faire la moue à entendre BHL parler de lui-même sous le couvert d’un portrait des autres, ne pas lire ce qu’il écrit depuis qu’on n’est jamais arrivé au bout de son premier ouvrage de philosophie et enfin trouver insupportable ses concepts de la vertu ou du vice des Etats à travers sa vision du libéralisme ; cependant, il peut arriver en politique intérieure, qu’il ait raison. C’est notamment le cas de son interview à JDD (Journal du Dimanche) sur le PS français.
Son point de vue, on peut l’étendre au Parti Socialiste belge, non pas qu’il accuse un coup de fatigue comme celui de Martine Aubry ; mais parce qu’il se trouve lui aussi à la croisée d’un chemin idéologique alors que s’effondrent les raisons qui ont conduit le socialisme à la social-démocratie.
Pour BHL, Martine Aubry serait la gardienne d'une "maison morte", vouée à la démolition. Ce que confirment quelques pointures du PS, sans qu’il faille beaucoup tourner autour du pot pour le dire.
L’autodestruction est visible, même de Belgique.
« On est à la fin d'un cycle. Le PS est dans la situation du PC de la fin des années 1970, quand la désintégration s'amorçait et qu'on tentait de la conjurer par des formules incantatoires sur - déjà - la "refondation", la "rénovation".
En Belgique, la gauche de rechange n’existe pas. C’est la chance de Di Rupo. Jusqu’à présent, les voix qui se perdent, par désillusion, vont au Centre et à Droite, Ecolo recueille un socialisme critique qui trouve un exutoire dans la protection de l’environnement.
Jusqu’à quand ?
La crise à laquelle le PS belge ne répond pas, jette à la rue de plus en plus de travailleurs. Quel est l’oligarque du PS suffisamment connu et suffisamment indépendant qui fédérerait le mécontentement ? Di Rupo a toujours coupé toute possibilité d’expression à un courant opposé à sa politique collaborationniste. En faisant et défaisant les ministres, il tient la face émergente du PS sous sa coupe. C’est là toute son habileté. Tandis que Martine Aubry a raflé la mise en France non pas par un plan de redressement, mais par la haine des coalisés à Ségolène Royal.
BHL : « Aubry est sûrement quelqu'un de très bien. Mais il ne s'agit plus, à ce stade, des qualités de tel ou tel. Elle est dans le rôle de gardien de la maison morte et elle n'y peut rien. Les mots, d'ailleurs, disent tout. On parle du "rappel à l'ordre" de Manuel Valls. Rappel à l'ordre... Le socialisme termine en caporalisation... »
Donc, le PS va mourir ?
BHL : « Non. Il est mort. Personne, ou presque, n'ose le dire. Mais tout le monde, ou presque, le sait. Il est comme le cycliste d'Alfred Jarry qui pédalait alors qu'il était déjà mort. Ou comme le chevalier d'Italo Calvino dont l'armure était vide. Il est mort. »
L’interviewé a beaucoup lu, on ne lui fera pas le reproche de citer Maurice Clavel, dont on se souvient du tonitruant « Messieurs les censeurs, bonsoir ! ». Pour vaincre la droite, il faut d'abord briser la gauche. », réflexion d’un maoïste, certes, mais qui n’exprime pas tant le désir de remplacer la gauche par l’extrême-gauche que de remplacer une gauche molle par une gauche dure.

2bhlps.JPG

Les points de convergences entre le PS français exsangue et le PS belge essoufflé sont nombreux. Le plus évident, c’est le manque d’idées qui donnent l’espoir qu’on peut changer le monde. Cette volonté BHL ne la découvre pas chez Aubry, comme je ne suis pas le seul à ne pas la découvrir chez Di Rupo. Est-ce la fonction de président du PS qui le façonne, mais tous les présidents à commencer par Léo Collard ont fini par ressembler à un vieux prof de chimie du secondaire que j’ai connu dans le temps et que je n’ai jamais vu qu’en cache-poussière blanc avec un éternel nœud papillon. Bien longtemps plus tard, en lisant Guignol’s Band de Céline, j’ai trouvé que son personnage, Borokrom, un chimiste proche de la pègre et connu par la police, pourrait préjuger le futur de l’actuel président.
Il est clair pour la plupart des socialistes français et belges que « le PS est quand même le parti qui les protège, qui administre les régions. », quoique, en Wallonie, les affaires judiciaires en cascade des mandataires du PS sont en train de détruire ce sentiment de protection. Mais il faudra faire avec tous ceux qui ont bénéficié d’une « largesse », d’un passe-droit plutôt et qui constitue une clientèle suffisamment attachée au PS belge pour que celui-ci perdure encore un certain temps sans projet et sans volonté de changement. D’autant que cette clientèle n’a pas vraiment de convictions de gauche. Il suffit de faire un tour dans la commune d’Ans pour voir que l’on peut voter pour un socialiste sans avoir des convictions socialistes.
Une ultime réflexion de BHL : « Ce n'est pas parce que Sarkozy débauche des socialistes que le socialisme se meurt. C'est parce que le socialisme se meurt que Sarkozy peut débaucher. »
Il y a un peu de ça en Belgique, dans la collaboration entre les partis, quand le PRL, le parti libéral, était dans les majorités - il n’est plus qu’au Fédéral, à présent - on sentait bien et on sent encore l’emprise que le monde libéral exerce sur le PS belge. Et si cela ne s’appelle pas de la collaboration active, on se demande ce que c’est.
Bien sûr un obsédé de la liberté de comptoir comme Louis Michel, ou un faiseur de mots comme Reynders n’ont jamais débauché un socialiste, tout juste ont-ils séduit un Maingain (FDF) ou un Deprez (ex PSC) ; mais, les ministres PS au Fédéral pensent tout à fait comme eux et, restant au PS, corrompent celui-ci de la pensée libérale mondialiste. C’est pire !
Enfin une dernière réflexion de BHL valable pour les deux partis « Mais, quand son surmoi marxiste s'est écaillé (le PS français), il s'est laissé infiltrer par une idéologie réactionnaire, littéralement réactionnaire, dont il ne guérit pas. »
Entièrement d’accord, en Belgique aussi !

Richard III Duc de Gloucester - 22:15 |en lees de andere commentaren van deze getalenteerde Duc de Gloucester ook maar eens. Wij klappen ondertussen in beide handjes en kraaien van plezier...

21-07-2009 om 00:24 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
19-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.syndicalisme à la bonbonne
Klik op de afbeelding om de link te volgen Tussen al het interessante nieuws dat over onze arme kopjes werd uitgestrooid tijdens dit weekend hebben we één klein berichtje weerhouden. Een klein titeltje in onze eigen pers maar in Frankrijk waar het zich allemaal afspeelde was de aandacht iets groter maar ook niet wereldschokkend. Toch zou het kunnen wijzen op een nieuwe trend. En zoals bekend hebben trends de neiging nogal snel nagevolgd te worden. Deze trend is vrij nieuw in de Europese sociale geschiedenis maar is waarschijnlijk overgewaaid vanuit Azië waar zeker in Korea dit soort acties al wel meer werd gevoerd. Het gaat namelijk over stakingsakties met dreiging om gans de boel op te blazen. Een paar jaar geleden hebben ze in Frankrijk wel eens gedreigd om massaal gif te lozen maar de boel opblazen is dus nieuw. Of dit een verstandige strategie kan genoemd worden laten we aan onze lezers zelf over. Wij waren er niet bij en oordelen dus niet over de drijfveren achter zulke akties. We geven deze info en laten jullie grijze hersencelletjes maar de rest doen. We citeren hier bewust bronnen die niet meteen met een rood of zwart vlagje beginnen te zwaaien van het moment dat het woord staking valt:
http://www.usinenouvelle.com/article/radicalisation-new-fabris-menace-toujours-jlg-retire-ses-bonbonnes.N114563?xtor=RSS-215

Radicalisation : New Fabris menace toujours, JLG retire ses bonbonnes

Le 17 juillet 2009 par Raphaële Karayan
* Mots clés : Automobile, plan social

Les salariés, qui n’ont pas obtenu gain de cause chez Renault, menacent toujours de faire sauter leur usine tandis que chez JLG, une indemnité de 30.000 euros par licencié a été accordée suite à un chantage équivalent.

A l’issue des négociations menées hier au siège de Renault, où ils avaient fait le déplacement, les représentants syndicaux (CGT, CFDT, FO) du sous-traitant New Fabris menaçaient toujours de détruire leur usine le 31 juillet. Leurs revendications, à savoir l’obtention d’une indemnité de licenciement supralégale de 30.000 euros, n’ont en effet pas obtenu satisfaction auprès de Renault que de PSA. Ils réclament 15.000 euros de la part de chacun des deux constructeurs, qu’ils estiment responsables de la liquidation de leur entreprise puisqu’ils ont retiré leurs commandes et qu’ils représentaient 90% du chiffre d’affaires.

Renault s’est engagé à racheter le stock de pièces qui lui étaient destinées, ce qui permettrait de payer une partie des indemnités des 366 salariés, mais la CGT juge cette proposition insuffisante. Le stock de New Fabris est estimé à 1,2 million d’euros pour chacun des constructeurs par le syndicat, ce qui se révèle plus de quatre fois inférieur aux 11 millions nécessaires pour atteindre une prime de 30.000 par salarié.

La prochaine étape de cette négociation aux allures d’ultimatum est fixée au 20 juillet, date à laquelle les syndicats rencontreront le secrétaire d’Etat à l’Industrie Christian Estrosi.

Les New Fabris risquent d’autant moins de désarmer que l’on a appris vendredi la réussite d’un autre « chantage à la bonbonne de gaz». Les salariés de JLG, un fabricant de nacelles élévatrices qui a annoncé en avril le licenciement de 53 personnes, menaçant de détruire leurs produits, ont obtenu de la direction une indemnité supralégale de 30.000 euros pour les collaborateurs concernés par le plan social. Ils étaient en grève depuis trois semaines.

http://www.lexpansion.com/economie/actualite-entreprise/chantage-payant-pour-les-salaries-de-jlg_190729.html

Chantage payant pour les salariés de JLG

L'Expansion.com avec AFP- 17/07/2009 14:55:00

Les salariés de l'entreprise JLG de Tonneins qui avaient menacé de détruire des nacelles élévatrices produites par leur société, ont obtenu que leur indemnité de licenciement soit portée à 30.000 euros . Des bras de fer similaires se poursuivent chez Nortel et New Fabris.

Les salariés de l'entreprise JLG de Tonneins (Lot-et-Garonne), qui avaient menacé de détruire des nacelles élévatrices produites par leur société, ont obtenu "gain de cause" sur le montant des indemnités de licenciement.

"Notre proposition était une indemnité supra-légale de 30.000 euros pour les 53 personnes qui doivent être licenciées. Nous avons obtenu gain de cause", a indiqué vendredi Christian Amadio, le secrétaire du CE. Un accord a été signé avec la direction et un médiateur au cours d'une réunion qui s'est terminée dans la nuit de jeudi à vendredi.

Mercredi, pour faire pression sur la direction, des salariés avaient placé cinq nacelles, prêtes à être livrées, sur le parking de leur entreprise et les avaient entourées de "bouteilles de gaz" -vides selon les gendarmes- ainsi que de "palettes avec du produit inflammable", menaçant de "les faire sauter". La menace avait été levée jeudi soir après l'annonce de la réunion avec la direction.

Les salariés s'étaient mis en grève il y a trois semaines pour obtenir une meilleure prime "supra-légale" pour les employés devant être licenciés dans le cadre d'un plan social annoncé en avril et prévoyant la suppression de 53 des 163 emplois de cette entreprise rachetée par le groupe américain Oshkosh en 2007.

"C'est un peu dommage quand on voit tout ce qu'il a fallu faire pour en arriver à ce résultat. On aurait pu y arriver sans cette perte de temps et tout ce qui s'est passé. Heureusement, il ne s'est rien produit de grave", a commenté Christian Amadio au sujet du recours à la menace des bouteilles de gaz.

"Un chantage à la bonbonne de gaz, c'est pas ça qui permet d'arracher une prime et permet une reconversion", a jugé jeudi sur LCI le secrétaire d'Etat à l'Emploi Laurent Wauquiez, en ajoutant que menaces et chantage n'étaient "pas un élément du dialogue social acceptable".

D'autres chantages en cours

Chez le fabricant de pièces auto en liquidation judiciaire, New Fabris, où les 366 salariés menacent également de "faire sauter" leur usine, les discussions sont au point mort. Les salariés demandent à Renault et à Peugeot, les principaux clients de l'entreprise, d'aider au versement d'une prime de licenciement de 30.000 euros pour "bons et loyaux services". Une réunion entre les représentants syndicaux et la direction de Renault n'ont débouché jeudi sur aucun résultat tangible. Le constructeur se serait dit seulement prêt à racheter le stocks de pièces qui lui sont destinées pour 1,2 million d'euros, soit 3300 euros par salariés. Idem pour PSA. Conséquence, selon un représentant syndical, "l'ultimatum est maintenu au 31 juillet. Nous donnons 15 jours de délai à Renault et PSA pour remonter leurs propositions."

L'exemple des "Conti"

Le 21 avril 2009, les salariés de Continental ont saccagé la sous-préfecture de Compiègne pour protester contre la décision de justice qui confirmait la fermeture de l'usine de pneumatiques. Après plusieurs manifestations et des nouvelles menaces, les 1120 salariés licenciés ont obtenu 50.000 euros d'indemnités de départ, au lieu des 20.000 prévus initialement.

Concernant le conflit chez l'équipementier télécoms Nortel, à Châteaufort, le principe d'une sortie de crise semblait acquis jeudi soir, à l'issue d'une réunion avec le ministre de l'industrie Christian Estrozi. Les salariés, qui réclament 100.000 euros d'indemnités de départ pour 467 salariés licenciés, avaient menacé de faire exploser le site avec des bonbonnes de gaz. Ils les avaient finalement retirer mercredi, une fois "la courverture médiatique" obtenue. "Je pense qu'on va devoir revoir nos ambitions à la baisse. Chacun doit faire des concessions", a confié à l'AFP Farid Bazizi, représentant. De leur côté, les administrateurs proposaient initialement un montant global de 5 millions d'euros d'indemnités supra-légales, soit un peu plus de 10.000 euros par personne. Ils promettaient aussi un pourcentage sur des cessions à venir.


19-07-2009 om 22:14 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
17-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Shani Sadr
Klik op de afbeelding om de link te volgen Madammen in de gevangenis gooien daar houden wij niet van. Vooral madammen die denken het zwijgen opleggen omdat denkende madammen in sommige regimes niet mogen bestaan ...http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=18335

Iran: Alarm at violent arrest of women's rights activist Shadi Sadr

Posted: 17 July 2009

Arrest fuels fear that wave of arrests is intensifying

Amnesty International fears the wave of arrests of civil society activists in Iran is intensifying after the leading lawyer and women's human rights activist Shadi Sadr was violently arrested in Tehran this morning on her way to Friday prayers.

Shadi Sadr was walking with a group of women's rights activists along a busy road when unidentified plain-clothed men pulled her into a car. She lost her headscarf and coat in the ensuing struggle but managed briefly to escape. She was quickly recaptured and beaten with batons before being taken away in the car to an unknown location.

Amnesty International Middle East and North Africa Director Malcolm Smart said:

'This was an illegal, arbitrary and violent arrest in which no attempt was made by the authorities to show identification or provide any explanation for their action.

'This is the latest of a continuing series of high-profile arrests of Iranians - students, journalists, intellectuals, political and civil society activists - in the wake of protests over the disputed outcome of the presidential election.'

Amnesty International is calling for Shadi Sadr to be immediately and unconditionally released.

Ms Sadr is the defence lawyer of Shiva Nazar Ahari, a human rights defender and member of the Committee of Human Rights Reporters, who was arrested at her home in Tehran on 14 June, shortly after the presidential election. She is now believed to be held in Section 209 of Tehran's Evin Prison where Ms Sadr, her lawyer, had not been able to gain access to her.

Background
Shadi Sadr, lawyer and journalist, was the director of Raahi, a legal advice centre for women until it was closed down. She founded Zanan-e Iran (Women of Iran), the first website dedicated to the work of Iranian women's rights activists (www.raahi.org) and has written extensively about Iranian women and their legal rights.

She has represented activists and journalists, and several women sentenced to execution whose convictions were subsequently overturned. She is also involved in Women's Field (www.meydaan.com), a group of women's rights activists who have launched several campaigns to defend women's rights, including the "Stop Stoning Forever" Campaign.
17-07-2009 om 21:55 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een daguitstapje naar Teheran
een verslag van een dagje in Teheran zonder verdere commentaar :
http://www.guardian.co.uk/world/2009/jul/17/iran-crisis-friday-prayers

Iran crisis: Rafsanjani attacks regime

One of Iran's most powerful clerics, Hashemi Rafsanjani, attacked the Iranian government for its handling of the unrest that followed the disputed presidential elections. His sermon provoked more protests, followed by another crackdown. Follow how the day unfolded

Hashemi Rafsanjani

Hashemi Rafsanjani said Iran was in 'crisis' during his sermon in the prayer hall of Tehran University. Photograph: REUTERS TV/Reuters

10.05am:
Eyewitnesses say Tehran University, where the prayers are taking place, has been packed by regime supporters. But outside in Valie Asr and Enghelab Streets thousands of supporters of the opposition candidate Mir Hossein Mousavi have gathered.

Mobile phone networks near the university have apparently been blocked.

10.14am:
Rafsanjani is introduced by the organiser of the prayers, Reza Taghavi.

Taghavi says: "We have never said to the lecturer [Rafsanjani] what to say and we don't want to do that. But he should give a speech inside the regime's political frame.

"The imam of the Friday prayer should be a follower of the supreme leader in his speech" [a reference to Ayatollah Ali Khamenei's hardline speech].

10.17am:
Al-Jazeera English has taken the unusual step of reading out a translation of the speech from a liveblog version.

There is a Farsi version of Rafsanjani's sermon here.

10.24am:
Rafsanjani is not expected to make a radical speech. This cartoon, by Nikahang, shows him with prayer beads - a sign of indecision - wondering what to say. I will be mealy-mouthed, he repeats, according to translation by my colleague Saeed Kamili Dehghan.

Rafsanjani-cartoon

10.30am:
Rafsanjani criticises China's suppression of Uighur unrest. His comments are greeted with rebellious cries of "Down with China".

Saeed Kamali Dehghan, writes:

Following the Iranian protests, the government censored coverage of the unrest in China. State-run TV as well as the Islamic Republic News Agency (IRNA) did not refer to Uighur protesters as Muslims, but called them "hooligans".

10.41am:
Opposition supporters and their hardline rivals are chanting competing slogans at the service, according to AP.

Many pro-reform worshippers are wearing green clothing or have green prayer mats. Before the sermon, hardliners made traditional chants of "death to America", while opposition supporters countered with "death to Russia", a reference to the government's ties to Moscow.

10.42am:
Rafsanjani recalled a religious story once told to him by Ayatollah Khomeini. In it he said: "The legitimacy of the country comes from its people's consent."

Rafsanjani added: "We need to regain people's trust."

"We need to have an open society in which people can say what they want to say... We should not imprison people. Let them rejoin their families.

"We need sympathy for the people who are in mourning or have been injured."

(This version of the sermon is being translated by Saeed from Bahmanagha's blog, which is being written by a journalist in Tehran).

10.51am:
"Don't let our enemies laugh at us by putting people in prison," Rafsanjani said, according to a reliable source on Twitter. He was visibly upset when talking about the prisoners, the source said.

10.55am:
"We had the chance to become the best, but we let it slip," Rafsanjani said, according to another usually reliable source on Twitter.

"We should comfort those who have lost someone in their family during the riots. Those inside prisons should be released, those who are injured should be attended to," he added according to the source.

10.57am:
Rafsanjani has finished his sermon now, but more translations of what he said are filtering through.

The Bahmanagha blog quoted him saying: "Why should we offend our prominent clerics [in Qom]." This is a reference to Ahmadinejad's censorship of leading clerics.

11.03am:
The police fired teargas and used batons to disperse supporters of Mousavi outside Tehran University, a witness told Reuters.

There are still severe restrictions on the foreign press in Tehran.

11.19am:
The state news agency ILNA has released this photograph of the scenes outside the university today.

friday-prayers

11.24am:
A prominent women's activist, Shadi Sadr, was abducted on her way to the service, according to Women's Field, a website of women activists in Iran.

There's a picture of her here.

11.28am:
Mousavi supporters interrupted Rafsanjani's sermon by chanting "Freedom! Freedom!", according to al-Jazeera, and there were shouts of "death to the dictator" outside the university.

11.37am:
Video of scenes outside the university is starting to emerge. This film, which was apparently shot today and uploaded to CNN's iReport, shows many people making victory signs - a symbol of the opposition movement.

11.49am:
State-controlled Press TV has spun Rafsanjani's speech as a call for national unity.

Its report said:

"Today, we need unity more than ever. All must unite to stand against threats facing the country," Ayatollah Rafsanjani said, adding that the nation should make every effort to protect the achievements of the country.

The dignitary also said that a solution must be worked out to put an end to the recent political unrest in the country.

11.55am:
It was the most widely attended Friday prayers since the revolution with more than 1 million people gathering in the streets, according to a pro-Mousavi website, Ayande. This is impossible to verify.

12.02pm:
Rafsanjani abandoned his often neutral public stance, writes Saeed Kamali Dehghan.


He criticised the way the regime has dealt with the unrest. Rafsanjani said: "Today is a bitter day. People have lost their faith in the regime and their trust is damaged. It's necessary that we regain people's consent and their trust in the regime."

Significantly Rafsanjani criticised the arrest and detention of protesters, and he attacked the lack of freedom of expression. He expressed sympathy for the families of dead protesters. He is the most senior figure to express such a view.

He also stressed the importance of the "republic" in the Islamic Republic of Iran.

12.20pm:
More video has emerged, this time purporting to show chanting opposition supporters today. They are shouting support for Imam Hossein, a slogan that can also be taken as support for Mir Hossein Mousavi, according to Saeed.

An email from an Iranian student group has more on the chants today.

It says:


In Enqelab Square, thousands of people are chanting, "Iranians will die but will never bow down". Thousands of people in Enqelab Street are chanting, "Mojtaba (Ayatollah Khamenei's son) hope you die and never become leader", "Rafsanjani if you stay silent you are a traitor", "political prisoners must be freed", "death to dictator", "the martyrs have not died, the government has died", "we have not had martyrs to negotiate".

12.31pm:
Another eyewitness report on the protesters via email from Tehran.

It said: "Unlike the usual Friday prayers, there were lots of 'bad-hijab' women" [ie those not wearing tightly fitting hijab]. Many had green accessories such as prayer beads, shawls, wristbands and even green nail varnish."

The eyewitness also told the Guardian: "A girl was harrassed violently by basij militia in Valie Asr Square where she was pushed on the ground and was taken away."

12.45pm:
Mousavi was due to attend today's service, but there has been no confirmation that he turned up.

12.49pm:
There is a full translation of what Rafsanjani is purported to have said on the Revolution Road blog.

He closed by saying: "I hope this sermon will pave a way out of this current situation. A situation that can be considered a crisis."

12.57pm:
There have been more clashes between protesters and riot police, according to two more eyewitness accounts emailed to the Guardian.

One said:

Basij militia threw stones at people to disperse them. At least 20 have been arrested and many mobile phones have been confiscated because their users were filming the unrest.

Another said:

"One cleric, among the crowd, wore a green shawl over his shoulders. People applauded him."

1.17pm:
State TV usually shows live coverage of Friday prayers. Today this is what the five channels were showing, according to a blogpost from pedestrian.

 • a discussion on havij bastani (an Iranian dessert with carrots and ice cream)
  a 1986 Japanese cartoon
  an Indian movie
  an even cheesier Iranian movie
  a documentary on the Iran-Iraq war

Pedestrian describes the speech as "brilliant" but the post adds: "he's an old member himself, and he didn't even mention the government".

1.55pm:
The sermon was not an overt challenge to the regime, but it did graphically underline the divisions Rafansanji was warning about, writes the Guardian's Middle East editor, Ian Black.


Rasfanjani's calls to restore trust by releasing prisoners, freeing the media, using only legal means and by dialogue between opposition and the regime were couched in the language of legitimacy and justice.

"Don't let our enemies laugh at us by putting people in prison," the cleric urged. "We must search for unity to find a way out of our quandary."
Specific proposals had been laid before the expediency council (an advisory body to the supreme leader) he said — a reminder that he has a real role to play.

"His demands were in line with what the reformists want but he did not explicitly challenge the legitmacy of the Ahmadinejad government," concluded one veteran Iranian political analyst. "This was an effort to play the role of power-broker — the role that Khamenei should have played but did not."

Rafsanjani also stressed the importance of the "republic" in the Islamic Republic of Iran, a deliberate riposte to those hardliners who stand accused of planning an Islamic dictatorship. His references to Ayatollah Khomeni praised the late leader's positive attitude towards ordinary people — a clear invitation to make an unflattering comparison with Khamenei.

2.03pm:
Mousavi sat in the front row during Rafsanjani's speech, according Associated Press.

The state news agency ISNA has released this picture.

Mousavi-Friday-prayers Credit: Mehdi Ghasemi, ISNA

Mehdi Karoubi, another defeated candidate in the election, was also there.

2.17pm:
New footage has been posted to YouTube showing protesters shouting "Rafsanjani if you stay silent you are a traitor" and "Sohrab is not dead, the government is dead" - a reference to the killing of the protester Sohrab Aarbi.

2.30pm:
With intriguing timing, the lawyer for Hossein Rassam, the last British embassy detainee accused of acting against Iran's national security, says he could be released as early as this weekend, according to the FT.

2.34pm:
There are more than 60 videos and counting from today's protest alone on peive17's YouTube channel.

2.39pm:
Protesters also gathered outside the interior ministry chanting "coup government resign" and "Mahsouli [the interior minister] give us back our votes", according to another new video apparently from today.

2.53pm:
Despite efforts to censor Rafsanjani's speech, mobile phone footage of the entire sermon is now available on YouTube.

Here's an excerpt.

3.18pm:
A usually trustworthy source on Twitter says the security forces were "extremely violent" today. Karoubi was one of those attacked by basij, one update says citing Karoubi's website. Children were also hit, says another. These reports are impossible to verify at this stage.

3.36pm:
More on the alleged attack on Karoubi. His son gave this account according to the Iranian-American blog Niac Insight.

When my father was moving towards Tehran University, many people were behind him and were asking him to defend their rights by chanting slogans but suddenly the anti-riot police in front of him shot bullets in the air so Karoubi asked the people not go any further.

At this point they (riot police) put my father in a car to take him to the University but when he was getting out of the car, a group of plainclothes attacked and insulted him in such a way that his turban fell off. They started cursing and using very foul language.

The Farsi version is on Karoubi's website.

3.46pm:
This appears to show photographic proof that Karoubi was indeed roughed-up and that his turban was knocked off.

Karoubi-attacked Credit: Ali Djourabchi

3.57pm:
State-funded Press TV has an unusually candid write-up of today's events.

After a top Iranian cleric and official criticised the authorities for their handling of the country's disputed presidential election, defiant opposition supporters took to streets of Tehran.

Clashes erupted outside the Tehran University campus on Friday after Rafsanjani led the weekly prayers there.

Rafsanjani criticised the Guardian Council, the electoral watchdog, for failing to allay doubts about the outcome of the presidential election, which according to him, did not benefit anyone in Iran.

He also called for the release of those detained in the course of post-election events.

Following the prayers, thousands of supporters of opposition leader Mir Hossein Mousavi, who was defeated by the incumbent President Mahmoud Ahmadinejad, demonstrated at various locations around the Tehran University campus.

Riot police used tear gas to disperse the crowd, who spontaneously staged the demonstration in defiance of a ban on such gatherings.

4.05pm:
New photos have emerged claiming to show Zahra Rahnavard, Mousavi's wife, at today's protest.

4.25pm:
Amnesty has expressed alarm about the arrest of the women's rights activist Shadi Sadr.

It's press release says:


Shadi Sadr was walking with a group of women's rights activists along a busy road when unidentified plain-clothed men pulled her into a car. She lost her headscarf and coat in the ensuing struggle but managed briefly to escape. She was quickly recaptured and beaten with batons before being taken away in the car to an unknown location.

Amnesty International's Middle East and North Africa director Malcolm Smart said: "This was an illegal, arbitrary and violent arrest in which no attempt was made by the authorities to show identification or provide any explanation for their action.

"This is the latest of a continuing series of high-profile arrests of Iranians - students, journalists, intellectuals, political and civil society activists - in the wake of protests over the disputed outcome of the presidential election."

Amnesty International is calling for Shadi Sadr to be immediately and unconditionally released.

4.31pm:
Dozens more videos of today's protests are available at Tehran Bureau. I've never seen so many films come out on a single day during these protests. Peive17's YouTube channel now has 98 films from today and counting.

4.42pm:
One protester is shown trying to stem the blood from a crack on the head in a series of photographs that also show fires on the streets and teargas being used. The images are posted on the Revolutionary Road blog, which says they were taken today.

5.10pm:
Another translation of Rafsanjani's speech is available on Facebook. This is what happens when you put the text into the speech visualisation program Wordle.

Rafsanjani-wordle

(That's it for now. Thanks for your comments, please keep them coming).


17-07-2009 om 21:09 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
16-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.E. Wally adviseur van Joke Schauvliege?
Klik op de afbeelding om de link te volgen Er woedt in volle komkommertijd een hevige polemiek rond de competenties van een aantal Vlaamse excellenties. In tegenstelling tot de bedrijfswereld die men in de politiek toch vaak als ijkpunt neemt, doet men bij een regeringsvorming en de daaraan gekoppelde verdeling der postjes NIET aan competentiemanagement. Neen, een ingewikkeld kluwen van regionale vertegenwoordiging in de stijl van "ons Joke heeft zich suf geplakt in oost-Vlaanderen en alle pensenkermissen gedaan en elke nieuwe zonnebank en broodjeszaak plechtig ingehuldigd en dus veel stemmen gehaald en moet dus beloond worden. Of, Ai Brussel moet een minister hebben, hebben jullie daar soms geen Brusselaar van dienst. En dan duikt er iemand op die in 3 Brusselse café's een cervela en wat gratis karakollen heeft betaald en dus verkozen werd met een paar honderden stemmen en die vervolgens minister van onderwijs in zijn nek gekletst krijgt.
Onze ouwe maar spitse zeurkous Walter Zinzen pleegde daarover een zeer lezenswaardig stukje in De Standaard, je weet wel die gazet die ons Saskia van gisteren haar column heeft afgepakt omdat ze een affaire had met een gepensioneerd boerenleider.
http://www.standaard.be/Archief/Zoek/Index.aspx?trefwoord=walter%20zinzen


De Belgische ziekte

 • donderdag 16 juli 2009

 • Auteur:

PARTICRATIE HEERST IN ALLE GEWESTEN — Politici doen in België niet wat goed is voor de kiezer, maar wat goed is voor hun partij, schrijft WALTER ZINZEN. Dus wordt een lichtgewicht als Joke Schauvliege met een ministerpost beloond voor hard werk in dienst van haar CD&V en heeft SP.A liever een gehoorzame minister van Onderwijs zonder kennis van zaken dan een goede met een eigen mening.

Vaak wordt gezegd dat België niet één land is, maar slechts een samenvoeging van gewesten, die weinig tot niets (meer) met elkaar gemeen hebben. Wie dit denkt, vergist zich grondig. Het schouwspel dat we na 7 juni in zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel hebben meegemaakt, bewijst dat op zijn minst één Belgische ziekte onuitroeibaar voortwoekert omdat de patiënt niets doet om te genezen. Integendeel, hij doet er alles aan om de ziekte te bestendigen. Haar naam: particratie.

De verkiezingen en de daarop volgende vorming van de gewestregeringen hadden een feest van de democratie moeten zijn. In de plaats daarvan werden we vergast op een feest van het partijbelang, net zoals dat in het oude België altijd al het geval is geweest. Het is natuurlijk al begonnen met de lijstvorming. Met kandidaten die wel stemmen wilden behalen maar niet de bedoeling hadden hun mandaat op te nemen en dus hun kiezers een lange neus zetten, van Jean-Marie De Decker tot Yves Leterme. Het ging voort met de parlementen, die wel bijeenkwamen maar geen klap uitvoerden zolang er geen regeerakkoord was. Die regeerakkoorden zijn er nu, maar ze werden overal op dezelfde wijze goedgekeurd: door partijcongressen. Pas nadien konden de volksvertegenwoordigers een debatje houden, maar er werd braaf gestemd zoals dat door de partijen was bepaald.

Ook de regeringen worden in de drie gewesten op identieke wijze gevormd. Overal zijn het de partijvoorzitters, al dan niet gesteund door duistere figuren op de achtergrond, die de ministers benoemen.

Sterker: ook de fractievoorzitters worden aangewezen door de partijleiding. En nog sterker: over de voorzitters van de parlementen wordt, net zoals op federaal vlak, beslist tijdens de regeringsonderhandelingen. Kan men zich dat voorstellen, dat de voorzitter van de assemblee die de regering moet controleren, door de regering zelf wordt aangesteld? Jan Peumans mag dan roepen dat hij ervoor zal zorgen dat het parlement de ministers op de huid zal zitten, feit blijft dat hij zijn nieuwe functie als compensatie heeft gekregen omdat hij uit de regeringsboot is gevallen. Peumans is niet gekozen door zijn collega's-volksvertegenwoordigers maar door de leiding van de N-VA. Zoals Patrick Dewael tot kamervoorzitter benoemd is door de Open VLD omdat hij niet kon aanblijven als federaal minister. Maar het kan nóg erger: het bureau van het Vlaams parlement is uitgebreid om er zeker van te zijn dat de oppositie er altijd in de minderheid blijft. Kan het particratischer?

Verbazend toch hoe degenen, die om het hardst roepen dat het Belgisch niveau niet meer functioneert, de lelijkste van alle Belgische ziektes, de politisering, koesteren om de eigen machtspositie te consolideren. Verbazend ook hoe media en publieke opinie zowel in het noorden als in het zuiden des lands dit alles volstrekt normaal schijnen te vinden. Maar het meest verbazende is dat de parlementsleden zelf volstrekt kritiekloos de richtlijnen van hun partijhoofdkwartieren volgen. Enfin, verbazend is het alleen maar op het eerste gezicht. Want wat kun je anders verwachten van een parlement dat volgepropt is met opvolgers en dus met lieden die niet de kiezer maar hun partijvoorzitter de hielen moeten likken?

Wat een prachtige kans hebben ze niet gemist om zich als ware democraten te gedragen! Nu er in het Vlaams parlement weer een echte oppositie is, hadden de parlementairen dààr toch een voorzitter kunnen zoeken, mevrouw Vanderpoorten bijvoorbeeld? In échte democratieën zoals bij onze noorder- en oosterburen is het niet ongewoon dat iemand van de oppositie de volksvertegenwoordiging voorzit. De kans op manipulatie door de regering is dan uiteraard veel kleiner. Dat is dan ook precies de reden waarom zo'n constructie ondenkbaar is in België, in Vlaanderen, in Wallonië, in Brussel.

Ook wat de benoeming van de ministers betreft laten de gekozenen van het soevereine volk het volledig afweten. Waarom organiseren ze geen hoorzittingen, naar Amerikaans voorbeeld, om de kandidaat-ministers vakkundig op de rooster te leggen en pas nadien hun instemming met de benoeming te betuigen? Het zou de kwaliteit van onze regeerders ten goede komen. We mogen tenminste aannemen dat een toekomstig minister van Cultuur, die op de vraag of ze wel eens een boek leest, antwoordt dat ze twee kindjes heeft (in Terzake), wellicht niet de meest geschikte bekleder voor dit ambt is? En misschien kunnen échte parlementariërs haar er ook eens op wijzen dat een ministerportefeuille geen 'beloning' is, maar een opdracht om 'hard te werken', en wel ten dienste van de gemeenschap en niet van de partij? Misschien is er zelfs een intellectueel te vinden (Frank Vandenbroucke?) die haar erop wijst dat het woord 'minister' dienaar betekent? Ik ben toch niet de enige die een klamme hand rond zijn hart voelt als hij dit lichtgewicht hoort kakelen?

Maar neen, de parlementsleden zwijgen en aanvaarden de benoemingen die hun voorzitter uit de hoge hoed heeft getoverd. Niet de bekwaamheid telt, zelfs niet het behaalde aantal stemmen, maar de hondse trouw aan de partijtop, verkeerdelijk loyaliteit genoemd. Één van die parlementsleden heeft het onbeschaamd maar openhartig geformuleerd, toen hem de vraag werd gesteld of Frank Vandenbroucke al dan niet minister moest blijven. De rijzende ster van de SP.A, ene John Crombez uit Oostende, zei er toen dit van: 'Caroline Gennez zal voor de ploeg gaan die het best is voor de partij. Als het het beste is voor de partij zonder Frank, dan is dat zo.'

Het beste voor de partij! Als Caroline Gennez denkt dat op onderwijs iemand moet zitten die daar totaal geen verstand van heeft omdat zulks goed is voor de partij, dan is dat zo. Of het ook goed is voor het onderwijs: dat zal de heer Crombez worst wezen. Het is kennelijk ook worst voor alle andere politici, tot welke partij ze ook behoren, want enig woord van kritiek is niet vernomen. Ook niet in Wallonië of Brussel. Want België is als de Drievuldigheid: één land en drie gewesten. En allemaal in hetzelfde bedje ziek.

Walter Zinzen is oud-VRT-journalist.


Kan je Walter betrappen op een ongerijmdheid in zijn betoog? Wij vonden er in elk geval geen. Wij willen het prille ministergeluk van Joke Schauvliege of Pascal Smet niet verstoren mpaar hun benoeming is op zijn minst niet erg competentiegericht gebeurd. Dat is toch het minste wat je kan zeggen. Indien de slager om de hoek met de zelfde criteria als deze gebruikt voor de benoeming van de minister van onderwijs en/of Cultuur een gast zou aannemen dan had die nieuweling na twee weken geen enkele vinger meer en zou onze keurslager terug alleen mogen uitbenen.


Ook het orakel van Vlaanderen, Mark Reynebau, maakt zich boos en beweert dat de koningin meer van Cultuur afweet dan de bevoegde minister Joke Schauvliege dat simpatieke Oostvlaamse tsjeefje. Zou onze schouwvlieg trouwens onze mooiie Saskia kennen?
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=H82CMITJ&word=joke+minister

Joke wordt minister

 • donderdag 16 juli 2009

 • Auteur:
 • Het was van meet af aan aangekondigd dat Schauvliege (tweede van links, tussen haar collega's Vlaamse ministers) als neofiet 'een juniordepartement' zou krijgen. rtr
 • Joke wordt minister

Het was van meet af aan aangekondigd dat Schauvliege (tweede van links, tussen haar collega's Vlaamse ministers) als neofiet 'een juniordepartement' zou krijgen. rtr

DE STANDAARD ANALYSE — Het lijdt geen twijfel dat koningin Paola meer afweet over de Vlaamse cultuur dan de kakelverse Vlaamse minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V). Zo bezocht Paola gisteren nog de tentoonstelling Against the Day van Luc Tuymans. Dat zegt, helaas, meer over de nieuwe minister dan over de koningin.

Het zou de koningin daarom nog niet tot een geschikte minister van Cultuur maken, zoals het ook niet nodig is om daarvoor zelf kunstenaar te zijn - of het zou om een levenskunstenaar als de vorige titularis Bert Anciaux (SP.A) moeten gaan. Want het departement cultuur omvat veel meer dan alleen de kunsten.

Dat Schauvliege nu die minister is, zegt dan weer minder over haar dan over de nieuwe Vlaamse coalitie. Het is tekenend dat die het nodig vond om twee 'witte konijnen' als nieuwe ministers uit haar hoge hoed te toveren, om via hen bijzondere competenties in de regering te brengen, terwijl ze dat voor cultuur allerminst noodzakelijk achtten.

Cultuur was al amper een thema in de verkiezingscampagne en het is dat al even weinig in het regeerakkoord. Wat daarin over cultuur terug te vinden is, bestaat uit ditjes en datjes zonder enige visie.

Dat die erg technocratische tekst een opvallend accent legt op het erfgoed of uitpakt met een verrassend detail als de samenwerking met biculturele instellingen in Brussel, is dan ook louter toeval.

Schauvliege zal dus vooral teren op Anciaux' erfenis. Van haar wordt weinig meer verwacht dan dat ze op de winkel let.

Die cultuurpolitieke armoede past volkomen bij de grote inspiratiebron van minister-president Kris Peeters (CD&V) voor dit regeerakkoord: 'Vlaanderen in Actie' en het daaruit gedestilleerde Pact 2020. In deze al even technocratische lijst van beleidsprioriteiten - het zijn er nochtans twintig in totaal - komt het woord 'cultuur' niet eens voor, behalve in een combinatie als 'ondernemerscultuur'.

Omdat het haar aan een beleidsvisie ontbreekt, schrok de nieuwe meerderheid er bij de verdeling van de portefeuilles al evenmin voor terug om de culturele bevoegdheden over ten minste vier excellenties te spreiden. Ze eist wel 'homogene bevoegdheidspakketten' ten aanzien van de federale overheid, maar intern hoeft dat kennelijk niet zo nodig.

Dat gebrek aan culturele bezieling valt des te meer op omdat diezelfde meerderheid, zeker de nationalistische fractie daarin, nooit ophoudt om de culturele identiteit als de diepe bestaansreden van de Vlaamse autonomie en van de Vlaamse politieke instellingen voor te stellen.

Het is dan ook weinig vruchtbaar om Joke Schauvliege nu te willen onderwerpen aan een examen over haar culturele competentie. Ze schijnt er niet onder gebukt te gaan dat haar kennis en ervaring ter zake gering zijn. Het belette haar alvast niet om de portefeuille van Cultuur te aanvaarden.

Toch behoort ze allerminst tot de kansengroepen, wier cultuurarmoede de overheid zoveel zorgen heet te baren. Zo leert haar geval dat hoger onderwijs gevolgd hebben en flink verdienen in Vlaanderen al evenmin garant staat voor een intensief cultuurleven.

Ze heeft 'geen tijd' voor cultuur, zegt ze, wat in feite betekent dat ze er nooit een prioriteit van wilde maken. Dat ze cultuur daarmee eigenlijk als een luxe bestempelt, kan in tijden van besparingen geen geruststellende conclusie zijn. Dat ze in haar dagelijkse beleid erg afhankelijk dreigt te worden van adviseurs of drukkingsgroepen allerlei, is dat al evenmin.

Ze werd minister om geen andere reden dan omdat ze - zo herhaalt ze zelf voordurend - recht had op 'een beloning'. En omdat CD&V iemand wil profileren in een regio, de Gentse, waar de partij nog altijd zwak scoort. Het was van meet af aan aangekondigd dat Schauvliege als neofiet 'een juniordepartement' zou krijgen. Dat maakte eigenlijk al meteen duidelijk hoe de Vlaamse meerderheid denkt over cultuur.

Marc Reynebeau is redacteur bij deze krant.

Voilà, we hebben weer zelf niet te veel moeten nadenken want anderen hadden het al vroeger en vooral beter gedaan. Wij betreuren het, net als vele anderen, dat ons Frankske VDB minister van onderwijs-af uit de boot is gevallen. We hebben ons ook niet altijd netjes gedragen wanneer het over hem ging maar je hebt hier weinig of nooit kritiek gelezen op zijn onderwijsbeleid. Of Pascalleke Karakol onze zwijgzaamheid zal verdienen betwijfelen we ten sterkste en de culturele schouwvlieg willen we enkel tijdelijk ontzien in het kader van de positieve discriminatie tov van vrouwen. En jullie moeten zich weinig illusies maken die tijdelijke wapenstilstand is zeer broos
Indien haar eerste beleidsdaad niet meteen een Vlaamse prijs ter waarde van ettelijke duizenden Euro's is die wordt toegekend aan een jeugdig Vlaams talent nl  Saskia De Coster dan villen we haar alle dagen en voeden we haar aan onze vleesetende cavia's. Maar we geven haar nog enig respijt want ze komt uit Ertvelde en daar leeft nog zo een Vlaamse cultureel ambassadeur nl Eddy Wally en die kan haar zeker helpen om haar zware taak te verlichten!

16-07-2009 om 23:21 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
15-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Saskia De Coster, de Bambi van Vlaanderen!
Wow, we kunnen hier pure horrorverhalen schrijven over griepvirussen die honderdduizenden reizigers van De Lijn om zeep helpen maar heeft dat zin? Neen. Wat wij echter wel zinvol vinden is zwakke dames en amechtige freules ter hulp te snellen op onze witte hengst. En aan wie hadden we dan gedacht? Paola, la dolce of Madam Van Rompuy? We zien geen van de drie hoge prijzen halen op e-bay voor hun foto à la Madame la Présidente, Carla Sarkozy. Alhoewel, je zou verbaasd staan hoeveel zieke geesten er rondlopen op deze kluit.
Wij springen in de bres, op de barricaden voor een klein bang wezentje met een hoge aaibaarheidsfactor en een nog groter schrijverstalent dat het helemaal niet moet hebben van pin-upfoto's alhoewel ze d'r leuk uitziet taraboem Saskia De Coster. Saskia who?
Voor de talrijke ongeletterden onder onze talrijke lezers eerst een spoedcursusje Vlaemsche Cultuur met grote K op de Wiki over het bange jonge hondje met trieste reeënoogjes, De Bambi van Vlaanderen :


Saskia De Coster

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

(Doorverwezen vanaf Saskia de Coster)
Ga naar: navigatie, zoeken
© Standaard Uitgeverij

Saskia De Coster (1976) is een Vlaams auteur.Biografie

Saskia De Coster is geboren in de winter van 1976. Ze was al op erg jonge leeftijd actief bezig met schrijven. In 1989 leverde haar dat de titel op van nationaal laureaat in de Junior Journalist wedstrijd op. Op haar achttiende ging De Coster naar Leuven om aan de K.U.Leuven Germaanse Talen te studeren (1994-1998). Ze rondde de studie succesvol af in 1998, om onmiddellijk opnieuw te beginnen aan een master in de literatuurwetenschap.(1998-1999)

Werk


Saskia De Coster ism Arno Geens, Oversteektechnieken voor huisdieren, Hasselt, 2007, Groene Boulevard ter hoogte van de Bampslaan

De Coster debuteerde in 2000 met Onder elkaar, een duister verhaal over de desintegratie van een ongewone familie, nog verschenen in het Nieuw Wereldtijdschrift (bestaat inmiddels niet meer). Ondertussen laat De Coster, die ook actief is als beeldend kunstenaar (ze stelde eerder al schilderijen en installaties tentoon) en videaste, zich opmerken met eigenzinnige stukken in de boekenbijlage van De Morgen.

In 2002 volgde Saskia De Costers echte romandebuut met de novelle Vrije val. In 2002 wordt De Coster door de redactie van Brakke Hond geselecteerd voor Mooie jonge honden, nieuw Vlaams literair talent.

Naast romans schrijft ze ook columns (onder andere voor De Morgen en Big Deal, voorheen De Standaard). Ze houdt zich ook bezig met videokunst (met werk in Z33 te Hasselt) en het schrijven voor theater (toneelgezelschap Crew) en voorziet muzikanten als Daan Stuyven en Dez Mona van lyrics. Ze is ook kernredactielid van het literaire tijdschrift DWB (Dietsche Warande & Belfort).

Saskia De Coster werkt geregeld samen met beeldende kunstenaars, onder andere met Arno Geens voor de kunstzinnige inrichting van een zebrapad aan de Groene Boulevard ter hoogte van de Bampslaan te Hasselt, 2007. Het ontwerp heet Oversteekplaats voor huisdieren en bevat de volgende inktzwarte tekst op de zes evenwijdige witte velden van het zebrapad: "Tot wij weg zijn.", "Snuif iedere lijn.", "Blijf altijd bij mij.", "Niet te snel diertje.", "Ook deze lijn." en "Volg diertje verder." Haar ontwerp kadert in een eind 2007 plaatsgrijpend Hasselts kunstproject crossovercrosswalk.

Publicaties

 • Vrije Val (2002, Bert Bakker)
 • Jeuk (2004, Bert Bakker)
 • Eeuwige Roem (2006, Prometheus)
 • Held (2007, Prometheus)

Onderscheidingen

De auteur behaalde de Interuniversitaire Literaire Prijs aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Affaire Devisch

Op 20 september 2008 publiceerde de De Standaard een lezersbrief van oud-Boerenbondvoorzitter Noël Devisch, waarin kritiek wordt geuit op een stuk van huidig voorzitter Piet Vanthemsche over de productie en consumptie van vlees. Achteraf bleek echter dat Devisch de brief nooit geschreven had, maar dat deze afkomstig was van De Coster, wat ze later bekende. De schrijfster zal zich voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor het gebruik van een valse naam. De Standaard zegde de samenwerking met De Coster, die een maandelijkse column schreef, op.[1][2]
Voilà, jullie kunnen nu rustig een wandelingetje maken in de buurt van de Brusselse Dansaertstraat zonder te moeten beven wanneer een AB-import Vlaming in Margiela-outfit je aanspreekt...je sist "Sasssssskia De Cosssssssster heeft een affaire met Devisssssssssssssschhhhhhhhhhhhhhhh" en je komt zo in de innercircle van het Archiducvolkje.
Verder zien we geen enkel verband tussen de schrijfster en het hier beschreven milieu maar dat heeft dus geen belang.
Wij appreciëren Saskia en zetten haar op een "pied de stal of stalvoet" omwille van haar zwoele blikken maar dat is onze machokant en omwille van de verrijking van onze nederlandse taal door de ontdekking van  o.a het prachtige woord : "KAKMATAND"

We citeren vrijelijk en zonder schroom uit haar site : http://www.saskiadecoster.com/result_titel.asp?Id=14


De ongelukkigste tanden ter wereld
"Ik ben een ongelukkige tand. Ik heb niets wat mijn kroontje begeert."

Maak kennis met Carrie Mein-Tanplaque, een 31-jarige 'kakmatand' uit Bekkegem, die tandarts een vies woord vindt en wier echtgenoot Larry in de prothesesector zit ('wat dat is weet ik niet, maar het eten komt met scheppen binnen'). Op een kwade dag besluit Larry dat zijn leven meer vulling nodig heeft. Carrie hapt toe, nadat ze zijn overeengekomen dat hij haar elke avond zal flossen. Carrie's lesbische tandenborstel Machteld heeft de aanstaande moeder een mondspoeling aangepraat. Dat ontspoort volledig. De brug stort in. Carrie wordt meegespoeld en belandt uiteindelijk in de goot van jetset-shrink Kate Smos. Het begin van een nieuw leven voor Carrie, of wordt het een tochtje door de riool?

Alle vragen, ideeën en fluoroplossingen voor en over het verhaal dat niet verteld raakt kan je mailen naar deongelukkigstetanden@gmail.com


en we zijn, of liever, waren, onvoorwaardelijke fans van haar column in De Standaard MAAR MAAR MAAR een droeve mare bereikte ons vandaag omdat ons luie oog niet eerder dit onheilsbericht had gelezen waarvoor onze excuses aan madam Saskia:
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=N92BNHIS

Saskia De Coster schreef vals opiniestuk

 • dinsdag 23 juni 2009

 • Auteur: (lb)

BRUSSEL - Schrijfster Saskia De Coster riskeert vervolging omdat zij een valse naam gebruikte in een opiniestuk.

Op 18 september 2008 publiceerde De Standaard een opiniestuk van de voorzitter van de Boerenbond, Piet Vanthemsche, waarin hij de consumptie en productie van vlees verdedigde. Twee dagen later verscheen er in dezelfde krant een lezersbrief waarin Vanthemsche eens goed de mantel werd uitgeveegd. Het stuk was ondertekend met de naam Noël Devisch, de voorganger van Vanthemsche bij de Boerenbond.

Heel snel bleek dat Noël Devisch nooit een reactie op het opiniestuk van Vanthemsche heeft geschreven. De Boerenbond reageerde verontwaardigd en De Standaard sloot zich aan bij dit protest. Voorzitter Piet Vanthemsche diende klacht in bij het Brusselse parket.

Het onderzoek bracht aan het licht dat de bewuste brief bij wijze van 'grap' via e-mail was verstuurd door Saskia De Coster. 'Zodra we hiervan op de hoogte waren, heb ik meteen de samenwerking met de schrijfster stopgezet', stelt algemeen hoofdredacteur Peter Vandermeersch. De Coster schreef een maandelijkse column voor De Standaard.

Het Brusselse parket zal vandaag aan de raadkamer vragen om De Coster door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Als dat gebeurt, riskeert ze een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en een geldboete die kan oplopen tot 1.650 euro.

Het parket meldde dat De Coster een medewerkster is van Groen, maar de partij spreekt dat tegen. Wel zou ze gebruik gemaakt hebben van de computer van haar vriendin, de Groenwoordvoerster Inge Jooris. De partij distantieert zich van de lezersbrief. (lb)Ok, ze heeft misschien een bizarre kijk op het begrip grap maar daar scoort ze bij ons goeie punten mee alhoewel we niet meteen de pointe inzien.
oie schrijft er nu een lezersbrief onder de naam Devisch als je De Coster heet? En erger, wie doet zoiets vanop de computer van "Groen" de pastoorspartij bij uitstek? Kijk maar naar de tsjevenreactie "de partij distancieert zich van de lezersbrief" bweikes, ik moet dringend mijn muis spoelen met wijwater.
Wat ons nog meer ergert en ons onbedaarlijke anale jeuk bezorgt is de reactie, broodroof genaamd, van peter vandermeersch, hier met kleine letters geschreven, netjes in perfecte harmonie met zijn geest.
Waarschijnlijk kon die niet anders nadat hij een paar razende foontjes had ontvangen van die fijngemanierde BB'ers die nog steeds het omfloerste taalgebruik in ere houden die de talrijke Vlaamse boerenfilms en "Verbrande Brug" hun Oscarnominaties hebben gekost.
Maar dan nog. Saskia's columns waren steengoed, vernieuwend en zeer fraai geschreven en hop buiten voor een (niet erg slim, inderdaad) grapje.
Het meiske excuseert zich dan nog, betaalt een schadevergoeding aan Devisch waar we toch de vraag willen bij stellen wat doet zo een boerenleider met het zuurverdiende spaarvarkentje van een jong beginnend schrijfster? Aan een goed doel schenken, overschrijven naar het boekenfonds of de cliniclowns laten lachen of.... in zijn eigen zak steken ondanks de excuses?????? Noël, wij eisen transparantie! Noël, toon je boerenverstand en geef Saskia haar sollen terug!
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090714_024

Saskia De Coster naar correctionele rechtbank

 • dinsdag 14 juli 2009
 • Bron: belga
 • Auteur: hrt
Saskia De Coster naar correctionele rechtbank

Saskia De Coster naar correctionele rechtbank

belga

Schrijfster Saskia De Coster zal zich voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor het gebruik van een valse naam. Dat heeft de Brusselse raadkamer beslist. De auteur van "Eeuwige Roem" en "Jeuk" had op 20 september 2008 een lezersbrief gestuurd naar de krant De Standaard waarin ze kritiek uitte op Boerenbond-voorzitter Piet Vanthemsche. Ze ondertekende de brief met de naam van Noël Devisch, ere-voorzitter van de Boerenbond en voorganger van Vanthemsche.

Piet Vanthemsche publiceerde op 18 september 2008 een opiniestuk in De Standaard waarin hij de consumptie en productie van vlees verdedigde. Twee dagen later verscheen er in de krant een lezersbrief waarin Vanthemsche verweten werd dubbelzinnig te zijn en voorwendselen te gebruiken om de vleesindustrie te verdedigen. De brief was ondertekend met de naam Noël Devisch, de voorganger van Vanthemsche aan het hoofd van de Boerenbond en de auteur verwees ook naar zijn verleden bij de Boerenbond.

Het stuk zorgde voor ophef binnen de Boerenbond, waar men contact nam met Noël Devisch. Die bleek in het buitenland te verblijven, had het stuk van Vanthemsche niet gelezen en had er ook nooit een antwoord op geschreven. De Boerenbond liet daarop in De Standaard een rechtzetting publiceren en Devisch diende een klacht in bij het Brusselse gerecht.

Onderzoek wees uit dat de brief van de hand was van schrijfster Saskia De Coster. De auteur, die ook columns schreef voor De Standaard, had op naam van Noël Devisch een gmail-adres aangemaakt en dat gebruikt om het opiniestuk te versturen. De schrijfster bekende maar zei dat de hele zaak als grap was bedoeld. Er zou ook geen verband zijn met de partij Groen!, ook al was de mail verstuurd vanop de laptop van de vriendin van Saskia De Coster, op dat moment de woordvoerster van de partij, en vanop het partijbureau.

Voor de raadkamer vroeg de auteur de gunst van de opschorting maar de raadkamer is daar niet op ingegaan.


"De auteur" vanaf hier genaamd Saskia, geniet ons volste vertrouwen want iemand die zo naïef is te geloven dat er een opschorting komt bij de raadkamer na het geven van excuses en het betalen van schadevergoeding in een conflict met de Boerenbond die is toch erg wereldvreemd en dus kunstenaar. Dat kan geen echte Vlaamse auteur zijn maar enkel een beloftevol beginneling uit Oezbekistan of Kirgizië. Wie in Vlaanderen de Boerenbond zelfs nog maar durft zonder tussen -n te schrijven is morsdood. Het wildplassen tegen de boerentoren wordt trouwens 33x zwaarder bestraft dan het kathedraalzeiken en belastingsontduiking. Test het maar eens uit!

Liefste Saskia, Kitokojungle steunt je door dik en dun want ze hebben onze zaterdagse lievelingscolumn afgepakt en dat pikken we niet. Sta ons toe onze duizenden lezers dringend te verzoeken spandoeken te maken om massaal te komen betogen op de dag dat je proces begint. Wij zullen er voor zorgen dat we de vroegere boerenbetogingen zullen doen vergeten door nog veel meer vernielingen aan te richten in het centrum van Brussel en andere Vlaamse steden!


SASKIA VRIJ, SASKIA BLIJ!


namens K. Fabiola, Vlaams sprookjesauteur en R. Siffredi, buitenlands acteur


15-07-2009 om 23:16 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
14-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.een nieuwe surrealistische beweging in Belgistan : FEDASIL
en hoe zou het intussen zitten met de meest daadkrachtige regering die onze gewesten bestuurt sinds de periode der vadsige koningen? De opperlethargicus schrijft nog steeds haiku's vernemen we want voor de rest draait hij met zijn knokige vingers en we blijven bewust beleefd.
Een van de meest heikele dossiers is nog steeds de kwestie der illegale migranten...
En in plaats van stilaan opgelost te geraken wordt het probleem nog erger en erger...we bezorgen onze buitenlandse lezertjes een paar minuten surrealistisme uit Belgistan. Ga even zitten, we beginnen er aan en zet jullie 3D-brilleke maar op....

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/928706/2009/07/14/Fedasil-begrijpt-niks-van-eigen-minister.dhtml

Fedasil begrijpt niks van eigen minister

Een nieuwe clash tussen asielagentschap Fedasil en voogdijminister Marie Arena (PS) tekent zich af.
Dit is een aanfluiting van de rechtsstaat
Pieter De Gryse (Vluchtelingenwerk Vlaanderen)
De dispatching van Fedasil, het federale agentschap voor de opvang van asielzoekers, heeft gisterenmiddag de deuren heropend. Later op de dag bleek echter dat de dienst de instructies van de minister verkeerd begrepen heeft. Als er in de overvolle opvang ergens een plek vrij komt, dan mogen nieuwkomers onthaald worden. De anderen dient te worden gemeld dat de herberg vol is en dat ze het recht hebben om naar de rechter te trekken.

'Elke dag deurwaarders'
'Het kabinet-Arena mag nu zelf maar eens uitleggen hoe we dit in godsnaam moeten organiseren', zo reageerde Fedasilwoordvoerster Mieke Candaele met nauwelijks verholen woede. 'We mogen dus de facto alleen mensen opvangen die ons via de rechter hebben laten veroordelen, wat in de praktijk betekent dat hier elke dag deurwaarders aan de deur zullen staan.'

Pro memorie: vorige week woensdag sloot de dispatching van Fedasil de deuren, omdat er maar geen oplossing kwam voor het gebrek aan opvangplaatsen in de reguliere centra. Vluchtelingenwerk Vlaanderen toog daarop twee keer naar de rechter, die in spoedprocedure een dwangsom van 500 euro per dag en per asielzoeker zonder opvang oplegde, in totaal voor 68 asielzoekers die vruchteloos bij Fedasil aanklopten. "We zijn weer open", zucht Candaele, "maar het probleem is niet veranderd. Wij hebben vandaag 108 nieuwkomers ontvangen en vanavond zullen er weer meer dan 700 mensen in Brussel op hotel zitten."

Dwangsommen
De dispatching moest wel opnieuw aan de slag, omdat voogdijminister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena (PS) daar vrijdag de opdracht toe gaf. "We krijgen bovendien niet de toelating om verdere dwangsommen te betalen, wat een verdere actie onmogelijk maakt", aldus Candaele.

Maar tegen het eind van de dag bleek er een huizenhoog misverstand tussen de minister en haar administratie te bestaan. De bedoeling is niet dat er opnieuw voor iedereen een plek gezocht wordt. "De nota van de minister is blijkbaar verkeerd begrepen door Fedasil", zegt Herlinde Martens, woordvoerster van Arena. "Voor asielzoekers die zich aanbieden moet eerst gekeken worden of er plaats is in de gewone opvang, dan of er plek is in de noodopvang of bij de partners. En als dat nog niet lukt, moet Fedasil kijken of er in de hotels die momenteel geboekt zijn ergens iemand vertrekt, want er is daar ook een beetje uitstroom. De mensen die dan nog overblijven, moeten ze vertellen dat er jammer genoeg geen opvang is, maar dat ze klacht kunnen indienen bij de arbeidsrechtbank."

Bijkomende plaatsen
In de praktijk betekent dat dat slechts enkele nieuwelingen onderdak krijgen. Er wordt gewerkt aan bijkomende plaatsen, in leegstaande panden van de Regie der Gebouwen en in de kazerne van Florenne, maar die zijn er nog niet. In totaal zou dat om zo'n 250 à 300 plaatsen gaan, al wil het kabinet-Arena daar nu nog geen cijfers op plakken. Vandaag vergadert een werkgroep met vertegenwoordigers van de regie en van Defensie daar opnieuw over. Nadien moeten mensen van Fedasil nog ter plekke gaan bekijken voor hoeveel mensen er exact plaats is.

Directeur Pieter De Gryse van Vluchtelingenwerk Vlaanderen begrijpt er niets meer van. "Vrijdag is met veel tamtam de heropening van de dispatching aangekondigd en nu dit weer. Dit is een aanfluiting van de rechtsstaat. Er is een duidelijke lijn in de rechtspraak van vorige week: tot twee keer toe zegt de rechter dat het onwettig is dat die mensen geen opvang wordt geboden, waarop de minister nu dus stelt dat ze weigert dat als algemeen beleid toe te passen. Iedereen moet maar naar de rechtbank stappen."

De Gryse weet niet waar de minister op aanstuurt. "Wellicht is er nog een discussie aan de gang tussen Fedasil en haar kabinet, en misschien gaat de dispatching toch weer volledig open, maar ondertussen worden we wel heel erg moe van dat voortdurende gepingpong." Of Vluchtelingenwerk nu opnieuw naar de rechter stapt, kon De Gryse nog niet zeggen. "Daar beraden we ons morgen (vandaag, KJ) verder over."

Tenten
Eerder op de dag had Rode Kruis Vlaanderen aangekondigd dat het de noodopvang in tenten die het vorige week had georganiseerd vandaag opheft. De bedoeling daarvan was om te zorgen dat de zwakste groepen, gezinnen met kinderen, niet op straat zouden belanden. Het nieuwe conflict tussen minister Arena en Fedasil maakt de mogelijkheid reëel dat die situatie zich opnieuw voordoet. Het Rode Kruis bekijkt vandaag hoe ze op dat nieuws zal reageren.

In de marge van het regularisatiedebat bleek gisteren ook dat onbekenden zondagnacht zes ramen van de Leuvense vestiging van Groep S hebben ingegooid. 'Ontruiming niet vergeten! Alle grenzen neer!', stond op de muren. Vorige week werd een driehonderdtal sans-papiers die een Brussels pand van het sociale secretariaat bezet hadden door de politie op straat gezet, na een verzoek in die zin van Groep S in kort geding. (Kris Jacobs)en wat zegt Fedasil zelf nu eigenlijk? We zochten het voor jullie even op/

U bent hier: Home Actueel Nieuws

Sluiting Dispatching voor nieuwe asielzoekers

(08.07.2009) Fedasil heeft vandaag beslist om geen nieuwe opvangplaatsen toe te wijzen aan nieuwkomers. Deze uitzonderlijke maatregel volgt op het ontbreken van oplossingen om het tekort aan opvangplaatsen in het netwerk van Fedasil en zijn partners aan te pakken.


Het opvangnetwerk voor asielzoekers en andere categorieën van vreemdelingen die recht hebben op opvang (in opvangcentra of individuele woningen) kent nog altijd een kritieke overbezetting.

Fedasil kan vandaag zijn missie, zoals voorzien door de ‘opvangwet’ van 12 januari 2007, niet meer uitvoeren en moet naar nieuwe noodmaatregelen grijpen. Vanaf vandaag, woensdag 8 juli, heeft het agentschap beslist om geen nieuwe asielzoekers, die zich aan zijn dienst Dispatching aanbieden, meer op te vangen.

De activiteiten van Fedasil op het vlak van opvang zullen zich beperken tot het verder opvangen van personen die in het netwerk verblijven (inbegrepen de overbezetting in de federale centra), tot het geleidelijjk aan transferen van de personen die in hotels verblijven naar het reguliere opvangnetwerk, en tot het zoeken naar nieuwe alternatieven waarvan de uitwerking zal afhangen van de toegekende middelen.

Fedasil stelt zich hierbij bloot aan veel kritiek, maar door het ontbreken van andere noodmaatregelen, is het de enige leefbare optie voor de organisatie. De voogdijminister Marie Arena werd hierover geïnformeerd.

► Context
Sinds meerdere maanden stellen we enerzijds een verhoging van het aantal asielaanvragen in België vast (en dus een grotere instroom in het opvangnetwerk) en anderzijds een verlenging van de verblijfstermijn in de opvangstructuren (en dus een lagere uitstroom in het netwerk). Momenteel worden meer dan 16.500 personen opgevangen terwijl er een structurele capaciteit is van 16.441 plaatsen, een bezettingsgraad dus van bijna 103% (cijfers van 29/05/2009).

Fedasil heeft verschillende noodmaatregelen genomen om een maximum aan bedden aan te bieden. Zo heeft de noodopvang gezorgd voor opvangplaatsen buiten de traditionele opvangstructuren: noodbedden in het Klein Kasteeltje, opvang in woningen voor daklozen van de Casu (Brussel), verblijf in hotels (700 personen momenteel), creatie van opvangplaatsen in overbezetting in de federale opvangcentra etc.
Van andere maatregelen onthouden we nog het ter beschikking stellen van 850 extra opvangplaatsen in het netwerk tot eind 2009 en de overgang naar financiële steun voor personen die een asielaanvraag indienden voor juni 2007.

Het is belangrijk te herhalen dat de noodopvang geen sociale en juridische begeleiding biedt aan de opgevangen personen. Verder zal het effect van deze verschillende maatregelen beperkt blijven door de felle stijging van het aantal asielaanvragen. Met andere woorden, geen enkele van de reeds genomen maatregelen zal de huidige situatie kunnen oplossen.en de dag nadien luidde hun klokje als volgt;

http://www.fedasil.be/home/nieuws_detail/i/17196/

Heropening Dispatching

(13.07.2009) Fedasil besliste deze morgen om zijn Dispatching te heropenen. Deze beslissing volgde op een instructie verstuurd door voogdijminister Marie Arena. De nieuwe asielzoekers zullen voornamelijk naar hotels worden gestuurd.


Omwille van een gebrek aan oplossing voor het plaatstekort in de opvangstructuren, had Fedasil verleden donderdag de deuren van zijn Dispatching gesloten. Rekening houdend met de dwangsommen, die verleden week door de Arbeidsrechtbank werden uitgesproken, verplichtte minister Arena Fedasil om de Dispatching te heropenen en zo de dwangsommen te vermijden. Er werd evenwel geen enkele uitweg voor de opvangcrisis voorgesteld.

Fedasil heeft akte genomen van de instructies van zijn voogdijminister. Door het plaatsgebrek in het reguliere opvangnetwerk, zullen de nieuwkomers in hotels of in de noodopvang ondergebracht worden.http://www.standaard.be/Archief/Zoek/Index.aspx?trefwoord=fedasil

Arena legt limiet op voor opvang asielzoekers

 • dinsdag 14 juli 2009
 • Bron: vrt, eigen berichtgeving
 • Auteur: kld, ig
Arena legt limiet op voor opvang asielzoekers

Arena legt limiet op voor opvang asielzoekers

mhb

Fedasil mag maar zevenhonderd asielzoekers per dag in hotels onderbrengen. Dat heeft minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena (PS) vanmorgen gezegd. Kwetsbare asielzoekers zoals zieken en zwangere vrouwen moeten daarbij voorrang krijgen, aldus de minister. Het is niet duidelijk wat met de andere asielzoekers die geen plaats hebben, moet gebeuren.

Arena reageert daarmee op het bericht dat Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, al zevenhonderd mensen in hotels heeft ondergebracht. Alle opvangcentra zitten immers bomvol. Het blijft intussen wachten op een oplossing voor de opvang van asielzoekers.
'Voor het eerst erkent de minister dat de opvang grenzen heeft. Dat is een positief gegeven', zegt Mieke Candaele, woordvoerster van Fedasil op VRT-radio. Maar meteen zorgt de minister met haar uitspraak ook voor een nieuw probleem, aldus Candaele.
'Problematisch is dat we door deze nieuwe maatregel gedwongen worden om te bepalen wie onderdak krijgt en wie niet. Medewerkers worden gedwongen tot keuzes en dat is niet werkbaar. Het is ook niet menselijk tegenover ons publiek. Net daarom hebben we de dispatching vorige week gesloten.'
Bovendien moet Fedasil ook instaan voor de opvang van de asielzoekers die een rechtszaak hebben aangespannen. De rechter heeft het agentschap dwangsommmen opgelegd bij het niet opvangen van asielzoekers. 'Minister Arena heeft ons opgelegd dat ook zij zeker onderdak moeten krijgen', zegt Candaele.
De dispatching van Fedasil vangt sinds maandag nieuwe asielzoekers opnieuw op.

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=G82CKUNC

Personeel Fedasil reageert vol ongeloof

 • dinsdag 14 juli 2009

 • Auteur: Inge Ghijs

BRUSSEL - 'Het aantal hotels dat asielzoekers aan 30 euro onderdak wil geven, is niet onuitputtelijk.'

Van onze redactrice

'Verslagenheid en ongeloof, dat heerst onder het personeel. Velen zijn ontmoedigd. Vooral omdat er vanuit de regering geen enkele reactie is gekomen', zegt Mieke Candaele, woordvoerster van Fedasil. Wat het personeel van deze situatie echt vindt, zal volgens Candaele de volgende dagen blijken.

De dispatching van Fedasil (Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers) vangt sinds maandag nieuwe asielzoekers opnieuw op, onder druk van minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena (PS).

Gisteren hebben zich 108 nieuwe asielzoekers aangemeld. Voor een maandag, vlak na een weekend (op zaterdag en zondag wordt er bij Vreemdelingenzaken niet gewerkt), is dat niet abnormaal veel. Maar het betekende wel 108 nieuwe bedden vinden.

'We hebben weeral 700 mensen op hotel zitten. We hebben nu al 18 hotels waar we die mensen aan 30 euro per nacht onderbrengen. Het aantal hotels dat voor die prijs mensen onderdak wil geven is niet onuitputtelijk. Dat betekent dat we binnenkort ofwel hotels in Wallonië en Vlaanderen moeten gaan zoeken. Ofwel naar hotels moeten gaan die 40 tot 50 euro per nacht per persoon vragen, als die hoteleigenaars die mensen willen opnemen natuurlijk. Maar het eerste is qua mankracht zo goed als onmogelijk.

Nu al zijn vier mensen fulltime bezig met het reserveren van hotels en het afleveren van maaltijdcheques aan deze mensen. Want tot vorige week maakte het Klein Kasteeltje dagelijks zo'n 800 lunchpakketten voor deze mensen maar die kunnen dat niet meer doen.

Het opvangtekort is dus nog altijd even groot. Ook vanuit het kabinet kwam nog geen enkel signaal dat er ergens plaats wordt gemaakt. 'Defensie wil ons geen kazernes geven, behalve Florennes waar in het verleden plaats is gemaakt voor 68 mensen. Het zijn bovendien niet alleen de gebouwen die we nodig hebben, maar ook personeel, want met een gebouw alleen zijn we niets want de asielzoekers moeten ook begeleid worden', zegt Candaele.

Het Rode Kruis zal vandaag het tentenkamp afbreken en de asielzoekers die daar waren opgevangen begeleiden tot bij Fedasil.Kafka met een volle lengte geklopt zouden we durven stellen. Is dit nu geen prettige lectuur voor buitenlanders die onze Belgische volksaard grondig willen leren kennen? En zou dat er n andere landen ook zo aan toe gaan?

14-07-2009 om 23:33 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!