kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

16-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Barones zoals er veel te weinig van rondlopen : Mevrouw Bea Cantillon
Klik op de afbeelding om de link te volgen Vandaag in De Standaard een zeer gedegen bijdrage van een Madam waarvoor wij graag onze klak willen afnemen en haar met de nodige égards onze eigen medaille van verdienste toekennen namelijk Mevrouw Bea Cantillon. Haar spreken we aan met drie woorden alhoewel ze niet achter rooie vlaggen loopt maar behoort tot wat de christen-democraten als beste kwaliteit in huis hebben.
Hieronder dus haar integraal artikel terug te vinden op :
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=JF2A3I3Q&word=bea+cantillon

Waarom de armoede niet gedaald is

 • zaterdag 16 mei 2009

 • Auteur:
Waarom de armoede niet gedaald is

Waarom de armoede niet gedaald is

© Wim Kempenaers (WKD)

BEA CANTILLON legt uit waarom de armoede in Vlaanderen - en de rest van Europa - niet daalt en waarom de toekomst er nog minder rooskleurig uitziet. 'Het verdelingsvraagstuk zal weer prominent op de beleidsagenda moeten verschijnen.'

De 'Sociale Staat van Vlaanderen' leerde deze week dat de welvaart in Vlaanderen zoals overal elders in het rijke westen sterk is toegenomen. En toch is men er niet in geslaagd om tegelijk de armoede te verminderen (DS 13 mei). Vele pensioenen zijn ontoereikend om het rusthuis te betalen. De sociale minima zijn ruim onvoldoende om menswaardig te leven. Zelfs als gezinnen met een laag inkomen geen gezondheidsproblemen hebben en zij hun inkomen op de ideale wijze budgetteren, kunnen zij de materiële voorwaarden voor goede gezondheid en autonomie niet realiseren.

Dit doet de volgende - in het licht van de actuele economische en toekomstige demografische ontwikkelingen - bloedstollende vraag rijzen: waarom hebben rijke welvaartsstaten de window of opportunity rond de eeuwwisseling gemist om ook maar enige vooruitgang te boeken in de strijd tegen de armoede?

Eén van de belangrijke oorzaken van armoede is het te lage niveau van de sociale uitkeringen. Vergeleken met de lonen verloren de bijstandsuitkeringen in de loop van de jaren negentig terrein, met 10 procent (België) tot 20 procent (Zweden) en meer (Nederland). In hoeverre hangen deze ontwikkelingen samen met de focus op 'werk, werk, werk'? Om meer mensen aan het werk te krijgen wordt een veelheid van middelen ingezet: lastenverlagingen, loonsubsidies, strijd tegen werkloosheidsvallen, individuele begeleiding. Samengevat en enigszins ongenuanceerd komt dit neer op: lagere sociale uitkeringen en hogere arbeidsvergoedingen. Daarbij was zowat overal (dus niet alleen in België en Vlaanderen) de daling van de uitkeringen groter dan de stijging van de (laagste) lonen. In België bijvoorbeeld staan de minimumwerkloosheidsuitkeringen in verhouding tot de gemiddelde lonen zowat 40 procentpunten lager dan in het midden van de jaren zeventig. Hier schuilt de eerste paradox van de 'investeringsstaat': voor zover de sociale uitkeringen moeten wijken in de strijd tegen de 'werkloosheidsvallen' houdt het streven naar sociale inclusie de uitsluiting in van al diegenen die niet geactiveerd (kunnen) worden.

De voorbije decennia zijn verschillende nieuwe sociale risico's ontstaan, zoals de combinatie van arbeid en gezin, de zorg voor kinderen en voor ouderen, de laaggeschooldheid. De overheidsgelden bestemd voor deze 'nieuwe sociale risico's' zijn fors gestegen: denk bij ons aan de kinderopvang, de loopbaanonderbreking, het tijdskrediet, de zorgverzekering, de dienstencheques. Hier zijn echter belangrijke nieuwe Mattheuseffecten werkzaam: het geld voor de nieuwe sociale risico's vloeit meer naar hogergeschoolde tweeverdieners in de hogere inkomensgroepen. Gezinnen met een hoog opgeleide moeder (en vader) maken vaker gebruik van kinderopvang. De nieuwe levensloopregelingen zijn ook van die aard dat ze eigenlijk speculeren op behoorlijk tweeverdienerschap. Die uitkeringen zijn laag. Wie dat als niet-behoorlijk-verdienende tweeverdiener gebruikt, wordt arm. De forfaitaire tussenkomsten van de zorgverzekering zijn ontoereikend voor wie een laag pensioen heeft.

Dit verklaart mee waarom de armoede niet is afgenomen ondanks de stijging van de sociale overheidsuitgaven. Hier schuilt een tweede paradox van de investeringsstaat: wil men het emancipatieproces ondersteunen, dan moet een beleid gevoerd worden om arbeid en gezin te combineren. Dat komt vanzelfsprekend eerst diegenen ten goede die al deelnemen aan het arbeidsproces, in de hoop dat de anderen zullen volgen. Zolang niet iedereen 'geëmancipeerd' is en zolang er geen afdoende ondersteuning is voor diegenen voor wie de combinatie arbeid en gezin (tijdelijk) geen optie is (bijvoorbeeld moeders en vaders met een gehandicapt kind, alleenstaande moeders met moeilijke tieners, werklozen, zieken en gehandicapte ouders) kan het nieuwe risicobeleid niet anders dan Mattheuseffecten genereren.

Nooit eerder in de geschiedenis lagen scholing en levenskansen zo dicht bij elkaar als nu. Het ontwikkelen van zoveel mogelijk talenten is daarom een van de belangrijkste opdrachten geworden van hedendaagse welvaartsstaten: om sociale redenen (om de opwaartse sociale mobiliteit te versterken) en om economische redenen (om zoveel mogelijk talent aan te boren dat nodig is in de verouderende kenniseconomie).

Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat de kwestie van 'gelijke onderwijskansen' overal sterk naar voren schuift in de beleidsagenda's. In de meeste landen - ook bij ons - is de onderwijsexpansie in de naoorlogse periode echter niet gepaard gegaan met een vermindering van de sociale ongelijkheid in de onderwijsparticipatie. Voor Vlaanderen lijken de cijfers erop te wijzen dat er sinds de jaren zeventig nauwelijks vooruitgang is geboekt. Waarom de onderwijs- en gelijke kansenpolitiek mislukt is nog niet duidelijk.

Vanuit een te groot optimisme over de maakbaarheid van de samenleving helpt de investeringsstaat in wezen eerst de sociaal sterke groepen in de hoop dat de anderen gaan volgen. Intussen wordt vanuit datzelfde optimisme de bescherming voor de zwakkeren afgeremd: deels vanwege een gebrek aan middelen, deels vanuit de overtuiging dat ze met 'trampolines' (het activeren van mensen) betere kansen krijgen dan vroeger. Sommige landen doen het beter: zij zetten in op trampolines waarop het zacht(er) vallen is. Die zijn uiteindelijk effectiever. Wat betekent dit alles voor de toekomst? We zullen niet meer dezelfde gunstige welvaartsevolutie kennen als in het verleden. Door de demografische veroudering zullen de vrijheidsgraden voor de publieke bestedingen afnemen. Ook de werkgelegenheid zal niet meer kunnen stijgen zoals in het verleden. De economische groeivooruitzichten zijn onzeker. Het wordt dus moeilijker. Het verdelingsvraagstuk zal daarom weer prominent op de beleidsagenda moeten verschijnen. Jammer dat men met deze boodschap geen verkiezingen kan winnen. Of toch?

Bea Cantillon is directrice van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen.voor zulke artikels maken we hier graag plaats want tussen al het geleuter over olifantenbevallingen en BV-trouwfeesten zijn dit al te zeldzame pareltjes van analyse en intelligentie. Wij verkiezen Barones Bea Cantillon dus maar meteen tot onze intelligente pin-up van de maand en zetten ze voluit op de dubbele middenpagina. We kijken al wellustig uit naar haar volgende artikel.
We plaatsen eveneens met veel plezier een artikel van onze grote Vlaamse denker Paul Beliën over deze grote dame. Het artikel verscheen ooit (1/9/2004) in zijn wartaalblad "Secessie" en geeft een duidelijk beeld van wat ons als Vlamingen te wachten staat indien dit soort "grote verlichters" het hier voor het zeggen zal hebben : http://www.secessie.nu/?tekst=toonhtml&artikel=904-50

We laten Dr Paul Beliën zelf aan het woord en hij krijgt meteen de eerste prijs als leuteraar van de maand en intellectuele dwerg.

Bea in Monaco
Dr. Paul Belien

Nu CD&V, en bijgevolg het ACW, terug in de regering zit, neemt de invloed van de Antwerpse professor Bea Cantillon weer toe. Cantillon is directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB). Deze instelling is officieel verbonden aan de Universiteit Antwerpen maar is in feite een front van de christelijke vakbond. Het CSB wordt vanuit ACW-kabinetten overladen met officiële onderzoeks- en studieopdrachten.

Het CSB onderzoekt, zo stelt zijn webstek, of "de herverdelende instituties van de welvaartsstaat sociaal doelmatig zijn (in termen van preventie van armoede en wegwerken van ongelijkheden)." Die omschrijving gaat ervan uit dat het de taak van de overheid is om "armoede" te voorkomen. Dat brengt ons bij de vraag wat armoede is. Prof. Cantillon praat er voortdurend over, maar heeft er nog nooit een deugdelijke definitie van gegeven. Haar studies zijn daarom waardeloos en het "sociaal" beleid dat zij adviseert en dat straks door de Vlaamse regering wordt uitgevoerd is het evenzeer.

Plundertocht

Bea Cantillon is een sociale detective. Ze is, in opdracht van de overheid, voortdurend op zoek naar "armen" zodat de overheid deze "armen" vervolgens met uw belastinggeld weg kan werken. Dankzij Bea is België vandaag het land met proportioneel het hoogste aantal uitkeringstrekkers ter wereld: meer dan 1,14 miljoen Belgen in de actieve leeftijd (gepensioneerden dus niet meegerekend). Die uitkeringen mogen wij niet in vraag stellen, want dat is "asociaal." Zo wil de Antwerpse prof ook geen debat rond de "sociale transfers" van Vlaanderen naar de "armen" in Wallonië, want dat ondermijnt de "solidariteit." Bea wordt nog barones.

Cantillons mantra is dat de sociale voorzieningen in ons land lang niet voldoende zijn. De "armoede" neemt toe. Daarom moet de overheid nóg meer belastinggeld "herverdelen." In augustus pakte ze uit met een studie waaruit bleek dat de steuntrekkers in België "slecht af zijn." In Luxemburg, zo schreven de kranten haar verontwaardigd na, krijgt een bejaard paar dubbel zoveel als bij ons. "België is dus niet het land van de hoge sociale bescherming voor de armen waar het vaak voor doorgaat," aldus Cantillon. Met die stelling bereidt ze het terrein voor voor de nieuwe "sociale" plundertocht die de regering van ACW-er Leterme dit najaar op uw portefeuille plant. Er is immers geen geld meer in de Vlaamse kas, maar de "armoede" moet bestreden worden, en daarom zal de regering het geld bij u komen halen.

Beate bewondering

Hoewel het CSB doordrenkt is van marxistische inspiratie, wordt de instelling door de Vlaamse pers opgehemeld in beate superlatieven. Gazet van Antwerpen omschreef het CSB dit voorjaar (7 januari) als "de befaamde denktank die de voorbije decennia een groot deel van de architectuur heeft geleverd voor de uitbouw van ons sociaal systeem tot één van de beste ter wereld." Alstublieft! Bea, die van 1999 tot 2003 gecoöpteerd senator was voor CD&V, is volgens GvA een wetenschapper "die - over de partijgrenzen heen - beschouwd wordt als een van de best geïnformeerde deskundigen inzake sociale bescherming, hier en in het buitenland."

U neemt dat alles best met een korrel zout. In november 1996 was ik op een bijeenkomst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs getuige van Cantillons buitenlandse reputatie. Ze was door deze internationale organisatie uitgenodigd om een publiek toe te spreken van OESO-functionarissen, academici, topambtenaren en ministers. Ik was aanwezig omdat ik toen betrokken was bij BIAC (niet de Brusselse luchthaven, maar een adviesorgaan van de OESO).

Cantillon vertelde haar gehoor dat de armoede vooral in Angelsaksische landen enorm toenam. Aan de hand van CSB-tabellen bewees ze dat "de hoogste armoede voorkomt in de landen met de laagste werkloosheidsgraad," zoals Amerika, Groot-Brittannië en Australië. Gelukkig slaagde continentaal West-Europa er "dankzij onze sociale voorzieningen in om de groei van de armoede te vermijden."

Monaco

Zelden heb ik meegemaakt hoe een academicus vervolgens door collega's aan stukken werd gescheurd. "Wat is uw definitie van armoede?" zo wilden de aanwezige experts vernemen. "We gaan ervan uit dat iemand arm is wanneer zijn inkomen kleiner is dan de helft van het gemiddelde inkomen in een land," legde Cantillon uit.

Er volgde algehele hilariteit. Prof. Assar Lindbeck van de universiteit van Stockholm, adviseur van de Zweedse regering inzake sociale zekerheid en voorzitter van het Nobelprijscomité, vond het regelrechte onzin: "In een land waar negentig van de honderd inwoners 1.000.000 dollar verdienen en tien inwoners 200.000 dollar, zijn er volgens u dus tien procent armen. Volgens uw definitie is dat land dus slechter af dan een buurland waar alle honderd inwoners slechts 1.000 dollar verdienen, want dat heeft volgens u nul procent armen terwijl er in werkelijkheid honderd procent armen zijn. Monaco is dus armer dan Noord-Korea."

Het werd de totale academische afgang voor het "vergelijkend internationale armoede-onderzoek" van Bea's CSB. Cantillon probeerde zich te redden met het excuus dat het CSB niet in staat was tot meer bruikbaar wetenschappelijk werk wegens geldgebrek: "We hebben geen maatstaf voor het meten van multidimensionale armoede want ons centrum kampt met een tekort aan financiële middelen. Het was niettemin nodig dat we het begrip armoede definieerden en daarom hanteerden we onze definitie."

Telkens ik Cantillon weer eens bezig hoor over armoede, denk ik aan Monaco. Onze pers en politiek staan in beate bewondering voor Bea, maar haar CSB heeft nog altijd geen ernstige wetenschappelijke maatstaf voor het meten van armoede ontwikkeld. Het hanteert nog altijd zijn oude definitie. Dat komt door het "tekort aan financiële middelen" van het CSB. Met andere woorden: door zijn "armoede." En ondanks deze intellectuele armoede, bepaalt het CSB het sociale beleid in ons land. Geen wonder dat wij internationaal steeds dieper wegzakken.

01/09/04


Buiten deze onzin vanwege onze Dr Beliën hadden we hier nu wel graag willen varnemen uit zijn mond waar het meeste geld nu is naar toe gegaan. Naar de zogenaamde plundertocht ten voordele van de onbestaande armen of naar de onbekwame en onbetrouwbare bankiers?

Graag een snel en duidelijk antwoord Doctor Beliën waarvoor bij voorbaat dank...


Ook vanuit "primitief" linkse hoek wordt Bea Cantillon soms onder vuur genomen waarschijnlijk omdat ze niet bij de juiste kleur zit want inhoudelijk lijkt het nogal een zwakke l"inkse hoek" aanval weliswaar met een kern van waarheid maar onvoldoende uitgewerkt. Wij kennen immers nog al wat zogenaamde babyboomers die het helemaal niet zo breed kunnen laten hangen en dus niet mee profiteren van de zogenaamde hold-up die zij zogezegd op de toekomst van de jongere generaties zouden gepleegd hebben. Wat meer nuancering had hier een mooi blogartikel kunnen opleveren maar het is eens te meer bij clichématig gebral gebleven. Jammer maar we laten het jullie zelf lezen en beoordelen :

http://linksehoek.blogspot.com/search?updated-min=2009-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&updated-max=2010-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&max-results=4

De blinde vlek van Bea Cantillon

Dinsdagavond kwam barones en ex-CD&V senatrice Bea Cantillon haar nieuwste onderzoeksrapport over Vlaamse ouderen voorstellen op Phara. Ze begon met de boodschap dat het een overwegend positief rapport was: Het gaat goed met onze zestigplussers, want "ze hebben veel te consumeren". Dit kan iedereen beamen die wel eens door het raam van een sterrenrestaurant naar binnen kijkt. De paradox is dat ze dat doen met een relatief laag pensioen, aldus Cantillon. Ander punt van Cantillon: de vergrijzing begint vanaf volgend jaar, wanneer we voor de baby boomers moeten beginnen betalen.

Je hebt de indruk dat de baby boomers overal mee wegkomen, wierp Phara terecht op: opgegroeid in de golden sixties, en nu nog snel met pensioen voor de pensioenleeftijd omhoog moet en de voorwaarden versoberen. Maar dat vond mevrouw Cantillon helemaal niet. Ze haalde prompt de recente babyboom-mantra "solidariteit van de jonge generatie met de oude generatie" boven. En nog sterker: omdat de pensioenen relatief laag zijn, zit er "best nog wat rek" op de bedragen die betaald worden door de jonge generatie aan de oudere.

De blinde vlek voor alle schulden en lasten die de babyboomers op de jongere generatie hebben afgewenteld neemt hiermee ongekende proporties aan. Vraagt mevrouw Cantillon zich dan niet af waar die paradox vandaan komt, dat de pensioenen laag zijn, maar dat zoveel zestigplussers toch zoveel te besteden hebben? De babyboomers hebben de laatste decennia een echte hold-up gepleegd op de collectiviteit. Terwijl ze lekker bezig waren met taaloorlogje spelen tussen Vlamingen en Walen hebben ze een overheidsschuld opgebouwd die de komende generaties nog lang zal belasten. Ze hebben onze ruimtelijke ordening onherstelbaar verprutst en dankzij de enorme stijging van de huizenprijzen die daarvan een gevolg was, betaalt de jonge generatie de komende dertig jaar een torenhoge hypotheekschuld af. Ze hebben gewacht met de pensioenleeftijd op te trekken tot zij niet meer aan de beurt waren. En ga zo maar door.

Wat dringend nodig is, is juist solidariteit van (het rijke deel van) de oude generatie met zowel de armere ouderen als met de jongere generatie. Met andere woorden, een veel sterke belasting op kapitaal en luxegoederen. En als dat dan een terugval betekent van de economische sectoren van de sterrenrestaurants en van de Middelandse zeecruises, so be it. De maatschappij als geheel zal er een stuk beter bij varen.
Geplaatst door qro op 9:55 0 reacties Links naar dit bericht16-05-2009 om 13:44 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
15-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.een klein dankwoordje
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Eerst en vooral willen we de 50.000 deelnemers aan de betoging vandaag te Brussel uitgebreid danken om zo massaal gehoor te hebben gegeven aan onze oproep van gisteren. Wij verontschuldigen ons dat we jullie niet allemaal persoonlijk een handje zijn kunnen komen schudden en beloven volgende keer beterschap.
Misschien dat er nu een aantal lezertjes zich vragen beginnen te stellen over onze geestelijke gezondheid. Neen, beste getrouwen, we staan niet op de wachtlijsten om opgenomen te worden in een gesloten instelling. Wij imiteren slechts de houding van sommige politici die nog slechts weinig realiteitsbesef lijken te hebben. In het kader van de zoektocht naar de ware linksen stellen we jullie vandaag de MS voor. De MS is een afsplitsing van de PS van onze kameraad Elio en wordt blijkbaar gerund door de echtgenoot van Anne-Marie Lizin de bekende ex-burgemeester van Huy en vroegere coryfee van de PS vooraleer ze in ongenade viel naar aanleiding van oneigenlijk gebruik van visakaarten van een ziekenhuis om haar coiffeur te betalen en ander gepruts en gepriegel. Eigenaardig genoeg heet de echtgenoot van Anne-Marie Lizin, Michel Lizin maar daarover willen we niet vitten. MS staat voor "Mouvement Socialiste". We lezen op hun website die ook de foto van wijlen André Cools bevat en waarnaar trouwens verwezen wordt als naar een soort geestelijke vader, dat deze nieuwe linkse beweging natuurlijk verschrikkelijk echt socialistisch is en dat in tegenstelling tot de prutsers rond di Rupo.
Zij willen zelfs een herziening van het onderzoek uitgevoerd door de Rtbf en de krant Vers l'Avenir ivm met de kiesintenties van onze waalse medeburgers. Want blijkt dat dit onderzoek werd uitgevoerd voor de lijsten van de MS werden neergelegd. Het resultaat kan volgens de Lizins dus helemaal niet kloppen omdat -en we citeren de tekst van hun perscommuniqué omdat we zoiets onmogelijk zelf zouden kunnen bedenken- "Le Mouvement Socialiste tient à faire remarquer qu'un événement majeur est intervenu depuis la réalisation de ce sondage: le dépôt, dans l'arrondissement de Huy Waremme, d'une liste MS conduite par Michel Lizin"
Voilà en de MS vervolgt met nog meer straffe taal : Dans ces conditions, le Mouvement Socialiste suggère aux commanditaires du sondage de le recommencer en tenant compte de la présence du MS et de sa tête de liste Michel Lizin." Le Mouvement Socialiste estime que les mauvais résultats du PS dans ce sondage sont "la conséquence de la ligne floue et des pratiques de son président." Dimanche, Anne-Marie Lizin, l'ancienne bourgmestre PS de Huy qui siège en tant qu'indépendante au conseil communal de Huy depuis son départ du PS s'est, elle aussi, émue du recul socialiste."Je pense que le traitement qu'on m'a accordé est à la base de ce recul", a-t-elle indiqué. "J'espère que le PS le comprendra", a-t-elle fait remarquer."

Maar jullie moeten maar zelf wat surfen naar hun eigen MS-stekje om deze kolder te lezen en eveneens de reeks van "onthullingen" en "schandalen" die deze kameraden aan de kiezers wensen kenbaar te maken te bestuderen. We wensen jullie veel leesgenot op : http://mouvementsocialisteandenne.skynetblogs.be/archive-month/2009-05

en voor diegenen die zich zouden afvragen wat de brave Michel Lizin toch bezielt om aan politiek te doen en hierdoor misschien zijn job als rallyjournalist en auteur van een boek over...Anne-Marie Lizin te moeten opgeven citeren we graag voor de laatste keer de uitleg in wat gezwollen bonapartistische termen:

Peut-on parler de retour aux sources pour Michel Lizin ? Un retour qui n'était pas programmé alors. Car lors de la promotion de son livre consacré à son épouse, le Hutois Michel Lizin affirmait refermer la parenthèse et retourner à ses premières amours : les rallyes qu'il suit comme journaliste. Une excursion, ce livre ? Pas la dernière puisque l'époux de l'ex-bourgmestre de Huy a décidé de renouer avec la politique. Celle qu'il a vécue de bien plus près avant de s'éclipser pour laisser la place à son épouse Anne-Marie Lizin. Car s'il y revient, c'est pleinement, pas par procuration. La politique, Michel Lizin la connait. En 1070, lorsqu'il avait 21 ans, il était élu conseiller communal PS à Huy. Il aurait pu poursuivre sur sa lancée ; il a choisi les sports moteurs et le journalisme, et a laissé à Anne-Marie Lizin le soin de vivre la politique. Être deux Lizin sur une même liste, cela ne devait et ne pouvait pas fonctionner.

Là, Michel Lizin y revient. Il mènera la liste MS. Un beau coup de notoriété pour le mouvement socialiste sur Huy-Waremme. Un beau pied de nez du Hutois, et de la Hutoise surtout, au PS qui n'a plus voulu de l'ex-bourgmestre dans ses rangs. Car on peut l'imaginer, le candidat Lizin risque d'attirer les votes. Des toujours supporters de l'ex-bourgmestre à coup sûr.

Dans les grands moments de la vie politique de son épouse, Michel Lizin a toujours été à ses côtés. Verra-t-on aujourd'hui Anne-Marie Lizin coller aux affiches pour son mari ? Cela risque de pimenter un petit peu la campagne sur Huy...

yékyékyék het was lang geleden dat we nog zulke fijne kolder hadden gelezen....eventjes ernstig nu:
De recente saga rond KBC doet ons weer effe last krijgen van maagzuur en slecht humeur. Wij stellen oins de vraag of die hoge directiepiefen in hun designbureaukantoren geen arbeidscontract hebben zoals de meeste stervelingen hier in Belgistan. Als je als doodgewone werknemer zelfs maar één duizendste zou uitvreten van wat die directeurs hebben uitgespookt dan lig je aan deur wegens incompetentie, fraude en alleszins wegens een vertrouwensbreuk tussen de werkgever en werknemer. Punt uit. En deze pipo's? Die blijven doodgemoederd in hun kalfslederen directiestoel zitten en krijgen een bonus die ze dan met een royale geste kunnen weigeren om te tonen hoe hard ook zij door de crisis worden geraakt. Zij storten een riante bonus terug en jullie zijn werkloos...that's the difference!.
Maar daar wenkt het weekend en zondag is er een gratis concert in het kader van "red de solidariteit" op de Heysel te Brussel, Belgavox. Allen daar naartoe. Wees even talrijk als vandaag, wij zullen er ook zijn!
http://www.belgavoxconcert.be/

Programma

Het Belgavox Concert is het eerste evenement van de vzw Belga-Vox. Het concert wil bijdragen tot het versterken van de solidariteit, de dialoog, het respect, het samenhorigheidsgevoel en de multiculturele diversiteit in België.

Het concert start om 14u en zal langer dan vier uur duren.

Volgende artiesten geven reeds hun stem aan meer solidariteit…

Adamo, Arno, Baloji, Julos Beaucarne, Boogie Boy, A Brand, Koen Buyse (Zornik), Stef Kamil Carlens (Zita Swoon), The Catatonics, Clouseau, Daan & Telex, Lou De Pryck, Jasper Erkens, Delphine Gardin (Monsoon), Rocco Granata, JackoBond, Jeronimo, Joshua, Sandra Kim & Les Gauff, Steven & Stijn Kolacny (Scala), Flip Kowlier, Laura Lynn, Machiavel, Marka, Maurane, Stijn Meuris (Monza), Paul Michiels, Jef Neve, Didier Odieu, Patrick Ouchène, Bart Peeters, An Pierlé, Tom Pintens, Axelle Red, Gabriel Rios, Rival CNN, Roland, Kate Ryan, Saule, The Scabs, Selah Sue, Sioen, Eté 67, Jasper Steverlinck, Sttellla, Suarez, Toots Thielemans, Sacha Toorop, Stash, Triggerfinger, Will Tura, Luna Twist, Frank Vander Linden, Johan Verminnen, Marie Warnant, Yevgueni en Joost Zweegers (Novastar).

De Laatste Showband o.l.v. Patrick Riguelle.

Presentators: Bart Peeters en Armelle Gysen

Het meer dan 4 uur durende evenement zal gepresenteerd worden door de gelegenheidstandem Bart Peeters en Armelle Gysen.

armelle_opt

bartpeeters_opt

De doelstellingen van het project worden ook onderschreven door

Ingrid Berghmans - Stijn Coninx - Dirk Crois - Gilles De Bilde - Cécile de France - Kim Gevaert - Piet Goddaer (Ozark Henry) -Sebbe Godefroid - Daniël Goens - Justine Henin - Betty Mellaerts - Dominique Monami - Elodie Ouedraogo - Gaston Roelants - Ann Simons - Joël Smets - Luc Tuymans - Gella Vandecaveye - Jonathan Vandenbroeck (Milow) - Julien Vrebos

en dus ook door de voltallige redactie van Kitokojungle
15-05-2009 om 20:58 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
14-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We zijn trots jullie te melden dat we volgelingen krijgen of is het omgekeerd?
Klik op de afbeelding om de link te volgen Eerst en vooral een kleine aansporing om morgen deel te nemen aan enen optocht en in plaats van de traditionele uitleg geven we jullie een klare en duidelijke reden om naar Brussel af te zakken namelijk het persberich van het ABVV van vandaag :

http://www.abvv.be/code/nl/fram004.htmPersbericht

Brussel, 13 mei 2009.


ABVV Indicator ontslagen en tijdelijke werkloosheid

De crisis die de werknemers treft kent geen voorgaande.

Volgens cijfers die het ABVV verzamelde op het terrein, werden er 24.494 ontslagen aangekondigd tussen 1 januari 2008 en 8 mei 2009.

Het aantal tijdelijke werklozen steeg met 97,38% tussen april 2008 en april 2009.

Het aantal dagen tijdelijke werkloosheid nam in diezelfde periode met 150,79% toe (cijfers gebaseerd op de situatie van ABVV leden).

Dit alles is voor het ABVV een reden te meer om mee op te stappen in de Euromanifestatie op vrijdag 15 mei samen met de Belgische vakbonden, delegaties uit onze buurlanden en het Europees Vakverbond.

De crisis is immers niet de schuld van de werknemers en zij willen ze niet betalen!ABVV - Federale Persdienst


en wees gerust, wij zullen er ook zijn!en nog meer binnenlandse pret, we stellen vast dat nu ook veel slimmere mensen, zelfs uit de economische bovenlaag, sommige (gelukkig niet allemaal anders zaten we wel heel erg verkeerd!) van onze standpunten lijken te onderschrijven. Namelijk ons standpunt over het huidige zogenaamde "groene" energiebeleid dat wij al eerder een totale ramp hebben genoemd. Bekijk ons energiedossier hierover maar eens!
Maar eerst maken we een vreugdedansje rond de lege schapraai en koekjestrommel. Vervolgens smeren we ons uitbundig in met feromonen, muskus uit de aarsklier van edelherten en met het speeksel van varkensberen om ons onweerstaanbaar te maken voor elk vrouwelijk exemplaar in de wijde omgeving, inclusief de Panshirvallei. Want leest u met ons mee ...

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=AR2A8TL8&word=elektriciteit


'Vlaams groene- stroombeleid onhoudbaar'

 • donderdag 14 mei 2009

 • Auteur: (pse)

BRUSSEL - Het Vlaamse groenestroombeleid is niet vol te houden, vindt Febeliec.

Het gaat volgens Febeliec, de federatie van industriële elektriciteitsverbruikers, helemaal de verkeerde kant op met de Belgische elektriciteitsprijzen die aangerekend worden aan de industriële bedrijven. In 2008 is de Belgische stroom voor de industrie de duurste geworden als de vergelijking wordt gemaakt met de buurlanden. Een ommekeer vergeleken met het jaar voordien. Toen lag de elektriciteitsprijs zowel in Nederland, Duitsland als het Verenigd Koninkrijk nog hoger.

De elektriciteitsfacturen van de industriële verbruikers in België illustreren bovendien dat er van concurrentie tussen elektriciteitsleveranciers amper of geen sprake is. Peter Claes van Febeliec is van mening dat de prijsstijging in België niet enkel te wijten kan zijn aan de prijsschommelingen van de energiebronnen zoals aardgas, waarmee de elektriciteit wordt opgewekt. Daarmee worden immers alle landen geconfronteerd. Het grote verschil met de ons omringende landen is dat de bedrijven weinig keuze hebben wanneer ze op zoek gaan naar een elektriciteitsleverancier. Vanaf een bepaald elektriciteitsverbruik - 100 gigawattuur per jaar - is het zelfs zo dat enkel nog Electrabel in staat is om de benodigde volumes te leveren. Het gaat om zowat tachtig bedrijven, samen goed voor 25 tot 30 procent van het totale Belgische stroomverbruik.

Febeliec dringt onder meer aan op betere distributie- en transmissietarieven en een verlaging van de taksen.

Een van de pijnpunten is het groenestroombeleid van de Vlaamse overheid. Het optrekken van de groenestroomproductie van 4 naar 13 procent tegen 2020 zal een zeer sterke stijging van de stroomprijs veroorzaken, vreest Claes. Dat is een onhoudbare situatie, zegt hij. (pse)


en: http://www.nieuws.be/nieuws/Febeliec_duur_niet_efficient_en_nefast_voor_elektro-intensieve_industrie_2f6dc267.aspx

Febeliec: duur, niet efficiënt en nefast voor elektro-intensieve industrie

13/02/2009

De Vlaamse regering gaat zijn groene stroombeleid bijsturen. Terecht, vindt Febeliec, de federatie van industriële energieverbruikers. Maar ook een gemiste kans: in plaats van een fundamentele hervorming kiest men voor een overhaaste aanpak met bijzonder weinig kostenbewustzijn. Van een maximale groene stroomproductie tegen de laagste prijs is geen sprake. De verbruiker dreigt de dupe te zullen worden en de industrie vreest voor prijsverhogingen tot 40%. Dat is –zeker voor de elektro-intensieve bedrijven- onbetaalbaar en dus nefast voor hun toekomst.

Febeliec betreurt dat het plan werd voorgesteld zonder enige vorm van overleg met de eindgebruikers, die uiteindelijk toch de factuur van het groene stroombeleid zullen moeten betalen. De industriële verbruikers zijn ervan overtuigd dat er betere, efficiënte en meer transparante systemen beschikbaar zijn voor het stimuleren van groene stroom, die tegen lagere kosten meer resultaat opleveren, zoals de ervaringen in het buitenland aantonen. Ze zijn bereid hierover samen met de Vlaamse overheid en de andere stakeholders in dialoog te gaan.

Het huidige systeem is bijzonder duur en de verbruikers zullen onvermijdelijk moeten opdraaien voor de aanzienlijke meerkosten. Als Vlaanderen op deze manier wil voldoen aan de EU-richtlijn zal dat zorgen voor een prijsstijging van 20 euro per MWh en meer. Voor de industrie, en zeker voor de bedrijven die met energie-intensieve procedés werken, is dat onoverkomelijk. Een aantal wordt dan ook in hun voortbestaan bedreigd. Febeliec vraagt daarom dat de Vlaamse regering specifieke maatregelen voorziet voor de industrie.

Tot slot dringt Febeliec aan op bijkomende middelen voor Onderzoek en Ontwikkeling van nieuwe bronnen en productiemethodes voor energie. Een betere bevoorradingszekerheid, marktconforme prijzen en een minimaal impact op milieu en klimaat dienen daarbij de doelstellingen te zijn.


Maar er is meer, beste lezertjes, ook onze kruistocht tegen de zonnepanelen en meerbepaald de subsidiëring van die dingen. Want we zullen het nogmaals herhalen : dit is een omgekeerde herverdeling van overheidsgeld namelijk van arm naar rijk...verder onze jeremiades over de toenemende armoede en kijk wat lezen we vandaag ....
http://www.standaard.be/Archief/Zoek/Index.aspx?trefwoord=armoede

Vlaanderen In Armoede?

 • donderdag 14 mei 2009

 • Auteur: Bert D'hondt (Medewerker politiek beleid Welzijnszorg, armoede uitsluiten)

WAARDE REDACTIE — (MEDEWERKER POLITIEK BELEID WELZIJNSZORG, ARMOEDE UITSLUITEN) - En nu serieus! Dit signaal moet klinken na de publicatie van het onderzoek van het studiecentrum van de Vlaamse regering. Zeven veranderingen in Vlaanderen, zes ervan kunnen aanleiding geven voor een 'we zijn goed bezig' sfeertje. De zevende verandering werpt echter een dwingende schaduw: het welvarende Vlaanderen sluit steeds meer mensen uit. Twaalf procent van de kinderen groeit op in armoede, bijna een verdubbeling tegenover de jaren tachtig (DS 13 mei).

Ik hoop van harte dat onze beleidsmakers het schaamrood op de wangen kregen bij het lezen van hun ochtendkrant. Opgroeien in armoede geeft je een grote kans op de volgende levensloop: mentale achterstand van bij de geboorte, de schoolloopbaan afsluiten zonder of met een laag diploma, weinig kansen op de arbeidsmarkt en in je vrije tijd, depressie, sneller ziek, een te lage uitkering, een veel te klein pensioentje en een krotwoning. Is dit het perspectief dat één van de meest welvarende regio's ter wereld kan bieden?

Het wordt hoogtijd dat armoede hét verkiezingsthema wordt. Alle partijen die zich beroepen op 'gezond verstand', 'goed bestuur', 'solidariteit', 'vrijheid' of 'meer Vlaamse bevoegdheden' kunnen slechts één conclusie trekken: de (schaarsere) middelen van de volgende Vlaamse regering moeten prioritair ingezet worden op armoedebestrijding. Het moet meer en beter dan nu.

In debatten over armoede hoor je ongeveer iedereen vertellen dat dit een schande is. Allemaal goed en wel, maar zegt iedereen dit ook als men echte, onpopulaire beleidskeuzes moet maken? Heeft de overheid een herverdelende taak? Wel, voer die dan uit in plaats van cadeaus uit te delen. Een gepensioneerde die elke dag vecht om te overleven met een minimumpensioen is een harder werkende Vlaming dan ikzelf. Willen we ook de moeilijkste groepen aan de slag helpen? Waarom is er dan nog een tekort aan betaalbare kinderopvang? Waarom zijn alle partijen blij als we 43.000 sociale huurwoningen bijbouwen tegen 2020, terwijl we weten dat dit te weinig is? Moeten we zonnepanelen voor de middenklasse subsidiëren terwijl de armsten hun warmte (en geld) langs deuren, ramen en daken zien buiten waaien? Zelfs met premies zijn zij niet in staat om de investering te doen die zich automatisch terugbetaalt. Hoeveel afhakers in het onderwijs zijn er nog nodig vooraleer we grondig onze secundaire scholen durven hervormen en betaalbaar maken voor allen?

'Vlaanderen in actie, toekomstplan 2020.' Wel, voor die 12 procent kinderen komt 2020 te laat, 2009 lijkt me een goed jaar om hen echt prioriteit nummer één te maken.

Bert D'hondthohoho, beste lezertjes, we glimmen van de trots en ook van onze varkensberenlotion....dit zouden we zowaar zelf kunnen geschreven hebben...maar het is duizend maal duizend keer leuker het door anderen geschreven te zien worden!

en we onthouden ons van commentaren op de bijna dagelijkse bedelrondes van de uiterst bekwame en duurbetaalde eigen Vlaamse bankiers die vergaten te melden dat er nog wel wat lijken in de protserige KBC-kantoren te vinden waren....de belastingbetaler draait er weer eens voor op!

Dus morgen zien we mekaar allemaal op het Fontainasplein in Brussel!
Wij staan daar er ergens achter een rooie vlag, waarde kameraden en gezellinnen.

14-05-2009 om 22:08 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
13-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. 8mei 1945 en overal floten de vogeltjes om de overwinning op de Nazi's te vieren!
Klik op de afbeelding om de link te volgen
We gaan voor deze bijdrage even op de nostalgische toer. Zoals jullie al wel zullen gemerkt hebben is de meimaand niet alleen vogeltjesmaand, mariamaand maar eveneens de maand waarin nogal wat krijgshaftig volk de overwinning op "den duits" viert. Volgens onze bronnen heeft men nogal wat verschillende meidagen waarop men beweert de wapenstilstand te hebben afgesloten en in Nederland heeft men zelfs verschillende pennen met dewelke deze zou zijn ondertekend. Wij willen, hier geenszins in twijfel trekken dat dit een heugelijk moment moet zijn geweest voor diegenen die onder dat waanzinnige regime hebben moeten overleven. Voor sommige medeburgers met iets minder blonde lokken en wat vreemdere namen en die als parasieten werden beschouwd door de idioten die meenden tot een superieur ras te behoren was dit zelfs vaak geeindigd in een bijna totale hellevaart.
Maar deze keer zullen we het niet hebben over de onnoembare wandaden van de overwonnenen maar wel over deze van de overwinnaars. Neen, we zullen het NIET hebben over Dresden, NIET over atoombommen, NIET over Stalin en zijn even waanzinnige rijk. Wij zullen het hier even hebben over onze sympathiek Franse zuiderburen.
In het algemeen feestgedruis hebben deze grote vriendelijke overwinnaars immers vrij geruisloos een behoorlijk aantal toenmalige gekoloniseerde landgenoten om zeep geholpen zonder dat daar veel aandacht aan besteed werd. Pas in 2005 heeft Frankrijk eindelijk toegegeven dat het fout was geweest en dit jaar werd in Parijs voor de eerste maal de slachting van Setif en Guelma herdacht en dat is niks te vroeg! Lees met ons mee wat de zogenaamde overwinnaars van de Duitse barbarij de dag van de wapenstilstand en daaropvolgende weken in al hun beschavingsijver hebben aangericht in Algerije. Het is een zwarte bladzijde die hier totaal onbekend is maar wij vinden het alleszins erg de moeite om al te uitbundige liefhebbers van de mythische strijd tussen goed en kwaad wat realiteitszin bij te brengen. We geven toe dat wij ook lang geloofd hebben dat alleen de Duitsers tijdens de tweede wereldoorlog slechterikken waren maar we geven nu grif toe dat we ons weer eens schromelijk hebben vergist. Maar lees rustig mee met ons in de communistische krant L'Humanité die wel vergeet te vermelden dat zij over de gebeurtenissen op 8 mei 1945 melding heeft gemaakt van "nazistische opstanden in Algerije". Maar dat zal weer aan ons slecht karakter liggen dat wij hierover ook wel enige rechtzetting hadden willen lezen...
http://www.humanite.fr/2009-05-09_L-Humanite-des-debats_Setif-Guelma-8-mai-1945-l-histoire-occultee


Sétif, Guelma, 8 mai 1945 :l’histoire occultée ?

Rappel des faits Pour la première fois en soixante-quatre ans, un espace public officiel français, la mairie de Paris, s’est souvenu, dans un colloque, des massacres de Sétif et de Guelma en Algérie. Des événements occultés par l’histoire française.

« Cela fait soixante ans que j’attends cet événement ! » L’intervention d’Ahmed, un octogénaire algérien de Sétif, est éloquente quant au déni qui a caractérisé les massacres du 8 mai 1945 commis par la France coloniale en Algérie.

Le mercredi passé, l’Hôtel de Ville de Paris a abrité un colloque sur cette question afin de faire savoir, d’après Catherine Vieu-Charier, adjointe au maire de Paris, « ces événements, très complexes, très douloureux et injustifiables qui ont été les grands oubliés dans l’histoire de la France ». Pour l’élue communiste, qui a tenu a ceque ce colloque ait lieu, l’amnésie s’explique par le fait que « politiquement il semblait insupportable de reconnaître de telles horreurs, quand on en était à dénoncer celles de l’Allemagne nazie ».

L’historien Olivier Le Cour Grandmaison, qui a proposé ce colloque, raconte à propos de ces massacres peu connus des Français : « Pendant que l’on fêtait la Libération en métropole, des "indigène" étaient arrêtés en masse, exécutés sommairement, fusillés à Sétif et Guelma parce qu’ils avaient osé revendiquer l’application des principes de liberté, d’égalité, de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes contre l’ordre colonial. »

Cette journée qui s’est terminée après la diffusion de l’Autre 8 mai 1945, un documentaire de Mehdi Lallaoui, est un premier pas vers la « connaissance » et la « reconnaissance » des crimes d’État du 8 mai 1945 alors que « jamais depuis la fin de la guerre d’Algérie, continue le même historien, un président de la République et la majorité qui le soutient n’avaient à ce point réhabilité le passé colonial de la France ».

Passionnés, les débats l’ont sans doute été. Un nostalgique de l’Algérie française a indigné la salle lorsqu’il a qualifié les crimes coloniaux de « quelques "bavures". Mais il ne faut pas oublier, a-t-il cru bon de préciser, « les oeuvres civilisatrices accomplies par les missionnaires et les enseignants ». Par ailleurs, l’intervention d’une nationaliste algérienne, qui s’est souvenue que Charles de Gaulle avait traité les Français de « veaux », n’a pas manqué de soulever un tollé.

Les actes du colloque seront publiés dans les prochains mois avec le soutien de la Mairie de Paris. L’Humanité vous livre déjà quelques extraits.

Ali Chibani

Massacres de Sétif et Guelma

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Les massacres de Sétif et Guelma sont des répressions sanglantes d'émeutes nationalistes qui sont survenues en 1945 dans le département de Constantine en Algérie durant la période coloniale française.

Elles débutent le 8 mai 1945 : pour fêter la fin des hostilités et la victoire des Alliés sur les forces de l'Axe, un défilé est organisé. Les partis nationalistes algériens, profitant de l'audience particulière donnée à cette journée, décident par des manifestations pacifiques de rappeler leurs revendications patriotiques. Après des heurts entre policiers et nationalistes, les manifestations dégénèrent en émeutes et provoquent d'abord des massacres d'Européens dans les régions de Sétif et Guelma. L'armée française exerce alors une répression qui va prendre des proportions considérables et durer plusieurs semaines[1].

Il y aura parmi les « Européens » plus d'une centaine de morts et autant de blessés. Le nombre des victimes autochtones, difficile à établir, est encore sujet à débat ; les autorités françaises de l'époque fixèrent le nombre de tués à 1 165, un rapport des services secrets américains à Alger en 1945 notait 17 000 morts et 20 000 blessés, le gouvernement algérien avance le nombre de 45 000 morts, alors que suivant les historiens le nombre varie de 8 000 (Charles-Robert Ageron, Charles-André Julien) à 45 000 victimes.
Commémorée chaque année par les nationalistes algériens, elle « a servi de référence et de répétition générale à l'insurrection victorieuse de 1954 »[2].

Sommaire

[masquer]

Prélude

Le contexte : la fin de la Seconde Guerre mondiale [modifier]

La révolution nationale pétainiste avait renforcé en Algérie entre octobre 1940 et novembre 1941 les partisans d'un ordre colonial brutal, sous les ordres du général Weygand. Mais, avec le débarquement américain en novembre 1942, les conditions politiques changent. L'entrée en guerre de l'Afrique du Nord aux côtés des Alliés qui se prépare se traduit par une importante mobilisation : 168 000 Français d'Afrique du Nord[3] sont mobilisés, soit 20 classes. La population d'Européens d'Afrique du Nord étant à cette époque de 1 076 000 personnes[3], l'effectif sous les drapeaux en représentait donc 15,6 %, soit une personne sur six ou sept. Il faut donc souligner la faiblesse des effectifs laissés sur place[4].

Pour la première fois est appliquée la conscription aux musulmans qui jusqu'alors en étaient dispensés, ce qui en conduit environ, sur quelques 7 millions, 150 000 sous les drapeaux. Ceci nécessite des égards vis-à-vis des populations indigènes. Messali Hadj, chef du principal mouvement nationaliste algérien, le Parti du peuple algérien (PPA, clandestin), reste cependant emprisonné. Ferhat Abbas, dirigeant des Amis du Manifeste et de la Liberté, demande que les musulmans qui s'apprêtent à entrer en guerre soient assurés de ne pas rester «privés des droits et des libertés essentielles dont jouissent les autres habitants de ce pays.»[5].

Le 7mars1944, le Comité français de la Libération nationale adopte une ordonnance attribuant d'office la nationalité française, sans modification de leur statut civil religieux, à tous les Indigènes disposant de décorations militaires et de divers diplômes tels que le certificat d'études, etc. En 1945, environ 62 000 combattants en bénéficient, ce qui suscite diverses oppositions dans certains milieux européens en Algérie. Les dirigeants nationalistes algériens espèrent alors beaucoup de la première réunion de l'Organisation des Nations unies à San Francisco le 29avril1945.

Manifestations nationalistes

Au printemps 1945, l'ambiance est tendue parmi la population européenne où circulent des bruits alarmistes prédisant un soulèvement musulman. D'autant que l'Algérie connaît depuis quelques mois une situation alimentaire catastrophique, résultat de l'absence de presque tous les hommes valides. Messali Hadj est déporté à Brazzaville le 23 avril 1945. Le PPA organise des manifestations dans tout le pays le 1ermai qui se veulent pacifiques et sans armes, et où pour la première fois est brandi un « drapeau algérien ». Les manifestations se passent dans le calme sauf à Alger et Oran où ont lieu des affrontements avec la police ; la répression est brutale et fait quelques morts. Quelques jours plus tard, c'est l'annonce de la reddition allemande et de la fin de la guerre : des manifestations sont prévues un peu partout pour le 8 mai.

Selon Benjamin Stora[6], on pensait déjà depuis 1939 que les nationalistes d'Afrique du Nord étaient pilotés par les fascistes italiens ou les nazis allemands, que le Parti du peuple algérien était proche du Parti populaire français, alors que Messali avait soutenu le Front populaire et la République espagnole. Ce sentiment fut renforcé par le fait que le soulèvement eut lieu le jour de la victoire.

Le 8 mai

À Sétif, la manifestation autorisée commence à envahir les rues dès 8 heures, estimée à plus de 10 000 personnes[7], chantant l’hymne nationaliste Min Djibalina (De nos montagnes), défile avec des drapeaux des pays alliés vainqueurs et des pancartes « Libérez Messali », « Nous voulons être vos égaux » ou « À bas le colonialisme ». Vers 8h45 surgissent des pancartes « Vive l'Algérie libre et indépendante » et en tête de la manifestation Aïssa Cheraga, chef d'une patrouille de scouts musulmans, arbore le drapeau algérien. Tout dérape alors : devant le café de France, le commissaire Olivieri tente de s’emparer du drapeau, mais est jeté à terre. Des Européens en marge de la manifestation assistant à la scène se précipitent dans la foule[8]. Un adolescent, Bouzid Saâl, s'empare du drapeau algérien mais est abattu par un policier[8]. Immédiatement, des tirs provenant de policiers provoquent la panique. Les manifestants en colère s'en prennent aux Français et font en quelques heures 28 morts chez les Européens, dont le maire qui a cherché à s'interposer, et 48 blessés. L'armée fait défiler les tirailleurs algériens, mais, alors que l'émeute se calme à Sétif, dans le même temps, des émeutes éclatent aux cris du «Djihad» dans la région montagneuse de petite Kabylie, dans les petits villages entre Bougie et Djidjelli[7]. Des fermes européennes isolées et des maisons forestières sont attaqués et leurs occupants assassinés.

Le mouvement s'étend très rapidement, et, le soir même à Guelma, une manifestation s'ébranle. Le sous-préfet Achiary, un ancien résistant, fait tirer sur les manifestants[1]. On relève un mort et six blessés parmi les manifestants, 5 blessés dans le service d'ordre. Le cortège se disperse. Le sous-préfet dispose de trois compagnies de tirailleurs en formation, tous musulmans. Il consigne la troupe et fait mettre les armes sous clés. Un bataillon d'infanterie de Sidi-Bel-Abbès, convoyée par des avions prêtés par les Américains, arrive le 9 dans la journée pour évacuer des petits villages d'« européens » qui sont encerclés par les émeutiers.

Le témoignage de M.Lavie, minotier à Héliopolis, est instructif sur l'état de panique des Européens : « Dès la fin du méchoui du 8 mai, je décide de transformer le moulin neuf pour abriter la population d'Héliopolis, et tous les colons des environs que j'ai pu joindre. Au cours de l'après-midi, je fais construite un réseau de barbelés, long de 300 mètres, électrifié sous 3 000 volts et alimenté par le groupe électrogène de la minoterie. Meurtrières percées dans les murs d'entrée, portes obstruées par des herses renversées sur six mètres de profondeur et défendues par des feux croisés. La population protégée a vécu dans ces conditions pendant un mois jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli. »[9].

Se produiront des violences contre les Européens dans le Constantinois, surtout dans les fermes isolées. Des femmes sont violées, des actes de barbarie sont commis. Le nombre total d'Européens tués aurait été de 102[10]. Parmi les victimes, on trouve des modérés du « troisième camp », tels le maire de Sétif, ou Albert Denier, le secrétaire du Parti communiste, qui aura les deux mains tranchées[1].

Le massacre

Le chef du gouvernement français provisoire, le général de Gaulle, ordonne l'intervention de l'armée [11] sous le commandement du général Duval dans une répression violente contre la population indigène. La marine y participe grâce à son artillerie, ainsi que l'aviation. Le général Duval rassemble toutes les troupes disponibles, soit deux mille hommes[7]. Ces troupes viennent de la Légion étrangère, des tabors marocains qui se trouvaient à Oran en passe d'être démobilisés et qui protestent contre cette augmentation de service imprévue, une compagnie de réserve de tirailleurs sénégalais d'Oran, des spahis de Tunis, et les tirailleurs algériens en garnison à Sétif, Kherrata et à Guelma.

La répression, menée par l'armée et la milice de Guelma, est d’une incroyable violence : exécutions sommaires, massacres de civils, bombardements de mechtas. Deux croiseurs, le Triomphant et le Duguay-Trouin, tirent plus de 800 coups de canon depuis la rade de Bougie sur la région de Sétif[7]. L'aviation bombarde et rase plus ou moins complètement plusieurs agglomérations kabyles. Une cinquantaine de « mechtas » sont incendiées. Les automitrailleuses font leur apparition dans les villages et elles tirent à distance sur les populations. Les blindés sont relayés par les militaires arrivés en convois sur les lieux. À l’image d’une milice de 200 personnes qui se forme à Guelma sous l'impulsion du sous-préfet André Achiary qui distribue toutes les armes disponibles[1], soit les 60 fusils de guerre qui équipaient les tirailleurs et se livre à une véritable chasse aux émeutiers. Pendant deux mois[1], l’Est de l’Algérie connaît un déchaînement de folie meurtrière.
De nombreux corps ne peuvent être enterrés ; ils sont jetés dans les puits, dans les gorges de Kherrata en Kabylie. Des miliciens utilisent les four à chaux pour faire disparaître des cadavres[12]. Saci Benhamla, qui habitait à quelques centaines de mètres du four à chaux d’Héliopolis, décrit l’insupportable odeur de chair brûlée et l’incessant va-et-vient des camions venant décharger les cadavres, qui brûlaient ensuite en dégageant une fumée bleuâtre[13].

De nombreux musulmans, dirigeants politiques et militants, du Parti du peuple algérien (PPA), des Amis du manifeste de la liberté (AML) (dont le fondateur Ferhat Abbas) et de l'association des oulémas furent arrêtés. Lorsqu'une faction ou un douar demandait l’aman (« le pardon »), l'armée réclamait les coupables. Le 28 février 1946, le rapporteur de la loi d'amnistie (qui fut votée) déclarait en séance : « Quatre mille cinq cent arrestations furent ainsi effectuées, quatre vingt dix neuf condamnations à mort dont vingt deux ont été exécutées, soixante quatre condamnations aux travaux forcés à temps et il y aurait encore deux mille cinq cents indigènes à juger »[14].

La répression prend fin officiellement le 22 mai. L’armée organise des cérémonies de soumission où tous les hommes doivent se prosterner devant le drapeau français et répéter en chœur : « Nous sommes des chiens et Ferhat Abbas est un chien »[10][15]. Des officiers exigent la soumission publique des derniers insurgés sur la plage des Falaises, non loin de Kherrata. Certains, après ces cérémonies, sont embarqués et assassinés[13]. Pendant de longs mois, les Algériens musulmans qui, dans les campagnes, se déplaçaient le long des routes continuèrent à fuir pour se mettre à l'abri, au bruit de chaque voiture. L'historien algérien Boucif Mekhaled, raconte : « [À Kef-El-Boumba], j’ai vu des Français faire descendre d’un camion cinq personnes les mains ligotées, les mettre sur la route, les arroser d’essence avant de les brûler vivants »[13].

Réactions

Le 19 mai, à la demande du ministre de l’Intérieur Tixier, de Gaulle nomme le général de gendarmerie Tubert, résistant, membre depuis 1943 du Comité central provisoire de la Ligue des droits de l’homme (où siègent également René Cassin, Pierre Cot, Félix Gouin et Henri Laugier), membre de l’Assemblée consultative provisoire, dans le but d’enquêter sur les évènements.
Mais, pendant six jours, du 19 au 25 mai, la commission fait du sur-place à Alger. Officiellement on attendait l’un de ses membres « retenu » à Tlemcen. Dans les faits, c'est bien Tubert qui est retenu à Alger. On ne le laisse partir pour Sétif que le 25 mai, quand tout y était terminé. Et, à peine arrivé à Sétif, il est rappelé à Alger le lendemain, le 26, sur ordre du gouvernement, par le gouverneur général Chataigneau. Si bien qu’il ne peut se rendre à Guelma.

Peu d'Européens protestent contre ces massacres. Par exception l'un d'eux, le professeur Henri Aboulker, médecin juif et résistant (l'un des organisateurs du putsch du 8 novembre 1942, qui a permis le succès de l'opération Torch à Alger), s'élève contre ces massacres. Il publie plusieurs articles dans le quotidien Alger Républicain, réclamant certes la sanction sévère des meurtriers provocateurs qui avaient assassiné 102 Français, mais à l'issue d'une procédure légale régulière. Et surtout, il dénonce sans réserve les massacres massifs et aveugles de milliers d'Algériens innocents. Il réclame aussi la libération immédiate de Fehrat Abbas, dont tout le monde savait qu'il avait toujours cantonné son action dans le cadre de la légalité. Henri Aboulker estimait que la défense des innocents devait primer toute considération politique.

Le communiqué du Gouvernement Général le 10 mai illustre la manière dont les autorités de l'époque ont présenté ces événements :

« Des éléments troubles, d'inspiration hitlérienne, se sont livrés à Sétif à une agression armée contre la population qui fêtait la capitulation de l'Allemagne nazie. La police, aidée de l'armée, maintient l'ordre et les autorités prennent toutes décisions utiles pour assurer la sécurité et réprimer les tentatives de désordre. »

Dans ses Mémoires de guerre, Charles de Gaulle chef du gouvernement à l'époque des faits, écrit en tout et pour tout :

« En Algérie, un commencement d'insurrection survenu dans le Constantinois et synchronisé avec les émeutes syriennes du mois de mai a été étouffé par le gouverneur général Chataigneau. »

Houari Boumediene, le futur président algérien a écrit :

« Ce jour-là, j’ai vieilli prématurément. L’adolescent que j’étais est devenu un homme. Ce jour-là, le monde a basculé. Même les ancêtres ont bougé sous terre. Et les enfants ont compris qu'il faudrait se battre les armes à la main pour devenir des hommes libres. Personne ne peut oublier ce jour-là. »

Kateb Yacine, écrivain algérien, alors lycéen à Sétif, écrit :

« C’est en 1945 que mon humanitarisme fut confronté pour la première fois au plus atroce des spectacles. J’avais vingt ans. Le choc que je ressentis devant l’impitoyable boucherie qui provoqua la mort de plusieurs milliers de musulmans, je ne l’ai jamais oublié. Là se cimente mon nationalisme. »

Il fut aussi un témoin oculaire des événements de Sétif, il écrit :

« Je témoigne que la manifestation du 8 mai était pacifique. En organisant une manifestation qui se voulait pacifique, on a été pris par surprise. Les dirigeants n’avaient pas prévu de réactions. Cela s’est terminé par des dizaines de milliers de victimes. À Guelma, ma mère a perdu la mémoire (…) On voyait des cadavres partout, dans toutes les rues. La répression était aveugle ; c’était un grand massacre. »

Albert Camus dans le journal Combat des 13 au 23 mai[16] demande qu'on applique aux Algériens (il dit : «Le peuple arabe») les «principes démocratiques que nous réclamons pour nous-mêmes». Il affirme qu’il y a crise — et non de simples incidents — que «le peuple arabe existe», qu’il «n’est pas inférieur sinon par les conditions où il se trouve». Plus encore, il proclame que «l’Algérie est à conquérir une seconde fois».

Le nombre des victimes

Le nombre de victimes « européennes » est à peu près admis[17] et s'élève officiellement à 102 morts et 110 blessés (Rapport officiel de la commission Tubert de 1945).

Du côté musulman, les chiffres du nombre de victimes sont actuellement source de nombreuses polémiques, notamment en Algérie où la version officielle retient le nombre de 45 000 morts qui correspond à l'estimation de l'armée américaine alors présente en Algérie.

Une enquête demandée par le gouverneur général Yves Chataigneau comparant le nombre de cartes d'alimentation avant et après les événements conclut à moins de 1000 victimes[18]. Le gouverneur général de l'Algérie fixa par la suite le nombre des musulmans tués à 1 165 et 14 soldats[7], 4 500 arrestations, 89 condamnations à mort dont 22 exécutées[14], chiffres qui seront pris pour officiels. Le général Duval déclarait pour la commission Tubert de 1945 que « Les troupes ont pu tuer 500 à 600 indigènes », mais les militaires évoquaient déjà à l'époque le chiffre de 6 000 à 8 000 victimes. Habib affirme que le ministre des Affaires étrangères, Georges Bidault, aurait parlé de 20 000 tués, sans préciser sa source[7].

Par la suite, André Prenant, géographe spécialiste de la démographie algérienne, se rendant sur les lieux en 1948, fixe le nombre de victimes à 20 000. Certains historiens ont par la suite parlé de 2000 (Charles-Robert Âgeron) et 6 000 morts(Robert Avron) . Le professeur Henri Aboulker (père de José Aboulker, cité précédemment), avait à l'époque estimé le bilan proche de 30 000 morts.

Le consul général américain à Alger de l'époque a établi le nombre de victimes indigènes par la répression de l'armée à 45000[15]. Ce chiffre sera repris par les milieux nationalistes puis par le gouvernement algérien qui, commémorant ces massacres chaque année, parle des « 45 000 morts des massacres de Sétif». Récemment, Bélaïd Abdessalam, ancien premier ministre algérien, déclarait dans El-Khabar Hebdo que le chiffre de 45 000 a été choisi à des fins de propagande. Le Président Bouteflika affirme que les massacres ont fait plusieurs dizaines de milliers de morts sans qu'on puisse en préciser le nombre exact, "même si notre histoire officielle retient le nombre de 45 000 morts". Les chercheurs Rachid Messli et Abbas Aroua, du Centre de recherche historique et de documentation sur l’Algérie, déclaraient le 9 avril 2005 que « la plupart des historiens s’entendent sur le fait que 45 000 est un chiffre exagéré. Il serait plus réaliste de penser que le bilan humain se situe entre 8 000 et 10 000 morts »[19].

Le général français Tubert qui a rédigé un rapport après les massacres, parle de 15 000 tués dans les populations musulmanes. (Source: Courrière Yves, Les fils de la Toussaint, Fayard, Paris, 1968. Histoire de l'Algérie coloniale, Benjamin Stora, La découverte 1830-1954 p.91)

Selon l’historienne Annie Rey-Goldzeiguer, « la seule affirmation possible, c’est que le chiffre dépasse le centuple des pertes européennes et que reste, dans les mémoires de tous, le souvenir d’un massacre qui a marqué cette génération », et l'historien Mohammed Harbi d'ajouter : « En attendant des recherches impartiales , convenons avec Annie Rey-Goldzeiguer que, pour les 102 morts européens, il y eut des milliers de morts algériens »[17].

Conséquences

Le général Duval, en charge du rétablissement de l'ordre, dit à cette occasion au gouvernement colonial : « Je vous donne la paix pour dix ans, à vous de vous en servir pour réconcilier les deux communautés. Une politique constructive est nécessaire pour rétablir la paix et la confiance. »[17][20]. Ces propos se vérifieront puisque, 9 ans plus tard, l'insurrection de la Toussaint 1954 marquera le début de la Guerre d'Algérie.

De nombreux historiens pensent que ces événements marquent le véritable début de la guerre d'Algérie. Pour de nombreux militants nationalistes comme Lakhdar Bentobbal, futur cadre du FLN, le massacre symbolise la prise de conscience que la lutte armée reste la seule solution. C'est à la suite des événements du 8 mai que Krim Belkacem, l’un des six fondateurs « historiques » du FLN, décide de partir au maquis. En 1947, le PPA crée l'Organisation spéciale (OS), une branche armée, dirigée par Aït-Ahmed puis par Ben Bella.

Reconnaissance de la responsabilité française

Il faut attendre le 27février2005 pour que, lors d'une visite à Sétif, Hubert Colin de Verdière, ambassadeur de France à Alger, qualifie[21] les « massacres du 8 mai 1945 » de « tragédie inexcusable ». Cet événement constitue la première reconnaissance officielle de sa responsabilité par la République française.
en we stellen vast dat men deze slachtingen in "minder beschaafde" gebieden veel beter kent dan hier in ons eigen Fort Europa:

8 mai 1945 : Les massacres français de Sétif & Guelma en Algérie

(source : UGTG 08/05/09)


La France commérera le 8 mai 1945 la victoire des Alliés sur le régime Nazie. BRAVO.. . Mais nous en tant que peuple colonisé ne devons pas oublier que ce même jour le 8 mai 1945, la France réprimait sauvagement une manifestation du peuple algérien pour l’indépendance de l’Algérie, qui fit près de 47000 morts et 100000 blessés. Les parents algériens des ces victimes qui avaient largement participé à la libération de la France recevaient en récompense l’assassinat de leurs frères, fils et pères. Nous n’avons pas à nous en étonner car le système colonial français réprime et tue ceux qui expriment leur dignité en exigeant que cesse son occupation.Nous devons avoir, ce 8 mais 1945, une pensée profonde pour toutes les victimes du colonialisme français. Nous devons aussi poursuivre, de manière résolue les luttes à tous les niveaux possibles afin d’en finir avec l’Administration Coloniale. C’est le chemin de cette dignité à prendre et qu’on tente chaque jour de nous enlever.N’oublions pas non plus que le 7 mai 1954, les Forces Populaires Vietnamiennes sous le Commandement du Général GIAP infligeaient aux troupes Françaises la cinglante défaite de Dien Bien Phu permettant aux vietnamiens d’accéder à l’indépendance de leur pays.

Que vive les luttes contre le colonialisme, dans les dernières colonies de la France !!

Alain MICHEL
Militant anticolonialiste Guyanais

Jour de liesse ? Fête de la libération ? Pas pour tout le monde…

Le 8 mai 1945 signifie la fin du nazisme. Il correspond aussi à l’un des moments les plus sanglants de l’histoire nationale. La répression colonialiste venait d’y faire ses premiers accrocs face à une population farouchement déterminée à se promouvoir aux nobles idéaux de paix et d’indépendance.

Faim, famine, chômage et misère semblaient résumer la condition sociale de la population musulmane algérienne colonisée par la France, population surtout agricole souvent déplacée car les colons s’étaient saisis des meilleures terres, et de plus dans une période de guerre, de sécheresse et d’invasion de criquets. « Des hommes souffrent de la faim et demandent la justice… Leur faim est injuste. » écrivait Albert Camus début 1945 dans Combat.

Le 8 mai 1945 fut un mardi pas comme les autres en Algérie. Les gens massacrés ne l’étaient pas pour diversité d’avis, mais à cause d’un idéal. La liberté. Ailleurs, il fut célébré dans les interstices de la capitulation de l’état-major allemand. Ce fut la fin d’une guerre. La Seconde Guerre mondiale. Cela pour les Européens. Mais pour d’autres, en Algérie, à Sétif, Guelma, Kherrata, Constantine et un peu partout, ce fut la fête dans l’atrocité d’une colonisation et d’un impérialisme qui ne venait en ce 8 mai qu’annoncer le plan de redressement des volontés farouches et éprises de ce saut libertaire.

Sétif, mardi 8 mai 1945

Dès 8 heures du matin, une foule estimée aux environs de 10.000 personnes était rassemblée devant la mosquée de la gare. Puis elle entamait son élan rue des Etats-Unis pour se diriger vers le centre-ville, rue Georges Clémenceau… Pacifiques, dépités et désarmés, les paisibles manifestants scandaient des slogans de paix et de liberté. « Indépendance », « Libérez Messali Hadj », « L’Algérie est à nous ». Ils s’étaient donnés pour consigne de faire sortir pour la première fois le drapeau algérien. La riposte fut sanglante.

Pourtant, profitant du jour du marché hebdomadaire, ce 8 mai 1945, les organisateurs avaient rappelé aux paysans venus des villages de déposer tout ce qui pouvait être une arme (couteau, hâche, faux…). Derrière les drapeaux des alliés, les jeunes scouts étaient au premier rang suivis des porteurs de la gerbe de fleurs, et les militants suivaient juste derrière pour éviter tout débordement de la masse paysanne.

A la vue d’un drapeau algérien, qui avait été déployé en cours de route, les policiers avaient jailli du barrage et avaient attaqué la foule pour s’emparer du drapeau. Un militant avait expliqué que le drapeau étant sacré, il est impossible de le remiser une fois sorti. Le maire socialiste de la ville supplie de ne pas tirer. Mais c’est à ce moment que tout dérape quand un inspecteur tire, tue le porte drapeau et deux coups de feu en soutien partent du café de France. Dans la panique provoquée par les premiers coups de feu, à d’autres fenêtres des Européens tirent à leur tour sur la foule.

On a tiré sur un jeune « scout ». Ce jeune « scout » fut le premier martyr de ces incidents : Saâl Bouzid, 22 ans, venait par son souffle d’indiquer sur la voie du sacrifice la voie de la liberté. K. Z., âgé alors de 16 ans, affirme non sans amertume à ce propos : « Il gisait mourant par-devant le terrain qui sert actuellement d’assiette foncière au siège de la wilaya. Nous l’avons transporté jusqu’au docteur Mostefaï… et puis… » L’ émotion l’étouffe et l’empêche de continuer…

Bien que la panique ait gagné l’ensemble des manifestants, un militant avait sonné le clairon pour que la gerbe de fleurs soit déposée. Cela se passait à 10 heures du matin. Le car de la gendarmerie ayant eu du retard était arrivé en fonçant en direction des manifestants fauchant les présents.

Surgit alors la préparation du massacre des Algériens. Une milice d’Européens est formée à qui on donne des armes ; l’armée, la police et la gendarmerie sont déployées…

Le 9 mai, à Sétif, ce sont 35 Algériens qui ont été abattus parce qu’ils ne savaient pas qu’un couvre feu avait été établi. Le rapport du commissaire divisionnaire, M. Bergé, expliquait que chaque mouvement jugé suspect provoquait le tir : « les musulmans ne peuvent circuler sauf s’ils portent un brassard blanc délivré par les autorités et justifications d’un emploi dans un service public. »

Guelma, mardi 8 mai 1945

A Guelma, à 16 heures, un rassemblement s’était organisé hors de la ville. Les militants des Amis du Manifeste et de la Liberté (AML) attendaient, en fait, les instructions venant de Annaba. A 17 heures le cortège s’était ébranlé avec les pancartes célébrant la victoire des alliés ainsi que leurs drapeaux entourant un drapeau algérien. Arrivé à l’actuelle rue du 8 mai, le cortège avait été arrêté par le sous préfet Achiary. Il ne restait plus que 500 mètres pour atteindre le monument aux morts.

Le sous préfet, Achiary – futur chef de l’OAS créé à Madrid en 1961 -, hors de lui avait intimé l’ordre de jeter les pancartes, drapeaux et banderoles. Un socialiste nommé Fauqueux avait râlé auprès du sous préfet : « Monsieur le sous préfet est ce qu’il y a ici la France ou pas ? ». C’est alors, comme un coup de fouet, Achiary saisit le revolver dont il s’est armé, entre dans la foule droit sur le porte drapeau et tire. Son escorte ouvre le feu sur le cortège qui s’enfuit, découvrant dans son reflux le corps du jeune Boumaza. A Guelma ce jour-là il y a déjà 4 Algériens tués, mais aucun Européen.

Le 9 mai, à Guelma, la milice dirigée par Achiary avait tenu sa première séance au cours de laquelle l’adjoint Garrivet proposait : « Nous allons étudier la liste des personnes à juger. Commençons par nos anciens élèves ». Une perquisition au local des AML a permis de saisir les listes nominatives des responsables et militants, tous considérés comme suspects, qui seront incarcérés, souvent torturés, et exécutés par fournées entières.

Kherrata, mardi 8 mai 1945

C’est aussi mardi jour de marché, il n’y a pas de défilé prévu pour le 8 mai et en fin de matinée on apprend les tueries policières de Sétif. Les nouvelles se répandent vite parmi la population de Kherrata. Les Européens prennent peur, l’administrateur colonial leur distribue des armes et ils se planquent dans une forteresse. Tandis qu’on donne l’ordre au crieur public d’annoncer le couvre-feu, celui-ci au contraire parcourt tous les villages à l’entour en appelant la population musulmane à se rassembler à Kherrata.

Ce sont 10.000 personnes qui vont arriver durant la nuit à Kherrata. Dès l’aube du 9 mai, une grande agitation règne au centre de Kherrata grouillant de monde. Les Musulmans sachant que les Européens étaient armés, et prêts à les tuer, se sont rassemblés pour envisager comment se défendre. Certains ont coupé les lignes téléphoniques, et d’autres ont cherché des armes au tribunal et dans trois maisons, qui furent incendiées. L’administrateur colonial et le juge de paix furent tués. Les 500 Européens qui étaient dans la forteresse tirèrent alors sur la foule déchaînée qui traversait le village avec des drapeaux algériens, tandis qu’on entendait les “you-you” des femmes.

Même s’ils avaient une grande conscience révolutionnaire, beaucoup parmi les insurgés algériens ne savaient pas quoi faire. Pour savoir comment réagir, ils se sont alors rassemblés dans la montagne à Bouhoukal, mais l’armée française était déjà en marche. Le peu de monde qui avait des fusils se mit en groupes dans les gorges et à l’entrée de Kherrata pour retarder l’arrivée des gendarmes et des troupes. Mais dans cette révolte, qui allait vite être étouffée par l’armée, il n’y eu en tout et pour tout sur ce secteur que 10 morts et 4 blessés parmi les militaires et les Européens.

Vers midi, les automitrailleuses de l’armée française se mettent à tirer de loin sur les populations de Kherrata et des villages avoisinants, suivi de près par les tirs impressionnants sur les crêtes du bateau-croiseur Duguay-Trouin, et l’après-midi c’est l’aviation qui bombardait les environs. Tout cela fit que plusieurs milliers d’Algériens furent massacrés. Vers 10 heures du soir, la légion étrangère franchissait les gorges et arrivait au village complètement vidé de ses habitants musulmans.

Un des plus atroces massacres coloniaux de la part de la France

Suite aux assassinats d’Algériens à Sétif et à Guelma, des groupes d’indigènes avaient, dans leur repli, riposté en tuant des Européens. La réponse française à la colère des Algériens ne s’était, en tout cas, pas fait attendre en mobilisant toutes les forces de police, de gendarmerie, de l’armée et même en recrutant des miliciens, qui ne se gênent pas de fusiller des Algériens de tous âges et sans défense.

De Sétif, la répression sanglante s’est généralisée. Elle allait toucher tout le pays durant tout le mois de mai. L’Algérie s’embrasait sous les feux brûlants du printemps 1945. Le général Weiss, chef de la cinquième région aérienne, avait ordonné le 13 mai le bombardement de tous rassemblements des indigènes sur les routes et à proximité des villages.

Kateb Yacine, écrivain algérien, alors lycéen à Sétif, écrit : « C’est en 1945 que mon humanitarisme fut confronté pour la première fois au plus atroce des spectacles. J’avais vingt ans. Le choc que je ressentis devant l’impitoyable boucherie qui provoqua la mort de plusieurs milliers de musulmans, je ne l’ai jamais oublié. Là se cimente mon nationalisme. » « Je témoigne que la manifestation du 8 mai était pacifique. En organisant une manifestation qui se voulait pacifique, on a été pris par surprise. Les dirigeants n’avaient pas prévu de réactions. Cela s’est terminé par des dizaines de milliers de victimes. À Guelma, ma mère a perdu la mémoire… On voyait des cadavres partout, dans toutes les rues. La répression était aveugle ; c’était un grand massacre. »

Dans les localités environnantes à Sétif, Ras El Ma, Beni Azziz, El Eulma, des douars entiers furent décimés, des dechras et des familles furent brûlées vives. On raconte le martyre de la famille Kacem. Korrichi, son fils Mohamed et son frère Nouari furent torturés et tués à bout portant… Les légionnaires prenaient les nourrissons par les pieds, les faisaient tournoyer et les jetaient contre les parois de pierre où leurs chairs s’éparpillaient sur les rochers…

L’armée française avait planifié l’extermination de milliers d’Algériens. Pour mettre à exécution leur dessein les soldats français avaient procédé au regroupement de toutes les populations avoisinant les côtes-est de Béjaïa à Bordj Mira en passant par Darguina, Souk El-Tenine et Aokas. Toutes les populations de ces régions étaient forcées de se regrouper sur les plages de Melbou. L’occupant n’avait en tête que la liquidation physique de tout ce beau monde.

Dès lors, des camions de type GMC continuaient à charger toute personne qui se trouvait sur leur passage. Le convoi prenait la direction de Kherrata. Les habitants de cette autre ville historique n’allaient pas échapper à l’embarquement qui les menait avec leurs autres concitoyens de Sétif, vers le camion de la mort. Les milliers d’Algériens furent déchargés depuis les bennes des camions au fond des gorges de Kherrata. L’horreur n’était pas terminée pour ces pauvres « bougnouls » comme aimaient les surnommer les colons français. Des hélicoptères dénommés « Bananes » survolaient les lieux du massacre pour achever les blessés. Une véritable boucherie humaine allait permettre, plus tard, aux oiseaux charognards d’investir les lieux.

Avec la venue de l’été, la chaleur monte… et l’odeur de la mort. Vers Guelma, faute de les avoir tous enterrés assez profond ou brûlés, trop de cadavres ont été jetés dans un fossé, à peine recouverts d’une pelletée de terre. Les débris humains sont transportés par camion. Le transport est effectué avec l’aide de la gendarmerie de Guelma pendant la nuit. C’est ainsi que les restes des 500 musulmans ont été amenés au lieu dit “fontaine chaude” et brûlés dans un four à chaux avec des branches d’oliviers.

Alors que l’on sait que ce sont en tout 102 Européens ou militaires qui ont été tués, et 110 blessés, à ce moment-là, en riposte aux tueries des autorités françaises, malgré un minutieux travail de recherches, il est

13-05-2009 om 23:15 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
12-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.over trojaanse paarden, malware en andere rampen...big brother is watching you
Klik op de afbeelding om de link te volgen Het wordt zelfs op het Internet "vuil" gespeeld als je tracht te surfen naar een site van de "opstandige" Luikse metallo's namelijk "www.acierliege" dan krijg je dit op je schermpje :

Veilig surfen

Diagnostische pagina voor www.acierliege.be

Wat is de huidige status van www.acierliege.be?

Deze site is als verdacht aangemerkt - het bezoeken van deze site kan uw computer beschadigen.

Een deel van deze site is in de afgelopen 90 dagen 4 keer aangemerkt wegens verdachte activiteiten.

Wat is er gebeurd toen Google deze site bezocht?

Van de 193 pagina's die we in de afgelopen 90 dagen op de site hebben getest, hebben 48 pagina('s) zonder de toestemming van de gebruiker schadelijke software gedownload en geïnstalleerd. De vorige keer dat Google deze site bezocht, was op 2009-05-12. De vorige keer dat verdachte inhoud op deze site werd aangetroffen, was op 2009-05-10.

Malicious software includes 70 trojan(s), 1 scripting exploit(s). Successful infection resulted in an average of 2 new process(es) on the target machine.

Schadelijke software wordt op 7 domein(en) gehost, waaronder cakpapaz.cn/, hayboxiw.cn/, rifnasax.cn/.

7 domein(en) lijken te functioneren als tussenschakels voor het verspreiden van malware naar bezoekers van deze site, waaronder teyrebuf.cn/, bestfindahome.cn/, thehugetitstop.cn/.

This site was hosted on 1 network(s) including AS9031 (INTICONET).

Heeft deze site gefungeerd als een tussenschakel en geleid tot verdere verspreiding van malware?

Het lijkt erop dat www.acierliege.be in de afgelopen 90 dagen niet heeft gefunctioneerd als tussenschakel voor de infectie van sites.

Heeft deze site malware gehost?

Nee, deze site heeft in de afgelopen 90 dagen geen schadelijke software gehost.

Hoe is dit gebeurd?

In bepaalde gevallen kunnen derden schadelijke codering toevoegen aan echte sites, waarna wij deze waarschuwing weergeven.

Volgende stappen:

Updated 4 hours ago


12-05-2009 om 23:14 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sans notre travail votre capital ne vaut pas un balle
Klik op de afbeelding om de link te volgen
We hebben jullie een paar dagen geleden reeds aangekondigd dat er in Walloniê een merkwaardige verrijzenis had plaats gevonden van de communistische partij (Wallonie-Bruxelles). In tegenstelling tot Vlaanderen waar de crisis blijkbaar vooral rechts tot uiterst-rechts de wind in de zeilen geeft schuift Wallonië zeer snel op naar links. Ik hoor iedereen al roepen dat ze links waren maar op dit ogenblik radicaliseert Wallonië zeer snel. Als die trend zich doorzet in de verkiezingsuitslagen dan valt te vrezen dat het unitaire Belgistan aan zijn zwanezang bezig is. In het Noorden het rechtse Vlaanderen met zijn Vlaams belang, LDD en Open-VLD en niks van betekenis meer op links. In het Zuiden een geradicaliseerd Wallonië waar het Renardisme aan een steile wederopstanding bezig is...Voor wat uitleg over het Renardisme verwijzen we graag naar eerdere bijdragen van ons blogje anders verwijzen graag naar volgend adres waar je de figuur van André Renard in zijn historische context terug vindt: http://www.ihoes.be/publications_en_ligne.php?action=lire&id=16&ordre=nouveau

Voor de aandachtige lezertjes van onze bijdrage over de verrijzenis der Waalse communisten (en dus zeker niet van de Vlaamse communisten!) verwijzen we graag naar de figuur van de lijsttrekker van lijst nr 20 in de kiesomschrijving van Luik namelijk Jean-Claude Galler, tot en met 1 juni dit jaar de franstalige secretaris van de socialistische vakbond van de gas- en elekticiteitssector Gazelco. Een sector en een vakbond die een zeer belangrijke rol heeft gespeeld tijdens de Renardistische stakingen van 60-61 onder leiding van de rechterhand van André Renard en toenmalig (unitaire) secretaris van Gazelco Jacques Yerna. De zelfde aandachtige lezer zal eveneens gemerkt hebben dat de Gewestelijke afdeling Liège-Huy-Waremme van het Waalse FGTB, waarover we hier eerder reeds een bijdrage hebben gemaakt, op 1 mei haar openlijke steun heeft uitgesproken voor de lijst nr 20 en dus blijkbaar niet langer steun geeft aan de Luikse PS wat wijst op een bijna openlijke opstand tegen het PS-partijapparaat onder leiding van onze welbekende Elio die daar inderdaad al een tijdje niet echt meer welkom is. Tot daar onze achtergrondinformatie.
Intussen heeft de crisis de "vurige stede" Luik stilaan op een kookpunt gebracht zeker binnen de metaalnijverheid. Dit leidde gisteren en vandaag tot algemene stakingen gesteund door Franse en Duitse metaalbonden maar niet door het plaatselijke ACV dat zich daarmee natuurlijk in Walloniê volledig buitenspel zet...

http://www.rtlinfo.be/rtl/news/article/240940/gr-ve-et-manifestation-des-m-tallos-namur/

Grève et manifestation des métallos à Namur

Pas moins de 5.000 ouvriers du secteur sidérurgique étaient attendus par la FGTB ce lundi. S’il s’agit pour certains de contester les négociations sectorielles, d’autres y voient une bonne préparation à la manifestation européenne des ouvriers d’ArcelorMittal demain à Luxembourg.

Grève et manifestation des métallos à Namur
Article Picture


Economie - Belgique lun 11 mai, 13:54

Plusieurs milliers de manifestants ont répondu ce lundi matin, à Namur, à l'appel des métallurgistes Wallonie-Bruxelles de la FGTB afin de manifester contre le résultat des négociations sociales dans le secteur des fabrications métalliques. Cette manifestation s'accompagne d'une grève de 24 heures dans le secteur du métal. Les métallurgistes wallons et bruxellois du syndicat socialiste refusent d'accepter un accord sectoriel qui va, selon eux, en-deçà de l'accord interprofessionnel (AIP) en matière de pouvoir d'achat.

Réunis derrière une banderole "Sans notre travail, leur capital ne vaut pas un balle", les manifestants se sont élancés, sous la pluie, peu après 10h20, à partir de la gare de Namur et doivent rallier le Parlement wallon en fin de matinée. "La pluie? Ce n'est pas cela qui nous rebute. On a un travail à défendre et des droits à faire valoir", ont affirmé deux travailleurs de la FN Herstal en tête du cortège des manifestants.

L'accord n'est pas respecté

"Nous ne sommes pas d'accord car le cadre solidaire prévu dans l'AIP n'est pas respecté", a expliqué, pour sa part, Antonio Di Santo, responsable de la section métal de la FGTB Hainaut-Namur. "Les éco-chèques? On ne mange pas avec ça. On veut un véritable pouvoir d'achat. A savoir, les 250 euros prévus dans l'AIP", a-t-il ajouté.

"L'ensemble des propositions actuelles demeurent contraires aux valeurs défendues et inférieures aux mesures de pouvoir d'achat prévues par l'Accord interprofessionnel", affirme le syndicat. Il dénonce ainsi des primes de 125 et 250 euros inapplicables pour les travailleurs et conditionnées aux prestations; des contraintes complémentaires en matière de libertés syndicales sans contrepartie et aucune avancée significative en matière de garanties d'emplois ni de représentation syndicale dans les PME.

"Malgré une position unanime de la MWB-FGTB, et en dépit de tentatives de conciliations fédérales demandées par notre organisation, les fédérations patronales des secteurs Métal ne veulent rien entendre et avalisent des accords fédéraux en dessous des seuils interprofessionnels. Cette situation est inacceptable. Nous n'accepterons sous aucun prétexte que l'avis des travailleurs wallons et bruxellois, subissant déjà une discrimination, soit laissé pour compte", note le syndicat.

Toutes les usines sidérurgiques du pays sont supposées être à l’arrêt ce lundi. En cause, cette grève de 24h pour la plupart de leurs ouvriers … et même 48h du côté d’ArcelorMittal. En effet, les métallurgistes liégeois de la FGTB prendront part à la manifestation européenne de demain mardi. Ce lundi, il sont 3.000 Liégeois venus avec une cinquantaine de cars à Namur.

Pas de front commun ce lundi ...

Les travailleurs wallons affiliés au MWB (Métallurgistes Wallonie-Bruxelles) et à la FGTB participent donc à cette manifestation mais pas la CSC. Le syndicat rappelle que les partenaires sociaux, à l'exception de l'aile régionale wallonne de la FGTB Metal-MWB, ont signé le 28 avril l'accord 2009-2010 des Fabrications Métalliques. Le syndicat stipule que l'accord "de crise" permet de sauvegarder l'essentiel, à savoir le mécanisme de l'index et la possibilité de négocier jusqu'à 125 euros en 2009 et 250 euros en 2010 pour tous les secteurs. La CSC-Métal précise qu'elle est "consciente qu'il s'agit d'un accord modéré. Nous veillons à ce que cet accord de crise reste bien une réponse exceptionnelle à la crise", souligne le syndicat.

... mais bien demain à Luxembourg

La seconde manifestation est organisée mardi à Luxembourg, pendant l'assemblée générale des actionnaires groupe ArcelorMittal. Du côté de la CSC, les travailleurs participeront donc uniquement à cette manifestation.

Le front commun sera réuni pour cette manifestation qui se déroulera en début d'après-midi devant le siège d'ArcelorMittal à Luxembourg, où se tiendra l'assemblée générale des actionnaires. La manifestation réunira la CSC, la FGTB et les Français de la CGT. De plus, de nombreux ouvriers allemands y sont également attendus.

La FEM (Fédération Européenne des Métallurgistes), qui avait organisé l'action, a décidé d'annuler la manifestation. Les trois organisations syndicales belges et française ont cependant décidé de se rendre à Luxembourg. Plus de 1.000 manifestants sont attendus.
en dus vandaag in Luxemburg : http://www.point24.lu/point24/web/luxembourg/article/21100/arcelor-mittal-les-siderurgistes-sen-prennent-au-siege.php


Arcelor-Mittal: les sidérurgistes s'en prennent au siège
12.05.2009 20h52
(Photo: Nicolas Bouvy)

Près de 2.000 salariés d'Arcelor-Mittal venus de France et Belgique ont manifesté hier vers midi avec sifflets, pétards et projectiles en tous genres à Luxembourg. Ils sont venus dénoncer les mesures de chômage partiel et fermetures temporaires d'usines. Tandis qu'à l'intérieur étaient réunis les actionnaires, des salariés ont tenté de forcer la porte d'entrée!

Très vite, le ton de la manifestation a été donné. "Le capitalisme nuit gravement à la santé" affichait par exemple le calicot porté par les syndiqués de la FGTB wallonne. Pétards lourds et coups de sifflets précédaient de loin le long cortège parti de Hollerich qui, arrivé devant le siège d'Arcelor-Mittal, Place de Martyrs, a en plus pris des couleurs. Rapidement fumigènes et projectiles en tous genres ont fusé en direction de la façade tandis qu'une trentaine de sidérurgistes, plus remontés que les autres, n'ont pas hésité a jeter les barrières de protection contre la porte d'entrée.

"Certains d'entre nous commencent déjà à ne plus savoir joindre les deux bouts", lance depuis la tribune installée pile face au siège du groupe, Francis Gomez. Et au président des métallos de Liège-Luxembourg (FGTB) de poursuivre: "Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons montrer notre existence à tous". La foule des manifestants n'écoute que d'une oreille les discours des syndicalistes et a les yeux tournés vers le bâtiment où la situation s'envenime plus sérieusement lorsque les forces de l'ordre réplique. La "forteresse", à l'intérieur de laquelle se tient l'assemblée annuelle des actionnaires, est gardée par les policiers.

"Nous sommes venus pour dire à Mittal qu'au cours du dernier mois nous avons mis beaucoup trop d'eau dans notre verre. Mais vous n'avez pas eu l'impression d'être entendus!», lance encore Francis Gomez, face aux sidérurgistes venus de Gandrange, Florange, Dunkerque, Fos-sur-Mer, Liège, Charleroi et de nombreux sites belges. "Un tel pilotage de notre groupe est irresponsable!", criera de la tribune Philippe Verbecke (CGT). Avant de préciser que «cette manifestation est un deuxième avertissement à la direction après celle de Bruxelles le 10 février».

Calmés après une bonne heure d'assauts répétés, les manifestants réclameront en vain à la police, la libération d'un des leurs. Un manifestant qui s'était hissé sur une balustrade du bâtiment avait littéralement été "happé" vers l'intérieur par la police.Blijkbaar is men in Wallonië niet van plan om zich weer netjes neer te leggen bij het kapitalisme zoals we dat recent hebben zien ontsporen. Men is daar niet zo gek om te denken dat oplossingen zoals brulboei LDD in Vlaanderen aanreikt de oplossing zullen bieden aan deze crisis en je kan ze geen ongelijk geven. tenslotte is dat typische liberale individualisme à la De Decker één van de voornaamste oortzaken van deze crisis en dus zeker geen oplossing punt.

Het Waalse FGTB lanceerde hierover de campagne die in Vlaanderen dus ook totaal onbekend is : "le capitalisme nuit gravement à la santé" waarmee we jullie hieronder laten kennis maken :http://www.contre-attaque.be/

we citeren (maar raden de geînteresseerden aan de volledige site te bezoeken...)

Être de gauche

Le clivage gauche/droite est plus que jamais d’actualité, même si les partis politiques tentent parfois de le gommer dans leurs discours. Nous ancrons notre action à gauche, tout comme notre projet de société : + d’égalité, +d’Etat, +de démocratie sont nos objectifs. Nous pensons que ces objectifs sont incompatibles avec le capitalisme et le libéralisme. Nous affirmons notre attachement aux valeurs socialistes.

L’intérêt collectif guide nos revendications. Nous pensons que cela est parfaitement compatible avec le respect des libertés individuelles et l’épanouissement personnel.

Nous visons une transformation radicale de la société par des réformes démocratiques tout aussi radicales. Le mot « réguler » signifie pour nous activer tous les moyens de répartir concrètement la richesse créée en faveur des travailleuses et des travailleurs, au Sud comme au Nord.

Réguler n’a donc absolument pas la même signification à droite qu’à gauche.Als men het hier heeft over " au Sud comme au Nord" heeft men het hier niet over het noorden van Belgistan maar heeft men het over een mondiale kijk op Noord en Zuid ...het is maar dat je het weet...

en ze grijpen blijkbaar terug naar de principeverklaring van het ABVV van 1945 die we hieronder integraal afdrukken en die duidelijk de stempel droeg van de toenmalige zeer sterke Belgische communistische partij

DECLARATION DE PRINCIPE DE LA FGTB
1. Emanation directe des forces laborieuses organisées, la FGTB proclame que
l’idéal syndicaliste, visant à la constitution d’une société sans classes et à la
disparition du salariat, s’accomplira par une transformation totale de la société.
2. Née de la lutte des classes, elle tient à souligner l’évolution de celle-ci en une
lutte non moins vigoureuse de l’ensemble des producteurs contre une oligarchie
bancaire et monopoliste, devenue maîtresse souveraine de tout l’appareil de
production.
3. Dans un esprit d’indépendance absolue vis-à-vis des partis politiques et
respectueuse de toutes les opinions, tant politiques que philosophiques, elle affirme
vouloir réaliser ses buts par ses propres moyens et en fai sant appel à l’action de tous
les salariés et appointés en particulier et de toute la population en général, les
intérêts tant moraux que matériels de la très grande majorité de celle-ci étant
identiques ou paral lèles à ceux des ouvri ers, employés et techni ciens.
4. Le mouvement syndical acceptera le concours du ou des partis qui joindront leur
action à la sienne pour la réalisation de ses objectifs sans se considérer obligé à leur
égard et sans qu’ils puissent s’immiscer dans la conduite de l’action syndicale.
5. Le mouvement syndical veut réaliser un véritable régime de justice sociale visant
à situer chacun à sa place dans la société. Pour assurer à chacun, en fonction de
son travail et de ses besoins, la part de richesses qui lui revient, il déclare qu’il est
indispensable de compléter la démocratie politique par une démocratie économique
et sociale. A cet effet, il entend que le travail, créateur de toutes les valeur s et source
de tous les biens, soit enfin considéré comme facteur primordial, les autres facteurs
n’étant que subor donnés ou par asites.
6. Ses origines, son caractère et les permanences de son idéal, le désignent pour
être l’élément moteur principal de cette révolution constructive.
7. Dans un esprit de justice, il répudie formellement les fausses valeurs, comme les
droits de naissance et d’argent, consacrées par le régime capitaliste. De l’exploité,
réduit à vendre sa force de travail, il veut faire un libre participant à l’oeuvre commune
de production.
8. Il s’attachera dès lors, selon ses conceptions à amener la création d’organismes
dont le but final doit être de donner aux forces de travail la gestion de l’économie
transformée au bénéfice de la collectivité.
9. Le syndicalisme n’entend pas supplanter les partis dans leur action politique. C’est
en leur qualité de producteur qu’il fait appel aux travailleurs, car c’est de leur
condition économique que dépendront leurs perspectives de développement social,
intellectuel et culturel.
10. Pour mener à bien cette tâche émancipatrice, il ne doit avoir à subir aucune
contrainte, c’est pourquoi il se refuse à son intégration à quelque degré que ce soit,
dans un quel conque système cor poratif.
11. Le syndicalisme accepte l’idée de nation et, dans le cadre d’une démocratie
politique, économique et sociale, il prendra ses responsabilités, en vue du maintien
et du renforcement de la démocratie.
12. Il estime que la socialisation des grands trusts bancaires et industriels s’impose
et qu’il convient également d’organiser, diriger et contrôler le commerce extérieur.
13. Rejetant l’idée de la gestion étatique ou bureaucratique, il entend que la gestion
des entreprises nationalisées soit confiée aux travailleurs (techniciens, employés et
ouvriers) et aux consommateurs, préalablement organisés au sein de Conseils de
direction et de coordination de l’économie nationale.
14. Le mouvement syndical belge poursuivra la réalisation de ses buts et objectifs en
collaboration avec les organismes syndicaux internationaux se réclamant de la
démocratie.
15. Afin de libérer le travailleur de la crainte sociale et de lui donner la garantie qu’en
échange de son labeur, il sera prémuni contre les fléaux et les maux résultant de sa
condition, le mouvement syndical défend non seulement les réformes de structure et
la transformation de la société capitaliste mais aussi les revendications immédiates
des travailleurs. Conscient de la grandeur de sa mission humanitaire, le syndicalisme
se déclare apte à mener à bien ces tâches multiples, car il forme par le bloc
indivisible des forces du travail, l’un des éléments de base de la société de demain.Dit is natuurlijk andere koek dan LDD ...en het valt dus te vrezen dat de ene tendens nogal diametraal tegenover de andere komt te staan na de regionale verkiezingen en wat daarvan het resultaat zal zijn laat zich natuurlijk raden....

12-05-2009 om 23:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
11-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fosfor witter dan wit in Afghanistan deze keer
Klik op de afbeelding om de link te volgen Kijk, daar zijn ze weer met hun witte fosfor. Je zou haast denken dat ze het gratis krijgen zo gretig wordt deze smeerlapperij gebruikt. We vragen ons trouwens af of onze minister van oorlog, Crembo de grote laller, onze vliegende brigade in Afghanistan ook deze leuke dingen laat gebruiken...misschien moet iemand hem dat eens vragen. Tenslotte zijn er al onnozelere vragen gesteld in ons nationaal parlement. Het antwoord kennen we toch al. De onzen gooien alleen paaseieren uit hun F16....

http://www.guardian.co.uk/world/2009/may/10/afghanistan-attacks-phosphorus-investigation

Phosphorus claim after fatal air strikes in Afghanistan

Afghanistan's leading human rights ­organisation is investigating claims that white phosphorus was used during a deadly battle between US forces and the Taliban last week in which scores of civilians may have died.

Nader Nadery, a senior officer at the Afghanistan Independent Human Rights Commission, said the organisation was concerned that the chemical, which can cause severe burns, might have been used in the firefight in Bala Baluk, a district in the western province of Farah.

Dr Mohammad Aref Jalali, the head of an internationally funded burns hospital in Herat, said villagers taken to hospital after the incident had "highly unusual burns" on their hands and feet that he had not seen before. "We cannot be 100% sure what type of chemical it was and we do not have the equipment here to find out. One of the women who came here told us that 22 members of her family were totally burned. She said a bomb distributed white power that caught fire and then set people's clothes alight."

US forces in Afghanistan denied they had used the chemical, and have also said claims that up to 147 civilians were killed were grossly exaggerated.

As with previous such tragedies, both sides have made wildly different claims, with the Taliban seeking to exploit ­popular fury and US officials attempting to limit the damage and blame the Taliban for allegedly using civilians as human shields.But members of the human rights department at the UN mission in Afghanistan have been appalled by witness testimony from people in the village, according to one official in Kabul who talked anonymously to the Guardian.

He said bombs were dropped after militants had quit the battlefield, which appeared to be backed up by the US air force's own daily report, which is published online. "The stories that are emerging are quite frankly horrifying," the official said. "It is quite apparent that the large bulk of casualties were called in after the initial fighting had subsided and both the troops and the Taliban had withdrawn.

"Local villagers went to the mosque to pray for peace. Shortly after evening prayers the air strikes were called in, and they continued for a couple of hours whilst the villagers were frantically calling the local governor to get him to call off the air strikes."

He said that women and children hid inside their homes while their men went on to the roofs with guns. US forces say these men were militants, but the UN official said they were simply villagers and "it is totally normal for them to have guns". Also contested is an incident immediately after the battle when people from the village took piles of corpses to the governor's compound in the provincial capital.

The UN official said their willingness to ignore the Islamic custom of organising burial within 24 hours of death showed the level of anger. A statement by US forces said insurgents forced tribal elders to parade the corpses through neighbouring villages to "incite outrage".

It said that a joint US-Afghan investigation team confirmed that "a number of civilians were killed in the course of the fighting but is unable to determine with certainty which of those causalities were Taliban fighters and which were non-combatants". Last week Afghanistan's president, Hamid Karzai, called for all air strikes in villages to be stopped, a view privately backed by many in the UN. Yesterday Barack Obama's national security adviser, Gen James Jones, ruled out such a change in policy, saying "we can't fight with one hand tied behind our back".http://news.yahoo.com/s/ap/20090510/ap_on_re_as/as_afghanistan


Concerns white phosphorus used in Afghan battle

Haji Barkat Ullah speaks with her daugther Frishta 7, who was wounded in AP – Haji Barkat Ullah speaks with her daugther Frishta 7, who was wounded in coalition airstrike on Monday …

By JASON STRAZIUSO and RAHIM FAIEZ, Associated Press Writers Jason Straziuso And Rahim Faiez, Associated Press Writers – Sun May 10, 6:08 pm ET

KABUL – Doctors voiced concern over "unusual" burns on Afghan villagers wounded in an already controversial U.S.-Taliban battle, and the country's top human rights groups said Sunday it is investigating the possibility white phosphorus was used.

The American military denied using the incendiary in the battle in Farah province — which President Hamid Karzai has said killed 125 to 130 civilians — but left open the possibility that Taliban militants did. The U.S. says Taliban fighters have used white phosphorus, a spontaneously flammable material that leaves severe chemical burns on flesh, at least four times the last two years.

Using white phosphorus to illuminate a target or create smoke is considered legitimate under international law, but rights groups say its use over populated areas can indiscriminately burn civilians and constitutes a war crime.

Afghan doctors told The Associated Press they have treated at least 14 patients with severe burns the doctors have never seen before. The villagers were wounded during last Monday's battle in Farah province.

Allegations that white phosphorus or another chemical may have been used threatens to deepen the controversy over what Afghan officials say could be the worst case of civilian deaths since the 2001 U.S. invasion that ousted the Taliban regime.

In Kabul on Sunday, hundreds of people marched near Kabul University to protest the U.S. military's role in the deaths. Protesters carried signs denouncing the U.S. and chanted anti-American slogans.

The incident in Farah drew the condemnation of Karzai, who called for an end to airstrikes. The U.S. has said militants kept villagers captive in hopes they would die in the fighting, creating a civilian casualties controversy.

However, President Barack Obama's national security adviser said Sunday the United States would not end airstrikes. Retired Gen. James Jones refused to rule out any action because "we can't fight with one hand tied behind our back."

Along with Afghan and U.S. investigations into the battle, the Afghan Independent Human Rights Commission has been looking into concerns that white phosphorus may have been used after strange burns were reported. Nader Nadery, a commissioner in the leading rights organization, said more investigation was needed.

"Our teams have met with patients," Nadery told AP. "They are investigating the cause of the injuries and the use of white phosphorus."

White phosphorus is a spontaneously flammable material that can cause painful chemical burns. It is used to mark targets, create smoke screens or as a weapon, and can be delivered by shells, flares or hand grenades, according to GlobalSecurity.org.

Human rights groups denounce its use for the severe burns it causes, though it is not banned by any treaty to which the United States is a signatory.

The U.S. military used white phosphorus in the battle of Fallujah in Iraq in November 2004. Israel's military used it in January against Hamas targets in Gaza.

Col. Greg Julian, the top U.S. military spokesman in Afghanistan, said the U.S. did not use white phosphorus as a weapon in last week's battle. The U.S. does use white phosphorous to illuminate the night sky, he said.

Julian noted that military officials believe that Taliban militants have used white phosphorus at least four times in Afghanistan in the past two years. "I don't know if they (militants) had it out there or not, but it's not out of the question," he said.

A spokesman for the Taliban could not be reached for comment Sunday.

The U.S. military on Saturday said that Afghan doctors in Farah told American officials the injuries seen in wounded Afghans from two villages in the province's Bala Baluk district could have resulted from hand grenades or exploding propane tanks.

Dr. Mohammad Aref Jalali, the head of the burn unit at the Herat Regional Hospital in western Afghanistan who has treated five patients wounded in the battle, described the burns as "unusual."

"I think it's the result of a chemical used in a bomb, but I'm not sure what kind of chemical. But if it was a result of a burning house — from petrol or gas cylinders — that kind of burn would look different," he said.

Gul Ahmad Ayubi, the deputy head of Farah's health department, said the province's main hospital had received 14 patients after the battle, all with burn wounds. Five patients were sent to Herat.

"There has been other airstrikes in Farah in the past. We had injuries from those battles, but this is the first time we have seen such burns on the bodies. I'm not sure what kind of bomb it was," he said.

U.N. human rights investigators have also seen "extensive" burn wounds on victims and have raised questions about how the injuries were caused, said a U.N. official who asked not to be identified talking about internal deliberations. The U.N. has reached no conclusions about whether any chemical weapons may have been used, the official said.

Afghan officials say up to 147 people may have died in the battle in Farah, though the U.S. says that number is exaggerated.

The investigation into the Farah battle coincides with an appeal by Human Rights Watch for NATO forces to release results of an investigation into a March 14 incident in which an 8-year-old Afghan girl was burned by white phosphorus munitions in Kapisa province.

The New York-based group said Saturday that white phosphorus "causes horrendous burns and should not be used in civilian areas."

In the latest violence, a double suicide bomb attack killed seven people and wounded 20 in southern Afghanistan on Sunday. The majority of casualties were police and army units responding to the initial attack, said Dawood Ahmadi, the governor's spokesman.

A roadside bomb in eastern Nangarhar province killed eight construction workers traveling on a rural road on their way to build a checkpoint for the country's border police, an official said, while a truck driver and two assistants died in a roadside bomb blast in Zabul province while transporting goods to a U.S. base, police said.

Taliban militants have increased their attacks the last three years as the country's insurgency has turned increasingly bloody. President Barack Obama is sending 21,000 additional U.S. troops to the country to bolster the record 38,000 American forces already in the country.


11-05-2009 om 22:49 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
10-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Remember Orwell en Huxley !
Klik op de afbeelding om de link te volgen Beste lezertjes, het was weer een boeiend weekendje: Tommeke Boonen aan de coke, Lotti voor de derde maal getrouwd, 8 verkeersdoden en gelukkig was het een autoloze zondag te Brussel of het werd een ware genocide...
Maar bij de buitenlandse buren hebben ze ook leuke dingen. Neen, niet iedereen wil zijn swiftje te pletter rijden tegen het huis van oranje maar je weet maar nooit. Zo denken ze d'r in elk geval over in Groot-Brittanië, voor zo ver wij weten toch nog steeds de bakermat der parlementaire democratie en wat zien en lezen we? Zet je even in je luiste stoel en geef je over aan je opperste verbazing...Orwell Georges is back in town !
http://www.met.police.uk/campaigns/counter_terrorism/index.htm

lees even mee wat de Metropolitan Police ons te vertellen heeft :


Search

home | recruitment | your right to information | crimes | contacts | ask the met | news | local info | about the met | young people | sitemap


New campaign to urge Londoners to report suspicious activity

Don't rely on others. If you supect it report it.

Londoners are being asked to trust their instincts and report suspicious behaviour to help combat terrorist activity.

Just one piece of information could be vital in helping disrupt terrorist planning and, in turn, save lives.

This national publicity campaign across England and Wales raises awareness of the Anti-Terrorist Hotline and gives the public examples of suspicious activity and behaviour. The public are encouraged to trust their instincts and report anything confidentially to the Anti-Terrorist Hotline, where specialist officers will take their call.

This campaign utilises London specific media: radio and press, posters at tube and rail stations.
As part of the national campaign there will also be national press and national commercial radio advertising, large outdoor posters and advertising on the rears of buses. To ensure the campaign reaches minority communities, there will also be advertising in minority media press titles.

Press advertising will appear in national newspapers and on main commercial radio stations. In London, this includes the Evening Standard, Magic, Heart, Total LBC, Smooth and Capital FM.

The press ads seek to raise awareness of some of the items/activities which may be needed by, or be of use to, terrorists. It asks the public to consider whether they have seen any activity connected with them which may have made them suspicious.

Radio advertising has been devised to complement the press ads and reiterates how any piece of information could prove vital and asking the public to call the confidential Anti-Terrorist Hotline on 0800 789 321.

 • Read the press release for this campaign

Counter Terrorism posters

Please click on the posters below to view the full size visuals.

Poster - "chemicals" [PDF Icon PDF - 246 KB]
Poster - "CCTV" [PDF Icon PDF - 269 KB]
Counter Terrorism poster
Poster [PDF Icon PDF - 523 KB]
Counter terrorism postcard
Postcard [PDF Icon PDF - 148 KB]

Radio advert

Related Linkshet is bovendien streng verboden te lachen ....gans de zwik ginds over het kanaal hangt reeds propvol camera's tot in hun bolhoeden toe en nu wordt elke Londenaar een kloon van Sherlock of Watson ...Uiteindelijk is het hier nog zo slecht niet. Wij hebben tenminste gevangenissen waar de bewaaksters extra inspanningen doen om het je naar je zin te maken als mannelijke gevangene....
The brave new world komt angstvallig dicht bij zou je toch maar denken laten we toch maar even te rade gaan bij Mister Huxley in 1962 :
http://pulsemedia.org/2009/02/02/aldous-huxley-the-ultimate-revolution/

P U L S E

“Freedom of the press is guaranteed only to those who own one.”

Aldous Huxley: The Ultimate Revolution

with 5 comments

Aldous huxley

Aldous Huxley, author of Brave New World, here discusses influence, controlling the public mind and government.

“There will be, in the next generation or so, a pharmacological method of making people love their servitude, and producing dictatorship without tears, so to speak, producing a kind of painless concentration camp for entire societies, so that people will in fact have their liberties taken away from them, but will rather enjoy it, because they will be distracted from any desire to rebel by propaganda or brainwashing, or brainwashing enhanced by pharmacological methods. And this seems to be the final revolution.” Aldous Huxley


Transcript – The Ultimate Revolution

March 20, 1962 Berkeley Language Center – Speech Archive SA 0269

Moderator:

{garbled}Aldous Huxley, a renowned Essayist and Novelist who during the spring semester is residing at the university in his capacity of a Ford research professor. Mr Huxley has recently returned from a conference at the Institute for the study of Democratic Institutions in Santa Barbara where the discussion focused on the development of new techniques by which to control and direct human behavior. Traditionally it has been possible to suppress individual freedom through the application of physical coercion through the appeal of ideologies through the manipulation of man’s physical and social environment and more recently through the techniques, the cruder techniques of psychological conditioning. The Ultimate Revolution, about which Mr. Huxley will speak today, concerns itself with the development of new behavioral controls, which operate directly on the psycho-physiological organisms of man. That is the capacity to replace external constraint by internal compulsions. As those of us who are familiar with Mr. Huxley’s works will know, this is a subject of which he has been concerned for quite a period of time. Mr. Huxley will make a presentation of approximately half an hour followed by some brief discussions and questions by the two panelists sitting to my left, Mrs. Lillian {garbled} and Mr. John Post. Now Mr. Huxley

Huxley:

Thank You.

{Applause}

Uh, First of all, the, I’d like to say, that the conference at Santa Barbara was not directly concerned with the control of the mind. That was a conference, there have been two of them now, at the University of California Medical center in San Francisco, one this year which I didn’t attend, and one two years ago where there was a considerable discussion on this subject. At Santa Barbara we were talking about technology in general and the effects it’s likely to have on society and the problems related to technological transplanting of technology into underdeveloped countries.

Well now in regard to this problem of the ultimate revolution, this has been very well summed up by the moderator. In the past we can say that all revolutions have essentially aimed at changing the environment in order to change the individual. I mean there’s been the political revolution, the economic revolution, in the time of the reformation, the religious revolution. All these aimed, not directly at the human being, but at his surroundings. So that by modifying the surroundings you did achieve, did one remove the effect of the human being.

Today we are faced, I think, with the approach of what may be called the ultimate revolution, the final revolution, where man can act directly on the mind-body of his fellows. Well needless to say some kind of direct action on human mind-bodies has been going on since the beginning of time. But this has generally been of a violent nature. The Techniques of terrorism have been known from time immemorial and people have employed them with more or less ingenuity sometimes with the utmost cruelty, sometimes with a good deal of skill acquired by a process of trial and error finding out what the best ways of using torture, imprisonment, constraints of various kinds.

But, as, I think it was (sounds like Mettenicht) said many years ago, you can do everything with {garbled} except sit on them. If you are going to control any population for any length of time, you must have some measure of consent, it’s exceedingly difficult to see how pure terrorism can function indefinitely. It can function for a fairly long time, but I think sooner or later you have to bring in an element of persuasion an element of getting people to consent to what is happening to them.

It seems to me that the nature of the ultimate revolution with which we are now faced is precisely this: That we are in process of developing a whole series of techniques which will enable the controlling oligarchy who have always existed and presumably will always exist to get people to love their servitude. This is the, it seems to me, the ultimate in malevolent revolutions shall we say, and this is a problem which has interested me many years and about which I wrote thirty years ago, a fable, Brave New World, which is an account of society making use of all the devices available and some of the devices which I imagined to be possible making use of them in order to, first of all, to standardize the population, to iron out inconvenient human differences, to create, to say, mass produced models of human beings arranged in some sort of scientific caste system. Since then, I have continued to be extremely interested in this problem and I have noticed with increasing dismay a number of the predictions which were purely fantastic when I made them thirty years ago have come true or seem in process of coming true.

A number of techniques about which I talked seem to be here already. And there seems to be a general movement in the direction of this kind of ultimate revolution, a method of control by which a people can be made to enjoy a state of affairs by which any decent standard they ought not to enjoy. This, the enjoyment of servitude, Well this process is, as I say, has gone on for over the years, and I have become more and more interested in what is happening.

And here I would like briefly to compare the parable of Brave New World with another parable which was put forth more recently in George Orwell’s book, Nineteen Eighty- Four. Orwell wrote his book between, I think between 45 and 48 at the time when the Stalinist terror regime was still in Full swing and just after the collapse of the Hitlerian terror regime. And his book which I admire greatly, it’s a book of very great talent and extraordinary ingenuity, shows, so to say, a projection into the future of the immediate past, of what for him was the immediate past, and the immediate present, it was a projection into the future of a society where control was exercised wholly by terrorism and violent attacks upon the mind-body of individuals.

Whereas my own book which was written in 1932 when there was only a mild dictatorship in the form of Mussolini in existence, was not overshadowed by the idea of terrorism, and I was therefore free in a way in which Orwell was not free, to think about these other methods of control, these non-violent methods and my, I’m inclined to think that the scientific dictatorships of the future, and I think there are going to be scientific dictatorships in many parts of the world, will be probably a good deal nearer to the brave new world pattern than to the 1984 pattern, they will a good deal nearer not because of any humanitarian qualms of the scientific dictators but simply because the BNW pattern is probably a good deal more efficient than the other.

That if you can get people to consent to the state of affairs in which they’re living. The state of servitude the state of being, having their differences ironed out, and being made amenable to mass production methods on the social level, if you can do this, then you have, you are likely, to have a much more stable and lasting society. Much more easily controllable society than you would if you were relying wholly on clubs and firing squads and concentration camps. So that my own feeling is that the 1984 picture was tinged of course by the immediate past and present in which Orwell was living, but the past and present of those years does not reflect, I feel, the likely trend of what is going to happen, needless to say we shall never get rid of terrorism, it will always find its way to the surface.

But I think that insofar as dictators become more and more scientific, more and more concerned with the technically perfect, perfectly running society, they will be more and more interested in the kind of techniques which I imagined and described from existing realities in BNW. So that, it seems to me then, that this ultimate revolution is not really very far away, that we, already a number of techniques for bringing about this kind of control are here, and it remains to be seen when and where and by whom they will first be applied in any large scale.

And first let me talk about the, a little bit about the, improvement in the techniques of terrorism. I think there have been improvements. Pavlov after all made some extremely profound observations both on animals and on human beings. And he found among other things that conditioning techniques applied to animals or humans in a state either of psychological or physical stress sank in so to say, very deeply into the mind-body of the creature, and were extremely difficult to get rid of. That they seemed to be embedded more deeply than other forms of conditioning.

And this of course, this fact was discovered empirically in the past. People did make use of many of these techniques, but the difference between the old empirical intuitive methods and our own methods is the difference between the, a sort of, hit and miss craftsman’s point of view and the genuinely scientific point of view. I think there is a real difference between ourselves and say the inquisitors of the 16th century. We know much more precisely what we are doing, than they knew and we can extend because of our theoretical knowledge, we can extend what we are doing over a wider area with a greater assurance of being producing something that really works.

In this context I would like to mention the extremely interesting chapters in Dr. William (sounds like Seargent’s) Battle for the Mind where he points out how intuitively some of the great religious teachers/leaders of the past hit on the Pavlovian method, he speaks specifically of Wesley’s method of producing conversions which were essentially based on the technique of heightening psychological stress to the limit by talking about hellfire and so making people extremely vulnerable to suggestion and then suddenly releasing this stress by offering hopes of heaven and this is a very interesting chapter of showing how completely on purely intuitive and empirical grounds a skilled natural psychologist, as Wesley was, could discover these Pavlovian methods.

Well, as I say, we now know the reason why these techniques worked and there’s no doubt at all that we can if we wanted to, carry them much further than was possible in the past. And of course in the history of, recent history of brainwashing, both as applied to prisoners of war and to the lower personnel within the communist party in China, we see that the pavlovian methods have been applied systematically and with evidently with extraordinary efficacy. I think there can be no doubt that by the application of these methods a very large army of totally devoted people has been created. The conditioning has been driven in, so to say, by a kind of psychological iontophoresis into the very depths of the people’s being, and has got so deep that it’s very difficult to ever be rooted out, and these methods, I think, are a real refinement on the older methods of terror because they combine methods of terror with methods of acceptance that the person who is subjected to a form of terroristic stress but for the purpose of inducing a kind of voluntary quotes acceptance of the state the psychological state in which he has been driven and the state of affairs in which he finds himself.

So there is, as I say, there has been a definite improvement in the, even in the techniques of terrorism. But then we come to the consideration of other techniques, non-terroristic techniques, for inducing consent and inducing people to love their servitude. Here, I don’t think I can possibly go into all of them, because I don’t know all of them, but I mean I can mention the more obvious methods, which can now be used and are based on recent scientific findings. First of all there are the methods connected with straight suggestion and hypnosis.

I think we know much more about this subject than was known in the past. People of course, always have known about suggestion, and although they didn’t know the word ‘hypnosis’ they certainly practiced it in various ways. But we have, I think, a much greater knowledge of the subject than in the past, and we can make use of our knowledge in ways, which I think the past was never able to make use of it. For example, one of the things we now know for certain, that there is of course an enormous, I mean this has always been known a very great difference between individuals in regard to their suggestibility. But we now know pretty clearly the sort of statistical structure of a population in regard to its suggestibility. Its very interesting when you look at the findings of different fields, I mean the field of hypnosis, the field of administering placebos, for example, in the field of general suggestion in states of drowsiness or light sleep you will find the same sorts of orders of magnitude continually cropping up.

You’ll find for example that the experienced hypnotist will tell one that the number of people, the percentage of people who can be hypnotized with the utmost facility (snaps), just like that. is about 20%, and about a corresponding number at the other end of the scale are very, very difficult or almost impossible to hypnotize. But in between lies a large mass of people who can with more or less difficulty be hypnotized, that they can gradually be if you work hard enough at it be got into the hypnotic state, and in the same way the same sort of figures crop up again, for example in relation to the administration of placebos.

A big experiment was carried out three of four years ago in the general hospital in Boston on post-operative cases where several hundred men and woman suffering comparable kinds of pain after serious operations were allowed to, were given injections whenever they asked for them whenever the pain got bad, and the injections were 50% of the time were of morphine, and 50% of water. And about twenty percent of those who went through the experiment, about 20% of them got just as much relief from the distilled waters as from the morphea. About 20% got no relief from the distilled water, and in- between were those who got some relief or got relief occasionally.

So yet again, we see the same sort of distribution, and similarly in regard to what in BNW I called Hypnopedia, the sleep teaching, I was talking not long ago to a man who manufactures records which people can listen to in the, during the light part of sleep, I mean these are records for getting rich, for sexual satisfaction (crowd laughs), for confidence in salesmanship and so on, and he said that its very interesting that these are records sold on a money-back basis, and he says there is regularly between 15% and 20% of people who write indignantly saying the records don’t work at all, and he sends the money back at once. There are on the other hand, there are over 20% who write enthusiastically saying they are much richer, their sexual life is much better (laughter) etc, etc. And these of course are the dream clients and they buy more of these records. And in between there are those who don’t get much results and they have to have letters written to them saying “Go persist my dear, go on” (laughter) and you will get there, and they generally do get results in the long run.

Well, as I say, on the basis of this, I think we see quite clearly that the human populations can be categorized according to their suggestibility fairly clearly,. I suspect very strongly that this twenty percent is the same in all these cases, and I suspect also that it would not be at all difficult to recognize and {garbled} out who are those who are extremely suggestible and who are those extremely unsuggestible and who are those who occupy the intermediate space. Quite clearly, if everybody were extremely unsuggestible organized society would be quite impossible, and if everybody were extremely suggestible then a dictatorship would be absolutely inevitable. I mean it’s very fortunate that we have people who are moderately suggestible in the majority and who therefore preserve us from dictatorship but do permit organized society to be formed. But, once given the fact that there are these 20% of highly suggestible people, it becomes quite clear that this is a matter of enormous political importance, for example, any demagogue who is able to get hold of a large number of these 20% of suggestible people and to organize them is really in a position to overthrow any government in any country.

And I mean, I think this after all, we had the most incredible example in recent years by what can be done by efficient methods of suggestion and persuasion in the form of Hitler. Anyone who has read, for example, (Sounds like Bulloch’s) Life of Hitler, comes forth with this horrified admiration for this infernal genius, who really understood human weaknesses I think almost better than anybody and who exploited them with all the resources then available. I mean he knew everything, for example, he knew intuitively this pavlovian truth that condition installed in a state of stress or fatigue goes much deeper than conditioning installed at other times. This of course is why all his big speeches were organized at night. He speaks quite frankly, of course, in Mein Kampf, this is done solely because people are tired at night and therefore much less capable of resisting persuasion than they would be during the day. And in all his techniques he was using, he had discovered intuitively and by trial and error a great many of the weaknesses, which we now know about on a sort of scientific way I think much more clearly than he did.

But the fact remains that this differential of suggestibility this susceptibility to hypnosis I do think is something which has to be considered very carefully in relation to any kind of thought about democratic government . If there are 20% of the people who really can be suggested into believing almost anything, then we have to take extremely careful steps into prevent the rise of demagogues who will drive them on into extreme positions then organize them into very, very dangerous armies, private armies which may overthrow the government.

This is, I say, in this field of pure persuasion, I think we do know much more than we did in the past, and obviously we now have mechanisms for multiplying the demagogues voice and image in a quite hallucinatory way, I mean, the TV and radio, Hitler was making enormous use of the radio, he could speak to millions of people simultaneously. This alone creates an enormous gulf between the modern and the ancient demagogue. The ancient demagogue could only appeal to as many people as his voice could reach by yelling at his utmost, but the modern demagogue could touch literally millions at a time, and of course by the multiplication of his image he can produce this kind of hallucinatory effect which is of enormous hypnotic and suggestive importance.

But then there are the various other methods one can think of which, thank heaven, as yet have not be used, but which obviously could be used. There is for example, the pharmacological method, this is one of the things I talked about in BNW. I invented a hypothetical drug called SOMA, which of course could not exist as it stood there because it was simultaneously a stimulant, a narcotic, and a hallucinogen, which seems unlikely in one substance. But the point is, if you applied several different substances you could get almost all these results even now, and the really interesting things about the new chemical substances, the new mind-changing drugs is this, if you looking back into history its clear that man has always had a hankering after mind changing chemicals, he has always desired to take holidays from himself, but the, and, this is the most extraordinary effect of all that every natural occurring narcotic stimulant, sedative, or hallucinogen, was discovered before the dawn of history, I don’t think there is one single one of these naturally occurring ones which modern science has discovered.

Modern science has of course better ways of extracting the active principals of these drugs and of course has discovered numerous ways of synthesizing new substances of extreme power, but the actual discovery of these naturally occurring things was made by primitive man goodness knows how many centuries ago. There is for example, in the underneath the, lake dwellings of the early Neolithic that have been dug up in Switzerland we have found poppy-heads, which looks as though people were already using this most ancient and powerful and dangerous of narcotics, even before the days of the rise of agriculture. So that man was apparently a dope-bag addict before he was a farmer, which is a very curious comment on human nature.

But, the difference, as I say, between the ancient mind-changers, the traditional mind- changers, and the new substances is that they were extremely harmful and the new ones are not. I mean even the permissible mind-changer alcohol is not entirely harmless, as people may have noticed, and I mean the other ones, the non-permissible ones, such as opium and cocaine, opium and its derivatives, are very harmful indeed. They rapidly produce addiction, and in some cases lead at an extraordinary rate to physical degeneration and death.

Whereas these new substances, this is really very extraordinary, that a number of these new mind-changing substances can produce enormous revolutions within the mental side of our being, and yet do almost nothing to the physiological side. You can have an enormous revolution, for example, with LSD-25 or with the newly synthesized drug psilocybin, which is the active principal of the Mexican sacred mushroom. You can have this enormous mental revolution with no more physiological revolution than you would get from drinking two cocktails. And this is a really most extraordinary effect.

And it is of course true that pharmacologists are producing a great many new wonder drugs where the cure is almost worse than the disease. Every year the new edition of medical textbooks contains a longer and longer chapter of what are Iatrogenic diseases, that is to say diseases caused by doctors (laughter} And this is quite true, many of the wonder drugs are extremely dangerous. I mean they can produce extraordinary effects, and in critical conditions they should certainly be used, but they should be used with the utmost caution. But there is evidently a whole class of drugs effecting the CNS which can produce enormous changes in sedation in euphoria in energizing the whole mental process without doing any perceptible harm to the human body, and this presents to me the most extraordinary revolution. In the hands of a dictator these substances in one kind or the other could be used with, first of all, complete harmlessness, and the result would be, you can imagine a euphoric that would make people thoroughly happy even in the most abominable circumstances.

I mean these things are possible. This is the extraordinary thing, I mean after all this is even true with the crude old drugs. I mean, a housemate years ago remarked after reading Milton’s Paradise Lost, He Says “And beer does more than Milton can to justify God’s ways to man” (laughter). And beer is of course, an extremely crude drug compared to these ones. And you can certainly say that some of the psychic energizers and the new hallucinants could do incomparably more than Milton and all the Theologicians combined could possibly do to make the terrifying mystery of our existence seem more tolerable than it does. And here I think one has an enormous area in which the ultimate revolution could function very well indeed, an area in which a great deal of control could be used by not through terror, but by making life seem much more enjoyable than it normally does. Enjoyable to the point, where as I said before, Human beings come to love a state of things by which any reasonable and decent human standard they ought not to love and this I think is perfectly possible.

But then, very briefly, let me speak about one of the more recent developments in the sphere of neurology, about the implantation of electrodes in the brain. This of course has been done in the large scale in animals and in a few cases its been done in the cases of the hopelessly insane. And anybody who has watched the behavior of rats with electrodes placed in different centers must come away from this experience with the most extraordinary doubts about what on Earth is in store for us if this is got a hold of by a dictator. I saw not long ago some rats in the {garbled} laboratory at UCLA there were two sets of them, one with electrodes planted in the pleasure center, and the technique was they had a bar which they pressed which turned on a very small current for a short space of time which we had a wire connected with that electrode and which stimulated the pleasure center and was evidently absolutely ecstatic was these rats were pressing the bar 18,000 times a day (laughter). Apparently if you kept them from pressing the bar for a day, they’d press it 36,000 times on the following day and would until they fell down in complete exhaustion (laughter) And they would neither eat, nor be interested in the opposite sex but would just go on pressing this bar {pounds on podium}

Then the most extraordinary rats were those were the electrode was planted halfway between the pleasure and the pain center. The result was a kind of mixture of the most wonderful ecstasy and like being on the rack at the same time. And you would see the rats sort of looking at is bar and sort of saying “To be or not to be that is the question”. (Laughter) Finally it would approach {Pounds on podium} and go back with this awful I mean, the (sounds like franken huminizer anthropomorphizer), and he would wait some time before pressing the bar again, yet he would always press it again. This was the extraordinary thing.

I noticed in the most recent issue of Scientific American there’s a very interesting article on electrodes in the brains of chickens, where the technique is very ingenious, where you sink into their brains a little socket with a screw on it and the electrode can then be screwed deeper and deeper into the brainstem and you can test at any moment according to the depth, which goes at fractions of the mm, what you’re stimulating and these creatures are not merely stimulated by wire, they’re fitted with a miniature radio receiver which weighs less than an ounce which is attached to them so that they can be communicated with at a distance, I mean they can run about in the barnyard and you could press a button and this particular area of the brain to which the electrode has been screwed down to would be stimulated. You would get this fantastic phenomena, where a sleeping chicken would jump up and run about, or an active chicken would suddenly sit down and go to sleep, or a hen would sit down and act like she’s hatching out an egg, or a fighting rooster would go into depression.

The whole picture of the absolute control of the drives is terrifying, and in the few cases in which this has been done with very sick human beings, The effects are evidently very remarkable too, I was talking last summer in England to Grey Walter, who is the most eminent exponent of the EEG technique in England, and he was telling me that he’s seen hopeless inmates at asylums with these things in their heads, and these people were suffering from uncontrollable depression, and they had these electrodes inserted into the pleasure center in their brain, however when they felt too bad, they just pressed a button on the battery in their pocket and he said the results were fantastic, the mouth pointing down would suddenly turn up and they’d feel very cheerful and happy. So there again one sees the most extraordinary revolutionary techniques, which are now available to us.

Now, I think what is obviously perfectly clear is that for the present these techniques are not being used except in an experimental way, but I think it is important for us to realize what is happening to make ourselves acquainted with what has already happened, and then use a certain amount of imagination to extrapolate into the future the sort of things that might happen. What might happen if these fantastically powerful techniques were used by unscrupulous people in authority, what on Earth would happen, what sort of society would we get?

And I think it is peculiarly important because as one sees when looking back over history we have allowed in the past all those advances in technology which has profoundly changed our social and individual life to take us by surprise, I mean it seems to me that it was during the late 18 century early 19th century when the new machines were making possible the factory situation. It was not beyond the wit of man to see what was happening and project into the future and maybe forestall the really dreadful consequences which plagued England and most of western Europe and this country for sixty or seventy years, and the horrible abuses of the factory system and if a certain amount of forethought had been devoted to the problem at that time and if people had first of all found out what was happening and then used their imagination to see what might happen, and then had gone on to work out the means by which the worst applications of the techniques would not take place, well then I think western humanity might have been spared about three generations of utter misery which had been imposed on the poor at that time.

And the same way with various technological advances now, I mean we need to think about the problems with automation and more profoundly the problems, which may arise with these new techniques, which may contribute to this ultimate revolution. Our business is to be aware of what is happening, and then to use our imagination to see what might happen, how this might be abused, and then if possible to see that the enormous powers which we now possess thanks to these scientific and technological advances to be used for the benefit of human beings and not for their degradation.

Thank You

{Applause}
10-05-2009 om 23:01 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
07-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wonderlijke verrijzenis van de Waalse kommunisten, leve kameraad Chavée!
Klik op de afbeelding om de link te volgen
We hadden tot nog toe Vlaamse verontwaardiging over de politieke zeden en gewoonten bij de Waalse buren. Meer zelfs, het ging niet enkel over blijkbaar genetisch bepaald sjoemelgedrag van onze luie zuiderburen maar het ging eerst en vooral over een zogenaamde typisch linkse uitwas. En wat merken wij, hard wroetende Vlamingen, nu plots? De "deftige" rechtse liberale partijen, de verdedigers van het "zuiverende" marktmechanisme en de ontvette staat, open-VLD en LDD dus doen aan politiek en zelfs financieel opbod om zelfs de grootste politieke dilettanten bij mekaar weg te kopen. Dat vinden wij natuurlijk een kras staaltje van vrije marktmechanismen zoals we ze al jaren vermoedden maar nooit bewezen zagen zwart op wit op een deftig papier. Voor alle details verwijzen we graag naar één van de betere columns waaraan Vlaanderen nog steeds een nijpend tekort heeft en we zijn dus blij jullie te mogen voorstellen aan Ben Willems : http://columns.skynetblogs.be/post/6955426/open-vld-lokte-ldd-kamerlid-met-verkiesbare-p
We moeten er zelf dus geen moeite in steken als het elders onverbeterlijk goed is gedocumenteerd en zelfs gecommentarieerd. We voegen er alleen maar een oproep bij om dus niet voor zulke partijen van boskakkers te stemmen op 7 juni. Het zal natuurlijk wel wat moeite kosten om wat deftig links volk te vinden maar we blijven optimistisch! We beginnen trouwens vanaf nu onze zoektocht naar dat deftig links volk.
En waar kunnen we onze queeste dan beter beginnen dan bij de linkse zuiderburen? In Wallonië en Brussel merken we een zeer eigenaardig fenomeen op. Een volledig dood gewaande partij rijst daar terug uit haar as en komt de almachtige PS bedreigen op haar linkerflank...over wie hebben we het dan? Inderdaad over de Parti Communiste (zonder achtervoegsel Belge!)
ze hebben zelfs een mooie en verzorgde site en we stellen jullie dus voor om even een uitstapje te maken naar de kameraden :
via een artikel uit Le Soir van 14 april ll.: http://www.particommuniste.be/dans-les-medias/medias-locaux/le-soir-14-avril-2009--les-communistes-sont-de-retour.html

In Wallonië slagen de kommunisten er dus in om een Europese lijst in te dienen en om deel te nemen aan de gewestelijke verkiezingen. Wij zijn in elk geval erg benieuwd naar hun resultaat en we zijn er zelfs van overtuigd dat deze lijst wel eens wat succes zou kunnen kennen. uitkijken dus en wij houden jullie op de hoogte van hun resultaten. Haal al vast de rooie vlaggen en de hamers en sikkels terug boven!
Wat wij persoonlijk zo leuk vinden aan deze "verrijzenis" is dat de afdeling van La Louvière de 1mei-viering in het teken van Achille Chavée heeft gezet en wij zijn hier al Jààààààààààààààààren grote bewonderaars van Chavée. Chavée was een belangrijke figuur binnen het Belgische Surrealisme rond Magritte en we doen graag wat aan wat volksopvoeding dus :
http://www.particommuniste.be/agenda/actions/journee-1er-mai-du-pc-a-la-louviere.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Achille_Chav%C3%A9e

Achille Chavée

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ga naar: navigatie, zoeken

Achille Chavée (Charleroi, 6 juni 1906 - La Hestre, 4 december 1969) was een Belgisch aforist en dichter en Henegouws en Waals surrealistisch figuur.

Inhoud

[verbergen]

[bewerken] Biografie

Chavée was afkomstig uit een katholieke familie die zich in 1922 in La Louvière vestigde. Hij studeert rechten in Brussel en schrijft zich in 1930 in aan de balie van Bergen. In 1927 engageert hij zich op politiek vlak en sticht met Walter Thibaut de Union fédéraliste wallonne, die ijvert voor de culturele en politieke autonomie van Wallonië. Hij is ook medestichter van het tijdschrift La Bataille wallonne dat in 1929 verschijnt. Na de grote stakingen die begonnen waren in de Borinage en het Centre en die zich uitbreidden over het volledige Waalse industriebekken in 1932, neemt hij de verdediging op van de arbeiders en de mijnwerkers.

Op 29 maart 1934 richt Chavée in La Louvière, bij Albert Ludé, de latere chemicus, samen met de bibliothecaris André Lorent en de onderwijzer Marcel Parfondry de groep Rupture op, een beweging die vooral gericht is op politiek engagement. De surrealistische Belgische auteur Fernand Dumont wordt spoedig lid. In 1935 publiceert Chavée zijn eerste bundel, Pour cause déterminée, en het eerste (en enige) jaarlijks nummer van het tijdschrift Mauvais temps waar men o.m. de namen terugvindt van André Lorent, Fernand Dumont, Constant Malva en René Magritte. Hetzelfde jaar werkt Chavée mee aan het "Bulletin international du Surréalisme" en is hij mede-ondertekenaar van het "Couteau dans la plaie" die voor het eerst de surrealistische groep van Brussel verenigt, Magritte, Mesens, Paul Nougé, Louis Scutenaire, André Souris met de groep uit Henegouwen. Twee andere bundels van Chavée verschijnen bij de uitgeverij «Rupture», Le Cendrier de chair in 1936 en Une fois pour toutes in 1938.

In 1936 ontmoet Achille Chavée André Breton en Paul Éluard in Parijs en tekent in Brussel mede de uitsluiting van André Souris uit de Belgische groep. Hij vertrekt in november naar Spanje en wordt tot november 1937 lid van de brigade Dombrovski van de Internationale Brigades (officier en later militair auditeur). Terug in België in 1937, maakt hij in 1938 kennis met Pol Bury. Na de ontbinding van "Rupture" einde 1938, richt hij op 1 juli 1939 te Bergen de "Groupe surréaliste en Hainaut" op met Fernand Dumont, Marcel Lefrancq, Armand Simon, Louis Van de Spiegele, en werkt in 1940 mee aan twee nummers van het tijdschrift L'invention collective opgericht door Magritte en Raoul Ubac. Als communistisch weerstander tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt hij door de Gestapo gezocht en gaat in 1941 in de clandestiniteit.

In 1946 ontbindt Chavée de surrealistische groep in Henegouwen en sticht op 19 februari 1947 te Bergenmet Van de Spegele, Marcel Lefrancq en Simon de groep "Haute Nuit", tegen elk dogmatisme en tegen conformisme in de kunst, geloof in de avant-garde. Chavée schrijft: nous avions senti que le surréalisme était devenu une mode, une étiquette dont des tas de gens s'affublaient: il fallait continuer autrement l'aventure. Chavée neemt ook actief deel aan het "Surréalisme révolutionnaire". In 1956 sticht hij de groep "Schéma" en wordt in 1961 lid van het Mouvement populaire wallon. Chavée werkt nog mee aan diverse surrealistische tijdschriften en publiceert in totaal 30 bundels. Tot zijn dood in 1969, moedigt hij vele jonge kunstenaars, schrijvers, beeldhouwers, schilders en fotografen aan.

[bewerken] Bibliografie

 • Pour cause déterminée, gedichten, Brussel, René Henriquez, 1935.
 • Le cendrier de chair, La Louvière, Cahiers de Rupture, 1936.
 • Une fois pour toutes, gedichten, La Louvière, Cahiers de Rupture, 1938.
 • La question de confiance, Bergen, Groupe surréaliste en Hainaut, 1940.
 • D'ombre et de sang, gedichten, La Louvière, Editions du Boomerang, 1946, en hors texte, un dessin de Pol Bury.
 • Ecorces du temps, gedichten. Bergen, Haute Nuit, 1948.
 • De neige rouge, gedichten, Bergen, Haute Nuit, 1948.
 • Ecrit sur un drapeau qui brûle, gedichten, Bergen, Haute Nuit, 1948.
 • Au jour la vie, gedichten, Bergen, Haute Nuit.
 • Blason d'amour, gedichten, Bergen, Haute Nuit, 1950.
 • Ephémérides, gedichten, Bergen, Haute Nuit, 1951.
 • A pierre fendre, gedichten, Bergen, Haute Nuit, 1952.
 • Cristal de vivre, gedichten, Mons, Haute Nuit, 1954.
 • Entre puce et tigre, gedichten, La Louvière, Editions de Montbliard, 1956.
 • Catalogue du seul, gedichten, La Louvière, Editions de Montbliard, 1956.
 • Les traces de l'intelligible, gedichten, La Louvière, Editions de Montbliard.
 • Quatrains pour Hélène, gedichten, Bergen, Haute Nuit, 1958.
 • L'enseignement libre, gedichten, nota's, zinnespelen, aforismen. Bergen, Haute Nuit, 1958.
 • Lætare 59, , aforismen, La Louvière, Daily-Bul, 1959.
 • Le prix de l'évidence, gedichten, Parijs-Brussel, Bibliothèques Phantomas s.d.
 • L'éléphant blanc, La Louvière, Daily-Bul, 1961.
 • Poèmes choisis, Brussel-Parijs, Anthologie de l'Audiothèque s.d.
 • Tendances nouvelles de la littérature et de l'art dans la région du Centre, in het tijdschrift "Rencontre", La Louvière, Cahiers van et IPEL, n° 1-2, januari-juni 1963.
 • Le sablier d'absence, Brussel, Editions Edda s.d.
 • Décoctions, La Louvière, Daily-Bul, 1964.
 • De vie et de mort naturelles, gedichten, La Louvière, Editions de Montbliard, 1965.
 • Adjugé, poèmes, La Louvière, Daily-Bul 1966, Coll. Les poquettes volantes.
 • L'agenda d'émeraude, gdeichten, La Louvière, Editions de Montbliard, 1967.
 • Ego-Textes d'Achille Chavée, voorafgegaan door een Mélangeur van Pol Bury, gedichten en aforismen (gekozen door André Balthazar), La Louvière, Daily-Bul, 1969.
 • Le grand cardiaque, poèmes, La Louvière, Daily-Bul, 1969.
 • Au demeurant, aphorismes, La Louvière, Daily-Bul, 1969.

[bewerken] Posthume werken

 • Décoctions II - Aphorismes, La Louvière, Daily-Bul, 1974, voor Les amis d'Achille Chavée.
 • 7 poèmes de haute négligence, La Louvière, Les amis d'Achille Chavée 1975, illustraties van Armand Simon.
 • Petit traité d'agnostisme - Aphorismes, La Louvière, Daily-Bul, 1979.

[bewerken] Over Chavée

 • Achille Béchet, Achille Chavée, Doornik, Unimuse, 1968
 • Christian Bussy, Anthologie du surréalisme en Belgique, Parijs, Gallimard,1972.
 • Alain Dantinne, Achile Chavée, le trafiquant de l'invisible in Textyles n°8, novembre 1991.
 • André Miguel, Achille Chavée, Coll. Poètes d'aujourd'hui, 190, Parijs, Editions Pierre Seghers, 1969, 195p.
 • Marcel Mariën, L'activité surréaliste en Belgique (1924-1950), Brussel, Lebeer-Hossmann, 1979.
 • René Magritte et le surréalisme en Belgique,n Koninklijk Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, 1982.
 • Le mouvement surréaliste à Bruxelles et en Wallonie (1924-1947), Paris, Centre Culturel Wallonie Brussel, 1988.
 • Irène Hamoir, Scut, Magritte & C°, Brussel, Koninklijk Musea voor Schone Kunsten van België, 1996, 558 p.
 • Marie-Paule Berranger, Achille Chavée, surréaliste dans la révolte, in "Europe", "Les surréalistes belges", n° 912, Parijs, april 2005, p. 132-134.
 • Xavier Canonne, Le surréalisme en Belgique, 1924-2000, Mercatorfonds, Brussel, 2006 ISBN 90-6153-659-6; Actes Sud, Parijs, 2007, 352 p ISBN 9782742772094


en we vonden op volgende site http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=achille-chavee een aantal van zijn citaten die we jullie ten zeerste aanbevelen!

07-05-2009 om 23:47 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
06-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.energiedebat: het is allemaal niet zo simpel...
Klik op de afbeelding om de link te volgen Beste lezers en lezeressen, de trouwsten onder jullie weten al een tijdje dat we een boon hebben voor energieproblemen en een bloedhekel aan oplossingen zoals o.a. zonnepanelen. Nogal wat vroegere bijdragen gingen over dit onderwerp en vandaag doen we d'r nog ééntje bij. We beginnen met onze favoriete zonnepanelen die blijkbaar levensgevaarlijk zijn bij een brand. We laten jullie mee genieten van dit fijne stukje waarmee we nog heviger tegenstanders worden...bron: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=GB29SQTJ


Brandweer vreest elektrocutie door zonnepanelen

 • woensdag 06 mei 2009

 • Auteur: (wer)

BRUSSEL - 'Onze Duitse collega's waarschuwen voor elektrocutiegevaar door zonnepanelen', zegt de Brandweervereniging Vlaanderen.

'Het probleem met zonnepanelen is dat ze blijven opladen en dus onder spanning blijven staan, ook wanneer de hoofdschakelaar in de elektriciteitskast wordt afgezet', zegt Guy Van de Gaer, de directeur van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV). 'Wanneer zo'n zonnepaneel beschadigd raakt bij een brand en wij die brand met water te lijf gaan, kunnen onze brandweerlui geëlektrocuteerd worden.'

De Duitse vereniging van brandweerkorpsen pleit er daarom voor dat eigenaars van woningen met fotovoltaïsche zonnepanelen dat kenbaar maken met een pictogram. Zo zijn brandweerlui gewaarschuwd dat een brandende woning zonnepanelen op het dak heeft staan.

De BVV kreeg de voorbije weken van verschillende korpsen vragen om uitleg.

'Daarom dringen we er bij de overheid op aan dat er snel procedures worden uitgewerkt. Er verschijnen immers zonnepanelen op steeds meer daken en dat vergroot de kans op incidenten.' De Brandweervereniging wil op die manier ook vermijden dat kleine korpsen hun eigen regeltjes uitwerken, zoals het leggen van een zwart doek op de zonnepanelen. (wer)

ha, nog een probleem bij dus maar niet onoverkomelijk. Een argument tegen deze dingen dat we wel altijd zwaarwichtig vonden is de vaststelling dat dit soort hernieuwbare energieopwekking wellicht het privilege is van de beter begoeden maar dat de bijkomende kosten en subsidies wel uit ieders zak komen en dus ook uit zakken van de minder begoeden. Dat betekent dat we hier dus te maken hebben met een omgekeerde herverdeling van arm naar rijk en dat kan ons rooie zieltje moeilijk slikken. Linksen die dus dit soort alternatieven prediken zullen we dus met pek en veren instrijken. We hebben het hier vroeger van de daken geschreeuwd: zonnepanelen zijn een interessante belegging ompwille van de subsidiëringspolitiek van onze regeringen maar brengen dus niks bij aan de oplossing van het energievraagstuk, punt uit. Integendeel. Maar jullie kunnen onze eerdere bijdragen hierover nog steeds raadplegen. Toch vonden we nog een leuk document over dit soort oplossingen en hun problemen en eveneens over de problematiek van de decentrale productie waarvan we al eerder hebben beweerd dat het een onbetaalbare optie was. Lezen jullie dus even mee en deze keer zwijgen we zedig want hier luisteren we naar grote denkers namelijk de Vlaemsche parlementairen; bron: http://jsp.vlaamsparlement.be/website/htm-vrg/531140.html

Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie Vergadering van 04/11/2008

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het zelf produceren van elektriciteit door particulieren en bedrijven

De voorzitter: Mevrouw Poleyn heeft het woord.

Mevrouw Sabine Poleyn: Mevrouw de minister, hoewel ik geen lid ben van deze commissie wil ik toch de volgende vraag stellen.

In het streven naar duurzame ontwikkeling is het ontwikkelen van duurzame vormen van energieproductie de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. De duurzame bronnen zoals wind, zon, biomassa en het energie-efficiënt omgaan in WKK-installaties vragen het herdenken van de netten en creëren nieuwe problemen op het distributienet. Dit geldt zeker voor bijvoorbeeld grootschalige windparken.

Steeds vaker worden particulieren of bedrijven zelf producent van elektriciteit. We kennen de PV-systemen, er zijn de windmolenparken, en nu maken ook de kleine windmolens hun opwachting. Die kunnen in theorie op het net worden gezet. Regelmatig blijkt dit praktisch moeilijk haalbaar. Nochtans zal dit de komende jaren steeds vaker voorkomen. Uit alles blijkt dat we naar nieuwe netten moeten evolueren en dat het tijdperk waarin uitsluitend van op enkele grote productiesites voldoende stroom op het net werd gezet, achter ons ligt. Dit creëert nieuwe uitdagingen.

Mevrouw de minister, beschikt u over een overzicht van de regionale knelpunten om elektriciteit op verschillende plaatsen op het laagspanningsnet te brengen? Hoe zult u deze knelpunten aanpakken en de netten beter aanpassen op verschillende leveranciers? Werden alle infrastructurele problemen op de netten reeds opgelost? Wat is de houding van de distributienetbeheerder inzake decentrale productie? Hoe ziet u de uitbouw van de netten in de toekomst? Hoe wilt u problemen vermijden met de continuïteit van het aanbod?

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe: Op initiatief van collega Rombouts zijn hier destijds heel wat discussies geweest over de aansluitbaarheid van de tuinbouwbedrijven. Ook collega Moerman heeft dat hier al aangekaart. Het is geëindigd met een motie op 5 mei 2008.

Mevrouw de minister, hoe kunnen de distributinetbeheerders (DNB´s) proactief optreden zodat we dit in investeringsplannen kunnen omzetten? Mevrouw de minister, stuurt u hierop aan? De decentrale installaties zijn hier en daar succesvol. Kunnen we een aantal zaken ook niet clusteren om het eenvoudiger te maken?

De ongelijke spreiding van de aansluitingskosten was een knelpunt. Hoe zit het met de solidariteitsmechanismen? Maken die enige kans? Kunnen ze gemodereerd worden ingevoerd? De ongelijke verdeling van de groenestroomcertificaten wordt mee verrekend. Het verschil tussen 450 en de marktwaarde moet door de distributienetbeheerders worden verrekend in de prijzen.

Betreffende een aantal suggesties in verband met mogelijke oplossing vraag ik naar de stand van zaken. Ik weet dat in mijn provincie een aansluiting is geweigerd. Het gaat om een enorm groot dossier. Dergelijke zaken moeten ook met Elia worden besproken. De vraag is of er ook op het niveau van de federale overheid gesprekken over een gezamenlijke aanpak worden gevoerd. De verdeling van de kosten tussen de grote productiecentrales moet in elk geval met Elia worden besproken.

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord.

De heer Bart Martens: Mijnheer de voorzitter, ik ben ook benieuwd naar het gevolg dat aan onze resolutie is gegeven. Die resolutie omvat een aantal aanbevelingen om de omschakeling mogelijk te maken naar een net waarin de decentrale productie veel meer wordt ingeschakeld. Een aantal van die gesuggereerde maatregelen zijn ondertussen al door de vorige sprekers aangehaald. Ik denk dan aan de solidarisering van de kosten, aan de groenestroomcertificaten en aan het proactief inspelen op de inschakeling van clusters van decentrale energie in de investeringsplannen van de netbeheerders.

Een belangrijk element dat hier nog niet ter sprake is gekomen, is de door ons voorgestelde modus vivendi tussen de netbeheerders en Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet. Die modus vivendi moet tot de meest kostenefficiënte aanpak leiden. Indien het goedkoper is ergens een nieuwe hoogspanningspost te plaatsen waarop clusters van decentrale warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK-installaties) kunnen worden aangesloten, moet de goedkoopste oplossing worden gevonden.

Mevrouw de minister, hoe staat het met de specifieke aanbeveling om tot een modus vivendi met de hoogspanningsnetbeheerder te komen?

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Mijnheer de voorzitter, deze problematiek is hier al eerder aan bod gekomen. Een tijdje geleden heeft mevrouw Moerman om een oplijsting van alle bestaande problemen gevraagd. Ik verwijs dan ook gedeeltelijk naar het debat dat we toen hebben gevoerd.

Ik wil mevrouw Poleyn eerst even duidelijk maken welke verschillende aansluitingsniveaus er zijn.

Het laagspanningsnet gaat tot 1 kilovolt (kV). Er zijn geen regionale knelpunten gekend. Indien er toch zouden zijn, mag me dat altijd worden gemeld. De grote meerderheid van de decentrale productie-eenheden die op het laagspanningsnet worden aangesloten, zijn kleine tot middelgrote fotovoltaïsche zonnepanelen. Die panelen zijn relatief goed verspreid en leveren niet echt problemen met het net op.

Recent zijn een aantal problemen op het middenspanningsnet, tussen 1 kV en 30kV, vastgesteld. Aangezien de energieprijzen zijn gestegen, hebben de glastuinders massaal voor WKK gekozen om hun serres te verwarmen. Op bepaalde plaatsen heeft dit tot een verzadiging van het net geleid. Hierbij speelt niet enkel de capaciteit van het net een belangrijke rol. De toegevoegde decentrale installaties zorgen voor een stijging van de spanning en van het kortsluitvermogen.

De VREG heeft dit jaar voor het eerst een zestal beroepen behandeld tegen de weigering van een netbeheerder om een WKK-installatie aan te sluiten. Tijdens de behandeling van de vraag om uitleg van mevrouw Moerman waren we nog niet zo ver. Bij de beoordeling van de investeringsplannen van de netbeheerders heeft de VREG bijkomend aandacht geschonken aan de weigeringsgronden. Op basis hiervan zijn een aantal regionale knelpunten op het middenspanningsnet geïdentificeerd.

Het belangrijkste knelpunt ligt in de buurt van de Noorderkempen. In dit gebied is de afname van elektrische energie vrij laag en is de afstand tot de transformatorposten langer dan in verstedelijkte of geïndustrialiseerde gebieden. Er zijn dan ook plannen om de glastuinbouw in Hoogstraten, Rijkevorsel en Loenhout meer te clusteren.

In de regio Mechelen-Lier-Putte doet zich een gelijkaardig probleem voor. De capaciteit van het net is verzadigd en de vragen om de aansluiting van decentrale productie kunnen helemaal niet meer worden beantwoord zonder versterking van het net.

Het volstaat uiteraard niet problemen te identificeren en klachten te behandelen. We moeten een manier zoeken om structurele oplossingen te bieden. We moeten hierbij rekening houden met de beleidsdoelstellingen inzake kwalitatieve WKK. Dat moet in orde zijn. Bovendien moeten we de tarieven van de netbeheerders onder controle houden. De heer Decaluwe heeft hier al naar verwezen. We moeten vermijden dat de verrekening van de kosten in een kleinere regio tot een enorme piek leidt.

De VREG, de betrokken netbeheerders en de ondernemers, die ook betrokken partij zijn, voeren momenteel intens overleg om een structurele oplossing voor die knelpunten uit te werken. Samen met de sectororganisaties worden plannen uitgewerkt die tot een economisch verantwoorde oplossing moeten leiden. We moeten ons hierbij op het macro-economisch en niet op het individueel niveau focussen. We moeten geen structurele oplossing voor elke individuele producent uitwerken: we moeten de problemen macro-economisch aanpakken.

Het lijkt me bijzonder moeilijk de netten preventief te versterken om op elke vraag te kunnen ingaan. Indien die investeringen op langere termijn worden afgeschreven, worden ze gesocialiseerd en vallen ze ten laste van alle consumenten in dat gebied. Het is belangrijk alle kosten en baten af te wegen. Dit betekent dat de overheid bij de ontwikkeling van nieuwe elektriciteitsproductiecapaciteit moet nadenken over bepaalde aspecten inzake de ruimtelijke ordening. Er is al naar de verwevenheid van bevoegdheden verwezen. We moeten gebieden kunnen voorbehouden. De geconcentreerde decentrale productie moet daar een plaats kunnen krijgen.

Wat de vierde vraag van mevrouw Poleyn betreft, kan ik melden dat de netbeheerders zich aanvankelijk bijzonder terughoudend hebben opgesteld. De netten zijn niet voor decentrale injecties ontworpen, dat was toen immers nog geen mode. Om die reden zijn al snel technische problemen ontstaan.

Ten gevolge hiervan hebben de netbeheerders binnen de koepelorganisatie Synergrid de technische voorschriften herbekeken. Het gaat om de voorschriften voor de plaatsing van decentrale productie-installaties parallel met het distributienet. Voor ze worden gepubliceerd, worden die voorschriften voor nazicht aan de VREG overgemaakt. De VREG moet met alle betrokken partijen overleggen. De toegang tot het net moet zoveel mogelijk worden vergemakkelijkt. Bovendien moeten, waar mogelijk, de Europese standaarden worden gehandhaafd. We moeten dit organiseren op een manier die we op het niveau van de Europese overheid kunnen verdedigen. De netbeheerders willen de aansluitbaarheid van meer installaties door middel van betere voorschriften garanderen. De VFEG is het eens met dit principe. Er lopen evenwel nog discussies over een aantal praktische toepassingsmodaliteiten. Ik stel in elk geval een kentering ten goede vast. De netbeheerders proberen proactief oplossingen voor de vastgestelde knelpunten te vinden. We hebben al een hele weg afgelegd. De houding van de netbeheerders is nu gericht op het oplossen van problemen. Daarna kunnen structurele oplossingen tot stand komen.

Het is uiteraard de bedoeling de netten beter te benutten. We moeten produceren op de plaatsen waar en de ogenblikken waarop er wordt verbruikt. Om dit te kunnen organiseren, moet er meer worden gemeten en moeten allerlei zaken beter worden geregeld. Een denkspoor dat op dit vlak circuleert, betreft de zogenaamde smart grids.

Het onderzoek naar de mogelijkheden en de kosten van smart metering vormen op dit vlak een eerste stap. Smart metering maakt het mogelijk op elk ogenblik na te gaan wat nodig is en wat wordt aangemaakt. Smart metering toont de verbruikte energie op afstand en stuurt alle gegevens door. Bovendien levert dit de verbruiker, de producent en de netbeheerder bijkomende informatie op over de kwaliteit en de spanning van de stroom.

Indien zich storingen voordoen, moet de decentrale productie kunnen worden afgeschakeld. Als er problemen zijn, moet het mogelijk zijn dit van het net te halen. Aan de andere kant moet het ook een bijdrage kunnen leveren aan de ondersteuning van de netten. Men moet ervoor zorgen dat die twee voorwaarden vervuld zijn.

In plaats van manuele regelingen zouden steeds meer automatische regelingen geïntroduceerd moeten worden, onder meer op het vlak van spanningsregeling.

Ik beoog vooral te zeggen dat vandaag effectief gewerkt wordt aan oplossingen, maar dat we blijvend de kosten en baten op een goede manier tegen elkaar moeten afwegen.

Mijnheer Decaluwe, mijnheer Martens, als er aansluitproblemen zijn, wordt natuurlijk altijd de vraag gesteld wie de investeringskost moet dragen. In bepaalde dossiers, zeker wat het dossier Antwerpse Noorderkempen betreft, zien we dat de netversterking en netuitbreiding op het loutere niveau van de distributie niet echt aangewezen is of zelfs onmogelijk zou kunnen zijn. De vermogens die daar aangesloten moeten worden, zouden wel eens zo hoog en talrijk kunnen zijn dat het gewoon economisch en geografisch verstandiger en goedkoper zou zijn om het hoogspanningsnet uit te bouwen, in plaats van alleen maar het middenspanningsnet.

Boven 70 kilovolt zijn de gewesten niet meer bevoegd, maar is de federale overheid bevoegd. Het gewest kan - en dat is bijzonder jammer, mijnheer Martens - Elia geen openbaredienstverplichtingen opleggen. Ik zou dat zeer graag doen, maar dat kan niet. Elia zelf is vandaag veeleer terughoudend om het transmissienet uit te breiden en een nieuwe post aan te leggen, zonder garantie dat er voldoende aansluitingen zijn. We komen dan in het verhaal van de kip en het ei terecht, wat jammer is.

Het gewest, de distributiesector en Elia plegen op dit ogenblik overleg om de zaak te regelen. De vorige vergadering met Elia, Eandis, VREG en de sectororganisatie vond plaats op 23 oktober. We proberen dus tot oplossingen te komen, maar het zou fout zijn om het op het niveau van het distributienet te regelen en alles te verrekenen. Het is beter dat het niveau dat het meest geschikt is om een ingreep te doen, die ingreep ook doet. Ik hoop dat op niet zo lange termijn witte rook uit de schouw kan komen.

Mijnheer Decaluwe, mijnheer Martens, ik denk dat, wat de solidarisering betreft, er niet echt problemen zijn met de aansluitkosten. Wat de groenestroomcertificaten betreft, mijnheer Martens, weet u zeer goed dat er gesprekken lopen om te zoeken naar een solidariseringsmechanisme dat de balans maakt en zorgt voor goede investeringen op de goede plaats, met een maximaal rendement. Op dat punt wordt dus ook gewerkt aan een decretaal initiatief.

De voorzitter: Mevrouw Poleyn heeft het woord.

Mevrouw Sabine Poleyn: Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik ben blij dat het aantal regionale knelpunten beperkt blijft en dat u zoekt naar realistische en haalbare oplossingen.

De voorzitter: Het incident is gesloten.
Welwelwel een duidelijk praktijkvoorbeeld dus.... Intussen vernamen we uit nogal betrouwbare bron dat er bij Eandis ernstig over wordt nagedacht om extra aansluitingskosten aan te rekenen voor de gebruikers van onze befaamde zonnepanelen. Dergelijk initiatief kunnen we alleen maar toejuichen! Het moet eens eindelijk uit zijn dat de begoede kringen verder vegeteren op de kap van de minder fortuinlijke medemensen laat ze d'r ook maar voor opdraaien want dit soort keuzes die door de politici worden gemaakt zonder enig zinnig voorafgaandelijk debat te voeren hebben een hoge prijs. De rijken hebben hier wel voordeel bij maar de anderen zullen er dubbel en dik voor opdraaien. Dus ...reken aan die kosten...


Om ons nu helemaal onpopulair te maken bij de groene paters publiceren we hieronder een artikel uit de Engelse "The independent" :


http://www.independent.co.uk/extras/big-question/the-big-question-does-nuclear-power-now-provide-the-answer-to-britain8217s-energy-needs-1630345.html


The Big Question: Does nuclear power now provide the answer to Britain’s energy needs?

By Sarah Arnott

Tuesday, 24 February 2009

null

INDEPENDENT GRAPHICS

Why are we asking this now?

Because as The Independent reported yesterday four of the country’s leading green activists have overcome a lifetime’s opposition to warn of the dire consequences of not building more nuclear power stations.

Scientific evidence about the environmental impact of burning coal, gas and oil has overcome concerns about safety issues, the build-up of radioactive waste and the proliferation of nuclear weapons. So Stephen Tindale, a former director of Greenpace; Lord Chris Smith of Finsbury, the chairman of the Environment Agency; Mark Lynas, author of the Royal Society’s science book of the year; and Chris Goodall, a Green Party activist and prospective parliamentary candidate, are now all lobbying in favour of their erstwhile bete noir.

What nuclear capacity do we have at the moment?

Nuclear power currently accounts for about a fifth of the UK’s electricity, compared with the 35 per cent from coal and 35 per cent from gas. There are 19 reactors in 10 different power stations across the country. But the fleet is ageing. The last two Magnox power stations, now under the control of the Nuclear Decommissioning Agency (NDA), have already had their lives extended once and will both be turned off by 2012 at the latest. Of the remaining eight nuclear plants – owned by British Energy (BE) – all except the one reactor at Sizewell in Suffolk are due to be shut down by 2023. BE is working on plans to extend lifespans, but at least two have already been extended once.

Why do we need more?

Partly to replace the obsolete nuclear capacity. Left to itself, the proportion of UK electricity provided by the nuclear sector will be down to single digits by 2018, and in 15 years only one reactor will remain in operation. But nuclear is not the only dwindling supply. Some eight gigawatts – equivalent to about six power stations – of coal-fired generating capacity will be out of action by 2015 as Europe’s clean-air directive bites and older facilities prove uneconomic to upgrade. Taken together, the UK needs to replace a third of its electricity generating capacity in the next 15 years. Even plans for seven gigawatts of new gas-fired capacity, expected by 2015, and another five gigawatts recently given the go-ahead by the Government, will not be enough as estimates put energy demand ballooning by anything up to 20 per cent in the coming decade.

How does nuclear fit in with the UK’s overall energy strategy?

Very well. Not only is it able to produce massive amounts of power with no carbon emissions. It is also entirely secure, increasingly important as North Sea oil and gas reserves decline. With the vast majority of the world’s gas held by Russia, Qatar and Iran, we may be left dangerously exposed to the vicissitudes of geopolitics – as the flare-up between Russia and Ukraine last month amply proved.

A private sector-led “nuclear renaissance” is only part of the solution. Targets for renewable energy are being ramped up. Investments in fossil fuels are also continuing. As-yet-unproven carbon capture and storage systems will be central to meeting green criticisms such as those levelled at the controversial coal-fired plant proposed for Kingsnorth in Kent.

What are the plans for nuclear?

So far, EDF is making the running. The French energy giant spent £12.5bn buying British Energy, giving it eight nuclear power stations and one coal-fired facility. It is also committed to building four new nuclear reactors by 2025, two at Hinkley Point in Somerset and two at Sizewell in Suffolk. The first, at Hinkley, could be up and running as early as 2017. The other company with specific plans is E.ON, the German utility. Last month, the company announced it was teaming up with RWE, another German group, to spend £10bn building five reactors, or at least two new power stations, over the next 15 years. The plan is for the first to be online by 2020, the other soon after.

What is it worth?

Lots. Both in terms of the local economy, and in terms of the global market, nuclear is a big prize. Potential suppliers from all over the world are lining up for a piece of the action. GDF Suez and Iberdrola, from France and Spain respectively, are making moves to take on E.ON and EDF. Rolls-Royce, Balfour Beatty, the builder, and Areva, the French reactor maker, say they expect to create up 15,000 jobs in the sector between them. But the UK is just the start.

Nuclear power is finding favour across the world, and as the havoc wrought by the financial crisis spreads ever wider, the energy sector is a rare case of relative stability. The global civil nuclear industry is currently worth about £30bn a year. But it is expected to swell to £50bn in 15 years’ time. Any company which can prove itself in one place will have the potential to sell its expertise across the world – with much to gain for its home economy.

Is it a big deal that the Green have changed?

Yes and no. Symbolically it is hugely important. Plans for new reactors are still expected to raise hackles but the Green movement’s acknowledgement of nuclear as the lesser of two evils will take away some of the sting. Ironically, it is the environmental agenda that made the economics of commercial nuclear expansion work. Regardless of moral reservations, the cost of nuclear power stations compared with their gas and coal-fired cousins has always been a major factor. But the introduction of a carbon emissions trading mechanism has forced fossil fuel plants to pay for their environmental impact, and the predictable income for nuclear plants provides much-needed clarity for private sector investors.

Are the Greens’ concerns now all answered?

No. There are two main environmental complaints about nuclear, and only one has changed. On the question of safety, accidents such as that at Chernobyl in 1986 caused massive image problems. But accidents are increasingly rare thanks to technical improvements and tight regulations.

The other big issue is waste. While the processing of spent fuel has also come a long way from the early days of the industry, critics emphasise that the basic process is still the same. No way to neutralise defunct fuel rods has yet been found, and the only solution is still to bury them. There are concerns that global expansion will not only boosting uranium mining to destructive levels, but that safe storage locations will also be exhausted.

What happens now?

Before anything can actually be built, the Health and Safety Executive must complete its investigation of the two next-generation reactor technologies that will go into any new plants. The planning process is the other big potential cause of delay. Even the reform of the system and creation of a central Planning Inspectorate to speed through national infrastructure schemes may not help.

But things are moving. EDF already has its plans in hand, and the NDA is in the process of auctioning off sites adjacent to three existing facilities – at Wylfa in Anglesey, Bradwell in Essex and Oldbury in Gloucestershire – for the purposes of new nuclear. The finally auction itself is due in April, with all the big names expected to be involved in the bidding. Once those three sites are sold, the NDA will start the process for another piece of land at Sellafield.

So is nuclear expansion an unalloyed good?

Yes

*In an increasingly power-hungry world, the generation capacity of nuclear is potentially enormous

*Nuclear reactors are the best way to produce lots of electricity, reliably, with no carbon emissions

*Except for the purchase of uranium, nuclear power stations offer absolute security of supply

No

*Safety records may be far better than they were in the early days, but accidents can always happen

*Despite technical advances, digging a hole is still the only way to get rid of spent fuel rods

*More countries, buying more uranium, means more mining and more chance of nuclear proliferation


voilà, jullie moeten er helemaal niet mee akkoord gaan maar we hopen dat er toch wat meer nagedacht wordt want de oplossingen liggen niet meteen voor de hand en het is niet door wat rommel op je dak te vijzen dat je iets zinnigs bijdraagt aan het energievraagstuk...

06-05-2009 om 22:23 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
05-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Pandemie slaat ongenadig toe
Klik op de afbeelding om de link te volgen
 Hallo beste lezertjes. We zijn eventjes op bezinning geweest, profiterend van de dag der arbeid. De wereld heeft inmiddels niet stilgestaan, waarde fans en kameraden. Het Ollands koningshuis werd voorwaar bijna uitgeroeid door een dolle Suzuki Swift, de Belgistaanse staatsschuld is weer bijna zo hoog als onder Martens 73, bij LDD looprt men over naar Open VLD en weer terug kwestie van geloofwaardig te blijven voor de verkiezingen, op 1mei werd er weer nikis verrassend gezegd door de zogenaamde sossen en werd er blijkbaar een technische werkloosheid voor bedienden ingevoerd die wel de naam niet draagt maar in de praktijk op het zelfde neerkomt, volgens een Belgistaans brousse-assisenhof mag je nu blijkbaar je ex-madam neerknallen + de nieuwe vriend erbij en krijg je twee jaar + felicitaties van de jury maar onze aandacht gaat vooral uit naar de pandemie die de wereldbevolking dreigt uit te roeien en we hebben zo onze redenen
Een van onze sympathieke redactrices heeft immers een druipneus. Als we geneigd waren dergelijk fenomeentje in het recente verleden eerder te beschouwen als een akkefietje neemt het nu dramatische proporties aan. Onze redactrice was immers de avond voordien bij kaarslicht gaan dineren met haar geheime minnaar in El Virgen del cantina ofte de Mexicaan hier om de hoek. Kip met chocoladesaus en rooie bonen ...dat kan natuurlijk lekker zijn Maar! De combinatie Mexicaanse kip en druipneus heeft hier een ware paniek veroorzaakt. De anders steeds kalme en gemoedelijke hoodredacteur heeft een afbeelding van de 14 katholieke noodhelpers http://nl.wikipedia.org/wiki/Noodhelpers meegebracht en loopt hier constant zichzelf geselend rond de redactietafel. Hij eist dat de voltallige redactie de heilige Cyriacus zou smeken om hem te beschermen tegen de bekoringen op zijn sterfbed. Hij hij voelt zich al enigszins terminaal omwille van de romantische escapade van onze redactrice die dreigt de vorm van een ware plaag aan te nemen. Zelf heb ik als patroonheilige Gummarus niet omdat ik enige binding heb met Lier, maar omdat dit de patroonheilige is tegen kwaadwillige of moeilijke vrouwen en doofheid. Een intelligent lezer merkt onmiddelijk de link tussen doofheid en moeilijke vrouwen ...maar dit terzijde en wie meer wil weten over mijn lievelingsheilige kan hier kennis nemen van zijn wondere krachten: http://users.skynet.be/ruilclubgenk/artikels/heiligevdmaand/okt_sint_gommaar.html.

We verwijzen eveneens graag naar de profetische uitspraken daterend van januari 2006 van één onzer medewerkers en en die toen reeds beschikte over de gave der helderziendheid blijkt nu. Dus ere wie ere toekomt en lees aandachtig volgende site van de eerste tot de laatste letter : http://users.skynet.be/courlisius/bescherm_u_tegen_bezoedeling.html

Neem eveneens volgende richtlijnen ter overleving van u en de uwen in acht :

BESCHERMING TEGEN BEZOEDELING EN ZIEKTEKIEMEN

EINDTIJD -- OVERLEVEN IN DE EINDTIJD

1. Opnieuw aangepast op 5 december 2006

Een krachtig gebed tegen de bezoedeling

2. Wat de bezoedeling van voedsel, dranken, de lucht, de kleding en het beddegoed betreft, raden wij u dringend aan om voor elke maaltijd, en voor elk hapje of drankje, en voor elk tussendoortje, indien mogelijk met alle disgenoten gezamenlijk, het volgende gebed te bidden. Ge kunt het gebed evenens toevoegen aan uw morgengebed en uw avondgebed.

« V. Door uw Almacht, Heer-God, bevrijd al onze spijzen en dranken, de lucht, die wij inademen, benevens onze medicijnen, onze kleding en ons beddegoed, van elke bezoedeling, die ons zou kunnen schaden. R. Amen. V. Dank u, Heer. »

3. Een iets eenvoudiger en een wat kortere vorm is:

« V. Door uw Almacht, Heer-God, bescherm ons tegen elke bezoedeling en ziektekiem, die ons zou kunnen schaden.

R. Amen. V. Dank u, Heer. »

4. Maak verder een kruisteken met en over elk stuk fruit, elke appel, iedere koek, zak patat, iedere kop of glas thee of drank, die gij apart tot u neemt buiten de gewone maaltijden. Bedenk wel, dat volgens de hemelse boodschappen alle wasmiddelen, en alle cosmetica en schoon-heidsproducten vervuild zijn met onder andere geurstoffen, welke zwaar giftig zijn. Ook kleurstoffen zijn gewoonlijk niet gezond.

5. Slechts de almachtige God kan ons beschermen tegen de smerige bezoedelingen, die ons voedsel, ons drinken, onze lucht, de kleding, en het beddegoed, en wat al niet, tegenwoordig vervuilen. Menselijkerwijs gesproken is er nergens anders hulp te verkrijgen.

Verdere maatregelen om gezond te blijven

6. Natuurlijk moet gij er ook voor zorgen, dat gij uw lichaam niet te zwaar belast door te veel en te zwaar te eten. Houdt het bij relatief kleine en lichte maaltijden. Geef de voorkeur aan biologische producten als het gaat. Hoewel ook die producten bezoedeld zijn, is het beter die te gebruiken dan de niet-biologische.

7. Vermijdt vooral alle dranken, die men cola of/en light en/of softdrinks, tweedrank, fruitdrank en dergelijke noemt. Heel vaak worden die gezoet met zoetstoffen, zoals aspartaam (giftig) en sorbitol (geeft vaak diarrhee) en worden reuk-, kleur- en smaakstoffen toegevoegd. Vermijdt die producten. Let vooral op de werking van de lever. Dat is namenlijk het ontgiftingsorgaan van het lichaam. Artisjok (boldocynára) en stinkende gouwe of wrattenkruid (chelidónium) zijn goede ondersteunende preparaten.

8. Versterk het afweersysteem, het immuniteitssysteem, van het mense-lijk lichaam, door dagelijks de geëigende voedingssupplementen tot u te nemen. Neem: Echinácea, Mierikswortel, Oost-Indische-kers (Tropáe-olum), Oregáno, Kattenklauw, Knoflook of Look, Daslook, Venkel, Galgant, Meidoorn, Sint-Janskruid, Bertram (een goed antibioticum, dat ook werkt tegen malariaparasieten en het HIV-virus). Nieuwe plantkundige producten zijn Noni (een echte virusdoder) en Samento (een zeer sterke Kattenklauw, echter wel duur).

9. Gebruik die middelen bij verkoudheid, valling, griep en andere infectieziekten. Maar gebruik die vooral om het immuniteitsstelsel van uw eigen lichaam te versterken, zodat het lichaam infecties gemakkelijker zal kunnen overwinnen.

10. Wees uiterst voorzichtig met synthetische medicijnen, die artsen en specialisten gewoonlijk voorschrijven, vooral met pijnstillers en ontstekingsremmers. Mensen, die lijden aan arthrose en arthritis, moeten daar extra op letten. Bij langdurig gebruik geven die synthetische medicijnen gewoonlijk ernstige bijwerkingen. Ga na of er met natuurlijke middelen uit de fytotherapie (kruidengeneeskunde, vooral die van Sinte Hildegard van Bingen), of de homeopathie, genezing mogelijk is. Met name de geneeswijzen van Sinte Hildegard lijken vreemd in onze dagen, maar men kan er zeker van zijn, dat zij middels hemelse boodschappen rechtstreeks uit de hemel komen.

11. Heel vaak is genezing met natuurlijke middelen mogelijk, waarbij men moet weten, dat men bij natuurlijke middelen meestal meer geduld moet hebben om tot genezing te komen. Bij ontstekingsremmers denke men aan Moerasspirea, Gingko-Biloba, Bambu (bambusan), en MSM. Bij pijnstillers aan MSM (methylsulfonylmethaan, een lichaamseigen stof, tevens antioxydant). Alle problemen met gewrichten worden langzamerhand beter bij het gebruik van glucosamine, samen met chondroïtine, eventueel met vitamine E er bij. Alleen glucosamine vol-staat niet. Glucosamine moet in de vorm van glucosaminesulfaat zijn, anders helpt het niet echt. Neem daar ook MSM bij. Men moet die middelen langdurig gebruiken (jaren), maar het helpt echt. Wij hebben de bewijzen gezien.

12. Let er ook op dat gij voldoende anti-oxydanten en de goede vetzuren, zoals ómega-3, binnenkrijgt. Wij raden iedereen aan om dagelijks te zorgen voor een voldoende portie:

Antioxydanten, zoals Q10 (quinone) en L-Carnitine en MSM.

Omega-3 - let op, van de andere vetzuren omega-6 en omega-9 krijgt men gewoonlijk genoeg binnen met het normale voedsel, echter van omega-3 heeft men gewoonlijk een groot tekort.

Ginseng, bijvoorbeeld Ginsana, een gestandaardiseerde vorm.

Meestal is het aangewezen, als men al ziek is, of zich niet lekker voelt, om van de genoemde anti-oxydanten de dubbele of de driedubbele dosis te nemen van wat er op de verpakking staat.

13. Iedereen, die problemen heeft met het hart, wat dan ook, raden wij aan behalve de producten van Sinte Hildegard van Bingen ook meidoorn te nemen. Gewoonlijk zijn twee capsules per dag, in de morgen en in de avond telkens één, voldoende.

14. Goede middelen om aderverkalking tegen te gaan zijn Vasovin en granaatappelsap, in het Engels pomegranate juice. Vasovin bevat de stoffen uit rode wijn, zonder de alcohol. De granaatappel is al een zeer oud product, bekend om zijn goede eigenschappen. Die stoffen helpen om hart- en vaatziekten te voorkomen.

15. Let op: Wij zijn geen arts, dus wij geven deze adviezen onder het voorbehoud, dat uw geneesheer er geen bezwaren tegen heeft. Gewoonlijk echter zijn al deze voedingssupplementen goed te combineren met eventuele medicijnen van de arts.Terwijl de voltallige redactie hier massale dosissen stinkende gouwe tot zich neemt om onze leverfuncties weer te optimaliseren wensen we toch jullie verdere aandacht te trekken op een ander palliatieve patiënt namelijk ons noodlijdende Europa en de financiêle crisis.

Je zou zo denken dat er nu toch stilaan een paar lessen zouden worden getrokken uit de crisis...vergeet het dus, beste lezertjes. Een naieve oorwurm zou zo kunnen hopen dat bijvoorbeeld de boekhouding wat nauwkeuriger zou kunnen nagevlooid worden...kwestie van al te grote hebberigheid bij sommigen enigszins te temperen welwelwel lees er dan maar eens volgend documentje van ons aller ABVV er maar eens op na. http://www.abvv.be/CODE/nl/fram016.htm Het gaat over de snode plannen die worden gesmeed door de Europese Commissie. Stel je dan maar even voor dat bedrijven tot 250 werknemers hier te Belgistaanse lande waar de belastingsontduiking al decennia een nationale sport is, zonder al te veel boekhouding zouden kunnen bestaan....

Dat visioen zal veel overeenkomsten vertonen met de Mexicaanse griepverhalen qua catastrofegehalte, of dachten jullie daar anders over? Wie zal er hier uiteindelijk nog belasting betalen? Kwieten en onnozelaars die in loondienst werken of leven van vervangingsinkomens...


Kijk beste lezertjes, wij denken er sterk aan een last-minuteticket te kopen naar Mexico en laten ze daar gerust wat in onze smoel komen niezen want dit lijkt ons tenslotte nog minder riskant dan hier te wachten om leeggezogen te worden door rechtse politici.


05-05-2009 om 21:50 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
25-04-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kunst van het fabuleren ofte het nieuwste "DURF"-plan van Onze Belgistaanse Soschiavellisten

Beste Rode Kameraden & Rode Gezellinnen... het tragische uur van de waarheid is aangebroken... De Belgische Sossen zijn niet meer... *KUCH-HOEST-SNOTTERRR* ...& ze zullen er hoogstwaarschijnlijk ook nooit meer zijn... Toch niet met dit verkiezingsprogramma...

Hou dus maar ineens voor uw geestelijk welzijn & voor de goede gang van zaken, uw familieverpakkingen van Xanax, Prozac & uiteraard het noodnummer van uw huisdokter &/of uw psychiater bij de hand... evenals een grote hoeveelheid kleenexen, een paar rollen plee-papier & een paar handige teiltjes... die laatste om op tijd & stond uw opborrellende & spuitend protest aan toe te vertrouwen... want we vrezen dat dit wel eens nodig zou kunnen zijn...

Normaal gezien leveren wij van KITOKOJUNGLE ~Dé enige èchte Fractie der Hangmatsocialisten~ ons ter gelegenheid van de Ronde Van Vlaanderen 2009 over aan een intensief teambuildingsseminarie, volgens de zogenaamde "Methode De Padt"... & Zoals naar goede gewoonte zijn we dan samen met onze respectievelijke echtgenotes & echtgenoten, sommige met hun maîtresse(s) beland op een nogal bescheten bescheiden Domein in de streek van Geraardsbergen, dit à rato van een kleine 6.500€ per persoon & per te volgen seminarie uiteraard... een kleine te verwaarlozen habbekrats dus...

...& Pas op beste fans onzer geschriften, zulks is voor ons dus wel een ware opoffering & pure martelgang, want in tegenstelling tot wat sommigen nu zullen durven denken, doen wij gewoonlijk "De Ronde van Vlaanderen" in de cafés & de éstaminees van Geraardsbergen & omstreken, waarbij we ons dan collectief zowat te pletter & dus compleet in coma zuipen aan wat de plaatselijke biersteker ons in grote getale aan gouden vocht voorzet... Wij noemen zulke rondgangen in onze eigenste "streetslang" ofte jargon "een Cremmeke doen" of eventjes "De Pieter De Crem" gaan uithangen...

Dit jaar echter konden we echter niet anders ~& zeker gezien de noodzaak & vooral gezien de nakende verkiezingen~ dan "het durfplan" van onze aller geliefde Sociavellistische Partij ~u allen bekend als de SP-a~ aan een grondig & vooral een zéér kritisch onderzoek te onderwerpen...

Tenminste dat was toch wel onze bedoeling... Màààrr na nog géén 3 bladzijden van dit onding te hebben gelezen, hadden we al snel door dat dit fameuse plan in feite niet meer is dan een slechte persiflage, vooral een héél slecht afkooksel is, van wat een ècht links programma hoort te zijn... Dit waarachtige wereldvreemde misbaksel & politieke miskleun van jewelste ~want andere hoogstaande & beschaafde woorden konden we na 4 hectische redactievergaderingen daarvoor niet verzinnen~ kon dus enkel & alleen ontspruiten aan perfide & duidelijk zieke breinen, als daar zijn... deze van onze welbekende Oostendse Brulboei Zean-Marie DéDé, ook deze van ene Geert Hoste die we als kunsten- & potsenmaker nog enigszins kunnen begrijpen of zelfs nog eventueel van onze allerbekendste Vlaemsche Bard Eddy Wally ten tijde van zijn grote China-reis... *fàntàstisch-fàntàstisch !!*

Het begint al met het inleidende filmke die we ~geloof ons beste kameraden & gezellinnen~ gewoonweg DÉ-GOU-TANT vinden !! ...& Kijkt u zelf maar ...ons arm Frankske... Let u eventjes op zijn lippen... smerige truken zijn dat... onderbroekenlol... compleet pervers... ofwel suggereert men hier dat ons Frankske niet van de sjokopot kon blijven... ofwel ~ach en owee~ ...& we durven het amper suggereren... maar in het Brussels zegt men "dane pei hei percies on een voil mijol gelekt" ...wat we voor onze Bataafse vrienden & vriendinnen niet wensen te vertalen wegens een veel te hoog schunnig gehalte..."hèt 'DURF'-plan"
duur : 1:45 minuten
....


...Ten andere, om onze verontwaardiging voor eens & voor altijd duidelijk te maken, EISEN we onomwonden dat deze website bij wet verboden zou worden, net zoals die andere van die kierewiete kinderpornojager... Verbieden die troep !! Wij durven immers intussen onze vrouwen & kinderen niet meer laten surfen op het web !! Je zou zo dachten wij, zo ook voor minder...

...& Zo eventjes ter zijde... Beste Frank, wij voelen ècht met je mee & wij zeggen ronduit & vooral héél luid : dien klacht in beste jongen !! ...Want dit is een duidelijke overtreding van àlle welbekende fatsoennormen !! Onze steun heb je al !!

Maar nu effe serieus & eventjes naar de tekst...

Zo is er de energiepassage die ons onmiddellijk duidelijk maakt, dat we hier te doen hebben met een vervalsing, die het gehalte van de fameuse "valse" "Protocollen van de Wijzen van Zion" in ruime mate in het niets doet verzinken !! Want géén Sos van het waarachtige & èchte soort, zou het nog maar wagen te vergeten om in een hoofdstuk over energie, om de huidige problematiek van de energiearmoede niet aan te kaarten & vooral... hiervoor geen èchte & concrete oplossing aan te reiken !!

Màààrr lezen wij hier iets over ?!... Niks daarvan !! ...Het lijkt er gewoon op, alsof die ganse energiearmoede waar zoveel Belgen & Vlamingen mee af te rekenen hebben, niet meer is dan één groot verzinsel, een te verwaarlozen akkefietje !! Lezen wij ten andere hierin iets over de andere armoede waar quasi om & bij de 2 miljoen Belgen intussen van deel uitmaken ?!... of misschien iets over het debacle van de inning van correcte belastingen & andere Belgistaanse Foefelarijen ?!... Niks daarvan !!... Niks - nada - nougatbollen !!

Dit nieuwe & grote "DURF"-plan is dus overduidelijk een èchte ontegensprekelijke vervalsing beste kameraden & gezellinnen !! ...Tenzij natuurlijk de Top van onze SP-a zo ver van de basis staat, dat zij deze ondertussen al niet meer terug kan vinden & of weet hoe die mensen er uitzien, laat staan hoe & met wat die leven... Iets wat ons gezien dat stukje stichtende lectuur dat we onder ogen kregen, ons nu ook niet echt zou verwonderen...

Verder begrijpt zelfs een complete randdebiel ~het soort waar de SP-a kennelijk zijn kiezerspubliek voor neemt~, laat staan een verstandelijk zwakbegaafd doodskopaapje dat de netbeheerder die je... ÈN energie levert ~waar ie tenslotte z'n winst op maakt~ ÈN die zelfde netbeheerder die tegelijkertijd je dak isoleert dat dit één grote giller is van jewelste, om niet meteen te zeggen : één grote zieke & misselijk makende grap & dat nog wel nà één april & nà de paashaas !! Want zeg nu eens heel eerlijk... zulk 'n "sick joke" kan misschien een hoogtepunt zijn tijdens de revueshow in het Witte Paard te Blankenberge, maar het heeft hoe dan ook ~hoe men het zelfs draait of keert~ niks maar ook niks te maken met "enig" plan, laat staan "een politiek plan" of wat daar ook als "gebakken spruitjeslucht" moet voor door gaan !!

...Want kijk... om deze quasi waanzinnige logica verder te zetten...

"Goeiedag mevrouw, wij zijn van Eandis & wij komen uw dak isoleren - Jaja mevrouw compleet gratis... zonnepaneeltjes & 'n zonneboilerke als u dat wilt... tenzij u natuurlijk liever een gratis warmtepompke hebt... Nee-nee mevrouw, maak u niet ongerust, wij van Eandis doen dat compleet gratis, met alles erop & eraan !"

"Tuuuuuut !!"

...We zien dus onze netbeheerders voor energie al in een wachtrij staan om dit nu eens te gaan uitvoeren & vooral om dit nog eens te gaan bekostigen... Want wie gaat hier de kostprijs van die prefinanciering betalen ?!... evenals wie gaat hier de bijkomende aanwervingen van geschoold personeel betalen ?!... Juist ja... u, ikke & gij... Janneke & Mieke Proleet & dat allemaal via de tarieven die nu al zo hoog liggen dat er nu al een hele hoop mensen in de energiearmoede zitten... & zodus draait de belastingbetaler op voor de volledige isolatie van de daken van half Vlaanderen... als ze al driekwart van die koterij niet van een nieuw & deftig dak moeten voorzien !! Men is bij onze Sociavellistische Vrinden blijkbaar nog steeds niet afgestapt van de idee dat een energiefactuur in feite al een fiscale voorafbetaling is...

...& Dan hebben we het nog niet gehad over dat pleidooi voor "de decentrale productie" & "de slimme netwerken"... & we vragen ons daarbij nog maar eens af hoever de reële wereld wel van die van onze Sociavellistische Top af staat ?!... Of in hoeverre onze Sociavellistische intelligentie aan de coke of de XTC hangt...

Wij ~Dé enige èchte Fractie der Hangmatsocialisten~ hebben het hier in het verleden ~in ons energiedebat~ al uitgebreid uitgelegd, dat gans dat boeltje theoretisch op papier prachtig is, maar dan wel op de zelfde manier als de sprookjes van Grimm... Totaal & compleet onzinnig dus... !! Dit gans kramikkerige idee is op dit eigenste moment gewoonweg onmogelijk te realiseren omdat het compleet ONBETAALBAAR is - PUNT !! ...& we schrijven & drukken dat in het vetjes & in de hoop dat het in de nog bruikbare hersencellen van onze elitaire Sociavellistische Top zou doorsijpelen !!

Ook zijn we dat voortdurende gemekker over die "alle-heil-brengende" zonnepanelen kotsbeu !! Zonnepanelen op individuele woningen zijn & blijven bij de huidige ontwikkeling van deze technologie pure bullshit !! Dit zijn niet meer dan zeer goede investeringen voor kapitaalkrachtige burgers die een hoog rendement op hun investering willen gegarandeerd zien - PUNT UIT !! Een arme ~& zo zijn er om & bij de 2 MILJOEN in dit Belgenland~ heeft wel andere zorgen aan z'n hoofd dan zonnepanelen op z'n dak !! Als ie tenminste al een deftig dak boven het hoofd heeft !!

Kwestie van ecologie & groene stroom zijn deze ~& we herhalen nogmaals~ op individuele woningen geplaatste zonnepanelen een regelrechte ramp & we verwijzen jullie daarvoor nog maar eens naar ons energiedebat met ons stichtende stukje "Zonnepanelen... de "redders" of de "killers" van onze planeet ?!... DEEL 1" & "DEEL 2" !!

We gaan dus ook niet blijven stilstaan bij de 600 windturbines in volle zee... Kijk, men vindt nu al niet voldoende geld om er 10 ~TIEN~ te bouwen, laat staan ZESHONDERD !! ...& Dan die verwijzing naar het architectenbureau van Rem Koolhaas... wat natuurlijk erg trendy klinkt... maar de Europese Commissie heeft dit plan voor die fameuse Noordzeering die alle windmolenparken moet verbinden al goedgekeurd & heeft daar belangrijke budgetten voor uitgetrokken zonder te verwijzen naar Rem of andere koolhazen...

Als we dan wat verder het heikele hoofdstuk van de mobiliteit erop nalezen, dan verwachten we stande pede binnen de 48 uur een blokkade door de Transporteursfederatie van het hoodkwartier van de SP-a !! Want die blijken dan verantwoordelijk te zijn voor het grootste deel van de Vlaamse verkeersdoden, wat onvermijdelijk lijdt tot een kilometerheffing op vrachtwagens & de oprichting van een Vlaamse Wegcontrole die met onbemande camera's & her & der verspreide weegbruggen elke camionet in het oog zullen houden... Wij vrezen dat binnen de zes maanden alle vrachtwagenchauffeurs met een electronische enkelband zullen moeten rond rijden... aan 50 km per uur...

We slagen vervolgens de passages over onderwijs maar over... & ook één van de belangrijkste socialistische core-businesspunten, namelijk "het vrije ondernemersschap" laten we jullie zelf ontdekken... Van dit vrije ondernemersschap weten we nù al, dat dit "HÈT" gespreksonderwerp zal worden tijdens de kaartavonden van de socialistische gepensioneerden in de twee laatste overblijvende volkshuizen...

Maar onze kers op de taart ~één die we jullie natuurlijk niet willen onthouden~ is volgende passage die we natuurlijk ~hoe kan het ook anders~ voor jullie integraal publiceren... We zijn deze ongein overigens ook al stiekem in de brievenbus van Rudy De Leeuw gaan droppen... evenals bij De Deyn van de BBTK... die zullen daar zéér blij mee zijn, dat verzekeren we jullie nu al op voorhand !! *GNÀ-GNÀ-GNÀ*

...Aaah zo... ze hadden zich verzoend de syndicalisten & de sossen na het generatiepact... *GRIJNS* ...wacht maar af nù ...dit wordt oorlog beste kameraden en gezellinnen !! Maar leest u vooral met ons mee wat de Vlaamse "socialisten" hier in hun wreed schùùn plan daarover schrijven...

"3. Crisistijd = tijd voor opleidingsloon

Voor bedrijven die de conjunctuurinzinking treft, is tijdelijke werkloosheid met tijd voor opleiding een veel betere oplossing dan het afdanken van mensen. We kunnen zo tegelijkertijd vier doelstellingen waarmaken: de band met het bedrijf blijft behouden, de werknemer behoudt grotendeels zijn koopkracht, de vrijgekomen tijd kan gebruikt worden voor opleiding en de kosten van de bedrijven verminderen tijdelijk. Als de vraag weer opveert, kunnen deze mensen weer aan de slag.
De overbruggingspremies waarover de Vlaamse regering heeft beslist, ondersteunen arbeidsduurverkorting en opleiding. Zo’n premie wordt dubbel interessant en economisch nuttig als de werknemer tijdens de vrijgekomen tijd opleiding kan volgen, die zijn competenties aanscherpt. Dat is goed voor de werknemers (die niet ontslagen worden), voor de sociale zekerheid (minder uitkeringen) maar ook, en vooral, voor de ondernemingen en de snelle herneming van onze economie. Want op die manier houden we competenties paraat en kan de werkgever omvangrijke turnoverkosten, zoals wervings-, selectie-, ontslag-, scholings- en opstartkosten, vermijden. Een dergelijke ondersteuning wordt het best beperkt in de tijd en tot ondernemingen die kunnen aantonen dat ze het tijdelijk moeilijk hebben om al hun personeel op een normale manier te werk te stellen, door de terugval van de vraag. Wij zijn ook bereid om met de sociale partners de tijdelijke werkloosheid voor bedienden te bespreken. Tegelijk moet er werk gemaakt worden van een verbetering van het arbeidersstatuut. Daartoe moet een korte en krachtige onderhandeling tussen sociale partners worden gevoerd. Die moet leiden tot een sociale consensus op deze punten.

4. Wie werkloos wordt, zo snel mogelijk opnieuw kansen bieden Vandaag is het meer dan ooit nodig dat de VDAB zeer snel te hulp komt wanneer mensen werkloos worden, of wanneer ze afstuderen en geen werk vinden. De Vlaamse regering kan de tewerkstelling van groepen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt in het bijzonder ondersteunen, onder meer via zogenaamde doelgroepkortingen. We kunnen instemmen met de afschaffing van de doelgroepkortingen en met aanverwante ondersteuningsmaatregelen op federaal vlak. Dit op voorwaarde dat we de bevoegdheid voor het toekennen van dergelijke kortingen eerst overhevelen naar de gewesten. De Vlaamse regering kan dan, in een eerste fase, het bestaande stelsel voortzetten. In een tweede fase kan ze een volledig samenhangend en overzichtelijk pakket van doelgroepmaatregelen uitwerken, dat is afgestemd op de realiteit van de Vlaamse arbeidsmarkt. Onder een samenhangend pakket verstaan we enerzijds maatregelen die de overgang van werkloosheid naar werk voor kwetsbare groepen bevorderen, en anderzijds maatregelen die kwetsbare werknemers aan het werk houden. Om onze arbeidsmarkt eerlijker en dynamischer te maken, is niet alleen een gelijk statuut voor arbeiders en bedienden nodig. Er is ook een eerlijkere verdeling van de last van de flexibiliteit nodig, die vandaag zeer zwaar weegt op uitzendkrachten en tijdelijke werknemers. Verder is er nood aan een meer activerende benadering van ontslagprocedures. sp.a is van oordeel dat een breed sociaal overleg daarover nodig is."

Voorwaar-voorwaar beste kameraden & gezellinnen... hier gaan dus beken & rivieren van bloed vloeien... & we zijn er quasi zeker van dat de broedertwisten onder de "linksen" nu eens met de botte bijl & boomzaag zullen worden beslecht !!

Dit is inderdaad een ècht "durfplan" vanwege onze werledvreemde Gennez & haar consoorten die zich met dit soort uitspraken zeker totaal onaanvaardbaar zullen maken bij de syndicale achterban... Dit "durfplan" is niet alleen een zuiver liberaal gedrocht dat niet eens door onze sympathiek Zean-Marie & zijn LDD zou worden geschreven, maar dat bij ons ook nog eens een berg vragen oproept, waarvan de simpelste is : "Met wat zijn ze daar bij de SP-a *G#DVERD#MME* bezig ?!..."

Kortom wij stellen ons zo de vraag wat onze Rode Voorzitters & de rest van de linkse syndicalisten bij dit soort poespas-partijen nog zitten uit te vreten ?!... Hopen op beterschap ?!... Of hopen op een verkiesbare plaats & daarna een zelfde postje pakken ?!...

Begin a.u.b. jullie eigen partij !!...

Dit plan... beste "Madame" Gennez... is een Socialist onwaardig, dit is het plan van het VBO & dat heeft absoluut géén ene reet te maken met het ware Socialistisch Ideeëngoed - PUNT !!

...

25-04-2009 om 22:46 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
22-04-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In Onze Reeks Belgistaanse & Kafkaiaanse Verhalen voor Slapeloze Nachten : De onverzoenlijke communautaire tegenstelling der paaitijden van de Waalse & Vlaamse Alburnoides bipunctatus

Terwijl gans Vlaanderen plots in de verhitte discussie is verwikkeld over het al dan niet oneigenlijke gebruik van detectives in het politieke bedrijf houden wij ons hoofdje erg koel, tenslotte komt de eerste zon eraan & we zouden niet zo graag op een zonneslag willen getrakteerd worden...

Het maakt ons tenslotte ook géén ene zak, laat staan géén ene reet of géén ene moer uit of onze Oostendse brulboei De Decker enen detectief Van Zwam naar de familie De Gucht mocht sturen, om nu eens in hun vuilzakken tussen de uitgezogen kreeftenscharen & oesterschelpen vlijtig naar bewijzen te zoeken van financieel gesjoemel in de affaire van sale & lease-back van een gerechtshof in Bachten de Kupe... Ieder Belg zo zijn hobby denken wij maar & wij de onze...

Maar plots... mogen we dan toch ~eindelijk ook eens~ dank zij die ene "zingende" of is 't "kwelende" detective vernemen dat bepaalde pipo's hiervan wel... *VERDOMD* ...héél rijk kunnen worden... Gegarandeerde rendementen van 10% & méér kunnen we zo reeds meteen stellen... Zoiets hebben wij ~kleine spaarder~ al in eeuwen niet meer op ons schamel spaarboekske weten te verschijnen & hoogstwaarschijnlijk, jullie al evenmin !! Tenzij jullie natuurlijk ooit zo'n wonderbaarlijk IJslands boekske hadden & jullie dus nu aardig geplukt & vrijwel blut zijn...

...& Zo tussen de soep & de patatten krijgen we eveneens informatie over het feit dat het rekenhof deze duistere praktijken van "sales & vul-je-zakken" al méér dan eens tot op de grond heeft afgebroken !! Kijk eens aan... & dat allemaal omdat Jean-Marie Grootsmoel een... *KUCH-HOEST-ROCHEL* ..."octrooionderzoek" heeft gevraagd... Dat laatste gaat dan hoogstwaarschijnlijk over zijn ijspistes die onze Zean-Marie dan overal verhuurt als dolle winterpret...

Wèl... van ons mag elke politieker zo een detectiefje inhuren... Meer zelfs, als we intussen zot geld uitgeven aan subsidies voor zonnepanelen die dan op de koop toe ook nog eens dreigen gestolen te worden... waarom subsidiëren we dan ineens geen tewerkstelling in deze sector & zeker in deze barre crisistijden ?!... Detective is nog geen knelpuntberoep & we "helpen" alweer een paar duizenden werklozen aan "een zinnige job", zeg nu zelf... Dan kunnen we ook nog eens "detectivecheques" uitvinden, zoals de dienstencheques... & natuurlijk is die ganse ongein ook fiscaal aftrekbaar, wàt dacht je !! Nèt zoals die sales & vul-de-zakken...

Zeg nu nog dat we steeds negatieve kritikasters zijn... wat we dus al zeker niet zijn... & weten jullie wat onze onfeibare remedie tegen dat soort hypochondrie is ?!.. Neen ?!... Wel we zullen het jullie verklappen vooraleer de één of andere speurneus na het uitpluizen van onze visa-rekening, het jullie toch vertelt...

Kijk... tussen ons gezegd & gezwegen... Wij zijn... ~naast onze andere hobby : "polletiek"~... *MOEHAHAHA* ...verwoede zoetwatervissers... & zelfs nog zo geen slechte !! Om het maar meteen te zeggen, zelf ben ik ~schrijver van dit nijver schrijfseltje~ zelfs één van de beste Vlaamse vetjes- en vlagzalmvissers die ons klere apeland rijk is... Eén voetbalveld van een living & vervolgens drie achter elkaar ~van door mijn sponsors~ aangebouwde veranda's tsjok- & nokvol bekers waarmee ik de grootste twijfelaars onder jullie zonder probleem kan overtuigen !! Bij mij thuis gaat er zo bijvoorbeeld niemand naar het toilet... Wij doen onze behoefte ~ons gevoeg, voor de Vlaeminghen onder ons~ in één van mijn drie royale wereldbekers met de vermelding: "Wereldkampioen Vlagzalm met de vlieg" - Pervijze 2006, Pervijze 2007 & Pervijze 2008... Het zijn overigens al géén wisselbekers meer.. & Nu gij !! Doen jullie het maar in jullie porseleinen potteke...

...Nu Pas op, beste Ollandse vrienden & hopelijk ook vriendinnen, sinds 16 april moeten wij Vlaeminghen aan de andere kant gaan vissen... want het paaiseizoen is in Vlaanderen begonnen & dat betekent dat ons gecommunautariseerde visbestand op verschillende tijden paait... al naargelang het over enen Vlaamse gestippelde alver gaat, dan wel over enen Waalse gestippelde alver. Dààrom trouwens dat Belgische vissers àltijd intellectuelen zijn. Doodgewoon alleen al om de geregionaliseerde viswetgevingen te begrijpen...

Wij zien onze Ollandse maatjesvissers ongelovig met het hoofdje schudden ?!... sja, ie-der-een kan ook op maatjes vissen... Maar proberen jullie maar eens te weten langs welke oever van de Gete jullie nu op 22 april ene niet-ondermaatse marene mogen vangen ?!...

Of erger nog... vanaf welke haakse lijn op de Schelde ter hoogte van de Royerssluis jullie dobbertjes te water mogen worden gelaten ?!...

We geven jullie meteen hierbij een kleine bloemlezing van enkele boeiende stukjes tekst uit de desbetreffende wetgeving om als hengelaar te koesteren... & filosofisch te beschouwen bij het aandachtig turen naar onze dobber...

"Artikel 1. Aan artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 mei 1992 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt een § 2 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 2. De waterlopen waarvan het visrecht, overeenkomstig artikel 2 van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, behoort aan het Vlaamse Gewest, zijn die welke zijn opgesomd in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1992 tot vaststelling van de lijst van de waterwegen en hun aanhorigheden overgedragen van de Staat aan het Vlaamse Gewest. »

Art. 2. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de woorden « van de lijn af welke verondersteld wordt getrokken te zijn van de ene oever van de stroom naar de andere, op de punten waar de beide aanlegplaatsen voor de overvaart van Antwerpen naar het Vlaamse Hoofd gelegen zijn » vervangen door de woorden « exclusief de dokken van Antwerpen en de dokken van de linkeroever van de Schelde, vanaf de lijn die ter hoogte van de Royerssluis verondersteld wordt haaks op de stroom getrokken te zijn »."

...& een volgende...

"Art. 4. Het opschrift van Afdeling 1 van hoofdstuk IV wordt vervangen door wat volgt : « Afdeling 1. - Bepaling van de hengel en de fuik ».

Art. 5. Aan artikel 11 van hetzelfde besluit, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, worden een § 2 en § 3 toegevoegd, die luiden als volgt :

« § 2. Onder fuik wordt een vistuig verstaan dat bestaat uit een netwerk dat om twee of meer hoepels is gespannen en dat voorzien is van één of meer inkelingen.

§ 3. De volgende types fuik worden onderscheiden :

1° palingfuik : een fuik met één inzwemopening, zonder vleugels of andere toebehoren;

2° visfuik : een fuik met één inzwemopening, voorzien van maximaal twee vleugels en zonder andere toebehoren;

3° schietfuik of dubbele fuik : een vistuig bestaande uit twee deelfuiken, elk met één inzwemopening, verbonden met één vleugel en zonder andere toebehoren.»"

Een andere onstellend mooie is de volgende...

"Art. 32. In bijlage 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het onderdeel CLUPEIDAE worden de volgende leden toegevoegd :
« Clupea harengus (Linnaeus, 1758) Haring
Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) Sprot »;

2° in het onderdeel CYPRINIDAE wordt het woord « Grondel » vervangen door het woord « Riviergrondel »;

3° in het onderdeel CYPRINIDAE wordt het volgende lid toegevoegd :
« Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) * Gestippelde alver »;

4° in het onderdeel COBITIDAE worden de woorden « Noemacheilus barbatulus » vervangen door de woorden « Barbatula barbatula »;

5° in het onderdeel GADIDAE worden de volgende leden toegevoegd :
« Gadus morhua (Linnaeus, 1758) Kabeljauw
Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) Wijting »;
6° in het onderdeel ICTALURIDAE wordt het woord « Ictalurus » vervangen door het woord « Ameiurus »;

7° in het onderdeel PERCIDAE wordt het woord « cernua » vervangen door het woord « cernuus »;

8° in het onderdeel PLEURONECTIDAE wordt de volgende leden toegevoegd :
« Limanda limanda (Linnaeus, 1758) Schar
Pleuronectes platessa (Linnaeus, 1758) Pladijs, Schol »;

9° onder het onderdeel PLEURONECTIDAE worden de volgende onderdelen toegevoegd :
« SERRANIDAE
Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) Zeebaars

SOLEIDAE
Solea solea (Linnaeus, 1758) Tong »."

...& Voilà als dat al niet duidelijk is waarom we naar ons dobbertje turen...

Verder bevelen we jullie natuurlijk als dwaze mossel- & maatjesvissers ook nog de stichtende lectuur van volgend artikel aan :

...

Wo 22 april, update: 21.13u

Verboden te vissen op Vlaamse oever

Omdat in Vlaanderen de paaitijd is ingegaan, gooien Vlaamse vissers hun hengel uit over de taalgrens. Op de grensrivier de Gete mag enkel aan Waalse kant worden gevist.


Geen vis die om de taalgrens maalt, maar voor hengelaars is hij wel van groot belang. In Vlaanderen is vorige week de paaitijd ingegaan en daarom mag er de komende zeven weken in Vlaamse wateren geen vis meer gevangen worden. Vissen moeten zich in deze periode in alle rust kunnen voortplanten, oordeelt het Vlaamse Gewest. Maar in Wallonië denken ze daar anders over. De paaitijd gaat er pas begin mei in.

Vlaamse hengelaars steken daarom massaal de taalgrens over om hun hengel uit te gooien. Aan de oevers van Semois en Ourthe wordt het Nederlands deze weken de voertaal. Sommige vissers blijven veel dichter bij huis. Philippe Smets (59) uit Tienen steekt gewoon de Gete over om te gaan vissen. In Hoegaarden vormt de rivier voor ongeveer drie kilometer de taalgrens.

'De linkeroever van de Gete is Vlaams grondgebied en de rechteroever maakt deel uit van Wallonië', legt Smets uit. 'In ons surrealistisch land mag er nu enkel op rechteroever worden gevist.'

De riviervisserij is gewestelijk geregeld en dus houden Vlaanderen en Wallonië er andere voorschriften op na. 'Wie op het kanaal van Brussel wil vissen, heeft zelfs drie vergunningen nodig', zegt Hubert Krahy van de Provinciale Visserijcommissie. 'In een grensgebied is het onder vissers niet zo vreemd dat je per gewest een visverlof hebt. In Wallonië loopt de paaitijd twee weken langer, dus krijg je begin juni een omgekeerde beweging.'Milieu

Toch waren er volgens Krahy vroeger meer grensvissers. 'Vissers zijn vandaag veel bewuster met het milieu bezig. De meeste hebben respect voor de paaitijd en zetten hun hengel twee maanden aan de kant', zegt Krahy. 'Dat was tien jaar geleden wel anders. Toen ging vissen veel meer over opscheppen en werden de dieren vaak weer weggegooid nadat ze bij de buren waren getoond. De mentaliteit is vandaag helemaal anders.'

Philippe Smets gaat op de Gete het liefst vliegvissen, waarbij enkel gebruik gemaakt wordt van het gewicht van de lijn om het aas te werpen. 'Het is een meer actieve vorm van vissen. De forel en de paling in de Gete zijn daarvoor heel geschikt', zegt Philippe Smets. 'Maar in de paaiperiode zijn ze veel minder bijtgraag. Vaak gaan we daarom gewoon op privé-vijvers vissen. Daar zetten vissersclubs zelf de vis in en mag er het hele jaar door worden gevist. Een droomsituatie, want mijn hengel zo lang aan de kant zetten, valt me zwaar. Vissen brengt me tot rust.'

BRON : http://m.standaard.be/

...

Ahàà... na deze grote literatuur zien we onze Unoxmutsjes al met iets meer bewondering naar ons intellectueel vernuft kijken...

Inderdaad Waarde Bataven... wanneer jullie een Belgische zoetwatervisser deze dagen ziet praten tegen een pas gevangen baars dan is daar niks ongewoons aan... Hij vraagt die vis doodgewoon of hij Vlaams of Waals paait... & naargelang het antwoord in het Vlaams of het Waals... zal hij hem terugzetten, dan wel meenemen naar moeder de vrouw om te bakken...

Hallo ?!... Hallo ?!... Benne jullie d'r nog ?!...

...

22-04-2009 om 22:09 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
18-04-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cuba Libré... ofte de mythomanie van een links proletarisch paradijs op aarde...

Sommige van onze redactieleden worden in hun dagdagelijks bestaan omstuwd & omgeven door vurige Che-fans & hevige Cuba-aanbidders... Je merkt dit soort dol-dwaze idolatrie dan aan de ~dagelijks~ wisselende T-shirts in alle vormen & maten, die dan de revue passeren... Ook soms zelfs aan de ~obligate~ rode of andere baretten, getooid met sterren & buttons of met andere veelzeggende prullaria met alweer de obligate kop van "El Che"...

Gans de wereld moet intussen zowat steenrijk zijn geworden door het gratis misbruiken ~of is het een commercieel uitmelken & uitbuiten~ van de kop van deze "brave" man...

Nu ja... wij vinden dit ook een sympathieke jongen... maar we zijn vooral héél blij dat hij nooit heeft mogen meemaken wat er van zijn Cubaanse revolutie is geworden. ...& OK, wij weten intussen ook wel dat er nog vele sympathisanten rondlopen van dit Cubaanse experiment & het is hen ook gegund...

Ook ~& misschien zelfs vooral~ in Latijns-Amerika... Van die mensen kunnen wij nog wel begrijpen waarom de vergelijking meestal positief uitvalt... Kijk... als je honger lijdt in Bolivië... & je kunt nergens een dokter vinden... ÈN de scholen zijn onbetaalbaar duur, dan lijkt Cuba inderdaad misschien wel op het èchte proletarische paradijs op aarde...

Minder begrip ~laat staan enige sympatie~ hebben we voor de blinde idolatrie van onze lokale Cuba-fanclub. Je mag die ~toch wel zéér~ naiëve jongens & meisjes ~meestal fanatieke salsadansers~ met àlle redelijke argumenten van de wereld rond de oren slaan... Maar Cuba is & blijft hèt linkse arbeidersparadijs - PUNT... *ZUCHT*

Nou ja... wij gaven het al lang geleden op, om te hopen dat "links" & "kritisch" zo ongeveer een synoniem van elkaar zouden zijn... màààrr helaas-helaas... niets is minder waar... Links blijkt zo bijvoorbeeld ~net zoals in talloze andere zaken~ in hun Cuba-adoratie steke-blind, potdoof, oerdom & bovendien ook nog eens op de koop toe even koppig als een doorsnee steenezel te zijn... But, what's new in this ?!...

Maar wij... wij gaan dat soort discussies al lang zelf niet meer aan, want we worden toch telkens opnieuw versleten daarmee "rechts" in de kaart te spelen... We hebben dus besloten om het even over een andere boeg te gooien... *GRIJNS* ...We laten de Cubanen dus zelf maar aan het woord... Misschien is dàt duidelijker & misschien neemt men dàt voor waar aan...

...& NÉÉN !! ...We hebben het hier niet over de u allen bekende Cubaanse Miami-clans... noch over de veteranen van de varkensbaai... maar we hebben het dus wèl over de Cubanen die heden ten dage beschikken over internet & die dus ook bloggen... Het zijn er misschien wel niet veel, want je moet ginder wèl over zéér goeie papieren beschikken om... 1) aan een PC te geraken... 2) over een werkende internetverbinding te beschikken... & 3) last but not the least... vrij te mogen schrijven !! Allemaal niet minnetjes...

...& Toch zijn er & bestaan er zulke blogs... Ze hebben zelfs een portaalsite, namelijk Desdecuba... Je vindt daar zo onder andere foto's van Cuba...

Via deze link kan je vele Cubaanse blogs terug vinden, samen met hun sympathisanten, waarvan die laatste soms wel in de meest rare hoeken te situeren zijn... zo onder andere resistnet...

Maar goed, zoals door ons reeds gezegd & herhaald... het gaat ons om de Cubanen... & niet over story's "van-horen-zeggen", of "uit-de-juiste-boekskes-geciteerd" !! Hun grote blogicoon is ~& overigens zéér terecht~ Yoani Sanchez die zo haar eigen blog heeft dat dagelijks... dui-zen-den bezoekers krijgt uit alle landen & uit alle hoeken van de wereld !! 't Is overigens een blog dat intussen trouwens in verschillende talen wordt vertaald, waarvan onder andere in het... inderdaad... het Nederlands !!

Dus beste Rooie Kameraden & Gezellinnen... voortaan géén excuus meer dat jullie geen jota van de taal begrijpen !! Als jullie dus op de hoogte willen blijven van het reilen & het zeilen ginder... namelijk "Dé Vreugden & Dé Verwezenlijkingen der Cubaanse revolutie"... *GRIJNS* ...lees dan zo bijvoorbeeld eens zéér aandachtig & vooral héél uitgebreid Generatie Y/Generación Y - Een Nederlandse vertaling van de weblog van Yoani Sánchez vanuit Havana, Cuba... Dit uitstekende blog viel vorig jaar ~2008~ zo bijvoorbeeld verschillende malen in de prijzen, waarvan onder andere als winnaar van de Ortega y Gasset prijs 2008, uitgereikt door de Spaanse krant El País in de categorie Digitale Journalistiek !! Niet zo min zouden we zeggen...

Kijk... hier vinden jullie nu eens alle geniale dingen die zijn ontsproten aan het geniale brein van El Jefe, El Lider Maximo Fidel & zijn dynastieke broer Raoul... 2 broers die blijkbaar zonder enige inspraak ~of wat dan ook~ zo maar het stokje aan mekaar kunnen doorgeven als was het een 4X horden op de Olympische spelen...

Generaciony is razend populair in Latijns-Amerika & ook elders in de wereld... & die eer verdient het ruimschoots !! Lezen & googelen dus !! ...& Vooral dan onze Rooie Dweepers !!

Zij die ons intussen al wat beter kennen, die weten ondertussen dat we niet vaak reklame maken... we zeggen zelden goeie dingen over onze bechaafde & politiek bewuste medemensen, maar hiervoor maken we nu toch eens graag een grote uitzondering !! ...& Zoek zo ook maar eens de andere Cubaanse blogs op... Sommigen zijn eveneens pareltjes !!

Màààr kijk... *GRIJNS* ...Gun ons ~& vooral uzelf~ nu vervolgens ook eens een klein ~of groot~ pleziertje... Zoek nu eens de politieke blogs van Bloggen even op ...& vergelijk !! Jullie zullen ~net zoals wij~ stomverbaasd zijn ~&/of zoals wij bittere tranen wenen bij de simpele vaststelling~ hoe de Westerse Vrijheid synoniem kan zijn... ook wel kan verworden tot een complete ~intellectuele~ lobotomie & vooral... één grote navelstaarderij !! Evenals hoe dictatuur & moeilijke omstandigheden de kwaliteit blijkbaar stimuleert...

Maar we zullen het niet zo bont maken door te zeggen dat dit dan maar het bewijs is dat "linkse dictaturen" beter zouden zijn, dan de huidige democratische vrijheden... Maar ~hélaas hélaas~ velen onder de huidige hersenloze Che-aanbidders zullen dat natuurlijk wèl doen & we wensen hen dan ook héél véél geluk met deze kritische analyse !!

...& Hoe kan het anders, steengoed als we zijn gingen we voor u natuurlijk ook even het world wide web afstruinen op zoek naar wat relevante info...

Om te beginnen vonden we u al een hoop interessant filmmateriaal over onze goeie "brave vrind" Che. Informatie die we u natuurlijk in deze ook niet willen onthouden & kwestie dat u tenminste weet waarover het gaat mocht u met 's mans beeltenis op uw borst lopen te pronken...

Een kleine "bloemlezing"... waarvoor u overigens alvast enkele uurtjes tijd, een makkelijke stoel & een grote pot koffie mag reserveren..."Che Guevara"
duur : 47:04 minuten
A compelling story of Che Guevara. A must-see documentary for all Che fans.


..."True story of Che Guevara"
duur : 1:30:20 minuten
A remake documentary about the life of Che Guevara.


..."che rise and fall"
duur : 59:31 minuten
...


...Een andere welliswaar in 't Italiaans..."Che Guevara: 'Hasta La Victoria Siempre' "
duur : 54:23 minuten

Biographical documentary about Ernest Che Guevara. An Italian/Cuban production, directed by Valerio Ferruccio.


...Na dit kleine filmische intermezzo kijken we nu eens naar wat de rest van de wereld over Cuba weet te vertellen...

...& We beginnen met het recente NBC-news...

...

updated 12:10 a.m. ET April 17, 2009

U.S., Cuban presidents open door

Obama, Raul Castro engage in a surprisingly direct exchange

MEXICO CITY - The new presidents of the United States and Cuba, in a surprisingly direct exchange, appeared to open the door Thursday for negotiations toward a new relationship between the two countries divided by 90 miles of water and 50 years of cold war.

After removing some of the restrictions that lock Americans and their money out of Cuba in what he called a show of good faith, Barack Obama said Thursday that it was up to Havana to take the next step.

Within hours, Raul Castro replied from a summit in Venezuela: "We have sent word to the U.S. government in private and in public that we are willing to discuss everything — human rights, freedom of the press, political prisoners, everything."

That was the boldest and most conciliatory language Castro or his brother Fidel — who handed him the presidency a year ago after falling ill — have used with any U.S. administration since that of Dwight D. Eisenhower in early 1961, when the nations broke off relations. It appeared to be a transcendent development, the best opportunity for talks in a half-century.No guarantee of reciprocity

Raul Castro has previously said he would be willing to discuss all issues with Obama. But Cuban officials have historically bristled at the suggestion that they might discuss human rights or political prisoners with the Americans, saying such matters are none of the Yankees' business.

Talking about the issues, of course, is no guarantee that Cuba is ready to offer the reciprocity Obama says the U.S. needs to see before making any more changes in its policies toward the island. And Fidel Castro, who still pens enormously influential columns from the sidelines of power, could still throw a bucket of cold water on the conciliation.

Indeed, Obama said a relationship frozen for 50 years "won't thaw overnight."

But their words seemed as historic as any that leaders of the two nations have made to one another.

Relations warmed briefly during Jimmy Carter's administration, which featured short-lived direct flights between Miami and Havana and the opening of interests sections that provide some contact in lieu of embassies. But that short honeymoon ended with a refugee crisis that saw about 125,000 Cubans flee to the United States from the Mariel port west of Havana.

Warming relations under Bill Clinton also were put in the freezer after Cuban fighter jets shot down two civilian planes off the island's coast, killing the four exiles aboard.

Raul Castro said his only conditions for talks now are that Washington treat them as a conversation between equals and respect "the Cuban people's right to self-determination."Restrictions lifted

Earlier this week, Obama lifted restrictions on visits and money sent to Cuba by Americans with families there — steps he called "extraordinarily significant" for those families.

On a visit to Mexico City, Obama said Cuba needs to reciprocate to his overtures with actions "grounded in respect for human rights," possibly including lifting its own restrictions on Cubans' ability to travel and to voice their opinions.

President Castro did not mention Obama's comments specifically — and stopped short of promising any action.

"We're willing to sit down to talk as it should be done, whenever," he said, while also condemning decades of efforts by Washington to undermine the Cuban government. "What's going on is that now ... whoever says anything, they immediately start (talking about) democracy, freedom, prisoners."

Both leaders signaled that deep problems remain in their relationship.

Obama said the U.S. won't unilaterally end its trade embargo against Cuba, even though the policy is widely seen as a failure that has complicated U.S. relations throughout Latin America and the Caribbean.

Castro called for the release of five Cubans imprisoned in the U.S. after being convicted of espionage, and denounced U.S. funding for opponents of his government.

"I'm confirming it here today: If they want the freedom of those political prisoners, who include some confessed terrorists ... free our prisoners and we'll send them to you with their families and whatever they want," he said.'Failed strategy'

Obama spoke at a news conference after meeting with Mexican President Felipe Calderon, who called the U.S. embargo a failed strategy. Asked what the U.S. should do on Cuba to improve its image across Latin America, Calderon said "we do not believe that the embargo or the isolation of Cuba is a good measure for things to change."

Before Obama spoke, a similar message was sent by U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton on a visit to Haiti.

"We stand ready to discuss with Cuba additional steps that could be taken," she said. "But we do expect Cuba to reciprocate."

"We would like to see Cuba open up its society, release political prisoners, open up to outside opinions and media, have the kind of society that we all know that would improve the opportunities for the Cuban people and for their nation," she said.

Castro spoke at a meeting of leftist leaders in the seaside Venezuelan city of Cumana, in advance of the Summit of the Americas in Trinidad, where Obama and most leaders of the Americas will meet beginning Friday.

Castro is not invited because his country is not democratic — Venezuelan President Hugo Chavez called the U.S. position a "show of disrespect."

BRON : http://www.msnbc.msn.com/

...

...& U krijgt er natuurlijk van ons de bijhorende filmpjes bij..."Fidel Castro's Legacy"
duur : 3:14 minuten
...


..."Castro steps down"
duur : 2:48 minuten
...


..."Up close on Cuba"
duur : 9:32 minuten
...


..."Cuban Americans : 'nothing changes'"
duur : 1:35 minuten
...


..."Cuban exiles react to retirement"
duur : 1:12 minuten
...


...

"Castro resigns as Cuba's leader"
duur : 2:41 minuten
...


..."Take a tour of dictators'digs"
duur : 3:43 minuten
...


......

18-04-2009 om 17:19 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
14-04-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen....Over jattend links gespuis !!

*GRRROMMM* ...Laten we voor de goede orde dus zelf eens kakken op het links gespuis... Het linkse janhagel dat volgens ons, nu & dan de boel zelfs aardig verziekt... & Nu we ons toch geout hebben als "verkapt fascistisch gespuis" moet dat ook wel kunnen vinden wij...

We willen jullie bij deze ook meteen zo eens een concreet voorbeeld geven van de wanpraktijken van onze Stalinstische tegenstanders & andere links klojo's dat zich maar al te graag wil uitgeven voor een "burgerjournalist"... & ditmaal zo bijvoorbeeld onder de ècht wel revolutionaire naam... *KUCH-HOEST* ~& val niet van je stoeltje van 't lachen~ ..."Rode Rambo"...

Wij vonden op de Ollandse Indymedia volgend stichtend stukje :

...

07.12.2008 16:14

Kantoor miljonairfair aangevallen

Rode Rambo

De spanning stijgt rond de geplande opening van de miljonairfair in Amsterdam. Zondagochtend 7 december heeft actiegroep de Rode Rambo's het kantoor van GMG Millionaire BV, organisator van de miljoenenbeurs, aangevallen.

Op de gevel van het kantoor van GMG Millionaire aan de Noordhollandstraat werden leuzen geklad tegen de fair en verfbommen gegooid. Als klap op de vuurpijl hebben de Rode Rambo's de vlag van GMG Millionaire uit de vlaggenmast gehaald en vervangen door een rode Sovjet vlag.

De actie komt voort uit woede vanwege de aankomende miljonairfair. Iedereen doet z'n best of moet krom liggen om de eindjes aan elkaar te knopen. Terwijl de stinkrijke elite op de miljonairfair haar patsersfeest viert. Zeker in tijden van economische neergang, wat velen niet in de koude kleren gaat zitten, is het miljoenenfeest extra ziek!

De vette jaren zijn voorbij! De Rode Rambo's willen dat de organisatie van de miljonairfair per direct wordt stopgezet. Maar bovenal willen de Rambo's gedwongen collectivisatie van al het bezit van iedereen die meer dan een miljoen op de bank of geinvesteerd heeft.

Miljonairfair stoppen!

De Rode Rambo's

BRON : http://indymedia.nl/

...

Nu ja, voor ons part... ieder zijn mening & ieder zijn vlag zouden we zo zeggen... Maar de ene dwaze vlag domweg & vooral blindweg vervangen door een andere dwaze vlag, lijkt ons eerder iets voor blitse bedrijfsleiders die omwille van een dure cursus "groepsgebeuren" daarvoor "adventure- & survivingkampen" volgen, eerder dan een daad die voortspruit uit boosheid &/of gerichte woede...

Maar dat zal dan aan ons liggen, aangezien wij dan ook alleen maar tuk op swastika's zijn waarschijnlijk...

Maar kijk... wat ons nu wel in deze MA-TE-LOOS ergert aan die Rooie Ramboklojo's ...& *GODVERRR-DE-GODVERRR* ook nog eens zo geen klein beetje, is dat ze zonder enige schroom onze affiches jatten omdat ze waarschijnlijk zelf niet eens beschikken over één milligram talent !! Dat laatste stukje vrijheid ~je eigenste fantasie~ hebben ze waarschijnlijk tijdens een collectivisering van de verbeelding opgeofferd aan het revolutionaire "goeie" doel.

Maar waarover hebben we het hier, horen wij jullie zo direct vragen...

Wel ~zoals u zelf hieronder kunt zien~ wij maakten hier met véél bloed, zweet & tranen, kortom met veel "Noeste Nyvere Huyschvlijt" een solidariteitsaffiche tegen honger & armoede...

...& Kijk... vergelijk nu eventjes met dat "dingske" dat onze Rooie Rambo's er na hun collectivisering daarvan gemaakt hebben......wel ?!...

Om te beginnen zien we niet wat het verband is van "La Belchique 2008", evenals met de rest van onze tekst met een miljonairsbeurs in Amsterdam ?!...

Onze affiche is ten andere een oproep voor solidariteit & GÉÉN oproep tot geweld !!...

... & Dacht je nu dat dit linkse snot zelfs nog maar een bedankingske heeft achtergelaten &/of een toelating hiervoor heeft gevraagd ?!... NÉÉN... onze affiche werd door dit schorremorrie doodgewoon gepikt... of om het met hun woorden te zeggen, "gecollectiviseerd"... evenals "lichtjes" aangepast...

Wel, dit soort gezooi met onze intellectuele egendom vinden wij dus helemaal niet leuk & dat is dan nog héél zachtjes & héél beleefd uitgedrukt !!

Onze affiche hoeft immers niet misbruikt te worden om mensen op te roepen om mèt of zonder enige stijl verfbommen te gaan staan gooien naar miljonairsbeurzen &/of miljonairs...

Laat het misschien héél duidelijk zijn : miljonairs interesseren ons niet & zeker niet het soort die naar zulke evenementen trekt...

...& Op de koop toe... daarom gooien wij nog geen verf tegen een gevel & daarom hangen wij nog altijd de sovjetvlag niet uit...

Wij sluiten voor de rest ook niet uit dat we zulke Rooie Rambo ~als we die ooit te pakken krijgen~ alleen gehuld in zijn zo geliefde sovjetvlag op een Siberische ijsschots plaatsen omringd door hongerige ijsberen om te zien of deze lieve beestjes hun vleesvoorraadje collectief zullen opsmullen.

Wij hebben hier al eens eerder gefulmineerd tegen de zogenaamde "burgerjournalistiek" met onze beschouwing "burgerjournalist versus burgerloodgieter" ...& we vinden dit nu eens zo een schitterend voorbeeld van de arrogantie & grofheid waarmee bepaalde zogenaamde linkse kringen menen te moeten uitpakken om de aandacht te vestigen op bepaalde problemen...

Je trekt geen aandacht op het probleem van mensen die honger lijden door miljonairsbeurzen te bekladden & andermans materiaal in te pikken, je werkt enkel de mensen op hun zenuwen... & bij deze ook op de onze...

...

14-04-2009 om 00:55 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
10-04-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Linkse censuur ?!... Rechtse censuur ?!... Censuur blijft censuur !! ..ofte "De hete heikele hap van de Mitterand-biografie" !!

Haha beste lezertjes... Ons aller geliefde La Flandre Profonde heeft weer eens een hot & heikel discussiepunt gevonden. Een nieuwe steen des aanstoots & natuurlijk weer eens een èchte & vooral een goeie reden om links nog maar eens uit te roepen tot één gróót Stalinistisch complot !!

Wee o wee !! Geweeklaag alom, want er wordt censuur gepleegd op enen auteur uit "Den Stal" van het Vlaemsch BeHang !!

Edoch ~& tot spijt van wie 't benijdt~ onze fractie kan jammer genoeg niet stilzwijgend langs de zijlijn toekijken zonder zelf een stelling in te nemen in dit belangrijke debat !!

Een debat dat slechts in z'n belangrijkheid voorbij wordt gestoken door een nog een véél belangrijker thema waar on-mid-del-lijk, stande-pédé, nù dus, iets moet aan moet gedaan worden !! ...& We hebben het hier over ~jaja, inderdaad~ de onvermetele maar blijkbaar onbestaande poging van onze, federale chèf-tût mobiliteit, Etienne Schouppe die graag een algemeen verbod zou willen uitvaardigen voor het dragen van een iPod- of een MP3-speler door voetgangers & fietsers... & dat voor hun eigen veiligheid... Alsof je dan trouwens niet net zo goed alle geluidsinstallataties &/of alle... *BOEM-BOEM* ...rijdende disco's zou moeten verbieden... alsmede de intercomsystemen voor motorrijders...

Beste lezertjes, wij geven in deze nu eens grif toe dat we zeker & vast niet zuiver op de graat zijn & al zeker géén al te hoge ogen gooien in de "èchte" linkse milieus... & dàt alhoewel wij openlijk onze "verstandige linksigheid" uitschreeuwen.... Blijkbaar zijn wij ook nogal moeilijk te omschrijven, laat staan moeilijk of juist niet voor één gat te vangen of makkelijk te klasseren & te resorteren onder "...", wat maakt dat we al bij al nogal a-typisch links te noemen zijn... *GRIJNS* ...alhoewel wij dàt zelf nu eens helemaal niet vinden sie... maar soit...

...& Voor de linkse & rechtse cultuurkenners bekennen wij, heel erg te hebben genoten van de boeken van o.a. Drieu de la Rochelle, Céline & zelfs van Willem Elsschot ondanks zijn Bormsgedicht !! ...Et voilà !! Nu weet gans de bloggenwereld ook ineens dat wij in feite verkapte fascisten zijn... *GRIJNS* ...& eerlijk gezegd, 't zal ons wat !!

Wij gaan zelfs nog een stapje verder !! Zo vinden wij dit zelfs "verplichte lectuur" voor de eindtermen in het middelbaar onderwijs !! Màààrr... naar alle waarschijnlijkheid halen we ons daarmee waarschijnlijk nogal wat banbliksems & striemende reacties op de hals van verontwaardigde onderwijzers & leerlingen... die hoogstwaarschijnlijk om te beginnen de boeken al veel te dik zullen vinden... *GNA-GNA-GNA !!* ...Alhoewel dat bij Drieu nogal wil meevallen & omdat Elsschot intussen al wel aan de leeslijst werd toegevoegd omdat de Hollanders zijn groot talent weer eens eerder hadden ontdekt dan zijn eigenste soortgenoten... de Belgen dus & meer bepaald de Vlamingen !!

...& Voor diegenen die nu al een hekel aan ons hebben... *GRIJNS* ...die reiken wij nog wat méér munitie aan... wij hebben zelfs "ooit" een poging ondernomen om een originele versie van "Mein Kampf" van onzen Adolf Hitler trachten te lezen... & ~helaas helaas voor den Dolf z'n "genie"~ zijn we daarbij niet tot aan het einde geraakt wegens het absolute nulpunt van dit literaire gedrocht... & dan hebben we 't in deze over de sterk benaderende vorm van complete stijlloosheid, niet te vergeten de ultieme saaiheid op een paar hoofdstukken na... & die laatsten zijn volgens "sommigen" dan nog niet eens door de Dolf zijn geschreven...

Wees dus gerust in deze... dit boek hoeft voor ons dus ook niet op de verplichte leeslijst gezet te worden & net zo min als de geschriften van Stalin, Lenin & Mao want deze niet al te frisse knapen hebben ook nogal wat lijntjes geschreven, die ze beter zelf hadden gesnoven. Dat had enkel hun eigen destructie veroorzaakt in plaats van die van vele miljoenen onschuldigen !!

Maar wat blijkt, linkse intellectuelen hebben in een gemeenschappelijk front met rechtse intellectuelen (& we geven het weer eens grif toe, een soort die eveneens bestaat !!) een protestbriefke geschreven dat op ~raar maar waar~ zijn beurt werd gecensureerd door de Oh-zo-grote "onaf-haha-hankelijke" kwaliteitskrant "De Standaard" !! ...of anders & duidelijker gezegd, weer eens La Flandre Profonde met z'n zompige klei nog aan de klompen ofte Vlaanderen 2009 op zijn smalst !!

Het moet ons daarbij wel van ons koekenbroden hartje, dat wij niet meteen de indruk hadden dat onze schuilkip Gounod echt te lijden had van gebrek aan persaandacht... Je moet maar wat googelen om onze stelling te begrijpen zouden we hier meteen zeggen... & een goed verstaander heeft daarbij maar één woord nodig !!

...& Wat we daarbij & daarenboven evenmin weten te smaken is dat onze Gounod ondanks zijn schuilnaam zich nu plots opwerpt als een rechts auteur... Laat het misschien daarbij héél duidelijk zijn & dat om alle mogelijke misvattingen hierover te voorkomen, voor ons zijn er géén rechtse of linkse auteurs... maar wèl goede of slechte auteurs !! ...& Zulks lijkt ons toch logisch & duidelijk, niet ?!...

Zeg nu zelf... Een "rechtse" biograaf... wat is dat voor een beest ?!... Ons lijkt het enige hanteerbare criterium : Is de biografie correct of niet... & dat zonder het zelf te hebben gelezen & louter voortgaande op de lovende kritieken maakt het dus geen zak uit of Dillen zichzelf nu rechts vindt of niet...

Wij vinden dus net zoals de ondertekenaars van dat protestbriefke dat het boek overal moet verkocht worden... net zoals de geschriften van onze grote hopman De Winter die we dus ook niet hebben gelezen & waarover wij dus geen uitspraak zullen doen. Maar we willen hem dus ook niet vergelijken &/of vergeleken weten met een Celine of een Drieu de la Rochelle... dàt is wel van een compleet andere klasse...

We publiceren dus hieronder dat bewuste protest & we onderschrijven het dus volledig !! Tot & met de laatste letter, ook de rode passages die werden geweerd uit de Oh-Zo-Grote-&-Onafhankelijke kwaliteitskrant "De Standaard" !

Leve de dialectiek !! *GRIJNS*

...

Petitie anti-censuur april 2009

april 2009

Onderstaande Open Brief, rond de politiek-correcte censuur in Vlaanderen, verscheen op donderdag 9 april in De Standaard. Het feit dat 36 Vlaamse opiniemakers hem tekenden, waaronder zwaargewichten zoals Etienne Vermeersch, belette deze "kwaliteitskrant" nochtans niet om zelf aan censuur te doen en een paar passages te schrappen (in het rood aangeduid) zonder enige ruggespraak met de initiatiefnemers. Ook de URL (verwijzing naar deze webpagina) viel op mysterieuze wijze van het blad. Hier dan de complete tekst.Het ritselt weer onder de toonbanken...

De “Gounod/Dillen-affaire” toont aan dat we ons in een feitelijke toestand van censuur bevinden.

Het verhaal is ondertussen bekend: een voortreffelijke Mitterrand-biografie, onder meer op Klara en in NRC-Handelsblad bejubeld, getekend Vincent Gounod, bleek in werkelijkheid van de hand van VB-politicus Koen Dillen. Waarna weldenkend Vlaanderen helemaal van de wijs geraakte, en ervoor zorgde dat het boek nauwelijks nog te verkrijgen was in het normale circuit. In Nederland ligt het wel open en bloot in de etalage. Gaan we terug naar de tijd van de sexshops?

Het voorval legt een diepere malaise bloot binnen het cultureel/academisch universum in onze contreien. Het fameuze “cordon” rond één bepaalde partij, waarvan we het strategisch nut in het midden laten, heeft er blijkbaar voor gezorgd dat boeken niet meer hoeven gelezen te worden om er een oordeel over te vellen. We willen hier de welles-nietes discussie niet voeren of die ene Antwerpse ‘linkse boekhandel met een duidelijk profiel’ het boek nu achteraf uit de rekken haalde of niet (daarover lopen de versies sterk uiteen). Feit is dat de Mitterrand-biografie van Koen Dillen niet racistisch of xenofoob of negationistisch is, maar gewoon een hoop heisa veroorzaakt omdat de auteur met het etiket “fout” op zijn hoofd rondloopt, waardoor hij zich gedwongen voelde om een pseudoniem te gebruiken.

Vlaanderen schijnt opgedeeld te zijn in een politiek-correcte helft die toegang krijgt tot de media, vlot een uitgever vindt, het obligate BV-kransje bemant; en anderzijds een schimmig continent van onbespreekbare, verboden, uit de publieke sfeer geweerde politisch-unfähige mensen, zoals dat onder de nazi’s heette. Dat de boekensector zich hier van zijn braafste en meest conformistische kant toont, is ook duidelijk. Bij de meeste boekhandels en grote ketens is de fameuze Mitterand-biografie, sinds Gounod zich als Dillen ontpopte, enkel “op bestelling” verkrijgbaar. Dat is een feitelijke toestand van censuur, waarbij zelfs de heilige koe van de commercie wordt geslacht (Dillens boek zou ondertussen een kaskraker kunnen zijn) om onze ziel van smetten te vrijwaren. Het is bekend dat boek.be, organisator van de Antwerpse Boekenbeurs, nog steeds een index hanteert van ongewenste auteurs en verboden uitgeverijen.

“De linkse kerk in Vlaanderen heeft vandaag nog altijd een probleem met intellectuele diversiteit,” concludeert Dillen terecht. Inderdaad. Het begrip “controverse”, absoluut nodig in een volwassen democratie, verstuift hier compleet. Zelfs al strookte zijn boek niét met de politieke weldenkendheid, zelfs al was het zo “fout” als wat, ook dan, juist dan zou het boekenwezen het moeten omarmen, omdat het tegenspraak zou oproepen en reacties provoceren. Zoiets heet polemiek, in Vlaanderen een hachelijk punt.

Om die reden wensen wij eveneens een lans te breken voor de vrije verkoop van Filip Dewinters pamflet Inch’ Allah. Dit houdt geen stellingname in over het boek, de auteur of zijn partij. Maar zolang een publicatie niet tot geweld oproept – wat het boek van Dewinter niet doet – is iedere feitelijke censuur een lachwekkende vertoning van politieke onvolwassenheid.

Wij willen ons, van links tot rechts, formeel van die censuur distantiëren. Vlaanderen mag langzamerhand wel eens ontwaken uit zijn politiek-correcte sluimer om eindelijk kennis te maken met de kunst van de dialectiek.

Ludo Abicht, docent filosofie
Vital Baeken ("Vitalski"), schrijver
Benno Barnard, schrijver
Geert Beullens, schrijver-performer
Gerard Bodifee, auteur
Mimount Bousakla, politica
Hugo Coveliers, advocaat
Thierry Debels, auteur-publicist
Saskia De Coster, schrijfster
Eric Defoort, historicus
Leo de Haes, uitgever
Gust De Meyer, hoogleraar KUL
Peter De Roover, publicist
Willem Elias, gewoon hoogleraar VUB
Derk Jan Eppink, publicist-politicus
Valerie Lempereur, uitgeefster
Bart Maddens, politicoloog
Marc Platel, journalist
André Posman, artistiek directeur De Rode Pomp-Gent
Godfried-Willem Raes, muziekmaker - filosoof
Jean-Pierre Rondas, producer VRT Radio Klara
Johan Sanctorum, filosoof-auteur
Matthias Storme, jurist
Johan Swinnen, professor VUB & Artesis Hogeschool
Frank Thevissen, communicatie-expert
Jef Turf, ex-journalist, publicist
Luc Van Braekel, blogger
Jan Van de Casteele, hoofdredacteur Doorbraak
Gie van den Berghe, ethicus
Luc van Doorslaer, academicus-journalist
Marc Vanfraechem, blogger
Geert van Istendael, schrijver
Wim van Rooy, publicist
Jan Verheyen, filmmaker
Jos Verhulst, publicist
Etienne Vermeersch, moraalfilosoof
Jurgen Verstrepen, politicus
Julien Weverbergh, uitgeverOok heel interessant :

Ludo Abicht: "Houdt gij ze dom..."

Johan Sanctorum: "Wanneer schuilnamen terug nodig zijn om censuur te omzeilen"

Benno Barnard: "Enkele woorden namens Voltaire"

BRON : http://www.visionair-belgie.be/

...

...& Aangezien het ons aangeraden werd dit ook eens te lezen, doen we dat graag...

...

Houdt gij ze dom...

Ludo Abicht

In 1975 liep ik in Leipzig, toen nog in de DDR, een grote boekhandel binnen en vroeg naar een boek van de Duits-Amerikaanse filosoof Herbert Marcuse. “Die verkopen we niet,’ klonk het antwoord, “maar we hebben wel twee boeken tégen hem.” Op dat moment begreep ik dat de Deutsche Demokratische Republik wellicht de Koude Oorlog zou overleven, maar op termijn aan de minachting door zijn eigen burgers zou ten onder gaan. Door de discussie met een van de rechte partijlijn afwijkend dissident als Marcuse uit de weg te gaan betuttelde de regering niet alleen het “volk”,waarop het zijn legitimiteit baseerde, maar veroordeelde het bovendien zichzelf uiteindelijk tot intellectuele en ethische irrelevantie.

Het kan echter nog erger, en dan wel in een democratische samenleving: elke maatschappij of politieke beweging die de fundamenten van de democratie, die ik met Jürgen Habermas omschrijf als “de vrije en vrijmoedige communicatie tussen alle burgers”, aantast schiet zichzelf in de voet. Want onze westerse samenleving is gebouwd op de principes van het vrije wetenschappelijke onderzoek en de vrijheid van meningsuiting, dat wil zeggen de vrije uiting van meningen die elkaar kunnen tegenspreken en dus onvermijdelijk voor de ene of de andere subgroep onaangenaam zullen klinken. We hebben ons sinds het Humanisme en de Verlichting terecht verzet tegen de hegemonie van één religieuze of seculiere ideologie, tegen Index en censuur en in de loop van de eeuwen het recht veroverd, “te denken wat we willen en te zeggen wat we denken”, zoals Baruch Spinoza het in zijn Theologisch-politiek Tractaat (1970) uitdrukte. Wanneer we deze principes laten varen in naam van “het politiek correcte denken” ondergraven we op termijn de vrijheid voor alle medeburgers.

Hoe is het mogelijk dat een uitstekende boekhandel als “De Groene Waterman” die er prat op gaat niet alleen democratisch te zijn, maar ook nog links – iets wat in mijn ogen een hogere stap van democratie is -, de discussie uit de weg gaat over een boek, waarvan de auteur een politiek tegenstander blijkt te zijn? Zolang men de auteur achter het pseudoniem niet kende was deze historische studie over François Mitterand aanvaardbaar, lag het in de boekhandel en kreeg het zelfs positieve besprekingen. En nu men ontdekt dat het om Koen Dillen, Europees volksvertegenwoordiger van het Vlaams Belang gaat, moet het boek uit de rekken gehaald worden. Moeten we dan ook de werken van auteurs als Martin Heidegger, Louis-Ferdinand Céline en Ezra Pound, die met het fascisme sympathiseerden, verwijderen? Of de boeken van Stalin en Mao, ook al geen grote democraten? Waar houdt dit op? Ik dacht dat het de functie van een boekhandel en een bibliotheek was, de lezers een zo breed mogelijk aanbod te presenteren van wat er gedacht en geschreven wordt en hen dan zelf (autonoom) in alle vrijheid te laten oordelen.

Politiek ben ik een overtuigd en expliciet tegenstander van het maatschappelijke gedachtegoed van Koen Dillen en zijn partijgenoten. Maar wat heeft dit nu te maken met een historische studie over de Franse politiek, een werk dat ik op zijn eigen verdienste moet en wil beoordelen? Door boeken van Dillen en geestesgenoten uit de boekhandel te verwijderen beginnen bepaalde huidige progressieven aardig te lijken op de goedmenende en bekrompen pastoors van weleer, die van de kapitalisten de cynische raad kregen: “wij houden ze arm, houdt gij ze maar dom.”

Ludo Abicht
8/4/09

BRON : http://www.visionair-belgie.be/

...

...& We vervolgen met :

...

Briljante Mitterand-biografie blijkt van een Vlaams Belang-politicus

Wanneer schuilnamen terug nodig zijn om censuur te omzeilen


Tot voor kort kende ik alleen ene Charles Gounod, van de smartlapopera’s uit de 19de eeuw zoals “Roméo et Juliette”. Maar Vincent Gounod, schrijver van een spraakmakende en alom geprezen biografie over François Mitterrand, neen, die was me verder onbekend. Ook het feit dat de man “diplomaat is en in Genève werkt”, zoals de achterflap onthult, maakte me niet veel wijzer.

Het boek over Mitterand werd in Vlaanderen en (vooral) in Nederland enthousiast onthaald. Claude Blondeel spaarde in het Klara-programma “Ramblas” de superlatieven niet voor Gounod’s onthullend portret van de Franse ex-president. Het is het verhaal van de jonge François die zich aan maarschalk Pétain van het collaborerende Vichy-regime verbrandt, en zich vervolgens tracht te zuiveren door een links alibi te construeren. Als agitator tegen generaal de Gaulle en via de gerecupereerde revolte van Mei ‘68 bracht hij het uiteindelijk tot socialistisch staatshoofd en liet zich omringen met een keur van linkse intellectuelen. Maar J.P. Sartre en François Mauriac (”Mitterand, charlatan”) doorzagen hem al in die tijd, en bestempelden hem als een leugenachtige poseur.

Wat er ook van zij, de turf van ruim zeshonderd pagina’s is een “schitterend verhaal, dat leest als een roman”, aldus Klara-recensent Blondeel. Maar wat blijkt nu? Achter het pseudoniem van Vincent Gounod -allicht een speels homoniem van “who know(s)” - schuilt Koen Dillen, Europees parlementslid voor het Vlaams Belang, en zoon van de stichter van deze niet bepaald door de media gekoesterde partij.

De vraag die nu op de lippen ligt van elke onbevooroordeelde waarnemer: zou dit boek evenveel aandacht en positieve commentaar gekregen hebben, als men op voorhand de ware identiteit van de auteur gekend had? De vraag stellen is ze beantwoorden: natuurlijk niet. Geschriften van VB-intellectuelen zijn gedoemd om een stille dood te sterven, met de huisuitgeverij Egmont als tussenstation. Het maakt helemaal niets uit, hoe goed of hoe slecht ze zijn. Geen enkele Vlaamse uitgever wil er zich mee inlaten, wellicht uit vrees om zelf in het cordon terecht te komen.

Het zegt veel over de mentale gesteldheid van het Vlaamse boekwezen (via boek.be gecontroleerd door de groene Stalinist Jos Geysels, een der bedenkers van het “cordon”) en het toont vooral aan hoe diep de mechanismen van censuur en zelfcensuur eigenlijk wel werkzaam zijn in onze zogenaamde democratie. Het verklaart meteen ook waarom Dillen alias Gounod zijn heil moest zoeken bij de tamelijk obscure Hollandse uitgeverij Aspekt (nog wel gespecialiseerd in zeer linkse non-fiction…), die uiteraard wél van wanten wist maar zich niet door enige politieke banvloek gebonden voelde.

Het is eigenlijk een formidabele grap, en vanzelfsprekend zet die sluwe vos van een Koen Dillen de VRT voor een probleem. Moet die lovende Klara-recensie nu gereviseerd worden? Zijn het dan toch niet allemaal zo’n achterlijke imbecielen bij dat Vlaams Belang? Neen dus. De genaamde Koen Dillen blijkt een fijnbesnaarde, francofiele intellectueel te zijn, die ook al een Sarkozy-biografie publiceerde (onder de schuilnaam Maarten van der Roest). Het huis van vertrouwen beschouwt evenwel intellectuelen met een VB-signatuur als paria’s, en heeft zich ook uitgebreid ingegraven in dat discours van political correctness. De veroordeling in april 2004 van het toenmalige Vlaams Blok wegens racisme -hetgeen tot de naamsverandering leidde-, was voor de publieke omroep een geschikt alibi om orde op zaken te stellen, en de beruchte nota “De VRT en de democratische samenleving”nog eens boven te halen en op te frissen.

In deze nota van september 2001 staat letterlijk “Er moet dus bijzonder omzichtig worden omgesprongen met het aan het woord laten van vertegenwoordigers van het Vlaams Blok, zeker in rechtstreekse uitzendingen.” Schriftelijke klachten over deze uitzonderingsbehandeling, vanwege de partij bij de bevoegde commissie, worden in dezelfde nota omschreven als een “guerilla-techniek”. Sorry jongens, waar zij we mee bezig? Zouden een paar clevere, integere journalisten-met-ballen nu eindelijk eens niet kunnen opstaan en de zittende collega’s overtuigen om met dat Jacobijnse geneuzel te stoppen? Wanneer steekt de Vlaamse Vereniging van Journalisten, waar ik jaarlijks mijn lidgeld aan betaal in ruil voor een onbenullig ledenblad, eens zijn nek uit? Wanneer krijgt de verzamelde Vlaamse culturele/academische elite, van de locale cultschrijver Verhulst tot de onvermijdelijke en alomtegenwoordige professor Vermeersch, het eens over de lippen dat dit soort anathema’s, gepaard gaande met sociale uitsluiting, mensen haast schrik doet krijgen om een deviante mening te hebben?

Het is een veeg teken aan de wand dat in onze democratie pseudoniemen terug opduiken, niet als spielerei maar als bittere noodzaak. Het wijst erop dat de mediatieke, socioculturele en sociale uitzaaiing van het “cordon sanitaire”, oorspronkelijk een partijpolitieke entente met een strategisch oogmerk, een verarming betekent voor het culturele klimaat in Vlaanderen. Mijn linkse vrienden zullen het me wel weer kwalijk nemen, maar ik weiger een cultuur, een politiek systeem, en een zogenaamde rechtsstaat au serieux te nemen die een partij én haar kiezers diaboliseert, met het anti-racisme als alibi. Want laten we wel wezen: de échte ontstaansreden van het “cordon” ligt in een Belgicistische paniekreactie, zoals ex-Standaard redacteur Manu Ruys ooit stelde:

“Is het zo vermetel te veronderstellen dat het Vlaams Blok ook en vooral wordt vermaledijd, geboycot en in een schutskring geneutraliseerd, omdat het onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig opkomt voor een onafhankelijk Vlaanderen en bijna 800.000 kiezers achter zich kon verenigen?” (De Tijd, 26/4/2004)

Ik geloof dus wél in polariteit en conflict, zonder dat we elkaar de hersenpan hoeven in te slaan. Ik wil het VB op de tribunes, zonder voor een VB-er te moeten doorgaan. Ik vind het ongezond dat schrijvers zich moeten camoufleren om mediagewijs aan bod te komen. Laat duizend bloemen bloeien en ideëen botsen, dat is de essentie van democratie. Van zodra men mensen uitsluit van het debat, omwille van hun achtergrond, hun naam, hun maatschappelijk etiket, is men eigenlijk met cultureel racisme bezig, een zwart wit-denken dat finaal tot een bewustzijnsvernauwing leidt. De media dragen hier een verpletterende verantwoordelijkheid.

Ondertussen suggereert Koen Dillen een boeiende, postmoderne strategie om dat domme cordon met zijn verborgen politieke agenda’s te omzeilen: een even dubbelzinnig spel van persoonsverwisselingen, schuilnamen, quiproquo’s. De maatschappij van de censuur zal een dolle maskerade voortbrengen, waarin niet alleen ministers er ghostwriters op nahouden, maar waarin ook de als politiek-incorrect bestempelde intellectueel verstoppertje speelt met de media.

Voor mij niet gelaten, dat kan nog amusant worden, zeker als de maskers af en toe vallen zoals nu is gebeurd. Of de recensenten en de verzamelde redacties van de kwaliteitspers daar gelukkig mee zullen zijn, dat is nog wat anders.

Misschien dus toch maar beter eens proberen om elkaar terug recht in de ogen te kijken en ons terug de geest van de eigenzinnige vrijdenker Voltaire eigen te maken, in plaats van deze van de tiran Robbespierre?

Tot op heden zwijgt de VRT in alle talen en op alle netten over deze zaak van de schrijver-met-de-foute-familienaam. Het splitten van K-3 is blijkbaar interessanter nieuws. Het zal dus nog niet voor morgen zijn. Vrees ik.

Johan Sanctorum

BRON : http://visionairbelgie.wordpress.com/

...

...Met tot slot :

...

10 april 2009

Het geslepen potlood Enkele woorden namens Voltaire

Benno Barnard


Het politiek-correcte denken weegt als lood op het zenuwstelsel van de Vlaamse intelligentsia, die zich eindelijk eens zou moeten vermannen, de keel schrapen en nadrukkelijk stelling nemen tegen de feitelijke censuur die Koen Dillen en Filip Dewinter van het Vlaams Belang beschoren is, in de vorm van een weigering de door hen geschreven boeken te verkopen.

Wie onder het aanroepen van Voltaire verklaart dat hij met getrokken pen hun recht op de vrijheid van drukpers verdedigt, lijkt op een man die zijn eigen huis in brandt steekt. En toch is dat precies wat ik hier zal doen: Dillen en Dewinter verdedigen. Ik had nooit kunnen dromen dat ik zoiets op een dag noodzakelijk zou vinden.

Bij mijn weten is Johan Sanctorum de enige intellectueel die althans een van beiden verdedigt. Op www.visionair-belgie.be snelt de filosoof Koen Dillen te hulp, die onder de schuilnaam Vincent Gounod een biografie over François Mitterand heeft gepubliceerd.

'Het is een veeg teken aan de wand dat in onze democratie pseudoniemen terug opduiken, niet als spielerei maar als bittere noodzaak. Het wijst erop dat de mediatieke, socioculturele en sociale uitzaaiing van het cordon sanitaire, oorspronkelijk een partijpolitieke entente met een strategisch oogmerk, een verarming betekent voor het culturele klimaat in Vlaanderen,' schrijft Sanctorum.

Tot de besprekers van Dillens werkstuk behoorde Claude Blondeel van het radioprogramma Ramblas op Klara, die het de hemel in prees, en waarschijnlijk terecht, want ook volgens NRC/Handelsblad is het een uitstekend boek. Blondeel zwijgt nu kuis, wat hij waarschijnlijk überhaupt zou hebben gedaan als hij van tevoren had geweten dat een prominent lid van het VB de erudiete auteur van het geschrift was.

Toen het masker van Gounod afviel, ging het gerucht dat de linkse Antwerpse boekhandel De Groene Waterman het boek onmiddellijk uit de rekken had gehaald. Dat zou een daad van stuitend stalinisme zijn geweest, die mij grondeloos had teleurgesteld in de boekhandel waar ik al jaren klant ben. Men verkoopt daar immers allerlei extreem-linkse geschriften, voor de inhoud waarvan ik niet graag verantwoordelijk zou zijn. Dat heeft me nooit van aankopen bij De Groene Waterman weerhouden.

Intussen is er een persbericht verschenen waarin de boekhandel verklaart dat het boek van Dillen nooit in de rekken heeft gestaan, aangezien het niet centraal is ingekocht, maar dat het wel op bestelling verkrijgbaar is.

Tolerantie mag, in de geest van Karl Popper, enkel geen intolerantie tolereren; met andere woorden: geschriften die expressis verbis aanzetten tot geweld dienen verboden te worden. (Daarbij is wat mij betreft in het geval van historische teksten, zoals Mein Kampf, een wetenschappelijk 'ingekaderde' editie eventueel wel aanvaardbaar.)

Het is duidelijk dat het boek van Dillen niet oproept tot geweld. Het feit dat de auteur lid is van het VB doet verder volstrekt niet ter zake, zomin als het feit dat het VB zelf ook niet vies is van een beetje censuur. Mogelijk zijn er dappere linkse boekhandelaars die de biografie over Mitterrand effectief naar de uitgever hebben geretourneerd; maar in elk geval is het boek bij de Standaardketen enkel verkijgbaar op bestelling, net zoals bij De Groene Waterman dus.

Dat brengt me op Filip Dewinter, wiens boek Inch' Allah, gepubliceerd bij het twijfelachtige huis Egmont, door zo ongeveer alle Vlaams boekhandels, inclusief de hele Standaardketen, is geweigerd - en zeker door De Groene Waterman, ongetwijfeld met het argument uit hun persbericht dat ze geen 'negationistische of racistische propaganda' verkopen. Het resultaat is dat er een vochtige keldergeur om het boek is komen te hangen: dit is een ondergronds pamflet geworden, iets van een verkeerde samizdat, een samizdat in een liberaal staatsbestel... Ik heb het tot nog toe dan ook niet kunnen lezen.

Maar een keurige vriend van me, een oude Nederlandse sociaal-democraat waar werkelijk geen vlekje aan zit, heeft Inch' Allah inmiddels in een duistere steeg weten te bemachtigen. Na lectuur ervan stuurde hij me een mail waarin hij zijn verbazing uitdrukte over de vermeende radicaliteit van Dewinter. Er stond niets onoirbaars in het werkstuk, dat de volkstribuun overduidelijk uit allerlei bronnen had overgeschreven, niets dat tegen enige wetgeving indruiste; het was beslist geen negationistische of racistische propaganda, laat staan dat het oproepen tot geweld zou bevatten. Dewinter kijkt wel uit. Natuurlijk bevat het meningen die in de oren van menig politiek-correct denkend mens onwelvoeglijk zijn. Maar zoiets behoort tot het spel van de democratie. Een boycot - censuur de facto - druist tegen alles in wat ons dierbaar zou moeten zijn.

Ik ben een tegenstander van het VB. Ik heb het oude en het nieuwe partijprogramma bestudeerd. Ik geloof niet in het staatscorporatisme. Ik geloof ook niet in een tweestatenoplossing voor België. Wel in multiculturaliteit, althans tussen Vlamingen en Franstaligen.

Ik vind voorts dat de islam alleen maar compatibel is met de liberale democratie als hij, om zo te zeggen, veel wijn bij het water doet. Dewinter draagt in zijn boek vermoedelijk hetzelfde standpunt uit, dus daarover zijn we het dan objectief eens, ook al valt menige emotioneel-correcte ziel bij die gedachte flauw. Maar ik zal nooit op hem stemmen.

Ik citeer nogmaals Sanctorum: 'Het zegt veel over de mentale gesteldheid van het Vlaamse boekwezen (via boek.be gecontroleerd door de groene Stalinist Jos Geysels, een der bedenkers van het cordon) en het toont vooral aan hoe diep de mechanismen van censuur en zelfcensuur eigenlijk wel werkzaam zijn in onze zogenaamde democratie. (...) Ik wil het VB op de tribunes, zonder voor een VB-er te moeten doorgaan.'

Jos Geysels een stalinist noemen is een blunder van formaat, evenals Sanctorums bewering dat het cordon sanitaire uit een belgicistische reflex is voortgekomen. Ik moet de eerste belgicistische reflex in het zenuwstelsel van Jos Geysels nog waarnemen (hij vertoont wel solidariteitsreflexen). Maar voor de rest heeft Sanctorum gewoon gelijk.

Vlaamse intellectuelen! Het wordt tijd dat jullie kiezen - tussen Voltaire en Robespierre namelijk.

Benno Barnard

BRON : http://www.knack.be/

...

...& Verder vonden we hierover nog dit :

...

Koen Dillen slachtoffer van nazi-praktijken?

Posted by christophe

Er is een rel lostgebarsten in intellectueel Vlaanderen. Aanleiding is de Mitterand-biografie van Vincent Gounod. De linkse boekhandel De Groene Waterman zou die roman uit de rekken hebben gehaald nadat bekend raakte dat niemand minder dan VB-politicus Koen Dillen achter dat pseudoniem schuil gaat. De Groene Waterman ontkent dat, maar dat belette een reeks bezorgde intellectuelen en opiniemakers niet om in De Standaard uit te halen naar de “krampachtigheid waar mee we in Vlaanderen met 'foute' auteurs omgaan”.

Het begon met een berichtje op boekblad.nl, een vakblad voor de boekensector. Die wilden wel eens weten wat ze er bij de Groene Waterman van vonden dat Gounod eigenlijk Koen Dillen was. “Dat was het eerste dat we daarvan hoorden”, zegt Diane Vangeneugden van de Groene Waterman. “We hadden het boek wel al in de winkel gehad omdat een klant het besteld had, maar het heeft nooit in de rekken gestaan.” Knack pikte het verhaal uit Boekblad op en schreef een beetje voortvarend dat het boek uit de rekken was gehaald. Volgens Vangeneugden heeft het er nooit in gestaan omdat de uitgeverij van Dillen (Aspect) het boek nooit heeft aangeboden. Maarten Dessing, de auteur van het stuk in Boekblad heeft ondertussen de versie van Vangeneugden bevestigd in een reactie in De Standaard. Wie het boek wil lezen, kan het dus bestellen bij De Groene Waterman of in een andere boekhandel. “Zolang hij in dat boek geen VB-praat verkoopt, geef ik hem het voordeel van de twijfel”, zegt Vangeneugden daarover.

Hoewel het boek dus een uitgever vond, besproken werd op Klara en in Nederlandse kranten en tijdschriften en makkelijk in huis te halen is, roept het bont allegaartje Etienne Vermeersch, Geert van Istendael, Benno Barnard, Johan Sanctorum, Jurgen Verstrepen en nog wat anderen dat er sprake is van een “feitelijke toestand van censuur”.

Censuur en vrije meningsuiting, weinig begrippen worden zo gretig misbruikt of zijn zo onderhevig aan inflatie als die twee. Dat een boekhandel of de redactie van een krant of weekblad beslist om een boek niet aan te prijzen of te bespreken heeft niets met censuur te maken en al helemaal niet met de uit “de publieke sfeer geweerde politisch-unfähige mensen, zoals dat onder de nazi's heette”. Jawel zo staat het in dat opiniestuk van de bezorgde intellectuelen. De Groene Waterman en iedereen die het boek van Dillen of Filip Dewinters pamflet Inch’ Allah niet prominent in het uitstalraam plaatst, bezondigt zich aan nazi-praktijken.

Natuurlijk is er wel degelijk wat aan te merken op het niveau van het intellectueel debat in Vlaanderen. Grofweg zijn er twee problemen. Ten eerste liggen de marges waarbinnen het maatschappelijk debat zich afspeelt benauwend dicht bij elkaar. Pluralisme wordt verengd tot alles waarover van mening verschild wordt binnen de regering en tussen de regering en de grootste oppositiepartij. Neem de crisis: je kan wel lezen dat het allemaal komt door een ontsporing, door te een beetje te veel of een beetje te weinig overheid of door inhalige CEO's en bankiers en dat het binnenkort (vierde kwartaal 2009 of ten laatste eerste kwartaal 2010) allemaal weer in orde komt, maar nergens zal je lezen dat er misschien wel iets schort aan de logica van het systeem en dat de crisis daardoor misschien wel eens heel lang kan aanslepen zoals eminente historici als Immanuel Wallerstein vrezen.

Tweede probleem: door de crisis in de media en de voortrukkende commercialisering is er nog weinig plaats voor ernstige kritiek. Dillen mocht nog rekenen op wat recensies, maar hoeveel essentiële boeken zijn er niet die geen enkele aandacht krijgen in de media? En trouwens ook over Dillen heb ik nog geen enkele ernstige recensie gelezen. Ja, op Klara roemen ze de vertelkunst van Dillen, maar wat met de historische waarde van het werk. En welke specialist zal eens de bedoelingen van de auteur ontleden? In zijn open brief aan De Groene Waterman wijst Dillen er bijvoorbeeld fijntjes op dat de linkse Mitterand dweepte met de fascistische schrijver Drieu la Rochelle. Om het ong wat dramatischer te maken schrijft Dillen dat Drieu la Rochelle een vriend was van de communistische dichter Louis Aragon. Toch een beetje de feiten gemanipuleerd. Aragon brak al tijdens de jaren '20 met zijn vriend Drieu la Rochelle die aanvankelijk met de surrealisten sympathiseerde, maar dan opschoof richting fascisme.

Over die mankementen van intellectueel Vlaanderen hebben de ondertekenaars van het opiniestuk het niet. Het is trouwens niet de eerste dat zij in zo'n constellatie opduiken. Eerder richtten ze ook al hun pijlen op Knack dat fragmenten uit het mailverkeer tussen Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel had gepubliceerd. En een aantal van hen vond een tijd geleden ook al dat tegenstanders van Israël ook pro-Israëlische stemmen aan het woord moeten laten want anders “werken ze het antisemitisme in de hand”. Is dit een schuchtere poging om een rechts zuiltje op te richten binnen intellectueel Vlaanderen? In de VS bestaat het al langer, de rechtse hetze tegen de zogenaamde linkse mainstreammedia en het linkse establishment. Met verwoestende gevolgen. De ideologische ruimte waarbinnen het intellectuele debat zich afspeelt, werd nog benepener en journalisten doen nog meer aan zelfcensuur. Rechts populisme krijgt zo vrij spel. Dat het anti-censuuropiniestuk enkel door politici van LDD werd ondertekend is geen toeval.

BRON : http://www.indymedia.be/

...

...& Refererend naar de werktitel van ons bericht : "Linkse censuur ?!... Rechtse censuur ?!... Censuur blijft censuur !! ..ofte "De heikele hete hap van de Mitterand-biografie !!"... er bestaat trouwens géén linkse &/of rechtse censuur !! Er bestaat alleen een autoritaire inmenging in de vrije meningsuiting die weliswaar zijn fatsoensgrenzen heeft & die zijn hier bij ons weten zéér zeker niet overschreden !! Kijk... als je oproept iedereen te gaan lynchen die niet de zelfde ideeën koestert... dàt is anders wel een censureke waard dachten we zo !!

Géén kl#ten hebben, waar we in dit geval mee bedoelen als géén mening hebben, lijkt ons ook een vorm van censuur... ook al denkt men dan ~ogenschijnlijk~ van "politiek correct" te zijn...

Laat het duidelijk zijn : open je ogen, vooraleer censuur ze sluit !!

...

10-04-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
07-04-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.115 jaar na Quaregnon[*] wordt het "Charter van La Flandre Profonde" goedgekeurd tijdens het Paascongres van de "Fractie der Hangmatsocialisten" !!

----------
[*] Charter van Quaregnon
----------

Kijk... zoals u allen bekend in tijden van liefde & oorlog... "Nood breekt wet !!"... & met dit in gedachte, evenals met het oog op het nakende onheil dat ons Belgistanen binnenkort te wachten staat & ook te beurt zal vallen, namelijk "Dé Grote Belgische Democratische Verkiezingen" die dit land naar een Nieuwe ~nog grótere~ Kafkaiaanse Dimensie zal verheffen, vonden wij KITOKOJUNGLE ~overigens als énige èchte authentieke "Fractie der Hangmatsocialisten"~ dat we ons ook maar eens moest omturnen & profileren tot een èchte & regelrechte politieke beweging.

...& Zoals jullie bekend ~& wij reeds ondertussen behoorlijk lange tijd weten~ heeft elke zichzelf respecterende Beweging zo ook haar eigenste ~politieke~ programma...

Wij, als "Dé Fractie de Hangmatsocialisten" kunnen & zouden hierop dus natuurlijk géén uitzondering willen maken & wij schreven aldus het onze... *GRIJNS*

De tot standkoming van dit programma geschiedde via de meest eenvoudige methode die u zelf maar kunt bedenken, namelijk de enig echte ~de u allen welbekende~ "copy/paste"-methode... & Uiteraard geschiedde dit alles, mits enkele luttele aanpassingen, schrappingen & wijzigingen... wat ons als eindresultaat zomaar meteen een volledig programma opleverde, waarmee we ~uiteraard, hoe kan 't anders~ de wereld willen verbeteren !!

Jullie kunnen dit programma dus gerust naast deze van bestaande partijen & groeperingen leggen die enkel uit zijn op mandaten & postjes binnen ons bestaande systeem, iets wat wij natuurlijk totaal & volledig verwerpelijk vinden !! In tegenstelling tot de anderen die in hun jacht naar "Macht & Roem" scrupuleus hun medemens belazeren & gebruiken, sluiten wij ons dolgraag aan bij "Dé Historische School Der Utopisten", waar de medemens onze gelijke is... màààrr dit alles uiteraard met voldoende boeren- & hoerenverstand om niet deel te willen nemen aan gans de misselijk makende mallemolen die anderen zo graag willen vatten onder de bedriegelijke term... *KUCH-HOEST* ..."democratische verkiezingen"...

Om het geheel ~nog wat meer~ literaire uitstraling te geven, maar vooral omwille van de originele bronnen die we hiervoor consulteerden & die we tenslotte ~trouw aan onze eigen intellectuele luiheid~ scrupuleus plagieerden ~& dat in de beste koloniale tradities waarop ons Belgistaanse volk toch zo trots is~ besloten we ons programma in de meest culturele wereldtaal te schrijven die er is... namelijk "Hét" Frans !!

Het was tenslotte in deze prachtige taal van Verlaine & Victor Hugo dat er een einde werd gemaakt aan de Middeleeuwse overheersing van "Kerk & Vorst", evenals dat het in deze taal was dat de "Universele Verklaring van de Rechten van de Mens" werd geschreven... & niet te vergeten, het was in deze taal dat ons eigenste Belgenland werd gesticht... & het was in deze taal dat de eerste Internationales samenkwamen om de toekomst een volledig nieuwe wendig te geven...

Omwille van al deze ~& alle andere goede~ redenen is het niet meer dan logisch dat we de traditie om van de wereld een betere plek te willen maken, deze gedachte willen verder zetten. Tegelijkertijd willen wij ons onderscheiden & zelfs afkeren van de hier nog steeds invloedrijke alhoewel volledig voorbijgestreefde & totaal achterhaalde ideologieën, zoals daar zijn... "Hét nationalisme" & "Hét rechtse liberalisme"...

Hieronder presenteren we jullie dan ook ~& overigens niet zonder enige trots~ het programma waarmee we jullie harten & ~natuurlijk ook~ jullie geesten willen veroveren !! ...& Geloof ons of niet, we vinden het een ongelooflijk prachtig pamflet & een verschrikkelijk lullige inleiding van onze ondermaatse geesten... maar lees onderstaande ~overigens onvertaalbare~ tekst & laat jullie hiervan doordringen !!

Wij hebben zelden zulke mooie zinnen & verklaringen gelezen... & we hebben slechts een klein aantal ingrepen moeten doen om de originele tekst bijna een universeel karakter te geven. En ere wie ere toekomt de originele tekst staat op de site van de UGTG in Guadeloupe & werd geschreven door volgende personen[*] ...& het was heel lang geleden dat we nog zo werden getroffen door dergelijke woorden !!

----------
[*] ...dus met dank aan : Ernest BRELEUR, Patrick CHAMOISEAU, Serge DOMI, Gérard DELVER, Edouard GLISSANT, Guillaume PIGEARD DE GURBERT, Olivier PORTECOP, Olivier PULVAR, Jean-Claude WILLIAM
----------

...& Vergelijk deze mooie woorden met het dagelijks cynisme van de politieke & de financiële wereld met haar steriele discours zonder het minste greintje verbeelding... Dit is bovendien een uitstekende oefening voor jullie actieve kennis van onze andere landstaal &... *GRIJNS* ...wees dus al maar blij dat we Marx niet in z'n originele Duitse versie op jullie afsturen...


Hét ~ons~ Programma

"C’est en solidarité pleine et sans aucune réserve que nous saluons le profond mouvement social qui s’est installé dans le monde."

Aucune de nos revendications n’est illégitime. Aucune n’est irrationnelle en soi, et surtout pas plus démesurée que les rouages du système auquel elle se confronte. Aucune ne saurait donc être négligée dans ce qu’elle représente, ni dans ce qu’elle implique en relation avec l’ensemble des autres revendications. Car la force du mouvement des "hangmatsocialisten", est d’avoir su organiser sur une même base ce qui jusqu’alors s’était vu disjoint, voire isolé dans la cécité catégorielle – à savoir les luttes jusqu’alors inaudibles dans les administrations, les hôpitaux, les établissements scolaires, les entreprises, tout le monde associatif, toutes les professions artisanales ou libérales...

Mais le plus important est que la dynamique des "Hangmatsocialisten"– qui est d’allier et de rallier, de lier relier et relayer tout ce qui se trouvait désolidarisé – est que la souffrance réelle du plus grand nombre (confrontée à un délire de concentrations économiques, d’ententes et de profits) rejoint des aspirations diffuses, encore inexprimables mais bien réelles, chez les jeunes, les grandes personnes, oubliés, invisibles et autres souffrants indéchiffrables de nos sociétés. La plupart de ceux qui y défilent en masse découvrent (ou recommencent à se souvenir) que l’on peut saisir l’impossible au collet, ou enlever le trône de notre renoncement à la fatalité.

Ces grèves sont donc plus que légitimes, et plus que bienfaisantes, et ceux qui défaillent, temporisent, tergiversent, faillissent à leur porter des réponses décentes, se rapetissent et se condamnent.

Dès lors, derrière le prosaïque du "pouvoir d’achat" ou du "panier de la ménagère", se profile l’essentiel qui nous manque et qui donne du sens à l’existence, à savoir : le poétique. Toute vie humaine un peu équilibrée s’articule entre, d’un côté, les nécessités immédiates du boire-survivre-manger (en clair : le prosaïque) ; et, de l’autre, l’aspiration à un épanouissement de soi, là où la nourriture est de dignité, d’honneur, de musique, de chants, de sports, de danses, de lectures, de philosophie, de spiritualité, d’amour, de temps libre affecté à l’accomplissement du grand désir intime (en clair : le poétique). Comme le propose Edgar Morin, le vivre-pour-vivre, tout comme le vivre-pour-soi n’ouvrent à aucune plénitude sans le donner-à-vivre à ce que nous aimons, à ceux que nous aimons, aux impossibles et aux dépassements auxquels nous aspirons.

La "hausse des prix" ou "la vie chère" ne sont pas de petits diables-ziguidi qui surgissent devant nous en cruauté spontanée, ou de la seule cuisse de quelques purs blancs. Ce sont les résultantes d’une dentition de système où règne le dogme du libéralisme économique. Ce dernier s’est emparé de la planète, il pèse sur la totalité des peuples, et il préside dans tous les imaginaires – non à une épuration ethnique, mais bien à une sorte "d’épuration éthique" (entendre : désenchantement, désacralisation, désymbolisation, déconstruction même) de tout le fait humain.

Ce système a confiné nos existences dans des individuations égoïstes qui vous suppriment tout horizon et vous condamnent à deux misères profondes : être "consommateur" ou bien être "producteur". Le consommateur ne travaillant que pour consommer ce que produit sa force de travail devenue marchandise ; et le producteur réduisant sa production à l’unique perspective de profits sans limites pour des consommations fantasmées sans limites. L’ensemble ouvre à cette socialisation anti-sociale, dont parlait André Gorz, et où l’économique devient ainsi sa propre finalité et déserte tout le reste.

Pour les “produits” de haute nécessité

Alors, quand le "prosaïque" n’ouvre pas aux élévations du "poétique", quand il devient sa propre finalité et se consume ainsi, nous avons tendance à croire que les aspirations de notre vie, et son besoin de sens, peuvent se loger dans ces codes-barres que sont "le pouvoir d’achat" ou "le panier de la ménagère". Et pire : nous finissons par penser que la gestion vertueuse des misères les plus intolérables relève d’une politique humaine ou progressiste. Il est donc urgent d’escorter les "produits de premières nécessités", d’une autre catégorie de denrées ou de facteurs qui relèveraient résolument d’une "haute nécessité".

Par cette idée de "haute nécessité", nous appelons à prendre conscience du poétique déjà en oeuvre dans un mouvement qui, au-delà du pouvoir d’achat, relève d’une exigence existentielle réelle, d’un appel très profond au plus noble de la vie. Alors que mettre dans ces "produits" de haute nécessité ? C’est tout ce qui constitue le coeur de notre souffrant désir de faire peuple et nation, d’entrer en dignité sur la grand-scène du monde.

D’abord, il ne saurait y avoir d’avancées sociales qui se contenteraient d’elles-mêmes. Toute avancée sociale ne se réalise vraiment que dans une expérience politique qui tirerait les leçons structurantes de ce qui s’est passé. Ce mouvement a mis en exergue le tragique émiettement institutionnel de nos pays, et l’absence de pouvoir qui lui sert d’ossature.

Contre la logique du système libéral marchand Ce mouvement se doit donc de fleurir en vision politique, laquelle devrait ouvrir à une force politique de renouvellement et de projection apte à nous faire accéder à la responsabilité de nousmêmes par nous-mêmes et au pouvoir de nous-mêmes sur nousmêmes. Et même si un tel pouvoir ne résoudrait vraiment aucun de ces problèmes, il nous permettrait à tout le moins de les aborder désormais en saine responsabilité, et donc de les traiter enfin plutôt que d’acquiescer aux sous-traitances.

Celle de l’accueil préférentiel de nos jeunes tout autant. Celle d’une autre Justice ou de la lutte contre les fléaux de la drogue en relève largement...

Le déficit en responsabilité crée amertume, xénophobie, crainte de l’autre, confiance réduite en soi... La question de la responsabilité est donc de haute nécessité. Et c’est dans la responsabilité que se trouve l’invention, la souplesse, la créativité, la nécessité de trouver des solutions endogènes praticables. C’est dans la responsabilité que l’échec ou l’impuissance devient un lieu d’expérience véritable et de maturation. C’est en responsabilité que l’on tend plus rapidement et plus positivement vers ce qui relève de l’essentiel, tant dans les luttes que dans les aspirations ou dans les analyses.

Ensuite, il y a la haute nécessité de comprendre que le labyrinthe obscur et indémêlable des prix (marges, sous-marges, commissions occultes et profits indécents) est inscrit dans une logique de système libéral marchand, lequel s’est étendu à l’ensemble de la planète avec la force aveugle d’une religion. Ils sont aussi enchâssés dans une absurdité coloniale qui nous a détournés de notre manger-pays, de notre environnement proche et de nos réalités culturelles, pour nous livrer sans pantalon et sans jardins-bokay aux modes alimentaires style européen sans identitité bien précise. C’est comme si la France avait été formatée pour importer toute son alimentation et ses produits de grande nécessité depuis des milliers et des milliers de kilomètres.

Il y a donc une haute nécessité de s’inscrire dans une contestation radicale du capitalisme contemporain qui n’est pas une perversion mais bien la plénitude hystérique d’un dogme. La haute nécessité est de tenter tout de suite de jeter les bases d’une société non économique, où l’idée de développement à croissance continuelle serait écartée au profit de celle d’épanouissement ; où emploi, salaire, consommation et production serait des lieux de création de soi et de parachèvement de l’humain. Si le capitalisme (dans son principe très pur qui est la forme contemporaine) a créé ce Frankenstein consommateur qui se réduit à son panier de nécessités, il engendre aussi de bien lamentables "producteurs": chefs d’entreprises, entrepreneurs, et autres socioprofessionnels ineptes, incapables de tressaillements en face d’un sursaut de souffrance et de l’impérieuse nécessité d’un autre imaginaire politique, économique, social et culturel. Et là, il n’existe pas de camps différents. Nous sommes tous victimes d’un système flou, globalisé, qu’il nous faut affronter ensemble.

Ouvriers et petits patrons, consommateurs et producteurs, portent quelque part en eux, silencieuse mais bien irréductible, cette haute nécessité qu’il nous faut réveiller, à savoir : vivre la vie, et sa propre vie, dans l’élévation constante vers le plus noble et le plus exigeant, et donc vers le plus épanouissant.

Ce qui revient à vivre sa vie, et la vie, dans toute l’ampleur du poétique. On peut mettre la grande distribution à genoux en mangeant sain et autrement. On peut renvoyer la Sara et les compagnies pétrolières aux oubliettes, en rompant avec le tout automobile.

On peut endiguer les entreprises de l'energie, leurs prix exorbitants, en considérant la moindre goutte de pétrole sans attendre comme une denrée précieuse, à protéger partout, à utiliser comme on le ferait des dernières chiquetailles d’un trésor qui appartient à tous. On ne peut vaincre ni dépasser le prosaïque en demeurant dans la caverne du prosaïque, il faut ouvrir en poétique, en décroissance et en sobriété. Rien de ces institutions si arrogantes et puissantes aujourd’hui (banques, firmes transnationales, grandes surfaces, entrepreneurs de santé, téléphonie mobile...) ne sauraient ni ne pourraient y résister.

Enfin, sur la question des salaires et de l’emploi. Là aussi il nous faut déterminer la haute nécessité. Le capitalisme contemporain réduit la part salariale à mesure qu’il augmente sa production et ses profits. Le chômage est une conséquence directe de la diminution de son besoin de main d’oeuvre. Quand il délocalise, ce n’est pas dans la recherche d’une main d’oeuvre abondante, mais dans le souci d’un effondrement plus accéléré de la part salariale. Toute déflation salariale dégage des profits qui vont de suite au grand jeu welto de la finance. Réclamer une augmentation de salaire conséquente n’est donc en rien illégitime : c’est le début d’une équité qui doit se faire mondiale.

Quand à l’idée du "plein emploi", elle nous a été clouée dans l’imaginaire par les nécessités du développement industriel et les épurations éthiques qui l’ont accompagnée. Le travail à l’origine était inscrit dans un système symbolique et sacré (d’ordre politique, culturel, personnel) qui en déterminait les ampleurs et le sens. Sous la régie capitaliste, il a perdu son sens créateur et sa vertu épanouissante à mesure qu’il devenait, au détriment de tout le reste, tout à la fois un simple "emploi", et l’unique colonne vertébrale de nos semaines et de nos jours. Le travail a achevé de perdre toute signifiance quand, devenu lui-même une simple marchandise, il s’est mis à n’ouvrir qu’à la consommation.

Une vision du politique enchantée par l’utopie

Nous sommes maintenant au fond du gouffre. Il nous faut donc réinstaller le travail au sein du poétique. Même acharné, même pénible, qu’il redevienne un lieu d’accomplissement, d’invention sociale et de construction de soi, ou alors qu’il en soit un outil secondaire parmi d’autres. Il y a des myriades de compétences, de talents, de créativités, de folies bienfaisantes, qui se trouvent en ce moment stérilisés dans les couloirs des institutions pour l'emploi et les camps sans barbelés du chômage structurel né du capitalisme. Même quand nous nous serons débarrassés du dogme marchand, les avancées technologiques (vouées à la sobriété et à la décroissance sélective) nous aiderons à transformer la valeur-travail en une sorte d’arcen- ciel, allant du simple outil accessoire jusqu’à l’équation d’une activité à haute incandescence créatrice.

Le plein emploi ne sera pas du prosaïque productiviste, mais il s’envisagera dans ce qu’il peut créer en socialisation, en autoproduction, en temps libre, en temps mort, en ce qu’il pourra permettre de solidarités, de partages, de soutiens aux plus démantelés, de revitalisations écologiques de notre environnement... Il s’envisagera en "tout ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue". Il y aura du travail et des revenus de citoyenneté dans ce qui stimule, qui aide à rêver, qui mène à méditer ou qui ouvre aux délices de l’ennui, qui installe en musique, qui oriente en randonnée dans le pays des livres, des arts, du chant, de la philosophie, de l’étude ou de la consommation de haute nécessité qui ouvre à création, à la créaconsommation. En valeur poétique, il n’existe ni chômage ni plein emploi ni assistanat, mais autorégénération et autoréorganisation, mais du possible à l’infini pour tous les talents, toutes les aspirations. En valeur poétique, le PIB des sociétés économiques révèle sa brutalité.

Voici ce premier panier que nous apportons à toutes les tables de négociations et à leurs prolongements : que le principe de gratuité soit posé pour tout ce qui permet un dégagement des chaînes, une amplification de l’imaginaire, une stimulation des facultés cognitives, une mise en créativité de tous, un déboulé sans manman de l’esprit. Que ce principe balise les chemins vers le livre, les contes, le théâtre, la musique, la danse, les arts visuels, l’artisanat, la culture et l’agriculture... Qu’il soit inscrit au porche des maternelles, des écoles, des lycées et collèges, des universités et de tous les lieux connaissance et de formation... Qu’il ouvre à des usages créateurs des technologies neuves et du cyberespace.

Qu’il favorise tout ce qui permet d’entrer en Relation (rencontres, contacts, coopérations, interactions, errances qui orientent) avec les virtualités imprévisibles du Tout-Monde... C’est le gratuit en son principe qui permettra aux politiques sociales et culturelles publiques de déterminer l’ampleur des exceptions. C’est à partir de ce principe que nous devrons imaginer des échelles non marchandes allant du totalement gratuit à la participation réduite ou symbolique, du financement public au financement individuel et volontaire... C’est le gratuit en son principe qui devrait s’installer aux fondements de nos sociétés neuves et de nos solidarités imaginantes...

Projetons nos imaginaires dans ces hautes nécessités jusqu’à ce que la force du socialisme du H ou bien du vivre-ensemble, ne soit plus un "panier de ménagère", mais le souci démultiplié d’une plénitude de l’idée de l’humain. Imaginons ensemble un cadre politique de responsabilité pleine, dans des sociétés mondiales nouvelles, prenant leur part souveraine aux luttes planétaires contre le capitalisme et pour un monde écologiquement nouveau. Profitons de cette conscience ouverte, à vif, pour que les négociations se nourrissent, prolongent et s’ouvrent comme une floraison dans une audience totale, sur ces nations qui sont les nôtres. une idéologie qui ne craint ni ne déserte les grands frissons de l’utopie.

Nous appelons donc à ces utopies où le Politique ne serait pas réduit à la gestion des misères inadmissibles ni à la régulation des sauvageries du "Marché", mais où il retrouverait son essence au service de tout ce qui confère une âme au prosaïque en le dépassant ou en l’instrumentalisant de la manière la plus étroite.

Nous appelons à une haute politique, à un art politique, qui installe l’individu, sa relation à l’Autre, au centre d’un projet commun où règne ce que la vie a de plus exigeant, de plus intense et de plus éclatant, et donc de plus sensible à la beauté.

Ainsi, chers camarades, en nous débarrassant des archaïsmes économiques, de la dépendance et de l’assistanat, en nous inscrivant résolument dans l’épanouissement écologique de nos pays et du monde à venir, en contestant la violence économique et le système marchand, nous naîtrons au monde avec une visibilité levée du post-capitalisme et d’un rapport écologique global aux équilibres de la planète....

Alors voici notre vision :

Petits pays, soudain au coeur nouveau du monde, soudain immenses d’être les premiers exemples de sociétés post-capitalistes, capables de mettre en oeuvre un épanouissement humain qui s’inscrit dans l’horizontale plénitude du vivant...

BRON : http://ugtg.org/


...& Voor de enkelingen onder onze lezertjes die de figuur van Edgar Morin waarnaar in de tekst wordt verwezen, niet onmiddellijk weten te plaatsen verwijzen we graag naar de onvolprezen "Wiki"...

Deze Edgar Morin zouden we in Michelintermen om toch op Frans cultuurterrein te blijven, kunnen omschrijven als "vaut le détour". Dus op zich is deze Wikibijdrage als voetnoot reeds een ganse artikelenreeks waard. Maar we zijn zuinig met ons kruit & we weten heel goed dat onze lezertjes beschikken over een niet aflatende nieuwsgierigheid & dus zelf op intellectuele ontdekkingstocht zullen trekken.

Wij zijn ervan overtuigd dat hun geest beter gelaafd zal terugkeren dan wanneer zij de boeken & geschriften van zieners van eigen Vlaamse bodem verslinden zoals daar zijn, Verhofstadt, De Wever, De Rode Voorzitter & andere intellectuele coryfeeën van dit Belgistaanse Plopsa-land... die natuurlijk ook niet meteen lid zullen worden van "L'APS of l'Association pour la pensée complexe...

Zo !! Men zegge 't dus voort... & als u 't niet doet, dan doen wij 't wel !!

...

07-04-2009 om 23:26 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
06-04-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In onze reeks van Volksverheffing & Volksopvoeding : I.O.U.S.A.

Nu Vlaanderen getroffen wordt door een nooit eerder vertoonde ramp... een regelrechte katastrofe... ja zelfs, een eigen Vlaemsch kultureel Armageddon omwille van het afblazen van de geplande langspeelfilm over "De kampioenen" staat Kitokojungle & de u allen welbekende "Fractie der Hangmatsocialisten" pal om het gat in uw cultuur ter dege op te vullen...

Dus géén nood, beste inlanders, wij zorgen maar al te graag voor jullie portie kultuurvertier, jullie volksopvoeding & natuurlijk niet te vergeten de enige èchte volksverheffing !! Jullie kregen al van ons een klein aperitiefje in onze beschouwing "DAENS revisited" met 2 uitmuntende documentaires, namelijk "Borinage" & "Les enfants du Borinage"... maar daar stopt het natuurlijk niet bij !! Jullie gretige geesten verlangen natuurlijk naar steeds meer intellectueel voedsel & dat weten wij hier maar al te goed...

Vandaar hebben wij dan ook in deze, noch moeite, noch middelen gespaard om deze voor Vlamingen onnatuurlijke behoefte aan inhoudelijke meerwaarde te creëren. ...& Jullie mogen gerust daarbij weten dat de Vlaemsche polderrotsbodem het kiemen van het miniscuulste kulturele mosterdzaadje sterk belemmert, zelfs volledig verhindert... Maar wij beschouwen het dààrom des te meer als onze persoonlijke missie, om zelfs over de meest onvruchtbare bodems de kiemen van de wijsheid te verspreiden !!

Daarom raden we jullie dan ook met aandrang aan om de tijd die jullie anders met het bekijken van de "grollen & grappen" van De Kampioenen in ledigheid zouden hebben doorgebracht, zij het op een zéér nuttige "àndere" wijze te besteden. ...& Met nuttig bedoelen we duidelijk niet de laatavondprogrammering van Vitaya & nog minder dat van JimTV !!

We bedoelen in deze wel de documentaire die wij voor jullie  G R A T I S  & van de "voor niks" ter beschikking stellen om jullie geesten te vullen... Dit zonder énig abonnement, laat staan met enige aankoopverplichting !! Behalve dan de belofte & de plicht om  N O O I T  of te nimmer op een LDD-lijst te stemmen !! Tenminste als jullie niet in een gelijkaardig sociaal kerkhof willen belanden zoals in de film die we u zo dadelijk gaan laten bekijken...

Jullie zijn andermaal verwittigd... zet de borrelnoten binnen & de sexpartner buiten handbereik, want het duurt wel even... het frist eveneens de passieve kennis van de Engelse taal op & geeft diepere inzichten in de economische duisternis & algemene onwetendheid...

We are proud to present you...

...& Zoals naar goede gewoonte gingen wij voor jullie op zoek naar wat meer achtergrondinformatie... & Op de eigenste website van de film vonden we hierover het volgende...

...

ABOUT THE MOVIE

Wake up, America! We're on the brink of a financial meltdown. I.O.U.S.A. boldly examines the rapidly growing national debt and its consequences for the United States and its citizens. Burdened with an ever-expanding government and military, increased international competition, overextended entitlement programs, and debts to foreign countries that are becoming impossible to honor, America must mend its spendthrift ways or face an economic disaster of epic proportions.

Throughout history, the American government has found it nearly impossible to spend only what has been raised through taxes. Wielding candid interviews with both average American taxpayers and government officials, Sundance veteran Patrick Creadon (Wordplay) helps demystify the nation's financial practices and policies. The film follows former U.S. Comptroller General David Walker as he crisscrosses the country explaining America's unsustainable fiscal policies to its citizens.

With surgical precision, Creadon interweaves archival footage and economic data to paint a vivid and alarming profile of America's current economic situation. The ultimate power of I.O.U.S.A. is that the film moves beyond doomsday rhetoric to proffer potential financial scenarios and propose solutions about how we can recreate a fiscally sound nation for future generations.

Creadon uses candid interviews and his featured subjects include Warren Buffett, Alan Greenspan, Paul O'Neill, Robert Rubin, and Paul Volcker, along with the Peter G. Peterson Foundation's own David Walker and Bob Bixby of the Concord Coalition, a Foundation grantee.

Pointedly topical and consummately nonpartisan, I.O.U.S.A. drives home the message that the only time for America's financial future is now.

...

BRON : http://www.iousathemovie.com/

...

Op het weblog van de NOS (Nederlandse Omroep Stichting), vonden we hierover het volgende...

...

14-9-2008 02:39

I.O.U.S.A.

Eelco Bosch van Rosenthal


LAS VEGAS, Nevada - In de casino’s is het vrij overzichtelijk. Daar duw je een tiendollarbiljet in zo’n apparaat, en als ‘t op is, is ‘t op. Maar in de echte wereld werkt het anders. Amerika leeft op krediet. Is eraan verslaafd. En het probleem wordt urgenter naarmate de kredietcrisis voortduurt. Deze maand gaat hier een documentaire in premiere die het probleem genadeloos blootlegt: I.O.U.S.A.

I owe USA, dus. Over Amerika en de staatsschuld die nu gevaarlijk dicht bij de 10 biljoen dollar komt. Da’s een 1 met 12 nullen. Maar vooral ook over de cultuur van alsmaar lenen.

De film volgt Bob Bixby, de directeur van de Concord Coalition. Dat is een organisatie in Washington die zich hard maakt voor fiscale discipline. Bixby reist door Amerika samen met overheidsfiscalist David Walker, en waarschuwt voor de schuldencultuur die zo eigen is aan dit land. De gemiddelde Amerikaan heeft meer schuld dan inkomen (om van de overheid maar te zwijgen). Een doorsnee gezin beschikt over elf of twaalf creditcards, het gemiddelde individu heeft er vijf. Heeft de een z’n limiet bereikt, dan gebruik je de ander. En de overwaarde van het huis (toen daar nog sprake van was): dat zagen veel eigenaren als een soort pinautomaat. (Voor de liefhebbers, hier een hele goede serie over Amerikanen in de schulden.)

Sinds de premiere op het Sundance Film Festival is I.O.U.S.A. overladen met lovende kritieken. De film schetst net zo’n alarmerend beeld over de economie, als Al Gore’s film dat deed over het milieu, schreef persbureau Reuters, dat iedereen opdroeg de film te bekijken.

Hier de trailer:"I.O.U.S.A. Movie Trailer"
duur : 2:09 minuten
...


...Een van de uitwassen van de schuldencultuur namen we waar in Stockton, Californie, onze vorige stop. Het epicentrum van de kredietaardbeving, is het al genoemd. Hier de reportage:"NOS-reportage"
duur : 2:40 minuten
...


...Intussen is ook de eerste radioreportage van onze roadtrip uitgezonden. In de grensplaats Campo (eveneens in Californie) sprak Ron Linker met kiezers over het thema immigratie:"Ron Linker: immigratie"
duur : 4:48 minuten
...


...Tenslotte: op onze website kunt u de achtergronden van alle verkiezingsthema’s vinden, en de standpunten van beide kandidaten. Over de economie, over immigratie, enzovoorts. Klik hier.

BRON : http://weblogs.nos.nl/

...

...& Nog een woordje uitleg...

...

Posted December 2, 2008 | 08:43 AM (EST)

IOUSA: Failed Scare Flick of the Decade

Dean Baker

Every few years there is a book or movie that stands out for its incredibly bad timing. As the Internet bubble exploded in 2000, the book Dow 36,000 quickly went from a work of inspired genius to intense derision. More recently, the 2005 book, Why the Real Estate Boom Will not Bust and How You Can Profit From It, has become one of the great jokes of the housing crash. As the country and the world attempts to recover from the wreckage caused by these bubbles, the new documentary, IOUSA, seems destined to join these two earlier classics of bad timing.

The basic story of IOUSA is that the United States suffers from a massive deficit problem. The film constantly comes back to the deficit using a variety of measures that are intended to scare viewers into action. After seeing the film we are all supposed to run to our phones and computers and demand that our representatives in Congress shut down Social Security and Medicare and double our taxes.

Hopefully, the film will not have this effect, because there is nothing that the economy needs more right now than very large deficits. The collapse of the housing bubble has destroyed more than $5 trillion in wealth. The fallout from this collapse has led to an even larger decline in stock market wealth. This massive loss in wealth in turn is leading to a plunge in consumption that is driving the economy into the most serious downturn since the Great Depression.

Economists from across the political spectrum agree that the only way to counteract this loss of consumption demand is through large increases in government spending. If IOUSA viewers manage to persuade their representatives in Congress to balance the budget then they will be guaranteeing the country another Great Depression.

Ironically, the heroes of IOUSA include many of the leading villains of the current economic crisis. The story prominently features Peter Peterson, whose foundation is helping to circulate the film. Mr. Peterson made a fortune running a Wall Street private equity fund, much of which he was able to shelter from normal taxation through the "fund managers' tax break."

Mr. Peterson is fond of telling audiences that he doesn't need his Social Security. Of course, no one would need their Social Security if they received tens of millions of dollars in tax breaks like Mr. Peterson.

The extensive media coverage that Mr. Peterson has received for his anti-Social Security and Medicare diatribes also helped to distract attention from those trying to call warn of the dangers looming from the housing bubble. While Peterson and his followers could count on extensive coverage from National Public Radio, the Washington Post, and other highly respected media outlets, those warning of the imminent crisis were almost completely ignored.

The film also interviews Robert Rubin. As Treasury secretary Robert Rubin promoted an over-valued dollar. The over-valued dollar made our goods uncompetitive internationally by raising the price of U.S. exports to foreigners and lowering the price of foreign made goods to people living in the United States. As a result, our trade deficit exploded, peaking at almost 6 percent of GDP ($800 billion) in 2006.

Rubin also pushed the one-sided financial deregulation that fueled the irresponsible lending practices of the housing bubble years. These were practices that he personally profited from as a top executive at Citigroup.

Finally, the film gives a starring role to former Federal Reserve Board Chairman Alan Greenspan. Greenspan will go down in infamy as the man who looked the other way as the housing bubble soared to ever more dangerous levels. He also claimed to be oblivious to the explosion of subprime and other high-risk loans during his tenure as Fed chair. More than any other individual, Alan Greenspan bears responsibility for the economic catastrophe facing the country. Audiences may find his lectures on the need to increase saving less than compelling at this point.

There is a grain of truth to the IOUSA scare story. The country has a badly broken health care system. If we don't fix the health care system then it will cause serious damage to the economy and lead to large budget problems in future decades since the government picks up roughly half of the tab for health care through programs like Medicare and Medicaid. Unfortunately, the film never clearly mentions the need for health care reform, focusing only on the budget and not the underlying problem with the private health care system.

The moral of the IOUSA story - the need to reduce the budget deficit - is so radically out of sync with the economic imperatives facing the country that it is likely to quickly fall from sight, perhaps to be resurrected in film festivals showing red scare films from the fifties. This would be a positive development for the country, since it would be an enormous tragedy if this film helped to dissuade the public from supporting the sort of stimulus package needed to prevent a long and extremely painful recession.

The director of the film, Patrick Creadon, is highly talented and clearly well meaning. Obviously he just fell in with a bad crowd when he decided to make IUOSA. Maybe for his next two films he should interview the authors of Dow 36,000 and Why the Real Estate Boom Will not Bust and How You Can Profit From It. This could be marketed as the "people who really got it wrong" series.

BRON : http://www.huffingtonpost.com/

...

Volgende beschouwing halen we bij Cinema.nl, Cinema.nl. is overigens een samenwerking tussen de VPRO & de Nederlandse Volkskrant...

...

19 november 2008

8,7 biljoen dollar staatschuld

I.O.U.S.A: ‘Wakker schudden is niet meer nodig’

Special / Gerhard BuschIn I.O.U.S.A. wordt gewaarschuwd voor een wereldwijde recessie. Die onvermijdelijk is als Amerika niet stopt met meer uitgeven dan het binnenkrijgt. Die recessie is er inmiddels, maar is daarmee de film ook overbodig geworden?

De makers van de Amerikaanse documentaire I.O.U.S.A. hoopten natuurlijk op een zelfde effect als An Inconventient Truth, Al Gore’s veredelde power point-presentatie over de opwarming van de aarde, waarmee hij twee jaar geleden eindelijk de wereld wist wakker te schudden.

In I.O.U.S.A. wordt namelijk gewaarschuwd voor een wereldwijde recessie. Die onvermijdelijk is als Amerika niet stopt met meer uitgeven dan het binnenkrijgt. Nou, die recessie is er inmiddels, en wakker schudden is dus niet meer nodig.

Is daarmee ook de documentaire overbodig geworden? Ingehaald door de tijd misschien, maar niet overbodig. Het is zelfs wel leuk om te kijken in hoeverre er in I.O.U.S.A. al gewaarschuwd wordt voor de kredietcrisis die momenteel wereldwijd de beurzen pootje licht.

De film van regisseur Patrick Creadon volgt Robert Bixby en David Walker tijdens hun ‘Fiscal Wake-up Tour’, waarmee ze vanaf 2005 door Amerika trekken.

De droogkomische Bixby is directeur van de Concord Coalition, een non-politieke organisatie die waarschuwt tegen het ongedekt spenderen van zo’n beetje alle naoorlogse Amerikaanse regeringen (op die van Clinton na); Walker is de baas van de Government Accountability Office, de club die het huishoudboekje van de VS in de gaten dient te houden.

Geheel in Inconvenient Truth-stijl wordt hun verhaal stapje voor stapje uitgelegd en omlijst met veelzeggende grafieken. Het sprekendst is die waarin de staatsschuld wordt afgezet tegen het bruto nationaal product. Maar hoe beangstigend de 8,7 biljoen (!) dollar staatschuld ook zou moeten zijn, de getallen blijven het altijd afleggen tegen één bange ijsbeer op een smeltende ijsschots.

In zekere zin vertegenwoordigde president Bush het gevoel van de doorsnee Amerikaan toen hij op vragen naar de snel oplopende staatsschulden antwoordde: ‘Vraag maar aan de economen. Ik had volgens mij een zesje voor economie.’ Om daar snel aan toe te grinniken: ‘Maar wel een tien voor belastingen verlagen!’

Dat deze struisvogelpolitiek niet alleen economische gevolgen heeft, maar ook gevaarlijk voor de staatsveiligheid kan zijn, is de vaste overtuiging van meesterbelegger Warren Buffett, die in de documentaire zegt: ‘Steeds maar meer schulden maken in het buitenland, en er zo voor te zorgen dat de wereld steeds meer beetjes van Amerika bezit, zal politieke instabiliteit veroorzaken. Het zou maar zo kunnen gebeuren dat demagogen daar misbruik van maken en domme dingen gaan doen.’

Wat dat betreft is de wetenschap dat de grootste schuldeisers van de VS in China en het Midden-Oosten zitten weinig geruststellend.

Maar terug naar de vraag of de documentaire al wees op de naderende kredietcrisis. Hoewel het woord recessie meermalen valt, hebben ook deze makers niet goed doorgehad dat de zeepbel al veel eerder zou barsten. In I.O.U.S.A. wordt er schande van gesproken dat de Amerikaanse regering onze kinderen opzadelt met schulden die ze niet zelf gemaakt hebben. Wat dat laatste betreft kunnen de makers gerustgesteld zijn. Niet onze kinderen, maar wij zelf zullen deze rotzooi moeten opruimen.

BRON : http://www.cinema.nl/

...

...& dan nu de betreffende docu..."I.O.U.S.A. - One Nation. Under Debt. In Stress. "
duur : 1:21:29 minuten
...


......& Comments, die lezen we graag...

...

06-04-2009 om 21:49 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
03-04-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De jackpot van onze oplopende Belgistaanse Overheidsschuld !!

Zeg nu zelf, is er nu iets mooier[*] dan de hedendaagse technologie die we tot onze beschikking hebben om ons van het financiële reilen & zeilen van Onsch-Allen-Allerdierbaarste-Belgistan op de hoogte te houden ?!... *GRIJNS*

----------
[*] Sja wij kunnen zo wel 't een & ander verzinnen dat leuker, mooier, beter & op de koop toe véél lekkerder is, daar niet van, maar dit doet hier jammer genoeg niet ter zake !!
----------

In elk geval, wij zijn het onderstaande tellertje bij één van onze laatste "strooptochten" voor u ~onze beste & trouwe lezer~ gaan opgraven[*]... kwestie dat u het voor uw eigenste ogen kunt zien voltrekken !!

----------
[*] ...& aanpassen natuurlijk... in dit geval hebben we 't modelleke van teller ietskes groter gemaakt opdat alle bijziende & leesblinde Belgistanen het toch wel zouden kunnen zien !!
----------

...& 't Is ~geef toe~ hynotisch beklemmend, want het ding tikt aan als gek... sneller als u & ik met onze ogen kunnen knipperen...

Niks minder of meer dan...TIK-TAK...TIK-TAK...TIK-TAK...BRON : http://www.tijd.be/[*]

----------
[*] ...Mocht u ècht geïntresseerd zijn om te willen weten waarover dit gaat...
----------


...& Dàt behoeft verder van ons géén enkele commentaar dachten we zo... Toch niet om u duidelijk te maken hoe goed het met ons geliefd Belgenland gaat...

Enjoy !!

...

03-04-2009 om 16:59 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Sociale Onrust door de Crisis
31-03-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAENS revisited... *GRIJNS*

Kijk !!... *GRIJNS* ...Als er ons iets ergert... laat staan vré-se-lijk ergert, dan voelen wij dat meteen... is het niet aan de puntjes van onze ellebogen, dan is het wel aan ons water... Erger wordt het, wanneer de welbekende anale jeuk ~als voorbode van het u allen welbekende "vliegend schijt"~ ons danig begint parten te spelen... & Dan in die mate & zo erg, dat we onmogelijk nog op onze "luie" reet kunnen blijven zitten & onze mond houden... In de meeste van zulke gevallen grijpen we dus meteen naar ons giftigste vitriool & onze scherpste geslepen pen & dat kwestie van te kunnen gaan scharten waar het jeukt !!

Ach-ach, hoe simpel & hoe mooi kan het leven van een èchte & Typische Hangmatsos dus toch wel zijn...

Nu moet u weten beste lezers... dat ons gat vandaag kriebelt & jeukt alsof er een ganse nest Formica Rufa is in gekropen in het besluit zich daar voor eeuwig te komen vestigen, wat maakt dat we bij deze wel eens méér dan behoorlijk schijterig uit de hoek zouden kunnen komen...

...& Nochtans is de aanleiding op zich een vrij heugelijke gebeurtenis, iets waar we normalergewijs feestvuurwerk voor afsteken, want we hebben er hier op bloggen een linkse kameraad bijgekregen, namelijk : De rode syndicalist !! Dus een vette ...♪♫ hip-hip-hip-hoera & een rondje stadspils van het Huysch ♫♪... Want goedmoedig & hartelijk als we zijn, roepen we meteen "Wees welkom kameraad !! We hopen voorwaar dat onze lezersscharen in hordes & dichte drommen jouw blog zullen bezoeken & je blog met reacties zullen overspoelen !!"

MÀÀÀRR... Er is inderdaad een grote "MÀÀÀRR" ...alleen al omdat er anders ook zo géén f#ckin' jeuk zou zijn beste kameraad !! MÀÀÀRR... Het moet ons in deze jammer genoeg ook dringend van het bloedrode vlammende hart...

WE ZIJN HET SPUUGZAT & KOTSMOE, OM NIET TE ZEGGEN STRONTEBEU DAT QUASI ÀLLE VLAAMSE LINKSEN GEILEN OP DAT COMMERCIEEL GEDROCHT "DAENS" !! - voilà !!

...*GEDVER-DE-GEDVERRR*... Is dit nu werkelijk àlles &/of het einigste wat jullie kennen van jullie Belgische Sociale Geschiedenis ?!...

Kijk !! Alles & ie-der-een wat hier in Vlaanderen denkt "links" te zijn &/of daarmee kokketeert om zich van de rest te onderscheiden... Alles wat een rooie sjaal, een rooie button &/of een rooie plastron draagt lijkt wel als enigste ijkpunt te kennen in de "Sociale Strijd"...♪♫ tàtàràtàà ♫♪... inderdaad... Dé Grote Vlaamse film Daens... of... nog erger !! ...*KOTS*... "dé musicalversie" van Daens !! 't Lijkt er bij momenten op, alsof gans Links Vlaanderen één groot commercieel uitgemolken & 'n nog eens compleet volslagen debiel Plopsaland is geworden & dat iedereen dat riedeltje ook nog eens hersenloos gelooft !!

Waarde kameraden & gezellinnen... *ZUCHT* Laten we dus hierbij onze volksopvoedende taak van "Fractie der Hangmatsocialisten" maar ter hand nemen... Jullie kunnen het fundamenteel verschil tussen Vlaanderen & Wallonië netjes afmeten aan enerzijds de commerciële film Daens, annex *KOTS* dé musical... & anderzijds de film "les enfants du Borinage" van ene Patric Jean...

*UH - OH - WIE ?!...* horen wij jullie reeds murmelen... Maar wees gerust, we weten 't... die laatste is jullie hoogstwaarschijnlijk nog eens totaal onbekend... trouwens bij driekwart van ons Sociavellistisch zelfingenomen Links Vlaanderen, vandaar ook deze volksverheffende queeste !! ...Een zeg maar quasi ondankbare taak die we maar al te graag tot eer & glorie van "Hét volk & Dé Plebs" ter harte nemen...

Ahààà... we horen reeds geroezemoes & artistiek gemor opstijgen vanuit de coulissen van onze gesubsidiëerde Vlaemse Schouwburgen, want het gaat hier over ...*BAH*... "slèchts-een-documentaireke" & dus ...*BAH*... géén "èchte film"... Want we vergelijken in onze culturele achterlijkheid dus appelen met citroenen... So what ?!... "Èchte films" zijn & worden nog altijd "kunstmatig" bijgekleurd, opgepept & aangevet... kwestie van de hele hap dus ook nog netjes commercieel verkocht te krijgen bij 't grote publiek... iets wat men van de meeste documentaires tenminste niet kan zeggen !!

Gàns de film Daens ~& dàt ongeacht de goeie acteerprestaties van Vlaendre's Kruim van acteurs~ is dus echter niets méér of minder dan een GEROMANTISEERDE SUIKERTAART ~& hiermee willen we géén enkel kwaad woord spreken over het prachtige boek van ons "Voil Lowieken", dat overigens vele malen beter is~ over de ellende in vroegere tijden - PUNT UIT !! ...& 't Ergste van al... Gans Vlaanderen kijkt vooral zeer genoegzaam naar dat "tijdsdocument", als ware dat dit nu eens "ècht & authentiek" zou zijn !! Euh "ècht" ?!... Nope !! "authentiek" ?!... Nope !! Hoop & al een verdienstelijke poging tot, maar helaas-helaas niet meer dan een geromantiseerde versie - PUNT UIT !! ...& Kijk... de "Linksen" doen het om hun eigen grote gelijk ~wat~ op te blinken & de "Rechtsen" om te orakelen dat het dan toch dank zij het vermaledijde kapitalisme is dat de Vlamingen zo rijk zijn geworden... (enfin de enkelingen & zeker niet allemaal... maar toch...)

Strontvervelend als wij "Fractie der Hangmatsocialisten" zijn, willen we hierbij onze Vlaemsche Linkse Rakkers er eventjes helpen aan herinneren, dat er in de jaren '30 ~u weet wel van die vorige eeuw~ filmmakers als Henri Storck & Joris Ivens waren, die zonder enig noemenswaardig budget er toch maar in zijn geslaagd om "èchte fims", zij het dan documentaires, te maken over... inderdaad... sociale wantoestanden !!

...& Kijk beste lezertjes, deze documentaires behoren WÈL tot de "èchte filmgeschiedenis", wat tot nader order van dat commercieel uitgemolken gedrocht Daens niet kan gezegd worden !! ...& nog minder, véél minder, zelfs in het geheel NIET over "een" of "enige" historische betekenis van de gelijknamige musical !!

...& Een leuke wetenswaardigheid is natuurlijk te weten dat de èchte auteur van Daens, Louis-Paul Boon a.ka. ons "Voil Lowieken", ooit een adellijke titel heeft geweigerd !! Zoveel kloten had 't menneke wel aan zijn lijf !! ...& Dat in tegenstelling tot de filmbaron Stijn Coninx, die wel héél gretig dat titeltje van Bah-baron heeft aangenomen... Het zegt toch maar weer eens oh-zo-véél over Hét Moderne Vlaenderen met & van de huidige Boer Ganzendoncken...

Wij houden als authentieke Hangmatsossen dus veel meer van de èchte onverstoken rauwheid van "les enfants du Borinage" dat in feite een moderne versie van Henri Storck z'n "Misère au Borinage" is & dat dan in de vorm van een verfilmde brief... Het is om te beginnen véél confronterender dan de mooie geromantiseerde filmbeeldekens van Daens à la Baron Coninx... Màààrr zoals naar gewoonte, we gaan het jullie niet voorkauwen, laat staan voorbroebelen wat jullie moeten of kunnen denken... oordelen jullie zelf maar...

...& Dan nu het desbetreffende filmmateriaal... Dat van een totaal ander genre is dan de de geromantiseerde versie van Paster Daens... Wie alvast meer over Joris Ivens als filmpionier wilt te weten komen, raden we aan om ter plekke het google-book te gaan raadplegen...

...

2000

Living Dangerously

A Biography of Joris Ivens

Door Hans Schoots


The Dutch film maker Joris Ivens (1898-1989) was one of the founding fathers of documentary film. The career of this eternal traveller spanned over sixty years, from his first film in the twenties to his last, finished at the age of ninety. Among Ivens's friends and collaborators were leading filmmakers and actors like Eisenstein, Pudovkin, Dovzhenko, Chaplin, Milestone, Capra, Losey, Flaherty, Grierson, De Santis, the Taviani brothers, Signoret, Montand and Marker. In his early years Joris Ivens was a prominent figure in the international film avant-garde. From the thirties onwards he became, according to American film historian Robert Sklar, 'the most important political filmmaker of the decade, probably of the century'. His films on Soviet socialism, the Spanish Civil War, the Indonesian struggle for independence, the Vietnam-war and the Cuban and Chinese revolutions, make him a subject of controversy in any debate on the relationship between art and propaganda.Hans Schoots has based his biography on new research of Ivenss complete filmwork and of unknown production-documents, personal letters and diaries, found in many archives, such as Ivens's FBI-dossier and State Archives in Moscow and former Eastern-Berlin. Artistic and political milieus in Amsterdam, Berlin, Moscow, New York, Hollywood, Paris, Havana, Hanoi and Beijing provide the background of this fascinating life-story. This is the volume 11 in the Amsterdam University Press series Film Culture in Transition, edited by Thomas Elsaesser.

BRON : http://books.google.be/

...

De eerste film is Borinage, al betwijfelen wij echter wel of 't de èchte originele versie is, dan wel een latere versie & dit gezien de "andere" ondertiteling, waarover u ten andere verder kunt lezen in de tekst hieronder... De filmversie duurt ook maar 26:59 minuten, in tegenstelling tot de originele die 34 minuten duurt...

Onze eerste uitleg halen we trouwens op de Joris Ivens-website...

...

Borinage / Misère au Borinage (1934)

België / 34 minuten / zwart-wit / zwijgend / 35 mm

Nederlandse/ Engelse titel : Borinage

Regie, scenario en montage : Joris Ivens en Henri Storck

Camera : Joris Ivens, Henri Storck en François Rents

Productie maatschappij : Club de l'Écran, EPI

Première : Brussel, Club de l'Ecran, 6 maart 1934

Eerste vertoning in Nederland : De Uitkijk, 9 maart 1934In 1934 wordt in Moskou een geluidsversie uitgebracht met een nieuwe (zwakkere) montage en ingelaste beelden van Russische arbeiders. In 1960 maakt Henri Storck een geluidsversie met commentaar van André Thirifays. In 1999 wint de Belgische documentaire Les Enfants du Borinage, Lettre a Henri Storck (met fragmenten van de film) de Zilveren Wolf op het IDFA, de film laat zien hoe triest de huidige positie van de nazaten van de mijnwerkers nog steeds is.

Documentaire met een scherpe aanklacht tegen de gevolgen van een mijnwerkersstaking in het Belgische kolenbekken van de Borinage. Mijnwerkers worden uitgesloten, families worden hun huis uitgezet, kinderen raken ziek en krijgen geen onderwijs. De mijnwerkers die met hun eigen handen de kolen uit de grond hadden gehaald, hadden geen geld om kolen te kopen en moesten naar de afvalbergen om resten koolgruis te schrapen. De film laat de harde maatschappelijke tegenstellingen zien tijdens de crisisjaren tussen kapitaal en arbeid, kerk en volk, in een rauwe anti-esthetische stijl, en is daarmee een van de eerste klassiekers van de sociale documentaire. Sommige scènes moesten in het geheim worden opgenomen vanwege de repressie van de politie. De film is samengesteld uit journaalbeelden, eigen opnames en geënsceneerde situaties, zoals de scène met de deurwaarder en de demonstratie ter gelegenheid van Karl Marx' vijftigste sterfdag, die door de arbeiders is nagespeeld (reconstructie).Reacties :

L.J. Jordaan : 'Met weemoed ziet iedereen, die hart heeft voor een nationale filmkunst, het ernstige en belangrijke werk aan, dat Borinage is. Een werk vol opstandigheid, vol 'tendenz' misschien...maar vol van een wijd mededogen en eerbiedwaardige overtuiging, En bovenal een werk van formaat! ...bewogener, warmer, levender, dan zijn tot nu toe bekende werk' (De Groene Amsterdammer, 17 maart 1934)

Maurice Roelants : 'Bij Joris Ivens en Henri Storck daarentegen is er een dogmatische dialectiek, die zich kalm en objectief verslaggevend aanmeldt en in de grond slechts neerkomt op het arrangeren van anti-thesen, tritureren van feiten, doorzichtig, demagogisch knoeien, met de kennelijke bedoeling een revolutionaire stemming te doen ontstaan!' (Forum, 1934)

New York Times : 'a strong, dark film suggesting the early Van Gogh sketches of le Borinage.' (februari 1937)

BRON : http://www.ivens.nl/

...

Op de website van het "Fonds Henri Storck vinden we volgende uitleg over de documentaire Borinage...

...

BorinageCrisis in de kapitalistische wereld. Fabrieken worden gesloten, verlaten. Miljoenen proletariërs lijden honger! Met die manifest- en revolutiewoorden opent de eerste film in dit genre in de Belgische cinema, één der belangrijkste referenties van de documentaire film. In 1932 had een grote staking de Waalse steenkoolontginningen lamgelegd. Het antwoord van de patroons en de politie was genadeloos geweest, dat alles in een toestand van onder-informatie en onverschilligheid van het grootste gedeelte van het land. André Thirifays, Piet Vermeylen en alle verontwaardigde jongeren van de Club de l’écran besloten over deze zwarte ellende getuigenis te brengen met hùn wapen, een camera.Geholpen door een arts en een advocaat, met zeer weinig geld, schuilend voor de politie, maar gesteund door de gehele bevolking, filmden ze in moeilijke en opwindende omstandigheden. De film is hard, weids. Hij heeft al zijn kracht, zijn emotionele impact van verontwaardiging en medevoelen behouden. Hij heeft aan de arbeidersklasse de krachtigste beelden van haar geschiedenis en haar strijd geschonken. Daaronder: de uitdrijvingen, de opeenhoping van de kinderen in krotwoningen, hun uitgemergelde en afwezige gezichten, de optocht met het portret van Karl Marx, het verzamelen van kolenrestjes ‘s morgens vroeg op de terrils, de bedelende mijnwerker enz., zonder het schokeffect van de beeldmontage te vergeten: de leegstaande huizen terwijl de daklozen buiten slapen, een quasi-hongersnood en het ontbreken van alle hulp terwijl grote bedragen besteed worden aan de bouw van een kerk …“… Borinage is, als u wilt, een reportage, het is geen geschreven documentaire, noch een film naar een studie van het onderwerp, met een standpunt. Het is een zeer oprecht en gepassioneerd verslag omdat Joris en ik onthutst waren door de levensomstandigheden, door de ellende van die mensen … We wilden onthullen wat die arbeiderswereld aan dantesks, aan infernaals had, hoe men er een onvoorstelbare ellende doormaakte, de degradatie, de berusting, de revolte. Ook voelden we ons innig betrokken bij het leven van die mensen, in het besef dat het document zelf zou volstaan, dat het zijn verschrikkelijke boodschap zou overbrengen aan de meeste toeschouwers die absoluut geen benul hebben van dergelijke levens …”

Henri Storck in Documentary explorations, interview door G. Leroy Levin, Double Day, New York, 1971“… Op heel wat punten neemt de eerste Belgische film in dit genre revolutionaire allures aan. Eerste getuigenisfilm … eerste ervaring met het in verhaal brengen van de werkelijkheid … eerste gedocumenteerde standpunt … eerste duik in het sociale vraagstuk in een land dat al aan het uiteenvallen is. Borinage heeft bijna alles uitgevonden …”

Une encyclopédie des cinémas de Belgique, red. Guy Jungblut, Patrick Leboutte en Dominique Païni, Musée d’art moderne de Paris, Editions Yellow Now, 1990“Borinage beschrijft de ellende van de Borains met zo’n kracht dat de overheid lange tijd verkoos de vertoning van de film te verbieden.”

Paul Davay, Cinéma de Belgique, Uitgeverij Duculot“De reacties op de film waren uiteenlopend. Le Drapeau rouge beschreef de film als de eerste in België gemaakte proletarische film en maakte van de gelegenheid gebruik om P. H. Spaak, wiens weekblad L’Action socialiste een interview met Storck over de film gepubliceerd had, aan te vallen. In sociaal-democratische kringen, waar men zekere verwachtingen van de film had, heerste grote teleurstelling. Borinage zou voor hen jarenlang een suspecte communistische film blijven. Zowel in Nederland als in België werd de film verboden voor openbare vertoning.”

Bert Hogenkamp, Skrien, juli 1977 1“Borinage, 1933, gemaakt met Henri Storck, toont Ivens’ stijl in contrast met de newsreel approach van de American Film and Photo League. Voor hun reportage over een arbeidsconflict in een Belgische mijnstreek verbleven de filmmakers lange tijd in deze gemeenschap. Ze filmden het dagelijkse leven en volgden de gebeurtenissen terwijl deze de mensen troffen. Dat gaf de film een intimiteit en een gevoel van detaillering die de journaalfilm niet bezat.”

Robert Sklar, Film. An International History of the Medium, Harry N. Abrams Inc., New York, 1993“De film is essentieel een kunst binnen het bereik van de massa. Nochtans heeft men de film nooit gebruikt om deze massa voor haar eigen ontwikkeling, haar eigen uitingen te interesseren. Integendeel, tot op heden diende de filmkunst enkel om de massa te verstrooien, in slaap te wiegen, van haar zorgen en problemen af te keren. De arbeider is op het filmscherm een onbekende … Wat de waarde van een maatschappelijk document betreft: meestal neemt men er het elementairste leven uit weg. Tijdens de realisatie van onze film was er één feit dat we bijzonder belangrijk vonden en waarop we ten zeerste willen aandringen en dat is de waarde van deze materie, waarde die enkel geput kan worden uit het rechtstreekse contact met het leven, met het dagelijkse bestaan.”

Joris Ivens, Henri Storck, interview voor La revue belge, nummer 4, januari 1934“Deze militante documentaire is de eerste in zijn soort - en van zo’n belang - gerealiseerd in de westerse wereld, met uitzondering van Terre sans pain (Luis Buñuel), op dat ogenblik nog niet uitgebracht. Met weinig middelen tot stand gekomen, is het toch één van de werken waar Ivens terecht het meest van houdt. Deze documenten bezitten een onvergetelijke kracht en authenticiteit. Stomme film, waarvan een versie in de U.S.S.R. gesonoriseerd werd.”

Georges Sadoul, Dictionnaire des films, Uitgave Microcosme Seuil, 1990

BRON : http://www.fondshenristorck.be/

...

Voilà !! Dit spreekt zowat voor zichzelf dachten we zo !! ...Niet ?!...

...& dan nu de bewuste film..."Au Borinage van Joris Ivens & Henri Storck"
duur : 26:59 minuten
documentaire 1933


...Wij dachten zo dat elke verdere comment overbodig was... dàt beste lezer, is nu eens jullie huiswerk sie !!

Als 2de documentaire dus "Les enfants du Borinage (lettre à Henri Storck)"... Maar we zouden ook KITOKOJUNGLE niet zijn, mochten we deze prent niet vooraf laten gaan door 'n woordje uitleg...

...& Zoals naar goede gewoonte gaan we even googlen & we komen als eerste uit bij de u allen welbekende krant De Morgen...

...

1999

Les enfants du Borinage (lettre à Henri Storck) & Marchienne De Vie

Synopsis

Les Enfants du Borinage, lettre à Henri Storck (Patric Jean, België, 1999, 54'), Frans met Nederlandse ondertitels Bijna 70 jaar na de memorabele documentaire van Henri Storck (Misère au Borinage), die de dramatische gevolgen van de economische crisis in de jaren '30 in beeld bracht, ging de jonge Belgische filmmaker Patrick Jean op zoek naar zijn eigen Borinage-wortels. Hij trof er een streek aan die er zo mogelijk nog slechter aan toe was. Patric Jean won met deze documentaire de Canvas-prijs op het documentairefilmfestival Viewpoin 2000 in Gent.

Patric Jean kwam een tijd geleden nog in beeld in de documentaire "Weg van België", waarin Marc Reynebeau en Bart De Wever op zoek gingen naar de identiteit van Vlamingen en Walen, naar de verschillen en gelijkenissen tussen Noord en Zuid, en naar de pro's en contra's van het voortbestaan van België. Marchienne de Vie (Richard Olivier, 1993, 54') Frans en Frans met sterk Waals accent (niet ondertiteld) In Marchienne de Vie, de ontroerende documentaire van Richard Olivier uit 1995, is er een memorabele scène waarin Jean-Claude Van Cauwenberghe, de keizer van Charleroi, een volksvergadering voorzit. Hij doet dat met nauwelijks verholen minachting voor de aanwezigen. Ruim tien jaar later, op 11 juni 2007, plaatst Elio Di Rupo de PS-afdeling van Charleroi (en dus Van Cauwenberghe) onder curatele... Deze en andere scènes maken van deze film een uniek document die nog nooit op TV werd vertoond in Vlaanderen of Nederland. En hoewel we geen Nederlands ondertitelde versie hebben gevonden (ze bestaat immers niet) zijn we er van overtuigd dat we u deze beklemmende film-noir - gedraaid "dans un pays en mal de vivre qui pourrait être rebaptisé "le trou du cul du monde" - niet konden en mochten onthouden.

Met dank aan Pascal Verbeken, auteur van "Arm Wallonië, een reis door het beloofde land". In het voorjaar 2009 plant De Centrale een educatieve uitstap naar de Borinage of le Pays Noir, met het hierboven genoemde boek als re

BRON : http://www.demorgen.be/

...

...& nog een woordeke uitleg...

...

1999-10-01

Les Enfants du Borinage - Lettre à Henri Storck

Le silence des exclus


En 1933, Henri Storck et Joris Ivens réalisaient Misère au Borinage, véritable pavé dans la mare de la paix sociale chère à la bourgeoisie d'alors. Ils y soutenaient les revendications et les luttes d'une classe ouvrière vampirisée par les barons du charbon et dénonçaient les conditions de vie misérables des mineurs. Soixante-cinq ans plus tard, Patric Jean revient sur les lieux du tournage de Storck et Ivens. Ces lieux, il les connaît bien, il y a vécu une partie de son adolescence mais aujourd'hui, les images de Misère au Borinage plein la tête, il les regarde autrement et le choc est total.

Là où il pensait la misère disparue, il la retrouve plus présente que jamais. Là où Storck et Ivens appuyaient le combat d'un prolétariat encore solidaire, Patric Jean ne découvre que l'horreur des handicapés sociaux croupissant dans l'ordure et l'oubli, avec ce mépris d'eux-mêmes et cette résignation qui sont déjà la mort au quotidien. Notre monde a changé. De zone surexploitée, le Borinage est devenu zone sinistrée. L'exploitation des travailleurs n'est plus le creuset d'une transformation du monde car, ici, du travail, il n'y en a plus. 42% de la population est sans emploi et se compose en grande partie de déclassés qui, devenus inutiles, doivent disparaître et disparaissent. Patric Jean le sent, le voit et c'est là qu'il plante sa caméra et trouve la chair de son film : Les Enfants du Borinage - Lettre à Henri Storck.

Encore sous le choc, il filme sans distance. Sa caméra mal à l'aise dérape bien souvent ou reste scotchée à ce qu'elle voit comme heurtée de trop en voir. Et quand il intervient, Patric Jean titube à son tour des interviews maladroites, ose des questions malvenues et tout cela bizarrement renforce l'effet de choc, l'indigence de ces vies anéanties.

Ce qui frappe dans ce qu'il nous montre, c'est que rien ne vient arrêter cet engrenage de l'exclusion.

Et quand il va trouver les responsables politiques de la région, nous tombons de haut. Car pour ces hommes, la misère n'existe plus ou si peu qu'ils le disent sans détour à la caméra. A tel point que cela en devient grotesque, voire odieux, parce que bien sûr ces hommes politiques sont responsables et cautionnent un ordre social qui favorise une telle mise sous silence.

Par delà cette vérité terrible que les exclus reproduisent leur exclusion parce qu'ils ne connaissent que cela, se devine chez ces politiques une soumission à cette stratégie de la disparition. Et c'est là sans doute que Patric Jean ne va pas jusqu'au bout de son film. Ces responsables, il ne fait que les survoler, nous les montrant au bord de la caricature, sans voir qu'ils sont eux aussi l'expression de la misère, d'un pourrissement qui les dépasse et nous concerne tous. Et c'est dommage car à focaliser sur cette misère qui se voit, Patric Jean reste dans l'évidence du constat et dans ce manichéisme réducteur et bancal qui masque les raisons d'une telle situation plus qu'il ne les révèle. Après les victimes, c'est trop facile de nous agiter les guignols.

Il n'empêche, loin de ces maladresses d'écriture et de réalisation, Les Enfants du Borinage a le courage de mettre les pieds dans le plat. C'est déjà beaucoup et c'est déjà ce bruit immense qu'annonce le silence des exclus.

Philippe Simon

Les Enfants du Borinage. Lettre à Henri Storck, Béta SP, 54', couleur, 1999 Réal. : Patric Jean. Image : Guy Maezelle. Son : Jean-Jacques Quinet. Mont. : Nathalie Delvoye. Prod. : C.V.B., RTBF Liège, W.I.P.

BRON : http://www.cinergie.be/

...

Bij Bevrijdingsfilms[*] vonden we volgende uitleg ...

----------
[*] BEVRIJDINGSFILMS vzw is een niet-commerciële verdeler van film- en videoprogramma's. De algemene doelstellingen zijn door middel van films & video’s mensen bewuster maken van andere culturen en gewoonten en een emanciperende werking uitbouwen rond allerlei sociale thematieken en hete hangijzers. Wij bieden onze diensten aan voor alle culturele instellingen, scholen, verenigingen, filmclubs, festivals, enz. maar ook aan privé-personen.
----------

...

Kinderen van de Borinage

Documentaire, 52 min. Fr./Ned.
Realisatie: Patrick Jean
België, 2000
Video
thema : kinderen, armoede, werkloosheid

Bijna 70 jaar na de memorabele documentaire van Henri Storck (Misère au Borinage), die de dramatische gevolgen van de economische crisis in de jaren dertig in beeld bracht, ging de jonge Belgische filmmaker Patrick Jean op zoek naar zijn eigen Borinage-wortels. Hij treft er een streek aan die er zo mogelijk nog slechter aan toe is. Sinds de sluiting van de mijnen in de jaren '70 is de werkloosheid enorm toegenomen en een groot deel van de bevolking leeft er in deplorabele omstandigheden, zonder enig uitzicht op verbetering en zonder de vechtlust van vroeger. Hij filmt er de sociale ellende: verdwenen mijnen, armoede, krotwoningen. Via een ex-mijnwerker, Emile, geeft hij de stille armoede een stem. De families waarmee hij in contact komt vertrouwen hem hun ellende toe, hun berusting, hun woede soms. Doorheen hun getuigenissen loopt een zelfde rode draad: honger, ziekte, de afwezigheid van sociale diensten, de quasi stelselmatige plaatsing van kinderen in centra voor gehandicapten. Sommige gezinnen hebben sinds drie generaties geen werk meer. Ze leven als in een sociale goot, zegt de cineast. De hoop op een beter leven bestaat niet omdat ze hebben aanvaard dat ze nutteloos, onbekwaam en zelfs schadelijk zijn. Of hoe een streek die ooit de basis legde van onze industriële welvaartsstaat, nu haar toegangsticket tot de welvaartsstaat erg duur moet betalen.

BRON : http://www.huppeldepup.be

...

...& We laten in deze natuurlijk ook graag de filmmaker himself aan 't woord... immers niets is zo verduidelijkend...

...

Tribune

Over de film "Les enfants du Borinage"

De uitzending door de RTBF van de documentaire "Les enfants du Borinage- Lettre à Henri Storck" die ik gedraaid heb ongeveer een jaar geleden wekt bij mij een aantal vragen op waarvan de draagwijdte niet ophoudt mij te verrassen.

De film klaagt een verschrikkelijke sociale realiteit aan. Een politiek debat zou, lijkt mij, kunnen laten geloven dat het de film is die afgrijnswekkend is en niet de realiteit die erin wordt weergegeven. De film zou het beeld schetsen van een streek en zou de investeerders kunnen afschrikken.Hopeloos

De film toont een een extreem gewelddadige sociale ellende waarmee een steeds groter wordende bevolking in heel de westerse wereld te maken krijgt.. In de Borinage worden mijnen gesloten. Fabrieken worden achtergelaten. Gehele gezinnen en families zijn ontvreemd van de maatschappij waarvan zij structureel nog afhankelijk zijn. Zij hebben een huis, een rijksregisternummer, stemplicht, watermeters en electriciteitsmeters maar hebben geen enkel nut meer. Sommige gezinnen hebben sinds drie generaties geen werk meer gehad. Ze leven in omstandigheden zoals in een sociale goot.Maar de meest ellendige zijde van hun bestaan is mentaal. Dat poogt de film aan te tonen. Het niveau van onderwijs is is zeer laag.Het verschil van cultuur tussen de school en de familie (waar men vaak niet kan lezen) veroorzaakt een achterstand die men soms als mentale handicap heeft willen beschouwen. Die gezinnen kennen psychologische problemen die verband houden met hun levensomgeving en hun afwezigheid van uitzicht op een andere situatie. (geweld, alcohol). De hoop op een beter leven bestaat niet omdat ze hebben aanvaard dat ze nutteloos, onbekwaam en zelfs schadelijk zijn. Ze zijn ver van de revolte die je zou verwachten in zulke omstandigheden.Men merkt al gauw dat het niet mogelijk is voor de kinderen die in zulke milieus grootgebracht worden er uit te kruipen zonder een gewelddadige wil die van buiten af komt. Deze bestaat voor het moment niet.waanzinnig liberalisme

Verenigingen trachten wat hulp te bieden op materiële basis. Maar de herhaling van het sociale schema baseert zich voornamelijk (90%) op mentale basis, vooraleer ze economisch wordt verklaard. Men is dus arm van generatie op generatie. Het is de maatschappij zoals we die nu kennen die deze fenomenen toelaat en die het naar boven toe laat uitschijnen als een marginaal fenomeen. Het is zo dat de pan-kapitalistische en neo-liberale maatschappij van vandaag de eigenaar van het kapitaal de indruk wekt dat hij zijn kapitaal kan laten opbrengen zonder de consequenties ervan te kunnen meten op de andere bewoners van deze planeet. In de jaren dertig heeft de introductie van de drilboor in bepaalde mijnen toeglaten dat meer dan de helft van de arbeiders werden ontslagen.. Men heeft dan mensen van andere landen binnengehaald omdat deze gehoorzamer en goedkoper waren.. tenslotte zijn de mijnen gesloten, niet omdat de kolen op waren maar omdat de productievoorwaarden te duur waren.

Sindsdien heeft men de speculatie uitgevonden. Men investeeert niet voor jaren maar voor enkele dagen of enkele minuten. ELF, RENAULT, MICHELIN ontslaan, niet omdat de fabricatievoorwaarden het vragen, maar omdat de aandeelhouders hun aandeel willen zien stijgen, wat ook de productievoorwaarden zijn.De internationale competitie is wilder en groter geworden. De staten doen meer en meer geschenken aan de ondernemingen en vragen hen zich te komen installeren op hun grondgebied. Ze moeten jobs creëren en beloven hen premies en allerhande reducties. Terwijl de derde wereld hen een gratis handarbeid verschaft.

Inmiddels gaat de investering van de gemeenschap in opleiding, onderwijs en gezondheid achteruit. Waarom zou men dan toch investeren in een vorming van mensen waarvan de arbeid toch nutteloos is geworden. Het is voldoende hen te leren lezen, rekenen en internet te gebruiken. Men reduceert op deze manier de mogelijkheid voor de kinderen uit hun sociale situatie te komen.. De burger begrijpt minder en minder de sociale en economische werklijkheid die hem omgeeft. Men kan dus des te meer de bevolking met de vinger wijzen. Ze lopen achter het convooi aan en men gooit hen wat kruimels.

Dat is wat de film toont. Hij is slechts een subjectieve thermometer van een ziek lichaam. Tegen de ziekte moet men iets doen, denk ik. Of aan de dokter. De film zou de vreemde investeerders afschrikken? Maar waarom zouden ze investeren in de Borinage? Zijn we niet in een postindustriële maatschappij aanbeland? Wie heeft nog handenarbeid nodig als men die goedkoop elders kan verkrijgen? Wie gaat nog werkplaatsen voor technologie installeren in een afgebladerde ruimte?Wapens om zich staande te houden

Wie, voor een slecht opgeleide bevolking, een bevolking waarvan de intellectuele capaciteiten vernield zijn door het leven en door de maatschappij, zal nog een KMO oprichten? We zullen moeten aannemen, samen met de neoliberalen, dat de markt dat alles zal arrangeren. Ofwel zal men moeten investeren, collectief, in de mogelijkheid om de herhaling van het sociale schema tegen te gaan. Hen leren lezen, schrijven en te tellen maar ook hen leren polyvalent te zijn (als een mens en niet als een machine) en de wereld te begrijpen waarin ze zijn opgegroeid zowel op politiek als op economisch vlak. Burgers zijn die aan het collectieve en professionele leven deelnemen die keuzen kunnen maken met kennis van zaken en niet naar de mond of het hoofd van iemand anders die moet verkozen worden. Ze moeten zich verzekeren dat ze genoeg wapens hebben gekregen om hun geest te gebruiken en om zich staande te houden.

Maar als het ten koste is van de kapitaalbezitter? Wie zal binnenkort de kinderen vertegenwoordigen in Seattle, als de grote conferentie van het WHO plaantsneemt? Daar waar sommigen zich voorbereiden om de liberalisatie op te leggen van het onderwijs en van de gezondheid. Ik ben er zeker van, mijn film heeft geen investeerder tegengehouden. (Is het beeld van een streek niet doorkruisd door haar gekozen vertegenwoordigers?) Hij stelt slechts de in vraagstelling van een ongeruste burger voor die revolteert en die wacht op een antwoord.

Patric Jean
Cineast, auteur van de film
"Les enfants du Borinage".

BRON : http://users.skynet.be/

...

...& Tenslotte, de documentaire zelf..."Les Enfants du Borinage (lettre à Henri Storck)"
duur : 53:43 minuten
documentaire - 1999


...Wij, in dit geval "Dé Fractie der Hangmatsocialisten" hadden dus wel graag gezien dat Canvas ~u weet wel, dat "kultuurgeval" van onzen VRT~ misschien ook wel eens iets dergelijks programmeerde, kwestie van wat aan volksopvoeding te doen in dat grote Plopsaland dat Vlaanderen heet & dat het zo stilaan ook aan het worden is, zoals we reeds eerder hierboven beweerden...

...& Wij... wij zullen in afwachting van dat laatste nog maar eens heftig scharten waar 't jeukt zeker ?!...

*GRIJNS*... Wij wensen jullie alvast veel kijkplezier & vooral... een hele leerijke tijd... & Oh ja, oefen alvast jullie beste frans intussen, want beide docu's zijn ~helaas~ niet in 't Nederlands ondertiteld !!

...& NÉÉN !! De hoofdrol wordt in deze ook niet vertolkt door ons boegbeeld Jan Decleir !!

Men zegge 't voort !! ...& Als u het niet doet, dan doen wij 't wel !!

...

31-03-2009 om 20:35 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Sociale Onrust door de CrisisInhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!