kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

04-05-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.125.000€ voor O.C.M.W.-feest in Gent...

Geen idee wie het opgemerkt &/of gelezen heeft, laat staan wie er wakker van ligt... maar enige tijd geleden viel ons oog op een krantenkop op de site van de Progressieve Krant "De Morgen"... "125.000€ voor een O.CM.W.-feest in Gent"... Het betreffende artikel was vrij summier... Het kwam er op neer dat het Gentse O.C.M.W. - "Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn" besloten had om een feestje te geven voor al zijn personeel... Een feestje ter waarde van... inderdaad : 125.000€ ofte zegge & schrijven voor 5 miljoen Oude Belgische Franken...

Blijkbaar was er hierover op de gemeenteraad wat commotie geweest... want zeg nu zelf, zo'n bedrag is niet min ! Er waren woorden gevallen als "15jaar leefloon voor een O.C.M.W.-feestje, is dat niet wat veel/grof ?" ...& Eerlijk gezegd, we kunnen dit soort redeneringen wel volgen... Moet het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, met zijn budgetten persé feestjes geven voor zijn personeel ?!... Ook al verdienen ze dit waarschijnlijk voor hun harde werken & is een feestje dat zo'n 50€ per man kost misschien ook wel niet écht overdreven... Maar inderdaad, we denken dat er in tijden als deze wel andere prioriteiten zijn om geld aan uit te geven dan aan personeelsfeestjes & zeker van diensten als het O.C.M.W....

Maarrr... groot is echter onze verwondering als we daar enkele dagen later nergens meer iets van terug vinden op de bewuste site... géén letter !!

Meteen stelden we ons de vraag : Heeft onze "Progressieve" Krant "De Morgen" dan een kwakkel gebaard ?! ...of hebben ze op de redactie een gloeiend telefoontje uit het Gentse gekregen om het bewuste artikel van publicatie te weerhouden ?!...

Bij mijn weten heeft de pers een ~ondankbare~ taak... & één van die ~ondankbare~ taken is om dit soort zaken bekend te maken ! ...of dat nu leuk is of niet & of ze daar nu "bevriende partijen" tegen hun kar mee rijden of niet... Mochten ze desondanks alles, toch een kwakkel hebben gebaard, dan verschijnt er normaal gezien een "rechtzetting" hiervan... nu echter, stellen wij ons meteen vragen over die zo gezegde "onafhankelijkheid" waar ze zo altijd lopen mee te zwaaien... Er bestaat bij ons intussen echter het pijnlijke vermoeden, dat ze ergens een vinger op een zere plek hebben gelegd & dat ze daarin ook terug gefloten zijn... met alle gevolgen vandien, intussen is er géén letter over dat onderwerp terug te vinden op hun site !! Wij wisten anders wel graag, het hoe & het waarom...

In elk geval : Wordt vervolgd !!

04-05-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
02-05-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief aan Deedee...
<bgsound src="http://kitokojungle.googlepages.com/Song_Alte_Kameraden.mp3" loop="infinite">

Vilvoorde, 2 mei 2008Zeer Geachte Voorzitter, Beste Jean-Marie,Ik neem de pen in de hand om u vandaag mijn onvoorwaardelijke steun te betuigen in uw niet aflatende strijd tegen draaideurcriminelen en ander tuig van de richel zoals u het zo bloemrijk hebt verwoord in uw literaire bijdrage aan De Standaard van 29 april. Sta mij toe, waarde Heer Voorzitter om U vanaf deze regel te mogen aanspreken met een afkorting van uw luisterrijke familienaam namelijk Deedee. Het is geenszins een verwijzing naar een personage uit één of andere flutroman van een oud-linkse Vlaamse god-auteur die gelukkig recentelijk werd gecremeerd. Ik wil dit schrijven enkel een gemoedelijker karakter geven zoals enkel die ″Alte Kameradendit nog kennen en weten te appreciëren meestal bij het beluisteren van vrolijke deuntjes marsmuziek.

Ik nam derhalve met grote gretigheid kennis van uw wetenschappelijk sterk onderbouwde artikel waarnaar ik hierboven reeds heb verwezen. Uzelf verwees, waarde Deedee, naar interessante uitspraken van grote wetenschappers zoals ene Paul Scheffer en ene Professor Afshin Ellian. De eerste stelt zeer terecht dat ″multiculturalisme de grootste bedreiging vormt voor de sociale vrede″ de andere vult aan met de algemeen aanvaarde stelling : ″dat een multiculturele samenleving alleen kan gedijen in een monoculturele rechtsstaat″. Zoals u samen met mij merkt is de ene stelling de logische aanvulling, het gevolg en/of de bevestiging van de andere. Het tegendeel zou immers enkel wijzen op Vlaamse fritkotfilosofie waarvan we u, beste Voorzitter, natuurlijk niet zouden durven van verdenken. Als recht(s)geaarde Vlaming ben ik ook zeer blij te vernemen dat U spreekt over onze (vlaamse) GROOTSTEDEN. Hierbij neem ik aan dat u steden bedoelt zoals daar zijn Antwerpen, Gent, Sint-Niklaas, Lier, Poperinge, Ninove en Liedekerke en waarschijnlijk eveneens Brussel. Deze steden kennen, en iedereen kan dit slechts volmondig beamen, typisch grootstedelijke problemen enkel te vergelijken met deze van Parijs, Londen, Sao-Paulo, Dakar en Nairobi om maar enkele vergelijkingspunten te vernoemen. U neemt, beste Deedee, mij eveneens de woorden uit de mond, wanneer u het, eens te meer terecht, heeft over het moreel verwerpelijke karakter van ene organisatie genaamd FGTB die poneert dat een werkloze niet verplicht is om een job te vinden. Het is inderdaad evenmin moreel aanvaardbaar dat er in onze maatschappij van hardwerkende en eerlijke burgers zulk soort profitariaat blijft bestaan. Ik durf dan maar meteen te suggereren dat werkloosheidsuitkeringen moeten beperkt worden in de tijd. Wat dacht u, waarde vriend Deedee, om een maximumtermijn voor dergelijke schandelijke uitkeringen in te voeren van 20 werkdagen, natuurlijk met een degressief tarief.

Ik verklaar mijn geniaal voorstel nader : de eerste profitariaatsdag trekt de parasiet nog 20 twintigsten, de tweede nog 19 twintigsten en zo voort tot de 21ste dag waarop hij niets meer zal ontvangen buiten een knaloranje pak met vermelding, zowel op de rugzijde als op de borst in een fel contrasterend zwarte opdruk : PARASIET

Het verkeersreglement dat intussen geregionaliseerd is, kan in dermate worden aangepast dat dergelijk uitschot zich nog enkel in de goot mag voortbewegen. Dit laatste kan meteen leiden tot een belangrijke versmalling van voetpaden en een verbreding van de rijweg zodat de SUV’s, 4X4 en andere snelle voertuigen, waaronder het uwe, beste Deedee een beter doorstroom zullen kennen waarbij de fnuikende snelheidsbeperkingen ook binnen grootstedelijke stadskommen kunnen afgeschaft worden.. Indien er hier en daar wat meer verkeersslachtoffers zouden vallen zullen die zich voornamelijk situeren in de parasitaire bevolkingslaag die zich in de goot verplaatst . Dezen zullen aldus een natuurlijke buffer vormen tussen het vlotte autoverkeer en de onschuldigere voetgangers. Men kan zelfs zeggen dat ze op deze manier toch nog enig maatschappelijk nut zullen hebben en een toegevoegde waarde aanbrengen aan het functioneren van onze maatschappij wat op dit ogenblik zeker van hen niet kan gezegd worden.. Deze kleine intellectuele denkoefening brengt er mij toe om maar meteen een oud idee te actualiseren dat zelfs proefondervindelijk heeft bewezen de beoogde resultaten te behalen en zelfs te overschrijden. Ik verwijs hiervoor naar een Duitse wetenschapper, de alom bekende Oswald Pohl. Deze vaak gelauwerde wetenschapper was in de jaren dertig en veertig van vorige eeuw, chef van de afdeling DII van een Duitse economische dienst met de graad van generaal. Hij is de grondlegger van de theorie : uitroeiing door arbeid. Het was deze grote denker die de Duitse Staat er op heeft gewezen dat de onmiddellijke liquidatie van parasitaire maatschappelijke elementen die het gezonde weefsel van het inlandse ras ondermijnden de Staat beroofde van een belangrijke bron aan goedkope werkkrachten. Hij gaf daarbij ook een zeer sprekend en duidelijk voorbeeld, ik citeer: wanneer 10.000 Russinnen omkomen bij het bouwen van een muur is niet de dood van deze 10.000 Russinnen van belang maar enkel het bouwen van de muur.″ Beste Deedee, ik weet dat u meteen zal begrijpen dat de Russinnen hier een tweede maal totaal onbelangrijk zijn en makkelijk kunnen vervangen worden door het huidige tuig van de richel waarnaar u verwijst in uw lezenswaardige artikel. De rest van het voorbeeld blijft trouwens actueel. U kan overwegen om op goedkope manier, een muur te bouwen rond de talrijke grootstedelijke getto’s, ik denk meteen aan Kuregem en Borgeroccoco om te beletten dat de aldaar criminele bevolking er nog UIT kan. Maar ik denk eveneens aan de andere en betere wijken waar een totaal ander soort, deze maal positieve gettovorming bestaat. Denk maar aan Brasschaat, Schilde, Sint-Martens-Latem, Het Zoute, de talrijke fermetteverkavelingen of zelfs het vissersdorp in De Panne waarrond eveneens een muur kan worden gebouwd zodat de criminelen er niet IN kunnen. De weinige overblijvende tijd dat het tewerkgestelde tuig toch nog moet worden gehuisvest - en ik laat niet na u er op te wijzen dat er een duidelijke correlatie bestaat tussen de totale heropvoedingstijd en de hoeveelheid verstrekt voedsel-, kan u overwegen om het Vlaamse en zelfs Belgische patrimonium te herwaarderen. Ja, er zelfs een internationale toeristische trekpleister van te maken. Ik verklaar mij nader : bij een bezoek aan middeleeuwse en andere historische militaire bouwsels zoals het Gravensteen, het kasteel van Bouillon, de citadel van Namen of deze van Hoei, het fort van Walem en vooral dat van Breendonk, komt men onvermijdelijk langs de kerkers. Deze uitstekend gebouwde kamers zijn in een nog uitmuntende staat en kunnen meteen weer in dienst worden genomen mits het uitspreiden van een paar balen stro. Indien deze kerkers van deze toch reeds gekende toeristische attracties terug zouden bevolkt worden kan dit hun attractiewaarde nog gevoelig verhogen. Onze Vlaamse leerlingen en studenten zouden bijvoorbeeld tijdens hun jaarlijkse (verplichte) schoolreis op een zeer aanschouwelijke wijze kunnen geïnformeerd worden over de gevaren en dus ook de gevolgen van jeugddelinquentie. Ik ben er van overtuigd dat de therapeutische afschrikkingswaarde van dit experiment niet mag onderschat worden en een definitieve breuk zal betekenen met de door het islamo-socialisme ingevoerde pampermaatschappij die we allebei zo efficiënt en energiek mogelijk trachten te bestrijden.

Ik wens er u, waarde vriend Deedee, als afsluiting van mijn brief op te wijzen dat al de door mij gesuggereerde maatregelen zeer weinig financiële middelen vergen zodat u zonder gevaar ″uw flattaks″ van maximum 25% kan doorvoeren zonder dat dit een gevaar voor de openbare veiligheid zou betekenen. Het systeem, door mij voorgesteld, heeft ten eerste reeds zijn efficiëntie en haalbaarheid reeds bewezen en dit in verschillende landen en periodes, is wetenschappelijk onderbouwd en is dus financieel zelfbedruipend. Kortom, het is de ideale oplossing voor het door u aangehaalde fenomeen van de draaideurcriminelen. Ik durf dan ook te verhopen dat u een welwillend oog en oor zal willen werpen op mijn brief en voorstellen en neem teven de gelegenheid te baat om mijn kandidatuur in te dienen voor het lijsttrekkerschap van uw partij tijdens de volgende verkiezingen in het op dat moment raszuivere kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Wees dus overtuigd van mijn onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige loyauteit. In afwachting van een spoedig positief antwoord teken ikMet onderdanige groeten,

Vlaanderen Houzee!

Mijn eer is trouwUw groo-ootste bewonderaarHETPost Scriptum : Als extra, mijn brief uitgevoerd als een AO-poster, om voor 't raam te hangen en alzo mijn Mede-Burgers op te roepen om u in deze te volgen : A0-poster-DEEDEE-1.pdf

02-05-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
01-05-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tatara-tààà-PART II

... *uitgestreken gezicht* ...Hét beruchte 1 mei-vuurwerk die wij van uit onze redactie-kantoren konden zien, door onze reporter ter plaatse......

01-05-2008 om 14:44 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
30-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tatara-tààà-PART I
...

*grijns* ...Iedereen klaar voor morgen ?!... Broek gestreken ? ...schoenen gepoetst ? ...de vlag al van onder 't stof gehaald van op de zolder ?!... Wij zijn er alvast klaar voor ! *grijns* ...

″Schattig″ als we zijn hebben we maar meteen de kleuren van ons blog aangepast... van de grijze muis naar rood van ergernis !! We hebben er, gezien ″de Cirque″ dat het dag van vandaag is, er ook maar meteen een gepast muziekje bij gezet, kwestie van het stof van jullie grijze hersencellen er op deskundige & onmiskenbare wijze af te blazen... De oordopjes, die zijn voor jullie rekening, daar zult u zelf voor moeten zorgen !!

″What the fuck ?! ...waar heb je 't over ?″ hoor ik al door enkele van jullie roepen... *grijns* ...Wel m'n beste toehoorders, ook daar hebben we aan gedacht... U krijgt er meteen van ons een algehele opfrissing van jullie parate geschiedkundige kennis er bij... GRATIS bovenop !!... & waarom ? ...omdat jullie misschien anders geneigd zijn om te vergeten... te vergeten dat onze over-over-grootvaders & nog een paar generaties ervoor er voor gezorgd hebben dat we de dag van vandaag naast ″plichten″... ook ″rechten″ hebben... dadis dus ni zùmoar nen dag congé !!

...

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dag_van_de_Arbeid

http://www.lsp-mas.be/marxisme/ges1mei.html

http://www.beleven.org/feest/dag_van_de_arbeid

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=9048

http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/34447422/

...

30-04-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
28-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Delhaize PART I :
″Koffiekoeken voor konijnen″

″Oënger″

...& andere vrolijke onderwerpen aangaande armlastigheid

~ Ver-HAHA-halen uit De Onderbuik van La Flandre Profonde~


Koffiekoeken voor konijnen


....van onze verslaggever ter plaatse

Als ik aan iets behoorlijk het schijt heb, dan is het wel hoe er in deze consumptiemaatschappij met voedsel wordt omgesprongen. Is het niet de wijze van waarop mensen voedsel behandelen, er mee omgaan, dan is het wel de wijze waarop men voedsel & de overschotten ervan dumpt...

Ik zou hier om te beginnen een boom, zeg maar een compleet klein bos kunnen opzetten over de wijze waarop men voedsel behandelt & bereidt... Maar aangezien ik nogal in een vrij schijterige bui ben, zal ik het kort & bondig, vooral generaliserend omschrijven als ″meestal″ & wel meer bepaald ″in het algemeen″ als : vooral vrij fantasieloos, wat dan uitmondt in vrij smakeloos klaargemaakt eten & dus dan vooral bereidt zonder de nodige liefde... Wie iets van koken kent, zal dat alleen maar beamen. Wil je ~zelfs van iets heel simpel & eenvoudig~ iets lekker klaarmaken, dan behoeft dat z'n tijd & niet te vergeten... kennis van zaken, oog voor detail & vooral de nodige ″liefde″. Dat kan bijvoorbeeld tijd zijn, maar net zo goed ook de juiste bereidingswijze... Nu ja, het is mij genoegzaam bekend dat tal van onze moderne geëmancipeerde vrouwen & mijn excuses voor 't nogal vrij ongenuanceerd uitdrukken, vooral weten hoe ze een blik moeten open draaien,... hoe ze een diepvriezer moeten openen & hoe ze de knop van hun microwave dienen te gebruiken... tot zover dan hun kookkunsten ! In de volksmond zegt men hier : ″ze kan veural van bruud stront moake″... wat niet meer & niet minder wil zeggen dan dat ze er niets van kennen...erger nog, dat ze 't alleen maar weten te verkloten... Nu kunt u zeggen dat ik nogal vrij eenzijdig & vooral sexistisch naar die zaken kijk... maar ~hoe je het draait of keert~ ik ben op dit punt toch al wel door menige watertjes gezwommen... Ik durf zo zelfs te pretenderen dat ik ~als man~ kan koken, meer nog durf ik zelfs te stellen, dat ik zelfs vrij tot héél goed kan koken... & dat kan gaan van doodgewone zaken tot specialiteitjes... Zo ben ik ook in tal van mijn relaties ~op een uitzondering na~ degene geweest die zowat dagdagelijks kookte & ik heb daar weinig of geen klachten over gekregen...Ik weet dus maar al te goed waarover ik spreek...

Maar dit terzijde, voor me het kwijl weer uit m'n bakkes zevert...

Zoals reeds gezegd, ik ben in een meer dan behoorlijk schijterige bui vandaag & vooral, omdat ik de laatste tijd meer hongerig dan enigszins voldaan op dat punt, op deze wereld rondloop... De meesten kennen ″honger″ als een gevoel van ″zin hebben in iets″, wat dan een koekje of iets anders lekkers blijkt te zijn... Het gevoel ″honger″ waar ik van spreek, is een lege maag die je parten speelt, die je krampen & spasmen bezorgt, je darmen die rommelen & pruttelen... een maag die je niet meer gevuld krijgt met een paar liter water... Het kwijl dat je letterlijk met emmers in de bek komt te staan bij de geur van klaargemaakt voedsel & dat je maag, je buik nog meer doen opspelen & laten krampen... 't Is een gevoel dat de doorsnee goed doorvoede Westerling niet kent... Het is zo voor mij ook alweer eens héééél lang ~een eeuwigheid~ geleden dat ik nog eens mocht genieten van een échte goeie volle maagvullende maaltijd of een lekker culinair feestje... U kent het wel, zo'n tafelfestijn, waar men bij het derde gerecht dat men je dan voor de neus zet al z'n broeksriem & z'n broekknopje moet losmaken omdat het zo goed smaakt... maar ik verglijd in mijmeringen van weleer, van tijden waar 't beter ging...

Wie m'n avonturen zowat een beetje van ver of dichtbij volgt, weet dat dit momenteel komt omdat ik op 't einde van m'n geld, nog altijd méér dan een behoorlijk stuk maand over heb. Dat is op dit moment zelfs zo erg, dat ik 't ~al sedert meer dan een half jaar~ moet hebben van wat ik krijg op de voedselbank... Niet dat ik hier voor kies, geloof me vrij... er zijn heel wat meer betere kruideniers dan die "vervloekte" ~toch wel vrij vernederende~ voedselbank... Als het je al niet vernedert, dan word je er toch op z'n minst héél nederig & vooral zeer klein van... 't Is daar voornamelijk te doen om ″wat je krijgt″... & niet ″van wat je wilt″... Wat dus al snel maakt, dat je niet al te kieskeurig mag zijn om ″neen″ te zeggen tegen wat men je geeft... & dat mag ik nog van enig geluk spreken, dat in de voedselbank waar ik ga, ik nog enigszins ~zij het zeer beperkt~ kàn & vooral màg kiezen... er zijn er andere waar je gewoon een zakje in de hand krijgt geduwd met... "dàt is het"...

Ik mag wel stellen, dat ik zelfs met dat wat ik krijg er af & toe ~gelukkig maar~ nog iets lekkers kan van maken, al lukt mij dat ook niet altijd, want sommige van die spullen zijn gewoonweg niet te vreten & dan ben ik nog vrij beleefd... Als ik zoiets durf te zeggen in een gesprek, krijg ik te pas & te onpas onzin naar m'n hoofd gegooid in de stijl van... ″zeg, wees eens dankbaar & wees vooral blij, je hebt tenminste toch nog eten !!″ ...vervolgens komt de rest van de alom welbekende & vooral zeer klassieke dooddoener... ″weet je, 'er-zijn-mensen-BLABLABLA-enzovoort-enzovoort' die het...″ - sorry... KOTS -... ″Ten andere – UITROEPTEKEN - je mag een gegeven paard nooit in de bek kijken″... Op zulke momenten schiet ik meestal met scherp & met puur schroot... België is toch een welvarend Europees land, dat bij de top zoveel staat op gebied van welvaart !? ...toch als ik al die mooie cijfers op duur glanspapier moet geloven... & toch slaagt dit Welvarende & Beschaafde landje aan de Noordzee er niet in om primaire Armoede, Honger & alle bijgaande Miserie, bij z'n eigenste bevolking in z'n eigenste Regionen uit te bannen... Dit is voor mijn part het hoogste Culturele Peil dat we bereikt hebben de afgelopen jaren... 2008 & 110.000 mensen aan de voedselbank, die 110.000 is trouwens zowat een verdubbeling van het aantal in 1994 !! ... Intussen zijn er zowat 1 op de 5 Belgen die rond de Armoedegrens hangen of er onder zitten & daar zijn zelfs een hoop hardwerkende ~jonge~ mensen bij die nù voor zo'n 25 à 30% minder loon werken dan 5 à 10jaar geleden !! ...wie de dag van vandaag drie maal of éénmaal goed, dikke pech op een rij heeft & ook u kunt dat zijn, die mag ook komen aanschuiven !! ...De rijken hebben méér & de armen hebben nog minder, 'n Hoger Cultureel peil hebben we de afgelopen jaren helaas nog niet bereikt ! ..'t is er de laatste jaren ook alleen maar erger op geworden & goeie vooruitzichten liggen ondanks alle mooie beloften ook niet echt in het verschiet ! Tegen dat onze nieuwste Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Armoede uit z'n sloffen & in actie geschoten is, zeg maar er iets kan aan doen, zitten er alweer een paar duizenden voedselbankklanten erbij... & dan is die man nog eens afhankelijk van een hoop parlementsleden die het probleem niet eens willen zien, laat staan onderkennen, omdat ze er in alle vorige regeringen mee samen voor gezorgd hebben...

Met of zonder mijn excuses dus & zonder te zeveren of te zwanzen, maar ik doe dit dus wel... ik kijk dus wel mijn gekregen paard ~schaamteloos~ in de bek ! ...& waarom zou ik dat niet, wie daar ten andere een punt van wil maken, die doet maar... ik lig er niet echt ~meer~ van wakker ! Als ik van iets wakker lig, dan is het soms van de honger... & uiteraard van het gepieker over al de bijkomende miserie !! Zoals "hoe koop ik morgen brood" ... "Hoe haal ik het einde van deze week ?" ... "Kan ik nog iets verpatsen ?" ... "Bij wie kan ik nog eens 20€ lenen tot mijn volgende dop is gestort"... of het stapeltje vaste rekeningen die mij zowat elke maand liggen aan te grijnzen... Dàt dus & de uitzichtloosheid van dit àlles !! Het hopeloos & vooral zonder enig uitzicht op beterschap verder moeten ploeteren & baggeren... hopend dat je weer eens niet met dit of met dat in onvoorziene kosten zult vallen...

Ik mag die ~volgens sommigen toch~ royale uitkering van 700 & een klets €uro's eventjes op m'n bankrekening zien staan blinken, om er vervolgens die 700€ van weg te geven aan doodgewone rekeningen... de overschot, die ″klets″ is namelijk zowat datgene ~& dan heb ik geluk~ waar ik moet van ″over-leven″... waarmee ik het moet rooien... zeg maar ″mijn eten, mijn was & mijn plas″ moet mee doen... Wie overigens niet weet of vergeten is waarover het gaat, verzoek ik vriendelijk, édoch dringend om m'n schrijfseltje van 16 april 2008 : ″Over armlastigheid & het leven als een schijtoptant – PART I″ nog eens op te diepen & vooral nog eens te herlezen...Ondergetekende heeft het nogal ″moeilijk″ met mensen die trekjes van zéér selectieve Alzheimer vertonen & zeker voor wat dat soort zaken betreft...

Interludium - ...Terwijl ik dit schrijf valt er 'n ″aanmaning tot betaling″ van 17,27€ voor €lectrabel in m'n bus... Het is een soort van extra kost die tegenwoordig quasi onmiddellijk & onverbiddelijk aangerekend wordt door €lectrabel... Ik durf het zelfs te benoemen als een vorm van "gelegaliseerde diefstal", één die ik ostentatief & zeer bewust weiger te betalen !! Ik verdenk namelijk ondertussen €lectrabel ervan, dat zij in mensen als ik & die véle dui-zenden anderen die het maandelijks moeilijk tot zeer moeilijk hebben, dat ze in ons een nieuwe soort financiële melkkoe gevonden heeft om hun winsten mee aan te vetten... scrupuleus inspelend op de angst van mensen om afgesloten te worden... Ik durf zelfs te stellen dat €lectrabel dit bewust doet om op z'n minst hun zogezegde kosten toch nog winstgevend te laten zijn ...een goede neveninkomst zeg maar... want ook menselijke ellende, miserie ~lees Armoede~ brengt op !! ...Maar wees gerust, ook daar pleeg ik nog wel eens een schijtschrijfseltje over waarschijnlijk ergens in de zeer nabije toekomst...

...


Intussen 2 koppen koffie & een verschrikkelijk rothumeur verder...


Waar het in deze over ging... over omgaan met eten & honger...

Niet voor 't een of 't ander, maar ik heb zo de laatste weken onderhand het donkerbruine vermoeden dat menig "konijn" dat hier gekweekt wordt in de streek van & rond G. ~de plaats waar m'n kartonnen doos staat & waar ik resideer~ ...dat deze "keunen" een waar bourgondisch herenleven kennen, een goed & vooral een rijkelijk aan voedsel gevuld leven zelfs... Hier ga ik toch van uit als ik het volgende, toch maar waar gebeurde verhaal zo maar eens eventjes terug overloop...

...

Een kleine 2 weken geleden stond ik weer eens in de afdeling ″snelverkoop″ van mijn plaatselijke supermarkt te snuisteren... Ik moest namelijk weer eens dringend een stukje vlees tussen de kiezen zien te krijgen... zo af & toe heb ik dat wel eens nodig... anders voel ik me nogal wel eens behoorlijk slap & flauw op mijn benen staan... Ik hoor de vegetariërs & veganisten weer eens brommen dat dit niet behoeft (1)... maar voor wat het waard is, ik ben een omnivoor, zeg maar zelfs in enige mate een carnivoor, wat dus wil zeggen dat ik ook wel heel erg veel hou van een lekker stukje vlees op m'n bord... Enfin, ik sta zo in de afdeling ″vers vlees″ te draaien & te keren... te mijmeren... wordt het een afgeprijsd varkenskoteletje van 80 cent... of wordt het een afgeprijsd kippenfiletje van anderhalve €uro... of wordt het... ~terwijl glijden m'n ogen eens gewaagd doch uitgehongerd over~ een mooie afgeprijsde chateaubriand van 2€ ...& eerlijk gezegd, als ik er zelfs nu aan terug denk staat het water me gelijk terug achter de kiezen...

Voor ik hier te horen krijg... ″zo-zo... 'Meneer' zit op de voedselbank maar 'Meneer' vreet wel biefstuk & dan nog chateaubriand″... Laat me dus heel even het plaatje volledig toelichten... Om te beginnen... àls ondergetekende al eens vlees eet ! ...& Verder, de winkel waar ik hier over praat is de ″Kleine Delhaize″ van hier in de buurt... meer bepaald... een Proxy-Delhaize... Naast deze kleine ~toch wel goedkope~ Proxy-Delhaize is er hier ook een ″Grote″ & zeg maar een ″Dure Delhaize″ in de buurt... Verder ook een Colruyt & een Aldi... & wil ik een 5-tal km fietsen, dan vind ik hier zelfs een Lidl.. Niet slecht zult u zeggen... alléén, om te winkelen heb je poen nodig... & ik winkel voor dat soort spullen dus in de supermarkt waar de meeste ″snelverkoop″-artikelen liggen... Nu aangezien deze toch wel kleine supermarkt in een toch wel iets armere buurt ligt & zeg maar schappelijker is voor z'n basisproducten dan de doorsnee Delhaize, zelfs soms de Aldi, blijft de winkel zowat dagelijks met een keure van ″vers vlees″ & ″Verse Vis″ over, die in de voorlaatste dagen of met promotie-stickers worden verkocht... &/of gehalveerd in prijs wordt als 't de laatste dag is... Nu weet elke mens met wat gezond verstand in z'n hoofd dat vlees met als uiterste verkoopdatum, de datum van vandaag er op geduid, dat dit in een koelkast nog best enkele dagen goed blijft...Als ik me al eens een stukje vlees permitteer, of kan permitteren is het steeds vlees ~& dat al sedert zeg maar enkele jaren~ dat alzo geprijsd staat : ″SNELVERKOOP″ of ″OM VANDAAG TE GEBRUIKEN″... iets anders kan ik mij gewoonweg niet veroorloven... & ik heb het dan niet over bij een beenhouwerij voor anderhalve €uro varkensgehakt te gaan halen, maar dit ter zijde...

Terwijl ik dus zo in die afdeling ″vers vlees″ sta te kwijlen... & als een halve imbeciel sta uit te rekenen wat ik mij eigenlijk "mààr kàn", vooral "mààr màg" veroorloven gezien mijn zéér beperkt dagbudget dat ik aan eten kan spenderen... passeert er mij op dat moment één van de lieftallige winkeljuffrouwen die daar werkt... ″Ah.. kunde niet kiezen !?″ ...hoor ik ergens in de verte... ~Als ik over iets nadenk zit ik meestal ook ergens ver weg~ ...nu aangezien ik de laatste weken hier wel héél erg ben mee bezig geweest, zeg ik niet de ″dooddoener-vanjewelste″ : ″Ja moeilijk kiezen met zoveel keus..″ waar je niet meteen je precaire financiële situatie mee ten toon spreidt... Maar met het hart op de tong, zeg ik in de plaats daarvan... ″Euh... 'k zit er héél slecht voor momenteel & ik moet dus écht wel goed & weloverwogen kiezen... als je op de voedselbank zit moet je immers écht uitkijken of ik naai mezelf hier een financieel oor aan met een onnozel stukje vlees te kopen″... Ik herinner mij de exacte woorden niet, maar iets gelijkaardig kwam er sneller uit dan dat ik het in feite wilde... Ik zag dat ze schrok van het woord ″voedselbank″... Daar waar ze anders met mij vlot aan een praatje begon over weet ik veel, stond ze deze maal hier behoorlijk ambetant te draaien & te keren... duidelijk niet goed wetend wat te zeggen... Je zou zo ook voor minder, want zoals vorige maal al gezegd, kan je het toch niet aan m'n uiterlijk aflezen dat ik intussen een vaste klant van de voedselbank ben geworden, laat staan dat het een onderwerp is waar je een luchtig gesprek kunt over voeren... Na een toch wel lange stilte, evenals omdat ik haar nog bleef aankijken, hoorde ik een aarzelende ″...euh...is het dan... ??″ ... ″ja het is zo erg... !″ antwoordde ik haar in het gesprek tegemoet komend...& weer was er de stilte... met op de achtergrond het geroezemoes van een nog steeds drukke winkel vlak voor sluitingsuur... ″...Euh, als ik dat vragen mag... wat gebeurt er hier morgen mee ?″ stamelde ik, wijzend op alle afgeprijsde vlees... ″Ow...of dat gaat terug, of dat wordt weg gesmeten...″ ...ik slikte.. ″weg gesmeten ?!...″ onmiddellijk schoot het door m'n hoofd dat ze voor mijn part elke iedere dag wat er hier in deze supermarkt daadwerkelijk wordt weg gegooid, direct in mijn richting of zelfs in mijn brievenbus mogen komen smijten, die wil ik dan wel direct ombouwen tot een afvalschuif voor ″overtijds″ voedsel... ″Maar als je dat exact wilt weten...″ vervolgde ze... ″dan moet je dat maar aan Meneer van de winkel vragen ...die zit nu geloof ik op z'n kantoor″ ...op dat moment werd haar naam omgeroepen ″S. voor kassa 2 aub″ ...Gered door de omroepster verdween ze tussen de klanten in de gang verderop...

*diepe zucht* ...eerlijk gezegd, ik kon mezelf wel let-ter-lijk voor het hoofd slaan voor mijn openhartigheid... Ik stond daar ter plekke zowaar zowat binnensmonds te ″hödverrrreren″ (2) dat de T.L.'s aan het plafond spontaan flikkerden... "hödver-de-hödverrrr" ...dat ik dit mezelf toch maar weer eens mooi zélf had aangedaan... Hoeveel mensen van het personeel hier, zouden het binnen de kortste keren weten & hoe zou men dàn naar mij kijken... Ik voelde mij dus ook niet erg lekker bij die gedachte, laat staan bij de ganse situatie... alleen al omdat ik me weer eens stomweg had bloot gegeven & dan nog zonder nadenken... Wat waarschijnlijk alleen maar voor gevolg zou hebben dat ik vanaf nu op een totaal andere manier zou worden bekeken - letterlijk aangestaard-, om niet te zeggen zou worden behandeld... Niet eens meer als één van de zovele ″zuinige klanten″, maar eerder als een ″arme″, een ″sukkelaar″ die hier dagelijks of wekelijks z'n "koopjes" kwam halen...& geloof me, ik ken dat kutgevoel & die strontbehandeling maar al te goed intussen...

...De afgeprijsde kipfilet & de afgeprijsde chateaubriand hadden intussen al hun klant gevonden... Ik pakte de varkenskotelet van 80 cent uit 't vak & vervolgde m'n boodschappen...mijn honger was intussen ook zo goed als verdwenen...

Meneer van de winkel ~overigens een fijne man die bij mijn weten heel hard moet werken & ook daadwerkelijk zeer hard werkt voor z'n zaak draaiende te houden~ was druk bezig aan kassa 3 met prijzen uit z'n facturenmap te vissen voor een klant die stond te discuteren over de aangeduide prijs & de hem aangerekende prijs... Niet echt het geschikte moment om de man hierover aan te spreken... Aangezien ik zelf vrij weinig tijd had, want ik verwachtte nog een bezoeker thuis die er elk moment kon gaan zijn & ik zelf nog behoorlijk m'n kluts kwijt was over het voorval van even te voren, besloot ik maar Meneer op een andere keer aan te klampen met m'n grote hoop vragen...

Enkele dagen later loop ik weer eens deze winkel binnen... Ik besluit m'n stoute schoenen aan te trekken & ″Meneer van de winkel″ toch maar eens hierover aan te spreken... Geloof het of niet & het behoeft voor mij geen echt betoog noch een tekeningetje, maar ik ben er intussen al lang achter, dat ″wie niet waagt blijft maagd″, maar vooral, tenslotte heb je toch niks meer te verliezen... Een ″neen″ heb je & een ″ja″ kun je krijgen... Meer nog, àls er al geroddeld is over mij, dan zijn er vragen... & vragen zijn er alleen maar om beantwoordt te worden... Zeker vragen over zo'n ″publiek geheim″ ...dé voedselbank & het fenomeen van ″Honger & Armoede″ in België 2008... La Belchique !! ...Ik had me intussen wat voorbereid op de ontmoeting die er nu zou volgen... Ik had een infobrochure meegebracht van de voedselbank waar ik zit & ik had het kaartje bij waarop toch duidelijk te lezen is wie ik ben, evenals waar duidelijk op uit op te maken is dat ik er ~helaas~ ook een vaste klant ben...

Wanneer ik ~al mijn moed verzameld~ met een kloppend hart & een quasi dicht geknepen strot op de deur klop van het kantoor, gaat die enkele tellen later open... Er is inderdaad over mij gepraat... zoveel is duidelijk, dat kan ik onmiddellijk opmaken uit z'n eerste reactie als ik 'm aanspreek... Daar waar ie anders leuk & luchtig doet, draait hij nu zenuwachtig & vooral duidelijk verveeld met de situatie in 't rond, als een kieken dat op z'n nest gepakt is... ″Of ik Meneer eventjes iets mag vragen aub″ ...″ja natuurlijk... maar ik heb wel weinig of geen tijd″ ...Ik hap naar adem & recht voor de vuist weg, recht op de man af vraag ik... ″Zou ik mogen weten wat er gebeurd met 'vers' vlees of 'verse' vis, zelfs met charcuterie eenmaal de verkoopdatum overschreden is ?!...″ ...Even lijkt het erop dat ie de deur voor m'n neus dicht knalt, maar hij heeft enkele papieren bij elkaar gegraaid die blijkbaar reeds op het hoekje van het kastje lagen te wachten... ″...Euh... kijk, dit gaat terug...″ zegt ie met een rood aanlopend hoofd & terwijl laat hij me een glimp zien van enkele papieren, waarop te zien is dat onverkochte vis of vlees terug gaat naar afzender... ″àlles wat onverkocht is ?!″ vraag ik verder... ″Neen, niet alles sommige zaken nemen ze niet terug″ ...zoals bijvoorbeeld groenten & fruit, of àlles van 'vers' uit de brood- & patisserie-afdeling, dat laatste gaat zelfs elke dag eruit.″ ...Net op het moment dat ik 'm hierover verder wil aanspreken, evenals over de charcuterie waar ik hier vorig jaar een ″toevallige vondst″(3) over deed op z'n container, rinkelt de telefoon in zijn kantoor... ″Excuseer″ zegt ie & zonder één verder woord draait ie zich om & verdwijnt... de automatische deur klikt droog dicht achter z'n rug... Ik blijf nog een 5-tal minuten rondhangen in het zicht van z'n kantoortje... maar de deur blijft onverbiddelijk dicht... Door het spiegelglas van z'n kantoorraam voel ik hoe z'n ogen elke beweging van mij volgen... & omdat ik ook niet de vasthoudende pitbull wil uithangen ~want dat komt de zaak op geen enkele manier ten goede~ verdwijn ik na een tijdje & ga m'n boodschappen doen... Van gans de tijd dat ik in de winkel ben... géén Meneer meer te zien...

's Anderendaags moet ik terug... Dreft ~afwasmiddel~ vergeten de vorige keer... Wanneer ik de winkel binnen kom zie ik Meneer in de gang voor mij rekken staan vullen... Zoals ik daarnet al zei, de man werkt hard & is ook niet te beroerd om de simpelste klussen die moeten gedaan worden ook zelf te doen... Nog 10m te gaan... hij ziet me naar hem komen stappen... Enkele meter voor ik hem bereik, bots ik zowaar mijn buurvrouw bijna letterlijk op 't lijf... ″Ah buurman, 2de keer al vandaag & je weet de 3de keer is 't trakteren hé !! ...ze gibbert... Ze is een zeer lieve tetter- & gibbertrut mijn buurvrouw, die de kunst verstaat van een eindje weg te kletsen... gaande van 't weer, tot over haar poes, haar hardwerkende vent & haar kinderen... Ik zie in m'n ooghoeken hoe Meneer van de winkel een diepe zucht van verlichting slaakt... het rekken vullen eindigt abrupt & hij stapt met een forse & flinke tred weg... uiteraard de totaal tegenovergestelde richting uit, het halfvolle pallet blijft lomp in de weg in de gang staan... Ook niet echt van zijn gewoonte...

Er gaan alweer enkele dagen er over heen voor ik nog eens binnen moet zijn in deze supermarkt... In die dagen tussenin, viel m'n wekelijkse dinsdag ″bevoorrading op de voedselbank″ & natuurlijk heb ik de mannen die het voedsel be-delen hierop aangesproken & m'n verhaal vertelt... Of ze eventueel maandagavond & donderdagavond om 19.30h aan een wagen konden geraken... Ik leg uit waarom & vraag een telefoonnummer waarop ik hen kan bereiken... Ik zeg er meteen bij dat ik hen niks kan beloven met zekerheid, want dat de gesprekken dienaangaande eigenlijk pas opgestart zijn, maar dat ik wel 't een & ander van praktische info toch zou moeten kunnen zeggen, desnoods moesten zij dan maar zelf hierover verdere afspraken maken... Al dat soort zaken is voor hen géén enkel probleem, zelfs als ze voor niets moeten rijden... Die kerels kennen het klappen van de zweep... weten intussen maar al te goed, dat je handelaars niet te veel moeite moet laten doen, zoals laten telefoneren of mailtjes versturen... Ze weten ook maar al te goed, dat het juist daarom soms voor niks rijden is... ″Allé succes hè & loat ietske huure hé !!″ ...

Op de één of andere manier ben ik toch wel trots op mezelf dat ik dit soort van initiatief neem. Als ik soms zie wat er daar in die supermarkt dikwijls van de één op de andere dag uit de rekken verdwijnt... Daar kan je Hödverrr 'n complete ″Resto Du Coeur″ op laten draaien...Het zou dus mooi zijn dat onze plaatselijke voedselbank ook daar aan wat spullen van zou kunnen geraken... Ook zij knopen de eindjes aan elkaar & kunnen niet altijd geven, wat ze eigenlijk zouden willen KUNNEN geven... Tussen willen & kunnen is er ook bij hen een groot verschil !!

Enkele dagen later bots ik zowat letterlijk op Meneer als ik een ander gangpad van zijn winkel insla, ik struikel zowat bijna over hem aangezien hij op z'n knieën een onderste vak met suiker aan 't aanvullen is...″Euh.. dag, hebt u even ?″ vraag ik beleefd ...″Wèl-l-l-l... 't is te zien voor wat...″Ik graai naar het foldertje van de voedselbank dat ik al enkele dagen in m'n binnenzak bij me draag... ik bied hem heel voorzichtig & beleefd het foldertje aan & start intussen mijn uitleg... Zijn ogen beginnen letterlijk in z'n kassen te rollen & ik voel aan de puntjes van m'n ellebogen dat ie hier alles behalve blij mee is... Ik zie hoe hij het brochuurtje, 'n netjes in een drieluik gevouwen A4-tje, zonder 't te bekijken nog eens in 4 vouwt & in z'n achterzak propt... Ik herhaal nog eens dat de voedselbank waar ik ga een zéér kleinschalige V.Z.W. is die allemaal bij elkaar een kleine 200 mensen uit die wijk probeert te helpen & dàt zijn ze dan nog niet allemaal, de mensen die daadwerkelijke hulp kunnen gebruiken !! Ik benadruk zéér duidelijk & nadrukkelijk dat het geen financiële vraag is die we stellen, maar dat 't hem in deze gaat over zaken zoals groenten & fruit, brood & broodjes, noem maar op waar ie dus eigenlijk ook niks meer mee kan doen & die ie waarschijnlijk dus ook weggooit... Ik vertel hem er gelijk bij, dat we elke maandag- & donderdagavond rond, tijdens of voor, of zelfs na sluitingstijd daar kunnen staan met een wagen... & juist die 2 dagen, omdat het de dag erna voedselbe-deling is.... dat ie er zelfs niet moet voor bellen of mailen... laat staan dat ie 't zou moeten brengen... De man die intussen lichtrood is aangelopen sputtert... ″Jamaar er zijn ook dagen bij dat ik niks over heb hoor & dan rijden jullie voor niks !!″ ...lichtelijk tevreden glunderend om zijn goede inval... ″Géén enkel probleem Meneer″ zeg ik... ″Als u niks over hebt zoveel te beter voor uw zaak & ja,... als u niks hebt, dan kunt u ook gewoon niks geven hé... & als we dan voor niks rijden, dan nemen we dat er wel bij !! U moet weten, wat het ook is dat u geeft of schenkt, wij zijn tevreden met wat we krijgen ! Wij zijn iedereen overigens daar zeer erkentelijk & dankbaar voor !! U helpt daarmee ook mensen die 't echt wel kunnen gebruiken !″ ...& In een poging dat nog eens uitdrukkelijk te benadrukken & in de verf te zetten voeg ik daar aan toe... ″Mensen & dat zijn zowel particulieren als handelaars die ons & onze noodlijdenden helpen... zetten wij toch elk jaar zoals het hoort, eens uitvoerig in de bloemetjes...″ Ik kijk de man aan...Even is er een moment van stilte, het winkellawaai dringt zich terug op de voorgrond...

″Neen !!″ zegt ie met een fel aangelopen rood gezicht & met een ietwat overslaande stem in z'n streekdialect... ″Ik goa doar nie mee beginne... dat es alliene moare miserie... ton is't ditte... ton is't datte... Ik goa doar écht nie oan meedoen... treiwens we geven al ene keer op een joar een weeke dingen wèg, die aktie dat we als den Delhaize doen veur de voedselbank & veure d' armen... dat is al miere dan genoeg...″ Terwijl ik hem toch wel half verbijsterd & half geschokt aankijk vervolgt hij onverstoorbaar... ″Treiwens, da groensel... da bruud... & die koffiekoeke... da'em geven wij al joaren aan iemand die da komt hoalen voor z'n konijns...″ Zijn laatste woorden zijn nog niet helemaal uitgesproken als ie zich al omdraait & vastberaden wegloopt richting magazijn...

Tot op de dag van vandaag heeft Meneer me zelfs niet meer aangekeken, zelfs geen goeiedag meer gezegd...

....

Hoe je het draait of keert, ik was & ben nog steeds ...& meer nog zal ik daar ook steeds behoorlijk perplex & verbijsterd over blijven. Bent u nog steeds verwonderd waarom ik in een vrij schijterige bui ben ?!... Ik dus niet !!  Het kan er bij mij niet in dat er dagelijks ton-nen voedsel in dit land worden weg gesmeten... & dat allemaal omdat het niet meer ″dagvers″ is, dus ook onverkoopbaar... of omdat de uiterste verkoopsdatum is overschreden. ...& dat terwijl overal ten lande voedselbanken achter eten moeten zoeken, zeg maar gewoon moeten schooien... Dat terwijl zij mensen moeten weigeren omdat ze anders zelf met hun organisatie in de problemen komen !! ...110.000 mensen ~zowat de bevolking van een stad als Brugge~ die quasi weinig of géén geld hebben om eten te kopen & lijdzaam moeten aanhoren dat er terwijl dagelijks ton-nen voedsel zonder enige scrupule weg gekieperd &/of gedumpt wordt !! Ik erger mij hieraan & zowat heel terecht dacht ik... Zoals ik daarnet al zei : wie heeft er nooit eens in z'n koelkast een afgesloten verpakking liggen gehad, waarvan de uiterlijke datum overschreden was... Gooit u dit dan onmiddellijk weg ?! ...ik dus niet !! Op enkele uitzonderingen na, is dat allemaal nog perfect te consumeren...& datzelfde geldt ook voor blik of bokaalverpakkingen... Zolang dat blik niet bol staat, is dat zelfs weken, maanden, in sommige gevallen zelfs tot een jaar nadien nog te eten... Eerst & vooral omwille van de chemische troep aan bewaarmiddelen dat er in zit, meer nog omdat zo'n uiterste "gebruiksdatum" er wordt opgezet met een marge, met een zéér ruime marge zelfs... Tot voor enkele jaren geleden, werden dit soort stocks van produkten die ″over datum″ waren aan de voedselbank geschonken... Sinds enkele jaren màg dàt zelfs niet meer van de voedselinspectie... dus wordt het vernietigd...

Meer nog... voedsel dat ″over datum″ is & dat wordt terug gestuurd of vernietigd ~lees : gewoon op de container gegooid~ kan boekhoudkundig ingeschreven worden als ″verlies″, wat in de uiteindelijke jaarbalans dan weer netjes & vooral zeer profijtig verrekend wordt. Overschotten die worden weg gegeven kunnen dan weer niet onder die boekhoudkundige post van ″verlies″ worden ingeschreven... dat vergt dan weer een andere boekhoudkundige ingreep, een iets moeilijkere, een iets omslachterige... Waar het dus op neer komt... het draait allemaal om de centen beste lezer... & daar waar centen de bovenhand halen op menselijkheid, is er in de wereld van ″Armoede & Honger″ weinig of geen menselijkheid...

Last but not the least wil ik toch eventjes een lans breken voor mijn gekleurde Medebelg, de Turk & de Marokkaan... In het bijzonder over die hun gevoerde winkel-politiek... Ik ben sinds mensenheugenis, dat is sinds de eerste van dat soort winkeltjes in België uit de grond popten als paddenstoelen, reeds een klant bij mijn gekleurde Medebelg... & waarom niet... Ik geef grif toe, ook al zitten er soms slechte & vooral échte afzetters tussen, maar dat zijn er dan net zoveel als bij mijn blanke Medebelg, want ook die is niet vrij van alle blaam. Maar je kunt het draaien of keren hoe je 't wilt, bij de meesten Turkse & Marokkaanse kruideniers die ik ken wordt dat soort voedseloverschotten toch wel to-tààl anders aangepakt... De Turkse Kruidenier hier achter de hoek, geeft op het einde van z'n werkdag de overschot van zijn brood weg, brood dat 's anderdaags vervangen wordt door "vers brood"... De laatste klanten van die dag krijgen dan als extraatje : een brood... Diezelfde politiek voert hij bij z'n groenten & fruit... Zijn die net te belabberd om te verkopen & nog te goed om weg te smijten... neem mee !! aub !! Ik wil 't eerlijk gezegd nog wel eens de eerste beste Belgische kruidenier zien doen...

...

Volgende maal zal ik u alvast verblijden met een schrijfseltje over Een zakje Delhaize voor de voedselbank ofte hun enige èchte containerpolitiek″

Intussen... eet smakelijk & denkt u eens na wanneer u weer eens eten in de vuilbak kiepert !!

...


Welcome to my world ..."A Real World"


...


De Schijtoptant – uw versLACHgever ″Uit de Onderbuik van La Flandre Profonde″

Armlastige Nr. 99.999


contactadres : de.schijtoptant@gmail.com

website : http://de.schijtoptant.googlepages.com/

of de shortcut : http://de-schijtoptant.tk


...voetnoten...


(1) De meeste van de vegetariërs &/of veganisten die ik ken zien er alles behalve gezond uit... De uitzonderingen hierop, zijn behoorlijk rijk & kunnen aldus genoeg aanvullende voedingswaren kopen... Het andere deel waar ik het in deze over heb, krijgen met regelmaat van hun huisarts te horen dat er problemen met hun bloedwaarden zijn & dat ze aldus toch maar af & toe een goed stuk vlees moeten eten omdat er voedingsstoffen inzitten die uit niks anders dan uit vlees te halen is...


(2) Hödverrren ...zie godvermiljaardenondedju !


(3) Zie de volgende bijlage ″Een zakje Delhaize voor de voedselbank ofte hun enige èchte containerpolitiek″

28-04-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
25-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Mieke maakt de lente in Kuregem !
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Vandaag een verheugend lezersbriefje gelezen van ene Mieke Lowette. Ons Mieke woont in de Bruuselse wijk Kuregem. Als we de kranten en de televisie mogen geloven staat Kuregem wat betreft veiligheidscriteria op gelijke hoogte met een Iraaks marktplein. Volgens de zelfde onvolprezen persbronnen behoren ook al de bewoners van dit stukje exotisch Brussel waar geen enkele politiecontrole meer zou zijn, tot een soort bloeddorstig piratengezelschap en beurzensnijdersgilde zoals we maar zelden op deze wereld tegenkomen. Nu beweert ons dus eerder geciteerde Mieke dat zij daar als alleenstaande madam woont en blijkbaar overleeft. Is zij een geschifte antropologe ? Neen, het gaat over een verstandige dame die zeer correct opmerkt dat het daar financieel nog mogelijk is om te overleven. Dit is een vaststelling die we niet in elke Brusselse buurt kunnen doen. Ik nodig elke modale loontrekkende uit om met gemiddelde loonzakje te overleven in buurten zoals Ukkel, Bosvoorde of Sint Lambrechts-Woluwe om er maar drie te benoemen. Zij zullen zich daar zeer vlug als een soort marginale dompelaar voelen. Maar dit ter zijde.
Nu blijkt Mevrouw Lowette zelfs te beweren dat er daar in dat vreselijke oord VRIENDELIJKE mensen wonen. Wij kennen nu heel toevallig nogal wat onguur volk dat deze buurt bevolkt en we kunnen Mieke hierin volledig bijtreden. En de mensen die ik daar ken daar durf ik mijn hand voor in het vuur steken dat zijn nog nooit een molotovje naar een bus hebben gekeild, nog nooit de ruitjes van de auto van Prinses Astrid hebben stuk geslagen om haar delvauxsacoche te jatten, nog nooit een tachtigjarig kreupel vrouwtje hebben aangerand en zelfs nog nooit een russisch ambassadelid hebben gemolesteerd. Maar dat er problemen zijn? Tja binnenkort moeten die mensen ginder een maanvoertuig hebben om door hun kaduuke straten te rijden en wordt het misschien eens hoog tijd om inderdaad een wat hogere frequentie te krijgen van de vuilniskar en vooral van het groot huisvuil. De publieke ruimte is niet meteen vergelijkbaar met de bloeiende japanse kerselaren in "les beaux quartiers" aan de andere kant van de europese hoofdstad. Je hoeft, zals onze dappere dame tussen de lijntjes eveneens zegt, inderdaad geen bataljon van het vreemdelingenlegioen naar deze wijk te sturen om een zuiveringsaktie te voeren met vlammenwerpers en stalinorgels. Al kunnen we begrip opbrengen voor een iets of wat strengere aanpak van bepaalde lastpakken. We treden ons Mieke bij dat de echte problemen zich elders bevinden. Deze problemen heten al sinds eeuwen, armoede, achterstelling, discriminatie en het systematisch stigmatiseren van zwakke sociale groepen. Ik ben toch blij dat er zich eindelijk een stemmetje heeft gemanifesteerd om aan de Vlaamse elitelezertjes van De Standaard eens moedig te durven zeggen dat er in deze buurten ook vriendelijke mensen wonen. En het is in zulke buurt misschien wel iets lastiger om vriendelijk te zijn tegen de buren dan tegen de buurman en -vrouw achter de dikke haag in Woluwe. De communicatie is daar waarschijnlijk wel  makkelijker dan achter de haag en het electrische hek. Het lezersbriefje zal meer dan waarschijnlijk totaal niks veranderen aan de toestand van Kuregem maar we willen toch maar een teken geven dat we het opgemerkt hebben en dat we het er volmondig eens mee zijn. Hopelijk vermenigvuldigen de Miekes zich heel snel en niet alleen in Kuregem !

25-04-2008 om 15:52 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lenteschoonmaak in het vooruitzicht ?!... of zomaar...
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Moet er geplakt ? ...of geschilderd in de ″schoewn ploats″ van voor aan de straat ?... U hebt nog niks om voor het raam te hangen zegt u ?!... Géén nood, KITOKOJUNGLE is u daarbij maar al te graag van dienst !! Goed als we zijn ~diep in de grond van ons hart althans~ helpen wij u graag daarbij !! U krijgt hierbij van ons gratis... inderdaad compleet GRATIS & ″van-de-veurniet″ een prrrà-ààcht van een A0-poster (84cm x 118cm) af te printen op een klassieke ″planafdruk″... Elke betere kopie-zaak heeft zo'n ding ~planafdruk~ in huis staan & dTrukt dit graag voor u af... mits een paar €uro wel te verstaan...

U kan dit ~al zeggen we dit zelf~ interessante kleinnood in pdf-formaat (636kb) downloaden op : http://kitoko.jungle.magazine.googlepages.com/AO-poster-0.pdf ...u kan het zelfs daar ~mits u een progje hebt als Adobe Acrobat Reader~ ter plekke bekijken...

Wat staat er op″ ...hoor ik u meteen vragen... Om te beginnen kunt u zoal enig idee krijgen als u naar bijgaande foto kijkt. ...& verder, niks méér & niks minder als de kanjer van een brief aan onze Eerste Minister Yves Leterme, die ″onzen Tuur″ hier enkele dagen geleden zo schoon neerschreef... of zeggen we maar gelijk, hier neer plaveide... Dit kleine schrijfseltje werd hier trouwens op 22 april laatstleden op ons blog neergepoot... dus zoeken maar voor zij die 't nog niet gelezen hebben !! 't Is maar dat ne mens moet weten wat ie voor z'n venster gaat hangen, zie je...

Voor alle duidelijkheid, u mag 'm ook zo downloaden & afprinten natuurlijk... u hoeft er echt niet voor te behangen of voor te schilderen... *grijns*...

Maar wat we u ~jazeker !!~ wel durven te vragen zo u dit frutseltje ergens mocht ophangen & of afficheren... Maak er een foto ~liefst in hoge resolutie~ van, in al z'n glorie & laat ons die geworden !! ...& als 't nog even kan, ook de plaats waar dit kleinnood hangt te schitteren !! Zo mogelijk houden we onze nijvere lezertjes hiervan op de hoogte met een ″rechtstreeks verslag″... U kunt voor dit alles terecht op... kitokojungle@gmail.com of tuur.cein@gmail.com ...& uiteraard respecteren we daarbij graag uw anonimiteit mocht u daar op staan !!

Voor alle duidelijkheid & om elk misverstand te voorkomen : we propageren hier GEEN wildplakkerij !! Dit wil zeggen, we verwachten niet dat u bij nacht & bij ontij met de papborstel & dito emmer met de plakploeg op pad gaat !! Integendeel,we houden het graag beschaafd & we zouden het dus ook ten zeerste waarderen mocht het ook op een beschaafde wijze gebeuren !! Er zijn ten andere genoeg mogelijkheden om dit op een propere & vooral een legale wijze te doen !! Wij achten ons ten andere NIET verantwoordelijk voor uw daden, noch voor uw gedrag *grijns* ... laat hier geen enkel misverstand over bestaan !!

Wij horen 't dus graag & nog liever kijken we er naar op foto !! ...gewoon DOEN !!


...


Last but not the least...

COMMUNICATION DE SERVICE – Dienstmededeling !!

Daar we er ons maar al te zeer van bewust zijn, hoeveel moeite het kost om de url van een blog zoals het onze te onthouden, hebben er maar meteen een shortcut voor gemaakt !! Of u nu http://www.bloggen.be/kitokojungle/ of http://kitokojungle.tk/ intikt, in beide gevallen komt u op dit blog terecht...

Men zegge het voort !! http://kitokojungle.tk/ !! ...gewoon DOEN !!


...


Technisch :

# A0-poster – 636kb – pdf-file :

http://kitoko.jungle.magazine.googlepages.com/AO-poster-0.pdf


# Dezelfde tekst op A4 – pdf-file :

http://tuur.cein.googlepages.com/Your_idiosyncratic_Consultancy-1.pdf

...

25-04-2008 om 07:12 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
24-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Briljante Bertje is een moeilijke semantische links-liberaal !
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Vlaanderen heeft dus, eindelijk, een progressieve partij. Althans volgens de partij die zich nu de VlaamsProgressieven noemt. Ze bestonden al een tijdje als politieke vriendenkring van Bert A. Vermits we onszelf rangschikken bij de progressieven zullen we maar beleefd en respectvol blijven tegenover zogenaamde medestanders. We vermijden dus bijvoeglijke naamwoorden die de voornaam Bert voorafgaan of volgen en die meestal op felle emotionele gemoedstoestanden wijzen. We hebben het natuurlijk over de naamsverandering van Spirit. Van de partij Spirit want hun jongerenafdeling blijft koppig verder door het politieke landschap ploeteren onder de naam jongspirit. Bij de jongeren schijnt er dus nooit een wervingsprobleem te hebben bestaan. Daarover kunnen we alleen maar blij zijn omdat de strikte commerciële logica het niet overal gehaald heeft. Want Bert's vriendenclubje heeft natuurlijk nooit een inhoudelijk probleem gehad. Volgens hun verlichte leiding wees de uitslag van de stemmenkampioen immers maar duidelijk uit dat driekwart van de Vlaamse kiezers in hun hart Spiritist waren. Het hart blijkt echter niet het stemhok te zijn en de verkiezingsuitslag viel nogal tegen om niet te zeggen was rampzalig. Als een goed geleide jeugdclub zocht men dan naar de oorzaken. Het product is ok maar het verkoopt niet. Wat doet men dan ? Juist, men verandert de verpakking. Vandaar de obligate schoon madam als voorzitster op de nieuwe verpakking. Weliswaar soms met hoofddoekje (zonder religieuse inhoud). In soortgelijke marketingstrucs hanteert men meestal het principe "hoe bloter, hoe beter" maar aan een Bettina als VlaamsProgressieve Cicciolina zijn we ~tot nog toe~ ontsnapt. Maar wat niet is, kan nog komen zegt mijn bakker. Als reeds volledig overtuigde VlaamsProgressieve namen we een kort kijkje op hun site. We onthouden vooral een leuk antwoord op de vraag : ″waarom staat links-liberaal niet in de naam ?″ ...Het wijze antwoord luidt (sic) : ″Links-liberaal is een intellectueel en moeilijk begrip. Semantisch roept het weerstand op omwille van links of omwille van liberaal". We stellen dus voor om onmiddellijk een semantisch onderzoek te organiseren en dit toch wel erg duidelijke antwoord uit te testen aan de toog van café "De Volksvriend" in de Seefhoef. Zelf behorende tot de Vlaamse intellectuele elite, beseffen wij maar al te goed dat linkse liberalen inmiddels de meerderheid van Open-VLD uitmaken. Zeker omdat we crimi-nekker Dedecker geloven als hij dat beweert. Dat liberale linksen driekwart van de SP-A bevolken is eveneens genoegzaam bekend. Hierbij denken we ondermeer aan cafébaas Steve, windverkoper Vandelannotte en afficheplakker Janssens. En inderdaad vinden we daar weinig progressieve ideeën. Die komen nu, gelukkig maar, uit de VlaamsProgressieve middens. Even zoeken naar al dat progressief geraas levert ons op 23/4/008 en 22/4/2008 twee zeer vooruitstrevende inzichten op, afgedrukt op de progressieve website nl : ″VlaamsProgressieven in het verzet tegen stigmatisering jongeren″ en ″Jeugdolympiade klokt af op 62.554 deelnemers.″ Het eerste handelt over het vastleggen van alcohollimieten door tsjoeketrein Schouppe en het tweede gaat natuurlijk over het zoveelste eclatante succesinitiatief van briljante Bertje dat weer een overdonderend succes kende. Doe zo verder met de bertjesclub en de VlaamsProgressieven worden een leuk cabaretgezelschap! We zullen ondertussen maar weer aanschuiven in de rij voor de voedselbank zeker ?

24-04-2008 om 20:09 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
23-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wij laten het kraantjeswater ploffen bij het cijfer 1500 !
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Wij zullen vandaag meer dan waarschijnlijk de kaap van de 1500 afronden op ons tellertje. Het zou van onze uitgebreide redactie ongepast zijn voor deze gelegenheid te baat te nemen om enig luxueuse flessen drank knallend te ontkurken omdat we het op dit moment voornamelijk hebben over het fenomeen armoede in onze contreien.Omdat flessen kraantjeswater geen enkel knaleffect maken zien we ons dan ook genoodzaakt bij het losschroeven van het dopje op de herbruikte petfles het plopeffect na te bootsen door met de wijsvinger langs de kaakwand te wrijven. Het geluid dat hierdoor ontstaat is, zoals bekend, ongeveer gelijkluidend met het ontkurken van een champagne of schuimwijn.

We lezen vandaag eveneens dat het fenomeen armoede plots werd ontdekt door een aantal grote organisaties en dus de krantenkoppen haalt. Een ABVV-studie wijst immers uit dat het aantal arme werkenden stilaan dramatische vormen begint aan te nemen. Voornamelijk jongeren worden zwaar getroffen. Wij hebben eerder reeds gewezen op het feit dat men in de periode 2000-2003 in vele sectoren zogenaamde "nieuwe arbeidsvoorwaarden " heeft ingevoerd. Dit kwam doodgewoon neer op een lineaire loonsverlaging voor de nieuwe aangeworvenen tussen 20 à 30%. Hierdoor kwamen we met dit soort lonen natuurlijk in een zeer concurrentiële positie met het buitenland zelfs met veel zwakkere landen. Het fenomeen heeft nu het perverse gevolg dat stilaan de ouderen met de betere loonsvoorwaarden eruit gebonjourd worden via de o zo objectieve evaluatiemethodes. - ″Maar Meneer Janssens u vraagt opslag ?!... Nochtans uw jonge collega blijft regelmatig tot 19uur op zijn bureau (niet betaald wel te verstaan vermits op eigen initiatief) ...en u vertrekt alle dagen om 16uur. U doet inderdaad het werk dat ik u vraag. Maar dan ook niets meer. Ik zie mij verplicht om u een D-evaluatie te geven dit jaar. Ik wil u er toch maar aan herinneren dat 2 opeenvolgende D's onvermijdelijk een C4 oplevert. Hoe oud bent u ook alweer, Meneer Janssens ?? 46jaar zegt u, en uw kinderen studeren nog ? Dan bent u een gelukkig man, Meneer Janssens. Hopelijk blijft u dat nog lang. Nog een prettige dag, Meneer Janssens en ik ben er persoonlijk van overtuigd dat u volgend jaar beter zal presteren.″ - Welk resultaat zal dit soort "functioneringsgesprek" hebben denkt u ? Buiten de obligate maagzweer en een groeiende behoefte aan tranquillizers en slaappillen ?!...

Iedereen mag hier zijn vrije mening weergeven we zijn immers "powered by capitalism". Maar we kunnen ons intussen allemaal gelukkig prijzen dat we onze maatschappij op deze manier "dynamiseren" en de Aziatische tijgers en ontluikende Oostblok-economieën kunnen beconcurreren.

23-04-2008 om 15:23 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
22-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze kandidatuurstelling...
..welkom ! ..welkom ! ..welkom !


Your Idiosyncratic

Consultancy & Expertise

in

Poverty & Surviving

Wat U niet kunt met Grote Budgetten, doen wij met Niets″


Tuur Cein & Associés

N.V. met Sociaal Oogmerk & zeer beperkte Aansprakelijkheid


"Uw specialist & Vakman inzake 'Over'-leven″

~ 25 jaar ervaringsdeskundigheid, Expertise & Vakmanschap in 't Veld ~


evenals

"Personal Coaching à La Tête du Client″


# Uw Experts inzake ″Voedselbank-Gebruik″

# Uw Experts inzake ″Honger, Armoede & Miserie″

# Uw Experts inzake ″Omzetting van Niets naar Iets″

# Uw Experts inzake ″Voedsel-Vervangende Producten″

# Uw Experts inzake ″Overleving Onder de Armoedegrens″

# Uw Experts inzake ″Ongewone & Andere Voedsel-Recuperatie″

# Uw Experts inzake ″Recuperatie, Recyclage & Oneigenlijk Hergebruik der Dingen″

# Uw Experts inzake inzake ″Opsporing van nog niet (h)erkende &/of Verborgen Armoede″

# Uw Experts inzake ″Anonieme & Onopgemerkte Assimilatie & Integratie in Vreemde & Andere Milieus″


- Meester(s) in de ″l'Art pour Lard″ -

- Meester ″Bricoleur & Schamoteur″ -

- Meester(s) in ″l'Art de Vivre & l'Art de Survivre″ -


~ Erkend als Specialist Armlastigheid - Erkennings-Nr. 99.999 ~

Pour Vous & Nous, Tous″

--------------------------------------------

België - Kakkershoek, 17 april 2008

T.a.v.

De Heer Eerste Minister Yves Leterme I

De Heer Staatssecretaris voor ″Dé Bestrijding v/d Armoede″

De Huidige Regering ″Leterme I″

& All Who it May Concern...Geachte Heer Eerste Minister,

Beste Yves,


U mag alvast Uw zoektocht staken naar beslagen werkvolk in de sector van Experten & Consultanten inzake ″Honger, Armoede & Miserie & de bestrijding ervan″, evenals van de sector ″Armoede Overleven″. Wij ~ik & mijn Associés~ zijn namelijk hierbij zo vrij U & Uw Regering ″Leterme I″ ~waarvoor overigens onze meest uitgebreide felicitaties~ onze diensten & ons uiterst gespecialiseerd, evenals hoogst innovatief Vakmanschap dienaangaande aan te bieden. Daaronder valt eveneens mijn 25 jaar lange persoonlijke ″Ervaringsdeskundigheid in 't Veld" dienaangaande, zoals daar zijn : ″Armoede & de bestrijding ervan, ″hoe hou je zoiets buiten Uw deur″, evenals van ″hoe deze te voorkomen″ maar nog méér mijn Specialist- & Expert-zijn inzake hoe deze niet alleen figuurlijk, maar vooral letterlijk te ″Overleven″... Fenomenen zoals ″Honger″, ″Miserie″ & vooral àlle mogelijke aanverwanten & aanwassen ervan, ze zijn mij ~ik & mijn diverse associés~ alles behalve vreemd... We zijn ~al zeggen we dit zelf~ er alleen maar door de wol geverfd van geworden, we zijn er van doordrongen tot op het bot & meer nog zijn we ook van alle markten thuis op dit gebied !!

Ik bied U overigens in àlle bescheidenheid deze keure van Specialisaties & Diensten aan, het is mij & mijn keure aan associés immers bekend dat u hier rond nog géén echte beslagen & écht doorwinterde Experten, Consultanten, evenals de combinatie van beiden & diens meer in Uw ploeg hebt zitten. Ik wil hier meteen aan toevoegen, evenals beklemtonen, dat ik & mijn puike Associés intussen niet alleen doorwinterde, maar bovenal ook ″wintervast″ zijn, dit aangezien wij reeds menige koude winter overleefd heb zonder enige verwarming. Wij, ik & mijn specialisten herkennen overigens feilloos de ″échte″ van de valse Honger, laat staan de ″échte″ Armoede van de valse & de ″échte″ Miserie van een valse... Wij kunnen nu al stellen dat zij die komen klagen omdat ze maar 2 keer in plaats van 3 keer per jaar op vakantie kunnen gaan, bij Ons... ″Tuur Cein & Associés″ onverbiddelijk uit de boot zullen vallen & aldus ook geen enkele regerings-erkenning zullen krijgen of hiervoor nog maar een aanvraag zullen kunnen voor indienen. Ik & mijn Associés, nemen nu reeds deze taak, deze opdracht, méér dan ernstig, laat staan als zij de onze zal zijn !! Profitariaat zien wij in dus in deze zeer zeker niet getolereerd !!

Mijn Expert-zijn, alsook dat van mijn Associés behelst & beslaat zoals U kunt zien een zéér ruim terrein. Voor de goede orde van zaken & teneinde elke misvatting hierover te vermijden, herhaal ik deze nogmaals bij deze : Wij zijn Uw Experts inzake ″Voedselbank-Gebruik″, Experts inzake ″Honger, Armoede & Miserie″, Experts inzake ″Omzetting van Niets naar Iets″, Experts inzake ″Voedsel-Vervangende Producten″, Experts inzake ″Overleving Onder de Armoedegrens″, Experts inzake ″Ongewone & Andere Voedsel-Recuperatie″, Experts inzake ″Recuperatie, Recyclage & Oneigenlijk Hergebruik der Dingen″, Experts inzake inzake ″Opsporing van nog niet (h)erkende &/of Verborgen Armoede″ & last but not least Experts inzake ″Anonieme & Onopgemerkte Assimilatie & Integratie in Vreemde & Andere Milieus″. Verder zijn wij ook ″Meester in...″, zoals daar zijn : Meester(s) in de ″l'Art pour Lard″, Meester ″Bricoleur & Schamoteur″ & ook hier last but not the least : Meester(s) in ″l'Art de Vivre & l'Art de Survivre″... Ik wens dit toch maar allemaal nog eens te benadrukken, zeker nu ik mocht vernemen, dat U nu reeds Uw budgetten & envelopes voor Experten hebt klaar gelegd, evenals deze hebt verdubbeld & alsook zo hebt bekend gemaakt... Het hoeft geen betoog dat wij zulke genereuze geste ten overstaan van onze sector ten volle weten te waarderen, tenslotte zijn onze representatie- & functioneringskosten er de afgelopen jaren alleen maar op gestegen & is onze koopkracht er in al die tijd ook wel degelijk fel op achteruit gegaan. U begrijpt dus waarschijnlijk, dat wij daar maar al te graag vanaf het eerste moment bij willen zijn. Graag kregen ik & mijn Associés dus een grote tot zéér grote enveloppe hiervoor ter beschikking, onze Naamloze Vennootschap met Sociaal Oogmerk & overigens zéér beperkte aansprakelijkheid omhelst immers nogal vrij veel Experten & Consultanten dienaangaande. Het hoeft waarschijnlijk geen betoog dat ik & mijn Associés in het kader van het vele Onderzoek & het uitgebreide veldwerk in de verre afgelegen gebieden van Vlaanderen, Brussel & Wallonië, het Duitse taalgebied niet te vergeten, een niet onaanzienlijk aantal, zegt U maar gelijk zelfs behoorlijk véél tot zéér veel dienstreizen zullen dienen te maken. Ik & mijn Associés werken dus ook maar al graag in onze Dienstwagens teneinde het dus wat vooruit te laten gaan, want wij houden immers van een ferme aanpak ! U kent het wel : ″Allé, vooruit met de geit″ !! Maar helaas-helaas beschikken ik & mijn Associés in dat kader wel niet over gepast vervoer voor dàt échte, dàt ruwere veldwerk in de vele achterhoeken van dit land. Ik beschik verder namelijk ook niet over een treffelijk kantoor & aangezien mijn werkzaamheden & die van mijn Associés een toch wel iets ruimer werkveld dan dat van Uw nieuwste Staatssecretaris De Heer Laloux zijn veldje beslaan & wij dus hoogstwaarschijnlijk behoorlijk tot zéér lang onderweg zijn, evenals dat wij het nuttige aan het aangename wilden paren, had ik eerder gedacht aan een camionette... of neen, maakt U er ineens maar een gelede bus van ″De Lijn″ van. Dit alles uiteraard ons ter beschikking gesteld door Uw regering, niet te vergeten met de bijhorende toch wel 2 noodzakelijke tankkaarten erbij. Tenslotte wil ik ook bijdragen tot een betere economie, lees : de koopkracht van verschillende pomphouders verhogen.

Zoals de vooraanstaande krant ″De Standaard″ vandaag 17 april 2008 op zijn voorpagina in grote kop blokletterde : ″Alleen een eigen beleid schept banen″ ...wil ik met dit, zeg maar toch wel ″ware credo″ in gedachte, ineens ook mede initiatief nemen & alsook mede verantwoordelijk zijn ook voor het terugdringen van de toch wel zeer hoge werkloosheid onder Onze Belgen. Hiervan dus ook maar meteen een Win-Win-Situatie maken op elk front... U begrijpt waarschijnlijk dat ik gezien mijn ervaringsdeskundigheid & de toch wel hoge werkdruk om het probleem van ″Honger & Armoede″ in België te bestrijden ik 24h op 24 & 7 dagen op 7, ofte 365 dagen per jaar met dit ″vak″ bezig zal zijn, net zoals ik daar nu als Specialist Armlastige, erkend onder het Erkennings Nr. 99.999 mee bezig ben. Als een quasi professioneel ervaringsdeskundige in deze toch wel ondergewaardeerde sector & materie durf ik te stellen dat al wie op dit moment slachtoffer is van ″Honger, Armoede & Miserie″ daar tenslotte ook een zelfde tijdspanne mee bezig is, t.t.z. 24h op 24 & 7 dagen op 7, ofte 365 dagen per jaar & als we pech hebben zoals dit jaar, zijn dat er 366. Het is dus zeg maar ″vrij dringend″ !! Wij ~ik & mijn Associés~ spreken daarbij vanuit een jarenlange persoonlijke ervaring !! Het hoeft waarschijnlijk dus ook geen betoog, noch enige liberale kronkelredeneringen dat het bij dit alles noodzakelijk zal zijn om mij voor mijn vlotte werking toch wel een bescheiden personeelsbestand toe te kennen. Uiteraard zullen deze vacatures allemaal voldoen aan de huidige C.A.O.'s die door alle Grote & Erkende Vakbonden & Werkgevers onderschreven werden in het verleden. Ik neem dus aan, dat 3 chauffeurs voor mijn geleed kantoor, elk mag immers slechts een maximum van 8h per dag rijden, met een wervingsreserve van 1 à 2 chauffeurs voor de verplichte rustdagen, zoals zon- & feestdagen & de wettelijk geregelde vakantie, alsook voor een nu reeds dubbel ingecalculeerd mogelijkst "ziekteverzuim" zal volstaan. Mocht er trouwens minder ziekteverzuim zijn dan dat wij nu reeds hebben ingecalculeerd, of mochten mijn werknemers vooralsnog toch de bereidheid hebben om hun vrije dagen, hun overuren & hun vakantie te willen opofferen voor Uw & mijn ideaal, ″dé Goede Zaak″, namelijk ″de armoede helpen terugdringen″, dan zal dit aldus ook alleen maar in "een puur zuivere winst", een zéér mooi ogend cijferwerk & vooral in een echte Win-Win-Situatie regenereren !! Wij nemen aan dat Uw Regering ″Leterme I″, U zelf & Uw voltallige ploeg ~inclusief de liberalen~ daar ook oren zullen naar hebben, want tenslotte zijn dit niet alleen zeer mooi beloftes, maar méér nog véél mooiere cijfers.

Verder denk ik hierbij ook aan een zeer bescheiden keure van ander, toch wel vrij noodzakelijk personeel, zoals daar zijn... Mijn 2 privé-seksretaresses, bij voorkeur een mooie Marokkaanse & een uiteraard even mooie Turkse, kwestie van dat er geen ruzie komt over elkaars schoonheid & vooral om te laten zien dat we de multi-culturele samenleving toch wel naar waarde weten te schatten, maar nog belangrijker wordt dit voor als we afzakken naar Schaarbeek, Molenbeek, Borgerhout of de Gentsche Muide... wanneer we daar gaan contact leggen met deze Belgen op papier. Uiteraard staat er op ons lijstje ook een persoonlijke coach, want zelfs een goede Coach behoeft een Coach, waarbij ik denk aan iemand die toch wel een grondige ervaring met Media, Marketing & Merchandising heeft, want wij willen ons project toch niet belachelijk gemaakt zien worden zoals onlangs bij Uw pas aangestelde Staatssecretaris Laloux gebeurde. Verder ook 2 mooie meisjes voor 't onthaal, dat als er één onthaalt, dat de receptie niet leeg komt te staan & dat aldus de telefoon toch nog tijdig kan opgenomen worden. Ook hier dacht ik weer aan geïntegreerde juffrouwen, om te beginnen al zeker een Chinese gezien de nakende veranderingen op economisch gebied, over wat voor soort de tweede moet zijn, ben ik er nog niet echt uit... Een keurige & ervaren koffiedame staat hierbij toch ook wel op ons verlanglijstje, dit gezien we elke Burgervader van elk dorp waar we passeren toch wel eens persoonlijk willen spreken over de situatie aldaar. In dat opzicht geven we de voorkeur aan iets ″degelijks″, iets Vlaams of zelfs Waals, maar bij die laatste dan zal enige ″tùwee-talligkeid″ toch wel vrij belangrijk zijn... U begrijpt waarschijnlijk dat we de koffie graag netjes zagen geserveerd worden aan zulke belangrijke gasten & dat dus enige savoir-vivre hier wel duidelijk op z'n plaats is. Aangezien we op onze Queeste toch ook wel in een niet onaanzienlijk aantal achtergestelde &/of P.S.-gebieden gaan vertoeven, is een goede kuisvrouw uiteraard onontbeerlijk, ik denk nog maar aan iemand die in zulk geval zonder indringende vragen te stellen of bedenkingen te maken de boel, de slijkvoeten bvb &/of de zwijnerij zonder veel te morren opkuist. Deze ″vloerhostess met doorgroeimogelijkheden″ zien wij, gezien het vake privé-karakter van dat soort onderhandelingen dus ook 't liefst anderstalig, bij voorkeur ook een iets oudere ~gezien hun levenservaring~ laaggeschoolde Tsetseense wegens hun familiale & historische ervaring met grote drinkgelagen & andere bacchanalen, U kunt deze functie volgens mij in het kader van Integratie perfect laten verlonen met de module van Uw Dienstenseks. Verder voorzie ik naast mijn chauffeur ook een tweetal gedelegeerde bestuurders, ééntje voor tijdens mijn afwezigheid wanneer ik weer eens ergens in het volle veld, een diepgaand onderzoek pleeg & ééntje voor als ik slaap, want ook dan draait België verder & kost het onze Gemeenschap algauw handenvol geld als er niks gebeurt, Onze Queeste kàn & màg uiteraard niet stilvallen enkel & alleen omdat ik zo nu & dan ook eens moet slapen, maar voor deze redenering zult U naar alle waarschijnlijk ook ten volle oren hebben. Verder dacht ik nog aan iemand voor de niet zo onbelangrijke P.R. & specifiek voor Marketing & Merchandising, verder een schare noodzakelijke statistici, om dagelijks onze ~lees in dit geval rustig Uw~ statistieken te verzorgen & dat op elk vlak... Ook een technische ploeg met wat handig werkvolk in een ″polyvalente functie″, want U weet nooit waar we komen & we trekken graag onszelf uit de slag, zonder daarvoor elke keer naar Brussel te moeten voor bellen... Verder ook enkele ″bedienden″, ik denk hierbij voornamelijk aan enkele polyvalente ambtenaren, maar liefst met een uitgebreide voormalige horeca-ervaring, een kwestie van dat er op tijd kan ingesprongen kan worden als we weer eens ergens een dringende receptie moeten houden om de plaatselijke kelen & de bereidwilligheid wat te smeren... Kortom, een vlotte maar vooral een jonge ploeg die er voor wilt gaan !! Wij prefereren dus ook ″jong volk″ & niet alleen gezien hun tomeloze inzet, maar meer nog voor de loonkost & qua soepelheid van werkuren... dit kan zoals U weet toch al snel oplopen tot 25 à 30% verschil in loonkosten ! Ten andere 40-tigers & 50-tigers, die zijn op dat punt ook niet zo soepel meer, die stellen zo te veel eisen & ten andere ook te veel vragen... Het zou dus goed zijn om ongetrouwde of niet-verloofde medewerksters & medewerkers aan te trekken, kwestie van zagende echtgenote(s)(n) &/of vervelende verloofdes aan de telefoon & vooral op het werkveld zoveel mogelijk te vermijden... dat verpest trouwens alleen maar ons imago & we zagen zoiets niet graag op U afgerekend worden. Wij zien trouwens dit ganse personeelsbestand : maal drie van elks, met van elk één of twee exemplaren extra voor een noodzakelijke wervingsreserve, die ik gezien de druk aankomende tijden wel achter de hand wil hebben. U begrijpt waarschijnlijk alweer de volledige Win-Win-Situatie als zal blijken dat wij die onvoorziene kosten niet hebben moeten maken... Vanuit onze ″Experience On The Big Battlefield″ werken wij trouwens to-taal anders dan U Mijnheer De Eerste Minister, wij rekenen aanvankelijk op vrij duur & hoe beter het meevalt, hoe minder zorgen die wij ons navenant moeten maken. Wij geven U ten andere daarin graag een zuiver persoonlijk advies onder 4 ogen wel te verstaan & uiteraard gegeven achter gesloten deuren. Een Personal Coaching behoeft dat immers ook, want anders is er ook niks persoonlijk aan, zeg nu zelf. Deze service die wij U geven, zullen wij uiteraard ook per aparte factuur doorrekenen, vanzelfsprekend slechts per door ons gepresteerde uur. Gelieve daarvoor de door onze Collegae & Concurrenten gehanteerde Barema's na te kijken, U begrijpt waarschijnlijk dat door onze "échte" 100% reële ervaringsdeskundigheid, wij ons verplicht zien hun prijzen met minstens 25 à 50% te verhogen, dit naargelang of u dit Persoonlijk Consult zwart of wit gefactureerd wilde zien staan. Ervaring zoals wij die hebben Mijnheer De Eerst Minister is ~ zoals U weet~ gewoonweg onbetaalbaar duur !!

U zult er waarschijnlijk ook oren naar hebben, dat zulks een kantoor enige noodzakelijke praktische & technische infrastructuur behoeft. Ik reken daarbij minstens op een persoonlijke polyvalente kamer om mij af & toe in terug te trekken, uiteraard met een bijhorende badkamer in dezelfde stijl & uiteraard ook met mijn eigenste privé-toilet, want ik zie het eerlijk gezegd niet erg zitten dat iemand van de technische ploeg daar te pas & te onpas zijn handen komt wassen. Verder ook een onaanzienlijk vlot & soepel budget voor telefoonkosten, faxtoestanden & satellietverbinding met mijn buitenlandse medewerkers, want af & toe werken onze Experten ook in het buitenland. U begrijpt ook ...wat noodzakelijk kantoorgerief zoals een deftige computer, eentje vast voor op kantoor & een draagbaar exemplaar voor als we buiten de deur het werkveld betreden... alsook dat zelfde voor mijn persoonlijke seksretaressen, waarbij natuurlijk een mobiele telefooninstallatie voor mijn onthaalpersoneel on-ont-beerlijk is & uiteraard dus niet mag ontbreken, maar zulks weet U uit Uw eigenste ervaring waarschijnlijk !! Een bescheiden ingericht salon om onze Burgervaders &/of hun afgevaardigden in te ontvangen wanneer ik hun gehucht bezoek lijkt me ook het minste wat ik verder nog moet hebben, maar dan wel met een HDF-TV voor het nieuws te kunnen volgen, ten andere zo'n flatscreen neemt ook minder plaats in dan die oudere modellen. Als salon, denk ik aan iets in leer, dat lijkt ons daarvoor het meest geschikt aangezien het & voor de nodige standing zorgt & vooralsnog makkelijk is in onderhoud, 't is ten andere een natuurproduct wat toch niet zo onbelangrijk is voor als de Groenen hier weer eens commentaar gaan op geven. Een kleine handige "kitchen" met alles op & er aan, lijkt me in deze ook niet echt te veel gevraagd, want een mens hoe hard ie ook werkt, moet van tijd tot tijd toch ook eens eten & ik wil op zulke onregelmatige momenten daarbij niet afhankelijk zijn van de uren van al die plaatselijke restaurants, wie weet trouwens of ze in Lincent of in Heuvelland bvb wel een deftig restaurant hebben & of ze daar dan wel iets deftigs op hun kaart hebben staan, je kunt trouwens ook niet alle dagen, koffiekoeken of frieten of afhaalchinees eten. Wat de faciliteiten voor mijn medewerkers & technisch personeel betreft, stel ik voor van ons strikt te houden aan wat er in de C.A.O.'s daarover is overeengekomen, dat zal op zich al meer dan genoeg voor ~onvoorziene~ kosten & uitgaven zorgen.

Aangezien wij ook oog hebben voor "Sport & Cultuur", dachten wij eveneens aan het volgende... Waarschijnlijk bent U intussen doordrongen van de wetenschap dat wij in deze materie aan concreet, maar vooral grondig veldwerk & ander plaatselijk diepgaand onderzoek gaan doen, in hoofdzaak naar ″Verdoken & Verborgen Honger, Armoede & Andere Miserie″ zoeken, in deze optiek willen wij ook élke km² van ons kleine land bezoeken & daadwerkelijk kluit per kluit omdraaien. Zoals U weet beslaat België zowat 32.545km², zeg zelf niet min voor zulks een klein landje in het Hart van Europa. Vandaar ook, dat we toch wel zeker 2 tankkaarten nodig zullen hebben, al zijn 't er misschien gezien onze Queeste & opdracht 3... & zeker aangezien we ons werk toch wel vrij grondig willen doen. Aangezien we op zulke momenten ons toch wel tot de verste uithoeken van dit land, zelfs ons enigszins ietsje voorbij de beschaving gaan begeven zou het ook niet misstaan mochten wij ons op gepaste wijze kunnen assimileren met de plaatselijke bevolking. Aldus zullen botten & botinnen, alsook kakigroene of lichtblauwe overalls of salopetten voor de mannen & galoschen voor de vrouwen in combinatie met de mouwloze klassiek roodblauwe geruite nylon voorschot, die vooraan dichtknoopt toch wel niet overbodig zijn, noem 't maar een gepaste volkskledij. Dit alles zal er immers moeten voor zorgen dat de bezochte plaatselijke bevolking zich op zijn gemak voelt, want pas dan zullen wij toegang krijgen tot landelijke fenomenen & randfiguren zoals : ″Pierre de Zot van den Ouwe Molen″, ″Vettig Mathilleke van 't Oud Frituurke dat afbrandde in '68″, ″Polle van Mon van Zatte Mie″, ″Fons van Mariette & Hilaire de Zwette Slachter″, enzovoort-enzovoort.. Deze landelijke fenomenen moeten u als alombekende plattelandsjongen ~Yves~ niet toch niet echt onbekend zijn, zeker nu we weten, dat er al binnen de geitenhoedersfederatie, alsook bij de geitenkwekersfederatie de algemene tendens, alsook reeds de quasi unanieme goedkeuring bestaat om een totaal nieuwe geitensoort met Uw naam te sieren & te vereeuwigen, wat op zich gezegd toch wel een uiterst mooi gebaar is van hen. Dit àlles sinds U verre & diverse regionen bezocht waar nu nog als hobby geiten, schapen & konijnen konden worden gekweekt, maar die door het verkeerd inkleuren van de Gewestplanning binnenkort de omzetting van landbouwzone naar villawijk zullen kennen & dat daarmee aldus deze zinvolle Vlaemsche Bezigheid zal dreigen uit te sterven. Maar ook hier zien we een echte Win-Win-Situatie, zeker als U dit ten goede & positief weet om te zetten... zowel voor Uzelf als voor deze lokale bevolkingsgroepen, Uw toekomstige potentiële plaatselijke & lokale achterban voor de volgende aankomende verkiezingen... !! ...Maar we wijken af.

(zie vervolg...)

22-04-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze kandidatuurstelling... (vervolg)

(vervolg)

Zoals U wellicht weet draagt Vlaanderen ″Voetballen″ & ″de koers″, net zoals ook ″konijn met pruimen & Trappist″, alsook ″Vlaamse Stoverij met Blonde Leffe″ & ″Typische Belgische Frieten″ uit als zijn betere streekcultuur, het zit ons tenslotte net zoals de baksteen in de maag, met Ossewit diep in ons koekenbroden hart ingebakken. In het kader van onze Queeste ~inderdaad Yves, zowel Uw roeping als de mijne~ willen wij dit ook ten volle & op alle mogelijke manieren benutten. Wij dachten daarom onze Karavaan van Veldonderzoekers rijkelijk aan te vullen met onder andere... ″Onze eigenste voetbalploeg″, evenals ″Onze eigenste Wielerploeg″. Wij twijfelen intussen nog sterk over een eigen Fanfare & een leuk majorettenkorps, want we willen tenslotte géén enkele bevolkingsgroep daarbij voor 't hoofd stoten !! Zoals u waarschijnlijk weet zijn dit alle twee ~voetbal & de koers dus~ sporten die beiden als randfenomeen... inderdaad !! ...″werkverschaffing bieden″ !! Ik denk daarbij aan de vele parkingjongens die zullen noodzakelijk zijn voor op de bussen van toeristen te passen als die tijdens zo'n match op één of ander ver weiland worden geparkeerd, U weet niet elk gehucht heeft daarvoor grote & ruime parkeerplaatsen. Evenals de plaatselijke Hotdog & hamburger-verkopers, of de verstrekkers van noodzakelijke sanitaire faciliteiten. De souvenirverkopers van de plaatselijke ploeg &/of de plaatselijke kampioen. De plaatselijke biersteker... De coiffeurs & plaatselijke kledingzaken, want iedereen wilt er tenslotte goed uitzien op zo'n dagen... Kortom zéér belangrijke economische activiteiten die... inderdaad... ervoor zorgen dat de plaatselijke bevolking eindelijk eens zijn koopkracht door inkomsten ziet verhogen. In alle opzichten is dit alweer een overduidelijke Win-Win-Situatie, tot grote tevredenheid van inderdaad... IE-DER-EEN !! ..& Ik durf daarbij zelfs te denken aan het grote potentieel van super ~grote~ sponsors die zich hiertoe, hoe dan ook zullen aangetrokken voelen. ...& zoals U weet is ware sponsoring niet meer dan een goeie investering, lees : pas een échte belegging voor de toekomst !! Beseft U wel hoeveel Typische Vlaamse wegen er op dit ogenblik nog zijn zonder één km reclame & beseft U wel ten volle welk een verlies dit voor de schatkist is !?... Ik durf te stellen dat een mega-concern zoals Unilever, of dat voedselbedrijven zoals Hak, Bonduelle, Campina, Zwan, Unox, Coca-Cola & diens meer hier wel degelijk brood zullen in zien & dus ook zullen willen meerijden in het rijkelijk zog van onze Karavaan & niet alleen om kennis maken met een plaatselijke bevolking die zich anders in zijn duiven- of konijnenkot vanachter in den hof verstopt, maar vooral om zijn produkten in deze onderontwikkelde & economisch onontgonnen regionen van ons land aan te prijzen, méér nog he-le-maal GRATIS uit te delen !!... Het is alom bekend dat de sponsors die in zulke karavanen meerijden, niet alleen véél geld betalen om dit te MOGEN doen, maar meer nog zich qua geschenken geven op zulke momenten zéér altruistisch opstellen door het gratis uitdelen van allerlei onnuttige frutsels. Het is toch reeds geschiedkundig bewezen dat daar waar men vroeger glazen kralen & spiegeltjes uitdeelde aan een plaatselijke bevolking in ruil voor de gouden sieraden waarmee dat deze inboorlingen zich tooiden, dat dit ook lukte & geloof mij, dat lukt nog steeds. Daarom geeft men nu in Franse & andere plaatselijke koersen, ook drinkbussen, klakskes, vlaggen allerhande & andere gelijkaardige rommel weg. Maar het is geweten dat alle Franse koersen reeds op voorhand verkocht ~althans toch de reclamekaravaans~ zijn voor een appel & een ei, want Fransen leven liever als ″God in Frankrijk″ dan dat ze er voor willen werken & wie geeft ze daarin enig ongelijk... Ik stel dus voor van dat fenomeen ook meteen ten volle te benutten & dus contractueel strikt te laten bepalen wat men wél mag geven & wat niet !! Wij zien alsnog dus geen problemen in eten, zolang het maar deftig & eetbaar is, de modale Belg eet immers graag goed & zoals U weet is een goed gevulde Belg tenslotte "Een Tevreden Belg" !! Wij zien ook géén punt in zaken zoals ″nuttig huisgerief″... Nu we weten uit de Gazet De Morgen dat 1 op de Belgen toch wel wat problemen heeft met zijn wasmachines, mag dat er voor ons ook bij... Die 5 of 10 gratis uitgedeelde wasmachines per bezochte gemeente zal volgens onze Experten, al meer dan een goeie respons opleveren. Microwaves & Flatscreen-TV's daarentegen achten wij enkel toegelaten, mits deze aangeleverd worden in combinatie met een fiets & de noodzakelijke rollen die daarbij voor de nodige groene energie zullen zorgen, want we willen géén ruzie met de Groenen... Wij zagen dienaangaande al enkele zéér goeie reclamefilmpjes van €lectrabel of was 't van één van die andere kornuiten op TV, dus het bestaat !!... Wij opteren dus in deze voor het model dat Hector jaren geleden in de bakkerij van zijn Nonkel gebruikte, want dat had ook de meest uitgebreide mogelijkheden... we veronderstellen daarbij dat dit procédé nu toch zo stilaan op z'n punt zal staan. Verder zijn wij ook geen echte voorstander van papieren kadokes, zoals daar zijn : de reis- & de vakantie-cheque, de ″te-goed-bonnen″, de ″goed-voor-bonnen″ & verder van dergelijke rommel. De Modale Belg heeft het niet voor papier & is immers niet alleen een slechte lezer, eveneens een slechte & vooral een zeer veel klagende reiziger, we gaan dus dat probleem daarmee niet meteen opzoeken !! Maaltijdcheques daarentegen moet kunnen, dit gaat tenslotte om het verstrekken van een volwaardige maaltijd. In het Kader van ook de ″bestrijding van Honger″ lijkt me dit wel een 100% overigens zéér goeie treffer !! ...& Gratis leesbrilletjes daarentegen moeten volgens ons dan ook weer wel vrijelijk uitgedeeld worden, kwestie van de tegenwoordige fijne print van sommige handelsovereenkomsten duidelijk te kunnen lezen in de toekomst. De meeste bedrijven bezuinigen voor ons part te veel op drukkosten, anders zouden ze die zaken trouwen niet zo klein afdrukken. Zoals dus reeds gezegd dachten wij voor dit soort contracten in elkaar te bricoleren aan een echte specialist terzake... Wij hebben dacht ik in onze regering genoeg specialisten zitten die dat op papier wel waterdicht in elkaar krijgen gezet. U zou dit ten andere eens aan Uw goeie vriend Guy Verhofstadt kunnen vragen nu die toch geen Eerste Minister meer is & aldus heel veel vrije tijd over moet hebben, of die dat niet wilt doen. Gezien wat ie in z'n 3 regeringen voor elkaar heeft gekregen op papier lijkt ons dat overigens zo geen slecht idee !! Ten ander, als Experten inzake overleving kunnen & durven we stellen dat er genoeg waterdicht & vooral watervast papier bestaat. Enkele van onze ervaringsdeskundigen in ″The Field″ hebben daar afgelopen zomers & winters ook proefondervindelijk in dienst van de wetenschap & van de mensheid onder gekampeerd, zelfs onder geslapen bij grote regenbuien... & het bestaat !!

Ziet U het al voor zich Mijnheer De Eerste Minister, beste Regeringsleden, Meneer de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding ! ...Met onze grote wielerkaravaan voorop, zullen we ein-de-lijk eens gemeentes als Anzegem, Ichtegem, Grave, Zonnebeke, Raeren, Bitsingen, Kasteelbrakel, Ecaussinnes, Anderlue, Morlanwelz, evenals zovele anderen eindelijk betrekken in de grote wielersport, kortom betrekken in het ware leven !!... Welke Burgervader droomt er niet al jarenlang van om ″zijn″ Gemeente geen deel uit te laten maken van een Grote Koerswedstrijd ?!... Alleen al omwille van dit heugelijke feit, zullen wij... U & Uw ploeg dus Mijnheer De Eerste Minister in een ware triomftocht ontvangen worden !! Weggedeemsterde fanfares zullen opnieuw hun koper vlijtig poetsen, maar ook uniformen & rode lopers zullen daarbij vanonder het stof worden gehaald... Daarbij zullen ook plaatselijke rondgangen & ″Oude Gebruiken″ onmiddellijk terug in ere worden hersteld. Ik denk daarbij zo bvb aan het ″eierwerpen in Kruishoutem″, het ″Mesthoopworstelen″ van Bavikhoven, dat sedert het Mestdecreet in onbruik is geraakt uit schrik voor de vele boetes van niet aangegeven & verscholen mesthopen. Allemaal niet zo onbelangrijk, er zal dus binnen de korste keren 'n echte Gemeentelijk Specialiteit bestaan, zoals ″varkenshart gevuld met peperkoek″ uit Grez-Doiceau, evenals een plaatselijk biertje of wijntje worden gebrouwen, zoals de nieuwe ″Destelbergse Geuze″... kortom, de ″Waere Vlaamsche Traditionele Cultuur″ zal terug in al Zijn Waarden, Zijn Eer & vooral in al Zijn Glorie worden hersteld. Om niet te vergeten dat alle dorpels & plankieren eindelijk eens grondig zullen worden geschuurd met bruin zeep of met javel zoals het overigens hoort & niet vlug-vlug afgegoten met een emmerke water zoals nu maar al te vaak gebeurt ...& dat zal allemaal geschieden, om toch maar een zeer goede indruk te maken. Wij willen daarbij onze talloze groendiensten niet vergeten, die nu eindelijk eens al hun schoonste blommen zullen kunnen laten zien & die er onverwijld werk zullen maken van fris gemaaide & propere speelweiden zonder hondenstront. Het behoeft verder toch geen uitgebreid tekeningetje beste Yves... zoals iemand die naar pieren schoddert met de riek in een gazon om daarmee te gaan vissen, zo zal van heinde & verre van ons schodderen er een massa volk komen aanzetten om te zien naar dit puike volksfestijn. Hierbij moedigen wij zaken aan, zoals het gratis verschaffen van ″pensen met compot″, ″friet met stoverij″, ″konijn met pruimen″, ″mosselen natuur″, ″paling in 't groen″, ″wafels″ & dergelijke meer... Allemaal uiteraard rijkelijk overgoten door ne Stella... Je bent tenslotte maar thuis, daar waar jouw Stella staat. Een fris verkoelende Maes voorzien we voor het hete dansgedeelte & Jupiler uiteraard voor tijdens de voetbal... Ook zien we een aandeel in sponsoring van onze andere grote wereldwijde bekende biermerken. Laat Heineken & Duff daar maar eens bij verbleken !! Wanneer onze karavaan dus tenslotte op het Gemeenteplein toekomt, als 't al niet de plaatselijke Grote Markt is waar hij zal neerstrijken, zal dus duidelijk niet alleen onze aanwezigheid opgemerkt worden... Dit Socio-Culturele project zal onmiddellijk alle aandacht krijgen die het verdient. Om deze massa in goede banen te leiden, denken we aan de Kakkewieten & het Peulengaleis of zelfs aan Rob van Oudenhoven, zegt U zelf, wat die man met z'n XIII-werken heeft klaargespeeld, daar kan onze vorige regering aan tippen voor de nog steeds niet opgeloste communautaire kwesties... 's Avonds zullen wij ~uiteraard onder luidkeelse aanmoedigingen van ons gans Team Medewerkers, wij doen immers aan Teambuilding~ de jongens van onze voetbalploeg laten sjotten tegen de plaatselijke of landelijke voetbalploeg & uiteraard om de plaatselijke vrede te vrijwaren, alsook om een echte feestroes te garanderen, zullen wij dit soort wedstrijden ook wel steeds op de een of andere manier verliezen... Dienaangaande kunt U ons misschien de voetbalploeg van ″De Kampioenen″ bezorgen, met hun intussen 20-jarige bekendheid, lijkt ons dat overigens ook nog een goede Promotie voor hun film die er aankomt in 2009. U ziet het, ook hier zullen we voor IE-DER-EEN er een ontegensprekelijke Win-Win-Situatie kunnen van maken !! Na deze & gene, de andere plaatselijke Culturele activiteiten, waarbij ik denk aan een vrij podium voor de jongeren, in nauwe samenwerking uiteraard met het programma ″Idool 2008" of "Artiest 2009″, een plaatselijke Miss-wedstrijd voor 'n plaatselijke ″Miss Platte Kaas″, of de ″Miss Confituur″. Verder ook aan culturele evenementen die dan uiteraard de waarden van het Belgische Volk zullen weerspiegelen, zoals een overzichtstentoonstelling van ″100 jaar sigarenbandjes″, ″Postzegels uit Afrika″ georganiseerd door Oud Witte Paters, de ″Berenbeurs″ ingericht door de kantklos-club & de naaigilde... ″Vogelaars in de Kempen″ met een vogelbeurs van onze vogel-vrienden, enzovoort-enzovoort... Uiteraard zal dit festiviteiten-evenement aangevuld worden met proevers-standjes van ″Le Vrai Saucisson Ardennais″, ″La Vache Qui Rit″, ″Oud Brugge″-kaas & dergelijke meer... Bij dit alles zal er uiteraard rijkelijk bier & andere dranken zoals Coca Cola of Pepsi worden geschonken & in de late avonduren gebeurt dit in de door ons neer gepootte authentieke Vlaamse nostalgische spiegeltenten waar aldus ″hét volk″ & zijn Regering ~de Uwe dan wel te verstaan~ samen met de hordes van dui-zen-den toegestroomde ~overigens toch wel~ rijke toeristen eindelijk kan verbroederen & daarbij zal kunnen dansen tot in de vroege ochtenduren. Onze diensten zullen zich daarbij uiteraard anoniem onder de massa begeven om aldus in alle stilte & alle onopvallendheid het nodige veldonderzoek te doen naar ware & valse armlastigen, want ook die zullen zich ook van heinde & verre komen aanbieden, aangezien het gaat om gratis eten. De eersten zullen wij als Experten vooralsnog onmiddellijk herkennen & als tijdelijke Gulp, rigoureus van een rolletje eet- & drinkbonnetjes voorzien waarmee ze zich aan andere standjes verder mee zullen kunnen bevoorraden, anderen zullen wij noteren als ″verder te onderzoeken″... Wij zullen daarbij het niet nalaten om te kijken naar het gebruikte vervoermiddel waarvan men zich bedient om zich naar deze festiviteiten te begeven... Gebruikers van roestige, duidelijk overjarige fietsen zullen evenwel onze bijzondere aandacht genieten, Mercedes- & porsche-gebruikers zullen wij evenwel ook noteren voor onze vrienden van de Belastingen. Alle Steden, Gemeentes & Dorpen die wij aandoen zullen deze feestelijkheden ook minstens één week dienen verder te zetten, kwestie van de plaatselijke middenstand even een economische boost te geven. Souvenir-standjes & typische Vlaemsche Attracties zoals ″De Lutte Met Den beer″, evenals toeristische activiteiten zien wij dan weer graag vrijgesteld van Taks & BTW, een kwestie van de ″Typische Vlaemsche Cultuur″ toch enigszins te steunen & vooral wat aan te zwengelen. Bij festiviteiten die langer als een maand duren, vinden wij ook dat dit dient gesubsidieerd te worden als ″Cultureel Evenement″...

Laat mij ~mij tussen neus & lippen~ zeggen beste Yves, dat U beter zaken zoals de begrotingskwestie overlaat aan een boekhouder die weet hoe & wanneer ie dubbel moet boeken & vooral weet wanneer dat duidelijk NIET moet doen... Zoals reeds gezegd, wij boeken dit soort kosten vooraf ″enkel″, maar voor alle duidelijkheid toch dubbel berekend... Bij onze ″kostenraming″ kiezen wij rigoureus voor het ″duurste van het beste″, nadien nemen we echter ″het beste van het goedkoopste″, dan weliswaar genomen als ″een beslissing in een helder moment″... U begrijpt waarschijnlijk dat wij nadien dan nog met een mooie som aan werkingsgelden overblijven in onze kas... Wij sluiten ten andere onze boekjaren steeds positief af, wat U in Uw geval ook beter zou beginnen te doen... U begrijpt hopelijk dat dit alleen maar een Win-Win-Situatie kan opleveren in ons geval, een Win-Win-Situatie die U & Uw huidige Regering overigens alleen maar mede ten goede zal komen. Wij ~ik & m'n puike Associés~ zien U echter eerder tot Uw volle recht komen bij de Opening van 't Volksfeest dat voor, tijdens of na de bijhorende Culturele Activiteiten zal plaatsvinden. ...& Natuurlijk bij de opening van het nieuwe Geitenparkje, dat naar aanleiding van Uw komst wel degelijk zal aangelegd worden. Zegt U nu eens zelf... welke Gemeente in Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, het Brussels Gewest, zelfs Wallonië & onze Duitse Oostkantons, zal afzien van de idee een authentieke "Lete-è-è-è-è-rrrm" in zijn Nieuwe Geitenpark te zien grazen & zij die zulk een geitenpark nog niet bezitten, zullen daar zeker maar al te graag werk van maken. Van Luxemburg tot aan de Noordzee zullen er binnen de korste keren plaatselijke variantes gekweekt worden... Ik zie het al uitgeschreven staan (sic) ″De 'Gullegemse Leterme' die door een duidelijk waarneembaar verschil in z'n vacht afsteekt tegen de Nossegemse, De Zandhoofse & de Lierse Variant″. Naast de onze welbekende Azaleas zal Kris Peeters nu ook niets anders kunnen, dan daar ook meteen het nationaal economisch belang van te moeten inzien & van ook hier een volwaardig Universitair Genetisch Project hiervoor in het leven te roepen...& ook dit is weer werkverschaffing Mijnheer De Eerste Minister !! Wij denken in het kader van onze Festiviteiten ook even verder aan de daarbij toch wel vele tijdelijke functies die u dienaangaande tijdelijk niet alleen zult kunnen, maar terdege zult moeten waarnemen... Ziet U het al voor zich wanneer U dat aan Uw C.V. zult kunnen toevoegen... gaande van Ere-schepen, Ere-Burgemeester, Ere-Burgervader, Ere-Voorzitter, Feest- & Nachtburgemeester & allemaal diens meer... meestal ook functies waar al dan niet kleine ~overigens voor de belasting~ te verwaarlozen zitpenningen aan verbonden zullen zijn... allemaal ook functies waar u geen enkele daadwerkelijke beslissing zult moeten nemen, laat staan enige daadwerkelijke verantwoordelijkheid voor zult moeten opnemen... Alweer een volkomen Win-Win-Situatie mijn Beste Vriend !!

Niet onbelangrijk is het volgende aspect... Mijn persoonlijke Coach voor Media, Marketing & Merchandising voorziet nu reeds een overduidelijke interesse van ABC, NBC, BBC 1 & BBC-world, TV-Tokio, TV-Moskou, TV6, NOS, WDR, ZDF, ARTE, TELE 1 t.e.m. 3, RAI, TRT, van RTL1 tot & Met RTL4 enzovoort-enzovoort voor dit fenomeen. Denkt u eens aan alle mogelijke TV-rechten die dit ja-ren-lang zal opleveren & waarvan een niet onaanzienlijk deel toch wel naar de belastingen, zijnde de schatkist zal afvloeien & dat dank zij U !!... Mocht de VRT , Canvas & de VTM daarbij ook nog eens de nodige belangstelling & inzet kunnen opbrengen, kan dit ~& dat hoeft geen groot betoog~ alleen maar een nog groter succes opleveren voor programma's als : ″Vlaanderen Vakantieland″ , ″Vlaanderen anders Bekeken″, "Vlaanderen Binnenste Buiten", ″De achterkant van België″ & diens meer... Waar België nu slechts ten dele is is ontgonnen als toeristisch gebied, zal nu de 32.545km² ten volle hiervoor benut kunnen worden... 32.545km² als een ″Authentiek & Levend Kunstwerk″, een volwaardig "Cultureel Attractiepark" met vooral een hoge Culturele Waarde !!... Géén Bokrijk meer, maar ″België″ !! ...& hoe ?! Gewoon op zijn best... Elke Belg vanaf nu beroemd & Bekend, elke Belg een Acteur !! ″Familie″, ″Thuis″, ″Wittekerke″, het verbleekt of beter nog, het zàl allemaal wegdeemsteren met België als "Internationaal Cultureel Evenement", een Mega-Soap die 365 dagen op 365 per jaar zal duren & bovenal zal renderen !! De werkelijkheid overtreft nog altijd elke fantasie !! De verwachtingen alle stoutste Dromen !! De Efteling, Plopsaland, Disneyland Parijs... ze zullen hierbij allemaal stuk voor stuk verbleken, vooral na een Nachtje doorbrengen... Of het nu op de beruchte duivenzolder is van Alois Verbiest waar men ″als typische duivenmelker″, ″wacht op 't breken van de eieren″, of ″op het vallen van de duiven″ slaapt... waar men kan logeren tussen de prijsbeesten, want Alois Verbiest is wel dé grootste duivenmarchand van België die uitvoert tot in Japan of Saoedi Arabië... dan wel in de beruchte ijzeren bed uit 1858 van mémé zaliger in de ″Chambre Pour Voyageurs″ van Familie De Gryse in Langemark-Poelkapellen, het zullen allemaal Authentieke éénmalige & niet te overtreffen ware Culturele Ervaringen zijn, die vooral zullen smaken naar méér !! Weliswaar quasi onbetaalbaar voor de modale Belg, maar ik ben er zeker van dat die daar niet echt zal van wakker liggen. Alois slaapt bij mijn weten liever bij zijn Yvonne in het echtelijke bed, dan wel op z'n duivenzolder, laat staan in ″Chambre Pour Voyageurs″ in Langemark-Poelkapellen.

Het behoeft géén tekeningetje beste Yves, dat er met het wegvallen van de beruchte & vooral te duchten Belgische grensposten door dat Europese gedoe, een puikje aan degelijk personeel is verloren gegaan... om nog te zwijgen over het verlies van inkomsten uit boetes omdat men weer eens iets had ingevoerd zonder ″aan te geven″... er was zonder meer ook plots de teloorgang van de vele schone gebouwen, een zwerk staatseigendommen die plots van de een op de andere dag niks meer waard waren... Kijk maar naar onze voormalige Minister Reynders die onlangs nog in het kader van de Belgische schuld te herschikken nogmaals tevergeefs geprobeerd heeft om die te koop aan te bieden, zonder één succes, want hij moest er geld bovenop bij geven.... Zeg nu zelf, wie wil er nu op de grens gaan wonen... zeg nu zelf, zoals bekend is dat altijd tweemaal belastingen betalen, iets waar wij geen enkele Belg ~bereidwillig als ie is~ toe in staat achten !! Dit alles kan dus nu wel meteen à la minute in al zijn eer & glorie hersteld worden, zelfs met een kleurig likje verf worden opgefleurd & dienst doen als... inderdaad !! U raad het meteen... Een ingang van het 32.545km² grote ″Cultureel Domein België″ !! Daar waar ski-gebieden een ski-pas verkopen voor de gele, de rode & de zwarte pistes, daar kan België meteen een lesje van leren !! Ook U kan dit principe met dit gaan toepassen... De klassieke doorreis-pas, waarbij men de verplichtte aangegeven routes dient te volgen, zich enkel uit z'n wagen mag begeven op de aangeduide plaatsen voor pis- eet- & drank-pauzes, uiteraard allemaal aan redelijke & democratische prijzen aangeboden. Verder de ééndag-pas, een week-kaart, een maandabonnement 1ste klas dan wel 2de klas dat desgevallend kan verlengd worden ...& uiteraard de jaar-pas, het jaar-abbo zoals ze nu zeggen ...& zelfs in dit laatste kunt U degradaties aanbrengen gaande van de gewone jaar-pas tot de V.I.P.-jaar-pas, die dan weer tal van andere voordelen biedt... Verder kunt U per gebied te werk gaan, te vergelijken met de zones van onze vrienden van ″De Lijn″, de stads-zones & de gemeentelijke zones zijn 't goedkoopst & hoe meer men de achterliggende gebieden wilt betreden... uiteraard ook ″hoe duurder″. Exclusiviteit dient betaalt te worden, de oude tijden van het apen-gapen voor niks is daarmee ook voorgoed voorbij ! U beseft toch de potentiële kracht van België, het kloppende hart van Europa op dit gebied, hoop ik ?!! Zoals U weet zijn wij een internationaal kruispunt op elk gebied... zowel qua politiek als qua handel, laat staan qua reizen... Door La Belgique tot ″Attraction Vivante de L'Europe du 21 siècle″ te maken... genereren wij... INKOMSTEN... beste Yves !! Harde €uro's & daaraan verbonden, ook een hele zwik werkverschaffing !! Vergeet toch dat autowegenvignet Yves... onze wegen zijn authentiek & vooral typisch Belgisch... in niets te vergelijken met de Nederlandse, de Franse, laat staan de Duitse !! Maak ook hier een duidelijk statement & er meteen een Win-Win-Situatie van door België te verheffen tot ″Erkend Europees Cultuurpatrimonium″, U zal er op de koop toe nog voor gesubsidieerd worden ook, allemaal uit die grote Europese Roompot... Zoals U weet zijn onze snelwegen momenteel al een attractie op zich... net zoals tal van onze secundaire & onze landelijke wegen... Géén enkele Europeaan van de hierboven vernoemde landen die nu weer eens niet diep zucht als ie weer eens met z'n wagen dit land moet passeren... Zet het nadeel daarom ook NU om in Uw direct voordeel !! Hoe gedragen mensen – TOURISTEN in dit geval zich bij het gebruik maken van een plaatselijke attractie, dan neemt men daar telkens ook alle ongemakken vandien bij... Zegt U nu zelf Yves... wanneer U bij een familievakantie in Frankrijk weet ik veel welke Grot bezoekt uit een prehistorisch tijdperk & U daarbij Uw nieuw aangekochte zomerschoenen verknoeit omdat U door 2 miljoen jaar oud slijk moet baggeren, maakt u daar geen enkel punt van & wel omdat het eigen is aan de door U bezochte attractie !! Het is U toch welbekend... de plaatjes met de vermelding ″De directie acht zich niet verantwoordelijk voor ongevallen &/of voor beschadigingen bij het gebruik van deze of gene attractie″...!! Als Eerste Minister van een land zoals België kunt U daar niet onderuit beste Yves... Mààààrrrrr, als Manager van een waarlijk ″Levend Museum″, met daarbij horende evenementen & een hoogstaand ″Cultureel Pretpark″ kunt u dat wel !! Niemand zal nog enig probleem maken van de slechte wegen, omdat dit nu éénmaal bij de Museale aspecten van het ″Kunstwerk België″ hoort... Niemand maakt er een punt van een modderig binnenerf van een vierkantshoeve in Bokrijk te bezoeken, maar de toerist die over een opgebroken ″grote Markt″ van één of andere stad in een huidig België moet baggeren, die maakt dus inderdaad & met alle recht van z'n kloten... Snapt u de nuance Mijnheer de Eerste Minister ?!... Zoals Dé Quaremont in al die voorbije jaren een attractie geworden is, zo zal dat ook met de Brusselse ring & de Viaduct van Vilvoorde, evenals met de E313 Antwerpen-Luik gebeuren... doch enkel wanneer U dit in functie van ″Cultuur-historische Site″ & ″Attractiepark″ bekijkt... Op termijn kunt u daar zelfs prijzen aan verbinden... U trotseert de E313 van Antwerpen tot in Luik zonder verlies van schokdempers &/of uitlaat... U geeft de mensen een erkennings- of een ereteken, eventueel zelfs een volwaardige ″Prijs Van Verdienste″. Erkende Mensen & beloonde mensen, zijn dankbare Mensen Mijnheer De Eerste Minister, dat soort mensen hoort U toch ook nooit klagen... Vandaar ook mijn hoge Consultancy-loon... U moet dit echt beschouwen als de prijs die U betaalt omwille van mijn ervaring & mijn positieve kijk op dit soort zaken...

Maar, zoals U ziet zijn we nogal snel vergleden naar de randfenomenen die er door onze benaderingswijze van het ″Probleem België″ zijn ontstaan, maar besef... uit het niets van de chaos wordt in onze handen wel degelijk ″iets″ gecreëerd... Wij zijn dus zo vrij op dat toch wel goede spoor terug te keren & dienaangaande onze uiteenzetting daartoe verder aan U te verduidelijken... Het moet U intussen waarschijnlijk overduidelijk zijn dat onze Expertise & Consultancy-capaciteiten niet zomaar te onderschatten zijn, zij zijn zelfs met géén van de U welbekende te vergelijken !! Laat ik hierbij U het andere voorbeeld geven van : Het reeds 75 jaar bestaande kruideniertje ″Suske Wiet″ in Vleteren, dat tot voor ons bezoek aan Vleteren gemiddeld slechts 1,7 gemiddelde klant per dag zal gekend hebben. Deze familiale kleinhandel zal na ons doorreizen & verblijf in Vleteren open gebloeid zijn tot een florisante zaak waar honderden buitenlandse toeristen zullen aanschuiven in rijen van 2 dik voor Suke Wiet zijn alom gekende ″Grùùn Heps″...Evenals voor de ″verse″ kousen, die naast de ″blauw belegen″ Jonge Hollandse kaas kan gekocht worden... Geen mens die het kocht in Vleteren, nu echter wel door de Japanse, de Amerikaanse, de Koreaanse & de Britse Toerist. Het hoeft dus geen betoog dat elk echelon van onze bevolking hier zijn vruchten mede zal van plukken. De ″Foto's voor Touristen″ zullen niet zoals nu alleen in Brugge, Brussel & Antwerpen welig tieren, maar zo ook bij ″Mie Patat″ in Scheldewindeke die gewillig ~uiteraard voor een kleine financiële vergoeding~ poseert in haar authentieke plaatselijke & traditionele klederdracht, de blauwrood geruite vooraan dicht geknoopte nylon voorschot zonder mouwen over de vleeskleurig gaine samen met de purper gebloemde rubberen galoschen. Haar verschijning & présence zullen in het België als ″Cultureel Domein België″ van haar, net zo goed een duur betaalt toeristisch monument maken als de Zimmertoren in Lier !! Wees er U dus nu & de komende tijd van bewust, dat onze onderzoekskaravaan die België overal ter Stad & ten velde zal doorkruisen, ook op elke plaats, hoe godvergeten zij nu ook is, zijn positieve invloeden zal achterlaten !! Wij zien hier dus waarlijk een zuivere Win-Win-Situatie liggen die U echt niet over het hoofd moogt zien. Denkt U daarbij eens aan de lokale tewerkstelling, de middenstand, al die openbare diensten die nu stagneren & vast roesten, die zullen wèl MOETEN ~nillens willens~ groeien !! Elke gemeente zijn Toeristische Dienst met begeleide stads- of dorpswandelingen. Kijkt U maar naar de Groenen beste Yves toen ze elk onkruidveldje tot een te beschermen & aldus te subsidiëren groengebied lieten uitroepen !! Nu worden daar duur betaalde ″natuurwandelingen″ gegeven met ″boomknuffeltherapiën″, ″Collectieve ochtendlijk pisdrinksessies gevolgd door een uiteraard op blote voeten gedane dauwwandeling door een levend groen netel- of distelveld″ ...allemaal opdat mensen terug zouden voeling krijgen met de natuur... & geloof me voor de schamele prijs van 150€ per persoon waarbij U als extra 2 bomen mag knuffelen & thee mag drinken van de nog zelf dan vergaarde pisseblom... Lukt het deze groene jongens vrij aardig ! Ik kan het U bij deze zeggen, U krijgt deze voeling gegarandeerd !! Dit is reeds ten andere Wetenschappelijk bewezen.

In het verlengde hiervan willen we met U ook wel hebben over de andere onmiskenbare ″revenues″ & quasi totaal ander toch wel belangrijke Culturele aspecten, vooral de aspecten van Merchandising dan & alsook de vooral Financiële inkomsten die onze Consultancy & Expertise U & Uw regering zou kunnen opleveren... Er zijn in dit kleine land in het hart van Europa zo'n zowat 589 erkende Gemeentes & Steden die tot op heden niet allemaal hun graantje hebben kunnen meepikken van de Europese koek. Met Onze Queste, zoals u kunt lezen ~een overigens volwaardig innovatief project~ zullen elk van deze 589 Steden of Gemeentes dat ook concreet kunnen doen. Ik denk daarbij aan Gemeentes zoals het eerder voornoemde Vleteren... of Zuienkerke die nog niet eens op het internet zijn terug te vinden, omdat het daar geeneens z'n eigen internet-adres heeft... & dat in 2008 ?! Al deze 589 Steden & Gemeentes zullen hun inkomens zien verdubbelen, als ze het niet zullen zien vertienvoudigen !! Het Tourisme zal even spectaculair stijgen, met een minimum van op z'n minst 500% à 1000%. Denkt U daarbij maar gerust aan de sterke ¥en die we gerust als tweede munteenheid mogen beginnen accepteren. Denkt U verder maar aan de vele royale Sabam-inkomsten als al onze Gemeentelijke & Stedelijke Volksliederen wereldwijd op CD zullen worden beluisterd... De souvenirindustrie zal een ongekende boost kennen Mijnheer De Eerste Minister, daar kunt U nu reeds van op aan !! Net zoals de Horeca & de voedingsindustrie florissant zal oplev(er)en met de veelheid van Gemeentelijke Specialiteiten... ″Varkenshersenen Mathilde″ uit Bastenaken bvb voortaan ook gecommercialiseerd voor export naar de rest van de wereld... Daar waar men nu of per fax, of per telefoon, zijn bakske Westvleteren moet reserveren bij de Paters Trappisten aldaar & hiervoor nog eens een lange wachttijd ter plaatse moet incalculeren voor men die in ontvangst kan nemen... zo zal men voortaan ook hetzelfde dienen te doen voor het nieuwe Gemeentelijke biertje van Tintigny dat daar binnenkort zal gebrouwen worden & dat dus ook zeer snel een zeldzaamheid zal zijn !! Zoals wij daarnet spraken van onze terug in voege gestelde voormalige Douanierskantoren die terug in ere gesteld gaan worden, gerecycleerd als Entrees voor dit grote Vakantiedomein, ook daar zullen binnen de kortste keren souvenir- & andere shops aan verbonden worden, regelrechte shop- & Winkelparadijzen, met een keure aan stallekes allemaal op franchise... Het zou ten andere goed zijn om daar ook ineens ″Tax-Free Zones″ van te maken voor diegenen die het ″Cultureel Domein België″ slechts wensen door te reizen. Op de eerder vermelde stopplaatsen die ik hier dienaangaande vernoemde zou een kantoor met alsnog te verkrijgen ééndag- & andere pasjes toch ook aanwezig moeten zijn, want er zullen genoeg toeristen zijn die onderweg toch nog van gedachte zullen veranderen, ook op deze algehele Win-Win-Situatie dient U nu reeds van bij de aanvang in te spelen...

Tot slot willen wij het bij deze wij ook hebben over de vele andere mogelijkheden van Onze Karavaan... Zo bijvoorbeeld ″De pensioenbus″... met als credo : ″Als U niet tot in Brussel geraakt, dan komt Brussel wel tot bij U !!″... U zult onmiddellijk merken dat er naar aanleiding van ons bezoek aan hun gehucht, hun gemeente, hun dorp of hun stad... er heel wat mensen zullen zijn, die wegens hun commercieel inzicht & de bereidheid om op zulks een fenomeen in te spelen, dat die zullen ″binnen zijn″ voor de rest van hun dagen & daarmee dus ook meteen met pensioen zullen willen gaan om nu maar eens te kunnen rentenieren... Maar, twee vliegen in één klap... zo kunnen Uw medewerkers meteen ook de misbruiken vaststellen van mensen die nù heden ten dage zogezegd met een pensioen van zegge & schrijven driehonderd (300€) €uro kunnen leven... U zult meteen zien hoe de vork aan de steel zit, waar mensen toch stiekem koeien, varkens, schapen, kippen & konijnen kweken, om deze daarna in 't zwart te slachten voor eigen & andere familiale consumptie. De ontelbare vele verborgen groenselhofkes die toch wel voor niet onaanzienlijke zwarte inkomsten zorgen zullen ook meteen door Uw diensten kunnen worden gecatalogiseerd & aangepakt. Gedaan met Pépé François die de uitgestrekte familie Janssens van zijn patatten voorziet & daarmee zijn pensioen van 365,75€ aanvet. Verder denken wij uiteraard ook aan de diensten zoals De Belastingen : ″Taxes on Wheels″, die meteen inkomsten zullen kunnen regenereren uit het vele standengeld dat daar toch wel ter plaatse voor het rapen zal liggen. Verder meteen ook zicht zullen hebben over de werkelijke inkomsten van sommige van onze Middenstanders & alzo ook meteen het vet van de soep zullen kunnen scheppen, voor dit door boekhoudkundige truukjes terug gebracht wordt tot nul. Deze sector kampt zoals u weet met tijd- & manschappentekort, wel door ons initiatief zal deze zorg vanaf nu ook voor eeuwig & altijd voorbij zijn. Zeker nu deze amb(e)t(ant)enaren direct met de bus op hun werk zijn, zal dit per ambtenaar toch zo'n twee uur per dag opleveren & dan heb ik 't nog niet over de dienstreizen & de kosten die hiermee zullen gereduceerd worden tot een minimum. Een voorbeeld... Belastingen innen kan nu terug op de klassiek beproefde ouderwetse manier gebeuren, dit wil zeggen de plaatselijke controle zal terug daadwerkelijk & vooral concreet zijn, door dat de incasserende ambtenaar ter plekke kan & zàl afstappen. Overtredingen zullen dus ook meteen kunnen vastgesteld & geverbaliseerd worden & ook meteen worden geïnd... U betwijfelt dit toch hopelijk niet ?! Door deze directe controle ter plaats zal snel genoeg blijken dat het tuinchaletje dat achter in de hof staat bij menige Belg, dus degelijk niet zijn zo gezegde kantoor is van waaruit hij zijn commercieel bijberoep behartigd, maar wel degelijk het kot waar zijn in 't zwart betaalde zomerterras weggestopt staat. ..sterker nog durven wij te beweren dat als wij zien dat er geen kabel in de grond steekt om direct te innen met de bankpass &/of dé proton-Kaart, wij er zullen op toezien dat er uit onze werfreserves werkvolk dienaangaande kan gesommeerd & opgevorderd worden om ″te werken″ i.p.v. van op hun luie krent te liggen profiteren van de royale uitkeringen die er tot nu toe worden voor uitgekeerd & aldus zal er op deze wijze op een vrij tot zéér korte tijd toch deze broodnodige kabel gelegd worden. Wij denken daarbij ook in samenwerking met Justitie aan een Win-Win-Situatie, zoals aan de vele taakstraffen die op deze wijze toch nog een zeer nuttige & vooral voor de staat zeer rendabele arbeid kan zijn... Net zoals Uw moeder, heeft mijn moeder ook ooit gezegd... ″Van hard te werken is nog niemand dood gegaan!″ ...Tenzij onze Nonkel Achiel die zich letterlijk doodgewerkt heeft & onder zijn afbraakwoning er in is gebleven, toen ie aan de gas werkte omdat ie geen deftige loodgieter kon betalen, maar dit terzijde...

Zoals U wellicht uit ons innoverende weldoordachte plan kunt opmaken denken wij enkel & alleen in volkomen Win-Win-Situaties & die zijn er, als U maar de bereidheid & welwillendheid heeft van deze maar te WILLEN zien & deze ook te onderkennen !! Dienaangaande kijken wij alvast uit naar een verhelderd gesprek hierover & een persoonlijk onderhoud met U, ook in het bijzonder voor de ″Personal Coaching″ die U in Uw nieuwe functie als Eerste Minister van deze Parel in het hart van Europa toch wel overduidelijk kunt gebruiken !! Verder worden wij natuurlijk graag op de hoogte gehouden van de vele vacatures, die door Uw nieuwe beleid nu ook wel zullen ontstaan, want ook daar hebben wij in onze databanken & persoonlijke telefoonregisters de gepaste & geknipte personen voor & ook in deze willen wij U zeer graag helpen.

Hierbij verhopend op een positief advies inzake onze sollicitatie...

Met onze bijzondere vriendelijke groeten,


Tuur Cein & Associés

Specialist Armlastigheid

Erkennings-Nr. 99.999


contact : tuur.cein@gmail.com

website : http://tuur.cein.googlepages.com/


Download van deze tekst in printable pdf-formaat : http://tuur.cein.googlepages.com/Your_idiosyncratic_Consultancy-1.pdf

...

22-04-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
21-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Master of Universe wipt Kitokojungle
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Beste lezertjes,

één of ander onguur individu heeft het nodig gevonden om ons zaterdag van het internet te halen en ons bescheiden blogje weg te schamoteren. De volledige staf is onmiddellijk in crisisberaad bijeen gekomen en heeft de nodige noodmaatregelen genomen. Iedereen benieuwd ? Wel we zullen zeker de in intellectuele correspondentie tussen onze staf en één of meerdere "webmaster" die deze titel blijkbaar verwart met "master of the universe" spoedig publiceren tot vermaak en lering van ons geacht publiek. Intussen zijn we weer leesbaar aanwezig zoals jullie kunnen merken. De voornaamste hiervan is dat het management besloten had tot het bidden van een noveen aan de heilige Antonius, patroon van de verloren voorwerpen. Een andere rationele uitleg hebben we hier immers niet voor. Om zulke "incidentjes" in de toekomst te vermijden zullen we een kloontje van dit blogje creëren ergens in een virtueel buitenlands ballingsoord. Je leest er spoedig meer over! In elk geval heeft het onze populariteitscijfers geen kwaad gedaan. Ondanks twee dagen offline stijgen we naar 5 in de rabgschikking. Méér van dit ongein en we worden nog beroemd. We zijn de "master of universe" dus zeer dankbaar en zullen hem tippen voor de titel van webidioot van het het jaar met als eerste prijs een reis naar Tibet. Kan hij daar bij de chinezen wat stielkennis opdoen ! Intussen laten we jullie een ouwe spotprent herontdekken uit het Amsterdams verzetsmuseum die blijkbaar terug aan actualiteitswaarde wint.

21-04-2008 om 08:57 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
17-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.“Miseriejournalistiek doet “Dag Allemaal” sidderen!”
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Tot onze immense tevredenheid stellen wij vast dat onze oorlogscorrespondent vanuit de voedselbank er in slaagt jullie aandacht te trekken. Ondanks onze belofte om een paar dagen een heilig stilzwijgen te bewaren zullen we toch maar doen wat we niet laten kunnen dus commentaar geven. Onze leesstatistieken stijgen spectaculair evenals onze rangschikking in de toplijst van de politieke blogs. Op een paar dagen van 16 naar 7. Tom Boonen achterna, zouden we zo zeggen om de talrijke Vlaamse wielerfans als nieuwe doelgroep aan te boren. Jullie merken dat we de know-how van de vormingscursussen voor SP-A-militanten nog volop in de praktijk omzetten. Je moest mij hier zien zitten voor mijn PC in mijn “marcelleke” of “onderlijveke” van 300€/stuk gekocht ergens in de Antwàààrpse Wilde Zeebuurt echt proletarisch !

Ter herinnering en ter herhaling : gelieve onze spijtoptant niet te voederen voor zijn literaire bijdrage aan uw Hugo Claus-hulde. Dit om zijn huidige levensechte miseriekopje en lijfje niet onnodig om te turnen in een arty bohèmienchiqué. Na het desgewenste optreden kan u hem rustig biodieetvoeding geven van bij de "Foodmaker" of uw "Exkishop" in de buurt. De eventuele mandjes met streekgerechten hebben we gisteren reeds inhoudelijk nader omschreven. De Champagnestreek en Périgord werden gisteren niet vernoemd, maar behoren natuurlijk tot de mogelijke keuzes indien de volumes volgens de Bourgondische normen worden berekend.

Wij danken jullie bij voorbaat voor het welwillend gebaar van mededogen !

 

17-04-2008 om 23:27 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
16-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Veel leesgenot met onze schijtoptant !
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Zoals jullie merken hebben we woord gehouden. We laten jullie nu een tweetal dagen grasduinen in de vrolijke links die we aangebracht hebben om het jullie niet te lastig te maken. Voor de culturele verenigingen die een speciaal afscheidsfeest ter ere van Hugo Claus wensen te houden (het 326ste in 3 weken) en dit willen opluisteren met onze literaire schijtoptant : gelieve rechtstreeks  het desbetreffende g-mailadres te contacteren en de desbetreffende  voorwaarden aan te vragen. Voedselpaketten worden niet aanvaard, tenzij het zeer specifieke streekproducten betreft zoals o.a. Iraanse belugakaviaar of chinese duizendjarige eieren. Plattekaas, Herve en zuster Godelievewijn zullen dus op een resolute weigering botsen. We wensen iedereen een aangename lectuur !

16-04-2008 om 20:53 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In onze reeks Dickensiaanse verhalen uit de 21ste eeuw : ″Over armlastigheid & het leven als een schijtoptant – PART I″

"Oënger″

...& andere vrolijke onderwerpen aangaande armlastigheid

~ Ver-HAHA-halen uit De Onderbuik van La Flandre Profonde~


Over armlastigheid & het leven als een schijtoptant – PART I


arm·las·tig (bijvoeglijk naamwoord; armlastiger, armlastigst; armlastigheid)

1. ten laste komend van een armbestuur

2. zeer arm

3*. een arme die lastig doet - (*) persoonlijke aanvulling

schijt-op-tant (de m)

1. iem. die er voor kiest om er onomwonden voor uit te komen dat ie schaamteloos ″het schijt heeft″ aan, zowel aan situaties als aan een bepaalde soort mensen...

2*. ondergetekende... - (*) persoonlijke aanvulling

U zult zich waarschijnlijk afvragen wie ik ben beste lezer & aanhoorder ?!... Wel, ik ben een schijtoptant... & wat dit wil zeggen zal u vrij snel duidelijk zijn ! Ik ben voor de rest een ~op enkele dagen na~ 50 jarige anonieme Belg, die sedert begin 1980 heel actief bezig is met beeldende kunsten & die daarbij al quasi onafgebroken gedurende zowat 25 jaar ″valt″ onder het zeg maar verpletterende ″werkloosheidsregime″ dat uitgevaardigd werd door al die vorige regeringen... een statuut dat mij op mijn vakgebied als kunstenaar ~& ik ben verdomd goed !!~ tot hiertoe géén enkele uitweg heeft geboden, wel integendeel ! In al die jaren werkloosheid heb ik ook méér initiatieven zèlf ondernomen & dat op zowat elk gebied, binnen & buiten mijn ″kunsten″, méér dan dat alle betreffende diensten samen mij in al die jaren hebben aangereikt & dat allemaal op mijn eigen risico, met mijn geld !! ...& zonder één enkele steun, of één enkele subsidiëring, maar integendeel met véél kloterij !! Ik ben ook géén zwartwerker, alles werd altijd netjes keurig aangegeven !! Na al die jaren ben ik ongewild & ondanks alle proberen, één van die vele armlastigen geworden die dit kleine toch wel rijke landje aan de Mer(de) Du Nord bevolkt & rijk is... Intussen ben ik weer eens, door een paar stomme ~voor mij ferme~ financiële tegenslagen, voor de 2de maal in m'n leven één van die 110.000 Belgen geworden, die het volgens adequaat berekende cijfers van onze statistici, het zelfs van de voedselbank moet hebben omdat ie anders gewoon niks te vreten heeft... Hebt u enig idee wat het betekent niets te eten te hebben, of een week... of 2... rond te lopen zonder één euro op zak ? Ik wel !!

Laat ik alvast ~nog heel beleefd~ tussen neus & lippen stellen dat het vooral heel mooi ogende cijfers zijn... ″slechts″ 110.000 Belgen zitten op de voedselbank... allemaal cijfers die ook heel netjes naar boven afgerond zijn om te laten zien dat men het probleem wel degelijk onderkent & zelfs wat speelruimte gunt. ...& Waar is de rest vraag ik mij zo onmiddellijk af, diegenen die niet op dàt glanzende dure papier prijken, die voor de goede orde wel niet mee in dat mooie cijferwerkje berekend zijn ?!... Al diegenen die intussen hun weg NOG NIET naar die voedselbank gevonden hebben, of diegenen die met hun trotse kin omhoog nog liever creperen, die halsstarrig weigeren om hun hand open te houden voor een aalmoes of die het uit ~misplaatste~ schaamte niet durven toegeven dat ze in een ware hongersnood & pure mensonwaardige ellende zitten ?!... Mijn hoog bejaarde buurvrouw is er alvast eentje van... zo kwam ik onlangs pas te weten dat zij moet het rooien met een pensioentje van... zegge & schrijve 300€ & dàt in de grote welvaartstaat België !! ...& die gaat niet naar de voedselbank & wel omdat ze dat niet kent & omdat ze zelfs niet weet dat ze er gebruik kan van maken !! Het is er eerlijk gezegd ook aan te zien, maar ze heeft wel het geluk dat het huisje waar ze in woont van haar is, de vraag is alleen : voor hoelang nog ?!... Deze mevrouw & tal van andere mensen zitten wel niet in die keurige, kurkdroge & dode vooral nietszeggende statistiekjes vervat... Er is géén zinnige statistiek die dat soort mensonwaardige ellende kan vatten !! Het moet ook gezegd : niet iedereen is ook mondig zoals ik ! Niet iedereen loopt met z'n miserie te koop & vooral niet iedereen kent de weg naar de hulpverlening, nog minder willen mensen die alles-betuttelende weg bewandelen & wie spreekt hen tegen, ik in elk geval niet !! Alles went, ook armoede... voor je 't weet ben je vergeten wat een normaal leven leiden betekende !! Weet mijn beste Medebelg & Nederlandse Noorderbuur dat sedert 1994 het aantal hulpbehoevenden die van de voedselbank gebruik maken zo goed als verdubbeld is & dat dit slechts het tipje van de ijsberg is van wat u ziet...

De nieuwe armoede die als sluipend gif in deze toch wel deze grote welvaartstaat van Europa rondwaart... Alsof de oude armoede ooit is weggeweest !?... 't is niet omdat de vorige regering bij hoog & laag beweerde dat het beter ging, om niet te zeggen ″goed″ ging met België & dat ze dat ook nog eens cijfermatig op papier konden bewijzen, dat de werkelijkheid in de onderbuik van La Belchique intussen niet rauwer & halucinanter was dan hun politieke gebral. Op 8 jaar regeren van Verhofstadt & onder andere onze rooie ″kameraden″ zijn het aantal hulpbehoevenden die het moesten hebben van de voedselbank van 91.445 gestegen naar 108.100 personen, wat neer komt op 16655 mensen die er in die jaren ″op papier″ zijn bijgekomen... zijnde een verhoging van 18,2% !! U kunt nu meteen boutweg beweren dat die voedselbankklanten de randgevallen zijn die buiten de grote welvaartsboot vielen, maar 't is welbekend dat het de uitzonderingen zijn die de regel bevestigen. ...& ook hier gaat deze redenering op, want voor elke armlastige die erbij kwam op de voedselbank zijn er wel 99 anderen in onze maatschappij die ook al zo stilaan de boot dreigen te gaan missen, als ze ondertussen al niet moeten zwemmen om niet te verzuipen of zijn verzopen !!... Intussen zijn de cijfers er ook naar... 1 op 5 dreigt te verzuipen, of is verzopen !!... We hebben hier zo onderhand een klein legertje armen waarvan de getale nog steeds met de dag blijven aangroeien... 110.000 voedselbankbezoekers komt zo ongeveer met de volledige bevolking van een stad als Brugge... Misschien kunnen we ze als toeristische bezienswaardigheid ergens neerpoten... "Themapark : The Dark Middle Ages Belgium 2008"... Officiële regeringscijfers spreken ervan dat 14,7% van de bevolking in de alarmerend zwarte zone leeft van rond of onder de armoedegrens. Officieuze cijfers gaan naar 17 à 18%, als 't er intussen al geen 20% zijn, want niet alles wat bestaat of leeft is rigoureus cijfermatig vast te leggen & in dode statistiekjes te duwen !! Bij mijn weten zijn dat zijn dus niet 1 op 7 Belgen mijn beste lezer, maar wel degelijk 1 op 5 Belgen die elke maand opnieuw er moeite mee hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, of ze simpelweg op geen enkele manier meer aan elkaar geknoopt kunnen krijgen !! In die categorie zitten niet alleen mensen die leven van vervangingsinkomens of uitkeringen zoals ik, erg genoeg zitten er net zo goed mensen bij die op dit moment wel degelijk hard werken of die reeds hun voorbije leven lang & hard gewerkt hebben voor hun kost & hun pensioen, ik denk daarbij aan mijn buurvrouw... Maar vooral weet & besef... ook u kan dit overkomen !! Eenmaal of driemaal dikke pech op een rij & ook u zit er bij !!

Ik zie u reeds de wenkbrauwen fronsen & dat is ook uw recht... maar zonder grappen, laat staan zonder hier enige onzin over te verkopen... ik ben dus één van die vele anonieme 110.000 Belgen die je niet onmiddellijk in het straatbeeld zult herkennen als zijnde een armlastige, ik zie er dus zeker niet als een verfrommelde ″vieze″ armoedzaaier uit, die je op straat of in stations aanspreekt voor een halve of hele euro. Trouwens ik word meestal zelf door dat soort mensen benaderd & aangesproken, maar dat is dan waarschijnlijk omdat ik er ook uitzie als een zeer aimabel man, voor sommige er zelfs uitzie als een begripvolle wandelende sociale dienst... Gelukkig heb ik nog ~voor hoelang nog~ "het geluk", van mij thuis met regelmaat nog te kunnen douchen in mijn kartonnen doos & mij nog met regelmaat van propere & nette kleren te kunnen voorzien... Waar ik op doel is, u zult mijn arm-zijn, mijn onmiskenbare armlastigheid op geen enkele manier van mijn persoon kunnen aflezen, tenzij ik m'n portefeuille met centen boven moet halen & ik vrees dat u dat bij het gros van die 109.999 anderen dat ook niet zo onmiddellijk zult kunnen zien, laat staan op hun gezicht of hun uiterlijk zult kunnen aflezen... Zij & ik hebben ten aanzien van dàt & vele andere punten nog wel iets meer dan 'n laatste grein zelfrespect...

De Morgen stelt in zijn krant : ″700.000 Belgen zijn echt arm″ !! ...& ik citeer : ″In ons land leven ongeveer 1,5 miljoen mensen in een gezin met een verhoogd risico op armoede. Liefst 700.000 mensen leven onder de armoedegrens. Zij worden dagdagelijks geconfronteerd met allerlei praktische problemen door hun financiële toestand. Zo kan een op de vijf gezinnen geen nieuwe wasmachine betalen als het apparaat stuk zou gaan, en moet 26 procent van de eenoudergezinnen gezondheidsuitgaven uitstellen om financiële redenen.″ ...& niets om trots op te zijn, maar ook ik hoor helaas bij deze groep... Ook ik kan een aantal medische ingrepen niet laten doen, omdat ze mij enkel alleen maar nog dieper in de financiële shitt duwen dan dat ik nu al zit...

Heb ik dan geen inkomen zult u vragen... Ja hoor, ik geniet een minimumuitkering van de werkloosheid die alles bij elkaar in de maand maart van 2008 zo'n kleine 797,90€ was... Dit bedrag staat voor 26 dagen werkloosheidsuitkering waarvoor ik 30,69€ per dag krijg. Ik ben zelfs op de koop toe nog de gelukkige ontvanger van een kleine huursubsidie van een zo'n om de drie maanden gestorte 258,84€, wat maakt dat ik 86,28€ per maand gesubsidieerd wordt voor m'n wonen in mijn kartonnen doos... Aangezien ik mij bij menigeen reeds een ″so what ?!... dat is toch een pak geld & helemaal niet zo slecht ?!...″ kan voorstellen & dat ook alleen maar kan beamen, ben ik hierbij maar eventjes zo onbeschaamd om eens mijn ~maandelijkse vaste~ rekeningen uit de doeken te doen... ″Fasten your seatbelts ladies & gentlemen″ ...neem ook nog eens een voorzichtige slok van uw koffie nu de melk nog niet geschift is van 't verschieten & vooral nu 't nog kan, nu je nog koffie hebt... Zorg vooral dat je meteen goed in je zetel zit, zodat je niet steil achterover dondert zoals ik wel eens doe...

Om te beginnen wordt er maandelijks op mijn werkloosheidsuitkering aan de bron ingehouden : 50€ terugbetaling huurwaarborg aan het O.C.M.W. (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van de stad G. zijnde een deel van de huurwaarborg die ik moest storten voor 't betrekken van mijn kartonnen doos. Dat zal nog zo een klein jaartje duren, het is ten andere een bedrag dat het O.C.M.W. ondanks mijn lamentabele financiële situatie weigert te verlagen, ook al heb ik een 3-jarig huurcontract... Ik moet ~wil ik dit zien gebeuren~ hiervoor, of zelf een dossiertje dienaangaande samenstellen met een zeg maar zéér gefundeerde vraag om verlaging & dat uiteraard aangetekend bezorgen, of vrijwillig aan ″budgetbeheer″ laten doen door deze diensten... zoniet kan men, maar vooral wil men niets voor mij doen !! Er wordt eveneens een 12,50€ aan de bron van mijn minimumuitkering afgehouden voor een eerdere huurwaarborg van de Stad H., een huurwaarborg met gelukkig wel een haalbaar afbetalingsplan, dat mij destijds probleemloos toegestaan werd door een zeer menselijke sociaal assistent die oren had voor m'n geldelijke noden & verzuchtingen toen ik enkele jaren geleden besloot van H. naar G. te verhuizen... Die waarborg is ten andere opgesoupeerd aan mijn verhuis, want ook dat kost handenvol geld... En dat allemaal in de hoop dat het voor de métier waar ik mee bezig ben, de ″beeldende kunsten″ mij hier iets beter voor de wind zou gaan, maar dit is een ander vrij anekdotisch verhaal waar ik u de komende tijd wel wil mee vermeien...

Ik betaal voor het bewonen van mijn kartonnen doos, een zeer bescheiden & klein werkmanshuisje dat op de koop toe nog in een vrij behoorlijke staat is & dat ik rechtstreeks van de eigenaar ~een dag nadat het ″te huur″ werd gezet~ heb kunnen huren in de stad G. ...een maandelijks huur van 400€ & dan mag ik dus echt niet klagen, want er zijn hier buurtbewoners die meer ~& véél meer~ betalen voor een slechtere bouwval & een nog veel grotere krot... Als energiefactuur ~gas & elektriciteit~ betaal ik maandelijks 69€ + de ″vorderings- & rappèlkosten″ die voor electrabel ~kassa-kassa €lectrabel bij deze~ zo onderhand een ferme bijkomende inkomst moeten opleveren met gevallen als ik als je 't mij vraagt, alleen al aan telefoonkosten voor hun betaallijn... Voor mijn internetaansluiting bij Telenet, buiten mijn gsm mijn enigste virtuele verbinding met de buitenwereld, betaal ik maandelijks 42,91€, een TV-aansluiting & vaste telefoon zijn mij trouwens al ettelijke jaren onbekend. Ten andere als ik het nieuws, sommige programma's of een film wil zien dan zie ik dat wel via internet... Mijn waterfactuur bedraagt op dit ogenblik 3-maandelijks 44€, wat maakt dat ik hiervoor per maand 14,66€ euro dien op te hoesten. Ik betaal verder 2,60€ per maand aan Fortis om zelf mijn zéér beperkte bankverrichtingen te doen via pc-banking... Mijn vakbondsbijdrage, kwestie van toch enigszins m'n werkloosheidsuitkering met regelmaat & probleemloos gestort te zien, alsook van mij enigszins van elke administratieve willekeur van mijn positie als werkloze beeldend kunstenaar te vrijwaren kost mij 7,10€ per maand... Verder betaal ik maandelijks ook nog enkele nog lopende schulden af... eentje van 25€ per maand die ik betaal met een maandelijkse storting via mijn pc-banking & enkele andere (2) telkens van 20€ per maand, handje contantje, omdat het ″zwart geld″ was dat ik toen heb geleend... Bij die laatsten heb ik gelukkig nog effe de soepelheid dat als 't water mij werkelijk tot in m'n neusgaten staat, ik wel eens een maandje, zelfs 2 mag overslaan & dat allemaal omdat we echte goede vrienden zijn !! Ik heb dus zeg maar zeer veel geluk !! Ik heb eveneens een vaste medicijnenonkost per maand, die gemiddeld geschat rond de 37€ à 45€ per maand ligt, medicijnen die ik wegens rugpijnen dien te slikken, anders geraak ik van m'n bed nog niets aan m'n stoel... Dit alles maakt dat ik deze maand april anno 2008 Ons Heren, zo'n dikke 700,77€ betaald heb aan vaste kosten... wat maakt dat ik van mijn uitkering deze maand 97,13€ over heb om van te ″over-leven″, zijnde quasi of géén, of een uiterst beperkte hoeveelheid eten & drinken te kopen... Mij eventueel wat goedkope douche-gel, shampoo & tandpasta aan te schaffen voor m'n hygiëne, zelf mijn was & mijn plas te doen in een plaatselijk wassalon achter de hoek met uiteraard van thuis mee genomen Tandil uit de Aldi, wasverzachter staat al jaren niet meer op m'n lijstje... Verder een pak WC-papier te kopen, dat dan voor zowat alles goed is... toiletpapier, zakdoekjes, keukenrol & poetsdoekjes... & Als ik wat geluk heb, kan ik mij voor enkele euro's een maandelijkse prepaidkaart voor m'n gsm kopen, heb ik die niet over... dan heb ik pech & wordt er hoe jammer ook, gewoon niet gebeld... Verder koop ik enkele pakjes tabak want ik rook – helaas-helaas... Soms eens een tramkaart van 8€, want het grootste deel doe ik met de fiets... & dan ben ik hierbij nog de talloze zaken vergeten die te pas & vooral te onpas uit de lucht komen donderen... Ik heb zo deze maand, pas enkele dagen geleden, als grote totaal onverwachte ″surprise″ & extra, een sito-presto te betalen bijdrage in de factuurkosten van 31,5€ mogen tevoorschijn toveren voor 't jaarlijkse ruimen van de beerput... En dan heb ik nog 't geluk dat ik die deel met m'n naaste buur, de mevrouw met haar 300€... U ziet, zelfs ″thuis rustig kakken″ kost mij 8 eurocent per dag... Ik hoor 't dus graag wààr ik op moet bezuinigen & ik hoor 't dus ook héél graag hoe ik met die intussen nog géén 30€ ~we zijn intussen 16 april~ het einde van mijn maand moet zien te halen ?!... Ik kan u nu reeds zeggen dat mijn 50 jarig bestaan op deze aardkloot in alle stilte zal gevierd worden... want een ″feestje″ voor mijn nog enkele vrienden, of mezelf op iets trakteren... zelfs dat zit er met 30€ niet in...

...zit u nog ?!... bent u er nog bij ?!...

Met de vrij bescheiden huursubsidie die ik driemaandelijks krijg, betaal ik tussendoor de achterstallen af die quasi gegarandeerd er meestal op dikke stapels liggen te wachten, ik heb er de laatste jaren nog niks anders mee gedaan, laat staan "kunnen mee doen"... zo heb ik er nu in april, pas enkele achterstallige maanden van m'n persoonlijke schuld & een achterstal van 138€ €lectrabel mee betaald, enkel omdat €lectrabel zo lief was geweest van mij 2 maanden geen facturen op te sturen na m'n jaarlijkse eindafrekening, ik had immers toen teruggetrokken & ik was dus naïef in de veronderstelling dat ik ook nog ergens een positief saldo had staan, want er bleef maar geen factuur binnenkomen, wat blijkbaar dus niet het geval was... Tant pis pour moi, ik kon van de één op de andere dag 138€ met een klets rappèlkosten ophoesten, centen die ik niet eens in mijn bezit had... Enkele andere betalingen waar ik in 't begin van het jaar die bijkomende subsidie mee heb opgesoupeerd... 47,55€ voor m'n brandverzekering... 75,60 voor mijn ziekenkas in orde te houden... & alweer enkele dringende achterstallen van m'n schuldaflossing... Om de zoveel maand ~als 't kan~ permitteer ik mij 11,50€ waarmee ik m'n Skype-account voorzie van 10€ beltegoed om daar voornamelijk mijn sms-jes mee te versturen & enkele nood-telefoons naar vaste nummers mee te doen als m'n prepaidkaart weer eens op is...

Er ligt op dit ogenblik nog te wachten & ik vrees dat het er volgende maand weer aan overschiet... 50€ aan dringend te betalen ″dé zorgverzekering″... samen voor jaargang 2007 & jaargang 2008... Ik heb ze de jaren ervoor helaas ook niet kunnen betalen, wat me waarschijnlijk op termijn nog eens een aardige duit euro's aan extra-boetes zal kosten zoals onze ministers, onze regeringsfunctionarissen & de amb(e)t(ant)enarij mensen zoals ik nog eens als extra toetje in de maag hebben gesplitst... nog niet te na gesproken de deurwaarderskosten die hier hoogstwaarschijnlijk dan aan verbonden zullen zijn. Want ook die officiële lijkenpikkers willen hun centje meegraaien op de rug van andermans ellende...

't Hoeft hopelijk toch geen bijkomend tekeningetje om uit te leggen dat ik het niet rooi met wat ik aan inkomsten heb ?!... Hoe ik 't ook draai of keer... op het einde van m'n geld heb ik altijd nog steeds meer dan een behoorlijk stuk maand over & dat gaat hier zo al behoorlijk làààànge tijd... wat mij ècht niet gelukkig maakt, want àlles lijdt hier onder... vriendschappen, relaties, mijn sociaal leven, mijn werken als beeldend kunstenaar... allemaal gereduceerd tot nul, noppes, nada, zilch... of gerantsoeneerd & op een zééééér laag pitje !! Als ik wil werken & materiaal nodig heb... zoals nu, 2 nieuwe printercartouches... dan is het werkelijk honger lijden, mij àlles ontzeggen voor mijn kunst !! Ik ben het intussen eerlijk gezegd, ook zowat meer dan spuugzat, kotsmoe !! ...om niet te zeggen dat ik er onderhand compleet het schijt aan heb om te pas & te onpas de comments te horen van mensen die het wèl ″goed tot héél goed″ hebben ~& dus allesbehalve weten waarover ze praten~ maar die wel menen meteen te moeten komen aandraven met oplossingen als lagen die zomaar voor 't grijpen... Gewauwel als.. ″ja, dan moet je maar wat bezuinigen hè of een job zoeken...″ ...& die zich vervolgens omdraaien & er zich voor de rest, weinig of niks van aantrekken, er gewoonweg van weg stappen ...& dan zwijg ik nog over de rest wat men je soms naar het hoofd durft te slingeren !! Ik vertik het dus, om nog m'n mond te houden, stilzwijgend mijn persoonlijke schaamte over m'n armoede te verhullen als ik onzin hoor over hoe & wat mensen wèl ″zouden-moeten-doen″ om zowel uit hun armoede-situatie te geraken, als niet in deze situatie te belanden... Ik zeg het nog eens : eenmaal, tweemaal, driemaal dikke pech op een rij & u zit er ook bij !! Ik hoor 't ze ten andere ook zo graag zeggen allemaal... ″Doe dit eens of doe dat !!″, ″Heb je dat al eens geprobeerd ?″, ″Ga eens bij die langs, misschien koopt die wel wat van je werk...″ ...In dit geval, gaat het dan over mijn kunsten, want ik hou mij, zelfs in mijn armoede nog steeds bezig met het bedrijven van de schone kunsten... Ik heb dus onderhand ferm het schijt aan mensen die langer & dieper moeten nadenken over de aanschaf van een petieterig kunstwerkje van zeg maar een schamele 30€, waarbij ze dan nog eens denken te moeten marchanderen over de prijs als waren ze in de soeks van Marrakech... terwijl het dan wel dezelfde zelfvoldane schmucks zijn, die mij en passent komen te vertellen dat ze voor bij hun nieuwe leren salon een passende pràch-tige grooo-oote HDF-flatscreen hebben gekocht... waar ze dan wel ~dit terzijde~ NIET over gemarchandeerd hebben... Dat ze hun oude nog steeds perfecte TV wegens gebrek aan plaats dan maar het containerpark hebben gebracht, waar die vervolgens op de grote hoop werd gepleurd is voor hen maar ook normaal, want wat je niet meer nodig hebt, dat gooi je toch gewoon weg hè ?!... Maar soit deze anekdotiek terzijde, want daar gaat het in deze ook niet om, dat is voer voor een ander schijtschrift van ondergetekende zijn hand...

Simpel gesteld... ik zou niet weten wààr nog te bezuinigen... PUNT !! ...of ″hoe″... PUNT !! Op geen enkele manier... & een job, graag, héél graag !! ...maar dat is alweer een andere anekdote waar ik u in de toekomst mee hoop te vermeien...

Welcome to my world ..."A Real World"

...

De Schijtoptant – uw versLACHgever ″Uit de Onderbuik van La Flandre Profonde″

Armlastige Nr. 99.999 * 

(*)Aangezien ik er ergens in najaar van vorig jaar bij ben gekomen...

contact : de.schijtoptant@gmail.com

website : http://de.schijtoptant.googlepages.com/


shortcut : http://de-schijtoptant.tk
Wordt verwacht !!

# ″Een zakje Delhaize voor de voedselbank ofte hun enige èchte containerpolitiek″

# ″Koffiekoeken voor konijnen″


Interessante links over het fenomeen :

http://www.voedselbanken.be/= Belgische Federatie van voedselbanken VZW

http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*OASES = Onderzoeksgroep Armoede en Sociale Uitsluiting van de Universiteit Antwerpen

http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_voedselbedeling.htm = Feiten en cijfers - Hoeveel mensen doen beroep op voedselbedeling ? ...& Terwijl u hier toch bent, doet u misschien even de moeite om de publicaties van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid & sociale uitsluiting te lezen...

http://www.resto-du-coeur.be/ = Federatie der Belgische Resto du Coeur

http://www.armoede.be/ = portaalsite rond armoede in België

http://www.decenniumdoelen.be/ = decenniumdoelen 2017 - geef armoede geen kans

16-04-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
15-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aankondiging van oorlogsjournalistiek vanuit de voedselbank !
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Na het debacle van de rooie kameraden willen we toch niet dat we er van verdacht zouden kunnen worden om hierover enig leedvermaak te hebben. Positivistisch als we zijn zullen we trachten onze steen bij te dragen tot heropstanding van links in ons platte land. We willen hiermee ook het designsocialisme bestrijden dat al enkele jaren de mirakeloplossing leek voor het partijestablishment. Rooie voormannen en vrouwen in pakjes van bij Dries, Véronique, Ann, Walter of andere ontwerpers uit de buurt rond de Antwerpse Nationalestraat lijken ons niet meteen het kiespotentieel van links sterk te kunnen opdrijven. Dat is  ten overvloede bewezen denken we. En laat er geen misverstand over bestaan, dit geldt niet als kritiek op de ontwerpers want die doen hun ding en zelfs zeer goed. Het geldt wel voor de linkse politici die er stilaan hun uniform van maakten. Maar met die spullen ben je niet geloofwaardig vrezen we bij de steeds groter wordende groep "mensen in zware moeilijkheden". Goed, wij hebben nog geen twintig miljoen burgers die voedselbonnen krijgen zoals in het aards paradijs van onze liberale vrienden, "powered by capitalism" de USA. Toch zijn we er van overtuigd dat de groep mensen die het heel, heel moeilijk begint te krijgen bij ons met de dag groter wordt. Graag luisteren we naar verhalen over het feit dat de dalende koopkracht vooral tussen de oren zit, vooral als het komt van de eigenaars van luxeboetieks. We kennen ook het opbeurende nieuws dat plasmateevees en kreeft goedkoper zijn geworden. Dat zal de modale voedselbankgebruiker zeker weten te appreciëren wanneer hij in de rij staat voor zijn pakketje. Wat wij zeker weten is dat de koopkracht van vele jonge werkenden zwaar in het gedrang komt omwille van een fenomeen dat we nog nergen hebben horen vermelden of nog nergens hebben gelezen. Het gaat over de realiteit dat rond het magische jaar 2000 vele grote bedrijven uit alle sectoren met medeweten van (sommige) vakbonden zogenaamde "nieuwe statuten" hebben ingevoerd voor nieuw aan te werven werknemers dus voornamelijk jongeren. De bijhorende speech die daarbij werd gegeven was dat dit ten goede moest komen aan de werkgelegenheid. Meer banen zouden aldus gecreëerd worden en de buitenlandse concurrentie zou efficiënt bestreden worden. Voordeel voor de oude werknemers : zij verloren niets (tenminste niet op korte termijn). De gemiddelde loonsvermidering kwam bijna overal neer op 30%. Dat wil dus zeggen dat  deze steeds toenemende groep, meestal jonge werknemers gevaarlijk dicht bij de gevaarlijke afgrond zit wanneer energie, voedsel, huur en andere prijzen omhoog schieten. Ik hoor veel jongeren zuchten dat zij voor hun vijftigste nooit een lening van de bank zullen lospeuteren voor de aankoop van een eigen woning...
Zijn er intussen veel banen gecreëerd door deze bijna algemene loonsvermindering op de kap van de jongeren ? Wij zijn hiervan niet overtuigd maar waarvan we wel overtuigd zijn is dat de winsten van deze bedrijven zeer sterk zijn toegenomen. Dit is geen toeval. In sectoren zoals o.a. de Electriciteit en gas die toch wel wat winsten genereren, zie je een daling van de loonmassa in hun bilans bij een ongeveer gelijk aantal werknemers... In andere sectoren is het niet anders behalve dat daar bij sommigen ook het aantal werknemers daalt waarmee onze scepsis over de teoenemende werkgelegenheid alleen maar bevestigd wordt.
Wat zal nu onze bijgedragen steen zijn in dit Dickensiaans debat? Wel wij zijn momenteel in vergevorderde onderhandeling met een "bevoorrecht" getuige van de verdoken ellende die ons omringt. We zullen trachten een ooggetuigeverslag te brengen van iemand die tracht rond te komen met de riante uitkeringen die onze staat zo royaal uitdeelt als we de Dedeckers moeten geloven. Jullie zullen vanop jullie luie krent de lotgevallen van dit soort "profitariaat" kunnen volgen. Men vertelle het voort aan de Jean-Maries en de designsossen die misschien eens zullen beseffen dat de prijs van een vest of een broek in de trendy winkels ongeveer overeenkomt met een maandinkomen van de onderbuik van Vlaanderen. En die mensen hebben geen tankaart om hun armoede te bestrijden. Zij zouden alle heil moeten kunnen verwachten van een sterke en echt socialistische partij en kunnen zij dat vandaag ? Het antwoord is bekend en het wordt dus tijd om te handelen. Geen gezeur over "censuur van Vitalski" of "de onechte dochter van Albert". Dit zijn luxeproblemen. Er zijn belangrijker dingen vandaag ! Coming Soon... "The Real World" ! Wij zetten alle zeilen bij !

15-04-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
14-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pamela Anderson wordt externe consultant van socialistisch partijmanagement bij de lijstvorming voor de volgende verkiezingen
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Ons voorlaatste commentaar ging over de zwanezang van onze socialistische partij, vlaamse versie en de laatste linkse illusies die aan diggelen vielen voor de trouwe partijkameraden. Vandaag lezen we een leuk vervolgverhaal in eveneens "De Standaard". Diegenen die niet tot de intellectuele bovenlaag van ons Vlaamse graafschap behoren of willen behoren kunnen het echter makkelijk opsnorren via de blog http://www.bloggen.be/derodevoorzitter/ . Deze blog speelt trouwens in de zelfde afdeling  als onze Kitokojungle maar staat gelukkig voor hem maar tot onze eigen grote nijd en naijver veel beter geklasseerd wegens veel meer lezers. het is hem echter gegund zolang hij de N.VAers de loef afsteekt. Zo solidair zijn we wel met derodevoorzitter want ons hart klopt links. Lees dus eerst het vervolg bij Eric De Bruyn de ex-uitdager van Caroline Gennez.Want over hem hebben we het dus. De moeite overwaard. Ook al zakken we hierdoor zelf met een paar plaatsjes in de rangschikking van de politieke blogs. Voor de goeie zaak blazen we ons desnoods op. Het is algemeen geweten dat idealisten zoals wij, erg suicidaal zijn.  Daar hadden we het eerder al over toen we jullie  onze geliefde spreuk "dan liever de lucht in" hebben trachten uit te leggen en tevens de verering van Van Speyck terug in ere hebben hersteld. Dus even in ons archief snuisteren. Terug naar de essentie: derodevoorzitter legt ons in zijn bijdrage uit op welke manier hij werd gemanipuleerd door het partijmanagement. Leuk, erg leuk om te vernemen tot welke grootse daden  mensen uit de reclamewereld in staat zijn uit puur cynisme. Idealen hebben die jongens immers niet. Zo veel wordt wel duidelijk na het lezen van deze lijnen "uit het politieke leven gegrepen". Alles is manipuleerbaar. Spijtig genoeg voor deze gladde knapen viel de verkiezingsuitslag nogal tegen. Resultaat: er gaapt een geweldig gat op de vlaamse linkerflank dat enkel vergeleken kan worden met dat in de ozonlaag. Onze rodevoorzitter lijkt er nogal wat optimistische ideeën op na te houden wat betreft de toekomst. Hij spreekt van inhoudelijke vernieuwing. Wij hopen dat hij gelijk krijgt maar zo lang we merken dat de vrouwelijke kandidaten alleen om hun BV-gehalte of om hun borsten- en billengehalte en de mannelijke eveneens voor hun BV-situatie en hun strakke kont op een lijst worden geduld zullen wij er niet in geloven. En waarom geloven wij er niet in? Wel omdat ik vind dat mijn vrouw/mijn man nog steeds de mooiste borsten/kont heeft op deze kluit. Wij publiceren intussen een verhelderende foto over de manier waarop het partijmanagement van de vlaamse sossen de laatse lijstvorming heeft gedaan onder de bezielende leiding van Pamela Anderson die als externe consultant werd ingehuurd! En dat ze niet komen vertellen dat het niet waar was ! "Wie gelooft die mensen nog" zullen wij ook maar eens beweren.
Wij cijferen ons nu volledig onbaatzuchtig weg : lees vandaag dus eventjes de blog van derodevoorzitter. We leggen voor jullie de link in onze favoriete blogs. DOEN !!

14-04-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
12-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dedecker heeft de logica van een Oostendse oester (creux ostendais)
Klik op de afbeelding om de link te volgen
De Oostendse tatamifilosoof is weer eens in zijn pen gekropen. We hebben het dus inderdaad over Dedecker Jean-Marie. Over wie anders? De titel van zijn nieuwe literair werkstukje heet "Het multiculturele drama duurt voort" en beslaat ongeveer een kwartpagina gazettepaier in de Standaard van vrijdag 11 april. Inderdaad literair omdat onze judoschrijver er telkens weer in slaagt om onze nederlandse taal te verrijken met talrijke nieuwe woorden en uitdrukkingen die natuurlijk een verrijking betekenen voor ons taalgebied. Even citeren welke parels we deze keer mochten opduiken : de tolerantiegrens die overkookt, preventiediarree, capitulatie van de eigenwaarde, degradatie van het autochtone gezagsdrager, witte weekdieren, Kosovaarse kutallochtoontjes, pamperpedagogen, welzijnsknuffelaars, sociologische excuses,doorgeschoten verzorgingsstaat, zondebokgedrag. Dat op een kwartpagina. Slechts weinig, zelfs gereputeerde nederlandstalige auteurs, springen zo creatief om met onze taal. Inhoudelijk smaakt zijn betoog wat waterig. Niet bij gebrek aan spierkrachtige redeneringen zoals de liefelijke suggesties om het kindergeld in te houden en jongeren naar heropvoedingskampen te sturen. Nieuw zijn deze ideeën nauwelijks te noemen. Er zijn er in de geschiedenis al wel meer geweest die "onaangepasten" hebben willen heropvoeden. Het mangelt hem echter aan wat boerenlogica. En het is nu net die eenvoudige boerenlogica die  criminekker Dedecker ons als zijn handelsmerk tracht aan te smeren. "Rechts voor de raap", wordt hier wel erg "rechts voor de aap". Je kan volgens ons weekdierenverstand moeilijk ernstig genomen worden als je enerzijds pleit voor de totale ontvetting van de staat maar anderzijds   heropvoedingskampen wil oprichten en respect voor de wet en maatschappelijke waarden . Tenzij je, en daar vrezen we een beetje voor, deze kampen wil uitbesteden aan het privéinitiatief zoals dat meestal in het liberaal jargon heet. Als welzijnsknuffelaar vraag ik mij dan wel af op welke manier dit zal gefinancierd worden door een ontvette staat? Ik maak me trouwens steeds meer zorgen als ik al dat liberaal gebral over het afslanken van de staat moet aanhoren in de zelfde speech die mij meer blauw op straat wil aansmeren. Je kan natuurlijk beroep doen op vrijwilligers die de heropvoeding van de kutallochtoontjes graag op zich willen nemen. We zijn er zelfs van overtuigd dat er massa's onbaatzuchtige coaches rondlopen die respect willen bijbrengen aan bepaalde onderklassen die zich momenteel wentelen in hun slachtoffercultuur. We moeten niet verder teruggrijpen in de geschiedenis dan naar de vorige eeuw. Netjes geüniformeerde, respectafwingende ideale schoonzoontypes zwaaiden toen ook de plak in "heropvoedingskampen".  Zij handelden uit puur idealisme en ter verdediging van de waarden van het ras, volk en vaderland.... We zijn in Dedeckers discours nauwelijks één ippon verwijderd van  taalgebruik zoals "parasieten, gezwellen en luizen dat we blijkbaar bij een  helaas te vroeg gestorven creatief demagoog van Oostenrijks-Duitse origine terugvinden in een even onleesbaar literair meesterwerk. Misschien moeten we tegen onze Oostendse mislukte misthoorn maar eens duidelijk maken dat er wat cohesie ontbreekt aan zijn pleidooi voor minder staat en meer opvoeding en straf.

12-04-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
11-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alle macht aan de arbeiders bij SP.A als tweede keuze
Klik op de afbeelding om de link te volgen
De laatste illusies mogen definitief opgeborgen worden bij de rode kameraden. In het verslag van de nog steeds aan de gang zijnde federale regeringscrisis dat in boekvorm is uitgegeveb onder de wervende titel "de zestien is voor u" staan een aantal onluisterende verhalen. De grote kameraad Vande Lanotte had een magistraal plan en één van de elementen bestond erin om bekende vlamingen te overhalen bovenaan de socialistische lijst te komen staan. Goedele Liekens, Phara de Aguirre en Rik Torfs zouden tot dit linkse puikje behoren. Uiteindelijk weigerde deze mensen, waarvoor hulde, en werden er dan maar met veel linkse klap een paar arbeiders uit de vakbondswereld tot grote vernieuwers uitgeroepen. Wat nog het meeste begeestering moet verwekken bij de rooie achterban is te mogen vernemen dat één van de wervende argumenten was "om op de lijst te staan moet je geen verstand hebben van politiek". Wij vinden daar niks abnormaals aan. De vorige jaren hadden we reeds herhaaldelijk mogen vaststellen dat ze bij de SP.A inderdaad geen kaas gegeten hadden van politiek. Misschien wel van marketing, van design, van babes maar niet van politiek. Het uiteindelijke resultaat is er dan ook naar. Mooie affiches, knap lettertype, lege slogans en geen kiezers. Over en out. Wat de dames Liekens en Aguirre met socialisme zouden te maken hebben daar kunnen we ons nog, met veel verbeelding, iets bij voorstellen. En verder geen kwaad woordje over deze dames die trouwens hun intelligentie hebben bewezen door dit stupiede aanbod te weigeren. Onze Meneer Torfs, die ons toch al menig leesgenot heeft bezorgd met zijn vaak erg spitse krantencolumns, is even snugger geweest. Maar eerlijk gezegd had dit wel heel erg geestig , niet geestelijk, geweest dat Rik Torfs, theologieprofessor aan de KUL te Leuven, lijsttrekker was geworden van de sossen...waar halen ze toch zo veel creativiteit? Verwondert ons dus niks meer dat we sindsdien enige vaandelvlucht mochten waarnemen van Stevaert die voor het gouverneurschap koos en slimme Johan die groene electriciteit tracht te maken met wind. En van wind kent hij alles als we die artikels mogen geloven. Je kan van zijn geblaas makkelijk drie onshore windmolenparken op maximum kracht laten draaien. Onze cynische blazer,Johan, had eveneens gehoopt dat de makers van "in de gloria" een gratis spotje zouden hebben gemaakt om zijn heilsboodschap bekend te maken aan de Vlaamse rooien. Blijkt dat die gloriajongens wel degelijk al gehoord hadden van het begrip "loon naar werken". Een erg ongekend principe bij onze grote idealistische rode adminstrateur van Electrawinds zo lijkt het. Dan maar geen spotje. Spijtig genoeg kwam er ook nooit een aflevering van "in de gloria" in het Oostendse achturenhuis dat vermoedelijk al lang is omgeturnd tot flashy wellnesscentrum op groene energie. Het enige dat we nu nog mogen verwachten is dat Kardinaal Danneels een tegenoffensief inzet en het priestertekort tracht op te vangen door de verbouwereerde (mannelijke) rode garde van het nut van  het celibaat te overtuigen om hen daarna tot priester te wijden. Dan is de cirkel rond ! Wat zouden wij doen met Vande Lanotte? Juist en uitstrooien voor de drie gapers ...jullie zijn aandachtige lezers geworden.

11-04-2008 om 18:06 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
10-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vitalski wordt cauffeur van de nieuwe staatssecretaris voor armoedebestrijding !
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Het lezergild van de Bataafse Republiek schijnt een boon te hebben voor Vlaamse schrijvers. Meer bepaald voor Saskia De Coster, Annelies verbeke, Dimitri Verhulst en Christophe Vekeman. Ik geef toe dat de Bataven één ding voor hebben op mijn waardeoordeel en dat is namelijk dat zij de 4 Vlaamse schrijvers hebben gelezen. Of zouden moeten hebben gelezen. Ik niet. Niet dat dit enige reden tot fierheid moet teweegbrengen bij mijn bescheiden persoon. Er moet geen enkele reden achter gezocht worden.  Noch een goeie noch een slechte. De enige van de 4 waarvan ik al een bescheiden krantenbijdrage heb gelezen was Saskia. Bij de voornaam noemen creëert al een nauwere band dus hiermee verkleinen we de culturele kloof met Batavia. Dat hopen we tenminste. Ik geef grif toe dat Saskia intelligent overkwam, erg ad rem.  Het ging over de dood van Hugo. Hier benadruk ik meteen het feit dat ik niet behoorde tot de intellectuele vriendenkring van Hugo. Waarschijnlijk ben ik de enige Vlaming die nooit bij Hugo aan tafel zat als ik al de commentaren lees en beluister.  Daar ben ik  niet echt rouwig om. Vermoedelijk aten Veerle en Hugo toch niet graag ossetong in madeirasaus. Alhoewel je nooit zeker kan zijn met grote intellectuelen. In elk geval zou ik mij beter in mijn sas voelen met Saskia in één of andere pittatent of met Annelies bij een portie gebakken "banane Plantin" in de Matongé. Christophe en Dimitri associeer ik veel minder met enig voedsel. Ze lijken me niet zo onmiddellijk vrolijk gezelschap maar dat zou best kunnen meevallen. Net zoals de associaties bij de twee literaire dames flink zouden kunnen tegenvallen.  Misschien moest ik maar eerst eens hun boekjes lezen. Blijft het feit dat Vitalski stilaan de status van martelaar dreigt te verwerven. Laat het duidelijk zijn dat ik de producten die deze jongen afscheidt iets beter heb opgevolgd. Ben dus nooit een fan geworden maar bewonder hem omwille van zijn bijnaam "de nachtburgemeester".. Blijkt dat net deze artistiekerige schrijver-cabaretier lijdt onder een beroepsverbod ! Het schepencollege van de culturele hoofdstad van Vlaanderen namelijk Temse, besloot dat zijn optreden in het plaatselijk jeugdhuis ongepast was en aan bepaalde normen moest voldoen. Vermelden we even de titel van zijn show "Mijn leven met Leterme".  Dit werpt al enig licht op deze onverkwikkelijke zaak van culturele muilkorving. Des te meer  omdat de verantwoordelijke schepen van cultuur en waarschijnlijk middenstand plus milieu van de zelfde partij blijkt te zijn als onze beminnelijke Leterme. Bewuste schepen vreesde dus dat de voorstelling platvloers zou zijn. Zeer begrijpelijk vooral omdat het een try-out betrof en  niemand de show ooit had gehoord. Maar dat is nu net het voorrecht van een cultuurschepen in Vlaanderen. Je moet dan niet weten om te meten zeker niet in een partij met goddelijke inspiratie.
Even ernstig nieuws. We stappen over naar onze socialistische walistaanse kameraden. De veelgeplaagde staatsecretaris voor armoedebestrijding is wel erg drastisch aan het werk geschoten. Hij heeft namelijk zijn broer gered van deze vreselijke gesel. Zijn broer is  chauffeur van een minister-partijgenoot der eminente staatssecretaris ! Is dat geen heugelijke vaststelling? Vitalski kan maar beter aankloppen bij de staatssecretaris voor een jobke. Ondertussen betaal ik wel de pitta van Saskia en/of de banaan van Annelies.

10-04-2008 om 22:01 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!