kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

12-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOSSIER ENERGIE-DEBAT – PART X : Het probleem van de decentrale productie van elektriciteit... DEEL 1

Vandaag behandelen we dus ″hét probleem″ ~want dat is of wordt het dus wel degelijk... ″een probleem″~ van de decentrale productie van elektriciteit...

Fasten your seatbelts, 'cause here we go again !!

Decentrale productie... wat is dat voor een beestje en waarom behandelen we dit hier ?

Eerst & vooral de reden waarom we dit hier behandelen : vermits we hebben kunnen vaststellen dat één of andere onzichtbare hand, of groep, of geheime genootschap het blijkbaar opportuun hebben gevonden om op alle mogelijke manieren, namelijk via subsidies en fiscale stimuli o.a. zonnepanelen te promoten zitten we nu reeds ~willen of niet~ in het scenario van de decentrale productie...

Want wat is decentrale productie ? We zoeken een begrijpbare definitie hiervan & vinden die bij o.a. bij onze Noorderburen, meer bepaald bij het Centraal Bureau voor de Statistiek & we doen dit heel bewust om onze Ollandse lezers de indruk te geven dat we toch ook af en toe bij hen, komen zoeken. We vinden het trouwens een zeer correcte definitie mits toevoeging na het woordje ″bedrijven″ van ″en particulieren″ en drukken hem hieronder graag af om onze nijvere & aandachtige lezertjes intussen ook wat bij te scholen :Decentrale productie van elektriciteit is alle niet-centraal gecoördineerde productie van elektriciteit, zoals door installaties die staan opgesteld bij bedrijven (& particulieren dus) waarvan de primaire doelstelling niet het produceren van elektriciteit is. Ook de duurzame winning van elektriciteit valt onder de categorie decentrale productie.Bij deze definitie verstaan wij hier dat de primaire doelstelling bij particulieren niet het produceren van elektriciteit is maar wel ″het op een interessante manier beleggen van zijn spaargeld″. Dit is natuurlijk een grapje...

Goed, nu we de aard van het beestje kennen vraagt iedereen zich natuurlijk af waarom we dit hier onder jullie aandachtige oogjes schuiven. Wel doodeenvoudig omdat aan deze beleidskeuze een prijskaartje hangt. & zo géén klein prijskaartje !! ...& Méér nog, omdat dit toch wel uit de kluiten gewassen prijskaartje ook nog eens dreigt afgeschoven te worden op... inderdaad ondermeer de zwakke groepen !! ...U herinnert ze zich nog, uit het begin van deze artikelereeks... De minderbegoede Belgen, zowel de rechthebbers op het beruchte″Sociaal Tarief″ als al die andere sukkelaars die hun rekening al niet kunnen betalen omwille van de hoge energieprijzen ?!...

Euh... Maar waarom hangt daar een prijskaartje aan vast zult u ~terecht~ vragen ?!... Want jullie durven natuurlijk te denken dat we dit zomaar ergens uit onze neus peuteren of zouden tevoorschijn durven toveren als een wit konijn uit een hoge hoed... Wel leest u maar eens samen met ons ″de met redenen omklede motie enz enz″ van een aantal ons reeds bekende figuren uit de rode pluche″... Je vindt die omklede motie terug onder :
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2007-2008/g1679-2.pdf

...& We citeren in dit geval punt 6° en 7° :

6° De financiële impact te berekenen op de distributienettarieven (op het niveau van individuele netbeheerders en in verhouding tot elkaar) van de verplichtingen inzake opkoop van groenestroomcertificaten en van de netintegratie van decentrale productie in scenario’s met & zonder een solidariseringssysteem, rekening houdend met de aangekondigde initiatieven. Daarbij moet worden nagegaan op welke wijze de solidarisering van de kosten van de opkoop van groenestroomcertificaten en van de netintegratie kan worden opgezet indien de impact voor de distributienettarieven beperkt blijft. Vervolgens moet het meest kostenefficiënte solidariseringssysteem worden uitgewerkt, waarbij de kosten voor de elektriciteitsverbruikers (gezinnen en bedrijven) beperkt zullen blijven;

7° bij het maken van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) die aanleiding kunnen geven tot aanzienlijke extra decentrale energieproductie, de netbeheerders te betrekken bij de adviesprocedure om zo maximaal rekening te kunnen houden met de lokale behoeften en historisch gegroeide vragen, meer proactief te kunnen inspelen op mogelijk nieuwe vormen van decentrale productie en rekening te houden met de mogelijkheden en eventueel de beperkingen.

Kijk... als je iets leest in de zin van : ″waarbij de kosten voor de elektriciteitsverbruikers (gezinnen en bedrijven) beperkt zullen blijven″ ...hèhèhè... dan manen wij ~verdomd !!~ de boer maar liever aan om op zijn ganzen te letten & in dit geval, de Brave Belg om op z'n centen te passen... als u begrijpt wat we bedoelen...

Oh ja ?!... & waarom zult u vragen ?!...

We doen onze uitleg in twee stapjes...

# Ons eerste stapje is voor de nieuwsgierige Harry Potters en Hermientjes die graag wat technische uitleg krijgen bij de gevolgen van een decentrale productie. Zij surfen nu naar een snelcursus vanuit de KUL (Katholieke Universiteit Leuven) :

Vrije energie weegt op het net

De recente liberalisering van de markt betekent dat iedereen in principe vrij is om elektrische energie op te wekken en dat klanten hun elektriciteitsleverancier naar keuze kunnen bepalen. Deze verdeelde of decentrale energie-opwekking zal nieuwe eisen stellen aan de uitbating van het net, met heel wat technische problemen tot gevolg.

Ronnie BELMANS, Thierry VAN CRAENENBROECK en Daniël VAN DOMMELENDe aanwending van energiebronnen voor elektriciteitsproductie kan niet los gezien worden van de recente wijzigingen in het globale elektrische energiesysteem. De uitvaardiging van de Europese richtlijn over de interne elektriciteitsmarkt [1] vereiste immers een aanpassing van de nationale wetgeving. Dit leidde tot de Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt [2]. Hierin staan de krijtlijnen voor de geleidelijke openstelling van die markt beschreven. Dit proces maakt dat het elektrische energiesysteem nu onder andere voorwaarden functioneert dan tot voor een paar jaar.

Welke zijn de wijzigingen die zich voordoen op het vlak van het elektrisch energiesysteem? De belangrijkste principes van de liberalisering betreffen de vrijmaking van de productie en de levering aan klanten. Iedereen is in principe vrij om elektrische energie op te wekken en de in aanmerking komende klanten kunnen deze elektrische energie aankopen bij een door hen gekozen leverancier. Daardoor ontstaat concurrentie tussen producenten. Wie in aanmerking komt als klant, wordt bepaald op basis van het jaarverbruik.

In deze geliberaliseerde markt zijn investeringen op lange termijn niet meer evident. Producenten en leveranciers verkiezen een meer kortetermijn-gerichte strategie die hun moet toelaten snel een "return on investment" te genereren. Hierdoor worden bepaalde energiebronnen vrijwel uitgesloten (zoals grote waterkrachtprojecten en nucleaire centrales) en worden andere sterk bevoordeeld (zoals gecombineerde cycli gevoed met aardgas).

WKK (WarmteKrachtKoppeling) op kleine schaal en hernieuwbare bronnen zoals windenergie, micro-waterkracht en fotovoltaïsche systemen worden sterk aangemoedigd. Deze decentrale of verdeelde energie-opwekking zal nieuwe eisen stellen aan de uitbating van het net. In dit artikel worden de technische problemen toegelicht, die hiermee gepaard gaan.

Om de netsituatie te schetsen beginnen we met een historische terugblik. Daarna bestuderen we de impact van verdeelde energie-opwekking op de werking van een elektriciteitsnet. We besluiten met een blik in de toekomst.Elektriciteitsopwekking & –verdeling : een terugblik

Elektrische energie-overdracht verloopt via geleiders met laag verlies. De energie wordt aan de klanten ter beschikking gesteld op verschillende spanningsniveaus, afhankelijk van het afgenomen vermogen. Zo krijgen de eenfasig aangesloten residentiële verbruikers elektriciteit geleverd op 230 V.

Doelstellingen

Bij de transmissie en distributie moet de "kwaliteit" van de energielevering gegarandeerd worden. Vooreerst is hierbij de continuïteit van de energielevering (de betrouwbaarheid) essentieel. Het kwaliteitsconcept is verder historisch vooral verbonden met de constante grootte en frequentie van de geleverde spanning. Door de sterke toename van vermogenelektronische belastingen in het net worden er tegenwoordig ook andere eisen gesteld aan netspanning en belastingsstroom. Zo is bijvoorbeeld de harmonische vervorming van spanning en stroom genormeerd.

De verliezen van het systeem moeten bovendien laag zijn, en dit zowel bij vollast als bij deellast en nullast.

Ten slotte moeten de investeringen voor al deze eisen binnen economische grenzen blijven: vanaf een zeker ogenblik worden de investeringen voor een marginaal verhogen van de betrouwbaarheid onverantwoord. Indien dan een nog hogere betrouwbaarheid vereist is, wordt overgegaan op lokale opwekking (noodstroomaggregaten) of op “Uninterruptible Power Supplies” (UPS).

Historiek en ontwikkeling

Toen op het einde van de 19de eeuw de elektriciteit doorbrak als energiebron, was deze vooral gericht naar verlichtingstoepassingen. De concurrenten, petroleum- & gasverlichting, werden stelselmatig verdrongen en verdwenen midden de twintiger jaren volledig uit het stads- en dorpsbeeld [3-5]. Meer en meer zette men de elektriciteit ook in voor "drijfkracht". Ook andere apparaten werden ontwikkeld, onder andere voor verwarming.

Op sommige plaatsen werd waterkracht gebruikt voor de aandrijving, maar al snel schakelde men over op motoren en stoommachines. De eerste generatoren wekten gelijkstroom op. Hier leverde onze landgenoot Z. Gramme een belangrijke bijdrage. Deze gelijkstroom werd op lokaal vlak verdeeld en een generator verzorgde de stroom voor een reeks verbruikers. De spanningen waren beperkt. Voor de stockage van elektrische energie bij het uitvallen van de generator, en voor het afvlakken van piekverbruiken, werden grote batterijen ingezet. Dit was uiteraard geen probleem daar er geen omzetting nodig was tussen batterij en gelijkspanningsnet.

Een nadeel was het ontbreken van een eenvoudige en verliesarme wijziging van niveau van gelijkspanning. Bij wisselspanning kan de transformator deze taak verzorgen, waardoor verschillende spanningsniveaus met mekaar gekoppeld kunnen worden. Ook is het onderbreken, het afschakelen van wisselstroom, veel gemakkelijker dan bij gelijkstroom. De wisselspanning verdrong dan ook de gelijkspanning. Omwille van de betere benutting van het geleidermateriaal werd de wisselspanning vooral als driefasig systeem uitgevoerd Het was (en is) echter vrijwel onmogelijk om elektrische energie onder wisselstroomvorm te stockeren.

Om de verbruiksschommelingen uit te vlakken zodra het verbruik groter werd, ging men over naar grotere productie-eenheden die via hoogspanningslijnen verbonden werden met uiteenlopende groepen verbruikers. Ter plaatse werd de hoge spanning met transformatoren omgezet naar een voor de verbruiker aangepaste spanningswaarde. Hoe groter het vermogen, des te hoger het spanningsniveau. Bekende grote eenheden van het eerste uur waren Langerbrugge, Mol en Schelle. De aandrijving gebeurde met stoom en als energiebron werd steenkool gebruikt. Het eenheidsvermogen bedroeg enkele tientallen MVA. Door de grotere eenheden kon men betere rendementen behalen.

Om de betrouwbaarheid van de elektrische energievoorziening te verhogen, werden de netten gekoppeld. Reeds voor de tweede wereldoorlog (in de helft van de jaren dertig) werden de centrales gekoppeld met hoogspanning (36 kV). De CPTE (Coördinatie van Productie en Transport van de Elektrische Energie) werd opgericht om de onderlinge levering van energie op nationaal vlak te regelen. Alle producenten en verdelers van elektrische energie droegen naar verhouding jaarlijks bij in de kosten.

Na de tweede wereldoorlog werden de spanningsniveaus in het hoogspanningsnet stelselmatig met het toenemend vermogen opgevoerd. 70 kV werd normaal, waarna 150 kV gebruikt werd voor de grote koppelingen. Na een beperkte installatie van 220 kV in het zuiden van België, voerde men in de zeventiger jaren 400 kV als hoogste spanning in voor de koppelingen tussen de grote eenheden en de verbindingen met het buitenland. Parallel hiermee nam het eenheidsvermogen van de centrales toe van om en bij 120 MW, over 300 MW naar de grootste nucleaire eenheden van om en bij 1000 MW. Uitgaande van dit historisch overzicht, is de huidige toestand van het net beter in te schatten.Elektrische centrales vandaag

Aangezien elektrische energie niet in een ontginbare vorm in de natuur wordt aangetroffen, moet zij, uitgaande van andere energievormen, geproduceerd worden in installaties die men elektrische centrales noemt. Een elektrische centrale is een systeem om primaire energie van potentiële, thermische, chemische of nucleaire aard om te zetten in elektrische energie. Meestal gebruikt men een mechanische tussenvorm. De aard van de beschikbare energie bepaalt de aard van de centrale.

Klassieke thermische centrale met stoomcyclus

In deze centrales (figuur 1) wordt gebruik gemaakt van de uit de thermodynamica bekende Rankine-cyclus. Hierbij vertrekt men van een klassieke primaire brandstof (steenkolen, aardolie of aardgas) om mechanisch vermogen te ontwikkelen. Het werkfluïdum dat de Rankine-cyclus doorloopt, is water.Door de regeling wordt de snelheid van de turbine constant gehouden. Op de as van de turbine is een elektrische generator gekoppeld, die de mechanische energie omzet in elektrische. In de praktijk wordt driefasige wisselstroom gebruikt. In het Europees net hebben de gegenereerde wisselspanningen een frequentie van 50 Hz. De frequentieregeling gebeurt op Europees niveau door de UCTE. Het spanningsniveau aan de klemmen van de alternator wordt bepaald door het generatortype en is van de orde-grootte 20 kV. De gebruikers bepalen uiteindelijk welk vermogen de elektrische centrales samen leveren. Op elk ogenblik moet aan de gelijkheid tussen opgewekt en verbruikt vermogen plus verliezen voldaan worden, daar men elektrische energie niet kan stockeren.

Nucleaire thermische centrale

Net zoals bij klassieke thermische centrales, wordt ook in een kerncentrale beschikbare thermische energie, onder de vorm van stoom onder hoge druk en temperatuur, omgezet in mechanische energie. Het verloop van het proces, vanaf de plaats waar de stoom de warmtewisselaar verlaat tot waar het vloeibare water terug in de warmtewisselaar wordt gepompt, is in principe volledig analoog aan de klassieke thermische centrales. De warmte zelf is niet meer afkomstig van de verbranding van fossiele brandstof, maar ontstaat door het vrijgeven van thermische energie bij een gecontroleerde nucleaire splijtingsreactie.

Deze warmte wordt niet rechtstreeks aan het werkfluïdum van de Rankine-cyclus geleverd, doch wel aan water onder hoge druk, zodat het niet kan verdampen. Dit water geeft dan zijn warmte af aan het secundaire circuit, dat het werkfluïdum van de Rankine-cyclus vormt. Door deze werkwijze in een zogenaamde "Pressurised Water Reactor" is het rendement beperkt aangezien de temperatuur van het primaire circuit begrensd is.

Hydraulische centrales

Hydraulische centrales wekken elektriciteit op uitgaande van de potentiële energie in grote watermassa's op grote hoogte, of van de kinetische energie van watermassa's met een groot debiet. De energie van het water wordt rechtstreeks omgezet in mechanische arbeid door een waterturbine, wat resulteert in een eenvoudig werkingsprincipe en een hoog rendement. De behaalde mechanische arbeid wordt vervolgens omgezet in elektrische energie in de wisselstroomgenerator die op de turbine-as gemonteerd staat. Op zich zijn de mogelijkheden in België en a fortiori in Vlaanderen beperkt omwille van de kleine hoogteverschillen.

Pompcentrales zijn wel van groot belang in het net. De voornaamste rol van een pompcentrale is om in een hoger gelegen spaarbekken water op te slaan, door tijdens de uren van laag elektriciteitsverbruik uit een lager gelegen reservoir water omhoog te pompen. De nodige energie wordt door het net geleverd aan de generatoren van de centrale, die dan als motoren werken & hydraulische machines aandrijven die als pomp werken. Tijdens periodes van grote vraag naar elektrische energie wordt het opgeslagen water naar beneden geleid en geturbineerd. Het globaal energetisch rendement van deze operatie is 70 tot 77 %. De verantwoording voor het gebruik van pompcentrales is toe te schrijven aan het grote verschil tussen de kostprijs van de opgenomen energie en de afgeleverde energie.

Andere thermische productie-eenheden

De meeste recente centrales zijn zogenaamde STEG-eenheden (zie figuur 2). Het gaat hier om gasturbines, waarvan de restwarmte bij de uitlaat van de gasturbine gebruikt wordt om water in een stoomcyclus te verwarmen. Hierdoor ontstaan er twee kringprocessen, een met als werkfluïdum de verbrandingsgassen van de gasturbine en een met stoom. Vandaar de benaming STEG, zijnde SToom & Gas. Alle nieuwe eenheden die gedurende de laatste vier jaar in België in gebruik zijn genomen, zijn van dit type.Ook de geplande eenheden zullen op deze wijze elektrische energie produceren. Het grote voordeel is dat dergelijke eenheden een zeer hoog rendement hebben (grootte-orde 55 %), dat zij een vrij korte bouwtijd hebben en dat de nodige investeringen beperkt zijn.

In het net zijn ook nog dieselcentrales en turbojets opgenomen. Zij leveren het piekverbruik en worden omwille van hun hoge specifieke kosten zo weinig mogelijk ingeschakeld.

Decentrale productie

Grote Warmte-Kracht-Koppeling (WKK) eenheden worden slechts in bijzondere omstandigheid rendabel als een grote warmte-afname in de onmiddellijke nabijheid van de productie-eenheid mogelijk is. Voor de kleinere eenheden die WKK toepassen, is een veel ruimere verspreiding mogelijk. Hierbij denkt men vooral aan de tertiaire sector, grote gebouwen, hospitalen, glastuinbouw en dergelijke. Deze kleinschalige productie-eenheden hebben een elektrisch vermogen van een honderdtal kWe (kilowatt elektrisch vermogen), tot hooguit enkele Mwe.

Het grootste aantal potentiële WKK-projecten in België betreft eenheden rond de honderd kWe, die samen toch al een potentieel vertegenwoordigen van een paar honderd MWe. Voor deze kleinere worden gasmotoren of, bij eenheden groter dan 1 MWe, gasturbines als thermodynamische omzettingsmachine ingezet.

Hernieuwbare bronnen, waterkracht op kleine schaal,windenergie en fotovoltaïsche systemen, zijn per definitie heel sterk decentraal. Kenmerkend is hun snel variërende en onvoorspelbare vermogenopbrengst, die afhankelijk is van meteorologische parameters. Op korte termijn lijkt vooral windenergie aantrekkelijk. Naast het windmolenpark in de voorhaven van Zeebrugge zijn er reeds een aantal verspreide windturbines (o.a. in Hasselt en Halle).

Een groot aantal projecten ligt ter studie, waarbij vooral vergunningstechnische problemen de uitvoering vertragen.Transmissie van de stroom

Het vermogen van een generator kan variëren van enkele tientallen kVA tot 1400 MVA. De spanning van de generatoren is constructief beperkt. Bij generatoren in elektrische centrales is de spanning van de orde van grootte van 20 kV alhoewel er recent ontwikkelingen zijn waarbij generatoren rechtstreeks 400 kV leveren. Bij een spanning van 20 kV en een vermogen van 1000 MVA vloeit een stroom in het driefasig systeem van 30 kA. Een dergelijke stroom laat zich niet over grote afstanden transporteren zonder dat de spanningsvallen en de verliezen ontoelaatbaar hoog worden. De spanning wordt beperkt door het isolatieniveau en de stroom door de toegelaten stroomdichtheid.

Wanneer de stroomdichtheid in een gegeven geleider van een openluchtlijn of kabel te groot wordt, warmt deze sterk op. In het geval van luchtlijnen zullen de geleiders te veel uitzetten, waardoor de doorhang van die geleiders te groot wordt. Hierdoor is de veiligheidsafstand tot obstakels op de grond niet meer gewaarborgd. Indien de temperatuur nog verder oploopt verliezen de lijndraden bovendien hun mechanische eigenschappen. Ondergrondse kabels krijgen een ontoelaatbare thermische belasting van de isolatie en een te snelle veroudering. De verschillende elektrische centrales zijn met vermogentransformatoren aangesloten op het koppel- of interconnectienet op hoge spanning. De geproduceerde elektrische energie, aan de klemmen van de generator beschikbaar onder een spanning van 10 tot 24 kV, wordt via de transformator geïnjecteerd in de hoogspanningsnetten op bijvoorbeeld 70, 150, 230 of 400 kV. De hoogste genormeerde transmissiespanning in West-Europa is 400 kV.

Hierbij is slechts een stroom nodig van 1,5 kA per 1000 MVA, wat de verliezen gevoelig beperkt. Dit hoogspanningsnet vervult in essentie twee zeer belangrijke functies :

# Beperking van reserve aan vermogen bij intergeconnecteerde centrales. De interconnectie tussen de verschillende centrales laat toe dat de totale reserve aan geïnstalleerd vermogen, noodzakelijk voor het verzekeren van de elektriciteitsvoorziening in een bepaald gebied, kleiner is dan in de situatie waarbij elke centrale of groep van centrales op zichzelf zou aangewezen zijn voor de bevoorrading van een welbepaald deel van dat gebied. De belangrijkste ontstaansreden van de internationale interconnecties is het ter beschikking stellen van reservecapaciteit tussen de Europese elektriciteitsondernemingen.

# Internationale in- en uitvoer van stroom via het koppelnet. Het koppelnet verzorgt de transmissiefunctie, en wel des te meer naarmate in bepaalde gebieden een onevenwicht heerst tussen vraag naar en aanbod van elektrische energie. Het koppelnet zorgt voor de verbindingen met het buitenland, zodat elektrische energie kan in-, uit- & doorgevoerd worden. Dit zal in de toekomst omwille van de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt sterk toenemen. Men dient echter te benadrukken dat het net daartoe nooit is ontworpen en dat bijgevolg grote investeringen in lijnen onvermijdbaar zullen zijn om effectieve vrijhandel mogelijk te maken.Distributie van elektriciteit

In figuur 3 schetsen we het volledige distributiesysteem. Links ziet men de hoogspanningslijn,met twee driefasige draadstellen. In een eerste transformatorstation wordt het spanningsniveau verlaagd tot bijvoorbeeld 10 of 15 kV. Van daaruit wordt de energie langs driefasige luchtlijnen of ondergrondse kabels verdeeld naar een aantal transformatorstations van de openbare distributie, of ook rechtstreeks naar de transformator van de grote, industriële klanten of in grote gebouwen (tertiaire sector). De openbare distributie verdeelt de energie dan verder op laagspanning (230/400 V) naar de verschillende gebruikers (huishoudelijke klanten, ambachtelijke toepassingen), terwijl de rechtstreekse klanten zelf de elektriciteitsverdeling op hun terrein verzorgen.Om een bedrijfszekere bevoorrading te waarborgen, is het net uit mazen of lussen samengesteld, die de verschillende posten met elkaar verbinden. Bij een fout in een distributiepost of bij overbelasting kan men onmiddellijk en van op afstand ingrijpen. De fout wordt afgezonderd, terwijl de energielevering verzekerd blijft door over te schakelen op een andere voedingslijn.Invloed van decentrale opwekking op vermogenregeling

Essentieel om de problemen te begrijpen is het besef dat de decentrale productie per definitie niet centraal geregeld wordt in functie van de vraag op nationaal of regionaal niveau. Bij de WKK-installaties wordt de dimensionering en de elektrische productie bepaald door het gewenste warmtevermogen. Bij hernieuwbare bronnen wordt het fluctuerend energie-aanbod zonder meer omgezet in elektrische energie. Hierbij gaat men impliciet uit van de veronderstelling dat het elektrisch net onbeperkt dit geproduceerde vermogen kan opnemen.

Door deze veronderstelling wordt echter een grotere soepelheid en regelbereik aan de centrale elektrische productie-eenheden opgelegd omdat, buiten de pompcentrales, grootschalige buffering van elektrische energie niet mogelijk is.

Veronderstel dat alle WKK-installaties samen, statistisch gezien over een dag, een constante injectie van elektrisch vermogen vertegenwoordigen. Dan betekent dit dat zij door de centrale productie-eenheden als een toename van de basisproductie worden ervaren. In een fictief belastingdiagram (figuur 5) wordt de vraag, in een eerste werkhypothese, gedekt met enkele regelbare eenheden & enkele afschakelbare piekeenheden. Een basisproductie zorgt voor 4000 MW continu en de regelbare centrales hebben een regelbereik (Pmax-Pmin)/Pmax van 44%. Bij een substitutie van 1000 MW door een ongeregelde, statistisch constant veronderstelde WKK- en hernieuwbare productie, verhoogt het benodigde regelbereik tot 72,5%.Wordt als laatste werkhypothese de substitutie opgevoerd tot 2000 MW (figuur 6), dan zouden in dit fictief geval zelfs alle regelbare eenheden tijdelijk tot afschakeling gedwongen worden (regelbereik 100%). Uiteraard komt deze toestand niet voor, maar de conclusie dringt zich wel degelijk op dat de regelbare groepen meer geregeld moeten worden. Dit kan tot grotere slijtage en een toename van materiaalbelasting leiden. Ook dynamisch kan het inschakelen van productie-installaties problemen stellen. Inderdaad, de performante groepen kunnen in normale uitbating ergens rond de 3% van hun nominaal vermogen oppikken per minuut. Een sneller stijgende vraag (of dalende opbrengst van decentrale eenheden) moet dus door aangepaste maatregelen worden opgevangen (inschakeling van turbojets of import).

Invloed op het werkingspunt van centrale eenheden

De decentrale eenheden worden niet centraal geregeld en nemen niet deel aan de optimalisatie van de opwekking en van het spanningsprofiel van het net. Kleinere eenheden worden lokaal door de uitbater zo ingesteld dat zij met het beste lokaal rendement werken. Hiervoor worden zij ingesteld om te werken met zo laag mogelijke verliezen, wat er praktisch op neerkomt de productie van elektrische energie te doen zonder defasering tussen stroom en spanning. Deze werking bij cos j = 1 is de beste voor de uitbater van de decentrale eenheid, maar is niet de beste voor een centrale eenheid die in de elektrische buurt produceert. Om dit te begrijpen moet men de operationele grenzen van een generator bekijken. Een elektrische eenheid wordt bij de energie-opwekking begrensd door:

# de maximale statorstroom

# de maximale bekrachtiging

# het maximaal ontwikkelbaar vermogen

# de stabiliteit van de werking

Veronderstel dat een bepaalde belasting in actief P en reactief vermogen Q moet geleverd worden aan het net. Het deel van het actief vermogen dat de decentrale eenheid levert wordt niet bepaald door de vraag van het net. Wil bijvoorbeeld de WKK-uitbater zo goedkoop mogelijk werken, dan tracht hij het werkingspunt zo in te stellen dat hij bij het te leveren actief vermogen zijn verliezen minimaliseert. Dit komt praktisch hierop neer dat hij geen reactief vermogen levert. Aangezien het net echter een onveranderd reactief vermogen opneemt, moet de centraal geregelde uitbater zijn machine veel minder efficiënt uitbaten omdat hij al het reactief vermogen moet leveren waarbij rotor- en statorverliezen voor hem toenemen en het uitbatingspunt dichter bij de uitbatingsgrens komt. Deze toestand is globaal energetisch gezien niet gunstig omdat de joule-verliezen niet lineair, maar kwadratisch met de stroom toenemen.

Voor decentrale bronnen, zowel WKK als roterend hernieuwbaar, gaat men bovendien vaak over van synchrone naar asynchrone generatoren. Deze laatste leveren geen bijdrage tot de reactieve vermogenhuishouding van het net, integendeel, zij vragen reactief vermogen.

De gevaren zijn vaak nog groter bij een kleine belasting van het net, waarbij de capacitieve shuntreactantie van het net een grotere rol begint te spelen en eventueel zorgt voor een vraag naar een globaal capacitief reactief vermogen.

Het gevaar bestaat dan dat door een niet deelnemen aan het leveren van dat capacitief vermogen, de WKK-installatie de koppeling met het net van de centraal geregelde eenheid tot bij de stabiliteitsgrens brengt, al is de toestand in de werkelijkheid lang niet zo scherp.

Grotere decentrale eenheden kunnen niet zomaar aan het net leveren volgens hun eigen beslissingen. Er is overleg met een centraal regelorgaan noodzakelijk. Kleinere eenheden zouden echter ook niet zonder overleg mogen ingeschakeld worden, omdat zij door hun stijgend aantal een niet langer verwaarloosbare invloed kunnen uitoefenen op de veilige uitbating van een gekoppeld net.Einde DEEL 1 ...wordt vervolgd...!!

12-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Energie
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOSSIER ENERGIE-DEBAT – PART X : Het probleem van de decentrale productie van elektriciteit... DEEL 2

Begin DEEL 2 ...Het vervolg...!!Invloed op de spanningsregeling in het net

Koppeling aan het hoogspanningsnet

De inschakeling van WKK-eenheden van groter vermogen gebeurt logischerwijze rechtstreeks op het hoogspanningsnet. Hoogspanningsnetten zijn overwegend inductief. Daardoor wordt de verandering van de amplitude van de spanning vooral beïnvloed door de inductieve stroomcomponent, dus door het reactief vermogen dat over een zekere afstand getransporteerd wordt. Dit reactief vermogen is enerzijds een gevolg van de vraag van de klanten, die gewoonlijk inductieve belastingen voor het net betekenen. Transmissie is onvermijdelijk als het niet lokaal wordt geproduceerd (bv. door condensatorbatterijen). Anderzijds vraagt het net zelf reactief vermogen bij de transmissie van actief vermogen.

Om de amplitudeverandering van de spanning te beperken is het van belang de transmissie van reactief vermogen eveneens te beperken en het nodige reactief vermogen zo lokaal mogelijk te produceren. De in België verspreide centraal geregelde eenheden staan normaal in voor de regelbare levering van dit nodige reactief vermogen. In een vermaasd net, zoals het Belgisch net, of het Europees net op 400 kV, wordt de circulatie van het reactief vermogen zo beperkt mogelijk gehouden om zo weinig mogelijk netverliezen te hebben. Hiertoe wordt het spanningsprofiel in het net geoptimaliseerd met numerieke simulatieprogramma’s.

Daar de spanningsamplitude ook binnen nauwe grenzen gehouden moet worden voor de goede werking en de veiligheid van de aangesloten toestellen, mag |DU| niet groot zijn en liefst weinig variëren eenmaal ingesteld volgens het optimaal spanningsprofiel. Bij benadering kan men in de hoogspanningsnetten stellen dat om de spanning constant te houden, bij elke verandering van actief vermogen een bijhorende verandering van reactief vermogen hoort. De spanningscorrectie op hoogspanning kan met relatief weinig reactief vermogen uitgevoerd worden. De werkelijke impact van de injectie van actief vermogen door decentrale productie op de globale netverliezen kan echter niet zo eenvoudig uitgedrukt worden. Hiervoor moet men zijn toevlucht nemen tot uitvoerige netstudies (zogenaamde "loadflow"-berekeningen). Hierbij mag men ook niet uit het oog verliezen dat heel Europa geïnterconnecteerd is en dat de transmissie van actief vermogen in een gedereguleerde context ook nieuwe eisen gaat stellen inzake spanningsprofiel. De invloed van de inplanting in vermaasde netten kan bijgevolg slechts worden verkegen uit nauwkeurige simulaties.

Koppeling aan het middenspanningsnet

Wanneer de decentrale eenheid aan het middenspanningsnet gekoppeld mag worden, moet men een onderscheid maken naargelang de aansluiting in een voedingspost gebeurt dan wel op een aftakking in het net zelf. Gebeurt de aansluiting in de voedingspost, dan komt dit geval eigenlijk neer op het aansluiten op het hoogspanningsnet omdat de impedantie van het net, gezien vanuit het aansluitpunt, nog steeds overwegend inductief is.

De amplitude van de spanning wordt overwegend beïnvloed door het gevraagd reactief vermogen. Toch kan in dit geval, omwille van het radiaal karakter van de distributienetten, eventueel gebruik gemaakt worden van transformatoren met veranderlijke tapstand, omdat circulatiestromen in een radiaal uitgebaat net niet kunnen optreden. Deze toestellen zijn echter minder effectief dan verwacht zoals uit volgend eenvoudig voorbeeld blijkt.

Nemen we een transformator aangesloten op een net met constante spanning. Na vaststelling dat de secundaire spanning te laag is, wordt een hogere transformatieverhouding ingesteld. Uit tabel 1 blijkt dat de effectieve spanningscorrectie veel minder bedraagt dan de ingestelde tapverhouding : om een correctie van 7,6% uit te voeren moet men de tap met 10% verhogen.Men merkt tevens op dat de cos φ bij het voedingspunt gedaald is, terwijl de impedantie en de cos φ van de belasting constant gebleven zijn. Dergelijke situatie kan in kritische gevallen leiden tot een spanningsineenstorting [6], wat in Nederland het geval was.

Als een decentrale eenheid, die aan de secundaire kant aangesloten is, plots minder vermogen injecteert, daalt de spanning. Een spanningscorrectie doorvoeren door tapstandaanpassing zou precies voor distributienetten deze gevaarlijke situatie in de hand werken. Het besluit zou dan kunnen zijn dat de decentrale eenheid geen oorzaak mag zijn van te belangrijke spanningsschommelingen, waarvoor de cijferwaarde door netstudies moet bepaald worden.

Indien de aansluiting echter ergens in het middenspanningsnet zelf gebeurt, wordt de impedantie van het net, dat meestal een kabelnet is, meer resistief dan inductief.

De verandering van de spanningsamplitude wordt vooral bepaald door de variatie in actief vermogen. Dit betekent concreet dat een decentrale eenheid die vooral actief vermogen injecteert een zeer directe invloed heeft op de amplitude van de spanning.

Wil men de spanning onveranderd houden voor de nabij- gelegen klant, dan is nu een veel belangrijkere hoeveelheid reactief vermogen nodig. In een laagspanningsnet, waar de weerstand nog meer overweegt, zou het zelfs ondenkbaar zijn door reactief vermogen de spanning te controleren.

Gezien het nu niet mogelijk blijkt te zijn de spanningsverandering op te vangen, zou het besluit kunnen zijn dat de toelaatbare injectie van actief vermogen door een decentrale eenheid niet al te belangrijk kan zijn. Zij mag zeker geen oorzaak zijn van ontoelaatbare spanningsschommelingen, waarvoor de cijferwaarde door netstudies moet bepaald worden na afspraken over de kwaliteitscriteria van de geleverde spanning.Andere invloeden bij decentrale aansluiting

Naast de hierboven aangehaalde invloeden, vereist de aansluiting van een decentrale eenheid nog enkele andere aandachtspunten. Vooreerst is er het vergroten van de kortsluitstroom. De WKK-installatie genereert het vermogen met een alternator, in tegenstelling tot sommige andere decentrale opwekkingen (fotovoltaïsche installaties, windturbines). Daardoor dragen zij ook op dezelfde wijze bij tot de kortsluitstroom als een gewone generator.

Dan is er het probleem van de terugvoeding naar het net. Door de aanwezigheid van een decentrale eenheid in een radiaal distributienet wordt het net veel lastiger te beveiligen omdat een eventuele fout nu vanuit zowel de bronkant als vanuit de WKK kan gevoed worden. De beveiligingsapparatuur moet dus richtingsgevoelig zijn of differentieel werken.

Ten slotte is er nog de bekommernis om het synchronisme met het net te behouden na een zware fout. De snelheidsregelaar kan anders reageren dan de primaire regeling van de centraal gestuurde eenheden, waardoor na het wegnemen van de fout een fase-oppositie met het net te vrezen valt. Om dit gevaar te voorkomen zijn bijzondere strategische maatregelen en afspraken nodig tussen de uitbater van de decentrale eenheid, die eventueel in eilandbedrijf overgaat, en de netbeheerder.

Om het belang van een goede huishouding van het reactief vermogen te benadrukken, dient vermeld te worden dat zowel de stroomstoring in de provincie Utrecht & omgeving (23 juni 1997) als de panne in Vlaanderen op 4 augustus 1982 een gevolg waren van een te kort aan reactief vermogen en een ineenstorting van de spanning, waardoor er productiecapaciteit ter plaatse weg viel. Bij het plannen van het globale net wordt hiermee terdege rekening gehouden. Zo zijn na de panne in 1982 alle regelaars voor de bekrachtiging van de generatoren aangepast en dit op een gecoördineerde wijze.Nieuwe ontwikkelingen in transmissietechnologie

Omvormertechnologie

Het is vooral de introductie van de Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) en recenter nog de Integrated Gate Commutated Thyristor (IGCT) met hun hoge stroom- en spanningswaarden die de noodzakelijke evoluties heeft mogelijk gemaakt. De term "insulated gate" slaat op de metaal-oxyde-halfgeleiderpoort die slechts een uiterst klein stuurvermogen nodig heeft. In vergelijking met een klassieke MOSFET is de benodigde oppervlakte voor eenzelfde spanningsval veel kleiner, hetgeen een belangrijk economisch voordeel biedt. Verder heeft de IGBT als component karakteristieken die erg gelijken op deze van een transistor, waardoor er controle mogelijk is in het volledige werkingsgebied, met andere woorden van volledige geleiding tot totale blokkering. Deze component kan aan- en afgeschakeld worden op vrij hoge frequenties waardoor een snellere vermogenregeling mogelijk wordt en waardoor ook de harmonische interferentieniveaus veel lager worden.

Verder leent deze component zich heel gemakkelijk tot serieschakeling, zodat omvormers voor hoge spanningen gemakkelijk kunnen ontworpen worden. Ook parallelschakeling geeft relatief weinig problemen.

De IGCT lijkt de opvolger te worden van de "gate-turnoff thyristor" (GTO). Net zoals de GTO is de IGCT stroomgestuurd en heeft hij een lage spanningsval in geleiding. De component vereist geen hulpcircuit ("snubber") voor de commutatie en de vrijloopdiode kan worden geïntegreerd in de halfgeleidercomponent. Verder heeft deze component gelijkaardige voordelen als de IGBT: snel schakelgedrag en eenvoudige schakeling in serie en parallel. Met deze nieuwe types halfgeleidercomponenten kunnen spanningsomvormers met een hoge nominale spanning heel eenvoudig gebouwd worden. Dergelijke omvormers laten toe om het actieve en het reactieve vermogen in een systeem onafhankelijk van elkaar te regelen. In tegenstelling tot de traditionele thyristorbrugomvormer, kan een dergelijke spanningsgestuurde omvormer met gedwongen commutatie ("Voltage Source Convertor" of VSC) in een net werken waarin geen generatoren of andere roterende machines zoals synchrone condensatoren staan. Dit is een heel groot voordeel om bijvoorbeeld ver afgelegen locaties met geïsoleerde belastingen te voeden.

Kabeltechnologie

Alhoewel ook voor zeer hoge wisselspanningen kabels met geëxtrudeerde isolatie een degelijke en uitgebalanceerde techniek vormen, is hun gebruik beperkt tot relatief korte afstanden, en dit ten gevolge van het reactief vermogen dat opgewekt wordt en daaruit volgende spanningsproblemen in het net. Gelijkstroomkabels geven geen problemen met reactief vermogen zoals deze zich voordoen bij wisselstroomkabels en kunnen dus gebruikt worden voor transmissie over langere afstanden. Tot nu toe waren geëxtrudeerde gelijkstroomkabels technisch niet haalbaar ten gevolge van ruimteladingen in de isolatie. Dit fenomeen beperkt immers sterk de levensduur van de kabels.

Parallel met de ontwikkeling van de VSC-technologie werd een geëxtrudeerde kabel ontwikkeld op basis van polymeerisolatie die gekarakteriseerd wordt door uitstekende doorslagspanningskarakteristieken, een laag gewicht per eenheid van lengte en een hoge betrouwbaarheid. Verder is hij erg flexibel en heeft hij een hoge mechanische sterkte. Gelijkstroomkabels die slechts 1 kg per meter wegen met een nominaal vermogen van 30 MW bij 100 kV kunnen nu gemaakt worden en vrij eenvoudig geïnstalleerd worden in conventionele kabelgootsystemen & sleuven. Op basis van kosten zijn dergelijke gelijkstroomkabels per vermogeneenheid vergelijkbaar met de kost van overeenkomstige hoogspanningsleidingen boven de grond. Het spreekt vanzelf deze technologie dat intrinsiek ook het voordeel biedt dat de visuele hinder van hoogspanningslijnen vermeden wordt.

HVDC

HVDC (of energie-overdracht met hoge gelijkspanning) kan door de ontwikkelingen in kabel- en omvormertechnologie in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen. (zie kaderstuk) Op dit ogenblik worden de bestaande HVDCverbindingen gebruikt voor transmissie van grote vermogens over grote afstanden of onderzee.

Politieke ondersteuning van de marktpenetratie van hernieuwbare energiebronnen, gekoppeld aan de opening van de elektriciteitsmarkt en met concurrentie op het vlak van generatie van elektriciteit, zullen samen aanleiding geven tot het gebruik van vele kleine en middelgrote centrales die ofwel dicht bij de belasting staan, ofwel zeer ver ervan verwijderd. In beide gevallen zal de interactie tussen de productie en het transmissie/distributiesysteem de noodzaak met zich meebrengen om verbeterde controlemogelijkheden op dit deel van het net te hebben. Dit is vooral het geval bij windenergie, daar de werkingsvoorwaarden van deze centrales zeer sterk variëren in functie van de tijd. HVDC-technologie kan op effectieve wijze de centrale ontkoppelen van het net, en biedt regeltechnische en veiligheidsvoordelen.

De nieuwe HVDC-technologie, gebaseerd op de VSC & het nieuwe type geëxtrudeerde kabel, wordt meestal HVDC-light genoemd, waarmee vooral de nadruk gelegd wordt op het lage gewicht en de compactheid. Omwille van deze eigenschappen vormt HVDC-light een haalbaar alternatief voor vele voedingstoepassingen zoals :

# de verbinding van kleine verspreide centrales onderling en met het net;

# levering van elektriciteit aan eilanden en afgelegen locaties;

# levering van elektrisch vermogen aan grote en snelgroeiende steden.

Als belastingen toenemen qua verbruik, moeten de distributiesystemen in grote steden steeds meer uitgebreid worden. Daar de grond in de steden zeer duur is, is het uitermate moeilijk om nieuwe systemen aan te leggen. Bij toenemend vermogenniveau wordt het ook steeds gevaarlijker om de kortsluitcapaciteit van schakelaars te overschrijden. Ook andere elementen van het net worden steeds zwaarder belast. Daarom moeten nieuwe oplossingen gezocht worden om het vermogen ter plaatse te brengen. Ook hier levert HVDC-light een mogelijke uitweg: de kabels kunnen eenvoudig ondergronds geïnstalleerd worden, de omvormerstations zijn compact & via de regeling laten zij toe om geen enkele impact te hebben op de kortsluitniveaus.

FACTS

De betrouwbaarheid van elektrische vermogensystemen kan worden verhoogd door uitbreiding van de transmissiecapaciteit. Hiertegen rijzen bezwaren van financiële & ecologische aard. Een betere efficiëntie kan worden bereikt door een verhoogde graad van benutting van de bestaande transmissielijnen.

Betrouwbaarheid en efficiëntie zijn niet noodzakelijk tegenstrijdig bij de uitbating van elektrische vermogensystemen. Flexible Alternating Current Transmission Systems (FACTS) kunnen een belangrijke bijdrage leveren voor het verzekeren van een betrouwbare en economische netuitbating omwille van de snelle regeling van actief en reactief vermogen [7]. Onder de verzamelnaam FACTS groepeert men een groot aantal snelreagerende controle-apparaten op basis van moderne vermogenelektronische componenten zoals thyristoren, GTO’s en IGCT’s.

Voor de regeling van het actief vermogen kunnen thyristorgecontroleerde fasehoekregelaars worden gebruikt die het hoekverschil van de spanningsfasoren over een transmissielijn kunnen aanpassen en op die wijze de actief-vermogenstroom beïnvloeden.

Voor de regeling van het reactief vermogen bestaan verschillende varianten, zoals statische VAR-compensatoren en thyristor-gecontroleerde serie-compensatoren. Deze regeling wordt aangewend om actief-vermogenverliezen te beperken. De beschikbaarheid van reactief vermogen is eveneens vereist om een aanvaardbaar spanningsprofiel op het transmissiesysteem te handhaven, zodat spanningsinstorting kan worden voorkomen.

Actief en reactief vermogen kunnen ook samen worden geregeld in zogenaamde Unified Power Flow Controllers (UPFC)

Besluit

Elektriciteitsproductie en -verdeling zijn een technisch moeilijk probleem. Het belang van een betrouwbare voorziening in elektrische energie voor de maatschappij kan niet overschat worden. De verdeling van de productie over vele, niet gecoördineerde kleine eenheden kan wel tot hetzelfde vermogen & dezelfde energieproductie leiden, maar de stabiliteit van de spanning kan erdoor in het gedrang komen.

Grote, centraal gestuurde eenheden zullen ook in de toekomst de ruggengraat van een betrouwbare energievoorziening vormen, waarbij er een beperkte hoeveelheid productie van kleine, eventueel hernieuwbare systemen zal komen.Referenties

1. Richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement & de Raad van 19.12.1996 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit.

2. Wet van 29.04.1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, Belgisch Staatsblad, 11.05.1999.

3. Kerckhaert N., De Vleeshauwer D.: "Het nieuwe licht uit Langerbrugge, 1900-1940," EBES uitgave, 1990.

4. Kerckhaert N., De Vleeshauwer D.: "Waterdruk in Antwerpen…, een stroom van elektriciteit," Electrabel uitgave, 1993.

5. Kerckhaert N., De Vleeshauwer D.: "Zwart goud en wit licht in de Kempen," Electrabel, uitgave, 1991.

6. Van Cutsem T., Vournas C., "Voltage stability of electric power systems", Kluwer, 1998.

7. E. Lerch, "Modelling and Application of FACTS-Elements", Journées d’Etudes SRBE-SEE, Les FACTS, 16-17.11.94De auteurs

Ronnie J. M. BELMANS promoveerde als elektromechanisch ir., richting elektrotechniek, aan de K.U.Leuven in 1979. In 1984 behaalde hij daar een doctoraat gevolgd door een speciaal Doctoraat in 1989. In 1993 behaalde hij de Habilitierung aan de RWTH Aachen, in Duitsland.

Op dit ogenblik is hij gewoon hoogleraar aan de K.U. Leuven waar hij verschillende vakken in de elektrotechniek doceert. Hij is hoofd van de afdeling Elektrische Energie en momenteel voorzitter van het departement Elektrotechniek. Hij is mede-oprichter en vice-voorzitter van het K.U.Leuven Energie-Instituut, en tevens gastprofessor aan de RWTH Aachen en aan het Imperial College in London.

Ronnie Belmans is voorzitter van UIE (Union Internationale d'electrotechnologie), Fellow van de IEE, Senior Member van de IEEE & voorzitter van het TI-Genootschap Elektrotechniek.Thierry VAN CRAENENBROECK behaalde het diploma van elektrotechnisch- werktuigkundig ingenieur, optie elektrische energie aan de K.U.Leuven in 1989. Van 1990 tot 1992 was hij werkzaam als docent op de Anton-de-Kom-Universiteit van Suriname. In 1998 promoveerde hij tot dr.t.w. aan de K.U.Leuven. Zijn doctoraatswerk werd bekroond met de driejaarlijkse Sinave-prijs van de K.B.V.E. Op dit ogenblik bekleedt hij een postdoctoraal onderzoeksmandaat aan de K.U.Leuven. Hij is ook Senior Member van de IEEE.Daniel VAN DOMMELEN behaalde het diploma van elektrotechnisch ingenieur aan de K.U.Leuven, een M.Sc. in Electrical Engineering aan de universiteit van Wisconsin en een doctoraat aan de K.U.Leuven. Sinds 1977 is hij gewoon hoogleraar aan de K.U.Leuven. Hij is auteur van het boek "Productie, transmissie & distributie". Hij is gewezen voorzitter en thans Belgische afgevaardigde in het CERcomité van de UIE. Hij is voorzitter geweest van de IEEE Benelux Section, is distinguished member van CIGRE, en senior member van SEE en IEEE

...

Deze tekst werd integraal overgenomen van de originele brochure : http://alum.kuleuven.be/

...

...& We zullen het bovenstaande voor de minder begaafden onder onze lezers kort & bondig samenvatten door te zeggen dat het niet zo simpel is om zo maar overal stroom te injecteren op het net ...eveneens dat de netregulator (=Elia) best wel over wat metergegevens zou moeten beschikken die de netbeheerder hem zal moeten bezorgen. Anders dreigt vroeg of laat een gedeeltelijke of volledige ineenstorting van het net met alle gevolgen vandien. Het is ook nodig om de nodige reservecapaciteit te kunnen berekenen zeker indien de decentrale productie aan het huidige tempo blijft toenemen. Hiervoor zijn o.a. ″slimme meters″ een perfect instrument en daarover mogen we bij ARGUS (KBC en Cera) de volgende blijde boodschap vernemen :

Zware investeringen voor Eandis

Eandis, de onderneming die namens de gemengde intercommunales een groot deel van het Vlaamse distributienet voor elektriciteit en aardgas beheert, staat voor zware investeringen. Het is gestart met de uitbreiding van het aardgasnet, om tegen 2020 ongeveer 99% van de Vlamingen aansluitbaar te maken. Hoe meer gebruikers op het uitgebreide net aansluiten, hoe meer de kosten over een groter aantal mensen verdeeld worden en hoe beter de nettarieven beheersbaar blijven. De uitbreiding van het gasnet zal ongeveer 700 miljoen euro kosten.

Bovendien kan een bijkomende investering van nog eens 700 miljoen euro zich opdringen. Dat is het geval wanneer het contract voor het Nederlandse Slochterengas niet wordt verlengd. Dit laagcalorisch aardgas wordt momenteel verdeeld in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. De andere beschikbare aardgassen zijn hoogcalorisch. Om dit gas te kunnen verdelen moet het aardgasnet in beide provincies worden aangepast.

Momenteel onderzoekt Eandis tevens de mogelijkheid om al zijn klanten uit te rusten met telegelezen meters. De implementatie van deze ‘slimme’ meters zou wel een investering van circa 1,3 miljard euro vergen. Het gebruik ervan en het verzenden van data langs het elektriciteitsnetwerk zou wel meer mogelijkheden openen dan alleen het verzenden van verbruiksgegevens. Het huidige concept is volledig afgestemd op het transport van energie van de centrale naar de klanten. Met slimme meters wordt het ook mogelijk om bijvoorbeeld energie van de ene klant naar de andere te sturen en dit te meten.
K.M.

Per toeval vernemen we hier eigenlijk twee dingen ~& in dit artikel beperkt tot het distributienet van Eandis maar bij de andere distributienetbeheerders zijn de problemen identiek~ …!!

Grote meerkost voor de distributie van aardgas ~dat zochten we wel niet meteen maar dat weten we dus nu toch ook maar~ ...& vervolgens een nog grotere kost voor onze slimme meters… We spreken dan nog niet eens over bijkomende investeringen op het distributienet en op het hoogspanningsnet dat door Elia uitgebaat wordt…

...& Wie zal deze kostelijke grap betalen dacht u ?!... RA-RA-RA ?!...

Juist !! U & ik !! & daarbij inbegrepen, ook al die arme drommels die nu al amper hun factuur kunnen betalen !! Het staat in elk geval als een paal boven water dat de distributietarieven in de nabije toekomst flink zullen stijgen. Wij kunnen er maar blij mee zijn want het is voor het goede doel nietwaar. Alleen is er ons nooit iets gevraagd, wordt er niks als compenserende maatregelen voorzien voor de zwakke groepen maar we zijn allemaal blij met "de groene energie" …Diegenen die de KUL-uitleg hebben gelezen over decentrale productie zullen waarschijnlijk wel grote twijfels hebben of deze optie inderdaad ooit maar één centrale productieeenheid zal kunnen vervangen, maar dat is tenslotte bijzaak of niet soms…

Zolang we maar verder als dwazen denken dat we goed bezig zijn is er geen probleem...

Als toetje krijgen jullie nog een kleine bijkomende info... dit vooraleer jullie naar aanleiding van onze artikelenreeks bij het Vlaams Parlement het gratis formuliertje aanvragen onder de rubriek "vrijwillige euthanasie"... *CYNICAL GRIN*

De Vreg meldt ons dat :

Aan beschermde werknemers ~het gaat om leefloners of personen die genieten van een tussenkomst door het OCMW~ werden in de loop van vorig jaar 936 premies uitbetaald. Het aandeel beschermde afnemers ~het gaat naar schatting om circa 500.000 personen~ in het totale huishoudelijke afnemersbestand wordt geraamd op 20 procent.

Wààààwww... 936 premies op 500.000 personen een héél groot succes dus ! We durven het percentage niet uitrekenen omdat ons rekenmachientje zoveel nullen na de komma niet kan weergeven…

Zit u nog ? ...of bent u na onze uiteenzetting ook steil achterover gedonderd van verbijstering ?!...

...

Morgen : ...onze vragen, onze uiterst subjectieve conclusies... & onze ~uiteraard eveneens~ uiterst subjectieve suggesties... al maken wij ons over dit àlles geen enkele illusie !

12-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Energie
11-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOSSIER ENERGIE-DEBAT – PART IX : ...het wonderbaarlijke verhaal over de groene stroomcertificaten & de fiscaal aftrekbare zonnepanelen... DEEL 1

Nadat we jullie in onze eerste 8 delen van ons eigenste ″Energiedebat″ wat meer informatie hebben gegeven over wat de Oostendse brulboei & platte populist ″Onze Vrind″ Deedee quasi onmiddellijk als ″pampermaatregelen″ zou benoemen voor de minstbedeelde & de sukkelaars van arme Vlamingen, zullen we ons voor onze volgende queeste nu operatief laten ombouwen tot een "Goedboerende Vlaming uit de Middenklasse"...

Eens kijken wat dit plaatje & rekensommetje ons oplevert... Worden we hier ook zo een oor aangenaaid, waar we bij staan ?!...

...Of komen wij er hier als "Goedboerende Vlaming uit de Middenklasse" ~véél~ beter uit dan die Belgische sukkelaar met z'n vele schulden & z'n energiearmoede ?!...

Voor de goede gang van ons verhaal beelden we ons dus eventjes in dat we als goedboerende & vooral zeer hardwerkende Vlaming uit de Middenklasse in een knusse pastorij-woning, een riante villa of tenminste een betrekkelijk ruim huis wonen...

...& Eventjes terzijde bij deze, er bestaan intussen ook plannen om niet-belastingbetalende huurders ~een andere term voor huurders met een laag inkomen~ tóch energiebesparende investeringen te kunnen laten aftrekken & dat ondanks het feit dat hij/zij géén belasting betaalt... Maar voor alle duidelijkheid, dit is volgens onze bescheiden mening een compleet absurde maatregel, alleen al omwille van tenminste twee eenvoudige, doch zeer valabele redenen waar onze uitvinders geen rekening mee hebben gehouden :
Onze ongeoorloofde & vervelende commentaar...

1. Je zult maar met je laag inkomen geld voorschieten dat je pas gedeeltelijk na 2 jaar via je belastingsaangifte recupereert... want als "arme" met meestal ook schuldproblemen hiervoor lenen is quasi een uitgesloten zaak !! ...& Niet onbelangrijk, ook al zou je een lening hiervoor kunnen krijgen ~wat overigens reeds in de lift zit...~, je moet tenslotte nog altijd met je laag inkomen in de mogelijkheid zijn om je lening TE KÚNNEN terug betalen nietwaar... Tenslotte, iemand met een schuldenlast heeft al geen geld om z'n schuldenlast te voldoen wat zou zo iemand dan de centen over hebben om een extra lening te betalen ?!...

2. Ondanks alle "goede bedoelingen" van onze uitvinders ten spijt... Zonder enige échte woongarantie ~& in zulke gevallen mogen we toch spreken van een langere periode dan 3 jaar of 9 jaar~ zouden nog al wat ~minder betrouwbare~ huiseigenaars wel eens kunnen geneigd zijn om deze sympathieke investerende huurders aan de deur te zetten & de woning in kwestie vervolgens duurder te verhuren !! ..& Voor wie kraait "onmogelijk" !! ...Er zijn zo ten andere bij wet, zowel tal van uiterst legale "achterpoortjes", als legale methodes genoeg om een huurder "properkes" aan de deur te zetten... Je hebt zo "de eigen bewoning", "dé renovatie" & niet te vergeten "dé verkoop", e.d.m... Nog maar te zwijgen van een eigenaar die overlijdt ~zo'n dingen gebeuren nu eenmaal !!~, gevolgd door een verkoop van de erfgenamen om uit onverdeeldheid te geraken... Het zal je als huurder maar overkomen !!

...& Naar alle waarschijnlijkheid zullen er zo nog wel enkele bedenkingen &/of argumenten zijn die we hier vergeten te vermelden...

Dùs...

3. ...
Maar in het geval dat we hier nu bespreken... wij zijn dus eigenaar van onze stulp & we beschikken eveneens over wat spaargeld... Dit al of niet zuur verdiende spaarpotje willen we als "Goede Huisvader" natuurlijk zo goed mogelijk beleggen om er tenminste een stuiver aan over te houden... Naar de bank gaan is een optie, maar spaarboekjes brengen amper een paar procenten rente op... & In andere producten speelt meestal de beurs een rol & dat zie ik zo niet echt zitten want ik had nogal wat Fortisaandelen & daar kan ik intussen ook al een ander horror-verhaal over vertellen...

Dus zoek ik een andere oplossing... Ben ik een "Groene" jongen ?!... Eet ik veel linzen & gebruik ik geen Weedol om mijn inrit onkruidvrij te houden ?!... Absoluut niet... maar toch overweeg ik de plaatsing van zonnepanelen op mijn dak, want volgens mijn boekhouder & financieel adviseur is dit immers op dit ogenblik een zeer rendabele, zoniet de beste belegging die je kunt vinden... Raar maar waar...

Méér nog... tegen elke regel van de Belgische ~lees Vlaemsche~ Logica in, mag ik nu opeens ~plots~ van 't één op 't andere moment zonder enige bouwvergunning of wat dan ook... zonnepanelen & zonneboilers op mijn dak neerpoten zonder ergens rekening te moeten mee houden !! Begrijpe wie begrijpe kan... want tot voor kort kon men mij quasi verplichten om met allerhande bouwvoorschriften & regelgevingen rekening te houden in verband met mijn dak... Zo mocht ik bijvoorbeeld niet zomaar eender welk type dak op mijn huis zetten &/of zo mocht ik ook niet zomaar eender welk type dakbedekking gebruiken, laat staan iets anders op mijn dak neerpoten !!... Tiens-tiens, waar hebben we dit aan verdiend ?!...

...

Bron : De Morgen

Geen bouwvergunning meer nodig voor zonnepanelen en zonneboilers

De Vlaamse regering heeft vandaag een voorstel goedgekeurd waardoor zonnepanelen en zonneboilers op daken worden vrijgesteld van een bouwvergunning. Die nieuwe regeling moet de bestaande onduidelijkheid uit de wereld helpen. Dat meldt Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open Vld).Te complex

Steeds meer mensen plaatsen zonnepanelen of zonneboilers op hun dak. Het is niet altijd duidelijk of ze daar een bouwvergunning voor moeten aanvragen. De huidige regeling is namelijk complex. Voor de plaatsing op een plat dak is geen vergunning nodig. Ook voor zonnepanelen op een schuin dak geldt een vrijstelling indien de panelen maximaal 20 procent van het dakoppervlak in beslag nemen. Voor grotere oppervlakten is geen vergunning nodig. Maar soms leggen verkavelingsvoorschriften bijkomende beperkingen of verplichtingen op. Soms is een verkavelingswijziging nodig, maar dat is een omslachtige procedure.Volledig vrijgesteld

Minister Van Mechelen heeft de regelgeving daarom vereenvoudigd. Zo wordt de plaatsing van zonnepanelen en zonneboilers op daken volledig vrijgesteld van bouwvergunningen. Voor woningen die vallen onder specifieke voorschriften, wordt de aanvraagprocedure vereenvoudigd.

Aanvullend stuurt de Open Vld-minister een omzendbrief naar alle Vlaamse steden en gemeenten met de oproep om "pro-actief hun eigen verkavelingsvoorschriften aan te passen". (belga/sd)

De Morgen - 27/06/08 20u16

...

Is dit Absurdistan aan de Noordzee ?!... Neen, absoluut niet... want ik heb intussen een aantal berekeningen onder mijn neus geduwd gekregen die mij hebben overtuigd van alle financiële voordelen... Eén van de vele voorbeelden hiervan vind je bijvoorbeeld op : http://www.trieco.be/

Intussen blijkt zelfs dat ik mijn eigen spaarcentjes hiervoor niet meer moet bovenhalen, maar dat het allemaal nog fiscaal interessanter kan worden door hiervoor gewoon een "groene" lening af te sluiten... Sommige banken hebben hier zelfs al specifieke formules voor gevonden : http://www.citibank.be/Als ik de eerste moet geloven zit ik aan een jaarlijks rendement van 10% & leen ik tegen 5,49%... Wèl-wèl-wèl... krijgen we nu de cadeautjes dan toch écht naar ons hoofd gegooid ?!...

Maar ik ben niet helemaal overtuigd van de fiscale aftrek die een niet onbelangrijk element is in mijn ganse berekening. Ik zoek dus wat uitleg over dit gedeelte & die vinden wij onder andere bij : http://zonstraal.forumup.be/

We citeren hier het artikel van de Standaard waarnaar op het desbetreffende forum verwezen wordt...

...

“Zonnepanelen als legoblokjes″

Zonnepanelen zijn fiscaal een heel interessante belegging. Maar sommigen blijken dat nog steeds niet te weten.

Wie zonnepanelen laat plaatsen, kan 40procent van de kosten door de fiscus laten betalen, met een maximum van 3.440euro per woning en per jaar. Dat komt overeen met een factuur van 8.600euro. Maar met dat bedrag kom je niet ver.

De meeste Vlamingen kiezen voor een systeem van ongeveer zestien vierkante meter, goed voor een investering van bijna 13.000euro. Dat heeft te maken met de bouwvergunning. Zolang de panelen niet meer dan 20procent van je dak bedekken, heb je geen vergunning nodig. Maar 40procent van een factuur van 13.000euro, dat is 5.200euro. Meer dus dan het fiscale maximum. Een probleem waarvoor creatieve oplossingen bestaan. Zo kan je op het einde van het jaar een voorschot betalen van pakweg een derde en het saldo verrekenen nadat de panelen geïnstalleerd zijn. Op die manier heb je twee kleinere facturen die allebei optimaal van de fiscale aftrek kunnen genieten. Als het om grotere oppervlakten gaat, kan je de installatie zelfs over drie jaar spreiden.

Nog niet zolang geleden liet minister van Financiën Didier Reynders (MR) een rondzendbrief verspreiden waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat zulke fiscale technieken mogen en zelfs aangeraden worden.

Niet verwonderlijk dat er de jongste jaren sprake is van een echte ‘boom’. Vorig jaar verviervoudigde de productie zelfs tot 5.520 mwh. En toch zijn er journalisten die verontwaardigd reageren op het systeem van fiscale aftrek en spreken van een ‘achterpoortje’ in de wet dat ‘Reynders wil sluiten’. Dat klopt niet, zegt woordvoerster Sophie Van Malleghem. ‘De minister heeft gezegd dat hij beseft dat veel mensen nog niet op de hoogte zijn van het systeem en dat hij daar iets wil aan doen.‘ (lc)

De Standaard - dinsdag 20 mei 2008

Onze ongeoorloofde & vervelende commentaar...

Gelieve deze teksten te willen vergelijken met onze vorige publicaties over budgetmeters & stroombegrenzers in het "grote politieke debat" rond energiearmoede... & val daarbij vooral niet van uw stoeltje of hou er ook geen hartinfarct aan over van de regelrechte colère die dit oproept !!
Verder verwijzen wij graag bij deze eveneens naar de toch wel “onverdachte” opinie in DE TIJD van 21/4/2008 hierover : http://www.tijd.be/

Zonnepanelen risicoloze belegging

De zonnepanelenhype dreigt zijn doel voorbij te schieten. Het blijkt interessanter als belegging dan als energiebesparing.

(belga) - Dat schrijft De Standaard maandag.

Investeren in fotovoltaïsche zonnepanelen (PV) is momenteel populair bij particulieren en bedrijven. Terwijl in 2002 in heel Vlaanderen slechts 5 megawattuur (mwh) stroom werd geproduceerd via PV-systemen, was dat in 2006 al 1.356 mwh. Vorig jaar verviervoudigde de productie tot 5.520 mwh.

Het Vlaamse Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen (Vibe) vreest echter dat zonne-energie eerder als een belegging wordt gezien dan als een manier om energie te besparen, door de combinatie van investeringssteun, fiscale tegemoetkomingen en vooral de gegarandeerde subsidiëring voor twintig jaar. Het Vibe becijferde dat een PV-investering in negen tot dertien jaar terugverdiend is. Daarna begint de installatie financieel goed te renderen.

Wie een PV-systeem van vier op vier meter - kostprijs 12.720 euro - op zijn dak heeft dat perfect op het zuiden is gericht en volledig schaduwloos is, krijgt tot en met het twintigste jaar na de investering 765 euro per jaar uitgekeerd. Daarmee is investeren in zonne-energie onklopbaar voor wie op zoek is naar een totaal risicoloze lange termijnbelegging.Een nieuwe diepvriezer

Vibe waarschuwt dat de PV-systemen niet echt resulteren in grote energiebesparingen. Door 500 euro te investeren in een PV-systeem spaar je 75 kilowattuur (kwh) per jaar uit. Door hetzelfde bedrag te besteden aan een nieuwe diepvriezer, reduceer je het stroomverbruik met 500 kwh en wanneer je het in dakisolatie stopt, loopt dat op tot 4.000 kwh

08:02 - 21/04/2008 Copyright © De Tijd

Aangezien de commentaren bij dit artikel in "De Tijd" nogal "veelzeggend" waren, geven wij deze per uitzondering hieronder gratuit erbij...

COMMENTAAR 1...

beter toch maar eens informeren over de premies en terugverdientijden in Brussel en in Wallonie. respectievelijk 1.3 en 3.5 jaar!!ja u leest het goed.arme Vlaamse boeren


COMMENTAAR 2...

Alleen de dagteller wordt gebruikt om stroom op het net te "geven", zelfs tijden s daltarief. Dus xxx, ook dat argument kun je niet gebruiken ;-)


COMMENTAAR 3...

Wat de vervanging van die omvormer betreft, want die heeft het blijkbaar hier gedaan, is het zo dat bijna alle installateurs 10 jaar garantie geven. Bijgevolg, met een beetje geluk, je omvormer gaat na 9 jaar stuk, je krijgt onder garantie een ieuwe en je bent weer voor 10 jaar vertrokken.


COMMENTAAR 4...

Wat de vervanging van die omvormer betreft, want die heeft het blijkbaar hier gedaan, is het zo dat bijna alle installateurs 10 jaar garantie geven. Bijgevolg, met een beetje geluk, je omvormer gaat na 9 jaar stuk, je krijgt onder garantie een ieuwe en je bent weer voor 10 jaar vertrokken.


COMMENTAAR 5...

xxx, in je berekeningen heb je geen rekening gehouden met andere vormen van subsidie: 1. gemeente gooik geeft een subsidie van 300 EUR (andere gemeenten durven tot bijna 1.000 EUR gaan) 2. Federale belastingsvermindering van ongeveer 3.400 EUR. Hierbij komen de gemeentelijke opcentiemen van je gemeente, in mijn geval komt dit in totaal uit op ongeveer 3.650 EUR. Dit is een vermindering van je te betalen (of meer te ontvangen) belasting, dus GEEN aftrekpost ! Als je de fatuur laat uitsplitsen over 2 fiscale jaren (2007 en 2008), geniet je dubbel van deze belastingvermindering. Dit is perfect legaal, je hebt immers recht op een belastingvermindering van ongeveer 3.400 EUR per FISCAAL jaar. Zo zal ik volgend jaar mijn 'belastingspot' gebruiken om een zonneboiler te plaatsen. Ook hou ik in mijn financieel model rekening met een vermindering aan rendabiliteit (panelen) van 1% per jaar (fabrieksgarantie van 80% rendement na 20 jaar) en een stijgende energieprijs van 3% (zeer realistisch). Voorts hou ik ook rekening met een inflatie van 4% en een nieuwe omvormer na elke 10 jaar .... U ziet het is allemaal goed onderbouwd.


COMMENTAAR 6...

En dan ben ik er nog vergeten bijvertellen dat als u over een tweevoudige meter beschikt (hetgeen heel waarschijnlijk het geval is) u 's avonds (in de zomer althans) en in het weekend (het hele jaar door) teruglevert aan het lagere daltarief...ik weet het: allemaal dingen die de fabrikanten er handig vergeten bij te vertellen.


COMMENTAAR 7...

xxx, proficiat met uw investering! Ik ben even op uw website gaan kijken. Ik stel voor dat ik uw data van maart neem, naar boven afrond en dit neem als gemiddelde maandproductie. Je komt dan voor jouw installatie aan een gemiddelde productie van 70kWh/kWp en dus aan 3.780Wp (niet kWp!) aan een maandelijkse productie van 266kWh hetgeen overeenkomt met een jaarlijkse productie van 3200kWh (opnieuw naar boven afgerond). Indien uw gemiddelde energieprijs 16 cent bedraagt per kWh (opnieuw grove overschatting voor mensen met een relatief groot verbruik, want die hebben best een tweevoudig piek/dal-tarief dat goedkoper uitkomt) en een prijs van 45cent per kWh voor de groenestroomcertificaten (huidige garantie) komt u aan een jaarlijkse cash-in van 1.952€. Gewoon met deze basisgegevens kom ik, rekening houdende met een kost van 22.500€ reeds aan een pay-back van 11,52 jaar. En dat zonder rekening te houden met afname van piekvermogen in functie van de jaren, alsook de kosten van bijkomende omvormers. Ondanks de ongelooflijke fiscale stimulansen denk ik dat velen nog bedrogen uit gaan komen binnen een aantal jaar. Vooral wanneer energieproducenten een soort "banking" principe zullen toepassen voor zelf-geproduceerde kWh's...maar u heb voor uw geld inderdaad wel gemoedsrust gekocht: laat de prijzen maar evolueren!


COMMENTAAR 8...

Sinds begin dit jaar ben ik ook eigenaar van een PV installatie (3.780 kWp). Waarom heb ik het gedaan? Belangrijkste reden is en was financieel, bijkomend is natuurlijk interessant dat je onafhankelijk bent van (toekomstige) prijsstijgingen van energie. Terugverdientijd van mijn installatie is ongeveer 8 jaar. Zeker is dat de kostprijs van een PV zal dalen in de toekomst, wat ook zeker is dat dat subsidies zullen dalen ... Voor meer info kan je ook terecht op mijn website http://users.telenet.be/gooikenaar waar je online de resultaten kan bekijken


COMMENTAAR 9...

Het is zoals je het bekijkt. Waarom plaats je zonnepanelen? Voor de groene energie, vermijden van CO2 uitstoot, om anafhankelijker te worden van het buitenland (OPEC/Rusland), om de zeer dure transporttarieven die er aan komen te vermijden. Energie sparen doe je om andere redenen. Energie die quasi gratis naar beneden komt leidt niet tot besparingen, eerder het omgekeerde.


COMMENTAAR 10...

xxx,
1) volgens mij zitten er heel wat dubbeltellingen in uw vergelijking: u kent enerzijds de energiebesparing toe aan het scenario met panelen, maar anderzijds straft u het scenario zonder panelen af voor het feit dat ze geen energiebesparingen opleveren. Op die manier overschat u het voordeel met 100%!
2) De rente van 4,6% haal je trouwens ook mocht je niet in pv-paneleninvesteren.
3) hield u rekening met 1 à 2 extra omvormers?
4) ik ga grotendeels akkoord met je berekening voor zover je nog spoedig in die panelen investeert. Mijn aanvoelen (zit in de industrie) is dat de prijs van de groenestroomcertificaten serieus zal dalen in de hele nabije toekomst.


COMMENTAAR 11...

Een installatie van 4000 Wp, kost +/- 25.000 € (excl. BTW) en brengt na 20 jaar op; 43.800 € aan groenestroomcertificaten en energieopwekking (rekening houdend met opbrengstvermindering van de panelen en een prijstoename van 4 % per jaar op je energiefactuur. Wat gezien de huidig context vrij optimistisch is). 20.000 € aan woonbonus (hypothecaire lening, via fiscaliteit) 3.700 € aan belastingvermindering bij installatie (incl. 7,5 % gemeentebelasting) 1.500 € aan rente (4,6 %) van de belegde opbrengst. Totaal: 69.000 € Niet vergeten bij je opbrengst van je kasbons 17.000 € (voor 20 jaar) in mindering te brengen van je energiefactuur (rest dus nog 22.000 €), want die moet je wel blijven betalen. Met een Pv-installatie moet dit niet meer. Dus de oplossing; Investeer in PV via een hypothecaire lening. Laat je geld gerust op de bank staan in kasbons en hou aan het einde van de rit 69.000 € + 39.000 € over. Waar wacht je nog op ? Omvormers kosten nu voor een dergelijke installatie 2.500 € (of het gemiddelde brandstofverbruik van een modale gezinswagen op één jaar) en het is nog niet bewezen dat ze moeten vervangen worden. Eens ze gaan geproduceerd worden op grote schaal dan leert het verleden ons dat hun prijs binnen 10 jaar zal minder zijn.


COMMENTAAR 12...

Zit in de berekening ook de extra kost van één of twee omvormers die je onvermijdelijk zal moeten aankopen aangezien hun levensduur serieus korter is dan die van je panelen en je er een garantie op krijgt van ocharme vijf jaar? Ik dacht het niet! En weet maar dat een omvormertje een duur dingetje is!


COMMENTAAR 13...

Ik vind de investering in zonnepanelen geen goede investering. Doorheen de 25 jaar dat dit paneel meegaat krijgt men immers €765x25=€19125 uitgekeerd. Daarna zijn de panelen waardeloos en heeft de persoon niks meer. Wie zijn geld belegt in kasbons op 25 jaar krijgt 4.6%. Na 25 jaar heeft hij dus €39154 in handen.


COMMENTAAR 14...

Vibe vergaloppeert zich hier een beetje, ieder investering wordt gezien als een belegging. Zij die besluiten om een biomassa installatie te plaatsen of windmolens te bouwen denken eerst ook via hun bankrekening, en dat het milieu er beter van wordt is goed meegenomen. Waarom plots PV-energie in een negatief daglicht stellen, het is de mogelijkheid voor een particulier om zijn steentje bij te dragen tot het beperken van de CO² uitstoot, want hierover vind ik niets terug in het artikel ( een installatie van 4.000 Wp bespaart 50.000 Kg aan CO² over 20 jaar ). Na 30 cm dakisolatie, 20 cm muurisolatie, 15 cm vloerisolatie en alle toestellen van het A-label verbruikt een modaal gezin met 4 personen zonder aan comfort in te boeten nog ongeveer 3.500 kWh aan dag(piek)tarief. Waarom zou men deze 3.500 kWh niet mogen opwekken met een PV-installatie ? Wat vreemd is in het VIBE offensief is dat met geen woord wordt gerept over het nog steeds plaatsen van elektrische accumulatoren voor verwarming, dit zou men pas moeten verbieden. Momenteel kan een particulier die investeert in een PV-installatie van 4.000 kWp (kostprijs +/- 25.000 € excl. BTW) deze installatie na 10 jaar terugverdienen. Nadien gaat ze nog makkelijk 10 à 15 jaar mee. De meeste mensen die overgaan tot de installatie zijn rond de 50 jaar, huisje afbetaald en op zoek naar een fiscaal gunstig alternatief voor een wederopname van hun hypotheek. Na 10 jaar is de PV installatie teruggewonnen en zijn ze op pensioensgerechtigde leeftijd, dan hebben ze het bijkomende voordeel dat ze hun karig pensioentje niet moeten gebruiken voor het betalen van hun elektriciteitsrekening. Wat is hier verkeerd aan ? In de ons omringende landen zijn ze al veel langer bezig met het plaatsen van PV-installaties. Hiertegen is Vlaanderen klein bier, je moet maar eens kijken als je op doorreis bent in Duitsland wat er geplaats is aan PV-panelen. Zijn ze dan dommer dan de Vlaming, of wordt VIBE hier in zijn betoog een hand boven het hoofd gehouden door papa SUEZ (Electrabel). Want zij zien natuurlijk hun inkomen dalen, nu de industrie massaal overschakelt naar eigen energieopwekking via wkk, wind of Biomassa blijft enkel de particulier over als melkkoe. Aan de Vlaamse regering om zich niet te laten murw lobbyen door de elektriciteitsmaffia. Binnen enkele jaren is de PV-buisines volwassen, hebben ze ook een lobbymachine en kan ze concurreren met de huidige energieleveranciers, want hun stroom wordt steeds maar duurder. Het is dit scenario dat Papa SUEZ machtmerries bezorgt, zij wensen vrij spel om de prijs te bepalen. Welke fabrikant heeft de luxe om zijn prijzen met de regelmaat van de klok te verhogen en zijn klanten te behouden omdat ze geen alternatief hebben. Ze hebben de CREG al buitenspel gezet, nu nog de kleine particulier en de cirkel is opnieuw rond. Toch raar dat er op nog geen week tijd twee artikels verschijnen in de kwaliteitskranten die groene energie in een negatief daglicht stellen, eerst de doemkreet van de netwerkbeheerder dat er grote investering dienen te gebeuren aan het netwerk om al deze energie in goede banen te leiden, en nu dit. Zit papa SUEZ hier aan de touwtje te trekken.

...

Dus blijkbaar is het investeren in zonnepanelen helemaal zo geen slechte optie ?!... Ik ben trouwens niet de enige die tot deze conclusie is gekomen want in het jaarverslag 2007 van de Vreg (die we nu stilaan beginnen te kennen) staat op blz 15 :

... "Op het einde van 2007 kwamen in totaal 3.102 installaties in aanmerking voor groenestroomcertificaten (zie tabel 1). Dit is een stijging met maar liefst 145 %. Ten opzichte van vorig jaar neemt het opgestelde vermogen met slechts 13 % toe. De toename komt dus in hoofdzaak van kleinschalige installaties." ...


...

...


Hoe komt het toch dat dit zo 'n interessant belegging is ?!... Voor wie goed heeft opgelet, is dat vrij snel duidelijk... ik ontvang namelijk volgende voordelen :1. een niet onaanzienlijke belastingsaftrek

2. een pak subsidies die o.a. bestaan uit :

a. lokale subsidies (gemeente, provincie...)

b. de prijs die ik krijg voor de groene stroomcertificaten (450€ per 1000kwh)Mocht u nù iet of wat verbijsterd zijn na wat u hier allemaal bent komen te lezen sinds het begin van onze artikelenreeks over het "energiedebat"... Dàt gevoel is ons intussen méér dan bekend...Einde DEEL 1 ...wordt vervolgd...!!

11-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Energie
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOSSIER ENERGIE-DEBAT – PART IX : ...het wonderbaarlijke verhaal over de groene stroomcertificaten & de fiscaal aftrekbare zonnepanelen... DEEL 2

Begin DEEL 2 ...Het vervolg...!!Maar we gaan onverdroten verder...

...& Hier raden we elke aandachtige lezer aan om volgend uiterst interessant artikel van ene Erwin Debruyn, directeur van vzw Stebo te willen lezen. We hebben er niks maar dan ook niks aan toe te voegen !! Het artikel werd blijkbaar gepubliceerd in OCMWVISIES 1/2008, maar nochtans horen wij ~raar maar waar~ uit dat hoekske géén verontwaardigd protest weerklinken, wel integendeel horen we van onze OCMW's alleen maar "de grote STILTE" !! We kunnen alleen maar hopen dat elke socialistische & maatschappijbewuste Vlaamse politicus vanonder zijn/haar kerktorentje kruipt & meteen zijn leesbrilleke opzet, om hier daarna iets tegen te ondernemen !!
"ENERGIE & ARMOEDE"

...& dit is nu eens VERPLICHTE LECTUUR door ons "opgelegd" !!

N.V.D.R. : ...helaas & jammer genoeg is het ons wegens de slechte kwaliteit van het document onmogelijk van het hier weer te geven, maar er wordt aan gewerkt om dit alsnog te realiseren !...& Kijk !! U krijgt het er van ons in één keer erbij !!...Onze ongeoorloofde & vervelende commentaar...

Als zeer aandachtige lezer merkt u samen met ons dat dit document wel degelijk beschikbaar is in de informatheek van het Vlaams Parlement... Je mag als rechtgeaarde Burger met wat gezond verstand dan toch ook verwachten dat onze fameuze "Commissie Energiearmoede" hiermee toch enigszins rekening zou gehouden hebben... of misschien verwachten dat zij tijdens één van hun slaapsessies die zij hoorzittingen noemen, even Meneer Debruyn hadden uitnodigd, wat dus ook héél interessant had kunnen zijn voor wat licht te werpen op dit duistere onderwerp...

Maar driewerf helaas... We vinden nergens ene Mijnheer Erwin Debruyn tussen de genodigde "Consultanten"... We kunnen dus alleen maar hopen dat er misschien andere sprekers zo slim zijn geweest om uit dit bewuste artikel te hebben geciteerd... Je weet maar nooit... Al durven wij dit toch enigszins betwijfelen... In elk geval houden de aanbevelingen van de Commissie op géén enkel punt rekening met de vele waarheden die het bewuste artikel aanhaalt !!

Maar slecht als wij zijn !! Door & door slecht, bah-bah-bah... willen we u dit pijnpunt toch niet onthouden !Zo eventjes ter zijde... Ons energie-debat hier, gaat dus niet over het monopolie van één of andere groep... We hebben daar natuurlijk óók onze meningen over, maar net zoals deze hier niet aan de orde zijn, maken wij ons daar géén enkele illusie over, dat we daar heel veel aan zouden kunnen veranderen...

Dàt laatste hebben we trouwens recent nog mogen merken... zo zijn diegenen die deze illusie wèl meenden te mogen koesteren n.a.v het dossier rond de verkoop van Distrigas van een kale reis thuis gekomen & eigenlijk is er dus niks veranderd !! Het enige resultaat dat Termont als voorzitter van Publigas heeft gehaald, is dat Publigas ~dat zijn de gemeenten & dus wij allemaal~ in de toekomst een dik pak geld méér zal mogen neerleggen om te krijgen wat het wilt krijgen... !! ...& dat het dus niet uitgesloten is, dat deze prijsverhoging op zijn beurt op korte termijn de gemeentebelastingen de hoogte zal injagen, 't is dat u het al maar weet...

Laten we dus vooral onszelf daarin geen blaasjes wijsmaken... het is & blijft overigens zéér moeilijk tot onmogelijk om samen kersen te eten met groepen als Suez... Als La Flandre Profonde meent zulke groepen te kunnen muilkorven, zullen ze toch nog eerst heel veel boterhammekes met choco moeten eten vrezen we... Het tekent echter wel de alombekende typische "Vlaemsche Overmoed", terwijl het ons juist vooral enige bescheidenheid & deemoed zou moeten bijbrengen, evenals ons vooral leren dat we met splitsingsscenario’s zoals we ze vandaag steeds meer te horen krijgen, wij onze positie tegenover multinationals zoals Suez, zeker niet mee gaan versterken.

België was eerder al niet opgewassen tegen dergelijke economische kolossen... & Vlaanderen is dat nog véél minder !! Het is dan allemaal wel zéér romantisch om een eigenste (piep)klein Staatje te hebben als een voorschoot groot, waar je zogezegd dan "àlles" te beslissen hebt... maar laat ons eerlijk blijven & een kat een kat noemen... dat is vooral salonfahïge politieke grootspraak & eens te meer achterhaalde kletskoek... Het huidige debat draait enkel & alleen rond economische macht - PUNT !! ...& die haal je niet uit de 19de eeuwse romantiek rond staatsvorming !! De wereld zit echt niet te wachten op een zoveelste Kosovo of Kroatië aan de Schelde... Dit is voor ons overigens een volkomen achterhaald debat & daar doen wij dus niet aan mee !

...& nù gaat de boer terug naar zijn kippen...

We hadden het dus over de groene stroomcertificaten & we zullen jullie hierbij wat trachten wegwijs te maken in het functioneren van deze dingen... Al zullen we ons in deze beperken tot de groene stroomcertificaten voor particulieren, want we zouden jullie dus niet het leven willen verzuren met trachten uit te leggen hoe het systeem werkt voor producenten &/of bedrijven, maar dat begrijpt u wel...

Eerst & vooral moet je deze groene stroomcertificaten zien als een soort meetsysteem voor groene energie... 1 Certificaat = 1000 kwh. Zo simpel is dat dus !! Handig & transparant !! Màààrr... Vermits het in de eerste plaats gaat over het halen van de Kyoto-normen, zodus om de uitstoot van CO2 trachten te beperken, zou elk logisch denkend wezen op deze planeet denken dat die dingen uitwisselbaar zijn, ofwel op Europees vlak, of dan toch tenminste op Belgisch vlak ?!... NÉÉN !!... Dat zou immers véél te simpel zijn natuurlijk... Ié-der-één is bezig met internationale energiebeurzen op te richten om stroom of gas via buitenlandse afnemers te kopen, maar de CO2 uitstoot dat is andere koek.

Zo hebben wij Belgen, namelijk een Vlaamse CO2-uitstoot & een Waalse... ÉN een Brusselse !! Goed... de twee laatsten zijn uitwisselbaar... wat betekent dat een particulier die een groen stroomcertificaat ontvangt in Brussel, die kan dat verkopen op de Waalse markt & omgekeerd...

...& Hoe kan het anders dan, dat "Vlaendre-Die Contreire" het natuurlijk weer eens moet hard & apart wil spelen... want dit alles, dàt is regionale materie & hierover kunnen ~& zéker gezien het muurvast gelopen Brussel-Halle-Vilvoorde-Débacle~ natuurlijk GÉÉN akkoorden gesloten worden met het wreed verre Brusselse & met het onbereikbare Waalse buitenland... Hè-hè-hè wat dachten jullie nu wel ?!...

...& Wat betreft de Waalse en Brusselse uitwisselbaarheid ~via een corridor ?!...~ verwijzen we naar de ~niet altijd even vlot werkende~ site van de Brusselse regulator "BRUGEL" & wat valt er ons meteen daar op ?!... In Vlaanderen krijg je een GSC ~een GSC = groenestroomcertificaat~ voor elke geproduceerde 1000 Kwh, zoals we reeds aanhaalden. In Brussel & Wallonië krijg je... & we citeren :

Op basis van dit mechanisme wordt een groenestroomcertificaat toegekend aan de gecertificeerde installatie voor elke hoeveelheid van 217 kg CO2 die zij vermijdt uit te stoten.

Hallo Holland, volgen jullie nog ?!...

2de "verduidelijking"... & wees gerust we blijven deze keer uitsluitend in Vlaanderen om jullie geen hersenverlamming te bezorgen. "What-the-f#ck" is nu eigenlijk een GSC ~& we zullen de afkorting gebruiken om onze vingertjes te sparen~, buiten een meetinstrument & waarvoor dient het verder ook nog ?!...

Antwoord : ...& we citeren de Vreg : Groenestroomproducenten - Het systeem van GSC

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen wordt door de overheid aangemoedigd, onder meer via het systeem van groenestroomcertificaten.

Aha !! Belangrijk antwoord dus !! We onthouden "de overheid moedigt productie van elektriciteit aan uit hernieuwbare energiebronnen"...

De éérste nieuwe vraag die bij ons opkomt, is natuurlijk : "What-the-f#ck" zijn "hernieuwbare energiebronnen" ?!...

Antwoord & we citeren opnieuw de Vreg :

Hernieuwbare energiebronnen : energiebronnen die onuitputtelijk zijn en telkens opnieuw kunnen worden gebruikt voor het opwekken van energie. Voorbeelden zijn waterkracht, zonne-energie (via zonnepanelen), windenergie (via windturbines) en energie uit biomassa (bv. vergisting van groente-, fruit- en tuinafval, vergisting van mest of slib of verbranding van houtafval).

Ha, als groene jongens zijn we nu wel héél erg blij !! ...& We denken dan ook dat 1000 Kwh opgewekt uit al deze hernieuwbare energiebronnen recht geeft op het zelfde GSC... Logisch toch ?!...

...édoch héláás-héláás...


FOUT !!

Eventjes verder surfen op de site van de Vreg levert ons namelijk volgende uitleg op & die leert ons dat zonnepanelen wel héél erg bevoordeeld worden. Dus 1000 Kwh van een zonnepaneel is méér waard dan 1000 Kwh uit een on-shore windmolen ~is een hippe term om te zeggen dat het een windmolen is, die op het vaste land staat~... & dan nog geen klein beetje...


De minimumprijs per certificaat (= per MWh) is bepaald in functie van de gebruikte productietechnologie:


Technologie
Minimumprijs per certificaat (euro/MWh)
Zonne-energie
450
Waterkracht, getijden-en golfslagenergie
95
Onshore windenergie
80
Organisch-biologische stoffen, al dan niet met co-verbranding
80
Vergisting van organisch-biologische stoffen in stortplaatsen
80
Organisch-biologisch deel van afvalstoffen
80

Het gaat hier dus om een zéér duidelijke beleidsoptie !! Je kan daar dus voor of tegen zijn, maar dat is een ander debat. ...& Wie heeft dit beslist ?!... Daar hebben wij hier zo niet meteen een antwoord op gevonden. Het Vlaams Parlement ?!... één of andere duitere commissie ?!... de regulator ?!... de pastoor van Zwevezele ?!...

Wij horen een aantal groene jongens & meisjes hier nu al hardop roepen dat ze d’r gelukkig mee zijn... Wat overigens iets is waar wij zeer goed kunnen inkomen... Màààrr men had ons toch wel op een iet of wat corrrectere wijze hiervan op de hoogte kunnen brengen... niet ?!... Toch van zulke beleidsopties & eens te meer, als het over onze ~uw & mijn~ centen gaat !!

"Hoezo onze centen ?!"... Horen wij u hier direct al vragen...

Inderdaad !! De 450 € voor elke 1000 Kwh geproduceerd door een zonnepaneel ergens op één of ander sjiek villa-dak heeft dus niks maar dan ook niks te maken met een correcte marktprijs zoals jullie al wel zullen vermoed hebben. Het feit alleen al dat er zulke verschillen tussen de verschillende technologieën maakt dat al duidelijk !! Maar wat is de huidige marktprijs dan wel ?!...

Wèl... we zouden die kunnen terugvinden via www.certexho.be maar je moet dan wel een bolleboosje zijn om daar je weg in terug te vinden. En omdat we dus niet van de slimsten zijn zoeken we het elders en zullen we ons tevreden stellen met een gemiddelde marktprijs. We vinden deze informatie op de stilaan gekende en onvolprezen Vregsite & wat blijkt ?!... De gemiddelde marktprijs situeert zich rond de... 109 € !! Je kan dit cijfer eveneens teruginden in het jaarverslag 2007 van de Vreg op p.17 onderaan.

...& dit betekent dus concreet...

Wèl... doodgewoon dat men voor de elektriciteitsproductie uit zonnepanelen per geproduceerde 1000 Kwh een subsidie uitreikt van gemiddeld :


450€ - 109€ = 341€ /1000 Kwh !! !!

We preciseren dat we hier nog steeds bezig zijn over de productie bij particulieren & dat we het hier dus niet hebben over subsidies aan bijvoorbeeld de industriële producenten noch landbouwers !!

...Je kunt natuurlijk nog altijd proberen te zeggen dat het ons geld niet is... màààrr... héláás-héláás...


FOUT !!

Want wie betaalt mij per 1000 Kwh uit mijn zonnepanelen 1 GSC ter waarde van 450 € ?!... Inderdaad, de netbeheerder !! ...& Wie financiert dus minstens dat verschil ~de rest kan verkocht worden op de markt, maar zal in de prijs van de producenten van groene energie teruggekoppeld worden aan de uiteindelijke klant, zoals u & ik~ ?!...

Inderdaad de netbeheerder die dit mag verrekenen in zijn tarief dat elke afnemer verplicht betaalt !! Dus u & ik !! ...& Vooral ook àl die zwakke afnemers waarover we het uitgebreid hebben over gehad in onze vorige afleveringen van deze klucht !! ...& Hier hebben we dan al gedeeltelijk dat fameuse Mattheuseffect waarover Erwin Debruyn het in zijn artikel "Energie en armoede" over had !!
Onze ongeoorloofde & vervelende commentaar...

Eigenlijk laat men de armsten dus méé betalen voor de rendabele beleggingen van de rijkeren !!

...Euh ?!... Mogen wij hier dan ook nù meteen - sito-presto - onmiddellijk luid & krachtig tegen protesteren ?!...

Méér nog, mogen wij hierbij ook meteen onze verontwaardiging & boosheid uitdrukken over zoveel wanbeleid ?!... Of is het politiek misprijzen te noemen tegenover de ± 2.000.000 ~zegge & schrijven 2 miljoen~ Belgen die onder of rond de armoede hangen te bengelen ?!...
Bovendien is dit pas het begin van een debat ten gronde over een fundamentele beleidskeuze die ~vooral "stoemelings"~ door onze politici wordt gemaakt & die de zwaksten onder ons erg zuur dreigt op te breken !! Maar daar hebben we het morgen over met het deel : "...de decentrale productie van elektriciteit"...

Overmorgen : ...onze vragen, onze conclusies... & onze ~uiteraard~ uiterst subjectieve suggesties... al maken wij ons omtrent dit àlles ook weer geen enkele illusie !!...

11-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Energie
10-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOSSIER ENERGIE-DEBAT – PART VIII : een tussendoortje over gedachtenkronkels als... "Ons zal die miserie niet overkomen... want wij zijn Vlaming, gezond en werklustig !!"

Vooraleer we jullie rooie oortjes opnieuw te laten flapperen bij het aanhoren van onze volgende Belgische sage, namelijk het wonderbaarlijke verhaal over de groene stroomcertificaten & de fiscaal aftrekbare zonnepanelen willen we toch wel nog een paar ~zinnige of onzinnige~ bemerkingen kwijt aan onze ijverige & nijvere lezertjes...

Wat jullie er daarna mee doen, is uiteraard een andere zaak, ten andere ook volkomen jullie verantwoordelijkheid !! ...Jullie hebben immers hersentjes gekregen om deze te gebruiken hè ?!... Gebruik ze dus !!

...& Ten andere, voor de duidelijkheid... èlke missionerende overtuigingsdrang in deze, is ons ten andere overigens totaal vreemd... Hij lijkt ons ten andere ook nutteloos !!

Naar alle waarschijnlijkheid zijn er nogal wat lezertjes die na het lezen van onze vorige vrolijke bijdragen over armoede in het algemeen & energiearmoede in het bijzonder, de compleet àlles relativerende bedenking zullen gemaakt hebben : "Oh !! Wat erg voor die sukkelaars... maar 't zal mij & 'ons' toch niet overkomen !!"... & dan zijn we nog heel beleefd & zeer genuanceerd, want we beseffen maar al te goed dat we volgens "sommigen" : "...het er naar alle waarschijnlijkheid wèl zélf naar gemaakt zullen hebben..." ...het snelle & vooral onverbiddelijke oordeel van de doorsnee Vlaming is ons immers maar àl te goed bekend...

We vermoeden zelfs dat nogal wat lezers die deze superintelligente & vooral uiterst sociale bedenking(en) maken, zich dan vooral situeren in de groep van N-VA-, LDD- & Vlaams-Behang-aanhangers die naar wij zien toch wel talrijke blogjes opgericht hebben & nog steeds ijverig aanmaken om hun "goede", hun "Vlaemsche" & hun vooral zéér "stichtende 'boodschappen' groot & klein", wijd en zijd te verspreiden... allemaal in de hoop daarmee nog een hoop vertwijfelde & vooral dan zéér misnoegde & ontevreden Vlamingen over hun brugje te trekken & van hun goede bedoelingen te overtuigen... Maar in hoofdzaak vooral dan & begrijpelijkerwijs, om deze in de toekomst natuurlijk voor hùn partij te laten stemmen.

Buiten de honger ~de verholen graai~ naar "Macht" lezen we ook niet zoveel stichtends over bijvoorbeeld het verbeteren van de menselijke levenskwaliteit van onze gemiddelde & vooral onze minder begoede Belgen... of zowaar het streven naar een mens-waardige (let vooral op het eerste én het tweede woord !) maatschappij waar eenieder màg & kàn aan deelnemen, in deze kleine Bananenrepubliek aan de Noordzee. Neen !!... In het gros der gevallen gaat het enkel en alleen om ″ikke″ & al bij al is het tenslotte ook niet erg moeilijk om die ontevreden Vlamingen te vinden, àl die ″ikkes″ die nù ook eens hun deel van het koekje willen & vooral dat deel nu gretig gaan opeisen... die ~& jammer genoeg, vooral rancuneuze~ rangen groeien immers elke dag met grote getalen aan...

Wij zullen dan ook bij het overgrote deel van deze ambitieuze kerktorenpolitici waarschijnlijk in de onderste schuif liggen & overkomen als zijnde "zéér vreemde snuiters", "weirdo's"... om niet te zeggen niet te peilen of vast te pinnen op of onder een nietszeggende noemer... & voor alle duidelijkheid, daar zijn we ook erg blij mee !! Tenslotte steken we het niet onder stoelen of banken dat we in wezen niet meer dan stoute linksen zijn & dàt zonder één of andere ~volgens sommige noodzakelijke~ partijkaart te bezitten... We stellen bij deze trouwens alle rechtse jongens & meisjes meteen gerust... we zijn links, maar niet uiterst-links... iets waar men onze profielen dan maar gemakkelijkheidshalve meestal wenst te plaatsen omwille van onze zeg maar uitgeproken onconventionele, non-conformistische uitspraken & beschouwingen, die niet meteen in het klassieke linkse vak zijn terug te vinden. We zijn gewoon dakloos links... BASTA ...& zo te zien dreigen we nog wel een tijdje dakloos te blijven in ons geliefde Vlaanderenland !! ...Màààrr géén zorg, er is karton genoeg voor een dak boven ons hoofd & we trekken verder wel ons plan...

Wij ontwaren in elk geval weinig ~zinvol links~ leven aan onze linkerkant, om niet klaar & duidelijk te zeggen : GÉÉN... en voor alle duidelijkheid, daar zijn we alles behalve blij mee te noemen...!! En als we De Standaard weer eens mogen geloven zit er met de jongere generaties evenmin veel verbetering aan te komen. Nooit scoorde links immers slechter bij de nieuwe kiezers die voor het eerst mochten stemmen... Links haalt niet eens 10% bij deze groep !! Vooral de "grote smoelen", de brulboeien als de LDD en Vlaams Behang zijn daar zéér erg populair omwille van de boute, stoute & foute uitspraken & de vooral gouden-bergen belovende beloftes...

Tja, ons verwondert dat allemaal niet omdat er langs de linkerkant bij de rooien alleen nog een soort Armanisossemiekes en Boss- en Pepsodentkameraden blijken rond te lopen, die hoog van hun toren kraaien over "terug naar de basis", maar in feite weinig van de dagelijkse miserie van "hun basis" afweten, laat staan daar iets te maken willen mee hebben of er concreets iets aan ~willen~ doen...!!

Bij de groenen zijn 't dan eerder moederkloeken en vaderbetweters met het vermanende vingertje die alles ~kost wat kost voor de kleine man~ in een strakke groene regelgeving willen duwen... Het is ons ook nog steeds niet duidelijk waarom men Groen absoluut in het linkse kamp wil plaatsen, want dat zijn ze volgens ons alles behalve... Men mag het ons hier anders eens proberen komen uit te leggen, wij luisteren graag... Niet dat wij tegen de redding van de ijsbeertjes &/of de panda’s zijn, evenmin tegen de redding van al onze grote regenwouden. ...En verder zijn we ook niet erg gelukkig met de huidige verspilzucht, de consumptiedrang, de wegwerpmaatschappij, evenals de vervuiling & verloedering van het milieu. Maar we wensen wel concrete & realistische oplossingen te krijgen, dat betekent in menselijke taal : haalbare oplossingen & géén ideologische prietpraat zoals we nu al te dikwijls moeten lezen in hun recycleerbare brochuurtjes !!

Maar... zegge en schrijven... EN... niet onbelangrijk binnen onze filosofie... wij komen op voor de zwakkeren, de minder mondigen, de sukkelaars, de stumperds, de outcasts & zelfs voor een aantal "hardwerkende Vlamingen" die gewoon een flinke tegenslag hebben ~gehad~ in hun leven !! Het soort van medemensen die voor onze grote "Vlaemsche" Fatsoenlijke Rechtse Politici binnen hun Grootse Plannen uiteraard volslagen "oninteressant" zijn... Die eerder een last dan een lust zijn & dat alleen omdat zij "onproductief" zijn, dus financieel niet opbrengen & verder alleen maar (over)last veroorzaken & dus gewoonweg nodeloos pak-ken geld kosten... Maar hoe men het draait of keert, men weigert in te zien dat het toch maar een deel van onze medemensen zijn, die willen of niet mee onze samenleving bevolken...

Het klinkt voor sommigen misschien wel allemaal heel bijbels &/of heel melig, maar dat is het voor ons alles behalve... Wij zien het gewoon als doodnormaal "menselijk"... iedereen is ieders gelijke & dat of je nu met een checkboek of een portefeuille van aandelen in je reet geboren bent, of simpelweg uit een simpele arbeidersbroek komt gefloept & dus NIET met je gat in de boter bent terecht gekomen... De één is dus géén haar beter of méér waard dan de andere... & behoort volgens ons, aldus evenveel kansen te krijgen op een doodgewoon normaal menselijk bestaan als de andere !! We hebben trouwens een zeer groot respect voor àlle organisaties & hun ~meestal vrijwillige~ leden die zich dagelijks belangeloos & tomeloos voor deze verworpenen der aarde inzetten. ...& dat ongeacht hun overtuiging, hun kleur of hun ~politieke~ ideologie. Persoonlijk willen wij dus wèl blijven geloven in "het opstaan van de verworpenen der aarde"alhoewel dàt nu juist behoorlijk tegen de stroom inzwemmen is... Maar goed, ook zalmen doen dit & deze zijn tenslotte een dure lekkernij ! Het hoeft dus ook geen betoog hoe moeilijk dit bij momenten is & zeker in een toch wel vrij kortzichtig & bekrompen kneuterig Vlaanderen dat steeds dieper wegglijdt in een zelfgenoegzaam & achterlijk heimat-nationalisme dat ons hoogstwaarschijnlijk terug naar donkere duistere middeleeuwse toestanden zal brengen. Ons blogje levert ten andere maar een zeer bescheiden bijdrage aan dit ganse debat & al helpt het misschien niet, schaden zal het zeker niet.

Intussen zou het wel bij menigeen moeten beginnen te dagen dat de rechterzijde d.w.z. Vlaams Behang, LDD, N-VA géén enkele, maar dan ook GEEN ENKELE aanvaardbare &/of redelijke, laat staan een menswaardige oplossing te bieden heeft op alle door ons gestelde problemen !! Zij willen doodeenvoudig een nog rechtser beleid invoeren, dat nog minder rekening zal houden met de zwakkeren in onze samenleving. Als het aan hun ligt, is er géén sociaal vangnet meer voor wie uit de maatschappelijke boot valt... Misschien dan wel eentje ~een piepkleintje~ voor een uiterst-uiterst korte termijn, maar dan toch wel aan totààl àndere voorwaarden & volgens totààl àndere normen... & vergis u daarin niet !! Het afgetakelde vangnet dat reeds door onze paarse regeringen werd afgebouwd & waar onze salonsossen inderdaad voor een groot gedeelte mee de verantwoordelijkheid voor dragen, zal door een rechts bewind nog verder afgetakeld & afgebouwd worden... tot het héél eenvoudige model : ″ieder voor zich !!"... iets wat het gros der bevolking van deze kleine welvaartstaat NIET zal kunnen dragen !! Het Matheus-effect : "zij die reeds véél hebben zullen nog méér krijgen & zij die weinig of niks hebben zullen nog minder krijgen !!" is ten andere reeds geruime tijd aan de gang & dit fenomeen zal door het rechtse regime nog méér & nog sterker uitgebouwd worden !! Die laatste groep, die der minderbedeelden ~de armlastigen & de anonieme groep outcasts incluis~ zal met de jaren dus ook gestaag gaan toenemen... als er nu reeds 1,5 tot 2 miljoen Belgen onder &/of rond de armoedegrens hangen te bengelen, zal dat met het komende rechts beleid binnen de kortste keren verdubbelen, is het niet verdrievoudigen !! Alleen al met de nu reeds aangekondigde sociale uitsluitingsmaatregelen die quasi onmiddellijk zullen ingevoerd worden onder het mom van deze zieke staat te genezen... Onder datzelfde mom zal het ganse concept "zorgstaat" ~elke Belg gelijk~ verder worden afgebouwd, is het niet met de grond worden gelijk gemaakt. Wat op zich voor een onwaarschijnlijk groot leger van armen, uitgeslotenen & outcasts zal zorgen... Waar denkt onze Nieuwe Rechtse Staat trouwens daarmee te blijven ?!... Een soortement van Nieuw-Bokrijk ?!... Of misschien vrijwillige Euthanasie ?!... Of wordt het ″Abführen″ & exporteren ?!...

Hoe men het draait of keert, zo zullen de huidige vergrijzingsproblemen en de onaangepaste wettelijke pensioenen ~zie onze bijdrage : ″Naar links & achteruit″ vanuit Plankendaele~ er toe bijdragen dat de groep "armen&" alleen al in dat deel van de bevolking sterk zullen toenemen & net zoals nu, zal alles wat uit de boot valt &/of uitgesloten wordt van maatschappelijke deelname niet meer opgenomen worden in onze Belgische Statistiek. Laat 't dus ook maar meteen heel duidelijk zijn, dat het niet is omdat er proper & "schoon" cijfermateriaal gehanteerd wordt bij het aantonen dat het hier goed gaat, dat de maatschappelijke onderlaag waar al die miserie zich elke dag afspeelt, dat deze hiermee ook verdwijnt... ze wordt gewoon alleen niet herkend & erkend, maar ze is in al haar rauwheid maar al te zeer pijnlijk aanwezig !!

...& Wie gelooft dat allerhande belastingsverminderingen & -voordelen voor bedrijven & aan de "rijkeren", evenals het verder ontmantelen van de sociale zekerheid door het afwentelen op & het invoeren van privé-verzekeringen ~tegen allerhande onheil~ er voor zullen zorgen dat het goddelijk manna nu eens over ons Vlaemsche land met bákken uit de hemel zal vallen... die willen wij alvast aanraden om dit jaar op 6 december opnieuw zijn schoentje te zetten voor Sinterklaas, de kans groter is dat u bij het ontwaken op 7 december iets in die schoen zult aantreffen, dan dàt... 10 à 20% zal daar beter van worden, de rest dus NIET !!

Kijk daarvoor maar naar het Amerikaanse Model & nog maar naar het Nederlandse Model dat het laatste decennium deskundig werd afgebouwd & waar het nochtans toch vol loopt met héél hard zwoegende & héél zuinige mensen !!... Waarom dacht u dat onze Nederlandse Buren voor hun Medische zorgen naar België kwamen afgezakt ?!... En laat ons in dit ganse debat toch maar niet vergeten : Vlaanderen vergrijst momenteel veel sneller dan de zogenaamde Waalse "profiteurs"-regio, uw weet wel die Franstalige Mede-Belgen die al die zuur verdiende Vlaamse subsidies opschrokken... effe nadenken graag & liefst verder dan dat uw kort betweterig neusje lang is...!!

Maar terug naar de opmerking over "ons gebeurt het niet" & "ons overkomt het niet"... Wij gaan daar trouwens zelf geen argumenten voor aanbrengen & evenmin hatelijke &/of verwerpelijke ideologische uiteenzettingen houden, we behouden dit voor aan de Rechtse Rakkers, die zijn daar overigens heel goed in. Wij vonden echter de nodige stichtelijke lectuur bij "De FOD" (Federale Overheidsdienst), Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, dus ~haha~ niet meteen een linkse bron !

De lectuur van dit soort persberichtjes werkt zeer relaxerend & vooral relativerend. Diegenen die na het lezen van deze documenten nog durven beweren: "mij zal het niet overkomen !!" kunnen we alvast aanraden om dringend goede & adequate psychologische hulp te zoeken ~nu u dat tenminste nog kunt betalen~, want de komende kater zal ons Vlaemsch Leeuwke danig overschaduwen & dit zowel qua grootte, als qua omvang.... Laten we vooral niet vergeten ~dus indachtig houden~ dat het eerste document zich baseert op de cijfergegevens uit 2005, het tweede op cijfers van 2006. Ondertussen is het er niks, nougatbollen, nada, zilch op verbeterd ! Wel integendeel... de armoede groeit hier met de dag, intussen weliger & sneller dan het onkruid tussen onze stoeptegels... tenzij jullie natuurlijk andere gazetten lezen dan wij...

Verdere commentaren geven we niet... We veronderstellen dat iedereen die ons hier komt bezoeken "een voldoende" haalde in "begrijpend lezen" zoals dat vak tegenwoordig heet & dat ie iet of wat gezond kan nadenken voor zichzelf & daar de nodige conclusies kan aan verbinden...

Wij wensen u alvast een prettige lectuur & vooral véél gezond verstand voor de komende tijd als u weer eens uit uw nek ligt te kletsen !

...

De originele link : http://statbel.fgov.be/press/pr106_nl.pdf

e c o n o m i e

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE
PERSBERICHT 16 oktober 2007

Wie is er arm in België?

# Ter gelegenheid van de ‘Werelddag van Verzet tegen armoede’ op 17 oktober heeft de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie een profiel opgesteld van de bevolking die in armoede leeft. In België kan 1 persoon op 7 beschouwd worden als arm (14,7%). Het gaat om alleenstaanden met een inkomen van minder dan 822 euro per maand bedraagt en om gezinnen (2 volwassenen en 2 kinderen) met een inkomen van minder dan 1.726 euro per maand.

# Armen zijn meestal huurders. Het zijn vooral alleenstaanden of huishoudens met kinderen. Eenoudergezinnen zijn oververtegenwoordigd. Bijna 87% van de personen die risico lopen op armoede zijn niet actief op de arbeidsmarkt.

# Armoede wordt ook doorgegeven van generatie op generatie. De meerderheid van de armen groeide op in een gezin met financiële problemen. Zij hadden dubbel zo vaak als de andere Belgen ouders zonder enig diploma. Meer dan de helft van de armen groeide op in een groot gezin (minstens 3 kinderen).

# Personen die onder de armoedegrens leven zijn er systematisch slechter aan toe dan mensen die niet in armoede leven, zowel wat betreft consumptiegoederen als woningkwaliteit of sociale participatie.

# Personen die onder de armoedegrens leven geven gemiddeld 40% minder uit dan anderen. Zij besparen op alle posten behalve tabak. Het meest bezuinigen deze huishoudens op uitgaven voor vrijetijdsbesteding, reizen en privé-vervoer: daaraan geven ze 50 tot 60% minder uit dan de doorsnee Belg.

Het doel van deze analyse is een profiel op te stellen van de bevolking die in België in armoede leeft. Daartoe worden personen die risico lopen op armoede vergeleken met personen van wie het inkomen boven de armoedegrens ligt, en wel op basis van verscheidene kenmerken. We vergelijken deze groepen vanuit vier standpunten:

- de bevolkingsstructuur
- de voortzetting van armoede
- de levenswijze
- de gezinsuitgaven

Om die kenmerken te bestuderen heeft de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie gebruik gemaakt van verschillende enquêtes bij Belgische huishoudens:

- de enquête naar de inkomens en levensomstandigheden EU-SILC (gegevens van 2005), de Europese referentiebron voor armoedestatistieken,

- de enquête naar de inkomens en levensomstandigheden EU-SILC (gegevens van 2005), de Europese referentiebron voor armoedestatistieken,

Volgens de cijfers van SILC 2005 hebben de personen die risico lopen op armoede een beschikbaar inkomen per persoon van minder dan 9.863 euro per jaar (822 euro per maand). Voor een huishouden van 2 volwassenen en 2 kinderen is de drempel 20.712 euro ( 1.726 euro per maand).

1) Bevolkingsstructuur

Men kan de structuur van de totale Belgische bevolking vergelijken met de bevolking die risico loopt op armoede en aldus bepaalde categorieën personen isoleren die oververtegenwoordigd zijn in de arme bevolking. De tabel hieronder geeft de verdeling van deze twee populaties in functie van het geslacht, de leeftijd, de hoofdactiviteit en het soort huishouden.Het lijkt frappant dat meer dan de helft van de bevolking die risico loopt op armoede in een huurwoning leeft, terwijl huurders maar 26% uitmaken van de totale bevolking. Vrouwen, kinderen onder 16 jaar en personen boven 65 jaar, maar ook en vooral nietactieven, werklozen, gepensioneerden of andere, zijn eveneens oververtegenwoordigd in de risicopopulatie. Wanneer men de verschillende soorten huishoudens bekijkt, merkt men op dat bijna 14% van de personen die risico lopen op armoede deel uitmaken van een eenoudergezin, terwijl die gezinnen minder dan 6% uitmaken van de totale bevolking. Ook gezinnen met kinderen zijn oververtegenwoordigd in de arme bevolking, vooral grote gezinnen (3 kinderen of meer). 21% van de armen zijn alleenstaanden, terwijl deze groep slechts 15% uitmaakt van de totale bevolking.

2) Voortzetting van armoede

In volgende tabel kan men de personen die risico lopen op armoede vergelijken met anderen op basis van verschillende kenmerken van het huishouden waarin zij leefden toen ze 14 jaar oud waren: gezinssamenstelling, eventuele financiële problemen en onderwijsniveau van vader en moeder.Uit onderzoek van deze tabel blijkt dat meer dan de helft (55,8%) van de armen in een huishouden met financiële problemen leefden toen ze 14 jaar waren. Voor de personen met een inkomen boven de armoedegrens is dit 34,8%.

Het percentage personen van wie de vader geen diploma had is twee keer hoger voor personen die risico lopen op armoede. Dat is ook zo voor de moeder. 37,8% van de moeders van ‘arme’ mensen hadden geen diploma, tegen 15,8% van de moeders van personen die nu een inkomen hebben boven de armoedegrens. Meer dan de helft van de personen die risico lopen op armoede behoorden tot grote gezinnen (ten minste 3 kinderen)

3) Levenswijze

Op dezelfde manier hebben we de mensen die leven van een inkomen onder de armoedegrens vergeleken met de totale bevolking op basis van een aantal niet-monetaire indicatoren die de materiële achterstelling en de levensomstandigheden van de huishoudens weergeven.In het algemeen zijn mensen onder de armoedegrens er systematisch slechter aan toe dan personen die niet in armoede leven. Zo stellen we bijvoorbeeld vast dat 16,8% van de personen die risico lopen op armoede maar weinig ruimte hebben in hun woning en minder dan één kamer per persoon hebben, tegen 2,7% van de totale bevolking. 26,6% van die personen hebben niet de middelen om een auto te betalen, 22,7% niet voor een pc en 32,4% niet om vrienden uit te nodigen voor het eten. Merk ook op dat 80% van de arme mensen niet participeren aan sociale of recreatieve activiteiten buitenshuis. Bij personen met een inkomen boven de armoedegrens is dat slechts 60%.

4) Bestedingen

--> Bestedingsanalyse

--> Gezinnen onder de armoedegrens besteden jaarlijks gemiddeld 20.017,21 euro. Voor gezinnen boven de armoedegrens is dat 33.711,77 euro. Gezinnen onder de armoedegrens spenderen gemiddeld dus 40,6% minder dan gezinnen boven de armoedegrens.

--> Ze doen dat door te besparen op alle uitgavenposten met uitzondering van tabak. Aan tabak spenderen ze gemiddeld 4,5% meer dan gezinnen boven de armoedegrens.

--> Op toeristische reizen wordt het meest bespaard. Gezinnen onder de armoedegrens geven hieraan gemiddeld bijna 75% (74,9%) minder uit.

--> Andere uitgavenposten waarop gezinnen onder de armoedegrens zwaar beknibbelen zijn privé-vervoer (de wagen - gemiddeld 61,7% minder) en de inrichting van het huis (gemiddeld 59,1% minder). Gezinnen onder de armoedegrens beperken in grote mate ook wat ze uitgeven op café en restaurant (horeca-uitgaven gemiddeld 57,6% minder) en wat gespendeerd wordt aan cultuur en vrije tijd (gemiddeld 55,8% minder). Gezinnen onder de armoedegrens besteden aan kleding (gemiddeld 53,9% minder) en lichaamsverzorging (gemiddeld 52% minder) ongeveer de helft minder dan gezinnen boven de armoedegrens.

--> De besparingen die gezinnen onder de armoedegrens doorvoeren op basismiddelen zijn minder uitgesproken. Aan voeding spenderen ze gemiddeld ‘maar’ 25,8% minder, aan drank 34,5%, aan de huur 18,3% en aan het verwarmen van de woning 18,9%. Aan gezondheid spenderen ze 35,4% minder.

--> Omdat huishoudens onder de armoedegrens zwaar beknibbelen op privévervoer (61,7% minder - zie boven) zijn ze in verhouding meer afhankelijk van het openbaar vervoer. Aan openbaar vervoer spenderen ze ‘slechts’ 9,4% minder dan huishoudens boven de armoedegrens.--> Voedingsanalyse

--> Aan voeding en dranken te samen besteden gezinnen onder de armoedegrens jaarlijks gemiddeld 27,5% minder dan gezinnen boven de armoedegrens (3.550,47 voor gezinnen onder de armoedegrens en 4.897,06 voor gezinnen boven de armoedegrens).

--> Dit gebeurt door op alle uitgavenposten te besparen.

--> De belangrijkste besparing wordt gemaakt op alcoholhoudende dranken. Huishoudens onder de armoedegrens spenderen gemiddeld tot 40% minder (min 40,6%) aan alcoholhoudende dranken dan huishoudens boven de armoedegrens.

--> Ook vis komt minder op tafel bij huishoudens onder de armoedegrens. Ze besteden 37,4% minder aan vis dan huishoudens boven de armoedegrens.

--> Aan fruit spenderen huishoudens onder de armoedegrens gemiddeld bijna 30% minder (29,9% minder). Aan groenten gemiddeld 16,7% minder. Aan brood een kwart minder (min 25,6%).

--> Aan koffie, thee (en cacao) wordt gemiddeld 16% minder gespendeerd

--> De kleinste besparing wordt relatief gemaakt op boter, margarines enz… (eetbare oliën en vetten). Hieraan spenderen huishoudens onder de armoedegrens gemiddeld 5,6% minder.

--> De categorie ‘andere voedingswaren’ bestaat hoofdzakelijk uit bereide gerechten. Ook op deze categorie wordt door huishoudens onder de armoedegrens tot 40% (40,1%) bespaard.Technische gegevens

EU-SILC (European Union - Statistics on Incomes and Living Conditions) is een jaarlijkse enquête over inkomens en levensomstandigheden van de huishoudens. EU-SILC is bij ver het belangrijkste instrument om zowel op Belgisch als op Europees niveau armoede en sociale uitsluiting in kaart te brengen.

EU-SILC wordt voor België georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie, Middenstand, KMO en Energie. Elk jaar worden ongeveer 5.000 huishoudens (11.000 personen) ondervraagd. Zij worden gevolgd tijdens maximum 4 opeenvolgende jaren.

Het huishoudbudgetonderzoek (HBE) bepaalt het bestedingspatroon van de Belgische huishoudens. Elke maand worden door ongeveer 300 huishoudens inkomsten en uitgaven opgetekend; het aantal huishoudens die in de loop van 2005 zijn opgevolgd bedraagt 3.550. De door deze huishoudens verstrekte gegevens worden geëxtrapoleerd naar de 4,4 miljoen huishoudens die ons land rijk is.

Het armoederisico wordt gedefinieerd als het deel van de bevolking dat onder een bepaalde inkomensdrempel valt. Die drempel is gerelateerd aan de verdeling van de inkomsten zelf en vastgelegd op 60% van het equivalent mediaan beschikbaar inkomen.

Het totale bruto inkomen van het huishouden is de som van alle inkomens van alle leden van het huishouden. Daarin zijn begrepen: bruto-inkomen uit arbeid in loondienst en als zelfstandige (geld en natura), inkomen uit eigendom, financiële inkomsten, sociale transfers, andere bruto inkomsten,… Het beschikbaar inkomen is gelijk aan het bruto inkomen min taxen, sociale bijdragen en transferten tussen huishoudens

Het beschikbaar inkomen op individueel niveau wordt afgeleid van het beschikbaar gezinsinkomen, dat daartoe gecorrigeerd wordt voor de grootte van het gezin. Om het beschikbaar inkomen op individueel niveau of equivalent beschikbaar i nkomen te bekomen, wordt het beschikbaar gezinsinkomen niet zomaar door het aantal gezinsleden gedeeld. Het gegeven dat door de band genomen niet alle volwassen gezinsleden en zeker kinderen evenredig bijdragen aan het gezinsinkomen wordt verrekend. Een gewicht van 1 wordt toegekend aan de referentiepersoon in het huishouden, een gewicht van 0,5 aan elke andere persoon ouder dan 14 jaar en een gewicht van 0,3 aan elk kind.

Wanneer men de gegevens van EU-SILC 2005 onderzoekt (inkomens 2004), blijkt dat het equivalent mediaan beschikbaar inkomen 16.438 euro per jaar bedraagt. De armoededrempel is vervolgens gemakkelijk te berekenen: 60% van die 16.438 euro per jaar, maakt 9.862,8 euro per jaar of 822 euro per maand. Personen die leven in een gezin waarvan het inkomen per hoofd lager ligt dan dit bedrag, hebben een verhoogd armoederisico.

Wenst u nog meer informatie :
Webstek:
http://statbel.fgov.be
e-mail adres: freddy.verkruyssen@economie.fgov.be
Telefoon: Freddy Verkruyssen 02/277 70 76

Bronvermelding : FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie...& hop naar het volgende...De originele link : http://statbel.fgov.be/press/pr117_nl.pdf

e c o n o m i e

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE
PERSBERICHT 14 maart 2007

1,5 miljoen Belgen zijn arm - armoedecijfer blijft constant

# Voor het derde jaar op rij wordt het aantal armen in België geschat op ongeveer anderhalf miljoen, m.a.w. 14,7% van de bevolking. Dit cijfer blijft constant. ‘Arm zijn’ betekent rond moeten komen met minder dan 860 Euro per maand voor een alleenstaande en 1805 Euro per maand voor een gezin met twee kinderen;

# ‘Arm zijn’ heeft niet alleen gevolgen voor de bankrekening maar vertaalt zich (uiteraard) ook in gevolgen op het niveau van de levenstijl. Een actueel voorbeeld: het percentage armen dat zegt omwille van financiële reden moeilijkheden te ervaren om het verwarmen van de woning te bekostigen (30,8%) ligt dubbel zo hoog als bij de bevolking in zijn geheel (14,5%);

# Er zijn aanwijzingen voor een verschuiving van het profiel van de armoede. Jongeren en gezinnen lijken minder risico te lopen, ouderen meer. Een mogelijke verklaring is een meer uitgesproken aangroei in de lonen van werkenden ten opzichte van een quasi stabilisatie van de pensioenen. Het is echter nog te vroeg om hierover definitieve uitspraken te doen.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de communicatieverantwoordelijke, Freddy Verkruyssen
(tel 02/277.70.76,
e-mail : freddy.verkruyssen@economie.fgov.be).

BRONVERMELDING :
FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

Resultaten uit SILC 2006

Naar jaarlijkse gewoonte presenteren we hieronder de nieuwe armoedecijfers gebaseerd op de EU-SILC enquête – de Europese enquête naar inkomens en levensomstandigheden – voor België in 2006 georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. Opnieuw wordt een armoedecijfer van ongeveer 15% waargenomen (14,7% exact). Een alleenstaande wordt als arm beschouwd als zijn of haar beschikbaar inkomen niet hoger ligt dan 10316,44 € per jaar of afgerond 860 € per maand. Voor een gezin bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen ligt die drempel op 21664,52 € per jaar of 1805 € per maand.

Ook dit jaar verschilt het algemene armoedecijfer volgens een aantal demografische, sociale en economische kenmerken. Huurders lopen een groter risico dan eigenaars (28,2 % versus 10,2 %) en economisch actief zijn, is (uiteraard) een sterke buffer tegen armoede. 4,2 % van de personen die werken is arm, bij werklozen is dat 31,2 %, bij gepensioneerden 20,3 %.

De resultaten dit jaar lijken te wijzen op een dalende tendens in de armoede voor jongeren en voor gezinnen met kinderen en een lichte toename van de armoede bij gepensioneerden en ouderen in het algemeen. Een mogelijke verklaring hiervoor kan liggen in een meer uitgesproken toename van de inkomens uit arbeid (met nadruk voor de gezinnen met kinderen) ten opzichte van de toename van de uitkeringen en de pensioenen in het bijzonder. Meer jonge gezinnen – bestaande uit werkende ouders – geraken hierdoor uit de armoede terwijl meer oudere en gepensioneerden onder de armoededrempel verzeilen.

Een grondige studie van de resultaten leerde echter ook dat het nog te vroeg is om deze tendensen als zeker te beschouwen. Ook steekproefeffecten lijken immers voor een deel een verklaring te zijn.

Armen en hun levensstijl

Arm zijn heeft (uiteraard) ook gevolgen op het niveau van de levensstijl. In de tabel in bijlage vindt u een overzicht van een aantal levensstijl gerelateerde factoren opgedeeld voor de arme bevolking en de bevolking met een inkomen boven de armoedegrens. Deze cijfers geven een meer tastbaar inzicht in wat het is om arm te zijn en tonen aan dat armoede een impact heeft op heel veel en diverse aspecten van het leven.

Armen hebben het bijvoorbeeld duidelijk moeilijker om het adequaat verwarmen van de woning te financieren. Bijna één op drie van de armen zegt problemen op dat gebied te hebben (30,8%) terwijl dit bij de rest van de bevolking minder dan één op negen is (11,7%). De woonst van armen is ook veel minder comfortabel: ze ervaren meer een gebrek aan ruimte (11,5% ten opzichte van 3,7%), missen meer elementair comfort (5,7% ten opzichte van 1,6%) en zeggen bijna twee keer zoveel dat hun woning somber is (16,6% ten opzichte van 8,9%). Verder ontbreekt het hen aan meer elementaire gebruiksgoederen zoals TV en vooral auto en computer omwille van een tekort aan financiële middelen. Zeven keer meer armen zeggen dat ze zich geen auto kunnen permitteren (25,2% ten opzichte van 3,6% voor de rest van de bevolking). Voor een computer is dat bijna vijf keer meer (20,9% voor de armen ten opzichte van 4,3% voor de rest).

Ook sociaal zijn er gevolgen: 31% van de armen zegt niet in staat te zijn één keer per maand vrienden te ontvangen omwille van hun financiële situatie. Voor het niet arme deel van de populatie is dit 8,3%. Armen participeren ook minder in allerlei buitenhuiselijke sociale activiteiten. 71,5% onder hen zegt dit niet te doen ten opzichte van 56% onder niet-armen. Tot slot kent armoede zelfs een impact op de meest elementaire zaken zoals voeding. 13,7% van de armen zegt niet in staat te zijn zich om de twee dagen vlees of vis te permitteren. Bij de rest van de bevolking is dit 2,6%.Technische infoEnkele kenmerken van de SILC 2006 enquête in België

EU-SILC (Study on Income and LivingConditions) is een panel waarin jaarlijks gepeild wordt naar inkomens en levensomstandigheden van zowel een aantal eerder bevraagde personen als een aantal nieuwe respondenten. Van de 14329 personen (kinderen inclusief) waarvoor in 2006 informatie verzameld werd, was het voor iets meer dan 55% al een tweede bevraging.

Panels, en zeker panelstudies waarin inkomens bevraagd worden, zijn erg gevoelig aan wat men selectieve uitval noemt. Niet iedereen, en zeker het armere deel van de bevolking, is bereid jaar na jaar te participeren. Het minder participeren van het armere deel van de bevolking in de enquête kan leiden tot het artificieel onderschatten van de armoede in het algemeen of in specifieke demografische en sociaal-economische groepen. Dit lijkt hier niet op grote schaal voorgekomen te zijn maar we kunnen tot nader orde niet uitsluiten dat het specifiek binnen de tendensen die we waarnemen een rol gespeeld heeft.

Het EU-SILC panel heeft op het niveau van zijn steekproef een aantal maatregelen ingebouwd gekregen die dergelijke effecten moet tegengaan. Die maatregelen kunnen echter pas ten volle hun rol gaan spelen wanneer het panel op volle toeren draait.Berekening van het armoederisico

De armoededrempel is gelijk aan 60% van het mediaan beschikbaar inkomen op individueel niveau. Dit komt neer op volgende rekensom: 60% van 17194 € per jaar maa kt voor een alleenstaande maakt een drempel van 10316,44 € per jaar of afgerond 860 € per maand. Die drempel wordt voor gezinnen niet zomaar vermenigvuldigd met het aantal gezinsleden. Vanuit het principe dat gezinsleden kosten en bestedingen delen wordt een tweede volwassene in een gezin maar voor de helft meegerekend (factor 0.5) in de berekening van de armoededrempel en kinderen (<14 jr.) maar voor een factor 0.3. De armoededrempel voor een gezin bestaande uit twee volwassenen en 2 kinderen wordt aldus bekomen door de drempel voor alleenstaanden te vermenigvuldigen met een factor 2.1 (10316,44*2.1 = 21664,52 € of afgerond 1805 € per maand). Die 2.1 is het resultaat van volgende optelsom: een ‘gewicht’ van 1 wordt toegekend aan het gezinshoofd, 0.5 aan de tweede volwassene in het gezin en uiteindelijk 0.3 aan elk kind.We hopen dus bij deze dat het zo stilaan tot in de diepste van uw grijze hersencellen begint door te sijpelen !! Indien u niet tot de financiële elite des Vaderlands behoort, maar integendeel een hardwerkende brave burger bent dan loopt u net zo goed als ik & de zovelen anderen, evenveel kans om in de propere statistische cijfers van de armoede te belanden & daar netjes spoorloos in te verdwijnen... & U gelooft het of niet, daar is heus ècht niet veel voor nodig !! ...3x dikke pech op een rij & u hebt prijs !Het mag u dus zo stilaan duidelijk worden dat een verdere afbraak van onze alom geroemde Sociale Zekerheid er enkel zal voor zorgen dat de kloof tussen rijk & arm nog groter, nog dieper & vooral nog minder te overbruggen zal worden dan dat ze nu al is !! Met andere woorden... een verdere afbraak van onze welbekende ″zorgstaat″ zal de armoede in deze Bananenrepubliek aan de Noordzee nog maar eens méér doen toenemen ! Uitdelen van fiscale cadeau's aan de rijken van dit land, zoals een flat-taks, nog méér belastingsvoordeel allerhande zal alleen de rijken rijker maken & de armen nog armer ! De tussenmoot zal dus eerder armer worden, dan er beter van worden...De huidige armoede in België, is trouwens niet meer dan de optelsom & het resultaat van de decennialange sociale afbraakpolitiek gepleegd door onze blauwe vrienden "Powered By Capitalism" samen met het ~hélaas hélaas~ lijdzaam toezien van Politiek Rood hierop ! De sociale afbraak die de afgelopen 10 - 15 jaar op quasi elk gebied plaats vond, diende niet alleen om de schuldenlast van onze vorige generaties te delgen maar zogezegd ook om onze falende economie aan te zwengelen... & Kijk !! Hoe men het ook draait of keert in hoofdzaak heeft het slechts de kleine man ~de Jannekes & Miekes Modaal~ getroffen... & niet de grote jongens & de grote meisjes met de grote kluiten... deze laatsten hebben de afgelopen jaren zelfs aardig aan de crisis verdiend ! ...Of bent u vergeten dat de "nieuwe" contracten van de afgelopen 5 jaar u zo'n 20 à 30% MINDER in uw loonzakje hebben opgeleverd !Wie zich dus vandaag laat paaien door mooie beloftes van morgen enkele centen NETTO meer in zijn portemonnee, die moet maar eens meteen beseffen dat dit ten koste gaat van zijn toekomstig pensioen !! ...& Ook nog eens ten koste van een verdere afbouw van onze sociale zekerheid. Een inkrimping van onze ambtenarij ~om het geld maar ergens te halen~ & een afschaffing van de daarbij horende dienstverlening zal dus vooral & in hoofdzaak Janneke & Mieke Modaal treffen... U dus !! Besef dus terdege dat u wel eens de volgende zou kunnen zijn die tevergeefs aan een gesloten loket staat aan te kloppen... Of dacht u soms misschien, dat u in uw energiearmoede ~dus zonder enige elektriciteit~ aan enige é-governement online kunt doen ?!...Wake up !!...

Morgen : ...het wonderbaarlijke verhaal over de groene stroomcertificaten & de fiscaal aftrekbare zonnepanelen... of nog maar eens het Matheus-effect... "Zij die al véél hebben krijgen nog méér & zij die weinig of niks hebben krijgen nog minder !!"...

Dus lach !! ...Want morgen wordt het erger !!

10-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Energie
09-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOSSIER ENERGIE-DEBAT – PART VII : Stuk 1593 (2007-2008) - Nr. 3 - Voorstel van resolutie !!

Hip-hip-hip... hoerá !!

Ik ben dus eindelijk gered ! Dank u "Oh-Myn-Vlaendren"...!! ...Of tenminste dat denk ik, dat hoop ik, daar bid ik toch voor...

...& Gelukkig maar, dat ik nog steeds zó goedgelovig ben, om te denken dat de doorsnee Vlaamse Politicus nu werkelijk eens héél echt begaan is met het lot van zijn brave Belgische Burger die qua energie, toch wel moeilijke tijden doormaakt...

Ik hoop er dus op dat de beruchte "Commissie voor Energiearmoede" van het Vlaams Parlement nu éin-de-lijk ~na zowat 3 jaar vergaderen~ een voorstel van resolutie heeft ingediend dat nu eens een einde zal maken aan mijn energiearmoedeprobleem ?!...

Màààrr... is dat in werkelijkheid ook zo ?!...

Hélaas hélaas voor mij... Elke dag staan de de kranten wel vol met één of andere nieuwe maatregel, maar géén enkele van die maatregelen is voor mensen zoals ik & in mijn situatie weggelegd...

Om eventjes samen te vatten voor diegenen die ondertussen de draad van het verhaal kwijt geraakt zijn :

Ik ben dus een langdurige werkloze met drie kinderen en ik heb intussen ~grosso modo~ volgende energie-schulden opgestapeld :

1. Ik ben een wanbetaler bij een klassieke energieleverancier die mij intussen niet meer wilt als klant...

2. Ik ben intussen ook een wanbetaler bij mijn nieuwe leverancier, ditmaal de netbeheerder omdat deze mij (dure) elektriciteit heeft geleverd die ik niet kon betalen (of mocht betalen). Omdat ik een budgetmeter wenste teneinde mijn energieverbruik beter onder controle te krijgen, moest ik dus eerst ook daar schulden maken...

3. Ik ben intussen ook nog eens extra-wanbetaler omdat ik op een vrijdagavond heb vastgesteld dat mijn oplaadkaart van mijn budgetmeter opgebruikt was en aldus heb ik gebruik gemaakt van mijn hulpkrediet dat de netbeheerder mij ter beschikking heeft gesteld...

4. Ik ben extra-extra-wanbetaler omdat ik tijdens dat zelfde winterweekendje in de kinderkamer een elektrisch verwarmingstoestel heb aangezet. Dit heeft geleid tot een zeer snel verbruik van mijn hulpkrediet dat mijn netbeheerder mij aan een ~zeer~ duur tarief heeft ter beschikking gesteld...

5. Ik ben extra-extra-extra-wanbetaler omdat de 10 ampèreleveringen die na het op gebruiken van het krediet automatisch worden geactiveerd nog niet door mij werden betaald...

6. Ik ben extra-extra-extra-extra-wanbetaler omdat de netbeheerder mij een jaarafrekening heeft gestuurd om de gemiddelde prijs van mijn oplaadkaart te ″regulariseren″ en ik deze factuur niet kàn betalen. Nu dreigt voor mij dus de totale afsluiting !!

...

Maar... omdat ik een bewonderaar ben van Pieter De Crem die rotsvast gelooft in de mirakels van Lourdes heb ik nog hoop dat het tij zal keren...

...& Zie, mijn gebeden werden verhoord intussen... er is aan mijn probleem gedacht want de Commissie Energiearmoede heeft na drie jaar intensief nadenken, actief luisteren naar alle belanghebbende partijen in dit probleem voorwaar een gouden ei gelegd.

...& Omdat ik met mijn geluk, eerder met mijn totale verbijstering geen enkele blijf weet, laat ik u deelnemen in het ″geluk″ van dit voorstel tot resolutie...

...

Stuk 1593 (2007-2008) – Nr. 3

Zitting 2007-2008 - 16 april 2008

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

– van de heren Tom Dehaene en Bart Martens en de dames Veerle Heeren, Michèle Hostekint, Vera Van der Borght en Hilde Eeckhout – tot besluit van de opvolging van de werkzaamheden van de Commissie Energiearmoede

TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

Stuk 1593 (2007-2008) – Nr. 3

– gelet op de beslissing van het Uitgebreid Bureau van 22 oktober 2007 om de Commissie ad hoc Energiearmoede uitzonderlijk toestemming te geven om te vergaderen voor het opstellen van een stand van zaken;

– gelet op de werkzaamheden van de Commissie Energiearmoede in zitting bijeen op 13 en 20 februari 2008;

– gelet op de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de aanbevelingen in de motie van aanbeveling van 1 februari 2006;

– gehoord de vertegenwoordigers van Infrax, Eandis, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie en OCMW Aalst;

– gehoord de uiteenzettingen van minister Hilde Crevits als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering;

– vraagt de Vlaamse Regering:

1° werk te maken van de nog niet (volledig) uitgevoerde aanbevelingen van de motie van aanbeveling die naar aanleiding van de discussies tijdens het energiearmoededebat zijn tot stand gekomen;

2° rekening te houden met de koopkracht van kansarme medeburgers bij het uittekenen en het uitvoeren van het Vlaamse energiebeleid;

3° de strijd tegen de overmatige schuldenlast, in overleg met de federale regering en in samenwerking met de lokale overheden, op te voeren en daarbij specifieke aandacht te hebben voor energiearmoede; daarbij ook in het kader van de aanpak van de globale schuldenproblematiek, desgevallend na de evaluatie van de werking van de Lokale Adviescommissies (LAC’s) die op initiatief van minister Vanackere lopende is, Vlaamse middelen te voorzien voor de OCMW’s om deze in staat stellen elk dossier dat wordt doorgestuurd naar het LAC een voorafgaand sociaal onderzoek te kunnen uitvoeren;

4° de resultaten en aanbevelingen van het vergelijkend onderzoek over de werking van de LAC’s dat op initiatief van minister Vanackere lopende is, zo snel mogelijk te vertalen in een handleiding ‘goede praktijken’ en te verspreiden naar alle LAC’s;

5° de nodige stappen te ondernemen om een energiescan mogelijk te maken in alle woningen van klanten waarvoor een LAC-dossier werd opgesteld en dit zonder dat de kosten van de openbaredienstverplichtingen stijgen;

6° samen met de distributienetbeheerders te zoeken naar manieren om de OCMW’s sneller op de hoogte te brengen van eventuele betalingsmoeilijkheden bij klanten van de distributienetbeheerders en dit met respect voor de privacy van de betrokkenen;

7° in de loop van het jaar het besluit met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt, en onder andere ter uitvoering van het (Sociaal) Energiedecreet van 25 mei 2007, goed te keuren; daarbij te voorzien in een verbetering van de toegankelijkheid van oplaadpunten voor budgetmeterkaarten zodat deze ook na de kantooruren kunnen toegankelijk zijn en bij voorkeur met bankkaarten of cash geld kunnen opgeladen worden;

8° te onderzoeken of er geen eenvoudigere procedure mogelijk is om de distributienetbeheerders sneller acties te laten ondernemen wanneer een klant met een budgetmeter gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld 60 dagen) zijn budgetmeterkaart niet meer heeft opgeladen, dit om te vermijden dat de klant opnieuw een energieschuld opbouwt en dit in overeenstemming met het regeerakkoord waarin gesteld wordt dat we alert blijven voor de elektriciteitsprijs en stoppen met het verhogen van de energierekening via het doorrekenen van nieuwe initiatieven in de distributievergoeding;

9° er bij de federale regering te blijven op aandringen dat de automatische toekenning van de sociale tarieven voor elektriciteit en aardgas en de operationalisering van de ombudsdienst voor energie snel wordt gerealiseerd;

10° een stappenplan op te maken om bij nieuwbouw van sociale huurwoningen betekenisvolle, strengere maar haalbare energieprestatienormen te realiseren;

11° zo snel mogelijk werk te maken van de uitvoering van de in het besluit tot reglementering van het sociale huurstelsel voorziene energiecorrectie voor sociale woningen;

12° te onderzoeken of bij de herziening van de ecologische openbaredienstverplichtingen voor de distributienetbeheerders kan voorzien worden in een betekenisvolle ondersteuning voor programma’s van sociale huisvestingsmaatschappijen die bestaande sociale woningen e-noveren tot energiezuinige woningen en zodoende waar mogelijk dakisolatie, superisolerende beglazing en een efficiënt verwarmingssysteem te voorzien; en dit in overeenstemming met het regeerakkoord waarin gesteld wordt dat we alert blijven voor de elektriciteitsprijs en stoppen met het verhogen van de energierekening via het doorrekenen van nieuwe initiatieven in de distributievergoeding;

13° dat de VMSW en de SHM (sociale huisvestingsmaatschappij), na overleg met VREG de bewoners van sociale woningen bijstaat in de keuze van de meest voordelige of geschikte energieleverancier;

14° dat de VMSW samen met de SHM daar waar technisch mogelijk voorziet in een individuele meting van het elektriciteits-, gas- en/of warmtegebruik in elke individuele wooneenheid en de energiefacturatie baseert op deze individuele verbruiksgegevens; dit is effectiever dan het plaatsen van een budgetmeter in elke sociale woning;

15° de administratieve kosten van het energieprestatiecertificaat op korte termijn te minimaliseren en een stappenplan te ontwikkelen om in de sociale huisvesting tot een gestructureerde integratie van het energieprestatiecertificaat te komen en hier de nodige middelen voor vrij te maken;

16° binnen de sector van de socialewoningbouw de ‘best practices’ voor energievriendelijke sociale woningen op korte termijn te evalueren en in heel de sector te implementeren;

17° stimulansen tot rationeel energiegebruik ook voor sociale huurders te voorzien;

18° er bij de federale overheid op aan te dringen de huidige belastingsaftrek voor energiebesparende investeringen om te zetten in een rechtstreekse korting (belastingskrediet) op de factuur; op die manier het belastingsvoordeel onmiddellijk toe te kennen zonder administratieve formaliteit voor de belastingplichtigeen ook niet-belastingplichtigen van het belastingsvoordeel te laten genieten;

– verwelkomt de door Vlaams minister Hilde Crevits aangekondigde maatregelen die vanuit het Vlaamse energiebeleid onrechtstreeks ook bijdragen tot het vermijden en bestrijden van energiearmoede en dan met name:

1° de premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers; en

2° het energierenovatiekrediet; en houdt er aan in kennis gesteld te worden van de vooruitgang van de besprekingen met de banken voor de invoering van dit krediet;

– verwelkomt tevens het initiatief van Vlaams minister Marino Keulen om bij wijze van proefproject een aantal volwaardige passiefwoningen in de sociale huisvesting te realiseren;

– verwelkomt tevens het initiatief van Vlaams minister Marino Keulen om bij wijze van proefproject een aantal volwaardige passiefwoningen in de sociale huisvesting te realiseren;

– vraagt de minister bevoegd voor bijstand aan personen en voor de coördinatie van het armoedebestrijdingsbeleid acties te ondernemen die het belang van aanwezigheid op de LAC-zittingen en de mogelijkheid om op deze zittingen te worden bijgestaan door vertrouwenspersonen beter bekend te maken.

...

Euh ?!...

Is dit "àlles" horen wij u reeds vragen ?!... Euh ja !! ...& Geloof ons, u bent niet de enige die zich deze vraag stelt... Dit is dus àlles wat de dames & heren van het Vlaams Parlement in hun duur betaalde 3-jarig commissiebestaan bereikt hebben ?!...

... *G#DVERR-N#NDE-MILJAARDE* ...

Het is hoogstwaarschijnlijk onnodig om te vertellen dat ik er ondertussen nog niet helemaal uit ben op welke manier ik de premie voor energiebesparende maatregelen voor niet-belastingsbetalers moet te pakken krijgen... Eveneens dat ik heel blij ben te vernemen dat er binnenkort een energiescan zal plaatsvinden in mijn bescheiden huurwoning. Mijn huisbaas zal waarschijnlijk nog veel gelukkiger zijn als hij verneemt dat hij dubbel glas zal moeten plaatsen, eveneens het dak moet isoleren en op de koop toe nog eens een hoogrendementsketel voor de centrale verwarming moet plaatsen, met als extra toetje... een zonneboiler…

Wèl-wèl-wèl... ik ben voorwaar zéér benieuwd hoe mijn huishuur er nadien zal uitzien ?!... Maar misschien heb ik geluk & kom ik wel terecht in zo een leuk passiefhuis van de sociale huisvestingsmaatschappij waarvan er in Vlaanderen alleen al, toch wel zeker D R I E  ~zegge & schrijven 3~ zullen worden gebouwd !! Ik bestel alvast mijn partijlidkaart bij mijn goeie vriend De Crem & geef hem een met miraculeus Lourdeswater gevuld Mariabeeldje cadeau... Baat 't niet, schaadt het niet...

Ik stel alleen met verbijstering vast dat mijn lot in "wreed goeie handen" is, want mijn geliefde Vlaamse regering onderzoekt tenminste de problemen... of dat zegt ze toch te doen...

...

Morgen : Even een tussendoortje : ...over gedachtenkronkels als... "Ons zal die miserie niet overkomen... want wij zijn Vlaming, gezond & werklustig !"

...

09-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
08-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het energiedebat – PART VI : ...Aah !! ...Een Commissie Energiearmoede...!!

OEF !!

Het was voor mij dus een hele opluchting om te vernemen dat onze vroede & vooral zéér ijverige Vlaamse parlementsleden op de hoogte waren van het probleem "energiearmoede" & dat zij in al hun menselijke bezorgdheid over het wel & wee van de Vlaamse Burger intussen tenminste stande-pede de moeite hadden gedaan om hier zelfs een echte commissie rond op te richten...

Maar dat mocht dan toch ook verwacht worden van deze toch wel rijkelijk betaalde luitjes dat ze naar een paar gepaste oplossingen zochten.... of niet soms ?!...

Al moet gezegd, dat stande-pede resultaat een toch wel groot woord is voor een commissie die blijkbaar al sinds 12 oktober 2005 bestaat...

Hélaas-hélaas... Uit de beleidsbrief die Hilde Crevits – Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu & Natuur vanuit het Vlaams Parlement op 6 november 2007 rondstuurde met de beleidsprioriteiten 2007-2008 voor energie, blijkt op pagina 58 :

...

Motie van aanbeveling van 15 februari 2006 op de maatschappelijke beleidsnota Energiearmoede

Het Vlaams Parlement vraagt de Vlaamse Regering:

1° het armoedebeleid met gedrevenheid, kracht en overtuiging te ontwikkelen;

2° daarbij steeds de toestand van de armen voor ogen te houden, en de beperkingen en hinderpalen van bevoegdheidsgrenzen en -afbakeningen te overstijgen;

3° in het Vlaamse actieplan armoede rekening te houden met de gevolgen van de recent gestegen energieprijzen voor de koopkracht van de armsten; - Stuk 1420 (2007-2008) – Nr. 1 58

4° het kunnen beschikken over minimumleveringen aan energie te beschouwen als een grondrecht;

5° teneinde zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen terechtkomen in een toestand van energiearmoede, de volgende maatregelen te nemen:

a) uitdrukkelijk te vragen aan de federale regering het sociale tarief nooit te laten uitstijgen boven het laagste tarief voor afnemers op de vrijgemaakte markt, en dat sociale tarief automatisch toe te (laten) kennen;

b) alle actoren in de sociale huisvesting aan te sporen de bewoners te helpen bij het zoeken naar de meest voordelige energieleverancier;

6° teneinde iedereen in de samenleving te doordringen van het belang van het rationele gebruik van energie, en iedereen in de samenleving te laten deelnemen aan de duurzame maatschappij van de toekomst, de volgende structurele preventieve maatregelen te nemen:

a) in de bestaande sociale woningen een energiedoorlichting te doen, en de meest efficiënte maatregelen onmiddellijk te nemen, zoals het vervangen van het enkelglas door hoogrendementsbeglazing, het aanleggen van dakisolatie, of het vervangen van de stookketel; daartoe een meerjareninvesteringsprogramma op te stellen, medegefinancierd uit het federaal fonds ter reductie van de globale energiekosten, en met middelen uit het Fonds voor Eenmalige Uitgaven (FEU);

b) voor huurders in het algemeen, in samenwerking met de eigenaarsverenigingen en met de actoren in de sociale huisvesting, gefaseerd maatregelen voor energiebesparing uit te werken, gebaseerd op het principe dat de baten van de investeringen voor betere energieprestaties van de woning ten gunste komen van zowel de huurder als de eigenaar;

c) ook voor de eigenaars uit de privésector initiatieven te ontwikkelen (waar nodig met de federale regering) met onder meer verdere fiscale stimuli, het inzetten van het derdebetalersysteem, goedkope (renteloze) leningen en dergelijke;

d) de op stapel staande herzieningen van het sociaal huurbesluit en het financieringsstelsel sociale woningen aan te passen aan de aanbevelingen van de Commissie ad hoc Energiearmoede, zodat die investeringen in energiebesparing worden aangemoedigd die voor alle bewoners zorgen voor een daling in de energiefactuur die groter is dan een verhoging van de huurkosten voor de afbetaling van die investeringen;

e) de energieprestatiecertificaten voor alle (inclusief sociale) huurwoningen zo mogelijk vroeger te doen ingaan;

f) in nieuwgebouwde sociale woningen, als hulpmiddel voor een rationeel energiebeheer, standaard een budgetmeter te installeren voor optioneel gebruik;

g) een aardgasbudgetmeter te gebruiken zoals de budgetmeter elektriciteit, zodra de technische en veiligheidseisen dat mogelijk maken;

7° voor mensen met betalingsmoeilijkheden van de energierekening:

a) te bepalen dat na opzegging door de leveranciers aan de opgezegde klanten geen kosten meer kunnen worden aangerekend, en dat na opzegging onmiddellijk een dossier wordt geopend bij de Lokale Adviescommissie;

b) voor de plaatsing van een budgetmeter, een termijn van ten hoogste 30 dagen vast te leggen;

c) gezien het nut van de budgetmeter als instrument voor een rationeel energiebeheer, geen kosten aan te rekenen voor de plaatsing ervan bij klanten met een afbetalingsplan;

d) het aantal oplaadpunten uit te breiden, de toegankelijkheid van de oplaadpunten te verhogen, te zorgen dat opladen kosteloos kan zijn, en ervoor te zorgen dat op OCMW’s de budgetmeter met contant geld kan worden opgeladen;

e) acties te ontwikkelen zodat schuldopbouw wordt vermeden bij de problematische betalers;

f) de minimumlevering van 6 naar 8 ampère op te trekken, en te onderzoeken op welke manier die (lineaire) hoeveelheid kan worden aangepast naargelang het aantal gezinsleden en de grootte van de woning;

g) het besluit openbare dienstverplichtingen aan de aanbevelingen van de Commissie ad hoc Energiearmoede aan te passen;

8° de mogelijkheid tot het afsluiten te behouden, maar steeds te beschouwen als ultieme stap, en daarbij de volgende maatregelen te nemen:

a) duidelijke procedures vast te leggen inzake contractuele opzegging en termijnen, de opname van de meterstanden, en problematische verhuizingen;

b) sluitende afspraken te maken met de distributienetbeheerder dat er in de winter niet wordt afgesloten; - 59 Stuk 1420 (2007-2008) – Nr. 1

c) de winterperiode eenduidig te bepalen voor de gas- en elektriciteitssector, die periode vast te leggen als de periode tussen 1 december en 1 maart, en de minister de mogelijkheid te geven om te bepalen dat hetzelfde tijdelijke verbod tot afsluiten kan gelden voor winterprikken of extreme omstandigheden buiten de vastgestelde winterperiode;

d) een meer rechtszeker kader te geven inzake afsluiting door de gevallen waarin kan worden afgesloten duidelijk te omschrijven, te spreken over ‘duidelijke onwil’ in plaats van ‘klaarblijkelijke onwil’, het decreet daartoe aan te passen, criteria te geven voor wat als ‘duidelijke onwil’ moet worden verstaan en de desbetreffende ministeriële omzendbrief aan die criteria aan te passen;

e) ook feitelijk aan armen de mogelijkheid te geven zich voor de Lokale Adviescommissie te laten bijstaan door vertegenwoordigers van armenverenigingen;

f) vast te leggen dat nooit kan worden besloten tot afsluiting zonder voorafgaand sociaal onderzoek;

g) in samenwerking met de federale regering, de werking van de Lokale Adviescommissies te laten toetsen aan een handleiding ‘goede praktijken’ met voorbeeldmodellen, enkele minimale criteria voor de goede werking aan te geven en de financiering van de OCMW’s van de naleving van deze criteria afhankelijk te maken;

9° teneinde ook de armen te laten deelnemen aan de informatie- en communicatiesamenleving, de volgende maatregelen te nemen:

a) steeds te communiceren in een begrijpelijk en verstaanbaar taalgebruik;

b) ervoor te zorgen dat niet-internetbezitters even goed worden geïnformeerd als de deelnemers aan het elektronische communicatieverkeer;

c) in samenwerking met de federale regering, werk te maken van een gedetailleerde, en begrijpbare energiefactuur voor iedereen;

d) in samenwerking met de VREG, de middenveldorganisaties en de lokale besturen, en op basis van enkele proefprojecten, laagdrempelige informatie te verstrekken om mensen te helpen de gevolgen van de vrijmaking van de energiemarkt in hun persoonlijk leven te begrijpen, ze te helpen bij het lezen van de energiefactuur, de leveranciersvergelijking enzovoort;

e) erop aan te dringen bij de federale regering om de centrale energieombudsdienst spoedig te installeren;

10° al deze maatregelen uit te werken in nauw overleg met de armenverenigingen, en samen met de armen zelf.Opvolging

Voor het bereiken van een afdoende bescherming van afnemers die in bestaansonzekerheid leven, worden er sociale beschermingsmaatregelen geïmplementeerd. De stappen die ter zake gezet werden en nog gezet zullen worden, zijn nader toegelicht in de hoofdstukken 3.5 en 4.4 inzake het ‘Sociaal energiebeleid’ (pag. 36 en 50)

...

De tranen van ontroering sprongen ons spontaan in de ogen bij 't lezen van zoveel ontroerende mooie woorden... ware poëzie !!... zeg nu zelf "het armoedebeleid met gedrevenheid, kracht en overtuiging te ontwikkelen" & ″"daarbij steeds de toestand van de armen voor ogen te houden, en de beperkingen en hinderpalen van bevoegdheidsgrenzen en -afbakeningen te overstijgen" ...*zucht*... schoner kan het toch niet gezegd...

...

Maar helaas... u hebt het inderdaad heel goed gelezen... deze toch wel ″wreed schone″ motie dateert van... zegge & schrijven 15 februari 2006 !! Dat is inderdaad zo'n kleine dikke 30 maanden geleden... U kunt zich nu ~net als wij dat doen~ de vraag stellen hoeveel Belgen er in die 2 & een half jaar tijd nog wat dieper in de miserie zijn komen te zitten... & hoe ernstig onze ″beleidsmensen″ in feite betrokken zijn bij het wel & het wee van zijn Brave Belastingsbetalende Burger... We kunnen ons eveneens de vraag stellen, wat men dan wel gans die tijd gedaan heeft tussen het indienen van deze motie op 15 februari 2006 & bekend maken van de Beleidsprioriteiten 2007-2008 op 6 november ??... Hélaas, ook wij hebben daar het gissen naar, ook wij weten dit niet...

Maar... niemand twijfelt eraan ...*kuch-hoest*... ~hoe zouden we nog maar durven~ dat deze in het leven geroepen Commissie ook aan oplossingen werkt & dat deze ook gevonden zullen worden...

Maar laat ons beginnen bij het begin : wie zetelt in deze uiterst "nuttige" commissie ?

Wij vinden op : http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showCommissieSamenstelling.action?id=414639 daarvan het lijstje...& Om het u als lezer toch iet of wat gemakkelijk te maken, krijgt u het van ons hierbij opgesomd :

Commissie Energiearmoede

Voorzitter : Decaluwe, Carl (CD&V)

vast lid :

# De Wachter, Else - (sp·a + VlaamsProgressieven)
# Eeckhout, Hilde - (Open Vld)
# Franssen, Cindy - (CD&V)
# Heeren, Veerle - (CD&V)
# Hostekint, Michèle - (sp·a + VlaamsProgressieven)
# Huybrechts, Pieter - (Vlaams Belang)
# Martens, Bart - (sp·a + VlaamsProgressieven)
# Penris, Jan - (Vlaams Belang)
# Strackx, Felix - (Vlaams Belang)
# van den Abeelen, Marc - (Open Vld)
# Van der Borght, Vera - (Open Vld)

plaatsvervangend lid :


# Bruyninckx, Agnes - (Vlaams Belang)
# De Loor, Kurt - (sp·a + VlaamsProgressieven)
# De Ridder, Annick - (Open Vld)
# Dehaene, Tom - (CD&V)
# Gennez, Caroline - (sp·a + VlaamsProgressieven)
# Guns, Dominique - (Open Vld)
# Hermans, Margriet - (Open Vld)
# Poleyn, Sabine - (CD&V)
# Van Kerrebroeck, Monica - (CD&V)
# Van Linter, Greet - (Vlaams Belang)
# Vandenbroucke, Joris - (sp·a + VlaamsProgressieven)
# Vrancken, John - (Vlaams Belang)

toegevoegd lid :


# Stevens, Helga - (N-VA)
# Vogels, Mieke - (Groen!)

Zo zie je maar dat het Vlaamse é-government geen illusie meer is ! We vinden àlles netjes terug op het internet... Allemaal schoon en vooral proper afgeborsteld volk onze dames & heren commissie-leden. Weliswaar zijn er een paar bij waarvan we nog niet te veel hebben horen praten maar we gunnen hen het voordeel van de twijfel. Tenslotte kan niet iedereen op televisie komen omdat er rel is binnen de partij…

Maar we neuzen verder & we zoeken de vergaderingsagenda op... tenslotte zegt dat wel iets over hoe hard er daar gewerkt wordt. Hélaas-hélaas, dat leert ons toch maar alleen dat de vergaderfrequentie van onze commissie ongeveer vergelijkbaar is met de frequentie van een TGV-stoptrein in het station van Holleken (lijn Brussel –Charleroi)... Maar kom, we zijn tolerant. En we weten dat al deze hardwerkende leden nog tal van andere zaken om het hoofd hebben. Maar als we zo een kleine optelsom maken over een tijdspanne van nog geen 3 jaar, waren dat er... 12... u leest het goed... zegge & schrijve TWAALF vergaderingen, waarvan 4 in 2008 ...dus men heeft de koe bij de horens gevat zult u denken...

Al deze interessante & nuttige info vind u op : http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showCommissieAgendas.action?id=414639

En goedhartig als we zijn, zullen we het jullie toch maar makkelijk maken en de verschillende vergaderdata met bijhorende agenda netjes op een rijtje zetten. Dat spaart al snel een paar klikken & een hoop telwerk uit :

JAARGANG 2005 – 6 vergaderingen...

Goed begonnen, is tenslotte toch al half gewonnen nietwaar...

Agenda : woensdag 12 oktober 2005 - 10:33 uur
Benoeming van een voorzitter en een verslaggever
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)Agenda : donderdag 10 november 2005 - 09:43 uur
Hoorzitting over de problematiek van energiearmoede, met :
- mevrouw Joke Janssens, stafmedewerker, Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het woord nemen
- mevrouw Mieke Clymans, opbouwwerkster, PRISO Antwerpen
- mevrouw Nathalie Debast, stafmedewerker OCMW- wetgeving VVSG
- mevrouw Christine Grillaert, energiecel OCMW Gent
- de heer Herwig Hermans, directeur Welzijnszorg
Benoeming van een verslaggever
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)Agenda : maandag 14 november 2005 - 14:41 uur
Hoorzitting met :
- de heer Ludo Deckers, juridisch beheerder Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
- de heer Wilfried Bieseman, ingenieur Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE)
- de heer Lode Vanhee, diensthoofd Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer (GeDIS), bijgestaan door mevrouw Nadia Merchiers en de heer Kristof Vanden Berghe
- de heer Guido Claes, projectingenieur InterelectraAgenda : maandag 28 november 2005 - 14:35 uur
Hoorzitting met :
- de heer Geert Inslegers (Vlaams Overleg Bewonersbelangen)
- de heer Bernard Wallyn (Vlaamse Huisvestingsmaatschappij)
- de heer Luc Stijnen (Zonnige Kempen)
Verslaggevers: mevrouw Hilde Eeckhout en de heer Bart Martens
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)Agenda : woensdag 7 december 2005 - 10:12 uur
Gedachtewisseling met het oog op besluitvorming door de commissie ad hoc
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)JAARGANG 2006 – 0 vergaderingen...

Oopzzz... géén enkele activiteitJAARGANG 2007 – 2 vergaderingen...

Ook oopzzz... wat een activiteit

Agenda : woensdag 7 november 2007 - 10:10 uur
Hoorzitting met :
- de heer Guido Pepermans (KU Leuven Energie-instituut) over zijn studie 'kanttekeningen bij het gratis leveren van elektriciteit';
- de heer André Pictoel, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG) over de studie van de VREG over de efficientie en effectiviteit van de toekenning gratis elektriciteit aan huishoudelijke afnemers;
- de heer Wilfried Bieseman (Vlaams Energieagentschap) over het verslag over de invloed van de gratis kilowattuur elektriciteit op het rationeel energiegebruik
Benoeming van een verslaggever en bespreking
De leden wordt verzocht de overgezonden documenten mee te brengenAgenda : woensdag 5 december 2007 - 10:10 uur
Hoorzitting over de efficiëntie en de effectiviteit van de toekenning van gratis elektriciteit met :
- Mevrouw Mieke Clymans, Samenlevingsopbouw Antwerpen;
- De heer Mark Suykens, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten;
- Mevrouw Magda De Meyer, Verbruikersateljee;
- Mevrouw Ann De Boeck, Gezinsbond.
Verslaggevers: de dames Veerle Heeren en Else De WachterJAARGANG 2008 – 4 vergaderingen...

Oopzzz... blijkbaar is de crisis van de energiearmoede in 2008 toch niet zo groot...

Agenda : woensdag 9 januari 2008 - 10:15 uur
Hoorzitting over de efficiëntie en de effectiviteit van de toekenning van gratis elektriciteit met als sprekers :
- de heer Gery Vanlommel (Infrax)
- de heren Guy Peeters, David Termont en Luc Desomer (Eandis)
- de heer Jan Herremans en mevrouw Katharina Bonte (Febeg)
Verslaggevers: de dames Veerle Heeren en Else De WachterAgenda : woensdag 13 februari 2008 - 10:05 uur
Hoorzitting over de werking van de Lokale Adviescommissies met als sprekers :
- de heer Géry Vanlommel (Infrax)
- de heren David Termont en Lode Vanhee (Eandis)
- mevrouw Nathalie Debast (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)
- mevrouw Stefanie Podevyn (OCMW Aalst)
- mevrouw Mieke Clymans (Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw, project energie en armoede)Agenda : woensdag 20 februari 2008 - 10:00 uur
Evaluatie van de uitvoering van de motie van aanbeveling naar aanleiding van de maatschappelijke beleidsnota energiearmoede
Gedachtewisseling met :
- een vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering
- de heer Bernard Wallyn (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen)
- mevrouw Mieke Clymans (Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie vzw - Vlaams project Energie en Armoede)
Verslaggevers: de dames Veerle Heeren en Else De WachterAgenda : woensdag 19 maart 2008 - 10:00 uur
Voorstel van resolutie van de heren Tom Dehaene en Bart Martens en de dames Veerle Heeren, Michèle Hostekint, Vera Van der Borght en Hilde Eeckhout tot besluit van de opvolging van de werkzaamheden van de Commissie Energiearmoede
- 1593 (2007-2008) - Nr. 1 voorstel van resolutie
- 1593 (2007-2008) - Nr. 2 verslag
- 1593 (2007-2008) - Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering
Verslaggevers: Cindy Franssen (CD&V) , Felix Strackx (Vlaams Belang)
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
(Gewestaangelegenheid)
Voorstel van resolutie van de heren Carl Decaluwe en Bart Martens en de dames Cindy Franssen, Hilde Eeckhout, Vera Van der Borght en Else De Wachter tot besluit van de werkzaamheden van de Commissie Energiearmoede over de gratis stroom
- 1594 (2007-2008) -Nr. 1 voorstel van resolutie
- 1594 (2007-2008) -Nr. 2 verslag
- 1594 (2007-2008) -Nr. 3 tekst aangenomen door de plenaire vergadering
Verslaggevers: Veerle Heeren (CD&V) , Eloi Glorieux (Groen!)
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
(Gewestaangelegenheid)

...

Het zal bij onze ijverige & aandachtige lezers waarschijnlijk ook niet aan hun aandacht ontsnapt zijn, dat er op 7 december 2005 een ″gedachtenwissel″ is geweest die ~naar wij vermoeden~ bij de meeste leden ~hoogstwaarschijnlijk~ tot een acute & complete hersenverlamming moet hebben geleid. Want na 4 vergaderingen in 2005 stopt de commissie ~om Höd weet welke reden~ ermee... Van veel besluitvorming is er dus niks in huis gekomen. In 2006 gebeurt er NIKS... In 2007 gebeurt er ook zo goed als niks, op 2 commissievergaderingen eind 2007 na... Pas twee jaar later, 23 maanden later om exact juist te zijn, op 7 november 2007 komt deze commissie terug samen... Misschien heeft men eerst het overgrote deel van hersendoden moeten vervangen... of misschien was er in al die tijd helemaal géén energiearmoede te bespeuren ?!...

Vanaf 2008 schijnt er terug plots haast te zijn, ze lijken wel ~zoals mijn oma altijd zei~ ″van den haas gepoept″ ...Na 4 commissievergaderingen begin dit jaar komt er ~eindelijk~ een voorstel van resolutie...

Morgen lezen we samen het verbijsterende heilbrengende ″voorstel van resolutie″ van de Commissie Energiearmoede van het Vlaamse parlement of het wonderlijke resultaat van 3 jaar hard labeur om de armen in het moderne Vlaanderen van elektriciteit te voorzien (laten we over het gas maar zwijgen…)

We kunnen u alvast aanraden om voor morgen een kleine familiedoses sedergine te voorzien, desgevallend ook psychische hulp...

08-07-2008 om 00:54 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
07-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOSSIER ENERGIE-DEBAT – PART V : ...Eindelijk een budgetmeter !!

Ik zit nu ~intussen dus~ tot over mijn oren in de schulden, kortom... diep in zak & as...

Om te beginnen heb ik schulden bij mijn vroegere leverancier, die mij als wanbetaler heeft buitengegooid... & daar bovenop komen dus nù ook nog eens, de schulden van de nieuwe leveringen die ik krijg van mijn nieuwe netbeheerder... want ook daar kan ik natuurlijk m'n rekeningen niet betalen... Uiteindelijk zal deze na verloop van een paar maanden wanbetaling beslissen, om bij mij een budgetmeter te komen installeren... maar daarmee is de ellende nog niet gedaan...

Intussen groeit de berg van binnenkomende rekeningen aan & exponentieel zo ook het bedrag van de schulden bij mijn energieleveranciers. Om de zoveel tijd & met de regelmaat van de klok worden er dus ook nog eens nalatigheidskosten, aanmaningskosten, e.d.m. aangerekend. Waar dat vroeger alleen maar bij mijn eerste leverancier was, is dit nu dubbel want ook mijn netbeheerder rekent mij dit soort kosten aan...

Pittig detail... afhankelijk van de energieleverancier waar ik bij was, kunnen er mij ″dropkosten″ ~lees : afsluitingingskosten ten belopen van 90€ & méér~ worden aangerekend voor het afsluiten van mijn rekening... & ook deze kosten zal ik op termijn moeten ophoesten !

Maar het kan ook erger... In Nieuwsbrief Nr. 9 van MEI 2008 van het Project Energie en Armoede vinden we zo de volgende ~schrijnende~ getuigenis...

...

De gedropte klant op de vrije energiemarkt...

Luc klopt aan bij het project energie en armoede omdat hij gedropt is door zijn leverancier. Het afbetalingsplan dat de leverancier van hem eist is onrealistisch. We gaan samen op zoek naar een nieuwe leverancier. De goedkoopste leverancier (via de leveranciersvergelijking van de VREG – www.vreg.be), kan niet tijdig beginnen met de levering. De tweede goedkoopste kan dit wel en bezorgt Luc papieren om klant te worden. Luc vult de papieren van deze leverancier in, ondertekent ze en stuurt ze op. Alles leek dus in orde.

Een paar weken later krijgt Luc brieven van de distributienetbeheerder. Tot onze verbazing blijkt hij toch klant te zijn bij de distributienetbeheerder en niet bij de leverancier die beloofd had te leveren.

We proberen de leverancier telefonisch te contacteren. Een moeilijke onderneming. De wachttijden waren enorm lang. We geraakten niet binnen. Uiteindelijk kregen we toch iemand aan de lijn die de volgende uitleg gaf: Luc was niet welkom als klant omdat hij ‘verzwegen’ had dat hij gedropt was door zijn leverancier. Zij hadden dit gezien in het systeem van de distributienetbeheerder dat de leverancierswissels regelt. De leverancier had niet eens de moeite genomen om Luc te laten weten dat het contract niet doorging. Als Luc toch nog klant wil worden, moet hij hen de dropbrief van de vorige leverancier bezorgen en een overzicht van de openstaande rekeningen. Pas dan bekijken ze of Luc klant kan worden of niet. Hoogstwaarschijnlijk moet hij ook een waarborg van drie keer de voorschotfactuur betalen vooraleer ze hem aanvaarden.

Het spreekt vanzelf dat het zo moeilijk is voor mensen met betalingsproblemen om een leverancier op de vrije markt te vinden. Een Ontwerp van Besluit (dat nog definitief goedgekeurd moet worden door de Vlaamse Regering) voorziet een verlenging van de opzegtermijn bij drop voor de leverancier tot 60 dagen (nu 30 dagen). Indien een gedropte klant in de eerste 30 dagen van deze opzegtermijn een nieuwe leverancier zoekt kan de leverancier niet zien dat de klant gedropt is. Hopelijk wordt het, indien dit voorstel goedgekeurd wordt, zo gemakkelijker om een leverancier op de vrije energiemarkt te vinden ...

...

...& Erg genoeg behoor ik intussen óók tot het soort van mensen die dat soort zaken op z'n beloop laat. Ik heb het dus tot hiertoe nagelaten om contact op te nemen met hun diensten voor een gericht afbetalingsplan & netzomin heb ik mij tot hiertoe tot mijn plaatselijk OCMW gewend voor een schuldbemiddeling... Ik dacht zo : ″ik zie wel wat er van komt″ ...& kijk...

...& Dàt dus met alle gevolgen van dien... al heb ik dat laatste nog niet echt goed door vrees ik...

Maar ik krijg éin-de-lijk m'n budgetmeter, vanaf nu zal ik dus beter kunnen omgaan met m'n energiegebruik... & het wordt zo ook wel stilaan tijd zou men denken...Wat is dat nu voor "een ding" & vooral, waarvoor dient het ?!...

We surfen nogmaals even naar de site van de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit-en Gasmarkt) & vinden daar volgende uitleg over...

...

Wat is een budgetmeter ?

Een budgetmeter is een elektriciteitsmeter die wordt opgeladen via een systeem van voorafbetaling. Het systeem is vergelijkbaar met het systeem van de prepaid-kaarten van gsm's. Er kan maar elektriciteit worden verbruikt zolang het bedrag, waarmee de budgetmeter werd opgeladen, niet is opgebruikt.Doel van de budgetmeter ?

Een dergelijke meter geeft de mogelijkheid om zijn budget goed te beheren en zijn elektriciteit rationeel te gebruiken (de afnemer kan bijvoorbeeld bewust minder elektriciteit verbruiken op één moment om zo te sparen voor een andere gelegenheid).

...

Ha, we zitten dus goed, want zo te horen gaan we nu meer controle hebben over ons energiegebruik... Nu nog weten hoe je ermee moet werken of anders gezegd hoe krijg ik elektriciteit via dit ding ? We snuisteren dus verder...

...

Hoe moet de budgetmeter opgeladen worden ?

Een afnemer kan elektriciteit verbruiken via zijn budgetmeter, voor zover hij de budgetmeter blijft opladen. Het opladen van een budgetmeter moet gebeuren in een oplaadpunt in de klantenkantoren van de netbeheerder of in de meeste OCMW's.

Concreet werkt het als volgt: een afnemer met een budgetmeter krijgt een kaart om de budgetmeter op te laden. Met die kaart gaat hij naar een oplaadpunt en laadt de kaart op voor een bepaald bedrag. Terug thuis plaatst hij de kaart weer in de budgetmeter waarna de budgetmeter wordt opgeladen met het bedrag dat op de kaart werd gezet. De afnemer kan nu elektriciteit verbruiken ter waarde van het bedrag dat hij heeft opgeladen.

Op termijn moeten afnemers in stedelijke gebieden een oplaadmogelijkheid hebben binnen een straal van 3 kilometer van hun huis. In niet-stedelijke gebieden moet er een oplaadmogelijkheid zijn per 10.000 inwoners, en minstens 1 oplaadpunt per gemeente.

Een voorbeeld: in gemeenten (dus niet-stedelijk gebied) met 30.000 inwoners moeten er minstens 3 oplaadpunten zijn.

Voorlopig is er echter nog niet in alle gemeenten een oplaadpunt. Bij de plaatsing van de budgetmeter krijgt de klant een handleiding en een lijst met de dichtstbijzijnde oplaadpunten.

...

Hopelijk woon ik in een gemeente waar er dus een oplaadpunt is, want anders heb ik dus wel dikke pech & kan ik om m'n kaart op te laden een kleine reis gaan ondernemen… Hier vermelden we toch wel graag dat de "onefficiënte Walen" er toch maar mooi in geslaagd zijn om een overeenkomst te sluiten met Belgacom, zodat je in Wallonië in elke telefooncel terecht kunt om je kaart op te laden !! In Vlaanderen vind je zelfs géén enkele telefooncel meer… Wie in Vlaanderen woont & op de koop toe nog eens de pech heeft om zijn verrichtingen in een postkantoor te moeten doen, zal telkenmale wanneer hij z'n kaart oplaad, daar nog eens een bedrag van 2,5€ aan EXTRA oplaadkosten bijbetalen !!

Mijn kaart is leeg & we zijn vrijdagavond op de heikant van Zeveneken. Wat gebeurt er dan ?!... Gaat mijn licht uit ?!... slaat mijn koelkast af & mis ik de 10de heruitzending van de Kampioenen ?!...

...

Want wat als het opgeladen bedrag is opgebruikt ?

Wanneer een budgetmeter werd geplaatst, kan de afnemer verder elektriciteit verbruiken, voor zover hij de budgetmeter blijft opladen. Indien het opgeladen bedrag volledig is opgebruikt net voor of tijdens het weekend of tijdens de nacht, kan de afnemer toch nog verder elektriciteit afnemen. De budgetmeter bevat namelijk een hulpkrediet. Dit is een krediet, geprogrammeerd in de budgetmeter, dat bedoeld is om een beperkte hoeveelheid elektriciteit te verbruiken, tot de afnemer de kans krijgt om zijn kaart weer op te laden.

Het hulpkrediet bedraagt 50 kWh en wordt aangerekend volgens de sociale maximumprijs. Dit komt ongeveer overeen met 6,50 euro. Voor een gezin met twee kinderen, zal het gemiddeld 5 dagen duren vooraleer de 50 kWh is opgebruikt, op voorwaarde dat de woning niet elektrisch wordt verwarmd. Als het opgeladen bedrag is opgebruikt buiten de openingsuren van de oplaadterminals, valt de budgetmeter niet uit en zal men dus toch verder elektriciteit kunnen verbruiken. Wanneer de oplaadterminals de volgende werkdag weer open zijn, kan de kaart opnieuw worden opgeladen.

Ook als dit hulpkrediet is opgebruikt, valt men nog niet zonder stroom: wanneer het opgeladen bedrag volledig werd opgebruikt, dus ook het hulpkrediet, schakelt de budgetmeter over op de minimale levering van elektriciteit, de zogenaamde 10 ampère. Dit verbruik op 10 ampère moet u betalen. Het is dus niet gratis. Ook het verbruikte hulpkrediet moet worden betaald.

Bij het achteraf opladen van de budgetmeter, zal een gedeelte van het opgeladen bedrag worden gebruikt voor de gehele of gedeeltelijke betaling van de eventuele openstaande schulden van de afnemer bij de netbeheerder voor het verbruik op 10 ampère en het verbruik van het hulpkrediet

...

Oei... ~ter herinnering~ ik zit dus intussen ook nog met mijn onbetaalde rekeningen bij mijn vroegere leverancier, bij de netbeheerder om mijn budgetmeter te kunnen krijgen & nu krijg ik er nog schulden bij omdat ik mijn kaart niet kon opladen. Zelfs als ik op de 10 ampère val, vergroot mijn schuld. Ik verwijs nogmaals naar het feit dat het zogenaamde sociaal tarief dus niks te maken heeft met het echte sociaal tarief dat intussen wel met meer dan 100% is toegenomen. Neen, het is dàt fameuse tarief dat de netbeheerders aanrekenen & dat dus een stuk bóven het gewone tarief van een privéleverancier ligt... begrijpe wie begrijpen kan !! Kortom, we zitten dus dik in de shit & we zullen er nog verder & dieper inzakken, want zoals in het rode gedeelt hierboven al te lezen was krijg ik NIET het volledige door mij betaalde bedrag verrekend in nieuw te leveren energie...

Want…

...

Wat met schuldafbouw via de budgetmeter ?

Telkens wanneer de budgetmeter wordt opgeladen, gaat de meter na of er geen openstaande bedragen zijn door het verbruik van het hulpkrediet of het verbruik tegen 10 ampère. Het bedrag waarmee de budgetmeter wordt opgeladen, wordt voor een deel gebruikt om deze openstaande bedragen te betalen. Er is wel een beperking: maximaal 35 procent van het opgeladen bedrag mag worden gebruikt voor het betalen van de openstaande bedragen voor het verbruik van het hulpkrediet en het verbruik op 10 ampère.

Een voorbeeld: als u voor 40 euro elektriciteit heeft verbruikt via het hulpkrediet en de 10 ampère en u wil uw budgetmeter opladen met 100 euro, dan zal de budgetmeter automatisch 35 euro aftrekken van die 100 euro. De budgetmeter wordt bijgevolg opgeladen voor 65 euro, maar de schuld ten aanzien van de netbeheerder voor het verbruik van elektriciteit op 10 ampère wordt verminderd tot 5 euro (40 euro - 35 euro = 5 euro).

Het opgeladen bedrag mag niet worden gebruikt om oude schulden af te lossen bij een vroegere leverancier.

...

Elke eurocent duur aangerekende elektriciteit zal ik dus betalen... er is géén ontsnappen aan !! ...& Het blijkt nog niet genoeg. Er valt nóg te rapen... want... & nù wordt het pas helemaal hallucinant !!

...

Krijg ik nog een factuur als ik een budgetmeter heb ?

Ja, u krijgt jaarlijks nog een afrekeningsfactuur. De budgetmeter werkt immers met een indicatieve prijs die lichtjes kan verschillen van de juiste prijs. Het verschil wordt verrekend op de afrekeningsfactuur.

Wanneer u deze factuur niet op tijd betaalt, mag de netbeheerder de procedure opstarten tot stopzetting van de minimale levering van elektriciteit op 10 ampère. Dit kan leiden tot de afsluiting van uw elektriciteitstoevoer...

...

Diep inademen & vóóral blijven lachen... & Verdere commentaren van ons zullen hierbij wel overbodig zijn zeker ?!...

...

Onze volgende aflevering zal handelen over : We zijn gered want er bestaat intussen binnen ons eigenste ″Vlaemsche″ Parlement een ″Commissie Energiearmoede″ !! ...Ah !! Die zal dan hoogstwaarschijnlijk toch wel héél hard werken om het probleem van de energiearmoede aan te pakken & op te lossen...

*GRIJNS* ....Come & see tomorrow...

07-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
Categorie:Energie
06-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The Money Masters - How International Bankers Gained Control of America

Zoals u wellicht als vaste bezoeker intussen reeds opgemerkt zult hebben... We hebben nogal een zwak voor ontluisterende beschouwingen & zeg maar dat dit kan gaan over vanalles & nog wat... & Nu we het de laatste dagen hier toch over geld hebben, bij deze dan maar een extra-tje...

Steengoed als we zijn in het opsnorren van informatie op het World Wide Web, zijn we bij een van onze wandeltochten daar het volgende informatieve & vooral zéér ontluisterende filmpje tegen gekomen over ~natuurlijk, hoe kan het anders~ "GELD" & uiteraard over de macht van geld... U begrijpt waarschijnlijk dat we jullie ~onze trouwe lezers & lezeressen~ dit natuurlijk niet willen onthouden... "Kennis is ~tenslotte~ Macht"

Voor alle duidelijkheid... Ons informatieve filmpje duurt zo'n kleine 3 uur & 35 minuten... Zet u zich dus alvast maar goed voor de komende uren & hou vooral een grote pot koffie bij de hand...

...& uiteraard... Enjoy !!

The Money Masters
How International Bankers Gained Control of America

...

06-07-2008 om 12:45 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOSSIER ENERGIE-DEBAT – PART IV : Het olijke & vrolijke verhaal der budgetmeters… DEEL 2

Welkom in DEEL 2 van "Het olijke & vrolijke verhaal van de budgetmeter" ! Wie DEEL 1 gelezen heeft, weet intussen reeds dat 't 'm hier gaat over menselijke ellende... In dit geval, de financiële ellende ~met de bijhorende financiële schuldenberg & schuldenlast~ van het niet kunnen betalen van z'n energiefactuur...

We gaan verder met ons "olijke & vrolijke verhaal van de budgetmeter"...

...Ik ben dus Vlaming & ik kan ~hélaas hélaas~ mijn energiefactuur bij mijn gewone leverancier niet betalen... Dus ik krijg eerst een aantal "vriendelijke"... & vervolgens een hoop "minder vriendelijke" aanmaningen, maar zoals iedereen intussen weet, je kunt een kei niet stropen... & in mijn geval, wegens een chronisch gebrek aan centen... ik betaal niet. Mijn lieve leverancier besluit dan maar het leveringscontract op te zeggen... & dan, wat gebeurt er dan ?!...

We surfen even naar de site van de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit-en Gasmarkt) en vinden daar volgende uitleg over...

...

Wanneer een leverancier het leveringscontract met een afnemer opzegt en de afnemer geen nieuwe elektriciteitsleverancier zoekt of vindt, wordt de afnemer vanaf het einde van de opzegtermijn van elektriciteit voorzien door zijn netbeheerder. Dit om te voorkomen dat de afnemer plots zonder elektriciteit en/of aardgas valt. Het is een sociale maatregel die wettelijk wordt opgelegd aan de netbeheerders.

De levering door de netbeheerder is echter niet gratis, hij factureert het verbruik aan de afnemer. Indien de afnemer de facturen van zijn netbeheerder niet correct betaalt, dan zal de netbeheerder een budgetmeter plaatsen bij betrokken afnemer. Op die manier wordt enerzijds ervoor gezorgd dat de afnemer verder elektriciteit kan afnemen, en anderzijds dat de netbeheerder toch zeker is van betaling van de door hem geleverde elektriciteit.

De netbeheerder kan de budgetmeter pas plaatsen na het aangetekend in gebreke stellen van deze huishoudelijke afnemer.

Wat met aardgas? Bestaat daar ook een budgetmeter voor ?

Afnemers van aardgas die geen leverancier hebben gevonden voor het einde van de opzegtermijn, worden vanaf het einde van die opzegtermijn eveneens door hun netbeheerder van aardgas voorzien via de gewone aardgasmeter, met facturering via tussentijdse facturen en een eindafrekening.

Momenteel bestaat er ~helaas~ nog geen budgetmeter voor aardgas...

...

Maar... hier komt binnenkort dan toch enige verandering in, wij vonden immers het volgende goede nieuws...

Bron : De Morgen

Eandis start in 2009 met budgetmeters voor aardgas

Eandis, het exploitatiebedrijf voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, introduceert in 2009 budgetmeters voor aardgas. Budgetmeters maken het voor financieel zwakkere consumenten mogelijk om hun verbruik binnen de perken te houden. Eandis onderzoekt ook de mogelijkheid om zogenaamde intelligente meters te voorzien voor alle gebruikers.

Budgetmeters voor elektriciteit bestaan al langer, maar die voor aardgas zijn nieuw. Volgens Eandis bevindt het project zich in de testfase en moeten in de tweede helft van 2009 de eerste budgetmeters voor aardgas geplaatst worden. Eind 2007 waren in het werkingsgebied van Eandis 41.000 budgetmeters voor elektriciteit actief.

Eandis onderzoekt ook de mogelijkheid om intelligente meters in te voeren. Dergelijke digitale meters maken het mogelijk om van op afstand de meterstand af te lezen en zorgen voor een efficiëntere facturatie. De invoering van intelligente meters zou 1,3 miljard euro kunnen kosten, zo liet Eandis eerder dit jaar weten. (belga/sam)

De Morgen - 02/07/08 21u32

...

Eventjes herhalen & recapituleren... We onthouden dus dat ik eerst mijn traditionele leverancier niet betaal... met als gevolg dat ik bij hem reeds een openstaande schuld heb die ik natuurlijk ~ooit~ zal moeten betalen wat de evidentie zelf lijkt... Vervolgens wordt mijn contract opgezegd & kom ik bij de netbeheerder terecht, die mij niet onmiddellijk een handige budgetmeter plaatst maar die mij tegen de volle pot elektriciteit & eventueel gas levert... Met als resultaat : ...als ik de gewone leverancier niet kon betalen zou het nogal verwonderlijk zijn dat ik nu de netbeheerder wel zou kunnen betalen... Met als gevolg, dat bovenop mijn reeds openstaande schuld bij de gewone leverancier er een tweede schuldlaag bijkomt, namelijk deze bij de netbeheerder. De wet laat immers NIET toe om maar meteen een budgetmeter te plaatsen, eventueel in onderling overleg met alle betrokken partijen. Neen, je moet eerst zeg maar tot over je oren in de schulden & de problemen zitten, evenals ettelijke malen je rekening niet hebben betaald ! ...Begrijpe wie begrijpe kan ?!

Klein detail als jullie naar de VREG zouden surfen om het bovenvermelde document zelf te lezen, zoek dan eventjes naar een paragraaf over welk tarief de netbeheerder zal aanrekenen... Maar wees gerust, wij vonden het ook niet...

We gingen het toch maar opzoeken voor u & we vinden bij eandis een aantal tarieven van de verschillende Vlaamse netbeheerders. Opgepast het gaat niet over het sociaal tarief dat we reeds eerder hebben uitgelegd & waarvoor slechts een zeer duidelijk omschreven categorie rechthebbenden in aanmerking komen !! Ik ben alleenstaande dopper met 3 kinderen & heb hier dus geen recht op !!

De laatste gegevens die we op de dag van vandaag op deze webpagina’s vinden zijn dus geldig van 1/1/2008 tot & met 30/6/2008 & daar we intussen 6 juli 2008 zijn, blijken deze dus nog niet te zijn aangepast. Maar dan blijkt dat ik in al mijn ellende er uiteindelijk beter uitkom als ik inderdaad... MEER verbruik.

Kijken jullie maar met ons mee bijvoorbeeld naar Iverlec :

Standaardtarief nacht (zonder transportnetvergoeding en distributienetvergoeding)

< 2500kWh op jaarbasis = 7,91162

>=2500kwh op jaarbasis = 6,36282

Standaardtarief dag (idem zonder vergoedingen)

<5000kWh op jaarbasis = 12,68128

>5000kWh op jaarbasis = 10,07516

EN... vooral héél leuk om te weten : het is enkel de plaatsing van de budgetmeter die gratis is, want je betaalt natuurlijk een huurprijs die eigenaardig genoeg op maandbasis hoger ligt dan de jaaropnamemeter. Namelijk bij het zelfde Iverlec 0,46 voor mijn mooie budgetmeter bovenop de 0,30 voor de gewone meter. Tja... hiermee ben ik dus wel heel erg geholpen hè...?!

Nu vergelijken we de prijzen van onze sociale netbeheerder met de prijzen van een gewone leverancier zoals het alom gekende Electrabel. Ten eerste vinden we hier wel de meest recente prijzen die geldig zijn in juli en we vinden dat bij €lectrabel Hier merken we ook maar meteen op dat het gaat om het basisaanbod inclusief BTW. Van dat inclusief BTW bij de netbeheerder zijn we lang niet overtuigd...

We zullen ons baseren op een verbruikersprofiel tussen 3500 en 7500kWh zonder vergoedingen...

Piekuren = 10,85

Daluren = 5,81

Wel-wel-wel, wat ben ik blij met de tarieven van mijn netbeheerder die er voor zal zorgen dat ik uit de shit geraak...

En zijn we daarmee nu uit de ellende ? We kennen nu ongeveer de prijs die we moeten betalen en die we, indien we een budgetmeter willen, niet mogen betalen. Zie hierover de meer dan terechte opmerking van het reeds eerder vermelde ACW :

Bron = website ACW : http://www.acw.be/content/view/1305/382/

Daarnaast wordt het instrument van de budgetmeter wat te weinig gebruikt. Er is voorzien dat men van de commerciële leverancier –vaak na wanbetaling- bij de netbeheerder terecht moet komen én ook bij de netbeheerder wanbetaler moet worden vooraleer men eindelijk kan beschikken over het instrument dat nodig is om bijkomende schulden te vermijden. Dit is véél te laat en verre van efficiënt. En eens men dan opnieuw bij een (andere) commerciële leverancier terecht komt, kan men niet langer werken met de budgetmeter. Nochtans beklemtonen zowel hulpverleners als tal van mensen in armoede dat zij dankzij de budgetmeter hun budget en hun verbruik veel beter onder controle hebben en dat ze de budgetmeter niet meer kwijt willen. Men vermijdt dat nieuwe schulden ontstaan. Meer nog, de voorziene procedure kan leiden tot de ronduit absurde situatie dat een hulpverlener die meent dat een budgetmeter het ideale instrument is om zijn cliënt uit de problemen te houden, zijn cliënt zou moeten aanzetten zijn energie eerst niet te betalen omdat hij pas daarna een budgetmeter krijgt ! Volgens cijfers van Eandis waren er in juni 2007 slechts 24.671 budgetmeters voor elektriciteit actief. Ook moet de budgetmeter voor gas er eindelijk komen. Budgetmeters kosten de maatschappij geld, maar deze kostprijs weegt niet op tegen de financiële en personele kost van alle hulpverlening die nodig is om mensen die in de problemen geraken uit het slop te halen.

...

In de volgende aflevering zullen we dan eindelijk de gelukkige huurder zijn van onze budgetmeter... & uiteraard, de eigenaar van zéér véél onbetaalde facturen bij de leverancier & de netbeheerder !!

...

Wij eindigen PART IV van ons energiedebat ~natuurlijk & uiteraard~ met onze ~waarschijnlijk hoogst ongeoorloofde & vervelende~ persoonlijke beschouwing...

Onze ongeoorloofde & vervelende comments...

Het werd ons bij onze zoektocht naar antwoorden & oplossingen voor het probleem van energiearmoede als snel duidelijk dat energiearmoede géén probleem is van enkel de laatste jaren. Wij kwamen reeds dramatische getuigenissen over dit probleem tegen die dateren van... het begin van 2000-2001 & dit dan gemeld door de officiële hulpverlening... Die lijst van problemen & ellende met energiearmoede is er de laatste jaren intussen alleen maar langer & pijnlijker, om niet te zeggen véél schrijnender op geworden !

Wat ons daarbij opvalt is dat er de afgelopen 7 jaar weinig of niks daarrond concreet werd verwezenlijkt... Vrij simpele edoch concrete oplossen kwamen er niet & zijn er nog steeds niet !! Dat zal u overigens snel duidelijk worden in de rest van ons energiedebat ! ...Er waren in de loop van die afgelopen 7 jaar dan misschien wel een hoop "verga-HAHA-deringen", "informatieve hoorzittingen" & "werk-groepen" hierrond ~er is zelfs werkverschaffing voor organisaties die de energiearmoede "bestrijden" &/of de probleemgevallen begeleiden... Kortom, organisaties met mensen die allemaal dan wel hun "dingetje doen"~ ...maar dat is het dan ook & daar blijft het ook bij... Voor de rest NADA - ZILCH - NOUGATBOLLEN !! Diegene die de energiearmoede in 2000 aan de lijve ondervonden, die ondervinden het vandaag de dag nog steeds aan de lijve... zonder enige structurele verandering &/of enige oplossing in het vooruitzicht !!

Her & der lezen we dan wel hoe de ~officiële~ hulpverleningsorganisaties hun dank uitdrukken voor de ~verschillende~ stapjes die reeds in de goede richting zijn gezet... Maar eerlijk gezegd, aan dit soort praatjes ~diens brood men eet, wiens woord men spreekt~ laten wij ons ~nuchtere jongens & meisjes~ ècht niet aan vangen & nog méér kunnen wij ons daar echt NIET in vinden... Wij zagen liever iets concreets gebeuren dan alleen maar wat "stapjes-in-de-goede-richting", méér nog zagen wij liever door onze hulporganisaties eens serieus met de vuist op tafel geslagen worden & woorden weten te gebruiken als "cut the crap & nu graag iets concreets !!"

Voor àlle duidelijkheid, wij vinden dat teveel van deze hulporganisaties & hulpverleners hun bestaan & hun werking belangrijker vinden dan het oplossen van het "èchte probleem"... Onze stelling daarin is héél simpel & héél duidelijk : Een goede hulpverlening lost, dank zij haar goede hulpverlening (lees : werking) zichzelve op... & houdt dus NIET het probleem waar zij hulp aan verleent in stand !

Wij merken op de koop toe ook nog eens weinig èchte samenwerkingsverbanden tussen al die verschillende groeperingen &/of hulpverleningen zijn. De onderlinge solidariteit is zelfs binnen deze groepen ver zoek... Wij missen ook concrete acties van die groepen, zoals het bvb schrijven van "een manifest", een ″grondbeginsel″ !

Tot slot vinden wij bij al deze organisaties ook nergens drukkingsgroepen terug die door middel van ~ludieke~ acties wat politieke & maatschappelijke druk op deze ketel zetten... we merken vooral héél véél gelatenheid & een afwachtende houding...

Aan de andere kant van deze "volkse tragedie"... merken we vooral ~véél~ politieke onwil om aan dit probleem iets concreets te doen ! Wie de rest van dit energiedabat zal lezen, zal het al snel duidelijk worden "wààrom" we dit zeggen...

Kan of wilt er ons iemand daar eens een iet of wat zinnige uitleg &/of antwoord op geven aub ?!... Wij zijn altijd bereid hier naar te luisteren... *GRIJNS*

Last but not least durven wij zelfs te stellen : er wordt teveel geld verdient, nog eens extra op de rug van die arme sloebers !!

...
Come and see next time Deel V : ...eindelijk een budgetmeter !

06-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
Categorie:Energie
05-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOSSIER ENERGIE-DEBAT – PART III : Het olijke & vrolijke verhaal der budgetmeters… DEEL 1

Vandaag & de twee opvolgende dagen zullen we het in ons energiedebat hebben over de geheimen van "De Budgetmeter" & alles wat er bij komt kijken. Het blijkt allemaal niet zo simpel te zijn als dat het op het eerste zicht lijkt...

Het is dus niet omdat je betalingsproblemen hebt met je energieverbruik, of omdat je dit beter &/of gerichter wilt controleren dat je "zomaar effe" een budgetmeter kunt aanvragen... Ho mààr !! NEEN !! This is Belgium remember, hét land bij uitstek voor surrealistische toestanden !!

Fasten your seatbelts... Here we go !

Eerste grote vraag & we beginnen met de typisch Belgische vraag : "Wie is bevoegd ?!..."

In tegenstelling tot het sociale tarief valt de toekenning van de budgetmeter niet onder de bevoegdheid van de federale staat maar van de gewesten. Voor onze Hollandse vrienden zal dit volledig logisch lijken natuurlijk. Niks normaler dan dat het sociale tarief onder de federale regering valt & het plaatsen van een budgetmeter & een stroombegrenzer onder de bevoegdheden van de gewestelijke regeringen nietwaar ?!... Zoals we reeds stelden in het begin... Once again... "This must be Belgium" !!Tweede grote vraag : "Wat gebeurt er wanneer ik mijn facturen niet netjes op tijd betaal ?!..."

Hier wordt het wel heel ingewikkeld om een vrij correct antwoord te vinden... Stel je voor dat er rond de zelfde tafel, een Vlaming, een Brusselaar & een Waal zitten, wat niet ongewoon is in ons geliefde Belgistan...

Wèl... dan is het zéér "eenvoudige" antwoord :Voor de Vlaming :

Elektriciteit : bij wanbetaling wordt zowel bij een beschermde als niet-beschermde klant een budgetmeter geplaatst die gekoppeld is aan een stroombegrenzer. Wanneer de klant zijn kaart niet herladen heeft vooraleer zowel zijn individueel krediet, als het hulpkrediet zijn opgebruikt, dan kan hij gebruik maken van 10 ampère, de minimale levering sinds 2007 (voordien 6 ampère). Indien hij vervolgens zijn kaart nog steeds niet herlaadt & zijn factuur voor de minimumlevering niet betaalt, dan kan de LAC beslissen om de stroombegrenzer uit te schakelen. De klant beschikt nog steeds over een budgetmeter & kan gebruik maken van elektriciteit indien hij zijn kaart heroplaadt. Indien de klant de toegang tot zijn budgetmeter weigert, kan de LAC beslissen om de levering stop te zetten. De klant kan ook vragen om enkel een stroombegrenzer te installeren. Indien de LAC beslist om de stroombegrenzer uit te schakelen, dan is de klant volledig afgesloten.

Gas : budgetmeters zijn voorzien, maar nog niet operationeel. In geval van wanbetaling kan de LAC beslissen om de gastoevoer af te sluiten.Voor de Waal :

Elektriciteit : in geval van wanbetaling wordt enkel bij beschermde klanten (slechts +/- 5% van de klanten met betalingsmoeilijkheden) een budgetmeter gekoppeld aan een stroombegrenzer van 6 ampère. Voor de andere klanten wordt een "naakte" budgetmeter (dit wil zeggen zonder stroombegrenzer) voorzien. Ze hebben bijgevolg enkel toegang tot elektriciteit na het opladen van hun kaart. Als de beschermde klanten gedurende 6 maanden de minimale levering genieten zonder de kaart van hun budgetmeter op te laden, dan kan de CLAC beslissen om hun stroombegrenzer af te sluiten. De CLAC doet met andere woorden enkel een uitspraak over beschermde klanten. In Wallonië bestaat het systeem van stroombegrenzer alleen (dus niet gekoppeld aan een budgetmeter) niet.

Gas : budgetmeters zijn voorzien, maar nog niet operationeel. Sinds 2007 worden in geval van wanbetaling enkel de beschermde klanten (ongeveer 5% van de klanten met betalingsmoeilijkheden) opgeroepen om voor de CLAC te verschijnen. De CLAC beslist over de afsluiting van de gaslevering of over hulpmaatregelen. De andere klanten kunnen direct afgesloten worden, zonder het advies van de CLAC. In 2006 (cijfers zie hieronder) nam de CLAC een beslissing voor alle huishoudens met betalingsproblemen, zowel beschermde als niet-beschermde.Voor de Brusselaar :

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het systeem van budgetmeter niet voorzien.

Elektriciteit : de wetgeving voorziet de plaatsing van een stroombegrenzer bij klanten met betalingsmoeilijkheden. Wanneer de gegarandeerde minimale levering niet betaald wordt, is enkel de vrederechter bevoegd voor de beslissing tot afsluiting.

Gas : de vrederechter kan beslissen om de klanten af te sluiten in geval van wanbetaling.

Elektriciteit en gas : Beschermde klanten kunnen tijdelijk voorzien worden door de netbeheerder om hen de tijd te geven hun schulden te delgen bij hun commerciële leverancier. Indien ze dit probleem niet oplossen & ook schulden maken ten opzichte van de netbeheerder, dan kan de vrederechter beslissen tot stopzetting van hun gas- of elektriciteitslevering.

...Eventjes wat vreemde termen uitleggen :


# Stroombegrenzer = dit systeem beperkt het beschikbare vermogen tot 10 ampère in het Vlaamse Gewest of tot 6 ampère in het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Deze minimale levering is NIET gratis. Omwille van technische redenen bestaat er nog geen stroombegrenzer voor gas.

# Budgetmeter = is een meter die toelaat elektriciteit (& in de toekomst ook gas) te verbruiken via een systeem van voorafbetalingen. Hij wordt gebruikt in het Vlaamse & in het Waalse Gewest. Zolang het bedrag waarmee de budgetmeter is opgeladen niet is opgebruikt, hebben de gebruikers een normale toegang tot energie. In het Vlaamse Gewest is de budgetmeter voor elektriciteit altijd gekoppeld aan een stroombegrenzer. Van zodra het bedrag van de betaalkaart is opgebruikt, valt de klant terug op de minimale elektriciteitslevering via de stroombegrenzer. Indien de klant zijn kaart niet herlaadt binnen een bepaalde termijn, dan kan de stroombegrenzer uitgeschakeld worden. In het Waalse Gewest is de budgetmeter enkel voor beschermde klanten gekoppeld aan een stroombegrenzer.

# LAC of CLAC = lokale adviescommissie samengesteld uit leden van het OCMW en een vertegenwoordiger van de netbeheerder. Deze commissie beslist of de gas- &/of elektriciteitstoevoer al dan niet afgesloten wordt in geval van wanbetaling.

# Wanbetaling = situatie waarbij de klant geen betalingsplan voorstelt &/of respecteert nadat hij een ingebrekestelling ontvangen heeft.

# Beschermde klanten = statuut toegekend door de gewesten aan huishoudens die beantwoorden aan bepaalde criteria : van het sociale tarief genieten, in een collectieve schuldenregeling zitten... In vergelijking met niet-beschermde klanten, genieten ze van bepaalde voordelen (verschillend per gewest) in geval van betalingsmoeilijkheden.Bron : http://www.armoedebestrijding.be/


...

Simpeler & transparanter kan het dus allemaal niet. Je merkt dat een wanbetaler in Vlaanderen & zijn Waalse collega niet de zelfde minimale levering kunnen krijgen. De ene is 10 ampère waard, de andere die soms om de hoek woont maar wel nèt over de taalgrens, is er maar 6 ampère waard…

In tegenstelling tot de armoede zelf ~die geen onderscheid kent van grenzen, rassen, bevolkingsgroepen, e.d.m.~ is de armoedebestrijding dus wèl duidelijk gedeeltelijk geregionaliseerd & totaal afhankelijk van het aldaar plaatselijk gevoerde beleid. We lijken op de koop toe blijkbaar nog eens opgescheept te zitten met een politieke elite die enkel ~of is het vooral~ bekwaam lijkt in het houden van blabla-speeches in Plopsaland, Bobbejaanland & Bellewaerde. Vooral dan dure & gratuite speeches die inhoudelijk weinig of niks zeggen & concreet niks verhelpen aan het ganse probleem !! Het is in België blijkbaar immers niet het zelfde om arm te zijn in Roesbrugge-Haringe dan wel in Heure-le-Romain, laat staan in Molenbeek of Anderlecht.

Maar... We moeten echter wel oppassen vooraleer al te vlugge conclusies te trekken... want zoals in alle bananenrepublieken &/of apenlanden, is er een hemelsbreed verschil tussen de theorie & de praktijk !!

Maar... vanaf hier maken we de plechtige belofte dat we voorlopig enkel de situatie in Vlaanderen bekijken. We doen dit niet uit puur eigenbelang, maar we willen onze Ollandse lezertjes die intussen zo ongeveer 25% van ons lezersbestand uitmaken, immers geen herseninfarct bezorgen...

...

Come and see tomorrow het vervolg op...

"Het olijke & vrolijke verhaal der budgetmeters… DEEL 2"

05-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
04-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOSSIER ENERGIE-DEBAT – PART II : Het sociaal tarief eens anders bekeken...

Welkom bij het 2de deel ~PART II~ van ons energiedebat. We hadden het in onze eerste bijdrage "DOSSIER ENERGIE-DEBAT – PART I : terug naar de 19de eeuw ?!...", over het huidige sociaal tarief dat in België gehanteerd wordt en we stelden daarbij toch wel een aantal prangende vragen...

Eén van de toch wel zéér belangrijke vragen over dit sociaal tarief, is het huidige aantal rechthebbenden & de evolutie ervan doorheen de afgelopen jaren....

Omdat cijferwerk in dit soort zaken nagal wel eens heel belangrijk is, maken we dus hier ook gebruik van... Hierbij dus terug wat cijferwerk om enige zaken te duiden :# 2004 - Cijfers onbekend !

# 2005 – 119.977 of 4,74% t.o.v. 2.531.019 huishoudelijke afnemers

# 2006 – 114.328 of 4,52% t.o.v. 2.527372 huishoudelijke afnemers

# 2007 – 124.746 of 4,90% t.o.v. 2.548.413 huishoudelijke afnemers

Bron = website Vreg : http://www.vreg.be/

...

Hoe moeten we deze cijfers nu interpreteren ? Wel we citeren uit bovenvermelde bron zodat men ons niet kan beschuldigen zo maar iets uit onze duim te zuigen :

pagina 8 - De leveranciers rapporteerden samen 124.786 afnemers die hebben aangetoond dat ze recht hebben op de sociale maximumtarieven (voorheen sociaal tarief genoemd). Dit komt overeen met amper 4,90% van alle huishoudelijke afnemers in Vlaanderen. Waarschijnlijk zijn heel wat rechthebbenden nog steeds niet op de hoogte van deze federale gunstmaatregel. De automatische toekenning aan alle rechthebbenden moet hier in de toekomst soelaas brengen. Anderzijds was het sociaal tarief tot midden 2007 niet voor iedereen het meest gunstige tarief op de markt. Mogelijk zijn niet alle rechthebbenden op de hoogte van het feit dat dit inmiddels hervormd werd en hebben ze nog geen aanvraag ingediend. Een andere mogelijke verklaring voor deze lage cijfers is het feit dat een stijgend aantal gerechtigden beleverd worden door de netbeheerder.

...

Voilà, we waren en zijn dus nog maar eens goed bezig. Ondertussen hebben de maatregelen die het sociaal tarief vanaf midden 2007 inderdaad aanzienlijk hebben doen dalen, in absolute cijfers géén enkel gunstig effect meer op de koopkracht van de betrokken begunstigden die tot de zwaksten in onze Vlaamse welvaartmaatschappij behoren. Integendeel want ze hebben het recht op de vroeger toegekende gratis levering grotendeels kwijt gespeeld !! Bovendien hebben we in de eerste bijdrage al de vraag gesteld of àlle zwakke groepen kunnen beroep doen op het sociaal tarief. De vraag stellen is ze beantwoorden en dat is dus op dit ogenblik geenszins het geval, want een behoorlijk deel van minderbegoeden kunnen GÉÉN gebruik maken &/of aanspraak maken op deze gunstmaatregel !!

We citeren eventjes de aanbevelingen uit de het document "BEVRAGING SOCIAAL TARIEF – BESCHERMDE KLANT ENERGIE" van Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie - vzw. Dit document is (pagina 4)"een bevraging die het project energie en armoede organiseerde, in opdracht en met steun van minister Peeters en minister Vervotte" in... 2007...

...

pagina 67 & verder...

Uitbreiding van de categorieën sociaal tarief en beschermde klant

“Er moet meer rekening gehouden worden met mensen die een laag inkomen hebben. In sommige gevallen kunnen mensen met een laag inkomen het sociaal tarief niet krijgen. De voorwaarden om sociaal tarief te krijgen moeten soepeler worden.” (via OCMW)

De categorieën sociaal tarief en beschermde klant moeten uitgebreid worden opdat er meer mensen in armoede en meer mensen met energieproblemen bereikt zouden worden.

Deskundigen moeten onderzoeken welke criteria het beleid moet hanteren om categorieën af te bakenen (bv het niet belastbaar minimuminkomen, de criteria voor de toekenning van een studiebeurs, het deel van het inkomen dat niet vatbaar is voor beslag,…)

Wanneer er nieuwe categorieën zijn moeten deze regelmatig geëvalueerd worden. Dit omdat het maken van categorieën, ook al zijn ze uitgebreid, steeds mensen uitsluit.

Zelf stellen wij volgende uitbreiding voor:

Voor hetsociaal tarief :

# mensen met een beperkt inkomen (bijvoorbeeld lage werkloosheidsuitkering, een laag loon,…).

# iedereen met een vervangingsinkomen of een inkomensvervangende tegemoetkoming,…

Voor het statuut beschermde klant :

# mensen die een aanvraag deden voor collectieve schuldbemiddeling. Mensen mogen niet het slachtoffer zijn van wachtlijsten van diensten.

# alle erkende vormen van budgetbegeleiding (voorlopige bewindvoerders, CAW’s, centra bijzondere jeugdzorg). En alle mensen die op een wachtlijst staan om begeleid te worden door een erkende vorm van budgetbegeleiding.Automatische toekenning van het sociaal tarief en het statuut beschermde klant

Automatische toekenning van het sociaal tarief en het statuut beschermde klant (bijvoorbeeld via de kruispuntbank) zodat mensen die recht hebben op één van de statuten er ook gebruik van maken. Dit is nu vaak niet het geval.

In de toekomst is het de bedoeling dat de sociale maximumprijzen automatisch worden toegekend. Daartoe dienen echter nog de nodige informaticasystemen te worden ontwikkeld. Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer dit in orde zal zijn.Informeren, sensibiliseren en ondersteunen

“Er is te weinig informatie over rechten. Mensen moeten beter geïnformeerd worden over welke voordelen er zijn en hoe ze die voordelen moeten aanvragen.” (via OCMW)

De overheid en de energiesector moet investeren in het informeren en sensibiliseren van:

# het brede publiek

# met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen en groepen met risico op energieproblemen

# hulpverleners. Zij hebben de belangrijke taak om mensen te informeren over hun rechten en hen te ondersteunen bij het in orde brengen van de aanvraag.

Er moet geïnformeerd worden over:

# de voordelen van het sociaal tarief en het statuut beschermde klant

# de voorwaarden om in aanmerking te komen

# en de manier van aanvragen

Daarnaast moet er ook aandacht besteed worden aan informatie over de werking van de vrijgemaakte energiemarkt en de rechten en plichten die de consument heeft.Het sociaal tarief moet altijd het laagste tarief zijn

De overheid moet ervoor zorgen dat de sociale maatregelen echte voordelen zijn. Op het moment van de bevraging was het zo dat het sociaal tarief vaak duurder was dan een heel aantal tarieven van leveranciers op de vrije markt.

Recent is de wetgeving hierover veranderd. De gezinnen die in aanmerking kwamen voor het sociaal tarief kunnen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, de zogenaamde maximumprijzen (vroeger “sociale tarieven” genoemd). Deze tarieven liggen een stuk lager dan de normale elektriciteits- en aardgasprijzen. De sociale maximumprijs is in principe de prijs die de goedkoopste leverancier van elektriciteit en / of aardgas in België aanbiedt in het gebied van de netbeheerder met de laagste nettarieven.

Vanaf 1 augustus 2007 wordt dit bedrag door de federale energieregulator CREG vastgelegd, telkens voor de komende zes maanden. Tot 31 oktober 2007 geldt echter een overgangsperiode waarin de oude sociale tarieven blijven gelden.

...

Bron = Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie - vzw : BEVRAGING SOCIAAL TARIEF – BESCHERMDE KLANT ENERGIE

...

Onze ongeoorloofde en vervelende commentaar...

We willen in deze toch wel eens heel nadrukkelijk duidelijk maken dat er voor de doorsnee Brave Belg een niet onaanzienlijke drempel te overschrijden valt, wanneer men spreekt van het OCMW. Waarmee we willen zeggen dat het gros van de Belgische bevolking NIET WEET "voor wàt" & "met wàt" hij/zij bij het OCMW terecht kan, laat staan van welke diensten men daar gebruik kan maken. Wij zouden het dus volgens onze bescheiden mening niet eens zo onnuttig vinden, mocht men als ~gemeentelijke, stedelijke, regionale, federale~ overheid aandacht schenken aan een sensibiliseringscampagne rond de diensten & mogelijkheden van het OCMW.

...
We citeren eveneens hierover het standpunt van het ACW in een document over energiearmoede:

(sic) "Het voorontwerp beperkt het aantal beschermde klanten tot diegenen die een leefloon hebben bv. mensen die in budgetbegeleiding zitten of die een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering krijgen, worden niet meer erkend als beschermde klant. Dit is onbegrijpelijk." ...

Bron = website ACW : http://www.acw.be/

...

In de volgende bijdrage over de budgetmeters zullen we aantonen dat bovenstaande opmerking van het ACW volkomen terecht is maar dat het in feite in werkelijkheid nog veel erger gesteld is met bijvoorbeeld de groep die in budgetbegeleiding zit. Voor hen is de ganse situtie helemaal Kafka geworden... Wij zouden het woordje ″onbegrijpelijk″ dat door het ACW hierboven wordt gebruikt dus willen vervangen door een ander iets krachtigere term, maar we laten het aan de lezertjes over om deze zelf in te vullen...

We moeten ook vaststellen dat in Wallonië de personen met schuldbegeleiding ~met nog een aantal anderen~ wèl kunnen ″genieten″ van het sociaal tarief dat weliswaar federaal bepaald wordt maar waar de ″begunstigden″ wel via regionale bevoegdheden kunnen verschillen.

...Hallo Holland, volgt u nog ?!...

We vinden dit terug op blz 9 van de CWAPE-brochure die je kan opsnorren via : http://www.cwape.be/

Maar wat de ruimere regionale invulling van de begunstigden van het sociale tarief betreft lezen op blz 35 van de zelfde publicatie toch ook maar :

La CWaPE a remarqué d’une part que l’utilisation des catégories « régionales » de clients protégés était effective (ce qui n’était pas le cas en 2006). Elle a bien dû constater d’autre part que ces clients protégés «régionaux» (qu’ils bénéficient d’une guidance éducative de nature financière, qu’ils soient en médiation de dettes ou en règlement collectif de dettes, ou étrangers en situation irrégulière qui bénéficient d’une aide d’urgence) ne profitent pas pour la plupart de l’avantage financier du statut de protégé, à savoir l’application du tarif social spécifique. Ceci résulte probablement d’une information insuffisante qui fait qu’ils ont choisi un fournisseur, lequel n’est pas actuellement contraint d’appliquer le tarif social (fédéral) à ces clients protégés «régionaux», alors qu’ils auraient pu, au titre de clients protégés, continuer à être alimentés par leur GRD qui est tenu de leur octroyer le tarif social.

...

Last but not least... U krijgt van ons nog hierbij ~uiteraard volkomen "gratuit" & zonder enige verplichting~ als X-traatje een opsomming van wat eventuele extra literatuur omtrent het onderwerp dat we hier behandelen. Sommige daarvan zijn reeds in onze uiteenzetting gebruikt, anderen weer niet... maar, volgens onze uiterst bescheiden mening zijn ze op zichzelf toch waardevol genoeg om hier vermeld te worden. Het is aan u beste lezer, wat u hiermee doet.Onze aanraders - EXTRA literatuurlijst !!


= BEVRAGING SOCIAAL TARIEF – BESCHERMDE KLANT ENERGIE


= ELEKTRICITEITSPRIJZEN PBE SOCIALE LEVERANCIER


= Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen


...

Come and see tomorrow : ″Het olijke & vrolijke verhaal der budgetmeters…″

04-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
03-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOSSIER ENERGIE-DEBAT - PART I : Terug naar de 19de eeuw ?!...

Omdat er de laatste dagen, weken & maanden nogal behoorlijk veel wordt geleuterd ~lees : gesproken~ over de ″energiesector″, ″de energieproblemen″, ″de energiearmoede″, kortom ″energie″ in het algemeen, wensen we toch ook ons ~bescheiden~ steentje bij te dragen in gans dit debat... zij het dan wel beschouwd vanuit onze eigengereide on-conventionele manier van denken, wat ons overigens ~& dat kunnen & durven we nu al zeggen~ niet altijd in evenveel dank zal afgenomen worden... maar dat laatste is nu écht iets waar we niet echt van wakker liggen...

Alleen... ~& dat voor alle duidelijkheid~ wensen we niet in dezelfde clichétaal & clichéargumenten te vervallen, laat staan dat we die wensen te gebruiken &/of te hanteren zoals we meestal rond dat onderwerp mogen lezen in de pers &/of mogen horen via de diverse media die ons Welvaartstaatje aan de Noordzee Rijk is... Voor de rest ~& dat alweer voor alle duidelijkheid~ hebben we ook niet de pretentie dat we in dit ganse debat hier zomaar effe met kant en klare oplossingen staan te zwaaien, laat staan dat we die zouden ″kùnnen″, of willen aanreiken... We zijn tenslotte ook géén experten in die materie, laat staan dat we ons alzo zouden willen opwerpen... Die pretentie laten we aan anderen over... We wensen met onze uiterst bescheiden artikelenreeks niet meer dan gewoon maar een aantal zaken op een rijtje te zetten, ons rijtje... & daarbij hier & daar, losweg uit de pols wat vragen te stellen naar aanleiding van wat we bij onze zoektocht op het net hierover tegenkomen. Dat op zich lijkt ons al heel wat...

Gemakkelijkheidshalve mag u ons dus gewoon klasseren onder de noemer van mensen met wat gezond boerenverstand, het soort van mensen dat in de eerste plaats voor zichzelf wil denken & dus niet zomaar klakkeloos alle voorgekauwde of voorgedachte kost tot zich neemt... Onze beschouwingen aangaande het onderwerp ″energie″ zijn dus volkomen ″gratuit″ te noemen, ze worden alleen door middel van deze artikelenreeks op ons eigenste eigengereide blog geventileerd... & Ook hier willen we voor de duidelijk stellen, dat onze beschouwingen alles behalve als "volledig" dienen beschouwd te worden... Ze zijn al bij al dus ook niet meer dan het resultaat van wat ″Nijvere Huyschvlijt ″, te omschrijven als ijverig & koppig zoeken op het internet & wat schoolse sommetjes maken... Ten andere, wat u ermee doet, is dus volkomen uw zaak... Het enigste wat we durven te hopen is dat onze beschouwingen u alleen maar aanzetten om wat verder te gaan denken dan dat u tot hiertoe deed... Als we hierin slagen, zijn wij al wreed content...

Een andere bedenking dat we in deze toch willen maken... onze uiteenzettingen zullen dus niet gaan over energie opwekken uit flatulerende politici, noch zullen het grasgroene toogpraatjes zijn over het geheim van het ″Perpetum Mobilé″... Als we het hier over iets willen hebben, is het over het inhoudelijke discours dat ons ~Brave Belg~ op dit moment politiek wordt voorgehouden als zijnde er één van... ″We zijn er mee bezig & we denken aan jullie...″ ...iets wat we overigens openlijk durven te betwijfelen, vandaar dus ook onze artikelenreeks...

We openen ons eigengereide energiedicours dus maar meteen door een zeer gezellig onderwerp aan te snijden, een thema dat ons overigens nauw aan het hart ligt. We zijn immers "sociaal bewogen" & nemen het dus op voor "De Verworpenen der Aarde"... De onderlaag van onze Welvaartmaatschappij België die voor onze talrijke ″Vlaemsche Kerktorenpolitici″ namelijk blijkbaar allemaal totaal onbelangrijk & aldus te verwaarlozen zijn... Die eenvoudige conclusie trekken we, als we om ons heen kijken & als we zien wat er de dag van vandaag rond al deze & aanverwante problematiek(en) gebeurt.

Voilà, dit is al duidelijk... Op naar ons eerste aandachtspunt...

...& Zoals gezegd... een zeer gezellig onderwerp...


HET SOCIAAL TARIEF

Vraag vandaag aan eender welke van onze duurbetaalde politici wie verantwoordelijk is voor de bepaling van het sociaal tarief en we zijn benieuwd naar het aantal juiste antwoorden. Moesten we daar ten andere een prijsvraag aan verbinden zouden we niet veel prijzen moeten uitdelen, zoveel is zeker. Bij deze, ~als kleine denkoefening...~ denkt u zelf maar even na of u het antwoord weet ...voor de duidelijkheid ...wees gerust, er wordt niet verwacht van u, dat u dit allemaal wel zou weten, dit in tegenstelling met onze ″sociaal-voelende″ politici ~& dat zijn ze tijdens de verkiezingsperiode allemaal~ waarvan we wél verwachten dat zij dit dus wél weten.

...Het is dus een federale materie & het tarief wordt bepaald door de CREG ~Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas~

Maar laten we beginnen bij het begin :Wie heeft er op dit ogenblik recht op het sociaal tarief ?

Het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie bepaalt de categorieën van personen die recht hebben op het sociaal tarief, te weten :

Iedere eindafnemer die kan bewijzen dat hijzelf of iedere persoon die onder hetzelfde dak leeft, geniet van een beslissing tot toekenning van :

 • een leefloon, toegekend door het OCMW van zijn gemeente;

 • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden;

 • een tegemoetkoming aan gehandicapten ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65%;

 • een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten;

 • een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;

 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;

 • een tegemoetkoming voor hulp van derden;

 • een financiële steun verstrekt door een OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie.

De persoon die geniet van een tegemoetkoming toegekend door het OCMW in afwachting van het gewaarborgde inkomen voor bejaarden, een tegemoetkoming voor gehandicapten of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, heeft eveneens recht op het sociaal tarief.

Het sociaal tarief is daarentegen niet van toepassing op :

 • tweede verblijfsplaatsen;

 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;

 • professionele klanten;

 • occasionele klanten, tijdelijke aansluitingen.Hoe worden de sociale tarieven gefinancierd ?

De sociale tarieven worden gefinancierd via een toeslag.

...

Bron : website CREG ~De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas~ :
http://www.creg.be/nl/index_nl.html

Toch even de aandacht vestigen op het laatste overduidelijke zinnetje, over de financiering... wat in mensentaal betekent dat een toeslag aangerekend wordt op de factuur van ″àlle″ privéverbruikers, inclusief diegenen die genieten van het Sociaal Tarief ! Meestal vind je de verwijzing hiernaar in piepkleine lettertjes onderaan je factuur.

Je moet in elk geval geen hogere studies gedaan hebben om te begrijpen & te besluiten dat het hier méér dan waarschijnlijk over behoorlijk grote sukkelaars gaat, waarvoor onze goede ″Vrinden″ van de LDD, het VLD en het Vlaams Belang anders wel zéér duidelijke & toch wel vrij radicale oplossingen hebben... zoals : ″afsluiten″ & ″uitsluiten van maatschappelijke deelname″...

We weten ondertussen ook uit een vorige bijdrage van onze hand "Naar links en achteruit" vanuit Plankendael dat personen die moeten rondkomen met het huidige ″Belgische leefloon″ zwaar onder de europese armoedegrens zitten !! ...En dan hebben we het nog niet eens over de rest van alle andere armoedegevallen, want het moet gezegd, niet iedereen die ″armlastig″ is staat bij het OCMW bekend, laat staan dat deze persoon dan ook van allerhande voorrechten zou kunnen gebruik maken &/of genieten !!

Voor ons is het in elk geval intussen al zeer duidelijk dat er al wel een hoop ernstige vragen mogen gesteld worden over de categorieën rechthebbenden. Niet dat jullie ons horen beweren dat er van de huidige rechthebbenden een aantal zouden moeten afgevoerd worden, integendeel. Wij stellen gewoon de vraag of deze reeks een juiste weergave is van de ″zwakke gebruikers″. Volgens onze bescheiden mening valt hier toch eveneens nogal wat ànder volk uit het zinkende bootje, die naar wij menen daar ook wel enig recht zouden mogen op hebben... zoals bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden met een minimumuitkering... In tegenstelling tot wat onze ″goede vrind″ LDD beweert, krijgen die NIET het ″Sociaal Tarief″ toebedeeld !!Over welke prijs gaat het & is die werkelijk zo ″sociaal″ ?

Hier moeten we toegeven dat er sinds november 2007 een nieuwe berekeningsmethode werd ingevoerd, eentje die een heel stuk goedkoper uitviel dan de vorige methode. Begrijpe wie begrijpe kan, maar tot voor november 2007 was het ″Sociaal Tarief″ in vele gevallen zelfs duurder dan het gemiddelde normaal tarief !! Sinds november 2007 komt het ″Sociaal Tarief″ gewoon overeen met het goedkoopste tarief op de markt wat in vergelijking met de vorige situatie toch al enige vooruitgang betekent. Voor alle duidelijkheid, het zit ook NIET onder het goedkoopste tarief, wat volgens ons, gezien de sociale situatie ~lees : de probleemsituatie~ dus wel zou moeten kunnen !! Maar bekijken we voor de duidelijkheid eventjes de cijfers die de CREG ons geeft...

Het ″Sociaal Tarief″ voor elektriciteit (exclusief federale bijdragen en toeslagen)

# Januari 2006 inclusief BTW per kWh = 13,87 cent

# Oktober 2007 inclusief BTW per kWh = 17,80 cent

# November 2007 inclusief BTW per kWh = 7,53 cent (proficiat !)

# Januari 2008 inclusief BTW per kWh = 7,26 cent

# Augustus 2008 tot en met januari 2009 inclusief BTW per kWh = 15,78 cent

Of een toename op 7 maanden tijd van méér dan 117% !!


Toch ook eventjes héél uitdrukkelijk vermelden dat we weliswaar nog een ietsje onder het sociaal tarief van oktober 2007 zitten mààrrr... ~& nu komt de kat op de koord~ ...

dat er in oktober 2007 nog wel 500kW GRATIS werd toegekend... wat nù bijvoorbeeld NIET meer het geval is !!...

Maar je kunt natuurlijk als "rijke" leefloner niet op alle fronten willen winnen ! We wensen dus ook niet te antwoorden op de vraag of hun riant leefloontje met het zelfde percentage is toegenomen...

...

Het ″Sociaal Tarief″ voor gas

# Oktober 2007 (2de schijf boven 556kWh/jaar exclusief BTW) = 3,73075 cent

# November 2007 (ééngemaakt sociaal tarief exclusief BTW) = 2,42552 cent

# Januari 2007 (ééngemaakt sociaal tarief exclusief BTW) = 2,265 cent

# Augustus 2008 tot en met januari 2009 (ééngemaakt sociaal tarief exclusief BTW) = 4,629 cent

Of een toename op de zelfde 7 maanden tijd met méér dan 104 % !!

...

Nu we dus de ″gelukkige″ rechthebbenden hebben geïdentificeerd & weten hoe ″royaal″ deze mensen wel met het ″Sociaal Tarief″ worden toebedeeld, kunnen we zo ongeveer hun fel toegenomen koopkracht inschatten... We kunnen dus rustig verder slapen, ze (over)leven dus nog... Deze winter zal hoogstwaarschijnlijk wegens de algemene opwarming natuurlijk zeer zacht zijn. Anders verkopen we, of geven we de slachtoffers maar een paar dekens, het betere soort dat we in al onze goedheid meestal ook in buitenlandse rampgebieden uitdelen...

We weten natuurlijk ook wel dat armen die op gas verwarmen nog steeds beter af zijn dan diegenen die hun kacheltje op stookolie laten branden. We vrezen er echter wel voor dat het aantal sukkelaars die, noch gas, noch stookolie, noch gelijk welke andere brandstof ″KUNNEN″ kopen in de ~nabije toekomst zéér fel zal toenemen ! Daarom is het aantal aanvragen voor sociaal tarief voor gas zeker geen graadmeter voor het aantal personen die zich niet meer kunnen verwarmen !

Het moet ook maar eens duidelijk zijn dat als je geen Euro over hebt om zelfs maar deftig te eten, dan denk je er zelfs niet aan om een ″Sociaal Tarief″ aan te vragen voor het gas dat je toch niet kunt betalen, wat ons ook nogal logisch lijkt, maar waarover we onze "volksvrienden" De Decker, De Winter en De Gucht niks horen over vertellen... Gennez en haar sossen evenmin... laat staan de Groenen, maar die hebben geen tijd want die luisteren naar het gras dat groeit...

Onze ongeoorloofde en vervelende vragen...

1. Waarom voorzien we geen verplichte aansluiting op gas voor deze categorieën daar waar dit technisch mogelijk is & zelfs mét budgetmeter wanneer die er is ? ...& Daar waar dit niet mogelijk is, kan men misschien overwegen om een andere brandstof te leveren aan een écht ″Sociaal Tarief″ ?

...

2. Waarom moet de rechthebbende op het ″Sociaal Tarief″ nog altijd bijkomende federale bijdragen, toeslagen & zelfs BTW betalen ?

...

3. Waarom is het ″Sociaal Tarief″ nog altijd gelijk aan het laagste normale tarief & kan de prijs ervan niet een ~behoorlijk~ stuk lager liggen, om dan werkelijk als écht ″Sociaal Tarief″ te gelden ?

...

4. Wie vindt het nog normaal dat een leverancier waarvan zijn normaal tarief hoger ligt dan het ″Sociaal Tarief″, maar toch het ″Sociaal Tarief″ moet aanrekenen voor deze bepaalde groep rechthebbenden het verschil mag recupereren op eenieders kosten ? ...Met ander woorden, wie vindt het normaal dat de gewone burger dan maar de WINST moet bijpassen, omdat de leverancier die door de verplichte maatregel van het ″Sociaal Tarief″ aan te rekenen derft ?!... Want al bij al is het slechts datgene ~DE VETTE WINST~ waar de leverancier op inlevert...

...
Ter afsluiting van dit deel... hebben jullie suggesties hebben om het sociale tarief op een andere manier te financieren ?

*GRIJNS* ... Wij dus wel... maar voorlopig vertellen we jullie natuurlijk onze oplossing nog lekker niet !

...


Wie het toch wel brandend actuele fenomeen van energiearmoede wat van dichterbij gaat bekijken, evenals de huidige schijnoplossingen ~dit laatste wordt u wel duidelijk in onze volgende afleveringen van dit energiedebat~ die er momenteel zijn, beseft dat er in de ~nabije~ toekomst nog wel eens ~héél wat meer~ slachtoffers zullen vallen. Al bij al al brengt dit fenomeen ons eerder terug naar het begin van de 19de eeuw dan dat het ons naar een beschaafde ~& menselijke~ 21ste eeuw voert. Het is niet alleen schrijnend te noemen, maar bijwijlen ook wraakroepend dat dit soort wantoestanden zich nog steeds kunnen afspelen in een "welvaartstaat" zoals België anno 2008. We willen in deze toch ook nog wel eens benadrukken ~& dit zal niet de laatste keer zijn dat we dit doen~ dat we bijna kunnen spreken van een regelrechte "politieke onwil" om dit schrijnend probleem niet alleen ten gronde aan te pakken, maar eveneens om hiervoor een aantal fundamentele & vooral concrete oplossingen aan te bieden !

...

...& Hop, goed op weg met een stap naar rechts, maar vooral terug een behoorlijk aantal stappen achteruit !!

...

Morgen : Het ″Sociaal Tarief″ door een andere bril bekeken...

03-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
02-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.burgerjournalist versus burgerloodgieter
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Het Internet verhoogt bij sommigen hun testosterongehalte en hun creativiteit. Niet noodzakelijk tegelijkertijd noch omwille van de zelfde activiteiten. Aan het eerste maak je best geen woorden maar andere dingen vuil maar het tweede verdient iets meer uitleg.

Het is bij sommigen dus voldoende om een ADSL-verbinding en een klaviertje met PC te hebben eventueel aangevuld met een fotograferend mobieltje om zich te tooien met de term "burgerjournalist". Ze vinden het zelfs onontbeerlijk om ons het nut van deze nieuwe job te bewijzen via ellelange epistels doorspekt met woorden als democratie, neutraliteit en weet ik veel. We zullen hiervoor een even nuttige toepassing trachten te vinden als voor de omwille van redtube en consoorten besmodderde kleenexjes... lenea recta vuilbak dus ! De burgerjournalist incluis !

Nog duidelijker zijn ? Journalist is een volwaardig beroep. Je hebt hiervoor een erkenning een een aantal minimumvereisten nodig. Je hebt ook een aantal deontologische regels na te leven en je kan bij eventuele inbreuk hierover aangesproken worden en ge- en veroordeeld. Punt ! Net zoals dit het geval is voor andere gekende beroepen zoals bakker, beenhouwer, loodgieter...

Het is niet zo dat het voorvoegsel "burger" je de zelfde competenties geeft als aan de personen die hiervoor toch enige opleiding hebben genoten. Zelfs al vind je al de erkende beoefenaars van dit beroep een stelletje idiote oelewappers dan nog geeft dit je niet het recht om zo maar alles te schrijven en te publiceren. Het is niet omdat de term ″burgerking″ bestaat dat maar meteen de term ″burgerjournalist″ moet worden uitgevonden !

Als iemand de proef op de som wil nemen raad ik maar één ding aan : laat je naam en adres hier achter indien je problemen hebt met je sanitair. Ik kom persoonlijk als burgerloodgieter de zaak oplossen...

Het mag dan ook duidelijk zijn dat Kitokojungle niet en nooit aan "burgerjounalistiek" wenst te doen ! Wij geven onze meningen over een aantal onderwerpen zonder meteen te verwachten dat gans Vlaanderen en aangrenzend weiland zich hiermee akkoord verklaart.

Voilà dat is dan meteen een verduidelijking !!

02-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
01-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In onze reeks Dickensiaanse verhalen uit de 21ste eeuw :
″voedselpakket Nr. 01072008″ ofte... Wà éte MENU ?!...

″Oënger″

...& andere vrolijke onderwerpen aangaande armlastigheid

~ Ver-HAHA-halen uit De Onderbuik van La Flandre Profonde~


"voedselpakket Nr. 01072008

...ofte...

Wà éte MENU ?!...

...Terwijl in België reeds voor zoveel Belgen de grote vakantie-uittocht in alle euforie is begonnen, woedt er in de loopgraven van het armoedefront de zoveelste veldslag van de oorlog tegen de armoede... Onze media, onze pers heeft er èchter wel géén idee van hoe groot dat de illusie is, die de doorsnee Belg zichzelf wijsmaakt, is het niet de illusie die ie zich laat wijsmaken door iemand anders... Maar misschien moeten we ook maar ineens stellen dat deze laatsten zelf mee verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van die illusie... Ondanks alle mooie gepubliceerde cijfers die met regelmaat hierrond verschijnen, heeft ze er echter wel géén idee van, hoe groot het drama is dat er zich in werkelijkheid dagdagelijks afspeelt... misschien ook omdat ze er zich ook niet echt op toelegt om dit te weten te komen & vooral omdat ze er geen werk van maakt om dit wereldkundig te maken...

Maar één ding is zeker ! ...'t Is niet al goud wat blinkt !... ondergetekende kent op dat punt ook wel de knepen van het vak... het maken van decors, het creëren van illusies & andere mooie droombeelden... Het gros der mensen laat zich echter nogal wel eens ~al te véél~ verblinden door de uiterlijke schijn, het zogezegde publieke potvertier waar mensen wel eens proberen mee uit te pakken, als ze al niet trachten om zich hierachter te verbergen... de blablabla & het klatergoud van de buitenkant. Het toch maar blijven consumeren, ondanks alles... Er worden hier in Vlaanderen héél véél ″bokes met confituur″ gegeten, alleen al om die oogverblindende buitenkant toch maar mooi in stand te houden... Als je een tijdje aan de onder- & de achterkant van dit maatschappelijk bestel doorbrengt, herken je die ~vooral pijnlijke & meestal schrijnende~ symptomen nogal snel... & die zijn volop aanwezig, geloof 't of niet !

"Nog nooit zoveel Belgen op vakantie !" blokletterden de kranten in koppen zowat een week geleden... & een zucht van opluchting golfde door België heen... ″ Nu kunnen we toch met een gerust hart op vakantie″ zal er door menige Belg z'n hoofd geschoten zijn, bij het lezen van die koppen... Maar laat het me zo stellen & dit klinkt misschien nogal vrij cru... er werd wèl niet gezegd, noch ergens vermeld hoeveel procent van die Belgen, die ″vakantie 2008″ het komende jaar nu nog zullen moeten gaan afbetalen... & dat zijn er een pak meer dan u denkt... U denkt er voor mijn part maar van wat u wilt, maar aan mijn water te voelen zou het voor velen wel eens de laatste vakantie voor lange tijd kunnen worden... want het voorspelt niet veel goeds, de zwar(t)e tijden die er aan zitten te komen...

...& Dat 't niet goed gaat... & Hoe ik dit weet ?!... Ik ben tenslotte niet voor niets uw Oorlogscorrespondent die vanuit z'n loopgraven aan 't armoedefront, de ″dingen des levens″ die dààr aan de maatschappelijke onderkant gebeuren, op een toch wel vrij pijnlijke manier beschouwt... Voor uw ervaringsdeskundige & uw specialist ter zake is dit anders nochtans heel simpel... Wat u ~ècht~ niet wilt zien of wilt onderkennen, maar waar wij daar toch maar mooi elke week opnieuw geconfronteerd mee worden... De laatste maanden zijn er elke week weer een paar nieuwe gezichten bijgekomen in m'n plaatselijke voedselbedeling... & dat zijn er zelfs een pak méér dan dat u denkt ! De hulpvraag dààr, wordt echter intussen zó groot & zó prangend, dat zelfs de hulporganisaties het nu moeilijk beginnen te krijgen...Om maar te duiden hoe snel de zaken aan dat front evolueren ! Om die vraag naar hulp te kunnen volgen, laat voortaan elke ″vaste klant″ nu 1 week op 4 vallen, kwestie dat er iemand anders daarmee ″dringend″ verder mee geholpen zou kunnen worden... Rings a bell ?!... Nee ? ″Solidariteit aan de basis″ noemt men dat... want wij weten intussen maar al te goed wat het betekent om honger te hebben & aan je lot over gelaten te worden door vrienden & familie, we weten wat het betekent om uitgekotst & uitgesloten te worden van maatschappelijke deelname !! Maar, geen nood... de tijden veranderen & in 't slechtste geval komt u er ook nog wel achter hoe die vork nu werkelijk aan de steel zit...

Maar gelukkig is de doorsnee Belg weer eens gerust gesteld, want die zit intussen toch al lekker op vakantie, of die vakantie komt er aan...& zolang ie dat nog heeft, ook al kent dit zijn prijs, zolang zal het wel niet zo erg zijn zeker... Hoe was 't ook weer met die twee letters verschil die 't 'm doen & die het pijnlijke verschil maken ?!... de ene heeft een strandvakantie... de andere een strontvakantie... 't Is maar, zolang dat die dure strandvakantie voor u maar geen ware strontvakantie wordt...

...& Geloof het of niet, 't is u allemaal gegund... Zolang het nog kan, profiteer ervan & steek die kop nog maar effe in 't zand, want voor je 't weet... & er is ècht niet zoveel voor nodig... ″you'll be next !!″ U mag er echter zeker van zijn... ~deze piskijker heeft het gezegd~ ...er komen donkere & duistere tijden aan ! De komende politieke verschuivingen beloven immers géén beterschap, wel integendeel ! ...Maar dat leg ik u nog wel eens in een ander schijtschrijfseltje uit...

...

Last but not least waar het in deze weer eigenlijk om draaide... mijn wekelijks ~voor zolang het nog kan~ grandioos, voorwaar rijkelijk & fantastisch voedselpakket !!

Uit het verplichte assortiment (3 punten)

 • 1 kg tarwebloem voor patisserie - EG-Hulp - VERKOOP VERBODEN - VO.3149/92 (one point !)
 • 2 liter magere chocolademelk - EG-Hulp - VERKOOP VERBODEN - VO.3149/92 (2 x one point !)

De derde keuzemogelijkheid was spaghetti... *BURPS* ... De vierde, de beruchte ″Ravioli met Kip in Tomatensaus″ ...maar aan dit item zou ik ~voorwaar echt waar~ een speciaal stukje aan moeten wijden...

In de reeks vrije keuze : ( het overgrote deel is allemaal door de plaatselijke voedselbank zelf aangekocht !!)

 • 1 pakje koffie van 500gr (3 points !)

 • 1 doosje smeerkaas (2 points !)

 • 1 pakje Gouda-kaas – 250gr ( 2 points !)

 • 1 taart (1 points !)
 • 2 liter melk - EG-Hulp - VERKOOP VERBODEN - VO.3149/92 (2 x one point !)

That's it !! ...de 13 punten-opbrengst van mijn glorierijke & vooral royale ″rooftocht″ ~leven op kosten van de gemeenschap zoals sommigen het noemen !~ bij mijn plaatselijke voedselbank op dinsdag 1 juli 2008... Maar troost jullie, lach... want "morgen" wordt het erger !!

...

Eerlijk gezegd... het is aan de reacties die ik krijg te zien... jullie moeten zowat allemaal met verstomming geslagen zijn van wat ik hier allemaal kom te schrijven... Tenzij er natuurlijk een hoop "ongeloof" is voor wat ik hier kom te verhalen & kom te vertellen... Nu ja, dit soort reacties is mij in 't geheel niet vreemd... Maar helaas overtreft de werkelijkheid elke fantasie !!

...

Welcome to my world ...″A Real World″

...

De Schijtoptant – uw versLACHgever ″Uit de Onderbuik van La Flandre Profonde″
Armlastige Nr. 99.999
<


contactadres : de.schijtoptant@gmail.com

website : http://de.schijtoptant.googlepages.com/

of de shortcut : http://de-schijtoptant.tk

01-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
30-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."Naar links en achteruit" vanuit Plankendael

Beste lezertjes

Je moet niet veel historisch besef hebben om te weten dat de federale regeringen de laatste decennia opgefleurd werden met een “linkse” component. Zowel SP.a als PS vertegenwoordigden er de “kleine man”, de arbeider, de zwakkeren uit de samenleving, de progressieve intellectueel en weet ik nog allemaal. Wat heeft ons dat als kleine man nu opgeleverd ? Even opsommen : de laagste wettelijke pensioenen van Europa, een leefloon dat volgens de zelfde PS 23% zou moeten worden opgetrokken om toch wat boven de Europese armoedegrens uit te komen en 7 miljard (euro) te weinig gestort in het zilverfonds dat de toch al niet al te rijkelijke wettelijke pensioenen moet helpen te betalen wanneer de algemene vergrijzing zal toeslaan (na 2010 en dat is exact binnen anderhalf jaar !).

Leefloon moet met 23 procent omhoog

BRUSSEL - Marie Arena (PS), minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie (OCMW) bevestigt dat het Belgische leefloon flagrant onder de Europese armoedegrens ligt. Ze kleeft daarop zelfs een concreet cijfer: 23,2 procent. Deze krant meldde dit op grond van een studie van het Centrum voor Sociaal Beleid (UA). Nog andere sociale uitkeringen liggen beneden die grens, onder meer die voor gehandicapten, voegt Arena eraan toe. Als die allemaal ineens zouden opgetrokken worden tot boven die grens, zou dit 400 miljoen euro per jaar kosten, zegt ze. Het regeerakkoord zegt dat elk jaar 'een bedrag' wordt uitgetrokken om 'de kloof met de Europese armoedegrens te dichten'. (g.teg.)

De Standaard - vrijdag 27 juni 2008

Kameraden, dit zijn voorwaar zeer knappe prestaties ! Het mag ons dan ook niet verwonderen dat onze nieuwe “chef d’armée” Crembo ofte bedevaartganger P. De Crem tijdens een interview in De Standaard van verleden zaterdag smalend verklaart “links vertegenwoordigt iets meer dan 17% in Vlaanderen, moet ik daar nu van onder de indruk zijn ?”

Toegegeven, dit argument snijdt meer hout dan zijn Mariadevotie !

Lezen wij nu in al de ons omringende politieke blogs wat constructieve of zelfs puur negatieve commentaren op deze grootse linkse verwezenlijkingen van onze politieke kameraden ? Wordt er opgeroepen tot enige redelijkheid om oplossingen te zoeken vooraleer de totale verarming van toch wel niet onbelangrijke delen van de bevolking zal plaats vinden ? Want we hebben het nog niet eens gehad over het feit dat ook in de gezondheidszorg de tussenkomsten die elke “kleine man” moet ophoesten spectaculair zijn toegenomen. Maximumfacturen blijken daar niks aan te veranderen. ...& Wordt er strijdlustig opgeroepen tot enig ontwaken ?

Wel wel wel, in de ons omringende blogs lijken fietspaden en hondendrollen veel belangrijker te zijn. Wat ons niks verwondert bij de talrijke acolieten van Vlaams zelfbestuur en onafhankelijkheid. Maar onze grote nieuwe linkse hopman, de rode voorzitter, horen we ook nauwelijks. Laten we even een blikje werpen op zijn blogje.

Wat zijn de laatste brandende onderwerpen ?

# Ik vertrek met vakantie...

# Het vertrek van Marijnissen...

# Waarom zit ik niet in het partijbureau...

# De speech die hij geeft op de barbecue van de propagandakring van de Antwerpse 4de wijk...

We geven toe dat in de speech voor de propagandakring van de Antwerpse 4de wijk die handelt over het Ierse "NEEN", een verwijzing staat naar de lage pensioenen ~maar dat zal eerder liggen aan de leeftijd van de propagandisten van de Antwerpse 4de wijk vrezen we~ Je moet daar waarschijnlijk niet pleiten voor meer repetitielokalen voor de lokale rockbandjes en de affiches voor de volgende verkiezingen zullen best op ooghoogte worden geplakt om lumbago’s te vermijden….

Wij zijn er wel stilaan van overtuigd dat de oplossingen die populisten als het Vlaams Behang en Lijst Deedee aanreiken wel heel bekende stankjes verspreiden en die vertegenwoordigen toch wel wat meer dan de schamele 17% van de vlaamse linksen. Deze rattenvangertjes zullen wel meer gehoor krijgen bij Crembo en zijn bende.

Hallo Gennez ? Wo bist du gebleben, mein schatz ?!...

Ge gaat nu toch niet beweren dat er niks te vertellen valt aan de linkerkant? Als het dan toch waar zou zijn (wat we trouwens sterk betwijfelen) dat het zien van al de onrechtvaardigheid in de wereld je drijfveer is, dan moet je er ondertussen wel erg “geboost” bij lopen, meiske. Maar we vinden je reacties, net als die van je ″grote tegenstander, naar links en vooruit - de rode voorzitter″, eerlijk gezegd, nogal plattekes. We zullen misschien moeten wachten op de grote come-back van de Oostendse windmolekensbaas Johan om links weer op het juiste spoor te zetten. Tja, in dat geval kunnen we best op de partij voor het dierenwelzijn stemmen … en een hint voor de locatie van het volgende ideologisch congres van de SP-a : Plankendael, dicht bij de locatie van de leuke bonobo’s, kroeskoppelikanen en kuifhoenderkoeten want een geïnteresseerder publiek vinden jullie niet.

Dus... naar links en achteruit !

...

'Voorlopig' gat van 638 miljoen euro in fiscaliteit
De Standaard - Isabel Albers - vrijdag 27 juni 2008

De Standaard - Guy Tegenbos - vrijdag 27 juni 2008

De Standaard - Guy Tegenbos - donderdag 26 juni 2008

30-06-2008 om 14:42 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Onze Europese Correspondent in Straatsburg :
Over Europese Zakkenwassers & Zakkenvullers
...ofte...
Hoe belazer ik de kluit ?!...

Van Onze Europese Correspondent in Straatsburg :
...

Open Brief ~correctie~ kattebelletje aan onze Europese Politici...In het bijzonder aan ″Onze″ Minister Van Buitenlandse zaken...Mijnheer De Minister Van Buitenlandse zaken,
Mijnheer het voormalige EU-parlementslid,
Beste Karel,


In de loop van de voorbije weken heeft U meermaals ~zelfs tot vervelends toe~ de gelegenheid aangegrepen om bij de gesproken & geschreven Pers uw verhelderende licht te laten schijnen op het "NEEN" van de Ieren, die zich in een referendum negatief hadden uitgesproken tegen het beruchte ″Verdrag van Lissabon″...

De voor u toch wel zéér ondankbare Ieren hadden het volgens U, weer eens niet begrepen... & dat ondanks àlles wat Europa toch wel voor hun had gedaan...

Dat het economische succes van Ierland ~voor een eventueel slechts klein deeltje~ misschien ook wel te danken was aan de niet aflatende inspanningen van de KeiHardwerkende Ier is voor u blijkbaar slechts een ″faits divers″, een zeg maar te verwaarlozen detail & aldus ~uiteraard~ ook geen vermelding van uwentwege waard...

Maar kom... in simpele bewoordingen gesteld : indien de Ieren niet voor Europa zijn dan zijn ze ertegen hè !! ...& aangezien het daar toch maar een ″zootje ongeregeld″ is, moet Europa dan maar gewoon z'n conclusies daaruit trekken & alleen verder... Nog eens simpel gezegd, dan hoeven we ons van diè Ieren in de toekomst ook geen éne moer meer aan te trekken, nietwaar ?!...

Maar... eventjes serieus nu... wat zouden die Ieren, die Nederlanders, die Fransen, evenals al die andere burgers van de EU toch kunnen hebben tegen Europa en al die Eurocraten ?!... Die mensen doén toch ~soms letterlijk~ helemaal niets !?...

Wel, Mijnheer De Minister van Buitenlandse Zaken... mijn Beste Karel... na het bekijken van onderstaande filmpjes zouden wij hier van kitokojungle enkele overigens zéér pittige discours kunnen afsteken over :

 • ...Het fundamentele gebrek aan ook maar enig minimaal respect van het Europese Parlement & in het bijzonder de Europese Parlementariër voor de Europese Gedachte & de Europese Burger...

 • ...De complete minachting & het volkomen misprijzen van de Europese Burger ~lees : de Belastingbetaler die dit ganse feest betaalt~ over de scrupuleuze Euro-Aristocratische wijze waarop dit regelrecht zootje ongeregeld zichzelf schaamteloos op onze kap verrijkt ! In simpele bewoordingen gesteld : Zich als parasieten voortbewegend in de pels van Europa & alles wat ze op hun weg tegenkomen leegmelkend ! Niet meer dan een horde konkelfoeselend gespuis, dat zich volvreet & zich onverzadigbaar tegoed doet aan onze Europese Geldpot, vooral dan als een nietsontziende zwerm van àlles-kaalvretend ongedierte, maar dan wel in keurige & dure maatpakken gestoken... Enfin soit...

Maar mijn beste Karel, dàt gaan we dus niet doen... zulk 'n discours afsteken, aangezien we het hier bij Kitokojungle toch nog graag enigszins netjes & beschaafd willen houden...

We zouden hierbij ook nog eens een ~even minder prettige~ uiteenzetting kunnen geven over de wijze waarop de Pers ~de geaccreditteerde Pers bovendien~ gewoonweg als ongewenste pottenkijkers met hun klikken & hun klakken werden buitengesmeten uit de Europese gebouwen bij het maken van deze ontluisterende reportage, maar dàt is dan voor ons weer een te verwaarlozen detail... Hoewel wij hoedanook moeten toegeven dat adjectieven als "Stalinistisch", "Maoïstisch" en "Totalitair" toch wel héél eventjes door onze gedachten speelden...

Maarrr... Mijn beste Karel, we gaan het hier zéér kort houden in onze eigen analyse van het Ierse "NEEN"...

Namelijk...

Zolang dat deze bende schaamteloze & vooral van de gemeenschap stelende, scrupuleuze zakkenvullende hufters, zoals dat éne exemplaar dat zowat halverwege het 1ste filmpje (2:25) zegt: "that's none of your business" de dienst uitmaakt... Welnu, mijn beste Karel... zo lang zullen wij, het "Europese gepeupel" waar & wanneer ze ooit al eens een kans krijgen, tégen dat zakkenvullende Europa blijven stemmen, want het is godvernonde-miljaarde wél ONZE fuckin' business wat er met ONZE euries dààr gebeurt... !!

...& Ach... Mijn beste Karel... bespaar ons vooral alle goedkope excuses & vooral de op géén enkele mogelijke manier goedpratende uitleg hierover... & Ga ons nu AUB dus ook vooral niet beschuldigen dat wij met onze terechte kritische opmerkingen mee de anti-politiek voeden.... wij zijn het hier namelijk eensluidend eens & van mening dat het wél degelijk uw "collega's" zélf zijn die al méér dan voldoende aan ANTI-politiek doen, zoals overduidelijk te zien is in het 1ste filmpje...

Overigens nog een prettige dag & met beleefde groet,

De redactie
kitokojungle@gmail.comPost Scriptum :

...Bekijkt u meteen dan ook maar ter aanvulling van het 1ste filmpje, het 2de filmpje dat in dezelfde lijn ligt van het 1ste... Ditmaal niet gedraaid door een u waarschijnlijk nietszeggende RTL Duitsland, maar wel door de vooraanstaande BBC News... !

Last but not least is het 3de filmpje al even ontluisterend... waaruit overduidelijk blijkt hoeveel rekening gehouden wordt met de meningen van de Europeaan & met de uitslagen van de referenda... GEEN !!

...Europarlementariërs zijn zakkenvullers...
...Newsnight - Euro Millions
...The hidden European Parliament Referendum-Riot...


Euh... Hallo Karel ?!... Bent u er nog ?!...

30-06-2008 om 13:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
29-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bertje-Bertje-Bertje... hij doet 't toch maar weer !!

Er zijn van die momenten waarbij je je als redelijke mens afvraagt waar politici toch in hun dagelijks leven zo'n godganse dagen mee bezig zijn... Volgen ze de actualiteit ? ...& zo ja, de welke ? ...Alleen de kranten & het voorgekauwde ″nieuws″ ?... Of ook nog andere bronnen ?! ...& zo ja... uit welke andere bronnen putten ze ″hun nieuws″ ? ...enkel de officiële & de officieuze, of ook underground press & dergelijke meer ?! ...& Hebben ze eigenlijk überhaupt wel een vinger aan de pols van wat er gaande is in onze maatschappij ? ...In hun land ? ...in de wereld ? ...Of zijn ze in feite wat ″wereldvreemd″ te noemen omdat ze het alleen maar beschouwen vanuit hun toch wel vrij geïsoleerde ivoren toren ? ...& zijn ze dus enkel maar rigoureus bezig met het inhoudelijke van hun job vanuit die geïsoleerde positie ?!... Oogkleppen op & maar ploegen ?!... Of zijn ze héééél druk bezig met het vervullen van de trits ″plichten & plichtplegingen″ die door een of andere secretaris in een reeds klaargemaakte & voorgekauwde agenda staat ingevuld ?!... & in ″onzen″ Bert z'n geval... zijn ze enkel bezig met de vrolijke & sympathieke Nonkel Bert uit te hangen in de pers... in dit geval op één of ander speelplein ?!...

Als ik zo bijgaande foto nog eens bekijk... & ook weet waarom ik dit artikel schrijf, verdenk ik ″onzen″ Bert ervan vooral bezig te zijn met het laatste... & heb ik daar iets op tegen zult u vragen ?! Neen... op zich niet echt... ″Onzen″ Bert mag gerust de vrolijke Frans uithangen op één of ander speelveld... & in functie van de eerste ″Buitenspeeldag″ mag dàt zeker, hij heeft het immers zelf georganiseerd... dus dat moet ook kunnen... Hij heeft dit immers als Minister van Jeugd in samenwerking met de kinderzender Nickelodeon toch maar weer mooi gerealiseerd...

Dus ″Hiep-Hiep-Hiep-Hoera″ voor Bert ! ...& dat is zelfs welgemeend !!

Enkele dagen geleden, op 25 juni heeft ie daarmee zelfs terecht de krant gehaald...

...106 gemeenten deden mee aan Buitenspeeldag

De eerste Buitenspeeldag was een succes. Dat zeggen Vlaams minister van Jeugd Bert Anciaux en kinderzender Nickelodeon. Zij bundelden de krachten om het voor kinderen mogelijk te maken buiten te spelen en te sporten als alternatief voor de televisie of computerspelletjes. Liefst 106 Vlaamse gemeenten gingen op de vraag in en trakteerden jongeren op allerlei activiteiten.1 gemeente op 3

De initiatiefnemers riepen lokale besturen op om spel- en sportactiviteiten te organiseren. Liefst 106 Vlaamse gemeenten, dat is meer dan één op drie, gingen op de vraag in en trakteerden hun jongste inwoners op allerlei activiteiten. Massaal veel kinderen konden zich uitleven. De eerste Buitenspeeldag was een succes en dit smaakt dan ook naar meer, aldus Anciaux.Cultuur en sport

Het Vlaams jeugdbeleid is erop gericht de jeugd zoveel mogelijk kansen en eigen ruimte te bieden. "We willen daarbij de nodige stimulansen geven voor een gevarieerde vrijetijdsbesteding, zowel binnen cultuur als sport. Het initiatief van de Buitenspeeldag kadert dan ook perfect in deze visie. Enerzijds worden jongeren aangespoord om op een leuke en gezonde manier bezig te zijn en anderzijds geeft deze dag een signaal aan de volwassenen om verdraagzamer te zijn tegenover buiten spelende kinderen", zegt Anciaux. (belga/kh)

De Morgen - 25/06/08 18u50

...

Wat is dan het probleem zult u vragen... Wel, het bovenstaande is alles behalve een probleem... Al wil ik daar onmiddellijk wel enkele bedenkingen aan toevoegen... Om te beginnen wil ik toch wel stellen dat 't binnen de grote maatschappelijk context bekeken, het toch maar een iet of wat hypocriete houding is, want is het in feite niet meer dan normaal, doodnormaal zelfs dat kinderen zouden buiten moeten kunnen spelen ?!... Ja toch ?!... Alleen, hebben onze steden & gemeenten het decennia lang nagelaten om speelpleinen, speelweiden, speelfaciliteiten te voorzien voor kinderen, die dan DAGELIJKS konden of kunnen gebruikt worden, die geïntegreerd zijn in straten, wijken & pleinen. ...& Als er de laatste jaren al aandacht voor is, dan is het meestal aandacht gepaard gaande met een of ander prestigieus bouwproject waar men dan weer eens mee uitpakt. Daar waar het in feite als de meest vanzelfsprekende zaak van de wereld zou moeten beschouwd worden voor gemeentelijke & stedelijke besturen dat men aandacht heeft voor ″méér groen voor onze kinderen″ & niet alleen in stedelijke of gemeentelijke randgebieden, maar in elke wijk, komt dit punt meestal als laatste punt op de agenda terecht van de nog te verwezenlijken projecten. Want op de een of andere manier ziet men er nooit het nut van in om ook eens aan de leefkwaliteit van onze kinderen aandacht te schenken, buiten zogezegde speciale projecten zoals het voornoemde waar ″onzen″ Bert nu eens weer mee uitpakt.

Als tweede bemerking wil ik toch wel stellen dat men in de afgelopen decennia het gros van de vrijwillige kinder-, jeugd- & jongerenwerkingen terug gedrongen heeft door, of subsidies hiervoor te decimeren, of te halveren, of ze er gewoon niet meer aan te besteden. De socio-culturele sector heeft de afgelopen 25-30j in alle geledingen een kaalslag gekend & een knauw van jewelste gekregen, waar ze tot op heden nog steeds niet van bekomen is. Hoeveel jeugdhuizen, jeugdateljees & jongerenwerkingen zijn gewoon niet van de socio-culturele kaart verdwenen, gewoon omdat men er vanuit een puur politiek-economisch standpunt het belang niet van inzag om deze verder uit te bouwen & zelfs te verstevigen. Men zaagt & klaagt over de ″verloedering & criminalisering″ van onze jeugd, maar men vergeet wel terzelfdertijd te vermelden dat men als overheid zelf het sociale weefsel, het maatschappelijk vangnet compleet naar de kl*ten geholpen heeft... Ons financieel & economisch rekenwonder Didier Reynders overwoog zelfs enige tijd geleden om ″de verzekering voor vrijwilligers″ af te schaffen om financieel-economische besparingsredenen... Dan hebt u misschien enig idee hoever de man & zijn gevoerde besparingspolitiek van de dagelijks werkelijkheid verwijderd staat wat vrijwilligerswerk betreft & hoe hij het nut er van inziet.

Ik erger me dus mateloos aan dit soort ″good-news-shows″ omdat ze in wezen niet meer zijn dan reclame & vooral dan ter glorificatie voor het eigen ~soms toch wel goed bedoelde~ beleid. ...& Meer nog durf ik dit zelfs een vorm van pure volksverlakkerij te vinden, want terwijl men met de ene hand grote gedeeltes weg hakt & compleet teniet doet, geeft men met de andere hand een habbekrats terug, dit om toch maar de idee te geven van... kijk eens, we doen toch iets...

...

Maar waar het mij in dit artikel om gaat... is dus wat ik de dag daarna, eergisteren in die zelfde krant vond...Nu kunt u zeggen... Euh... dit is toch mooi wat ie doet ?!.. Hij zet zich tenminste in... Hij wil tenminste nog iets doen ! ...hij kondigt zelfs acties aan, de brave man !!

Alle gekheid op een stokje & nu effe zonder zeveren of te zwanzen... Maar op zulke momenten vraag ik me af of ″onzen″ Bert wel eigenlijk weet wat er in dit kleine klotelandje & bij z'n grotere broertje Europa aan de gang is... & méér nog stel ik mij de vraag of dat 'm dat in feite wel één bal interesseert ?!... & daarmee bedoel ik, liefst natuurlijk wel een ietske meer dan zijn ″publieke presence″ & zijn eigenste populariteit ?!... Behoort ie dat als Minister Huppeldepup dat dan niet te weten wat er dààr gebeurt ?!... Daar heeft ie tenslotte als Minister toch ...godverrr... een gans kabinet met medewerkers voor, die dan nog eens uitgerust zijn met de meest moderne & de nieuwste middelen op communicatievlak & op multi-mediaal-gebied...

Ik zou 't dus weten te waarderen mochten onze Heren Ministers & Politici weten wat er gebeurt op het ″slagveld″ van alledag... mochten ze dus dààr ook een vinger aan de pols hebben !! ..& niet alleen van de mooie & vrolijke projecten, maar ook, & dan vooral van de shitt & de sores !!

Maar langs de andere kant, wie ben ik om te zeggen wat de man... ~onze Vlaamse Minister van Cultuur~ moet doen, zou moeten doen, zou kunnen doen nietwaar... I'm a nobody... & ik denk dat 't 'm ook geen ene reet interesseert wat ik denk of wat ik vind... & eerlijk gezegd, I don 't care... maar dit terzijde.

Maarrrr... ik kan de brave Nonkel Bert alleen maar de raad geven zich dringend te abonneren op de nieuwsbrief van PROGRESS Lawyers Network ... misschien blijft ie dan wat meer op de hoogte van de actualiteit !

...& godverrrr-de-godverrrr dus wel hierom...

De originele link :
http://www.progresslaw.net/index.php?pg=520&id=461&lns=1

'Neen' aan de Richtlijn van de Schande

PROGRESS Lawyers Network - Selma BENKHELIFA - 11/06/2008

De advocaten van PROGRESS Lawyers Network melden u dat de "richtlijn van de schande" op 18 juni 2008 gestemd werd in het Europees Parlement.

De richtlijn met als bedoelding "FORT EUROPA" versterken, werd gestemd met een meederheid van 367 stemmen voor, 206 stemmen tegen en 109 onthoudingen.

Wij zijn van mening dat deze richtlijn een ware catastrofe zal zijn voor de fundamentele rechten van de vreemdelingen:1. Het recht in de verschillende lidstaten is niet uniform

De preambule van het ontwerp van de richtlijn stelt dat de Europese lidstaten een gezamenlijke asielpolitiek hebben. Het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de V.N. heeft echter onlangs een rapport gepubliceerd waarin de immense ongelijkheden tussen de verschillende asielprocedures in de Unie worden aangeklaagd. In het punt 5 bis van de preambule van de richtlijn staat te lezen dat er “rechtvaardige en efficiënte asielstelsels nodig zijn, die het principe van non-refoulement volledig respecteren”. Een eenvoudige lezing van dit punt maakt duidelijk dat dit nu nog niet het geval is. Men kan moeilijk aanvaarden dat de Unie maatregelen neemt om de verwijdering van het grondgebied te uniformiseren terwijl er geen enkele uniformiteit is inzake de voorwaarden voor het toekennen van asiel, van subsidiaire bescherming, van regularisatie omwille van humanitaire redenen, ernstige ziekte of op basis van werk.

Naast deze algemene kritiek op het feit dat de strijd tegen de clandestiene immigratie bevoorrecht wordt ten opzichte van de legale immigratie, zijn er vragen te stellen bij vele punten.2. Gedwongen terugkeer

Het is jammer dat het ontwerp van richtlijn een “minimaal gezamenlijk geheel van juridische garanties” en “minimale garanties van toepassing op de gedwongen terugkeer” vermeldt zonder meer uitleg.

De richtlijn geeft bovendien aan dat het gebruik van geweld dient plaats te vinden met respect voor de waardigheid en de fysieke integriteit van de vreemdeling. Niet alleen is het moeilijk te vatten hoe deze twee begrippen, gebruik van geweld en respect voor de fysieke integriteit, verzoend kunnen worden, maar ook moet gewezen worden op de afwezigheid van enige verwijzing naar de arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de grenzen aan het gebruik van geweld. Het lijkt er wat op of de vreemdelingen in onregelmatig verblijf niet onder de regels van het Europees Hof vallen. Dit is uiteraard onaanvaardbaar.3. Gedwongen uitwijzingen van niet-begeleide minderjarigen

Het is choquerend dat de makers van de richtlijn erover gedacht hebben om een hoofdstuk te maken over de gedwongen repatriëring van niet-begeleide minderjarigen.

Het is duidelijk dat het hoger belang van het kind enkel gerespecteerd wordt door nooit over te gaan tot de uitwijzing van een minderjarige.4. De procedure waarbij iemand voor 5 jaar ‘verbannen’ kan worden

De procedure waarbij elke binnenkomst verboden wordt gedurende een periode van maximaal 5 jaar na de terugkeer is onaanvaardbaar aangezien een nieuwe situatie in overweging moet genomen kunnen worden. Een voorbeeld dat vaak voorkomt in de praktijk is de situatie waarbij een Europees onderdaan en een persoon in illegaal verblijf zich voorbereiden op een huwelijk. De persoon in illegaal verblijf wordt aangehouden en bedreigd met uitwijzing. Als hij dan ook effectief wordt uitgewezen houdt het verbod op terugkeer gedurende 5 jaar duidelijk een schending in van het artikel 8 E.V.R.M.5. De mogelijkheid om iemand 18 maanden op te sluiten

Elke opsluiting zou onderworpen moeten worden aan de controle van het artikel 6 van het E.V.R.M. Het is te bekritiseren dat vreemdelingen in onregelmatig verblijf niet dezelfde procedurele garanties kunnen krijgen als alle anderen. Erger nog, een vreemdeling in onregelmatig verblijf die een misdrijf pleegt heeft recht op deze garanties, een andere die niets gedaan heeft behalve weigeren om terug te keren, heeft er geen recht op.

Het voorstel van richtlijn voorziet een controle op de wettigheid van de opsluiting. Dit is een puur formele controle; wat er eigenlijk nodig is is dat een rechter de grond zou kunnen beoordelen, de redenen en de legitimiteit van de opsluiting.

Zo heeft de Belgische rechtspraak bijvoorbeeld de psychologische expertiserapporten opzijgeschoven die aantoonden dat de opsluiting een dramatisch effect had op de gemoedstoestand van een klein meisje en dat zij aan het begin van een ernstige depressie stond, met als reden dat de rapporten pas na het bevel tot opsluiting waren opgemaakt, en dat ze dus niets te maken hadden met de wettigheidscontrole. Een heronderzoek op regelmatige basis zou ambtshalve voorzien moeten worden en heeft enkel zin als het gaat om een onderzoek ten gronde. Als het louter gaat om een wettigheidscontrole van het oorspronkelijk bevel is het onduidelijk waarom dit op regelmatige basis zou moeten overgedaan worden.

Het artikel dat de verlenging van de opsluiting met twaalf maanden voorziet zou moeten worden opgeheven. Een opsluiting gedurende 18 maanden is onaanvaardbaar en niet goed te praten. Dit zou immers de regel worden aangezien de voorwaarden voor deze verlenging de volgende zijn: de weigering van de betrokkene om te gehoorzamen of vertraging veroorzaakt door de nationale autoriteiten bij het afleveren van de nodige documenten. Dit heeft betrekking op alle vreemdelingen die vastgehouden worden, want ze worden net opgesloten omdat ze weigeren te vertrekken. De tweede voorwaarde kan geen geldige reden zijn voor een opsluiting omdat de vreemdeling op geen enkele manier verantwoordelijk is voor de vertraging van zijn nationale autoriteiten. De Iranese autoriteiten weigeren bijvoorbeeld systematisch om documenten af te leveren; de Iranese onderdanen zitten hier voor niets tussen.6. Kwetsbare personen en kinderen in gesloten centra

Het onderdeel over de bijzondere aandacht die geboden moet worden aan kwetsbare personen is op zich choquerend. Kwetsbare personen zijn volgens de definitie gegeven in het ontwerp van richtlijn “minderjarigen, niet-begeleide minderjarigen, gehandicapten, bejaarden, zwangere vrouwen, alleenstaande ouders van minderjarige kinderen en slachtoffers van foltering, verkrachting of een andere vorm van psychologisch, fysiek of seksueel geweld”.

Het is onbegrijpelijk dat deze kwetsbare personen in het hoofdstuk over de opsluiting opgenomen zijn met de loutere vermelding dat zij bijzondere aandacht verdienen.

De kwetsbare personen zoals hier gedefinieerd mogen nooit vastgehouden worden in een gesloten centrum. Het is ten zeerste te betreuren dat de richtlijn de praktijk van de lidstaten om families met minderjarige kinderen en niet-begeleide minderjarigen op te sluiten, bekrachtigt.

De psychologische gevolgen van de opsluiting van kinderen zijn rampzalig. Kinderpsychiaters attesteren de nefaste effecten van de opsluiting op kinderen. De richtlijn zou er rekening mee moeten houden en verbieden aan de lidstaten om families met minderjarige kinderen op te sluiten.

Selma Benkhelifa

...

Dus... dan was ie misschien op de hoogte geweest van wat z'n collega's zowat een week ervoor in het Europees Parlement hebben beslist, of beter : daar hebben bekokstooft...

...& dan doet ie misschien in de toekomst geen domme uitspraken meer, als zou ie als ″klein Vlaams Ministerke″ nog ietske kunnen doen... Mijn vrees bestaat er immers in dat de knikkers in dàt grote knikkerspel reeds lang zijn verdeeld... Meer nog vrees ik dat onze illegalen donkere & duistere zwarte tijden tegemoet gaan als ik deze richtlijnen zo eens overlees.

...& wat me nog meer verontrust... Dit alles doet me wat te veel denken aan de interneringskampen uit de laatste Wereldoorlog... remember 40-45 ?!... Ook dan legde men de schuld van de toen heersende crisis bij een bevolkingsgroep, ook dan dacht men dat de crisis wel zou opgelost geraken mocht men een ″oplossing″ voor dit probleem vinden & die oplossing is er gekomen met de Jodenvervolging... & de Holocaust...

Intussen gaat Europa zo stilaan een gelijkaardige weg op met z'n ″gesloten Centra voor Asielzoekers″... een geciviliseerde naam voor ″gevangenissen voor asielzoekers″, een beschaafde naam voor ″kampfen″, ″Lagers″... En direct kunnen we ons afvragen of mensen die géén enkele misdaad begaan hebben überhaupt moeten opgesloten & behandeld dienen te worden, als waren zij misdadigers ?!... Er zijn al bij al ook te weinig geruststellende berichten over hoe het er daar aan de binnenkant aan toe gaat... uit wat er zo af & toe naar buiten komt gesijpeld blijken de levensomstandigheden daar nu ook precies niet van die aard om er vrolijke kaartjes over naar huis te schrijven...

Een voorbeeld...

De originele link :
http://www.socialisme.be/lsp/archief/2008/05/28/asiel1.html

Asielbeleid. Het leven zoals het is… gesloten centra

woensdag 28 mei 2008

De asieldiscussie woedt momenteel in de regering en de media. Aanleiding is een voorstel van minister Turtelboom om een puntensysteem door te voeren bij de regularisatieprocedure. Daarbij zou het vooral belangrijk zijn om werk te hebben, liefst nog in een knelpuntenberoep. Eens te meer wordt de discussie over het asielbeleid gevoerd vanuit het perspectief van de bedrijven. Een stem die zelden aan bod komt, is deze van de asielzoekers zelf. We publiceren een verslag van het leven in een gesloten asielcentrum geschreven door een ooggetuige.

Het Centrum voor Illegalen in Brugge (CIB) is één van de gesloten centra, naast deze van Vottem, Merksplas, Melsbroek en Steenokkerzeel. Het centrum bevindt zich in de vroegere vrouwengevangenis, aangrenzend aan het politiekantoor en dichtbij de huidige gevangenis. Het gebouw is oud en werd destijds als ontoereikend beschouwd voor de vrouwengevangenis. Als het daarvoor niet meer goed genoeg was, kan het blijkbaar wel nog dienst doen om zo’n 120 mensen van allerhande origine op te sluiten omdat ze niet over een wettelijke verblijfsvergunning beschikken.

Deze mensen worden vastgehouden tot hun identiteit achterhaald of erkend wordt, waarna ze vrijgelaten of gedeporteerd worden naar het land van herkomst. Het overgrote deel zijn mensen van Noord Afrikaanse origine, daarnaast twee middelgrote groepen Zwart Afrikanen en mensen van Indisch/Pakistaanse herkomst. Een minderheid zijn Oost Europeanen en Aziaten. Kinderen worden hier niet opgesloten.De intake

Wanneer je met een politiecombi de ijzeren hekken van het gesloten centrum binnenrijdt, overkomt je dit doorgaans onverwacht. Je was op doorreis en kon bij een politiecontrole op de trein geen geldige identiteitspapieren of verblijfsvergunning voorleggen. Je stapte van het vliegtuig in Zaventem en plots werd je tegengehouden terwijl alle anderen met rust gelaten worden. Je was de zoveelste dag aan het werk op een bouwwerf toen politie daar een identiteitscontrole hield en je meegenomen wordt. Of je liep gewoon op straat, op weg naar enkele vrienden, wanneer je op enkele meters van hun huis aangehouden wordt door twee agenten die je papieren vragen. Je hebt niets bij, dus nemen ze je mee.

Het volgende moment loop je aan beide handen geboeid een kale gang door, met twee agenten aan je zij. Elke deur waar je door moet, wordt met een digitale sleutel geopend en achter je weer gesloten. Ze leiden je een kamertje binnen. Daar staat een bureautje en een stoel tegen de muur, waar je moet gaan zitten. Naast je in de hoek hangt een gordijn, met daarachter opnieuw een klein stoeltje. Het is er warm, want de ruimte huisvest ook een grote machine, waarvan later zal blijken dat ze dient om digitaal je vingerafdrukken te nemen. Je krijgt een bedrukt A4tje van een vriendelijke dame, die je aanspreekt in Frans of Duits. Dit is wel de eerste persoon die je ietwat op je gemak probeert te stellen. Ze geeft je een bekertje water en herhaalt wat er op het blad staat. “Dit is geen gevangenis, dit is een gesloten centrum. Je blijft hier tot we je identiteit kennen en weten of je hier mag blijven. Je hebt straks het recht om te telefoneren. Eerst maken we een inventaris op van je persoonlijke spullen. Daarna ga je douchen en word je medisch onderzocht.” Wanneer je enkel Hindi, Chinees, Russisch of Marokkaans spreekt, heb je er het raden naar wat gezegd wordt.

Vervolgens gaat de dame weg. Je blijft alleen in het kamertje met de veiligheidsbeambte. Die ziet er net hetzelfde uit als de agenten die je arresteerden, enkel draagt hij geen wapens. Hij gebiedt je achter het gordijn te gaan staan. Je moet je volledig uitkleden en je kleding wordt doorzocht. Wanneer dit voorbij is, komt de dame terug. Jij zit op de stoel, terwijl zij en de veiligheidsbeambte je tassen openen en er alle spullen uithalen. Alles krijgt een naam en wordt genoteerd. Medicatie, verzorgingsproducten, GSM, sierraden & metalen voorwerpen worden in een afgesloten zak bewaard. “Die mag je niet meenemen”. Als je vraagt waarom, zegt men onomwonden: “omdat je jezelf of anderen niet zou verwonden.” Je geeft al je geld af, 5 € wordt ingetrokken als waarborg voor de sleutel van je kast. Je ondertekent de inventaris van je spullen en een document waarin staat dat je ze tot aan je vertrek toevertrouwt aan het centrum evenals het feit dat je een waarborg hebt betaald. Ook als je niet begrijpt wat er staat, word je verondersteld te tekenen. Vervolgens vraagt men om mooi te lachen, er wordt een foto gemaakt. Die wordt op een kaart gedrukt, ernaast komt een nummer. Dat nummer wordt voor de rest van je verblijf je aanspreeknaam. De vriendelijke dame neemt je vingerafdrukken op de grote machine. Zij draagt latex handschoenen omdat je misschien Hepatitis B hebt. Je bent zenuwachtig, je handen beven en zijn zweterig. Ze zegt dat het nemen van de vingerafdrukken niet betekent dat je crimineel bent. Het is in je eigen voordeel. Je krijgt en grote plastic zak, met daarin dekens en pantoffels, vervolgens wordt je meegenomen naar de medische vleugel.

De veiligheidsbeambte of 'cipier' is degene waar je tijdens je gehele verblijf het meest mee in contact komt. Dit zijn mensen zonder specifieke opleiding. Veiligheidsbeambten worden verondersteld sporadisch een cursus agressiebeheer te volgen, maar moeten voorts spontaan met mensen in deze ongewone situatie kunnen omgaan. Het hangt dan ook van zeer persoonlijke elementen af of dit al dan niet lukt. Taal is vaak reeds een grote hindernis. Er zijn geen permanente tolken aanwezig op het centrum, daar wordt enkel voor gezorgd tijdens je gesprek met je advocaat.

Mensen die voor het eerst in een centrum toekomen, zijn vaak in paniek. Ze zien een gevangenis, ook al zegt men dat het niet zo is. Prikkeldraad, hoge hekken, gesloten deuren, een schraal binnenplein, handboeien,... Als niemand je kan geruststellen in je eigen taal en je begrijpt niet waarom je deze 'gevangenis' in moet, dan is angst normaal. Je huilt of verzet je. In beide gevallen wordt hier niet passend op gereageerd. Jouw veiligheidbeambte weet vaak niet hoe dat het beste moet. Hij/zij roept enkel harder in een taal die je niet verstaat, wild gesticulerend, of negeert je en gaat gewoon door met het fouilleren.Repressie

Op de medische vleugel zijn er ziekenkamers. Deze kamertjes hebben stevig vergrendelde deuren, met een raam van gewapend glas. In de kamer staan enkel een bed, een aluminium wasbak en een WC-pot. Het enige raam is beschermd met een laag plexiglas aan de binnenkant en traliewerk aan de buitenkant. Deze kamers doen dienst als onderdak voor zieken of drugsverslaafden, die hier de 'cold turkey' methode ondergaan. Soms worden deze kamers ook gebruikt voor de isolatie van 'opstandigen'. Dit enkel wanneer de isoleercellen, een gang verderop, volzet zijn.

Het gaat daarbij om isoleercellen in de klassieke zin van het woord. Een kamertje van 3 m² volledig uit koud beton, er is geen raam. De zware deur heeft een kijkgat waar enkel door naar binnen gekeken kan worden en een doorgeefluik. Daar krijg je 3 keer per dag 4 sneden brood en een glas water doorgeschoven. Douchen mag niet, naar buiten gaan evenmin. Afhankelijk van je 'opstandigheid' word je er 12 uur tot 3 dagen opgesloten. Door het tekort aan deze cellen beland je er soms met twee of drie. Er is maar één bed. Je wordt geïsoleerd als je weigert een medisch onderzoek te ondergaan, als je in een gevecht betrokken was of als er verzet was bij je intake. Volgens de sociaal assistenten en de psychologen wordt slechts zelden gebruik gemaakt van isolatie (het woord isoleercel is overigens onbestaand; er wordt gesproken over 'veiligheidskamers' ). In de periode dat ik getuige kon zijn van het leven binnenin, heb ik nooit een dag gekend waarop niet minstens één isoleercel bezet was.Het leven achter tralies

Het dagelijks leven in het centrum is afstompend. Mannen en vrouwen leven strikt gescheiden in 4 (2 mannelijke en 2 vrouwelijke ) 'leefgroepen' van om en bij de 30 mensen. Alle nationaliteiten leven naast elkaar. Alles gebeurt dag in dag uit in groep. De slaapzaal bestaat uit rijen stapelbedden, iedereen heeft naast het bed een eigen kast. In een open bijgebouwtje aan de slaapzaal staan 4 toiletten en een wasbak.

Elke ochtend word je op een vast uur gewekt. Om de groepen gescheiden te houden, heeft elke leefgroep een ander tijdschema. Na het opstaan, volgt een verplichte douche. Zeep, handdoek en scheergerief worden uitgedeeld voor het douchen en dienen nadien weer ingeleverd te worden (om de veiligheid te garanderen). De douchecel is de enige plaats waar er iets van privacy is. Dit zijn de enige 15 minuten op een dag dat je 'alleen' bent. Hierdoor is dit ook het grootste “risicomoment” voor zelfverwondingen of pogingen tot zelfmoord. Meestal gaat het niet om echte pogingen tot zelfmoord, maar om pogingen om toegang te krijgen tot een verzorging in een ziekenhuis buiten het centrum.

Na het douchen moet iedereen naar de eetzaal waar je nummer wordt gecontroleerd en genoteerd. Enkel de sociaal assistenten eten samen met de mensen-zonder-papieren. Het overige personeel (veiligheidsbeambten, psychologen, administratief personeel,… eet aan een aparte tafel). Na het eten volgt een half uur “luchten” op een stevig omheinde binnenkoer. Daarna gaat elke leefgroep naar de eigen leefzaal.

De leefzalen zijn kale ruimtes van zo'n 30m² met hoge ramen met traliewerk. Er staat een pooltafel en een TV. Daar zijn enkel (bollywood) films op te zien, geen actuele uitzendingen of nieuws. Deze zalen zijn smerig en aftands. Aangrenzend bevindt zich het sanitair, zonder afgesloten deur, oud en vuil, met 4 toiletten. De uren gaan hier onmetelijk traag. De meeste mensen hangen er wat rond of slapen de hele dag. Velen staren gewoon apathisch voor zich uit. Op een bepaald uur van de dag is er een 'creamoment' voorzien. Dan kan wie wil, begeleid door sociaal assistenten, 2 uur tekenen, schilderen of boetseren. Dit vergelijk je best met creativiteitsuurtjes in het lager onderwijs: kinderlijk, nutteloos en zonder degelijk materiaal in vuile kleine kamertjes. Deze creamomenten brengen vaak ontroerende schilderwerkjes waar doorgaans de wens en het vooruitzicht van vrijheid, boodschappen van verdraagzaamheid en vrede naar voor komen. De muren in de slaapzalen daarentegen dragen gekraste en geschreven slogans als 'Belgique pays de merde' of 'gouvernement fasciste'.

Om de sleur te breken, kan er gewerkt worden. Voor een uur huishoudelijk werk, zoals het vegen van de trappen of helpen met de was ontvang je bons, waarmee je 'luxeproducten' kan kopen zoals chocolade of zeep. De mannen krijgen 4 keer per week toegang tot een fitnessruimte, de vrouwen 3 keer per week.

Het totale gebrek aan privacy, dag en nacht, in dergelijke zenuwtergende omstandigheden zorgt voor raciale, religieuze en seksuele spanningen. Dat leidt meermaals tot gevechten op basis van afkomst of geloofsovertuiging. Er zijn soms verkrachtingen in de slaapzalen. Het gebouw is ongeschikt en het gevangenisregime leiden onvermijdelijk tot dergelijke excessen.Deportatie

“Of er nooit fouten gemaakt worden? Dat weten we niet. We horen zelden wat er gebeurt met een bewoner die gerepatrieerd wordt. Eén keer wel. Dat was een Congolees. Hij zei dat hij journalist was en tegen de regering had geschreven. Hij mocht niet blijven en is teruggestuurd. Een week later hoorden we dat hij bij aankomst gefusilleerd is.”

Meestal verblijven mensen maximum drie maand in het centrum, waarna ze gedeporteerd worden. De meesten doen dit “vrijwillig”. Deze vrijwilligheid is zeer relatief zoals ook geïllustreerd wordt in een informatievideo die elke gevangene te zien krijgt op de eerste dag van zijn verblijf.

Er zijn drie gradaties van deportatie: ten eerste een “vrijwillige” repatriëring, daarna een repatriëring met “licht verzet” (als de gedeporteerde roept en schreeuwt) waarop er boeien worden omgedaan en twee agenten de gedeporteerde begeleid. De informatievideo meldt: “Vanaf hier is elk verzet zinloos”. Als de gedeporteerde kalmeert, mogen de boeien los. De derde gradatie van deportatie is deze met “hevig verzet”, als de gedeporteerde zich fysiek verzet. Hij wordt door 4 agenten in een gepantserde wagen gesleurd. Zijn armen in een dwangbuis, de voeten geboeid. Om zijn hoofd krijgt hij een soort rubberen helm. Onder luid geschreeuw dragen de vier agenten hem in een speciaal gecharterd vliegtuig. Een psycholoog praat op de man of vrouw in om deze te kalmeren. De 4 agenten houden de gedeporteerde stevig vast. Het vliegtuig stijgt op. Dit fragment van de informatievideo is zwaar intimiderend en moet elke hoop op ontsnapping de kop indrukken.

Wat niet wordt gezegd, is dat mensen-zonder-papieren drie keer kunnen weigeren om vrijwillig te vertrekken, vooraleer er een gedwongen deportatie komt. Bij elke weigering, wordt de hele procedure opnieuw opgestart en wordt het vertrek met drie maanden uitgesteld. Dat leidt ertoe dat sommigen een klein jaar in de gesloten instelling blijven. Vaak is deze mensonwaardige opsluiting een beter alternatief dan teruggestuurd worden naar land van herkomst.

Ze vinden altijd nieuwe manieren om te ontsnappen. We hebben er hier eentje die al drie keer ontsnapt is en telkens weer gevat wordt. Soms slagen ze er wel in. Onlangs zijn ze met 8 tegelijk buitengeraakt. Ze hadden een gat gemaakt in het dak van de slaapzaal met god weet wat. Via de dakgoot naar de rechtervleugel en zo naar beneden gesprongen. Eentje brak een been en die hebben we daar gewoon weer opgeraapt. De rest is verdwenen. Ze zijn tot alles in staat om weg te raken. Een jaar geleden was plots een Rwandees verdwenen. Nergens te bespeuren en nergens een spoor van ontsnapping, niemand was een sleutel kwijt. Tot plots twee dagen later een van ons opmerkte dat het mos rond het riooldeksel op de binnenkoer loszat. En ja hoor. Hij was 20 meter vergeraakt, tot de doorgang te smal werd en is daar blijven zitten. 2 dagen lang in de stront...''

...

We mogen ons dus zo stilaan dringend de vraag stellen : In welk ″VRIJ″ (?) Europa leven wij... & vooral : ″hoe 'beschaafd' zijn wij ?!″ ...zeker als we godverdomme mensen & kinderen in het bijzonder in ″Gesloten Centra″ ~lees : ″gevangenissen″~ gaan steken omdat ze g*dverd*mme f*cking politieke vluchtelingen zijn die een betere toekomst zoeken ?!...

Kinderen horen echter NIET in gesloten Asielcentra te zitten !! Me dunkt dat we ook wel inventief genoeg kunnen zijn om daar andere & vooral méér menselijkere oplossingen voor te bedenken...

Duidelijk ?!... Of nog niet ?!...

...Misschien een paar sfeerbeelden uit een niet zo ver verleden... ″Want wie vergeet is gedoemd om te herhalen !!″

...

GEEN KINDEREN
IN GESLOTEN ASIELCENTRA !!
GODVERDOMME !!

We durven te eindigen met een cynical Post Scriptum ter afsluiting : Misschien kan ″onzen″ Bert, of een andere ″eerbiedwaardig″ Politicus zoals bijvoorbeeld onze Federale Minister van Binnenlandse Zaken en Vice-Eerste Minister Patrick Dewael eens voor een informatief programma als VOLT met z'n ganse gezinnetje, eens een weekje in een een Gesloten Asielcentrum gaan logeren, om vervolgens van binnenuit de zaken eens zelf persoonlijk aan den lijve te ondervinden...

...Of misschien moest er maar eens een undercover-journalist hiervan werk maken... benieuwd hoe onze Belgische Bevolking hier zou op reageren als dan blijkt, dat we als Belgen & zogezegde Democratische Rechtstaat beschamend goed op weg zijn om bij de top der Europese Schenders van de ″UNIVERSELE RECHTEN VAN DE MENS″ te gaan horen...

...

29-06-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
27-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het opiniemisdrijf
...ofte...
Het fnuiken van ″Het Recht van Vrije Meningsuiting !!

Bij ons weten bestaat er zoiets als de ″UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS″ waarin Artikel 19 stipuleert : ″Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.″ ...In menselijke taal betekent dit dat éénieder het recht heeft om Zijn of Haar Mening te ventileren op vreedzame wijze. ...& Taal is bij ons weten toch vrij vreedzaam ?!... Ok, toegegeven... je kunt met pamflettaire geschriften mensen aanzetten tot minder vreedzame zaken, zelfs tot geweld... &/of tot ~rassen~haat & ~menselijke onverdraagzaamheid, maar er is nog altijd zoiets als het verschil tussen het woord & de daad ! Al bij al zijn & blijven het woorden... niks méér, niks minder... Als we mensen voor woordelijk geweld gaan vervolgen, veroordelen & opsluiten, dan kan men zowat onmiddellijk de halve wereldliteratuur op de brandstapel gooien & driekwart van de schrijvers ervan direct opsluiten, want wat daarin geschreven & beschreven wordt, is ook niet altijd fraai, noch zonder enig bloedvergieten. Volgens onze ~overigens zeer bescheiden~ mening & die van onze advocaat hebben wij dus het recht om onze ergernis, onze wrevels, onze boosheid, zelfs om onze woede te uiten... zij het op een vreedzame & beschaafde wijze, waarbij de regels van de welvoegelijkheid & de wellevendheid in acht dienen genomen te worden wat we voor alle duidelijkheid & om elk misverstand te voorkomen, ook betrachten !!

Maar wat blijkt... 2008 zijn we, het begin van de 21ste eeuw... & als we er de kranten op naslaan, de actualiteit wat volgen, blijken we qua ″Recht van Vrije Meningsuiting″ zowat terug in de Duistere Donkere Middeleeuwen te zitten... Het is al niet veel beter dan ten tijde van de Spaanse Inquisitie ! Men zou zelfs zo stilaan kunnen stellen dat men in die tijden zelfs nog beter af was dan nu ! Wie onze bijdrage ″Tegen de socialistische visie op justitie !″ gelezen heeft & iet of wat de actualiteiten heeft gevolgd, die heeft reeds een vermoeden &/of die weet zo intussen hoe het er hier in Europa, lees Nederland, België & andere omliggende landen zoals Groot Brittannië er aan toe gaat...

Je bent on-conformistisch, tè kritisch voor het systeem & je hebt een ~uitgesproken~ mening die niet strookt met de gevestigde waarden... &/of er is eveneens een zweem van ″terroristische activiteit″ ~whatever dàt màg & kan zijn~ te bespeuren in je geschriften &/of je handelingen ...& ... ″BAM – PATS″ ...voor je het weet wordt je bij 't krieken van de dag door een compleet gemaskerd & in battledress uitgedost SWAT-team van je bed gelicht, een zwarte zak over het hoofd getrokken & de cel ingeduwd...

Wij noemen dit onomwonden zorgwekkende toestanden... Kunnen & mogen we intussen al niet spreken van ″uitzonderingsrechtbanken″, evenals van het fnuiken van ″Het Recht van Vrije Meningsuiting″ ?!... Ik stel me zo stilaan de vraag waar dit eindigt ?!...

Een kleine greep uit de actualiteit...Zo'n dik half jaar geleden in Groot Brittannië...

De originele link :
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=ggj1juau6_2


Britse (23) veroordeeld voor 'terroristische' poëzie.

Samina Malik, een 23-jarige medewerkster op de Londense luchthaven Heathrow, werd veroordeeld voor het schrijven van 'terroristische' poëzie. Samina noemt zichzelf een 'dichterlijke terroriste' omdat ze die term 'cool' vindt, maar niet omdat ze zichzelf als terrorist wil profileren. De politie vond in haar huis gedichten met titels als ″How to behead″ en ″The Living Martyrs″. Vrij vertaald is dat : ″Hoe iemand te onthoofden″ en ″De levende martelaars″. Hoewel de inhoud van de gedichten weinig aan de verbeelding overlaat, barstte Malik donderdag in tranen uit toen ze door de rechter veroordeeld werd tot huisarrest, in afwachting van het definitieve vonnis. De openbare aanklager liet alvast noteren dat Malik 'een islamitische extremist' is die een 'bibliotheek aan materiaal' verzameld had voor terroristische doeleinden. Een definitief vonnis volgt op 6 december. (kbz)

Het Nieuwsblad – 10/11/2007

...

Lees in dit verband, zo ook : http://www.guardian.co.uk/uk/2007/dec/06/terrorism.books = 'Lyrical terrorist' sentenced over extremist poetry.

...Enkele maanden geleden in het anders zo keurige & vrije Nederland...

...werd ene Gregorius Nekschot aangepakt &... opgepakt !! Laatstgenoemde is... géén bommenmaker, géén wapenhandelaar, géén smeder van grote plannen voor een bloederige revolutie &/of afslachting van bijvoorbeeld het Nederlandse Koningshuis, nope... Gregorius Nekschot is een cartoonist ! Niks minder & niks méér ! Weliswaar een politieke cartoonist die het niet schuwt om politici & godsdienst- & andere maatschappelijke symbolen letterlijk & figuurlijk in hun blootje ~lees : in de zeik~ te zetten & hen nogal ~uitgesproken~ groffe uitspraken in de mond te leggen, zelfs groffe handelingen te laten doen, maar het is & blijft een cartoon, een spotprent... maar dàt is het dan ook, maar ook niet meer dan dat ! ...& eerlijk gezegd, dit moet ook kunnen, moet zelfs blijven kunnen !!

Gisteren bleek dat ″Het Geval Gregorius Nekschot″ géén geïsoleerd geval meer is op zichzelf, gisteren was het de beurt aan GeenStijl, een tegendraads Nederlandstalig weblog dat zich omschrijft als : ″Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend. Nieuwsfeiten, schandelijke onthullingen en journalistiek onderzoek wisselen elkaar af met luchtige onderwerpen en prettig gestoorde onzin.″ Zij mochten het ook eens komen uitleggen op het plaatselijke ″pliessiebureau″... weliswaar gebeurde ″de uitnodiging tot uitleg geven″ op een iets beschaafdere manier dan bij Nekschot, want ze mochten nog zelf naar het bewuste bureau komen zonder als een crimineel te zijn opgepakt...

...& wie is er ginder of hier de volgende aan de beurt ? Het satirisch project Hanenwürger misschien ? ...met een Belgisch-Nederlandse redactie die ijvert voor de correcte herstructurering van het menselijk brein, dit ter bevordering van het algemeen welvaren van de maatschappij in zijn totaliteit ? Want ook zij zijn ″stout & contreir″ te noemen, alleen al omdat ze uitgesproken sympathiseren met ″Het Geval Gregorius Nekschot″ ... &/of omdat ze het woord kankermarokkaan durven te gebruiken in een tekst... & zonder te grappen, waar eindigt de lijst van ″gezochten″ ? ...gaan we terug ″Kampfen & Lagers″ herinvoeren voor de andersdenkenden & de vrijdenkers ?!...

Waar gaan we naartoe & in welk soort maatschappij komen we te leven als kritiek geven & ironie bedrijven niet meer kan ?!... Als een ongezouten mening geven bijna gelijk gesteld wordt mèt & als ″Staatsgevaarlijk″ wordt gezien... Terug naar het McCarthy-tijdperk met een onverdroten jacht op communisten, andersdenkenden in dit geval ? ...Terug naar de censuur die heerste ten tijde van het Nazi-Regime ? ...of de Stasi-praktijken van Oost-Duitsland van voor de val van de Berlijnse Muur ? ...of KGB-toestanden met hun Goelag-Archipels ? ...Of de hedendaagse ″Heropvoedingskampen″ in het Nieuwe ″Vrije″ China, waar iedereen z'n bek maar over houdt omdat er teveel economische ~lees financiële~ & andere belangen mee gemoeid zijn ? We zouden immers bij die laatste eens wat miljarden €uri door onze neus geboord kunnen zien worden als we nog maar iets of wat kritiek zouden durven te geven op het aldaar heersende regime nietwaar !!

...Het begint er anders zo stilaan op te lijken naar welke levenssfeer we aan 't afglijden zijn, een gelijkaardige... Zoals reeds gezegd, àlles wat een zweem van andersdenkend-zijn bevat dat nog maar ruikt naar ″Terrorisme″ & ″Staatsgevaarlijk″ ~daar is trouwens heden ten dage niet veel voor nodig blijkbaar...~ die loopt of, dus de kans op een zwarte zak over het hoofd te krijgen & te eindigen in de cel... of het eens te mogen komen uitleggen bij de één of andere ″censuur-politie″...

Vandaag 27 juni melden de kranten Het laatste Nieuws & De Morgen...

Federale politie wil computers van terroristen kraken

De directeur van de federale gerechtelijke politie, Glenn Audenaert, vraagt een wijziging van de wet op de bijzondere politietechnieken. Dat moet het mogelijk maken om in te kunnen breken in computers om zo terroristen en andere criminelen op te sporen, schrijft Het Laatste Nieuws.

Criminelen en terroristen communiceren steeds vaker via internet en skype, waardoor ze niet afgeluisterd kunnen worden, zoals bij gsm-verkeer. "Dit vormt een bedreiging voor de bevolking en we hebben niet de wettelijke middelen om hierop te reageren", aldus Audenaert. (belga/gb)

De Morgen - 27/06/08 10u07

...

Who The Fuck zijn die Belgische Terroristen ?!... Wat & wie valt er allemaal onder die noemer ? Kan dat zo eens klaar & duidelijk omschreven worden aub ?! Zo'n 30j geleden was extreem links zoals PVDA zelfs staatsgevaarlijk... & zijn ze dat in werkelijkheid ooit geweest dacht u ? Gaat Big Brother nu meekijken naar waar we surfen & welke mails we versturen & toekrijgen ?!...welke bestanden er op onze eigenste privé-pc staan ?! ...Al maak ik me daarin geen illusie dat dit nog niet reeds zou gebeuren... Of hebben ze die nieuwe nog te stemmen ″Hack-wet″ soms nodig om het "Journalistieke Bronnengeheim″ te doorbreken ? Zodat onze Belgische Justitie niet meer in een kwalijk daglicht komt te staan zoals enkele jaren geleden toen de onderzoeksjournaliste Anne De Graaf haar gsm werd afgetapt & dat er huiszoekingen waren op de redactie van de Morgen... Met het goedkeuren van die ″Hack-wet″ moeten ze dan bijvoorbeeld bij de volgende rellen in Anderlecht geen beelden meer opeisen... ze hoeven ze dan maar gewoon van de PC's van journalisten te plukken...Gaan we naar dit soort toestanden ??

Hoe je dat draait of keert, als schrijver dezes loopt de huiver me nu reeds over de rug als ik er nog maar aan denk dat onze geschriften ook wel eens in die categorie zouden geduwd kunnen worden... alleen al omdat er bijvoorbeeld iemand met wat ″macht″ zich bijvoorbeeld ″bedreigt voelt″ door wat we schrijven & ze alzo onze berichten ~nog maar verkeerdelijk~ zouden catalogeren als ″gevaarlijk″... je zult het maar voorhebben zeg maar... Je zult zo maar eens met alle beste & goede bedoelingen van de wereld sociale mis- & wantoestanden in eigen land aankaarten, er verslag over doen & bezoek krijgen bij het krieken van de dag door een legertje anti-terreurpolitie die je uit je bed rammelt & je huis onderste boven zet... Maar of we daardoor onze mond zullen houden ? ...ik vrees ervoor, integendeel !

Als ik dus lees wat Rechter De Smedt stelt in onze bijdrage ″Tegen de socialistische visie op justitie !″, is dit niet veraf, maar is het dus wel degelijk intussen zover... de ~ongecontroleerde~ willekeur is intussen nù reeds aan de gang... Het opiniemisdrijf heeft intussen reeds z'n intrede gedaan & het meest beangstigende is, het wordt intussen precies ook als de volkomen normaalste zaak van de wereld beschouwd... het wordt gedoogd, want er wordt immers nogal luchtig overheen gewalst , zowel door onze ″vrije″ pers als onze politici die de zogenaamde ″Vrije Democratische Gedachte″ uitdragen. Het bovenal meest verontrustende is... men ligt er precies ook niet echt van wakker dat er in een toch wel Democratische Rechtstaat als België gebruik wordt gemaakt van censuur & dat het grondbeginsel van ″Het Recht van Vrije Meningsuiting″ niet alleen met de voeten wordt getreden, maar vooral grondig wordt geschonden... En voor zover ik begrijp & tussen de regels kan lezen & gelezen heb, is er ook géén enkele èchte noemenswaardige justitiële controle op het fenomeen van die censuur-procedure... Of die nu wel of niet verloopt zoals het hoort... Voor zover wij kunnen concluderen, er is géén ècht onafhankelijk onderzoek, eerder een vooringenomen onderzoek, als er al enig onderzoek zal worden gedaan tenminste... wat wil zeggen : het vermoeden van onschuld tot de schuld bewezen is, bestaat niet... Indachtig het gegeven dat België nogal vrij lichtzinnig & losjes omspringt met het voorarrest... ~In 2006 bedroeg dat percentage volgens het International Centre for Prison Studies... 38% van de Belgische Gevangenisbevolking zit in voorarrest !!~ lijkt het dus zeer waarschijnlijk dat men éérst daadwerkelijk de cel invliegt & dat dit dan wel als ″bewijs″ geldt dat men schuldig is... Althans toch al voor het gros van de bevolking... want daar waar rook is, is vuur & men zal je toch niet voor niks in ″Den Bak″ steken zeker... Ik wil er in elk geval mijn hoofd niet op verwedden dat men onschuldig is tot het tegendeel bewezen is... integendeel !!

Zoals dus reeds gezegd & bij deze nog maar eens herhaald voor diegene die er geen oren naar hebben, noch het voor waar aannemen dat deze malaise, lees : dit misbruik ook in België bestaat... getuige hiervan volgende bijdrage van PROGRESS Lawyers Network, welke maatschappelijk actief is in de verdediging van de sociale rechten, van de gelijkberechtiging tegen racisme en discriminatie en van de democratische rechten ondermeer van de actievoerders die zich inzetten voor maatschappelijke verandering.

De rechtstreekse link van onderstaand artikel :
http://www.progresslaw.net/index.php?pg=536&id=463

...

Wahoub Fayoumi, de strijd tegen terrorisme ontspoort nogmaals !

Axel BERNARD - Le Soir - 19/06/2008

Na de recente aanhoudingen die de afgelopen dagen werden verricht in het kader van de strijd tegen terrorisme maken wij ons zorgen over de manier waarop bepaalde krachten binnen de politiediensten en binnen het Federaal Parket die strijd willen aanpakken.

We stellen inderdaad vast dat bepaalde acties ondernomen door die diensten er niet meer op gericht zijn om de bevolking te beschermen tegen individuen of organisaties die plannen maken om blind geweld tegen onschuldigen te gebruiken maar zich meer en meer richten tegen personen die hun fundamentele rechten uitoefenen en die ideeën uitdrukken die door sommigen als hinderlijk worden ervaren.

Voor zoverre dat nodig zou zijn, herhalen wij dat we de acties die indertijd gevoerd werden door de CCC veroordelen. Wij hebben evenmin sympathie voor de politieke ideeën die uitgedragen worden door de ex-CCC’ers. Die ideeën staan heel ver van progressieve sociale en politieke strijdbewegingen.

Dat gezegd beschouwen wij de gebeurtenissen van vorige week als zeer verontrustend. Het dossier van de journaliste Wahoub Fayoumi lijkt ons tekenend voor de ontsporing.

Het Federaal Parket beschuldigd Wahoub Fayoumi deel genomen te hebben aan de activiteiten van een Italiaanse groep die behoort tot de radicale extreme linkerzijde, de Communistische Partij Politico-militair (PCPM) waarvan leden op dit moment in Italië vervolgd worden voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. De concrete elementen die weerhouden worden tegen Wahoub Fayoumi bestaan slechts, voor zover onze kennis van het dossier op dit moment kan gaan, uit het terugvinden bij één van de personen aangehouden in Italië van identiteitsfoto’s vergezeld van een paar antropometrische gegevens en uit het resulaat van telefoontaps die melding maken van een mogelijke Belgische steun (zonder verdere precisering) aan de activiteiten van de PCPM.

Wahoub Fayoumi schijnt inderdaad dicht bij de organisatie Secours Rouge gestaan te hebben in het kader van de steunactiviteiten aan gevangenen die behoren tot diverse radicale extreem linkse groepen in Europa. Wij steunen de ideeën en de acties van die gevangenen niet en evenmin die van de Secours Rouge. Maar we zijn van oordeel dat het daar om een politiek meningsverschil gaat dat niet door de strafgerechten op grond van anti-terrorismewetten moet geregeld worden.

Ondanks de zeer magere elementen heeft het Federaal Parket het zwaar geschut bovengehaald: afluisteren van telefoons, onderscheppen van mails en uiteindelijk aanhoudingen gebaseerd op de anti-terrorismewet.

Het Federaal Parket maakt op die manier misbruik van zijn bevoegdheden en tast grondrechten aan, ondermeer het recht op vrijheid en de reputatie van een persoon waarvan de activiteiten en het engagement misschien storend zijn maar die in geen geval, alleszins niet op de elementen die ons op dit moment bekend zijn, als “terroriste” kan bestempeld worden. Wij denken daarbij onvermijdelijk ook aan de zaak van Bahar Kimyongur die ook als “terrorist” vervolgd werd door het Federaal Parket en uiteindelijk vrijgesproken werd.

De Raadkamer te Brussel heeft op 10 juni, bij haar allereerste verschijning, de vrijlating bevolen van Wahoub Fayoumi. Wie de rechtspraak van de Raadkamers kent weet hoe voorzichtig magistraten zijn om een verdachte in een zo vroeg stadium vrij te laten tenminste als er ernstige aanwijzingen zijn en de verdachte mogelijk een gevaar voor de maatschappij zou opleveren. Zoals in de zaak van Bahar Kimyongur bijt het Federaal Parket zich vast door beroep in te stellen en doet het op die manier een onterechte beslissing verder duren.

Dit dossier toont eens te meer dat de vage definitie van terrorisme zoals die in onze wetgeving opgenomen is een gevaar oplevert. Als activiteiten die duidelijk deel uitmaken van de vrijheid van meningsuiting of van vereniging aanleiding kunnen geven tot vervolging op grond van de anti-terrorismewet dan is het toepassingsgebied van de wet slecht afgebakend.

Dergelijk misbruik, van de anti-terrorismewet levert trouwens niet alleen een bedreiging op voor de democratische grondrechten. Door het gerechtelijk apparaat te mobiliseren om zich bezig te houden met mensen die geen uitstaans hebben met het terrorisme gaan belangrijke middelen –menselijke en financiële- verloren. Een klimaat van irrationele angst wordt onderhouden en het Federaal Parket oefent een arbitraire en ongecontroleerde bevoegdheid uit.

Heeft het Federaal parket bijvoorbeeld in deze zaak niet willen laten geloven dat materiaal om bommen te vervaardigen bij één van de verdachten was teruggevonden… In werkelijkheid ging het om enkele vuurwerkpijlen die overgebleven waren van een trouwfeest. Het is onverantwoord om op die manier met de angstgevoelens van het publiek te spelen.

Het geval van Wahoub Fayoumi is tekenend voor de ontsporing van de strijd tegen het terrorisme. Vrijheid moet de regel blijven. Bij afwezigheid van ernstige aanwijzingen van schuld moet een aangehouden persoon vrijgelaten worden.

Meer in het algemeen moet de wetgever zich snel over die ontsporingen buigen. Op dit moment vormen sommige rechters nog een dam tegen de misbruiken van de wet door te weigeren om het Federaal parket blind te volgen. Maar dat is niet voldoende. De overbodige en gevaarlijke uitzonderingswetgeving die de anti-terrorismewet is moet in vraag gesteld worden. En men moet zich de vraag stellen: wie controleert de Federale Procureur die in deze zaken een almachtige –en dus gevaarlijke- rol speelt?

Axel Bernard, advocaat PROGRESS Lawyers Network

De ondertekenaars:

Mateo Alaluf - professor ULB.
Georges Henri Beauthier - advocaat.
Jan Fermon - advocaat.
Jean-Louis Berwart - advocaat.
Sfia Bourfa - senator.
Stéphane Cornet - journalist.
Jean Cornil - volksvertegenwoordiger.
Céline Delforge - Brussels volksvertegenwoordiger.
Jacques de Pierpont - rockjournalist.
Josy Dubie - senator.
Mathias El Berhoumi - voorzitter van FEF.
Julie Fiszman - Brussels volksvertegenwoordiger.
Zoé Genot - volksvertegenwoordiger.
Fouad Lahssaini - volksvertegenwoordiger.
Rachid Madrane - regionaal volksvertegenwoordiger.
Olivier Paye - professor FUSL.
David Pestieau - hoofdredacteur Solidair.
Jean-François Ramquet - interprofessioneel regionaal secrataris ABVV L-H-W.
Carine Russo - senator.
Annick Stevens - professor ULG.
Marcelle Stroobants - professor ULB.
Eric Therer - advocaat.
Eric Toussaint - doctor in de politieke wetenschappen, voorzitter Cadtm Belgique.
Dan Van Raemdonck - erevoorzitter van Ligue des droits de l’Homme (Franstalig België)
.

Deze tribune werd gepubliceerd in Le Soir van 19/06/2008.

...

Wordt het dus niet eens hoog tijd & vooral zéér dringend dat deze grondbeginselen & toch wel ″Universele Rechten van de Mens″ worden gevrijwaard van willekeur & zeker hier in België ?!... Tot nader order zijn we toch nog altijd een Democratie dacht ik ?!... of kunnen we stellen dat onze Democratie aan het verworden is tot een schijn- & schertsvertoning ?!...

Wordt het dus ook niet eens hoognodig & zéér dringend tijd dat al die groeperingen & organisaties die zogezegd opkomen tegen al dat ″Onrecht in de 3de & de zoveelste Wereld″ op deze aardkloot, dat ze zich eens buigen over wat er zich hièr ter plekke in dit kleine Vrije Welvaartstaatje aan de Noordzee & in het Hart van Europa ~België genoemd~ afspeelt ?! Me dunkt dat er hier intussen al wat aardig werk aan de winkel is, willen we niet binnen enkele jaren compleet monddood zijn...

...& Wordt het zo ook niet eens dringend hoog tijd dat de Belg ~zowel Jan & Mie Modaal, als onze Intellectuele Elite~ begint te beseffen hoe er aan zijn toch wel fundamentele vrijheden wordt geknabbeld ?! ...Want, ik hoop toch dat u ten volle beseft, dat wie ″Vrijheid van Meningsuiting″ aan banden legt, die legt meteen ook de ″Vrijheid van Denken″ & ″Vrijheid van Onderzoek″ aan de ketting !! ...& Een mogelijk vervolg hierop wordt dan de ″Vrijheid van zich te Organiseren″ die aan banden wordt gelegd... De censuur van Pers & Media... De censurering van Kunsten & literatuur... & waar eindigen we ?!... De herinvoering van de barbarij met Stalags, Lagers & Kampfen voor andersdenkenden & een alom uitgevaardig sper-uur ?!

Laten we wel wezen... laten we vooral blijven ijveren voor het behoud van een transparante & vooral een gezonde Democratie !! Laten we dus de basisprincipes naijveren & ons daarbij ook hoeden voor gebruik te maken van NIET-Democratische middelen & methodes, aangezien deze niet bijdragen tot het Democratische principe, doch deze alleen maar uithollen.

Als we niet uitkijken met de huidige gang van zaken mogen we zo binnenkort enkele woorden uit onze grondwet schrappen... ″vrij″ & ″Democratie″ ...zijn er zo al een paar van...!!

...

Men zegge 't voort !!Zeg
″NEEN″

tegen
CENSUUR !!


27-06-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
26-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over ethiek & banken...

ethiek (dev; ethisch, ethicus)

 1. 1. praktische wijsbegeerte die zich bezighoudt met wat goed en kwaad is

...

Als er me iets grondig tegen de borst stuit bij mijn medemens, is het een ~fundamenteel~ gebrek aan ~enige~ ethiek & zeg maar, dat dit geldt in élk opzicht, evenals voor élk echelon van het maatschappelijk denken & functioneren.

Wie geen ethiek kent &/of geen ethiek hanteert in z'n dagelijks leven, of in z'n job, of in z'n omgaan met de ander, is voor mijn part dus géén haar beter dan de eerste beste gauwdief &/of kleine oplichter. 't Is immers niet omdat je getooid bent met een kraakwit ″vers″ gesteven hemd, een dure das & vooral een duur maatpak... & of met een duur mantelpakje voor het vrouwelijke deel... & omdat je een zogezegde gerespecteerde & respectabele job hebt in één of ander poepchique kantoor dat je geen kleine oplichter zou ~kunnen~ zijn, mocht je bij het uitoefenen van je job geen enkele vorm van ethiek hanteren. Kortom, wie mensen iets aansmeert ~dus iets doelbewust voorliegt & verkoopt~ niet enkel & alleen om z'n eigen zakken te vullen &/of zelf uit de wind te blijven, maar ook voor elk ander ″goed doel″, is voor mijn part in wezen niet meer dan een ~kleine of grote~ oplichter ! Simpel gezegd, eigenlijk is ie niet meer dan gewoon dan de zoveelste scrupuleuze smeerlap, de zoveelste hufter in 't kwadraat !! We weten het allemaal, al zit de gevangenis er vol van, het overgrote deel loopt buiten nog vrij rond...

...& Wie bij mij afkomt met het goedkope & het al te veel gebruikte excuus : ″als ik het niet doe, dan doet een ander het wel″...sorry, maar die heeft het wel meteen verkorven bij mij, want die weet verdomd goed dat ie in de fout is gegaan of die weet verdomd goed dat ie in de fout gaat !! Je hebt tenslotte nog altijd iets zoals ″De Vrije Wil″ & de keuze om ″NEEN″ te zeggen tegen dat soort praktijken...

Maar... het is genoegzaam bekend... wie bij de hond slaapt, krijgt z'n vlooien... Het begint meestal ook met iets heel klein... 'n leugentje voor dit, 'n leugentje voor dàt... àllemaal voor bestwil of voor het belang van de zaak of voor de ″deal″, maar voor je het weet is de bal aan 't rollen... & ben je bezig met scrupuleus je medemens te beduvelen & te bedonderen ...& eerlijk gezegd, je moet het maar kunnen om een goed & vrolijk leven te leiden ten koste van je medemens & daarbij jezelf nog in de spiegel te kunnen aankijken... scrupuleuze smeerlappen zijn het voor mijn part & het zijn dezelfde scrupuleuze smeerlappen die er voor zorgen dat onze samenleving hoe langer hoe meer versjitterd, ziek is & zeg maar totaal naar de kl*ten gaat... Wil je fair & square behandeld worden, begin dan bij jezelf & behandel de ander fair & square... zo simpel is het & je houdt er een hoop zielenrust aan over.

...& Ben je desalniettemin toch ook zo'n haai die er niet voor terug deinst om z'n medemens een oor aan te naaien, hou dan tenminste je bek over jeugd- & andere criminaliteit, want je bent zelf geen grein beter & je geeft zelf een voorbeeld van hoe het dus NIET moet !

De gemiddelde ondernemer ~de uitzonderingen te na gelaten~ van het blauwe systeem ~″Powered by Capitalism″~ is daar een mooi voorbeeld van. Alles moet wijken voor een goed & mooi winstcijfer. Het doel heiligt dan ook alle middelen om toch maar kost wat kost aan dat mooie winstcijfer te geraken & dat ″einddoel″, dat ″streefdoel″ te bereiken... & ach, een klant belazeren daarvoor... het moet kunnen nietwaar ?!...

Enkele weken geleden werden we nog met een panorama-uitzending van de VRT om de oren geslagen, waarbij nog maar eens overduidelijk werd gesteld dat banken het niet schuwen om hun eigenste klientele te beduvelen...

Voor wie de uitzending gemist heeft...

...

Banken bieden soms met opzet beleggingen aan die klanten niet aankunnen. Dat blijkt uit een reportage van Panorama die morgen wordt uitgezonden.

Panorama ging met een verborgen camera op pad om beleggingsadvies in te winnen bij verschillende banken. Uit de reportage blijkt dat sommige bankiers beleggingen aan de man proberen te brengen waar vooral de bank beter van wordt.

Volgens de Ombudsdienst Financiën gaat één op de drie klachten van klanten over beleggingen. Bij vier op de tien klachten kreeg de klant gelijk.

Sinds 1 november bepaalt een Europese richtlijn dat banken een profiel moeten maken van klanten die advies komen vragen over beleggingen. Dat gaat dan van een conservatief, over defensief, tot een agressief

Uit de reportage van Panorama, die gedraaid werd nadat de richtlijn van kracht is geworden, blijkt echter dat sommige banken beleggingen aanbieden die niet bij dat profiel passen. Volgens Pamela Renders van de Ombudsdienst Financiën is de richtlijn echter te recent om daar een oordeel over te vellen. "We hebben tot nog toe geen enkele klacht behandeld op basis van die richtlijn", zegt Renders.

Renders verwacht wel dat met de inwerkingtreding van de richtlijn banken nu voorzichtiger zullen worden. "Er zijn nu duidelijkere richtlijnen waaraan de banken zich moeten houden. Het profiel blijkt nu zwart op wit. Klanten moeten vragen invullen met hun kennis en ervaring. Als het product niet in dat profiel past, dan moet de bank de verantwoordelijkheid dragen."...In een reactie laten de banken weten dat ze er geen enkel belang bij hebben om het beleggingsprofiel van hun klanten te manipuleren.

...

Maar hélaas-helaas, ondanks alle mooie woorden van de banksector ten spijt, laat de Panorama-uitzending ons iets totaal anders zien & horen...

...
...

Zoals de reportage toch wel overduidelijk laat zien, de werkelijkheid overtreft nog steeds elke fantasie... & meteen ook alle mooie uitgesproken woorden door de banksector...

Is de zoveel miljarden winst van de banksector nu werkelijk ″winst″ te noemen, of mogen we dit onder de noemer plaatsen van gelegaliseerde diefstal ?

...

26-06-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!