kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

04-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOSSIER ENERGIE-DEBAT – PART II : Het sociaal tarief eens anders bekeken...

Welkom bij het 2de deel ~PART II~ van ons energiedebat. We hadden het in onze eerste bijdrage "DOSSIER ENERGIE-DEBAT – PART I : terug naar de 19de eeuw ?!...", over het huidige sociaal tarief dat in België gehanteerd wordt en we stelden daarbij toch wel een aantal prangende vragen...

Eén van de toch wel zéér belangrijke vragen over dit sociaal tarief, is het huidige aantal rechthebbenden & de evolutie ervan doorheen de afgelopen jaren....

Omdat cijferwerk in dit soort zaken nagal wel eens heel belangrijk is, maken we dus hier ook gebruik van... Hierbij dus terug wat cijferwerk om enige zaken te duiden :# 2004 - Cijfers onbekend !

# 2005 – 119.977 of 4,74% t.o.v. 2.531.019 huishoudelijke afnemers

# 2006 – 114.328 of 4,52% t.o.v. 2.527372 huishoudelijke afnemers

# 2007 – 124.746 of 4,90% t.o.v. 2.548.413 huishoudelijke afnemers

Bron = website Vreg : http://www.vreg.be/

...

Hoe moeten we deze cijfers nu interpreteren ? Wel we citeren uit bovenvermelde bron zodat men ons niet kan beschuldigen zo maar iets uit onze duim te zuigen :

pagina 8 - De leveranciers rapporteerden samen 124.786 afnemers die hebben aangetoond dat ze recht hebben op de sociale maximumtarieven (voorheen sociaal tarief genoemd). Dit komt overeen met amper 4,90% van alle huishoudelijke afnemers in Vlaanderen. Waarschijnlijk zijn heel wat rechthebbenden nog steeds niet op de hoogte van deze federale gunstmaatregel. De automatische toekenning aan alle rechthebbenden moet hier in de toekomst soelaas brengen. Anderzijds was het sociaal tarief tot midden 2007 niet voor iedereen het meest gunstige tarief op de markt. Mogelijk zijn niet alle rechthebbenden op de hoogte van het feit dat dit inmiddels hervormd werd en hebben ze nog geen aanvraag ingediend. Een andere mogelijke verklaring voor deze lage cijfers is het feit dat een stijgend aantal gerechtigden beleverd worden door de netbeheerder.

...

Voilà, we waren en zijn dus nog maar eens goed bezig. Ondertussen hebben de maatregelen die het sociaal tarief vanaf midden 2007 inderdaad aanzienlijk hebben doen dalen, in absolute cijfers géén enkel gunstig effect meer op de koopkracht van de betrokken begunstigden die tot de zwaksten in onze Vlaamse welvaartmaatschappij behoren. Integendeel want ze hebben het recht op de vroeger toegekende gratis levering grotendeels kwijt gespeeld !! Bovendien hebben we in de eerste bijdrage al de vraag gesteld of àlle zwakke groepen kunnen beroep doen op het sociaal tarief. De vraag stellen is ze beantwoorden en dat is dus op dit ogenblik geenszins het geval, want een behoorlijk deel van minderbegoeden kunnen GÉÉN gebruik maken &/of aanspraak maken op deze gunstmaatregel !!

We citeren eventjes de aanbevelingen uit de het document "BEVRAGING SOCIAAL TARIEF – BESCHERMDE KLANT ENERGIE" van Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie - vzw. Dit document is (pagina 4)"een bevraging die het project energie en armoede organiseerde, in opdracht en met steun van minister Peeters en minister Vervotte" in... 2007...

...

pagina 67 & verder...

Uitbreiding van de categorieën sociaal tarief en beschermde klant

“Er moet meer rekening gehouden worden met mensen die een laag inkomen hebben. In sommige gevallen kunnen mensen met een laag inkomen het sociaal tarief niet krijgen. De voorwaarden om sociaal tarief te krijgen moeten soepeler worden.” (via OCMW)

De categorieën sociaal tarief en beschermde klant moeten uitgebreid worden opdat er meer mensen in armoede en meer mensen met energieproblemen bereikt zouden worden.

Deskundigen moeten onderzoeken welke criteria het beleid moet hanteren om categorieën af te bakenen (bv het niet belastbaar minimuminkomen, de criteria voor de toekenning van een studiebeurs, het deel van het inkomen dat niet vatbaar is voor beslag,…)

Wanneer er nieuwe categorieën zijn moeten deze regelmatig geëvalueerd worden. Dit omdat het maken van categorieën, ook al zijn ze uitgebreid, steeds mensen uitsluit.

Zelf stellen wij volgende uitbreiding voor:

Voor hetsociaal tarief :

# mensen met een beperkt inkomen (bijvoorbeeld lage werkloosheidsuitkering, een laag loon,…).

# iedereen met een vervangingsinkomen of een inkomensvervangende tegemoetkoming,…

Voor het statuut beschermde klant :

# mensen die een aanvraag deden voor collectieve schuldbemiddeling. Mensen mogen niet het slachtoffer zijn van wachtlijsten van diensten.

# alle erkende vormen van budgetbegeleiding (voorlopige bewindvoerders, CAW’s, centra bijzondere jeugdzorg). En alle mensen die op een wachtlijst staan om begeleid te worden door een erkende vorm van budgetbegeleiding.Automatische toekenning van het sociaal tarief en het statuut beschermde klant

Automatische toekenning van het sociaal tarief en het statuut beschermde klant (bijvoorbeeld via de kruispuntbank) zodat mensen die recht hebben op één van de statuten er ook gebruik van maken. Dit is nu vaak niet het geval.

In de toekomst is het de bedoeling dat de sociale maximumprijzen automatisch worden toegekend. Daartoe dienen echter nog de nodige informaticasystemen te worden ontwikkeld. Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer dit in orde zal zijn.Informeren, sensibiliseren en ondersteunen

“Er is te weinig informatie over rechten. Mensen moeten beter geïnformeerd worden over welke voordelen er zijn en hoe ze die voordelen moeten aanvragen.” (via OCMW)

De overheid en de energiesector moet investeren in het informeren en sensibiliseren van:

# het brede publiek

# met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen en groepen met risico op energieproblemen

# hulpverleners. Zij hebben de belangrijke taak om mensen te informeren over hun rechten en hen te ondersteunen bij het in orde brengen van de aanvraag.

Er moet geïnformeerd worden over:

# de voordelen van het sociaal tarief en het statuut beschermde klant

# de voorwaarden om in aanmerking te komen

# en de manier van aanvragen

Daarnaast moet er ook aandacht besteed worden aan informatie over de werking van de vrijgemaakte energiemarkt en de rechten en plichten die de consument heeft.Het sociaal tarief moet altijd het laagste tarief zijn

De overheid moet ervoor zorgen dat de sociale maatregelen echte voordelen zijn. Op het moment van de bevraging was het zo dat het sociaal tarief vaak duurder was dan een heel aantal tarieven van leveranciers op de vrije markt.

Recent is de wetgeving hierover veranderd. De gezinnen die in aanmerking kwamen voor het sociaal tarief kunnen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, de zogenaamde maximumprijzen (vroeger “sociale tarieven” genoemd). Deze tarieven liggen een stuk lager dan de normale elektriciteits- en aardgasprijzen. De sociale maximumprijs is in principe de prijs die de goedkoopste leverancier van elektriciteit en / of aardgas in België aanbiedt in het gebied van de netbeheerder met de laagste nettarieven.

Vanaf 1 augustus 2007 wordt dit bedrag door de federale energieregulator CREG vastgelegd, telkens voor de komende zes maanden. Tot 31 oktober 2007 geldt echter een overgangsperiode waarin de oude sociale tarieven blijven gelden.

...

Bron = Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie - vzw : BEVRAGING SOCIAAL TARIEF – BESCHERMDE KLANT ENERGIE

...

Onze ongeoorloofde en vervelende commentaar...

We willen in deze toch wel eens heel nadrukkelijk duidelijk maken dat er voor de doorsnee Brave Belg een niet onaanzienlijke drempel te overschrijden valt, wanneer men spreekt van het OCMW. Waarmee we willen zeggen dat het gros van de Belgische bevolking NIET WEET "voor wàt" & "met wàt" hij/zij bij het OCMW terecht kan, laat staan van welke diensten men daar gebruik kan maken. Wij zouden het dus volgens onze bescheiden mening niet eens zo onnuttig vinden, mocht men als ~gemeentelijke, stedelijke, regionale, federale~ overheid aandacht schenken aan een sensibiliseringscampagne rond de diensten & mogelijkheden van het OCMW.

...
We citeren eveneens hierover het standpunt van het ACW in een document over energiearmoede:

(sic) "Het voorontwerp beperkt het aantal beschermde klanten tot diegenen die een leefloon hebben bv. mensen die in budgetbegeleiding zitten of die een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering krijgen, worden niet meer erkend als beschermde klant. Dit is onbegrijpelijk." ...

Bron = website ACW : http://www.acw.be/

...

In de volgende bijdrage over de budgetmeters zullen we aantonen dat bovenstaande opmerking van het ACW volkomen terecht is maar dat het in feite in werkelijkheid nog veel erger gesteld is met bijvoorbeeld de groep die in budgetbegeleiding zit. Voor hen is de ganse situtie helemaal Kafka geworden... Wij zouden het woordje ″onbegrijpelijk″ dat door het ACW hierboven wordt gebruikt dus willen vervangen door een ander iets krachtigere term, maar we laten het aan de lezertjes over om deze zelf in te vullen...

We moeten ook vaststellen dat in Wallonië de personen met schuldbegeleiding ~met nog een aantal anderen~ wèl kunnen ″genieten″ van het sociaal tarief dat weliswaar federaal bepaald wordt maar waar de ″begunstigden″ wel via regionale bevoegdheden kunnen verschillen.

...Hallo Holland, volgt u nog ?!...

We vinden dit terug op blz 9 van de CWAPE-brochure die je kan opsnorren via : http://www.cwape.be/

Maar wat de ruimere regionale invulling van de begunstigden van het sociale tarief betreft lezen op blz 35 van de zelfde publicatie toch ook maar :

La CWaPE a remarqué d’une part que l’utilisation des catégories « régionales » de clients protégés était effective (ce qui n’était pas le cas en 2006). Elle a bien dû constater d’autre part que ces clients protégés «régionaux» (qu’ils bénéficient d’une guidance éducative de nature financière, qu’ils soient en médiation de dettes ou en règlement collectif de dettes, ou étrangers en situation irrégulière qui bénéficient d’une aide d’urgence) ne profitent pas pour la plupart de l’avantage financier du statut de protégé, à savoir l’application du tarif social spécifique. Ceci résulte probablement d’une information insuffisante qui fait qu’ils ont choisi un fournisseur, lequel n’est pas actuellement contraint d’appliquer le tarif social (fédéral) à ces clients protégés «régionaux», alors qu’ils auraient pu, au titre de clients protégés, continuer à être alimentés par leur GRD qui est tenu de leur octroyer le tarif social.

...

Last but not least... U krijgt van ons nog hierbij ~uiteraard volkomen "gratuit" & zonder enige verplichting~ als X-traatje een opsomming van wat eventuele extra literatuur omtrent het onderwerp dat we hier behandelen. Sommige daarvan zijn reeds in onze uiteenzetting gebruikt, anderen weer niet... maar, volgens onze uiterst bescheiden mening zijn ze op zichzelf toch waardevol genoeg om hier vermeld te worden. Het is aan u beste lezer, wat u hiermee doet.Onze aanraders - EXTRA literatuurlijst !!


= BEVRAGING SOCIAAL TARIEF – BESCHERMDE KLANT ENERGIE


= ELEKTRICITEITSPRIJZEN PBE SOCIALE LEVERANCIER


= Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen


...

Come and see tomorrow : ″Het olijke & vrolijke verhaal der budgetmeters…″

04-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
03-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOSSIER ENERGIE-DEBAT - PART I : Terug naar de 19de eeuw ?!...

Omdat er de laatste dagen, weken & maanden nogal behoorlijk veel wordt geleuterd ~lees : gesproken~ over de ″energiesector″, ″de energieproblemen″, ″de energiearmoede″, kortom ″energie″ in het algemeen, wensen we toch ook ons ~bescheiden~ steentje bij te dragen in gans dit debat... zij het dan wel beschouwd vanuit onze eigengereide on-conventionele manier van denken, wat ons overigens ~& dat kunnen & durven we nu al zeggen~ niet altijd in evenveel dank zal afgenomen worden... maar dat laatste is nu écht iets waar we niet echt van wakker liggen...

Alleen... ~& dat voor alle duidelijkheid~ wensen we niet in dezelfde clichétaal & clichéargumenten te vervallen, laat staan dat we die wensen te gebruiken &/of te hanteren zoals we meestal rond dat onderwerp mogen lezen in de pers &/of mogen horen via de diverse media die ons Welvaartstaatje aan de Noordzee Rijk is... Voor de rest ~& dat alweer voor alle duidelijkheid~ hebben we ook niet de pretentie dat we in dit ganse debat hier zomaar effe met kant en klare oplossingen staan te zwaaien, laat staan dat we die zouden ″kùnnen″, of willen aanreiken... We zijn tenslotte ook géén experten in die materie, laat staan dat we ons alzo zouden willen opwerpen... Die pretentie laten we aan anderen over... We wensen met onze uiterst bescheiden artikelenreeks niet meer dan gewoon maar een aantal zaken op een rijtje te zetten, ons rijtje... & daarbij hier & daar, losweg uit de pols wat vragen te stellen naar aanleiding van wat we bij onze zoektocht op het net hierover tegenkomen. Dat op zich lijkt ons al heel wat...

Gemakkelijkheidshalve mag u ons dus gewoon klasseren onder de noemer van mensen met wat gezond boerenverstand, het soort van mensen dat in de eerste plaats voor zichzelf wil denken & dus niet zomaar klakkeloos alle voorgekauwde of voorgedachte kost tot zich neemt... Onze beschouwingen aangaande het onderwerp ″energie″ zijn dus volkomen ″gratuit″ te noemen, ze worden alleen door middel van deze artikelenreeks op ons eigenste eigengereide blog geventileerd... & Ook hier willen we voor de duidelijk stellen, dat onze beschouwingen alles behalve als "volledig" dienen beschouwd te worden... Ze zijn al bij al dus ook niet meer dan het resultaat van wat ″Nijvere Huyschvlijt ″, te omschrijven als ijverig & koppig zoeken op het internet & wat schoolse sommetjes maken... Ten andere, wat u ermee doet, is dus volkomen uw zaak... Het enigste wat we durven te hopen is dat onze beschouwingen u alleen maar aanzetten om wat verder te gaan denken dan dat u tot hiertoe deed... Als we hierin slagen, zijn wij al wreed content...

Een andere bedenking dat we in deze toch willen maken... onze uiteenzettingen zullen dus niet gaan over energie opwekken uit flatulerende politici, noch zullen het grasgroene toogpraatjes zijn over het geheim van het ″Perpetum Mobilé″... Als we het hier over iets willen hebben, is het over het inhoudelijke discours dat ons ~Brave Belg~ op dit moment politiek wordt voorgehouden als zijnde er één van... ″We zijn er mee bezig & we denken aan jullie...″ ...iets wat we overigens openlijk durven te betwijfelen, vandaar dus ook onze artikelenreeks...

We openen ons eigengereide energiedicours dus maar meteen door een zeer gezellig onderwerp aan te snijden, een thema dat ons overigens nauw aan het hart ligt. We zijn immers "sociaal bewogen" & nemen het dus op voor "De Verworpenen der Aarde"... De onderlaag van onze Welvaartmaatschappij België die voor onze talrijke ″Vlaemsche Kerktorenpolitici″ namelijk blijkbaar allemaal totaal onbelangrijk & aldus te verwaarlozen zijn... Die eenvoudige conclusie trekken we, als we om ons heen kijken & als we zien wat er de dag van vandaag rond al deze & aanverwante problematiek(en) gebeurt.

Voilà, dit is al duidelijk... Op naar ons eerste aandachtspunt...

...& Zoals gezegd... een zeer gezellig onderwerp...


HET SOCIAAL TARIEF

Vraag vandaag aan eender welke van onze duurbetaalde politici wie verantwoordelijk is voor de bepaling van het sociaal tarief en we zijn benieuwd naar het aantal juiste antwoorden. Moesten we daar ten andere een prijsvraag aan verbinden zouden we niet veel prijzen moeten uitdelen, zoveel is zeker. Bij deze, ~als kleine denkoefening...~ denkt u zelf maar even na of u het antwoord weet ...voor de duidelijkheid ...wees gerust, er wordt niet verwacht van u, dat u dit allemaal wel zou weten, dit in tegenstelling met onze ″sociaal-voelende″ politici ~& dat zijn ze tijdens de verkiezingsperiode allemaal~ waarvan we wél verwachten dat zij dit dus wél weten.

...Het is dus een federale materie & het tarief wordt bepaald door de CREG ~Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas~

Maar laten we beginnen bij het begin :Wie heeft er op dit ogenblik recht op het sociaal tarief ?

Het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie bepaalt de categorieën van personen die recht hebben op het sociaal tarief, te weten :

Iedere eindafnemer die kan bewijzen dat hijzelf of iedere persoon die onder hetzelfde dak leeft, geniet van een beslissing tot toekenning van :

 • een leefloon, toegekend door het OCMW van zijn gemeente;

 • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden;

 • een tegemoetkoming aan gehandicapten ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65%;

 • een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten;

 • een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;

 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;

 • een tegemoetkoming voor hulp van derden;

 • een financiële steun verstrekt door een OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie.

De persoon die geniet van een tegemoetkoming toegekend door het OCMW in afwachting van het gewaarborgde inkomen voor bejaarden, een tegemoetkoming voor gehandicapten of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, heeft eveneens recht op het sociaal tarief.

Het sociaal tarief is daarentegen niet van toepassing op :

 • tweede verblijfsplaatsen;

 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;

 • professionele klanten;

 • occasionele klanten, tijdelijke aansluitingen.Hoe worden de sociale tarieven gefinancierd ?

De sociale tarieven worden gefinancierd via een toeslag.

...

Bron : website CREG ~De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas~ :
http://www.creg.be/nl/index_nl.html

Toch even de aandacht vestigen op het laatste overduidelijke zinnetje, over de financiering... wat in mensentaal betekent dat een toeslag aangerekend wordt op de factuur van ″àlle″ privéverbruikers, inclusief diegenen die genieten van het Sociaal Tarief ! Meestal vind je de verwijzing hiernaar in piepkleine lettertjes onderaan je factuur.

Je moet in elk geval geen hogere studies gedaan hebben om te begrijpen & te besluiten dat het hier méér dan waarschijnlijk over behoorlijk grote sukkelaars gaat, waarvoor onze goede ″Vrinden″ van de LDD, het VLD en het Vlaams Belang anders wel zéér duidelijke & toch wel vrij radicale oplossingen hebben... zoals : ″afsluiten″ & ″uitsluiten van maatschappelijke deelname″...

We weten ondertussen ook uit een vorige bijdrage van onze hand "Naar links en achteruit" vanuit Plankendael dat personen die moeten rondkomen met het huidige ″Belgische leefloon″ zwaar onder de europese armoedegrens zitten !! ...En dan hebben we het nog niet eens over de rest van alle andere armoedegevallen, want het moet gezegd, niet iedereen die ″armlastig″ is staat bij het OCMW bekend, laat staan dat deze persoon dan ook van allerhande voorrechten zou kunnen gebruik maken &/of genieten !!

Voor ons is het in elk geval intussen al zeer duidelijk dat er al wel een hoop ernstige vragen mogen gesteld worden over de categorieën rechthebbenden. Niet dat jullie ons horen beweren dat er van de huidige rechthebbenden een aantal zouden moeten afgevoerd worden, integendeel. Wij stellen gewoon de vraag of deze reeks een juiste weergave is van de ″zwakke gebruikers″. Volgens onze bescheiden mening valt hier toch eveneens nogal wat ànder volk uit het zinkende bootje, die naar wij menen daar ook wel enig recht zouden mogen op hebben... zoals bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden met een minimumuitkering... In tegenstelling tot wat onze ″goede vrind″ LDD beweert, krijgen die NIET het ″Sociaal Tarief″ toebedeeld !!Over welke prijs gaat het & is die werkelijk zo ″sociaal″ ?

Hier moeten we toegeven dat er sinds november 2007 een nieuwe berekeningsmethode werd ingevoerd, eentje die een heel stuk goedkoper uitviel dan de vorige methode. Begrijpe wie begrijpe kan, maar tot voor november 2007 was het ″Sociaal Tarief″ in vele gevallen zelfs duurder dan het gemiddelde normaal tarief !! Sinds november 2007 komt het ″Sociaal Tarief″ gewoon overeen met het goedkoopste tarief op de markt wat in vergelijking met de vorige situatie toch al enige vooruitgang betekent. Voor alle duidelijkheid, het zit ook NIET onder het goedkoopste tarief, wat volgens ons, gezien de sociale situatie ~lees : de probleemsituatie~ dus wel zou moeten kunnen !! Maar bekijken we voor de duidelijkheid eventjes de cijfers die de CREG ons geeft...

Het ″Sociaal Tarief″ voor elektriciteit (exclusief federale bijdragen en toeslagen)

# Januari 2006 inclusief BTW per kWh = 13,87 cent

# Oktober 2007 inclusief BTW per kWh = 17,80 cent

# November 2007 inclusief BTW per kWh = 7,53 cent (proficiat !)

# Januari 2008 inclusief BTW per kWh = 7,26 cent

# Augustus 2008 tot en met januari 2009 inclusief BTW per kWh = 15,78 cent

Of een toename op 7 maanden tijd van méér dan 117% !!


Toch ook eventjes héél uitdrukkelijk vermelden dat we weliswaar nog een ietsje onder het sociaal tarief van oktober 2007 zitten mààrrr... ~& nu komt de kat op de koord~ ...

dat er in oktober 2007 nog wel 500kW GRATIS werd toegekend... wat nù bijvoorbeeld NIET meer het geval is !!...

Maar je kunt natuurlijk als "rijke" leefloner niet op alle fronten willen winnen ! We wensen dus ook niet te antwoorden op de vraag of hun riant leefloontje met het zelfde percentage is toegenomen...

...

Het ″Sociaal Tarief″ voor gas

# Oktober 2007 (2de schijf boven 556kWh/jaar exclusief BTW) = 3,73075 cent

# November 2007 (ééngemaakt sociaal tarief exclusief BTW) = 2,42552 cent

# Januari 2007 (ééngemaakt sociaal tarief exclusief BTW) = 2,265 cent

# Augustus 2008 tot en met januari 2009 (ééngemaakt sociaal tarief exclusief BTW) = 4,629 cent

Of een toename op de zelfde 7 maanden tijd met méér dan 104 % !!

...

Nu we dus de ″gelukkige″ rechthebbenden hebben geïdentificeerd & weten hoe ″royaal″ deze mensen wel met het ″Sociaal Tarief″ worden toebedeeld, kunnen we zo ongeveer hun fel toegenomen koopkracht inschatten... We kunnen dus rustig verder slapen, ze (over)leven dus nog... Deze winter zal hoogstwaarschijnlijk wegens de algemene opwarming natuurlijk zeer zacht zijn. Anders verkopen we, of geven we de slachtoffers maar een paar dekens, het betere soort dat we in al onze goedheid meestal ook in buitenlandse rampgebieden uitdelen...

We weten natuurlijk ook wel dat armen die op gas verwarmen nog steeds beter af zijn dan diegenen die hun kacheltje op stookolie laten branden. We vrezen er echter wel voor dat het aantal sukkelaars die, noch gas, noch stookolie, noch gelijk welke andere brandstof ″KUNNEN″ kopen in de ~nabije toekomst zéér fel zal toenemen ! Daarom is het aantal aanvragen voor sociaal tarief voor gas zeker geen graadmeter voor het aantal personen die zich niet meer kunnen verwarmen !

Het moet ook maar eens duidelijk zijn dat als je geen Euro over hebt om zelfs maar deftig te eten, dan denk je er zelfs niet aan om een ″Sociaal Tarief″ aan te vragen voor het gas dat je toch niet kunt betalen, wat ons ook nogal logisch lijkt, maar waarover we onze "volksvrienden" De Decker, De Winter en De Gucht niks horen over vertellen... Gennez en haar sossen evenmin... laat staan de Groenen, maar die hebben geen tijd want die luisteren naar het gras dat groeit...

Onze ongeoorloofde en vervelende vragen...

1. Waarom voorzien we geen verplichte aansluiting op gas voor deze categorieën daar waar dit technisch mogelijk is & zelfs mét budgetmeter wanneer die er is ? ...& Daar waar dit niet mogelijk is, kan men misschien overwegen om een andere brandstof te leveren aan een écht ″Sociaal Tarief″ ?

...

2. Waarom moet de rechthebbende op het ″Sociaal Tarief″ nog altijd bijkomende federale bijdragen, toeslagen & zelfs BTW betalen ?

...

3. Waarom is het ″Sociaal Tarief″ nog altijd gelijk aan het laagste normale tarief & kan de prijs ervan niet een ~behoorlijk~ stuk lager liggen, om dan werkelijk als écht ″Sociaal Tarief″ te gelden ?

...

4. Wie vindt het nog normaal dat een leverancier waarvan zijn normaal tarief hoger ligt dan het ″Sociaal Tarief″, maar toch het ″Sociaal Tarief″ moet aanrekenen voor deze bepaalde groep rechthebbenden het verschil mag recupereren op eenieders kosten ? ...Met ander woorden, wie vindt het normaal dat de gewone burger dan maar de WINST moet bijpassen, omdat de leverancier die door de verplichte maatregel van het ″Sociaal Tarief″ aan te rekenen derft ?!... Want al bij al is het slechts datgene ~DE VETTE WINST~ waar de leverancier op inlevert...

...
Ter afsluiting van dit deel... hebben jullie suggesties hebben om het sociale tarief op een andere manier te financieren ?

*GRIJNS* ... Wij dus wel... maar voorlopig vertellen we jullie natuurlijk onze oplossing nog lekker niet !

...


Wie het toch wel brandend actuele fenomeen van energiearmoede wat van dichterbij gaat bekijken, evenals de huidige schijnoplossingen ~dit laatste wordt u wel duidelijk in onze volgende afleveringen van dit energiedebat~ die er momenteel zijn, beseft dat er in de ~nabije~ toekomst nog wel eens ~héél wat meer~ slachtoffers zullen vallen. Al bij al al brengt dit fenomeen ons eerder terug naar het begin van de 19de eeuw dan dat het ons naar een beschaafde ~& menselijke~ 21ste eeuw voert. Het is niet alleen schrijnend te noemen, maar bijwijlen ook wraakroepend dat dit soort wantoestanden zich nog steeds kunnen afspelen in een "welvaartstaat" zoals België anno 2008. We willen in deze toch ook nog wel eens benadrukken ~& dit zal niet de laatste keer zijn dat we dit doen~ dat we bijna kunnen spreken van een regelrechte "politieke onwil" om dit schrijnend probleem niet alleen ten gronde aan te pakken, maar eveneens om hiervoor een aantal fundamentele & vooral concrete oplossingen aan te bieden !

...

...& Hop, goed op weg met een stap naar rechts, maar vooral terug een behoorlijk aantal stappen achteruit !!

...

Morgen : Het ″Sociaal Tarief″ door een andere bril bekeken...

03-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
02-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.burgerjournalist versus burgerloodgieter
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Het Internet verhoogt bij sommigen hun testosterongehalte en hun creativiteit. Niet noodzakelijk tegelijkertijd noch omwille van de zelfde activiteiten. Aan het eerste maak je best geen woorden maar andere dingen vuil maar het tweede verdient iets meer uitleg.

Het is bij sommigen dus voldoende om een ADSL-verbinding en een klaviertje met PC te hebben eventueel aangevuld met een fotograferend mobieltje om zich te tooien met de term "burgerjournalist". Ze vinden het zelfs onontbeerlijk om ons het nut van deze nieuwe job te bewijzen via ellelange epistels doorspekt met woorden als democratie, neutraliteit en weet ik veel. We zullen hiervoor een even nuttige toepassing trachten te vinden als voor de omwille van redtube en consoorten besmodderde kleenexjes... lenea recta vuilbak dus ! De burgerjournalist incluis !

Nog duidelijker zijn ? Journalist is een volwaardig beroep. Je hebt hiervoor een erkenning een een aantal minimumvereisten nodig. Je hebt ook een aantal deontologische regels na te leven en je kan bij eventuele inbreuk hierover aangesproken worden en ge- en veroordeeld. Punt ! Net zoals dit het geval is voor andere gekende beroepen zoals bakker, beenhouwer, loodgieter...

Het is niet zo dat het voorvoegsel "burger" je de zelfde competenties geeft als aan de personen die hiervoor toch enige opleiding hebben genoten. Zelfs al vind je al de erkende beoefenaars van dit beroep een stelletje idiote oelewappers dan nog geeft dit je niet het recht om zo maar alles te schrijven en te publiceren. Het is niet omdat de term ″burgerking″ bestaat dat maar meteen de term ″burgerjournalist″ moet worden uitgevonden !

Als iemand de proef op de som wil nemen raad ik maar één ding aan : laat je naam en adres hier achter indien je problemen hebt met je sanitair. Ik kom persoonlijk als burgerloodgieter de zaak oplossen...

Het mag dan ook duidelijk zijn dat Kitokojungle niet en nooit aan "burgerjounalistiek" wenst te doen ! Wij geven onze meningen over een aantal onderwerpen zonder meteen te verwachten dat gans Vlaanderen en aangrenzend weiland zich hiermee akkoord verklaart.

Voilà dat is dan meteen een verduidelijking !!

02-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
01-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In onze reeks Dickensiaanse verhalen uit de 21ste eeuw :
″voedselpakket Nr. 01072008″ ofte... Wà éte MENU ?!...

″Oënger″

...& andere vrolijke onderwerpen aangaande armlastigheid

~ Ver-HAHA-halen uit De Onderbuik van La Flandre Profonde~


"voedselpakket Nr. 01072008

...ofte...

Wà éte MENU ?!...

...Terwijl in België reeds voor zoveel Belgen de grote vakantie-uittocht in alle euforie is begonnen, woedt er in de loopgraven van het armoedefront de zoveelste veldslag van de oorlog tegen de armoede... Onze media, onze pers heeft er èchter wel géén idee van hoe groot dat de illusie is, die de doorsnee Belg zichzelf wijsmaakt, is het niet de illusie die ie zich laat wijsmaken door iemand anders... Maar misschien moeten we ook maar ineens stellen dat deze laatsten zelf mee verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van die illusie... Ondanks alle mooie gepubliceerde cijfers die met regelmaat hierrond verschijnen, heeft ze er echter wel géén idee van, hoe groot het drama is dat er zich in werkelijkheid dagdagelijks afspeelt... misschien ook omdat ze er zich ook niet echt op toelegt om dit te weten te komen & vooral omdat ze er geen werk van maakt om dit wereldkundig te maken...

Maar één ding is zeker ! ...'t Is niet al goud wat blinkt !... ondergetekende kent op dat punt ook wel de knepen van het vak... het maken van decors, het creëren van illusies & andere mooie droombeelden... Het gros der mensen laat zich echter nogal wel eens ~al te véél~ verblinden door de uiterlijke schijn, het zogezegde publieke potvertier waar mensen wel eens proberen mee uit te pakken, als ze al niet trachten om zich hierachter te verbergen... de blablabla & het klatergoud van de buitenkant. Het toch maar blijven consumeren, ondanks alles... Er worden hier in Vlaanderen héél véél ″bokes met confituur″ gegeten, alleen al om die oogverblindende buitenkant toch maar mooi in stand te houden... Als je een tijdje aan de onder- & de achterkant van dit maatschappelijk bestel doorbrengt, herken je die ~vooral pijnlijke & meestal schrijnende~ symptomen nogal snel... & die zijn volop aanwezig, geloof 't of niet !

"Nog nooit zoveel Belgen op vakantie !" blokletterden de kranten in koppen zowat een week geleden... & een zucht van opluchting golfde door België heen... ″ Nu kunnen we toch met een gerust hart op vakantie″ zal er door menige Belg z'n hoofd geschoten zijn, bij het lezen van die koppen... Maar laat het me zo stellen & dit klinkt misschien nogal vrij cru... er werd wèl niet gezegd, noch ergens vermeld hoeveel procent van die Belgen, die ″vakantie 2008″ het komende jaar nu nog zullen moeten gaan afbetalen... & dat zijn er een pak meer dan u denkt... U denkt er voor mijn part maar van wat u wilt, maar aan mijn water te voelen zou het voor velen wel eens de laatste vakantie voor lange tijd kunnen worden... want het voorspelt niet veel goeds, de zwar(t)e tijden die er aan zitten te komen...

...& Dat 't niet goed gaat... & Hoe ik dit weet ?!... Ik ben tenslotte niet voor niets uw Oorlogscorrespondent die vanuit z'n loopgraven aan 't armoedefront, de ″dingen des levens″ die dààr aan de maatschappelijke onderkant gebeuren, op een toch wel vrij pijnlijke manier beschouwt... Voor uw ervaringsdeskundige & uw specialist ter zake is dit anders nochtans heel simpel... Wat u ~ècht~ niet wilt zien of wilt onderkennen, maar waar wij daar toch maar mooi elke week opnieuw geconfronteerd mee worden... De laatste maanden zijn er elke week weer een paar nieuwe gezichten bijgekomen in m'n plaatselijke voedselbedeling... & dat zijn er zelfs een pak méér dan dat u denkt ! De hulpvraag dààr, wordt echter intussen zó groot & zó prangend, dat zelfs de hulporganisaties het nu moeilijk beginnen te krijgen...Om maar te duiden hoe snel de zaken aan dat front evolueren ! Om die vraag naar hulp te kunnen volgen, laat voortaan elke ″vaste klant″ nu 1 week op 4 vallen, kwestie dat er iemand anders daarmee ″dringend″ verder mee geholpen zou kunnen worden... Rings a bell ?!... Nee ? ″Solidariteit aan de basis″ noemt men dat... want wij weten intussen maar al te goed wat het betekent om honger te hebben & aan je lot over gelaten te worden door vrienden & familie, we weten wat het betekent om uitgekotst & uitgesloten te worden van maatschappelijke deelname !! Maar, geen nood... de tijden veranderen & in 't slechtste geval komt u er ook nog wel achter hoe die vork nu werkelijk aan de steel zit...

Maar gelukkig is de doorsnee Belg weer eens gerust gesteld, want die zit intussen toch al lekker op vakantie, of die vakantie komt er aan...& zolang ie dat nog heeft, ook al kent dit zijn prijs, zolang zal het wel niet zo erg zijn zeker... Hoe was 't ook weer met die twee letters verschil die 't 'm doen & die het pijnlijke verschil maken ?!... de ene heeft een strandvakantie... de andere een strontvakantie... 't Is maar, zolang dat die dure strandvakantie voor u maar geen ware strontvakantie wordt...

...& Geloof het of niet, 't is u allemaal gegund... Zolang het nog kan, profiteer ervan & steek die kop nog maar effe in 't zand, want voor je 't weet... & er is ècht niet zoveel voor nodig... ″you'll be next !!″ U mag er echter zeker van zijn... ~deze piskijker heeft het gezegd~ ...er komen donkere & duistere tijden aan ! De komende politieke verschuivingen beloven immers géén beterschap, wel integendeel ! ...Maar dat leg ik u nog wel eens in een ander schijtschrijfseltje uit...

...

Last but not least waar het in deze weer eigenlijk om draaide... mijn wekelijks ~voor zolang het nog kan~ grandioos, voorwaar rijkelijk & fantastisch voedselpakket !!

Uit het verplichte assortiment (3 punten)

 • 1 kg tarwebloem voor patisserie - EG-Hulp - VERKOOP VERBODEN - VO.3149/92 (one point !)
 • 2 liter magere chocolademelk - EG-Hulp - VERKOOP VERBODEN - VO.3149/92 (2 x one point !)

De derde keuzemogelijkheid was spaghetti... *BURPS* ... De vierde, de beruchte ″Ravioli met Kip in Tomatensaus″ ...maar aan dit item zou ik ~voorwaar echt waar~ een speciaal stukje aan moeten wijden...

In de reeks vrije keuze : ( het overgrote deel is allemaal door de plaatselijke voedselbank zelf aangekocht !!)

 • 1 pakje koffie van 500gr (3 points !)

 • 1 doosje smeerkaas (2 points !)

 • 1 pakje Gouda-kaas – 250gr ( 2 points !)

 • 1 taart (1 points !)
 • 2 liter melk - EG-Hulp - VERKOOP VERBODEN - VO.3149/92 (2 x one point !)

That's it !! ...de 13 punten-opbrengst van mijn glorierijke & vooral royale ″rooftocht″ ~leven op kosten van de gemeenschap zoals sommigen het noemen !~ bij mijn plaatselijke voedselbank op dinsdag 1 juli 2008... Maar troost jullie, lach... want "morgen" wordt het erger !!

...

Eerlijk gezegd... het is aan de reacties die ik krijg te zien... jullie moeten zowat allemaal met verstomming geslagen zijn van wat ik hier allemaal kom te schrijven... Tenzij er natuurlijk een hoop "ongeloof" is voor wat ik hier kom te verhalen & kom te vertellen... Nu ja, dit soort reacties is mij in 't geheel niet vreemd... Maar helaas overtreft de werkelijkheid elke fantasie !!

...

Welcome to my world ...″A Real World″

...

De Schijtoptant – uw versLACHgever ″Uit de Onderbuik van La Flandre Profonde″
Armlastige Nr. 99.999
<


contactadres : de.schijtoptant@gmail.com

website : http://de.schijtoptant.googlepages.com/

of de shortcut : http://de-schijtoptant.tk

01-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
30-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."Naar links en achteruit" vanuit Plankendael

Beste lezertjes

Je moet niet veel historisch besef hebben om te weten dat de federale regeringen de laatste decennia opgefleurd werden met een “linkse” component. Zowel SP.a als PS vertegenwoordigden er de “kleine man”, de arbeider, de zwakkeren uit de samenleving, de progressieve intellectueel en weet ik nog allemaal. Wat heeft ons dat als kleine man nu opgeleverd ? Even opsommen : de laagste wettelijke pensioenen van Europa, een leefloon dat volgens de zelfde PS 23% zou moeten worden opgetrokken om toch wat boven de Europese armoedegrens uit te komen en 7 miljard (euro) te weinig gestort in het zilverfonds dat de toch al niet al te rijkelijke wettelijke pensioenen moet helpen te betalen wanneer de algemene vergrijzing zal toeslaan (na 2010 en dat is exact binnen anderhalf jaar !).

Leefloon moet met 23 procent omhoog

BRUSSEL - Marie Arena (PS), minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie (OCMW) bevestigt dat het Belgische leefloon flagrant onder de Europese armoedegrens ligt. Ze kleeft daarop zelfs een concreet cijfer: 23,2 procent. Deze krant meldde dit op grond van een studie van het Centrum voor Sociaal Beleid (UA). Nog andere sociale uitkeringen liggen beneden die grens, onder meer die voor gehandicapten, voegt Arena eraan toe. Als die allemaal ineens zouden opgetrokken worden tot boven die grens, zou dit 400 miljoen euro per jaar kosten, zegt ze. Het regeerakkoord zegt dat elk jaar 'een bedrag' wordt uitgetrokken om 'de kloof met de Europese armoedegrens te dichten'. (g.teg.)

De Standaard - vrijdag 27 juni 2008

Kameraden, dit zijn voorwaar zeer knappe prestaties ! Het mag ons dan ook niet verwonderen dat onze nieuwe “chef d’armée” Crembo ofte bedevaartganger P. De Crem tijdens een interview in De Standaard van verleden zaterdag smalend verklaart “links vertegenwoordigt iets meer dan 17% in Vlaanderen, moet ik daar nu van onder de indruk zijn ?”

Toegegeven, dit argument snijdt meer hout dan zijn Mariadevotie !

Lezen wij nu in al de ons omringende politieke blogs wat constructieve of zelfs puur negatieve commentaren op deze grootse linkse verwezenlijkingen van onze politieke kameraden ? Wordt er opgeroepen tot enige redelijkheid om oplossingen te zoeken vooraleer de totale verarming van toch wel niet onbelangrijke delen van de bevolking zal plaats vinden ? Want we hebben het nog niet eens gehad over het feit dat ook in de gezondheidszorg de tussenkomsten die elke “kleine man” moet ophoesten spectaculair zijn toegenomen. Maximumfacturen blijken daar niks aan te veranderen. ...& Wordt er strijdlustig opgeroepen tot enig ontwaken ?

Wel wel wel, in de ons omringende blogs lijken fietspaden en hondendrollen veel belangrijker te zijn. Wat ons niks verwondert bij de talrijke acolieten van Vlaams zelfbestuur en onafhankelijkheid. Maar onze grote nieuwe linkse hopman, de rode voorzitter, horen we ook nauwelijks. Laten we even een blikje werpen op zijn blogje.

Wat zijn de laatste brandende onderwerpen ?

# Ik vertrek met vakantie...

# Het vertrek van Marijnissen...

# Waarom zit ik niet in het partijbureau...

# De speech die hij geeft op de barbecue van de propagandakring van de Antwerpse 4de wijk...

We geven toe dat in de speech voor de propagandakring van de Antwerpse 4de wijk die handelt over het Ierse "NEEN", een verwijzing staat naar de lage pensioenen ~maar dat zal eerder liggen aan de leeftijd van de propagandisten van de Antwerpse 4de wijk vrezen we~ Je moet daar waarschijnlijk niet pleiten voor meer repetitielokalen voor de lokale rockbandjes en de affiches voor de volgende verkiezingen zullen best op ooghoogte worden geplakt om lumbago’s te vermijden….

Wij zijn er wel stilaan van overtuigd dat de oplossingen die populisten als het Vlaams Behang en Lijst Deedee aanreiken wel heel bekende stankjes verspreiden en die vertegenwoordigen toch wel wat meer dan de schamele 17% van de vlaamse linksen. Deze rattenvangertjes zullen wel meer gehoor krijgen bij Crembo en zijn bende.

Hallo Gennez ? Wo bist du gebleben, mein schatz ?!...

Ge gaat nu toch niet beweren dat er niks te vertellen valt aan de linkerkant? Als het dan toch waar zou zijn (wat we trouwens sterk betwijfelen) dat het zien van al de onrechtvaardigheid in de wereld je drijfveer is, dan moet je er ondertussen wel erg “geboost” bij lopen, meiske. Maar we vinden je reacties, net als die van je ″grote tegenstander, naar links en vooruit - de rode voorzitter″, eerlijk gezegd, nogal plattekes. We zullen misschien moeten wachten op de grote come-back van de Oostendse windmolekensbaas Johan om links weer op het juiste spoor te zetten. Tja, in dat geval kunnen we best op de partij voor het dierenwelzijn stemmen … en een hint voor de locatie van het volgende ideologisch congres van de SP-a : Plankendael, dicht bij de locatie van de leuke bonobo’s, kroeskoppelikanen en kuifhoenderkoeten want een geïnteresseerder publiek vinden jullie niet.

Dus... naar links en achteruit !

...

'Voorlopig' gat van 638 miljoen euro in fiscaliteit
De Standaard - Isabel Albers - vrijdag 27 juni 2008

De Standaard - Guy Tegenbos - vrijdag 27 juni 2008

De Standaard - Guy Tegenbos - donderdag 26 juni 2008

30-06-2008 om 14:42 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Onze Europese Correspondent in Straatsburg :
Over Europese Zakkenwassers & Zakkenvullers
...ofte...
Hoe belazer ik de kluit ?!...

Van Onze Europese Correspondent in Straatsburg :
...

Open Brief ~correctie~ kattebelletje aan onze Europese Politici...In het bijzonder aan ″Onze″ Minister Van Buitenlandse zaken...Mijnheer De Minister Van Buitenlandse zaken,
Mijnheer het voormalige EU-parlementslid,
Beste Karel,


In de loop van de voorbije weken heeft U meermaals ~zelfs tot vervelends toe~ de gelegenheid aangegrepen om bij de gesproken & geschreven Pers uw verhelderende licht te laten schijnen op het "NEEN" van de Ieren, die zich in een referendum negatief hadden uitgesproken tegen het beruchte ″Verdrag van Lissabon″...

De voor u toch wel zéér ondankbare Ieren hadden het volgens U, weer eens niet begrepen... & dat ondanks àlles wat Europa toch wel voor hun had gedaan...

Dat het economische succes van Ierland ~voor een eventueel slechts klein deeltje~ misschien ook wel te danken was aan de niet aflatende inspanningen van de KeiHardwerkende Ier is voor u blijkbaar slechts een ″faits divers″, een zeg maar te verwaarlozen detail & aldus ~uiteraard~ ook geen vermelding van uwentwege waard...

Maar kom... in simpele bewoordingen gesteld : indien de Ieren niet voor Europa zijn dan zijn ze ertegen hè !! ...& aangezien het daar toch maar een ″zootje ongeregeld″ is, moet Europa dan maar gewoon z'n conclusies daaruit trekken & alleen verder... Nog eens simpel gezegd, dan hoeven we ons van diè Ieren in de toekomst ook geen éne moer meer aan te trekken, nietwaar ?!...

Maar... eventjes serieus nu... wat zouden die Ieren, die Nederlanders, die Fransen, evenals al die andere burgers van de EU toch kunnen hebben tegen Europa en al die Eurocraten ?!... Die mensen doén toch ~soms letterlijk~ helemaal niets !?...

Wel, Mijnheer De Minister van Buitenlandse Zaken... mijn Beste Karel... na het bekijken van onderstaande filmpjes zouden wij hier van kitokojungle enkele overigens zéér pittige discours kunnen afsteken over :

 • ...Het fundamentele gebrek aan ook maar enig minimaal respect van het Europese Parlement & in het bijzonder de Europese Parlementariër voor de Europese Gedachte & de Europese Burger...

 • ...De complete minachting & het volkomen misprijzen van de Europese Burger ~lees : de Belastingbetaler die dit ganse feest betaalt~ over de scrupuleuze Euro-Aristocratische wijze waarop dit regelrecht zootje ongeregeld zichzelf schaamteloos op onze kap verrijkt ! In simpele bewoordingen gesteld : Zich als parasieten voortbewegend in de pels van Europa & alles wat ze op hun weg tegenkomen leegmelkend ! Niet meer dan een horde konkelfoeselend gespuis, dat zich volvreet & zich onverzadigbaar tegoed doet aan onze Europese Geldpot, vooral dan als een nietsontziende zwerm van àlles-kaalvretend ongedierte, maar dan wel in keurige & dure maatpakken gestoken... Enfin soit...

Maar mijn beste Karel, dàt gaan we dus niet doen... zulk 'n discours afsteken, aangezien we het hier bij Kitokojungle toch nog graag enigszins netjes & beschaafd willen houden...

We zouden hierbij ook nog eens een ~even minder prettige~ uiteenzetting kunnen geven over de wijze waarop de Pers ~de geaccreditteerde Pers bovendien~ gewoonweg als ongewenste pottenkijkers met hun klikken & hun klakken werden buitengesmeten uit de Europese gebouwen bij het maken van deze ontluisterende reportage, maar dàt is dan voor ons weer een te verwaarlozen detail... Hoewel wij hoedanook moeten toegeven dat adjectieven als "Stalinistisch", "Maoïstisch" en "Totalitair" toch wel héél eventjes door onze gedachten speelden...

Maarrr... Mijn beste Karel, we gaan het hier zéér kort houden in onze eigen analyse van het Ierse "NEEN"...

Namelijk...

Zolang dat deze bende schaamteloze & vooral van de gemeenschap stelende, scrupuleuze zakkenvullende hufters, zoals dat éne exemplaar dat zowat halverwege het 1ste filmpje (2:25) zegt: "that's none of your business" de dienst uitmaakt... Welnu, mijn beste Karel... zo lang zullen wij, het "Europese gepeupel" waar & wanneer ze ooit al eens een kans krijgen, tégen dat zakkenvullende Europa blijven stemmen, want het is godvernonde-miljaarde wél ONZE fuckin' business wat er met ONZE euries dààr gebeurt... !!

...& Ach... Mijn beste Karel... bespaar ons vooral alle goedkope excuses & vooral de op géén enkele mogelijke manier goedpratende uitleg hierover... & Ga ons nu AUB dus ook vooral niet beschuldigen dat wij met onze terechte kritische opmerkingen mee de anti-politiek voeden.... wij zijn het hier namelijk eensluidend eens & van mening dat het wél degelijk uw "collega's" zélf zijn die al méér dan voldoende aan ANTI-politiek doen, zoals overduidelijk te zien is in het 1ste filmpje...

Overigens nog een prettige dag & met beleefde groet,

De redactie
kitokojungle@gmail.comPost Scriptum :

...Bekijkt u meteen dan ook maar ter aanvulling van het 1ste filmpje, het 2de filmpje dat in dezelfde lijn ligt van het 1ste... Ditmaal niet gedraaid door een u waarschijnlijk nietszeggende RTL Duitsland, maar wel door de vooraanstaande BBC News... !

Last but not least is het 3de filmpje al even ontluisterend... waaruit overduidelijk blijkt hoeveel rekening gehouden wordt met de meningen van de Europeaan & met de uitslagen van de referenda... GEEN !!

...Europarlementariërs zijn zakkenvullers...
...Newsnight - Euro Millions
...The hidden European Parliament Referendum-Riot...


Euh... Hallo Karel ?!... Bent u er nog ?!...

30-06-2008 om 13:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
29-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bertje-Bertje-Bertje... hij doet 't toch maar weer !!

Er zijn van die momenten waarbij je je als redelijke mens afvraagt waar politici toch in hun dagelijks leven zo'n godganse dagen mee bezig zijn... Volgen ze de actualiteit ? ...& zo ja, de welke ? ...Alleen de kranten & het voorgekauwde ″nieuws″ ?... Of ook nog andere bronnen ?! ...& zo ja... uit welke andere bronnen putten ze ″hun nieuws″ ? ...enkel de officiële & de officieuze, of ook underground press & dergelijke meer ?! ...& Hebben ze eigenlijk überhaupt wel een vinger aan de pols van wat er gaande is in onze maatschappij ? ...In hun land ? ...in de wereld ? ...Of zijn ze in feite wat ″wereldvreemd″ te noemen omdat ze het alleen maar beschouwen vanuit hun toch wel vrij geïsoleerde ivoren toren ? ...& zijn ze dus enkel maar rigoureus bezig met het inhoudelijke van hun job vanuit die geïsoleerde positie ?!... Oogkleppen op & maar ploegen ?!... Of zijn ze héééél druk bezig met het vervullen van de trits ″plichten & plichtplegingen″ die door een of andere secretaris in een reeds klaargemaakte & voorgekauwde agenda staat ingevuld ?!... & in ″onzen″ Bert z'n geval... zijn ze enkel bezig met de vrolijke & sympathieke Nonkel Bert uit te hangen in de pers... in dit geval op één of ander speelplein ?!...

Als ik zo bijgaande foto nog eens bekijk... & ook weet waarom ik dit artikel schrijf, verdenk ik ″onzen″ Bert ervan vooral bezig te zijn met het laatste... & heb ik daar iets op tegen zult u vragen ?! Neen... op zich niet echt... ″Onzen″ Bert mag gerust de vrolijke Frans uithangen op één of ander speelveld... & in functie van de eerste ″Buitenspeeldag″ mag dàt zeker, hij heeft het immers zelf georganiseerd... dus dat moet ook kunnen... Hij heeft dit immers als Minister van Jeugd in samenwerking met de kinderzender Nickelodeon toch maar weer mooi gerealiseerd...

Dus ″Hiep-Hiep-Hiep-Hoera″ voor Bert ! ...& dat is zelfs welgemeend !!

Enkele dagen geleden, op 25 juni heeft ie daarmee zelfs terecht de krant gehaald...

...106 gemeenten deden mee aan Buitenspeeldag

De eerste Buitenspeeldag was een succes. Dat zeggen Vlaams minister van Jeugd Bert Anciaux en kinderzender Nickelodeon. Zij bundelden de krachten om het voor kinderen mogelijk te maken buiten te spelen en te sporten als alternatief voor de televisie of computerspelletjes. Liefst 106 Vlaamse gemeenten gingen op de vraag in en trakteerden jongeren op allerlei activiteiten.1 gemeente op 3

De initiatiefnemers riepen lokale besturen op om spel- en sportactiviteiten te organiseren. Liefst 106 Vlaamse gemeenten, dat is meer dan één op drie, gingen op de vraag in en trakteerden hun jongste inwoners op allerlei activiteiten. Massaal veel kinderen konden zich uitleven. De eerste Buitenspeeldag was een succes en dit smaakt dan ook naar meer, aldus Anciaux.Cultuur en sport

Het Vlaams jeugdbeleid is erop gericht de jeugd zoveel mogelijk kansen en eigen ruimte te bieden. "We willen daarbij de nodige stimulansen geven voor een gevarieerde vrijetijdsbesteding, zowel binnen cultuur als sport. Het initiatief van de Buitenspeeldag kadert dan ook perfect in deze visie. Enerzijds worden jongeren aangespoord om op een leuke en gezonde manier bezig te zijn en anderzijds geeft deze dag een signaal aan de volwassenen om verdraagzamer te zijn tegenover buiten spelende kinderen", zegt Anciaux. (belga/kh)

De Morgen - 25/06/08 18u50

...

Wat is dan het probleem zult u vragen... Wel, het bovenstaande is alles behalve een probleem... Al wil ik daar onmiddellijk wel enkele bedenkingen aan toevoegen... Om te beginnen wil ik toch wel stellen dat 't binnen de grote maatschappelijk context bekeken, het toch maar een iet of wat hypocriete houding is, want is het in feite niet meer dan normaal, doodnormaal zelfs dat kinderen zouden buiten moeten kunnen spelen ?!... Ja toch ?!... Alleen, hebben onze steden & gemeenten het decennia lang nagelaten om speelpleinen, speelweiden, speelfaciliteiten te voorzien voor kinderen, die dan DAGELIJKS konden of kunnen gebruikt worden, die geïntegreerd zijn in straten, wijken & pleinen. ...& Als er de laatste jaren al aandacht voor is, dan is het meestal aandacht gepaard gaande met een of ander prestigieus bouwproject waar men dan weer eens mee uitpakt. Daar waar het in feite als de meest vanzelfsprekende zaak van de wereld zou moeten beschouwd worden voor gemeentelijke & stedelijke besturen dat men aandacht heeft voor ″méér groen voor onze kinderen″ & niet alleen in stedelijke of gemeentelijke randgebieden, maar in elke wijk, komt dit punt meestal als laatste punt op de agenda terecht van de nog te verwezenlijken projecten. Want op de een of andere manier ziet men er nooit het nut van in om ook eens aan de leefkwaliteit van onze kinderen aandacht te schenken, buiten zogezegde speciale projecten zoals het voornoemde waar ″onzen″ Bert nu eens weer mee uitpakt.

Als tweede bemerking wil ik toch wel stellen dat men in de afgelopen decennia het gros van de vrijwillige kinder-, jeugd- & jongerenwerkingen terug gedrongen heeft door, of subsidies hiervoor te decimeren, of te halveren, of ze er gewoon niet meer aan te besteden. De socio-culturele sector heeft de afgelopen 25-30j in alle geledingen een kaalslag gekend & een knauw van jewelste gekregen, waar ze tot op heden nog steeds niet van bekomen is. Hoeveel jeugdhuizen, jeugdateljees & jongerenwerkingen zijn gewoon niet van de socio-culturele kaart verdwenen, gewoon omdat men er vanuit een puur politiek-economisch standpunt het belang niet van inzag om deze verder uit te bouwen & zelfs te verstevigen. Men zaagt & klaagt over de ″verloedering & criminalisering″ van onze jeugd, maar men vergeet wel terzelfdertijd te vermelden dat men als overheid zelf het sociale weefsel, het maatschappelijk vangnet compleet naar de kl*ten geholpen heeft... Ons financieel & economisch rekenwonder Didier Reynders overwoog zelfs enige tijd geleden om ″de verzekering voor vrijwilligers″ af te schaffen om financieel-economische besparingsredenen... Dan hebt u misschien enig idee hoever de man & zijn gevoerde besparingspolitiek van de dagelijks werkelijkheid verwijderd staat wat vrijwilligerswerk betreft & hoe hij het nut er van inziet.

Ik erger me dus mateloos aan dit soort ″good-news-shows″ omdat ze in wezen niet meer zijn dan reclame & vooral dan ter glorificatie voor het eigen ~soms toch wel goed bedoelde~ beleid. ...& Meer nog durf ik dit zelfs een vorm van pure volksverlakkerij te vinden, want terwijl men met de ene hand grote gedeeltes weg hakt & compleet teniet doet, geeft men met de andere hand een habbekrats terug, dit om toch maar de idee te geven van... kijk eens, we doen toch iets...

...

Maar waar het mij in dit artikel om gaat... is dus wat ik de dag daarna, eergisteren in die zelfde krant vond...Nu kunt u zeggen... Euh... dit is toch mooi wat ie doet ?!.. Hij zet zich tenminste in... Hij wil tenminste nog iets doen ! ...hij kondigt zelfs acties aan, de brave man !!

Alle gekheid op een stokje & nu effe zonder zeveren of te zwanzen... Maar op zulke momenten vraag ik me af of ″onzen″ Bert wel eigenlijk weet wat er in dit kleine klotelandje & bij z'n grotere broertje Europa aan de gang is... & méér nog stel ik mij de vraag of dat 'm dat in feite wel één bal interesseert ?!... & daarmee bedoel ik, liefst natuurlijk wel een ietske meer dan zijn ″publieke presence″ & zijn eigenste populariteit ?!... Behoort ie dat als Minister Huppeldepup dat dan niet te weten wat er dààr gebeurt ?!... Daar heeft ie tenslotte als Minister toch ...godverrr... een gans kabinet met medewerkers voor, die dan nog eens uitgerust zijn met de meest moderne & de nieuwste middelen op communicatievlak & op multi-mediaal-gebied...

Ik zou 't dus weten te waarderen mochten onze Heren Ministers & Politici weten wat er gebeurt op het ″slagveld″ van alledag... mochten ze dus dààr ook een vinger aan de pols hebben !! ..& niet alleen van de mooie & vrolijke projecten, maar ook, & dan vooral van de shitt & de sores !!

Maar langs de andere kant, wie ben ik om te zeggen wat de man... ~onze Vlaamse Minister van Cultuur~ moet doen, zou moeten doen, zou kunnen doen nietwaar... I'm a nobody... & ik denk dat 't 'm ook geen ene reet interesseert wat ik denk of wat ik vind... & eerlijk gezegd, I don 't care... maar dit terzijde.

Maarrrr... ik kan de brave Nonkel Bert alleen maar de raad geven zich dringend te abonneren op de nieuwsbrief van PROGRESS Lawyers Network ... misschien blijft ie dan wat meer op de hoogte van de actualiteit !

...& godverrrr-de-godverrrr dus wel hierom...

De originele link :
http://www.progresslaw.net/index.php?pg=520&id=461&lns=1

'Neen' aan de Richtlijn van de Schande

PROGRESS Lawyers Network - Selma BENKHELIFA - 11/06/2008

De advocaten van PROGRESS Lawyers Network melden u dat de "richtlijn van de schande" op 18 juni 2008 gestemd werd in het Europees Parlement.

De richtlijn met als bedoelding "FORT EUROPA" versterken, werd gestemd met een meederheid van 367 stemmen voor, 206 stemmen tegen en 109 onthoudingen.

Wij zijn van mening dat deze richtlijn een ware catastrofe zal zijn voor de fundamentele rechten van de vreemdelingen:1. Het recht in de verschillende lidstaten is niet uniform

De preambule van het ontwerp van de richtlijn stelt dat de Europese lidstaten een gezamenlijke asielpolitiek hebben. Het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de V.N. heeft echter onlangs een rapport gepubliceerd waarin de immense ongelijkheden tussen de verschillende asielprocedures in de Unie worden aangeklaagd. In het punt 5 bis van de preambule van de richtlijn staat te lezen dat er “rechtvaardige en efficiënte asielstelsels nodig zijn, die het principe van non-refoulement volledig respecteren”. Een eenvoudige lezing van dit punt maakt duidelijk dat dit nu nog niet het geval is. Men kan moeilijk aanvaarden dat de Unie maatregelen neemt om de verwijdering van het grondgebied te uniformiseren terwijl er geen enkele uniformiteit is inzake de voorwaarden voor het toekennen van asiel, van subsidiaire bescherming, van regularisatie omwille van humanitaire redenen, ernstige ziekte of op basis van werk.

Naast deze algemene kritiek op het feit dat de strijd tegen de clandestiene immigratie bevoorrecht wordt ten opzichte van de legale immigratie, zijn er vragen te stellen bij vele punten.2. Gedwongen terugkeer

Het is jammer dat het ontwerp van richtlijn een “minimaal gezamenlijk geheel van juridische garanties” en “minimale garanties van toepassing op de gedwongen terugkeer” vermeldt zonder meer uitleg.

De richtlijn geeft bovendien aan dat het gebruik van geweld dient plaats te vinden met respect voor de waardigheid en de fysieke integriteit van de vreemdeling. Niet alleen is het moeilijk te vatten hoe deze twee begrippen, gebruik van geweld en respect voor de fysieke integriteit, verzoend kunnen worden, maar ook moet gewezen worden op de afwezigheid van enige verwijzing naar de arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de grenzen aan het gebruik van geweld. Het lijkt er wat op of de vreemdelingen in onregelmatig verblijf niet onder de regels van het Europees Hof vallen. Dit is uiteraard onaanvaardbaar.3. Gedwongen uitwijzingen van niet-begeleide minderjarigen

Het is choquerend dat de makers van de richtlijn erover gedacht hebben om een hoofdstuk te maken over de gedwongen repatriëring van niet-begeleide minderjarigen.

Het is duidelijk dat het hoger belang van het kind enkel gerespecteerd wordt door nooit over te gaan tot de uitwijzing van een minderjarige.4. De procedure waarbij iemand voor 5 jaar ‘verbannen’ kan worden

De procedure waarbij elke binnenkomst verboden wordt gedurende een periode van maximaal 5 jaar na de terugkeer is onaanvaardbaar aangezien een nieuwe situatie in overweging moet genomen kunnen worden. Een voorbeeld dat vaak voorkomt in de praktijk is de situatie waarbij een Europees onderdaan en een persoon in illegaal verblijf zich voorbereiden op een huwelijk. De persoon in illegaal verblijf wordt aangehouden en bedreigd met uitwijzing. Als hij dan ook effectief wordt uitgewezen houdt het verbod op terugkeer gedurende 5 jaar duidelijk een schending in van het artikel 8 E.V.R.M.5. De mogelijkheid om iemand 18 maanden op te sluiten

Elke opsluiting zou onderworpen moeten worden aan de controle van het artikel 6 van het E.V.R.M. Het is te bekritiseren dat vreemdelingen in onregelmatig verblijf niet dezelfde procedurele garanties kunnen krijgen als alle anderen. Erger nog, een vreemdeling in onregelmatig verblijf die een misdrijf pleegt heeft recht op deze garanties, een andere die niets gedaan heeft behalve weigeren om terug te keren, heeft er geen recht op.

Het voorstel van richtlijn voorziet een controle op de wettigheid van de opsluiting. Dit is een puur formele controle; wat er eigenlijk nodig is is dat een rechter de grond zou kunnen beoordelen, de redenen en de legitimiteit van de opsluiting.

Zo heeft de Belgische rechtspraak bijvoorbeeld de psychologische expertiserapporten opzijgeschoven die aantoonden dat de opsluiting een dramatisch effect had op de gemoedstoestand van een klein meisje en dat zij aan het begin van een ernstige depressie stond, met als reden dat de rapporten pas na het bevel tot opsluiting waren opgemaakt, en dat ze dus niets te maken hadden met de wettigheidscontrole. Een heronderzoek op regelmatige basis zou ambtshalve voorzien moeten worden en heeft enkel zin als het gaat om een onderzoek ten gronde. Als het louter gaat om een wettigheidscontrole van het oorspronkelijk bevel is het onduidelijk waarom dit op regelmatige basis zou moeten overgedaan worden.

Het artikel dat de verlenging van de opsluiting met twaalf maanden voorziet zou moeten worden opgeheven. Een opsluiting gedurende 18 maanden is onaanvaardbaar en niet goed te praten. Dit zou immers de regel worden aangezien de voorwaarden voor deze verlenging de volgende zijn: de weigering van de betrokkene om te gehoorzamen of vertraging veroorzaakt door de nationale autoriteiten bij het afleveren van de nodige documenten. Dit heeft betrekking op alle vreemdelingen die vastgehouden worden, want ze worden net opgesloten omdat ze weigeren te vertrekken. De tweede voorwaarde kan geen geldige reden zijn voor een opsluiting omdat de vreemdeling op geen enkele manier verantwoordelijk is voor de vertraging van zijn nationale autoriteiten. De Iranese autoriteiten weigeren bijvoorbeeld systematisch om documenten af te leveren; de Iranese onderdanen zitten hier voor niets tussen.6. Kwetsbare personen en kinderen in gesloten centra

Het onderdeel over de bijzondere aandacht die geboden moet worden aan kwetsbare personen is op zich choquerend. Kwetsbare personen zijn volgens de definitie gegeven in het ontwerp van richtlijn “minderjarigen, niet-begeleide minderjarigen, gehandicapten, bejaarden, zwangere vrouwen, alleenstaande ouders van minderjarige kinderen en slachtoffers van foltering, verkrachting of een andere vorm van psychologisch, fysiek of seksueel geweld”.

Het is onbegrijpelijk dat deze kwetsbare personen in het hoofdstuk over de opsluiting opgenomen zijn met de loutere vermelding dat zij bijzondere aandacht verdienen.

De kwetsbare personen zoals hier gedefinieerd mogen nooit vastgehouden worden in een gesloten centrum. Het is ten zeerste te betreuren dat de richtlijn de praktijk van de lidstaten om families met minderjarige kinderen en niet-begeleide minderjarigen op te sluiten, bekrachtigt.

De psychologische gevolgen van de opsluiting van kinderen zijn rampzalig. Kinderpsychiaters attesteren de nefaste effecten van de opsluiting op kinderen. De richtlijn zou er rekening mee moeten houden en verbieden aan de lidstaten om families met minderjarige kinderen op te sluiten.

Selma Benkhelifa

...

Dus... dan was ie misschien op de hoogte geweest van wat z'n collega's zowat een week ervoor in het Europees Parlement hebben beslist, of beter : daar hebben bekokstooft...

...& dan doet ie misschien in de toekomst geen domme uitspraken meer, als zou ie als ″klein Vlaams Ministerke″ nog ietske kunnen doen... Mijn vrees bestaat er immers in dat de knikkers in dàt grote knikkerspel reeds lang zijn verdeeld... Meer nog vrees ik dat onze illegalen donkere & duistere zwarte tijden tegemoet gaan als ik deze richtlijnen zo eens overlees.

...& wat me nog meer verontrust... Dit alles doet me wat te veel denken aan de interneringskampen uit de laatste Wereldoorlog... remember 40-45 ?!... Ook dan legde men de schuld van de toen heersende crisis bij een bevolkingsgroep, ook dan dacht men dat de crisis wel zou opgelost geraken mocht men een ″oplossing″ voor dit probleem vinden & die oplossing is er gekomen met de Jodenvervolging... & de Holocaust...

Intussen gaat Europa zo stilaan een gelijkaardige weg op met z'n ″gesloten Centra voor Asielzoekers″... een geciviliseerde naam voor ″gevangenissen voor asielzoekers″, een beschaafde naam voor ″kampfen″, ″Lagers″... En direct kunnen we ons afvragen of mensen die géén enkele misdaad begaan hebben überhaupt moeten opgesloten & behandeld dienen te worden, als waren zij misdadigers ?!... Er zijn al bij al ook te weinig geruststellende berichten over hoe het er daar aan de binnenkant aan toe gaat... uit wat er zo af & toe naar buiten komt gesijpeld blijken de levensomstandigheden daar nu ook precies niet van die aard om er vrolijke kaartjes over naar huis te schrijven...

Een voorbeeld...

De originele link :
http://www.socialisme.be/lsp/archief/2008/05/28/asiel1.html

Asielbeleid. Het leven zoals het is… gesloten centra

woensdag 28 mei 2008

De asieldiscussie woedt momenteel in de regering en de media. Aanleiding is een voorstel van minister Turtelboom om een puntensysteem door te voeren bij de regularisatieprocedure. Daarbij zou het vooral belangrijk zijn om werk te hebben, liefst nog in een knelpuntenberoep. Eens te meer wordt de discussie over het asielbeleid gevoerd vanuit het perspectief van de bedrijven. Een stem die zelden aan bod komt, is deze van de asielzoekers zelf. We publiceren een verslag van het leven in een gesloten asielcentrum geschreven door een ooggetuige.

Het Centrum voor Illegalen in Brugge (CIB) is één van de gesloten centra, naast deze van Vottem, Merksplas, Melsbroek en Steenokkerzeel. Het centrum bevindt zich in de vroegere vrouwengevangenis, aangrenzend aan het politiekantoor en dichtbij de huidige gevangenis. Het gebouw is oud en werd destijds als ontoereikend beschouwd voor de vrouwengevangenis. Als het daarvoor niet meer goed genoeg was, kan het blijkbaar wel nog dienst doen om zo’n 120 mensen van allerhande origine op te sluiten omdat ze niet over een wettelijke verblijfsvergunning beschikken.

Deze mensen worden vastgehouden tot hun identiteit achterhaald of erkend wordt, waarna ze vrijgelaten of gedeporteerd worden naar het land van herkomst. Het overgrote deel zijn mensen van Noord Afrikaanse origine, daarnaast twee middelgrote groepen Zwart Afrikanen en mensen van Indisch/Pakistaanse herkomst. Een minderheid zijn Oost Europeanen en Aziaten. Kinderen worden hier niet opgesloten.De intake

Wanneer je met een politiecombi de ijzeren hekken van het gesloten centrum binnenrijdt, overkomt je dit doorgaans onverwacht. Je was op doorreis en kon bij een politiecontrole op de trein geen geldige identiteitspapieren of verblijfsvergunning voorleggen. Je stapte van het vliegtuig in Zaventem en plots werd je tegengehouden terwijl alle anderen met rust gelaten worden. Je was de zoveelste dag aan het werk op een bouwwerf toen politie daar een identiteitscontrole hield en je meegenomen wordt. Of je liep gewoon op straat, op weg naar enkele vrienden, wanneer je op enkele meters van hun huis aangehouden wordt door twee agenten die je papieren vragen. Je hebt niets bij, dus nemen ze je mee.

Het volgende moment loop je aan beide handen geboeid een kale gang door, met twee agenten aan je zij. Elke deur waar je door moet, wordt met een digitale sleutel geopend en achter je weer gesloten. Ze leiden je een kamertje binnen. Daar staat een bureautje en een stoel tegen de muur, waar je moet gaan zitten. Naast je in de hoek hangt een gordijn, met daarachter opnieuw een klein stoeltje. Het is er warm, want de ruimte huisvest ook een grote machine, waarvan later zal blijken dat ze dient om digitaal je vingerafdrukken te nemen. Je krijgt een bedrukt A4tje van een vriendelijke dame, die je aanspreekt in Frans of Duits. Dit is wel de eerste persoon die je ietwat op je gemak probeert te stellen. Ze geeft je een bekertje water en herhaalt wat er op het blad staat. “Dit is geen gevangenis, dit is een gesloten centrum. Je blijft hier tot we je identiteit kennen en weten of je hier mag blijven. Je hebt straks het recht om te telefoneren. Eerst maken we een inventaris op van je persoonlijke spullen. Daarna ga je douchen en word je medisch onderzocht.” Wanneer je enkel Hindi, Chinees, Russisch of Marokkaans spreekt, heb je er het raden naar wat gezegd wordt.

Vervolgens gaat de dame weg. Je blijft alleen in het kamertje met de veiligheidsbeambte. Die ziet er net hetzelfde uit als de agenten die je arresteerden, enkel draagt hij geen wapens. Hij gebiedt je achter het gordijn te gaan staan. Je moet je volledig uitkleden en je kleding wordt doorzocht. Wanneer dit voorbij is, komt de dame terug. Jij zit op de stoel, terwijl zij en de veiligheidsbeambte je tassen openen en er alle spullen uithalen. Alles krijgt een naam en wordt genoteerd. Medicatie, verzorgingsproducten, GSM, sierraden & metalen voorwerpen worden in een afgesloten zak bewaard. “Die mag je niet meenemen”. Als je vraagt waarom, zegt men onomwonden: “omdat je jezelf of anderen niet zou verwonden.” Je geeft al je geld af, 5 € wordt ingetrokken als waarborg voor de sleutel van je kast. Je ondertekent de inventaris van je spullen en een document waarin staat dat je ze tot aan je vertrek toevertrouwt aan het centrum evenals het feit dat je een waarborg hebt betaald. Ook als je niet begrijpt wat er staat, word je verondersteld te tekenen. Vervolgens vraagt men om mooi te lachen, er wordt een foto gemaakt. Die wordt op een kaart gedrukt, ernaast komt een nummer. Dat nummer wordt voor de rest van je verblijf je aanspreeknaam. De vriendelijke dame neemt je vingerafdrukken op de grote machine. Zij draagt latex handschoenen omdat je misschien Hepatitis B hebt. Je bent zenuwachtig, je handen beven en zijn zweterig. Ze zegt dat het nemen van de vingerafdrukken niet betekent dat je crimineel bent. Het is in je eigen voordeel. Je krijgt en grote plastic zak, met daarin dekens en pantoffels, vervolgens wordt je meegenomen naar de medische vleugel.

De veiligheidsbeambte of 'cipier' is degene waar je tijdens je gehele verblijf het meest mee in contact komt. Dit zijn mensen zonder specifieke opleiding. Veiligheidsbeambten worden verondersteld sporadisch een cursus agressiebeheer te volgen, maar moeten voorts spontaan met mensen in deze ongewone situatie kunnen omgaan. Het hangt dan ook van zeer persoonlijke elementen af of dit al dan niet lukt. Taal is vaak reeds een grote hindernis. Er zijn geen permanente tolken aanwezig op het centrum, daar wordt enkel voor gezorgd tijdens je gesprek met je advocaat.

Mensen die voor het eerst in een centrum toekomen, zijn vaak in paniek. Ze zien een gevangenis, ook al zegt men dat het niet zo is. Prikkeldraad, hoge hekken, gesloten deuren, een schraal binnenplein, handboeien,... Als niemand je kan geruststellen in je eigen taal en je begrijpt niet waarom je deze 'gevangenis' in moet, dan is angst normaal. Je huilt of verzet je. In beide gevallen wordt hier niet passend op gereageerd. Jouw veiligheidbeambte weet vaak niet hoe dat het beste moet. Hij/zij roept enkel harder in een taal die je niet verstaat, wild gesticulerend, of negeert je en gaat gewoon door met het fouilleren.Repressie

Op de medische vleugel zijn er ziekenkamers. Deze kamertjes hebben stevig vergrendelde deuren, met een raam van gewapend glas. In de kamer staan enkel een bed, een aluminium wasbak en een WC-pot. Het enige raam is beschermd met een laag plexiglas aan de binnenkant en traliewerk aan de buitenkant. Deze kamers doen dienst als onderdak voor zieken of drugsverslaafden, die hier de 'cold turkey' methode ondergaan. Soms worden deze kamers ook gebruikt voor de isolatie van 'opstandigen'. Dit enkel wanneer de isoleercellen, een gang verderop, volzet zijn.

Het gaat daarbij om isoleercellen in de klassieke zin van het woord. Een kamertje van 3 m² volledig uit koud beton, er is geen raam. De zware deur heeft een kijkgat waar enkel door naar binnen gekeken kan worden en een doorgeefluik. Daar krijg je 3 keer per dag 4 sneden brood en een glas water doorgeschoven. Douchen mag niet, naar buiten gaan evenmin. Afhankelijk van je 'opstandigheid' word je er 12 uur tot 3 dagen opgesloten. Door het tekort aan deze cellen beland je er soms met twee of drie. Er is maar één bed. Je wordt geïsoleerd als je weigert een medisch onderzoek te ondergaan, als je in een gevecht betrokken was of als er verzet was bij je intake. Volgens de sociaal assistenten en de psychologen wordt slechts zelden gebruik gemaakt van isolatie (het woord isoleercel is overigens onbestaand; er wordt gesproken over 'veiligheidskamers' ). In de periode dat ik getuige kon zijn van het leven binnenin, heb ik nooit een dag gekend waarop niet minstens één isoleercel bezet was.Het leven achter tralies

Het dagelijks leven in het centrum is afstompend. Mannen en vrouwen leven strikt gescheiden in 4 (2 mannelijke en 2 vrouwelijke ) 'leefgroepen' van om en bij de 30 mensen. Alle nationaliteiten leven naast elkaar. Alles gebeurt dag in dag uit in groep. De slaapzaal bestaat uit rijen stapelbedden, iedereen heeft naast het bed een eigen kast. In een open bijgebouwtje aan de slaapzaal staan 4 toiletten en een wasbak.

Elke ochtend word je op een vast uur gewekt. Om de groepen gescheiden te houden, heeft elke leefgroep een ander tijdschema. Na het opstaan, volgt een verplichte douche. Zeep, handdoek en scheergerief worden uitgedeeld voor het douchen en dienen nadien weer ingeleverd te worden (om de veiligheid te garanderen). De douchecel is de enige plaats waar er iets van privacy is. Dit zijn de enige 15 minuten op een dag dat je 'alleen' bent. Hierdoor is dit ook het grootste “risicomoment” voor zelfverwondingen of pogingen tot zelfmoord. Meestal gaat het niet om echte pogingen tot zelfmoord, maar om pogingen om toegang te krijgen tot een verzorging in een ziekenhuis buiten het centrum.

Na het douchen moet iedereen naar de eetzaal waar je nummer wordt gecontroleerd en genoteerd. Enkel de sociaal assistenten eten samen met de mensen-zonder-papieren. Het overige personeel (veiligheidsbeambten, psychologen, administratief personeel,… eet aan een aparte tafel). Na het eten volgt een half uur “luchten” op een stevig omheinde binnenkoer. Daarna gaat elke leefgroep naar de eigen leefzaal.

De leefzalen zijn kale ruimtes van zo'n 30m² met hoge ramen met traliewerk. Er staat een pooltafel en een TV. Daar zijn enkel (bollywood) films op te zien, geen actuele uitzendingen of nieuws. Deze zalen zijn smerig en aftands. Aangrenzend bevindt zich het sanitair, zonder afgesloten deur, oud en vuil, met 4 toiletten. De uren gaan hier onmetelijk traag. De meeste mensen hangen er wat rond of slapen de hele dag. Velen staren gewoon apathisch voor zich uit. Op een bepaald uur van de dag is er een 'creamoment' voorzien. Dan kan wie wil, begeleid door sociaal assistenten, 2 uur tekenen, schilderen of boetseren. Dit vergelijk je best met creativiteitsuurtjes in het lager onderwijs: kinderlijk, nutteloos en zonder degelijk materiaal in vuile kleine kamertjes. Deze creamomenten brengen vaak ontroerende schilderwerkjes waar doorgaans de wens en het vooruitzicht van vrijheid, boodschappen van verdraagzaamheid en vrede naar voor komen. De muren in de slaapzalen daarentegen dragen gekraste en geschreven slogans als 'Belgique pays de merde' of 'gouvernement fasciste'.

Om de sleur te breken, kan er gewerkt worden. Voor een uur huishoudelijk werk, zoals het vegen van de trappen of helpen met de was ontvang je bons, waarmee je 'luxeproducten' kan kopen zoals chocolade of zeep. De mannen krijgen 4 keer per week toegang tot een fitnessruimte, de vrouwen 3 keer per week.

Het totale gebrek aan privacy, dag en nacht, in dergelijke zenuwtergende omstandigheden zorgt voor raciale, religieuze en seksuele spanningen. Dat leidt meermaals tot gevechten op basis van afkomst of geloofsovertuiging. Er zijn soms verkrachtingen in de slaapzalen. Het gebouw is ongeschikt en het gevangenisregime leiden onvermijdelijk tot dergelijke excessen.Deportatie

“Of er nooit fouten gemaakt worden? Dat weten we niet. We horen zelden wat er gebeurt met een bewoner die gerepatrieerd wordt. Eén keer wel. Dat was een Congolees. Hij zei dat hij journalist was en tegen de regering had geschreven. Hij mocht niet blijven en is teruggestuurd. Een week later hoorden we dat hij bij aankomst gefusilleerd is.”

Meestal verblijven mensen maximum drie maand in het centrum, waarna ze gedeporteerd worden. De meesten doen dit “vrijwillig”. Deze vrijwilligheid is zeer relatief zoals ook geïllustreerd wordt in een informatievideo die elke gevangene te zien krijgt op de eerste dag van zijn verblijf.

Er zijn drie gradaties van deportatie: ten eerste een “vrijwillige” repatriëring, daarna een repatriëring met “licht verzet” (als de gedeporteerde roept en schreeuwt) waarop er boeien worden omgedaan en twee agenten de gedeporteerde begeleid. De informatievideo meldt: “Vanaf hier is elk verzet zinloos”. Als de gedeporteerde kalmeert, mogen de boeien los. De derde gradatie van deportatie is deze met “hevig verzet”, als de gedeporteerde zich fysiek verzet. Hij wordt door 4 agenten in een gepantserde wagen gesleurd. Zijn armen in een dwangbuis, de voeten geboeid. Om zijn hoofd krijgt hij een soort rubberen helm. Onder luid geschreeuw dragen de vier agenten hem in een speciaal gecharterd vliegtuig. Een psycholoog praat op de man of vrouw in om deze te kalmeren. De 4 agenten houden de gedeporteerde stevig vast. Het vliegtuig stijgt op. Dit fragment van de informatievideo is zwaar intimiderend en moet elke hoop op ontsnapping de kop indrukken.

Wat niet wordt gezegd, is dat mensen-zonder-papieren drie keer kunnen weigeren om vrijwillig te vertrekken, vooraleer er een gedwongen deportatie komt. Bij elke weigering, wordt de hele procedure opnieuw opgestart en wordt het vertrek met drie maanden uitgesteld. Dat leidt ertoe dat sommigen een klein jaar in de gesloten instelling blijven. Vaak is deze mensonwaardige opsluiting een beter alternatief dan teruggestuurd worden naar land van herkomst.

Ze vinden altijd nieuwe manieren om te ontsnappen. We hebben er hier eentje die al drie keer ontsnapt is en telkens weer gevat wordt. Soms slagen ze er wel in. Onlangs zijn ze met 8 tegelijk buitengeraakt. Ze hadden een gat gemaakt in het dak van de slaapzaal met god weet wat. Via de dakgoot naar de rechtervleugel en zo naar beneden gesprongen. Eentje brak een been en die hebben we daar gewoon weer opgeraapt. De rest is verdwenen. Ze zijn tot alles in staat om weg te raken. Een jaar geleden was plots een Rwandees verdwenen. Nergens te bespeuren en nergens een spoor van ontsnapping, niemand was een sleutel kwijt. Tot plots twee dagen later een van ons opmerkte dat het mos rond het riooldeksel op de binnenkoer loszat. En ja hoor. Hij was 20 meter vergeraakt, tot de doorgang te smal werd en is daar blijven zitten. 2 dagen lang in de stront...''

...

We mogen ons dus zo stilaan dringend de vraag stellen : In welk ″VRIJ″ (?) Europa leven wij... & vooral : ″hoe 'beschaafd' zijn wij ?!″ ...zeker als we godverdomme mensen & kinderen in het bijzonder in ″Gesloten Centra″ ~lees : ″gevangenissen″~ gaan steken omdat ze g*dverd*mme f*cking politieke vluchtelingen zijn die een betere toekomst zoeken ?!...

Kinderen horen echter NIET in gesloten Asielcentra te zitten !! Me dunkt dat we ook wel inventief genoeg kunnen zijn om daar andere & vooral méér menselijkere oplossingen voor te bedenken...

Duidelijk ?!... Of nog niet ?!...

...Misschien een paar sfeerbeelden uit een niet zo ver verleden... ″Want wie vergeet is gedoemd om te herhalen !!″

...

GEEN KINDEREN
IN GESLOTEN ASIELCENTRA !!
GODVERDOMME !!

We durven te eindigen met een cynical Post Scriptum ter afsluiting : Misschien kan ″onzen″ Bert, of een andere ″eerbiedwaardig″ Politicus zoals bijvoorbeeld onze Federale Minister van Binnenlandse Zaken en Vice-Eerste Minister Patrick Dewael eens voor een informatief programma als VOLT met z'n ganse gezinnetje, eens een weekje in een een Gesloten Asielcentrum gaan logeren, om vervolgens van binnenuit de zaken eens zelf persoonlijk aan den lijve te ondervinden...

...Of misschien moest er maar eens een undercover-journalist hiervan werk maken... benieuwd hoe onze Belgische Bevolking hier zou op reageren als dan blijkt, dat we als Belgen & zogezegde Democratische Rechtstaat beschamend goed op weg zijn om bij de top der Europese Schenders van de ″UNIVERSELE RECHTEN VAN DE MENS″ te gaan horen...

...

29-06-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
27-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het opiniemisdrijf
...ofte...
Het fnuiken van ″Het Recht van Vrije Meningsuiting !!

Bij ons weten bestaat er zoiets als de ″UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS″ waarin Artikel 19 stipuleert : ″Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.″ ...In menselijke taal betekent dit dat éénieder het recht heeft om Zijn of Haar Mening te ventileren op vreedzame wijze. ...& Taal is bij ons weten toch vrij vreedzaam ?!... Ok, toegegeven... je kunt met pamflettaire geschriften mensen aanzetten tot minder vreedzame zaken, zelfs tot geweld... &/of tot ~rassen~haat & ~menselijke onverdraagzaamheid, maar er is nog altijd zoiets als het verschil tussen het woord & de daad ! Al bij al zijn & blijven het woorden... niks méér, niks minder... Als we mensen voor woordelijk geweld gaan vervolgen, veroordelen & opsluiten, dan kan men zowat onmiddellijk de halve wereldliteratuur op de brandstapel gooien & driekwart van de schrijvers ervan direct opsluiten, want wat daarin geschreven & beschreven wordt, is ook niet altijd fraai, noch zonder enig bloedvergieten. Volgens onze ~overigens zeer bescheiden~ mening & die van onze advocaat hebben wij dus het recht om onze ergernis, onze wrevels, onze boosheid, zelfs om onze woede te uiten... zij het op een vreedzame & beschaafde wijze, waarbij de regels van de welvoegelijkheid & de wellevendheid in acht dienen genomen te worden wat we voor alle duidelijkheid & om elk misverstand te voorkomen, ook betrachten !!

Maar wat blijkt... 2008 zijn we, het begin van de 21ste eeuw... & als we er de kranten op naslaan, de actualiteit wat volgen, blijken we qua ″Recht van Vrije Meningsuiting″ zowat terug in de Duistere Donkere Middeleeuwen te zitten... Het is al niet veel beter dan ten tijde van de Spaanse Inquisitie ! Men zou zelfs zo stilaan kunnen stellen dat men in die tijden zelfs nog beter af was dan nu ! Wie onze bijdrage ″Tegen de socialistische visie op justitie !″ gelezen heeft & iet of wat de actualiteiten heeft gevolgd, die heeft reeds een vermoeden &/of die weet zo intussen hoe het er hier in Europa, lees Nederland, België & andere omliggende landen zoals Groot Brittannië er aan toe gaat...

Je bent on-conformistisch, tè kritisch voor het systeem & je hebt een ~uitgesproken~ mening die niet strookt met de gevestigde waarden... &/of er is eveneens een zweem van ″terroristische activiteit″ ~whatever dàt màg & kan zijn~ te bespeuren in je geschriften &/of je handelingen ...& ... ″BAM – PATS″ ...voor je het weet wordt je bij 't krieken van de dag door een compleet gemaskerd & in battledress uitgedost SWAT-team van je bed gelicht, een zwarte zak over het hoofd getrokken & de cel ingeduwd...

Wij noemen dit onomwonden zorgwekkende toestanden... Kunnen & mogen we intussen al niet spreken van ″uitzonderingsrechtbanken″, evenals van het fnuiken van ″Het Recht van Vrije Meningsuiting″ ?!... Ik stel me zo stilaan de vraag waar dit eindigt ?!...

Een kleine greep uit de actualiteit...Zo'n dik half jaar geleden in Groot Brittannië...

De originele link :
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=ggj1juau6_2


Britse (23) veroordeeld voor 'terroristische' poëzie.

Samina Malik, een 23-jarige medewerkster op de Londense luchthaven Heathrow, werd veroordeeld voor het schrijven van 'terroristische' poëzie. Samina noemt zichzelf een 'dichterlijke terroriste' omdat ze die term 'cool' vindt, maar niet omdat ze zichzelf als terrorist wil profileren. De politie vond in haar huis gedichten met titels als ″How to behead″ en ″The Living Martyrs″. Vrij vertaald is dat : ″Hoe iemand te onthoofden″ en ″De levende martelaars″. Hoewel de inhoud van de gedichten weinig aan de verbeelding overlaat, barstte Malik donderdag in tranen uit toen ze door de rechter veroordeeld werd tot huisarrest, in afwachting van het definitieve vonnis. De openbare aanklager liet alvast noteren dat Malik 'een islamitische extremist' is die een 'bibliotheek aan materiaal' verzameld had voor terroristische doeleinden. Een definitief vonnis volgt op 6 december. (kbz)

Het Nieuwsblad – 10/11/2007

...

Lees in dit verband, zo ook : http://www.guardian.co.uk/uk/2007/dec/06/terrorism.books = 'Lyrical terrorist' sentenced over extremist poetry.

...Enkele maanden geleden in het anders zo keurige & vrije Nederland...

...werd ene Gregorius Nekschot aangepakt &... opgepakt !! Laatstgenoemde is... géén bommenmaker, géén wapenhandelaar, géén smeder van grote plannen voor een bloederige revolutie &/of afslachting van bijvoorbeeld het Nederlandse Koningshuis, nope... Gregorius Nekschot is een cartoonist ! Niks minder & niks méér ! Weliswaar een politieke cartoonist die het niet schuwt om politici & godsdienst- & andere maatschappelijke symbolen letterlijk & figuurlijk in hun blootje ~lees : in de zeik~ te zetten & hen nogal ~uitgesproken~ groffe uitspraken in de mond te leggen, zelfs groffe handelingen te laten doen, maar het is & blijft een cartoon, een spotprent... maar dàt is het dan ook, maar ook niet meer dan dat ! ...& eerlijk gezegd, dit moet ook kunnen, moet zelfs blijven kunnen !!

Gisteren bleek dat ″Het Geval Gregorius Nekschot″ géén geïsoleerd geval meer is op zichzelf, gisteren was het de beurt aan GeenStijl, een tegendraads Nederlandstalig weblog dat zich omschrijft als : ″Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend. Nieuwsfeiten, schandelijke onthullingen en journalistiek onderzoek wisselen elkaar af met luchtige onderwerpen en prettig gestoorde onzin.″ Zij mochten het ook eens komen uitleggen op het plaatselijke ″pliessiebureau″... weliswaar gebeurde ″de uitnodiging tot uitleg geven″ op een iets beschaafdere manier dan bij Nekschot, want ze mochten nog zelf naar het bewuste bureau komen zonder als een crimineel te zijn opgepakt...

...& wie is er ginder of hier de volgende aan de beurt ? Het satirisch project Hanenwürger misschien ? ...met een Belgisch-Nederlandse redactie die ijvert voor de correcte herstructurering van het menselijk brein, dit ter bevordering van het algemeen welvaren van de maatschappij in zijn totaliteit ? Want ook zij zijn ″stout & contreir″ te noemen, alleen al omdat ze uitgesproken sympathiseren met ″Het Geval Gregorius Nekschot″ ... &/of omdat ze het woord kankermarokkaan durven te gebruiken in een tekst... & zonder te grappen, waar eindigt de lijst van ″gezochten″ ? ...gaan we terug ″Kampfen & Lagers″ herinvoeren voor de andersdenkenden & de vrijdenkers ?!...

Waar gaan we naartoe & in welk soort maatschappij komen we te leven als kritiek geven & ironie bedrijven niet meer kan ?!... Als een ongezouten mening geven bijna gelijk gesteld wordt mèt & als ″Staatsgevaarlijk″ wordt gezien... Terug naar het McCarthy-tijdperk met een onverdroten jacht op communisten, andersdenkenden in dit geval ? ...Terug naar de censuur die heerste ten tijde van het Nazi-Regime ? ...of de Stasi-praktijken van Oost-Duitsland van voor de val van de Berlijnse Muur ? ...of KGB-toestanden met hun Goelag-Archipels ? ...Of de hedendaagse ″Heropvoedingskampen″ in het Nieuwe ″Vrije″ China, waar iedereen z'n bek maar over houdt omdat er teveel economische ~lees financiële~ & andere belangen mee gemoeid zijn ? We zouden immers bij die laatste eens wat miljarden €uri door onze neus geboord kunnen zien worden als we nog maar iets of wat kritiek zouden durven te geven op het aldaar heersende regime nietwaar !!

...Het begint er anders zo stilaan op te lijken naar welke levenssfeer we aan 't afglijden zijn, een gelijkaardige... Zoals reeds gezegd, àlles wat een zweem van andersdenkend-zijn bevat dat nog maar ruikt naar ″Terrorisme″ & ″Staatsgevaarlijk″ ~daar is trouwens heden ten dage niet veel voor nodig blijkbaar...~ die loopt of, dus de kans op een zwarte zak over het hoofd te krijgen & te eindigen in de cel... of het eens te mogen komen uitleggen bij de één of andere ″censuur-politie″...

Vandaag 27 juni melden de kranten Het laatste Nieuws & De Morgen...

Federale politie wil computers van terroristen kraken

De directeur van de federale gerechtelijke politie, Glenn Audenaert, vraagt een wijziging van de wet op de bijzondere politietechnieken. Dat moet het mogelijk maken om in te kunnen breken in computers om zo terroristen en andere criminelen op te sporen, schrijft Het Laatste Nieuws.

Criminelen en terroristen communiceren steeds vaker via internet en skype, waardoor ze niet afgeluisterd kunnen worden, zoals bij gsm-verkeer. "Dit vormt een bedreiging voor de bevolking en we hebben niet de wettelijke middelen om hierop te reageren", aldus Audenaert. (belga/gb)

De Morgen - 27/06/08 10u07

...

Who The Fuck zijn die Belgische Terroristen ?!... Wat & wie valt er allemaal onder die noemer ? Kan dat zo eens klaar & duidelijk omschreven worden aub ?! Zo'n 30j geleden was extreem links zoals PVDA zelfs staatsgevaarlijk... & zijn ze dat in werkelijkheid ooit geweest dacht u ? Gaat Big Brother nu meekijken naar waar we surfen & welke mails we versturen & toekrijgen ?!...welke bestanden er op onze eigenste privé-pc staan ?! ...Al maak ik me daarin geen illusie dat dit nog niet reeds zou gebeuren... Of hebben ze die nieuwe nog te stemmen ″Hack-wet″ soms nodig om het "Journalistieke Bronnengeheim″ te doorbreken ? Zodat onze Belgische Justitie niet meer in een kwalijk daglicht komt te staan zoals enkele jaren geleden toen de onderzoeksjournaliste Anne De Graaf haar gsm werd afgetapt & dat er huiszoekingen waren op de redactie van de Morgen... Met het goedkeuren van die ″Hack-wet″ moeten ze dan bijvoorbeeld bij de volgende rellen in Anderlecht geen beelden meer opeisen... ze hoeven ze dan maar gewoon van de PC's van journalisten te plukken...Gaan we naar dit soort toestanden ??

Hoe je dat draait of keert, als schrijver dezes loopt de huiver me nu reeds over de rug als ik er nog maar aan denk dat onze geschriften ook wel eens in die categorie zouden geduwd kunnen worden... alleen al omdat er bijvoorbeeld iemand met wat ″macht″ zich bijvoorbeeld ″bedreigt voelt″ door wat we schrijven & ze alzo onze berichten ~nog maar verkeerdelijk~ zouden catalogeren als ″gevaarlijk″... je zult het maar voorhebben zeg maar... Je zult zo maar eens met alle beste & goede bedoelingen van de wereld sociale mis- & wantoestanden in eigen land aankaarten, er verslag over doen & bezoek krijgen bij het krieken van de dag door een legertje anti-terreurpolitie die je uit je bed rammelt & je huis onderste boven zet... Maar of we daardoor onze mond zullen houden ? ...ik vrees ervoor, integendeel !

Als ik dus lees wat Rechter De Smedt stelt in onze bijdrage ″Tegen de socialistische visie op justitie !″, is dit niet veraf, maar is het dus wel degelijk intussen zover... de ~ongecontroleerde~ willekeur is intussen nù reeds aan de gang... Het opiniemisdrijf heeft intussen reeds z'n intrede gedaan & het meest beangstigende is, het wordt intussen precies ook als de volkomen normaalste zaak van de wereld beschouwd... het wordt gedoogd, want er wordt immers nogal luchtig overheen gewalst , zowel door onze ″vrije″ pers als onze politici die de zogenaamde ″Vrije Democratische Gedachte″ uitdragen. Het bovenal meest verontrustende is... men ligt er precies ook niet echt van wakker dat er in een toch wel Democratische Rechtstaat als België gebruik wordt gemaakt van censuur & dat het grondbeginsel van ″Het Recht van Vrije Meningsuiting″ niet alleen met de voeten wordt getreden, maar vooral grondig wordt geschonden... En voor zover ik begrijp & tussen de regels kan lezen & gelezen heb, is er ook géén enkele èchte noemenswaardige justitiële controle op het fenomeen van die censuur-procedure... Of die nu wel of niet verloopt zoals het hoort... Voor zover wij kunnen concluderen, er is géén ècht onafhankelijk onderzoek, eerder een vooringenomen onderzoek, als er al enig onderzoek zal worden gedaan tenminste... wat wil zeggen : het vermoeden van onschuld tot de schuld bewezen is, bestaat niet... Indachtig het gegeven dat België nogal vrij lichtzinnig & losjes omspringt met het voorarrest... ~In 2006 bedroeg dat percentage volgens het International Centre for Prison Studies... 38% van de Belgische Gevangenisbevolking zit in voorarrest !!~ lijkt het dus zeer waarschijnlijk dat men éérst daadwerkelijk de cel invliegt & dat dit dan wel als ″bewijs″ geldt dat men schuldig is... Althans toch al voor het gros van de bevolking... want daar waar rook is, is vuur & men zal je toch niet voor niks in ″Den Bak″ steken zeker... Ik wil er in elk geval mijn hoofd niet op verwedden dat men onschuldig is tot het tegendeel bewezen is... integendeel !!

Zoals dus reeds gezegd & bij deze nog maar eens herhaald voor diegene die er geen oren naar hebben, noch het voor waar aannemen dat deze malaise, lees : dit misbruik ook in België bestaat... getuige hiervan volgende bijdrage van PROGRESS Lawyers Network, welke maatschappelijk actief is in de verdediging van de sociale rechten, van de gelijkberechtiging tegen racisme en discriminatie en van de democratische rechten ondermeer van de actievoerders die zich inzetten voor maatschappelijke verandering.

De rechtstreekse link van onderstaand artikel :
http://www.progresslaw.net/index.php?pg=536&id=463

...

Wahoub Fayoumi, de strijd tegen terrorisme ontspoort nogmaals !

Axel BERNARD - Le Soir - 19/06/2008

Na de recente aanhoudingen die de afgelopen dagen werden verricht in het kader van de strijd tegen terrorisme maken wij ons zorgen over de manier waarop bepaalde krachten binnen de politiediensten en binnen het Federaal Parket die strijd willen aanpakken.

We stellen inderdaad vast dat bepaalde acties ondernomen door die diensten er niet meer op gericht zijn om de bevolking te beschermen tegen individuen of organisaties die plannen maken om blind geweld tegen onschuldigen te gebruiken maar zich meer en meer richten tegen personen die hun fundamentele rechten uitoefenen en die ideeën uitdrukken die door sommigen als hinderlijk worden ervaren.

Voor zoverre dat nodig zou zijn, herhalen wij dat we de acties die indertijd gevoerd werden door de CCC veroordelen. Wij hebben evenmin sympathie voor de politieke ideeën die uitgedragen worden door de ex-CCC’ers. Die ideeën staan heel ver van progressieve sociale en politieke strijdbewegingen.

Dat gezegd beschouwen wij de gebeurtenissen van vorige week als zeer verontrustend. Het dossier van de journaliste Wahoub Fayoumi lijkt ons tekenend voor de ontsporing.

Het Federaal Parket beschuldigd Wahoub Fayoumi deel genomen te hebben aan de activiteiten van een Italiaanse groep die behoort tot de radicale extreme linkerzijde, de Communistische Partij Politico-militair (PCPM) waarvan leden op dit moment in Italië vervolgd worden voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. De concrete elementen die weerhouden worden tegen Wahoub Fayoumi bestaan slechts, voor zover onze kennis van het dossier op dit moment kan gaan, uit het terugvinden bij één van de personen aangehouden in Italië van identiteitsfoto’s vergezeld van een paar antropometrische gegevens en uit het resulaat van telefoontaps die melding maken van een mogelijke Belgische steun (zonder verdere precisering) aan de activiteiten van de PCPM.

Wahoub Fayoumi schijnt inderdaad dicht bij de organisatie Secours Rouge gestaan te hebben in het kader van de steunactiviteiten aan gevangenen die behoren tot diverse radicale extreem linkse groepen in Europa. Wij steunen de ideeën en de acties van die gevangenen niet en evenmin die van de Secours Rouge. Maar we zijn van oordeel dat het daar om een politiek meningsverschil gaat dat niet door de strafgerechten op grond van anti-terrorismewetten moet geregeld worden.

Ondanks de zeer magere elementen heeft het Federaal Parket het zwaar geschut bovengehaald: afluisteren van telefoons, onderscheppen van mails en uiteindelijk aanhoudingen gebaseerd op de anti-terrorismewet.

Het Federaal Parket maakt op die manier misbruik van zijn bevoegdheden en tast grondrechten aan, ondermeer het recht op vrijheid en de reputatie van een persoon waarvan de activiteiten en het engagement misschien storend zijn maar die in geen geval, alleszins niet op de elementen die ons op dit moment bekend zijn, als “terroriste” kan bestempeld worden. Wij denken daarbij onvermijdelijk ook aan de zaak van Bahar Kimyongur die ook als “terrorist” vervolgd werd door het Federaal Parket en uiteindelijk vrijgesproken werd.

De Raadkamer te Brussel heeft op 10 juni, bij haar allereerste verschijning, de vrijlating bevolen van Wahoub Fayoumi. Wie de rechtspraak van de Raadkamers kent weet hoe voorzichtig magistraten zijn om een verdachte in een zo vroeg stadium vrij te laten tenminste als er ernstige aanwijzingen zijn en de verdachte mogelijk een gevaar voor de maatschappij zou opleveren. Zoals in de zaak van Bahar Kimyongur bijt het Federaal Parket zich vast door beroep in te stellen en doet het op die manier een onterechte beslissing verder duren.

Dit dossier toont eens te meer dat de vage definitie van terrorisme zoals die in onze wetgeving opgenomen is een gevaar oplevert. Als activiteiten die duidelijk deel uitmaken van de vrijheid van meningsuiting of van vereniging aanleiding kunnen geven tot vervolging op grond van de anti-terrorismewet dan is het toepassingsgebied van de wet slecht afgebakend.

Dergelijk misbruik, van de anti-terrorismewet levert trouwens niet alleen een bedreiging op voor de democratische grondrechten. Door het gerechtelijk apparaat te mobiliseren om zich bezig te houden met mensen die geen uitstaans hebben met het terrorisme gaan belangrijke middelen –menselijke en financiële- verloren. Een klimaat van irrationele angst wordt onderhouden en het Federaal Parket oefent een arbitraire en ongecontroleerde bevoegdheid uit.

Heeft het Federaal parket bijvoorbeeld in deze zaak niet willen laten geloven dat materiaal om bommen te vervaardigen bij één van de verdachten was teruggevonden… In werkelijkheid ging het om enkele vuurwerkpijlen die overgebleven waren van een trouwfeest. Het is onverantwoord om op die manier met de angstgevoelens van het publiek te spelen.

Het geval van Wahoub Fayoumi is tekenend voor de ontsporing van de strijd tegen het terrorisme. Vrijheid moet de regel blijven. Bij afwezigheid van ernstige aanwijzingen van schuld moet een aangehouden persoon vrijgelaten worden.

Meer in het algemeen moet de wetgever zich snel over die ontsporingen buigen. Op dit moment vormen sommige rechters nog een dam tegen de misbruiken van de wet door te weigeren om het Federaal parket blind te volgen. Maar dat is niet voldoende. De overbodige en gevaarlijke uitzonderingswetgeving die de anti-terrorismewet is moet in vraag gesteld worden. En men moet zich de vraag stellen: wie controleert de Federale Procureur die in deze zaken een almachtige –en dus gevaarlijke- rol speelt?

Axel Bernard, advocaat PROGRESS Lawyers Network

De ondertekenaars:

Mateo Alaluf - professor ULB.
Georges Henri Beauthier - advocaat.
Jan Fermon - advocaat.
Jean-Louis Berwart - advocaat.
Sfia Bourfa - senator.
Stéphane Cornet - journalist.
Jean Cornil - volksvertegenwoordiger.
Céline Delforge - Brussels volksvertegenwoordiger.
Jacques de Pierpont - rockjournalist.
Josy Dubie - senator.
Mathias El Berhoumi - voorzitter van FEF.
Julie Fiszman - Brussels volksvertegenwoordiger.
Zoé Genot - volksvertegenwoordiger.
Fouad Lahssaini - volksvertegenwoordiger.
Rachid Madrane - regionaal volksvertegenwoordiger.
Olivier Paye - professor FUSL.
David Pestieau - hoofdredacteur Solidair.
Jean-François Ramquet - interprofessioneel regionaal secrataris ABVV L-H-W.
Carine Russo - senator.
Annick Stevens - professor ULG.
Marcelle Stroobants - professor ULB.
Eric Therer - advocaat.
Eric Toussaint - doctor in de politieke wetenschappen, voorzitter Cadtm Belgique.
Dan Van Raemdonck - erevoorzitter van Ligue des droits de l’Homme (Franstalig België)
.

Deze tribune werd gepubliceerd in Le Soir van 19/06/2008.

...

Wordt het dus niet eens hoog tijd & vooral zéér dringend dat deze grondbeginselen & toch wel ″Universele Rechten van de Mens″ worden gevrijwaard van willekeur & zeker hier in België ?!... Tot nader order zijn we toch nog altijd een Democratie dacht ik ?!... of kunnen we stellen dat onze Democratie aan het verworden is tot een schijn- & schertsvertoning ?!...

Wordt het dus ook niet eens hoognodig & zéér dringend tijd dat al die groeperingen & organisaties die zogezegd opkomen tegen al dat ″Onrecht in de 3de & de zoveelste Wereld″ op deze aardkloot, dat ze zich eens buigen over wat er zich hièr ter plekke in dit kleine Vrije Welvaartstaatje aan de Noordzee & in het Hart van Europa ~België genoemd~ afspeelt ?! Me dunkt dat er hier intussen al wat aardig werk aan de winkel is, willen we niet binnen enkele jaren compleet monddood zijn...

...& Wordt het zo ook niet eens dringend hoog tijd dat de Belg ~zowel Jan & Mie Modaal, als onze Intellectuele Elite~ begint te beseffen hoe er aan zijn toch wel fundamentele vrijheden wordt geknabbeld ?! ...Want, ik hoop toch dat u ten volle beseft, dat wie ″Vrijheid van Meningsuiting″ aan banden legt, die legt meteen ook de ″Vrijheid van Denken″ & ″Vrijheid van Onderzoek″ aan de ketting !! ...& Een mogelijk vervolg hierop wordt dan de ″Vrijheid van zich te Organiseren″ die aan banden wordt gelegd... De censuur van Pers & Media... De censurering van Kunsten & literatuur... & waar eindigen we ?!... De herinvoering van de barbarij met Stalags, Lagers & Kampfen voor andersdenkenden & een alom uitgevaardig sper-uur ?!

Laten we wel wezen... laten we vooral blijven ijveren voor het behoud van een transparante & vooral een gezonde Democratie !! Laten we dus de basisprincipes naijveren & ons daarbij ook hoeden voor gebruik te maken van NIET-Democratische middelen & methodes, aangezien deze niet bijdragen tot het Democratische principe, doch deze alleen maar uithollen.

Als we niet uitkijken met de huidige gang van zaken mogen we zo binnenkort enkele woorden uit onze grondwet schrappen... ″vrij″ & ″Democratie″ ...zijn er zo al een paar van...!!

...

Men zegge 't voort !!Zeg
″NEEN″

tegen
CENSUUR !!


27-06-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
26-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over ethiek & banken...

ethiek (dev; ethisch, ethicus)

 1. 1. praktische wijsbegeerte die zich bezighoudt met wat goed en kwaad is

...

Als er me iets grondig tegen de borst stuit bij mijn medemens, is het een ~fundamenteel~ gebrek aan ~enige~ ethiek & zeg maar, dat dit geldt in élk opzicht, evenals voor élk echelon van het maatschappelijk denken & functioneren.

Wie geen ethiek kent &/of geen ethiek hanteert in z'n dagelijks leven, of in z'n job, of in z'n omgaan met de ander, is voor mijn part dus géén haar beter dan de eerste beste gauwdief &/of kleine oplichter. 't Is immers niet omdat je getooid bent met een kraakwit ″vers″ gesteven hemd, een dure das & vooral een duur maatpak... & of met een duur mantelpakje voor het vrouwelijke deel... & omdat je een zogezegde gerespecteerde & respectabele job hebt in één of ander poepchique kantoor dat je geen kleine oplichter zou ~kunnen~ zijn, mocht je bij het uitoefenen van je job geen enkele vorm van ethiek hanteren. Kortom, wie mensen iets aansmeert ~dus iets doelbewust voorliegt & verkoopt~ niet enkel & alleen om z'n eigen zakken te vullen &/of zelf uit de wind te blijven, maar ook voor elk ander ″goed doel″, is voor mijn part in wezen niet meer dan een ~kleine of grote~ oplichter ! Simpel gezegd, eigenlijk is ie niet meer dan gewoon dan de zoveelste scrupuleuze smeerlap, de zoveelste hufter in 't kwadraat !! We weten het allemaal, al zit de gevangenis er vol van, het overgrote deel loopt buiten nog vrij rond...

...& Wie bij mij afkomt met het goedkope & het al te veel gebruikte excuus : ″als ik het niet doe, dan doet een ander het wel″...sorry, maar die heeft het wel meteen verkorven bij mij, want die weet verdomd goed dat ie in de fout is gegaan of die weet verdomd goed dat ie in de fout gaat !! Je hebt tenslotte nog altijd iets zoals ″De Vrije Wil″ & de keuze om ″NEEN″ te zeggen tegen dat soort praktijken...

Maar... het is genoegzaam bekend... wie bij de hond slaapt, krijgt z'n vlooien... Het begint meestal ook met iets heel klein... 'n leugentje voor dit, 'n leugentje voor dàt... àllemaal voor bestwil of voor het belang van de zaak of voor de ″deal″, maar voor je het weet is de bal aan 't rollen... & ben je bezig met scrupuleus je medemens te beduvelen & te bedonderen ...& eerlijk gezegd, je moet het maar kunnen om een goed & vrolijk leven te leiden ten koste van je medemens & daarbij jezelf nog in de spiegel te kunnen aankijken... scrupuleuze smeerlappen zijn het voor mijn part & het zijn dezelfde scrupuleuze smeerlappen die er voor zorgen dat onze samenleving hoe langer hoe meer versjitterd, ziek is & zeg maar totaal naar de kl*ten gaat... Wil je fair & square behandeld worden, begin dan bij jezelf & behandel de ander fair & square... zo simpel is het & je houdt er een hoop zielenrust aan over.

...& Ben je desalniettemin toch ook zo'n haai die er niet voor terug deinst om z'n medemens een oor aan te naaien, hou dan tenminste je bek over jeugd- & andere criminaliteit, want je bent zelf geen grein beter & je geeft zelf een voorbeeld van hoe het dus NIET moet !

De gemiddelde ondernemer ~de uitzonderingen te na gelaten~ van het blauwe systeem ~″Powered by Capitalism″~ is daar een mooi voorbeeld van. Alles moet wijken voor een goed & mooi winstcijfer. Het doel heiligt dan ook alle middelen om toch maar kost wat kost aan dat mooie winstcijfer te geraken & dat ″einddoel″, dat ″streefdoel″ te bereiken... & ach, een klant belazeren daarvoor... het moet kunnen nietwaar ?!...

Enkele weken geleden werden we nog met een panorama-uitzending van de VRT om de oren geslagen, waarbij nog maar eens overduidelijk werd gesteld dat banken het niet schuwen om hun eigenste klientele te beduvelen...

Voor wie de uitzending gemist heeft...

...

Banken bieden soms met opzet beleggingen aan die klanten niet aankunnen. Dat blijkt uit een reportage van Panorama die morgen wordt uitgezonden.

Panorama ging met een verborgen camera op pad om beleggingsadvies in te winnen bij verschillende banken. Uit de reportage blijkt dat sommige bankiers beleggingen aan de man proberen te brengen waar vooral de bank beter van wordt.

Volgens de Ombudsdienst Financiën gaat één op de drie klachten van klanten over beleggingen. Bij vier op de tien klachten kreeg de klant gelijk.

Sinds 1 november bepaalt een Europese richtlijn dat banken een profiel moeten maken van klanten die advies komen vragen over beleggingen. Dat gaat dan van een conservatief, over defensief, tot een agressief

Uit de reportage van Panorama, die gedraaid werd nadat de richtlijn van kracht is geworden, blijkt echter dat sommige banken beleggingen aanbieden die niet bij dat profiel passen. Volgens Pamela Renders van de Ombudsdienst Financiën is de richtlijn echter te recent om daar een oordeel over te vellen. "We hebben tot nog toe geen enkele klacht behandeld op basis van die richtlijn", zegt Renders.

Renders verwacht wel dat met de inwerkingtreding van de richtlijn banken nu voorzichtiger zullen worden. "Er zijn nu duidelijkere richtlijnen waaraan de banken zich moeten houden. Het profiel blijkt nu zwart op wit. Klanten moeten vragen invullen met hun kennis en ervaring. Als het product niet in dat profiel past, dan moet de bank de verantwoordelijkheid dragen."...In een reactie laten de banken weten dat ze er geen enkel belang bij hebben om het beleggingsprofiel van hun klanten te manipuleren.

...

Maar hélaas-helaas, ondanks alle mooie woorden van de banksector ten spijt, laat de Panorama-uitzending ons iets totaal anders zien & horen...

...
...

Zoals de reportage toch wel overduidelijk laat zien, de werkelijkheid overtreft nog steeds elke fantasie... & meteen ook alle mooie uitgesproken woorden door de banksector...

Is de zoveel miljarden winst van de banksector nu werkelijk ″winst″ te noemen, of mogen we dit onder de noemer plaatsen van gelegaliseerde diefstal ?

...

26-06-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
25-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tegen de socialistische visie op justitie !

Soms komen we bij onze grote wandeltochten op het wereldwijde Internet wel eens zaken &/of onderwerpen tegen die quasi onmiddellijk onze aandacht vestigen op een of ander maatschappelijk fenomeen dat dan door het betreffende artikel in een ander meer duidelijker daglicht wordt gesteld. Eén van de redenen is dan meestal omdat, wat er inhoudelijk dan verteld wordt ons aan het denken zet.

Nu achten we onszelf dus onmiskenbaar bij de groep van individuen die tenminste ″proberen″ om voor zichzelf te denken, om van daaruit een eigen, zeg maar persoonlijke mening te vormen, wat in wezen er op neer komt dat we dus ook open staan voor een andere mening, zelfs voor andere ideeën. Op zichzelf is die andere mening ook niet verkeerd, tenzij ze ons wordt opgedrongen natuurlijk. Zo'n andere mening kan er ten andere alleen maar voor zorgen dat we ″rijker″ worden in ons denken, ons gedachtengoed & het daarbij horend beschouwen der dingen. Zo kan ze er eveneens voor zorgen dat we door andere & nieuwe inzichten, op een totaal andere wijze tegen zaken aankijken, dat waar we dat voorheen bijvoorbeeld niet deden.

Het is dus an sich alles behalve verkeerd om z'n mening bij momenten door nieuwe inzichten bij te stellen & bij te sturen. Het krampachtig vasthouden aan ~vastgeroeste~ideeën getuigt al bij al alleen maar aan een meestal zelfoverschattende arrogantie & die is vaak ook niet meer dan domheid & bekrompenheid.

Het bijgaande artikel werd door ons bijvoorbeeld gevonden in ″Gazet van Antwerpen″ ~in de volksmond ″De Frut″ genoemd~ & in feite ook niet meteen een krant die bij journalistieke verslaggeving onze voorkeur wegdraagt. Maar zoals gezegd, wanneer er zinnige zaken gezegd & gesteld worden, hebben wij er ook oren naar. Wij kunnen ons ten andere best inbeelden dat een krant zoals De Morgen het bijvoorbeeld ″moeilijk″ heeft of zou hebben met bepaalde uitspraken hier in het artikel gesteld. Maarrrr... aangezien wij niet afhankelijk zijn van één of ander politiek bestel ~in tegenstelling tot De Morgen~ kunnen wij er wel aandacht aan besteden.

Toegegeven... we zijn misschien rijkelijk laat, het artikel verscheen immers begin februari dit jaar. Maar, ook in deze... beter laat dan nooit zeg maar...

...

Gazet van Antwerpen – 12 februari 2008 : Rechter De Smedt strijdt tegen de socialistische visie op justitie

13 FEBRUARI 2008 - De Antwerpse correctionele rechter Walter De Smedt is een buitenbeentje in de magistratuur. Niet alleen was hij de enige magistraat die ooit zowel in het Comité I als in het Comité P zetelde, de jongste tijd haalde hij steeds meer het nieuws door uitspraken naar aanleiding van onmiddellijke aanhoudingen of keppeltjesdracht. Al zijn hele leven voert Walter De Smedt strijd tegen wat hij "de socialistische opvatting over politie en justitie" noemt. Die doordringt volgens hem alle geledingen van de politiek. Alleen de verdedigers van de Wet-Franchimont hebben nog een klassieke liberale opvatting, maar overal elders, ook in Open Vld, VB en CD&V, heeft de socialistische opvatting - volgens De Smedt - postgevat. De Smedt vindt ook dat het parlement niets heeft geleerd uit de zaak-Dutroux. Ondanks de aanbevelingen van de diverse parlementaire commissies is de situatie nu zelfs verslechterd. Een gesprek.

"Tot in de jaren zeventig was er bij justitie een evenwicht tussen de bekommernis om veiligheid en de rechten van de individuele burger. Alle onderzoeken stonden onder controle van een onafhankelijk rechter, die naging of de politie zijn boekje niet te buiten ging. Met minister Alfons Vranckx (BSP) kwam daar verandering in. In de strijd tegen de drugs richtte hij de BIC (Bureau Information Criminelle) op en daardoor splitste hij het gerechtelijk onderzoek in twee stukken: een operationeel deel dat volledig onder toezicht van de politie stond en het klassieke gerechtelijke onderdeel. De politierecherche werd verzelfstandigd en aan de controle van justitie onttrokken. De politie ging toen al de methoden van de inlichtingendiensten (infiltratie in bendes, observaties, werken met informanten) gebruiken. Bovendien deed de BIC voor het eerst niet alleen meer onderzoek naar criminele feiten die gebeurd waren, maar het voegde de pro-actieve fase aan zijn werkterrein toe: de politie ging optreden als er een misdrijf dreigde, zonder dat dit reeds gepleegd was. Zonder toezicht van het gerecht verwierf de politie een nieuw terrein en nieuwe methodes. Dat leidde tot de disfuncties die we allen moesten vaststellen in de zaak-Dutroux en het leidde uiteindelijk tot de huidige kritiek op de BOM-wet (de wet die de bijzondere opsporingsmethoden, zoals infiltratie, observatie en informantenwerking regelt, nvdr)".Herman De Croo en Louis Tobback

...

Wat houdt die socialistische visie dan precies in ?

"Dat zien we heel duidelijk als Louis Tobback minister van binnenlandse zaken wordt. Hij wil één eenheidspolitie, de rijkswacht, die alle andere politiediensten opslokt, de staatsveiligheid incluis. Bovendien wil hij een sterk gestructureerd hiërarchisch eenheidsparket, het federaal parket. Tegelijkertijd verglijdt de klemtoon in het gerechtelijk apparaat van de onderzoeksrechter naar het parket. En tenslotte wil hij een sterk ministerieel gezag over zowel die eenheidspolitie als over dat nieuwe parket. De socialisten hebben alleen maar oog voor het belang van de overheid, terwijl je vanuit een klassieke liberale kijk oog moet hebben voor een evenwicht tussen de belangen van de staat en die van de burgers. In extremis leidt de socialistische visie tot een politiestaat. Tobback kon echter zijn visie niet helemaal doordrukken, hij stuitte op weerstand van justitieminister Melchior Wathelet (PSC), die de klassieke liberale visie op justitie genegen bleef. Maar onder paars werd het hele veiligheidsbeleid uitbesteed aan de socialisten. Ondanks Verhofstadt's mooie burgermanifesten. Er was nauwelijks een liberale inbreng, het beleid werd geleid door een socialistisch veiligheidsadviseur op het kabinet van de premier, die de verworvenheden van Tobback en Vande Lanotte moest bewaken".De uitbouw van die visie ziet U in de zaak-Dutroux ?

"Vroeger. Al in 1988 stelde ik als onderzoeksrechter vast dat de Rijkswacht volledig eigen gerechtelijke diensten had, de GID's, waar niemand het bestaan van kende. Zij voerden onderzoeken uit, maar lieten alle pv's ondertekenen door gendarmen die van dat onderzoek niets afwisten om het te zo onttrekken aan controle door de onderzoeksrechter. Later in de zaak-Dutroux had je de operatie-Othello, de geheime opvolging van Dutroux door de rijkswacht. De gendarmen hadden de onderzoeksrechter die de ontvoering van Julie en Mélissa moest leiden, Martine Doutrèwe, onvolledig ingelicht. In de parlementaire onderzoekscommissie-Verwilghen, ontkenden ze dat helemaal. Verwilghen sprak toen bij hun confrontatie met Doutrèwe de historische woorden: "Eén van U twee liegt", maar verder ging het niet. Als Verwilghen het volledige onderzoek van het Comité P zou hebben ingekeken en niet alleen het syntheserapport dat de voorzitter bij het parlement had ingediend, dan zou hij weten dat de rijkswachters logen, want het staat er zwart op wit in een verhoor van hen door het Comité P."De Commissie-Verwilghen formuleerde toch aanbevelingen ?

"Dat is het nu net. Deze commissie stelde een serie disfuncties vast, maar achteraf deed men alles om de oorzaken van die disfuncties te versterken, in plaats van ze af te bouwen. Neem nu de strijd tegen de terreur en het gebruik van de BOM-wet in die strijd. Enerzijds heb je voor de politiediensten een afgeschermde operationele fase mét bijzondere opsporingsmethden, waarvan de resultaten alleen in een vertrouwelijk dossier zitten. De rechter ten gronde kan dus niet meer oordelen over de criminele feiten die hem worden voorgelegd, want hij kan het volledige dossier niet meer inzien. Het rechterlijk toezicht op het gerechtelijk onderzoek is afgebouwd, de rechten van verdediging worden miskend. Vervolgens verdwijnen de verschillen tussen de diensten. Onder leiding van een federaal parket, dat door niemand wordt gecontroleerd, werken de inlichtingendiensten en de politiediensten nu samen. Vroeger deden de inlichtingendiensten inlichtingenwerk en de poltiediensten deden onderzoek in het kader van strafzaken. Nu wordt alles vermengd en niemand heeft nog toezicht op wie wat doet."Marc Verwilghen, voorzitter van de Commissie Dutroux

...

U steunt dus de balies in hun kritiek op de BOM-wet ?

"Absoluut. De BOM-wet bevestigt alles wat misliep voor Dutroux en versterkt de oorzaken van die disfuncties zelfs. Met de aanbevelingen van de parlementaire commissies om de disfuncties weg te werken, werd eigenlijk geen rekening gehouden. De BOM-wet moet op vele vlakken veranderen. Eerst en vooral moeten de verschoningsgronden om een misdrijf te plegen vervangen worden door rechtvaardigingsgronden. Nu krijgen politie-infiltranten een absolute immuniteit om in criminele bendes misdrijven te plegen met toestemming van het parket. Een orgaan dat eigenlijk de misdaad hoort te bestrijden! Dat kan dus niet he. Die verschoningsgronden moeten veranderen in rechtvaardigingsgronden: dan kan de rechter op ieder moment oordelen of het plegen van een bepaald misdrijf nodig of nuttig en niet buitensporig was om de undercoveroperatie te laten slagen."De onderzoeksrechter moet over de bijzondere methoden beslissen ?

"Ja. Het moeten inderdaad de onderzoeksrechter en de rechter ten gronde zijn, die dat beoordelen, niet het parket. De onderzoeksrechter is veel onafhankelijker dan het parket, want hij wordt gecontroleerd door raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling en uiteindelijk in een openbaar debat door de rechter ten gronde. De onderzoeksrechter moet de BOM-methodes eventueel bevelen en controleren. En dat mag in een vertrouwelijk dossier komen, maar dat dossier moet uiteindelijk wel door de rechter ten gronde kunnen worden ingezien."

"Bovendien moeten de BOM-methodes beperkt worden tot die misdrijven waar ze echt voor nodig zijn: zware criminaliteit en terrorisme. Niet om mindere misdrijven op te helderen, want daarvoor heb je andere methodes. Voorts moet de politie leren dat ze resultaatgericht moet werken. Nu richten politie en parket zich te veel op de pakkans: boeven vangen. Maar daarmee houdt het niet op: je moet die boeven ook door de rechter kunnen veroordelen. Daarom moet de politie zich strikt aan de regels houden en dat moet gecontroleerd kunnen worden door de rechter ten gronde."Moet de correctionele rechter het vertrouwelijk dossier kunnen inzien ?

"Ja, bijvoorbeeld in camera, in de raadkamer. Het is niet nodig dat de verdediging dat vertrouwelijk dossier helemaal zelf inkijkt, want anders worden die infiltratie-operaties misschien onmogelijk. Maar de correctionele rechter moet dat wél kunnen doen, zodat hij een volledig zicht heeft op alle criminele feiten waarover hij moet oordelen."Men spreekt nu ook van een BIM-wet ?

"Die wet moet aan de inlichtingendiensten bijzondere opsporingsmethoden (observatie, infiltratie, gebruik van informanten) geven. Men vergeet dat die methodes eigenlijk uit de inlichtingendiensten kwamen en vanaf de jaren zeventig door de politie werden overgenomen. En nu opnieuw bij de inlichtingendiensten komen. Ook hier ben ik voor die methodes, maar alleen om informatie in te winnen over zware criminaliteit en terrorisme en onder controle van een onafhankelijk orgaan. Dat zou bv. het Comité I kunnen zijn. Men kan zich voorstellen dat de grote baas van de staatsveiligheid beslist om iemands telefoon af te tappen. In mijn visie mag overigens alleen hij dat doen. Die beslissing zou in mijn visie dan gemeld moeten worden aan het Comité I, zodat dit toezicht hierop kan uitoefenen. Het Comité I zou die telefoontap ook moeten kunnen opschorten als dat nodig is. Maar dat veronderstelt een onafhankelijk Comité I en een degelijke controle op dat Comité I zelf door het parlement".Terreuralarm in Brussel

...

Is het Comité I niet onafhankelijk ?

"Nee. De inbreng van de magistratuur is helemaal afgebouwd. Aanvankelijk was er in beide comités P en I een evenwicht tussen rechters, leden van het openbaar ministerie en ambtenaren. Dat is er nu, op één rechter na, niet meer. De Comités I en P zijn niet meer onafhankelijk samengesteld, er moeten meer rechters in."

"Bovendien moet ook de parlementaire controle op die Comités anders. Het kan niet dat alleen verkozenen uit de meerderheid in de parlementaire begeleidingscommissies van de Comités zitten, zoals nu met het Comité I het geval is. De begeleidingscommissies moeten proportioneel worden samengesteld. En voor de rest moet het werk van de Comités I en P openbaar zijn. Ook die openbaarheid is helemaal uitgehold onder paars. De wet zegt dat een verslag dat bij het parlement wordt ingediend openbaar is. Maar momenteel is dat met geen enkel verslag nog zo. De voormalige Kamervoorzitter Herman De Croo voerde de regel for your eyes only in, waarbij de leden van de begeleidingscommissie een rapport van de Comités mochten gaan lezen, maar er niets over zeggen. Dat gaat volkomen in tegen de wet. Het parlement moet zijn toezicht in zijn geheel kunnen uitoefenen, zegt de wet. Dus àlle parlementsleden moeten àlle rapporten van de Comités P en I kunnen inzien, die m.i. openbaar zijn zo gauw ze door de Comités bij het parlement zijn ingediend. Nu krijg je twee soorten parlementsleden: zij die het mogen weten, maar niet mogen zeggen en zij die het willen zeggen, maar niet mogen weten."Wat vindt U als ex-lid van het Comité I van het Brussels terreuralarm ?

"Men stelt de foute vraag. De vraag is niet: was de dreiging ernstig of niet? De vraag moet zijn: is er nog toezicht mogelijk op de manier waarop de analyse die tot de maatregelen leidt, wordt gemaakt? En op die vraag is mijn antwoord: nee. Het terreuralarm vermengde drie dingen die niet vermengd mogen worden: een politie-operatie, een operatie van de inlichtingendiensten, een opsporingsonderzoek door het parket. Deze drie operaties verschool men achter de noemer "gerechtelijke actie" en in zo'n geval mag niemand uitspraken doen over wie wat doet om het gerechtelijk onderzoek niet in gevaar te brengen. In zo'n geval is ook geen controle meer mogelijk op de manier waarop de politie en de inlichtingendiensten hun eigen werk deden, want het werd stelselmatig op één hoop gegooid met het gerechtelijk onderzoek. En zo holt de socialistische visie op justitie iedere parlementaire controle uit".De acties gebeurden toch onder leiding van het federaal parket ?

"Op dat parket is geen toezicht, het is niet hiërarchisch ingebed in een hoger geheel en valt dus rechtstreeks onder de minister van Justitie. Ik ben ervoor dat het federaal parket onder toezicht komt van het college van procureurs-generaal. Ik ben anderzijds niet voor onderzoeksrechters die in terrorisme gespecialiseerd zijn, net zo min als ik voor een aparte strafprocedure voor terroristen en de georganiseerde misdaad ben, zoals o.a. Hugo Vandenberghe (CD&V) en Hugo Coveliers (VLOTT) indertijd voorstelden. Speciale rechters voor terrorismezaken aanduiden is niet goed: men moet de huidige onderzoeksrechters gewoon goed opleiden zodat ze in staat zijn om iedere zaak aan te pakken. Desnoods kan men een heel ingewikkelde zaak doorverwijzen naar de grootste rechtbank van het rechtsgebied."Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA)

...

Ontspoort de War on Terror ?

"In deze War on Terror rijst het gevaar dat het opiniemisdrijf wordt ingevoerd. Dat men mensen gaat vervolgen louter en alleen omdat ze een extreme mening hebben die wordt geuit in pamfletten, zonder dat er verder iets tegen ze kan worden ingebracht. Je ziet de socialistische verglijding hier heel goed: in de liberale kijk zijn alleen feiten strafbaar en spoort de politie de daders van gepleegde feiten op. Vanaf Vranckx ging de politie pro-actief onderzoeken. Er werd niet alleen meer gespeurd naar feiten, maar ook naar dreigingen van feiten, mogelijke feiten. En nu wordt de bedreigende ingesteldheid, zonder feiten en zelfs zonder dreiging van feiten, zonder daden die strafbaar zijn, op zich al strafbaar. Ook dat is weer een verdere afbraak van de liberale visie op justitie. Het is duidelijk dat dit in vorige "oorlogen", zoals de oorlog tegen het communisme, nog niet gebeurde. Want mensen die bij ons in de jaren vijftig of zestig met het communisme sympathiseerden waren niet strafbaar. Bij de strijd tegen het terrorisme loert het opiniedelict wél om de hoek".Maar die War on Terror komt toch uit de VS, het meest liberale land ter wereld ?

"Inderdaad, de VS zijn het meest liberale land ter wereld. Een rechter kan daar een actie van een inlichtingendienst stopzetten: dat is hier onmogelijk. In de VS heb je nog altijd een sterke en onafhankelijke rechterlijke macht. Maar men mag niet vergeten dat de VS officieel in oorlog zijn en dat in oorlogstijd de president bepaalde rechten en vrijheden mag opschorten. Dat heeft hij ook gedaan, maar dan nog zien we dat hij zich in het buitenland heel anders gedraagt dan in eigen land, waar hij zich zeker niet alles kan permitteren. In de VS zijn documenten over de inlichtingendiensten openbaar of die openbaarheid kan door de rechter bevolen worden. In Europa hebben wij vanuit een heel andere visie, die alleen de belangen van de overheid centraal stelde, de slechte kantjes van de War on Terror overgenomen. En wij zijn niet in oorlog".'t Is om defaitistisch van te worden !

"Nee toch niet, want uiteindelijk zullen we de socialistische kijk op justitie en politie moeten opgeven. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zal ons daartoe dwingen. In die zin ben ik hoopvol."U bent bekend voor Uw 'keppeltjesvonnis' ?

"Dat is een misverstand. Ik moest een zaak afhandelen van bijzitters die bij de verkiezingen niet waren komen opdagen. Mijn probleem was: hoe de orde handhaven in een klein zaaltje met 50 personen die allemaal ongezouten kritiek leveren op alles wat misloopt in de samenleving. Mensen lagen op de banken, ze waren te lui om recht te staan. Ze hadden mutsen, scheve petten, keppeltjes en cowboyhoeden op of kwamen als ingepakte moslima. Vroeger was de politie in de rechtszaal om de orde te handhaven, maar nu moet je daar als rechter zelf voor zorgen en de wet zegt mij dat mensen blootshoofds voor de rechter moeten verschijnen. Ik wilde de sereniteit van de zitting bewaren. Maar als ik hoofddeksels om religieuze redenen toelaat, schep ik dan geen twee soorten Belgen? Ik had de mensen die weigerden hun hoofddeksel af te nemen als ik dat vroeg, onmiddellijk kunnen veroordelen voor een zittingsmisdrijf. Maar dat wilde ik niet doen omdat ik de rechten van de verdediging wilde respecteren en ook omdat ik de visie van het openbaar ministerie wilde kennen. Ik kreeg het advies van het OM nog altijd niet. Dus: om geen rechtsongelijkheid te scheppen, legde ik mijn vraag voor aan het hoogste rechtscollege van het land, het Grondwettelijk Hof. Hun antwoord loste niets op. Het punt in heel deze discussie is: waar liggen de grenzen? Tot hoever kan je als rechter meegaan in het gebrek aan respect voor de rechtbank dat sommige burgers op de zitting vertonen? Belangrijk is daarbij ook: welk signaal geven wij als magistratuur als wij niet optreden tegen dat gebrek aan respect? Wij moeten de afstomping van de norm tegengaan. En voor alle duidelijkheid: ik heb nooit met een man met een keppeltje gesproken. Toen hij zag dat ik een probleem maakte bij de man met de muts, verliet hij stilletjes de zaal en liet hij zich vertegenwoordigen door zijn advocaat."Kan een strafrechter nog iets doen tegen de criminaliteit ?

"Dat wordt almaar moeilijker. Ik word in mijn kamer geconfronteerd met het alledaags geweld. Iemand die een ander persoon neersteekt omdat die hem geen sigaret wil geven, iemand die een tachtigjarige vrouw neergooit en over de grond sleurt omdat ze haar handtas niet wil afgeven. Dit soort feiten is in tien jaar tijd enorm toegenomen, dat kan je niet ontkennen. De verdachten in deze zaken, veelal jongeren met een grote carrière bij de jeugdrechtbank, zijn zeer arrogant, ze zijn al voor de zoveelste keer gepakt en hebben nog geen dag gevangenis gedaan, omdat de kleinere straffen niet meer worden uitgevoerd. Welk signaal geef je aan die mensen? Wat zal hen nog tegenhouden? Daarom moeten àlle effectieve straffen uitgevoerd worden, ook de kleinere. De rechter moet de maatschappij beveiligen. Maar nu is dat erg moeilijk geworden, mede door de strafuitvoeringsrechtbanken, die de uitspraak van de rechters gewoon kunnen herzien."Wat is er mis met de strafuitvoeringsrechtbanken ?

"Vroeger was de strafrechter niet betrokken bij de uitvoering van de straf en toen had hij er ook geen verantwoordelijkheid voor. Dat was eigenlijk beter: de uitvoerende macht voerde toen de straffen uit. Maar nu heb je dus strafuitvoeringsrechtbanken en die kunnen de lengte van de straf, die de correctionele rechter uitsprak en die door het Hof van Beroep en het Hof van Cassatie bevestigd werd, drastisch beperken of zelfs een hele straf (tot 1 jaar) omzetten in een werkstraf. Dat kan m.i. niet omdat zo het principe van het gezag van gewijsde op de helling komt. De oplossing zou kunnen zijn dat de correctionele rechter zelf kan beslissen om een bepaald deel van de uitgesproken straf onsamendrukbaar te maken. Aan dat deel zou de strafuitvoeringsrechtbank niet mogen tornen, dat deel zou zeker uitgezeten moeten worden. De rest kan dan overgelaten worden aan de strafuitvoeringsrechtbank. Zo blijft het gezag van gewijsde overeind."

"Een ander probleem met die strafuitvoeringsrechtbanken is hun gebrek aan onafhankelijkheid. Twee van de drie rechters zijn gedelegeerde ambtenaren die na een bepaalde periode terug naar hun vroeger werk moeten. Deze rechtbank bestaat niet uit rechters, deze rechtbank is niet onafhankelijk."U was kandidaat voor de Hoge Raad voor de Justitie ?

"Ja en wel om vele redenen. Eerst en vooral omdat ik in heel mijn carrière al in allerlei magistratenverenigingen heb gezeten: ik was lid van het bureau van het Verbond van Eerste Aanleg, lid van de Nationale Commissie voor de Magistratuur, voorzitter van de Vereniging van Onderzoeksrechters en lid van de Commissie-Franchimont. De Hoge Raad voor de Justitie zou in het verlengde hiervan liggen."

"Vervolgens heb ik wel ervaring opgedaan in de Comités P en I, waarop weinigen kunnen bogen. Ik geloof ook in de noodzaak van een actieve magistratenvereniging die zelf voorstellen mag formuleren en niet moet wachten tot de overheid vraagt wat ze denkt over een bepaald probleem. En tenslotte heb ik oog voor het gevaar dat organen zoals de Hoge Raad bedreigt. In het verleden zag ik de gevaren van een instelling die haar eigen werking en eigen dotatie beheert: bijkomende elementen als rijden met een dienstwagen, aangenaam eten en reizen worden te belangrijk. Ik zeg niet dat dit zo is bij de Hoge Raad, maar het is een gevaar."

"Ik diende mijn kandidatuur dus in maar het bewijs dat ik geboren was, magistraat was en van goed zedelijk gedrag was, zat er niet bij. Wél de melding dat ik deze bewijzen zou nasturen. Maar dan werd ik in het ziekenhuis opgenomen en mijn gezondheid was voor mij natuurlijk prioritair. En dus was mijn kandidatuur niet in orde."U bent een liberaal, mag een magistraat een politieke kleur hebben ?

"Ik zat in de vaste comités voor de liberalen, maar niet als vertegenwoordiger van een partij. Ik bleef even onafhankelijk van de politiek als van wat dan ook. Er is niets verkeerd aan dat een magistraat een overtuiging heeft, hij mag voor mij lid zijn van een vakbond, een service club of een politieke partij, zolang het maar een democratische politieke partij is. Een magistraat kan m.i. geen lid zijn van het Vlaams Belang zijn omdat die partij tot doel heeft om de instellingen kapot te maken."

"Het moet wel bij een overtuiging blijven, een magistraat mag niet de ordewoorden van een partij opvolgen maar moet onafhankelijk blijven, een rechter is geen politicus. Ik ben trouwens altijd voor de politieke benoemingen van rechters geweest omdat de magistratuur dan veel duidelijker een spiegel is van de maatschappij. Er moet dan wel een regeling zijn om onbekwamen te weren en om onafhankelijkheid van de partijen te bewaren. Nu kent men de politieke kleuren van de magistraten vaak niet en is een scheefgroei mogelijk. Men kan bij de benoemingen een verborgen agenda hebben en... weet men nog wel wie men benoemt? Nu is het zo dat hoe meer je je mening uit, hoe kleiner je kans op benoeming wordt."Wie is Walter De Smedt ?

Walter De Smedt is 60 jaar. Hij komt uit Dendermonde en studeerde rechten aan de VUB. In 1975 werd hij gerechtelijk stagiair in Dendermonde en al in 1976 trok hij naar Antwerpen, waar hij in 1976 substituut werd op het parket. In 1983 werd hij correctioneel rechter en in 1984 onderzoeksrechter. In 1993 werd hij één leden van het Comité P, dat de politiediensten controleert. In 2001 stapte hij over naar het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert. Als enige Belg zat hij in beide comités. In 2007 keerde hij terug naar de Antwerpse correctionele rechtbank.

...

We durven te stellen dat we intussen al een tijdje reeds terug aan het afglijden zijn naar duistere Middeleeuwse toestanden, waarbij men het niet schuwt om ″Het Recht van Vrije Meningsuiting″ te fnuiken & aan banden te leggen. Met de dag komt de vrijheid van denken & het recht om een non-conformistische opinie weer te geven ook méér & méér in het gedrang. Het opiniemisdrijf heeft zich dan ook intussen reeds ingeburgerd in onze maatschappij als was het de meest vanzelfsprekende & vooral de doodnormaalste zaak van de wereld, iets wat het dus alles behalve is.

Eerlijk gezegd, we hopen dat progressief links inziet dat ook zij daar een niet onaanzienlijk aandeel in heeft & daarbij ook de hand in eigen boezem durft te steken, maar vooral dat ze de durf heeft om zichzelf bij momenten bij te sturen &/of zelfs bij momenten de bereidheid heeft om op z'n eerder genomen beslissingen terug te keren. Er is tenslotte niets verkeerd aan om van z'n fouten te leren & vooral om gemaakte fouten terug recht te zetten

...

Wordt vervolgd...

25-06-2008 om 18:48 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.George Carlin is dood...
LEVE GEORGE CARLIN !!

Toegegeven het klinkt vrij cynisch, maar het is alles behalve zo bedoeld... Tot voor gisteren kende ik de man ook niet & jammer genoeg, want anders had ik jullie al eerder op één, of meerdere sketches van hem getrakteerd. ...& niet alleen om de man grappig is, maar vooral omdat z'n conferences je doen nadenken... Je moet natuurlijk dan wel die grijze hersenmassa die tussen je oren zit durven te gebruiken, wat als ik zo om me heen kijk in dit kleine ″welvaartstaatje″ duidelijk niet altijd het geval is...

...maar soit...

...Dus gisteren werd ik ervan op de hoogte gebracht... ″zeg weet je het al George Carlin is dood !″ ...terwijl er zich aan mijn kant van 't scherm een oorverdovende stilte vormde, meteen gevolgd door een oprechte ″Wh* Th* F*ck is George Carlin ?!...″ ...kreeg ik een link van YouTube toegespeeld & eerlijk gezegd, ik was meteen verkocht... George Carlin is een man naar m'n hart !

Vandaag ben ik 't dus even online in de krant gaan opzoeken & ja hoor, er was iets over verschenen...

Amerikaanse komiek George Carlin overleden

De Amerikaanse komiek George Carlin is zondag op 71-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. Carlin stond bekend als een tegendraadse komiek.

In 1972 werd hij na een optreden in Milwaukee gearresteerd wegens het verstoren van de openbare orde. Aanleiding vormde zijn sketch 'Seven words you can never say on tv'. De uitzending van de sketch door een radiozender in New York leidde er zes jaar later toe dat het hooggerechtshof de bevoegdheid van de overheid bevestigde om in te grijpen als zenders schuttingtaal uitzonden.

Vorige week werd bekend dat Carlin dit jaar de Mark Twain Prize for American Humor, een carriereprijs, zou krijgen. De onderscheiding wordt in november alsnog postuum uitgereikt.

Carlin speelde ook in een aantal films, waaronder 'Car wash', 'The prince of tides' en 'Scary movie 3'. (ap/sd)

De Morgen - 23/06/08 10u57

...

Maar goed, zoals alom geweten & zoals meestal... onbekend is onbemind...

Laat ik dat bij deze dus maar meteen eventjes rechtzetten... George Carlin is dan misschien ~helaas~wel overleden, maar niet z'n nalatenschap...

Bij deze dus enkele van z'n beste ~*GRIJNS* - "Powered by Capitalism"~ conferences... enjoy !!...George Carlin – Seven Words
...George Carlin – On Language
...George Carlin – voting
...George Carlin – Saving the Planet
...George Carlin – We Like War
...George Carlin – Hats & Swearing...


Geïnteresseerd in méér ?!... wij ook ! Laat het me weten indien je nog ander werk van de George Carlin gevonden hebt, ik plaats het graag !

...

25-06-2008 om 03:48 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
24-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dé "Corridor"-gesprekken...

Onze Brusselse ster-reporter die zoals jullie al hebben gemerkt, vaak beter ingelicht is dan de gemiddelde Story of Dag-Allemaal-collega’s heeft een exclusief diepte-interview afgenomen van bewoners van het bewuste corridor in Sint-Genesius-Rode. Zoals onze aandachtige lezers al wel elders hebben vernomen stellen een aantal verlichte Franstalige politici voor om Wallonië met Brussel te verbinden via een corridor dat loopt van Waterloo over Sint-Genesius-Rode tot Ukkel. Dit corridor zou het de Franstaligen mogelijk moeten maken om bij een éénzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Vlaanderen Brussel te blijven betreden en te bevoorraden zonder over een morzel Vlaams grondgebied te moeten lopen. Van waar dit briljante idee komt hebben we niet durven uitvissen. Ergens moet Berlijn of volgens sommigen Nagorno-Karabach als inspiratiebron hebben gediend maar niks is zeker. Wij gaan er van uit dat het “esprit Cartesien” van onze Franstalige medeburgers hier wel enigszins heeft gefaald. Maar we zijn toch maar mooi in het land van Kuifje en Kapitein Haddock.

Onze Hollandse vrienden moeten dit fameuse corridor geografisch maar eens op een kaart trachten op te zoeken. Wat zal daar dan blijken? Wel 90 % van dat fameuse corridor bestaat uit loofbomen. Namelijk het overblijfsel van het Kolenwoud dat nu het Zoniënwoud heet. De overblijvende 10% zijn winkels, restaurants, pizzeria’s en hier en daar een villa waarvan nog alleen Europese topambtenaren de koopsom kunnen ophoesten.

Onze blitse reporter ging dus praten met de bosbewoners vermits de andere soort ofwel een taal spreekt die onze reporter helaas niet spreekt ofwel alleen met flauwe verkoopspraatjes om de oren wordt geslagen of mandolinegezangen moet ondergaan. Niemand zou hieraan een boodschap hebben.

Wie zijn nu deze bosbewoners? Wel er zijn verschillende soorten. De eerste soort is een kleine groep edelherten verder nog een paar roedels damherten die door de eerste soort systematisch “domherten” wordt genoemd en dan de gebruikelijke kolonies woelmuizen, rode inheemse eekhoorns en een geïmporteerde Aziatische variant.Geen enkele bewoner wil met naam en toenaam worden vernoemd uit schrik voor represailles vanwege de gemene Vlaamse boswachters. Ondervraagd over het feit dat zij nu al dan niet voor- of tegenstander zijn van de overheveling van hun habitat naar Wallonië of Brussel krijgen we eerst weinig reacties. Na echter een gebarsten gewei van chef-edelhert met vlug bijgehaalde fix-all te hebben verzorgd en wat teken uit de anale zone van zijn geliefkoosde wijfje te hebben geplukt begint het ijs stilaan te breken bij de edelherten. Zij zijn vooral ongerust over de gevolgen van de overheveling op hun paargedrag. Zoals elke natuurliefhebber wel zal weten is het de gewoonte bij de mannelijke edelherten om tijdens het paarseizoen wellustig te burlen om aldus enige indruk te maken op de vrouwelijke soortgenoten. Er staat wel degelijk burlen en niet brullen. Een leeuw brult en een hert burlt. Vermits het Kolenwoud steeds Vlaams is geweest werd in een wetenschappelijk onderzoek van de vervlaamste Gentse universiteit in 1916 vastgesteld dat het geburl in het oud-kolenwoud linguïstische verschillen vertoonde met de burlkreten uit de Ardeense wouden. Het burlen in Sint-Genesius-Rode vertoont, volgens deze gedegen studie, een vrij grote taalovereenkomst met de paarkreten van de Vlaamse huursoldaten tijdens de Spaanse bezetting en van bepaalde Vlaamse kolonialen in het vroegere Ruanda-Burundi en de streek van Oostelijk Congo. De kreten van de huursoldaten werden destijds zeer accuraat beschreven in het verhaal van Dulle Griet terwijl de congolese variant vandaag nog steeds op grote schaal gebruikt wordt door alle strijdende partijen in onze vroegere kolonie. De terechte vrees van de Vlaamse edelherten is dan ook dat deze variant op eigen bodem dreigt te verdwijnen door een toenemende verfransingsdruk. Een eventuele erkenning als streekproduct door de Europese Unie wordt zelfs niet overwogen sinds een aantal Europese pipo’s onze taalregelingen als puur racisme hebben bestempeld. Bij de damherten stoten we op even grote weerstand tegen dergelijk territoriaal overhevelingsscenario. Zij vrezen dat gezien de financiële krapte van de Waalse en Brusselse staatsfinanciën de huidige bijvoederprogramma’s tijdens de wintermaanden om budgettaire redenen zouden worden afgeschaft. De inheemse rode eekhoornpopulatie wil eerst een gesprek over de definitieve uitwijzing van de Aziatische concurrenten die hier zonder geldige verblijfsvergunning verblijven. En zolang hiervoor geen oplossing wordt gevonden weigeren ze zelfs maar uit hun bomen te komen. Alleen de woelmuizen blijken geen onoverkomelijk bezwaar te hebben tegen het Waalse voorstel tenzij dan, dat zij eerst de definitieve splitsing vragen van Brussel-Halle-Vilvoorde en een nieuw spreidingsplan voor de luchthaven van Zaventem wensen zonder tussenkomst van Bert Anciaux.

Het woord is nu aan onze politieke elite om een eervol compromis te onderhandelen met alle betrokken partijen.

Tot zo ver jullie ster-reporter die zich intussen begeeft naar Café “bij Lamme Gisj” te Halle van waaruit hij jullie de volgende keer een revolutionair splitsingsplan zal uitleggen dat speciaal ontworpen is om wereldwijd navolging te krijgen.

Come and reed next time !

24-06-2008 om 19:39 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
23-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over 99% korting & andere smerige truken van de foor... PART I

Laten ik meteen maar op deze maandag u ~onze liefste, maar vooral onze aandachtige lezer & lezeres~ een behoorlijke hap stof tot nadenken door de strot rammen, kwestie dat u goed gevuld uw week kunt beginnen...

Zoals u weet gaat er een hoop ″schoon″ geld rond in de Belgische gezondheidszorg... miljoenen, om niet te zeggen miljarden... & daar waar geld is, azen wolven & haaien... Dàt ″schoon″ geld komt van ergens... dat is geld van u & mij, want iedere Belg & Burger ~ongeacht~ in dit land draagt daartoe bij... Maar waar gaat dat mooie geld zo allemaal heen... Eén van die ~bodemloze~ putten waar ons geld naartoe, of beter gezegd in verdwijnt is de Pharmaceutische Industrie. Men doet daar wel alsof men ècht behept is met het wel & het wee van het mensdom, maar helaas-helaas... dan bent u beter af met verder te geloven in het bestaan van SinterKlaas...

Om maar meteen met de deur in huis te vallen... we hopen dat u een grote pot koffie bij de hand hebt & vooral behoorlijk wat tijd... want dat laatste zal u immers nodig hebben om naar een paar verbijsterende, maar vooral ontluisterende reportages te kijken die onze Oranje Noorderburen, met name de ploeg van TROS radar gemaakt heeft over de pillenindustrie & hun ~toch wel louche~ zeg maar ronduit onethische praktijken...

Maar we lopen voorop...

Vorige week dinsdag 17 juni 2008 pakte De Morgen uit met een artikel over het medicijngebruik bij de Belgen. De aanleiding van het artikel was dus een ander artikel dat in het weekblad Knack is verschenen... We hebben hieronder het volledige artikel van De Morgen overgenomen, zodat we niet genoodzaakt zijn van dat te herschrijven... er zijn wel andere nuttige zaken in het leven van een mens dan zich daarmee bezig te houden...

Verbruik antidepressiva en antipsychotica fors toegenomen

Het verbruik van psychofarmaca is vorig jaar fors toegenomen, meldt het weekblad Knack. Alles samen zou het gaan om zowat 850 miljoen doses per jaar. De Leuvense hoogleraar Walter Vandereycken ziet drie oorzaken voor de stijging van het gebruik van psychofarmaca: de burger wil voor elk probleem een pil, artsen grijpen meteen naar hun voorschrijfboekje en de farmaceutische industrie die beide groepen probeert te beïnvloeden.

Volgens interne Riziv-cijfers stegen de uitgaven voor antidepressiva in apotheken met 6,3 procent en voor antipsychotica met 9,7 procent. In 2007 werden al 226 miljoen doses antidepressiva verbruikt, een verdubbeling op tien jaar. Er werden 35 miljoen doses antipsychotica genomen, ruim de helft meer dan tien jaar eerder. Daar moet dan nog de derde grote groep psychofarmaca bijgeteld worden: de niet-terugbetaalde tranquillizers. Die waren in 2006 al goed voor 588 miljoen doses.

Het Riziv waarschuwt er voor dat zowel antidepressiva als antipsychotica steeds meer voor diagnoses worden verbruikt die niet binnen de oorspronkelijke indicatie vallen. Volgens de Riziv-analyse van antidepressiva zijn alvast vrouwen, bejaarden en Walen de grootste slikkers.

Per vrouw zijn er 26 doses per jaar en per man 11 doses. Het gebruik begint al te stijgen op 15 jaar, bereikt een eerste plateau tussen 45 en 60 jaar en stijgt dan vanaf 70 jaar naar zijn plafond. De regionale verschillen zijn enorm: in het arrondissement Borgworm ligt het bijna 2,5 maal hoger dan in Maaseik. De Waalse arrondissementen scoren zowat de helft meer dan de Vlaamse, aldus Knack.


"Koploper in Europa"

"De Belgen zijn enorme consumenten van psychiatrie. Het aantal opnames ligt vijfmaal hoger dan het Europees gemiddelde, en we zijn koploper in het gebruik van psychofarmaca, met wel een kwart meer dan de andere Europese landen. Nooit eerder werden zoveel pillen geslikt", stelt Walter Vandereycken, hoogleraar psychiatrie.

Hij pleit ervoor de banden met de industrie te verbreken of op zijn minst publiek bekend te maken. "Zeker 90 procent van de psychiaters heeft op een of andere manier banden met de industrie. Het ergste vind ik nog dat ook de meeste hoogleraars ermee verstrengeld zijn. In Leuven zijn meer dan dertig leerstoelen geneeskunde betaald door de industrie. Dan kun je hun onafhankelijkheid toch in twijfel trekken", luidt het. (belga/mvdb)

Bron : De Morgen - 17/06/08 – 14u58

...

Om te beginnen vergeet onze hoogleraar hierbij toch wel een niet onaanzienlijk & een dus toch wel belangrijk aspect, met name het maatschappelijk aandeel in deze problematiek. Zoals reeds verschillende malen gesteld in enkele van mijn uiteenzettingen, leven wij in een wegwerpmaatschappij die er niet voor terug deinst om mensen die de huidige ratrace niet kunnen volgen, om deze scrupuleus aan de kant te zetten, er uit te bonjouren & dat met alle gevolgen van dien. Het hoeft dus geen betoog dat de prestatiedruk om toch maar in het hoekje van de ″winners″ te blijven niet onaanzienlijk is, laat staan dat dit te verwaarlozen zou zijn. Eerlijk gezegd, ik zou ze geen brood willen geven, de mensen die vanwege die prestatiedruk & de bijhorende stress à la minute een maagzweer &/of slaapproblemen kweken. Evenmin de mensen die aan het dolgedraaide prestatie-circus ~altijd méér & vooral, altijd beter~ slaapproblemen & andere psycho-somatische klachten, om niet te zeggen een regelrechte depressie overhouden...

Laconiek gesteld... gezien het verbruik van antidepressiva & antipsychotica zo is toegenomen... Tiens-tiens... zou er dan toch wat schorten met ons aards bestaan op deze aardkloot ?!... Zouden we ons dan toch rot & suf piekeren over vanalles & nog wat & daarbij de slaap niet kunnen vatten ?!... Of schort er iets met ons welbevinden ?!... Ons goed voelen in ons eigen vel & bij wat we doen om dit leven een toch ietsje of wat zinnige inhoud te geven ?!...

Ik wil in deze toch ook wel volgende bemerking maken, dat jammer genoeg menig huisarts alles behalve beslagen, lees terdege onderlegd is in het herkennen & het behandelen van psychologische problemen, laat staan psychiatrische problemen. Ronduit gezegd, sommigen modderen zelfs liever gewoon maar wat aan op dat vlak & experimenteren aldus nogal ″gemakkelijk″ met medicatie... men behandelt de symptomen i.p.v. de oorzaak, waarbij je in sommige gevallen zelfs kunt spreken van regelrechte onkunde. Zo worden slaapproblemen in dit land sinds mensenheugenis opgelost met een ″pilleke″ i.p.v. met het aanleren van een goede & gezonde slaaphygiëne ...& dat gebeurt jammer genoeg nog steeds & te véél !! De doorsnee huisarts schrijft dat ook liever voor, omdat het makkelijker is & minder tijd kost dan dieper in te gaan op het probleem. Bij een 10-minuten, of een kwartier durend consult kan je moeilijk dieper ingaan op iemand z'n slaapproblemen & is het dus makkelijker om naar dat voorschriftenboekje te grijpen. Het is dus ook niet de eerste huisarts die psychologische &/of psychiatrische problemen niet onderkent als zijnde ~èchte~ problemen van die orde van grootheid, met als gevolg dat er maar al te vaak veel te lang gewacht wordt met een doorverwijzing naar daartoe opgeleide specialisten &/of naar bevoegde diensten.

In het verlengde daarvan durf ik te stellen dat ~hélaas-hélaas~ voor de doorsnee Belg, een psychiater nog steeds gelijk staat met 'n ″zotten″-dokter. Lees er de krant er op na... of een psychiater wordt geassocieerd met héél erge trauma's of er wordt over gesproken in het kader van justitie, wanneer er weer eens één of andere gek ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard... Wat er simpelweg op neer komt, dat voor diezelfde Belg je, of ″zot moet zijn″ om naar een psychiater te stappen &/of dat je toch wel een beetje zot moet zijn, om een goede psychiater te zijn... In beide gevallen doet het afbreuk aan de reden voor de welke je bij een psychiater terecht kunt.

Voor alle duidelijkheid & om elk misverstand te voorkomen, ik ben ten andere van mening dat je voor psychologische &/of psychiatrische problemen je het beste een psycholoog &/of psychiater kunt raadplegen i.p.v. je te wenden tot een doorsnee huisarts. Tenslotte ga je voor problemen met de motor van je wagen ook naar een garagist & niet naar een carrossier, ook al houden beiden zich bezig met auto's.

Verder dient er toch wel opgemerkt te worden dat men voor een consult bij een psychiater al te vaak dient rekening te houden met véél te lange wachttijden vooraleer je er terecht kunt. Termijnen gaande van 3, 4 weken minimum tot soms wel meerdere ~zelfs ettelijke~ maanden zijn ook eerder regel dan uitzondering. Men mag in deze ook zeggen dat de Geestelijke Gezondheidszorg in België zowat het zelfde probleem kent, lange wachtlijsten & bovenal, lang niet zo degelijk & uitgebreid is als het Nederlandse Model.

Ondertussen slikt de Belg zich dus suf aan pillen, zoveel is intussen wel duidelijk... maar, voor alle duidelijkheid, dat is een fenomeen dat intussen al jaaa-ren algemeen geweten is... & als er één groep is die daar het minste van wakker ligt, dan is het wel de farmaceutische industrie, integendeel... voor hen is de pillen slikkende Belg alleen maar... winst. Wie kent immers niet iemand die elke dag een handvol pillen moet slikken voor dit of voor dàt, alleen al omdat ″de dokter of de specialist het gezegd heeft... & die zal het toch wel weten zeker″. ...& het moet gezegd, ook zelfmedicatie viert hoogtij in dit land, de Belg is er om bekend... alles wat maar vrij te krijgen is zonder voorschrift bij een apotheker slikt ie & als het ene pilletje niet helpt, dan zal het andere pilletje dat wel doen.

Ben je echter als patiënt op de één of andere manier afhankelijk van geneesmiddelen, dan het kost het in de meeste gevallen dus ook nog eens stukken van mensen. ...& Ook al komt onze ziekenkas er ~aanzienlijk~ in tussen, dan nog ben je als gewone man in de straat hieraan algauw handenvol geld kwijt... Getuige daarvan nog maar eens het artikel in de krant De Morgen van vandaag...

Patiënten kopen steeds meer pillen op krediet

Een derde van de Belgische apothekers wordt steeds vaker geconfronteerd met klanten die hun medicijnen niet kunnen betalen. Volgens vakblad De Apotheker ligt dat aan de dalende koopkracht, aangezien geneesmiddelen goedkoper zijn geworden.

"Het is contradictorisch", zegt Désirée De Poot van De Apotheker, dat het onderzoek liet uitvoeren. "Enerzijds worden geneesmiddelen goedkoper en promoot de overheid generische geneesmiddelen, anderzijds zien we dat almaar meer mensen zelfs het remgeld niet kunnen betalen. Een aannemelijke verklaring is de dalende koopkracht."

De toestand is schrijnender in Wallonië dan in Vlaanderen. In Luik bijvoorbeeld wordt maar liefst 36 procent van de ondervraagde apothekers vaak geconfronteerd met klanten met betaalproblemen, 24 procent zeer vaak. Vierenveertig procent van de Franstalige respondenten geeft aan dat dit vaker voorvalt dan vroeger, 24 procent dat het veel vaker gebeurt. Het betaalprobleem wordt er nog eens versterkt door het feit dat het aantal patiënten er groter is én sterker groeit dan in Vlaanderen.

"Uit gesprekken met apothekers leren we dat patiënten soms met een lijstje naar de apotheek stappen en dan alleen kopen wat ze kunnen betalen", zegt Désirée De Poot. "Anderen komen wat later terug met geld dat ze leenden van familie. Het is ook opvallend dat veel mensen hun medicijnen in het begin van de maand kopen."

Apothekers zien zich genoodzaakt een oplossing te zoeken als hun klanten niet kunnen betalen. "Ze sturen hen dan vaak door naar het OCMW. De meeste OCMW's hebben een dienst gezondheidszorg. Samen met de patiënten bekijken ze welke medicijnen ze dringend moeten kopen, en welke nog een week kunnen wachten. Patiënten kopen ook steeds meer geneesmiddelen op krediet. Apothekers waren tot nu toe geneigd om krediet te verlenen, maar dat is niet vol te houden. Bovendien zorgt dat voor mond-tot-mondreclame. Mensen weten waar ze krediet krijgen en trekken massaal naar die apotheek."

Veel problemen met levensnoodzakelijke medicamenten zijn er niet. "De heel dure en levensnoodzakelijke medicamenten zoals insuline zijn gratis", legt De Poot uit, "daar moeten patiënten geen remgeld voor betalen."

Vooral chronisch zieken hebben problemen om het geld te blijven ophoesten. "Voor hen werkt Onkelinx aan een verhoging van de maximumfactuur", zegt De Poot. "Ik heb er alle vertrouwen in dat die er zal komen." Ze wijst ook artsen op hun verantwoordelijkheid om steeds de goedkoopste medicamenten voor te schrijven.

Dirk Broeckx, secretaris-generaal van de apothekersbond APB, pleit ervoor dat apothekers hun sociale rol "evenwichtig" vervullen en vaste klanten "de hand reiken". "Al mag dat geen vrijgeleide worden om de factuur niet te betalen", zegt hij.

Broeckx wijst erop dat de maximumfactuur heel wat leed verhelpt. "Mensen die veel medicijnen moeten kopen zijn daar goed mee geholpen. Doorgaans gaat het ook om mensen die zwakker staan in de samenleving. Het systeem werkt traag, maar zij krijgen hun remgelden wel volledig terugbetaald." Toch blijft het remgeld in ons land hoog, erkent Broeckx. "Achtentwintig procent van de totale prijs is veel", zegt hij. "In het buitenland ligt het gemiddeld rond 10 procent. Nederland heeft zelfs geen remgeld op terugbetaalde geneesmiddelen. Maar de maximumfactuur blijft wat ons betreft het beste middel om de minst gegoeden maximaal te steunen, eerder dan een algemene verlaging van de remgelden." (Sofie Vanden Bossche / Sue Somers)

Bron : De Morgen - 23/06/08 06u00

...

Terug naar het onderwerp van dit artikel... de pillen-industrie & haar gefoefel...

Blijkbaar was de ganse artikelenreeks belangrijk genoeg om er gisteren 22 juni in de ″DE ZEVENDE DAG″ aandacht aan te schenken... Het debat over het onderwerp begint zowat rond de 22ste minuut... We kunnen u alvast aanraden om dat eventjes te volgen... De discussie werd gevoerd door Leo Neels Woordvoerder van Pharma.be ~wie de site bezoekt krijgt meteen spontaan de tranen in de ogen van het gevoerde credo ″Zolang er onderzoek is, is er hoop″~ versus Dirk Van Duppen arts bij Geneeskunde voor het Volk ...

We gaan hier dus geen samenvatting geven van het gesprek... U moet maar wat moeite doen om dat even te volgen... We kunnen alvast stellen dat het een mooie aanloop is voor het tweede gedeelte van dit artikel...

We volgden dus de hint die Dokter Van Duppen aangaf... & steengoed als we zijn hebben wij deze voor u opgesnord... meer nog, wij geven beide reportages u hier op ″een zilveren plateauke″, allemaal opdat u niet al te veel moeite zou moeten doen met die op te zoeken...

Ook hier zijn we zo vrij de bijgaande artikelen die bij de reportages horen hier weer te geven...

Volgende bijdrage werd integraal overgenomen van :
http://www.trosradar.nl/index.php?id=uitzending&itemUid=1237

Tweeluik farmaceutische industrie - deel I

Gepubliceerd op maandag 28 april 2008

In een tweeluik legt Tros Radar de marketingmechanismen bloot die fabrikanten gebruiken om Nederlanders aan de medicijnen te krijgen. Maandag 28 april wordt het eerste deel uitgezonden, waarin de programmamakers op zoek gaan naar de macht van de farmaceutische industrie. Radar wil weten of artsen bepalen of mensen ziek zijn, of dat de industrie dit doet.

Elk jaar investeren de farmaceutische bedrijven in Nederland 1,3 miljard euro om consumenten aan de pillen te krijgen. Radar belicht hoe geen zin in seks bij vrouwen door de industrie wordt betiteld als een ziekte, om vervolgens een medicijn ("vrouwenviagra") voor te kunnen schrijven. Een potentiele goudmijn. Maar het gaat niet alleen over vrouwenviagra.

Bij de introductie van nieuwe medicijnen worden allerlei marketingtechnieken doelbewust ingezet, zoals gesponsorde onderzoeken, wetenschappelijke artikelen die niet geschreven zijn door de afzender en het inzetten van "medical opinion leaders", de zogenaamde MOLlen. Dit zijn artsen die fors betaald worden om medicijnen te promoten in de media en bij hun collega's.

In Radar de contracten en uitingen die laten zien hoe twijfelachtig de objectiviteit van de wetenschappers en artsen in deze is.

Op de uitzending kwamen er natuurlijk reacties van de farmaceutische industrie. Aangezien die reacties naar ons inzien deel uitmaken van de uitzending, voegen wij deze hier uiteraard bij. Reacties van kijkers & lezers werden door ons niet overgenomen.

Reactie AstraZeneca (Achtergrond)

Gepubliceerd op 28 april 2008

Inderdaad is het zo dat op sommige geneesmiddelen 99% korting wordt bedongen door de ziekenhuisapotheker. Deze korting komt ten goede aan het ziekenhuis, niet aan de ziekenhuisapotheker. En aldus tracht het ziekenhuis de kosten voor geneesmiddelen zo laag mogelijk te houden. Indien dergelijke kortingen niet zouden worden gegeven, zouden de betreffende geneesmiddelen gewoonweg niet aanwezig zijn in het ziekenhuis, omdat er (dus) erg scherp op prijs wordt onderhandeld door de ziekenhuizen. De hoge korting waarborgt dus dat de behandelend arts de middelen kan inzetten en dat patiënten bij ziekenhuisopname de geneesmiddelen waarop zij zijn ingesteld kunnen blijven gebruiken.

Dergelijke kortingen worden door alle farmaceutische bedrijven aan de ziekenhuizen gegeven (binnen de betreffende categorieën geneesmiddelen) en de kortingen zijn door het CGR toegestaan. Dit is geen nieuw beleid, dergelijke kortingen worden al jaren door alle bedrijven gegeven. Er wordt géén exclusiviteit bedongen voor de betreffende geneesmiddelen ten koste van andere middelen, en er wordt door het geven van de korting géén verplichting bedongen om de betreffende geneesmiddelen af te nemen.

...Reactie Pfizer (Achtergrond)

Gepubliceerd op 28 april 2008

Al in begin 2006 is door Pfizer erkend dat door een fout aan onze kant deze DVD met studieresultaten, die voor intern gebruik bedoeld was, naar buiten is gebracht. Gegeven het hoog wetenschappelijke gehalte van de IDEAL-studie lag het voor de hand dat wetenschappers hun visie en mening weergaven.

Dat was de reden dat zij, op deze voor intern bedoelde DVD, voorkomen. We betreuren de externe verspreiding en zorgen ervoor dat dit niet nogmaals voorkomt. Er zijn interne maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

...Reactie GlaxoSmithKline (Achtergrond)

 • Onze gedragscode is duidelijk.

 • Gunstbetoon is verboden.

 • GSK neemt nadrukkelijk afstand van de handelswijze zoals telefonisch door u beschreven.

 • Die handelswijze kon niet en kan niet volgens onze interne regels.

 • Wij respecteren uw bronbescherming.

 • Willen deze kwestie grondig uitzoeken om passende maatregelen te kunnen nemen.

...Statement Boehringer Ingelheim naar aanleiding van de Radar uitzending op 28 april jl.

Het is voor Boehringer Ingelheim onmogelijk om gefundeerd te reageren op de uitzending van Radar (28 april jl.), zonder de beschikbaarheid van de gehele opname met de verborgen camera. De context waarin uitspraken zijn gedaan is niet inzichtelijk, waardoor ieder commentaar vermoedelijk onnodige schade toebrengt aan de onderzoekers en de patiënten die deelnemen aan het onderzoek. Wij betreuren de indruk die de uitzending wekt, en distantiëren ons van de praktijken die aan de kaak zijn gesteld. Het is voor patiënten van het allergrootste belang dat zij kunnen vertrouwen op werkzame geneesmiddelen met een voorspelbaar bijwerkingenprofiel. Hieraan voldoet Boehringer Ingelheim doordat het alleen gedegen klinisch onderzoek uitvoert dat voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving.

Boehringer Ingelheim is een producent van innovatieve geneesmiddelen. Hiervoor voert zij klinisch onderzoek uit met geneesmiddelen die in ontwikkeling zijn, maar ook die al geregistreerd zijn.

Om de veiligheid van patiënten te garanderen en de betrouwbaarheid en de reproduceerbaarheid van klinisch onderzoek te waarborgen, moet onderzoek altijd en onverkort voldoen aan de regels die staan beschreven in de European Clinical Trial Directive. Deze regels maken ook in Nederland onderdeel uit van de vigerende wet- en regelgeving, die ondermeer eist dat het medisch-ethische - en het wetenschappelijke karakter van klinisch onderzoek wordt getest door onafhankelijke organen. Zoals in de uitzending terecht werd opgemerkt, voldoet de flibanserin studie die in Nederland loopt aan deze regels. Omdat flibanserin als een mogelijk geneesmiddel voor een indicatie wordt ontwikkeld waar tot nu toe geen behandeling voor is geregistreerd, kan alleen onderzoek worden uitgevoerd waarbij de werking wordt vergeleken met placebo (neppil).

Boehringer Ingelheim voldoet zonder enige uitzondering aan de eisen die zijn neergelegd in Nederlandse en Europese wetgeving. Hetzelfde geldt voor de artsen die Boehringer Ingelheim contacteert om het klinisch onderzoek uit te voeren. Wij hebben geen reden om te twijfelen aan de kwaliteit van het klinisch onderzoek en de selectie van deelnemers zoals dit in het centrum gebeurt waar de opnames met de verborgen camera zijn gemaakt.

Boehringer Ingelheim is sponsor van het klinisch onderzoek, verzamelt alle gegevens en voert de statistische analyses uit. Alle geregistreerde gegevens worden na afsluiting van het onderzoek aan de registratieautoriteiten voorgelegd, zodat zij een onafhankelijke en wetenschappelijk gedegen beoordeling kunnen maken over zowel de werkzaamheid als de veiligheid van nieuwe geneesmiddelen. Ook na toetreding tot de markt worden alle spontaan gemelde bijwerkingen geregistreerd en gemeld aan de Nederlandse- en Europese autoriteiten conform de daarvoor geldende wetgeving. De gedetailleerde beschrijving van de studiedoelstellingen op onafhankelijke websites (http://www.clinicaltrials.gov), sinds enkele jaren gebruikelijk, verzekert eveneens dat reviewers van wetenschappelijke tijdschriften de manuscripten over het onderzoek die ter publicatie worden voorgelegd kunnen toetsen aan de oorspronkelijke opzet.

De diagnose van Hypoactive Sexual Desire Disorder (HSDD) is erkend lang voordat Boehringer Ingelheim een medicamenteuze behandeling voor deze indicatie begon te ontwikkelen. Wij verwijzen naar referenties in de WHO en DSM-IV-TR diagnostische handboeken, en naar de geciteerde publicaties in de genoemde wetenschappelijketijdschriften, die de ernst van HSDD aantonen. Boehringer Ingelheim heeft geen invloed gehad op de wetenschappelijke discussies rond de definitie van de diagnose.

Op dit moment onderzoekt Boehringer Ingelheim de werkzaamheid en veiligheid van flibanserin in verscheidene grote fase III klinische studies (placebo gecontroleerd) bij ongeveer 5000 vrouwen. Naar verwachting zal een groot deel van de studies in 2008 worden afgesloten. Voor een overzicht van de flibanserin studies wordt verwezen naar de website: http://www.clinicaltrials.gov. Ons doel is een nieuwe behandelingsoptie voor deze aandoening aan te bieden. Indien de studies met een positief resultaat worden afgesloten, zal een registratiedossier worden ingediend en vervolgens zullen de registratieautoriteiten de gegevens uit het klinisch onderzoek beoordelen. Dit onafhankelijke beoordelingsproces duurt meestal meer dan jaar en behelst een gedetailleerde evaluatie van de voorgelegde onderzoeksresultaten waarbij ook individuele onderzoekscentra kunnen worden geinspecteerd.

Pas als de werkzaamheid en veiligheid in de ogen van de autoriteiten afdoende zijn aangetoond, zullen ze een handelsvergunning afgeven, waarmee Boehringer Ingelheim wordt toegestaan om binnen de gestelde indicatie flibanserin beschikbaar te stellen bij zorgverleners. Flibanserin zal – indien geregistreerd - een receptplichtig geneesmiddel zijn, artsen zullen het middel in overleg met hun patienten voorschrijven. Niet alleen zal bij artsen de verantwoordelijkheid liggen, het middel correct en alleen waar nodig toe te dienen, maar bovendien zullen de betrokken vrouwen zelf de keuze maken of ze deze behandelingsoptie inderdaad willen.

Uitingen over de mogelijke commerciele waarde van flibanserin zoals deze in de uitzending en elders in de pers werden gedaan zijn volledig speculatief.

...Reactie Astellas (Achtergrond)

Gepubliceerd op 28 april 2008

Op de voorlichtingswebsite www.plastest.nl kunnen bezoekers nagaan of hun plaspatroon afwijkend is en wat daar mogelijk aan te doen is. Bezoekers kunnen informatie vinden over wat zij zelf kunnen doen en wat hun arts voor hen kan betekenen. De website geeft praktische tips over blaastraining, bekkenbodemoefeningen, leefstijlaanpassingen en andere behandelmogelijkheden.

...

Wie de reportage iet of wat grondig gevolgd heeft & de bovenvermelde commentaren heeft gelezen die heeft ondertussen wel door waar de klepel hangt, m.a.w. waar het schoentje wringt...

23-06-2008 om 16:50 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over 99% korting & andere smerige truken van de foor... PART II

Hierbij het tweede deel... Wij durven nu reeds te zeggen dat het tweede deel van deze reportagereeks nog hallucinanter is dan het eerste deel...

Fasten your seatbelts... & drinkt u nog eens van uw koffie voor u zich er in verslikt...

Ook hier nemen we integraal de bijgaande artikelen die bij de reportages horen over... Volgende bijdrage werd integraal overgenomen van :
http://www.trosradar.nl/index.php?id=uitzending&itemUid=1239

Tweeluik farmaceutische industrie, deel II

Gepubliceerd op maandag 5 mei 2008

Vorige week liet Radar zien hoe ver de macht van de farmaceutische industrie reikt. Vanavond laten we zien dat de truukendoos van de fabrikant is nog lang niet leeg is. Uit nooit eerder vertoonde beelden blijkt dat de macht van de industrie direct reikt tot in de wachtkamer van de huisarts.

Tweeluik farmaceutische industrie, deel II

TROS Radar legt in een tweeluik uit hoe de farmaceutische industrie probeert recept geneesmiddelen aan de man te brengen. Per jaar wordt er 1,3 miljard euro uitgegeven alleen al aan marketing. In de eerste uitzending laten we u zien welke marketingtechnieken farmaceuten hanteren om te bepalen welke recept geneesmiddelen een arts voorschrijft. Ook laten we zien dat de farmaceutische industrie zich voornamelijk richt op lifestyle producten, zoals Viagra en me too's, omdat daar het meeste geld mee te verdienen is. Duidelijk wordt dat er op dit moment miljarden euro's geïnvesteerd worden in deze me too's die vaak niet bewezen beter en zeker niet goedkoper zijn dat bestaande middelen. Geld dat ook geïnvesteerd kan worden in medicijnen voor ziektes waar nog geen of weinig middelen voor zijn.

De farmaceutische industrie heeft ruim 200 marketinginstrumenten om geneesmiddelen op de markt te brengen. We zetten er een aantal op een rijtje.


Medical Opinion Leaders

Dit zijn specialisten of wetenschappers die betaald worden door de industrie om hun middelen te promoten. We hebben in de eerste uitzending laten zien dat medical opinion leaders flink betaald krijgen voor pr en marketingactiviteiten voor de farmaceut en zijn middel.

Een goed voorbeeld is een dvd van Pfizer, verspreid onder huisartsen. Hierop beweren een aantal artsen dat de cholesterolverlager van Pfizer, Lipitor, beter werkt dan z’n goedkoopste concurrent Simvastatine. Terwijl uit het onderzoek, welke wordt aangehaald op de dvd, blijkt dat dit niet bewezen is. Toch moet de dvd huisartsen overtuigen dat zij beter Lipitor kunnen voorschrijven dan het eerste keus middel Simvastatine.

Maar het gaat nog verder. Naast medical opinion leaders worden ook maatschappen van ziekenhuizen betaald door de farmaceutische industrie. De farmaceut betaalt voor een arts-assistent en vraagt daar voor terug dat de maatschap haar middel als eerste keus aan patiënten geeft.


Geneesmiddelen onderzoeken

Om een geneesmiddel geregistreerd te krijgen moet er eerst onderzoek gedaan worden. Het liefst met een zo gunstig uitslag. Een Radar medewerkster heeft zich aangemeld voor een onderzoek, een trial, om een middel te testen voor de omstreden ‘ziekte’ HSDD, verminderde lust bij vrouwen. Ze dreigde buiten het onderzoek te vallen doordat een ja op de vragenlijst had ingevuld die de begeleidend arts niet bevalt. Inmiddels heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg gezegd in dagblad Trouw dat zij wil nagaan of er bij het wetenschappelijke onderzoek naar een middel voor HSDD onregelmatigheden hebben voor gedaan.


Kortingen ziekenhuisapothekers

Voor ziekenhuisapotheken geldt in de toekomst het verbod op het aannemen van kortingen van farmaceuten niet, zoals dat voor gewone apotheken wel gaat gelden. En dat dat verstrekkende gevolgen heeft blijkt uit twee offertes van Astra Zeneca. De farmaceut geeft de ziekenhuisapotheker tot 99 procent korting bij afname van haar nieuwste pillen. Astra Zeneca hoopt hiermee dat wanneer de patiënt het ziekenhuis verlaat de huisarts het middel van het ziekenhuis overneemt


Artsenbezoeker

Een ander belangrijk marketinginstrument van de industrie is de artsenbezoeker. In de tweede uitzending staat de artsenbezoeker centraal. Radar solliciteerde met de verborgen camera bij een detacheringbureau voor artsenbezoeker, of met een sjiek woord rayonmanager. Voordat we echter worden aangenomen moeten we eerst op een cursus.

Op deze cursus wordt uitgelegd wat de rol is van de artsenbezoeker binnen de farmaceutische industrie. Je hebt één doel, namelijk ervoor zorgen dat jouw product in de pen van de huisarts komt. Je moet ervoor zorgen dat de arts zo enthousiast wordt over jouw middel dat hij het in het FTO, dit is een regionaal overleg tussen huisartsen en apothekers, gaat promoten. Dan is de huisarts een ambassadeur.

De artsenbezoeker gebruikt allerlei cadeautjes (onder de 50 euro) om de arts te fêteren. Ook worden boeken gebruikt om ervoor te zorgen dat je bij de arts een praatje kan houden. De arts bestelt een boek, maar dat mag alleen persoonlijk afgegeven worden. Assistentes krijgen lipglossjes, tulpen, nietmachines, handcrème etc. om ervoor te zorgen dat ze een nieuwe afspraak voor je maken met de huisarts.

Alle informatie die de huisarts geeft over zijn voorschrijfbeleid wordt in een database opgeslagen. Zo weten andere artsenbezoekers hoe de arts over verschillende middelen denkt. Geeft de arts info over het FTO overleg, dan wordt dat doorgegeven aan de accountmanager die bij deze overleggen graag aanwezig wil zijn.

Duidelijk wordt op de cursus, maar ook als we bij een artsenbezoeker een dag stage lopen, dat het niet gaat om voorlichting maar om marketing. En tijdens de cursus wordt uitgelegd dat de buitendienst ervoor moet zorgen dat de industrie het geld dat ze gestoken hebben in innovatie van deze middelen, wordt terugverdiend met zo veel mogelijk winst.

Huisartsen menen vaak dat de artsenbezoekers geen invloed hebben op hun voorschrijfbeleid. Het instituut voor verantwoord medicijngebruik heeft echter aangetoond dat deze invloed wel degelijk bestaat. Ook het Nederlandse Huisartsengenootschap erkent dit en zij raden huisartsen aan om niet meer te ontvangen. Daarnaast pleiten zij voor onafhankelijke nascholing en voor meer controle door de Inspectie van Volksgezondheid.

Dat deze controle nodig is, blijkt wel als we met verborgen camera in de wachtkamer zitten op onze stagedag bij de artsenbezoeker. De artsenbezoeker licht patiënten voor over het ziektebeeld hoge bloeddruk en zegt dat dit 'een stille sluipmoordenaar' is. Daarna raadt zij hen meerdere malen aan om de bloeddrukverlader van haar bedrijf Boehringer Ingelheim te nemen, omdat dit middel volgens haar geen bijwerkingen heeft. Nefarma, de brancheorganisatie voor de farmaceutische industrie vindt deze actie verwerpelijk.

...

Op deze uitzending kwamen er natuurlijk ook enkele reacties, zowel van de farmaceutische industrie, als van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame. Aangezien die reacties naar ons inzien deel uitmaken van de uitzending, voegen wij deze hier uiteraard bij. Politieke reacties & reacties van kijkers & lezers werden door ons niet overgenomen.

'Meldt misstanden medicijnhandel'

Gepubliceerd op 06 mei 2008

De Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) roept artsen, apothekers, medicijnfabrikanten en patiënten op misstanden in de medicijnhandel te melden.

De CGR doet dat nadat het televisieprogramma Radar de afgelopen weken liet zien hoe medicijnfabrikanten artsen bewerken om hun geneesmiddelen voor te schrijven aan patiënten. De artsen krijgen bijvoorbeeld cadeaus aangeboden.

Ook worden gezaghebbende dokters door de medicijnfabrikanten ingehuurd om bepaalde medicijnen te promoten. Het komt ook voor dat de medicijnfabrikanten extra personeel voor artsen betalen. In ruil daarvoor moeten de artsen dan bepaalde merken medicijnen aan hun patiënten voorschrijven.

De CGR moet toezicht houden op de regels voor medicijnreclame. De stichting wordt voor een groot deel gevormd door de medicijnindustrie zelf. Critici van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame stellen al jaren dat de organisatie te soepel is bij het beoordelen van de reclame- en marketingtechnieken van de medicijnfabrikanten.

Bron: ANP.

...


Reactie Boehringer Ingelheim

Gepubliceerd op 06 mei 2008

Reactie naar aanleiding van uitzending van 5 mei 2008

Op maandag 5 mei heeft Boehringer Ingelheim bericht ontvangen van het televisieprogramma Radar en ook van het detacheringbureau dat een van de medewerkers, die avond in het programma Radar zou komen. De betreffende rayonmanager is met een verborgen camera gefilmd tijdens het werk. Daaruit zou blijken dat de wet- en regelgeving ten aanzien van promotionele activiteiten zou zijn overtreden.

Boehringer Ingelheim heeft, afgaande op dit bericht, besloten om deze medewerker maandagmiddag per direct op non-actief te stellen. Besloten is vervolgens om een onderzoek in te stellen en de uitzending af te wachten, alvorens mogelijk andere maatregelen te nemen.

Uit de uitzending bleek dat wet- en regelgeving ten aanzien van promotie van geneesmiddelen richting publiek is overtreden.

Uit zorgvuldig intern onderzoek is gebleken dat het hier een geïsoleerd incident betrof. De ernst van de overtredingen die hebben plaatsgevonden heeft geleid tot de beslissing dat de medewerker geen activiteiten meer voor Boehringer Ingelheim kan uitvoeren.

Naar aanleiding van dit betreurenswaardige incident heeft Boehringer Ingelheim aan het personeel het belang van een strikte kennis en naleving van de interne richtlijnen over goed promotioneel gedrag nogmaals onderstreept.

Tevens zijn er tijdens de Radar uitzending beelden getoond van een oriëntatiecursus voor geïnteresseerden in een functie als artsenbezoeker, georganiseerd door een detacheringbureau. De wijze waarop deze cursus werd gegeven riep een beeld op dat niet strookt met de wijze waarop Boehringer Ingelheim invulling wenst te geven aan deze functie, zowel inhoudelijk als relationeel. Boehringer Ingelheim neemt hier afstand van. Dit is nadrukkelijk met het detacheringbureau besproken.

...

Ook hier spreekt de reactie van de farmaceutische industrie voor zich. Zoals te verwachten wordt elke verantwoordelijkheid doorgegeven als een hete aardappel aan het detacheringsbureau dat de opleiding van artsenbezoekers verzorgt. Het zou mij dus ten stelligste verwonderen dat de farmaceutische firma in kwestie niet op de hoogte was van de methodes die door het detacheringsbureau zou zijn gehanteerd...

Ik durf te stellen dat, ook al werd deze ~overigens uitstekende~ reportage in Nederland gemaakt, dat de praktijken die door onze Noorderburen aan de kaak werden gesteld ook opgaan voor ons kleine België, meer nog dat dit opgaat voor gans Europa, zelfs wereldwijd. Het is nog maar eens overduidelijk dat multinationals ~zonder enig scrupule~ voor niets mee terug deinzen om toch maar hun mooie miljardenwinsten te halen... dit gaat zelfs ten koste van uw & mijn gezondheid.

Het is hoe dan ook an sich ethisch & moreel verwerpelijk & bijna op het misdadige af hoe er ten koste van de menselijke gezondheid & de gezondheidszorg die u & ik betalen, woekerwinsten worden gemaakt.

Men zou zich op sommige momenten nog de vraag kunnen/durven/ zelfs MOETEN stellen of er überhaupt nog enig ethisch waarden- & normbesef aanwezig is. ...& Deze vraagstelling gaat zowel op voor bedrijfsleiders & de ″culturen″ die ze ″prediken″ & vertegenwoordigen, als voor beleidsvoerders & de verantwoordelijken binnen regering & politiek...

Wij zijn dan ook in alle opzichten toe aan een ethisch reveil...
Men zegge 't voort !!23-06-2008 om 16:42 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
21-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALBERT II is een échte Belg !!

Het màg niet alleen, maar het moét gezegd !! Albert II is een échte Belg !! ...& Laten we dus maar de eerste zijn die er zelf over begint & vooral, laten we de eerste zijn die het zelf durft toe te geven... Onze Vorst doet tenminste nog enige moeite om zich te integreren bij & tussen het Belgische Volk, als hij al niet terdege serieus geïntegreerd is !! Méér nog, hij is zelfs niet eens wereldvreemd, de brave man, onze liefste Vorst... ten bewijze daarvan is, dat ie zoals elke Goede Belg betaamt, tenminste de helft van de klussen in 't zwart laat doen...

Maarrrr... terwijl weten we ook ineens waarom het dus ook niet moeilijk is dat de Waelsche Economie achterop hinkt, want slechts 1 op de 3 Walen werkte er in 't zwart, terwijl er aan onze Vlaemsche zijde, toch maar mooi 2 van de 3 ″Vlamingen″ daar in 't zwart werkten... Vlamingen, 't is veel gezegd...

Er dient in deze opgemerkt te worden dat bij de Waelsche Dakwerkers 2 van de 3 tenminste nog Belg bleken te zijn, wat van de Vlaemsche zijde die 't Communautair Vlaemsche dakgedeelte aanpakten niet kan gezegd worden, daar bleken de 3 dakwerkers... rasechte Polen te zijn...

...

...& Nu effe serieus... Bij deze is toch ook nog maar weer eens mooi bewezen dat we eigenlijk niet meer dan een écht klootjesvolk zijn van foefelaars & zwartwerkers... En terwijl maar afgeven op de ″profiteurs van steuntrekkers″ & ″hoe slecht het wel gesteld is″... Of zeiken als ondernemer over lastenvermindering... Naar alle waarschijnlijkheid zullen onze Vlijtige Belgische Ondernemers ~simpelweg~ gedacht hebben : ″pffft... wie gaat ons nu hier controleren... op 't dak van 't Koninklijk Paleis″...

Verder stel ik me ook wel de vraag... als onze Vlijtige Ondernemers het al niet zo nauw namen of nemen met de veiligheidsvoorschriften die normalerwijs dien(d)en toegepast te worden, hoe 't dan in feite zat of zit met de verloning van deze dakwerkers ?... is die regulier zoals het hoort ? ...of ook zo niet te nauw genomen & navenantse Poolse prijzen dus ?! ...uit de losse pols zeg maar & met het typisch Belgische natte vingerwerk ?! ...bijvoorbeeld zo van ″...Dat ge al moogt blij zijn dat ge 'n job hebt, want er staan zoveel wachtenden in de rij die maar al te graag & vooral al te gretig onmiddellijk jouw plaats willen innemen ?!″...

...& voor onze Nederlandse vrienden die er waarschijnlijk wegens de heersende voetbalgekte niet echt aan uit zullen geraken hoe het nu eigenlijk zit met dit surrealistische gedoe in dit Belgenland... Het Koninklijk Paleis, met name het werkadres van onze Albert II aan het Brusselse Warandepark is eigendom van de Belgische Staat. Werken hieraan vallen dus onder de verantwoordelijkheid van de Regie der Gebouwen (in NL is dat de Rijksgebouwendienst) . ...& of het nu toevallig is of niet, de herstellingswerken van het paleisdak die op 2 verschillende plaatsen moest gebeuren ~met name respectievelijk één aan het dak van de linker paleisvleugel & één aan het dak van de rechter paleisvleugel, was netjes ~communautair~ opgedeeld tussen een Vlaams & Waals bedrijf... Nu eigenlijk heeft ondergetekende geen echt idee of dit nu ″verplicht bij wet″ is of niet... Indien wel, stel ik me zo de vraag of er dan bij het ruimen van de koninklijke beerputten zo ook 2 verschillende ruimers staan, een Vlaamse & een Waalse, die dan elk netjes ~letterlijk~ de helft mogen ruimen... (?!)

Volgt u nog ?!...

21-06-2008 om 23:50 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
20-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.″Flapper de Flapper... Salu Lange Wapper !″
...ofte...
″De Megalomanie van Onze Vlaemsche Betonboeren & Co″

De megalomanie van de Vlaemsche Betonboer is ons aller bekend... zelfs tot onze scha & schande tot in het buitenland... Als het aan hun lag werd onze Kafkajaanse Bananenrepubliek compleet volgestort met hun spul, van achter "Den Dijk in Blankenberge" tot aan onze toekomstige Waalse Corridor... ″want 't is toch proper & er groeit dan toch tenminste geen lastig onkruid meer...″

Onze Vlaemsche, lees Belgische Politici zijn al niet veel beter... vaak eveneens ziek in hetzelfde bedje, want ook zij doen graag mee aan zulke protserige megalomane "kunstwerken"... de naamsbekendheid die er aan zulke projecten verbonden is, bezorgt hen dan meestal dé eeuwige roem, soms zorgt ze echter ook wel eens voor dé eeuwige belachelijkheid... Er zijn in dit kleine land ondertussen dan ook talloze voorbeelden ten over van zulke "grootse" projecten... Er staan ondertussen ook al zo wat her & der zo nog enkele van die "kunstwerken" te verkommeren.... Getuigenissen van pure Belgische Verspilling... hier & daar... ″een brug naar nergens″... ″een brug die er maar staat te staan″... een nutteloos stuk autostrade dat ergens in ″nergens″ eindigt... of een grote ring rond een of ander boerengat dat dan minder autoverkeer kent dan de gemiddelde hoofdstraat in een kleine stad...De bekende nutteloze brug van Herzele, gebouwd in 1995 met een kostprijs van 40 miljoen BEF, is voorzien op het nieuwe tracé van de N42 doorheen de deelgemeenten Sint-Lievens-Esse en Steenhuize-Wijnhuize. Tot op vandaag blijft er onenigheid over het definitieve nieuwe tracé en is er dus ook geen spoor van een rijksweg onder de brug. De brug zelf maakt deel uit van de Schipstraat en wordt dus gebruikt.

...De tuikabelbrug in Godsheide, de geplande vierstrooksweg erover werd nooit aangelegd...

...Een brug voor een nooit voltooide weg met vier rijstroken in Strépy-Bracquegnies...

...

Een keure van dat soort megalomane mislukkingen zijn ten andere terug te vinden via de site De Belgische Nutteloze Bouwwerken op Google Maps. in Wikipedia vind je daar ten andere het volledige hoofdstuk Grote nutteloze werken aan gewijd.

...

...& kijk, wat vinden we daar... ook in Antwerpen kent men het fenomeen van Nutteloze Bouwwerken maar al te goed... Zo heeft Antwerpen reeds jaar & dag in z'n onderbuik tal van onafgewerkte metro-stations & metro-lijnen liggen...

...& dan hebben we het nog niet eens gehad over de hele miskleun van het Doeldok Noord... eerst gegraven, dan weer voor een stuk dicht gegooid... intussen is er het dure Deurganckdok dat dan alles moet ″redden″... alleen, ten koste van wat & van wie...

Hoe je 't draait of keert, Antwerpen ~'t Stad voor de Sinjoor~ is ook altijd zéér goed geweest in het nemen van totaal verkeerde beslissingen... Zo hebben ze in 1967 de Zuiderdokken gedempt, met het gevolg dat het Antwerpse Zuid zo'n 25jaar heeft staan verkommeren... In de jaren '90 bij de herwaardering van 't Zuid, kwam men er achter hoe stom deze beslissing destijds wel was geweest. Want mede door ″Het Hof Van Beroep″ op de gedempte sluisingang te zetten, zou Antwerpen er nooit meer in slagen om van die Zuiderdokken een poepchique jachthaven te maken, ten andere dan waren die 25 jaar verkommering & verpaupering er waarschijnlijk ook nooit geweest...

...

Maar goed... terug naar de orde van de dag, de dag van vandaag...

″De Lange Wapper″, het laatste nieuwe & vooral hééééél grote prestigieuze Antwerpse project dat de Vernieuwde & Hedendaagse Antwerpse Skyline dan op de Grote Wereldkaart zou moeten zetten, dreigt op de een of andere manier dezelfde kant op te gaan... Op zich ~ogenschijnlijk~ allemaal mooi, vooral héél groots & waarschijnlijk voor sommigen ook nog eens ″een lust voor 't oog″... Dat blijkt overduidelijk uit het bijgaande ~zéér prestigieuze~ promofilmpje hieronder, waarvoor ontegensprekelijk kosten noch moeite werden gespaard... De hete hap moet immers verkocht worden, nietwaar...

Het vooral prestigieuze promofilmpje van de nieuwe Oosterweelverbinding, De Lange Wapper...

...of...

Maar... zo'n promofilmpjes zijn uiteraard mooi, dat is ook de bedoeling van dat soort bijzonder idealistisch mooi voorgestelde promofilmpjes... Gaat men echter de zaak van naderbij bekijken, wat dieper spitten, dan blijkt maar weer eens dat 't gezond verstand & vooral het algemeen belang van de Kleine Burger ~gezondheid, leefbaarheid, e.d.m.~ moet wijken voor het zo gezegde grotere economische belang, vrij vertaald : de megalomane ideeën van overjaarse lego-bouwers die de dingen graag héél groots zien... & ook in dit geval allemaal tot eer & glorie van... vooral zichzelf & de zucht naar roem van de opdrachtgevers & uiteraard niet te vergeten... vooral de eigen portefeuille van alle betrokken partijen, want aan zulke plannen zijn er meestal ook allerhande ″vette voordelen″ verbonden...

Het project ″Lange Wapper″ kwam dus dit voorjaar nog maar amper in media & pers ter sprake, of 't was al terug complete ″rel″ in ″d'Hoafdstadt van Vloanderen″ ...& met recht & rede... want het hele bouwproject dreigt niet alleen letterlijk, maar ook nog eens figuurlijk boven de hoofden van menig ″Antweirpenoar″ te zijn of te worden beslist...

Wat tot hiertoe reeds overduidelijk is... blijkbaar heeft men het weer eens klaar gespeeld om de alternatieven, die weliswaar niet zo protserig & prestigieus zijn, om die naast zich neer te leggen... Er blijkt ook een potje schimmige belangenvermenging aan de orde te zijn... zoals natte vingerwerk bij het beoordelen van de grieven & de alternatieven...

We kunnen u bij deze alvast een grote pot koffie & enkele uren de tijd aanraden om het ganse kluwen van pro's & contra's wat van naderbij te beschouwen...

Even op een rijtje...

De PRO's : noem ze de megalomanen...

 • ...

...versus...

De CONTRA's : noem ze Jan & Mie Modaal met een uitgesproken & een vooral zeer gefundeerde ″NEEN″-mening...

 • http://ademloos.be/
  = Ademloos is tegen de sluiting van de Ring van Antwerpen - de Oosterweelverbinding. Heel "groot Antwerpen" en de haven wordt al jaren geplaagd door levensbedreigende overconcentraties fijn stof e.a. Europese regels gebieden dat deze toestand gesaneerd wordt. De Oosterweel saneert niet, maar verankert de bestaande en groeiende verkeersmassa's binnen Antwerpen.

 • ...

In elk geval... het laatste woord is hier nog niet in gezegd...

...

Tot slot in deze charade... Een kruim van onze Vlaamse Muzikanten, waaronder Raymond van het Groenewoud, Stef Kamil Carlens & enkele anderen, zoals de muzikanten van Zita Swoon & tekstschrijver PDW hebben voor het ″goede doel″ een protestsong tegen de Oosterweelverbinding gemaakt, met name ″De Wappersong″. De melodie is geleend van ″Walk & Don't Look Back″ van Peter Tosh & Mick Jagger.Het is overduidelijk dat het bij verschillende mensen in het verkeerde keelgat geschoten is dat de Socialistische Antwerpse Burgervader nogal laconiek de veelzeggende & gevleugelde woorden sprak : "We have to walk and don't look back"... & dat, toen nogal snel duidelijk werd dat de Oosterweelverbinding wel eens heel slecht zou kunnen zijn voor de gezondheid van de Antwerpenaren & vooral ook omdat gaat blijken dat dit ganse protserige prestigeproject waarschijnlijk ook nog eens veel meer zal gaan kosten dan momenteel is begroot. Iets waardoor de plannen voor uitbreiding van het openbaar vervoer ~evenals het leggen van degelijke fietspaden~ in de stad dreigen mee in het gedrang te komen.

Het lijkt er soms op dat politici niet willen leren uit de fouten die gemaakt zijn in het verleden... Het lijkt er ook soms op dat de nieuwe generatie yup-socialisten zich liever vereeuwigd zagen in megalomane bouwprojecten dan in een goed & gezond socialistisch beleid waar duidelijk rekening gehouden wordt met de noden & de grieven van die ″basis″ waar ze 't zo graag over hebben... Maar misschien leert ie 't wel na de volgende gemeenteraadsverkiezingen als zal blijken dat de Sinjoor hem hiervoor politiek heeft afgestraft.

Wordt in elk geval vervolgd !

20-06-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
19-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Werkloos in Kafkaland

Bij ons dagelijks doorpluizen van de Belgische kranten online, kwamen wij volgend artikel tegen in ″De Standaard Online″. Daar het totaal afbreuk zou doen, om hier enige wijziging bij aan te brengen, hebben wij het desbetreffende artikel integraal overgenomen op dit blog.

U kunt het desbetreffende artikel terug vinden op :
http://standaard.typepad.com/en_nu_even_elders/2008/06/werkloos-in-de.html

...

Werkloos in Kafkaland

Het leven van een werkloze is een stuk drukker dan je denkt. Vooral als je in de hoofdstad der werklozen woont en je bij nader inzien buitenlander bent met een voornaam die iedereen alleen maar als familienaam kent.

Nadat mijn (om verschillende redenen verzwegen) werkgever besliste dat het tijd was om zoveel mogelijk koppen te laten rollen en mij iets onder de neus drukte dat nog het beste kan worden omschreven als chantage, zette ik mijn poot om mijn contract "vrijwillig" vroegtijdig te beëindigen. Iets bewijzen is in dit geval natuurlijk haast onmogelijk en om mijn ziekteverzekering niet ten volle te hoeven betalen, sjok ik naar het Arbeidsagentschap om mij werkloos te laten verklaren. Het begint met een uitleg in ratelend Buroduits waar ik geen vliegende snars van begrijp. Nog voor ik het weet, sta ik weer buiten met een paar obscure documenten waarop het aantal kleine lettertjes het aantal grote flink overstijgt.

Dan maar naar de Burgerdienst, waar ik een passe-partout lotje uit een obscure automaat trek ("Voor U wachten 138 bezoekers") en me in de muffe wachtzaal op een oncomfortabele stoel plof. Voor mijn ogen speelt zich een circus af van vrouwen met huilende peuters, vrouwen met hoofddoeken, mannen met vrouwen, peuters met ballen, bleke rokers die naar bier stinken en twee Amerikanen.

Omdat ik geen zin heb in contact met eender wie, diep ik dan maar een boek op. Omega Minor, een kanjer van een boek dat mijn vader net voor mijn vertrek uit België uit had en ik maar snel in mijn rugzak geflikkerd had. Ik heb het me nog niet beklaagd. Maar een van de bovengenoemde peuters met ballen maakt me mijn concentratie onmogelijk en al snel begin ik dan maar door de documenten te grasduinen.

Wanneer ook dat me niet kan boeien en het bezoekersaantal nog maar tot 120 is gezakt, plan ik een uitje naar het toilet. En wát voor een toilet! Zoiets heb ik voor het laatst gezien in de lagere school of de muziekschool, waar tegen de tegelwand schijten nog kunst was en elke vrije plek daartussen moest worden opgevuld met graffiti. Het inkomhalletje met de lavabo ruikt misleidend naar kaneel, maar ik laat me niet vangen (8 jaar zat ik op de muziekschool!) en haal diep adem. Door het raam zie ik de gewone mensen zitten op het plein. Ze zonnen en likken ijsjes en lijken zich niet bewust van de gruwels die zich hier, in dit kafkaiaanse slot afspelen.

Eindelijk ben ik aan de beurt. Nummer 332 stapt naar binnen, leert dat het Arbeidsagentschap mij de verkeerde formulieren heeft meegegeven en staat slechts drie minuten en halfverrichter zake terug buiten. Mijn klok leert me dat mijn dag volledig naar de hond is.

... Wordt vervolgd (naar schatting in nog een vijftal razendspannende delen).

Sander Van de Moortel op 18 juni 2008 om 17:29reactie(s) :

Troost je @Sander; Kafkaland is vele malen groter dan je denkt.

Ik ben in '81 naar Nederland geemigreerd als gedwongen ekonomisch vluchteling uit Belgie.

Bij mijn terugkeer in Belgie na 2 jaar Griekenland kon ik daar enkel na zes (6) maanden doppen met een dubbele dagelijkse stempelplicht; en bij de RVA, en bij de OCMW, een eerste uitkering verwachten omdat ik de RVA geen werkbriefjes kon voorleggen van al de maanden dat ik legaal in Kreta had gewerkt, om de nogal simpele reden dat werkbriefjes toen uberhaupt niet bestonden in GR.

Zes maanden zonder eten overleeft niemand.

Eenmaal in Nederland kon ik daar enkel een verblijfsvergunning bemachtigen als ik werk had. Werken zonder verblijfsvergunning was illegaal.

De derde dag in NL had ik al werk gevonden en kreeg een week tijd om mijn verblijfsvergunning te laten zien. Die had ik pas een maand later omdat de immigratiedienst werkbriefjes wou zien. Wat een heen en weer geren en geleuter.

Ik dacht aanvankelijk een drietal maanden in NL te blijven, 12 jaar is het tenslotte geworden.

@Sander, ...Zal ik mee vervolgen?

19-06-2008 om 15:04 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
17-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In onze reeks Dickensiaanse verhalen uit de 21ste eeuw :
″voedselpakket Nr. 17062008″ ofte... Wà éte MENU ?!...

″Oënger″

...& andere vrolijke onderwerpen aangaande armlastigheid

~ Ver-HAHA-halen uit De Onderbuik van La Flandre Profonde~


"voedselpakket Nr. 17062008

...ofte...

Wà éte MENU ?!...

Wie zich de illusie maakt dat men door het probleem van de armoede & de reeds 110.000 voedselbankgebruikers te negeren, te bagatelliseren & het ganse probleem aldus niet hoeven bespreekbaar te stellen, denkt of hoopt dat men daarmee de huidige crisis tot nul kan herleiden &/of kan doen alsof er geen crisis in dit kleine land bestaat, die steekt z'n kop in het zand voor de werkelijkheid, die liegt in hoofdzaak alleen maar zich zelve iets voor...

...& ik zou zo onmiddellijk zeggen, profiteer ervan nu u dat nog kunt, nu u het allemaal nog niet zelf persoonlijk aan den lijve ondervindt... Ga er maar alvast van uit dat u mathematisch & rekenkundig gezien, méér kans hebt om ooit in deze situatie te belanden, dan dat u de kans maakt om de grote lotto-pot te winnen !! Eén op de 5 Belgen hangt rond of onder de armoedegrens & 2 op de 3 Belgen heeft intussen problemen met zijn betalingen... & u ?!...

De officiële & officieuze cijfers zeggen intussen anders in elk geval genoeg... want hoe u het draait of keert, in het huidige maatschappelijk bestel & onder het huidige bestuurlijk functioneren zoals het de dag van vandaag er in dit kleine welvaartstaatje er aan toe gaat, kan het ook niet anders dan dat het legertje ″armoedzaaiers″ zoals sommigen het noemen, aangroeit ...& dit gebeurt helaas met de dag, met de week, gestaag zoals een klok de minuten voorbij tikt...

Zolang we er niet in slagen het inhoudelijke van het maatschappelijk functioneren, zoals werken, opvoeding, gezin, vrije tijd, samen-leven, e.d.m. te herdenken & het een andere, méér zinvollere invulling te geven dan de huidige, zal dit een rat-race & aldus een wegwerpmaatschappij blijven... ...& besef, één van de minder leuke bijverschijnselen van een wegwerpmaatschappij is dat mensen & hun leven al snel aanzien worden als ~slechts & niet meer dan~ een product dat dient te renderen & vooral dient te produceren. Ons mens-zijn & het leven dat er aan vast hangt is aldus verworden tot een puur rationeel begrip dat economisch & cijfermatig in winst &/of verlies is/wordt uitgedrukt ...& Wie er niet in slaagt om welke reden dan ook, hier volwaardig aan deel te nemen, die valt dus al heel snel uit de boot... & daar is absoluut niet veel voor nodig !!

Maar goed... gezien het overweldigend aantal zinnige reacties die er dagelijks in m'n mailbox binnen vallen... géén enkele dus, begin ik er zo stilaan van overtuigd te geraken dat men liever het ganse probleem negeert, dan dat men er daadwerkelijk enige concrete aandacht aan schenkt... Het is ten andere al bij al ook makkelijker te doen alsof het ganse probleem niet bestaat... of te zeggen dat het allemaal zéér minimaal is & het aldus te verwaarlozen is... liever dat, dan er een zinnige dialoog over aan te gaan...

Voor alle duidelijkheid & om elk misverstand hierover te voorkomen... ik lig er ook niet echt van wakker over het feit dat m'n mailbox leeg blijft, want in feite zegt dit alles ook meer over hoe er mee wordt omgegaan & hoe men ~politiek & maatschappelijk~ er in werkelijkheid over denkt, lees : mee omgaat & dat is vrij simpel... on s'en fou ! ...& eerlijk gezegd, Ik heb ook andere & meer dringender zorgen aan m'n hoofd, die me al bij al letterlijk méér slapeloze nachten bezorgen dan de politieke & menselijke onverschilligheid waar ik te pas & te onpas mee geconfronteerd wordt. Dat laatste geldt waarschijnlijk ook voor de 109.999 andere voedselbank-klanten op papier die er dagdagelijks mee af te rekenen hebben...

Voor de één wordt de komende tijd een strandvakantie in één of ander warm oord, voor de andere wordt het weer eens een strontvakantie in de drassige loopgraven van z'n dagdagelijks bestaan & de rauwe werkelijkheid die daar bijhoort... 't Is maar hoe je 't bekijkt... hoe twee letters een wereld van verschil kunnen uitmaken...

...& Wie denkt dat armoede niet fnuikend, niet slopend, niet uitzichtloos is... &/of denkt dat het makkelijk is om er aan te ontsnappen &/of uit de neerwaartse spiraal te stappen, ik hoor 't graag... U mag anders eens op een dinsdag mij mee vergezellen naar mijn plaatselijke voedselbedeling & daar uw woordeke komen placeren ten aanzien van het gros armlastigen dat in het praatcafé zit te wachten op een gesprek met de sociale dienst over z'n sores... ze zullen u graag zien komen met uw populistische praatjes & uw kant & klare oplossingen... alsof die zomaar voor 't rapen liggen...

...

Uit het verplichte assortiment (3 punten)

 • 1 kg tarwebloem voor patisserie - EG-Hulp - VERKOOP VERBODEN - VO.3149/92 (one point !)
 • 2 liter magere chocolademelk - EG-Hulp - VERKOOP VERBODEN - VO.3149/92 (2 x one point !)

De derde keuzemogelijkheid was spaghetti... *BURPS* ...

...

Onze vrije keuze : ( het overgrote deel is allemaal door de plaatselijke voedselbank zelf aangekocht !!)

 • 2 pakjes Gouda-kaas – 250gr (2 x 2 points !)
 • 1 pakje koffie van 250g (2 points !)
 • 1 kg klontjes suiker (2 points !)
 • 2 doosjes "Makreelfilets in koolzaadolie" - net. 125g uitgelekt 80g (2 x 1 point !)

...

Welcome to my world ...″A Real World″

...

De Schijtoptant – uw versLACHgever ″Uit de Onderbuik van La Flandre Profonde″
Armlastige Nr. 99.999

contactadres : de.schijtoptant@gmail.com

website : http://de.schijtoptant.googlepages.com/

of de shortcut : http://de-schijtoptant.tk

17-06-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
12-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politiek - PART I :
Oorlogscorrespondentie uit de loopgraven van het Armoede-front :
″Bericht van de Basis aan het Links Progressieve Front″

Het moet me van het hart... sinds ik enige tijd geleden met wat lef, wat euvele moed & vooral met het klamme zweet in de handen het besluit genomen had om als ″schijtoptant″ & ″oorlogscorrespondent uit de loopgraven van de armoede″ mijn grieven als armlastige te gaan uiten ~zeg maar het kond & wereldkundig maken van mijn eigen kleine miserie, evenals van de miserie waar ik bij mijn mede lotgenoten, de andere armlastigen mee geconfronteerd wordt~ valt mij hoe langer hoe meer de waarlijke desinteresse op van mijn mede-Belg, lees : in het bijzonder de links progressieve politicus voor dit soort elementaire basisproblematiek. Nochtans worden elk van mijn woorden toch wel stuk voor stuk helder & onverbloemd neergeschreven op een blog, waar het bij de anderen van de categorie bloggers, waar dus ook dit blog onder ressorteert, toch gaat om mensen die dagdagelijks in de politiek staan &/of die met politiek bezig ″schijnen″ te zijn. Dit blog wordt dus, & niet alleen door onze & mijn eigen fanclub & Die-Hards gelezen, maar ook door derden, gewone buitenstaanders... wat toch ~volgens mijn bescheiden mening~ op z'n minst enkele reacties zou moeten uitlokken, gaande van bedenkingen tot regelrechte kritieken. Maar, buiten onze fanclub die ons ~mij & de anderen~ achter de schermen rechtstreeks & persoonlijk becommentariëren, krijg ik hier enkel ~waarschijnlijk van één of andere verzuurde enkeling die mijn geschriften niet al te erg genegen is~ een systematisch waarderingscijfer van nul als comment op wat ik schrijf, verder krijg ik of krijgen wij géén enkele reactie... het is een veelzeggende stilte alom !!

Het behoeft ook geen tekeningetje, dat wat ik schrijf natuurlijk ook niet zo mooi is of zo leuk te noemen... dat geef ik ook grif toe, maar het is jammer genoeg ook geen mooi leven & wat ik om mij heen zie gebeuren is al evenmin mooi... waarom zou ik hier dus mooie prietpraat zitten te verkopen over hoe geweldig het wel allemaal loopt in dit kleine welvaartstaatje aan de Noordzee. Mijn toch wel regelrechte schijtschriften zijn dus om te beginnen al zeker géén ratelende poëtische ode aan één of ander politiek partij-bestel, laat staan een ode aan één of andere politieke ideologie. Integendeel schiet ik vanuit mijn drassig & onleefbaar oorlogsgebied met scherp... ik uit vooral dan mijn ratelende onvrede, mijn ergernis, mijn regelrechte boosheid & mijn woede voor zoveel maatschappelijke & vooral menselijke onverschilligheid... Deze schrijfsels zijn al bij al ook niet meer dan mijn zeer persoonlijke, dus uiterst subjectieve weergave van wat ik dagdagelijks ondervind en aan den lijve ervaar in mijn loopgraven van mijn niet al te prettig aards bestaan of van wat ik zie gebeuren in de loopgraven van andere lotgenoten in hun dagelijks gevecht met & tegen hun armoede. Ik zie ten andere met lede ogen aan hoe wekelijks die rangen van armlastigen aangroeien op de plaatselijke voedselbedeling waar ik elke week naar toe ga, ik kan dus ook niet zeggen dat het beter gaat, laat staan beamen dat het toch niet zo slecht gesteld is in onze maatschappij... Integendeel !

Ik merk alleen in die korte tijd een koude onverschilligheid & een zich vooral afwenden van het probleem, vooral wanneer men als beter begoede Belg hiermee geconfronteerd wordt. Vooral het ook niet onder ogen durven of willen te zien, laat staan het dus onderkennen dat het voor een aanzienlijk deel van de Belgische bevolking slecht gaat. Ik bemerk zelfs een bewust & hardnekkig negeren, een zeg maar ~hoe pijnlijk het ook is~ bewust doodzwijgen, het vooral niet verder vertellen of het verder wereldkundig willen maken van het ganse probleem... In de korte tijd dat mijn geschriften online zijn komen te staan, bemerk ik zelfs verschuivingen in mijn persoonlijke kennissen- & vriendenkring. Mensen waarvan dat ik dacht dat ze goede vrienden waren, nemen wegens de door mij wereldkundig gemaakte miserie & door mij ingenomen standpunten méér afstand... & anderen komen dan weer dichter & doen één of andere poging om iets concreets te doen. Het gros geeft buiten een zeldzame & vrijblijvende comment van ~een al dan niet welgemeende~ ″hoe erg !″ echter geen krimp & leeft z'n gewone leventje gewoon onverstoorbaar verder, hun leven gaat verder op de wijze waarop het al zolang door hen geleefd wordt... in luxe & verspilling... het opkopen van hun frustraties. Een enkeling zegt mij dan weer heel persoonlijk, dat ie gaan nadenken is & wat meer aan 't sparen is gegaan voor mogelijkse komende duistere tijden... Die laatste heeft dan wel degelijk door dat de illusie dat we nog in een welvaartsland zouden leven wel eens als een zeepbel uit elkaar zou kunnen spatten & behoorlijk zou kunnen gaan prikken in onze oogjes...

Ik ben er mij dus maar al te goed van bewust dat mijn geschriften mogelijkerwijs wel eens zouden kunnen opgevat worden als ééntje van tendentieus rechts, als een regelrecht rechts discours & wel alleen al omdat ik met mijn aanklacht inspeel op hun grieven & toch ook wel duidelijk afvallig ben aan de links progressieve gedachtegoed, wat me dan waarschijnlijk door die laatsten niet erg in dank zal afgenomen worden. Voor alle duidelijkheid wat mezelf betreft, ik ben & blijf rood tot m'n dood... misschien wordt het rood alleen maar giftiger of roder van woede. Alleen... ik zou niet weten waarom dit dus een reden zou moeten zijn dat ik mij dan maar een blad voor de mond zou moeten nemen & waarom ik mijn linkse progressieve kameraden naar de mond zou moeten praten. Een deel van links progressief zat mee in de vorige regeringen & is dus ~hoe ze 't ook draaien of keren~ mee verantwoordelijk voor de zooi die er op dit moment is, zoveel is mij wel duidelijk. Ik lig er dus eerlijk gezegd niet echt van wakker dat links progressief mij dus kwalijk neemt wat ik in mijn schijtschriften allemaal kom te schrijven aan kritieken op de huidige gevoerde politiek. Ik maak er ten andere ook hoegenaamd geen punt van, om toe te geven dat politiek niet mijn dada is & dat het dat ook nooit zal worden. Ik hou 't bij mijn stiel, ik creëer ″gebakken Lucht″, zijnde doeken, panelen & vellen papier vol illusies, maar dan wel als ″kunst″... Verder is het waarschijnlijk ook voor een stuk omdat ik weinig van politiek begrijp, meer nog... weinig begrip kan opbrengen voor mensen die ~weliswaar onder het mom van politiek te bedrijven~ de kunst verstaan van anderen gewoonweg te belazeren... Simpelweg & ietwat kinderlijk ongenuanceerd gezegd, dat is wat het gros der politici voor mijn part doen... & dat gebeurt voor mijn part van uiterst rechts tot uiterst links, met al de schakeringen & de uitzonderingen er tussen in.

Sta me dus toe om te zeggen dat ik dus meestal in opperste verbazing, die vervolgens meestal toch wel omslaat in de nodige verbijstering politieke uiteenzettingen & debatten lees, volg &/of bekijk. Vooral het genre uiteenzettingen, waar men met een hardnekkige stoïcijnse volharding steevast in een hermetisch politiek jargon weer eens zit te wauwelen over ″het belang van de basis″ & ″het terugkeren ernaar″... of zoals nu, van een plots oh-zo-noodzakelijk eenheidsfront te vormen binnen dat bestaande zo gezegde links progressieve front. Men roept daartoe natuurlijk op omdat men de afkalving & de uitholling van onze democratie nog tijdig wil kunnen stoppen, maar meer nog omdat men het oprukken van ~extreem~ rechts ~waarvan men de hete adem reeds in de nek voelt~ een halt wil toe roepen. Als het allemaal al geen opportunistisch op het karretje springen van de actualiteit springen is, omdat men daar in feite ook z'n graantje wil van meepikken. Want tenslotte is het in dat wereldje belangrijk van om, én gehoord, én gelezen, én gezien te worden...

Meestal volgt er bij zo'n lucratief inpikken op de actualiteit ~zoals gewoonlijk uiteraard te verwachten is~ in dit geval het links progressief eenheidsfront... de één of andere prachtige theoretische uiteenzetting & de intellectuele invulling over het inhoudelijke & de voorwaarden van wat dit links progressief front dan allemaal wel zou moeten zijn... wat het voorstelt... waarvoor het staat & vooral waarom het er zo dringend moet komen... Hoe noodzakelijk het wel allemaal is, dat men over de partij-grenzen heen tot een dialoog zou moeten komen, om van daaruit tot een gemeenschappelijk aandachtspunt te komen. Natuurlijk horen daar dan de opsomming van voorwaarden bij waaraan men als deelnemer ~in dit geval als deelnemende partij~ dient te voldoen om links progressief te zijn & om aan dat debat te mogen deelnemen. De doelstellingen die men voor ogen heeft zijn an sich mooi ~zoals steeds op papier~ maar het ganse discours is helaas echter niet meer dan weer eens de zoveelste holle theoretische discussie die niks met de alledaagse werkelijkheid van het gewone volk ~de basis waarover men spreekt~ vandoen heeft. Ten andere, een discussie die ~hoe erg het ook is~ reeds voor ze begonnen is, reeds verzand is in de eigen politieke agenda van de meeste van z'n deelnemers. Het daarbij gehanteerde taalgebruik is er weer een van een aan elkaar geplakte ~voor het gewone volk~ onverstaanbare academische taal, met daarbij een virtuoos gehanteerd specifiek politiek jargon. Dat allemaal om het politieke model wat men voor ogen heeft, een vorm & vooral een zinnige inhoud te geven, vooral om het nog aan z'n huidige politieke achterban op een geloofwaardige manier verkocht te krijgen. Maar zoals steeds, klinkt het theoretisch model veelal mooi... maar jammer genoeg is het helaas hol omdat het aan een concrete werkelijkheid ontbreekt.

Maar hélaas-hélaas is dat steentje nog maar amper in de grote politieke kikkerpoel gegooid of zelfs een randdebiel merkte meteen dat er bij alle partijen die aan het debat zouden moeten deelnemen, er reeds zoveel politieke tegenstellingen ~tegenstand~ aanwezig waren, dat die later zo wie zo zullen zorgen voor onoverbrugbare standpunten, waardoor een werkelijke frontvorming onmogelijk zal blijken te zijn... & dan is men nog niet eens aan enig debat begonnen, laat staan rond een tafel gaan zitten... Géén enkele van de mogelijke & aangezochte deelnemers zoekt ook maar op naar wat hen bindt... integendeel, van bij de aanvang is het meteen duidelijk dat men hoofdzakelijk bezig is met wat hen scheidt, z'n eigenste politieke discours, z'n eigenste politieke agenda, zijn eigenste toekomstige belangen voor de volgende verkiezingen. In wezen niet meer dan de complete tegenstelling van waar links progressief zou moeten voor staan : voor ″solidariteit″ In plaats daarvan, weer eens puur egoïsme, zeg maar puur politiek opportunisme van de bovenste plank..

Progressief links heeft niet alleen zichzelf, maar ook meteen z'n achterban weer eens in al z'n glorie te kakken gezet & duidelijk gemaakt dat het hier zoals altijd gaat om ″ieder voor zich″ & dat het gewone volk in feite daarbij de boom in kan... Bij het opnoemen van een mogelijks onderwerp voor debat, mocht weer eens overduidelijk blijken dat de dames & heren van de links progressieve hoek weinig of geen voeling hebben met de rauwe alledaagse werkelijkheid van het gewone volk, waarschijnlijk omdat het voor hen allemaal een ver van hun bed show is... Men wil dan wel zo graag de basis, het gewone volk zoals u & ik bereiken & die van de goede bedoelingen van links progressief overtuigen, maar men heeft er dus wel géén oren & ogen naar, voor wat er door het gewone volk allemaal gezegd wordt of hoe & onder welke omstandigheden het gewone volk het allemaal elke dag opnieuw maar moet zien te rooien... Kortom, voor de zoveelste keer wil progressief links de discrepantie niet zien van hoe het gewone volk het dagdagelijks overleven concreet aan de lijve ervaart, met daar naast de staat & zijn bestuur, het pijnlijke verschil tussen de werkelijkheid & de blablabla van de theorie in de salons van onze politici...

Het gewone volk heeft weinig of niks, om niet te zeggen géén zak aan het politieke discours dat op hoog intellectueel niveau boven z'n hoofd wordt gevoerd & waarvan het de taal niet of nauwelijks begrijpt, evenals waarvan het voor een groot deel uitgesloten wordt. Evenmin heeft het gewone volk iets aan volkomen lege credo's zoals ″solidariteit″, als die solidariteit in werkelijkheid uit niets anders bestaat dan gebakken lucht & vooral als die solidariteit in werkelijkheid, noch politiek, noch sociaal, noch maatschappelijk betoond wordt, kortom gewoonweg onbestaand is, zoals nu. Er is trouwens geeneens enige politieke solidariteit bij links progressief, noch onderling bij de partijen, noch intern in de partij zelf... laat staan dat die zou bestaan naar de kleine man toe, het gewone volk. Hoe graag men dat gewone volk ook wil bereiken & terug samen brengen, de kloof tussen de links progressieve politicus & het gewone volk wordt met de dag groter, dieper & zal binnenkort dus bijna ook niet meer niet te overbruggen zijn. Want men heeft als politicus van progressief links noch de politieke moed, noch het euvele lef om zich daadwerkelijk onder het gewone volk te begeven & daar daadwerkelijk te gaan luisteren & te gaan zien naar wat er daar concreet leeft. Hoeveel linkse progressieve politici laten hun kop zien bij een staking van het gewone ~werk~ volk ?? ...Simpel gezegd, die heeft gewoonweg de durf & de kloten niet om z'n nek uit te steken voor dat gewone volk. ...& Met het gewone volk bedoel ik in deze uiteenzetting niet z'n eigen politieke achterban, de ~al dan niet ″politieke″ &/of zakelijke~ ″vrienden″ of kennissen... Het soort burger dat reeds politiek bewust is & weet waarom & voor wie hij kiest, maar in deze heb ik het eerder over de anonieme Jan met de Pet, de Jan & Mie Modaal die men als politicus achteloos voorbijloopt in het straatbeeld omdat ie te ″doodgewoon″ & ″te simpel″ is voor onze dames & heren politici. ...& dat allemaal omdat men vanuit het totaal misplaatste, het vooral vermeende intellectueel superieur zijn & vooral het oh zo arrogant zijn van de politicus er vanuit gaat dat deze gewone man of vrouw in het hele debat weinig zinnigs kan bijdragen. Natuurlijk heeft men deze zijn stem nodig, maar dan alleen maar om voor hem of haar te kiezen & verder heeft de links progressieve hoek niets liever dan dat de gewone man z'n smoel houdt !

Als onze maatschappij echter draait & functioneert is dat hoofdzakelijk te danken aan de bergen werk die al die kleine anonieme Jantjes & Miekes Modaal per dag verzetten... de onbeduidende mannen & vrouwen die ergens op de achtergrond, ver weg in de decors als anonieme ″domme″ werkkrachten voor u & mij het vuile werk doen, zoals de greppels graven waar de dure optische vezelkabels in komen te liggen zodat u & ik gebruik kunnen maken van het nieuwste van het nieuwste op internet. Die Jantjes & Miekes Modaal zijn ook het volk dat er voor zorgt dat u elektriciteit hebt, stromend & drinkbaar water, gas & tv. Het is eveneens dat zelfde gewone voetvolk dat de fabrieken bevolkt & de industrie laat draaien, die produceert & zorgt dat onze blauwe vrienden dikke winsten kunnen maken... Het zijn ook de mensen die voor ons van 's morgens tot 's avonds op de baan zitten & dagelijks enkele uren ergens in de file staan... Het gewone volk is eveneens de anonieme Jos die bij de vuilkar werkt, die onze straten & pleinen veegt & onze vuiligheid achter ons gat opkuist. Het is de anonieme Frans die in de riolen werkt, als hij ze al niet legt. Het is Mariette de kuisvrouw die er 4 of 5 posten moet op nahouden om nog iet of wat rond te komen... Jos de arbeider die al een paar keer wegens reorganisatie op de werkloosheid kwam te staan & daarna terug van nul mocht beginnen voor een lager loon bij hetzefde bedrijf... Germaine de gepensioneerde die moet overleven met een minimumpensioen terwijl ze zich wel 45 jaar letterlijk kapot heeft gewerkt... Anna & Karel, die beiden werkloos zijn, maar vooral ongewenst, wegens te hoog geschoold & dus te duur betaald... Ook Wouter de jongste bediende, die voor 30% minder loon hetzelfde werk doet als Fons die daar al 5 jaar langer werkt... of Willem de jongen van de technische dienst die in de kelders zorgt dat 's winters de chauffage draait, maar in gans die winter ook nooit enig daglicht ziet... Van de eerste tot de laatste zijn het allemaal ″kleine″, onbeduidende & vooral doodgewone mensen, die of ze nu bij de NMBS, de Post, De Lijn of in de privé werken, er wel allemaal toe bijdragen dat het leefbaar is in onze maatschappij, & vooral, die ervoor zorgen dat deze maatschappij draait.

Al bij al is de vrees die progressief links koestert een zeer terechte vrees, want eens terug overgeleverd aan het rechtse gedachtengoed zullen de vrijheid & de verworvenheden nooit meer zijn wat de vrijheid nu is... & ~bepaalde~ verworvenheden zullen nog verder uitgehold worden, om niet te zeggen volledig teniet worden gedaan. Binnenkort mag men tegen elkaar gaan opbieden voor welk loon men nog wilt werken & de minste bieder, de hardste werker, die zal het halen, de rest zal terug naar ″De Openbare onderstand″ & ″De Goede Werken Voor Armen″ worden geschopt, aangezien er geen werkloosheidsuitkering meer zal bestaan... Maar daar is progressief links niet mee bezig, aangezien het mee verantwoordelijk is voor de huidige crisis, en vooral bezig is met die nog mee verder in stand te houden.

Als populistische rechts & extreem rechts met rasse schreden oprukt & nog steeds nieuwe stemmen haalt waar het onder normale omstandigheden geen stemmen zou mogen halen, dan is dat in hoofdzaak dus te wijten aan het verraad dat zich in de eigen schoot van de meeste links progressieve partijen zich ~reeds gedurende decennia~ heeft afgespeeld & nog steeds afspeelt. Het onmiskenbare politieke verraad tegenover zijn toenmalige & nog steeds tegenover z'n huidige achterban, het gewone volk dat hard knoeft & hard labeurt voor z'n dagelijks brood & die vertrouwen stelde in zijn verkozene, die heeft men belazerd & getroffen, die belazert & treft men trouwens nog steeds waar men hem het meeste & diepste kan treffen, in z'n portemonnee, het centrum van zijn bestaan. Dat verraad speelt zich ook op verschillende niveaus af. In de eerste plaats heeft het gros van de links-progressieve politici dat gewone volk voorgelogen dat het beter zou gaan indien het de bereidheid had om ″een tijdje″ in te leveren & dit op verscheidene gebieden. Intussen levert het gewone volk al enkele jaren in... zeg maar al decennia, levert het nog dagelijks in & dat op elk gebied !! Links progressief heeft echter wel nergens de durf gehad om te zorgen dat historische verworvenheden voor de kleine man gevrijwaard bleven van uitholling, wel integendeel... Op een ander niveau, een ander front doen vakbonden & syndicaten van progressief links alles behalve wat ze horen te doen, zoals keihard onderhandelen & opkomen voor de belangen voor hun achterban, maar nee... niks daarvan... De afgelopen jaren werden de lonen van nieuwe kontrakten met een gemiddelde van 20 tot 30%, zelfs tot 40% verminderd. ...& wie heeft daar mee ingestemd bij die ~soms geheime~ onderhandelingen ?!... dat was niet de kleine man, maar dat waren wel zijn vertegenwoordigers, waaronder onze linkse progressieven & onze vakbonden ! ...& Het zijn niet de vertegenwoordigers van de gewone man die daar slechter van geworden zijn, integendeel... Enig idee hoeveel zwart geld er op het vakbondsfront rondwaart ? ...Beschamend veel !! Dat progressief links daar maar eens begint met z'n Augias-stallen uit te mesten & die te desinfecteren, wil men nog enig geloof krijgen van z'n basis !! Als er verhogingen waren in de vergoedingen & verloningen gebeurde het wel in de hogere regionen daar, evenals in alle andere toegespeelde hoge functies & ″postjes″. ″Postjes″ die zelfs zomaar van het één op het andere moment erbij kwamen, desnoods ter plekke moesten worden uitgevonden. Daar heeft men echter op geen enkele manier beknibbeld, daar zijn exuberante lonen & extra voordelen zelfs vanzelfsprekend & ook dat vindt progressief links intern maar allemaal normaal !!

Draai het of keer het, maar zulke zaken omschrijft de gewone man als pure ″zakkenvullerij″ & dit soort ″zakkenvullerij″ wordt bij elke verkiezing opnieuw afgestraft... Voor het gewone volk was & is het duidelijk, zij die niet over de juiste partijkaart beschikten gingen van de regen naar de drop, als ze al niet gewoon in de slagregen kwamen te staan door het verraad van hun eigenste vakbond. Links progressief mocht dan wel een aantal keren deelnemen aan een regering, maar in plaats van werkelijk iets concreets te doen, werd het met een behoorlijk deel van de koek, als een kind dat mee met z'n vingers in de grote koektrommel zat, voornamelijk dus ook met het kluitje dat daar verscholen aan vast hing in het riet gestuurd, want alles heeft zo zijn prijs. ...& Aangezien men toch ook een aanzienlijk deel van die koek had gekregen, zweeg men wijselijk want men was ineens toch ook maar niet meer dan een medeplichtige... Als er dus iemand de dupe van dit alles was, dan was & is dat het gewone volk dat daarbij volledig verraden is door zijn eigenste verkozenen. Het overlopen van ontevreden kiezers ~mensen die soms generaties lang overtuigde socialisten waren~ naar populistisch rechts ~zo'n kleine 20 à 25%~ was een feit... & meer nog is het & wordt het een vaststaand feit dat deze leegloop nog steeds niet is geëindigd, iets wat progressief links nog steeds weigert om te onderkennen... Nog steeds hebben de linksen & de progressieven niet door dat men eerst eens dat zootje dient op te kuisen & dat voor het gewone volk intussen nog steeds de regel geldt... ″Erst dass Fressen, dann die Moral″, dus men volgt wie hen dat ″vreten″ beloofd...

De vorige Verhofstadt-regeringen met enkele van onze links progressieven aan boord hebben dan misschien wel de begroting op papier in orde gekregen, behoorlijk wat staatsschulden van de vorige regeringen ″proper″ kunnen weg werken & een hoop gaten kunnen dichten, maar dat geld moest van ergens komen & dat kwam zeer zeker niet uit hun eigen zak... laat staan dat ze daarvoor in hun eigen vel hebben gesneden of in het vel van hùn blauwe achterban. Het was het gewone volk in zijn dagelijkse leven die het mocht ondervinden... Me dunkt dat links progressief aardig aan dat sociaal kerkhof & die zeg maar complete sociale kaalslag op elk gebied heeft bijgedragen, al was het maar door lijdzaam & stilzwijgend toe te zien terwijl dat gebeurde. Nergens is links progressief daar opgekomen voor z'n eigenste achterban, het gewone volk. Het heeft hem op een haar na gescheeld, want als het van de blauwe rakkers afhing, was er op dit ogenblik zelfs géén ziekenkas meer, maar verzekerde iedereen zichzelf. Laat ons een kat een kat noemen, de besparingen die op alle regionen plaats hadden, troffen in wezen niet ″de beter begoede″, noch de ″rijke″ tot ″zeer rijke burger″. Die kreeg integendeel nog méér toegestopt & nog grotere kado's toebedeeld. Industrieën & ondernemingen kregen langs alle kanten tegemoetkoming om de zogezegde arbeidslast van bedrijven te verlichten, financiële voordelen die intussen nog steeds op een verdomd creatieve manier worden uitgemolken & waar zelfs geen enkele deftige controle op bestaat. Meer nog werden bedrijven & industrietakken ″gespaard″, uit schrik voor de leegloop naar voormalige Oostblok-landen & Azië, terwijl die er intussen hoedanook toch maar is gekomen. Grote vermogens, die werden & blijven zelfs gewoonweg gespaard. Er is zelfs op geen enkele manier, ook maar één belasting gekomen op grote vermogens. Kortom men heeft het geld niet gehaald daar waar het zat & daar waar het nog steeds zit. Onze belastingsdiensten werken ten andere in vergelijking met de UNIZO-clan nog steeds met Middeleeuwse methodes, voor zover ik weet zijn ze net het klassieke telraam voorbij... Een serieuze & deftige belastingscontrole bij bedrijven is op dit ogenblik nog altijd quasi onbestaand. De beter begoede tot rijke Belg, die had & heeft op dit moment al bij al van weinig zaken last buiten het wat inboeten op z'n koopkracht, iets waar ie voor mijn part niet echt van wakker ligt, toch niet als ik kijk naar wat er op dit moment nog steeds uitgegeven wordt aan luxe-goederen. Het gewone volk, de anonieme grijze massa waar politiek Vlaanderen, noch progressief links van wakker ligt, die voelt het echter wel, intussen zelfs dubbel & dik. Het gaat hier intussen zo slecht met de welvaart dat 2 op de 3 Belgen nog maar amper rond komt met wat ie verdient door hard te werken & dan hebben we het over Werkend Vlaanderen. Intussen sluipt de armoede rond bij 1 op 5 Belgen, die of rond of onder de armoedegrens leven. Frappant aan dit laatste is dat het hier niet alleen mensen betreft die leven van een uitkering &/of van een pensioen, maar ook een pak mensen die er een volwaardige job op nahouden waar men hard dient te werken wil men deze job behouden. Mensen die de laatste 5 jaar aan de slag gingen hebben in vergelijking met de jaren ervoor 20 tot 30%, zelfs 40% minder, wat maakt dat een van onze sociale verworvenheden, ″gelijk loon voor gelijk werk″ al jaren niet meer bestaat !!

Nu vraag ik me af hoe het komt dat, buiten de PVDA die ijvert voor 't terug brengen van de btw op energie van 21% naar 6%, dat er bij géén enkele van al die linkse & progressieve partijen enige aandacht bestaat voor het probleem van de koopkracht, voor de malaise in de portemonnee van de kleine man ?!... Helemaal NIETS !! Zelfs niet wanneer er in de media iets over verschijnt hoe erg het wel gesteld is met toch wel 1/5 van onze Belgische Bevolking is er géén enkele, maar dan ook géén enkele linkse progressieve die daar ook maar iets zinnigs over te vertellen heeft. Me dunkt dat het lot van de om & bij de 2 miljoen Belgen die rond of onder de armoede-grens hangen, het dalen van de koopkracht voor Jan Modaal & alle aanverwanten die daar bij zijn gaan horen toch méér dan genoeg & vooral belangrijk genoeg zijn om daar wat politieke aandacht aan te besteden ?!... De 2 samen raakt het toch al wel het overgrote deel van de Belgische bevolking ?!... Leterme I heeft net de minimumpensioenen opgetrokken met zegge & schrijven twee procent... ocharme 2%... Alsof de 6€ extra op de 300€ pensioen die m'n buurvrouw krijgt nu eens het verschil zal maken, alsof 16€ extra op 800€ pensioen het verschil zal maken... Sommigen krijgen godverdomme door die 2% opslag minder bij de eindafrekening, omdat ze door die 2% in een een hogere belastingsschijf zijn gesukkeld... Is dat nu mensen helpen ? ...of mensen helpen om nog meer te verzuipen ?!... Wat met de minimumuitkeringen & het zogezegde bestaansminimum ?!... Zullen die ook zo'n schandalige vetpot krijgen omdat men daarna weer z'n smoel zou houden omdat men toch wel ″ietske″ gekregen heeft ?!...

Cru gesteld... Hou dus op met het gewone volk voor te liegen dat er geen geld hiervoor is... Zorg om te beginnen dat de belastingsdiensten werken zoals ze behoren te werken, zodat er een daadwerkelijke controle kan & zàl gebeuren ! Inkomens uit arbeid worden zwaarder belast dan inkomens uit kapitaal. Dit is onrechtvaardig ! Een progressieve belasting op de vermogens van meer dan één miljoen euro zal meer fiscale rechtvaardigheid brengen ! Laat 10 tot 20% superrijken in dit land bijdragen zoals het hoort, ze zijn niet beter dan enige andere Belg ! In feite kunnen ze op hun dooie eentje, op één been & met 2 vingers in de neus, de 20% armoede oplossen & dan hebben ze er nog geen last van ! Belast dus ook grote vermogens & inkomens die louter & alleen gebaseerd zijn op inkomens uit kapitaal... Hef het bankgeheim op, zodat de wettelijke verplichting bestaat van intresten aan te geven ! Belast Vennootschappen zoals het hoort, voor elke €uro belasting die ze momenteel betalen is er 2 € vrijstelling !! Belast banken op ″AL″ hun speculaties & hun winsten met een rechtvaardige Tobin-Taks... de winsten die door hen gegenereerd worden, zijn tenslotte afkomstig van speculaties die gebeuren met het geld van het gewone volk ...& bovenal, bestraf banken financieel omdat ze misbruik maken van het vertrouwen van de kleine man & die ze scrupuleus belazeren om hun winsten aan te vetten !! Haal de subsidies terug bij bedrijven die zich niet houden aan de gemaakte afspraken & die nu wegkomen met een smoes & die ondertussen toch maar mooi het geld op zak steken !! Pak de fraude aan & niet alleen de kleine fraude maar vooral de fraude van de Grote Vette Vissen !! Pak kapitaalvlucht aan, zowel deze van het zwart geld, als deze van bedrijven die hier een sociaal kerkhof achterlaten op de rug van de belastingsbetaler !! Maak het huidige gehanteerde BTW-stelsel leefbaarder voor het gewone volk... Haal de BTW voor basisproducten & basisvoorzieningen zoals de energiefactuur, voeding & kleding naar beneden & verhoog verhoudingsgewijs de BTW op pure luxe-producten !! Schaf autotaks af & belast enkel nog op verbruik & aankoop, maak daarbij een verschil voor de categoriën kleine, evenals energie- & milieuvriendelijke gezinswagens, bedrijfswagens & pure luxewagens, evenals op de luxe van onnodige hoge pk's. Maak zo ook het openbaar vervoer gratis voor elke Belg, zodat niet de kleine man dat ganse zootje ongeregeld alleen hoeft te betalen zoals nu, er wordt immers mobiliteit gevraagd van elke Belg ! Als de top van ons land gratis met het openbaar vervoer mag met het geld van de belastingsbetaler, dan is het minste wat men kan doen die zelfde belastingsbetaler dat zelfde recht geven ! Ten andere, hoeveel van onze 513 parlementsleden maken gebruik van het openbaar vervoer ?!...

Kortom, het simpele feit dat dit progressief links noch de bereidheid, noch de durf heeft om het geld te gaan halen waar het zit, evenmin de bereidheid heeft om, én te luisteren én op te komen voor de noden van het gewone volk, de kleine Jan & Mie Modaal in dit land, is voor mij & voor zoveel anderen echter wel het schrijnende bewijs dat er nog weinig of géén echte voeling, laat staan enige betrokkenheid, of ~om het meteen maar bij naam te noemen~ enige ″solidariteit″ is met die basis waar men toch zo graag ~gratuit~ naar verwijst... Kortom er is géén enkele politieke aandacht van progressief links voor het wel & in dit geval het wee van het gewone volk. Als dat nu eens geen godverdoms volwaardig agendapunt zou zijn voor het openingsdebat van dat links progressieve eenheidsfront...

Maar helaas, ik vrees dat onze politici van links progressief het dus ~financieel & materieel~ zo goed hebben dat er voor hen ook geen enkele aanleiding is om eens te moeten stilstaan bij de crisis die het gewone volk doormaakt, want blijkbaar treft die crisis hen dus op geen enkele manier. Blijkbaar hebben de dames & heren politici van links progressief zo goed voor zichzelf gezorgd, dat zij dus géén problemen hebben met hun energiefactuur, noch met andere van hun maandelijkse betalingen. Blijkbaar heeft het overgrote deel van links progressief zelfs ook geen enkel probleem met het halen van het einde van de maand... Sta me toe dat ik mij dus een pak ernstige vragen stel bij hun zogezegde dure & salonfähige praatjes over ″terug naar de basis″ & over het gebruik van woorden als ″solidariteit″. Het lijkt er meer op dat men op het links progressieve front meer bezig is met verwoede pogingen te doen om hun politieke posities te consolideren & vooral met een mogelijke verkiezing in het vooruitzicht ~ik benoem het als weer eens belazeren van het gewone volk & vooral als het goedkoop ronselen van stemmen~ dan dat het iets zou te maken hebben met een werkelijke interesse voor wat de basis nu echt te vertellen heeft, of hoe het bij de basis er nu eigenlijk echt aan toe gaat.

Macht corrumpeert, iets wat doorheen de loop van de geschiedenis der mensheid reeds uitvoerig bewezen is. Ondanks de vele mooie beloftes die er doorheen al die jaren zijn gedaan ~onder andere ook door alle links progressieve partijen~ is er in wezen achter de schermen van de politiek weinig of niks veranderd. Het postjes-verdelen, evenals het afromen der vetpotten, het zorgen dat men zijn deel van de koek toch kreeg is nog steeds aan de gang & tenslotte gaat dit over de belastingsgelden van u & ik, al die zooi werd gewoon verder gezet weliswaar onder een andere naam. De Morgen stelt zaterdag 7 juni in een artikel :

Politiek blijft benoeming ambtenaren orkestreren

Tien jaar na alle mooie intentieverklaringen over een Nieuwe Politieke Cultuur is de greep van de Vlaamse partijen op de benoemingen in de ambtenarij nog altijd levensgroot. Dat blijkt uit een doctoraatsstudie van Christophe Pelgrims (KU Leuven) naar de operatie Beter Bestuurlijk Beleid, die de Vlaamse regering de afgelopen jaren doorvoerde.

Voor zijn onderzoek sprak Pelgrims met 32 mensen die nauw betrokken waren bij de operatie Beter Bestuurlijk Beleid: ambtenaren, regeringsleden, kabinetsleden, consultants en partijmedewerkers. Pelgrims had ook toegang tot zowat alle cruciale documenten, zoals talloze verslagen van interkabinettenwerkgroepen.

Pelgrims beschrijft hoe de politieke partijen zelf aanvankelijk op de achtergrond bleven bij de hervorming van de Vlaamse overheid. Maar via hun regeringsleden en vooral via de kabinetsmedewerkers hadden ze wel een ijzeren greep op de operatie. Zo werd de Vlaamse ambtenarij niet in dertien administraties onderverdeeld omdat dat vanuit bestuurlijk oogpunt de meest logische indeling was. De echte reden was het feit dat de regering-Dewael uit negen ministers en vier politieke partijen bestond: zo kon elke partij per minister een eigen administratie 'krijgen' en kwam er als toetje voor ieder nog een extra departement bovenop.

Bij de aanduiding van de topambtenaren voor 66 mandaatfuncties kwamen de partijen zelf zich heel manifest met de zaken moeien. Bij de start van de Vlaamse regering onder leiding van Yves Leterme was immers afgesproken dat die functies verdeeld zouden worden over de verschillende coalitiepartners. Daarom werd er bijvoorbeeld in drie rondes gewerkt: bij de eerste twee rondes konden zich nog geen externen aanmelden en werden er onderlinge afspraken gemaakt.

"Een respondent stelde dat de keuze voor een bepaalde kandidaat was ingegeven door het feit dat het agentschap een socialistische oorsprong had", schrijft Pelgrims. "De competenties van de leidende ambtenaar hadden niets met het agentschap te maken."

Andere mogelijkheden waren 'politieke massage' (waarbij een kandidaat werd 'aangeraden' om zijn kandidatuur in te trekken) of het uitspreken van een veto. Ook werden er nieuwe 'projectfuncties' gecreëerd als dat nodig was om het evenwicht te bewaren: "Deze vormden een makkelijk instrument om kandidaten die niet langer binnen het afgesproken plaatje pasten op een galante manier een exit te bezorgen."

En als het echt nodig was, werden er zelfs decreten gewijzigd. Zo zorgden spanningen tussen Open Vld en CD&V er op een bepaald moment voor dat er twee gedelegeerd bestuurders benoemd waren bij het agentschap De Scheepvaart, elk van hun eigen signatuur. Terwijl het decreet slechts in één topman voorzag. "De enige mogelijkheid om uit de impasse te raken was het decreet aanpassen en twee gedelegeerd bestuurders voorzien."

Om te zorgen dat de laatste benoemingen, in de derde ronde, niet voor een onevenwicht zouden zorgen, besliste de Vlaamse regering in allerlaatste instantie dat alle topministers aanwezig zouden zijn bij de interviews met de topkandidaten. "Deze setting liet toe dat eerder afgesproken evenwichten konden worden getoetst en bewaakt."

De Morgen - Ruud Goossens 07/06/08 - 08u14

...

Dat is het gene wat er zich in de coulissen van de partijpolitiek afspeelt. Het gewone volk oproepen tot solidariteit, daar beknibbelen & laten inleveren, maar terzelfder tijd er op betrapt worden terwijl ze zelf tot aan de ellebogen in de grote koekjestrommel zitten te graaien & zich volvreten...

Wil progressief links het populistische rechts & extreem rechts een werkelijke halt toe roepen, dan zal progressief links toch wel moeten leren om de zaken vanuit een totaal andere invalshoek te beschouwen, in plaats van steeds opnieuw salonfähige praatjes te verkopen vanuit hun eigen politieke agenda. Wil links progressief enige daadwerkelijke macht verwerven waardoor het in staat zou zijn een deftig & ander beleid te voeren, dan zal links progressief dus dringend eens wat aandacht moeten besteden aan de huidige problemen waar het gewone volk dagdagelijks mee af te rekenen heeft. Het dalen van de levensstandaard op elk gebied ~noem het de onbetaalbaarheid van het leven~ & het groter worden van de kloof tussen arm & rijk !! Zolang dit niet gebeurt zal de kiezer ~het gewone volk~ méér & meer in de populistische praatjes van ~extreem~ rechts trappen & zal die er ~hoe erg het ook is~ op korte of lange termijn ook voor gaan kiezen. De heersende wanhoop & de totale ontevredenheid van het gewone volk zal zich dan wel op die manier uiten !!

Ik vrees er echter voor dat er zich eerst weer eens een complete verkiezingsnederlaag zal moeten afspelen bij progressief links met een volledige ~extreem~ rechtse regering aan het bewind die dan verder van onze sociale verworvenheden een groter slagveld kunnen & zullen maken. Progressief links zal dus weer eens ~voor de zoveelste maal~ met lede ogen mogen toezien hoe rechts het weer gaat maken & de schuld daarvan zal ze alleen maar in eigen schoot dienen te zoeken.

...

Welcome to my world ...″A Real World″

...

De Schijtoptant – uw versLACHgever ″Uit de Onderbuik van La Flandre Profonde″
Armlastige Nr. 99.999


contactadres : de.schijtoptant@gmail.com

website : http://de.schijtoptant.googlepages.com/

of de shortcut : http://de-schijtoptant.tk

12-06-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
10-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In onze reeks Dickensiaanse verhalen uit de 21ste eeuw :
″voedselpakket Nr. 10062008″ ofte... Wà éte MENU ?!...

″Oënger″

...& andere vrolijke onderwerpen aangaande armlastigheid

~ Ver-HAHA-halen uit De Onderbuik van La Flandre Profonde~


"voedselpakket Nr. 10062008

...ofte...

Wà éte MENU ?!...

Het wordt eentonig... als het dat niet al heel lang is... Maar volhardend in onze boosheid ~die we ten andere nog steeds zijn~ hierbij het wekelijks lijstje van mijn grandioos, voorwaar rijkelijk & fantastisch voedselpakket !!

...& Oh ja, de 2 punten die ik vorige week twe weinig had gekregen, heb ik deze week er met de glimlach bij gekregen...

...

Uit het verplichte assortiment (3 punten)

 • 1 kg tarwebloem voor patisserie - EG-Hulp - VERKOOP VERBODEN - VO.3149/92 (one point !)
 • 2 liter magere chocolademelk - EG-Hulp - VERKOOP VERBODEN - VO.3149/92 (2 x one point !)

De derde keuzemogelijkheid was spaghetti... *BURPS* ...″ maar zoals u weet komt dit me zo onderhand intussen stilaan neus, keel & oren uit...

...

Vervolgens in de reeks vrije keuze : ( het overgrote deel is allemaal door de plaatselijke voedselbank zelf aangekocht !!)

 • 1 doosje Smeerkaas – 150gr (2 points !)
 • 2 pakjes Gouda-kaas – 250gr (2 x 2 points !)
 • 1 pakje koffie van 250g (2 points !)
 • 1 kg griessuiker (2 points !)
 • 2 liter melk - EG-Hulp - VERKOOP VERBODEN - VO.3149/92 (2 x 1 point !)

...

Welcome to my world ...″A Real World″

...

De Schijtoptant – uw versLACHgever ″Uit de Onderbuik van La Flandre Profonde″
Armlastige Nr. 99.999

contactadres : de.schijtoptant@gmail.com

website : http://de.schijtoptant.googlepages.com/

of de shortcut : http://de-schijtoptant.tk

10-06-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!