Inhoud blog
 • Overlijden Robert De Telder
 • Corona
 • Chronologische schema's - afbeeldingen - vanaf de Grote Vloed tot de Spraakverwarring
 • Joeja
 • De eerste drieduizend jaar, hoofdstuk 1
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KRONOS
  chronologie - archeologie - oudheid
  27-01-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Hethieten

  Genesis 10:6 En de zonen van Cham zijn: Cusch en Mitsraim, en Put, en Kanaän. 7 En de zonen van Cusch zijn: Seba en Havila, en Sabta, en Raema, en Sabtecha. En de zonen van Raema zijn: Scheba en Dedan. 8 En Cusch gewon Nimrod; deze begon geweldig te zijn op de aarde. 9 Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN; daarom wordt gezegd: Gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN. 10 En het beginsel zijns rijks was Babel, en Erech, en Accad, en Calne in het land Sinear. 11 Uit ditzelve land is Assur uitgegaan, en heeft gebouwd Nineve, en Rehoboth, Ir, en Kalach. 12 En Resen, tussen Nineve en tussen Kalach; deze is die grote stad. 13 En Mitsraim gewon de Ludieten, en de Anamieten, en de Lehabieten, en de Naftuchieten, 14 En de Pathrusieten, en de Casluchieten, van waar de Filistijnen uitgekomen zijn, en de Caftorieten. 15 En Kanaän gewon Sidon, zijn eerstgeborene, en Heth, 16 En den Jebusiet, en den Amoriet, en den Girgasiet, 17 En den Hivviet, en den Arkiet, en den Siniet, 18 En den Arvadiet, en den Tsemariet, en den Hamathiet; en daarna zijn de huisgezinnen der Kanaänieten verspreid. 19 En de landpale der Kanaänieten was van Sidon, daar gij gaat naar Gerar tot Gaza toe; daar gij gaat naar Sodom en Gomorra, en Adama, en Zoboim, tot Lasa toe. 20 Deze zijn zonen van Cham, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, in hun volken. (Statenvertaling)

   

  De Hethieten worden in de volkenlijst van het Bijbelboek Genesis vermeld en hebben hun oorsprong bij Heth (Genesis 10:15), een zoon van Kanaän, een zoon van Cham, een zoon van Noach. Hun oorsprong gaat helemaal terug tot de periode na de Grote Vloed en de spraakverwarring in het najaar van 2239 v. Chr. Hun woongebied wordt aanvankelijk in Kanaän geplaatst en volgens het Bijbelboek Jozua (1:4) ook noordelijk van Kanaän aan de Eufraat (Jozua 1:4).

  Jozua 1:1 Het geschiedde nu, na den dood van Mozes, den knecht des HEEREN, dat de HEERE tot Jozua, den zoon van Nun, den dienaar van Mozes, sprak, zeggende: 2 Mijn knecht Mozes is gestorven; zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land, dat Ik hun, den kinderen Israëls, geve. 3 Alle plaats, waarop ulieder voetzool treden zal, heb Ik u gegeven, gelijk als Ik tot Mozes gesproken heb. 4 Van de woestijn en dezen Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier Frath, het ganse land der Hethieten, en tot aan de grote zee, tegen den ondergang der zon, zal ulieder landpale zijn. (Statenvertaling)

   

  Er is echter reden om aan te nemen dat de woorden: ‘het ganse land der Hethieten’, later bij het compileren van de Bijbel ter verduidelijking zijn toegevoegd. De Griekse Septuagint vertaling van de Bijbel daterend uit de derde eeuw v. Chr. vermeldt het land van de Hethieten als grens van het beloofde land Kanaän, niet. De Septuagint LXX heeft verder bij al de aangehaalde Bijbelteksten in dit artikel ‘Hethieten’ staan als één volk en komt er geen spel met klinkers voor. Toen de HEERE God in 1889 v. Chr. Zijn verbond met Abram aanging en het land Kanaän aan hem en zijn zaad beloofde hadden de Hethieten hun verblijfplaats in Kanaän.

  Genesis 15:18 Ten zelfden dage maakte de HEERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath: 19 Den Keniet, en den Keniziet, en den Kadmoniet, 20 En den Hethiet, en den Fereziet, en de Refaieten, 21 En den Amoriet, en den Kanaäniet, en den Girgaziet, en den Jebusiet. (Statenvertaling)

   

  Toen Sara in het jaar 1851 v. Chr. in Kanaän stierf kocht Abraham een stuk land met een spelonk als begraafplaats van de Hethieten, de zonen Heths, te Hebron (Genesis 23). De Hethieten zouden in het land tot aan de komst van de Israëlieten aan de grens van Kanaän in 1443 v. Chr. verblijven. Naar het Woord van de HEERE God zouden zij door Jozua uit het Beloofde Land Kanaän verdreven worden.

  Jozua 3:7 Want de HEERE had tot Jozua gezegd: Dezen dag zal Ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël, opdat zij weten, dat Ik met u zijn zal, gelijk als Ik met Mozes geweest ben. 8 Gij dan zult den priesteren, die de ark des verbonds dragen, gebieden, zeggende: Wanneer gijlieden komt tot aan het uiterste van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. 9 Toen zeide Jozua tot de kinderen Israëls: Nadert herwaarts, en hoort de woorden des HEEREN, uws Gods. 10 Verder zeide Jozua: Hieraan zult gijlieden bekennen, dat de levende God in het midden van u is, en dat Hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal de Kanaänieten, en de Hethieten, en de Hevieten, en de Ferezieten, en de Girgazieten, en de Amorieten en de Jebusieten. 11 Ziet, de ark des verbonds van den Heere der ganse aarde gaat door voor ulieder aangezicht in de Jordaan. (Statenvertaling)

   

   

  De verdrijving van de genoemde volken waaronder de Hethieten zou zes jaar in beslag nemen waarna het land in het zevende jaar, dat het eerste sabbatjaar van april 1437/maart 1436 v. Chr. was, onder de twaalf stammen verdeeld werd. Enkele volken zouden nog in het land en aan de buitengrenzen aanwezig blijven en ten tijde van de Richteren voor problemen zorgen. Na hun verdrijving uit Kanaän vestigden de Hethieten zich in Anatolië in het gebied van het huidige Turkije. Het Oude Rijk van de Hethieten ziet hier zijn aanvang. Vanuit Anatolië en hun nieuwe hoofdstad Hattoesa, het huidige Böghazkoy, zouden zij enkele generaties later een nieuwe macht in de regio en daarbuiten worden. Ten tijde van koning Salomo (1007/967 v. Chr.) heeft de Bijbel het over ‘de koningen’ van de Hethieten in het meervoud en moeten we ons een serie stadstaten voor de geest halen.

  1 Koningen 10:27 En de koning maakte het zilver in Jeruzalem te zijn als stenen, en de cederen maakte hij te zijn als de wilde vijgebomen, die in de laagte zijn, in menigte. 28 En het uitbrengen der paarden was hetgeen Salomo uit Egypte had; en aangaande het linnen garen, de kooplieden des konings namen het linnen garen voor den prijs. 29 En een wagen kwam op, en ging uit van Egypte, voor zeshonderd sikkelen zilvers, en een paard voor honderd en vijftig; en alzo voerden ze die uit door hun hand voor alle koningen der Hethieten, en voor de koningen van Syrië.

   

  Tegen de negende eeuw v. Chr. aan worden de Hethieten in de Bijbel als een militaire grootmacht aangeduid. Ten tijde van de profeet Elisa, de opvolger van de profeet Elia, wordt naar de Hethieten in 876 v. Chr. verwezen.

  2 Koningen 7:6 Want de HEERE had het heir der Syriërs doen horen een geluid van wagenen, en een geluid van paarden, het geluid ener grote heirkracht; zodat zij zeiden de een tot den ander: Zie, de koning van Israël heeft tegen ons gehuurd de koningen der Hethieten, en de koningen der Egyptenaren, om tegen ons te komen. 7 Derhalve hadden zij zich opgemaakt, en waren in de schemering gevloden, en hadden hun tenten gelaten, en hun paarden, en hun ezelen, het leger gelijk als het was; en waren gevloden om huns levens wil.

   

  De Hethieten worden in dit Bijbelgedeelte in de tweede helft van de negende eeuw v. Chr. als een van de twee militaire grootmachten in die dagen aangeduid.

  Het Hethieten-rijk wordt door de gevestigde seculiere geschiedschrijving in drie perioden verdeeld. Men spreekt over een Oude Rijk, een Midden Rijk en een Nieuw Rijk. De Hethieten vermeldde ik in mijn eerdere publicaties: ‘Van Noach tot Christus’(1987), ‘Kroniek van het Oude Israël’(1993) en ‘De Assyriologie herzien’ (2012) blz. 130-136). Vooral het baanbrekend werk van Dr. Donovan Courville (The Exodus Problem and its Ramifications, Volume 2, Chapter 17) was mijn leidraad. Dr. Courville (Van Noach tot Christus, 1987, hoofdstuk 10 t/m hoofdstuk 13) plaatst de Hethietische koning Pithanus in de vijftiende eeuw v. Chr. op de tijdsbalk, tot op koning Telepinus in de elfde eeuw v. Chr., die hij met Ilu Teshup uit Assyrische bronnen identificeert. Het was de Assyriër Tiglath Pileser I die in de elfde eeuw v. Chr. aan het Oude Rijk van de Hethieten een einde bracht. Wat volgde was een chaotische periode, genaamd het Midden Rijk, tot aan de regering van Tudhaliyas II, die het tijdperk van het Nieuwe Rijk inluidde. De chaotische periode van het Midden Rijk werd vermoedelijk veroorzaakt door het optreden van farao Thothmosis III alias Sisak die in 963 v. Chr. (gereviseerde chronologie) aan een serie jaarlijkse veldtochten naar Klein-Azië begon. Het revisionisme van de geschiedenis van de oudheid plaatst Thothmosis III in de tiende eeuw v. Chr. en niet in de vijftiende eeuw v. Chr. waar de orthodoxe egyptologie hem foutief plaatste. Praktisch vijf duistere eeuwen verdwijnen nu en brengen de contemporaine heersers tezamen op de tijdsbalk. Het is het rechttrekken van de chronologie der Egyptische farao ’s aan de hand van de Bijbel dat de uitkomst gaf.

  De hierboven geschetste reconstructie van de geschiedenis en chronologie is volledig op basis van de Bijbels-historische gegevens samengesteld. Het Rijk van de Hethieten kent hier zijn aanvang in de vijftiende eeuw v. Chr. na de verdrijving uit Kanaän.

   

   

  Een misleidende kaart met de periode van de twaalfde eeuw v. Chr. volgens de gangbare seculiere geschiedschrijving. De situatie in Klein-Azië zoals men meent dat ze bestond bij de invallen van de Zeevolken waartegen Ramses III optrad. Het land Kanaän wordt op de kaart tot de Egyptische invloedssfeer gerekend. Dit als een gevolg van het hanteren van een vermeende Sothis-kalender in het oude Egypte en een foutieve chronologie van de farao ‘s. Het jaartal 1200 v. Chr. wordt bovendien door seculiere wetenschappers als een archeologische breuklijn tussen Laat Brons en Vroeg IJzer gehanteerd. Volgens de Bijbel echter zaten er vijf eeuwen tussen de Exodus en de era van Salomo. De archeologische breuklijn in Kanaän bij de intocht van de Israëlieten dient gedateerd naar 1443 v. Chr. en herkend als de breuklijn van vroeg-brons naar midden-brons. Laat-brons vangt nu aan bij het begin van de Salomo-era rond 1000 v. Chr. Tijdens de lange Richterenperiode van 1407 tot 1087 v. Chr. zwijgt de Bijbel over Egypte als een grootmacht. Geen invloed in of over Kanaän door Egypte moet de conclusie zijn.

   

  De seculiere geschiedschrijving baseert zich niet op de Bijbel maar tracht op basis van wat de archeologie tevoorschijn heeft gebracht een en ander te verklaren. De kaart hierboven is zulk een voorbeeld. Het donkeroranje gekleurde gebied is het kernland van de Hethieten en het lichtoranje gekleurde gebied toont de veronderstelde grootste uitbreiding in de twaalfde eeuw v. Chr. Het groen gekleurde gebied duidt Egypte en Kanaän aan ten tijde van de regeerperiode van Ramses II. Ook archeologen met Bijbels-gefundeerde achtergrond die overigens waardevol werk op het terrein afleveren hanteren meestal de jaartallen van de Egyptologie tot het (foutief) dateren van aardlagen.

   

  Te Kadesj (Qadesh) werd in 1275 v. Chr. volgens de conventionele tijdrekening slag geleverd tussen Ramses II en de Hethiet Hattoesilis III. Ramses II is door de orthodoxe egyptologie een regeerperiode van 1279 v. Chr. tot 1212 v. Chr. gegeven en alzo op de tijdsbalk geplaatst. Eerder al was er interactie met de Egyptische Aton-ketterfarao ’s waarvan veel van de briefwisseling in de vorm van kleitabletten bewaard is gebleven. Deze farao ’s worden echter door de egyptologie foutief in de veertiende eeuw v. Chr. op de tijdsbalk geplaatst en mét hen de contemporaine Hethieten. Dit alles op basis van het veronderstelde gebruik van een dubbele kalender in het oude Egypte: de Sothis-kalender. De kalender is echter een fantasie van Grieken en Romeinen en is nooit in het oude Egypte gehanteerd. Zie het artikel van 02.09.2019 op dit blog: de zogenaamde oud-Egyptische pseudo-astronomische Sothis-kalender, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1567375200&stopdatum=1567980000

  Het is nochtans aan de gefabriceerde Egyptische chronologie dat de gebruikte jaartallen voor de Hethieten gekoppeld werd. Vandaar de verschillen tussen het Bijbelse tijdskader voor de Hethieten en de seculiere jaartallen. De eerder aangehaalde Aton-farao ’s horen echter in de achtste eeuw v. Chr. op de tijdsbalk thuis en Ramses II zit volgens de revisie van de geschiedenis van de oudheid op de tijdsbalk in de zevende eeuw v. Chr.

  Dat een nieuwe chronologie voor de chronologie van de Hethietische koning noodzakelijk is blijkt uit verschillende aanwijzingen. Zo schrijft Dr. Margarete Riemschneider (Die Welt der Hethiter, 1958, blz. 34) onverbloemd over de verwijzing naar het product ijzer ten tijde van de regering van Hattoesilis, terwijl het orthodox gezien niet evident is dit product in het Brons tijdperk tegen te komen. Tijdens de regering van Hattoesilis is namelijk een schrijven bekend van een Assyrische vorst met het verzoek om het zenden van ijzer. Hattoesilis gaf een ontwijkend antwoord, schreef dat zijn magazijnen leeg waren en het jaargetijde niet geschikt voor verwerking van ijzer, maar stuurde als teken van goede wil een ijzeren dolk naar de Assyriër.

  De seculiere geschiedschrijving die de Sothis-kalender voor Egypte volgt heeft als een gevolg een veel oudere datering voor de verschillende rijken van de Hethieten. Veel vraagtekens blijven echter bestaan. Zij menen ook de Hethietische taal als een Indo-Europese taal te herkennen. Te Karatepe werd op een archeologische site een tweetalige tekstinscriptie in Hethietische hiërogliefen en het Fenicisch ontdekt. Omdat het Fenicisch schrift reeds bekend was, werd deze vertaling van de hiërogliefen met vreugde begroet. Zoals bij de vondst van de Rosetta-steen of de Behistoen-inscripties meende men de sleutel gevonden te hebben tot een hele nieuwe literatuur. Maar die hoop is tot nu toe niet in vervulling gegaan. Filologen voor een hele tijd aan het werk met de tekst, geraken er alsnog niet uit. Buiten de Bijbel blijft de kennis over de Hethietische geschiedenis voor een groot deel afhankelijk van zinspelingen op gebeurtenissen en personen gevonden in Assyrische en Egyptische annalen.

  Via het vermoeden met een Indo-Europese taal te maken te hebben wordt de oorsprong door sommigen niet bij de nakomelingen van Cham gezocht (wat de Bijbel leert) maar bij de zonen van Jafeth in de geslachtslijn van Javan.

  Genesis 10:2 De zonen van Jafeth zijn: Gomer, en Magog, en Madai, en Javan, en Tubal, en Mesech, en Thiras. 3 En de zonen van Gomer zijn: Askenaz, en Rifath, en Togarma. 4 En de zonen van Javan zijn: Elisa, en Tarsis; de Chittieten en Dodanieten. 5 Van dezen zijn verdeeld de eilanden der volken in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen, onder hun volken.

   

  De Chittieten of Kittiërs kunnen Schriftuurlijk-geografisch  niet met de Hethieten geïdentificeerd worden. De bekende encyclopedie van de uitgeverij KOK, 1975 heeft het volgende commentaar:

  Kittiërs. Een volksstam, nakomelingen van Javan. Gn. 10, 4. Chittim of Kittim is de hebr. naam voor een Fenicisch gebied op Cyprus, welke kolonie door de Grieken Kittion werd genoemd. Deze naam Kittim ging over op het eiland Cyprus, gelijk dit Js. 23, (SV) als het land Kittim wordt aangeduid. En omdat Cyprus het eerste eiland is, dat uit het oosten komende werd aangedaan, werd het met de meest westelijke eilanden samengevat onder de naam kustlanden der Kittiërs. Jr. 2,10: van Kittim. Ez. 27, 6: waarop de Kittiërs varen. Nm. 24, 24; Dn. 11, 30

   

  De Kittiërs of Chittieten dienen geografisch-Bijbels gezien in de kustlanden geplaatst/gezocht te worden en niet in Klein-Azië. Er is maar een volk in de Bijbel dat met de naam ‘Hethieten’ aangeduid wordt. De reconstructie die Dr. Donovan Courville (The Exodus Problem and its Ramifications, Volume 2, Chapter 17) van de geschiedenis van de oudheid samenstelde geeft een goede verklaring over de Hethieten in zowel Kanaän als Anatolië. In een te volgen aflevering breng ik zijn reconstructie van de Hethietische koningslijst vanaf hun verdrijving uit Kanaän.

   

  Wordt vervolgd…

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder

   

  Ontmoeten. Vragen. Ontdekken. Zie: alphavlaanderen.be

   

  Recente publicaties:

  Boekentips: zie link: https://boekentips.com/auteur/2508383/robert-de-telder

   


  27-01-2020 om 05:22 geschreven door Robert De Telder  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 02/11-08/11 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!