Inhoud blog
 • Overlijden Robert De Telder
 • Corona
 • Chronologische schema's - afbeeldingen - vanaf de Grote Vloed tot de Spraakverwarring
 • Joeja
 • De eerste drieduizend jaar, hoofdstuk 1
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KRONOS
  chronologie - archeologie - oudheid
  23-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Achnaton de ketterfarao

  Why are my messengers kept standing in the open sun? They will die in the open sun. If it does the king good to stand in the open sun, then let the king stand there and die in the open sun. Then will there be profit for the king! But really, why should they die in the open sun? … They will be killed in the open sun. Amarna letter by Ashur Uballit

  (Donald B. Redford, Akhenaten the Heretic king, 1984, hoofdstuk 15, blz. 235)

   

   

  De inleiding tot de bekende ketter-farao Achnaton (voorheen Amonhotep IV) begin ik met een citaat uit een brief van een Assur Uballit, geciteerd door de Egyptoloog Donald B. Redford, in zijn werk over de zonderling; farao Achnaton. Het citaat beschrijft in enkele woorden de ware aard van farao Achnaton: een godsdienstwaanzinnige die autoritair ‘manu militari’ al zijn onderdanen en buitenlandse gezanten, aan zijn nieuwe eredienst horig maakte. Zonder bescherming, klaagt Assur Uballit in zijn brief aan, moesten zijn gezanten urenlang in audiëntie voor een religieuze ceremonie te Achetaton (het huidige Amarna) in de open zon staan. In België zou zo iets vandaag voor zonnekloppers nog te verduren zijn, in Midden-Egypte echter bevind men zich dan in een bakoven. Geen greintje mededogen was er duidelijk in Achnaton aanwezig.

   

   

  De orthodoxe Egyptologie plaatste Achnaton op de tijdsbalk in de veertiende eeuw voor Christus, van het jaar 1350 tot 1334 v. Chr. Deze plaatsing was een gevolg van hun gebruik van de foutieve Sothis-kalender. Een kalender die de Egyptoloog Eduard Meyer in 1904 wereldkundig maakte en veronderstelde dat er in het oude Egypte zo iets als Sothis-perioden van telkens 1460 jaar zouden bestaan hebben. Het revisionisme van de geschiedenis van de oudheid heeft de Sothis-kalender onderuit gehaald en is er geen enkele reden meer om aan dit verzinsel van oud-Grieken en Romeinen vast te houden. In mijn boek TIJD en TIJDEN, 2015, blz. 27-43, in het hoofdstuk; de geschiedenis van de geschiedenis, weerleg ik de Sothis-kalender en biedt een alternatief aan. Zie link: http://boekscout.nl/shop/ViewProduct.aspx?bookId=5579

   

  Farao Achnaton en zijn opvolgers, de zogenaamde Aton-vereerders horen op de tijdsbalk thuis in de achtste eeuw v. Chr.

   

  De briefschrijver, een koning van Assur met de naam Assur Uballit, identificeert de orthodoxe Egyptologie met een Assyrische koning met dezelfde naam, uit de veertiende eeuw v. Chr. De Assyrische koning Assur Uballit I werd door de Assyriologie een regeerperiode met de jaartallen 1353-1318 v. Chr., gegeven en dit past ongeveer in de tijdsperiode dat Achnaton verondersteld werd geregeerd te hebben. In mijn studie ‘De Assyriologie herzien, 2012, hoofdstuk Genesis en Assur, blz. 132’, corrigeerde ik de jaartallen van Assur Uballit I naar de jaren 1376/1340 v. Chr.:

  [73] Aššur-uballit [I], zoon van Eriba-Adad, regeerde gedurende 36 jaar (orthodox 1353-1318). Herzien: 1376/1340 v. Chr.

  Hoewel deze correctie nu niet onmiddellijk van belang is. Wat wel belangrijk is dat volgens de aangehaalde Assyrische bron de vader van Assur Uballit I de naam Eriba-Adad heeft en niet Assur-Nadin-Ahe zoals de Amarna-briefschrijver naar zijn vader verwijst.

   

  Van een Assur Uballit zijn er twee brieven (kleitabletten) aan farao Achnaton bewaard gebleven. Zij werden onder EA 15 en 16 gecatalogeerd. Hierna volgt brief (fragmentarisch) EA 16 die van belang voor de naam van de vader van Assur Uballit, is:

   

  EA 16

      To Nafuria (Achnaton), Great King, king of Egypt, my brother, thus speaks Ashur-uballit, king of Assyria, Great King, your brother: may well-being reign over you, your house and your land! …

      I feel very pleased after having seen your envoy. This is felt, in truth... before me. I have sent you a beautiful royal chariot, two white horses, an unfurnished chariot and a beautiful stone seal as gifts. Of the Great King... it is said: The gold is in your land like the dust; Why is there .... in your eyes? I have begun a new palace, and I want to have it ready soon. Send me as much gold as is required for its decoration and for what is needed. …

      When my father, Ashur-nadin-ahe, ordered his messengers to go to Egypt, they sent him twenty gold talents. And when the king of Khanigalbat sent his messengers to your father [Amonhotep III] in Egypt, they sent twenty gold talents to him. See, to the king of Khanigalbat I am ..., but to me you have sent only a little gold, which is not sufficient, in spite of the goings and comings of my messenger. If it is your intention that a sincere friendship exist, send much gold! And you may send people on your part, and you will receive whatever you need!     Our lands are far apart, which is why our envoys must travel wisely….

   

  De naam van de vader; Ashur-nadin-ahe, van de Amarna-briefschrijver Assur Uballit blijft een anomalie voor de orthodoxe Egyptologie. Voor een revisionist van de geschiedenis van de oudheid is het zondermeer duidelijk dat twee verschillende Assur Uballit ’s bedoelt zijn. De zoon van Eriba-Adad met de naam Aššur-Uballit blijft op de tijdsbalk met de regeerperiode 1376/1340 v. Chr. De Amarna-briefschrijver Assur Uballit als de zoon van Ashur-nadin-ahe, hoort in de achtste eeuw v. Chr. thuis. Hij is een van de Assyrische koningen die in co-regentschap de troon met elkaar deelden. De Bijbel verwijst voor deze epoque naar de koningen van Assur in het meervoud.

  "In die tijd zond koning Achaz het verzoek tot de koningen van Assur hem te helpen." 2 Kronieken 28:16

   

  "Na deze gebeurtenissen, waarin Jehizkia 's trouw bleek, rukte Sanherib, de koning van Assur, op. Hij trok Juda binnen…  …… en zeide: Waarom zouden de koningen van Assur bij hun komst zoveel water vinden…" 2 Kronieken 32:1-4

   

  Als een gevolg van de plaatsing van Amonhotep IV in de veertiende eeuw v. Chr. op de tijdsbalk wordt deze farao ook al eens de eerste monotheïst ooit, genoemd. Men neemt namelijk aan dat Mozes in Egypte bij Achnaton een en andere opgestoken heeft. Zo is er een hymne bewaard gebleven van Achnaton aan zijn god Aton, dat wel haast een kopie van Psalm 104 uit de Bijbel is. En op basis van de foutieve plaatsing van de Egyptische dynastieën op de tijdsbalk neemt men uiteraard aan dat de Aton-hymne model stond voor de Bijbelse Psalm 104. Wanneer we echter dit alles naar de achtste eeuw v. Chr. transponeren blijven er dienaangaande geen vraagtekens meer, en kan een en ander verklaart (en weerlegd) worden. Het zogenaamde monotheïsme van Achnaton was overigens geen monotheïsme in de zuivere zin van het woord, maar slechts monolatrie (Oedipus en Echnaton, I. Velikovsky, 1974, blz. 198).

   

  Het is in het gerevisioneerde model in het Jeruzalem van de achtste eeuw v. Chr. dat Achnaton, Psalm 104 geleend heeft en er een slechte kopie van gemaakt.

   

  Een mogelijke bron van inspiratie voor Achnaton was zijn moeder Teje, die een dochter van Joeja was, de luitenant generaal van het Egyptische leger onder Amonhotep III, en vermoedelijk een Israëliet. Over Joeja schreef ik eerder op dit blog een artikel op 27-09-2014: Zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1411336800&stopdatum=1411941600

   

   

  Joeja was een Aziaat die het in Egypte tot generaal van de strijdwagens schopte. Hoe dat mogelijk was verklaarde ik in het aangehaalde artikel door de eerdere acties van koning Uzzia in Egypte. In mijn boek TIJD en TIJDEN, 2015, de hoofdstukken; Kroniek van koning Uzzia blz. 279, de archeologische site in Egypte te TELL EL DABA, identificeer ik de Aziatische veldheer Arsu uit het bekende Harris-papyrus (British Museum) met koning Uzzia van Juda die gedurende een hele tijd Egypte overheerst heeft. De Bijbel leert dat de roem en macht van koning Uzzia tot in Egypte reikte:

   

  2 Kronieken 26: 6 …Hij trok uit en streed tegen de Filistijnen, slechtte de muren van Gat, Jabne en Asdod en bouwde versterkingen bij Asdod en in het gebied der Filistijnen. 7 God hielp hem tegen de Filistijnen, tegen de Arabieren die in Gur-Baäl woonden, en tegen de Meünieten. 8 De Ammonieten brachten Uzzia schatting. En tot in Egypte verbreidde zich zijn roem, want hij klom tot een toppunt van macht.

   

  Arsu was volgens het Harris-papyrus een veldheer uit Klein-Azië die met een leger van ongeveer tweehonderdduizend soldaten Egypte overheerste. De soldaten werden ‘herders van Jeruzalem’ genoemd en zij verwoestten de tempels van Egypte en verbrandden hun steden. Offeren aan de goden van Egypte was tijdens deze overheersing verboden.

   

  Dat een man als Joeja zulk een hoge positie in Egypte kon bekleden wijst vermoedelijk op een bondgenootschap tussen Uzzia/Arsu en Thothmosis IV, de voorganger van Amonhotep III. Met de hulp van Arsu/Uzzia kon hij in de Nijldelta orde op zaken brengen. De in het noorden ingeweken Libiërs (de 22ste dynastie) werden vanaf 784 v. Chr. (volgens de gereviseerde chronologie) de bondgenoten van Thothmosis IV en kregen hun plaats in de Nijldelta toegewezen. De Nijldelta werd tijdens deze periode een lappendeken van dynastieën die ieder over hun gedeelte van Egypte heersten. Zo regeerde ook de vierentwintigste dynastie onder de farao ’s Tefnakht en Bocchoris tijdens deze periode over haar deel van Egypte. Over de vierentwintigste dynastie schreef ik een hoofdstuk in TIJD en TIJDEN, 2015, blz. 301.

   

  Het is na de dood van koning Uzzia dat het Judese leger uit Egypte werd teruggetrokken. Het is Flavius Josephus die een indicatie naar de datum van de terugtrekking geeft. In zijn boek ‘Tegen de Griek Apion, Boek II.2, haalt Josephus uit naar Apion omdat die de exodus van de Israëlieten uit Egypte verkeerd dateerde. Apion beweerde namelijk dat de exodus geschiedde ten tijde van de zevende olympiade. En een zekere Lysimachus beweerde dat de exodus geschiedde ten tijde van de regering van farao Bocchoris. Het ging mij bij het bestuderen van dit alles, door het hoofd dat de tegenstanders van Josephus het niet hadden over de exodus ten tijde van Mozes in 1483 v. Chr., maar in de plaats daarvan verwezen naar de aftocht van het Judese leger van Uzzia uit Egypte in de achtste eeuw v. Chr. En Apion levert door zijn verwisseling van de beide historische feiten in wezen het jaartal van de terugtrekking van het leger van Uzzia uit Egypte: 748 v. Chr. Tot dit jaartal arriveren we door te rekenen vanaf de eerste olympiade in 776 v. Chr. Zeven maal vier jaar per olympiade later, geeft als resultaat het jaar 748 v. Chr. voor de aftocht van het leger van Uzzia/Arsu. Het is het jaar ook dat Bocchoris de troon met Tefnakht deelde.

   

  In het hier geschetste ‘variant’ behoorde Joeja tot het leger van Azarja/Arsu, die na de terugtrekking van het Judese leger uit Egypte zijn militaire functie aan het hof van farao behield en verder uitoefende.

   

  Maar volgens de schaarse bronnen die na de beeldenstorm door farao Horemheb zijn overgebleven, blijkt dat er nog meer Aziaten op hoge posten tijdens de regeerperiode van Amonhotep III en IV, aanwezig waren. Zo is er een verwijzing naar een ‘Janammoe’, een hoge staat-functionaris, en verder een vizier met de naam Aper-el. In deze laatste naam herkennen we in ‘El’ een Bijbelse naam van de HERE God. Aper-el zou aldus een Israëliet geweest kunnen zijn. Belangrijk is dat hij naast vizier ook ‘vader van de godheid’ genoemd werd, wat hem op religieus gebied zeer belangrijk maakt.

   

   

  Tempelreliëfs die bewaard bleven tonen aan dat Achnaton ook Aziatische soldaten als lijfwacht in dienst had. De Egyptologie catalogeert de afbeelding hierboven als van een west-Aziatisch soldaat. In het gereviseerde plaatje naar de achtste eeuw v. Chr. is dit de afbeelding van een Joodse soldaat in dienst bij Achnaton. Ik wees er al eerder op dat Achnaton zijn nieuwe eredienst ‘manu militari’ afdwong.

   

  Achnaton begon zijn koningschap met de naam van zijn vader Amonhotep. Hij was de tweede zoon van Amonhotep III. Zijn broer was vroegtijdig gestorven en zo ging de kroon naar de zonderling Amonhotep IV. In het vijfde jaar van zijn regeerperiode veranderde hij zijn naam van Amonhotep IV naar Achnaton en bovendien verbood hij de eredienst aan de god Amon en liet alle ‘manu militari’ tempels sluiten. De naam Achnaton betekende ‘dienaar van Aton’ en zo wenste hij aangesproken te worden. In het zesde jaar van zijn regeerperiode verhuisde hij vanuit Thebe naar zijn nieuw gebouwde residentie nabij het huidige Amarna in Egypte: Achetaton. En in de nieuwe hoofdstad ontving hij in zijn twaalfde regeringsjaar hoogwaardigheidsbekleders uit heel zijn rijk (Donald B. Redford, Akhenaten, The Heretic King, 1984, Chapter 11, Of Politics and Foreign Affairs). De ketterkoning ging zijn eigen weg, wat hem tot de meest gehate persoon in de geschiedenis van Egypte maakte. Hij zou na zijn dood opgevolgd worden door Smenkhkare en deze door de bekende Toetanchaton. Deze laatste farao zou zijn naam wijzigen naar Toetanchamon en de eredienst aan de god Amon herstellen. Na de dood van Toetanchamon regeerde farao Eje voor een korte periode waarna generaal Horemheb de macht naar zich toetrok en een ware beeldenstorm in Egypte ontketende. Zo wat alles wat herinnerde aan de periode van de Aton-ketters werd vernietigd wat resulteerde in een ‘damnatio memoriae’ voor het Egypte van deze periode. Het resultaat is dat wat we vandaag over deze periode weten, heel fragmentarisch is.

   

   

  De god Aton werd afgebeeld als een zonneschijf waarvan de beschermende (?) stralen eindigden in handjes die de anch-hiëroglief vasthielden. En ‘anch’ stond voor ‘leven’. De nieuwe god en godsdienst van farao Achnaton was echter niet zo nieuw. Zo bezitten we (British Museum) een grote scarabee van Achnaton ’s grootvader Thothmosis IV met een tekst waarin de god Aton al genoemd wordt. Het ‘nieuwe’ bij Achnaton was dat hij Aton zelfstandig ging aanbidden. En hij alleen had toegang tot Aton, wat een intermediair priesterschap overbodig maakte. Dit maakte hem voor Egypte tot een soort antichrist – avant la lettre.

   

  De regeerperioden van de Aton-vereerders vaststellen is geen eenvoudige opdracht. Het zijn alleen enkele monumenten (of wat er van overblijft) die enige indicatie kunnen geven. Op de bekende Egyptische koningslijsten komen hun namen niet voor; zo gehaat waren ze na hun dood, in de oudheid al. In mijn boek TIJD en TIJDEN, 2015, hoofdstuk: Mykerinos – Toetanchamon, blz. 345-354, breng ik een alternatieve rangschikking op de tijdsbalk.

   

  Wordt vervolgd…

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder

  23-04-2015 om 09:46 geschreven door Robert De Telder  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 02/11-08/11 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!