Inhoud blog
 • Overlijden Robert De Telder
 • Corona
 • Chronologische schema's - afbeeldingen - vanaf de Grote Vloed tot de Spraakverwarring
 • Joeja
 • De eerste drieduizend jaar, hoofdstuk 1
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KRONOS
  chronologie - archeologie - oudheid
  27-10-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koning Jerobeam I van Israël

  Jerobeam I was de eerste koning van het afgescheurde tienstammenrijk van Israël, in het jaar van het overlijden van Salomo.

  De naam Jerobeam betekent: ‘vermeerdering van het volk’. Hij wordt in de Bijbel neergezet als de zoon van Nebat uit de stam van Efraïm (1 Koningen 11:26-39). Zijn moeder was een weduwe met de naam Serua wat ‘melaats’ betekent.

  Volgens de gangbare chronologie regeerde hij van 931 v. Chr. tot 901 v. Chr. Volgens de nieuwe chronologie zoals uiteengezet in TIJD en TIJDEN,2015, blz. 185, zit hij op de tijdsbalk verankerd van het najaar van 967 v. Chr. tot het voorjaar van 945 v. Chr. Zie link: http://boekscout.nl/shop/ViewProduct.aspx?bookId=5579

   

  Een verschil van zesendertig jaar met de algemeen aanvaarde schikking van de Hebreeuwse koningen, door de geleerde Edwin E. Thiele. Thiele heeft de Bijbelse chronologie van de koningen van Juda en Israël verbonden met de gegevens van de Assyrische koningslijst en sommige Bijbelse chronologische gegevens aangepast aan de Assyrische. De Assyrische chronologische gegevens achtte hij gezaghebbender. In de nieuwe chronologie werden de Assyrische gegevens aangepast en ditmaal verankerd met de Bijbelse gegevens, en vandaar het verschil van zesendertig jaar voor het jaar van de dood van Salomo, gevolgd door de scheuring van het Verenigd Koninkrijk van Israël.

   

  De scheuring van het Verenigd Koninkrijk van Israël was het gevolg van de afgoderij van Salomo, bericht de Bijbel (1 Koningen 11:4). Het toppunt was de verkiezing door Salomo van de Ammonietische Naäma tot hoofdvrouw, de moeder van de latere kroonprins Rehabeam. Zie TIJD en TIJDEN, blz. 211-215.

  De ongerechtigheid van Israël nam hier een aanvang, en de scheuring van het Rijk werd door de HERE God toen al aan Salomo aangekondigd. Het onmiddellijke resultaat was dat God tegenstanders tegen Salomo deed opstaan. Zo wordt er melding gemaakt van de Edomiet Hadad (1 Koningen 11:14), van Rezon uit Damascus en van Jerobeam, de latere koning van het tienstammenrijk, die we in dit artikel bespreken. Allen moeten vluchten voor Salomo, maar vinden asiel in Egypte bij (1 Koningen 11:40) de koning van Egypte. Vooral het Bijbelboek 1 Koningen geeft heel wat informatie over deze periode. Zo wordt er vermeld dat Hadad zozeer de genegenheid van farao won, dat deze hem de zuster van zijn vrouw, de zuster van Tachpenes, de gebiedster, tot vrouw gaf. Velikovsky identificeert in zijn boek ‘eeuwen in chaos’, Tachpenes met de zuster van de vrouw van farao Ahmose van de achttiende dynastie. Zie TIJD en TIJDEN, blz. 217-219.

   

   

  Het tijdstip van Jerobeam ’s vlucht naar Egypte kan chronologisch vrij goed gedateerd worden. Hij was door Salomo tijdens de werken aan de Millo te Jeruzalem tot opzichter benoemd van de gehele lichting van de stam Jozef. Een lichting die in de stad te werk gesteld was. Deze werken hebben dertien jaar in beslag genomen en volgden op de bouw van de tempel te Jeruzalem, dat zeven jaar jaar in beslag genomen had. Zie ook het artikel van 09-03-2015 op dit blog: Salomo’s huis: Woud van de Libanon. Zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1425855600&stopdatum=1426460400

   

  Op de tijdsbalk bevinden we ons tussen de jaren 996 en 983 voor Christus. Jerobeam was toen nog een jonge man die door zijn moederweduwe opgevoed was. De naam van zijn moeder was Serua wat ‘melaats’ betekend. In de Bijbel hebben persoonsnamen altijd een bijzondere betekenis en zit er altijd een verhaal achter. De Septuagintvertalers van de derde eeuw v. Chr. noemden haar een prostitué. We kunnen vandaag alleen maar raden naar de jeugd van Jerobeam en zijn (mis)vorming als een gevolg van het vroege verlies van zijn vader en de kostwinning daarna van zijn moeder. Hij was als jongeman in ieder geval een flinke kracht en een goede arbeider die door Salomo opgemerkt werd en aldus tot opzichter aangesteld (1 Koningen 11:26-28).

   

  Tijdens de werkzaamheden aan Jeruzalem waar Jerobeam als opzichter optrad, had hij zijn ontmoeting met de profeet Ahia (1 Koningen 11:29), die de scheuring van het rijk van Salomo aankondigde en Jerobeam’s rol daarin. Zijn opstand tegen Salomo moet al tijdens de werkzaamheden begonnen zijn, aangezien Salomo hem zocht te doden. En we moeten bedenken dat het gesprek van de profeet Ahia met Jerobeam tussen hen beide bleef, en niet bekend aan Salomo was. De reden voor Salomo’s vervolging van Jerobeam lag dus elders. Het juk van Salomo als werkgever was hard, zo staat het geschreven in 1 Koningen 12:44. Een juk waar de HERE God Zijn volk nochtans voor gewaarschuwd had toen zij in de dagen van de Richter en Profeet Samuël om een koning verzochten, zoals de andere volkeren (1 Samuel 8:10-22).

  Het is het harde juk van Salomo dat de oorzaak van de opstand van Jerobeam werd en het gevolg van zijn vlucht naar Egypte, naar Sisak.

  In de Bijbel wordt de farao van Egypte nu voor de eerste maal bij naam genoemd. Daarvoor wordt alleen melding gemaakt van ‘de farao’ van Egypte.

  De vlucht van Jerobeam I naar Sisak alias Thothmosis III gebeurde dus tussen 986 v. Chr., het sterfjaar van Thothmosis I, en 983 v. Chr., het jaar van het einde van Salomo’s bouwwerken te Jeruzalem.

   

  1 Koningen 11:40 En Salomo trachtte Jerobeam te doden, doch Jerobeam maakte zich op en vluchtte naar Egypte, tot Sisak, de koning van Egypte; en hij bleef in Egypte tot de dood van Salomo.

   

  De vijanden van Salomo waren welkom aan het hof van farao Sisak. Zo welkom zelfs, dat Jerobeam de oudste zuster van Thekemina tot vrouw kreeg. Haar naam was Ano. Deze informatie vinden we niet in onze Bijbel die op de Masoretische tekst gebaseerd is, maar halen we uit de Griekse Septuagintvertaling uit de derde eeuw v. Chr.

  Septuagint III Kings 12:24

  And there was a man of mount Ephraim, a servant to Solomon, and his name was Jeroboam: and the name of his mother was Sarira, a harlot: and Solomon made him head of the levies of the house of Joseph: and he built for Solomon Sarira in mount Ephraim; and he had three hundred chariots of horses: he built the citadel with the levies of the house of Ephraim; he fortified the city of David, and aspired to the kingdom, And Solomon sought to kill him; and he was afraid, and escaped to Susakim king of Egypt, and was with him until Solomon died….

  … And Jeroboam heard in Egypt that Solomon was dead: and he spoke in the ears of Susakim king of Egypt, saying, Let me go, and I will depart into my land: and Susakim said to him, Ask and request, and I will grant it thee. And Susakim gave to Jeroboam Ano the eldest sister of Thekemina his wife: she was great among the daughters of the king, and she bore to Jerobaom Abia his son: and Jeroboam said to Susakim, Let me indeed go, and I will depart.

   

  De Septuagint is een Griekse vertaling van het Oude Testament dat teruggaat tot de derde eeuw voor Christus. Volgens de overlevering zouden zeventig Joodse geleerden aan de vertaling gewerkt hebben ten tijde van de regering van de Griekse koning over Egypte; Ptolemaeus II Philadelphus (285/246 v. Chr.), en deze Bijbel was bestemd voor zijn al maar uitbreidende bibliotheek van Alexandrië. Op het internet staat deze vertaling naar het Engels vertaald, online te lezen.

   

  Het kan volgens mij niet anders zijn dan dat de Septuagint vertalers van de Hebreeuwse Bijbel op dat ogenblik in Egypte, heel wat historisch genoteerde feiten ter beschikking hadden, en dit aan de Bijbelvertaling hebben toegevoegd. Zij hadden toen toegang tot dezelfde bronnen die bijvoorbeeld Manetho de Egyptische historicus, enkele jaren later ten tijde van koning Ptolemeüs III zou gebruiken voor de samenstelling van zijn Egyptische geschiedenis (zie Flavius Josephus, Tegen de Grieken Boek I,73). Een werk dat samen met andere kostbare boeken definitief verloren ging bij de laatste brand van de bibliotheek van Alexandrië in 642 AD, toen de Arabieren Egypte onder de voet liepen.

   

   

  Het verhaal van prinses Ano, de zuster van Thekemina de vrouw van Susakim of Sisak breng ik uitvoerig in mijn boek TIJD en TIJDEN, 2015, hoofdstuk: Prinses Ano, de Egyptische vrouw van Jerobeam, blz. 217-219.

  Het was Dr. Immanuel Velikovsky in zijn werk ‘Eeuwen in Chaos’, die me op de piste van prinses Ano zette. In hoofdstuk 4 van EEUWEN IN CHAOS vindt men de verwijzing naar de Egyptische prinses Ano. Een naam die voorkomt op de hierboven afgebeelde vaas en identiek is met de naam die de Septuagint Vertaling van de Bijbel heeft voor de vrouw van Jerobeam, de eerste koning van het tienstammenrijk. Velikovsky verwijst daarbij in de voetnoten van zijn studie naar het Egyptische kunstvoorwerp met opslagcode: 10.130.1003 van het Metropolitan Museum of Art in New York. Wanneer men vandaag op het internet naar het Metropolitan Museum of Art surft en de code intikt komt het kunstvoorwerp op het beeldscherm te voorschijn. Het fascinerende is dat deze vaas en de prinses, tot de Egyptische achttiende dynastie behoren. Velikovsky voegt het als zoveelste puzzelstukje toe aan zijn reconstructie van de geschiedenis van de oudheid. Het is een belangrijk puzzelstukje dat het plaatje van zijn revisie van de geschiedenis duidelijker maakt. De eerste farao’s van de achttiende dynastie waren tijdgenoten van Saul, David en Salomo.

   

  De Septuagintvertaling van de Bijbel is verder in verband met onze studie belangrijk omdat het duidelijker maakt wat met de ‘MILLO’ te Jeruzalem bedoelt is.

  Over de betekenis van het woord ‘Millo’ bestaat vandaag een meningsverschil en wordt er twijfel gezaaid. Het Schriftwoord heeft het alleen over ‘Millo’ zonder verdere uitleg:

  1 Koningen 11:27 Dit is nu de zaak, waarom hij (Jerobeam) de hand tegen den koning ophief. Salomo bouwde Millo, en sloot de breuk der stad van zijn vader David toe. 28 En de man Jerobeam was een dapper held. Toen Salomo dezen jongeling zag, dat hij arbeidzaam was, zo stelde hij hem over al den last van het huis van Jozef. (Statenvertaling)

   

  De Griekse Septuagint vertaling van de Bijbel vermeld het woord ‘Millo’ niet maar vertaald de zin als’t volgt:

  III Kings 12:24…. he built the citadel with the levies of the house of Ephraim; he fortified the city of David, and aspired to the kingdom, And Solomon sought to kill him; and he was afraid, and escaped to Susakim king of Egypt, and was with him until Solomon died….

   

  De ‘Millo’ gaat in de Septuagintvertaling duidelijk over de verdedigingswerken van Jeruzalem, en in het bijzonder over de oude stad van David.

   

  Terwijl Jerobeam gedurende meer dan twintig jaar aan het hof van farao Sisak in Egypte verbleef, stierf Salomo te Jeruzalem in het jaar 967 v. Chr. De zoon van Salomo bij de hoofdvrouw Naäma; Rehabeam, nam de scepter over de twaalf stammen van Israël over, of trachte dit althans te doen. Het was echter God’s tijd, zoals aangezegd door de profeet Ahia aan Jerobeam. Hierna het betreffende Schriftgedeelte:

  1 Koningen 12:1 Rechabeam ging naar Sichem, want naar Sichem was geheel Israël gekomen om hem koning te maken. 2 Zodra Jerobeam, de zoon van Nebat, het hoorde – hij was nog in Egypte, waarheen hij voor koning Salomo gevlucht was – keerde hij uit Egypte terug. 3 Toen lieten zij hem roepen, waarna Jerobeam en de gehele gemeente van Israël tot Rechabeam kwamen en spraken: 4 Uw vader heeft ons juk hard gemaakt; maak gij nu de harde dienst van uw vader en het zware juk dat hij ons opgelegd heeft lichter; dan zullen wij u dienen. 5 Daarop zeide hij tot hen: Gaat heen tot overmorgen, en komt dan bij mij terug. En het volk ging heen. 6 Koning Rechabeam raadpleegde hierop de ouden die in dienst van zijn vader Salomo gestaan hadden, toen deze nog leefde, en zeide: Wat raadt gij dit volk te antwoorden? 7 Zij zeiden tot hem: Indien gij heden een knecht van dit volk wilt zijn en hen dienen, en in uw antwoord goede woorden tot hen spreekt, dan zullen zij voor altijd uw knechten zijn. 8 Maar hij verwierp de raad die de ouden hem gegeven hadden, en raadpleegde de jonge mannen die met hem opgegroeid waren en in zijn dienst stonden; 9 hij zeide tot hen: Wat raadt gij, dat wij zullen antwoorden aan dit volk, dat tot mij gesproken heeft: maak het juk dat uw vader ons opgelegd heeft, lichter? 10 De jonge mannen die met hem opgegroeid waren, zeiden tot hem: Dit moet gij zeggen tot dit volk dat tot u gesproken heeft: uw vader heeft ons juk zwaar gemaakt, maar geef gij ons verlichting, – dit moet gij tot hen spreken: mijn pink is dikker dan mijns vaders lendenen. 11 Welnu, mijn vader heeft u een zwaar juk opgelegd, maar ik zal uw juk nog verzwaren; mijn vader heeft u met zwepen getuchtigd, maar ik zal u tuchtigen met gesels. (NBG Vertaling 1951)

   

  Het resultaat van dit harde antwoord aan Jerobeam en het volk uit de tien stammen die te Sichem vergaderd waren, is de afscheuring van Israël van Juda. De twee stammen die overbleven waren Juda en Benjamin die samen met de Levieten, Rehabeam, de zoon en troonopvolger van Salomo volgden. Te Sichem zou Jerobeam zijn residentie laten bouwen.

   

  Wat de chronologie betreft liep Jerobeam's eerste regeringsjaar van het najaar van 967 v. Chr. tot het voorjaar of nisan van 966 v. Chr., waarna zijn tweede regeringsjaar jaar in de maand nisan begint, enzoverder. Het tienstammenrijk zal in afwijking van Juda, een nisan-kalender volgen.

  In Juda rekent men verder met tishri-jaren en het troonjaar van Rehabeam loopt aldus van Tishri 967 v. Chr. tot Tishri of najaar 966 v. Chr., waarna zijn eerste regeringsjaar begint. Rehabeam begon dus te regeren met een troonjaar zoals het tekstverband in de Bijbel aantoont. Het is de verdienste van Thiele dit opgemerkt te hebben. Rehabeam regeert volgens het Bijbelbericht (2 Koningen 12) zeventien jaar. In het achttiende jaar (1 Koningen 15:1-2) van Jerobeam begint in Juda het troonjaar van Abiam die daarna nog drie jaar regeert. In het twintigste jaar (1 Koningen 15:9-10) van Jerobeam begint het troonjaar van Asa in Juda. Dit klopt allemaal want in het tweede jaar van Asa (1 Koningen 15:25), leert het Bijbelbericht, neemt in Israël Nadab, de zoon van Jerobeam, de kroon over nadat Jerobeam tweeëntwintig jaar geregeerd heeft.

   

  Toen de afgewezen Rehabeam te Jeruzalem terugkeerde wilde hij aanvankelijk ten oorlog tegen de tien stammen optrekken maar werd door een Woord van de HERE God via de profeet Semaja hiervan weerhouden (1 Koningen 12:21-24).

   

   

  De geschiedenis van Jerobeam wordt verder uit de doeken gedaan in het al eerder geciteerde Bijbelboek 1 Koningen vanaf vers twintig en verder. Het is een onheilsgeschiedenis van eigenzinnige keuzes en het invoeren van een afgodendienst door een trotse Jerobeam ter verhindering dat het volk, de tien stammen, naar Jeruzalem zouden trekken voor de jaarlijkse pelgrimsfeesten en van hem zouden afvallen. En dit terwijl hij de belofte van God had via de profeet Ahia, dat hij voorspoedig zou zijn indien hij op God zou willen vertrouwen.

   

  1 Koningen 11:37 Zo zal Ik u nemen, en gij (Jerobeam) zult regeren over al wat uw ziel zal begeren; en gij zult koning zijn over Israël. 38 En het zal geschieden, zo gij horen zult al wat Ik u zal gebieden, en in Mijn wegen zult wandelen, en doen wat recht in Mijn ogen is, houdende Mijn inzettingen en Mijn geboden, gelijk als Mijn knecht David gedaan heeft; dat Ik met u zal zijn, en u een bestendig huis bouwen, gelijk als Ik David gebouwd heb, en zal u Israël geven. 39 En Ik zal om diens wil het zaad van David verootmoedigen; nochtans niet altijd. (Statenvertaling)

   

  Het gedrag van Jerobeam bij zijn confrontatie met Rehabeam van Juda is betreurenswaardig. In plaats van zich te gedragen als een kroonprins met de belofte van God dat hij koning over tien stammen van Israël zou worden, gedraagt hij zich in het gesprek met Rehabeam op een niveau vergelijkbaar met dat van een vakbondsafgevaardigde. De zonde en ‘de weg van Jerobeam’, waar later in de geschiedenis van de koningen van Israël naar verwezen wordt, gaat terug naar deze periode waar Jerobeam zijn doel en bestemming miste. Dit laatste is dan ook een goede definitie van wat met zonde in de Bijbel, bedoelt wordt.

   

  Koning Rehabeam van Juda, de opvolger van Salomo zou tot zijn vijfde regeringsjaar nog zelfstandig kunnen blijven. In zijn vijfde regeringsjaar echter kwam farao Sisak/Thothmosis III en herleidde Rehabeam tot de status van een vazal van Egypte (2 Kronieken 12:1-9).

   

  Jerobeam I van Israël had al eerder vrijwillig de status van vazal van Egypte aangenomen, sinds zijn vlucht naar Egypte. Hetzelfde gebeurde met de landen en leiders van Edom en Aram, die ook eerder al uit afkeer voor Israël hun (on)heil in Egypte zochten.

  Over Sisak alias farao Thothmosis III van de achttiende dynastie schreef ik eerder op dit blog een artikel op 02-04-2015: het Egyptische Kadesj is Jeruzalem. Zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1427666400&stopdatum=1428271200

   

  Het levenseinde van Jerobeam vinden we in 1 Koningen 14:19-20 beschreven:

  1 Koningen 14:19 Het overige van de geschiedenis van Jerobeam, hoe hij gestreden en hoe hij geregeerd heeft, zie, dat is beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Israël. 20 De tijd nu, die Jerobeam geregeerd heeft, was tweeëntwintig jaar. En hij ging bij zijn vaderen te ruste en zijn zoon Nadab werd koning in zijn plaats.

   

  Het boek waar naar verwezen wordt: ‘de kronieken der koningen van Israël’ is niet bewaard gebleven, wat voor historici spijtig is, maar niet onoverkomelijk. Wat geestelijk belangrijk is, is bewaard gebleven. En dat is wat telt. Zie ook het voorlaatste hoofdstuk van het Johannesevangelie dienaangaande:

   

  Johannes 20:30 Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek; 31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam. (Statenvertaling)

   

  Wordt vervolgd…

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder

  27-10-2015 om 09:09 geschreven door Robert De Telder  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 02/11-08/11 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!