Inhoud blog
 • Overlijden Robert De Telder
 • Corona
 • Chronologische schema's - afbeeldingen - vanaf de Grote Vloed tot de Spraakverwarring
 • Joeja
 • De eerste drieduizend jaar, hoofdstuk 1
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KRONOS
  chronologie - archeologie - oudheid
  21-09-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chronologie van de koningen van Juda en van Israël

  Met onze aflevering van 30.05.2016: de dertig jubeljaren (zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?ID=2890485)

  hebben we gezien dat de dertig historische jubeljaren het sluitende raamwerk leveren waarbinnen de regeerperioden van de koningen van Juda en Israël, via de Bijbels-chronologische gegevens gerangschikt moeten worden. Ook het jaartal van de Exodus wordt via de sabbat- en jubeljaren op de tijdsbalk berekend en verankerd. Zie mijn boek EXODUS, 2016, hoofdstuk: het jaartal van de Exodus: 1483 v. Chr., blz. 59-69. (voor wie het boek aanschaffen: zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/102331)

   

  Vanaf de Exodus in 1483 v. Chr. zijn het vierhonderdtachtig jaar tot het vierde regeringsjaar van Salomo, wanneer deze aan de bouw van de Tempel te Jeruzalem begint.

  1 Koningen 6:1 Het geschiedde nu in het vierhonderd en tachtigste jaar, na den uitgang der kinderen Israëls uit Egypte, in het vierde jaar van het koninkrijk van Salomo over Israël, in de maand Ziv (deze is de tweede maand), dat hij het huis des HEEREN bouwde. (Statenvertaling)

   

  Het vierde regeringsjaar van Salomo verankeren we op de tijdsbalk in okt1004/sep1003 v. Chr. Zijn veertigjarige regeerperiode gaat aldus van het najaar van 1007 tot het najaar van 967 v. Chr. Hieraan vooraf zit de regeerperiode van David gekoppeld van 1047 tot 1007 v. Chr., en daaraan vooraf regeerde Saul van 1087 tot 1047 v. Chr.

  De regeerperioden van de koningen van Juda en van Israël volgend op de scheuring van het Verenigd Koninkrijk na de dood van Salomo in het najaar van 967 v. Chr., rangschikken we op de tijdsbalk tussen de jaren 967 v. Chr. en 586 v. Chr. Het laatste jaar betekende het einde van het koninkrijk van Juda met de vernietiging van de Tempel door de Babylonische legers van Nebukadnezar.

  In mijn studie TIJD en TIJDEN, 2015, heb ik de regeerperioden van de koningen van Israël en Juda passend tussen beide jaartallen: 967 v. Chr. en 586 v. Chr. op de tijdsbalk aangebracht. Voor wie het boek nog niet aangeschaft heeft, zie link: http://boekscout.nl/shop/ViewProduct.aspx?bookId=5579

  In nog te volgen afleveringen op dit blog, zal ik al de koningen van Juda en Israël volgend op Salomo tot aan koning Zedekia op de tijdsbalk rangschikken. Hierbij houd ik alleen rekening met het feit dat men in het tienstammenrijk het jaar in de maand nisan liet beginnen en in het tweestammenrijk of Juda in de maand tisjri. Daarnaast kende vooral Juda regelmatig troonsbestijgingsjaren waarbij het eerste jaar van een koning niet altijd als zijn eerste regeringsjaar geteld moet worden. Coregentschappen heb ik alleen toegepast wanneer de Bijbel het expliciet beschreef. Zo ben ik terug naar de normaal verlengde chronologie van de koningen van Juda en Israël gegaan. De verkorte chronologie van Edwin R. Thiele werd opgegeven. Wat ik van Thiele behouden heb zijn de twee verschillende kalenders/jaartellingen die in Juda en Israël gehanteerd werden en de bijzondere troonsbestijgingsjaren. Het resultaat is een volmaakt passen van alle puzzelstukjes in het plaatje.

  Binnen het Bijbels-chronologische tijdskader dienen de koningslijsten van de buurvolken geplaatst te worden, en niet andersom.

  Heel wat seculiere revisionisten van de geschiedenis van de oudheid hanteren de gefabriceerde jaartallen van de algemeen aanvaarde Edwin R. Thiele en zijn de oorzaak van scheve constructies. Het Exodusjaartal van Thiele bijvoorbeeld heeft een verschil van zesendertig jaar op de tijdsbalk.

   

   

  Bij de dood van Salomo volgde diens zoon bij de Ammonietische Naäma: Rehabeam, zijn vader op. Als een gevolg van Rehabeam ‘s onbuigzaamheid naar de eisen van de tien stammen onder leiding van Jerobeam, scheurden deze zich nog hetzelfde jaar van Juda, af. Het tweestammenrijk bestond vanaf dat ogenblik alleen nog uit de stam Juda en de stam Benjamin, samen met de Levieten.

  In Juda laat men het jaar met de maand tisjri aanvangen. Het eerste regeringsjaar van Rehabeam loopt dus van tisjri (september/oktober) 967 v. Chr. tot tisjri of najaar 966 v. Chr. waarna zijn eerste regeringsjaar aanvangt. Rehabeam begon te regeren met een troonsbestijgingsjaar zoals het tekstverband in de Bijbel aantoont. Rehabeam regeert volgens het Bijbelbericht zeventien jaar:

  1 Koningen 14:21 Rehabeam nu, de zoon van Salomo, regeerde in Juda; een en veertig jaren (LXX= zestien) was Rehabeam oud, als hij koning werd, en regeerde zeventien jaren te Jeruzalem, in de stad, die de HEERE verkoren had uit al de stammen van Israël, om Zijn Naam daar te zetten; en de naam zijner moeder was Naäma, de Ammonietische.

   

   

  Bij de dood van Rehabeam werd deze opgevolgd door zijn zoon Abiam, die voor een periode van slechts drie jaar zou regeren:

  1 Koningen 15:1 In het achttiende jaar nu van den koning Jerobeam, den zoon van Nebat, werd Abiam koning over Juda. 2 Hij regeerde drie jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Maacha, een dochter van Abisalom.

   

  Het tienstammenrijk kende geen troonsbestijgingsjaar en het eerste regeringsjaar van Jerobeam liep van het najaar van 967 v. Chr. tot voorjaar, of nisan 966 v. Chr. waarna zijn tweede regeringsjaar begon. Dit past volkomen op de bijgevoegde tijdsbalk, want in het twintigste regeringsjaar van Jerobeam begint het troonsbestijgingsjaar van Asa in Juda.

  1 Koningen 15: 9 In het twintigste jaar van Jerobeam, den koning van Israël, werd Asa koning over Juda. 10 En hij regeerde een en veertig jaren te Jeruzalem, en de naam zijner moeder was Maacha, een dochter van Abisalom.

   

   

  Het zijn puzzelstukjes die via het toepassen van de verschillende gehanteerde kalender-jaartellingen en de troonsbestijgingsjaren, feilloos in elkaar passen.

  1 Koningen 15: 25 Nadab nu, de zoon van Jerobeam, werd koning over Israël, in het tweede jaar van Asa, den koning van Juda; en hij regeerde twee jaren over Israël.

   

  Op het bijgevoegde schema merken we dat het tweede regeringsjaar van Asa via het troonsbestijgingsjaar, exact past met het jaar dat volgens het Bijbelbericht Nadab in Israël koning werd.

  In het derde jaar van Asa van Juda begon Baesa te regeren.

  1 Koningen 15:28 En Baësa doodde hem (Nadab), in het derde jaar van Asa, den koning van Juda, en werd koning in zijn plaats.

   

   

  1 Koningen 16:8 In het zes en twintigste jaar van Asa, den koning van Juda, werd Ela, de zoon van Baësa, koning over Israël, te Thirza, en regeerde twee jaren. 9 En Zimri, zijn knecht, overste van de helft der wagenen, maakte een verbintenis tegen hem, als hij te Thirza was, zich dronken drinkende in het huis van Arza, den hofmeester te Thirza; 10 Zo kwam Zimri in, en sloeg hem, en doodde hem, in het zeven en twintigste jaar van Asa, den koning van Juda; en hij werd koning in zijn plaats.

   

  1 Koningen 16:15 In het zeven en twintigste jaar van Asa, den koning van Juda, regeerde Zimri zeven dagen te Thirza; en het volk had zich gelegerd tegen Gibbethon, dat der Filistijnen is.

   

  1 Koningen 16:21 Toen werd het volk van Israël verdeeld in twee helften; de helft des volks volgde Tibni, den zoon van Ginath, om hem koning te maken; en de helft volgde Omri. 22 Maar het volk, dat Omri volgde, was sterker dan het volk, dat Tibni, den zoon van Ginath, volgde; en Tibni stierf, en Omri regeerde. 23 In het een en dertigste jaar van Asa, den koning van Juda, werd Omri koning over Israël, en regeerde twaalf jaren; te Thirza regeerde hij zes jaren.

   

   

  Na de kortstondige regeerperiode van slechts zeven dagen van Zimri, een van de legeroversten van Ela, volgde in het tienstammenrijk een burgeroorlog tussen de twee rivalen Tibni en Omri. Een burgeroorlog die in het 31ste regeringsjaar van koning Asa van Juda, beslecht werd met de overwinning van Omri. Een jaar later zou deze zijn nieuwe hoofdstad Samaria grondvesten. In totaal regeerde Omri twaalf jaar of fracties daarvan, zoals het bijgevoegde schema laat zien. Bij zijn dood werd hij opgevolgd door zijn zoon Achab.

  1 Koningen 16:28 En Omri ontsliep met zijn vaderen, en werd begraven te Samaria; en zijn zoon Achab regeerde in zijn plaats. 29 En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël, in het acht en dertigste jaar van Asa, den koning van Juda; en Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël, te Samaria, twee en twintig jaren.

   

  Achab van het tienstammenrijk zou volgens het Bijbelbericht tweeëntwintig jaar regeren. In zijn vierde regeringsjaar werd Josafat in Juda koning.

  1 Koningen 22:41 Josafat nu, de zoon van Asa, werd koning over Juda, in het vierde jaar van Achab, den koning van Israël. 42 Josafat was vijf en dertig jaren oud, als hij koning werd, en regeerde vijf en twintig jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Azuba, de dochter van Silchi.

   

  Op het bijgevoegde schema merken we dat ook Josafat ’s regeerperiode met een troonsbestijgingsjaar begon.

   

   

  2 Kronieken 20:31 Zo regeerde Josafat over Juda; hij was vijf en dertig jaren oud, als hij koning werd, en hij regeerde vijf en twintig jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Azuba, een dochter van Silhi.

   

   

  1 Koningen 22:52 Ahazia, de zoon van Achab, werd koning over Israël te Samaria, in het zeventiende jaar van Josafat, den koning van Juda, en regeerde twee jaren over Israël.

   

  Op het bijgevoegde schema blijkt duidelijk dat de zoon van Achab: Ahazia als co-regent van Achab werd aangesteld in het zeventiende regeringsjaar van Josafat van Juda, nog tijdens het leven van Achab. De reden was ongetwijfeld de nakende oorlog met Aram uitmondend in de slag bij Ramoth-Gilead. Ahazia regeerde gedurende twee jaar waarvan ongeveer één jaar na de dood van Achab, als een gevolg van Achab’s dodelijke verwondingen opgelopen bij de slag om Ramoth-Gilead. In het achttiende regeringsjaar van Josafat van Juda nam een andere zoon van Achab de scepter over: Joram.

  2 Koningen 1:17 Alzo stierf hij (Ahazia), naar het woord des HEEREN, dat Elia gesproken had; en Joram werd koning in zijn plaats, in het tweede jaar van Joram, den zoon van Josafat, den koning van Juda; want hij had geen zoon.

   

  2 Koningen 3:1 Joram nu, de zoon van Achab, werd koning over Israël te Samaria, in het achttiende jaar van Josafat, den koning van Juda, en hij regeerde twaalf jaren.

   

  Op het bijgevoegde schema zien we dat Joram van Juda twee maal als co-regent aangesteld werd. De eerste maal tijdens de slag bij Ramoth Gilead en de tweede maal vanaf het drieëntwintigste regeringsjaar van Josafat, zijnde het vijfde regeringsjaar van Joram van Israël.

   

  2 Kronieken 21:5 Twee en dertig jaar was Joram oud, toen hij koning werd, en hij regeerde acht jaren te Jeruzalem. 6 En hij wandelde in den weg der koningen van Israël, gelijk als het huis van Achab deed; want hij had de dochter van Achab tot een vrouw; en hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN.

   

  2 Koningen 8:16 In het vijfde jaar nu van Joram, den zoon van Achab, den koning van Israël, toen Josafat koning was van Juda, begon Jehoram, de zoon van Josafat, den koning van Juda, te regeren.

  17 Hij was twee en dertig jaren oud, toen hij koning werd, en hij regeerde acht jaren te Jeruzalem.

   

   

  2 Koningen 8:25 In het twaalfde jaar van Joram, de zoon van Achab, de koning van Israël, werd Achazja, de zoon van Joram, koning van Juda. 26 Tweeëntwintig jaar was Achazja oud, toen hij koning werd; hij regeerde een jaar te Jeruzalem; zijn moeder heette Atalja; zij was de kleindochter van Omri, de koning van Israël. 27 Hij wandelde in de weg van het huis van Achab en deed wat kwaad is in de ogen des HEREN, zoals het huis van Achab, want hij was verzwagerd met het huis van Achab.

   

  2 Koningen 9:29 Achazja nu was koning geworden over Juda in het elfde jaar van Joram, de zoon van Achab.

   

  Vanuit 2 Kronieken 21 begrijpen we dat Achazja in het elfde regeringsjaar van Joram tot co-regent werd aangesteld en dit vanwege de kwaadaardige ziekte van zijn vader. De logica zelf.

  Het jaartal 875 v. Chr. op onze tijdsbalk is een ankerjaar dat het einde betekende van zowel de regeerperiode van Joram van Israël als van Ahazia van Juda. Het is de legeroverste Jehu van Israël namelijk die beide koningen op dezelfde dag doodt. Jehu was daarvoor door de profeet als koning over het tienstammenrijk gezalfd. Zijn opdracht was de uitroeïng van de dynastie van Omri.

  In Juda bestijgt na de dood van Ahazia koningin Athalia de troon. De Bijbel wijst erop dat de priesters de jonge kroonprins Joas zes jaar lang voor Athalia verborgen hielden.

  2 Koningen 11:1 Toen nu Athalia, de moeder van Ahazia, zag, dat haar zoon dood was, zo maakte zij zich op, en bracht al het koninklijke zaad om. 2 Maar Joseba, de dochter van den koning Joram, de zuster van Ahazia, nam Joas, den zoon van Ahazia, en stal hem uit het midden van des konings zonen, die gedood werden, zettende hem en zijn voedster in een slaapkamer; en zij verborgen hem voor Athalia, dat hij niet gedood werd. 3 En hij was met haar verstoken in het huis des HEEREN zes jaren; en Athalia regeerde over het land.

   

   

  Joas van Juda bestijgt na haar dood volgens het Bijbelbericht de troon in het zevende jaar van Jehu.

  2 Koningen 12: 1 In het zevende jaar van Jehu werd Joas koning, en regeerde veertig jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Zibja van Ber-seba. 2 En Joas deed dat recht was in de ogen des HEEREN, al zijn dagen, in dewelke de priester Jojada hem onderwees.

   

  Geen troonsbestijgingsjaren ditmaal in Juda. We zien op deze constructie dat wanneer we de nisan tot nisan-jaartelling voor het tienstammenrijk volgen, Joas’ eerste regeringsjaar in 869 v. Chr. begint. Zijn tweede jaar loopt dan van tisjri 869 tot tisjri 868 v. Chr., volgens de jaartelling die in het tweestammenrijk gold.

   

   

  2 Koningen 10:35 En Jehu ontsliep met zijn vaderen, en zij begroeven hem te Samaria, en zijn zoon Joahaz werd koning in zijn plaats. 36 En de dagen, die Jehu over Israël geregeerd heeft in Samaria, zijn acht en twintig jaren.

   

  2 Koningen 13:1 In het drie en twintigste jaar van Joas, den zoon van Ahazia, den koning van Juda, werd Joahaz, de zoon van Jehu, koning over Israël, te Samaria, en regeerde zeventien jaren.

   

  Op ons schema 849/836 merken we de dood van Jehu in het voorjaar van 847 v. Chr. na een regeerperiode van achtentwintig jaar. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Joahaz in het drieëntwintigste regeringsjaar van Joas van Juda. Joahaz zou gedurende zeventien jaar tot zijn dood regeren.

   

   

  Naar het einde toe van de regeerperiode van Joahaz werd zijn zoon Joas als co-regent aangesteld. Dat wordt ons duidelijk gemaakt in 2 Koningen 13:10 In het zeven en dertigste jaar van Joas, den koning van Juda, werd Joas, de zoon van Joahaz, koning over Israël, te Samaria, en regeerde zestien jaren.

   

  Dit klopt allemaal want in het tweede regeringsjaar van Joas van Israël begint Amazia zijn eenjarig co-regentschap met zijn vader Joas van Juda.

  2 Koningen 14:1 In het tweede jaar van Joas, den zoon van Joahaz, den koning van Israël, werd Amazia koning, de zoon van Joas, den koning van Juda. 2 Vijf en twintig jaren was hij oud, toen hij koning werd, en regeerde negen en twintig jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Joaddan van Jeruzalem.

   

  Met een volgende aflevering gaan we op de tijdsbalk in detail verder met de koningen Amazia van Juda en Joas van Israël. Ons eindstation is de laatste koning van Juda: Zedekia, wanneer deze in 586 v. Chr. in Babylonische ballingschap wordt weggevoerd.

   

  Wordt vervolgd…

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder

  21-09-2016 om 07:45 geschreven door Robert De Telder  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 02/11-08/11 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!