Inhoud blog
 • Overlijden Robert De Telder
 • Corona
 • Chronologische schema's - afbeeldingen - vanaf de Grote Vloed tot de Spraakverwarring
 • Joeja
 • De eerste drieduizend jaar, hoofdstuk 1
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KRONOS
  chronologie - archeologie - oudheid
  11-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Salomo en het negende historische jubeljaar van 1003/1002 v. Chr.

  We vervolgen de geschiedenis van de jubeljaren met het negende jubeljaar van oktober1003/september1002 v. Chr. sinds we op 19.04.2017 op dit blog met het overzicht van de historische jubeljaren begonnen. Het laatste artikel met als onderwerp het achtste jubeljaar dateert alweer van 14.06.2017, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?ID=2997811

   

  Het Bijbelse Jubeljaar was een belangrijk onderdeel in de wet van Mozes van 1483 v. Chr. betreffende het beheer en het eigendomsrecht over het Beloofde Land Kanaän dat de Israëlieten veertig jaar later in 1443 v. Chr. zouden binnentrekken. Het doel van het jubeljaar was om uiteindelijk alle mogelijk individueel verlies van land en rijkdom in het negenenveertigste jaar van de sabbatjaarcyclus te herstellen en aan de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen. De toepassing van de wet betekende een garantie tegen blijvende verarming van onfortuinlijke, denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Naomi. De bijzondere wet wordt in het derde boek van Mozes in de Bijbel Leviticus hoofdstuk 25:1-55 in detail beschreven.

  De sabbatjaar- en jubeljaartelling nam een aanvang bij de intrede van het land Kanaän door de Israëlieten onder leiding van Jozua. De historische sabbat- en jubeljaren zijn vanaf het jaar 1443 v. Chr. te rekenen.

  Leviticus 25:1 En de HERE sprak tot Mozes op de berg Sinai: 2 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij in het land komt, dat Ik u geef, dan zal het land rusten, een sabbat voor de HERE.

   

  Zeven jaar na het betreden van het land Kanaän in 1443 v. Chr. was het beloofde land veroverd en werd het onder de twaalf stammen verdeeld. Het eerste historische jubeljaar viel in oktober1395/september1394 v. Chr. zeven maal zeven jaar of negenenveertig jaar na de aankomst in het land Kanaän. Alhoewel de Israëlieten zelden het jubeljaargebod gehouden hebben zijn er toch enkele belangrijke aanwijzingen in de Bijbel die er op wijzen dat de HEERE God in Zijn handelen met Zijn verbondsvolk met jubeljaren rekende.

   

   

  We zetten onze studiereis in de tijd langs de inmiddels vertrouwde tijdsbalken verder. De tijdsbalken zijn op millimeterpapier uitgewerkt met telkens veertien jaar per vel. De jaartallen bovenaan de tijdsbalk zijn op de westerse jaartelling gebaseerd met de geboorte van Jezus Christus, onderverdeeld in vier vakken van elk drie maanden van januari tot december. De sabbatjaren staan daaronder in een blauwe balk vermeld van april tot maart en de jubeljaren van oktober tot september. Het Jubeljaar zag zijn start in oktober van de negenenveertigste sabbatjaarcyclus en liep verder tot september van het volgende jaar waar inmiddels in april een nieuwe sabbatjaarcyclus van start was gegaan. Dit volgens de manier van tellen volgens William Whiston.

  Hierna een opsomming van de jubeljaren uit het werk van William Whiston (JOSEPHUS Complete Works, Translated by William Whiston, A.M., Appendix Dissertation V. Er zijn dertig jubeljaren vanaf 1395/1394 v. Chr. tot 27/28 AD, het jaar dat Jezus het ‘aangename jaar des HEREN’ uitriep en zich te Nazareth als Messias bekendmaakte.

  Begin sabbatjaartelling: 1443 v. Chr. intocht Kanaän o.l.v. Jozua.

  Aantal en jaartallen v. Chr.:

  Historische periode:                       Historische jubeljaarverwijzing:

  v. Chr.:

  1.       1395/1394 Richter Othniël            geen

  2.      1346/1345          Richter Ehud               Ruth 6:6

  3.      1297/1296 Ehud & Samgar           geen

  4.      1248/1247 Debora en Gideon        geen

  5.      1199/1198  Richter Thola               geen

  6.      1150/1149  Richter Eli                   geen

  7.      1101/1100  Richter Samuël            geen

  8.      1052/1051 Samuël & Saul             geen

  9.      1003/1002 Salomo                    geen

  10.    954/953   Rehabeam                             geen

  11.     905/904   Josafat                          geen

  12.     856/855   Joas                              geen

  13.     807/806   Amazia                         geen

  14.     758/757    Uzzia                             geen

  15.     709/708   jaar 14 Hizkia               Jesaja 37:30

  16.     660/659   Manasse                       geen

  17.     611/610    Josia - Val Nineveh      Nahum 1:15

  18.     562/561    jaar 37 Jojachin           2 Koningen 25:27

  19.     513/512    Haggaï                          geen

  20.    464/463   Ezra                              geen

  21.     415/414     Nehemia                       geen

  22.    366/365    Perzische periode        geen

  23.    317/316     Griekse periode            geen

  24.    268/267    Griekse periode            geen

  25.    219/218     Griekse periode            geen

  26.    170/169     Griekse periode            geen

  27.    121/120     Makkabeeën                 geen

  28.     72/71        Makkabeeën                 geen

  29.    23/22       Hongersnood               Flavius Josephus

  30.    27/28 AD          Messias Jezus              Lucas 4:19

   

  Zoals in het artikel over het achtste jubeljaar vermeld viel de veertigjarige regeertijd van David tussen twee jubeljaren in. Zijn regeertijd nam een aanvang in het najaar van 1047 v. Chr. en liep tot het najaar van 1007 v. Chr. De regeertijd van David is op de tijdsbalk verankerd met het vierde regeringsjaar van Salomo in oktober 1004/september 1003 v. Chr. op basis van de sabbatjaar en jubeljaartelling. Zie TIJD en TIJDEN, 2015, blz. 185-195. Het vierde regeringsjaar van Salomo is een ijkpunt op de tijdsbalk dat men bereikt door vanaf het verkregen exodusjaar in april 1483 v. Chr. via de jubeljaren, 480 jaar terug te rekenen tot het vierde jaar van Salomo en het begin van de bouw van Tempel te Jeruzalem.

  In mijn boek TIJD en TIJDEN, 2015, heb ik de regeerperioden van de koningen van Israël en Juda tussen het negende jubeljaar met Salomo en het achttiende jubeljaar met het zevenendertigste jaar van de ballingschap van koning Jojachin van Juda, op de tijdsbalk gerangschikt. Zie ook het artikel van 21.06.2017 op dit blog.

   

  Ik werk momenteel aan de afronding van mijn nieuw boek: ‘Kronieken der koningen van Israël’, dat in het najaar gepubliceerd zal worden. Ik hou mijn lezers van de verschijningsdatum op de hoogte. Het boek brengt specifiek de chronologie van de koningen van het tienstammenrijk vanaf Jerobeam I tot Hosea en hun historische verankering en plaats op de tijdsbalk op basis van de sabbat- en jubeljaren. Vooral veel aandacht besteed ik aan de revisie van de koningen van Assyrië op de tijdsbalk in relatie tot de historische gegevens over de koningen van Israël.

   

   

  Met de regeerperiode van David stevig op de tijdsbalk verankerd kunnen we de historische gegevens van de Bijbel aangaande David invullen. De eerste zeven jaar van zijn regeerperiode had David zijn hoofdplaats in Hebron. Daarna in zijn achtste regeringsjaar in het voorjaar van 1039 v. Chr. veroverde hij Jeruzalem op de Kanaänietische Jebusieten en vestigde zich daarop in Jeruzalem dat zijn hoofdstad werd (2 Samuel 5:6-10). David ’ s volgende daad zou het weghalen van de ark van het verbond te Gibeon zijn en het vervoer ervan naar Jeruzalem, naar een tent die David had laten klaarmaken. De Seder Olam plaatst deze geschiedenis chronologisch drieënveertig jaar voordat de ark van het Verbond haar plaats vond in de tempel te Jeruzalem, toen de tempel klaar was in het elfde regeringsjaar van Salomo: oktober van het jaar 996 v. Chr. Wanneer we vanaf oktober van het jaar 996 v. Chr. drieënveertig jaar op de tijdsbalk terugrekenen arriveren we op de tijdsbalk in oktober 1039 v. Chr. voor het plaatsen van de Ark van het Verbond in Jeruzalem. Dit toont aan dat chronologisch gezien de verovering van Jeruzalem in het voorjaar van 1039 v. Chr. plaatsvond en de beschreven oorlog met de Filistijnen (2 Samuël 5:1-25) volgde in de daaropvolgende maanden tot in het najaar. Na het verslaan van de Filistijnen begon David aan een reeks militaire veldtochten die maakten dat hij zijn heerschappij tot aan de Eufraat in het noorden, vestigde (2 Samuel 8:1-14).

  Op de tijdsbalk plaatsen we de in de Bijbel beschreven veldtochten van David vanaf het jaar dat hij Jeruzalem innam en de Filistijnen versloeg in het jaar 1039 v. Chr. tot aan het jaar 1022 v. Chr. Een periode van ongeveer zeventien jaar. Het is de Joodse Seder Olam die jaartallen aanreikt. Deze Joodse overlevering leert dat Salomo bij zijn troonsbestijging twaalf jaar oud was. Dit plaatst de geschiedenis van de moeder van Salomo: Bathseba, ongeveer veertien jaar voor de dood van David op de tijdsbalk. Het tiende hoofdstuk van het Bijbelboek 2 Samuël sluit af met de onbesliste strijd tegen Ammon. En hoofdstuk 11 vervolgd aldus:

  2 Samuel 11:1 In het daaropvolgende jaar, ten tijde, dat de koningen plegen ten strijde te trekken, zond David Joab uit en zijn knechten met hem, benevens geheel Israël, en zij vernietigden de Ammonieten en sloegen het beleg voor Rabba, maar David bleef in Jeruzalem. 2 Op zekere avond stond David van zijn rustbed op en wandelde op het dak van het paleis, en hij zag van het dak af een vrouw, bezig zich te baden; en die vrouw was zeer schoon van uiterlijk.

   

   

  Terwijl zijn leger het beleg van Rabba doorvoert blijft David te Jeruzalem en vindt de relatie met Bathseba de vrouw van Uria, een van zijn generaals, plaats. Het eerste kind dat uit deze relatie verwekt wordt sterft heel jong. Deze gebeurtenissen staan uitvoerig beschreven in de hoofdstukken 11 en 12 van het Bijbelboek 2 Samuël. Na het verlies van de eerstgeborene van Bathseba wordt Salomo verwekt.

  2 Samuël 12:24 Daarna troostte David zijn vrouw Batseba; hij kwam tot haar en had gemeenschap met haar, zij baarde een zoon en hij noemde hem Salomo. De HERE nu had hem lief: 25 Hij zond een boodschap door de profeet Natan en noemde hem Jedidja, om des HEREN wil.

   

  Voor deze geschiedenis reken ik met ongeveer twee jaar op tijdsbalk en plaats deze geschiedenis in het jaar 1022 v. Chr. Volgens een Joodse overlevering was Salomo twaalf jaar oud toen hij koning over het Verenigd Koninkrijk van Israël werd. Dat laat hem geboren worden in 1020 v. Chr. en plaatst de verhouding van David met Bathseba op de tijdsbalk tot twee jaar eerder. De Seder Olam leert ook dat er een periode van twaalf jaar gaat vanaf de verkrachting van Tamar, de zuster van Absalom, door zijn halfbroer Amnon tot aan het laatste jaar van de regeerperiode van David en dat deze misdaad in hetzelfde jaar geschiedde als de geboorte van Salomo.

  2 Samuel 13:1 Daarna gebeurde het volgende. Absalom, de zoon van David, had een bekoorlijke zuster, Tamar geheten; en Amnon, de zoon van David, kreeg haar lief. Enzoverder…

   

  ‘Daarna’ betekent volgens de Seder Olam dat in hetzelfde jaar dat Salomo geboren werd en van de HERE God door de profeet Nathan de naam Jedidja kreeg, de verkrachting van Tamar door Amnon geschiedde. Vanaf het jaartal 1020 v. Chr. laat de Bijbel toe deze geschiedenis chronologisch jaar na jaar op de tijdsbalk te plaatsen. In mijn boek TIJD en TIJDEN, 2015, blz. 191-195, ga ik in detail door de verschillende Bijbelgedeelten.

   

   

  Het Bijbelboek 2 Samuël 21:1 vermeldt ook een hongersnood van drie jaar in het land:

  2 Samuël 21:1 Er was in de dagen van David een hongersnood gedurende drie jaren achtereen; en David zocht het aangezicht des HEREN.

   

  Hier staat echter niet het chronologische ‘daarna’ maar alleen de vermelding: ‘in de dagen van David’. Toch kunnen we aannemen omdat deze geschiedenis praktisch aan het einde van het Bijbelboek 2 Samuël gebracht wordt, dat de hongersnood tegen het einde van de regeerperiode van David plaatsvond. Het was een straf van God naar aanleiding van de volkstelling die op bevel van David werd uitgevoerd en uitvoerig in de Bijbelboeken 2 Samuël 24 en 1 Kronieken 21:1-30 beschreven.

  2 Samuël 24:16 Toen de engel zijn hand naar Jeruzalem uitstrekte om het te verdelgen, berouwde het onheil de HERE, en Hij zeide tot de engel die verderf bracht onder het volk: Genoeg! Laat nu uw hand zinken. De engel stond toen bij de dorsvloer van de Jebusiet Arauna. 17 En David sprak tot de HERE, toen hij de engel zag, die onder het volk verderf bracht: Zie, ik heb gezondigd, en ik heb ongerechtigheid bedreven, maar deze schapen – wat hebben zij gedaan? Laat toch uw hand zijn tegen mij en mijn familie.

   

  1 Kronieken 21:16 Toen sloeg David zijn ogen op en zag de engel des HEREN staan tussen hemel en aarde, met in zijn hand het getrokken zwaard, uitgestrekt over Jeruzalem; en David en de oudsten, in rouwgewaad gehuld, wierpen zich op hun aangezicht. 17 Hierna zeide David tot God: Was ik het niet, die bevel gaf het volk te tellen?

   

  De beschreven verderfengel met een getrokken zwaard boven Jeruzalem is volgens Dr. I. Velikovsky in zijn werk ‘Werelden in botsing’ waarschijnlijk een beschrijving van een fenomeen van een kosmische oorsprong. De onderzoekers Donald W. Patten, Ronald R. Hatch and Loren C. Steinhauer hebben in hun werk: (The Long Day of Joshua and Six Other Catastrophes, 1973, Chapter VI Catastrophes of the Davidic Era, The Greater Davidic Catastrophe 972 BC page 159), de bevindingen van Velikovsky verder uitgewerkt en wetenschappelijk vanuit de kosmologie verklaart.

  De ramp die in 1 Kronieken 21:16 beschreven wordt kunnen we aan de hand van de studie van Donald W. Patten, Ronald R. Hatch and Loren C. Steinhauer, in het laatste regeringsjaar van David dateren. Er was namelijk een cyclus van rampen van meganatuurcatastrofes van kosmische oorsprong aan de hand met intervallen van 54 jaar en zes maanden. Gerekend vanaf oktober 1443 v. Chr. met het fenomeen rond de zon en de vallende stenen tijdens de slag bij Gibeon tussen de Israëlieten onder leiding van Jozua en de coalitie van Kanaänietische koningen kom ik uit in 1007 v. Chr., (niet toevallig) het laatste regeringsjaar van Koning David. Hierna een citaat uit het aangehaalde werk van Donald W. Patten, Ronald R. Hatch and Loren C. Steinhauer, dat de horror van de meganatuurcatastrofes van kosmische oorsprong beschrijft:

  In the closing days of David’s reign, a tense international situation developed . Baal/Mars was again expected to closely approach the earth. According to the Patten/Hatch model of orbital movement, Mars approached the earth every two years, coming successively closer each time. At 1000 BC the planets may have been within 8.000.000 miles of each other. By 972 BC (Thiele ‘s jaartal) the distance was probably reduced to 150.000 miles. Under these circumstances, no government could exercise real authority. Destruction from the close encounter of the planets could destroy cities, and armies, navies, perhaps even decimate whole coastlines. Who would escape the destruction? Nations began to arm themselves for the looting and pillaging that they knew must certainly come from marauding bands of warriors on the land and on the sea. Civil authority would break down in many places. In this context the Philistines began a revolt (1 Chronicles 21).

   

   

  Het is na de beschreven meganatuurcatastrofe dat David de berg Moria van de Jebusiet Ornan kocht voor de som van zeshonderd gouden sikkelen (1 Kronieken 21:18-30).

  Deze geschiedenis heb ik in mijn boek TIJD en TIJDEN, 2015, blz. 193, chronologisch in het jaar 1007 v. Chr. op de tijdsbalk geplaatst. De berg Moria had al eerder mijn bijzondere aandacht in het artikel op dit blog 16.08.2016: Unieke archeologische vondst te Jeruzalem. Zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1471212000&stopdatum=1471816800

   

  In het najaar van 1007 v. Chr. stierf David en werd zijn zoon Salomo bij Bathseba na heel wat verwikkelingen de troonopvolger. Deze geschiedenis wordt in het Bijbelboek 1 Koningen in de eerste twee hoofdstukken gebracht. Twaalf jaar jong (1 Koningen 3:7) nam Salomo de kroon van David over. In zijn vierde regeringsjaar zou Salomo met zijn zestien jaar aan de bouw van de Tempel te Jeruzalem beginnen. Voor Salomo waren dit volgens de Bijbel jaren van geestelijke en materiele voorspoed. Hoewel er al zich donkere wolken aan zijn geestelijk firmament aftekenden. Hij ging namelijk een verbond aan met de farao van Egypte door diens dochter tot vrouw te nemen. Het derde hoofdstuk van het Bijbelboek 1 Koningen verhaalt onder andere deze geschiedenis.

  1 Koningen 3:1 En Salomo verzwagerde zich met Farao, den koning van Egypte; en nam de dochter van Farao, en bracht ze in de stad Davids totdat hij voleind zou hebben het bouwen van zijn huis en het huis des HEEREN, en den muur van Jeruzalem rondom. 2 Alleenlijk offerde het volk op de hoogten, want geen huis was den Naam des HEEREN gebouwd, tot die dagen toe. 3 En Salomo had den HEERE lief, wandelende in de inzettingen van zijn vader David; alleenlijk offerde hij en rookte op de hoogten. 4 En de koning ging naar Gibeon, om aldaar te offeren, omdat die hoogte groot was; duizend brandofferen offerde Salomo op dat altaar. 5 Te Gibeon verscheen de HEERE aan Salomo in een droom des nachts en God zeide: Begeer wat Ik u geven zal. 6 En Salomo zeide: Gij hebt aan Uw knecht David, mijn vader, grote weldadigheid gedaan, gelijk als hij voor Uw aangezicht gewandeld heeft, in waarheid, en in gerechtigheid, en in oprechtheid des harten met U; en Gij hebt hem deze grote weldadigheid gehouden, dat Gij hem gegeven hebt een zoon, zittende op zijn troon, als te dezen dage. 7 Nu dan, HEERE, mijn God! Gij hebt Uw knecht koning gemaakt in de plaats van mijn vader David; en ik ben een klein jongeling, ik weet niet uit te gaan noch in te gaan. 8 En Uw knecht is in het midden van Uw volk, dat Gij verkoren hebt, een groot volk, hetwelk niet kan geteld noch gerekend worden, vanwege de menigte. 9 Geef dan Uw knecht een verstandig hart, om Uw volk te richten, verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad; want wie zou dit Uw zwaar volk kunnen richten? 10 Die zaak nu was goed in de ogen des HEEREN, dat Salomo deze zaak begeerd had. 11 En God zeide tot hem: Daarom dat gij deze zaak begeerd hebt, en niet begeerd hebt, voor u vele dagen, noch voor u begeerd hebt rijkdom, noch begeerd hebt de ziel uwer vijanden; maar hebt begeerd verstand voor u, om gerichtszaken te horen; 12 Zie, Ik heb gedaan naar uw woorden; zie, Ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven, dat uws gelijke voor u niet geweest is, en uws gelijke na u niet opstaan zal. 13 Zelfs ook wat gij niet begeerd hebt, heb Ik u gegeven, beide rijkdom en eer; dat uws gelijke niemand onder de koningen al uw dagen zijn zal. 14 En zo gij in Mijn wegen wandelen zult, onderhoudende Mijn inzettingen en Mijn geboden, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, zo zal Ik ook uw dagen verlengen. 15 En Salomo waakte op, en ziet, het was een droom. En hij kwam te Jeruzalem, en stond voor de ark des verbonds des HEEREN, en offerde brandofferen, en bereidde dankofferen, en maakte een maaltijd voor al zijn knechten.

   

  Het zesde hoofdstuk van 1 Koningen geeft ons jaartallen waarmee we deze gebeurtenissen op de tijdsbalk kunnen plaatsen. De tempelbouw begon in het vierde jaar van Salomo in de tweede maand van de Israëlitische kalender, vierhonderdtachtig jaar na de Exodus uit Egypte:

  1 Koningen 6:1 Het geschiedde nu in het vierhonderd en tachtigste jaar, na den uitgang der kinderen Israëls uit Egypte, in het vierde jaar van het koninkrijk van Salomo over Israël, in de maand Ziv (deze is de tweede maand), dat hij het huis des HEEREN bouwde.

   

  Op onze tijdsbalk uitgetekend merken we dat het vierde regeringsjaar van Salomo van oktober 1004 tot september 1003 v. Chr. liep. In oktober van 1004 v. Chr. zat men in het zesde jaar van de sabbatjaarcyclus, een jaar van dubbele zegening over het land. De oogst van dat jaar was voldoende voor het overbruggen van het zevende sabbatjaar gevolgd ditmaal door het jubeljaar, jaren dat er niet gezaaid werd maar dat men leefde van wat het land vanzelf opbracht. In het voorjaar van 1003 v. Chr. begon het zevende en laatste sabbatjaar van de zeven maal zeven sabbatjaarcyclus, gevolgd in oktober 1003 v. Chr. met het begin van het negende jubeljaar. In de praktijk betekende dit dat een groot aantal landbouwarbeiders nu ter beschikking waren voor de bouw van de tempel. Een verwijzing naar het specifiek houden van het jubeljaar vinden we in de Bijbel niet terug. We mogen er echter van uit gaan dat de jonge devote Salomo zich hier aan de Wet des HEEREN gehouden heeft.

   

   

  Zeven jaar lang zou men aan de Tempel te Jeruzalem bouwen. In het elfde jaar van de regeerperiode van Salomo was het gebouw klaar.

  1 Koningen 6:37 In het vierde jaar werd de grond van het huis des HEEREN gelegd, in de maand Ziv; 38 En in het elfde jaar, in de maand Bul, welke is de achtste maand, was dit huis volmaakt, naar al zijn stukken en naar al zijn behoren; alzo heeft hij zeven jaren daaraan gebouwd. (Statenvertaling)

   

  De achtste maand van de Hebreeuwse kalender staat voor oktober/november van de westerse kalender. Volgens de westerse jaartelling zijn we hier in het najaar van 996 v. Chr.

  Onmiddellijk na het afwerken van de Tempel liet Salomo zijn paleis oprichten en nog een bijzondere woning met de naam: ‘het huis des wouds van Libanon’, een bouwkunstwerk dat hij liet versieren met driehonderd gouden schilden. Over Salomo ’s huis: woud van de Libanon, schreef ik eerder op dit blog op 09.03.2015 een artikel, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1425855600&stopdatum=1426460400

  1 Koningen 7: 1 Maar aan zijn huis bouwde Salomo dertien jaren, en hij volmaakte zijn ganse huis. 2 Hij bouwde ook het huis des wouds van Libanon, van honderd ellen in zijn lengte, en vijftig ellen in zijn breedte, en dertig ellen in zijn hoogte, op vier rijen van cederen pilaren, en cederen balken op de pilaren.

   

  In vergelijking met de Tempel zou Salomo bijna de helft meer in tijd en energie aan zijn eigen bouwwerken laten besteden. Het toont al iets van de geestelijke metamorfose die zich aan het voltrekken was bij zijn groei van jongeling tot man. Met zijn zestien jaar was hij vol geestelijke ijver aan de Tempel begonnen die met zijn drieëntwintigste jaar afgewerkt was. In de tussentijd had hij de dochter van farao van Egypte gehuwd en deze in de Stad David ’s ondergebracht. Daarna zou hij als een ware oosterse potentaat een harem van 999 vrouwen verzamelen. Bij zijn dood in 967 v. Chr. scheurden zich vanwege het harde regeerbeleid van Salomo, tien van de twaalf stammen van Israël van zijn zoon en troonopvolger Rehabeam af. Rehabeam was de zoon van Salomo bij diens tot hoofdvrouw verkozen bruid: de Ammonietische Naäma. Het begin van de ongerechtigheid van Israël nam hier in 983 v. Chr. een aanvang. Zie ook het recente artikel op dit blog van 21.06.2017: Dr. Floyd Nolen Jones: 'The Chronology of the Old Testament' en de 390 jaar van de profeet Ezechiël ‘s ‘ongerechtigheid van het huis Israëls’.

  Na het afwerken van de Tempel te Jeruzalem vulde de ‘Heerlijkheid des HEEREN’ als een wolk het Heilige der heiligen in de Tempel.

  1 Koningen 8:10 En het geschiedde, als de priesters uit het heilige uitgingen, dat een wolk het huis des HEEREN vervulde. 11 En de priesters konden niet staan om te dienen, vanwege de wolk; want de heerlijkheid des HEEREN had het huis des HEEREN vervuld. 12 Toen zeide Salomo: De HEERE heeft gezegd, dat Hij in donkerheid zou wonen.

   

  Volgens de Joodse overlevering zou het wonen van de HEERE God in het Heilige der heiligen in de Tempel een jaar op zich hebben laten wachten.

  "The Temple was finished in the month of Bul, now called Marheshwan, but the edifice stood closed for nearly a whole year, because it was the will of God that the dedication take place in the month of Abraham's birth. Meantime the enemies of Solomon rejoiced maliciously. "Was it not the son of Bath-sheba," they said, "who built the Temple? How, then, could God permit His Shekinah to rest upon it?" When the consecration of the house took place, and "the fire came down from heaven," they recognized their mistake. The importance of the Temple appeared at once, for the torrential rains which annually since the deluge had fallen for forty days beginning with the month of Marheshwan, for the first time failed to come, and thenceforward appeared no more. "

  Louis Ginzberg, Legends of the Jews, V, Volume 4.

   

   

  Dat het met Salomo spoedig fout liep merken we in de Bijbel. Zo leert het hierna volgende Bijbelcitaat dat er jaarlijks bij Salomo 666 talenten goud werden binnengebracht. Dit getal is in het laatste Bijbelboek Apocalyps verbonden met de naam van het Beest, de pseudo-Messias van de eindtijd. Dit betekent historisch gezien dat Salomo zich van een oorspronkelijke vredevorst ontpopte tot een pseudo-vredevorst die zijn volk en zijn rijk uiteindelijk onheil bracht.

  1 Koningen 10:14 Het gewicht nu van het goud, dat voor Salomo op een jaar inkwam was zeshonderd zes en zestig talenten gouds; 15 Behalve dat van de kramers was, en van den handel der kruideniers, en van alle koningen van Arabië, en van de geweldigen van dat land. 16 Ook maakte de koning Salomo tweehonderd rondassen van geslagen goud; zeshonderd sikkelen gouds liet hij opwegen tot elke rondas. 17 Insgelijks driehonderd schilden van geslagen goud; drie pond gouds liet hij opwegen tot elk schild; en de koning leide ze in het huis des wouds van Libanon. 18 Nog maakte de koning een groten elpenbenen troon, en hij overtoog denzelven met dicht goud. 19 Deze troon had zes trappen, en het hoofd van den troon was van achteren rond, en aan beide zijden waren leuningen tot de zitplaats toe, en twee leeuwen stonden bij die leuningen. 20 En twaalf leeuwen stonden daar op de zes trappen aan beide zijden, desgelijks is in geen koninkrijken gemaakt geweest.

   

  De Joodse overlevering voegt nog een geloofwaardig detail aan de afvallige Salomo toe. Zo leert de legende dat het huwelijksfeest van Salomo met zijn Egyptische bruid op dezelfde dag geschiedde als de inhuldiging van de Tempel. Zijn vreugde was volgens de legende groter over zijn huwelijk dan als over het afgewerkt zijn van de Tempel. In de huwelijksnacht zou de dochter van farao op talloze verschillende muziekinstrumenten voor Salomo laten spelen hebben. Muziekinstrumenten die zij uit Egypte had meegebracht en waarvan elk instrument aan een Egyptische god opgedragen was. En telkens wanneer een muziekinstrument gebruikt werd, werd de naam van de Egyptische god luid op aangeroepen (The Legends of the Jews, Volume IV, Chapter V, The Marriage of Solomon).

   

   

  2 Kronieken 9:17 Nog maakte de koning een groten elpenbenen troon, en hij overtoog denzelven met louter goud. 18 En de troon had zes trappen en een voetbank van goud, aan den troon vast zijnde, en leuningen aan beide zijden, tot de zitplaats toe; en twee leeuwen stonden bij de leuningen. 19 En twaalf leeuwen stonden daar aan beide zijden, op de zes trappen; desgelijks is in geen koninkrijk gemaakt geweest.

   

  Wie de farao van Egypte was met wie Salomo zich verzwagerde heb ik in mijn boek TIJD en TIJDEN, 2015, blz. 197-203, geïdentificeerd. Op het bijgevoegde schema staat de naam Thothmosis I van de Egyptische achttiende dynastie vermeld. Volgens mijn revisie van de geschiedenis van de oudheid begon deze farao aan zijn regeerperiode in 1000/999 v. Chr. In zijn vijfde regeringsjaar in 996/995 v. Chr. leidde farao Thothmosis I een veldtocht naar Klein-Azië waarbij hij de stad Gezer innam. Deze stad schonk hij als bruidsschat aan Salomo voor het huwen met zijn dochter.

  1 Koningen 9:16 Want Farao, de koning van Egypte, was opgekomen, en had Gezer ingenomen, en haar met vuur verbrand, en de Kanaänieten, die in de stad woonden, gedood, en had haar aan zijn dochter, de huisvrouw van Salomo, tot een geschenk gegeven. (Statenvertaling)

   

  Farao Thothmosis I was aanvankelijk een generaal van het Egyptische leger die door zijn huwelijk met prinses Ahmose de dochter van Ahmose I en koningin Nefertari, in de Koninklijke familie werd opgenomen. Op deze manier legitimeerde hij zijn farao-schap. Met de naam Thothmosis werd eer gebracht aan de god Thoth die vereerd werd i.v.m. de uitdrijving van de Hyksos. Thothmosis I maakte van Nubië een Egyptische provincie en voerde veldtochten tot aan de Eufraat. De noordelijke campagne van Thothmosis I naar Naharin aan de Eufraat wordt in zijn vijfde regeringsjaar gedateerd. Het is dezelfde veldtocht waarbij de stad Gezer door farao veroverd werd en aan Salomo als bruidsschat geschonken.

  De studie van het revisionisme van de geschiedenis van de oudheid kan soms heel boeiend zijn. Zo is er bijvoorbeeld het voortreffelijk werk van Peter H. Schulze met zijn boek: Herrin beider Länder Hatschepsut. In hoofdstuk 4 vermeldt hij het ontbreken van campagnedetails over de tocht doorheen Retenoe, wat voor het gebied van Israël staat, naar Naharin in het noorden aan de Eufraat, wat hem vreemd overkwam. In het revisionistische model bestaan er geen vraagtekens. Thothmosis I marcheerde door het bevriende Rijk van Salomo naar de Eufraat. Israël en Egypte waren sinds de verdrijving van de Hyksos/Amalekieten geallieerde naties. Door zijn huwelijk met de dochter van farao maakte Salomo er een ware bond van.

   

  Wordt vervolgd….

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder

   

  Recente publicaties:

   

  EXODUS, 2016, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/102331

   

  De Zonaanbidder, 2016, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/87999

   

  TIJD en TIJDEN, 2015, Zie link: http://boekscout.nl/shop/ViewProduct.aspx?bookId=5579

   

  De Assyriologie herzien, 2012, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/76234

   

  De Tweede Wereldoorlog door de ogen van een neutrale Belg, 2007, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/69343

   

  Apocalyps

  11-08-2017 om 09:05 geschreven door Robert De Telder  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 02/11-08/11 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!