Inhoud blog
 • Overlijden Robert De Telder
 • Corona
 • Chronologische schema's - afbeeldingen - vanaf de Grote Vloed tot de Spraakverwarring
 • Joeja
 • De eerste drieduizend jaar, hoofdstuk 1
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KRONOS
  chronologie - archeologie - oudheid
  30-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Assyrische koningen Pul en Tiglath Pileser III
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Met dit artikel wil ik twee Bijbelse koningen van Assyrië onder de aandacht brengen: Pul en Tiglath Pileser III. Met het vermelden van Pul als een afzonderlijke koning van Tiglath Pileser III over Assyrië, botsen we echter onmiddellijk met de Assyriologie. De naam Pul komt namelijk niet in de Assyrische koningslijst voor. Er bestaat wel een Babylonische koning Pulu of Poros op de troon van Babylon van 22.02.731 tot 20.02.726 v. Chr. En de orthodoxie gaat er van uit dat deze Babylonische Pulu of Poros gelijk is aan de Bijbelse Pul, een naam die vervolgens de Babylonische naam van Tiglath Pileser III, zou zijn. Zuiver chronologisch gezien kan dit echter niet, aangezien er ongeveer een periode van dertig jaar tussen de Bijbelse koning van Assyrië Pul, en de Babylonische Pulu of Poros, zit. Volgens de grondtekst van de Bijbel zijn het wel degelijk twee van elkaar te onderscheiden koningen: Pul én Tiglath Pileser.

   

  1 Kronieken 5:25 Maar zij hebben tegen den God hunner vaderen overtreden, en de goden der volken des lands nagehoereerd, welke God voor hun aangezichten had verdelgd. 26 Zo verwekte de God Israels den geest van Pul, den koning van Assyrie, en den geest van Tiglath-Pilneser, den koning van Assyrie, die voerde hen gevankelijk weg, te weten de Rubenieten, en de Gadieten, en den halven stam van Manasse; en hij bracht hen te Halah, en Habor, en Hara, en aan de rivier Gozan, tot op dezen dag. (Statenvertaling)

   

  Het Bijbelboek 1 Kronieken 5:26 heeft het duidelijk over twee koningen. En ook de Joodse historicus Flavius Josephus zag Pul en Tiglath Pileser III als twee afzonderlijke Assyrische koningen:

   

  Joodse Oudheden, Boek IX, xi.1. …And after this manner it was that this Menahem continued to reign with cruelty and barbarity for ten years. But when Pul, king of Assyria, had made an expedition against him, he did not think meet to fight or engage in battle with the Assyrians, but he persuaded him to accept of a thousand talents of silver, and to go away, and so put an end to the war. This sum the multitude collected for Menahem, by exacting fifty drachme as poll-money for every head; after which he died, and was buried in Samaria, and left his son Pekahiah his successor in the kingdom, who followed the barbarity of his father, and so ruled but two years only, after which he was slain with his friends at a feast, by the treachery of one Pekah, the general of his horse, and the son of Remaliah, who laid snares for him. Now this Pekah held the government twenty years, and proved a wicked man and a transgressor. But the king of Assyria, whose name was Tiglath-Pileser, when he had made an expedition against the Israelites, and had overrun all the land of Gilead, and the region beyond Jordan, and the adjoining country, which is called Galilee, and Kadesh, and Hazor, he made the inhabitants prisoners, and transplanted them into his own kingdom. And so much shall suffice to have related here concerning the king of Assyria.

   

  Koning Menahem van het tien stammenrijk regeerde van 763 v. Chr. tot het voorjaar van 753 v. Chr. Deze regeringsjaren zijn het resultaat van het verankeren van het veertiende regeringsjaar van koning Hizkia met het sabbat- en jubeljaar van 709/708 v. Chr. en door vanaf dit ankerjaar naar de regeerperiode van koning Uzzia van Juda te navigeren. De regeerperiode van Menahem (en zijn opvolgers) is gelinkt aan die van koning Uzzia van Juda. Zie het artikel op dit blog van 15-05-2014: kroniek van koning Jotham en van Achaz van Juda. De regeerperiode van de Bijbelse koning van Assyrië Pul zit aldus ongeveer op de tijdsbalk verankerd in de tijd van de regeerperiode van Menahem van Israël van het jaar 763 tot het jaar 753 v. Chr. De Babylonische Pulu of Poros van de Ptolemeüs canon is aldus een ander persoon dan de Bijbelse Pul als koning van Assyrië, en blijft als koning van Babylon behouden met de regeerperiode 731/726 v. Chr. Zie ook het artikel op dit blog van 16-10-2014: De Ptolemeüs-canon.

   

  Hierna volgt het Bijbelcitaat met de vermelding van de regeerperiode van Menahem gelinkt aan Uzzia van Juda en de vermelding van Pul als koning van Assyrië:

   

  2 Koningen 15:17 In het negenendertigste jaar van Azarja (Uzzia), de koning van Juda, werd Menahem, de zoon van Gadi, koning over Israël; hij regeerde tien jaar te Samaria. 18 Hij deed wat kwaad is in de ogen des HEREN; hij week al zijn dagen niet af van de zonden die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven, 19 Pul, de koning van Assur, trok tegen het land op; Menahem gaf Pul duizend talenten zilver, opdat deze hem zou bijstaan om het koningschap in zijn hand te bevestigen. 20 En Menahem hief dit geld van Israël, van alle vermogende lieden, om het de koning van Assur te geven: vijftig sikkels zilver per hoofd. Toen keerde de koning van Assur terug en bleef daar niet in het land. 21 Het overige van de geschiedenis van Menahem en al wat hij gedaan heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Israël? 22 Menahem ging bij zijn vaderen te ruste, en zijn zoon Pekachja werd koning in zijn plaats. (NBG Vertaling 1951)

   

  In mijn studie ‘De Assyriologie herzien, 2012, ISBN 978 161627424 5, Appendix I, Mitanni, (zie link: http://www.shopmybook.com/nl/Robert-De-Telder/DE-ASSYRIOLOGIE-HERZIEN) identificeerde ik de Bijbelse Pul als de vader van Tiglath Pileser III en dit op basis van de herkenning van Pul’ s alter ego in het Mythische Mitanni: Suttarna II.

   

  De opvolger van Pul op de troon van Assur was Tiglath Pileser III die bij naam in de Bijbel staat:

   

  2 Koningen 15:23 In het vijftigste jaar van Azarja (Uzzia), de koning van Juda, werd Pekachja, de zoon van Menachem, koning over Israël te Samaria, en regeerde twee jaar. 24 Hij deed wat kwaad is in de ogen des HEREN, hij week niet af van de zonden die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven. 25 Zijn hoofdman Pekach, de zoon van Remaljahu, smeedde een samenzwering tegen hem en sloeg hem dood te Samaria, in de burcht van het koninklijk paleis, ook Argob en Arje, met de hulp van vijftig mannen uit de Gileadieten; hij doodde hem en werd koning in zijn plaats. 26 Het overige van de geschiedenis van Pekachja en al wat hij gedaan heeft, zie, dat is beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Israël. 27 In het tweeënvijftigste jaar van Azarja (Uzzia), de koning van Juda, werd Pekach, de zoon van Remaljahu, koning over Israël te Samaria; hij regeerde twintig jaar. 28 Hij deed wat kwaad is in de ogen des HEREN, hij week niet af van de zonden die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven. 29 In de dagen van Pekach, de koning van Israël, kwam Tiglatpileser, de koning van Assur, en veroverde Ijjon, Abel-Bet-Maäka, Janoach, Kedes en Hasor, Gilead en Galila, het gehele land van Naftali; en hij voerde de bevolking in ballingschap naar Assur. 30 En Hosea, de zoon van Ela, smeedde een samenzwering tegen Pekach, de zoon van Remaljahu; hij sloeg hem dood en werd koning in zijn plaats in het twintigste jaar van Jotam, de zoon van Uzzia. 31 Het overige van de geschiedenis van Pekach en al wat hij gedaan heeft, zie, dat is beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Israël.

   

  In de dagen van Pekah, staat er geschreven, kwam Tiglath Pileser, de koning van Assur, veroverde een aantal steden in Israël en voerde de bevolking ervan in ballingschap naar Assur. Koning Pekah van Israël regeerde van het jaar 755 tot het jaar 735 v. Chr. Net zoals bij de eerder beschreven regeerperiode van Menahem is deze regeerperiode verankerd met het sabbat- en (vijftiende) jubeljaar ten tijde van de regering van Hizkia van Juda en zit aldus chronologisch vast, op de tijdsbalk. Met de verkorte regeerperiode van de koningen van Israël en Juda door Edwin R. Thiele en zijn knieval naar de Assyriologie toe, houden we geen rekening. De Assyriër Tiglath Pileser III was een tijdgenoot van Menahem, Pekah en Uzzia en is aldus tijdens deze regeerperioden op de tijdsbalk in te voegen.

   

  In een van de gevonden geschriften van Tiglath Pïleser III in Kalah (of het moderne Nimrud), verwijst deze Assyrische koning naar Menahem van Samaria. Het is overigens een document dat de orthodoxie niet exact kon dateren:

   

  Annals of Tiglat Pileser III, ANET 3 283: I received tribute from Kuštašpi of Commagene, Rezon of Damascus, Menahem of Samaria, Hiram of Tyre, Sibitti-bi'li of Byblos, Urikki of Qu'e, Pisiris of Karchemiš, I'nil of Hamath, Panammu of Sam'al, Tarhulara of Gurgum, Sulumal of Melitene, Dadili of Kaska, Uassarme of Tabal, Ušhitti of Tuhana, Tuhamma of Ištunda, Urimme of Hubišna, and Zabibe, the queen of Arabi - gold, silver, tin, iron, elephant-hides, ivory, linen garments with multi-coloured trimmings, blue-dyed wool, purple-dyed wool, ebony-wood, boxwood-wood, whatever was precious enough for a royal treasure; also lambs whose stretched hides were dyed purple, wild birds whose spread-out wings were dyed blue, furthermore horses, mules, large and small cattle, male dromedaries, female dromedaries with their foals.

   

  Chronologisch gezien plaatst dit bericht van Tiglath Pileser III, deze heerser op de tijdsbalk tussen het jaar 763 en het jaar 753 v. Chr., de regeerperiode van Menahem.

   

  De afkomst van Tiglath Pileser III is in de Assyriologie omstreden. Ik schreef eerder al een artikel op dit blog betreffende zijn afstamming: 06-03-2014: Tiglath Pileser III, zoon van Adad Nirari, koning van Assyrië. Er bestaat namelijk twijfel omtrent zijn afstamming. De Assyriologie had hem aanvankelijk als de zoon van Assur Nirari neergezet maar een latere archeologische vondst weerlegde dit. Op een steen-inscriptie stond Tiglath Pileser III vermeldt als de zoon van Adad Nirari? (KAH,I, Nos. 21-23. Ancient records of Assyria and Babylonia by Daniel David Luckenbill, Chicago, 1926). De tegenstrijdigheid betreffende het zoon-schap van Tiglath Pileser III is binnen de Assyriologie tot op heden niet opgelost. Bovendien heeft een latere opvolger op de troon van Assur: Essarhaddon, een zoon van Sanherib, veel van de annalen van Tiglath Pileser III in zijn tijd al vernielt. Het is boeiend om het commentaar van de Assyrioloog Luckenbill dienaangaande te lezen:

   

  “The annals of Tiglath Pileser were engraved upon the slabs of the rebuilt central palace at Calah. These slabs were later removed by Essarhaddon to be used in his southwest palace of the same city. As a result of the removal and retrimming of the stone, the annals have come down to us in a fragmentary state. Without the aid of the Eponym lists with notes it would have been impossible to arrange the fragments in their chronological order, and, even so, future discoveries are likely to show that the arrangement now generally accepted is wrong

   

  Luckenbill waarschuwt dat de oorspronkelijke annalen van Tiglath Pileser die zijn paleismuren versierden, later door Essarhaddon gerecycleerd werden ter gebruik in diens eigen paleis. Als een gevolg van de verwijdering en het re trimmen van het steen, zijn de gereconstrueerde annalen van Tiglath Pileser III tegenwoordig in een fragmentarische toestand. Daarenboven stelt Luckenbill dat alhoewel men een en ander chronologisch heeft kunnen rangschikken op basis van de Eponiemlijsten, men toch kan verwachten dat de chronologische schikking fout kan zijn.

   

  Dit statement staat ons toe alle informatie die we aangaande Tiglath Pileser III tot nu toe hebben, opnieuw chronologisch te herschikken en ditmaal met de Bijbel als leidraad.

   

  De gekozen troonnaam Tiglath Pileser (III); stond als herinnering naar de eerste Tiglath Pileser I in Assyrië van meer dan drie eeuwen eerder. De orthodoxe Assyriologie geeft Tiglath Pileser III de regeringsperiode van 745 tot 727 v. Chr. en dit op basis van hun interpretatie van de Eponiemlijsten. Deze regeerperiode van de orthodoxe Assyriologie werd echter verkregen door vanaf hun (enige) ankerjaar 763 v. Chr. met de genoteerde zonsverduistering boven Nineveh, in het tiende regeringsjaar van Assur Dan ten tijde van het eponiem van Bur Sagale, op de tijdsbalk naar voor en naar achter chronologisch in de tijd te rekenen. Hierbij ging men er van uit dat de koningslijst volledig was en er geen namen ontbraken? Zie het artikel op dit blog van 12-01-2014: De Assyriologie herzien. De orthodoxe regeerperiode voor Tiglath Pileser III van het jaar 745 tot het jaar 727 v. Chr., klopt echter niet met de Bijbelse regeerperiode van zijn tijdgenoten Menahem, Pekah en Hosea in Israël. En het zijn de Bijbelse chronologische ankerpunten die de leidraad moeten zijn.

   

  De jaartallen van de betreffende eponiemlijsten voor Tiglath Pileser heb ik in mijn eerder geciteerde boek gereviseerd. Hierna volgen de eponiemen met tussen rechte haken de orthodoxe jaartallen. In het midden in vette cijfers de gereviseerde jaren zoals in DE ASSYRIOLOGIE HERZIEN gebracht en rechts tussen ronde haken de variant-jaren die met dit artikel toegelicht worden.

   

  Voorjaar 761 v. Chr.: een Meganatuurcatastrofe treft de oude wereld

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  [745/744] 761/760 (769/768) Tijdens het eponiem van Nabû-bela-usur, de gouverneur van Arrapha, in Ajaru, de dertiende, Tiglath-pileser [III] beklom de troon. In Tašrîtu, hij naar Mesopotamië.

   

  [744/743] 760/759 (768/767) Tijdens het eponiem van Bêl-dan, de gouverneur van Kalhu, veldtocht naar Namri.

   

  [743/742] 759/758 (767/766) Tijdens het eponiem van Tiglath-pileser, de koning van Assyrië, daar gebeurde een bloedbad onder de Urarturieten in Arpad.

   

  Annalen: In my third year of reign, Sarduri of Urartu, revolted against me, …with Mati’-ilu… Sulumal of Melid, Tarhulara of Gurgum, Kushtashpi of Kummuhu, trusted in each others might. …Trusting in the might and power of Assur, my lord, I fought with them, … large numbers of them I slew The gorges and precipices of the mountains I filled with heir bodies. Their chariots…their …. without number I carried away from that slaughter and of Sardurri…I seized with my own hands. 72950 people, together with their possessions… to save his live escaped at night and was seen no more… up to the bridge across the Euphrates, the boundary of his land, I pursued him. And his bed… his royal coach, the seal cylinder, hung about his neck, together with his rings… his royal chariot… their… his… much, without number, his chariots, horses, mules, … his workmen, without number, I carried away. The house of the plain… tent… large quantities of his … I burned in the midst of his camp… his … his bed, to Ishtar, queen of… … … the city of Kukusanshu

   

  [742/741] 758/757 (766/765) Tijdens het eponiem van Nabû-da'inannil, de opperbevelhebber, veldtocht tegen Arpad.

   

  Annalen : In the course of my campaign, I received the tribute of the kings of the seacoast… Azariah of Judah, like… Azariah, the land of Judah… without number, reaching high to heaven and exceedingly great on earth… with eyes, as from heaven… by attack of charging infantry, by mines… they heard of the onset of Assur’s dense masses of troops and their hearts became afraid… I destroyed, I devastated, with fire I burned… which had gone over to Azariah and had strengthened him… like stumps… exceedingly difficult… was barred and was high… were situated… his egress… I had them bring… I surrounded his garrisoned towns and against… I caused them to carry and… his great… like pots I smashed… rider… Azariah… my royal palace… in…tribute like that of the Assyrians I laid upon them… and the city of Kullani… at his invitation… the cities of Usnu, Siannu, Simirra and …buna, which are on the seacoast, together with the cities up to Mount Saue, a mountain which abuts on Mount Lebanon, Mount Ba’li-sapuna, as far as Mount Amanus, the boxwood mountain, Mount Sau, in its entirety, the provinces of Kar-Adad, the city of Hatarikka, the province of Nukudina, Mount Hasu as well as the cities which lie about it, the city of Ara, the cities on both sides o them, together with the cities of Ashani and Iadabi, Mount Iaraku, in its entirety, the cities of… ri, Ellitarbi, Zitanu, up to the city Atinni, … the city of Bumane, - 19 districts of Hamath, together with the cities of their environs, which lie on the shore of the sea of the setting sun, which had gone over to Azariah, in revolt and contempt of Assyria, I brought within the border of Assyria. My officials I set over them as governors. 30.300 people I carried off from their cities and placed them in the province of the city of Ku-. 1.223 people I settled in the province of the land of Ulluba.

   

  [741/740] 757 /756 (765/764) Tijdens het eponiem van Bêl-Harran-bêla-usur, de paleis maarschalk, veldtocht naar hetzelfde; de stad werd genomen na drie jaar.

   

  [740/739] 756/755 (764/763) Tijdens het eponiem van Nabû-etiranni, de opperdienaar, veldtocht tegen Arpad.

   

  [739/738] 755/754 (763/762) Tijdens het eponiem van Sin-taklak, de maarschalk, veldtocht tegen Ulluba; Birtu werd ingenomen

   

  [738/737] 754/753 (762/761) Tijdens het eponiem van Adad-bêla-ka'in, de gouverneur van Aššur, Kullania werd ingenomen.

   

  [737/736] 753/752 (761/760) Tijdens het eponiem van Bêl-emuranni, de gouverneur van Rasappa, veldtocht tegen Medië

   

  [736/735] 752/751 (760/759) Tijdens het eponiem van Inurta-ilaya, de gouverneur van Nisibis, veldtocht tegen de voet van de berg Nal.

   

  [735/734] 751/750 (759/758) Tijdens het eponiem van Aššur-šallimanni, de gouverneur van Arrapha, veldtocht tegen Urartu

   

  [734/733] 750/749 (758/757) Tijdens het eponiem van Bêl-dan, de gouverneur van Kalhu, veldtocht tegen Filistea

   

  Annalen: As to Hanno of Gaza (Ha-a-nu-ú-nu alHa-az-za-at-a-a) who had fled before my army and run away to Egypt, [I conquered] the town of Gaza,...his personal property, his images...[and I placed (?)] (the images of) my [...gods] and my royal image in his own palace and declared (them) to be (thenceforward) the gods of their country. I imposed upon th[em tribute]. [As for Menahem I ov]erwhelmed him [like a snowstorm] and he fled like a bird, alone, [and bowed to my feet(?)]. I returned him to his place [and imposed tribute upon him, to wit:] gold, silver, linen garments with multicolored trimmings,...great...[I re]ceived from him. Israel (lit.: "Omri-Land" Bît Humria)...all its inhabitants (and) their king Pekah (Pa-qa-ha) and I placed Hoshea (A-ú-si-') as king over them. I received from them 10 talents of gold, 1,000(?) talents of silver as their [tri]bute and brought them to Assyria.

   

  [733/732] 749/748 (757/756) Tijdens het eponiem van Aššur-da'inanni, de gouverneur van Mazamua, veldtocht tegen Damascus.

   

  Voorjaar 748 v. Chr.: een Meganatuurcatastrofe treft de oude wereld

   

  [732/731] 748/747 (756/755) Tijdens het eponiem van Nabû-bêla-usur, de gouverneur van Si'imme, veldtocht tegen Damascus.

   

  commentaar: HIAAT IN DE EPONIEMLIJSTEN

   

  [731/730] 739/738 Tijdens het eponiem van Nergal-uballit, de gouverneur van Ahizu-hina, veldtocht tegen Šapiya.

   

  [730/729] 738/737 Tijdens het eponiem van Bêl-lu-dari, de gouverneur van Tille, de koning bleef in het land.

   

  [729/728] 737/736 Tijdens het eponiem van Liphur-ilu, de gouverneur van Habruri, de koning nam de hand van Bêl [].?

   

  Commentaar: 2 Koningen 15:29 In de dagen van Pekach, de koning van Israël, kwam Tiglatpileser, de koning van Assur, en veroverde Ijjon, Abel-Bet-Maäka, Janoach, Kedes en Hasor, Gilead en Galilea, het gehele land van Naftali; en hij voerde de bevolking in ballingschap naar Assur.

   

  [728/727] 736/735 Tijdens het eponiem van Dur-Aššur, de gouverneur van Tušhan, de koning nam de hand van Bêl; de stad van Hi[...] werd ingenomen.

   

  735 v. Chr.: een Meganatuurcatastrofe treft de oude wereld

   

  [727/726] 735/734 Tijdens het eponiem van Bêl-Harran-bêla-usur, de gouverneur van Guzana, veldtocht tegen [...].Šalmaneser [V] beklom de troon.

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

   

  Wanneer we de met commentaar voorziene gereviseerde eponiemlijst hebben doorgenomen blijkt dat Tiglath Pileser III getuige was van drie belangrijke meganatuurcatastrofes die de oude wereld toen getroffen hebben. In mijn werk DE ASSYRIOLOGIE HERZIEN laat ik de regeerperiode van Tiglath Pileser III aanvangen met de meganatuurcatastrofe van 761 v. Chr., het jaartal waar van ik postuleerde dat de Bijbelse Assyrische koning Jareb alias de legendarische Sardanapallus aan zijn einde kwam. Zie het artikel op dit blog van 29-01-2014: de profeet Jona te Nineveh. De jaartallen tussen ronde haken, worden in dit artikel als een variant voorgesteld. Leidraad is de Seder Olam waar geschreven staat dat er 59 jaar waren tussen de vernietiging van het leger van Sanherib voor Jeruzalem in het veertiende regeringsjaar van Hizkia, de koning van Juda, zijnde 709 v. Chr., en de eerste Assyrische invasie in de dagen van Menahem van Israël. Het resultaat is dan het jaar 768 v. Chr. voor de invulling van 1 Kronieken 5:25. Volgens deze constructie valt het twaalfde regeringsjaar van Tiglath Pileser III met zijn geregistreerde invasie van Filistea in het jaar 758 v. Chr., het zesde regeringsjaar van Menahem. Filistea werd daarop een Assyrische provincie. Israël bewaarde nog een graad van onafhankelijkheid maar werd wel schatplichtig aan Assyrië.

   

  Een volgende Assyrische invasie van het gebied van Israël geschiedde in de dagen van Pekah, koning van Israël. Deze invasie kan chronologisch nauwkeurig gedateerd worden.

   

  2 Koningen 16:9 En de koning van Assur gaf hem gehoor; de koning van Assur trok op tegen Damascus, nam het in en voerde de bevolking in ballingschap weg naar Kir; en Rezin bracht hij ter dood. Daarop ging Achaz Tiglath Pileser, de koning van Assur, tegemoet naar Damascus…

   

  De aanleiding was een schrijven aan de koningen van Assur van een in het nauw gedreven koning Achaz van Juda, die door de geallieerde macht van Samaria en Damascus aangevallen werd.

   

  Jesaja 7:1 Het geschiedde nu in de dagen van Achaz, de zoon van Jotham, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Aram, met Pekah, de zoon van Remalia, de koning van Israël, tegen Jeruzalem ten strijde trok; maar hij kon in de strijd daartegen de overhand niet behalen.     

   

  2 Kronieken 28:16 In die tijd zond koning Achaz het verzoek tot de koningen van Assur hem te helpen.    

   

  De beschreven invasie van Pekah geallieerd met Rezin, in Juda kan nauwkeurig chronologisch gedateerd worden in het jaar 737 v. Chr. Zie het artikel op dit blog van 28-05-2014: binnen nog vijfenzestig jaar zal Efraïm verbroken worden, zodat het geen volk meer is…

   

  In het geciteerde Bijbelgedeelte van 2 Kronieken 28:16 worden de koningen, in het meervoud, van Assyrië door de in het nauw gedreven Achaz, aangeschreven, maar het is Tiglath Pileser, als koning van Assur in het enkelvoud, die tegen Damascus oprukt. Het is duidelijk dat Assyrië tijdens deze periode meer dan één leger ter beschikking had en de verschillende koningen jaarlijks meerdere campagnes uitvoerden. Een reden om de betreffende eponiemlijsten met voorzichtigheid wat invulling betreft, te behandelen. In het jaar 737 v. Chr. deelden vermoedelijk Pul, Tiglath Pileser en Salmaneser V de troon met elkaar.

   

  In het jaar 735 v. Chr. smeedde Hosea een samenzwering tegen Pekah in Israël, vermoordde hem en werd koning in zijn plaats. Voor wat de chronologie betreft; zie het artikel op dit blog van 15-05-2014: kroniek van koning Jotham en van Achaz van Juda.

   

  2 Koningen 15: 29 In de dagen van Pekach, de koning van Israël, kwam Tiglatpileser, de koning van Assur, en veroverde Ijjon, Abel-Bet-Maäka, Janoach, Kedes en Hasor, Gilead en Galila, het gehele land van Naftali; en hij voerde de bevolking in ballingschap naar Assur. 30 En Hosea, de zoon van Ela, smeedde een samenzwering tegen Pekach, de zoon van Remaljahu; hij sloeg hem dood en werd koning in zijn plaats in het twintigste jaar van Jotam, de zoon van Uzzia. 31 Het overige van de geschiedenis van Pekach en al wat hij gedaan heeft, zie, dat is beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Israël.

   

  In een bewaard gebleven inscriptie van Tiglath Pileser is er een vermelding naar het verwijderen van Pekah door de hand van de Israëlieten zelf en het installeren van Hosea als koning-vazal van Assur door Tiglath Pileser:

   

  816. Bit Humria (het huis van Omri)  … het geheel der inwoners (samen met hun bezittingen) bracht ik naar Assyrië. Pekah hun koning verwijderden zij en Hosea zette ik (als koning) over hun. Ik ontving van hun als (schatting?) 10 talenten of goud en (x) talenten zilver en bracht  (hen naar Assyrië)…."

  Nimrud Tablet (in Rost, 78-81, lijnen 1-19)

   

  Dit is een inscriptie van Tiglath Pileser III die we aan de hand van de Bijbel exact kunnen dateren in het jaar 735 v. Chr. Het jaar dat Pekah in het tienstammenrijk vermoord werd en Hosea de macht greep. En het laatste fragment dat we van Tiglath Pileser III’ annalen hebben dateert uit dezelfde periode. Op de hierna vermelde lijst komen we ook Achaz van Juda tegen:

   

  "Ik stelde Idibi'il tot poortwachter aan over het land Musri . In elk land waar … De schatting van Kushtashpi van het land Kummuh, Urik uit het land Qu'e, Sibitti Bi'il uit … , Eni il van Hamath, Panammu van Sam'al, Tarhulara uit Gurgum, Su (lumal van Melidda …), Uassurme van Tabal, Ushhitti van Tuna, Urballa van Tuhana, Tuham (me van Ushtunda …) (M)atani-bi'il van Armad, Sanipu uit Beth Ammon, Sallamanu uit Moab, … (M)itinti van Ashkelon, Ia u ha zi  van ia-u-da-a-a , Quash-malaka van Edom, Mus(ri … ), Hanunu van Gaza; goud, zilver, tin, ijzer, antimony, geweven linnen gewaden, purperen wollen gewaden uit zijn land … allerlei kostbaar, de producten van zee en land, de begeerlijke dingen van hun landen, koninklijke schatten, paarden, muilezels, gebroken tot het juk … als mijn verantwoordelijke stelde ik rab-shaqu over de stad Tyrus (om schatting te ontvangen) van Metenna van Tyrus, 150 talenten goud ( … ).

  Nimrud, Zuid oostelijk paleis, Slab inscriptie ( 6-16)

   

  Conclusie: Het belangrijkste ankerpunt voor het vastpinnen van de regeerperiode van Tiglath Pileser III is het jaar 735 v. Chr. met de dood van Pekah en het installeren van Hosea als vazal-koning van de Assyriërs over het tienstammenrijk. Wanneer we van dit jaartal terugrekenen tot de regeerperiode van Menahem verkrijgen we een totaal van ruim 28 jaar als regeerperiode voor Tiglath Pileser III. Of een verschil van tien jaar met de eponiemlijsten. Er zitten aldus hiaten in de eponiemlijsten die geen aaneensluitende chronologie meer voorstellen. Eén reden zou de cyclus van meganatuurcatastrofes geweest kunnen zijn. Een andere reden was de rivaliteit tussen de samen-regerende koningen van Assyrië onderling en de dikwijls voorkomende breuken in hun dynastieën als gevolge van moordaanslagen. Tiglath Pileser III was de zoon van de Bijbelse Pul alias Adad Nirari IV dat een usurpator was. Pul was degene die de legendarische Sardanapallos versloeg en zich de kroon toe-eigende. Pul en Tiglath Pileser III deelden later de troon en nog later kwam de zoon en troonopvolger van Tiglath Pileser III; Salmaneser V daarbij. Een co-regent van Salmaneser V, na de dood van Tiglath Pileser III, werd Sargon II die later een ‘damnatio memoriae’ naar zijn voorgangers uitvoerde. Zie het artikel op dit blog van 23-10-2014: Sargon II. Hierna een citaat uit de annalen van Sargon II waar deze ten onrechte roemt over de verovering van Samaria en zelfs geen enkele naam van zijn voorgangers waardig acht ter vermelding:

   

  7. I besieged and occupied the town of Samaria, and took 27,280 of its inhabitants captive. I took from them 50 chariots, but left them the rest of their belongings. I placed my Lieutenants over them; I renewed the obligation imposed upon them by one of the Kings who preceded me.

   

  Het is dan niet verwonderlijk dat het heden een puzzel is die in elkaar gezet moet worden. Het plaatje levert voor een belangrijk gedeelte, de Bijbel.

   

  Wordt vervolgd…

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder

  30-10-2014 om 10:15 geschreven door Robert De Telder  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 02/11-08/11 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!