Inhoud blog
 • Overlijden Robert De Telder
 • Corona
 • Chronologische schema's - afbeeldingen - vanaf de Grote Vloed tot de Spraakverwarring
 • Joeja
 • De eerste drieduizend jaar, hoofdstuk 1
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KRONOS
  chronologie - archeologie - oudheid
  10-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kroniek van koning Omri van Israël

  Met de vorige afleveringen op dit blog behandelden we de regeerperiode van Jerobeam, Nadab, Baesa en Ela. Deze week zetten we onze chronologische studie van de koningen van het tienstammenrijk of Israël verder met de koningen Zimri en Omri. En met het artikel op dit blog van 13-10-2015 brachten we koning Omri van Israël al eerder onder de aandacht in verband met de Moabietische steen van koning Mesa van Moab. Dit is een zogenaamde buiten-Bijbelse getuige voor Omri. Zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?ID=2796541

   

   

  De Moabiet Mesa was een tijdgenoot van drie Israëlitische koningen: Omri, Achab en Joram, en verwijst naar een Israëlitische verdrukking van Moab voor een periode van veertig jaar. De verdrukking nam een aanvang ten tijde van koning Omri. In het geciteerde artikel hebben we gezien dat de jaren 920/880 v. Chr. de periode van de verdrukking was. Hierna het betreffende Bijbelgedeelte dat over Zimri en Omri van Israël handelt.

  1 Koningen 16:15 In het zevenentwintigste jaar van Asa, de koning van Juda, werd Zimri koning te Tirsa, zeven dagen, terwijl het volk gelegerd was tegen Gibbeton, dat aan de Filistijnen behoorde. 16 Toen het volk dat daar gelegerd was, hoorde zeggen: Zimri heeft een samenzwering gesmeed en ook de koning doodgeslagen, maakte geheel Israël Omri, de legeroverste van Israël, te dien dage in de legerplaats koning. 17 Vervolgens trok Omri en geheel Israël met hem van Gibbeton weg, en zij belegerden Tirsa. 18 Zodra Zimri zag, dat de stad ingenomen was, ging hij in de burcht van het koninklijk paleis en verbrandde het koninklijk paleis boven zich met vuur, en stierf aldus 19 om de zonden die hij bedreven had door te doen wat kwaad is in de ogen des HEREN, en te wandelen in de weg van Jerobeam en in de zonde die deze bedreven had, om Israël te doen zondigen. 20 Het overige van de geschiedenis van Zimri en de samenzwering die hij gesmeed heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Israël?

   

   

  21 Toen splitste zich het volk Israël in twee helften; de ene helft van het volk volgde Tibni, de zoon van Ginat, om hem koning te maken, en de andere helft volgde Omri. 22 Doch het volk dat Omri volgde, kreeg de overhand op het volk dat Tibni, de zoon van Ginat, volgde. Toen Tibni gestorven was, werd Omri koning. 23 In het eenendertigste jaar van Asa, de koning van Juda, werd Omri koning over Israël; twaalf jaar. Te Tirsa regeerde hij zes jaar. 24 Toen kocht hij van Semer de berg Samaria voor twee talenten zilver, bebouwde de berg en noemde de stad die hij bouwde, Samaria, naar Semer, de eigenaar van de berg. 25 En Omri deed wat kwaad is in de ogen des HEREN, ja hij maakte het erger dan allen die vóór hem geweest waren. 26 Hij wandelde in al de wegen van Jerobeam, de zoon van Nebat, en in de zonde die deze Israël had doen bedrijven, zodat zij de HERE, de God van Israël, krenkten met hun ijdelheden. 27 Het overige van de geschiedenis van Omri, wat hij gedaan heeft, en de dappere daden die hij verricht heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Israël? 28 En Omri ging bij zijn vaderen te ruste en werd begraven in Samaria; zijn zoon Achab werd koning in zijn plaats.

   

  Ik heb in het Bijbelgedeelte een historische landkaart ingelast waar via pijlen en kaders de belangrijkste feiten aangeduid worden, wat de beschreven geschiedenis aanschouwelijker maakt. De jaartallen voor de regeerperiode van Omri: 920/909 v. Chr., zijn de nieuwe jaartallen voor de koningen van Israël die ik in mijn boek TIJD en TIJDEN uitgewerkt heb. Zie link: http://boekscout.nl/shop/ViewProduct.aspx?bookId=5579

   

  De gangbare jaartallen voor Omri zijn: 885/874 v. Chr. Deze jaartallen en regeerperiode werd door de geleerde Edwin E. Thiele uitgedokterd op basis van een verankering van de Bijbels-chronologische gegevens met die van Assyrië. In mijn boek TIJD en TIJDEN, appendix 4 heb ik Thiele ’s wijze van (mis)rekenen uitgelegd. Hierna een korte samenvatting:

  Het gangbare jaartal 931 v. Chr. als het sterfjaar van Salomo en de daaropvolgende splitsing van het Verenigd Koninkrijk van Israël in twee delen is het resultaat van de chronologische herziening van de regeerperiode van de koningen van Israël en Juda door Edwin R. Thiele (1895/1986). Zijn werk, in feite een dissertatie voor zijn doctoraatstudie: “The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings”, werd in 1951 van de vorige eeuw gepubliceerd en wordt sindsdien algemeen beschouwd als de definitieve Bijbelse chronologie. Zijn jaartallen worden dan ook in heel wat Studiebijbels gehanteerd, wat het zelfs een aura van geïnspireerd zijn, geeft.

  De vraag is of het jaartal voor de splitsing van het verenigd koninkrijk van Israël, correct is? Wanneer men onderzoek doet naar de geschiedenis van de Bijbelse chronologie dan blijkt dat in het verleden andere jaartallen voor de dood van Salomo en de splitsing van het koninkrijk gehanteerd werden. Het jaartal ca. 975 v. Chr. bijvoorbeeld was het meest gangbare jaartal dat in Studiebijbels voor de publicatie van Thiele ’s werk gehanteerd werd. Een verschil van zo maar even vierenveertig jaar? Wat is de reden wat zulk een drastische inkorting van de Bijbelse chronologie schijnbaar nodig maakte? De enige reden was de Assyriologie en het publiceren van de Assyrische koningslijst gebaseerd op de Eponiemlijsten, in de jaren twintig van de vorige eeuw. Deze kronieklijsten liepen over een periode van 892 tot 648 v. Chr. en gingen dus ook over een belangrijke contemporaine periode in de geschiedenis van de koningen van Israël en Juda. Een eponiem zou een Assyrisch ambtenaar geweest zijn naar wie een bepaald jaar genoemd werd met in de lijst voor dat jaar een vermelding naar een belangrijke gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een veldtocht, een pestziekte, het eerste regeringsjaar van een Assyrische koning, een zonsverduistering enzoverder.

  De Assyrische eponiemlijst werd niet aan de Bijbelse chronologie gekoppeld, maar aan een veronderstelde genoteerde zonsverduistering over Nineveh, in het tiende regeringsjaar van Assur Dan ten tijde van het eponiem van Bur Sagale. De zonsverduistering over Nineveh werd astronomisch gedateerd in 763 v. Chr. Dit jaartal werd dan ook het chronologische ankerpunt voor de andere vermelde gebeurtenissen en de regeringsjaren van de Assyrische koningen. Hierbij ging men er vanuit dat de Eponiemlijsten volledig waren en er geen koningen ontbraken of zelfs verwijderd werden?

  De eponiemlijsten verwijzen enkele malen naar koningen van Israël en Juda. Zo vond men een Assyrische vermelding naar een veldslag bij Karkar tussen de Assyriërs en een geallieerd leger van Klein-Aziatische vorsten, in het zesde regeringsjaar van Salmaneser III, zoals vermeld in het eponiem van Daian-Assur. Aan de hand van het ankerjaar 763 v. Chr. dateerde men de slag bij Karkar in 853 v. Chr. De Assyriërs claimen hier tegen o.a. Achab van Israël gestreden te hebben. Twaalf jaar later in 841 v. Chr., vermelden de Assyriërs schatting ontvangen te hebben van Jehu van de dynastie van Omri van Israël. Het is vanaf het door de Assyriologie verkregen jaartal 853 v. Chr. voor de slag bij Karkar, dat terugrekenend het sterfjaar van Salomo in 931 v. Chr. bekomen werd (A Chronology of the Hebrew Kings, Chapter 3, Establishing Basic Dates).

  De gefabriceerde regeerperiode voor Omri met de jaren: 885/874 v. Chr., is het resultaat van de hiervoor beschreven constructie van Thiele.

   

  De aangeboden regeerperiode voor Omri van het jaar 920 tot 909 v. Chr. is daarentegen het resultaat van het werken met de Bijbelse sabbat- en jubeljaren volgens de wijze van rekenen van William Whiston. De Assyrische chronologische gegevens werden ditmaal verankerd met de Bijbel, en niet andersom zoals Thiele deed. Zie het artikel op dit blog van 06-02-2014. Zie link:

  http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1391382000&stopdatum=1391986800

   

  In het eerder geciteerde Bijbelboek 1 Koningen hoofdstuk 16 vangt de geschiedenis van Omri aan, wanneer deze als een van de legeroversten van koning Ela van Israël, te Gibbeton met de Filistijnen streed. Tijdens dit conflict werd koning Ela door de andere legeroverste Zimri, vermoord. Deze geschiedenis vinden we in:

  1 Koningen 16:8 In het zesentwintigste jaar van Asa, de koning van Juda, werd Ela, de zoon van Basa, koning over Israël te Tirsa; twee jaar. 9 Zijn dienaar Zimri, de bevelhebber over de helft der krijgswagens, smeedde een samenzwering tegen hem. Terwijl hij te Tirsa zich een roes dronk ten huize van Arsa, die hofmaarschalk was te Tirsa, 10 kwam Zimri en sloeg hem dood, in het zevenentwintigste jaar van Asa, de koning van Juda, en werd koning in zijn plaats. 11 Toen hij koning geworden was, sloeg hij, zodra hij op de troon zat, het gehele huis van Basa dood zonder er iemand van het mannelijk geslacht van over te laten; benevens zijn naaste verwanten en zijn vrienden. 12 Zo heeft Zimri het gehele huis van Basa uitgeroeid, naar het woord des HEREN, dat Hij over Basa gesproken had door de dienst van de profeet Jehu, 13 wegens al de zonden die Basa en zijn zoon Ela bedreven hadden, en die zij Israël hadden doen bedrijven, zodat zij de HERE, de God Israëls, krenkten met hun ijdelheden. 14 Het overige van de geschiedenis van Ela, en alles wat hij gedaan heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Israël? (NBG Vertaling 1951)

   

  De oudheid-historicus Flavius Josephus brengt hetzelfde verhaal in zijn geschiedenis van het Joodse volk, zonder echter aanvullende historische vermeldingen ditmaal. Zie Joodse Oudheden, Boek VIII, xii, 4.5.6.

  Dat Moab ten tijde van Omri schatplichtig aan Israël was, vinden we in het Bijbelboek 1 Koningen niet terug. Wel is er een verwijzing in vers 27 van hoofdstuk 16, naar een boek van ‘de kronieken der koningen van Israël’:

  1 Koningen 16:27 Het overige van de geschiedenis van Omri, wat hij gedaan heeft, en de dappere daden die hij verricht heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Israël?

   

  Dit historisch boek, zonder geestelijke waarde blijkbaar, werd niet in de canon van de Bijbel opgenomen, en ging verloren. We hebben aldus alleen een buiten-Bijbelse bron: de Moabietische steen van Mesa, die ons leert dat Moab schatplichtig aan Israël was. We kunnen er echter rustig van uitgaan dat de informatie op de Moabietische steen correct is. Er is geen reden op aan te nemen dat de Moabieten zouden liegen betreffende hun schatplichtig zijn aan Israël. In de eigen vaderlandse geschiedenis kende ook ons land meerdere verdrukkingen. Alleen al de laatste vijfhonderd jaar kennen we een resem van verdrukkingen beginnend met de Spaanse bezetting in 1585 AD, gevolgd door de Oostenrijkse periode, vervolgens de bezetting en annexatie door Frankrijk, enzoverder. Dit maakt alles deel uit van de vaderlandse geschiedenis, die net zoals bij de Moabietische steen, een opgave van historische verdrukkingen is. Aan het einde van ‘een verdrukking’ worden ook heden nog monumenten in steen opgericht, verwijzend naar die en die periode van onheil, die afgesloten werd, zoals bijvoorbeeld ‘14/18’ dat nu honderd jaar achter ons ligt.

   

   

  Wat de burgeroorlog in Israël betreft, kunnen we bij Omri een en ander chronologisch invullen.

  De moord op Ela, de koning van Israël, door de legeroverste Zimri, vond plaats in het zevenentwintigste regeringsjaar van koning Asa van Juda zijnde okt921/sep920 v. Chr. (1 Kon. 16:10). Vervolgens werd de belegering van Gibbeton datzelfde jaar door Omri opgegeven en spoedde deze zich met zijn leger naar de hoofdplaats Tirsa. Zeven dagen later was Zimri verwijderd en brak de burgeroorlog, tussen Omri en een andere rivaal voor de kroon van Israël: Tibni, uit. Het volk van Israël splitste zich in twee helften, staat er geschreven, met ieder een kandidaat voor het koningschap. Na de dood van Tibni werd Omri koning over de tien stammen van Israël. Dit feit staat genoteerd voor het eenendertigste regeringsjaar van Asa van Juda, zijnde oct917/sep916 v. Chr. (1 Kon. 16:23). De hoofdplaats Tirsa zou gedurende zes jaar de residentie van Omri zijn, daarna bouwde hij zijn nieuwe hoofdstad Samaria op de berg die hij van Semer, de eigenaar van de berg, gekocht had. In totaal zou Omri twaalf jaar over het tienstammenrijk heersen, waarvan zes jaar in de oude hoofdstad Tirsa en zes jaar in Samaria, de nieuwe hoofdstad. De bouw van Samaria dateren we aldus zes jaar gerekend vanaf de dood van Zimri, in het jaar 914 v. Chr.

   

  Waar de Bijbel over zwijgt in de geschiedenis van Omri en zijn strijd met Tibni, is dat hij steun kreeg van koning Asa van Juda. Juda was tijdens de ganse regeerperiode van koning Baesa in oorlog met het tienstammenrijk geweest (1 Kon. 15:16). Toen aan de dynastie van Baesa een einde kwam met de moord op Ela, zag Asa blijkbaar zijn kans ter smeding van een bondgenootschap. 

  Dit feit is overgegeven in de Joodse overleveringen. In ‘The Legend of the Jews’ Boek VI, gecompileerd door Louis Ginzberg, lezen we dat koning Asa van Juda zich door een huwelijksovereenkomst met het huis van Omri verbonden had. En de overlevering leert verder dat Omri als een gevolg van het bondgenootschap met Asa van Juda, zijn rivaal Tibni kon overmeesteren.

  De Seder Olam leert dat in het jaar dat Tibni in Israël door Omri gedood werd, koning Omri’ zijn dochter uithuwde aan de zoon van Josafat, de kroonprins van Juda. Op de tijdsbalk kan dit logisch ingevuld worden. De regeerperiode van Koning Asa besloeg eenenveertig jaar van 948 tot 906 v. Chr. Bij zijn dood was kroonprins Josafat vijfendertig jaar oud. Dat plaatst zijn geboortejaar in 941 v. Chr. en maakt hem vijfentwintig jaar oud in 916 v. Chr., het sterfjaar van Tibni. In mijn boek TIJD en TIJDEN, 2015, hoofdstuk Kroniek van Ahazia, blz. 251-252, heb ik dit op de tijdsbalk ingevuld en een verklaring gegeven voor de schijnbare tegenspraak tussen de Bijbelboeken 2 Koningen 8:26 en 2 Kronieken 22:2.

   

  Het einde van Omri kwam na een regeerperiode van twaalf jaar in het achtendertigste regeringsjaar van Asa van Juda zijnde okt910/sep909 v. Chr. in de zomer van 909 v. Chr.

   

  1 Koningen 16:28 En Omri ging bij zijn vaderen te ruste en werd begraven in Samaria; zijn zoon Achab werd koning in zijn plaats. 29 En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël, in het acht en dertigste jaar van Asa, den koning van Juda; en Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël, te Samaria, twee en twintig jaren.

   

   

  In een korte periode had Omri zijn hoofdstad van Tirza verlegd naar een nieuwe gebouwde vesting te Samaria, en zijn nieuwe dynastie gevestigd. Per uitzondering onder vele koningen van Israël, stierf Omri in zijn bed en werd door zijn zoon opgevolgd. In het jaar 877 v. Chr. meer dan dertig jaar na de dood van Omri, zou de koning van Assur; Salmaneser III, in zijn annalen nog naar het Huis van Omri verwijzen. Zulk een indruk had hij bij de buurvolken van Israël achtergelaten.

   

  Over Egypte heersten sinds 933 v. Chr. met de invasie van Zera, de Ethiopiërs (of Nubiërs). Zij lieten Klein-Azië met rust, zodat Israël en Juda hun gezag over hun buurvolken zoals bijvoorbeeld Moab, konden vestigen.

   

  Wordt vervolgd….

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder

  10-11-2015 om 09:28 geschreven door Robert De Telder  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 02/11-08/11 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!