Inhoud blog
 • Overlijden Robert De Telder
 • Corona
 • Chronologische schema's - afbeeldingen - vanaf de Grote Vloed tot de Spraakverwarring
 • Joeja
 • De eerste drieduizend jaar, hoofdstuk 1
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KRONOS
  chronologie - archeologie - oudheid
  12-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kroniek van koning Pekah van Israël

  We vervolgen onze reeks over de kronieken van de koningen van het tienstammenrijk deze week met Pekah. Onze aflevering van 04.10.2016 sloten we af met de moord van Pekahia door de hand van Pekah.

  2 Koningen 15:25 En Pekah, de zoon van Remalia, zijn hoofdman, maakte een verbintenis tegen hem (Pekahia), en sloeg hem te Samaria, in het paleis van het huis des konings, met Argob en met Arje, en met hem vijftig mannen van de kinderen der Gileadieten; alzo doodde hij hem, en werd koning in zijn plaats. 26 Het overige nu der geschiedenissen van Pekahia, en al wat hij gedaan heeft, ziet, dat is geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël. 27 In het twee en vijftigste jaar van Azaria, den koning van Juda, werd Pekah, de zoon van Remalia, koning over Israël, en regeerde twintig jaren te Samaria. 28 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN; hij week niet af van de zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. (Statenvertaling)

   

   

  De beschreven regeerperiode van Pekah was een tijd van anarchie voor heel het gebied van het tienstammenrijk. Verschillende troonpretendenten stonden elkaar naar het leven. Als een gevolg was er in deze periode meer dan een hoofdstad in het gebied. De profeet Hosea die optrad in de dagen van Achaz spreekt bijvoorbeeld zowel over Israël als over Efraïm, wanneer hij het tienstammenrijk aanspreekt:

  Hosea 5:5 Dies zal Israël hovaardij in zijn aangezicht getuigen; en Israël en Efraïm zullen vallen door hun ongerechtigheid; ook zal Juda met hen vallen.

   

  Hosea 8:1 De bazuin aan uw mond! Als een arend (komt het) tegen het huis des HEREN! Omdat zij mijn verbond hebben overtreden en tegen mijn wet gerebelleerd. 2 Tot Mij roepen zij: Mijn God! Wij, Israël, kennen U! 3 Doch Israël verfoeit het goede – de vijand achtervolgt hem. 4 Zij hebben koningen aangesteld, maar buiten Mij om; vorsten, zonder dat Ik ervan wist. Van hun zilver en hun goud hebben zij zich afgodsbeelden gemaakt tot hun verderf. (NBG Vertaling 1951)

   

  Het is de verdienste van Edwin R. Thiele dit eerder opgemerkt te hebben (A Chronology of the Hebrew Kings, 1977, chapter 6). Let op: zijn inkorten van de regeerduur van de koningen van Juda en Israël ter verankering met de Assyrische koningslijst, wijs ik af. Dat betekent echter niet dat ook in zijn werk heel wat bruikbaars te vinden is.

  In mijn boek DE ZONAANBIDDER, 2016, blz. 105-130, behandel ik in het bijzonder de regeertijd van Pekah en identificeer hem met de rebel Labaja uit de Amarna-briefwisseling.

   

   

  2 Koningen 15:29 In de dagen Pekah, den koning van Israël, kwam Tiglath-pilezer, de koning van Assyrië, en nam Ijon in, en Abel-beth-maacha, en Janoah, en Kedes, en Hazor, en Gilead, en Galilea, het ganse land van Nafthali; en hij voerde hen weg naar Assyrië. 30 En Hosea, de zoon van Ela, maakte een verbintenis tegen Pekah, den zoon van Remalia, en sloeg hem, en doodde hem, en werd koning in zijn plaats; in het twintigste jaar van Jotham, den zoon van Uzzia. 31 Het overige nu der geschiedenissen van Pekah, en al wat hij gedaan heeft, ziet, dat is geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël.

   

  De beschreven invasie van Tiglath Pileser III in Israël dateren we in het voorjaar van 750 v. Chr. Het eponiem van ‘Bel dan’ dat de Assyriologie in het jaar 734/733 v. Chr. dateert en verbind met de veldtocht van Tiglath Pileser naar Filistea, is hiermee gecorrigeerd naar 750/749 v. Chr. In mijn boek ‘De Assyriologie herzien, 2015, blz. 70-83, breng ik een volledige herziening van de chronologie van de koningen van Assyrië. De Assyrische koningslijst wordt aan de hand van de Bijbel, Flavius Josephus en andere bronnen chronologisch op de tijdsbalk verankerd en aangepast. Hierbij toon ik aan dat de koningen van Assyrië dikwijls co-regentschappen kenden en dat er zelfs namen in de Eponiemlijsten ontbreken, verwijderd werden.

   

   

  De regeerperioden van zowel Jotham als Pekah en hun verankering met elkaar zijn niet eenvoudig op de tijdsbalk te plaatsen. Hier komt in tegenstelling met de vorige regeerperioden meer studie bij kijken. Voor de meest logische verankering van deze regeerperioden op de tijdsbalk moeten we vanaf vaste navigatiepunten op de tijdsbalk vertrekken. De vermelding dat Hosea in het twintigste regeringsjaar van Jotham, de zoon van Uzzia, koning over het tienstammenrijk werd, wat het einde van de regeertijd van Pekah betekende, vereist een verklaring. Aangezien Jotham slechts zestien jaar regeerde en geen twintig, bedoelde de Bijbelse Kroniekschrijver dat Hosea de macht in het tienstammenrijk overnam, twintig jaar na het begin van Jotham ’s troonsbestijging. De reden is hoogstwaarschijnlijk dat men de naam van de afgodendienaar Achaz, de zoon van Jotham zo weinig mogelijk wilde vermelden. Dit is een verklaring die men onder meer in de Seder Olam terugvindt. Maar er is tijdens deze periode nog meer aan de hand. De usurpator Pekah was voorafgaand het tweeënvijftigste regeringsjaar van Uzzia, in het gebied van het tienstammenrijk actief. Dat wordt pas duidelijk wanneer we alle voorhanden zijnde chronologische gegevens van deze epoque op ons schema uittekenen.

  In Pekah ’s zeventiende regeringsjaar werd Achaz koning over Juda. Op de tijdsbalk is dit het najaar van 739 v. Chr. Pekah ’s regeerperiode van twintig jaar verankeren we hier op dit tijdstip op de tijdsbalk met Achaz. Pekah ‘s regeerperiode krijgt aldus de jaren vanaf 755 v. Chr. tot 735 v. Chr. Als er dan staat geschreven in 2 Koningen 15:27 dat hij koning werd in het tweeënvijftigste jaar van Uzzia, dan moeten we de jaren daarvoor zien als een periode van burgeroorlog in het tienstammenrijk, waarna hij in het tweeënvijftigste jaar van Uzzia als koning over Israël door Juda erkend werd. Dit is één mogelijke verklaring. Vast staat dat Jotham koning over Juda werd in het tweede jaar van Pekah en dat is op mijn tijdsbalk najaar 755 v. Chr. Jotham regeert dan als co-regent met zijn vader Uzzia. Een co-regentschap dat de Bijbel expliciet vermeldt (2 Kronieken 26:21). De chronologische schikking van de regeertijd van de usurpator Pekah op de tijdsbalk, heb ik overgenomen van een studie van Dr.ir. C. Noorlander (B + W Bijbel en wetenschap nummer 164).

  2 Koningen 16:1 In het zeventiende jaar van Pekah, de zoon van Remaljahu, werd Achaz koning, de zoon van Jotham, de koning van Juda. 2 Achaz was twintig jaar oud, toen hij koning werd; hij regeerde zestien jaar te Jeruzalem. Hij deed niet wat recht is in de ogen van de HERE, zijn God, zoals zijn vader David, 3 maar hij wandelde in de weg der koningen van Israël. Ook deed hij zijn zoon door het vuur gaan in overeenstemming met de gruwelen der volken, die de HERE voor de Israëlieten had verdreven. 4 Hij slachtte en offerde op de hoogten, op de heuvels en onder elke groene boom.

   

  Het eerste regeringsjaar van Achaz was een troonsbestijgingsjaar en plaatsen we op de tijdsbalk in okt739/sep738 v. Chr. Het zeventiende regeringsjaar van Pekah wordt aldus op de tijdsbalk het jaar apr739/mrt738 v. Chr. Van dit jaartal werken we op de tijdsbalk naar voor en naar achter, en krijgt Pekah de jaren vanaf apr755/mrt754 v. Chr. tot het voorjaar van 735 v. Chr. Het was in het tweeënvijftigste jaar van Uzzia dat Pekah zich in Samaria als koning installeerde. Daarvoor was zijn vermoedelijke hoofdplaats Shechem.

   

   

  2 Koningen 15:27 In het twee en vijftigste jaar van Azaria, den koning van Juda, werd Pekah, de zoon van Remalia, koning over Israël, en regeerde twintig jaren te Samaria. 28 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN; hij week niet af van de zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. (Statenvertaling)

   

  Een groot kwaad zoals in vers 28 beschreven van het hiervoor vermelde Bijbelcitaat, was zijn poging om Achaz als koning van Juda te onttronen en de bloedlijn met David te verbreken. Een bloedlijn waar uiteindelijk de beloofde Messias uit zou voortkomen. De eerstgeborene van koning Achaz en geplande troonopvolger, sneuvelde volgens de Joodse legende (Legends of the Jews, Volume IV, Chapter IX, The Two Kingdoms Chastised) in de strijd tegen het leger van Pekah en Rezin. De Seder Olam geeft daarenboven de naam van de eerstgeborene van Achaz op: Maäseiahu. De volgende zoon in lijn voor de troonopvolging werd alzo de later bekende Hizkia.

  De profeet Jesaja beschrijft de oorlog tussen Juda en Israël geallieerd met Aram in detail.

  Jesaja 7:1 Het geschiedde nu in de dagen van Achaz, den zoon van Jotham, den zoon van Uzzia, den koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, en Pekah, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optoog naar Jeruzalem, ten oorlog tegen haar; maar hij vermocht met strijden niet tegen haar. 2 Als men den huize Davids boodschapte, zeggende: De Syriërs rusten op Efraïm, zo bewoog zich zijn hart en het hart zijns volks, gelijk de bomen des wouds bewogen worden van den wind. 3 En de HEERE zeide tot Jesaja: Ga nu uit, Achaz tegemoet, gij en uw zoon, Schear-jaschub, aan het einde van den watergang des oppersten vijvers, aan den hogen weg van het veld des vollers; 4 En zeg tot hem: Wacht u, en zijt gerust, vrees niet, en uw hart worde niet week, vanwege die twee staarten dezer rokende vuurbranden; vanwege de ontsteking des toorns van Rezin en der Syriërs, en van den zoon van Remalia; 5 Omdat de Syriër kwaad tegen u beraadslaagd heeft, met Efraïm en den zoon van Remalia, zeggende: 6 Laat ons optrekken tegen Juda, en het verdriet aandoen, en het onder ons delen, en den zoon van Tabeal koning maken in het midden van hen. 7 Alzo zegt de Heere HEERE: Het zal niet bestaan, en het zal niet geschieden. Enzoverder…

   

  Koning Achaz wijst alle aangeboden hulp van de HERE God via Zijn profeet Jesaja af, en zoekt zijn heil bij de koningen van Assyrië, aan wie hij een brief stuurt voor hulp. Het gevolg is dat Tiglath Pileser III opnieuw naar het gebied van Israël en ditmaal ook naar Aram, oprukt. Deze invasie dateren we in 736 v. Chr. In mijn boek ‘De Zonaanbidder, 2016, blz. 89-123, ga ik uitvoerig op de oorlog tussen Israël en Juda in, en identificeer Pekah met de rebel Labaja uit de Amarna-briefwisseling. Zie ook het artikel van 27-04-2016 op dit blog: De Assyrische veldtochten naar het gebied van Israël in de achtste eeuw v. Chr. Zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1461535200&stopdatum=1462140000

   

  Het einde van Pekah van Israël geschiedde door de hand van Hosea, de laatste koning van het tienstammenrijk, alvorens zij door de Assyriërs in 717 v. Chr. in ballingschap weggevoerd zouden worden.

  2 Koningen 15:30 En Hosea, de zoon van Ela, maakte een verbintenis tegen Pekah, den zoon van Remalia, en sloeg hem, en doodde hem, en werd koning in zijn plaats; in het twintigste jaar van Jotham, den zoon van Uzzia. 31 Het overige nu der geschiedenissen van Pekah, en al wat hij gedaan heeft, ziet, dat is geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël.

   

  Ook in de bewaard gebleven (gefragmenteerde) annalen van Tiglath Pileser III worden deze feiten beschreven:

  Nimrud Tablet (in Rost, 78-81, lijnen 1-19)

  De stad van Hatarikka tot aan de berg Saue…de steden Gebal, Simirra, Arga, Zimarra …Usnu, (Siannu), Ri'raba, Ri'sisu… steden van de Opper (zee) bracht ik (onder mijn controle), zes van mijn ambtenaren … stelde in aan (als district gouverneurs over) hun; de stad van Kashpuna aan de kust van de Opper zee … (de steden… )nite, Gal'za, Abilakka die zich aan de grens van Israel bevinden (het uitgestrekte gebied van het territorium van Damascus –Bit Haza'ili –) in haar geheel bracht ik aan de grens van Assyrië. Mijn (gouverneur) stelde ik (over hen als district gouverneur). En wat betreft Hanunu van Gaza die gevlucht was voor mijn wapens en weggelopen naar Egypte, de stad Gaza (nam ik in, zijn… en zijn bezittingen, zijn goden (voerde ik weg en ik stelde een beeld van de god Assur), mijn heer, en een beeld van mijn eigen koninklijk persoon (…stelde ik op) in zijn paleis en rekende hun tot de goden van zijn land. Ik legde op hen (een zware schatting… zilver) Ik rukte uit, zoals een vogel… hij vluchtte (opnieuw uit Egypte?). Ik plaatste hem opnieuw in zijn paleis en (legde een zware schatting op hem; goud), zilver, zijden kleding… groot, … ontving ik. Bit Humria  … het geheel der inwoners (samen met hun bezittingen) bracht ik naar Assyrië. Pekah hun koning verwijderden zij en Hosea zette ik (als koning) over hun. Ik ontving van hun als (schatting?) 10 talenten of goud en (x) talenten zilver en bracht  (hen naar Assyrië)…"

   

  Tot slot citeer ik Flavius Josephus voor de beschrijving van het smadelijk einde van de rebel Pekah. Flavius Josephus vermeldt dat Pekah aan zijn einde kwam door het verraad van een van zijn vrienden: Hosea.

  Flavius Josephus, Joodse Oudheden, Boek IX. xiii.

  1. ABOUT the same time Pekah, the king of Israel, died by the treachery of a friend of his, whose name was Hoshea, who retained the kingdom nine years' time, but was a wicked man, and a despiser of the Divine worship; and Shalmaneser, the king of Assyria, made an expedition against him, and overcame him, (which must have been because he had not God favorable nor assistant to him,) and brought him to submission, and ordered him to pay an appointed tribute.

   

  Wordt vervolgd…

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder

   

  Recente publicaties van Robert De Telder

   

   

  EXODUS, 2016, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/102331

   

  De Zonaanbidder, 2016, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/87999

   

  TIJD en TIJDEN, 2015, Zie link: http://boekscout.nl/shop/ViewProduct.aspx?bookId=5579

   

  De Assyriologie herzien, 2012, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/76234

   

  De Tweede Wereldoorlog door de ogen van een neutrale Belg, 2007, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/69343

  12-10-2016 om 12:29 geschreven door Robert De Telder  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 02/11-08/11 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!