Inhoud blog
 • Overlijden Robert De Telder
 • Corona
 • Chronologische schema's - afbeeldingen - vanaf de Grote Vloed tot de Spraakverwarring
 • Joeja
 • De eerste drieduizend jaar, hoofdstuk 1
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KRONOS
  chronologie - archeologie - oudheid
  04-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.eerherstel voor de oudheidhistoricus Herodotos

  In het artikel van 18.02.2019 op dit blog schreef ik over een eerherstel voor de oudheidhistoricus Herodotos betreffende diens historische berichtgeving over het Egypte van de oudheid. Herodotos geeft namelijk in zijn werk (boek 2) een faraolijst weer die door de orthodoxe egyptologie wat rangschikking van de farao ‘s betreft afgewezen wordt.

   

   

  “Herodotos is mijn naam, ik kom uit Halikarnassos en maak hierbij het verslag wereldkundig van het onderzoek dat ik heb verricht om de herinnering aan het verleden levend te houden en de grootse, indrukwekkende prestaties van de Grieken en andere volken te vereeuwigen.”

   

  Er wordt aangenomen dat Herodotos zijn historisch verslag schreef tussen 450 en 420 voor Chr. Zijn titel ‘vader der historie’ kreeg hij na zijn dood van de bekende Romeinse staatsman Cicero. Uit het werk van Herodotos kunnen we vooral de duur van de regeringsjaren van Griekse en Perzische vorsten vernemen. Halikarnassos, de plaats waar hij geboren werd, heet tegenwoordig Bodrum en ligt aan de zuidwestkust van Turkije. In Herodotos’ tijd was het een Griekse kolonie met het Ionisch als omgangstaal. Herodotos was de eerste classicus die een gedetailleerd verslag over Egypte neerschreef. In de vijfde eeuw voor Christus wanneer Herodotos Egypte bezocht, was de geschiedenis van dit land nog steeds een levende geschiedenis. De piramiden in beneden-Egypte hadden bijvoorbeeld nog steeds hun glanzende buitenbedekking. Herodotos reisde het gehele land door tot aan de grens met Nubië. Zoals eerder opgemerkt wordt Herodotos’ geschiedschrijving over Klein-Azië niet in twijfel getrokken, wat Egypte betreft echter wordt hij door de gevestigde Egyptologie niet gevolgd. We zullen zien wie gelijk heeft.

  In mijn boek TIJD en TIJDEN, 2015, (blz. 43, 310, 345, 371, 375, 385) gaf ik al aandacht aan Herodotos. De Egyptische koningslijst van Herodotos is niet volledig. Hij vermeldt weliswaar een bestaande lijst in zijn tijd van 330 koningen (Boek 2:100) die na de eerste farao Menes over het land regeerden, maar geeft geen namen op. Al die namen slaat hij over om daarna (Boek 2:102) alle aandacht op Sesostris en diens opvolgers te richten. Hierna vooreerst een opgave van Herodotos’ farao ’s vanaf Sesostris, samen met hun historische verankering op de tijdsbalk:

  Herodotos                    Boek:                   historische verankering op tijdsbalk:

  Sesostris             2 :102        Thothmosis III, Rehabeam – 961 v. Chr.

  Feroos/Pheros   2 :111                  Amonhotep II – 941 v. Chr.

  Proteus               2 :112         Thothmosis IV – 800 v. Chr.

  Rampsinitos       2 :121         Amonhotep III – 776 v. Chr.

  Cheops                2 :124        piramidebouwer – 8ste eeuw v. Chr.

  Chefren               2 :127         piramidebouwer – 8ste eeuw v. Chr.

  Mykerinos           2 :129        piramidebouwer – 8ste eeuw v. Chr.

  Asychis                2 :136        8ste eeuw v. Chr.

  Anysis                 2 :137         tijdgenoot Sabakoos – 8ste eeuw v. Chr.

  Sethoos               2 :141         tijdgenooot van Sanherib - 716 v. Chr.

  12 koningen        2 :147         Ramessieden

  Psammetichos    2 :152         675 v. Chr.

  Neko                    2 :158         Neko – 605 v. Chr.

  Psammis             2 :159

  Apriës                 2 :161         Hofra

  Amasis                2 :172         525 v. Chr.

   

   

  © Robert De Telder, Dertig Jubeljaren, 2018, blz. 249

   

  Het is mijn bedoeling om via een aantal afleveringen op dit blog al de farao ‘s van Herodotos vanaf Sesostris te behandelen. Met het artikel van deze week wil ik de farao ’s Sesostris en Pheros belichten. Sesostris was volgens Herodotos (Boek 2:102-110) een farao die met een groot leger alle volken rondom Egypte onderwierp en hierbij zelfs in het noorden de Kaspische Zee bereikte. Ook Nubië in het zuiden werd door Sesostris overheerst. Dit was een unieke gebiedsuitbreiding die alleen aan farao Thothmosis III van de achttiende dynastie toegeschreven kan worden. Zie hierna een link voor een Grieks/Engelse vertaling van het werk van Herodotos: http://www.sacred-texts.com/cla/hh/

  De Egyptoloog J. H. Breasted vergelijkt hem met een Alexander of een Napoleon. Dr. I. Velikovsky identificeerde Thothmosis III overtuigend met de Bijbelse Sisak die in het vijfde jaar van de zoon van Salomo: Rehabeam, in het voorjaar van 961 v. Chr. Jeruzalem en de tempel plunderde. Zie het meest recente artikel dienaangaande op dit blog van 01.10.2018, link: http://bloggen.be/Robertdetelder/archief.php?startdatum=1538344800&stopdatum=1538949600

   

  De opvolger van Thothmosis III was zijn zoon Amonhotep II die logischer wijze nu met Herodotos’ farao Pheros geïdentificeerd dient te worden. Het is een identificatie echter die via meer dan één aanwijzing tot stand komt. In mijn studie ‘Genesis versus Egyptologie, 2009, hoofdstuk 18’ gaf ik al aandacht aan de periode van tien rust dat het land Juda kende ten tijde van het koningschap van Asa, de zoon van Abiam, de zoon van Rehabeam. Koning Asa van Juda was een tijdgenoot van Amonhotep II.

  2 Kronieken 14:1 Zo ontsliep Abia met zijn vaderen, en zij begroeven hem in de stad Davids, en zijn zoon Asa werd koning in zijn plaats. In zijn dagen was het land tien jaren stil. 2 En Asa deed dat goed en dat recht was in de ogen des HEEREN, zijns Gods. (Statenvertaling)

   

   

  © Robert De Telder, Dertig Jubeljaren, 2018, blz. 250

   

  Het is geen toeval dat de periode van rust of stilte voor het land Juda gelijk viel met de periode dat farao Pheros met blindheid geslagen was. Bovendien stemmen de beide genoteerde perioden van tien jaar voor zowel Juda als Egypte overeen. Hierna het relevante gedeelte uit het werk van Herodotos: Book 2,

  111. Now after Sesostris had brought his life to an end, his son Pheros, they told me, received in succession the kingdom, and he made no warlike expedition, and moreover it chanced to him to become blind by reason of the following accident:--when the river had come down in flood rising to a height of eighteen cubits (8 meter), higher than ever before that time, and had gone over the fields, a wind fell upon it and the river became agitated by waves: and this king (they say) moved by presumptuous folly took a spear and cast it into the midst of the eddies of the stream; and immediately upon this he had a disease of the eyes and was by it made blind. For ten years then he was blind, and in the eleventh year there came to him an oracle from the city of Buto saying that the time of his punishment had expired, and that he should see again if he washed his eyes with the water of a woman who had accompanied with her own husband only and had not knowledge of other men: and first he made trial of his own wife, and then, as he continued blind, he went on to try all the women in turn; and when he had at last regained his sight he gathered together all the women of whom he had made trial, excepting her by whose means he had regained his sight, to one city which now is named Erythrabolos, and having gathered them to this he consumed them all by fire, as well as the city itself; but as for her by whose means he had regained his sight, he had her himself to wife. Then after he had escaped the malady of his eyes he dedicated offerings at each one of the temples which were of renown, and especially (to mention only that which is most worthy of mention) he dedicated at the temple of the Sun works which are worth seeing, namely two obelisks of stone, each of a single block, measuring in length a hundred cubits each one and in breadth eight cubits.

   

   

  Wanneer Sesostris alias Thothmosis III een tijdgenoot van Salomo en Rehabeam was, is zijn opvolger Pheros alias Amonhotep II logischerwijze een tijdgenoot van Asa van Juda en zit de vermelding van tien jaar stilte of rust voor het land Juda, op zijn plaats. Herodotos schrijft over Pheros dat deze ‘no warlike expedition’ ooit uitvoerde. Dit stemt overeen met wat we over Amonhotep II vandaag weten. Over de veronderstelde militaire activiteiten van Amonhotep II lopen de meningen overigens uiteen. Er is melding van een veldtocht naar Syrië in zijn tweede regeringsjaar. In zijn derde jaar was hij in Nubië en in zijn negende regeringsjaar opnieuw in Syrië. De orthodoxe Egyptologie beschouwt Amonhotep nochtans als een overgangsfiguur tussen twee machtige farao’s in: Thothmosis III en IV. Volgens mijn eerder geïntroduceerde revisie van de geschiedenis van de oudheid regeerde Amonhotep II in co-regentschap met zijn inmiddels oude vader Thothmosis III. De Egyptoloog James. H. Breasted (1865/1935) – (Geschichte Ägyptens, Fünftes Buch, Kapitel 16), plaatst Amonhotep II als co-regent van Thothmosis III op de troon wanneer deze op hoge ouderdom zijn levenskracht voelde verdwijnen.

  En de egyptoloog Donald B. Redford (1934-) geeft het volgende commentaar (Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times, 1992, blz. 164) over de bewaard gebleven berichtgeving van Amonhotep II: ‘…one should be cautious in assessing these two passages. In view of Amenophis’s bombast and braggart nature, there may lie behind the first no more than the receipt of diplomatic gifts of the same sort as Thutmose III had recorded more soberly on the morrow of his Euphrates campaign; and whatever else Amenophis says about motivation may be nothing more than his eisegesis.”

  Sir Alan Gardiner (1879/1963), Egypt of the Pharaohs, 1961, VIII, The Theban Supremacy, vermeld de algemene onbetrouwbaarheid van Amonhotep ‘s bewaard gebleven stele ‘s: “The Amada stele is dated in year 3, and the Syrian campaign is there described as the first campaign of victory. This expression has caused puzzlement to scholars because the same words are applied to another great stele of year 7 with which we shall be dealing shortly…. Thutmosis III is here ostensibly the king referred to, but perhaps it was really Amenophis II acting in his father ‘s stead.

   

   

  De twee genoteerde veldtochten van Amonhotep II naar Syrië vielen samen met expedities van zijn vader Thothmosis III (rode pijlen) waar Amonhotep II met zijn eigen legertroep aan deelnam (groene pijlen).

   

  Op het bijgevoegde tijdschema uit mijn laatste boek ‘dertig jubeljaren, 2018, heb ik de eenentwintigjarige regeerperiode gelijk geplaatst met de laatste jaren van de lange regeerperiode van Thothmosis III. De voor Amonhotep II genoteerde militaire campagne naar Naharin (Syrië) valt nu samen met de negende campagne van Thothmosis III in diens vierendertigste regeringsjaar. De genoteerde campagne van Amonhotep II in zijn derde regeringsjaar naar Nubië was niet meer dan een verkenningstocht.

   

  De reden voor de blindheid van Pheros is een allerongelooflijks verhaal dat Herodotos in Egypte in de vijfde eeuw v. Chr. door de priesters ter plaatse verteld werd. Een bijzondere vloed had de Nijl tot een hoogte van acht meter boven haar normale stand gebracht, een grote vloed die zich nog nooit eerder had voorgedaan met daarbovenop nooit eerder geziene opzwepende golven in de Nijl. Farao Pheros wierp daarop als een dwaas zijn speer in het midden van de stroom en werd als een gevolg onmiddellijk met blindheid geslagen. Het is vandaag aan ons de taak om zoals met andere oude overleveringen en legendes het bruikbare van het onbruikbare te scheiden. Met bruikbaar bedoel ik dat wat chronologisch/historisch zin geeft en gebruikt kan worden ter reconstructie van de geschiedenis van de oudheid.

  Aangezien Amonhotep II in co-regentschap met zijn vader de troon deelde is het aantoonbaar dat de door Herodotos beschreven grote vloed die de Nijl tot acht meter boven het normale pijl deed stijgen gelijk was aan de zondvloed van Deucalion die de Egyptische oudheidhistoricus Manetho met de regeerperiode van Thothmosis III verbond. Op het bijgevoegde tijdschema zien we deze meganatuurcatastrofe in het voorjaar van 941 v. Chr. door een verticale balk gemarkeerd. Over de zondvloed van Deucalion en de verankering van dit historisch feit op de tijdsbalk schreef ik eerder op 13.03.2017 op dit blog een artikel, link: http://bloggen.be/Robertdetelder/archief.php?startdatum=1489359600&stopdatum=1489964400

  De meganatuurcatastrofe van het voorjaar van 941 v. Chr. maakte deel uit van een cyclus van meganatuurcatastrofes die de aarde periodiek teisterde. Het is de studie van de geleerden Donald W. Patten, Ronald R. Hatch and Loren C. Steinhauer, met hun boek ‘The Long Day of Joshua and Six Other Catastrophes’, dat al langer op dit blog mijn aandacht heeft. Zij leveren een tijdschema van een cyclus van catastrofes van 2484 v. Chr. tot 701 v. Chr. waarbij zij zeven rampen van kosmische oorsprong identificeren die planeet aarde in de oudheid teisterden. Donald W. Patten, Ronald R. Hatch and Loren C. Steinhauer tonen in hun werk aan dat de cyclus van rampen haast gelijk aan een klokwerk alle 54 jaar en zes maanden in de oudheid de aarde teisterde. Hoewel zij rekening hielden met af en toe afwijkingen in de cyclus. De alom bekende wegvoering van de profeet Elia in een vuurstorm met vurige wagens valt chronologisch op de tijdsbalk exact 54 jaar en zes maanden na de zondvloed van Deucalion in het najaar van 887 v. Chr. Zie het artikel van 10.09.2018 ,op dit blog: de datering van de wegvoering van Elia met vurige wagens, link: http://bloggen.be/Robertdetelder/archief.php?startdatum=1536530400&stopdatum=1537135200

   

  De zondvloed van Deucalion tijdens de regeerperiode van Thothmosis III in 941 v. Chr. in diens 45ste regeringsjaar geeft een verklaring voor het feit dat farao (noch zijn co-regent) daarna geen veldtochten meer ondernomen heeft. De meganatuurcatastrofe was verantwoordelijk voor heel wat schade waar het Egyptische land en staat zich voorlopig niet van konden herstellen. In 933 v. Chr. volgde de Nubische invasie onder leiding van de Bijbelse koning van Nubië: Zera (zie TIJD en TIJDEN, 2015, blz 239-241).

   

  Wordt vervolgd…

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder

   

  Recente publicaties:

   

   

  Dertig Jubeljaren, 2018, zie link: https://www.bol.com/nl/p/dertig-jubeljaren/9200000101929798/?suggestionType=searchhistory&bltgh=jLyCAgDUe71UKHV4eLlBLQ.1.7.ProductImage&fbclid=IwAR1FW-GC4SRsGCLFOa0BP_MG9IXEYx3Uo2Ugz3s6x74aPfO0kexdKcN4hqU

  Kronieken van de koningen van Israël, 2017, zie link: https://www.bol.com/nl/p/kronieken-van-de-koningen-van-israel/9200000086650052/?suggestionType=searchhistory

  EXODUS, 2016, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/102331

  Dit boek kan inmiddels volledig online gelezen worden via de volgende link: https://jezusleeft.weebly.com/exodus.html

  De Zonaanbidder, 2016, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/87999

  TIJD en TIJDEN, 2015, Zie link: http://boekscout.nl/shop/ViewProduct.aspx?bookId=5579

  De Assyriologie herzien, 2012, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/76234

  De Tweede Wereldoorlog door de ogen van een neutrale Belg, 2007, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/69343

  Genesis versus Egyptologie, 2009, dit boek is uitverkocht maar kan online gelezen worden op de hierna volgende link: http://jezusleeft.weebly.com/genesis-versus-egyptologie.html

  Apocalyps, 2009, (dit boek is uitverkocht maar op een PDF-document gratis op eenvoudig verzoek per email bij de auteur verkrijgbaar)
  Geef hier uw reactie door
  Uw naam *
  Uw e-mail *
  URL
  Titel *
  Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
    Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)
  Reacties op bericht (0)  Archief per week
 • 02/11-08/11 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Klik hier
  om dit blog bij uw favorieten te plaatsen!

  Blog als favoriet !

  Klik hier
  om dit blog bij uw favorieten te plaatsen!


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!