Inhoud blog
 • Overlijden Robert De Telder
 • Corona
 • Chronologische schema's - afbeeldingen - vanaf de Grote Vloed tot de Spraakverwarring
 • Joeja
 • De eerste drieduizend jaar, hoofdstuk 1
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KRONOS
  chronologie - archeologie - oudheid
  12-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE ASSYRISCHE KONING SALMANESER V

  In het artikel op dit blog van 02-10-2014: EDWIN R. THIELE en 2 Koningen 18:9-13, beschreef ik het dilemma van Thiele betreffende zijn keuze tussen de Bijbelse chronologie zoals in het Bijbelboek 2 Koningen hoofdstuk 18 gebracht, en de Assyrische chronologie. De titel van zijn boek; The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, 1951, heb ik altijd mysterieus gevonden. Na vele jaren van studie, ben ik van mening dat de chronologische gegevens betreffende de Assyrische koningen van de oudheid, veel mysterieuzer zijn dan die van de Hebreeën. Hierna volgt het Bijbelcitaat dat voor Thiele onmogelijk in de Assyrische gegevens in te passen viel en hem tot zijn spijtige keuze bracht.

   

  2 Koningen 18:9 In het vierde jaar van koning Hizkia – dat is het zevende jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël – trok Salmanassar, de koning van Assur, op tegen Samaria en sloeg het beleg ervoor. 10 Men nam het in na verloop van drie jaren; in het zesde jaar van Hizkia – dat is het negende jaar van Hosea, de koning van Israël – werd Samaria ingenomen. 11 De koning van Assur voerde Israël in ballingschap naar Assur en bracht hen naar Chalach, Chabor, de rivier van Gozan en de steden der Meden, 12 omdat zij niet hadden geluisterd naar de HERE, hun God, maar zijn verbond hadden overtreden: al wat Hij aan Mozes, de knecht des HEREN, had geboden; zij hadden er niet naar geluisterd en het niet gedaan. 13 In het veertiende jaar van koning Hizkia trok Sanherib, de koning van Assur, op tegen alle versterkte steden van Juda en bezette ze. (NBG Vertaling 1951)

   

  En hierna volgen ter vergelijking de relevante Assyrische Eponiemgegevens voor deze Bijbelse periode. Tussen rechte haken staan de jaartallen van de orthodoxie, gevolgd door mijn gereviseerde jaartalen in vette cijfers. Zie DE ASSYRIOLOGIE HERZIEN, 2012, ISBN 978 16 1627 424 5, NUR 703.

   

  [727/726] 735/734 Tijdens het eponiem van Bêl-Harran-bêla-usur, de gouverneur van Guzana, veldtocht tegen [...].Šalmaneser [V] beklom de troon.

   

  [726/725] 734/733 Tijdens het eponiem van Marduk-bêla-usur, de gouverneur van Amedi, de koning bleef in het land.

   

  [725/724] 733/732 Tijdens het eponiem van Mahde, de gouverneur van Nineveh, veldtocht tegen [Shamarain].

   

  [724/723] 732/731 Tijdens het eponiem van Aššur-išmanni, de gouverneur van Kalizi, veldtocht tegen [Shamarain].

   

  [723/722] 731/730 Tijdens het eponiem van Šalmaneser, de koning van Assyrië, veldtocht tegen [Shamarain].

   

  [722/721] 730/729 Tijdens het eponiem van Inurta-ilaya, de opperbevelhebber.

   

  [721/720] 729/728 Tijdens het eponiem van Nabû-taris, de gouverneur van [...]ti.

   

  [720/719] 728/727 Tijdens het eponiem van Aššur-nirka-da'in, de gouverneur van [...]ru.

   

  -         HIAAT VAN TIEN JAAR IN DE EPONIEMLIJSTEN -

   

  [719/718] Tijdens het eponiem van Sargon [II], de koning van Assyrië ging binnen [...].

   

  Volgens de eponiemlijsten en de daarmee door de Assyriologie verbonden regeerperioden, regeerde Salmaneser V van het voorjaar van 727/726 tot het voorjaar van het jaar 719/718 v. Chr. of een totaal van slechts acht jaar. Deze vermelde chronologische informatie is echter niet compatibel met de Bijbelse chronologie. Zo leert de Bijbel onder andere, dat er co-regentschappen in Assyrië tijdens deze periode voorkwamen, dat er aldus meer dan één koning op de troon zat. Zie het artikel op dit blog van 28-05-2014: binnen nog vijfenzestig jaar zal Efraïm verbroken worden, zodat het geen volk meer is…

   

  In het hierna volgende betoog wil ik verder op de zwakheden van het beschikbare Assyrische materiaal wijzen. Het beschikbare archeologische materiaal over Salmaneser V is tot nu toe schaars gebleven. Vermoedelijk is er een ‘damnatio memoriae’ door zijn opvolger Sargon II uitgevoerd. De enige schriftelijke verwijzing (buiten de eponiemlijsten) naar Salmaneser V vanuit de Assyrische bronnen, is een fragment van een kleine cilinder dat heden in het British Museum (K.38345) bewaard wordt. Het is een memoriaal tekstcilinder die te Borsippa in de tempel van Nabu geplaatst werd. De inscriptie zelf is beschadigd en niet volledig. De eindtekst maakt echter duidelijk dat we een schriftelijk document van Salmaneser V in ons bezit hebben. Hierna de tekst, zoals gepubliceerd door Daniel David Luckenbill, Chicago, 1926:

   

  829. … who did not bow in submission at his feet… the mention of his name… his word (?) …bringing… hastely before him… those not obedient to my (?) command … that … he caused to be surrounded, surrounding the town… the god in whom he trusted… with his help not draw my (?) yoke … who carried off … and was turning (them, it) to himself (his known use) … his word and the mention of his name they did not fear, and did not dread his rule … overflowed his land (?) and laid it low like a deluge … his own … fell upon him and his life was no more … I (?) carried off and brought to Assyria. 830. I am Salmaneser the mighty king, king of the universe, king of Assyria, king of the four regions of the world, viceroy of Babylon, king of Sumer and Akkad, son of …, king of Assyria; most precious scion of Assyria, seed of Royalty, of the eternal days… of Borsippa, whose site (?) had been damaged by the violence of the mighty floods… its damage I repaired and strengthened its structure.

  … May Nabu look upon the temple with delight.

   

  Over de regeerperiode van Salmaneser V is er aldus buiten de Bijbel en de werken van Flavius Josephus niet veel informatie beschikbaar.

   

  Wat de Bijbel betreft, wil de orthodoxe Assyriologie wel aannemen dat Salmaneser V, Samaria belegerd heeft, maar maakt daarnaast echter een foute identificatie vanuit de eponiemlijst, met Samaria. Men gaat er namelijk van uit dat het vermelde Shamarain in de Eponiemlijst, Samaria zou zijn. Tijdens de eponiemjaren van Mahde, Assur-ishmeani en Salmaneser wordt er gewag gemaakt van een campagne tegen Shamarain. Hoewel deze plaatsnaam afwijkt van het Assyrische Samerinaja, heeft men toch voor de identificatie van Shamarian voor Samaria gekozen. Tegen deze identificatie spraken al eerder historici met grote naam zoals o.a. Albright (geciteerd door Merrill F. Unger, Israel and the Aramaeans of Damascus, Chapter X, voetnoot 33).

   

  Shamarain of beter Shabarain is echter te identificeren met Sibraim terwijl Samaria; Samarinaja blijft. De belegering en inname van Samaria door Salmaneser V,besloeg drie jaar, die aldus in de Eponiemlijsten ontbreken. De conclusie zou dus moeten zijn dat er hiaten in de Eponiemlijsten voorkomen. Maar dit is voor de Assyriologen ondenkbaar, en wordt niet in vraag gesteld. Voor Edwin R. Thiele was het blijkbaar ook ondenkbaar dat er hiaten in de Eponiemlijsten zouden kunnen voorkomen.

   

  De val van Samaria vond volgens de Bijbelse chronologie, plaats in 717 v. Chr. Zie het artikel op deze blog 31-01-2014: Honderddertig jaar, zes maanden en tien dagen. Drie jaar eerder in 720 v. Chr. begon de belegering van Samaria door de Assyriërs. Na de val van Samaria, begon Salmaneser V een campagne tegen Syrië en Fenicië, dat leert de Joodse historicus Flavius Josephus:

   

  1. WHEN Shalmaneser, the king of Assyria, had it told him, that [Hoshea] the king of Israel had sent privately to So, the king of Egypt, desiring his assistance against him, he was very angry, and made an expedition against Samaria, in the seventh year of the reign of Hoshea; but when he was not admitted [into the city] by the king, (24) he besieged Samaria three years, and took it by force in the ninth year of the reign of Hoshea, and in the seventh year of Hezekiah, king of Jerusalem, and quite demolished the government of the Israelites, and transplanted all the people into Media and Persia among whom he took king Hoshea alive; and when he had removed these people out of this their land he transplanted other nations out of Cuthah, a place so called, (for there is [still] a river of that name in Persia,) into Samaria, and into the country of the Israelites. … …

  2. And now the king of Assyria invaded all Syria and Phoenicia in a hostile manner. The name of this king is also set down in the archives of Tyre, for he made an expedition against Tyre in the reign of Eluleus; and Menander attests to it, who, when he wrote his Chronology, and translated the archives of Tyre into the Greek language, gives us the following history: “One whose name was Eluleus reigned thirty-six years; this king, upon the revolt of the Citteans, sailed to them, and reduced them again to a submission. Against these did the king of Assyria send an army, and in a hostile manner overrun all Phoenicia, but soon made peace with them all, and returned back; but Sidon, and Ace, and Palsetyrus revolted; and many other cities there were which delivered themselves up to the king of Assyria. Accordingly, when the Tyrians would not submit to him, the king returned, and fell upon them again, while the Phoenicians had furnished him with threescore ships, and eight hundred men to row them; and when the Tyrians had come upon them in twelve ships, and the enemy's ships were dispersed, they took five hundred men prisoners, and the reputation of all the citizens of Tyre was thereby increased; but the king of Assyria returned, and placed guards at their rivers and aqueducts, who should hinder the Tyrians from drawing water. This continued for five years; and still the Tyrians bore the siege, and drank of the water they had out of the wells they dug." And this is what is written in the Tyrian archives concerning Shalmaneser, the king of Assyria.

  (Volgens de vertaling van het Grieks naar het Engels door William Whiston:

  http://sacred-texts.com/jud/josephus/ant-9.htm )

   

  Flavius Josephus verhaalt dat Salmaneser V na de val van Samaria, een beleg van Tyrus begon dat vijf jaar zou duren. Dit vijfjarige beleg van Tyrus wordt in de eponiemlijsten evenmin net als het beleg van Samaria, vermeld. Een totaal van acht jaar, dat historisch gedocumenteerd vast staat, vind men in de betreffende eponiemlijsten niet terug en toont in feite aan dat de eponiemlijsten historisch/chronologisch onbruikbaar zijn. We kunnen gerust de gegevens van Josephus historisch hanteren, en op de tijdsbalk invoegen. De belegering van Tyrus die volgde na de inname van Samaria liep van het jaar 717 tot 712 v. Chr.

   

  En er doet zich met deze invulling nog een opmerkelijk chronologisch feit voor. De regeringsduur van de Tyreense vorst Eluleüs van 36 jaar, die Flavius Josephus opgeeft, past chronologisch alleen, wanneer we willen aannemen dat er hiaten en/of co-regentschappen, in de Assyrische koningslijst voorkomen. De Feniciër Eluleüs regeerde tot 704 v. Chr. waarna hij opgevolgd werd door Ethbaal II. Met het jaar 704 v. Chr. als ankerpunt arriveren we in terugrekenend in het jaar 740 v. Chr. voor het eerste regeringsjaar van Eleleüs. De voorganger van Eluleüs in Fenicië was Hiram of het Assyrische ‘Hiru um mu’ waar Tiglath Pileser III, de voorganger van Salmaneser V, in zijn annalen naar verwijst.

   

  De werkelijke regeerperiode van Salmaneser V besloeg een langere periode dan die de Eponiemlijsten laten verstaan. Zoals uiteengezet in ‘DE ASSYRIOLOGIE HERZIEN’, 2012, isbn 978 16 1627 424 5, was Salmaneser V al in 735 v. Chr. door Tiglath Pileser III als co-regent aangesteld.

   

  Ik verwees al eerder naar het kleine cilinder in het British Museum (K.38345) met een inscriptie van Salmaneser V. Dit fragment verwijst naar mijn mening ook naar een natuurcatastrofe die de oude wereld getroffen heeft:

  830. I am Salmaneser the mighty king, king of the universe, king of Assyria, king of the four regions of the world, viceroy of Babylon, king of Sumer and Akkad, son of …, king of Assyria; most precious scion of Assyria, seed of Royalty, of the eternal days… of Borsippa, whose site (?) had been damaged by the violence of the mighty floods… its damage I repaired and strengthened its structure.

  … May Nabu look upon the temple with delight.

   

  Ik vermoed dat de verwijzing naar ‘het geweld van machtige vloeden’ naar de meganatuurcatastrofe verwijst, die in 722 v. Chr. de wereld trof. Er was namelijk een aantoonbare cyclus van meganatuurcatastrofes aan de hand, die gedurende een lange periode de wereld trof. Het jaar van de beschadiging van de tempel van Nabu te Borsippa dateer ik in het jaar 722 v. Chr., met de meganatuurcatastrofe die de wereld toen, in het sterfjaar van koning Achaz van Juda, trof. Zie het artikel op dit blog van 20-01-2014: de noodzakelijke kalenderhervorming van de achtste eeuw voor Christus. Dertien jaar eerder in het jaar 735 v. Chr. begon Salmaneser V zijn co-regentschap met Tiglath Pileser III en in dat jaar trof bovendien ook al een meganatuurcatastrofe de oude wereld.

   

  Een reconstructie van de regeerperiode van Salmaneser V geeft met de informatie die we uit de Bijbel hebben, samen met de historische gegevens van Flavius Josephus en de gereviseerde Eponiemlijst, het volgende:

   

  735/734 Tijdens het eponiem van Bêl-Harran-bêla-usur, de gouverneur van Guzana, veldtocht tegen [...].Šalmaneser [V] beklom de troon.

  Voorjaar 735: meganatuurcatastrofe

  734/733 Tijdens het eponiem van Marduk-bêla-usur, de gouverneur van Amedi, de koning bleef in het land.

  733/732 Tijdens het eponiem van Mahde, de gouverneur van Nineveh, veldtocht tegen [Shamarain].

  732/731 Tijdens het eponiem van Aššur-išmanni, de gouverneur van Kalizi, veldtocht tegen [Shamarain].

  731/730 Tijdens het eponiem van Šalmaneser, de koning van Assyrië, veldtocht tegen [Shamarain].

  730/729 Tijdens het eponiem van Inurta-ilaya, de opperbevelhebber.

  729/728 Tijdens het eponiem van Nabû-taris, de gouverneur van [...]ti.

  728/727 Tijdens het eponiem van Aššur-nirka-da'in, de gouverneur van [...]ru.

   

  -    HIAAT VAN RUIM TIEN JAAR IN DE EPONIEMLIJSTEN TOT OP SARGON II -

   

  721/720 Sargon I tot co-regent van Salmaneser V aangesteld.

  Voorjaar 720: begin belegering van Samaria

  720/717 Belegering Samaria door het leger van Salmaneser V. De co-regent Sargon II rukt met een tweede Assyrisch leger naar de Middellandse Zeekust op en belegerd Asdod.

  717 Val van Samaria

  717/712 Belegering van Tyrus door Salmaneser V

   

  In mijn studie DE ASSYRIOLOGIE HERZIEN laat ik Salmaneser V op post blijven tot het voorjaar van 686 v. Chr. Zijn opvolger Sargon II regeerde vanaf 720 v. Chr. als co-regent. In het jaar 710 v. Chr. werd het zelfs een waar triumviraat wanneer Sanherib eveneens als co-regent aantrad. De Bijbel verwijst voor deze periode enkele malen naar de koningen van Assyrië, in het meervoud. In het 736 v. Chr. schreef koning Achaz van Juda een brief aan de koningen van Assur in het meervoud:

   

  2 Kronieken 28:16 …In die tijd zond koning Achaz het verzoek tot de koningen van Assur om hem te helpen.."

   

  Ten tijde van het hulpverzoek van Achaz zat dus meer dan één vorst op de troon van Assur. In mijn variant waren dit Tiglath Pileser III en Salmaneser V. En in het jaar 709 v. Chr. verwees koning Hizkia van Juda naar de koningen van Assur in het meervoud:

   

  2 Kronieken 32:1-4 … Na deze gebeurtenissen, waarin Jehizkia 's trouw bleek, rukte Sanherib, de koning van Assur, op. Hij trok Juda binnen …… en zeide: Waarom zouden de koningen van Assur bij hun komst zoveel water vinden…

   

  Volgens mijn variant waren de koningen van Assur in 709 v. Chr.: Sanherib, Sargon II en Salmaneser V. Sanherib belegerde dat jaar Jeruzalem en Sargon zat achter Merodach Baladan van Babylon, aan.

   

  De orthodoxie meent ook Salmaneser V te kunnen identificeren met de Babylonische koning Uloulaios van de Ptolemeüs-canon. Hierna volgt het relevante gedeelte van de canon:

   

  Nabonassar                  14      feb747/feb733

  Naboe nadin zir             2     feb733/feb731

  Ukinzer, Poros               5     feb731/feb726

  Uloulaios                        5     feb726/feb721

  Merodach Baladan       12      feb721/feb709

  Arkeanos                        5     feb709/feb704

   

  Maar op basis van wat we uit de Bijbel en de werken van Flavius Josephus weten, is er geen reden meer om de moeilijke identificatie met Uloulaios te zoeken. We kunnen gerust Uloulaios als een Babyloniër op de troon van Babylon laten. Hoogstwaarschijnlijk volgde Salmaneser V de politiek van zijn voorganger Tiglath Pileser III die met een schatplichtig Babylon vrede nam.

   

  Er doet zich in deze revisie van de geschiedenis van de oudheid nog een merkwaardigheid voor. In de geciteerde Ptolemeüs-canon kwamen we de naam Merodach Baladan tegen, die twaalf jaar over Babylon regeerde van 20 februari 721 tot 16 februari 709 v. Chr. Koning Merodach Baladan van Babylon wordt in de Bijbel vermeld:

   

  2 Koningen 20: 12 Te dien tijde zond Berodak-Baladan, de zoon van Baladan, de koning van Babel, gezanten met een brief, en een geschenk aan Hizkia, want hij had gehoord, dat deze ziek geweest was. 13 En Hizkia hoorde naar hen en hij liet hun zijn gehele schathuis zien: het zilver en het goud, de specerijen en de kostbare olie, zijn gehele tuighuis en alles wat zich onder zijn schatten bevond. Er was niets in zijn paleis en in zijn gehele rijk, dat Hizkia hun niet liet zien. (NBG Vertaling 1951)

   

  Chronologisch plaatsen we deze beschreven gebeurtenis op de tijdsbalk, na de belegering van Jeruzalem door de Assyriër Sanherib in het veertiende regeringsjaar van Hizkia. Het is daarna dat Hizkia ziek werd en er daarop door de HERE God, vijftien jaar aan zijn leven werden toegevoegd. Het bezoek van de gezanten van de koning van Babel Merodach Baladan geschiedde aldus in het jaar okt709/sep708 v. Chr. en valt aldus binnen de opgegeven regeerperiode volgens de Ptolemeüs-canon.

   

  In de constructie van Edwin R. Thiele bezoekt het Babylonische gezantschap Hizkia in het jaar 701/700 v. Chr. wat volledig buiten de regeerperiode van Merodach Baladan valt. Een anomalie waar in ordening van de koningen van Israël en Juda door Thiele op de tijdsbalk geen verklaring voor is en waar stilzwijgend aan voorbij wordt gegaan.

   

  Wordt vervolgd…

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder  Geef hier uw reactie door
  Uw naam *
  Uw e-mail *
  URL
  Titel *
  Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
    Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)
  Reacties op bericht (0)  Archief per week
 • 02/11-08/11 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Klik hier
  om dit blog bij uw favorieten te plaatsen!

  Blog als favoriet !

  Klik hier
  om dit blog bij uw favorieten te plaatsen!


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!