Inhoud blog
 • Overlijden Robert De Telder
 • Corona
 • Chronologische schema's - afbeeldingen - vanaf de Grote Vloed tot de Spraakverwarring
 • Joeja
 • De eerste drieduizend jaar, hoofdstuk 1
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KRONOS
  chronologie - archeologie - oudheid
  02-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EDWIN R. THIELE en 2 Koningen 18:9-13

  2 Koningen 18:9 In het vierde jaar van koning Hizkia – dat is het zevende jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël – trok Salmanassar, de koning van Assur, op tegen Samaria en sloeg het beleg ervoor. 10 Men nam het in na verloop van drie jaren; in het zesde jaar van Hizkia – dat is het negende jaar van Hosea, de koning van Israël – werd Samaria ingenomen. 11 De koning van Assur voerde Israël in ballingschap naar Assur en bracht hen naar Chalach, Chabor, de rivier van Gozan en de steden der Meden, 12 omdat zij niet hadden geluisterd naar de HERE, hun God, maar zijn verbond hadden overtreden: al wat Hij aan Mozes, de knecht des HEREN, had geboden; zij hadden er niet naar geluisterd en het niet gedaan. 13 In het veertiende jaar van koning Hizkia trok Sanherib, de koning van Assur, op tegen alle versterkte steden van Juda en bezette ze. (NBG Vertaling 1951)

   

  Het geciteerde Bijbelcitaat verankert de chronologie van de koningen van Israël en Juda op de tijdsbalk met elkaar en met twee Assyrische koningen: Salmaneser V en Sanherib. Als men dit Schriftwoord herleest, blijft er weinig stof tot eventuele chronologische discussie over. In het vierde regeringsjaar van koning Hizkia van Juda, staat er geschreven, trok de Assyriër Salmaneser met zijn leger op tegen Samaria en begon een belegering die drie jaar zou duren. Het vierde jaar van Hizkia van Juda was gelijk aan het zevende jaar van Hosea van Israël. Samaria, de hoofdstad van het tienstammenrijk, werd door de Assyriërs ingenomen in het negende jaar van Hosea wat het zesde jaar van Hizkia was of 717 v. Chr. (Over het chronologisch berekenen van dit jaartal op de tijdsbalk schreef ik al eerder op dit blog op 31-01-2014 een artikel: Honderddertig jaar, zes maanden en tien dagen.) In het veertiende regeringsjaar van Hizkia (709 v. Chr.) trok de Assyriër Sanherib met zijn leger tegen Jeruzalem op.

   

  Nochtans werd dit duidelijk Schriftgedeelte door de chronoloog Edwin R. Thiele in zijn boek: ‘The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings’, 1951, afgewezen. Thiele verkondigde zondermeer, dat het Bijbelcitaat van 2 Koningen 18 fout is en als laat en kunstmatig aan de Bijbel toegevoegd.

   

  Waarom deze gedurfde drieste uitspraak van Thiele? De reden was dat het Bijbelcitaat van 2 Koningen niet paste in de Assyrische koningslijst en haar chronologische gegevens, die in de eerste helft van de twintigste eeuw door de archeologie tevoorschijn was gebracht. Een bijna volledige lijst van Assyrische koningen kwam te Khorsabad in het gebied van het oude Assur, van onder het zand te voorschijn en werd astronomisch via een vermelding naar een vermeende zonsverduistering over Nineveh, verankerd op de tijdsbalk met het jaar 763 v. Chr.

   

  Het was in het tiende regeringsjaar van koning Assur Dan, ten tijde van het eponiem van Bur Sagale dat een zonsverduistering over Nineveh opgetekend stond. Astronomen berekenden vervolgens dat in het jaar 763 v. Chr. er een zonsverduistering over het gebied van Nineveh was geweest. Vanaf deze datum werden alle eponiemen naar voor en naar achter, op de tijdsbalk geplaatst. Men ging er van uit dat een eponiem een ambtenaar was naar wie een bepaald jaar genoemd werd, met de belangrijkste gebeurtenis van dat jaar, er aan verbonden. En men ging er (foutieve-lijk) van uit dat er geen Assyrische koningen in de lijst ontbraken, dat er aldus nooit een ‘Damnatio-Memoriae’ in Assyrië was uitgevoerd.

   

  Eponiemlijsten zijn samengesteld vanaf het jaar 892 tot het jaar 648 v. Chr., een belangrijke periode ook in de geschiedenis van de Bijbelse koningen van Israël en Juda. De ordening van de Assyrische koningen op de tijdsbalk verwierf zulk een wetenschappelijk gezag dat deze voor Thiele meer autoriteit had dan de Bijbel. Thiele had dus niet als vertrekbasis dat de Bijbel door God geïnspireerd is en historisch correct. Niettemin worden de jaartallen van Thiele in vele naslagwerken gehanteerd en dit omdat ze handig zijn en in overeenstemming met de gezaghebbende wetenschap; de Assyriologie. Vele bekende en gehanteerde data, zoals de dood van Salomo in 931 v. Chr. en de Exodus in het jaar 1447 v. Chr., zijn het resultaat van Thiele ’s chronologische constructie.

   

  De Bijbelse chronologische gegevens zoals onder andere het citaat uit 2 Koningen hoofdstuk 18 staan echter haaks op de Assyrische gegevens. Edwin R. Thiele (1895/1986) maakte niettemin zijn spijtige keuze: het Bijbelcitaat van 2 Koningen 18 is fout is en laat en kunstmatig aan de Bijbel toegevoegd.

   

  Het is nochtans mogelijk een correcte chronologie op te bouwen. Het vertrekpunt moet echter zijn dat de Bijbelse gegevens correct zijn, en dat er fouten in de Assyrische gegevens zitten.

   

  Volgens het Bijbelcitaat van 2 Koningen 18 is de Assyrische koning Salmaneser V de veroveraar van Samaria en is hij verantwoordelijk voor de wegvoering van de tienstammen in ballingschap. Volgens de Assyrische annalen is Sargon II echter, de opvolger van Salmaneser V, degene die de tien stammen in ballingschap wegvoerde. Wie heeft hier gelijk? De aantoonbare geschiedvervalser Sargon II of de Kroniekschrijver van het Bijbelboek 2 Koningen? Sargon II was een usurpator die verantwoordelijk is voor het aanpassen van de geschiedenis van Assur. Sargon ‘s naam betekent: de legitieme koning, wat achterdocht zou moeten opwekken. Niet hij voerde de tien stammen van Israël in ballingschap weg, maar Salmaneser V.

   

  Daar waar men in de Bijbel meerdere chronologische verankeringen met de koningen van Babylon Nebukadnezar en diens opvolger Ewil Merodach vindt, is er geen enkel Bijbelcitaat dat de koningen van Israël en Juda met een Assyrische koning echt chronologisch op de tijdsbalk verbindt. Waarom niet? Ik vermoed omdat er in de achtste eeuw voor Christus één en al chaos en anarchie in Assyrië heerste. In het jaar 776 v. Chr. was er volgens de Bijbel, een Assyrische koning geweest die zich op de prediking van de Hebreeuwse profeet Jona, tot de God van Israël voor uitredding had gekeerd. De aangekondigde ramp werd toen afgewend maar in een cyclus van meganatuurcatastrofes zouden er nog rampen volgen. De Assyrische koning ten tijde van het jaar 776 v. Chr. werd ongetwijfeld uit de lijst van Assyrische koningen verwijderd, een ‘damnatio memoriae’ uitgevoerd. Zie het artikel op dit blog van 29-01-2014: de profeet Jona te Nineveh. Daarnaast leert de Bijbel dat ten tijde van koningen Achaz en Hizkia van Juda er meer dan één koning op de troon van Assyriër zat. De koningen van Assur worden in de betreffende Bijbelgedeelten, in het meervoud vermeld.

   

  De Assyriologie heeft als wetenschap inmiddels zo een groot gezag verworven dat het zelfs nieuwe Bijbelvertalingen beïnvloed. Een voorbeeld zijn de Bijbelse Assyrische koningen Pul en Tiglath Pileser III die volgens de Statenvertaling op basis van de Hebreeuwse grondtekst, terecht twee onderscheiden koningen zijn. De nieuwe vertaling echter, NBG 1951 en NBV 2004, heeft op basis van de Assyriologie ze als één en dezelfde koning vertaald. Daar waar de grondtekst wel degelijk ‘en’ heeft zoals de SV weergeeft. Hierna de betreffende Bijbelcitaten:

   

  1 Kronieken 5:26 Zo verwekte de God Israëls den geest van Pul, den koning van Assyrië, en den geest van Tiglath-Pilnéser, den koning van Assyrië, die voerde hen gevankelijk weg, te weten de Rubenieten, en de Gadieten, en den halven stam van Manasse; en hij bracht hen te Halah, en Habor, en Hara, en aan de rivier Gozan, tot op dezen dag. (Statenvertaling)

   

  1 Kronieken 5:26 wekte de God van Israël de geest op van Pul, de koning van Assur, namelijk de geest van Tillegatpilneser, de koning van Assur, en deze voerde hen weg: de Rubenieten, de Gadieten en de helft van de stam Manasse. En hij bracht hen naar Chalach, Chabor, Hara en de rivier van Gozan, waar zij zijn tot op de huidige dag. (NBG Vertaling 1951)

   

  1 Kronieken 5:26 ..Daarom zette de God van Israël koning Pul van Assyrië, ook bekend als Tiglatpileser, ertoe aan om hen als ballingen weg te voeren. Hij bracht hen naar Chalach, Chabor, Hara en de rivier van Gozan, en daar wonen ze tot op de dag van vandaag. (De Nieuwe Bijbelvertaling NBV 2004)

   

  Een ander voorbeeld is de Bijbelse Assyrische koning Jareb die door de profeet Hosea vermeld wordt. De Statenvertaling hield zich aan de Hebreeuwse grondtekst en vermeldde Jareb als eigennaam. Het is echter een naam die niet in de Assyrische koningslijst voorkomt en dus maakte de NBG Vertaling er een metafoor van: Strijdlust. En de NBV vertaalde het Hebreeuwse JAREB met Kemphaan. Alsof de Assyrische koningsnaam ‘Sargon’, wat ‘de legitieme koning betekent’ uit de Assyrische koningslijst, geen metafoor zou zijn?

   

  Hosea 5:13 Als Efraïm zijn krankheid zag, en Juda zijn gezwel, zo toog Efraïm tot Assur, en hij zond tot den koning Jareb; maar die zal ulieden niet kunnen genezen, en zal het gezwel van ulieden niet helen.

  (Statenvertaling)

   

  Hosea 5:13 Toen Efraïm zijn krankheid zag, en Juda zijn gezwel, ging Efraïm naar Assur en zond boden naar koning Strijdlust. Deze echter kan u geen genezing schenken, en zal het gezwel van u niet wegnemen. (NBG Vertaling 1951)

   

  Hosea 5:13 Toen Efraïm merkte hoe ziek het was, en Juda zijn zwerende wonden zag, wendde Efraïm zich tot Assyrië om hulp te zoeken bij koning Kemphaan. Maar die kan geen genezing brengen, die heeft geen middel tegen hun kwalen. (NBV Vertaling 2004)

   

  De conclusie moet zijn dat de Assyrische Khorsabad-koningslijst niet volledig is. Dat er namen ontbreken, dat er meer dan één keer een damnatio memoriae, door Assyrische kroniekschrijvers is toegepast geworden. En aldus moeten we de verkorte chronologie van de koningen van Israël en Juda, door Thiele gefabriceerd ter inlassing in het Assyrische model, opgeven en terugkeren naar de normale chronologie van de Bijbelse koningen, zoals de historische boeken van de Bijbel het leert. De Assyrische chronologische gegevens dienen aangepast aan de Bijbelse gegevens en niet andersom. 

  Wordt vervolgd….

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder  Geef hier uw reactie door
  Uw naam *
  Uw e-mail *
  URL
  Titel *
  Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
    Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)
  Reacties op bericht (0)  Archief per week
 • 02/11-08/11 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Klik hier
  om dit blog bij uw favorieten te plaatsen!

  Blog als favoriet !

  Klik hier
  om dit blog bij uw favorieten te plaatsen!


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!