Inhoud blog
 • Overlijden Robert De Telder
 • Corona
 • Chronologische schema's - afbeeldingen - vanaf de Grote Vloed tot de Spraakverwarring
 • Joeja
 • De eerste drieduizend jaar, hoofdstuk 1
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KRONOS
  chronologie - archeologie - oudheid
  21-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chronologie en de door farao Ahmose op de Hyksos buitgemaakte runderen

  A History of Egypt, James Henry Breasted Ph.D., Book IV, Chapter xii. The Expulsion of the Hyksos and the Triumph of Thebes.

  In the 22nd year of his (Ahmose) reign he was still using in his building operations oxen which he had taken from the Asiatics, so that this or another campaign of his in Asia must have continued to within a few years of that time.”

   

   

  De Egyptoloog J. H. Breasted maakt in zijn studie vermelding van het gebruik van buitgemaakte runderen op de Hyksos door farao Ahmose in zijn tweeëntwintigste regeringsjaar. Breasted gaat er van uit dat de verdrijving van de Hyksos uit Egypte door farao Ahmose meerdere veldtochten vergde alvorens zij verdreven waren. Zo weten we uit Egyptische bron dat na de val van Avaris de hoofdplaats van de Hyksos van waaruit zij heel de regio controleerden, er ook veldtochten in Klein-Azië nodig waren alvorens de heerschappij van de Hyksos over het Midden-Oosten en Egypte gebroken zou zijn. Zo is er een driejarige belegering van de plaats Sjaroehen in Kanaän in Egyptische bronnen vermeld geworden.

   

   

  In mijn studie TIJD en TIJDEN, 2015, blz. 197-210, volg ik de herziening van de geschiedenis van de Oudheid zoals Dr. I. Velikovsky (‘Ages in Chaos’ of Eeuwen in chaos, 1952, hoofdstuk 2) het voorgesteld heeft. De Egyptische achttiende dynastie verhuist in zijn model van de vijftiende naar de tiende eeuw voor Christus. Relevant voor dit artikel is dat de farao ’s Ahmose tot Thothmosis III nu tijdgenoten worden van de koningen Israël en Juda: Saul, David, Salomo en Rehabeam. Heel overtuigend en op wetenschappelijke basis heeft Velikovsky het orthodoxe fundament, de Sothis-datering namelijk, onderuit gehaald. Zie onder andere het artikel op dit blog van 27.02.2017: over de chronologie van het oude Egypte, link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1488150000&stopdatum=1488754800

  De Hyksos uit Egyptische bron en de Amalekieten uit de Bijbel zijn één en hetzelfde volk. Zij hebben voor een periode van meer dan vierhonderd jaar over Egypte en het Midden-Oosten geheerst. Een tussenperiode in de geschiedenis van Egypte die gelijk loopt met de Richterentijd in Israël en gevolgd door de veertigjarige regeerperiode van koning Saul. Het was Saul die in zijn achtendertigste regeringsjaar de strijd tegen Amalek aanving en naar ‘de stad van Amalek’ oprukte. Velikovsky ’s werk leest als een detectiveboek. Hij verbindt op meesterlijke manier de verschillende bronnen die handelen over de veldtocht van Saul en die van farao Ahmose. Beide heersers hebben aan de heerschappij van de Amalekieten/Hyksos geallieerd, een einde gebracht.

   

   

  In mijn boek TIJD en TIJDEN, 2015, heb ik de farao ’s van de achttiende dynastie met de Bijbelse chronologische gegevens als ankerpunt, op de tijdsbalk herschikt. Het belangrijkste ankerpunt en navigatiepunt op de tijdsbalk was de invasie van Juda en de plundering van de Tempel door farao Sisak alias Thothmosis III in het vijfde regeringsjaar van koning Rehabeam van Juda, in het voorjaar van 961 v. Chr. Het vijfde regeringsjaar van Rehabeam is hier gelijk aan het vijfentwintigste regeringsjaar van Thothmosis III. Vanaf dat jaartal heb ik de regeerperiode van Thothmosis III en van zijn voorgangers op de tijdsbalk gerangschikt. Het eerste regeringsjaar van Thothmosis wordt nu 986/985 v. Chr. Dit jaar loopt gelijk met het begin van de regeerperiode van Hatsjepsoet, de vrouw die voor een periode van tweeëntwintig jaar farao over Egypte was. Thothmosis III was gedurende deze tijd ondergeschikt aan Hatsjepsoet. Na haar dood in het jaar 964 v. Chr. rukte Thothmosis III in zijn drieëntwintigste regeringsjaar voor de eerste maal Klein-Azië binnen en beëindigde de periode van vrede die er was tussen Hatsjepsoet en Salomo. Hatsjepsoet werd door Velikovsky overtuigend geïdentificeerd met de Bijbelse koningin van Scheba. De expeditie naar het land Poent door Hatsjepsoet in haar negende regeringsjaar, was naar het Israël van Salomo. Salomo zat dan dertig jaar op de troon en vierde naar ik aanneem een soortgelijk Heb-Seb-festival  zoals in Egypte gebruikelijk was. De voorganger van Hatsjepsoet was haar vader Thothmosis I die veertien jaar regeerde van 1000/999 v. Chr. tot 987/986 v. Chr. De korte regeerperiode van Thothmosis II loopt gelijk met die van Hatsjepsoet. Thothmosis II was een zoon van Thothmosis I bij een bijvrouw genaamd Mutnofret, de zuster van de hoofdvrouw van farao. Thothmosis II werd de troonopvolger na de vroege dood van Thothmosis II’ twee zonen bij zijn hoofdvrouw: Wadjmose en Amenmose. Om de machtspositie op de troon van Egypte voor Thothmosis II te bevestigen werd hij in de echt verbonden met zijn halfzuster Hatsjepsoet, de dochter van Thothmosis I bij Ahmose. Zij was vermoedelijk ouder dan Thothmosis II. Thothmosis I had ook een zoon bij een bijvrouw genaamd Isis: Thothmosis III. Deze troonopvolger zou echter moeten wachten tot de dood van Hatsjepsoet alvorens de scepter in Egypte te kunnen overnemen. Thothmosis III was trouwens al als opvolger benoemd nog tijdens het leven van Thothmosis II, om reden van de ambities van zijn vrouw en halfzuster. Men kan aannemen dat Thothmosis II qua gezondheid, een zwakke persoon was en dat zijn zogenaamde regeerperiode met uitzondering van zijn eerste twee jaar, met die van Hatsjepsoet gelijk liep.

  In het vijfde regeringsjaar van Thothmosis I in 996/995 v. Chr. rukt farao Klein-Azië binnen en neemt o.a. de stad Gezer in. Deze stad schenkt hij aan Salomo als bruidsschat voor zijn dochter die Salomo na het beëindigen van het werk aan de Tempel te Jeruzalem in 996 v. Chr. tot vrouw neemt. Het bestaande bondgenootschap tussen Egypte en Israël werd hiermee extra bevestigd. De verkregen jaartallen zijn het resultaat van het verankeren van Thothmosis III’ vijfentwintigste regeringsjaar met het vijfde regeringsjaar van koning Rehabeam van Juda.

  De voorganger van Thothmosis I op de troon in Egypte was farao Amonhotep I met een regeerperiode van vierentwintig jaar. Zijn regeringsjaren gaan van het jaar 1024/1023 tot 1001/1000 v. Chr. De verschillende chronologische bronnen van Manetho geven afwijkende aantallen voor de regeringsduur. Africanus geeft een regeringsduur van 24 jaar op, Eusebius 21 jaar, Josephus 20 jaar en zeven maanden. Ik heb gekozen voor de periode van 24 jaar omdat dit in het gereviseerde plaatje past.

  De voorganger van farao Amonhotep I op de faraolijst was een farao met de naam Chebros of Chebron. Een naam voor wie geen archeologisch bewijs voor handen is. Hij krijgt van Manetho via de drie kopieerders, een regeerduur van dertien jaar. Ik neem aan dat hij samen met Amonhotep I geregeerd heeft. Op enkele van de overgebleven monumenten van Amonhotep I zijn er verwijzingen naar de viering van een Heb-Seb-festival. Zulk een festival werd gevierd na een regeerperiode van dertig jaar. In het geval van Amonhotep zal deze hoogstwaarschijnlijk zijn regeerjaren als co-regent met Chebron(s) meegerekend hebben. Zo arriveren we terugrekenend van het vijfentwintigste regeringsjaar van Thothmosis III, bij de farao die de Hyksos uit Egypte verdreven heeft en geallieerd met koning Saul van Israël ‘de stad van Amalek’ ingenomen heeft: farao Ahmose. Hij krijgt van de kopieerders van Manetho een regeerperiode van vijfentwintig jaar. Josephus heeft hier afwijkend van Africanus en Eusebius een regeerperiode van vijfentwintig jaar en tien maanden. Op de tijdsbalk vullen we de regeerperiode van farao Ahmose in van het jaar 1062 tot 1037 v. Chr. In Israël regeert dan Saul over de twaalf stammen en zitten we in het vijfentwintigste regeringsjaar van Saul. In het achtendertigste jaar van Saul begint de oorlog tegen Amalek wat gelijk loopt met het elfde regeringsjaar van farao Ahmose en de val van Avaris. Na de val van Avaris trokken de Hyksos zich terug op Sjaroehen in Kanaän waar zij uiteindelijk na een belegering van drie jaar vernietigd werden.

   

  Nu komen we aan het doel van dit artikel namelijk het inpassen van het puzzelstukje met de vermelding door Ahmose dat hij in zijn tweeëntwintigste regeringsjaar nog gebruik maakte van buitgemaakte runderen door hem op de Hyksos.

  Hedendaagse runderen kunnen een leeftijd bereiken van vijftien tot vijfentwintig jaar afhankelijk van voeding en verzorging. Ik ga er vanuit dat de in de bouwwerken gebruikte runderen van Ahmose een hard leven hadden met een korte levensduur als gevolg. Op de tijdsbalk geverifieerd passen nochtans beide opgegeven levensduurte voor een rund. Het tweeëntwintigste regeringsjaar van Ahmose viel in 1041/1040 v. Chr. De belegering van Sjaroehen en het einde van de Hyksos-heerschappij viel in het jaar 1047 v. Chr. in het dertiende regeringsjaar van Ahmose. Er waren aldus slechts negen jaar verstreken sinds het verslaan van de Hyksos en het gebruik van de buitgemaakte runderen.

  De leeftijd van de vermelde runderen door Ahmose op het moment van het buitmaken op de Hyksos, kennen we niet. Maar we kunnen er van uit gaan dat alleen de gezonde en jonge dieren als buit meegenomen werden. In de Bijbel lezen we een gelijkaardige geschiedenis over Saul die ook runderen en ander vee op de Amalekieten buitmaakte:

  1 Samuël 15:5 Toen Saul de stad van Amalek bereikt had, legde hij in het dal een hinderlaag. 6 Saul nu zeide tot de Kenieten: Gaat heen, verwijdert u, trekt weg uit het midden der Amalekieten, opdat ik u niet met hen verdelg; gij hebt immers trouw bewezen aan alle Israëlieten, toen zij uit Egypte trokken. Daarop verwijderden zich de Kenieten uit het midden van Amalek. 7 En Saul versloeg Amalek van Chawila af tot in de nabijheid van Sur, dat ten oosten van Egypte ligt. 8 Agag, de koning van Amalek, greep hij levend, maar het gehele volk sloeg hij met de ban door de scherpte des zwaards. 9 Saul echter en het volk spaarden Agag en het beste van het kleinvee en van de runderen, ook het naast-beste, verder de lammeren, kortom al wat waardevol was; dat wilden zij niet met de ban slaan. Maar al het vee dat waardeloos was en ondeugdelijk, sloegen zij met de ban.

   

  En hiermee past het gevonden puzzelstukje volmaakt in het gereviseerde plaatje van het revisionisme van de geschiedenis van de Oudheid.

  Zie ook het artikel op dit blog van 26.10.2016: waar lag de stad Avaris? Zie link:  http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1477260000&stopdatum=1477864800

   

  Wordt vervolgd…

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder

   

  Recente publicaties:

   

  Kronieken van de koningen van Israël, 2017, zie link: https://www.bol.com/nl/p/kronieken-van-de-koningen-van-israel/9200000086650052/?suggestionType=searchhistory

   

  EXODUS, 2016, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/102331

   

  De Zonaanbidder, 2016, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/87999

   

  TIJD en TIJDEN, 2015, Zie link: http://boekscout.nl/shop/ViewProduct.aspx?bookId=5579

   

  De Assyriologie herzien, 2012, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/76234

   

  De Tweede Wereldoorlog door de ogen van een neutrale Belg, 2007, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/69343

   

  Apocalyps, 2009, (dit boek is uitverkocht maar op een PDF-document gratis op eenvoudig verzoek per email bij de auteur verkrijgbaar).


  21-03-2018 om 06:38 geschreven door Robert De Telder  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 02/11-08/11 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!