Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Inhoud blog
 • LP Boon - tentoonstelling - Achturenhuis -
 • Spaanse burgeroorlog
 • bruggepensioneerden eco watcher... deel 154
 • Corona wat?
 • Kafka, gedicht voor 'ik Caroline'
 • De toestand is hopeloos, maar niet enstig!
 • ambtenaren in de frontlinie tegen.... Corona!
 • Corona - stopzetting Achturencultuur
 • Ik Caroline!
 • Opinie: Engagement of Meritocratie?
 • Arm maar proper deel 144
 • sport is de spiegel van de maatschappij - deel 143
 • Nieuwjaar 20 PVDA Kortrijk
 • KWARTDRAAI LINKS (deel 140)
 • voorsmaakje van achturencultuur
 • kwartdraai links 135
 • kwartdraai links 134
 • kwartdraai links deel 133
 • Kwartdraai links 22 nov 19
 • .De bruggepensioneerde economiewatcher( 15 November 2019)
 • KWARTDRAAAI LINKS (deel 127)
 • Amougies 50 jaar geleden... getuigenis
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Mijn favorieten
 • ABVV Westvlaanderen
 • Linx+ Westvlaanderen
 • Pittig nieuws uit de stad Kortrijk
 • Ongetwijfeld het beste restaurant in Kortrijk
 • Franse krant - ieder jaar gaan we naar hun feest
 • 1 mei te Kortrijk
 • ACOD
 • de website voor syndicalisten!
 • ACOD West-Vlaanderen
 • Kortrijk, een andere kijk door Frans Lavaert
  Foto
 • uniek reiscafé in Kortrijk - Antipode
 • Reflex
 • ook in ieper bestaat linx+
 • meer dan bommen en granaten... SEMTEX
 • linx+ Harelbeke bestaat ook...
 • unie der zorgelozen kortrijk... sociaal, theater,... en zeer goed!
 • sociaal, links, strijdbaar... pvda!
 • Viva SVV Kortrijk
 • Live @ Kortrijkse gemeenteraad
 • nog een andere visie over kortrijk
 • internationale solidariteit...het FOS
 • een nieuwe wereld in persland... de Wereld Morgen..
 • Vonkisten aller landen....
 • philippe decoenbe blogt
 • MO noord/zuid tijdschrift...
 • 15 decemberbeweging
 • Wakker Kortrijk of satire??
 • Kortrijk scheef bekenen, satire of waarheid?
 • CC Marianne ook in Kortrijk
 • Op reis... Eerst Wegwijzer Brugge effe surfen... Praktische reistips van reizigers!
 • vrijzinnig centrum Mozaïk Kortrijk
 • buda - de betere fim, optredens,... in K-town
 • Pittem en zijn Gaucho's...
 • Marke = Van De Wiele & ferro van het ABVV
 • Cultuur en zijn web
 • granma - de gazet uit Cuba
 • Lieven Vanhoutte beziet het leven, zoals het is...
  Foto
  linx+ links
 • roeselare - de brug
 • foto streuvels Avelgem
 • cc geluwe
 • cc harelbeke
 • cc ieper
 • gaucho's uit pittem
 • cc marianne
 • linx+ westvlaanderen
 • linx+ nationaal
 • De Brug Kortrijk
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  denbellys
  www.bloggen.be/denbell
  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  belgiumkayakvisser
  www.bloggen.be/belgium
  Zoeken in blog

  achturencultuur
  de culturele centrale - aangesloten bij linx+ - van acod Kortrijk
  Achturencultuur is de culturele centrale van ACOD Kortrijk - aangesloten bij Linx+.
  26-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitdoving vaste ambtenaren...

  'Uitdoving vaste benoeming laat zien wat regering van ambtenaren verwacht: totale volgzaamheid'

  Het almaar bezuinigen op en outsourcen van de ambtenaren is een gevaarlijke tendens, waarschuwt Dries Goedertier, adviseur van studiedienst ACOD. 'De politieke neutraliteit van het openbare ambt staat op de helling.'

  De federale minister van ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) en zijn Vlaamse collegaLiesbeth Homans (N-VA) hebben de mond vol van efficiënter werken en meer doen met minder middelen. De uitdoving van de vaste benoeming en de introductie van uitzendarbeid in de overheidsdiensten kaderen in wat de minister een 'moderne, innovatieve en klantgerichte administratie' noemt. De vertimmering van het ambtenarenstatuut verzwakt evenwel de democratische beginselen waaraan onze moderne staat zich dient te houden. De politieke neutraliteit van het openbare ambt staat op de helling. Kritische burgers dienen zich een eenvoudige vraag te stellen: is onze samenleving beter af met ambtenaren die de speelbal zijn van electoraal gefixeerde politici en winstgerichte ondernemingen?

  Het democratische belang van de publieke administratie

  De overheid is een publiek lichaam met een culturele eigenheid op vlak van doelstellingen en organisatievormen. Haar opdracht bestaat erin het algemene belang te dienen. In een democratie komt hier onvermijdelijk politiek bij kijken. Democratie is het gezamenlijk bepalen van het algemene belang door middel van een politiek debat tussen verschillende actoren met tegengestelde visies en belangen. Daar hoort ook een karakteristiek administratief systeem bij: de bureaucratie.

  Uitdoving vaste benoeming laat zien wat regering van ambtenaren verwacht: totale volgzaamheid.

  Volgens de wereldberoemde socioloog Max Weber laat een bureaucratisch bestuur zich onder andere kenmerken door een sterke nadruk op formele regels, routines en procedures. Ambtenaren moeten zich daardoor laten leiden bij het uitoefenen van hun publieke opdracht. Waarom? Om te garanderen dat de machthebbers van het moment ten allen tijde ter verantwoording kunnen worden geroepen door de burgers. Ook de Amerikaanse historicus (en net als Weber een vooraanstaand liberaal) Carl Friedrich wist het al. Een democratie kan niet functioneren zonder een publieke bureaucratie.

  De overheid is het bedrijfsleven niet

  Het is oppassen geblazen wanneer politici overgaan tot hervormingen van het openbaar ambt. Zeker sinds de opkomst van het New Public Management in de jaren tachtig en negentig staat bureaucratie gelijk aan een administratieve overdaad die efficiëntie in de weg zou staan. Hoewel minder doorgedreven dan in de Angelsaksische landen doen ook onze eigen politici en ondernemers graag mee aan een rondje bureaucracy bashing. De oplossing voor alle kwalen van de overheid zou vervat liggen in meer marktwerking (via privatisering, outsourcing en publiek-private samenwerking), administratieve vereenvoudiging en de overname van managementpraktijken uit het bedrijfsleven. Deze 'diagnose' gaat om twee redenen echter niet op. 

  De besparingsdogmatiek heeft meer dan genoeg schade berokkend. Tijd om het over een andere, meer constructieve boeg te gooien

  Ten eerste is de vermeende hogere efficiëntie van de privésector een hardnekkige ideologische mythe die door menig economisch onderzoeker (waaronder ook nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz) weerlegd is. De overheid verliest tevens aan slagkracht door haar afhankelijkheid van derden te vergroten. Outsourcing bijvoorbeeld kan op korte termijn zeker leiden tot een dalende productiekosten. Op langere termijn neemt de arbeidsproductiviteit echter af door het grote verlies aan cruciale knowhow, expertise en (technologisch) vernuft. Zeker gezien de tendens naar e-government is het voor onze overheden daarom nodig om de eigen digitale capaciteit op te krikken door opnieuw te investeren in IT-toepassingen, uitmuntend personeel en opleidingen. De besparingsdogmatiek heeft meer dan genoeg schade berokkend. Tijd om het over een andere, meer constructieve boeg te gooien.

  De tweede en veel meer fundamentele reden is dat de overheid, tot spijt van wie het benijdt,niet het bedrijfsleven is. De rationaliteit van de ambtenaar is anders dan de rationaliteit van de ondernemer. Ambtenaren zijn namelijk gebonden aan de verplichtingen, de procedures en de voorwaarden van hun ambt. Natuurlijk kunnen administratieve procedures en regels tijdrovend zijn en de vereenvoudiging ervan mag zeker geen taboe zijn. Toch kunnen we onmogelijk zonder. Vanuit democratisch oogpunt zou het bijvoorbeeld juist zeer inefficiënt zijn om burgerbezwaren bij overheidsbeslissingen niet te registreren om tijd en middelen uit te sparen. 

  De ethiek van de ambtenaar

  Net omwille van diens publieke dienstbaarheid aan de burger moet een ambtenaar een scheiding aanbrengen tussen zichzelf en het onpersoonlijke ambt dat men uitoefent. Enkel zo is het mogelijk om in alle neutraliteit en objectiviteit de wet toe te passen en het beleid te implementeren. Nogmaals volgens Weber is deze specifieke ethische houding een cruciale voorwaarde voor de handhaving van democratische waarden zoals formele gelijkheid, betrouwbaarheid en de eerlijke behandeling van elk individueel dossier.

  Neutraliteit en objectiviteit impliceren dat een ambtenaar kan weigeren een bevel uit te voeren wanneer dat indruist tegen de wet. Net daarom valt het te betreuren dat de regering overgaat tot de uitdoving van de vaste benoeming en de invoering van de uitzendarbeid in de overheidsdiensten. De vaste benoeming was precies in het leven geroepen tegen de onrechtmatige beïnvloeding van ambtenaren door politieke verantwoordelijken, hogere leidinggevenden en private zakenbelangen. Iedereen is gelijk voor de wet. Het ambtenarenstatuut en de vaste benoeming zijn een waarborg voor die gelijkheid.

  Het risico op beïnvloeding

  De regering wil het 'statuut' beperken tot de 'gezagsfuncties'. Dit zouden alle functies zijn die beslissingen nemen die de overheid ergens toe verbindt. Inspecteurs bijvoorbeeld. Vandeput liet vorig jaar weten een selectie te maken uit 1906 functies van het niveau A. Daarin schuilt meteen een zeer groot probleem. Er zijn namelijk wel wat inspecteur-functies die niet tot niveau A behoren. Neem bijvoorbeeld de fiscale onderzoeker (niveau B) die waakt over de strikte naleving van de reglementering inzake fiscale dossiers. Ambtenaren in deze functie dienen inbreuken en aanwijzingen van fiscale fraude te onderzoeken. De eindbeslissing over een eventuele regularisering of bestraffing ligt weliswaar niet in hun handen, toch is hun advies heel belangrijk voor de goede gang van zaken. Daarom zijn zij evengoed kwetsbaar voor druk en beïnvloeding uit de hoek van politici of het bedrijfsleven.

   

  Een democratie kan niet functioneren zonder een publieke bureaucratie.

  Hetzelfde geldt voor de controleurs eerste lijn (niveau C) die toezien op de naleving van de nationale, Europese en internationale wetgeving inzake douane en accijnzen. Het spreekt voor zich dat douaniers beroep moeten kunnen doen op een statuut dat hen bescherming biedt in de strijd tegen de illegale smokkel van bijvoorbeeld soft- en harddrugs. Het valt te betreuren dat onze douanediensten in drie jaar tijd 564 minder medewerkers hebben. Zo kan je de strijd tegen de drugsnetwerken onmogelijk winnen. Net zoals je de strijd tegen sociale dumping in de bouw en de transportsector niet kunt winnen met minder sociale inspecteurs. Of de strijd tegen belastingontduiking en kapitaalvlucht met minder fiscale controleurs.

  Deze regering excelleert in de doelgerichte ontmanteling van cruciale overheidsdiensten en ondermijnt op die manier de veiligheid, welvaart en sociale zekerheid van honderdduizenden burgers in dit land. Ze neemt de illusie van zelfregulering door de vrije markt voor waar aan en geeft zo vrij spel aan (al dan niet malafide) ondernemers om zich te verrijken ten koste van het algemeen belang.

  Politieke willekeur

  Het statuut echter alleen beperken tot inspecteurs zou echter een grote vergissing zijn. Iedere ambtenaar moet immers in alle objectiviteit en zonder enige vorm van inmenging of intimidatie zijn of haar werk kunnen doen. De uitdoving van de vaste benoeming zegt iets over wat N-VA-minister Vandeput (en bij uitbreiding deze hele regering) van onze ambtenaren verwacht: totale volgzaamheid. Voor plichtsbewuste dienaars van de publieke zaak zal het oppassen geblazen zijn. In het recente verleden hebben bepaalde ministers zich al ontdaan van hinderlijke, 'te kritische' medewerkers die niet vastbenoemd waren.

  Dergelijke misbruiken van de ministeriële macht bewijzen de democratie absoluut geen dienst. Aan zulke praktijken horen we net paal en perk te stellen als we onze rechtstaat hoog in het vaandel dragen. Helaas zijn er krachten in dit land die liever de deur openzetten voor willekeur en de corrumpering van onze overheidsadministraties voor privaat en partijpolitiek gewin. Zoiets is zeer zorgwekkender nu overal in de westerse wereld autoritaire tendensen (denk aan Donald Trump in de VS of de regeringsdeelname van radicaal-rechts in Oostenrijk en Italië) opnieuw de kop opsteken. Ook in eigen land moeten democratisch voelende mensen hierop met verenigde kracht reageren.

  Dries Goedertier is adviseur van studiedienst ACOD

  26-09-2018 om 20:38 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)
  14-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kwartdraai links

   

  De bruggepensioneerde economiewatcher ( 14 september 2018)

   

  KWARTDRAAI LINKS (deel 75)

   

  “Geld is de reden dat we vechten” (Karl Marx)

   

  In een vorige economiewatcher had Stefaan het over de lange termijn strategie van de banken om cash geld af te schaffen. Ik moest spontaan denken aan “ de wet  van Gutt”. Als jonge vakbondssecretaris begin de jaren ’90 werd ik op een militantenvergadering wel eens geconfronteerd met de uitspraak “we moeten de wet van Gutt weer invoeren” als wij het over het kapitalisme hadden en de alternatieven ervoor.  Ik hoorde het in Keulen donderen en ik heb het moeten navragen en opzoeken. Gutt was een Belgisch politicus van joodse oorsprong die fel gekant was tegen de snelle capitulatie van Leopold 3 bij het begin van de tweede wereldoorlog. Hij was dan ook de voortrekker om een regering in ballingschap te vormen in Engeland. Hij kreeg daar gezelschap van Albert De Vleeschauwer, Hubert Pierlot en Paul-Henry Spaak. Hij had al ervaring  als Belgisch secretaris bij de commissie van herstelbetalingen voor de eerste wereldoorlog. Gutt werd geconfronteerd met een enorme inflatie tijdens de oorlog. Het geld verdrievoudigde in korte periode, wat een inflatie betekende van 300%. Het aantal bankbiljetten liep op van 50 miljard tot 160 miljard. Dit kwam door een enorme zwarte markt, door schaarste aan goederen, duurdere prijzen, en nieuwe bankbiljetten die door de bezetter in omloop werden gebracht. Hij wilde de omvang van het aantal biljetten terugbrengen tot het oorspronkelijke aantal en geld uit omloop nemen. Alle geld zou moeten ingewisseld worden en vervangen door een beperkte voorraad nieuw geld. Bankdeposito’s, zicht en termijnrekeningen moesten worden geblokkeerd. Aanvankelijk werden deze ideeën goed onthaald bij de gewone man omdat zij een soort nieuwe gelijkheid konden creëren. Een soort socialisme in de praktijk (hoewel Gutt een liberaal was). Eigenaardig genoeg werd Gutt reeds in 1945 weggepromoveerd als minister van financiën om secretaris te worden van het internationaal muntfonds. Kwatongen beweren dat August Cool achter die operatie zat. In het boek “Het geld van de CVP” wordt uitgelegd dat Cool leden van het ACV zou aangezet hebben om in Duitsland te gaan werken en daarvoor van de bezetter financieel werd beloond en zo de ACV kas werd gespijsd. De jonge Gaston Eyskens volgde Gutt op en moest zijn plan in de praktijk uitvoeren.  Hij maakte de fout om alléén grote biljetten om te wisselen. Alle biljetten van boven de 50 frank werden waardeloos, waardoor er een enorme jacht ontstond op de nog waardevolle biljetten van 20 frank en 50 frank of die werden opgepot. Er ontstond direct een handel in deze biljetten die met winst werden verkocht. Wie geld had leverde dat niet in maar investeerde en kocht huizen en of bouwgrond om die later ten gelde te maken. Eyskens moest terug ingrijpen en beloven dat het ingeleverde geld als een renteloze lening zou worden beschouwd en dat geld werd inderdaad in de jaren 1950 in schijven terug gegeven. Maar ondertussen was het onheil geschied. Wat de wet van Gutt definitief in diskrediet bracht was de favoriete rol die de kerk werd toebedeeld. Alle kerkelijke bezittingen werden immers vrijgesteld van confiscatie. Wat gebeurde : iedereen die ook maar iets bezat van bankbiljetten boven de 50 frank liep met zijn geld naar de kerk om het daar in bewaring te geven om het dan later in onverdachte tijden te gaan terughalen, weliswaar met de achterlating van een fikse rente voor de pastoor of liever nog voor de bisschop ; want algauw werd dit een goed georganiseerde operatie. Al het zwarte oorlogsgeld werd door de kerk witgewassen. De kerk was de grootste bank van het land geworden. Een groot deel van zijn naoorlogse macht had de kerk hieraan te danken. Zo gebeurde het dat de oorspronkelijk goed bedoelde wet verviel in uitzonderingen die het tegenstelde resultaat hadden. In plaats van meer gelijkheid te creëren werd ongelijkheid in de hand geholpen met de mijter en de kwispel op kop. Kan de geschiedenis zich, eventueel in een modernere vorm, herhalen ?

   

  Marc Boone

   

   

  Bekaert en Nexans van kwaad naar erger?

   

  De bedrijven  Nexans en Bekaert samen goed voor 2800 werknemers  in Belgie zitten in zwaar onweer.   Beide aandelen verloren op jaarbasis ongeveer 50% van hun waarde, en de neergang lijkt niet zo direct te stoppen.    De twee Ceo’s konden blijkbaar hun beloftes niet waarmaken, de Ceo van Nexans werd de laan uitgestuurd, die van Bekaert (Matthew Taylor) blijft voorlopig nog op post.    De vraag is hoelang nog?  Hij probeert alvast zijn vel te redden door verlieslatende sites te sluiten, en bij de resterende bedrijven saneringen uit te voeren.   Sinds het bekendmaken van de halfjaarcijfers bij Bekaert zijn al twee bedrijven( Italië en Costa Rica) dicht.    In Italië gaat het over 318 gezinnen die hun inkomen verliezen door de sluiting, in Costa Rica 64 gezinnen.   In Italië is er een ongeziene solidariteit ontstaan met de getroffen werknemers, zelfs zanger Sting heeft zijn solidariteit betuigt, er kwam ook steun van de Italiaanse regering die hebben Bekaert gedwongen om de sluiting wat uit te stellen en te zoeken naar alternatieven.   In Italië is er zelfs sprake van een “Wet Bekaert”, multinationals die hun beloftes rond werkzekerheid niet nakomen zullen zwaar worden beboet.  Of dit investeringen in Italië zal aantrekken is een andere vraag.   Anderzijds moet men de vraag durven stellen wat is er misgelopen bij Bekaert,  hebben zij te weinig geïnnoveerd of slaat hun innovatie niet aan bij hun klanten?    Om eerlijk te zijn wie 10 jaar het Bekaert aandeel heeft bij gehouden, heeft er weinig plezier aan beleefd.   Buiten het dividendrendement noteert het aandeel nu 30% lager dan 10 jaar terug, dus nog lager toen de kredietcrisis uitbrak.    Geen wonder dan veel aandeelhouders het aandeel links laten liggen, gelukkig zijn er nog de familiale aandeelhouders (34% van de aandelen )die trouw hun aandelen bijhouden, anders was de situatie nog erger.     Nexans , wereldwijd 28000 werknemers en 5 vestigingen in Belgie zit eveneens in zeer slechte papieren, hier hebben trouwe aandeelhouders ook niet veel verdiend wat zeg ik veel verloren, het aandeel is sinds 10 jaar met 60% gecrasht .  De nieuwe Ceo van Nexans CHRISTOPHER GUÉRIN spreekt alvast duidelijke taal, saneren en herstructureren is de boodschap.   De Bank Credit Suisse ziet de toekomst van Nexans alvast sober in, zij verlaagden het koersdoel van 37 naar 29€ , na de analyse van Credit Suisse Woensdag ging het aandeel nog eens 7% lager.    Blijkbaar produceren onze Chinese kameraden kabels veel goedkoper.

   

   

   

   

   

  Vrijdag 7 oktober 2018

   

  97 jobs weg bij Mora Snacks in Mol.

   

  De financiële glijden verder weg, door slechte cijfers over de Duitse autoverkoop krijgen de auto-aandelen en de toeleveranciers( o.a. Melexis) vandaag  zware klappen. Melexis(68,2€) kijkt nu al aan op een weekverlies van 14% de beursanalist van KBC Guy Sips houdt het hoofd koel en heeft Melexis nog altijd een koersdoel van 110€.  De Bel 20 eindigt met een weekverlies van 2,5%, en 4,23% in twee weken.

   

   

  Argentinië schrapt 1 ministerie op 2

   

  Het aandeel Econocom de Belgische IT dienstverlener  met 10760 werknemers in verschillende Europese landen, krijgt een pandoering van meer dan 10% na slechte resultaten.

   

  Zware IT problemen( volgens interne nota) die een veiligheidsrisico inhouden bij de ING bank.

   

  Bepaalde aandelen kunnen gerust al spreken van een crashje.

   

  onbekend.jpg

  Zaterdag 8 september 2018

   

  Bekaert sluit fabriek in Costa Rica, 64 mensen worden ontslagen, maar 1/3 van de werknemers  krijgen eventueel de kans om over te stappen naar een aanpalend staalbedrijf van Bekaert.   Bekaert telt in Belgie nog 1900 werknemers.

   

  De Duitse stad Frankfurt heeft als allereerste een volledig verbod op dieselwagens ingevoerd. In tegenstelling tot Hamburg dat eerder al een verbod afkondigde voor een beperkt gebied, geldt het verbod in Frankfurt voor de ganse stad.

   

  Zondag 9 september 2018

   

  Een nieuwe wending in het Arco-dossier? Voor het eerst geven Kris Peeters (CD&V) en Wouter Beke (CD&V) toe dat de Arco-coöperanten misschien niet voor de verkiezingen hun geld zien. Tegelijk trekken beide CD&V'ers hun handen af van die timing: volgens het duo is die in handen van bankanalisten en experts.

   

  Maandag 10 September 2018

   

  Bijna zes op de tien Belgen vindt de kosten die zijn bank hem aanrekent te hoog voor de diensten die daar tegenover staan, leert een enquête van De Tijd en L'Echo

   

  De beursgang van de Zweedse autobouwer Volvo wordt voorlopig in de ijskast gezet. Het beursklimaat is niet ideaal in het licht van de wereldwijde handelsoorlog. Het Chinese moederbedrijf Geely wou een deel van de onderneming voor het einde van het jaar naar de beurs in Stockholm brengen. De autobouwer zou gewaardeerd worden op zo’n 30 miljard USD. Geely kocht Volvo Cars in 2010 voor 1,8 miljard USD.

   


  De Amerikaanse president roept de technologiereus Apple op om producten in de VS te maken ipv in China en op die manier te verhinderen dat hun  producten duurder worden door de importheffingen op goederen uit China.

   

  Dinsdag 11 September 2018

   

  De Deense grootbank Dankske Bank  voert momenteel een intern onderzoek uit naar witwaspraktijken door zijn filiaal in Estland. Dit stelden verschillende bronnen die met deze zaak bekend zijn tegenover The Wall Street Journal. Danske Bank zou tussen 2007 en 2015 betrokken zijn geweest bij een aantal witwastransacties met een totale omvang van ongeveer 150 miljard USD, verricht voor bedrijven uit Rusland. De bank werd eerder op de vingers getikt door zijn toezichthouder vanwege laksheid bij ongeoorloofde geldstromen.

   

  Cofinimo Een consortium bestaande uit CFE en Cofinimmo heeft de opdracht gekregen voor de bouw van een congrescentrum en hotel in Brussel. Het congrescentrum krijgt een oppervlakte van 49 000 vierkante meter, terwijl het hotel een oppervlakte zal krijgen van circa 15 000 vierkante meter met een capaciteit van 250 kamers.

   

  Na een lichte heropleving gisteren gaan de Europese beurzen terug collectief in het rood.

   

  ING liet weten dat zijn CFO, Koos Timmermans, aftreedt als CFO en lid van de Raad van Bestuur. Die beslissing volgt op de zonet aangekondigde schikking van 775 miljoen euro voor de tekortkomingen inzake het voorkomen van financieel-economische criminaliteit. Het nieuws flankeert de moeilijkheden in Turkije, die ook een impact op de balans zullen hebben

   

  De bieraandelen hebben het moeilijk, duurdere grondstoffen( vooral Gerst) die men niet volledig kan doorrekenen aan de klanten zorgen voor de miserie, verwacht wordt dat het pintje bier terug de hoogte ingaat.

   

  Het succes van dienstencheque is kernachtig af te leiden uit de sectorgegevens. Ze vertegenwoordigt in Vlaanderen anno 2018 zo’n 670.000 gebruikers, 1.500 ondernemingen en 88.000 werknemers, samen goed voor een dikke 4 procent van alle Vlaamse werknemers.

  Het zijn bijna uitsluitend vrouwen (97 procent) met een laag – en middengeschoold profiel die aan de slag zijn in deze sector. Dat heeft zich omwille van de grote omvang doorheen de jaren vertaald in verhoogde werkzaamheidsgraden en dalende werkloosheidscijfers bij deze groepen vrouwen in Vlaanderen.

   

  Woensdag 12 september 2018

   

  De farmareus Pfizer gaat een fabriek optrekken voor de productie van het anticonceptiemiddel DMPA. Dat is bestemd voor de ontwikkelingslanden. Pfizer telt 2600 werknemers in Belgie.

   

  De Gentse havengroep Sea-Invest investeert 300 à 400 miljoen euro in een groot tankopslagpark voor chemicaliën in de Antwerpse haven. Goed voor honderd directe jobs

  Schoenen Torfs bestaat 70 jaar : Maar de gouden tijden lijken voorbij. De opmars van e-commerce laat zich voelen in de winkelstraten. Ook bij Torfs. Eind augustus lag de winkelomzet 3,5 procent lager, maar dat wordt volledig gecompenseerd door de webshop, die bijna 20 procent beter deed dan vorig jaar. 'Alles bij elkaar zitten we aan 1 procent omzetgroei', zegt Torfs, die dit jaar denkt af te klokken op 145 à 147 miljoen euro tegenover 143,5 miljoen euro vorig jaar

   

  266 miljard € op de Belgische spaarboekjes een recordbedrag. 

   

  Karel Pinxten (Open Vld) ex lid van de Europese rekenkamer: De Europese waakhond OLAF oordeelt dat Karel Pinxten de Europese Rekenkamer voor 570.000€ schade heeft toegebracht, reiskosten die niks te maken hadden met zijn Europese opdracht, meer dan 200 afwezigheidsdagen zonder reden enz enz.

   

  Minister Van Overtveldt vreest een nieuwe bankencrisis, dit beschrijft hij in een nieuw pas verschenen boek Sisyphus achterna. Banken moeten meer buffers aanleggen volgens Van Overveldt maar hun lobbygroepen zijn zeer sterk om die hogere buffers tegen te houden.   Het andere gevaar zijn volgens Van Overtveldt de populistische partijen en hij vernoemt daarbij de PVDA en jawel ook Groen.   Alsof NVA geen populistische partij is.

   

  NMBS : Vincent Bourlard gepensioneerde directeur bij NMBS kan nog rekenen op een maandloon van 10.000€ per maand tot 2020, als bestuurder bij Eurogare

   

  NMBS Michel Bovy ( ex topman ACV Spoor) en later personeelsdirecteur van NMBS nu gepensioneerd en woonachtig in het Franse Cannes kan nog rekenen op een jaarlijkse vergoeding van 9900€ als lid van de raad van bestuur bij TUC Rail.

   

  ECB : de ECB verlaagt de groeiramingen in de Europese Unie, in Juli was de Europese productie gedaald met 0,8% en er was slechts op een daling gerekend van 0,5%

   

  Stijn Baert professor arbeidseconomie UGent : vindt  in tegenstelling tot enkele Leuvense professoren  de taxshift geslaagd en de taxshift is meer dan gecreëerde banen, het kan zorgen voor een mentaliteitsverandering.  Stijn Baert geeft toe dat de taxshift een gat in de begroting heeft geslagen.  Het begrotingsgat moet niet worden ingevuld door nieuwe belastingen, maar wel met nieuwe besparingen en vooral in de pensioenstelsels, zoals gelijkgestelde perioden  bvb werkloosheid minder te laten meetellen in de pensioenberekening, en dit zal mensen aanzetten om langer te werken.    Onze buurlanden hebben volgens Baert ook een taxshift uitgevoerd, maar stel dat we dat niet hadden gedaan wat ging dan het tewerkstellingseffect zijn, vraagt Baert zich af., nog meer werkloosheid?We zijn alvast gewaarschuwd, het begrotingstekort zal iemand moeten betalen, en deze keer kijkt men naar de gepensioneerden, overigens wat in Frankrijk met Macron  nu al het geval is.

   

  ABINBEV : het gaat blijkbaar niet goed met de jupilers, de stella’s, de leffe’s, het aandeel moest het laatste jaar al 25% inleveren.  Geen zorg blijkbaar voor de hoofdaandeelhouders zij kopen steeds meer aandelen bij. 

   

  Melexis :  de Japanse sectorgenoot Renesas neemt Integrated Device technologie over voor een bedrag van 6,7 miljard dollar, beide bedrijven zijn actief in Chips voor zelfrijdende auto’s, dit zorgt voor nervositeit bij Melexis die ook in dezelfde sector actief is, het aandeel zakt op weekbasis 11%.  Melexis beter gekend als het bedrijf van Roland Duchatelet.   Volgens Francoise Chombar ceo van Melexis en ook referentieaandeelhouder  is die fusie geen probleem, dit zorgt ervoor dat er minder spelers zijn op ons terrein, en onze klanten hebben vertrouwen in ons.   De beleggers denken er voorlopig blijkbaar anders over, hopen dat zij ongelijk hebben want Melexis heeft toch wel voor pak tewerkstelling  in België gezorgd, en is nog op zoek naar honderden werknemers.

   

  Het biotechnologiebedrijf  Galapagos heeft samen met partner Gilead Sciences een studie met het middel filgotinib tegen reuma succesvol afgesloten. In de eerste fase 3studiewerdenalle belangrijkedoelen gehaald.  Het aandeel schiet 18% hoger.

   

  Donderdag 13 september 2018

   

   

  Greenyard heeft de oorzaak van de listeriabesmetting, die de beurskoers onderuit haalde en 30 miljoen euro aan kosten (na verzekering) veroorzaakte, gevonden. Het betreft blijkbaar een aanhoudende aanwezigheid van Listeria monocytogenes in een van de twee vriestunnels. De tunnel wordt gesloten en de productie in de Hongaarse fabriek in Baja kan hervat worden, met inachtname van strenge vrijgaveprocedures. Tot op heden ontving Greenyard geen klacht of verdere officiële informatie over de listeria-uitbraak. Het persbericht bevestigt dat de financiële kater niet groter geworden is en dat klanten weer kunnen worden bevoorraad. Het koersdoel van KBC Securities bedraagt 9,5 euro, wat 28% opwaarts potentieel biedt

   

  Mohawk industries : meer gekend bij ons als de producent van Quick Step, isolatie Unilin stelt wereldwijd 38800 mensen te werk en is in 170 landen actief.

   

   De nieuwe Italiaanse regering gaat nog dit jaar een verbod op winkelen op zondag invoeren. De regering treft daarmee vooral grote commerciële winkelcentra en wil zo de zondagsrust in ere herstellen, aldus vice-premier Luigi Di Maio.

  Vrijdag 14 september 2018

   

  ECB waarschuwt voor schaduwbankieren, schaduwbankieren zijn instellingen zoals bvb (fondsen en verzekeraars) die niet gebonden zijn aan de strenge regels van banken, met strenge regels bedoelt men de nodige buffers aanleggen tegen eventueel leningen die niet worden terugbetaald.  In Europa is schaduwbankieren goed voor 43.300miljard€,   in Belgie blijft het nog beperkt tot 1500 miljard€.    Bij schaduwbankieren zoekt men naar hogere rendementen gezien de lage intrestvoeten bij de gewone spaarboekjes, maar met de nodige hogere risico’s.

  14-09-2018 om 16:24 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Openbare Diensten zijn broodnodig!
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Archief per maand
 • 07-2020
 • 05-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 08-2019
 • 07-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 09-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 07-2006
 • 06-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek
 • Goedemiddag blogmaatje
 • hallo
 • Ben is op bezoek geweest. (I like it)
 • Genoten van deze blog...heel apart
 • Bezoekje met link

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!