evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
Reacties op bericht (3)


18-06-2008
Complexiteit, en de richting van evolutie
banner.jpg

Complexiteit, en de richting van evolutie, over een groot misverstand

Een artikel van Arjan Kop.


Evolutie en vooruitgang worden vaak synoniem geacht. Dit is wellicht het meest voorkomend misverstand over evolutie. Omdat de vooruitgangsidee niet echt meer leeft onder evolutiebiologen, maar onder leken nog algemeen is, leek het mij nuttig hierover iets te schrijven. Bovendien is het begrip vooruitgang weliswaar niet langer gebruikelijk, maar een zekere richting wordt door veel evolutiebiologen nog wel als een mogelijkheid beschouwd. Deze discussie is juist nu van belang, gezien in het licht van de huidige ontwikkelingen omtrent het debat over intelligent design (ID).

Vooruitgang

Vooruitgang is ontwikkeling, maar alleen ontwikkeling is niet genoeg. Er moet een toevoeging zijn, de dingen moeten beter worden, ander zouden we slechts kunnen spreken van voortgang. Vergelijk het met tijd. Tijd gaat voort, wat was komt niet meer terug, maar er wordt niets essentieels toegevoegd. Het verstrijken van tijd is nog geen vooruitgang. De huidige seconden zijn niet meer of minder waard dan die van gisteren. Die tweede voorwaarde (waardevermeerdering) geeft problemen. Wat is goed, en wat slecht? Hoe kun je testen of er vooruitgang is? Over dit onderwerp bestaat veel literatuur, en de tegenstrijdige meningen van onderzoekers geven aan dat het laatste woord hierover nog niet gezegd is. Het denken in termen van vooruitgang ontstond tijdens de Verlichting, toen mensen als Erasmus Darwin (grootvader van, ja), overtuigd raakten van het idee dat de groei van kennis en welvaart oneindig zou kunnen zijn. Dit denken in termen van vooruitgang komen we later tegen in de werken van Charles Darwin en Spencer, die beiden dachten dat alles vooruitging. Het idee van vooruitgang in de geschiedenis van het leven is waarschijnlijk gebaseerd op twee dingen. Het eerste is antropocentrisme. Mensen bekijken de wereld door hun eigen ogen, en het is moeilijk om afstand te nemen van die manier van denken. Jezelf als middelpunt of hoogtepunt beschouwen is heel makkelijk gedaan. Voordat Copernicus anders beweerde, was men ervan overtuigd dat de aarde het middelpunt van het heelal was. Vervolgens nam men genoegen met de zon als middelpunt, totdat bleek dat de zon gewoon een van vele sterren in ons melkwegstelsel is, en niet in het midden daarvan staat. Ons melkwegstelsel staat ook nog eens niet op een extra bijzondere plaats in het universum. Evenzo heeft men altijd geloofd dat onze soort de kroon op de schepping was. Het is voor velen nog steeds moeilijk te accepteren dat we even goed een schakeltje in een lange reeks toevalligheden zouden kunnen zijn. Naast antropocentrisme is er nog de waarneming dat het eerste leven, als waargenomen in het fossielenbestand, erg simpel is. Eerst zijn er enkele cellen, dan meercellig leven, en zo door tot de huidige situatie. Daaruit concludeert men (te) snel dat er niet alleen een toename in complexiteit is geweest, maar ook dat die toename een richting heeft, van laag naar hoog.

Meningen over vooruitgang in evolutie

Absolute vooruitgang
Over het algemeen wordt verondersteld dat er een toename van complexiteit plaatsvindt gedurende de evolutionaire geschiedenis. Hoewel (een toename van) complexiteit niet direct verband hoeft te houden met vooruitgang, worden beide termen doorgaans met elkaar geassocieerd. Vooral leken veronderstellen makkelijk dat een zekere toename van complexiteit vooruitgang inhoudt, en dat die vooruitgang zin heeft, of dat er een zeker doel is. Deze vorm van redeneren noemen we teleologie (van telos = doel). Deze evolutie met een doel, uiteindelijk culminerend in de mens, werd door Ruse (1988) absolute vooruitgang genoemd.

Peter Scheele noemt het al in de eerste alinea van de inleiding tot het werk degeneratie (Scheele, 1997). Die gedachte (dat alle leven een gemeenschappelijke afstamming heeft) betekent zonder meer dat de biologische verandering in de loop der miljarden jaren een toename aan complexiteit van het leven tot gevolg heeft gehad. Zijn definitie van evolutie geeft hij op pagina 23 van eerder genoemd werk: Evolutie is dat uit lagere soorten, door natuurlijke selectie, hogere soorten komen. Scheele veronderstelt hier dat er een toename is in complexiteit, en dat die toename inherent is aan het idee van evolutie. Hij velt bovendien een waardeoordeel over soorten door ze hoger of lager te noemen. Ook Duane Gish veronderstelt dat evolutie niet alleen een toename van complexiteit inhoudt, maar ook een zekere richting. From fish to Gish is een grapje van hem, en volgens Gish doen evolutiebiologen het volgende: The evolutionist assumes that the accumulation of many such- minor changes eventually could result in a new basic type and in increasing complexity. En: by evolution we mean a process which is supposed to have been responsible for converting the most primitive form of life, the hypothetical primordial cell, via innumerable increasingly complex forms of life, into man, the highest form of life. (Gish, 1978) Alvin Plantinga, filosoof/ theoloog, veronderstelt hetzelfde. In zijn artikel When faith and reason clash, evolution and the bible (1991), noemt hij, wat volgens hem de hoofdpunten van het groot evolutionair verhaal zijn. Een van de vijf punten is volgens hem de hypothese van vooruitgang waarin gesteld zou worden dat het leven eenvoudig begon, om vervolgens telkens complexer te worden, resulterend in de Mens Plantinga wordt regelmatig genoemd door Cees Dekker, en het is hierom dat ik vermoed dat dit vooruitgangsdenken het ID-debat in Nederland benvloedt.

Deze ideen zijn niet voorbehouden aan creationisten. De darwinistische evolutietheorie heeft met betrekking tot het punt van vooruitgang verschillende standpunten gekend. Darwin zelf, hoewel hij probeerde het vellen van waardeoordelen te vermijden, kwam met de volgende opmerking: as natural selection works solely by and for the good of each being, all corporeal and mental endowments will tend to progress towards perfection (Darwin, 1859). Darwin, en met hem Spencer, die vanaf 1842 verschillende werken over evolutie in de ruimste zin (niet alleen biologisch) schreef, waren volgens Richards (1988) sterk benvloed door de theologische en morele opvattingen van hun tijd. Het heeft lang geduurd voordat men zich begon te realiseren dat het veronderstellen van vooruitgang, hoewel die bijna intutief aangevoeld wordt, moeilijk aan te tonen is (e.g. Maynard Smith, 1992), en nog steeds zijn sommige evolutiebiologen, zoals Wilson, overtuigd van de progressie van de levende wereld. Wilson veronderstelde niet alleen vooruitgang, maar vond ook dat de mens gewonnen heeft (Wilson, 1978).

Kritiek op het idee van absolute vooruitgang

Gestuurde vooruitgang Tegenwoordig is er vooral kritiek op het idee dat er een zekere richting, gestuurd of ongestuurd, te bespeuren valt in de evolutionaire geschiedenis. Over gestuurde evolutie, zoals die bijvoorbeeld wordt gepropageerd door aanhangers van de ID-gedachte, kunnen we kort zijn. Teleologische verklaringen horen in de wetenschap niet thuis. Evolutie met voorbedachten rade, ofwel absolute vooruitgang, kan simpelweg niet getoetst worden. Het huidig debat over de plaats van religie in de natuurwetenschappen is wellicht interessant, maar helaas voor de aanhangers van groeperingen als die rond de lieden die menen dat intelligent design een wetenschappelijke theorie is, heeft een hogere macht (of je die nu God noemt of grote roerganger) geen wetenschappelijke waarde. Zon entiteit valt simpelweg per definitie buiten het bereik van de natuurwet

18-06-2008 om 22:28 geschreven door Tsjok45


Zin en onzin van tussenvormen
banner.jpg
Zin en onzin van tussenvormen


Een artikel van Arjan Kop.


Een van de voorspellingen die de evolutietheorie doet, is dat er tussenvormen bestaan. Tussenvormen kunnen, in de breedste zin, worden gedefinieerd als dingen die ergens tussenin staan. Dat is niet verhelderend, en het leidt, zoals zal blijken, tot spraakverwarring. In het debat over evolutie wordt vaak geschermd met deze tussenvormen. Tegenstanders beweren steevast dat deze vormen niet bestaan, omdat ze nooit gevonden zijn, voorstanders komen met voorbeelden die als tussenvorm beschouwd zouden moeten worden. Ironisch genoeg hebben beide kampen een legitiem punt, omdat ze spreken over verschillende zaken.

Voordat een discussie gevoerd kan worden, moet voldoende duidelijk zijn waarover precies gesproken wordt, en hoe die zaken gedefinieerd worden. Daarom zal ik eerst de noodzakelijke begrippen bespreken, opdat geen verwarring zal ontstaan omtrent de door mij gebruikte termen.

De tussenvorm in biologische zin
In evolutionair biologische zin, is een tussenvorm alles met een voorouder en een nakomeling. Mijn vader is een tussenvorm tussen mijzelf en mijn grootvader. Hij heeft vijftig procent van zijn DNA gemeen met zijn vader, en evenveel met mij, terwijl maar vijfentwintig procent van mijn DNA van die grootvader afkomstig is. Wanneer we kijken naar gebeurtenissen die plaatsvinden over een veel langere periode dan drie menselijke generaties, dan verwachten we al min of meer dat de verschillen tussen generaties wel eens heel groot zouden kunnen worden. Op basis daarvan is de eerstgenoemde aanname gemaakt.

De biologische rangorde; taxonomische hirarchie
Historie
Omdat we niet kunnen spreken over dingen waarvoor we geen naam hebben, is er een eenduidig naamgevingsysteem nodig voor ieder door ons (h)erkend object. Ik kan een driezitsbank bijvoorbeeld alleen heel omslachtig omschrijven, of hem torjaak noemen, maar daarmee bereik ik niet veel. Ook biologen hebben een manier om iedere groep van min of meer gerelateerde organismen symbolisch te benoemen. Deze taal, met zijn nogal starre regels noemen we nomenclatuur. Om de boel extra ingewikkeld te houden maken verschillende takken van biologisch onderzoek gebruik van hun eigen codes. Iedere groep van organismen waarvoor we een naam hebben, zei het een soort, een genus of een hogere groep, noemen we een taxon (meervoud: taxa), en de tak van de biologie die gaat over de naamgeving van al die groepen heet taxonomie. De taxonomie is de oudste tak in de biologie, die teruggaat tot Aristoteles. In de middeleeuwen ontstond de huidige taxonomie, zei het in een heel andere vorm. Men had de gewoonte om ieder taxon zeer omslachtig te omschrijven, wat de communicatie niet bepaald vergemakkelijkte. De Linneaanse nomenclatuur (Linnaeus, 1753) gaat uit van soorten als bouwstenen, en slechts de onderlinge gelijkenis tussen die bouwstenen is van belang voor het benoemen van hogere categorien. Linnaeus ging uit van de onveranderlijkheid van soorten, wat het indelen zeker vergemakkelijkte. Zijn systeem wordt nog steeds gebruikt.

Misvattingen
Er zijn nogal wat misvattingen over de aard van de Linneaanse rangen, die in essentie te herleiden zijn tot het idee dat zon rang een bestaande natuurlijke klasse is. Zo zie je vaak dat iedere groep van een bepaalde rang, zeg een familie, wat betreft zijn inclusiviteit of ouderdom overeenkomt met een andere groep van diezelfde rang. Vaak worden bijvoorbeeld hele families op hopen geveegd om vervolgens iets te zeggen over de biodiversiteit van een gebied. Het probleem is dat alle groepen die we een naam toebedeeld hebben, door onszelf gemaakt zijn, aan de hand van onze eigen observaties. Het maakt daarin overigens niets uit of je uit gaat van een onveranderlijke wereld, zoals de mensen die van mening zijn dat alle soorten door een scheppende macht in het leven zijn geroepen, of dat je denkt dat alle leven een enkele oorsprong heeft. Voor iedereen geldt dat namen alleen bedacht worden, en niet een werkelijkheid weerspiegelen.

In de moderne biologie moet ieder taxon aan een tweetal eisen voldoen:
1. alle individuen binnen het taxon moeten een gezamenlijke voorouder hebben, en
2. alle nakomelingen van die voorouder moeten tot het taxon gerekend worden.


Als je als voorbeeld een stamboompje neemt:

stamboom1.jpg

dan kun je, zonder tegen een regel te zondigen, je familie laten beginnen bij A, zodat alleen soorten c en d erin zitten. Even goed zou zijn je familie te laten beginnen bij B, zodat hij de soorten b, c, en d bevat. Je kunt even goed je familie laten beginnen bij C, zodat alle soorten tot die familie horen. Het enige dat biologen ervan weerhoudt telkens nieuwe namen te verzinnen is het principe van stabiliteit in de nomenclatuur. Een naam moet, zo mogelijk, behouden worden, om chaos te voorkomen. Voor beide eisen geldt dat ze pas waarde hebben als je uitgaat van het feit dat dingen kunnen veranderen, in een statisch wereldbeeld gelden ze niet. In een stationaire wereld, waarin afstamming geen rol speelt, wordt het nog gemakkelijker een familie op te rekken of kleiner te maken. In die stationaire wereld is namelijk helemaal geen reden te vinden om soorten binnen te halen of uit te sluiten. In een creationistische biologie zou iedere indeling een geldige zijn; soorten zijn daarin niet meer of minder aan elkaar verwant, dus iedere indeling is gelijkwaardig.

Tot zover de achtergrondinformatie waarover iedereen moet beschikken voordat deze discussie mogelijk is.

Terug naar de tussenvormen

Ik zal nu uitleggen waar ik met voorgaande informatie heen wil. In de introductie stelde ik al dat de argumenten met betrekking tot tussenvormen, van zowel neo-darwinisten als creationisten legitiem zijn. Daar hebben we echter een probleem. Als de een zegt dat er tussenvormen zijn, en de ander niet, hebben we tenslotte te maken met een contradictie, en die zien we liever niet.
Hoe kan het, dat iemand op de proppen komt met wat hij/zij tussenvormen noemt, terwijl de ander die niet ziet als tussenvormen, en vraagt om meer?
De verklaring ligt in de interpretatie van de naamgeving.
Veel biologen zien in deze discussie alleen de contradictie statisch/dynamisch, en besluiten, nadat ze hun tussenvormen hebben laten zien, dat de ander een heel groot bord voor zijn hoofd heeft, en niet wil zien dat de wereld kan veranderen. Ik denk dat dat maar een klein deel van het probleem is. Het is voor iemand die toch al verwacht dat de wereld statisch is, heel gemakkelijk te denken dat de door ons gebruikte Linneaanse naamgeving een zekere realiteitswaarde bevat, zeker als zo iemand wel waarde hecht aan ideeen zoals die van Scheelen, die stelt dat soorten een zekere, door God toegestane ruimte hebben waarbinnen ze zich kunnen ontwikkelen tot andere soorten. Voor iemand die de manier waarop de taxonomie werkt niet kent, is volgende stelling een geldig argument voor externe interventie in aards leven:

All 32 mammal orders appear abruptly and fully formed in the fossil record. The evolutionist paleontologist George Gaylord Simpson wrote in 1944: The earliest and most primitive members of every order already have the basic ordinal characters, and in no case is an approximately continuous series from one order to anoth

18-06-2008 om 16:44 geschreven door Tsjok45


29-05-2008
internet archief nadarwin
daarom-evo.jpg
Quick site:
D.jpgHardnekkige misverstanden
D.jpgDarwins evolutietheorie (makkelijk)
D.jpgSporen van Evolutie
D.jpgGenetica
D.jpgHet Fossielenbestand
D.jpgGeologie & de ouderdom v/d aarde
D.jpgEmbryologie
D.jpgCreationistische fouten & blunders
D.jpgIs creationisme wetenschap?
D.jpgBoekbesprekingen
D.jpgArtikelen van Arjan Kop
D.jpgDe niet-zo-missing links gallerij
D.jpgReacties op de site
D.jpgLinks
D.jpgZoeken

29-05-2008 om 12:40 geschreven door Tsjok45


Geef hier uw reactie door
Uw naam *
Uw e-mail *
URL
Titel *
Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
  Persoonlijke gegevens onthouden?
(* = verplicht!)


Tsjok45
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 
Belgische Soortenlijst
Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • POKER88 (POKER88)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • cool (komal)
      op Ardipithecus Ramidus
 • BandarQ Online Situs Judi Kartu Terbaik (BandarQ)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Great post (Mike )
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • wow (tokeny)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!