evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
Reacties op bericht (7)


23-12-2007
Teleologie in de evolutieleer
Over  het    vermelde  opiniestuk in De Morgen  van de professoren Charles Susanne, Henri Eisendrath, Jacques Van Helden, Peter Deconinck (allen Vrije Universiteit Brussel) en Frank Roels (Universiteit Gent).
verscheen  ook   een blog artikel  van     Koen Vervloesem

http://koan.filosofie.be/index.php?/archives/913-De-gevaren-van-het-creationisme-in-het-onderwijs.html
 

Vooral ook de  Commentaren zijn   interessant 
http://koan.filosofie.be/index.php?/archives/913-De-gevaren-van-het-creationisme-in-het-onderwijs.html#comments
( waaronder een reactie  waarin mij ( terecht )  wordt aangewreven een opinie te   verspreiden   die   ,het " belang  van    teleologie in de evolutietheorie " verkeerd voorstelt  en ik   me bovendien bezig houd met tendentieuze   uitspraken te doen over  wetenschapsfilsofie en  metafysica ,gebieden   waar ik blijkbaar    geen verstand van heb   ) ..... 

Inhoudelijk  wordt er echter niets  direkt  ( of tot nu toe ) onderbouwt of werden mijn vraagjes tot nadere preciseringen  reeds benatwoord   .... er wordt alleen een tegen-mening geventileerd  waarbij wordt  beweert dat 
teleologie een  zeer grote  rol speelt  in de evolutietheorie " .....Maar er is vooral  een interessante reactie te lezen  van Kris Verburgh
die ik  hier graag  copieer   
Teleologie in de evolutieleer staat altijd borg voor pittige discussies.

Het valt niet te ontkennen dat bepaalde zaken altijd terug lijken te komen in de natuur, gaande van de gestroomlijnde vorm die zowel bij vissen als bij walvissen (die honderden miljoenen jaren later evolueerden uit 'wolfachtigen' dan uit de vissen) voorkomt,
tot het verschillende keren uitvinden van het oog (facetogen, zoogdierogen, inktvisogen, ...) of vleugels (pterodactylussen, vogels, vleermuizen).

Maar er zit hier geen 'doel' achter: deze vormen zijn enkel de meest geschikte vormen die mogelijk zijn, mét de genetische bagage die 500 miljoen jaar geleden werd meegegeven (toen allerlei nieuwe soorten lichaamsbouwplannen genetisch 'ingeprogrammeerd' werden).

Men zou zich aldus kunnen afvragen of er van dit soort lichaamsbouwplannen telkens sprake kon zijn wanneer 500 miljoen jaar geleden er andere lichaamsbouwplannen ontstonden, of juist niet, en het leven rustig zo primitief bleef als het de voorbije drie miljard jaar al had gedaan.

In de natuur zijn er geen doelen, enkel de meest geschikte oplossingen die gecreëerd kunnen worden uit datgene wat beschikbaar is.  23-12-2007 om 16:31 geschreven door Tsjok45


21-12-2007
filosofie en evolutie ( in het bijzonder teleologie )

Omdat mijn tendentieuze  en laatdunkende    mening over  "teleologie"  en  " metafysica " blijkbaar  nogal zwaar op de  maag valt ( en waarschijnlijk ook wel  feitelijk foutief   )
___omdat ik  er dus kortom "niet veel verstand van heb" ( wat ik toegeef ) ____
heb ik het eens opgezocht  op het net   ;


Hier heb ik een interessante webpagina gevonden 

http://prevos.net/cultuur/c01221/wetsam13.htmverklarend lijstje van  termen

Vitalisme
: (vita = leven) opvatting die het organische leven verklaart vanuit een speciale levenskracht (Aristoteles). In de 19de en 20ste eeuw verzet het vitalisme zich binnen de levenswetenschappen tegen het causaal determinisme en zoekt naar teleologische verklaringen met een beroep op levenskracht.

Teleologie: (telos = doel) leer van de doelgerichtheid van de natuur.

Teleonomie: het wetenschapsgebied dat aan de hand van de evolutietheorie het ontstaan van aanpassingen bestudeert.

Fenotype: het organisme dat ontstaat doordat de info die is vastgelegd in het genotype, in interactie met de omgeving, tijdens de ontwikkeling van een organisme wordt gedecodeerd; het organisme als eindprodukt van de embryologische ontwikkeling.

Genotype: bevat de erfelijke informatie; het geheel aan erfelijke informatie dat een zygote (de cel die is ontstaan uit de versmelting van twee voortplantingscellen) meekrijgt.

Creationisme (of natuurlijke theologie): stroming in de theologie/wijsgerige biologie, die ervan uitgaat dat: 1. De biologische soorten op een bepaald moment door een Schepper zijn geschapen en sindsdien niet of nauwelijks meer zijn veranderd. 2. De geschapen soorten perfect zijn aangepast aan de omgeving waarin zij leven omdat de Schepper als wijze man daarvoor had gezorgd. 3. Op grond van zijn ziel de mens een bijzondere positie in de wereld bezit. De mens heeft een ziel en kan denken; i.t.t. dieren. Mensen staan aan de top en zijn de kroon van de schepping.

Ultimaat-causale verklaring: type causale verklaring in de biologie, waarin de vraag 'waartoe?' expliciet wordt gesteld. Wordt gekenmerkt door een teleologisch taalgebruik. Binnen de biologie wordt ernaar gestreefd om deze verklaringen aan te vullen met proximaat-causale verklaringen, ze worden als complementair beschouwd. De ultimaat-causale verklaring verwijst naar voorouders en natuurlijke selectie (zie evolutietheorie).

Proximaat-causale verklaring: causale verklaring in de biologie, die antwoord geeft op de vraag waardoor? Wordt gekenmerkt door natuurwetenschappelijk taalgebruik. Het gaat om de verklaring van eigenschappen van het fenotype die als product van allerlei complexe moleculaire interacties en andere mechanismen tijdens het leven van het individu zijn ontstaan.

Oorzakenleer: Aristoteles verklaart veranderingen uit vier soorten oorzaken: materie-, vorm-, bewegings- en doeloorzaak.


Het pleidooi ten gunste van een aparte status van de levenswetenschappen, gaat uit van de verschillen in object tussen de wetenschappen van de dode natuur en van de levende natuur. Levende organismen zijn meer dan het product van 'botsende moleculen'. De verschijnselen in de levenswetenschappen worden geacht dusdanig verschillend te zijn van verschijnselen in de natuurwetenschappen dat zij een apart, teleologisch (doelgericht) vocabulaire vergen. De visie op oorzaken die natuurkundigen ontwikkelden in de wetenschappelijke revolutie stond haaks op het traditionele aristotelische wereldbeeld waarin DOELOORZAKEN centraal stonden. In het werk van Aristoteles staat de interpretatie van levende natuur model voor de verklaring van andere verschijnselen. Hij onderscheidde vier oorzaken, die een antwoord geven op de vraag: waarom is iets wat het is?

 1. De materiële oorzaak is de materie of het 'potentieel' waaruit het object wordt gemaakt.
 2. De formele oorzaak is de vorm/structuur van een object.
 3. De effectieve oorzaak is degene die het object doet ontstaan doordat hij de materie de vorm oplegt.
 4. De finale oorzaak is het doel waarvoor het object wordt gemaakt. Volgens Aristoteles draagt de natuur een teleologisch karakter. In de verklaring van bepaalde verschijnselen zal men dan ook een beroep doen op deze doelgerichtheid, in het aangeven van de finale oorzaak.


De antropomorfe connotatie van de effectieve oorzaak, nl. dat die oorzaak iets 'maakt' of 'materie vorm oplegt', is na de wetenschappelijke revolutie verdwenen. De effectieve oorzaak verwijst na de 'mechanisering van het wereldbeeld' nog slechts naar oorzaken voor veranderingen in bewegingen. De andere 3 oorzaken zijn helemaal verdwenen. I.p.v. de waarom-vraag (waarom is iets wat het is?) werd alleen nog de hoe-vraag (hoe komt het dat iets beweegt?) gesteld.

TELEOLOGIE IN DE LEVENSWETENSCHAPPEN:

Het bezwaar tegen het vitalisme is dat men nooit verder is gekomen dan het verwoorden van een intuïtie. Het vitalisme levert geen wetenschappelijke verklaringen: zij weet geen specifieke voorspellingen te genereren aan de hand van vitale krachten, omdat er geen uitspraken worden gedaan over de condities waaronder de krachten werkzaam zijn. Het vitalisme levert alleen post-factum (achteraf) uitspraken.

Ook aan het creationisme (Paley) kwam een eind toen Darwin zijn evolutietheorie lanceerde:

 1. Er zijn erfelijk bepaalde verschillen tussen organismen (variaties).
 2. Organismen voeren een strijd om het bestaan (binnen en tussen soorten).
 3. Door natuurlijke selectie overleven die organismen waarvan de variaties het voordeligst zijn in de omgeving waarin zij leven (fitness = reproduktief succes van een individu; beter aangepast zijn, beter kunnen overleven en reproduceren).


De evolutietheorie geeft inzicht in de historische dimensie van verschijnselen in de levende natuur. Hierdoor kan opnieuw een antwoord worden gegeven op de vraag naar het waarom van verschijnselen.

Er is geen verschil tussen de levenswetenschappen en de natuurwetenschappen wanneer het gaat om hoe-vragen; de basis daarvan is kennis uit de natuurwetenschappen.
De waarom-vraag wordt in de evolutiebiologie eveneens serieus genomen.
Typisch biologische verschijnselen als regeneratie en aanpassing kunnen worden beschreven m.b.v. begrippen als variatie, natuurlijke selectie, fitness, proximaat-causale verklaringen (fenotype als produkt van genotype) en ultimaat-causale verklaringen (genotype als produkt van fenotype).

Het 'denken in doelen' (Aristoteles) is in zekere zin behouden gebleven.
In ultimaat-causale verklaringen wordt de waartoe-vraag expliciet gesteld (ook in teleologische taal).
Men streeft er binnen de biologie naar deze verklaringen aan te vullen met proximaat-causale verklaringen, waarmee de biologie zich conformeert aan het natuurwetenschappelijke voorbeeld.

Volgens de evolutiebioloog zijn deze 2 typen verklaringen complementair.

De vraag waartoe verwijst naar de evolutietheorie, die net als natuurwetenschappelijke uitspraken berust op

WETMATIGHEDEN IN HET VERLEDEN. Het principe van evolutie door natuurlijke selectie impliceert dat niet-doelmatige eigenschappen van planten en dieren verdwijnen en dat daardoor de doelmatigheid van eigenschappen verder ontwikkeld wordt. Het gevolg van dit principe is dat de meeste eigenschappen van planten en dieren doelmatig zijn.

Tussen de teleonomie en natuurlijke theologie (creationisme) is een formeel onderscheid. Met de uitspraak 'Kenmerk K lijkt ontworpen om functie F te vervullen', zijn in de evolutietheorie van Darwin een aantal vooronderstellingen verbonden die bij de creationisten geen rol speelden:

 • Kenmerk K zou een hogere 'fitness' veroorzaken.
 • Er zijn alternatieve kenmerken die niet tot een hogere 'fitness' leiden.
 • Het 'fitness-criterium' waar het om draait moet worden gespecificeerd.


DRIE VERSCHILLEN:

 1. Het 'design' van organismen is volgens de evolutietheorie niet gecreëerd door een Schepper, maar geleidelijk ontstaan tijdens de evolutie.
 2. De natuurlijke theologie spreekt over aanpassingen van soorten. Evolutietheoretici hebben het over aanpassingen van individuen of groepen van individuen.
 3. Volgens de natuurlijke theologie heeft de Schepper gezorgd voor een volmaakte aanpassing aan de omgeving; volgens de evolutietheorie zijn individuen wel optimaal, maar nooit perfect aangepast.


Bij de teleonomie en teleologie gaat het om de functionele organisatie van levende organismen, maar de teleonomie steunt niet op doeloorzaken (finale oorzaken).

Hoe kunnen we bepalen of een bepaald effect of functie het produkt is van natuurlijke selectie (Williams):
om aan te kunnen tonen of een verschijnsel een aanpassing is, moet men het probleem proberen te vinden waarvoor het verschijnsel een oplossing is, en vervolgens het 'design' van de aanpassing analyseren (laten zien dat het verschijnsel inderdaad een adaptieve oplossing is door de precisie, economie, efficiëntie ervan te analyseren, om toeval als verklarende factor uit te sluiten).21-12-2007 om 15:00 geschreven door Tsjok45


18-12-2007
Brief aan Ch. Susanne

Reacties  /  Kommentaren  en noten  op   Susanne :


.- ( Lezersbrief in de  Morgen 18/12  /Kenneth Van Hecke / Antwerpen )

Deze brief valt uiteen in twee delen  :

A)
een  zogenaamd  filosofisch  gedeelte  dat gaat over  wetenschap/metafysica /methodisch naturalisme /supernaturalisme :
(Ik zal  het vooral   over A   hebben ) 

Van Hecke schrijft
"Charles Susanne  heeft het moeilijk om creationisme en Intelligent Design uit elkaar te houden ....(1),(2a)
maar daarenboven maakt hij
wetenschapfilosofische fouten
(2b)... 
Hij stelt .... dat
-een bovennatuurlijke verklaring buiten het  wetenschappelijke kader valt .Hij bedoelt natuurlijk  het  natuurwetenschappelijke kader
  (2c).....
(A)
De(ID) theorie ontkent die stelling  niet (2e)
ID is inderdaad metafysica(2d) ,wat de voorwaarden tot kennis (2g) binnen de natuurwetenschappen  bepaalt en verder verklaringen  zoekt waar de natuurwetenschap
niet verder kan
(2f)
ID steunt op de waarschijnlijkheid van de theorie over de evolutie (3a)
Maar natuurwetenschap kan niet zeggen of een godheid die heeft aangestuurd of niet (3b)
Dat is voorbehouden  voor de metafysica (3c)
(1)
Niets van  / deze  mensen geven in het  stuk zelf aan  dat ze het verschil wel  degelijk kennen : lees maar  hun ter herinnering  hierboven 

 
--> ID  is   "metafysica " ( zoals lezer Van Hecke  zelf verder  schrijft ) ;bovendien van een speciaal soort ;
Het  is  (verborgen  gehouden  "godsdienstige ") theologie , die weigert  haar  hoofdonderwerp (= de " Intelligent Designer " nader en openbaar   te bepalen  ) zodat we nooit hoeven  wetenschappelijk  het bestaan  van die Intelligent ontwerper   te "bewijzen "
Het zijn  hersen- spinsels  over een entiteit die niet wordt  gedefinieerd  maar niettemin  
aangenomen als  de (bovennatuurlijke / dus niet  wetenchappelijk aantoonbare en controleerbare  ) " prima causa " ; het is een mysterie 

Wetenschap is juist gericht op het oplossen van  de zogenaamde   "mysteries " die onstaan uit persoonlijke onwetenheid en intellectuele gemakszucht  ....


---> Creationisme
noemt de Intelligente ontwerper   WEL  bij naam ; en verbindt dat met zogenaamde (geopenbaarde  en heilige) geschriften  enmetmythologieen en tradities   ...

ID is  vooral  een  soort  desperaat verstoppertje  spelen , het spuien van massa's populisme , desinformatie , obscurantisme    en  volksverlakkerij  , om toch maar politieke macht ,  bemoeienissen  met  het onderwijs en  sociaalprestige te kunnen blijven behouden voor religieuze  manipulerende  machts- blokken  ... 

ID is een  overkoepelende  ideologie  die alle soorten  creationisten  verenigd  en is  een  uitdrukking   van   het   gevaarlijke  (globale ) gevecht op  leven en dood  van de kat( van de irrationele geloven en aannames )  in het nauw  


ID is een beweging  die zich VOORDOET  als wetenschap
 
(2a)
Het is  veeleer  lezer  Van Hecke ( zoals uit zijn brief blijkt )   die het verschil  niet  kent   tussen  wetenschap en  metafysica ...

Is wetenschap geloof ? < klik

( 2b)
DE  wetenschapsfilosofische fouten  zijn veeleer het werk van het wensdenken van  VanHecke  die graag het  wetenschappelijk prestige zou willen gebruiken  om de metafysica te revalideren  en te gebruiken als  vermomming voor ondermeer  een "theologie"  die weigert -kleur te bekennen
(2c)
(natuur)Wetenschap  onderscheidt   zich van filosofie  (= die behoort tot de  zogenaamde geestes-wetenschappen ) door  voornamelijk  haar methodiek ;  
Echter   alle  Wetenschap is toegepaste  filosofie ---> op grond van
Methodisch naturalisme ( dat oorspronkelijk de methodiek is van de natuurwetenschap die  haar nut als kennis-.bouwer voldoende  heeft bewezen en derhalve alle andere  wetenschappen  inspireerde  als  prestigieus  model ___tot spijt van wie het benijd ) .

 -Alle  wetenschap ( niet alleen maar  natuurwetenschap ) stelt  verklaringen op   van  een initieele verzameling  ,    herhaaldelijk waargenomen  eenduidige  ,  bestaande en controleerbare  onherleidbare  , gegeven ,  "koppige"  feiten  en evidenties ( die men niet wegdenkt of kan omzeilen/negeren ) etc ...ze moeten   kunnen worden
getoetst ( gefalsifieerd,) ___en niet alleen maar door   gedachte -experimenten ____plausibel zijn, inpasbaar in reeds verworven kennis( consistentie )  , beantwoorden aan de parsimonie -eisen (scheermes van ockham), toegankelijk en  opnieuw nader  (bijvoorbeeld  met nieuwe technische middelen ) onderzoekbaar , updateable ,uitbreidbaar en verfijnbaar ....ZE moet bovendien  pragmatisch toepasselijk zijn (= technieken /(minstens instrumenteele  en maakbare voorspellingen ) gebaseerd op  de theorie moeten "werken"of uitkomen binnen een redelijk tijdsverloop  )

(2d) Metafysica   is   een  afgesloten  wetenschap, waarover alles al is gezegd ( Witgenstein --> " over datgenen waarover men niet kan  spreken ...daarover moet men zwijgen"
Doet men het toch dat heeft men hoogstens  een soort  " literatuur"  ala Mullish  of van de ietsisten /Sartre ---> "l'etre et le neant " )  :  

Metafysica is trouwens  een ( oudbollig / )onderdeel  geworden  van  en uit  de (geschiedenis  van  de ) filosofie , dat sinds  Immanuel .
KANT , niet  serieus meer  wordt   gerekend tot  de  wetenschappen die  onze echte  kennis over de werkelijkheid  verder kunnen  benaderen en  uitbreiden   ( Tenzij  natuurlijk  door  morosofen , new agers  , obscurantisten   als  Heidegger en allerlei  zweefrekartiesten  ,  anti-  en  pseudo-wetenschappers -->want " wetenschap denkt niet " (=Heidegger )..... metafysici ( en allerlei  gelovigen en mystici  ) natuurlijk wel    )

(2e)
ach ja  , de ID ( trouwens geen  wetenschappelijke  " theorie" , maar een politieke strategie --> zie  het "wedge document ) aanvaardt  de wetenschap   maar  wil vooral  de wetenschap opnieuw uitbreiden  met hocus- pocus  en  abracadabra   zodat  er opnieuw  plaats is voor  allerlei  geloven /(=superstities )
in het bijzonder  theisme en
spiritualisten

Dit is wat  ID-beweging  wil opdringen
/toevoegen 
--->  het
supernaturalise als een legitieme wetenschappelijke  methode doen aanvaarden /opleggen  ,naast en/of boven(= dat laatste  is de optie van  fundamentalisten allerhande  ) het (succesvolle) methodisch naturalisme

(2f)Een bovenatuurwetenschappelijk  kader ( = dat  het methodisch naturalisme moet worden uitgebreid met  mirakels , toverkunst en wonderen )   :  is een kader  waar evengoed de astrologie ,  de geestbezweringen  , de kwak , de  morosofie  ,  de para-dinges  ...etc...tot de wetenschappen   zullen worden gerekend  ...."what the bleep do you know " ...  


(2g )
dat is het terrein van de  epistemologie  , en de wijsgerige antropologie en de psychologie

De wetenschap  gaat wel uit  van een werkelijkheid  die  uiteenvalt  in een "binnen "(= persoonlijke werkelijkheid ) en een   buiten(= fysische werkelijkheid )  .... en waarbij het binnen , het  buiten kan (gedeeltelijk) leren kennen door  onder meer communicatie met zowel  dat buiten als met  zijn  medemensen ( andere delen van het buiten , waarvoor  hij  de aanwezigheid  van een bijna- zeker "binnen" kan veronderstellen  , door zijn empatische  vermogens )  ...


(3b)
ID  is een strategie   ; geen wetenschap ....  het  aanvaard (trekt )gelijk wat  kostuum/vermomming   (aan) ,  als het maar zijn agenda  vooruit helpt ....
er
zijn evengoed IDCreation isten   die de evolutietheorie ( bijvoorbeeld  macro-evolutie en vooral common descent  ... ) of ( vooral) een zelfgemaakte   stroman  van deze theorie ,verwerpen  (3b)

Sommige Id-er aanvaarden  gedeeltelijk  de ( biologische ) evotheorie ....
Het grootste probleem voor fundamentalistische  christenen ( waaronder dus ook intelligente  ID-ers ) is ( op theologisch gebied ) de  theodicee (= de unintelligent  designer )  
en  (godsdienstig  doctrinaire  ) knelpunten   --->
 
waarom "bijbelvaste " Christenen evolutie niet aanvaarden < klik

(3b)
wetenschap trekt zich daar  ook  niets  van aan ...
Het gaat in de wetenschap  over  het  " hoe "...niet  over het   waarom ?
(= bedoeld is doelgericht of teleologisch  "waarom"
 
causaal verband /teleologie argument  < klik  )


(3c)
dat is het terrein van de   theologen  ( en vooral de  godsdienstige doctrines ) die 
graag de meta-fysica (=  de  voorstelbare  (ontologische )  stelsels   van   axioma's die de axioma's van het wetenschap- systeem grondvesten --> zie Gödel )  verwarren met   de absolute "waarheden  " die volgen  uit het  antropomorf ,mythisch en /of  "geopenbaard" of "persoonlijk  beleefde "   invullen van de entiteiten  afkomstig uit het  begrip "zijn"


B)
Het tweede  thema  van de brief  van Van Hecke  


(B)
En wat met het argument  van de morele propaganda (4a)
Charles Susanne denkt daarentegen zelf een morele  ideologie  te propageren (4b)
Zijn aversie tegen ID komt voort uit het vooroordeel dat er geen godheid kan (of mag) zijn (4c)
Want als er geen godheid is , blijft enkel een materialistisch perspektief over (5) 
En dat het nu net de materialistische moraal is die zich bedreigd voelt door de moraal van de gevestigde godsdiensten ,maakt dat  Susanne en de zijnen  wetenschap perverteren
 (6)

Dit luik  van de brief is  een 
Een moraal -filosofisch  gedeelte 
dat gaat over de tegenstelling   "absolute moraal " zoals gepropageerd  door allerlei wereldgodsdiensten
( al op zichzelf een contradictie omdat ze allemaal  onderling verschillend zijn , naargelang de doctrines die ze aanhangen  )
en
de seculiere  moraal  ;zoals vertegenwoordigd door de
scheiding van kerk en staat en de waarden van de verlichting ( mensenrechten bijvoorbeeld )


(4a)
het gaat hier over   propaganda  en politiek   die   een   
absolute  moraal gebaseerd  op een  theocratische grondslag  (als  enig  wetgevend )   wil vestigen 
(4b)
is iemand die geen voorstander  is van een absolute  goddelijk opgelegde (totalitaire )moraal   een
amoreel  wezen misschien ?

(4c)
onzin .... Het bestaan (of niet-bestaan van god ) is geen  bewezen feit ...het is gewoon  te  negeren .... men kan er niets  mee ...het is een  onoplosbare  lus : een  opvreter ( net zoals  een computer  -worm-virus ) van intellectuele  capaciteiten en   bewerkingen  ....   

 
Bewijzen zijn van tijdelijke aard in de voortrazende voortgang van de wetenschap.

Wetenschap doet niet aan waterdichte bewijzen (= proof).
Waterdichte bewijzen bestaan alleen in de wiskundige zin.
Wetenschap doet aan aanwijzingen (evidence).
Aanwijzingen (evidence) zijn de feiten waaruit een wetenschappelijke theorie voortkomt, de feiten die een wetenschappelijke theorie moet omvatten om geaccepteerd te worden.

In de wetenschap zijn er gradaties van waarschijnlijkheid. Een theorie is:
- Onmogelijk: een verklaring die de beschikbare feiten niet verklaart.
- Plausibel: een verklaring die de beschikbare feiten verklaart.
- Geaccepteerd: een plausibele verklaring die op dat moment geen plausibele alternatieven kent.

De wetenschap sluit het bestaan van een bovennatuurlijke oorsprong niet per definitie uit, maar kan niet functioneren als er niet naar een natuurlijke oorsprong wordt gezocht.
 
Als er een bovennatuurlijke oorsprong bestaat zal deze dus niet door de wetenschap gevonden worden: de wetenschap houdt zich niet bezig met het bovennatuurlijke.
 
De wetenschappelijke stellingname is dus: wij zoeken naar een natuurlijke verklaring

De aversie tegen ID komt  voort uit haar  bedriegelijke   perversies   en dsinformatie  over en van   zowel de wetenschapsfilosofie  als  de  wetenschap  , die ze het liefst( in de vorm van de   de eigen geconstrueerde stromannen )  kan belachelijk maken en  arrogant  shofferen  ....


(5)
Precies alsof het materialistische  perspektief geen moraal kent  of de moraal afschaft
Moraal   is echter evengoed als de rest van de  menselijke  uitrusting een  verworven  produkt  van de  evolutie : 
De grondslagen ervan  zijn  ingebouwd  in het menselijke brein
Moraal  is aanwezig ( de gelukkig   almet altoch  zeldzame psychopaten , misschien gedeeltelijk  uitgezonderd )  ondanks  godsdiensten  of doctrines of ideologieen ....

http://www.themoralbrain.be/
The Moral Brain-(6) 
Er wordt tenslotte   beweerd dat
--> de seculiere  moraal onder vuur ligt  en dat daarom allerlei ideologische bokkensprongen   worden uitgevoerd  door haar voorstanders  ... 

Er  dat wordt gevolgd door de  ronduit   schandalig    beledigende  insinuatie  dat  deze  professoren hun integriteit   besmeuren omdat ze  de wetenschap perverteren  om de  in gevaar verkerende   seculiere moraal beter te  kunnen  verdedigen ....


De enige die echt ( en aantoonbaar )  wetenschap  perverteren zijn de  fundamentalisten  , de   ID-ers  , de creationisten  en de rest van de pseudo-wetenschappelijke  zooi ....die allemaal  mogen "liegen" in het (vermeende ) voordeel van hun   heilige idolen en hersenspinsels  ....


Opgelet ;

Ik laat met genoegen   de verdere  discussie over dit  tweede thema over  aan moraalfilosofen  cuktuurantropologen en   politici18-12-2007 om 13:21 geschreven door Tsjok45


Charles Susanne e.a.
De Gevaren van het Creationisme komen angstwekkend dichtbij
door Charles Susanne eaNog schrikbarender dan haar pseudowetenschappelijke betoog, is dat de intelligentdesign-beweging op haar politieke agenda een fundamentalistische moraal heeft

Charles Susanne e.a.
waarschuwen voor de opmars van intelligent design


Charles Susanne (VUB-ULB), Henri Eisendrath (VUB), Jacques Van Helden (ULB), Frank Roels (UGent) en Peter Deconinck (VUB) zetten deze petitie op, die al getekend werd door 200 andere proffen.

De parlementaire vergadering van de Raad van Europa heeft, na een eerste verwerping, resolutie nummer 1580/2007 over 'de gevaren van het creationisme in het onderwijs' uiteindelijk aangenomen. Die resolutie 'kant zich krachtig tegen het onderwijzen van het creationisme, zowel als wetenschapsvak, als binnen elk ander vak tenzij godsdienst'.


Ter herinnering:
creationisme is een levensbeschouwelijke richting die de evolutietheorie verwerpt, omdat ze onverenigbaar zou zijn met het geloof en met de schepping van het heelal en de levende wezens door een opperwezen.

Wetenschappers echter beschouwen de evolutietheorie als het rationele verklaringskader om onze kennis over het leven en zijn oorsprong op de meest samenhangende wijze in onder te brengen.

Om beter te begrijpen wat er op het spel staat, is het nuttig de geschiedenis van de creationistische bewegingen kort samen te vatten.

Sinds Darwin zijn boek publiceerde (Over het ontstaan van soorten, 1859) wordt de evolutietheorie voortdurend aangevallen door bepaalde religieuze bewegingen (althans hun meest behoudsgezinde tendensen).

Gedurende de twintigste eeuw hebben Amerikaanse christelijke creationistische bewegingen gestreden om het evolutieonderwijs door een letterlijke interpretatie van de gewijde teksten te doen vervangen.
Sinds een tiental jaren passen ze een subtielere strategie toe, door er een wetenschappelijker tintje aan te geven: het 'intelligent design'.

Dat verwerpt niet dat de levende soorten geëvolueerd zijn,
maar beweert dat de levende wereld zo complex en volmaakt is, dat hij slechts het werk kan zijn van een hogere intelligentie,
die de eerste levende wezens ontwierp
en hun evolutie tot vandaag begeleidde.

Hoewel de argumenten van de ID-theorie een ongeïnformeerd publiek van de wijs kunnen brengen, kunnen ze geen wetenschappelijke analyse doorstaan.

Dat is in het bijzonder zo omdat de hypothese van het ID voor de complexiteit van de levende wereld op een bovennatuurlijke verklaring (2)steunt.

Dus kan die hypothese niet door proeven of waarnemingen bevestigd of ontkracht worden en valt ze daarom buiten het wetenschappelijke kader.Maar wat nog belangrijker is dan haar pseudowetenschappelijke betoog, is dat de intelligentdesignbeweging op haar politieke agenda een fundamentalistische moraal heeft, die ze als referentiewaarde voor de hele maatschappij wil opleggen.


Nu komt er vanuit Turkije een andere vorm van creationisme weer de kop opsteken met de 'Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek' (BAV). Harun Yahya, stichter, erevoorzitter en actiefste lid van deze stichting, is tevens de auteur van de Atlas of Creation.
Duizenden scholen in Frankrijk, België, Zwitserland, Spanje en andere landen kregen het eerste deel van dit werk, een prachtig uitgegeven boek van 770 bladzijden, toegestuurd.

Harun Yahya verdedigt hier een creationisme dat niet alleen de door Darwin aangevoerde evolutiemechanismen afwijst, maar bovendien de evolutie zelf ontkent.

De argumenten van zijn boek zijn een gemene en oneerlijke manipulatie van paleontologische gegevens, hij loochent zelfs vanzelfsprekendheden om toch elke vorm van evolutie te kunnen afwijzen. (*)

Net zoals de ID-aanhangers is hij doordrongen van een politiek project. Hij stelt voor de fundamenten van het materialisme te vernietigen en prijst een bepaalde lezing van de Koran aan als fundament van de waarheid en de moraal, wat volgens hem moet leiden tot de vrede tussen alle volkeren, waarbij een uitzonderlijke en extreme vorm van religieus denken het politieke leven overheerst.

Niet alleen beïnvloeden dergelijke fundamentalistische bewegingen de media, het is nog zorgwekkender dat ze in verschillende landen effectieve politieke verdedigers vinden en dat de overheid daar creationistische ideeën officieel invoert en de evolutietheorie aanvalt.

Dat gebeurde niet alleen bij de regering-Berlusconi in Italië, maar ook in Servië, Rusland en Polen. Ook de vorige Nederlandse minister van Wetenschap voelde wat voor de theorie van intelligent design.

Ondanks het uiterst duidelijke standpunt van de Raad van Europa stemde niet minder dan een derde van de aanwezige parlementsleden tegen de resolutie (25 stemmen tegen, 48 voor).

De tegenstemmen kwamen in hoofdzaak van de Europese Volkspartij (EVP), met heel wat leden uit Oost-Europa en Italië.
Bij de neestemmers was er ook een vertegenwoordiger uit België, Luc Van Den Brande, die de groep EVP/ED voorzit. Hoe kunnen wij die tegenstemmen verklaren?

Denken die parlementsleden dat het creationisme de status van wetenschappelijke theorie verdient, hoewel de academies van wetenschappen van 67 landen zich voor het evolutieonderwijs hebben uitgesproken?
Of menen zij dat in het secundair onderwijs een religieuze doctrine in de wetenschapsles thuishoort?
Voor ons is dat standpunt onbegrijpelijk en gevaarlijk.:De meer dan 220 ondertekenaars vindt u op
http://www.vub.ac.be/infoover/media/creationisme.htmlPublicatiedatum : 2007-12-14/De Morgen
Sectie : Opiniemakers

(*)
STASIS en PE  <
Raoul Vandamme (docent Evolutieleer en Biologische Classificatie aan het departement Biologie van de UIA) ...
 
" ...sommige creationisten  hebben het nog steeds over fossielen die aantonen dat  soorten  niet veranderen  (The atlas  of creation van Yahyah , hanteert   bijna uitsluitend  dat  ene   flut- "argument )
-Die zouden namelijk bewijzen dat er geen evolutie plaatsvindt.
-Terwijl dat ( stasis ) voor biologen, net het beste bewijs is van de evolutieleer.
Het is namelijk veel moeilijker om te bewijzen waarom een organisme niét verandert dan waarom het wel verandert.
De basissituatie is dat ieder organisme verandert.
Als dat niet het geval is, zijn er constant krachten die de evolutie tegenhouden, een fenomeen dat wij stabiliserende selectie noemen.
Zo makkelijk is die theorie ( o.a. van die Yahya) te ontkrachten,
en zo kan je dus ook makkelijk (dit soort ) creationisme weerleggen.

18-12-2007 om 12:02 geschreven door tsjok45


14-12-2007
Reactie belgische professoren

En dépit de la position extrêmement claire du Conseil de lEurope, pas moins dun tiers des parlementaires présents ont voté contre la résolution (25 voix contre, 48 pour).

Les votes négatifs proviennent essentiellement du Parti populaire européen (PPE), avec un bon nombre de représentants de pays de lEst et dItalie.

On compte également parmi les « non » un représentant de la Belgique, Luc Van Den Brande, qui préside le groupe PPE/DC.

Comment interpréter ces votes négatifs ?
Ces parlementaires pensent-ils, à lencontre des académies des sciences de 67 États qui se sont prononcées en faveur de lenseignement de lévolution, que le créationnisme mérite le statut de théorie scientifique ?

Ou alors considèrent-ils quune doctrine religieuse doit faire partie des cours de sciences à lécole secondaire ? Une telle position nous semble incompréhensible.Charles Susanne (VUB-ULB), Jacques van Helden (ULB), Bruno André (ULB), Henri Alexandre (UMH, ULB), Thierry Backeljau (KBIN), Philippe Baret (UCL), Benoit Bourgine (UCL), Claude Bragard (UCL), Philippe Claeys (VUB), Guy Coppois (ULB), Pierre Coulon (IRScNB), Luc Crevits (UG), Felice Dassetto (UCL), Jean-Christophe de Biseau (ULB), Charles De Cannière (ULB), Walter Decleir (UA), Frits De Vree (UA), Bernard Feltz (UCL), Marie Jo Gama (ULB), Jean-Claude Gregoire (ULB), Thierry Hance (UCL), Roland Hauspie (VUB), Anne-Laure Jacquemart (UCL), Eddy Keppens (VUB), Luc Leyns (VUB), Anne Lombart (Ecole Decroly), Henri Maraite (UCL), Mark Nelissen (UA), Rosine Orban (IRScNB, ULB), Laurence Perbal (FNRS, ULB), Jacques Reisse (ULB), Jean Richelle (ULB), Ariane Toussaint (UCL), Ludwig Triest (VUB), Philippe van den Bosch de Aguilar (UCL), Martine Vercauteren (ULB), Rudi Verheyen (UA), Etienne Vermeersch (UG), Walter Verraes (UG), Marcel Voisin (UMH), John Wérenne (ULB).

Tekst © Le Soir : Carte Blanche 24/11/2007.

14-12-2007 om 11:48 geschreven door Tsjok45


07-10-2007
Evolutie en ( voornamelijk) abrahamitische godsdiensten :

 

Creatief met Darwin

 

Terwijl velen nog in de waan verkeren dat wij momenteel een botsing van beschavingen beleven, dreigt veeleer een botsing van wereldbeelden
hét conflict van de 21e eeuw te worden.

In het verlichte Westen leken de oude vijandelijkheden eind vorige eeuw beslecht:
God en Darwin konden samen door de deur.
Wie in God geloofde, hoefde de evolutietheorie niet te verwerpen.
Wie de evolutietheorie aanvaardde, hoefde geen atheïst te worden.
Het ene was wetenschap, het andere levensbeschouwing.

Ondertussen, een tijdperk later, begint dat vredesbestand danig te kraken.
De pleuris brak uit in de godvrezende Verenigde Staten, waar het met conservatieve dollars aangedreven en erg wetenschappelijk klinkende verschijnsel
intelligent design theory de rol heeft overgenomen van het Bijbelse creationisme.

De eerste West-Europese besmettingshaard was Nederland, waar toenmalig minister van Onderwijs Maria van der Hoeven in maart 2005 op haar weblog
deze zorgwekkende gedachte ontvouwde:
 'Wat islam, jodendom en christendom verbindt is de gedachte dat er een 'schepper' is, hoe die dan ook verder mag worden aangeduid.
Ik zie mogelijkheden om hiermee verbindingen te scheppen. Die zouden vooral in het academisch debat gelegd kunnen worden.
Als we erin slagen om wetenschappers van verschillende geloofsrichtingen met elkaar te verbinden, kan het uiteindelijk misschien zelfs
wel worden toegepast op scholen en in lessen.'

In Vlaanderen, waar God naar verluidt toch een flink stuk doder is dan bij onze noorderburen, flakkerde het eerste politieke debatje op, tussen Open VLD en CD&V.
Aanleiding was de vraag van het liberale parlementslid Annick De Ridder aan minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke over The Atlas of Creation , een creationistische turf van Turkse makelij.
Toen de minister te kennen gaf dat ons onderwijs geen boodschap heeft aan zulke 'dwaze verhalen', sprongen de christendemocratische volksvertegenwoordigers Cathy Berx en Luc Van den Brande prompt voor hun Schepper in de bres.

'We moeten onderkennen', verklaarde die laatste,
'dat de evolutieleer zijn plaats heeft, dat is afdoende bewezen, maar het mag niet verhinderen dat mensen vanuit hun geloofsopvatting ook aannemen dat er buiten de evolutieleer of het wetenschappelijke aspect, wellicht ook nog een andere Creator kan bestaan die aan de oorsprong van het leven ligt.'

Zowel Berx als Van den Brande hebben ondertussen duidelijkheid geschapen over hun - ongetwijfeld oprechte - verwerping van het pure creationisme. Toch wijst dit incident erop dat het gelovige en het wetenschappelijke wereldbeeld nog lang en vaak en hard zullen botsen.

In een recent rapport van de Raad van Europa, dat mede aan de basis lag van het christendemocratische ongenoegen, wordt de scheppingsgedachte 'een gevaar voor de democratie' en 'een ernstige bedreiging voor de mensenrechten' genoemd. Zolang men het in die termen heeft over Allah en de islamitische verwerping van de evolutietheorie, zullen de meeste verlichte geesten enthousiast zitten te knikken. Maar als ook de weliswaar wat verwaterde christelijke scheppingsgedachte in het vizier komt, slaat de onrust toe. (1)

Zeker onder katholieken, die erom bekend willen staan dat ze die Darwin helemaal níét verwerpen.

Alleen betekent
'helemaal níét verwerpen' niet hetzelfde als 'helemaal wél aanvaarden' . (2)
Die knoop is namelijk, alle pauselijke uitspraken ten spijt, nog altijd niet doorgehakt.
Bijna 150 jaar na de publicatie van The origin of species is de theorie van Charles Darwin nog altijd bedreigend voor wie gelooft in de betrokkenheid van een scheppende god bij de totstandkoming, of toch op z'n minst bij de spirituele vervolmaking, van de menselijke soort.

Het lichaam is voor Darwin, de geest is voor God: zo kan men, zonder creationist te zijn, toch een beetje creatief omspringen met een wetenschappelijke theorie.

Een oppervlakkige kennis van de evolutietheorie behoort tot de eindtermen van de derde graad algemeen secundair onderwijs.
Pas als kinderen vanaf de lagere school al vertrouwd worden gemaakt met de evolutietheorie, pas als die theorie het referentiepunt is voor alle menswetenschappen - pas dán mag de darwiniaanse revolutie als voltooid worden beschouwd. (3)
Het zal iets voor een volgende eeuw zijn.


Joël De Ceulaer


 

 


Kommentaren 

Evolutie en ( voornamelijk)  abrahamitische godsdiensten  :
 

Als je het over evolutiewetenschappen  versus godsdienst hebt, dan wordt het wel heel erg moeilijk om origineel te zijn. Feiten zijn feiten, en hoe lang je ze ook herhaalt, ze veranderen niet.


De evolutietheorie is  de beste feitelijke  onderbouwde wetenschappelijke  theorie  die voorhanden is , creationisme niet.
Het westerse creationisme is gebaseerd op een gebrekkig verhaaltje, (af-)geschreven in een tijd waarin van wetenschap nauwelijks of geen sprake was. Het hangt met haken en ogen aan elkaar.
Toch denken nog velen  dat de Bijbel het woord van God is en letterlijk moet worden gelezen.
Een onrustwekkend grote groep , die  bovendien aan het toenemen is.
En voor we de Amerikanen uitlachen: het is ook in Europa aan het stijgen.


ook maar een theorie 

Zo'n 150 geleden heeft Darwin zijn theorie wereldkundig gemaakt.
Toen kon men het nog afdoen als filosofie gebaseerd op een paar waarnemingen.
Knap van Charles dat hij toen al wist hoe de vork eigenlijk aan de steel zit.
Ondertussen zijn  er toch al heel wat meer evidenties aangebracht  en is de evolutietheorie de beste wetenschappelijke theorie  die we bezitten
om de alle bekende  biologische verschijinselen te verklaren  ; uiteraard  is nog niet alles  " bewezen " maar dat is gewoon een kwestie van tijd.
Het kan wel een paar 100 jaar duren, maar wat is dat in vergelijking met de 4,5 miljard jaar dat onze wereld al bestaat.
En ondertussen allerlei onzin geloven met als argument dat de wetenschap nog niet alles heeft" bewezen " , dat is toch wel heel goedkoop. Geloof heeft zelfs nog geen begin van bewijs gemaakt.

 

 


(1.)- universaliteit van de  wetenschap op "westerse leest"  geschoeid 

Het is niet de evolutietheorie, noch enige andere  wetenschappelijke  theorie die de waterscheiding vormt tussen Westers en niet-Westers denken ( zoals bijvoorbeeld harun yayah wil laten geloven ) .
Theorieën (ook die van Darwin) kunnen gefalsifieerd, geverifieerd en zelfs weerlegd worden.
Het is de wetenschappelijke methode die het verschil maakt (en het succes van de Westerse wetenschap verklaart).
Met deze methode zijn het creationisme, intelligent design, de 5 scheppingsverhalen van de Grieken, Genesis en tutti quanti gewogen en te licht bevonden


Stel dat de wetenschap in Canada beweert dat de aarde een bol is,
dat de wetenschap in België beweert dat de aarde een möbiusring is
en dat de wetenschap in Saudi-Arabië beweert dat de aarde een plat vierkant is.
In dat geval zouden maar weinig mensen de wetenschap nog ernstig nemen.
Waarom dan, nemen we godsdiensten  ernstig?

 


Fundamentalisten :

Wij waren hier in het Europa lekker op weg ons te settelen in een tolerante maatschappij met "getemde " godsdiensten  maar nu we globalisatie kennen  en de emigratie niet meer te stoppen valt , want gemakkelijker gemaakt door de huidige techniek , met om als gevolg  de instroom van   miljoenen muzelmannen (in de EU) met een  primitief  soort  abramitisch monotheisme en een oorlogsgod    , moeten ook de "gristenen" weer van zich laten horen.   Net zoals de moslim geinspireerd door amerikaanse  fundies , bijbelaars   en  TV -sekten vol van achterlijke   cola  zuipende  dikzakken en hysterische godsdienstwaanzinnigen --->  bijvoorbeeld dit

Het laatste deel van een amerikaanse mijn vrouw jouw vrouw serie waarin een religieuze dame wederkeert van haar verblijf in een niet christelijk huishouden.
Uitzondering ?: Vast geen echte christen? .

  )  


Terug naar de Middeleeuwen en/of  de intolerantie van het boertige en  verdwaasde  amerikaanse achterland .

"Hem" zal het wel goed vinden daarboven maar wij zitten hier  wel in de shit.
Voor mij hoeft niemand te bidden, hoor, hou het maar voor jezelf.

"Achterlijke Amerikanen" die evangelisten van allerlei slag achternahollen is  een  fenomeen  dat ook in Europa toeslaat, zelfs in conservatief België.
Het is in het verleden wel vaker gebeurd dat Europa jarenlang achterliep op de VS om dan plotseling in vuur en vlam te schieten en deze "achterstand "in te halen.
De religieuze verdwazing ligt niet achter ons, we bevinden ons er middenin.

 

 

 

 

(2).-
Het niet- negocieerbare geloofspunt van de katholieken
  ; 

De menselijke onsterfelijke ziel is geschapen /( de " ziel " die god inblies in de neus van  de geboetseerde adam )
De " menselijke  geest  " of ziel  is wat  de evolutie niet kan verklaren


Of god nu een  geboetseerd beeldje of een aapachtig wezen ( dat zich door de  goddelijk  gewilde " evolutie " ontwikkelde    ) een "ziel inblies " blijft hetzelfde
( Apen zijn moderne diersoorten die zich min of meer parallel met ons hebben ontwikkeld.
Wij zijn zelf primaten en zelfs mensapen , maar we stammen niet af van  de huidige mensapen )


a) De evolutietheorie en  wetenschap  'Helemaal níét verwerpen' is  niet hetzelfde als 'helemaal wél aanvaarden'.
De dag dat het Catholicisme de evolutieleer ondubbelzinnig aanvaardt, zullen we een grote sprong hebben gemaakt. De kans dat dat ooit gebeurt, lijkt uitermate klein.

De scheiding tussen lichaam en geest is een misvatting.
De geest is het gevolg van wat er in het lichaam gebeurt, of althans wat er in het brein gebeurt.
Wat het brein vernietigt, vernietigt de geest.
Hoewel we nog niet zover zijn, is het nu al duidelijk dat de drager van de geest fundamenteel gezien weinig belang heeft.
Het is net zo goed mogelijk een geest te maken in een computer als in het brein van een mens.
We zijn er nog niet helemaal, maar we komen er steeds dichter bij.

Hersenen en "ziel" ?
brein en bewustzijn
oorsprong menselijke geest

default.jpg
video (klik)prof dr . Dick swaab  God bestaat niet - deel 1

 


Toekomst ?

Maar hoe dan ook dit zal misschien niet verhinderen dat een zekere religieuze verdwazing ons even in een negatieve richting zal stuwen.
Tijd is hierbij relatief.
Voor de mens als diersoort zal het wellicht geen verschil uitmaken op lange termijn, evolutie kun je niet stoppen, maar ik denk aan het onnoemelijke persoonlijke leed dat tot op dat moment nog zal worden geleden.

De mens zal uiteindelijk door vallen en opstaan  moeten leren dat hij voor zichzelf zal moeten opkomen.
"we moeten het wel zelf doen als we willen overleven als soort ; er is niemand anders, voor zover we weten ,  om het in onze plaats te doen "
"Ooit" zal de mens  (uit noodzaak ) als soort, als groep, collectief moeten  beseffen dat deze soorten  godsdiensten   een aberrante superstitie is uit een ver verleden.
Hopelijk gebeurt dat niet te laat ...
 

 


b).... Evolutie en 'intelligent design' werden al begin vorige eeuw met elkaar verzoend.
 Door jezuïet Pierre Teilhard de Chardin, theoloog en paleontoloog.
Het werd hem toen niet in dank afgenomen door Rome. maar met veel van zijn ideeën heeft hij achteraf wel gelijk gekregen.


Professor in de theologie ?
Niets anders dan een verhaaltjesverteller en/of een literatuurwetenschapper. ?
Ah but there is method in their madness - dus nauwlettend in 't oog te houden ...

Misschien (bevooroordeeld ) partijdig Paleontoloog  ? 
verdacht van enige connecties  met  het verdwijnen ( verloren gaan )  van de  eerste  chou -kou -tien fossielen tijdens WO II  ?

Alleszins een eerste klasse  Obscurantist , onbegrijpelijke  ,moeilijk- doende  woordenverkrachter en  onnodig jargon-/ orwelliaanse "newspeak" uitvinder   

 


(3.)- onderwijs 

Het is een aberratie dat kinderen met religieuze nonsens worden gebombardeerd, jaren voor ze de wetenschappelijke feiten leren kennen. Dat is ronduit misdadig.( om maar eens met Dawkins mee te gaan )


bron :
http://www.knack.be/blog/opinie/71-63-2564/creatief-met-darwin.html

07-10-2007 om 11:07 geschreven door Tsjok45


19-09-2007
Herman Reynders

Deur openen voor creationisme?

maandag 3 september 2007, door Herman Reynders


http://www.democratischeschool.org/article.php3?id_article=178wetenschap
puce.gifDe doos van Darwin
puce.gifHoe de irrationaliteit bestrijden?
puce.gifChristian de Duve, Nobelprijs voor geneeskunde, over de evolutie, het intelligent plan en de wetenschap
puce.gifOnzin in de klas
puce.gifKleuterklaswetenschap
puce.gifCreationisten bestoken Franstalige scholen
puce.gifEen derde van de 18- tot 34-jarigen weet niet dat de aarde rond de zon draait

 

19-09-2007 om 23:47 geschreven door Tsjok45


Geef hier uw reactie door
Uw naam *
Uw e-mail *
URL
Titel *
Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
  Persoonlijke gegevens onthouden?
(* = verplicht!)


Tsjok45
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 
Belgische Soortenlijst
Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • yes (Link Situs Poker Online)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • I Mean (Lapak Poker)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Best Streaming Film (MovieSam)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Tempat Nonton Movie Terbaru Dan Lengkap (nonton film)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Rahasia Rumus Poker Online dengan Banyak Kemenangan (ssahari)
      op Kom op zeg
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!