evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
24-11-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN


Van boom tot  boom

 
   Colugo' s ( of   Vliegende katten  ) zijn nieuwsgierige dieren . Deze kleine zoogdieren wegen ongeveer 1 of 2 kg
Ze worden  verkeerdelijk ook weleens   " vliegende lemuren " genoemd ",
Maar ze  zijn  noch lemuur , noch vliegend  of  fladderend gedierte    ;
Hun vleermuisachtige  draagvleugel  van gespannen huid ,laten hun alleen maar toe om zeer snel van boom tot boom te zweven, die anders buiten hun springbereik  zouden vallen ....

  (<klik vooor vergroting )   (<klikvoorvrgroting ) 
C.Variegatus                                                      C.volans


De  colugo  of" vliegende kat"  ;
Het achterse gedeelte van des  schedel  wordt door huid  verbonden met de klauwen van de vier ledematen en  de staart
en vormt  zodoende   een functioneel zweef- vlak( een soort delta vleugel  of parachute
) .

Dit  kleine zuidoostaziatische  zoogdier ( waarvan nog twee extante  soorten bestaan Maleise vliegende kat   Filipijnse vliegende kat )schijnt de genetisch  meest verwante  zuster tak( =de dermoptera ) ___tot nu toe bekend ___ van de  primaten  te zijn   .....

(klik op de foto's )
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Dermoptera.html
Een internationaal team van genetici  heeft zopas  genetische  overeekomsten    in het genoom  van de supergroep der  Euarchontoglira bestudeerd .
Deze super- groep  omvat  de beide zustertakken  primaten en dermaptera waaronder  de colugo. (= Euarchonta ) de boomspitsmuizen ( scadentia ) knaagdieren( rodentia )  (1) 
Dank zij  deze genetische  studies, hebben de auteurs ontdekt dat deze kleine zwxvende  dermaptera  deel  uitmaken van een  groep die het best  bij die van primaten aansluiten 
De identificatie van de het meest nabije "zusters " van de  primaten  maakt het mogelijk om beter hun oorsprong en hun evolutie te begrijpen.

Een moleculaire analyse in twee fasen

Eerst hebben de  genetici   bepaalde  DNA  sequenties van de    Euarchonta met deze van ongeveer dertig andere zoogdiersoorten  vergeleken....op  zoek naar  zeldzame mutaties en   groepseigen   sequenties 

Ze  ontdekten  dat primaten en colugos zeven van dergelijke  groepseigen  genetische sequenties  deelden ,: 
Ze  moeten dus wel de  meest nabije verwanten zijn  .....  meer zelfs dan de boomspitsmuizen ____die ook  één  sequentie  gemeenschappelijk  hadden   (1)..... (en zelfs de macrociroptera(2)die vroeger  ook al  als dichte  verwanten  van  de primaten  werden  beschouwd ..... )

Vervolgens   kwamen  er nog    andere genetische analyses  ....Een computer vergeleek  19 genen  fragmenten  ( in totaal zo'n   14.000 baseparen van het  DNa )   ,  Deze hebben  hebben eveneens aangetoond dat colugos en primaten zeer  dicht verwant zijn
Dat alles   liet  de  fylogenetici   toe  een  nieuwe" moleculaire "  genealogische  stamboom  van deze  dierengroepen op te stellen  ....waarbij dermoptera  en  primaten als een radiatie uit een voorouderlijke( nog niet ontdekte )  stamgroep  worden beschouwd ...

"( onze ) moleculaire stambomen wijzen erop dat [ primaten en colugos ] ongeveer 86 miljoen jaar geleden apartewegen insloegen  , meer dan 30  miljoen jaar alvorens de moderne primaten of colugos in het fossiele verslag   opduiken ," zei  mede-auteur William Murphy

Eric Sargis van Universiteit Yale in New Haven  ,Connecticut :( http://www.yale.edu/anthro/people/esargis.html)
."Om de vroegste evolutieve geschiedenis van primaten te begrijpen ,is het essentieel om te weten uit  welke zoogdiergroep  de   moderne  primaten  afsplitsten
De huidige studie alleen  kan echter het  debat over dejuistge  zoogdiergroep die het  dichtst verwant is  met primaten , nog  niet volledig beslechten ..."
Één vorige studie/ontdekking
 (4)  onderzocht een even grote genetische gegevensreeks,  maar  kwam tot  andere conclusies....
"[ Beide studies ] maken deel uit van het " three of life project "  die de  verdere  analyse van  nog meer taxa en meer gegevens zal omvatten ......Resultaten van deze grotere samenwerking kunnen een verschillend resultaat opleveren dan de nu gepubliceerde "

Vanaf het begin  is de orde   der primaten biologisch  wetenschappelijk  geklasseerd volgens   een aantal gedeelde kenmerken:
het bezit van  grijpende handen, vijf vingers met nagels  eerder dan klauwen, en voorwaartsgerichte  ogen voor  stereoscopisch dieptezicht .
Maar de eerste primaten bezaten  misschien  weinig duidelijke  gemeenschappelijke  eigenschappen met  apen en de moderne  apen  

De "voorvaderen van vroege primaten, colugos, en boomspitsmuizen leken niet op hun moderne vormen," zei bovengenoemde Murphy.
De "[ fysieke ] veranderingen die hebben geleid  tot het   verschijning van moderne primaten en  vliegende  katten  ( dermoptera)gebeurden gedurende de  miljoenen jaren  die volgend  op  de genetische veranderingen die  de twee stamlijnen   sinds hun split  in het  Krijt  ."zich verder genetisch van elkaar geisoleerd  , ontwikkelden   Het nog  levende(extante ) schepsel dat de grootste fysieke gelijkenis met  de oude gemeenschappelijke voorvader van al de  boomspitmuizen , colugos en de primaten bezit is de  lowii Ptilocercushttp://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Ptilocercus_lowii.html     van Zuidoost-Azië,


Van alle  boomspitsmuizen is   deze    waarschijnlijk (= speculatief ) het levende zoogdier dat het  dichtst  staat op de stamboom  bij de theoretische  gemeenschappelijke voorvader van alle drie de   groepen  (boom spitsmuizen , colugos  en   primaten)

De nieuwe  studie toont ook aan dat deze   lowii Ptilocercus,  de enige overlevende is  van  een oude lijn  die zich van de   andere boom -spitsmuizen  had afgescheiden  
"Wij stellen voor om  deze  boomspitsmuis   wettelijk ( als wereld-erfgoed)  te beschermen   en zijn habitat te  behouden  hert  dreigende uitsterven van deze unieke  soort zou  het verlies betekenen   van 63-miljoen-jaar-oude stamlijn " zei  Murphy nog


Euarchontoglires
Glires

Rodentia (rodents)Lagomorpha (rabbits, hares, pikas)Euarchonta

Scandentia (treeshrews= boomspitsmuizen (1)
Dermoptera (flying lemurs)
Plesiadapiformes (3)Primates 

 http://ib.berkeley.edu/courses/ib173/lectures/lecture5/5-therian.html


ZIE OOK    >  PRIMATEN EVOLUTIE
zie ook

http://news.nationalgeographic.com/news/2007/11/071101-lemur-relative.html
Scientists have discovered that flying lemurs are the closest group to primates from the entire class of living mammals. (More...)
Meet the colugo, a creature that loves to glide from tree to tree, which has been revealed to be one of your closest living relatives. (More...) From 300 candidate indels, the team found 196 that potentially could indicate the validity of the Euarchonta group and could determine primate affinities. (More...)
Evidence of insertion or deletion of specific genetic sequences in each species helped to construct an accurate evolutionary tree. (More...)
(1) De voorouders van de primaten leken volgens  deze  opvattingen  nog het meest  op boomspitsmuizen (Scandentia)of( soms ook )  Toepaja's. Zo’n soort beestje:

 


(Noot  2)
Insectivora
   en vleermuizen  micro chiroptera)  behoren daar ook toe volgens sommigen   , 
De  macrochiroptera ( de vruchtenetende  vleerhonden )werden zelfs als  de  meest naaste verwanten van de primaten voorgesteld

zie ook
http://www.wetenschapsforum.nl/index.php?showtopic=9954


De mogelijke evolutieve pathways(vanuit de  chiroptera )

The fallen angel’ hypothese:
De gemeenschappelijke voorouder van Chiroptera en Primaten kon vliegen. Primaten zouden het vliegen later verloren hebben.
Probleem: Is er een bewijs voor vliegende primaten (cf. Colugo)?

The deaf fruit bat’ hypothese:
Megachiroptera evolueren uit Microchiroptera en verliezen daarbij echolocatie en de daarmee geassocieerde fysiologische en anatomische kenmerken + ontwikkelen Primaten-hersenen.
Probleem: Waarom echolocatie verliezen?

The blind cave bat’ hypothese:
Microchiroptera evolueren uit de groep ‘Megachiroptera en primaten’. => Chiroptera is een niet monofyletische groep.
Probleem: Het oudste fossiel van Microchiroptera is 20 Ma ouder dan oudste fossiel van Megachiroptera, dus zijn ze vermoedelijk eerder ontstaan. Echolocatie en ondersteboven hangen waren reeds aanwezig.

The flying primate’ hypothese:
Eerst ontstaan de Microchiroptera, later de Megachiroptera uit de primaten. => Chiroptera is een niet monofyletische groep.
Probleem: Vliegen twee keer ontstaan? (Argument: glijden is ook meermaals ontstaan.--> paralelle of
Convergente evolutie )

Waarom ontstaan:
Eoceen: opkomst en verspreiding Angiospermen => veel meer insecten => potentiële voedselbron?

Waarom nocturn:
Door ‘s nachts te vliegen verkleinen Chiroptera de competitie met vogels.
Is ‘s nachts vliegen nodig om uitdroging van het vliegmembraan tegen te gaan?
Of is ‘s nachts vliegen een methode om aan predatoren te ontsnappen. 

 Noot 3


Plesiadapiformes   LINKS  


http://afarensis.blogsome.com/2005/11/06/plesiadapiformes/
http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/480Archonta/480.100.html
http://acsarchaeology.com/projects/fossilremains.htm
http://members.tripod.com/cacajao/taxonomy_plesiadapiformes.html
http://www.fmnh.helsinki.fi/users/haaramo/metazoa/deuterostoma/chordata/synapsida/eutheria/Plesiadapiformes/plesiadapiformes.htm


Noot  4 

"Fossils of 'Most Primitive Primate' Found Near Yellowstone" [Februarie   1, 2007].
Resten  van een primitieve  primaat ontdekt   in Wyoming  ..... op de   valreep van het dinosauriers -tijdperk   .Het dier, genaamd de Dryomomys szalayi, vormt wellicht de sleutel tot. de vroegste stadia van onze eigen evolutie, hoewel ze qua uiterlijk nu niet bepaald menselijk lijken  ...

"Deze vondsten bewijzen dat onze allereerste  primitieve voorouders niet groter waren dan een muis , in de  bomen leefden  en fruit aten  ...."
Het dier behoort  (voorlopig)  volgens de meeste  systematici  tot de
Plesiadapiformes


An illustration depicts composite (left) and reconstructed (right) skeletons of a mouse-size animal called Dryomomys szalayi discovered near Yellowstone National Park. Scientists who made the find say the animal is the most primitive known ancestor of modern primates.

Illustration Bloch, et al./PNAS 
 

24-11-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (8 Stemmen)
>> Reageer (0)
13-11-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ?Deskundigen vinden de onderkaak  van een pre-humane  mensaap
 
Nakalipithecus nakayamai (<)

( Op het stramien  van een vertaling van een artikel van  ) Nov...2007 -Katie Nguyen NAIROBI (Reuters) -Nakalipithecus nakayamai
nakalipithecus-nakayamai-      kaakbeen  fragment

Photo

Keniaanse en japanse wetenschappers  hebben   een 10-miljoen-jaar-oud kaakbeen ontdekt ,  van  een nieuwe soort( of zelfs een nieuw genus )laat - miocene  mensaap (  http://nl.wikipedia.org/wiki/Hominoidea  )die door hen werd getipt als ( mogelijk) een representant van de groep  der  laatste gemeenschappelijke voorvaders van gorilla's, chimpansees  en mensen .

Het  gemengd internationaal team vond het fragment, reeds in 2005 ;  samen met 11 tanden .
De vondsten werden gedateerd tussen 9,8 en 9,88 miljoen jaar oud .
De fossielen werden opgegraven in  vulkanische modderstroom afzettingen  te vinden in het noordelijke gebied    Nakali, Kenya (<)

De  nieuwe  soort --   wat betreft de  fysische afmetingen , ergens te situeren  tussen een vrouwelijke gorilla en een vrouwelijke orang-oetang   -- ,zou wel eens een  belangrijkste tussenstap  kunnen zijn  die  dateert van voor de   radiatie van de afstammingslijnen   van mensen en andere
grote primaten....  dat  menen toch  enkele  Keniaanse  wetenschappers van het National Museum in Nairobi .

"Steunend  op deze  voorliggende ontdekking, kunnen we vrij goed de groep bepalen  waarbinnen   de zogenaamde "transittionnal (missing link )" zich moet bevinden " zei Frederick Manthi, wetenschapper bij de Nationale Musea van Kenia,
"Maar , wij moeten echter nog  veel  meer fossielen  vinden (op  plaatsen die een  geografische dwarssnede  vormen uit het mioceen in die  regio  )om die  theorie nog verder te kunnen ondersteunen,"

Het gaat  om  de jongste  belangrijke vondst  in de  wieg van de  mensheid ; 
de  Vallei van de oost -afrikaanse Grote  Slenk --( Great Rift Valley (<)

Photo    Photo


http://www.reuters.com/news/pictures/articleslideshow?articleId=UST4893120071113&start=1&refresh=true

A Kenyan scientist holds a fossil at the Kenya National Museum in Nairobi November 13, 2007.
Researchers have discovered a 10-million-year-old jaw bone in Kenya they believe belonged to a new species of a great ape that could be the
last common ancestor of gorillas, chimpanzees and humans.
Kenyan and Japanese team found the fragment in 2005 along with 11 teeth in volcanic mud flow deposits in Kenya's northern Nakali region.

REUTERS/Antony Njuguna


 


"De  tanden zijn bedekt met een  dik email en de tandkappen zijn  laag en omvangrijk, waaruit kan worden afgeleid  dat het dieet van deze aap uit een aanzienlijke hoeveelheid harde voorwerpen, zoals noten of zaden, en fruit moest bestaan "
vertelde  Yutaka Kunimatsu van  het  Primaten-onderzoek instituut  van de Universiteit van Kyoto  in een telefoongesprek.

"de  fossiellen   zouden gemakkelijk  vóór de split  tussen gorilla's , chimps en mensen,kunnen worden geplaatst, zo'n kleine tien miljoen jaar geleden "
Nochtans, was het moeilijk om  zich  voor te stellen  hoe de nieuwe soort,   nakayamai Nakalipithecus genaamd, eruit zag .
"Wij hebben slechts enkele  kaakfragmenten en enkele  tanden... maar wij hopen om andere lichaamsdelen in toekomstige campagnes  ( de eerste is voorzien volgend jaar )  te  vinden. . Wij zullen vooral  focussen op het vinden  van  postcraniale beenderen  die  ons kunnen   vertellen hoe het nu gevonden  dier zich bewoog, "

 


Voorafgaand aan deze vondst  was het een van de (meest aangehangen )  werkhypotheses dat : 
____rekening houdend  met  het  toen  weinig gevonden paleoantropologische - fossiel  bewijsmateriaal in mioceen  Afrika   --  een nog vroege
mensaap  voorouder Afrika had verlaten voor Eurazie en azie en later terugkeerde  naar afrika 
Ook europa is veel genoemd  als de regio waar deze voorouder zich had ontwikkeld ( in het bijzonder de griekse en vooral  de spaanse vondst
Pierolapithecus(<) catalaunicus
zie ook
http://groups.msn.com/evodisku/glosop.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=744&LastModified=4675636638961958820   )
 (1) 

Pierolapithecus

"Nu, hebben wij  echter  een  goede  vroege voorouderlijke   pre-humane  mensaap  kandidaat in Afrika.
Wij  hoeven niet  meer  te denken  dat de gemeenschappelijke voorvader vanuit  Eurasia naar  Afrika terugkwam.
Ik denk dat het het nog   meer waarschijnlijk  is  dat  de gemeenschappelijke voorvader van de hominiden in het Mioceen in Afrika( een periode  van 23,03 miljoen tot 5,33 miljoen jaar geleden.)  is  geëvolueerd , 
"Sommige  afstammelingen van die  apen  verlieten Afrika en migreerden naar  Eurasia. Zij evolueerden  tot  orangoetans in Zuidoost-Azië.
De orangoetan van vandaag evolueerde uit  
Sivapithecus (<-)die op zijn beurt  evolueerde  uit apen die Afrika verlieten, "

De onderkaak en  de  elf tanden  , zouden gelijkenissen vertonen met  meer dan negen miljoen jaar oude vondsten uit Griekenland.
Ouranopithecus macedoniensis  (3)van het Mioceen, maar verscheidene aspecten van het  aspect  wijzen op een minder gespecialiseerd dieet dan Ouranopithecus, en plaatsen Nakalipithecus in een aparte soort


De ontdekte mensapen kunnen  ook  het  bewijs zijn dat de mensaap-groep tijdens het Mioceen-tijdperk uit veel meer soorten bestond dan tot nu toe aangenomen.

 

Tot nog toe waren er slechts twee vergelijkbare Afrikaanse  vondsten, (1)
in Ethiopië  Chororapithecus abyssinicus 
zie ook
http://groups.msn.com/evodisku/glosc.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=3822&LastModified=4675641662162805333

en   ondermeer  ook  in  Samburu, 70 kilometer ten noorden van Nakali  .(2)

Samburupithecus kiptalami
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/Origine/carte/premiers.htm
http://www.kterre.org/chronologie/info.php?id=609
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=2055587The Nine Chororapithecus Teeth
Negen  gevonden Chororapithecus abyssinicus. tanden 
Opgelet ;er cirkuleren foto's  op het internet  waarbij drie tanden van dit fossie  lnaast een  
gorillakaak worden gepresenteerd ( ik ben er ook  al  ingetrapt     ) 
 RECHTZETTING I (Tsjok45)


 

 

 

over deze " nieuwe " vondst ;
Yutaka Kunimatsu et al.
A new Late Miocene great ape from Kenya and its implications for the origins of African great apes and humans.
Proceedings of the National Academy of Sciences

http://newsfeedresearcher.com/data/articles_t46/idt2007.11.13.19.11.59.html#hdng1

http://news.mongabay.com/2007/1112-ape.html

http://www.nytimes.com/2007/11/13/science/13obape.html?_r=1&ref=science&oref=slogin

http://news.softpedia.com/news/Is-This-the-Common-Ancestor-of-Humans-Chimps-Gorillas-70715.shtmlzie ook

Sahelanthropus tchadensis/   TOUMAI (<)
http://www.nature.com/nature/journal/v418/n6894/full/nature00879.html;jsessionid=2F5576B5F03DE79513B9F6650A96C121
(2002)

 Aegyptopithecus en dergelijke  (<)

NRC -      15 mei 2007:  Vroeg apenmeisje gevonden in Egyp

Dit nieuwe exemplaar is completer dan vorige exemplaren en het brengt twee verrassingen met zich mee: de mate waarin mannetje en vrouwtje van elkaar verschillen ( sexueel dimorfisme )  en dat de hersenen kleiner zijn dan was verwacht op grond  van   vroegere fylogenetische theorieen

EurekAlert  vestigde de aandacht  op  
"Hersenen, grootte en geslacht verrassen in nieuwste fossiel dat mensen, mensapen en apen verbindt."


 

 
Noot (1)
zie ook

Hominoid teeth with chimpanzee- and gorilla-like features from the ...
Furthermore these ape teeth from Ngorora and Lukeino

April 2005  werden  de ontdekkingen   bekend gemaakt   van  enkele  gevonden  tanden van vermeende  voorvaders van de chimpansees en de  gorilla's in kenya   . Respectievelijk gedateerd op 12.5 miljoen jaren ( Ngorora) en 5.9 miljoen jaren (Lukeino)
De "split" tussen mensachtigen en grote afrikaanse apen  valt  daardoor ( mogelijk) veel vroeger  dan algmeen aangenomen  werd tot  dan  toe .

In  de Ngorora formatie  is er  een lage  kies  gevonden die aan een  voorvader van de chimpansee wordt toegscheven ,
terwijl  Lukeino twee kiezen en  een voorste snijtand  opleverde  van wat een gorilla-voorvader leek te kunnen zijn .
Het is trouwens in dezelfde lagen dan deze laatste plaats dat de resten van Orrorin tungenensis ( =  Praeanthropus tugenensis   (4  )werden ontdekt.
"Deze fossielen," zeggen  Martin Pickford  en  Brigitte Senut,( van het nationale Natuurhistorisch museum van natuurlijke geschiedenis in Parijs,) " suggereren  eveneens  dat de scheiding tussen de mens en zijn het meest verwante  neef, de chimpansee, vroeger plaatsvond dan men  vroeger dacht, Het zit ergens in de orde van 13 miljoen jaren."

Dat klopt dus niet  met  o.a.   recente fylogenetische  bevindingen   (op grond van " moleculaire  klok" berekeningen ) die de  "split "op 5 a 6 miljoen jaar situeren ...
Noot  (2)
zie hierover   verder   het naslag-artikeltje  ( en  daterend van voor deze nieuwe ontdekking )  ;

http://www.answers.com/topic/fossil-apes?cat=technology   


(Zie   ook  ter vergelijking hierboven   de plaatsing van Pierolapithecus)
Eurasian hominoids

Until the middle Miocene, hominoids were restricted to Africa, but during this period they migrated into Eurasia. Once in Eurasia, hominoids became established over a wide geographical region, extending from Spain in western Europe to eastern China, and they became increasingly diversified during the middle and late Miocene (16–5 Ma). The best-known fossil Eurasian hominoids are Dryopithecus (western and central Europe), Oreopithecus (Italy), Graecopithecus or Ouranopithecus (Greece), Ankarapithecus (Turkey), Sivapithecus (Indo-Pakistan), and Lufengpithecus (China). Of these forms, Sivapithecus is evidently closely related to the living orangutan, but the relationships of the other Eurasian Miocene hominoids remain contentious (see illustration).

Cladogram of the evolutionary relationships of fossil and living apes. Broken lines indicate uncertain relationships.
Cladogram of the evolutionary relationships of fossil and living apes. Broken lines indicate uncertain relationships.

http://johnhawks.net/weblog/fossils/apes/


Noot (3)
er  is trouwens een   ook een nieuwe  ouranopithecus ontdekt in Anatolie (Tutkije )
http://www.jstage.jst.go.jp/article/ase/115/2/115_153/_article


Ouranopithecus (soms ook   Graecopithecus genoemd)Macedoniensis  is gevonden in  het laat  Mioceen van Griekenland, (ong  8 miljoen jaar oud  .)

Overigens is ook in Anatolie ( turkije ) een fossiel gevonden  van een gelijkaardige mensaap
-____________________________'''' EVRiM, MİSTİZM VE BİLİM' E DAİR..
http://johnhawks.net/weblog/fossils/apes/ankarapithecus/Gebaseerd op zijn gezichts en tandanatomie, behoort   Ouranopithecus zonder twijfel   tot de    Dryopithecinae.(Dryopithecus) , maar het is zeker  nog niet duidelijk of hij nu dichter  bij  de mensen of de  mensapen  ( in het bijzonder degorilla)  lijnen  aanleunt  ...

 De morfologie van de mannelijke schedel is  gelijkaardig aan  die van de gorilla, met een groot en breed gezicht, prominente supraorbital torus, en vierkant-gevormd  vooraangezicht  

Enkele eigenschappen van Ouranopithecus zijn gelijkaardig aan die van de  hominiden.

Het meest in het oogspringend  zijn   de vrij kleine  hoektanden( voor een miocene  aap)  in vergelijking tot die van  vele apen, vooral in wijfjes.
Met vrij dik  email en lage kronen  , zijn de maaltanden niet gorilla-achtig  , maar in plaats daarvan zijn ze   meer gelijkaardig aan recentere hominiden.
Het seksuele dimorfisme is  echter  wezenlijk aanwezig   ( ook in het gebit ), en de mannetjes hebben grote hoektanden en lage premolaire.   Deze eigenschappen   kunnen op  een vrij grote lichaamsafmetingen    wijzen 
= maar ze zijn wel groter  dan de veel minder uitgesproken dimorfismen bij de   andere ( en oudere ? ) dryopithecina  
  

 schedel Proconsul africanus
(bron  ;  http://www.dinosoria.com/homme_singe.htm  )

Gewoonlijk zijn bij primaten de mannetjes veel groter omdat ze onder elkaar vechten voor paarrechten, maar Proconsul lijkt een uitzondering te zijn geweest. 

Overigens  zou de   ougandeese   morotopithecus de oudste mensaap  zijn ; ( sommige antropologen  rekenen   deze  vooouder van de mensapen   tot de  procunsilidae

          


http://johnhawks.net/weblog/fossils/apes/morotopithecus/
http://www.bu.edu/alumni/bostonia/2001/fall/explorations/planet/index.html(4)
Orrorin T
http://www.sciam.com/article.cfm?chanID=sa003&articleID=0008EB7D-BC26-1138-BC2683414B7F0000Zie verder


More on Ouranopithecus Posted at 23:27 on 01/23/2005 | Read other posts in /fossils/apes/ouranopithecus

John Hawks
Department of Anthropology
University of Wisconsin—Madison* Hier vindt U nog   een   samenvattend  nederlandstalig document van Thierry Van Neste   over de
[PDF] HOOFDSTUK 2. DE MENSELIJKE EVOLUTIE, DE VROEGSTE MENS, DE VROEGSTE ... (<)
Bestandsformaat: PDF/Adobe Acrobat - HTML-versie
45 Mj: afscheiding menselijke tak van apen. -
± 35 Mj: begin van menselijke evolutie (Hominoïden): boombewoners, enkel planten en. vruchten ...


 
 

13-11-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
>> Reageer (1)
25-10-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

 Je ziet maar een klein stukje van de rijkdom van het KBIN.

De collecties tellen zo'n 37 miljoen specimens, en behoren tot de tien belangrijkste ter wereld. Je vindt er gesteenten, mineralen, fossielen, insecten, schelpen, recente vertebraten, antropologische en prehistorische verzamelingen en nog zoveel meer.

De Iguanodons van Bernissart zijn de grootste sterren van het museum, maar je kan er naast enkele reptielen uit het Krijt, ook dieren uit de laatste ijstijd, hominiden, walvissen, pooldieren, enz. ontdekken. 

in 2007 en in 2008 gaan  twee gloednieuwe zalen open  over respectievelijk dinosauriërs en evolutie . Niet te missen!

Het museum organiseerde tot nu toe  regelmatig bezoeken achter de schermen.   

Koninklijk Belgisch Instituut  voor Natuurwetenschappen KBIN 
Vautierstraat 29 - 1000 Brussel

Op zaterdag 27 oktober opent het Museum voor Natuurwetenschappen zijn gloednieuwe "Galerij van de Dinosauriërs". Mooier, groter, indrukwekkender dan ooit en meteen de grootste galerij van Europa.


Tijdens het openingsweekend van 27 tot 28 oktober is de toegang gratis.De nieuwe Galerij van de Dinosauriërs in het Museum voor Natuurwetenschappen (KBIN)

 

In 2004 werd het startsein gegeven van de restauratie van één van de vleugels van het museum.

In deze tentoonstellingsruimte van maar liefst 4 580m² werd er hard gewerkt aan de creatie van de grootste galerij in Europa over dinosauriërs en aan een zaal die volledig gewijd is aan de biologische evolutie.

 

De  pas  heropende   en  gerenoveerde( duur  werkzaamheden 3 jaar )  galerij herbergt  inderdaad   de grootste ( niet te missen )dinotentoonstelling van Europa, gewijd aan onder meer de  autentieke verzameling fossielen  van  
  

Iguanodon  bernissartensis 

Iguanodontidae


Naast de skeletten van de Iguanodons staan ook afgietsels van originele skeletten van andere dinosauriërs in de galerij, zoals de  

Stegosaurus

Stegosauridae Stegosaurinae

 

Maiasaurus 
Maiasaura

 

Tyrannosaurus rex

Tyrannosauridae   Tyrannosaurinae   Tyrannosauroidea 

 

Diplodocus
Diplodocidae   Diplodocoidea   

Pachycephalosaurus                                                                                          
Pachycephalosauria

 

De tentoonstelling wil zowel didactisch als ludiek zijn. Onder andere met interactieve modules krijgt de bezoekers uitgelegd wat dinosauriërs waren.

Ook is er een paleoLAB, een ontdekruimte gewijd aan de wereld van de fossielen  ….Kinderen vanaf vijf jaar kunnen er vergezeld van een volwassene op een leuke manier kennismaken met de paleontologie, een tak die een grote bloei kent.

·         Gemiddeld om de zeven weken wordt een  nieuwe dinosaurussoort ontdekt.
 

De 9 Iguanodons die in 1878 ontdekt zijn in de koolmijn van Bernissart.

Die zijn nu nog altijd de referentie op wereldvlak voor de studie van dinosauriërs. Tijdens de restauratie zijn de beenderen nagekeken op scheurtjes en zijn ze behandeld met nieuwe materialen.
http://www.brusselnieuws.be/site/rubrieken/1091053917/page.htm?newsID=1193142875

©sv
Nieuwe galerij voor de Dinosauriërs


In 1878 deed men in een mijnschacht van Bernissart (Henegouwen) een ongelofelijke vondst: op 322 meter onder de grond ontdekten nietsvermoedende mijnwerkers toevallig een dertigtal skeletten van iguanodonten, een gigantische dinosauriërsoort. Een wereldprimeur: voor het eerst kon men een volledige reconstructie maken van een dinosauriër van die omvang. Even uitzonderlijk was dat samen met de iguanodonten honderden andere fossiele dieren en planten werden gevonden waardoor men ook meteen een idee kreeg van het leven in onze contreien tijdens de prehistorie. België moet toen een moerassig gebied zijn geweest met een warm  klimaat.

De iguanodonten werden voor het eerst aan het publiek getoond in 1882, toen het Natuurhistorisch museum nog gevestigd was in het toenmalige Paleis van Nassau aan het Koningsplein.
Een twintigtal jaar later kwamen ze terecht op de plaats waar ze nu nog altijd (én eindelijk opnieuw) in volle glorie te bewonderen zijn, in de speciaal voor hen gebouwde zaal, een ontwerp van architect Janlet. Een architectonische parel van 3000 m² met veel metaalwerk en glas, op zich al een bezoek waard.

“We hebben de ruimte zoveel mogelijk gereconstrueerd in haar oorspronkelijke staat, met restauratie van de originele monumentale trap en de balustrades, tot en met de vloeren toe.“,
zo vertelt Hugo Vandendries, hoofd van de educatieve dienst. Hij gidst met veel aanstekelijk enthousiasme door de gerenoveerde zaal die op dat ogenblik nog volop een bouwwerf was, maar wel al voldoende onthult om te zien dat de langdurige verbouwing het wachten meer dan waard was. “De verbouwingen zijn effectief begonnen in 2005, maar daarvoor was er al een team van experten bezig met het uitdenken van het nieuwe concept."


De iguanodoncollectie, nog steeds uniek overigens, is ondergebracht in twee grote vitrines.
De eerste vitrine bevat de bekende rechtopstaande skeletten, negen in totaal waarvan er zeven een grondige facelift hebben gekregen.
De liggende, meer fragiele skeletten (elf in totaal) zijn te vinden in een tweede vitrine, onder de grond.

“Daarom heet het eerste deel van de expo ‘Onder onze voeten’. Je kan in gedimd licht naar  beneden gaan om de skeletten te bekijken, dat moet je het gevoel geven dat de mijnwerkers hadden toen ze op hun zoektocht naar steenkool op de iguanodonbeenderen stootten; Het grote voordeel van de nieuwe opstelling in deze twee vitrines is dat je alle delen van de anatomie van de dinosauriër vanaf een welbepaalde plaats van heel dichtbij kunt bekijken.”

En inderdaad, eerst kijk je bijna letterlijk in het gebit van zo’n beestje, en op een ander, lager niveau in de zaal kan je  als het ware zijn vingerkootjes of ribben tellen.

“De iguanodonten werden van bij het begin op twee poten opgesteld, wat wetenschappelijk gezien niet fout maar ook niet helemaal correct was. Eigenlijk waren het viervoeters. Maar ze richtten zich wel regelmatig op om te eten bijvoorbeeld, of om zich te verdedigen. Hun volle lengte bedroeg dan ongeveer vijf meter!”

In het eerste deel van de tentoonstelling heeft men verder nog aandacht voor hoe een levend dier een fossiel is geworden en voor de inmiddels sterk ontwikkelde studie van de fossielen, de paleontologie.

In deel twee, ‘Levende dieren’, kom je op een interactieve manier heel wat te weten over de levenswijze van de dino’s: hoe ze liepen, communiceerden, zich verstopten, zich voortplantten...  Je krijgt er ook een beeld van de vele verschillende soorten dino’s die er waren.
Daarvoor heeft men een tiental skeletten (originelen of afgietsels) van over de hele wereld aangekocht.
De iguanodon krijgt dus voortaan het gezelschap van de werkelijk kolossale tyrannosaurus rex, een 27 meter lange diplodocus en de imponerende triceratops
Met de hulp van multimediale technieken lijken die prehistorische creaturen vaak letterlijk tot leven te komen.

“De tijd van veel te lange saaie teksten op panelen is natuurlijk voorbij. We willen met onze ‘hernieuwde’ aanpak zoveel mogelijk mensen op verschillende niveaus aanspreken, van een kleuter die vooral zintuiglijk wil ervaren, tot een bezoeker die eerder op wetenschappelijke kennis uit is. We hebben geprobeerd om het geheel zo aantrekkelijk en interactief mogelijk te maken; zo kan je bijvoorbeeld een dansje doen met een pachycephalosaurus: via een projectie zal die gigantische dino al je bewegingen nabootsen, ongetwijfeld een hit bij kinderen.”

Gediplomeerd dinoloog
Deel drie, ‘Nog steeds bij ons?', zoekt naar een verklaring voor het uitsterven van de dino’s, maar wil vooral duidelijk maken dat ze eigenlijk nog altijd onder ons zijn.

“Vogels zijn de rechtstreekse afstammelingen van dinosauriërs; er zijn zelfs theorieën die zeggen dat vogels de dino’s van vandaag zijn. Sinds een tiental jaar heeft men meer en meer dino’s ontdekt met veren en zelfs vleugels. We hebben bij elke dino ook telkens een vogel geplaatst, zoals een struisvogel, om duidelijk te maken dat de verwantschap zeer groot is. Dat was vroeger ondenkbaar, het is pas door de evolutie van het onderzoek van de laatste jaren dat we dat nu met zekerheid kunnen stellen.”

Een volledig nieuw onderdeel is het paleoLAB, een ontdekkingsruimte waar ouders en kinderen zich tot paleontoloog kunnen ontpoppen: je kunt er fossielen opgraven en er dan afgietsels van maken, dinopoten aantrekken en nagaan welke sporen je zo achterlaat, dinotanden in de juiste kaken plaatsen of een levensgrote stegosaurus in mekaar puzzelen.

“Ons publiek bestaat voor 50% uit scholen en voor 50% uit families of groepen. We droomden er allang van om dat gemengde publiek iets aan te bieden waardoor ze zelf aan de slag kunnen gaan. Er zullen ook animatoren zijn om wat te begeleiden, maar het is zo geconcipieerd dat je eigenlijk alles autonoom kan doen. In het eerste deel van de tentoonsteling, ‘Onder onze voeten’, zie je op een video professionele paleontologen aan het werk, en hier kan je wat je gezien hebt dus zelf eens proberen. In schoolverband kan men verschillende modules doorlopen om een gediplomeerd ‘dinoloog’ te worden, maar in familieverband is het wat vrijblijvender. We willen kinderen vooral prikkelen om zich spelenderwijs te verdiepen in de prehistorische tijd. Je kunt zelfs meerdere keren komen want we zullen regelmatig nieuwe activiteiten aanbieden.”


Bij het verlaten van de zaal geeft Hugo Vandendries nog mee dat ze er deze keer bewust voor hebben gekozen om geen dinorobots in de expo op te nemen.

“Enkele jaren geleden hadden we een special op poten gezet, 'Dinos en co', die toen grotendeels was gewijd aan de namaakdino's, zoals ze bekend zijn geworden door de film Jurassic Park van Steven Spielberg. Maar weet je, de authentieken spreken toch meer tot de verbeelding; het is opmerkelijk dat deze beesten jong en oud zo sterk blijven fascineren. Ik denk dat de verklaring onder meer te vinden is in het feit dat ze niet meer leven, en dat je dus grotendeels kunt fantaseren hoe ze moeten hebben geleefd. En natuurlijk ook het feit dat ze zo reusachtig groot en sterk waren, en dan toch ineens - bij wijze van spreken - hebben opgehouden te bestaan; het is en blijft voor een deel altijd een mysterie.”Musea met  fossielen

http://www.fossiel.net/informatie/musea.php

De volgende informatie over  fossielen is (op de  site  van fossielnet )beschikbaar:


 
25-10-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
>> Reageer (0)
22-10-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN

           "Ieder  huisje heeft zijn kruisje "
Met het uitvaardigen  van de  nieuwe  richtlijnen voor haar wetenschaps-leraars , heeft de Britse regering de uiteindelijke  goedkeuring  van de resolutie  van de raad van europa over creationisme en onderwijs ,  niet eens afgewacht om dat  in te volgen  ... 
(zie ---http://www.bloggen.be/evodisku/reageer.php?postID=30  UK government september 2007 /
British Centre for Science Education. http://www.bcseweb.org.uk/index.php/Main/TheGovernmentPosition   )

Het lijkt er nu op dat de Zweedse regering de aanbeveling  inzake de gevaren van het creationisme voor het onderwijs, ook  doortastend  gaat toepassen .

Men moet zich hierbij rekenschap geven van het feit dat Zweden  tegenwoordig een centrum-rechtse regering bezit  waarin de christen-democraten vertegenwoordigd zijn.
Ook de  huidige  oppositie  van de  sociaaldemocraten steunen het plan van de regering .....

Deze Zweedse sociaal democraten ( de grootste partij )zijn  in staat(volgens de recente polls ) de komende  verkiezingen te winnen  
Ze  vragen al een tijdje de snelle  afschaffing van religieus -geinspireerde scholen in Zweden 

Ze steunen de huidige  regering dan ook om de huidige  onderwijswet  streng en precies  te amenderen  en /of  minstens( de toepassingen )  te verscherpen
Problemen met de  religieuze vrije  scholen worden al  enkele jaren  in het land en de politiek algmeen  besproken .
De Minister van Immigratie Nyamko Sabuni (fp)___zelf de nazaat van immigranten ___  uite al eerder  de wens om vrije religieuze scholen  volledig
te bannen ... Vorige maand heeft de partij secretaris van de Sociaal democraten   Marita Ulvskog  deze scholen  nog een soort 
" kindergevangenissen "genoemd  .


De hieronder  geschetste voornemens kunnen in de aangescherpte ( en vooral  de beter gekontroleerde uitvoering van )  schoolwet ten laatste  in 2009 van toepassing worden   ...
( Het zweedse schoolsysteem : http://www.skolverket.se/sb/d/354  (<klik) )

In feite worden de onderwijswetten in Zweden niet veranderd : het is al altijd verboden geweest om religieuze ideetjes  de (niet godsdienstige ) leerstof te laten infiltreren .

Er wordt nu  slechts  expliciet  duidelijk gemaakt dat alle lessen nadrukkelijk   moeten zijn gebaseerd op het curriculum , en dat de kontroles op de uitvoering van deze wetten zullen worden  opgevoerd en verstrengt ...de konsekwenties  voor scholen die de wettige voorschiften  overtreden worden ook verstrakt en erg duidelijk gemaakt .....  


Ongenoemd in het  bericht van "the local " blijft , dat de maatregelen uiteraard ook van toepassing zullen zijn op islamitische
onderwijsinstellingen.
Veel moslim scholen ( net als andere  confessionele scholen ) werden vroeger reeds (voornamelijk  kort na   09/11 en na een paar moorden door  mensenuit de zweedse bijbelarij -belt  groepen  en hun schooltjes      ) geinspekteerd en  gesloten ...
Niet omdat ze  terroristische  activiteiten of propaganda zouden hebben gepromoot  maar omdat ze flagrant werden betrapt  het  verplichte nationale schoolleerplan ,niet te volgen , iets wat de huidige wet al oplegt als norm voor het gehele land   
(en ook omdat sommige van die moslim-scholen  lijfstraffen toepasten  )
Naast het  nieuwerwetse  kemel -rijden   is ook het ouderwetse  (christelijke )fundamentalisme en de bijbelarij (door middel van  woestijnboeken uit de bronstijd )  geen  erg succesvol  gegoochel (meer)  in Zweden , en  men wil het  daar graag  zo houden ....


 
Ooit  was het creationisme  in  het zweeds onderwijs  succesvol( op kleine  schaal ) en (buitenschools )  populair
Christelijke  studentenverenigingen kregen alle kansen  om  buitenschoolse activiteiten binnen  de scholen-accomodaties( ook in officiele non confessionele scholen )  te organiseren  en  bekende professionele creationisten te inviteren  voor "wervende "  lezingen  ...
Studenten en scholieren   mochten zelfs tijdens de taalles-uren  in het secundaire  onderwijs ,  spreekbeurten inleveren en opvoeren   die naar keuze uitsluitend  over het  verdedigen  van het   creationisme gingen of  dilettantisch de evotheorie verwierpen en tot pseudo-wetenschap verklaarden ... Uiteindelijk  zijn veel van de  christelijke  religiescholen nog afkomstig uit die ietwat  voor hen " betere " tijden   ...   

Jammer is dat er in de nieuwe gestrengheid  een  uitzondering schijnt te zullen worden gemaakt voor bepaalde "educatieve" uitgangspunten en aanpakken : Waldorf scholen ____ die rechtstreeks  zijn verbonden met de pseudowetenschap en spirituele ideeen  van de antroposofie ___ schijnen  niet zo streng te zullen worden doorgelicht of gecontroleerd ...of( nog niet )  met  direkte sluiting bedreigd  bij herhaaldelijke  overtreding  ?
 


CREATIONISME GEWEERD IN ZWEEDSE SCHOLEN
(bron : vertaling van artikel http://www.thelocal.se/8790/
The Local  d.d.: 15 oktober 2007   Vertaling: JAM
en gastbijdrage van John A michon  op http://evolutie.blog.com/2208277/ )De Zweedse regering gaat maatregelen nemen (1) met betrekking tot de rol die religie speelt in de lesprogramma's van particuliere scholen op levensbeschouwelijke grondslag (vergelijkbaar  met  de in Belgie zogenaamde "vrije scholen "op confessionele grondslag / waarbij   Steiner  -antroposofische en gelijkaardige  scholen   wel in die categorie  zijn  inbegrepen ... )

De nieuwe voorschriften verbieden (vooral biologie) leraren creationisme of 'intelligent design' in de les te behandelen als alternatief voor
evolutie.(2)


Op nogal wat christelijke scholen leren de kinderen dat de aarde en alle leven geschapen zijn door een opperwezen.
Dikwijls wordt daarbij de indruk gewekt dat dit een gelijkwaardige theorie is naast evolutie -- een opvatting die door de meeste wetenschappers verworpen wordt.(3)

Godsdienstonderwijs blijft onderdeel van het algemene curriculum en leerplan  en het blijft ook toegestaan de schooldag aan te vangen met gebed.
Maar in de lessen moeten de leraren zich verplicht beperken tot de voorgeschreven leerstof.
De nu voorgestelde regeling  is kristalhelder ;  vermenging van onderwijs  in  niet-confessionele   vakken met  godsdienstig geinspireerde
bemoeienissen( laat staan godsdienstige  praktijken en riten )  tijdens de lesuren ,  zal niet worden toegestaan  noch getolereerd blijven  ..."
 
"Diensten aan het eind van een trimester zijn prima," stelde de minister,
"en religie blijft een onderwerp, maar ook alle godsdienstige activiteiten moeten volstrekt gescheiden worden van het lesprogramma. "


In Zweden zijn de meeste scholen op religieuze grondslag particuliere instellingen, al worden zij wel bekostigd uit overheidsgelden.
Minister Björklund kondigde tevens aan dat het Zweedse Nationale Onderwijs Agentschap zal overgaan tot een verdubbeling van het aantal inspecties, zowel van de openbare als van de onafhankelijke scholen.

Voorts zullen  anonieme  en geheimgehouden  financiële donaties( bijvoorbeeld toelagen uit "saoudi arabia" of van  " weldoeners ") verplicht moeten worden aangegeven  en openbaar gemaakt  ;
"kinderen moeten ten alle prijze worden beschermd tegen alle vormen van fundamentalisme " aldus de minister van onderwijs, Jan Björklund,(4) (volgens "Dagens Nyheter".)

Het zal ook eenvoudiger worden scholen die zich niet aan de regels houden af te voeren .
In gebreke blijvende  scholen zouden  binnen de twee weken kunnen worden  gesloten  (5)

 

NOTEN


(1-) De  rechtstreekse aanleiding  tot deze maatregelen  van de Zweedse regering is een juridisch conflict met een sekte, het Christelijke Genootschap van de  Plymouth Broeders :  een christelijke groepering die in het zuiden van Zweden een confessionele school wilden  stichten .
De Plymouth Broeders, die de evolutietheorie afwijzen, kregen van de rechter toestemming de school te stichten, maar pas nadat zij beloofd hadden het Officiele  Zweedse lesprogramma( wat dus ook het onderwijs  in  de evolutietheorie  impliceert ) te volgen en de school open te stellen voor alle leerlingen.
Het besluit van de rechter ontmoette echter  scherpe kritiek van mensen die vinden dat  de voorwaarden  die de  Plymouth Broeders
aan "hun "schoolkinderen opleggen  hen te veel  (onzinnig )belasten ....  de kinderen werden bijvoorbeeld  ( naast andere waanzinnige   toestanden ) verboden  ook maar iets te eten wat niet door( leden van ) de gemeenschap is klaargemaakt 
Bovendien hebben
"Sommige uitlatingen van vrije scholen hebben ons zeer bezorgd  gemaakt  " zei  minister Björklund.

Volgens de regering zijn nieuwe regels nodig omdat de rol van de religie in het onderwijs niet duidelijk is vastgelegd in de wet.
,,Het kan toch  niet zo zijn dat een leerling voor een wetenschappelijke (de woordvoerster had het  over" natuurkunde," maar ik meen dat ze ook  bedoelde  ( alle natuurwetenschappen   ) -toets slaagt, als hij als antwoord geeft dat God de wereld heeft geschapen''... 
zei een woordvoerster van minister Björklund.
Ze zei verder  dat de nieuwe regels scholen ook gaat verplichten tot het aanmelden van ontvangen giften.

Veel Zweden menen  ondertussen ,door die gebeurtenissen rond de plymouth broeder , dat   alle nieuwe religieuze scholen die aangeven toch godsdienstige overwegingen te  willen laten meespelen in het curriculum ( zoals the plymouth  brothers ) nooit toelating mogen  krijgen .. inclusief  moslimscholen

 

(2)
Woordenstrijd en woordspelletjes   ;
--> er staat in het voorstel ( in the local )  zoiets als " alongside " the theory of evolution ....

Dat kan / en is ( in het buitenland ) gemakkelijk geinterpreteerd (ge)worden  als "op gelijke voet"  met de evolutietheorie ... wat  bijvoorbeeld zou  betekenen dat creationisme niet kan of mag  worden  ingevoerd  " als  evenwaardig alternatief "of als vervanger  van de evolutietheorie  binnen het doceren van biologie lessen  ;(3)
Het  wetsvoorstel verbied de biologieleraren het   expliciete  onderwijs( in) of over het creationisme , maar het verbod geld niet   BUITEN  de
biologie( en andere wetenschap  ) lessen  ... 

--> Volgens een ander blad ( ditmaal uit het zweeds te vertalen )   : "Dagens Nyheter" wordt het de biologie leraar verboden , om expliciet
[ in een niet-confessionele school] op een  serieuse manier het  ( creationistische )  bijbelse scheppingsverhaal (= dus niet  de ID-theorie )  als een valabel alternatief naast  de de evolutietheorie   te leggen  ,  tijdens de  biologie lessen ...

Hier  zou  verkeerdelijk uit kunnen worden opgemaakt  dat het  nog steeds toegelaten  zou zijn  de " ID -controversy " en de ID-theorie  lergitiem te   onderwijzen  naast-  en evenwaardig met -de  (evolutie-)wetenschappen in de biologielessen ( ook in  niet-confessionele  scholen )  ...

Uiteraard zou er dus ( lijken  sommige  kranten  opiniemakers /pundits   te suggereren  ) een uitzondering /achterpoortje kunnen  zijn open gelaten voor  "confessionele scholen "die echter wel het curriculum zullen  moeten volgen en ook de evotheorie  moeten onderwijzen ( zodat hun leerlingen er minimaal genoeg  van afweten om te  kunnen slagen voor de "officiele " examens ) .....

Maar ook  slordig en laks onderwijs en examinering  in dit  programma-onderdeel   zal niet toegestaan worden :
Van zodra de les echt begint ( na het toegelaten  eventuele  gebed dus ) , moet  overal  hetzelfde  officiele programma  inhoudelijk worden gevolgd  zoals in de niet confessionele school ..

Men kan de bespreking en het onderwijs van de  evolutietheorie dus niet  vooruitschuiven naar het het einde  van
het schooljaar of naar het laatste jaar  van  de  komplete biologie -cursus  bijvoorbeeld  en  men kan ( gelijk welke vorm van )het creationisme
( inclusief ID )  nooit presenteren als  legitieme  wetenschap ... 

De door de  regering  aangekondigde  verstrenging en zijn klaar ,duidelijk en eenduidig  
 
(3)
*In de wetenschapslessen  hoort wetenschap te worden gedoceerd

Religieuze  zaken zoals " hoe kunnen wetenshapppelijke kennis en  wetenschappelijke theorieen de / een  ( aangehangen ) religie beinvloeden " behoren te worden behandeld in de (erkende of gekozen )  godsdienstlessen  , vergelijkende godsdienst/moraal  en lessen maatschappelijke  vorming of  desnoods  thuis en op zondagscholen  beantwoord  te worden ...


(4) * Je moet  de vrijheid  zo weinig mogelijk beknotten .
Maar het onderwijzen en aanleren  van  feitelijke onwetendheid ( gewoonlijk te karakteriseren als  "science - stoppers" ) ____door deze  te vervangen met fantasieen , escapismen , wensdenken en wanen ____is de grootste beknotting van de vrijheid van scholieren  die er bestaat ...Het is namelijk een  mentaal  kortwieken  en een  veminking van  de opleidingsmogelijkheden  van  toekomstige burgers   
Het onderwijzen van religie ,  bewust  vermomd als wetenschap ,  is zulk een debiliserend  onderwijs ...

Vrijheid  is ook niet  de mogelijkheid  om gelijk wat te onderwijzen zoals velen beweren ... 
Je mag natuurlijk  wél zelf alles  geloven wat je maar  wil... Maar je mag  niet verwachten dat het door de staat  gewaarborgde ( en verplichte ) onderwijs al die  verschillende , niet wetenschappelijk onderbouwde  geloofs overtuigingen  en pseudowetenschappelijke  apologieen  gaat doceren aan iedereen  ...
 
 

(5)
Scholen zullen met andere woorden volledig moeten worden gefinanceerd door de staat( dat is al grotendeels het geval ook voor de scholen op confessionele basis  )
 
...Maar donaties zullen openbaar moeten worden gemaakt ... Donaties  om toch  financieel te kunnen  blijven voortbestaan ,  en bij afwezigheid van goedkeuring of bij  verlies van officiele subsidies  , zullen niet meer helpen
 ...de  Zweedse staat eist  als enige  wettige  inrichtende en  financieele  macht  een  beslissend  monopolie over scholen en het te brengen curriculum

 

 

 

bronnen  ;

http://www.physicsforums.com/showthread.php?t=191466
http://carnuts.us/viewtopic.php?t=2060


http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=4170
Creationisme  op   school   ?

*Gezien de huidige tendensen zou het  creationisme in al zijn vormen moeten worden besproken in het onderwijs....
Zo kun je scholieren leren welke soorten er allemaal  zijn en wat de crea drogredeneringen zijn.
Hoe ze de boel manipuleren om  (hun  )god terug in de wetenschap te krijgen

*Maar aangezien alle creationisten versies, inclusief ID, berusten op geloof, en geloof alleen, moet dit wel binnen de tijd van de geloofs-, dus godsdienst, les(sen)!
Dus naast en tussen de duizenden andere religies die bij deze godsdienst les(sen) besproken ( zouden moeten ) worden.
Het moet dus niet ten koste gaan van de engelse, duitse, economie, biologie, natuurkunde of chemie les, of zelfs ten koste gaan van het wekelijkse gymuurtje!

*Een paar uurtjes in het laatste jaar moeten volstaan en dan kunnen crea aanhangers de mensen al veel minder belazeren en profiteren van de algemene  onwetendheid.zie ook
PZ Myers "Needs more Swedes":
http://scienceblogs.com/pharyngula/2...ore_swedes.php


More comments on Panda'sThumb:
http://pandasthumb.org/archives/2007...-bans-bio.html


APPENDIX : TEACH THE CONTROVERSY ?


Is de beproefde en geperfactioneerde  taktiek van de ID-ers en de creationisten   die in verband met de infiltratie van het wetenschappelijk onderwijs   ongeveer betogen dat

....Het is totaal onverantwoord om een kritiek op een "theorie" (of een alternatief  ervoor )onbesproken te laten ...(1) 
Dat scherpt zeker de kritische zin niet van de leerlingen ...
Men moet alles presenteren  zodat ook  de leerlingen  kunnen kiezen voor wat ze waar achten en kritisch leren denken  ...

 

Echter
Leerlingen weten  in principe niet over wat het nu juist gaat of waar de moeilijkheden liggen en op welke feiten dit alles steunt  ...
ze moeten immers nog  allemaal de basisfeiten en kundigheden  leren ...
Ze zijn niet al afgestudeerd in de kennistheorie , gelijk aan het begin van hun opleiding

Creationisten zijn aktief  bij het verspreiden van  grootschalige desinformatie ( het liefst zo vroeg mogelijk )hetzij uit onbenul , hetzij om een
geheim agenda te pushen , hetzij uit zuiver proselitisme en omwille van apologetische overwegingen   ;  het is niet hun
bedoeling   wetenchappelijke kennis en kennisverwervingsmethodes door te geven  ... maar om wetenschappelijk vergaarde  kennis  te herinterpreteren zodat ze past in hun vooropgezette dogma's ( vul zelf in welke soort doctrine of geloofskwesties  ) en /of de  wetenschappelijke verwerping  van veel van hun pseudo-wetenschappelijke  beweringen  kan worden ongedaan gemaakt  door beroep  te doen  op de  gecultiveerde en  aangeleerde onkunde die veel verwerfbare wetenschappelijke  geletterdheid  doodeenvoudig afvoert / blokkeert  of "automatisch  niet wil begrijpen "door het te verwerpen als niet conform ( of bedreigend voor ) de aangehangen dogma's
Bovendien zijn deze kwesties  voornamelijk  van wetenschapfilosofische  en methodologische  aard ... die kunnen slechts na het bekend zijn met de kundigheden die wetenschap  mogelijk maken(=  vertrouwdheid met het vakgebied )  , uberhaupt ter sprake   komen  ...


Bovendien is  de explosieve  groei van de buitenschoolse informatievergaring  en  gemakkelijke toegang ertoe , een zeer complicerende factor geworden 

In "discussie" gaan of geduldig laten zien dat de evotheorie de beste wetenschappelijke ( doch provisionele ) theorie is die we hebben om ( O.a. )
de diversiteit van het leven te verklaren ,is misschien het nobelste,maar daarmee kan je aardig wat tijd verdoen ...

Om het "creationisme" persoonlijk te kunnen weerleggen ( zelfs al was het maar alleen  voor jezelf ) of om te kunnen kiezen tussen  creationisme of evolutietheorie door het allemaal zelf  kritisch uit te zoeken en feitelijk  te controleren ( laat staan dat scholieren die zouden worden blootgesteld aan een "teach the controversy " taktiek ,  dit al zouden kunnen )  ,  moet je  een Sisyphus worden...
Deze figuur uit de Griekse mythologie moest voor straf een rotsblok een berg op wentelen, maar het blok viel elke keer terug waardoor hij voor
eeuwig bezig is. Misschien een goede bezigheidstherapie  voor een gepensioneerde met veel tijd en nog een heldere  geest ...Alhoewel het ook voor die steeds onmogelijk  wordt de jongste ontwikkelingen bij te houden laat staan te  verwerken en te  begrijpen ...    

Waarschijnlijk zijn de weerleggingen van de meeste ( creationistische ) claims wel te vinden op internet, en op (bijvoorbeeld ) talkorigins zijn ze zelfs mooi bijeengebracht( alhoewel het gaat over de ietwat verouderde claims ...er zijn ondertussen nog  heelwat nieuwe claims  bijgekomen die gesofistikeerder, gespecialiseerd en moeilijker te ontmaskeren  zijn  ) 

O.a.  Bart Klink  denkt dat het de beste methode is om creationistische nonsens zoveel mogelijk te negeren en waar nodig is naar de weerleggingen te verwijzen.
Wanneer creationisten teveel aandacht krijgen, doet dat de leek alleen maar denken dat er echt een wetenschappelijke discussie gaande is over de juistheidvan evolutie ( ="geen rook zonder vuur"-  principe )

Echter  de wetenschappelijke gemeenschap kan het zich  niet  veroorloven om deze aantijgingen te blijven negeren.
De anti-evolutionistische propagandamachines draaien op volle toeren ...  aangevuld met de haar natuurlijke bondgenoten : de  spin-doctor /politieke aanpak ,  de vrijhavens van de cultuurzwijmel, de cultuurfilosofen , de post moderne zwatel ,het irrationalisme, de gemakszucht en het wensdenken van de intellectuele dwergen  , de morosofie , de dokters in de idiotica  ,de anti-wetenschappelijke rancunes, de machiavellistische  betweterij , de nivelering naar beneden  ... en  dat  allemaal samen verenigd onder  de koepels van   de "wedge " strategie ....

Negeren van creationisten is  het niet onnodig aangaan van  een  publiekelijke  discussie  in een soort van tegensprekelijk life debat of infotainment media evenement met geselecteerde supporters en publiek incluis .
Dat zou namelijk onterecht de suggestie wekken dat er ook een discussie is in de wetenschappelijke wereld.
Door publiekelijk in debat te gaan met evolutiebiologen (of geologen en astronomen), krijgen creationisten een podium dat ze niet verdienen.
Daarnaast zijn veel creationisten demagogisch zeer sterk, staan hun presentaties bol van effectieve (maar lege) retoriek en kunnen ze in korte tijd zoveel nonsens vertellen dat het onmogelijk is om alles te weerleggen.

Een prachtig voorbeeld daarvan is ‘dr.’ Kent Hovind, een charlatan die nu overigens in de bak zit wegen belastingontduiking.
Zijn presentaties maken waarschijnlijk meer indruk op de leek dan die van zijn wetenschappelijke opponenten.

Desalniettemin moeten creationistische claims wel weerlegd worden, zodat mensen niet de indruk krijgen dat de evolutiebiologie echt op losse schroeven staat en geen antwoorden heeft op de creationistische claims.
Gelukkig gebeurt dat ook, de talkorigins website biedt daarvoor een schat aan informatie.
Het advies is dus: mijdt een publieke discussie (die verlies je waarschijnlijk vanwege bovenstaande redenen), maar verwijs waar nodig mensen naar sites waarop de creationistische claims weerlegd worden.

Een andere mooie manier die ik laatst ben tegengekomen is via youtube. Daar staan een aantal filmpjes op waarin creationistische filmpjes steeds wordenonderbroken om uit te leggen waarom het niet deugt wat ze beweren.

 

Het is echter  NOOIT  juist om te zeggen dat de wetenschap " het" creationisme weerlegd heeft.
Integendeel, het creationisme is juist niet wetenschappelijk omdat het niet falsifieerbaar is.
(Natuurlijk zijn er zeer veel verschillende creationistische richtingen ...  allen zijn ze in laatste instantie niet te falsifieren (1 )
Maar bijna alle  gemaakte creationistische   "wetenschappelijke " claims zijn  weerlegd (of gefalsifeerd )  ...
Creationisme maakt  voortdurend  zogenaamd "wetenschappelijke "claims bij  , die steeds weer moeten worden gefalsifeerd door de legitieme wetenschap ( ze doen  niet eens  zelf  dit noodzakelijke  werk  om hun "wetenschappelijkheid" te rechtvaardigen )en slechts zijn gebaseerd op loze gissingen ( flodders ) en "kunst" kritiek  (en  interpreterende  invullingen  op de resterende gaten  in  ) op  echte  lopende onderzoeken  of verwijzen naar niet bestaande  maar  "wetenschappelijke "theorieeen en  " geleerde " mistgordijnen  ....

Iemand kan heel goed zowel creationist als evolutionist  zijn door te zeggen dat evolutie-door-natuurlijke-selectie Gods manier van scheppen is
(een beetje onnozel, maar goed)--> theistisch evolutionisme bijvoorbeeld .
Zo verzoende veel protestantisme zich sinds de 19e eeuw met Darwin (o.a. Darwins Amerikaanse medestander en correspondent Asa Gray).
Het huidige, meer irrationele creationisme beweert dat God ook nog anders in de natuur ingrijpt dan via natuurlijke processen.
(namelijk door  bovenantuurlijke  wonderen --> het ID  bijvoorbeeld )
Daar is geen enkele aanwijzing voor, wat niet hetzelfde is als een weerlegging

 


 

Maar ook de inrichtende macht  van   moderne westerse maatschappijen  kan het zich  niet permitteren het creationisme blijvend te negeren
Men kan   een groot voorstander zijn  van het negeren van al dit soort onzin, behalve als men het onderwijs probeert te veranderen ...
Weerleggen van het creationisme en de ID is in principe volgens velen , beter ,(Als niemand  reageert dan is dat voor de leek een reden om aan
te nemen dat er geen  weerlegging is ... ) maar wanneer de  irrationaliteit , het verlies van realiteitsbesef  , waanzin ,
koppige halsstarrigheid ,de kretologie  ,het gekuip, de lijntrekkerij , het gelobby ,het  negationisme en de anti-wetenschap  de junk en de
pseudo-wetenschap  een bepaald maximum heeft overschreden, moet je tot geheel andere maatregelen overgaan...
____zeker wanneer het de  methodische overdracht van feitelijke, mededeelbare   begrijpbare  en
verworven getoetste kennis in gevaar brengt en de opleiding van nieuwe kennis-ontdekkers diskrediteerd ...(bemoeienissen met het onderwijs  omdat  de doorgegeven wetenschappelijke  kennis wordt verondersteld  de eigen dogmatische waarheden en  wanen onderuit te halen  en de "geloofsafval" te bevorderen ...

In de Nederlandse en belgische  scholen is (naar ik meen ) het  aktief onderwijzen van creationisme  principieel verboden( maar wordt er oogluikend  wel eens door de vingers  gekeken ) met goede redenen ook.
Hopelijk zullen vele andere landen volgen in het praktisch  verbieden van creationisme in scholen, niet omdat men religie buiten de scholen moet houden maar omdat een modern  land niet mag toelaten dat men onkruid zaait in de geesten van potentiele ( toekomstige  en broodnodige ) wetenschappers ....

We moeten vooral  dringend  af van het lamlendig toelaten  van deze sluipende  doctrine :  
Velen menen  nog altijd  dat dit  allemaal over een erg  onbelangrijk schijn-probleem gaat  en  vinden  daarom eigenlijk een  corrigerende aanpak  totaal overbodig( of  zelfs schadelijk)  
Ze vinden dat de politiek   en de  democratische  staatsinrichting  wel  "andere katten " te geselen heeft ... ze vergeten echter  dat de onderliggende agenda van veel fundamentalisten en creationisten  anti-democratisch is ; nml het restaureren van  of herinvoeren van  nieuwe vormen van theocratie  en  " geestelijke "  onbespreekbare  autoriteitsargumenten   in de regelgeving  voor  alle maatschappijen  

Voor enkele  achtergronden over  creationisme en politiek verwijs ik  graag   naar  het  blog    evolutie-creationisme
Waaruit volgende startpagina 


Creationisme en politiek

Religie is sinds de jaren tachtig steeds meer een rol gaan opeisen in de politieke wereld. Creationisten -en dan vooral de ‘creation scientists’- worden met Nieuw Rechts geassocieerd. Deze trend heeft ook zijn gevolgen voor het onderwijs. Onderwijzers, ouders en politici voeren voortdurend debat over wat onderwezen moet worden: het creationisme, de evolutietheorie, beide of geen enkele. Er zijn verschillende bewegingen die een positie in het onderwijs opeisen. De laatste jaren bijvoorbeeld maakt het gedachtegoed rond
Intelligent Design’ een sterke opmars en tracht het een gelegitimeerd wetenschappelijk alternatief voor het darwinisme te vormen.

De politieke ontwikkelingen zijn een belangrijk aspect in de creationistische activiteiten. Hiermee bereiken ze het grote publiek, beïnvloeden ze de schoolraden... Ze streven ernaar in zoveel mogelijk domeinen hun zitje te reserveren. 

Juridische argumenten

Scheiding tussen kerk en staat(1)
dat geeft dan weer een  andere grote moeilijkheid  : stel dat creationisme MAG worden onderwezen ... dan moet men ook alle  creationismen en alle godsdiensten ( en zelfs  sektaire  doctrines ( waaronder polytheisten , animisten en spiritualisten  ,   in wezen materialistisch atheistische doctrines  zoals   Raelianen  ... en fiktieve fantasieen  zoals FSM   )  die "creationistisch" of " ID-ers  zijn  )onderwijzen ... dat zal dan wel weer  enkele decennia duren  vooraleer men( indien al ooit )  kan "kiezen " ....

22-10-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
>> Reageer (5)
16-10-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

Megadinosauriër ontdekt in Argentinië

Wetenschappers hebben in Argentinië de skeletten van een megadinosauriër ontdekt.
De planteneter moet van kop tot staart een lengte hebben gehad van ongeveer 33 meter.

FUTALOGNKOSAURUS DUKEI   
De naam Futalognkosaurus is afgeleid van het Mapucho, de lokale indianentaal, en wil zoveel zeggen als 'Grote baas van de hagedissen'.


Bron: ANP


      

Meer ;
virtual Dinosaurs
  (<klik)
Wetenschappers ontdekken nieuwe reuzendinosaurus   ...
Het is het derde grootste skelet dat ooit is opgegraven 

Zeker 32 meter lang en 13 meter hoog, met een nek van 17 meter lang.
Het is een
Futalognkosaurus dukei (Foetalonkosaurus doekei) en is een van de grootste dino's die ooit gevonden is. (Zie BBC News en PhysOrg). 
Een enkele wervel was al een meter lang.
National Geographic Volgens het artikel is de vier verdiepingen hoge planteneter  een 'nieuwe soort', gevonden naast fossielen van vissen, krokodilachtige reptielen, een pterosaurus ), en een megaraptor 


In Argentinië werden al eerder reusachtige dino's gevonden zoals  Argentinosaurus   (35 meter lang) en de   Puertasaurus reuili. (35 tot 40 meter) http://news.nationalgeographic.com/news/2006/07/060728-giant-dinosaur.html

 
News photos of giant dinosaur bones found in Argentina's Patagonia region.

Vooral de provincie Neuquen (Patagonië), is bijzonder rijk aan dinofossielen ...

http://www.welcomeargentina.com/paseos/megaexcavacion_dinosaurios/index_i.html
"Lago Barreales bed," ( De afzettingen  van het barreales -meer ) van  Paynemill mapuche

"The fossils found at Lake Barreales recount an extremely rich paleontological bed dating back to 90 millions of years ago."

http://www.interpatagonia.com/paleontologia/museospaleo_i.htmlDe  meest  algmeen bekende  en spectaculairste    Argentijnse ( theropode ) dino  die in patagonie   is   gevonden  is de  NEUQUENRAPTOR
http://news.nationalgeographic.com/news/2005/02/0223_050223_neuquenraptor.html
http://www.newscientist.com/channel/life/dinosaurs/dn7055--raptor-dinosaurs-roamed-far-and-wide.html

Het dier behoorde tot de zogenaamde  "raptors "
EEN PLUIM WAARD (<klik)One extra-large claw on each of Neuquenraptor's feet was used to disembowel its prey (Image: Fernando Novas)Compleet   cladogram  van de ( bekende ) dinosauriers ( laatste up- date  2001 ondertussen dus verouderd   )
http://www.gavinrymill.com/dinosaurs/Cladogram/CladogramComplete.jpg  
Klik hieronder  om de drie  drie takken van de stamboom   afzonderlijk  te  zien  

                                                                              Ornithischia                          Theropoda                                       Sauropodomorpha---

De gevonden   dino behoort tot de 

 • Titanosauria
 • Titanosauriformes  (  Sauropodomorpha)
  http://www.gavinrymill.com/dinosaurs/Cladogram/SaurischiaSauropodmorpha.jpg  De vorige vondst  van een  zuid-amerikaanse  Titanosaurus  dateert  van augustus 2006  in de staat Minais Cerais ( brazilie )
  http://www.planet.nl/planet/show/id=434605/contentid=751522/sc=7d5990#
  (met video op de site )
  Het
  gaat om de  Maxakalisaurus Topaii   /  vindplaats  ; Serra da Boa Vista,


  ( gereconstrueerd  model )

  Eerder deze maand ( 3 oktober ) ontving   een andere Dino  zijn doopceel in Utah   ---> dit dier  behoorde tot de  Ornithischia     
  virtual Dinosaurs (<klik)   Dino met een mond vol tanden    ...Over de Gryposaurus monumentensis   behorende tot de   
   Hadrosaurs
  aanklikbare    kleine verzameling NEDERLANDSTALIGE   WEBSITES  FEDOR STEEMAN over dino's  
  http://www.dino.dds.nl/index.html  


  Evolution on line 
  Dinosauriers   16 08 2005

  http://www.biologie-online.be/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=81
  Dinosaurus.net
  Uitgebreid naslagwerk over dinosaurussen en de wereld waarin zij leefden, met veel illustraties.


  http://www.dinosaurus.net/

  INDEX
  Intropagina
  Oude intro's
  Nieuw op de site 
  Screen Saver
  Puzzels
  Kruiswoordpuzzel
  Kalender 2007
  New York
  Zoek op deze site
  Sitemap
  Links

  Dino nieuws
  Algemene dino info
  Fysiologie & gedrag
  Classificatie
  Vogeltheorie
  Dinosaurus A/Z
  De tijdperken
  Paleo portretten
  Overzichtkaarten
  Films
  Quiz
  Site info/e-mail


  Museum / Brussel

  De sterren van  het Museum van het   Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen blijven de iguanodons (Iguanodon bernissartensis), die werden gevonden in een mijnschacht in het Belgische dorp Bernissart.
  Het mag de belangrijkste dinosaurusvondst ter wereld worden genoemd door de uitzonderlijke volledigheid van de skeletten én het grote aantal individuen dat werd gevonden.

  http://www.natuurwetenschappen.be/museum

   de vernieuwde zaal der dinosaurussen / Inguanodon bernissartensis

  http://users.telenet.be/iguanodon/
  The Virtual
  Fossil Museum
  http://www.fossilmuseum.net/index.htm  Tyrannosaurus
  Psittacosaurus
  Cathayornis
  Grallator tenuis
  Tyrannosaurus rex
  Cretaceous
  Hell Creek, Montana
  Psittacosaurus sinensis Dinosaur Skull
  Lower Cretaceous
  Mongolia, China
  Cathayornis yandica
  Fossil Bird

  Lower Cretaceous
  Liaoning, China
  Grallator tenuis (dinosaur tracks)
  Triassic
  Veillon, France
  Pinacosaurus
  Magalosaurus bucklandi
  Protopteryx fengningensis
  Pinacosaurus grangeri
  Ankylosaur Dinosaur Skull
  Upper Cretaceous
  Gobi Desert of Mongolia

  Magalosaurus bucklandi Tooth
  The First Described Dinosaur (circa 1824)
  Jurassic
  Oxfordshire, United Kingdom

  Protopteryx fengningensis
  Fossil Bird with Feathers

  Lower Cretaceous
  Yixian Formation, Liaoning Province, China
  Eoentantiornis buhleri
  Fossil Bird with Feathers

  Lower Cretaceous
  Jiufotang Formation, Liaoning Province, China

  http://www.fossilmuseum.net/Fossil_Galleries/Dinosaurs.htm

  ( Engelstalige ) Website Links

   

  • Course website for my college course GEOL 104 Dinosaurs: A Natural History
  • A glossary of anatomical and stratigraphic terms from vertebrate paleontology
  • Thescelosaurus!, Justin Sweet's compilation of dinosaur names and relationships.
  • Dinodata, with much information on dinosaur names, classifications, discoveries, and breaking news. Requires free registration.
  • Dinosauria On Line is a collection of news items, essays, and other information on dinosaurs. It includes an Etymology and Pronunciation Guide of dinosaur, pterosaur, and other fossil reptile names.
  • Dino Russ's Lair, with links galore!
  • The Dinosaur Mailing List Archives is a compilation of the old postings from the Dinosaur Mailing List.


   On-Line Interactieve sites
  • Understanding Evolution, a GREAT introduction/reveiw of the topic, its history, and related disciplines for college undergradutes (or graduates, or private citizens, or pretty much anyone else!)
  • "Understanding Geologic Time", an online interactive introductory exercise from the University of California Museum of Paleontology (UCMP)
  • "Getting Into the Fossil Record", an introductory exercise about taphonomy from UCMP
  • "What Did T. rex Taste Like?", an interactive online exhibit on cladistics from UCMP

   CREATIONISTEN HOEKJE 

   1.- Dino-LOL 

  • “De aarde is ongeveer 6000 jaar oud en in 6 dagen door een almachtig opperwezen in elkaar geknutseld ....
   De mens leefde gezellig samen met dinosaurussen voor  de zondeval....

   De
   T-Rex was eigenlijk een vriendelijke herbivoor en niet het monster dat Hollywood heeft gecreëerd.


           Voor Adam en Eva uit het paradijs werden verbannen waren alle dino's planteneters.

   Maar waarom heeft een T-Rex dan zo'n scherpe tanden?
   Om kokosnoten te kunnen eten natuurlijk ....
  • Ook Adam en Eva  zijn  pas vlees gaan eten na de zondeval ;
   God zelf walgt van de dierenoffers die Hem door de geschiedenis heen gebracht zijn.
  • Fossielen zijn niet ouder dan de ark van Noach, en op diezelfde ark zaten uiteraard ook dino’s.

   (Uiteraard was Noah NA de zondeval  dus  konden de Tyrannosaurussen al  vreselijke roofdieren  zijn geworden  ...
   .euh   aw  f..ck de crea's waren het vergeten ?)   ARK VAN NOACH 2004 (klik)

   http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=196&highlight=zoetwateraquarium  (<klik)
   Het zoetwater aquarium van Noach.
   De 
   grand canyon is niet het resultaat van miljoenen jaren erosie, maar is binnen een paar dagen onstaan tijdens de zondvloed.”


  Is het voorgaande flauwe Humor  ;
  Neen  ,  Het is  creationisme van het meest onnozele  YEC type  ;  De doctrine van de literalisten  en de bijbelaars  ;

  • Creationisme probeert wetenschappelijke ontdekkingen en theorieën die oorspronkelijk als bedreigingen voor religie werden beschouwd
   (paleontologie, geologie, datering  ---> bijvoorbeeld   C-14 datering ) op een dergelijke manier te manipuleren en te interpreteren dat ze juist als
   ‘bewijs’ voor de juistheid van de bijbel en het bestaan van god gebruikt kunnen worden ...
  • Alle soorten creationisten ( ook ID-ers )  doen er alles aan om hun geloof als wetenschappelijk onderbouwd te doen overkomen.
   Dat ze tijdens dit proces voorbij gaan aan feitelijke waarheden die zelfs een kind kan begrijpen en de voorwaarden voor het presenteren van een
   wetenschappelijke theorie met voeten treden wordt vanzelfsprekend nergens vermeld…  • Is creationisme wetenschap  ?
   http://www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

   

  2.- Leugens of onbenullen  ?


  • ALLES wat een creationist zegt of schrijft  moet je nachecken  ....

  Neem bijvoorbeeld dit  ;
  C.O.   schreef op zijn   blog  ;  "Zo heel veel overblijfselen van dinosauriërs zijn er niet gevonden.
  Er zullen er dus ook niet veel geweest zijn."  (Ik herhaal hier nogmaals  mijn antwoord  Naturalis  schrijft :  Hoeveel soorten dino's hebben er bestaan?

  Er zijn nu al meer dan   1100 soorten dino's ontdekt en beschreven en elk jaar komt er weer een aantal nieuwe soorten bij.
  De lijst is enorm lang, en hieronder staan alleen de soorten die goed bekend en op de juiste manier beschreven zijn (gegevens t/m 2003).
  Onduidelijke namen of fossielen die niet goed beschreven zijn, zijn weggelaten.
  Elk jaar wordt de lijst nog een stuk of tien, twintig soorten langer

  http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001555.html


  De meeste dinologen denken dat er tien keer zoveel soorten dino's hebben bestaan als we nu kennen, en dat er dus bij elkaar zo'n 10.000 verschillende
  soorten zijn geweest. Waarschijnlijk waren er nooit meer dan vijf tot vijftien soorten tegelijk op een bepaalde plaats op aarde te vinden.

  Hoe beter je zoekt, hoe meer je vindt.
  Er zijn nog heel wat soorten te ontdekken, dus pak je schop en ga graven!

  of ga naar  erkende musea en (natuur)wetenschappelijke  instellingen  en tentoonstellingen indien je werkelijk  zelf iets  wilt te weten komen en  authentieke
  bewijsstukken   wilt zien
  ipv naar de  larie  en desinformatie van creationisten  te  luisteren  ....


  Er zijn erg veel dino-fossielen  gevonden( en  nog  ) te vinden ;  Gemiddeld om de zes  weken wordt er eentje  ontdekt
  ( uitzonderlijke   week :  http://www.sciencedaily.com/releases/2006/09/060914180622.htm .).
  ..Ondertussen (=  eind XX ste eeuw ) zijn er al meer dan 700(onbetwiste )aparte soorten  bekend  .... Dat zijn er  eind  2003 al meer dan  1079 t( er zullen daaronder nog  wel  specimen  te vinden zijn  die   toch  tot een al ervoor al  bekende soort , moeten  worden gerekend   )
   

  http://www.exn.ca/dinosaurs/story.asp?id=2001070451&name=archives
  klik op de  webpagina in  de linkse kolom   DISCOVERIES  aan  : 
  --->  interactieve wereld kaart  met  de belangrijke vindplaatsen


  Klik  ook ;
  VIDEOS :

  http://www.exn.ca/dinosaurs/video.asp

 • 16-10-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  04-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS


  De  aanbeveling (   geamendeerde Ontwerpversie  mme BRASSEUR )  aan de lidstaten om het creationisme en de  zogenaamde   ID  
  "theorie " te weren uit   het curriculum   van het  officieel  en normatief  onderwijsprogramma  in de  wetenschappen ( in het bijzonder de biologie  )in alle vormen van  o.a.  het  middelbaar onderwijs 
       werd (met  48 ( voornamelijk sociaal democraten en liberalen  )  tegen 25 (voornamelijk Christen democraten ) )  goedgekeurd door de plenaire zitting ( =de Assemblee ) van   de  Raad van Europa   op 4 oktober 2007


  Hier is het   persbericht  ;
  Ik zou het eigenlijk  de tekst  in het Frans moeten geven /  ook  omdat het    grootste  deel van het werk  en de  opstelling van de  uiteindelijke tekst  is gedaan door de Francofonen , waarvoor hulde ...

  Hier is( ter compensatie )  de video  van  de persconferentie  in het Frans

  Rapporteur's press conference

  Maar  ik geloof dat de  officiele Engelse tekst  het best geschikt is ; Press conference Council of Europe (Tsjok45)   (<klik )
  Want  tenslotte is het creationisme  een  internationaal verschijnsel  dat voornamelijk  in de amerikaanse invloedsfeer  is onstaan  als reactie  op ( voornamelijk ) engelse theorieen die ondertussen  behoren tot de internationale  wetenschappelijke   consensus   


  (vertaling van het franse persbericht )

  Volgens  de parlementariërs, moeten de Lidstaten van de Raad van Europa  zich  "stevig verzetten  " tegen het onderwijs van  het creationnisme als wetenschappelijke discipline
  Straatsburg, 04.10.2007 -
   
  De parlementariërs van de Raad van Europa, die 47 landen verenigt, hebben hun regeringen gevraagd om zich "stevig" tegen het onderwijs van créationnisme te verzetten - die de evolutie van de soorten door de natuurlijke selectie - als wetenschappelijke discipline evenals de evolutietheorie ontkent.

  In een resolutie die door 48 pro stemmen tegen 25 bij de  voltallige zitting in Straatsburg werd  aangenomen, verklaard  het  Parlement van de Raad van Europa (APCE) 
  "Als we  er geen  acht  op slaan  op dan   kan  het  creationnisme een bedreiging voor de mensenrechten betekenen   "

  (zie daarover ook )
  (klik) >Is IDCreationisme een (Tsjok45) gevaarlijke dreiging ?

   
  De rapporteur  Anne  Brasseur  (ADLE)  de  vroegere Luxemburgse minister van onderwijs  , verklaarde  ;
     "Het gaat er niet om  "geloven "(= godsdiensten ) te stellen tegenover  de   wetenschap,
  maar men moet verhinderen dat  geloof  zich met  de wetenschap  bemoeit  " 

  Volgens de parlementariërs is  
  "het eerste doelwit van eigentijdse créationnistes, voornamelijk van christelijke of mohammedaanse aard , is het onderwijs.
  Creationnisten  strijden  om   hun standpunten in de wetenschappelijke onderwijscurricula   te  introduceren .
  Maar  het  creationnisme kan nooit  beweren een wetenschappelijke discipline te zijn. ....
   " 
  Het risico is groot  dat  dit soort  van onderwijs   bij  onze kinderen een ernstige verwarring tussen overtuiging, geloof en wetenschap veroorzaakt ....
  De evolutietheorie heeft niets vandoen met de goddelijke openbaringen  , ze  wordt  opgebouwd op grond van  feitelijk materiaal ....
   De intelligent design , presenteerd  zich  op subtielere wijze, die  benadering wil  zich  laten doorgaan als wetenschap  en  daar zit  het gevaar" ( zoals een amendement preciseert ) 

  " Het  Creationisme, " onderstrepen de parlementariërs," is  lange tijd   een bijna uitsluitend Amerikaans verschijnsel gebleven.
  Vandaag echter   streven de  créationnisten ernaar   hun standpunten naar Europa te exporteren en hun verspreiding treft een niet- onbelangrijk aantal Lidstaten van de Raad van Europa.  " 

   Het verslag geeft voorbeelden die in België, in Frankrijk, in Duitsland, in Griekenland, in Italië, in Nederland, in Polen, in Rusland, in Serbie, in Spanje, in Zweden, in Zwitserland, in Turkije en in het Verenigd Koninkrijk zijn gesignaleerd ...
  Een eerste ( provisionele ) officiele  Engelse  tekst  van  de  geadopteerde  resolutie  is hier  te vinden 
  Resolution 1580 (2007) (Tsjok45)


  Ik heb het debat  in real time on line gevolgd .... hier volgen mijn  toen  gemaakte eerste indrukken ( *)  en een paar aanvullingen afkomstig uit  een verslag op 5oktober  in  het Nederlands Dagblad  :


  *Opmerkelijk  is dat
  mme BRASSEUR  haar  betoog begon met een  verwijzing naar de  " Atlas of Creation " van de turkse organisatie van  Harun Yahyah  ;die het " darwinisme"  de schuld  wil geven  voor alles  wat mis is gegaan  in Europa  in de vorige eeuw  en  als ( provocatieve ) oorzaak  aanwijst  voor het huidige terrorisme  ....
  en 
  Vervolgens  achte de rapporteur  het   nodig : het gevaar van het" fundamentalisme " te onderstrepen  , dat in alle  soorten godsdiensten   potentieel __ indien al niet expliciet  ___ aanwezig is  geacht    ....


  (update ND )
  Veel sprekers tijdens het debat  ondersteunden de rapporteur en zeiden dat geloof en wetenschap gescheiden moet blijven.
  ,,Het bewijs van de evolutietheorie is overweldigend'' aldus de Zweed Johansson.
  ,,Wetenschap is zeer belangrijk om van deze wereld een betere plaats te maken. Er is een fundamentalistische campagne gaande tegen de evolutietheorie, wat vooral zichtbaar is in de Verenigde Staten''

  Het creationisme moet niet alleen van het wetenschappelijk onderwijs op openbare scholen geweerd worden, stelde de Finse sociaal-democraat Kiuru voor, maar ook op private scholen.
  ,,We moeten kijken welke instrumenten daarvoor ontwikkeld kunnen worden.''

  * Eveneens  in het oog springend   was  het feit dat  Thomas  Kuhn  en zijn   boek " the  structure of scientific  revolutions "  weer eens(door een deelnemer  aan het debat )  uit de motteballen moest worden   gehaald  ..... Maar dit  bleek  achteraf  wel  slechts een  onnode  blalblabla -  inleiding   om  zich een schijn  van  "voldoende dossierkennis"   aan te meten  ,   en om  daarna   toch op te roepen   de  resolutie  ( ondanks de mogelijke reserves ) te steunen  ...


  * De enigen  die een soort van " teach the controversy  " strategie verdedigbaar  en bespreekbaar  wensten  ____ en zich voornamelijk  baseerde op de leugen  dat  ook "erg veel " ( indien al niet de meerderheid ) wetenschappers de  evolutietheorie  verwerpen  of op zijn minst zeer  ongeloofwaardig achten ( Er is echter  geen enkel  wetenschappelijk debat gaande  tussen het  ID/Creationisme   en de evolutiewetenschappen )   ____waren  (voorspelbaar ) afkomstig uit de  ( dacht ik ) Duitse -Poolse ( ?) hoek 
  ( =  de zogenaamde supporterende    " New Europeans "  van de amerikaanse neo-cons  ) ene MR FISHER  en ene   Mr KAWA

  (update : ND )
  Kritiek  op het rapport,  kwam met name van  de christen-democratische fractie  .

  De Duitser Fischer betoogde dat er verschillende theorieën over het ontstaan van de aarde zijn.
   ,,Wij moeten niet bepalen wat er wel en wat er niet onderwezen moet worden.''

  De Nederlandse senator Bemelmans-Videc laakte de zwakke onderbouwing van het rapport.
  ,,Er is onvoldoende basis voor de belangrijkste claim dat creationisme een gevaar is voor democratie en mensenrechten. Als mijn studenten zo'n rapport geschreven zouden hebben, zou ik ze hebben teruggestuurd.''

  Na afloop van het debat toonde Bemelmans zich teleurgesteld.
  Ze kan zich voorstellen dat gelovigen zich ondanks de sussende woorden van de rapporteur in hun godsdienstvrijheid voelen aangevallen.
  ,,Dat komt omdat het hele rapport de verkeerde sfeer uitademt.
  De grondtoon is niet goed, wat al blijkt uit de titel 'de gevaren van creationisme in het onderwijs'.
  Nee, de Raad van Europa heeft betere rapporten op zijn naam staan.'' ..  Tijdens de behandeling van het rapport  is ( dus )  nog een poging ondernomen om de meest scherpe passage over de bedreiging van de mensenrechten te schrappen, maar dit haalde geen meerderheid.

  ,,Dit gaat om mensenrechten'', reageerde de Zweedse sociaal-democraat Johansson.
  ,,Elk mens heeft het recht te horen wat de wetenschap heeft bereikt. Ouders hebben niet het recht dat tegen te houden.''

  Ook de passage dat de creationistische beweging 'echte politieke macht' heeft en dat sommige creationisten democratie door theocratie willen vervangen, is gehandhaafd.

  Onder andere de Nederlandse PvdA'er Jurgens plaatste kanttekeningen bij deze woorden.
  ,,De conclusie dat creationisme niet als wetenschappelijke discipline onderwezen moet worden, deel ik. Maar deze passages gaan aan dat punt voorbij en maken het eigenlijke punt niet sterker. Er moet wel heel veel gebeuren voordat er in Europa een theocratie komt.''

  Nog een belangrijke  UPDATE en link
  (Dr Gerdien de Jong   geeft op het blog van Korthof  (2007/10/06  http://evolutie.blog.com/2147411/?page=1#cmts) zeer nuttig kommentaar over het Nederlandse aandeel  en  een   uitstekende link )

  comment  #10


  # Zie voor volledig verslag van de zitting van de Raad van Europa over die kwesties :
  Autumn session: 1-5 October 2007


  Inclusief het debat (agendapunt 6) en hoe de stemming verliep.

  Let op dit:

  "Like me, I am sure that they were bombarded by a huge number of e-mails whose senders expressed opposition to the report and tried to pretend that creationism is scientifically equal to evolution. "

  Van 25 aanwezige leden van de EPP/CD (de christen-democraten) stemden 17 tegen en 8 voor; dat is het grootste blok tegenstemmers.

  Er waren 4 Nederlandse leden van de Assemblee aanwezig: 3 voor 1 tegen (CD).
  Er zijn in totaal 7 Nederlandse leden van de Assemblee, met 7 mogelijke vervangers.
  Een van die vervangers is het CDA Tweede Kamerlid Omtzigt;

  zie Reformatorisch Dagblad over dit rapport
  http://www.expliciet.nl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=8025
  , en Omtzigt's mening.  Wat  de steun aan  het  onderwijzen van het  ID in Belgie betreft   kan je  hier terecht
  (Het gaat voornamelijk  over  Luc van den Brande /  fractieleider   van   de  Europese   Christen democraten 
  en de  reacties van  en op   vld-er en minister  Karel de Gucht  )
  --->
  Creationistische tsjeven-truken ?
  Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?
  UPDATE  Reactie belgische professoren (Tsjok45)

  Lees ook  een samenvatting  van het    " opinie blog  "van het weekbklad knack
  Evolutie en ( voornamelijk) abrahamitische godsdiensten : (Tsjok45)  Reacties /opiniestukken  en  verslagen  beginnen langzaam maar zeker binnen te lopen  ;

  http://www.nature.com/news/2007/071010/full/449649c.html

  De laagste landen bij  de Noordzee (Tsjok45)


  04-10-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (90)
  03-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord

   


  1.- ___Vrije  vertaling van het artikel 'Scientists complain about "sins of omission," / Roger Highfield ' 
   in de Telegraph  van 2 oktober ____voor het oorspronkelijke  engelse artikel zie  (*1)
  De bekendste maker van   wereldberoemde Natuurfilms , Sir David Attenborough , heeft de  BBC gevraagd   om   Christelijke fundamentalisten tegen te houden die zich bezig houden  mert   het schrappen van verwijzingen naar evolutie in  zijn documentaires.

  David Attenborough ,  
  " Ik  sta aan de kant van de biologen"  

  Gecensureerde versies  van  gelauwerde programma's van   Sir  David  werden tijdens  vertaalde her- uitzending op  de Nederlandse TV "gezuiverd "   van verwijzingen naar evolutie, speciatiegemeenschappelijke  afstamming en    vermeldingen  van  geologische  tijdsperiodes van  miljoenen jaren ...
   De  censuur gebeurde  door  een   omroepverening   van Nederlandse christelijke   "creationisten  " die de ideeën van de "Darwinistische " evolutietheorie   niet  aanvaard  , omdat ze tegengesteld zijn aan hun  doctrines ( of  niet -gesmaakt door hun achterban )  ...
  (zie daarover ook mijn   vorige  blog  Kom op zeg  (<klik ) en uiteraard  ook 
  G Korthof  op dit blog en de site van Gerdien de Jong, )


  .David Attenborough   verklaarde aan de telegraph : : 
  "....In plaats van  te zeggen  ' 70 miljoen jaar geleden, gebeurde er  iets,
  ' zeggen  ze 
  ' zeer lange tijd geleden  is  iets  gebeurt. "

  De Censoren  laten ook volledige  paragrafen weg:  ( en zelfs het laatste  afsluitende en conclusieve  deel van de serie )

  ( bijvoorbeeld ) "....Dit werdt  geërft van mijn warmbloedige voorvaderen," 

  " Ik  had veel liever gezien dat ze zich zo dicht mogelijk hielden aan mijn oorspronkelijke  teksten  , voorzover dit ( vertaal-
  technisch )  mogelijk is  ... " 


  De Censuur  gebeurde  door de openbare zendgemachtige  vereniging   Evangelische Omroep (EO, = Evangelische Omroep )
  Dat heeft  hevige  protesten ( en veel deining in de blogosfeer ) veroorzaakt  bij   Nederlandse wetenschappers, die door Dr. Gerdien de Jong, een evolutie- biologe  aan de Universiteit van Utrecht worden gesensibiliseerd .    Het gaat  daarbij over over  " ontoelaatbare  afwijkingen en  het euvel van  selectief  wegknippen, (met het oog op   " inhoudelijk   veranderen / verzwijgen   en   ook  daardoor  doctrinair  aanpassen van de inhoud  van het werk van Attenborough ) 

  Met Dr. Hans Roskam van de Universiteit van Leiden, heeft zij een petitie  georganiseerd, die door meer dan 300 biologen, met inbegrip van 50 professoren , werd ondertekend, en brieven met  de  klacht aan de Directeur -generaal van BBC,
  de directeur van de BBC-wetenschappen  die de " biologie," onder zijn bevoegdheid heeft  en de Heer David Attenborough  zelf ,.laten geworden 

   "ik sta volledig aan de kant van de bioloog in Utrecht," zei de Heer David.
  " De  Bbc zou maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat minstens  de   betekenis van de inhoud (van de informatieve programma's  die worden  verkocht en vertaald )   ,wordt gehandhaafd "

  "Zoals  de naam  erop wijst , is   de  EO  een fundamentalistische Christelijke organisatie die door het woord van God wordt geïnspireerd en  zoals die in de letterlijke tekst van de Bijbel  wordt geopenbaard  " zei Dr. de Jong.
  " De  Eo ontkent ( en negeert )  alle wetenschap die deze letterlijke tekst  ondergraaft ; vervalst de BBC  documentaires door gesproken Engelse teksten te vervangen door  (doctrinair ) " aangepaste"/ "vertaalde " gesproken Nederlandse tekst, of te vervangen door gehele scènes  weg  te snijden. "  Gesjoemel dus van de bovenste plank

  Niettemin, worden dergelijke gezuiverde documentaires voorgelegd aan het Nederlandse publiek alsof het   getrouwe  vertalingen  van de  oorspronkelijke  BBC documentaires   zouden  zijn ,"  zei  ze

  In het bijzonder koos zij  als voorbeeld  de  eveneens  vloorradige    EO DVD
  "Het Leven van Zoogdieren" uit - het Leven van Zoogdieren. De reeks wordt voorgesteld als zijnde een getrouwe  Nederlandse  versie  van   de documentaire  door David Attenborough  geschreven. Maar toch wordt  er  gecensureerd en Episode 10, over apen en mensen, is afwezig. De rest verschijnt  "in een verminkte vorm, : er is  ofwel  veel weggeknipt  en/  of  men herformuleerde  alle passages die  relevant  zijn voor evolutie."
  "De BBC  als producent en  houder van de  auteursrechten  en de makers van BBC documentaires , hebben daarom een verantwoordelijkheid naar het Nederlandse publiek toe  wat betreft   het uitzenden van wetenschappelijk correcte natuur-documentaires bewaren," zei Dr. de Jong.
  Met de petitie , nodigen de biologen  , de BBC uit om aan te dringen  dat  ( vertaalde ) heruitzendingen  van  hun  programma's ( inhoudelijk) intacte programmas  zijn, of  minstens  de waarschuwing moeten  vermelden  dat  ze zijn " veranderd."


  Administratieve  excuses   ?

  Een BBC woordvoerder zei: 
  " De BBC  neemt de wereldwijd bescherming van zijn merken en  hun inhoud , zeer ernstig  .
  Echter  met duizenden programma's  die aan honderden netwerken over de gehele wereld  elk jaar worden verkocht , staat  de BBC wereldwijd  noodgedwongen  toe  dat  de lokale omroepen  knippen  ,  maar dan  slechts  binnen de  smalle marge van vijf minuten per uur . "

  "Bij deze gelegenheid, bleef het  geknip  van de EO , binnen die  marge ; derhalve kon de BBC niet reageren "

  ( Kommentaar ) WHOEA !!! WHOAH !!!!


  2)
  a) De brief van  Sir Attenborough

   
  b) Gert  Korthof  schreef  in zijn blog ( waar ook bovenstaande  brief van Attenborough werd geplaats ) ;

  .......Attenborough heeft ondanks de uitgebreide documentatie beschikbaar op dit blog en de site van Gerdien de Jong,
  niet helemaal begrepen wat de EO precies gedaan heeft met de BBC documentaires.
  Het zijn niet alleen 'omissions', maar ook wijzigingen van bjvoorbeeld miljoenen jaren in het kinderachtige 'heel lang geleden'.(3)
  Het woord 'evolutie' komt niet in zijn brief voor.

  Ten tweede lijkt hij verder te gaan dan de petitie vroeg.
  Attenborough stelt dat de BBC in de toekomst fundamentele wijzigingen van de inhoud zal verbieden. Dat is mooi en méér dan waar de petitie om vroeg.
  De petitie vroeg alleen om het feit van wijziging te vermelden bij uitzending of de DVD-versie en dit contractueel vast te leggen. Concluderend:
  dit lijkt mij een positieve en hoopgevende reactie.

  LAATSTE   NIEUWS 

  *  Ook de bekende  blog Panda's Thumb is nu op de hoogte gebracht van  de laakbare/schandelijke   en  manipulerende  praktijken van de EO
  zie 
  http://pandasthumb.org/archives/2007/10/dutch-petition.html
  BBC Documentaries Censored by Dutch Evangelicals
  Comments (33)
  By Dr. Hans Roskam, Institute of Biology Leiden (IBL), University of Leiden and Dr. Gerdien de Jong, Evolutionary Population Biology, University of Utrecht.

  * Het EO voorval schijnt nu ook  zo langzamerhand  een internationaal  schandaal te worden  ....
  zie ook /

  http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/10/dont_get_david_attenborough_ma.php
  http://thebeagleproject.blogspot.com/2007/10/not-just-american-problem-part-i.html  *  Het lovende  kommentaar dat verscheen  in EOS  naar aanleiding van de rol van het blog van Korthof  wordt eclatant bevestigd   .... inderdaad :
  "...... Voor debatten zijn blogs gelukkig wél de pleisterplaats.
  Het is al vaker gezegd: ze zijn een godsgeschenk voor de vrije meningsuiting.
  De bloggende bioloog Korthof bewees zelfs dat een weblog een bron  van  nieuws noot :   maar   VOORAL  verzet tegen de censuur in de   massamedia  door  grote  manipulerende   invloedrijke   maar   niettemin sectaire clubs  ) kan zijn.
   
  Een ware verrijking voor het medialandschap
  . '
   (tsjok)  Dat  laatste  geldt  zonder meer  voor het blog van Korthof   ... die ik hierbij  van harte wens  te  feliciteren  


  Noten

  (1)http://www.telegraph.co.uk/earth/main.jhtml?view=DETAILS&grid=&xml=/earth/2007/10/02/scihist102.xml

  (2.)- Evolutieblog van  G  Korthof : 
  http://evolutie.blog.com/2143628/

  (3)
  MAAR  (volgens mij heeft  Attenborough dit WEL  degelijk  goed   begrepen ....  hij zegt namelijk aan  de Telegraph

  Instead of saying
  "70 million years ago, something happens,"
  they (= the creationist censors )  say "a very long time ago something happens".
  They also omit paragraphs such as: "This is inherited from my warm-blooded ancestors,"" *
  Sir David told the Telegraph.

  "I would much rather ( prefer )they kept to the letter, as far as that is possible, of what I said."


  ( Tsjok)
  ....en eigenlijk zou ook Korthof dat  laatste wat  precieser   kunnen  doen vooraleer er iemand  aanstoot aan neemt ( = het artikel in de " Telegraph "  dus beter na- lezen , is niet overbodig   ) ,  en  dit om alle mogelijke  misverstanden en handvatten voor creationisten   te vermijden  ....
  (Attenborough  heeft echter NIETs van dit alles   expliciet  gezegd in zijn brief / en dat zou eventueel door  "  manipulatief selectieve lezers  "kunnen worden  uit de brief gelicht ....   )


  *Update  :   Sir David Attenborough  en de Nederlandse wetenschappers  geven  ook nog andere voorbeelden  van de EO censuur ; in verband met  de  vertaalde   fundie versie van "the life of mammals " 
  zie daarover   
  http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article2598138.ece  van 5 oktober 2007

  waaruit :   " ...Het kommentaar van
  Sir David veranderde  van   "We will look at the lives of our closest relatives," 
  naar 
   "Laten we kijken naar   de apen ".....
    

  De Nederlandse  wetenschappers  brachten  de  volgende  "veranderingen " onder de aandacht 
  "To catch a glimps of the very beginnings of the mammalian dynasty we must travel to Australia",
   veranderde in   "Ons onderzoek  doet   ons  starten  in   Australia."

  de zin
  "I'm looking for one of the most ancient of all mammals – it's so ancient it shares at least one characteristic with the reptiles,"
   verdween  volledig uit het programma .

  En in een van de grootste veranderingen   wordt de zin  :
   "There were very few other mammals on earth a 100 million year ago when the first platypus appeared but there was another kind of animal hunting in the rivers,"
  veranderd in :
  " de platypus is een van de weinige  zoogdieren die in het water jagen  . Maar er zijn  natuurlijk wel , andere  jagers in de rivieren  ... "
  "


  03-10-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (3)
  27-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II

  Wordt  dit soort  deskundigen  de toekomst  van het wetenschappelijk  onderwijs  ?

  Creationisme-rapport weer bij Raad van Europa


  In juni 2007  besloot de Raad, (een landenorganisatie die zich vooral met democratie en mensenrechten bezighoudt ) een   door  Creationisten fel  aangevochten  (wegens 'eenzijdig '( A)  )rapport over creationisme (scheppingsgeloof) en "intelligent design "(ontwerp" theorie"  ) terug te sturen( ter herwerking )  naar de commissie 'cultuur, wetenschap en onderwijs', die het initieel  rapport had opgesteld  
  (zie daarover mijn  blog  EUROPEES ONDERWIJS ?    )  De commissie 'cultuur, wetenschap en onderwijs' heeft___ na stemming  en goedkeuring op 17 september___.   het " verbeterde"   rapport weer op de agenda van de plenaire zitting  weten te plaatsen 

  Volgens de nieuwe rapporteur, de Luxemburgse liberaal Anne Brasseur,  ( http://www.gouvernement.lu/gouvernement/gouvernements_precedents/periode_1999_2004/1999_2004/brasseur.html  )
   geeft juist de enorme media-aandacht na het terugsturen van het rapport aan, dat het thema een politiek onderwerp is en daarom door de Raad van Europa moet worden behandeld.

  Ze benadrukt dat het doel van het rapport niet is,
  de vrijheid van godsdienst (B)  aan te vechten,
  maar te waarschuwen tegen een tendens om  creationisme/ ID  en wetenschap op één lijn te plaatsen (in het wetenschappelijk onderwijs .)

  Het gaat er niet om  "geloof" en wetenschap tegenover elkaar te stellen, maar om het geloof ( in  creationistiche en  IDC  doctrines  )   ervan te weerhouden zichzelf als wetenschap te profileren

  Er bestaan ( veel )  verschillende  geloofsvisies over  de  schepping van de  wereld  , en we respecteren die .... Onze  voorstellen ( en  boodschap )  wil  helpen verhinderen  dat het creationisme  en de ID  zich kunnen blijven  voordoen als wetenschap en kunnen worden   onderwezen als ( of ipv ) wetenschap ... Dat is waar de gevaren op de loer  liggen ..... (1)


  De nieuwe rapporteur heeft  de verbeterde versie  van het eerste   rapport inhoudelijk niet veel aangepast.
  De  uiteindelijk tekst die zal worden voorgelegd op 4 oktober (C)   is hier te vinden  ;
  http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc07/edoc11375.htm


  Volgens de opstellers heeft de wetenschap de juistheid van de evolutietheorie  (2)  aangetoond ,  kan het creationisme een bedreiging vormen voor  de  mensenrechten ( 3) en willen sommige creationisten democratie zelfs vervangen door theocratie. (4)
  'De creationistenbeweging bezit echt politieke macht', aldus het rapport.


  LAATSTE  NIEUWS
  ONDERTUSSEN  IS DE NIEUWE TEKST ALS GEAMENDEERDE  RESOLUTIE OP 4 OKTOBER  AANVAARD DOOR DE PLENAIRE VERGADERING VAN DE RAAD VAN EUROPA  ---> 
  Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
  zie ook
  Creationistische tsjeven-truken ?  (<klik)

  Fragmenten uit een CANVAS  reportage   ;
  WAT BETEKENT CREATIONISME - ONDERWIJS ? (Tsjok45)  (<)

  NOTEN

  OPGELET  !!!
  UITERAARD  HEB IK SLECHTS  DATGENE WEERHOUDEN  WAT IK GOEDE  VERWOORDINGEN  EN GOEDE AANVULLENDE IDEEEN  VIND VAN MIJN EIGEN STANDPUNTEN TER ZAKE


  ***( Roel )
  Als creationisten en hun  broeders de ID-ers   niet via slinkse wegen (de politiek en de publieke opinie) hadden geprobeerd om hun geloof aan  schoolkinderen op te dringen, had de Raad van Europa deze drastische stap nooit hoeven te overwegen .....  VOOR  ALLE DUIDELIJKHEID  ;
  De voorliggende  bespreking  en  stemming  op  4 october     gaat over  een
  niet - bindend  ADVIES  aan de lidstaten   om  in   hun  wetenschappelijk  onderwijsprogramma    het  doceren   van het  creationisme  en het intelligent  Design  af te raden
    
  (A) eenzijdigheid ?

  *** ( Professioneel ID-creationist   PB  )
  .....Wat de IDers willen: is  beide zijden belichten.
  Dat is eerlijk, want dan kunnen jonge mensen hun eigen keuzes maken...

  Echter ID en  Creationisme zijn  pseudo-wetenschap( volgens de  adviesgevende  experten en de legitieme wetenschappen  ) 
   ...ze kunnen derhalve niet  als normatief  worden gebruikt  om het  curriculum  van het onderwijs in de wetenschappen  op te stellen


  Filosofie , Expertise en onderwijs(<klik)
  wat is id(<klik)
  Is wetenschap geloof ?(<klik)
  creationisme(<klik)
  De evolutietheorie is een atheïstische theorie.  ? (<klik)
  Oorlog met de religie  ? (<klik)  (  vrij naar  David Verbeke )
  Is het "kritisch confronteren van leerlingen met verschillende keuzes" de beste manier om hen tot "gefundeerde en bewuste keuzes te brengen".

  Het is natuurlijk maar de vraag of iedere leerkracht even duidelijk zal meegeven dat creationisme totaal onwetenschappelijk is, en om die reden zou men kunnen opperen om het onderwerp enkel aan te snijden in de lessen godsdienst/filosofie.
   
  In het bijzonder op jonge leeftijd moet men zich nog kunnen openstellen voor allerlei nieuwe informatie om tot een overtuiging te komen.
  Indien men zich in de puberteit reeds vastgepind heeft op een bepaalde godsdienst/ideologie  zal deze keuze hoogstwaarschijnlijk niet door kritisch denken en evaluatie van informatie tot stand zijn gekomen.

  Ik denk dus niet dat het wenselijk is om met iedere overtuiging van pubers die hoogstwaarschijnlijk 'het gevolg is van indoctrinatie ' ( of zelfs met  eigen fantasieen  ) rekening te houden om het lespakket samen te stellen, en zeker niet binnen de wetenschappelijke vakken.
  Zoiets lijkt me integendeel de deur op een gevaarlijke kier zetten

  (axxyanus)
  Een kritische confrontatie?
  Trouwens waarom wordt zoiets altijd voorgesteld i.v.m. de evolutieleer.
  Gaat de leerkracht ook astrologie ter sprake brengen, of het idee dat aardbevingen een straf van een godheid zijn .....

  bron ; (http://forum.skepp.be/viewtopic.php?p=13239&sid=82b472f55e4ad702949a3a9e1d3defbe)  (B)

  *Scheppingsmythes   of   ( bepaalde ) godsdienstige  visies  voortrekken ( en   onderrichten  als  "wetenschap ") , is  zowel een inbreuk  op de godsdienstvrijheid  van andere  gelovigen  , als   misbruik maken van  het onderwijs  om  kinderen te indoctrineren  met ( of te winnen   voor) een bepaald geloof  op kosten van de belastingsbetaler  en tijdens  het onderwijs in de wetenschappen   ....  

  ***( vrij naar  Felixior )

  1.- Er is niet één ( gelovig ) alternatief voor de evolutietheorie, er zijn er duizenden 
  Eén christelijke visie op ons ontstaan als enig alternatief onderwijzen, lijkt me nogal dogmatisch.
  Het enige dat passend is, is onderwijzen dat er "mogelijk andere verklaringen zijn".

  2.- Dit gebeurt al omdat elke wetenschappelijke theorie falsifieerbaar (  Falsificatie  )dient te zijn.
  Deze onzekere factor, dat elke theorie uiteindelijk verworpen kan worden, geeft ruimte aan geloof.
   
  Deze ruimte zal er altijd blijven, want die vloeit voort uit onze onmogelijkheid de werkelijkheid absoluut te kennen.
  De vrees van creationisten dat zij buiten spel gezet zullen worden, is daarmee ongegrond.
  Wel is bescheidenheid op zijn plaats en dienen zij naast alle andere alternatieve theorieën te staan


   

  (C)
  Uiteraard zal ik naar best vermogen  trachten  na 4 oktober  de zaak op te volgen  ... als het god belieft  natuurlijk ...
   aha ... Haha
  (1)

  ***Martin

  ".....For some people the Creation, as a matter of religious belief, gives a meaning to life. Nevertheless, the Parliamentary Assembly is worried about the possible ill-effects of the spread of creationist ideas within our education systems and about the consequences for our democracies....."

  Dus er staat NIET dat geloof in een creator een gevaar voor de democratie is.  (2) Standpunt ingenomen door de internationale wetenschappelijke gemeenschap( betreffende het eerste rapport )
   
  79. Op 21 juni 2006 werd er een verklaring van het InterAcademy Panel (IAP) over het onderwijs over evolutie getekend door de academies van wetenschap van 67 landen, 27 van hen zijn lidstaten van de Raad van Europa.
  Zij riepen "beleidsmakers, onderwijzers, en ouders op om alle kinderen te onderwijzen over de methoden en ontdekkingen van de wetenschap en voor een goed begrip van de wetenschap van de natuur te zorgen.
  Kennis van de natuurlijke wereld waarin zij leven geeft mensen de kracht om de menselijke behoeften te vervullen en de planeet te beschermen
  ."

  De wetenschappelijke gemeenschap erkent dat
  "er nog steeds veel open vragen zijn over de precieze details van de evolutionaire verandering"
  maar weigert om een aantal van de resultaten van haar relevante   onderzoeken  aan te vechten.


  ***(vrij naar  alib )
  .- Naar mijn weten is veel meer dan de helft van de Godgelovige mensen ervan ovetuigd dat de  moderne  ge-update vormen  van de  evolutietheorie  min of meer klopt.
  Zij zien weinig tot niets  in het creationisme.
  Hoe zou dat toch komen?
  Misschien vanwege het hoge hogehoedgehalte?
  Het onwetenschappelijk karakter ervan?

  - Niemand (of bijna niemand) zal beweren dat de evolutie zoals hij wordt onderwxezen  een geheel sluitend wetenschappelijk systeem is, maar vooralsnog zijn er geen betere theorieen.
  In plaats van God ( of een andere  supernaturalistische  grootheid ) uit de hoed te toveren ,  moeten  wetenschappers
  ( en het onderwijs in de wetenschap )  zich bezighouden met wetenschappelijk  onderzoek en  training  in legitieme   wetenschappelijke   methodes ( O.a.  methodisch naturalisme )


  MENINGEN OVER ID (<klik)
  Barbara Forrest(<klik)

  Het verwijt dat het creationisme geen wetenschap is  (Tsjok45)  (<klik)
  (3) in het bijzonder het recht op degelijk onderwijs 
  "Verbieden van het onderwijzen van sleuteltheoriën, zoals de evolutie,( bijvoorbeeld omwille van  religieuze gevoeligheiden  )  is volledig tegen het onderwijsbelang van kinderen.( = het is derhalve een inbreuk op hun rechten ,   immers  : ) 

  Onderwijs heeft een taak om een manier te zijn om kinderen, jonge mensen en volwassen in staat te stellen om belangrijke spelers te worden in de verandering van de samenlevingen, waarbij het innemen van een ontkennend standpunt over wetenschappelijk bewezen theoriën een rem op onderwijs en de intellectuele en persoonlijke ontwikkeling van duizenden kinderen oplevert.
  Wetenschap is een prominente speler en speelt een grote en actieve rol in dit proces van ontwikkeling en verandering van samenlevingen..."  (4)
  Volgens  sommigen is de direkte  aanleiding  tot de drastische voorstellen  ook  de  wereldwijde  campagne  die  door turkse creationisten   vorig jaar werd gevoerd  ....

  ATLAS OF CREATION IN NEDERLAND (Tsjok45)
  *** zie voor nog meer  uiteenlopende  meningen   ( waaruit sommige  met *** gemerkte bovenstaande antwoorden een  persoonlijke selectie  zijn )en  de  antwoorden van de IDC-er 's  (en andere mensen met de " geleerde  ' ollandsche  ziekte "( =  o.a.  de bijbelarij  , de YEC -denkbeelden van het " scientific  creationisme /ID"    en  het ( mogelijke )  voetvolk   uit de   EO  -achterban )) of hun volgelingen en  zuid-nederlandse doorslagjes  , ook nog  :

  --->
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/137674 
  ---> http://www.volkskrantblog.nl/bericht/156511 
  Ik denk bovendien  dat het  blog van  G Kortthof  mettertijd    ook   veel   zal kunnen   opleveren  over dat onderwerp
   
  http://evolutie.blog.com/

  27-09-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (5)
  25-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS

  DMANISI 


  Hoe het begon 


  (zie ook ----> 
  De tand des tijds
  http://www.bloggen.be/evodisku/archief.php?startdatum=1180648800&stopdatum=1183240800
  Hobbit is aparte soort ?    )
     Fotografie: Gouram Tsibakhashvili

  1,75 miljoen jaar oude schedel( links )   in 2002   gevonden bij Dmanisi, een middeleeuws dorp in Georgië
  http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/297/5578/85 

  Deze  hier afgebeelde (samengestelde ) schedel bestaat uit  vondst  D2700   (A)  en de onderkaak  (D2735) gevonden op een meter  van  de schedel en  die wordt verondersteld  van hetzelfde individu afkomstig te zijn 
  Bekijk de schedel van Dmanisi in 3-D   (A)  op de website  van NG   ---->   skull .  (<klik)

  De meeste  paleoanthropologen hebben lang aangenomen dat de eerste mensen die  afrika verlieten (1) geleken  op
  de Nariokotome /Turkanajongen  (rechts ), een  Afrikaanse  Homo erectus .


  Misschien was de eerste mens die voet buiten Afrika zette helemaal geen klassieke Homo erectus,een wezen met grote hersenen en het vermogen om complexe stenen voorwerpen te maken.
  Mogelijk was een primitieve variant uit Afrika hem voor: de ontbrekende schakel tussen Homo erectus en het eerste lid van het menselijk geslacht,  Homo habilis
  De schedel en andere gevonden fossielen en werktuigen riepen veel vragen op . 

  Dmanisi is al sedert 1991 gekend als de oudste vindplaats van menselijke fossielen buiten Afrika. 


  ( 2004 ) 4 schedels , 4 onderkaken  , 16 geisoleerde  tanden  , 
  24 andere  beenderen ,
  3,000 stenen werktuigen /   site =  niet meer  dan  150   m2

  http://www.rolexawards.com/laureates/pdf/laureate0082.pdf
  http://donsmaps.com/dmanisi.html  Er zijn fossielen van  vier  ( mogelijk zes ?)  verschillende individuen (Homo georgicus  )gevonden in een sedimentlaag van 1,7 tot 1,8 miljoen jaar ouderdom.   (Berkeley Geochronology Center --->  +- 1.75 my  :  gebaseerd  op  40Ar-39Ar datering en  geomagnetische  polariteit studies )
  Deze  fossielen werden tot nog toe beschouwd als Homo erectus. 

  De schedel D2700 die in 2002  gevonden is oogt echter heel wat primitiever.
  De wenkbrauwboog is dun, de neus is klein , het hersenvolume(600 cc ) (2) is minder dan de helft van de huidige men en  de schedel bezit grote hoektanden die het exemplaar doen lijken op een verder verwijderde__meer chimpansee-achtige , menselijke  voorouder  ; de homo habilis ....
    
  Evolutief gezien staat de schedel veel  dichter bij Homo habilis. 
  Dit klopt ook met de werktuigen die in Dmanisi gevonden werden. 
  Alle tot dusver opgegraven werktuigen zijn eenvoudige kap- en schraapstenen van het type dat Homo habilis gebruikte om kleine stukjes vlees van karkassen te snijden en om merg uit botten te halen. 
  Complexe werktuigen zoals vuistbijlen, gebruikt door Homo erectus ontbreken.

  Blijkbaar is  de conslusie  gewettigd  dat  de  Dmanisi mensen ( homo georgicus )  fossiele  getuigenissen   zijn van een  "transitionnele fase  "
   , tussen homo habillis en  Homo ergaster waaruit dan later eveneens  zowel de   klassieke  H. erectus als de  Homo heidelbergensis zijn voortgekomen als nieuwe loten van de menselijke struik .... 

  Wikipedia
  http://nl.wikibooks.org/wiki/Evolutie/De_menselijke_evolutie

  Welke mens verliet als eerste Afrika?

  Dmanisi-mens
  Dmanisi-mens

  De oudste fossielen van een mensachtige buiten Afrika zijn 1,8 miljoen jaar oud en werden in 1991 gevonden in Dmanisi, Georgïe. Bij de fossielen werden ook werktuigen en dierlijke botten gevonden. De Dmanisi-mens was 150 cm lang.

  Chopper uit Dmanisi ca. 1,8 miljoen jaar oud
  Chopper uit Dmanisi ca. 1,8 miljoen jaar oud

  De Georgische fossielen zijn dus even oud als deze van Homo ergaster in Afrika en oorspronkelijk werden ze ook tot deze soort gerekend. De ontdekking van een volledige schedel in 2001 leidde tot het aanvaarden van een nieuwe soort: Homo georgicus. De herseninhoud van deze soort bedraagt slechts 600 cm3, amper meer dan deze van Homo habilis.

  Wat bracht deze Homo georgicus buiten Afrika?
  De grotere hersenen, de energiebehoefte die dit stelden en een skelet dat snel en lang wandelen mogelijk maakt hebben geleid tot georganiseerde jacht. Een jagende soort heeft een groter territorium nodig en dus ging de mens zijn woongebied uitbreiden. Het gebruik van vuur zal bij het koloniseren van noordelijke en koudere gebieden eveneens een rol gespeeld hebben.

   Welke mens verspreidde zich over Afrika, Europa, en Azië?

  Theorieën over de evolutie van de mens zijn zelf voortdurend onderhevig aan evolutie. Er was een tijd dat men practisch elk menselijk fossiel vernoemde naar zijn plaats van herkomst. Zo ontstonden dan de 'Peking-mens', de 'Java-mens'. Daarna zag men pas de gelijkenissen tussen deze mensen en werden ze allemaal samengevoegd tot Homo erectus. Pas onlangs werd de afsplitsing van de oudste Afrikaanse erectus-fossielen als Homo ergaster algemeen aanvaard.

  Homo erectus
  Homo erectus

  Homo erectus leefde waarschijnlijk na Homo habilis, maar het is absoluut niet uitgesloten dat beide soorten naast elkaar hebben geleefd. Het woord erectus betekent rechtopstaand, dat slaat op het rechtop lopen van deze soort. (Ten tijde van deze naamgeving was er buiten het kind van Taung geen Australopithecus gevonden). Het hersenvolume werd geschat op ongeveer 850 cc, en kan gaan tot 1100 cc. Deze toename in hersenvolume gaat echter gepaard met een verlenging van het lichaam. Het frontale vlak van de schedel is schuin en laag, in tegenstelling tot het rechte en hoge voorhoofd bij latere Homo-soorten. De neusopening, die groter is dan bij de moderne mens, is lichtjes naar voor geplaatst, wat suggereert dat bij H. erectus voor het eerst de typische uitstekende neus aanwezig is, zoals bij de moderne mens. De onderkaak is nog relatief sterk ontwikkeld, vergeleken met deze van de moderne mens, en draagt relatief grote tanden. De voorste tanden zijn sterker gereduceerd dan bij H. habilis. De gestalte van H. erectus wordt geschat op 1,8 m (63 kg) voor mannelijke individuen en 1,55 m (52 kg) voor vrouwelijke individuen. Dit seksueel verschil is veel minder uitgesproken dan dat bij Australopithecus.

  Homo erectus
  Homo erectus

  De werktuigen die werden aangemaakt, getuigen van een gestructureerd patroon. Ze bestaan voornamelijk uit de karakteristieke traanvormige handbijlen, die worden geklasseerd als behorend tot de Acheuleen-cultuur.
  In Japan werden nederzettingen teruggevonden die 500 000 jaar oud zijn en dus toegeschreven worden aan H. erectus.

  Vondsten van deze mensachtige zijn over heel Afrika en Azië gedaan. In Europa komen enkele vondsten voor (Tautavel in Frankrijk en Ceprano in Italië).

  Onlangs zijn er fossielen van H. erectus gevonden in Indonesië, die net zoals de oudste fossielen van H. ergaster en H. georgicus 1,8 miljoen jaar oud zijn. Dat maakt de afstammingsgescheidenis er allemaal niet eenvoudiger op.

  Feit is alleszins dat H. erectus de mensensoort is die het op aarde het langst uitgehouden heeft. In Oost-Azië zijn er fossielen gevonden van 1,8 miljoen jaar tot 30 000 jaar oud. In die periode heeft hij zich over heel de oude wereld verspreid.

  3D-animatie schedel Homo erectus (Pekingmens) van NCSSM Distance Learning T.I.G.E.R
  Homo erectus in Wikipedia

    2007
  http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/36782741/

  .....schedels waren al eerder opgegraven in het dorp Dmanisi, samen met stenen werktuigen.
  Nu zijn dus ook delen van vier skeletten uit de grond gekomen, afkomstig van drie volwassenen en een puber.

  ..... De skeletdelen die nu uit de grond zijn gehaald, onder meer   armen, benen, schouders en ruggengraat, laten zien dat het onderlichaam van dit type mens al wel behoorlijk op dat van ons leek, met relatief lange benen en holle voeten.
   Erg geschikt om lange afstanden te lopen en achter dieren aan te rennen.

  Van boven zaten de vier aapachtiger in elkaar.
   De manier waarop hun armen aan het lijf zaten, doet meer denken aan de oudere aapmensenfamilie Australopithecus dan aan de moderne mens.

  Met deze kennis wordt een groot gat een beetje gevuld. Want van de lichamen van late aapmensen en vroege mensapen is veel minder bekend dan van hun schedels en tanden, omdat die nu eenmaal minder kwetsbaar zijn


  Sluit dit venster

   Een dijbeen van de Georgische oermens op zijn vindplaats (Georgisch Nationaal Museum) 

  http://www.sesha.net/edEN/nieuws/2007-17.asp
  ( naar een persbericht van:  National Geographics )

  De wetenschappers beschrijven de hominiden als wezens met kleine hersenen die vlees aten en regelmatig in bomen doorbrachten en zowel aapachtige als menselijke kenmerken hadden. “Als dit inderdaad Homo erectus is, dan is het de meest primitieve en de oudste groep die we kennen,” vindt David Lordkipanidze van het Georgische nationaal museum die het onderzoek leidde

  De nieuwgevonden fossielen tonen aan dat de Dmanisi hominiden klein van stuk waren en opvallend kleine hersenen hadden vergeleken met de vroege Homo erectus uit Afrika. Het team schat dat de individuen tussen 1,45 en 1,66 meter groot waren en 40 tot 50 kilo wogen. De armen en benen van de nieuwe fossielen doen erg aapachtige aan.

  “De handen waren zeer goed aangepast voor het leven in bomen,” zei Lordkipanidze over de 4 nieuwe vondsten. Volgens hem sliepen de wezens waarschijnlijk ‘s nachts in bomen ter bescherming. Volgens de onderzoekers had de soort ook moderne eigenschappen zoals lange benen en een ruggengraat die geschikt was voor het afleggen van lange afstanden, wandelend of rennend. Deze menselijke voorouders leken proportioneel ook meer op ons dan de eerdere voormenselijke soorten.

  Fossiele vondsten van Dierlijke resten op de vindplaats laten zien dat in de omgeving veel verschillende dieren leefden als hyena’s, wolven, beren, herten en giraffes. Ook vond het team een aantal schedels van sabeltandtijgers. Het team denkt dat de karkassen van dieren die door deze roofdieren werden gedood was mogelijk een belangrijke bron van vlees voor deze voorouders.

  De Dmanisi mensen volgden mogelijk als aaseters,” denkt Lordkipanidze. Maar hij voegde daar aan toe dat het ook mogelijk is dat deze hominiden zelf op groot wild jaagden. Fossiele beenderen en andere resten vertonen sporen van stenen werktuigen waaruit blijkt dat deze voorouders in ieder geval sommige dieren slachtten voor het vlees.

  Een andere leefomgeving – Het kleinere lichaam van de Dmanisi voorouders en de kleinere hersenen zijn moeilijk te verklaren, vindt Daniel Lieberman van de Harvard universiteit, die overigens niet betrokken was bij het onderzoek.
  Lieberman schrijft in een bijgevoegd stuk in Nature dat één mogelijkheid is dat de Dmanisi’s kleiner waren omdat zich hadden aangepast aan een andere leefomgeving.
   Een andere mogelijkheid is dat het om een andere soort gaat.

  Hij schrijft: “Mijn vermoeden is dat de Dmanisi en vroege Afrikaanse Homo erectus fossielen verschillende populaties zijn van één enkele, zeer gevarieerde soort”.

  Volgens Lordkipanidze kan deze variatie betekenen dat de eerste menselijke voorouders Afrika veel eerder verlieten dan tot nu toe werd aangenomen en dat de nieuwe fossielen tot een veel oudere Homo erectus vorm behoren.

  Een andere bekende wetenschapper op dit gebied, Erik Trinkaus, vindt de fossielen eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. De primitieve eigenschappen die door het onderzoek genoemd worden vallen binnen mate van variatie die in menselijke voorouders wordt gezien, vindt hij.

  “Het waren kleine mensen, met kleine hersenen – Dat verbaasd mij niet echt,” aldus Trinkaus. “We hebben andere exemplaren van Homo erectus die niet veel groter zijn”.
  Trinkaus was het wel eens met de stelling dat de hominiden waarschijnlijk in bomen sliepen:
  Als je een primaat bent en je slaapt op de grond, dan wordt je de volgende ochtend niet meer wakker”.
   Maar: “Wat duidelijk is, is dat de complete anatomie gericht is op het lopen op de grond”.

  Volgens Trinkaus stelden veranderingen in het klimaat de menselijke voorouders in staat om hun reikwijdte uit te breiden tot buiten Afrika.

  Het is duidelijk dat er iets gebeurde waardoor de menselijke voorouders in staat waren om gevarieerdere en meer seizoensgebonden omgevingen te exploiteren, iets wat we relateren aan de verschijning van Homo erectus”, aldus Trinkaus“Het Dmanisi materiaal is één heel rijk voorbeeld hiervan”.
  Nature 449, 305-310 (20 September 2007) | doi:10.1038/nature06134; Received 16 April 2007; Accepted 30 July 2007

  Postcranial evidence from early Homo from Dmanisi, Georgia

  David Lordkipanidze1, Tea Jashashvili1,2, Abesalom Vekua1, Marcia S. Ponce de León2, Christoph P. E. Zollikofer2, G. Philip Rightmire3, Herman Pontzer4, Reid Ferring5, Oriol Oms6, Martha Tappen7, Maia Bukhsianidze1, Jordi Agusti8, Ralf Kahlke9, Gocha Kiladze1, Bienvenido Martinez-Navarro8, Alexander Mouskhelishvili1, Medea Nioradze10 & Lorenzo Rook11

  1. Georgian National Museum, 0105 Tbilisi, Georgia
  2. Anthropologisches Institut, Universität Zürich, 8057 Zürich, Switzerland
  3. Department of Anthropology, Peabody Museum, Harvard University, Cambridge, Massachusetts 02138, USA
  4. Department of Anthropology, Washington University, St Louis, Missouri 63130, USA
  5. Department of Geography, University of North Texas, Denton, Texas 76203, USA
  6. Departament de Geologia, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Spain
  7. Department of Anthropology, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 55455, USA
  8. ICREA, Institute of Human Paleoecology, University Rovira i Virgili, 43005 Tarragona, Spain
  9. Senckenberg Research Institute, 99423 Weimar, Germany
  10. Othar Lordkipanidze Center for Archaeological Research, 0102 Tbilisi, Georgia
  11. Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Firenze, 50121 Firenze, Italy

  Correspondence to: David Lordkipanidze1 Correspondence and requests for materials should be addressed to D.L. (Email: dlordkipanidze@museum.ge).

  The Plio-Pleistocene site of Dmanisi, Georgia, has yielded a rich fossil and archaeological record documenting an early presence of the genus Homo outside Africa. Although the craniomandibular morphology of early Homo is well known as a result of finds from Dmanisi and African localities, data about its postcranial morphology are still relatively scarce. Here we describe newly excavated postcranial material from Dmanisi comprising a partial skeleton of an adolescent individual, associated with skull D2700/D2735, and the remains from three adult individuals. This material shows that the postcranial anatomy of the Dmanisi hominins has a surprising mosaic of primitive and derived features. The primitive features include a small body size, a low encephalization quotient and absence of humeral torsion; the derived features include modern-human-like body proportions and lower limb morphology indicative of the capability for long-distance travel. Thus, the earliest known hominins to have lived outside of Africa in the temperate zones of Eurasia did not yet display the full set of derived skeletal features.


  http://www.nature.com/nature/journal/v449/n7160/suppinfo/nature06134.html


  John Hawks
  http://johnhawks.net/weblog/2007/09/20

      

  NOTEN

   

  (A)

  D2700 - front view D2700 - side view
  D2700 ;
  http://www.talkorigins.org/faqs/homs/d2700.html

   


  (1)

  Out of Africa 1.  ?

  Out of Africa heet het vrij algemeen geaccepteerde scenario dat begon rond 1,8 miljoen jaar geleden.
  Vroege mensachtigen verspreiden zich vanuit Afrika over Azië.
  Deze mensen, in het algemeen aangeduid als Homo erectus, hadden een groot lijf en flinke hersenen.
  Ze beschikten volgens sommige onderzoekers over de typisch menselijke drang om de wereld te verkennen en er op uit trekken.
  Maar klopt dit eerste scenario wel?
  Out of Asia en Into Africa? 
  Mogelijk verspreidden vroege mensachtigen zich al veel eerder dan 1,8 miljoen jaar geleden vanuit Afrika naar Azië,
  en werd Afrika 1,8 miljoen jaar geleden bevolkt door mensachtigen die in Azië al een (onbekend) lange evolutie achter de rug hadden -
  in plaats van andersom!
  In een artikel in het tijdschrift Nature van donderdag 22 december2005  plaatsen de archeologen Wil Roebroeks (Universiteit Leiden)
  en Robin Dennell (Sheffield, UK) grote vraagtekens bij Afrika als uniek oorsprongsgebied van de mens.
  Volgens de  auteurs  is het hoog tijd  om deze nieuwe vragen serieus te gaan onderzoeken.

  (artikel over  Roebroeks/ http://www.alumni.leidenuniv.nl/content_docs/leidraad_juli_2006_internet.pdf
  http://www.wetenschapsagenda.leidenuniv.nl/index.php3?c=405  )
   
  .....het is  heel wel mogelijk dat mensachtigen al vroeger Afrika verlieten,zich bijvoorbeeld in Azië verder ontwikkelden
  en van daaruit weer naar Afrika trokken.
  ....dat er weinig veldwerk en opgravingen in Azië zijn gedaan. De focus lag de voorbije jaren te eenzijdig op Afrika.
  Enkele vondsten in Azië rechtvaardigen hun aanname: de vondst van stenen werktuigen ouder dan twee miljoen jaar in Pakistan en ( natuurlijk ook ) de
  rijke fossiele (o.a.kleine schedels) van 1,75 miljoen jaar oud in Dmanisi in Georgië,zoals beschreven door Rightmire en collega’s.
  ....dat op basis van onderzoek van de vier schedels uit Dmanisi, de voormalige eigenaars wel eens de voorouders van de Homo erectus uit
  Afrika kunnen zijn geweest.

  ‘Out of Africa’ op zijn kop dus. De discussie zal de komende jaren voortduren, maar het stuk van Roebroeks en Dennell staat inmiddels
  al op vele verplichte literatuurlijsten.
   
  http://www.kennislink.nl/web/show?id=143706&vensterid=811&cat=60730


  (2)
  *Dat is vooral voor creationistische paleantropologen  een grote moeilijkheid  ... omdat ze  H  habillis  blijven  rekenen tot de "apen"en   H  erectus tot een   vroeg "ras " van de homo sapiens  ...
  * 600 cc valt net  onder de scheidingslijn  tussen  mens en  aap in hun optie ...
  Creationisten zullen  graag en  dikwijls neanderthalers en lucy bespreken  ,  omdat het gemakkelijk is deze  twee  respectievelijk  als  "mensen " en als "apen "te (dis)kwalificeren   : echter ze vergeten  de habilis  vondsten zo vlug mogelijk   ....

  Het is ondoendbaar  de hominida van de habilis groep ___ verantwoord anatomisch beargumenteerd ____   te plaatsen in de " kinds "  van  ofwel de (mens-)apen ofwel de "echte" ( bijbelse ) mensen
  Het is ook geenszins  verwonderlijk dat  creationisten niet veel  afweten van de  Dmanissi fossielen : het is immers  onmogelijk iets te vinden over die  vondsten in de creationistische  literatuur:  tenzij de gebruikelijke  afleidingsmanoeuvers om het onderwerp zo vlug mogelijk in de doofpot te stoppen.
  De enige die er( erg terloops en  vlug )  iets over vertelt is  Marvin Lubenow( bones of contention )
  ( Ook de Yec  ID-oot  C. Luskin schijnt  nu een soort  tendentieus   stukje te hebben  neergepend  , als gebruikelijke reactie op de jongste  studies / voor een antwoord op deze creationist  ;
  http://scienceblogs.com/afarensis/2007/09/22/muffler_falls_off_ford_pinto_l/             )  Er zijn een  aantal  habiline  fossielen  die de professionele  creationisten veel  hoofdbrekens kosten en   erg veel last veroorzaken.voor deze ideologen ....maar laten we ons  beperken tot de Dmanisi schedels 


  De vroegste  hominida die zich buiten afrika waagden waren geen  geen   H . erectus uitgerust   met  Acheuléen(se)  werktuigen
  maar een oudere hominide met een simpele   Oldowan werktuigen-cultuur ( Oost -afrikaanse   Oldowan core and flake industry ) en met schedeleigenschappen die ergens passen  tussen de habilis en de  ergaster/erectus.


  De grootste  Dmanisi schedel  (D2280) heeft een inhoud  van  780cc,
  De kleinste  D2700 ; (600 cc )
  http://www.dmanisi.org.ge/paleoanthropology.htm

  H. erectus schedels 
  ER 3883 (800 cc),
  http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/ha/ER3883.html

  ER 3733 (850 cc)
  http://www.talkorigins.org/faqs/homs/3733.html

  and WT 15000 (the Turkana Boy, )( 880cc).
  http://www.talkorigins.org/faqs/homs/15000.html

  Waar moet men  in deze serie  de lijn  trekken  tussen aap en mens ?( volgens de creationisten  )
  of vertoont de  de turkana- boy  slechts oppervlakkige gelijkenissen  met "mensen " ?

  Hier is een vraagje voor de creationisten  :
  Hoe, waarom  en waar  moet je  Dmanisi schedels  plaatsen ?   

  25-09-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  HOMO FLORESIENSIS   is  toch  nieuwe mensensoort
    ?
  ( Eos nieuwsbericht  )     H. Floresiensis  "Flo"             H Sapiens sapiens


  De Floresmens, door zijn kleine gestalte ook wel hobbit genoemd, vertegenwoordigt dan toch een nieuwe soort in het geslacht Homo.

  De acht skeletten die in 2003 in een grot op het Indonesische eiland Flores werden opgegraven, stelden de paleoantropologie voor een raadsel. De volwassen individuen zouden tussen 120.000 en 10.000 jaar geleden geleefd hebben en zouden sterk op de moderne mens (Homo sapiens) gelijken, alleen hadden ze een veel kleinere gestalte en schedelinhoud.

  De Homo floresiensis of populair ‘hobbit’, zou volgens sommigen een nieuwe mensensoort vertegenwoordigen die zelfs nog een tijdje naast de moderne mens heeft bestaan.
  Anderen meenden dat de individuen gewoon een groepje fysiek ‘achtergestelde’ Homo sapiens waren.
   
  Maar uit  nieuw onderzoek naar het polsgewricht van de Floresmens, concluderen onderzoekers nu dat het wel degelijk gaat om een nieuwe mensensoort in het geslacht Homo.
   De polsbeentjes zijn immers veel primitiever dan bij de moderne mens ..... 


  http://news.nationalgeographic.com/news/2007/09/070920-hobbit-wrist.html

  wrist x-ray
  De handwortelbeendeeren van de modern mens  (Image: iStockphoto)

  << Back to Full Story

  (Image © Science )Een vergelijking  van
  "wrist" bones(= handwortelbeenderen )  bij "hobbit"(links ) en een  moderne mens  suggereerd dat de dwergvorm een unieke species .....


  Het gaat  om het  handwortelbeen    OS TRAPEZOIDEUM / Het klein Veelhoekig Been 
  ( zie
  http://www.memorizer.net/nl/menselijk_lichaam/skelet/botten_overzicht/?name=klein+veelhoekig+been   )

  nr . 11  uit  een  frans  anatomie leerboek  (t = trapézoïde)

  BONES OF HAND
  Proximal: A=Scaphoid, B=Lunate, C=Triquetral, D=Pisiform
  Distal: E=Trapezium, F=Trapezoid bone , G=Capitate, H=Hamate

  (allemaal aanklikbaar ...)


   

  Anatomie squelettique d'après F. Moutet

  1. Radius

  12. Articulation Trapézo-Métacarpienne (TM)

  2.Cubitus

  13. Articulations Carpo-Métacarpiennes (CMC)

  3.Articulation radio-cubitale inférieure

  14. Métacarpiens (M)

  4. pisiforme (p)

  15. Sésamoïdes

  5. Pyramidal (P)

  16. Articulation métacarpophalangienne du pouce

  6. Semi-Lunaire (L)

  17. Espaces interosseux

  7. Scaphoïde (S)

  18. Articulation Interphalangienne du Pouce (IP)

  8. Os Crochu (OC)

  19. Articulations Métacarpophalangiennes (MCP)

  9. Grand Os (GO)

  20. Articulations InterPhalangiennes Proximales (IPP)

  10. trapézoïde (t)

  21. Articulations InterPhalangiennes Distales (IPD)

  11. Trapèze (T)

   

                                                                              


  F. Moutet )
  Menselijk  os trapezoideum
  www.eskeletons.org/human/trapezium/tzml.jpg


  Lateral view


                                                                                  Taxon: CHIMPANZEE
  Taxon: HUMAN
  Bone: TRAPEZOID
  Bone: TRAPEZOID
  View: LATERAL
  View: LATERAL
  Ventral view

                                                                                    Taxon: CHIMPANZEE
  Taxon: HUMAN
  Bone: TRAPEZOID
  Bone: TRAPEZOID
  View: VENTRAL
  View: VENTRAL
     Proximal 

  Chimpansee
  http://www.eskeletons.org/taxaSelect.cfm?table=pan&taxonN=Chimpanzee
     


                                                                                      Taxon: CHIMPANZEE  (rechts )
  Taxon: HUMAN(links )
  Bone: TRAPEZOID
  Bone: TRAPEZOID
  View: PROXIMAL
  View: PROXIMAL
     Orang-oetang
  http://www.eskeletons.org/taxaSelect.cfm?table=pongo&taxonN=Orangutan

                                                                                       Taxon: ORANGUTAN   (rechts )
  Taxon: HUMAN (links )
  Bone: TRAPEZOID
  Bone: TRAPEZOID
  View: PROXIMAL
  View: PROXIMAL
   

  bron;
  http://www.eskeletons.org/main.cfm

  http://www.eskeletons.org/cmpAna/comparativeAnatomy.html  Science
  21 September 2007
  :

  Vol. 317. no. 5845, pp. 1743 - 1745
  DOI: 10.1126/science.1147143

  Reports

  The Primitive Wrist of Homo floresiensis and Its Implications for Hominin Evolution

  Matthew W. Tocheri,1* Caley M. Orr,2,3 Susan G. Larson,4 Thomas Sutikna,5 Jatmiko,5 E. Wahyu Saptomo,5 Rokus Awe Due,5 Tony Djubiantono,5 Michael J. Morwood,6 William L. Jungers4

  Whether the Late Pleistocene hominin fossils from Flores, Indonesia, represent a new species, Homo floresiensis, or pathological modern humans has been debated. Analysis of three wrist bones from the holotype specimen (LB1) shows that it retains wrist morphology that is primitive for the African ape-human clade. In contrast, Neandertals and modern humans share derived wrist morphology that forms during embryogenesis, which diminishes the probability that pathology could result in the normal primitive state. This evidence indicates that LB1 is not a modern human with an undiagnosed pathology or growth defect; rather, it represents a species descended from a hominin ancestor that branched off before the origin of the clade that includes modern humans, Neandertals, and their last common ancestor.

  1 Human Origins Program, Department of Anthropology, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, DC 20013, USA.
  2 School of Human Evolution and Social Change, Arizona State University, AZ 85287, USA.
  3 Institute of Human Origins, Arizona State University, AZ 85287, USA.
  4 Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Stony Brook University, NY 11794, USA.
  5 The National Research and Development Centre for Archaeology, Jakarta, Indonesia.
  6 School of Earth and Environmental Sciences, University of Wollongong, NSW 2522, Australia.

  * To whom correspondence should be addressed. E-mail: tocherim@si.edu


                                                                                                *    *     *

  ( samenvattende  vertaling van het National Geographics  artikel )

  "De  handwortelbeenderen  van de homo florensiensis   lijken in niets  op die van  de  handwortelbeenderen van om het even welke moderne mensen  ook ,  noch op die van  Neanderthalers"
  zei  Matthew Tocheri, een paleoanthropoloog van het  Smithsonian in Washington, D.C.

  De pols van   H floresiensis mist  moderne eigenschappen  die wel  bij sapiens  en neanderthaler aanwezig zijn ;  bijvoorbeeld een polsgewricht dat druk op het beginpunt van de duim afleidt en verspreidt over het hele gewricht zodat schokken beter kunnen worden opgevangen.“De pols van de Hobbit laat niet diezelfde specialisatie zien, bedoeld voor het gebruik van gereedschap, als de moderne mens of de Neanderthaler,” zei Matthew Tocheri. “Het heeft dezelfde primitieve morfologie als de eerdere hominiden”.
  " De  florensies polsbeenderen zijn  primitief," zei hij, " net als die van gorilla's, chimpansees, en andere fossiele  vroege menselijke  verwanten en voorouders ."
  Dit wijst erop dat de hand  van de   hobbit- stamlijn   vóór de moderne geëvolueerde  handwortelbeenderen  verscheen.
  "Dit is fundamenteel iets dat afkomstig is  van een  voorvouderlijke  afsplitsing  die waarschijnlijk ergens  tussen één  a  drie miljoen jaar geleden plaatsgreep  ....Wie die voorvader is moet wachten tot de polsbeenderen van  andere fossielen  worden gevonden ..... De mogelijkheden zijn de  H erectus en  de  meer primitieve australopithecines. "
  Vooraleer de hobbit-studie uit te voeren , had Tocheri  al vastgesteld  dat de trapezoide  wigvormig is bij de  grote mensapen en  de
  vroege menselijke hominida  , terwijl  het meer   vierkantig  is  gevormd  bij  moderne mensen en Neandertalers -handen .
  Dat bepaalde  handwortelbeen  in  de hobbit-hand   behoudt de wigvorm ....
  Het was niet moeilijk om vanuit die  anatomische kennis  te concluderen dat de hobbit  een eigen  unieke soort is.
  Chris Stringer  antropoloog bij  het Museum van de Biologie in Londen  zei  dat  de studie  overtuigend aantoont dat de "wrist-bones " van de hobbit   primitief zijn.
  Het onderzoek ondersteunt ook vorige studies die primitieve schouderverbindingen ,  het kaakbeen  van de  hobbit, evenals ongepubliceerde rapporten van primitieve eigenschappen in de floresiensis - voet,  ontdekten .
  "Wanneer men  dit  alles samenbrengt, wordt  het idee   versterkt  dat dit inderdaad een zeer vreemd en zeer primitief soort schepsel moet zijn geweest .... Zelfs  niet noodzakelijk  behorend  tot de  Homo   ....Het is duidelijk,  dat we  nog meer  fossiel  materiaal nodig hebben nodig hebben  "
  Robert Martin is curator voor biologische antropologie van het Museum van  Chicago en mede-auteur  van twee documenten die stellen  dat de hobbit  een zieke moderne mens , is  .
  Hij zei dat die mogelijkheid ondanks de nieuwe bevindingen  overeind blijft.
  Terwijl de de hand-beenderen van de Hobbit primitief lijken, geeft  de studie geen  enkele  directe vergelijking van de  hand van  de hobbit met  die van een moderne mens met microcefalie.
  Derhalve blijft hij geloven   dat
  Microcefalie  de oorzaak is   van die   "wanordelijke  beenderen-abnormaliteit "  die de hobbit treft. Dat is ook de oorzaak  van misvormingen elders  in het skelet, potentieel zelfs de hand .
  "ik houd me aan de suggestie die  eerder  al  de  hobbit  beschreef als  een pathologische moderne mens
   ipv  een  niewe  hominidesoort" 
  Echter  :  Tocheri en  collega's schrijven in hun artikel  wél   dat  ;  geen bekende genetische ziekte, met inbegrip van microcefalie, in een  hand  resulteert die zowel op die  van de  hobbit of die van andere vroege menselijke voorvaderen , lijkt.
  Niettemin, blijft het geheim van wat precies hobbit is en hoe het op het Eiland Flores verzeild raakte  , onopgelost.
  De onderzoekers moeten op zoek naar de  nog  niet beschikbare polsbeenderen van  homo erectus  en  bepalen in ;hoeverre  de moderne handmorfologie  bij  de dichtste directe voorvader van de moderne mens aanwezig was.
  Dergelijke informatie zal helpen verduidelijken of hobbit een  homo  erectus is die gekrompen is  om  zich aan tge passen aan de mogelijkheden  van   het geïsoleerde Indonesische eiland  , daadwerkelijk  een nieuwe soort is.
  Het "feit dat  handwortelbeenderen  zo duidelijk  naar  de  mens-aapmorfologie richt is vrij interessant," zei Campbell Rolian, een postdoctoraal  student antropologie van de Universiteit van Harvard.
  "En [ het ] is in  werkelijkheid een nieuw  argument  voor hen   die bereid zijn om  het  aan een nieuwe soort toe te schrijven."

  zie ook
  http://www.sesha.net/edEN/nieuws/2007-18.asp
   De  nieuwe  studie  neigt er dus alweer  naar  om te verondrstellen dat  ;

  *  De evolutielijn van de
  hobbit splitste zich  al vroeger af van die van de Homo sapiens sapiens .
  (  en van de  homo  sapiens Neanderthalensis ) 

   * Sommigen menen dat de flores- mens  een afstammeling is van   een   vroege  homo  erectus ( = consensus )
  of zelfs de Homo
    ergaster  of    habillis   ( sommigen  veronderstellen  een  late australopithecus )

  ( Georgicus = dmanisi )
  http://www.bradshawfoundation.com/floresiensis.php

  homo floresiensis

  homo floresiensis  Homo floresiensis    LB1 (" Flo" ) 
  ( Nature, photo  Peter Brown)


  zie ook : 

  Homo floresiensis  ( engelse wikki )
  http://www.abc.net.au/science/news/stories/2007/2038346.htm

                                                                                

                                                                                          *        *        *

  UIT DE OUDE DOOS   : 


  ONTDEKKING  en  aankondiging  eerste VERSLAG   ‘Dwergmens’ ontdekt op Flores
  Dwergmens’ ontdekt op Flores
  donderdag 28 oktober 2004
  Bekijk de(nederlandstalige ) video  over de  ontdekking van  " flo"
  op onderstaande  site
  http://www.planet.nl/planet/show/id=434605/contentid=519868/sc=22863a

  In september 2003 ontdekten Australische en Indonesische onderzoekers de resten van een tot nu toe onbekende mensensoort in een kalkgrot (Liang Bua grot  )op het Indonesische eiland Flores. Ruim een jaar later, eind oktober 2004 publiceerden zij hun onderzoek in het Amerikaanse tijdschrift Nature.

  De ontdekking van deze  menselijke skeletten op het Indonesische eiland Flores is de spectaculairste vondst van de afgelopen vijftig jaar op het gebied van de paleoantropologie, de wetenschap die het ontstaan van de mens bestudeert. Bijzonder is dat de ‘Homo floresiensis’ zoals de nieuwe soort wordt genoemd, tot minimaal 13.000 jaar geleden nog rondliep, een tijd waarin ook de moderne mens (Homo sapiens) al tijden bestond. Mogelijk hebben beide soorten zelfs naast elkaar geleefd.

  Zeven individuen
  In totaal hebben de ontdekkers skeletresten gevonden van zeven individuen van de Homo floresiensis. Als eerste troffen de Australische onderzoekers een deel van een vrouwelijk skelet( "Flo" )  aan in een kalkstenen grot, waarvan er velen op Fores bestaan. In eerste instantie dachten de wetenschappers dat het om restanten van een kind ging, maar na bestudering van de schedel en het gebit, bleek dat het om een volwassen vrouw ging van een geheel nieuwe soort. De vrouw woog naar schatting 25 kg, was één meter lang en was vlak voor haar dood circa dertig jaar. Ze stierf zo’n 18.000 jaar geleden. Na de vondst van de vrouw werden later resten van nog eens zes individuen ontdekt.

  Intelligentie
  Aan de hand van de vondsten concluderen de onderzoekers dat de Homo floresiensis gemiddeld niet langer werd dan één meter en dat de schedelomvang vergelijkbaar is met een pompelmoes De herseninhoud bedroeg gemiddeld zo’n 380 cc, vergelijkbaar met die van een chimpansee.
  Die geringe inhoud zegt volgens de onderzoekers echter niets over de mate van intelligentie.
  Zo staat vast dat deze kleine mensen vuur konden maken, stenen werktuigen gebruikten en dat ze bepaalde jachttechnieken moesten hanteren om onder meer op dwergolifanten en reusachtige hagedissen te kunnen jagen, die destijds op Flores voorkwamen.

  Naast elkaar
  Uit analyse van de skeletresten blijkt dat de jongste resten 13.000 jaar oud zijn en de oudste 95.000 jaar. Dat betekent dat de Homo floresiensis en de moderne mens, Homo sapiens, zo’n 30 tot 40.000 jaar naast elkaar hebben geleefd in Zuid-Oost-Azië. Of dat echter ook op het eiland Flores is gebeurd, is niet bekend. De dwergmensen op Flores stierven vermoedelijk zo’n 12.000 jaar geleden plotsklaps uit door een zware vulkaanuitbarsting op het eiland, al zijn er geruchten dat ze nog veel langer hebben doorgeleefd. Volgens legendes van de huidige inwoners van Flores leefden er vroeger dwergmensen die bekend staan als ‘Ebu Gogo’. Deze harige dwergen van één meter lang zouden nog hebben bestaan in de tijd dat de eerste Nederlandse handelsreizigers in de zestiende eeuw op Flores arriveerden.

  Klein
  Paleoantropologen denken dat de dwergmensen op Flores vele tienduizenden jaren een geïsoleerd bestaan hebben geleid en dat ze daardoor zo klein van stuk waren. “Wanneer soorten in isolatie leven kunnen ze in verschillende richtingen evolueren. Sommige worden groot andere juist klein,”aldus Henry Gee van het tijdschrift Nature waarin het nieuws over de nieuwe mensensoort naar buiten is gebracht. De dwergmensen op Flores werden vermoedelijk steeds kleiner door het schaarse voedselaanbod. Vanwege hun geringe omvang worden de dwergen van Flores door sommige onderzoekers wel ‘Hobbits’ genoemd, naar de kleine mensachtige wezens in de films van Lord of the Rings.  Flores-mens stamt af van homo erectus?

  Isolement
  De Flores-mens stamt volgens de onderzoekers af van de homo erectus. De homo erectus wordt beschouwd als de voorloper van de moderne mens, de homo sapiens. De erectus verspreidde zich twee miljoen jaar geleden over Afrika en Azie en stierf vermoedelijk een half miljoen jaar geleden uit. De homo erectus, van wie de Flores-mens afstamt, was  even lang als de moderne mens. Maar er bestaan diverse voorbeelden van zoogdieren die krimpen bij de afwezigheid van natuurlijke vijanden. Volgens de onderzoekers is dit ook bij de Flores-mens het geval. Een grote vulkaanuitbarsting maakte twaalfduizend jaar geleden vermoedelijk een einde aan het bestaan van de Flores-mens.

  DNA
  Vanwege de geringe ouderdom zijn de gevonden skeletten nog niet gefossiliseerd. Daardoor hopen wetenschappers nog DNA uit de resten te kunnen traceren. Dat is bij Europese Neanderthalers van ongeveer dezelfde ouderdom ook gelukt. DNA-onderzoek zou geheel nieuwe inzichten kunnen opleveren over de evolutie van de mensachtigen en hoe die zich over de wereld hebben verspreid.

  De Australische onderzoekers, verbonden aan de universiteit van New England, zetten hun onderzoek voort op andere eilanden van Indonesië in de hoop nog meer nieuwe soorten dwergmensen te ontdekken.

  Bronnen: Nature, Reuters, BBC

  Links:
  Special: Flores Man (Nature)
  "Hobbit" Discovered (National Geographic)   2004 Neos.nl / Planet Internet
  en
  http://www.elsevier.nl/nieuws/wetenschap/artikel/asp/artnr/5656/index.html


  2006 : 
  "NIKS  'VERDWERGDE '  ERECTUS
     "

  , zeiden tegenstanders. Die ‘hobbit van de Australische onderzoeker Mike Morwood en de zijnen is niets anders dan een soort pygmee, een dwergvorm van de moderne mens.
  Deze dwerg leed aan microcephalie, een ziekte waarbij de hersenen zich minimaal ontwikkelen.
  Die ziekte komt ook tegenwoordig nog voor.
  En de vroege mens leefde niet geïsoleerd op Flores, een voorwaarde voor verdwerging.

  2007

  Maar het Morwood-team sloeg diverse keren terug.  Bijvoorbeeld, in februari 2007  ook in PNAS, beschreef het een vergelijking tussen de schedel van de H. floresiensis en schedels van negen lijders aan microcephalie en tien gezonde mensen.
  Conclusie: de Floresmens leek in sommige opzichten op moderne mensen, maar andere kenmerken duiden op H. erectus en zelfs op Australopithecus, de aapmens-voorgangers van de Homo-soorten

  Tot nu toe lijkt dit alles op een keurig wetenschappelijk debat.

  Maar er is meer aan de hand.
  Jacob bemoeilijkte vanaf het begin het werk van Morwood en de zijnen
  .
  Tegen hun zin nam hij de H. floresiensis-fossielen mee naar zijn hoofdkwartier in Jogjakarta om ze pas veel later – beschadigd – terug te geven.
  Morwood maakte hij uit voor ‘hobbit’. En Indonesië sloot de toegang tot de fameuze grot.

  zie hierover reactie 2
  Het Tekeu Jacobs schandaal (Tsjok45)  Indonesië geeft de grot  echter  weer vrij voor onderzoek, in 2007  .
  Dat is van groot belang, want er resten nog vele vragen over de hobbit van Flores.
   Zo'n vraag is bijvoorbeeld hoe de vroege mens het eiland heeft bereikt en of hij misschien al verdwergd was toen dat gebeurde.
  En de hamvraag natuurlijk: is de gevonden hobbit verdwergde regel of zieke uitzondering?
  Er is immers maar één schedel gevonden en weinig andere beenderen.
   Nader veldwerk lijkt dus geen luxe.
  Flores-hobbit krijgt misschien gezelschap 
  (VOLKSKRANT
  )  Hobbit geen mismaakt mens

  Februari  2007

  Het 18 duizend jaar oude skelet van een mini mensje, opgegraven op het Indonesische eiland Flores, behoort  toe aan een nieuwe soort mens die nauw verwant is aan de Homo Sapiens.

  Sommige wetenschappers dachten dat het skelet die in 2003 is gevonden toebehoorde aan een pygmee of een mens met een abnormaal kleine schedel (microcephalic). Microcefalie is een afwijking van het centrale zenuwstelsel waarbij de schedelomvang te klein is. Het is meestal een aangeboren aandoening waardoor de hersenen zich niet goed ontwikkelen en klein blijven.  
  Wetenschappers van de Florida State University concludeerde echter iets anders. Aan de hand van een driedimensionale computer reconstructie kan afgeleid worden dat de hersenen misschien klein zij maar verder overeenkomt met die van normale mensen. Volgens paleontologist Dean Falk betreft het hier geëvolueerde hersenen die optimaal gebruik maakt van de beperkte ruimte van de schedel.

  Homo floresiensis (vernoemd naar de vindplaats Flores) was ongeveer 1 meter lang en veroorzaakte hevige discussies onder antropologen. Voorheen werd aangenomen dat na het uitsterven van de Neanderthaler (Homo Neanderthalensis) de Homo Sapiens de enige overgebleven mens was.
  De homo floresiensis, die tot 18.000 jaar geleden op het Indonesische eiland Flores rondliep, was nauwelijks één meter groot. Zijn hoofd was niet veel omvangrijker dan een volgroeide pompelmoes. Een internationaal onderzoeksteam ontdekte nu dat zijn hersenstructuur sterke gelijkenissen vertoonde met die van de rechtop lopende homo erectus of op die van een minstens even sterk ontwikkelde australopithecus. De knaap had echter slechts eenderde van de hersenmassa van de moderne mens.Dean Falk, paleoneuroloog aan de universiteit van Florida, bracht enkele kenmerken van de fossielen in verbinding met onze voorouder, de homo sapiens. Het schuine voorhoofd bijvoorbeeld. ,,Het feit dat hij ongetwijfeld de zee moet zijn overgestoken om zich op het eiland Flores te vestigen en de vondst van afgevijlde werktuigen en sporen van een zelfgemaakt vuur in de buurt van de fossielresten wijzen erop dat hij echt niet van de domste was'', stelt Falk. ,,Een driedimensionaal model van de structuur van de hersenen toont een duidelijke zwelling van de voorste hersenkwabben. Nog tal van andere anatomische bijzonderheden hebben er ons van overtuigd dat hij sterke waarnemingskwaliteiten bezat.''

  Volgens Falk zijn er twee conclusies mogelijk. ,,Ofwel is de homo floresiensis nauw verwant met de homo erectus en kromp hij tot een dwerg uit voedselschaarste op het eiland, ofwel was er een tot nu toe onbekende voorvader van de homo erectus en de homo floresiensis die kleiner van lichaams- en hersenbouw uitviel.''
  Dean Falk
  http://www.cosmosmagazine.com/node/999
  http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/28459170/


  zie ook
  http://groups.msn.com/evodisku/nieuws.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=1322


  CREATIONISTEN  BLABLA
    


  Niks nieuws,  weer dezelfde oude lulsmoesjes.
  Het is een hoax, of een homo sapiens met een afwijking, of satan probeert ons te misleiden, de dateertechnieken deugen niet, etc


  NEDERLANDS

  http://www.scheppingofevolutie.nl/art_florensiensis_jakarta_post.htm  *   Reactie van AIG, geschreven door Carl Wieland:
  http://www.answersingenesis.org/docs2004/1028dwarf.asp
  Samenvatting:
   Homo floresiensis is eigenlijk Homo sapiens met wat afwijkingen en
  'seculiere dateringsmethoden' zijn onbetrouwbaar.
  Over de onderlinge consistentie van de verschillende gebruikte dateringsmethoden wordt met geen woord gerept.
  http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=379&highlight=floresiensis


  http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=2971&highlight=floresiensis
  waaruit dit openingsbericht   van   Wim Ahlers.
  (citaat )


  Lees: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/5021214.stm
  En daaraan gerelateerd:
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6387611.stm

  Het volgende kan onomstotelijk observeer en meetbaar worden vastgesteld:

  1. Een wezen, Floresiensis, die vuur maakte, zijn doden begroef, op twee benen liep en gebruik maakte van stenen werktiuigen. Een wezen (soort) die pas recent uitgestorven is en die een anatomische fysiologie heeft die tussen de mens staat en een een ander tweebenig wezen, die inderdaad ouder gedateerd is, genaamd Homo habilis (of mogelijk Homo erectus).

  2. In het tweede artikel is geobserveerd,/ vastgesteld dat apen, met name chimpanzees, ook gebruik maken van werktuigen. Nu was dit allang een bekend feit maar wat nieuw is in deze is dat chimpanzees ook redelijk geavanceerde wapens zoals speren maken. Dit vereist procedurematige handelingen waar over nagedacht moet worden!

  3. Deze twee recente ontdekkingen volgen een ander, maar iets ouder, recent observeerbaar en gemeten feit op, namelijk het feit dat de Neanderthaler geen direkte voorouder is van Homo Sapiens (gemeten m.b.v. het mitchondriaal DNA, zie o.a.:
  http://www.pbs.org/wgbh/nova/neanderthals/mtdna.html).

  4. Creationisten die blijven vasthouden aan de hypothese van microcephalie moeten maar eens verklaren waarom deze microcephalie patiënten een normaal gevormde hersenschorsstructuur habben, zij het ongeveer 3 a 4 keer zo klein dan de moderne mens.

  Ik ben benieuwd hoe creationisten zich hier nu uit proberen te kletsen!
  Feiten die wederom specifiek de menselijke afstamming bevestigen en in het algemeen weer de evolutietheorie bevestigen...zoals elk wetenschappelijk meetbaar en observeerbaar feit in overeenstemming is met de evolutietheorie.

  Dit alles natuurlijk los van andere wetenschappelijk meetbare feiten die allang bevestigd hadden dat de mens en de primaat een gemeenschappelijke voorouder delen. Sterker nog! De mens is een primaat!

  En al weigert een creationist te accepteren dat een mens ook een primaat is dan nog moet hij 3 mensen-soorten verklaren die in het recente verleden tegelijkertijd naast elkaar bestaan hebben (Neanderthales, Floresiensis en Sapiens).

  Het probleen voor creationisten is deze, ze moeten of:

  1. Accepteren dat er in ééntijdsperiode minstens 3 menselijke rassen waren...wat niet in overeenstemming is met de Bijbel!

  2. Of ze moeten stellen dat de Neaderthaler en Floresiensis niet tot het menselijke ras behoren...het probleem met dit laatste is dat als ze van deze stellingsname uitgaan dat ze impliciet soortvorming erkennen en dus een gezamelijke afstamming!

  3. Als laatste 'redmiddel' kunnen ze nog verklaren dat God niet één klei-hoopje had maar drie, waar hij pats boem de mensachtigen uit sculpteerde! Waarvan één de belangrijkste klei-hoop was, onze Adam, en hij de twee andere klei-hopen, voor Neaderthales en Floresiensis, minder belangrijk achtte...immers, Gods wegen zijn nu eenmaal ondoorgrondelijk!
  En dan nog moeten de creationisten 'beslissen' of Floresiensis en Neanderthaler nu 'mens(achtigen)' wezens waren of niet!

  Nb.
  Bedenk (zie tweede artikel) dat apen al een mate van intelligentie hebben die het mogelijk maakt om redelijk geavanceerde werktuigen te maken. Overeenkomstige werktuigen zijn ook aangetroffen bij habilis en ook bij floresiensis en neaderthales (de Neanderthaler) wat natuurlijk volledig in lijn is met de te verwachten evolutionaire patronen!
  Wat de soorten Habilis, Floresiensis, de Neanderthaler en Sapiens onderscheid van de overige primaten is dat alleen deze soorten op twee benen lopen (waarvan alleen Sapiens nog als soort bestaat).

  De creationisten moeten zich in allerlei 'creatieve' bochten wringen om de nieuwe feiten in overeenstemming te brengen met hun behoudend dogma. Nog los van het feit dat de creationisten nog nooit een passage hebben aangegeven in hun religieuze literatuur die een 'wetenschappelijke' verklaring, dus een meetbare en observeerbare verklaring bevat, die de bovenstaande nieuwe feiten kan ondervangen.   

   

  22-09-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (9 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  21-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM WAARD

  Velociraptor mongoliensis


  Velocipator
  De afmetingen van de Velociraptor  werden sterk overdreven  in de film "Jurassic Park." 
  In werkelijkheid leken deze  dino's  eigenlijk meer op een kalkoen 
  Ze waren  veel kleiner dan de  afschrikwekkende monsters uit de film en hadden ___ volgens de wetenschap ____ veren.

  Meter groot
  In de beroemde film van Steven Spielberg worden velociraptors voorgesteld als zeer intelligente jagers die groter waren dan de mens.
  * In werkelijkheid waren ze  waarschijnlijk  meestal  een meter ( tot 1,50 m )  groot en wogen ze ongeveer dertien a vijfien  kilogram
  * Het waren misschien  wel genieen in hun tijd ( het late krijt )  , maar het is waarschijnlijker dat een hedendaagse hond , kat of roofvogel   stukken slimmer is  ....
  Je kan ze misschien nog  het best de intelligentie van een emoe of een  buidelrat  toeschijven  ... dat wil overigens  niet zeggen dat ze niet 
  dodelijk waren ... ook krokodillen zijn niet bijster intelligent  maar wel levensgevaarlijk  ...


  De  hier afgebeelde  Velocipator schedel  komt uit  het  American Museum of Natural History
  Het betreft het  fossiele   Holotype  (
  AMNH 6515).

   
  Image:Velociraptor mongoliensis type skull and jaws.jpg


  Een Velociraptor was  niet zo groot!
  De later gevonden   Utahraptor ,  had wél grotere afmetingen.
  een  andere amerikaanse  verwant  is Alberta's Atrociraptor (<video )

  De Velociraptor werd niet groter dan de middelhoogte bij een volwassen mens.
  Zijn lengte bedroeg maar 1,50 meter, en daarvan was de helft nog staart!

  De Velociraptor heeft een smalle, lange kop met platte snuit, en cirkelvormige klauwen bij de tweede tenen.
  Hij had sterke tanden en scherpe klauwen.
  Een echte vleeseter dus ?


  Velociraptor klauw © Foto: Olof Moleman


  1.- De velociraptor is bekend geworden als een dinosaurus die met zijn grote, messcherpe klauwen zijn slachtoffers openreet.
  Uit Brits onderzoek is echter gebleken dat de klauwen waren bedoeld om te klimmen

  2.- Paleontologen van het Natuurhistorisch Museum in Londen en de universiteit van Manchester bevestigden een replica van de klauwen aan een robotarm, om te testen  hoe de dino  werkelijk zijn prooi kon doden.

  Ze ontdekten dat de velociraptor, die(vermoedelijk )  in groepen jaagden , de klauwen waarschijnlijk gebruikte om tegen zijn slachtoffer op te klimmen om hem vervolgens de strot af te bijten.


  (bronnen  : 
  http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4332272.stm
  http://www.newscientist.com/channel/life/dinosaurs/mg18825224.600-raptor-inflicted-death-by-a-thousand-bites.html

  zie  ook  deze   voorzichtiger   visie    
  http://www.exn.ca/dinosaurs/story.asp?id=2001070451&name=archives  )
  en
  deze discussies  ;

  http://forum.dinodata.org/index.php?topic=1686.0
  Velociraptor en Deinonychus Packhunters? Vergeet het maar!
  http://forum.dinodata.org/index.php?topic=1337.0
  Vlijmscherpe klauwen velociraptor waren geen wapen ?

  3.-
  2007 :  De velociraptor, had veren.

  Dat blijkt uit een wetenschappelijke studie die donderdag  21 September 2007: in het blad Science   is gepubliceerd. ( zie een  kopie van  het  artikel / rapport  in  reactie l  = 
   Feather Quill Knobs in the Dinosaur Velociraptor (Tsjok45)    )

  Recente studie van   de meer dan 80 miljoen jaar oud.  fossielen die paleontologen van het American Museum of Natural History eind jaren negentig in de Gobi-woestijn  vonden, wijst echter uit dat  het bezit van veren ook gold voor de velociraptor. 


  Een  onderzochte  velociraptor voorarm die in Mongolië werd gevonden toont de aanwezigheid van littekens /aanhechtingspunten  van   veer-schachten (= schachtknopen )
  Schachtknoppen --  zijn  plaatsen   waar de veer -schachten van secundaire veren, de vlucht(= slagpennen)  of de vleugelveren van moderne vogels, aan het been worden verankerd met ligamenten .
  De  schachtknopen  worden  gevonden op de voorarmen  van vele levende vogelsoorten en zijn duidelijkst in vogels die sterke vliegers zijn.
  Zwevers die hoofdzakelijk stijgen  door middel van thermiek  en  loopvogels  die de  vlieg- capaciteit hebben verloren , bezitten deze  knopen in veel mindere mate of  zelfs helemaal niet  ....

  (Uit   het  Science  artikel   http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/317/5845/1721 
  Feather Quill Knobs in the Dinosaur Velociraptor (Tsjok45)     )  (A) View of right ulna of Velociraptor IGM 100981. (B) Detail from cast of red box in (A) with arrows showing six evenly spaced feather quill knobs. (C) View of right ulna of a turkey vulture (Cathartes). (D) Same view of Cathartes as in (C) but with ...
  (A) View of right ulna of Velociraptor IGM 100/981. (B) Detail from cast of red box in (A), with arrows showing six evenly spaced feather quill knobs. (C) View of right ulna of a turkey vulture (Cathartes). (D) Same view of Cathartes as in (C) but with soft tissue dissected to reveal placement of the secondary feathers relative to the quill knobs. (E) Detail of Cathartes, with one quill completely removed to reveal quill knob. (F) Same view as in (E) but with quill moved to the left to show placement of quill, knob, and follicular ligament. Follicular ligament indicated with arrow. Credit: Mick Ellison

  This image released by the Smithsonian Institution's American Museum of Natural History shows the ulna, or forearm bone, of a Velociraptor the terrifying predator made famous in the movie Jurassic Park, found in Mongolia and dating from the Cretaceous Period, approximately 80 million years ago. An enlargement of the lower central portion of the ulna show the presence of quill knobs, bumps on the bone where the feathers anchor, researchers report in the Friday, Sept. 21, 2007, edition of the journal Science. 
  This image released by the Smithsonian Institution's American Museum of Natural History shows the ulna, or forearm bone, of a Velociraptor the terrifying predator made famous in the movie Jurassic Park, found in Mongolia and dating from the Cretaceous Period, approximately 80 million years ago. An enlargement of the lower central portion of the ulna show the presence of quill knobs, bumps on the bone where the feathers anchor, researchers report in the Friday, Sept. 21, 2007, edition of the journal Science. (AP Photo/American Museum of Natural History, Mick Ellison)


  http://www.kennislink.nl/web/show?id=178384

  ..... Nu, negen jaar na de fossiele  vondst, bekijken Amerikaanse onderzoekers het  armbot  nog eens goed en komen tot een verrassende ontdekking. Op het bot zitten aanhechtingspunten voor secundaire veren, ofwel slagpennen.

  De pijlen geven de aanhechtingen voor slagpennen aan.  De ‘slagpenknobbels’ op het gevonden bot zitten op een regelmatige afstand van vier millimeter van elkaar. Het zijn er zes, maar vanwege de lengte van het bot hadden het er veertien kunnen zijn. Bij andere vliegende dino’s zijn soorten bekend met tussen tien en achttien van zulke veren, dus dit exemplaar valt er netjes tussenin. Ook bij nu levende vogels bestaat die variatie.  " Het ontbreken  van deze   veerschachtknopen betekent niet  dat  een dino  noodzakelijkerwijs geen veren had   .... maar  het vinden van deze  veerknopen  op dit fossiel , bewijst dat de velociraptor   veren had ....  iets dat we al langer vermoedden, maar nog nooit konden bewijzen", aldus de hoofdonderzoeker Alan Turner.

  Het feit dat de velociraptors een verenkleed  bezaten , betekent overigens niet automatisch dat ze konden vliegen. .....
  De auteurs stellen dat misschien een voorvader van velociraptor de capaciteit verloor om te vliegen, maar zijn veren behield wat dan weer nuttig was ---> .Niet om te vliegen, maar voor uiterlijk vertoon  en baltsgedrag ( sexuele selectie  ?  )  , om te helpen  het evenwicht  te bewaren en  te  manoeuvreren tijdens een  snelle  ren , om het nest beter te kunnen  beschermen  en als  isolerende  vacht .

  " Hoe  meer  wij over deze  dieren leren , hoe meer we ontdekken dat    er fundamenteel geen verschil is   tussen vogels en hun dicht verwante dinosauriers-voorvouders  zoals deze  velociraptor," zei Dr  Norell, Curator in de paleontologie  van  het Amerikaanse Museum en mede-auteur van  de studie .
  "Allebei hebben    een
    Furcula  (of  vorkbeen ), leggen  eieren in /  en  broeden ( vermoedelijk ) op nesten, bezitten holle beenderen en  veren . Als  dieren zoals velociraptor vandaag in leven waren zou onze eerste indruk zijn dat zij  eigenlijk zeer  ongebruikelijke vogels vertegenwoordigen  "


  (  "gevederd"  model  uit  de  tentoonstelling " fighting dinosaurs ")
  Zie over  de " vechtende  dinosauriers " controverse ---> reactie 2  :
  (GIN 100/25), : Wereldberoemde OPLICHTERIJ of ECHT FOSSIEL ? (Tsjok45)
   

  Men denkt dat Velociraptor veren had,....Alhoewel er ( tot nu toe ) geen fossiel bewijsmateriaal is( van  een verenkleed  bij de velociraptor  ),  dachten  wetenschappers   toch  dat  het   verenkleed waarschijnlijk  wel   aanwezig  was  omdat   bekende verwante  fossiele dieren   (vóór en na velociraptor)
  Dromaeosauridae ____en  met duidelijk bewaarde sporen van   veren ___   deze geavanceerde trek  met hen deelden.
  Deze nieuwste  studie   ( gebaseerd op
  Vergelijkende anatomie  ) maakt dit nog geloofwaardiger
   


  Einde  van een  Creationistische  babbel uit 2004  ?
  http://www.ingenesis.nl/art_dino_vliegende_chinese_draken.htm  
  , schreef  :   
  (citaat )                                                             
  “….Het enige bewijsmateriaal dat werd aangevoerd voor de ‘gevederde’ dinosauriër Velociraptor mongoliensus was een schedel. Het twijfelachtige evolutionistische verhaal erbij is verbazingwekkend:     

  ( tekst  uit de tentoonstelling  over " gevederde  dino's )  )                                  
  Velociraptor is nog niet gevonden in de Lianoning sedimenten en zijn veren zijn niet bewaard gebleven in de Mongoolse en Chinese lagen waar hij wel wordt gevonden. Echter, omdat al zijn naaste verwanten veren hadden, is het aannemelijk dat ook Velociraptor die had


  EXIT  dus  ....
   

  lees hier meer over velociraptor  :

  (<klik

  *       Interview with a Velociraptor

  *       Wikipedia - Velociraptor

  *       Another Velociraptor Resource Page

  *       Walking with Dinosaurs - Fact File- Utahraptor

  *       The Natural History Museum's Dino Directory

  *       Dinopedia

  *       The Hunting Strategy of the Velociraptor

  *       Fighting Dinosaurs


  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/theropoden.htm

  21-09-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (12 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  08-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Alweer  een nieuw fossiel  over de  dino-vogel  connectie ?  Mahakala omnogovae. [Illustratie © Frank Ippolito 2007]
  The newfound dinosaur Mahakala omnogovae bears feathers and winglike limbs in this artist's reconstruction.
  ( Wat 
  daadwerkelijk   is  gevonden
   : Het fossiel bestaat uit holotype IGM 100/1033, een fragmentarisch skelet met delen van de schedel, ruggegraat en ledematen )
  Het zou gaan om een bijna volwassen exemplaar
  Onder de voorouderlijke groep van de vogels (in de familie van  de theropoda ) kwamen  kleinere  specimens voor  , zoals deze  fossiele dinosaurus  van 70 centimeters , die in het zuiden van de  Gobiwoestijn (Mongolië )werd  ontdekt, aantoont
  "miniaturisatie gaat vooraf  aan het verschijnen  van nieuwe manieren  van  voortbeweging of van andere innovaties (bij  bepaalde
  dinosauriers  en hun afstammingslijnen )   die uiteindelijk  het vliegvermogen evolueerden "

  Zie  verder  ook mijn vorige blog  over   dino-vogels ;
  KIP ZONDER KOP ? (<klik)

  zie ook
  VOGEL EVOLUTIE ( <klik)  Mahakala omnogovae,____ die naar  één van beschermgoden  uit  het Tibetaanse boeddhisme werd  gedoopt____, leefde minstens 80 miljoen jaren geleden , in het krijt , ( zoals  werd verklaard door  Alan Turner (American Natuurhistorisch museum of Natural History, NY) en zijn collega's in het tijdschrift  science  van    vrijdag 7 spetember 2007
  De kleine omvang van deze Theropode  toont aan dat  de `' miniaturisatie'' bij  de dinosaures zich reeds  lange tijd voor de evolutie van het vliegen 
  heeft voorgedaan, in tegenstelling tot de  opvatting dat de verkleining van de lichaamsafmetingen vaak als één van de laatste etappes voor het
  verschijnen van de daadwerkelijke vlucht wordt beschouwd.

  Door opnieuw de evolutie van de  lichaamsafmetingen (gedurende de ontwikkeling in het  het krijt)   in de drie takken ( zie hieronder wiki artikel )  van  de  Theropoda  ___
  die worden beschouwd als de  meest nabije verwanten van de  primitieve vogels____te bekijken ;
  , merkten Turner en zijn team op dat  :  voor twee geslachten de omvang met de factor twee of drie  werden vergroot  terwijl zij in het andere geslacht afnam .

  Twee concurrerende ontwikkelings trends zijn dus te onderscheiden 

  Mahakala%20small.jpg

  (klik voor een vergroting op de figuur )
  http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/317/5843/1378
  A Basal Dromaeosaurid and Size Evolution Preceding Avian Flight  (<klik)

  http://research.amnh.org/scicomp/pdfs/wheeler/Norrell%26Wheeler2003.pdf

   


   

  The new dinosaur species, Mahakala omnogovae, is at the base of the dromaeosaurids, one of the two dinosaur lineages most closely related to birds. The other lineage includes troodontids. Credit: copyright Alan Turner

  http://www.livescience.com/animals/070906_mini_dinosaur.html  Image:Dromaeosaurus skull paris.JPG

  http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Dromaeosaurus_skull_paris.JPG


  Model van een  Dromaeosaurus  schedel
  voor verklaring  v/d  afkortingen  --->
  http://www.geocities.com/dinowight/glossary.html


  Van Wikipedia    Mahakala (dinosauriër)

  Mahakala omnogovae is een theropode dinosauriër behorend tot de groep van de Dromaeosauridae die tijdens het Late Krijt (Campanien) leefde in het gebied van het huidige Mongolië.

  De soort is in 2007 beschreven door Turner. De geslachtsnaam verwijst naar Mahakala, een Dharmapala uit het Tibetaans boeddhisme; de soortnaam naar de provincie Ömnögovi in de zuidelijke Gobi.

  Het fossiel bestaat uit holotype IGM 100/1033, een fragmentarisch skelet met delen van de schedel, ruggegraat en ledematen.

  Mahakala was een erg kleine roofsauriër, ongeveer zeventig centimeter lang. Een kladistische analyse wijst uit dat het de meest basale bekende dromaeosauride was, een aanwijzing dat alle Paraves, de groep die de Deinonychosauria (Dromaeosauridae en Troodontidae) en Aves (vogels) omvat, afstammen van een kleine, wellicht vliegende, voorouder, zoals voorspeld door Gregory S. Paul. De vondst is dus niet in overeenstemming met een tot nu toe meer gangbare alternatieve hypothese dat de voorouders van de vogels eerst nog een grotere fase hebben doorgemaakt en afzonderlijk weer naar een kleiner formaat evolueerden.

   Literatuur

  Turner, A.H., D. Pol, J.A. Clarke, G.M. Erickson en M.A. Norell, 2007, "A Basal Dromaeosaurid and Size Evolution Preceding Avian Flight", Science 317:1378-1381
  A Basal Dromaeosaurid and Size Evolution Preceding Avian Flight  (<klik)
  Deinonychosauria 

 • Velociraptor
 • Velociraptorinae

     Links


  Press
  release
  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-09/ncsu-hof090507.php
  NG
  http://news.nationalgeographic.com/news/pf/55357504.html
  Zimmer

  http://scienceblogs.com/loom/2007/09/06/dinosaurs_beyond_cute.php
  UIT DE "OUDE"  DOOS 

  Niet nieuw, maar wel erg nuttige informatie (in .pdf formaat ongeveer 3mb!)
  http://www.dinosaur-museum.org/featheredinosaurs/exhibit.pdf

  klik >
  Gevederde dino's (Tsjok45)
      op Pluimgewicht

  zie ook 
  David DeVaal Gevederde dinosaurus gevonden
  Verenkleed tegen koude, niet om te vliegen - 27-04-2001
  http://www.xs4all.be/~dvdavid/mag_science/Natuur/mag_science.20010427152624.nl.html  Een dino met warme vleugeltjes

  ( een  oud  artikeltje uit de Morgen over de ontdekking van de dromaeosaurus )
  Katrijn Serneels  
  2001-04-27
  Dromaeosaurus  ergens  tussen vogels en dino's  ?

  http://www.answers.com/topic/dromaeosaurus


  Boeren die in China een spade in de grond staken ontdekten hem.
  De dromaeosaurus waarop ze stootten was niet alleen een hoopje botten, maar er zat ook vel over zijn been.
  En veren, tot de grote verbazing van paleontoloog Mark Norell.
   
  'Deze vondst verandert voorgoed mijn visie over hoe deze prehistorische dieren leefden', zegt dr. Norell.
  Want de eerste veren bij dino's waren niet gemaakt om te vliegen, maar voor koude winternachten.

  Hij lijkt wat op een eend met een lange staart en een waterhoofd.
  Maar de dromaeosaurus die 130 miljoen jaar geleden de dood vond in Chinese grond, was geen makke eend, maar een roofdier. Net naast zijn linkervoet spartelt vandaag nog steeds een versteende vis.

  De dromaeosaurus was een kleine, maar snelle dino.
  Hij jaagde op twee benen zoals de Tyrannosaurus Rex, maar de vorm van zijn botten, al zijn ze niet geschikt om mee te vliegen,
  doen heel sterk denken aan hoe vogelbotten er vandaag uitzien.

  "Op deze dromaeosaurus zat ik te wachten,"
  zegt professor Ji Quang van de Chinese Academie van Geologische Wetenschappen, die samen met Mark Norell in Nature de geheimen van
  de dromaeosaurus onthulde.

  Want eerder waren er al wel dino's ontdekt met een hoopje veren in de buurt, maar nooit zaten ze vast aan zijn vel.
  Dus dachten paleontologen eerder aan een ongelukkig vogeltje dat ten prooi gevallen was aan de roofzuchtige dino, dan aan een dino met veren.

  "Maar nu staat het onomstootbaar vast dat dino's die niet konden vliegen, ook een verendek hadden."

  De dino had zijn veren ook niet nodig om te vliegen, maar om de overgang van koudbloedig naar warmbloedig wezen te maken.
   
  "Moderne vogels zijn warmbloedig en hun veren spelen een belangrijke rol om hen warm te helpen houden," zegt dr. Mark Norell.
  "Het lijkt me aannemelijk dat dino's die niet konden vliegen, een primitieve vorm van veren ontwikkelden op dezelfde moment dat ze warmbloedig werden.
  Dus kunnen we ervan uitgaan dat kleinere dino's zoals deze dromaeosaurus en zelfs grotere en recentere soorten zoals de Tyrannosaurus Rex een lichaam met verendek nodig hadden om hun lichaamstemperatuur op peil te houden."

  De dromaeosaurus is de eerste dino waar je kunt zien hoe de veren in zijn vel waren ingeplant,
  maar het is niet de eerste dromaeosaurus die gevonden is.

  Al bij eerdere vondsten in Madagascar, Mongolië, Patagonië en Spanje ontdekten wetenschappers gelijkenissen met vogels.
  In de vleugel van de moderne vogel zitten vandaag nog steeds drie botjes van  reptielenpootjes verborgen.
  Ook de scherpe vorm van de snavel, en de drie tenen in hun vogelpootje, die trots naar voren wijzen, zijn een onmiskenbare erfenis van dino's.

  Van alle dinosaurussen ( die gevonden waren tot 2001)staat de dromaeosaurus het dichtst bij de vogels.
  En dankzij de vondsten van de laatste jaren zijn er meer dan honderd anatomische gelijkenissen ontdekt tussen de theropoden,
  de klasse dino's waartoe de dromaeosaurus behoort, en de vogels.

   dr. Norell.
  "Nu weten we dat de theropoden er in een verder stadium van evolutie niet uitzagen als gigantische hagedissen, maar eerder als rare vogels."

  Het idee dat dino's en vogels familie zijn, is nog maar twee eeuwen jong.
  Thomas Henry Huxley ontdekte rond 1850 iets vreemds toen hij vogels aan het observeren was.

  Al heeft een dinosaurus geen snavel, de vorm en inplanting van zijn scherpe tanden deden Huxley verdacht veel aan vogelbekjes denken.
  En toen hij ook de vorm en structuur van hun botten begon te vergelijken, groeide bij hem het vermoeden dat de dino misschien de grootvader van de vogel was.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Dromaeosauridae
  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/dromaeosauridae.htm
  Maniraptora  / Maniraptora ( engels )  Onderstaand  cladogram  is volgens  Norell et al. 2006, (2) with clade namen  volgens de definities van Sereno , 2005.(2/3)

   


  Maniraptora

  Ornitholestes


  unnamed

  Compsognathidae


  unnamed

  Alvarezsauridae


  unnamed
  Oviraptoriformes

  Therizinosauria  Oviraptorosauria  Paraves
  Deinonychosauria

  Troodontidae  Dromaeosauridae
  Aves
   

  1. ^ Czerkas, S.A., and Yuan, C. (2002). "An arboreal maniraptoran from northeast China." Pp. 63-95 in Czerkas, S.J. (Ed.), Feathered Dinosaurs and the Origin of Flight. The Dinosaur Museum Journal 1. The Dinosaur Museum, Blanding, U.S.A. PDF abridged version
  2. ^ Norell, M.A., Clark, J.M., Turner, A.H., Makovicky, P.J., Barsbold, R., and Rowe, T. (2006). "A new dromaeosaurid theropod from Ukhaa Tolgod (Omnogov, Mongolia)." American Museum Novitates, 3545: 1-51.
  3. ^ Sereno, P. C., McAllister, S., and Brusatte, S. L. (2005). "TaxonSearch: a relational database for suprageneric taxa and phylogenetic definitions." PhyloInformatics, 8: 1-21.[1]


  De  PILTDOWN  -KIP
  (De Morgen )

  Een belangrijke gebeurtenis was  in die  jaren  ook  de ontmaskering van een  frauduleus fossiel ....  Archaeoraptor liaoningensis:
  Archaoraptor fraude  " National Geographic's Major Embarrassment."


  Lichaam is van uitgestorven vogel, staart van kleine dino
  Een uitgestorven visetende vogel is door paleontologen geïdentificeerd als het onbekende lichaam van het fossiel dat ooit bekendstond als een transitie( missing link volgens de crea's )   tussen dinosaurussen en vogels.
  Wetenschappers hebben onomstotelijk bewezen dat het fossiel van de Archaeoraptor, met de staart van een dinosaurus en de gevederde vleugels van een vogel, wel degelijk een samenvoegsel was van twee of meer verschillende fossielen, aan elkaar gekleefd met stevige lijm.
  Wetenschappers leggen bedrog met fossiel bloot

  The Independent/ London / Steve Connor/ De Morgen
  2002-11-23
   the “ Piltdown-chicken “

  Het fossiel kwam in 1999 aan de oppervlakte toen het magazine National Geographic een artikel publiceerde over de ontdekking en haar wetenschappelijke waarde. Meerdere paleontologen zouden bereid zijn om te sterven voor zo'n vondst, klonk het.
  Al vlug echter verwerd de Archaeoraptor van "enige, echte ontbrekende schakel in de complexe keten die dinosaurussen met vogels verbindt" tot 'Piltdown-kalkoen', een verwijzing naar de bekendste vervalsing in de paleontologie.
  Een team onder leiding van doctor Zhonghe Zhou van het Chinese Instituut van Paleontologie en Paleontropologie van Gewervelden in Peking heeft nu definitief een einde gemaakt aan de controverse.
  De uitgestorven vogelsoort die gebruikt was om de chimaera te creëren, is geïdentificeerd.
  In een studie, verschenen in het blad Nature, zegt doctor Zhou dat het lichaam van de Archaeoraptor eigenlijk dat van de Yanornis, een uitgestorven visetende vogel, is, gecombineerd met de staart van een kleine vleesetende dinosaurus van de groep van de
  dromaeosaurussen.
  "Het lichaam van de Archaeoraptor, die volgens ons onderzoek nu zeker uit twee verschillende delen van twee verschillende soorten bestaat, is typisch voor de visetende vogel",
  aldus de wetenschappers in Nature.
  De Archaeoraptor was 'ontdekt' in de noord-oostelijke provincie Liaoning door een van de vele boeren die daar geregeld fossielen van dinosaurussen opgraven. Volgens Zhou was de verleiding om het fossiel een langere staart te geven wellicht te groot.
   
  "Waarschijnlijk is dit specimen samengesteld door een Chinese boer die op die manier hoopte om het fossiel completer te doen lijken, om het zo voor een hogere prijs te kunnen verkopen."
  Het fossiel werd uit China gesmokkeld en belandde uiteindelijk in Amerika, waar een privé-verzamelaar het kocht voor 80.000 dollar. Het bleek het perfecte voorbeeld te zijn van een wezen dat half dinosaurus, half vogel was en groeide uit tot het ikoon van de evolutionaire overgang tussen de twee.

  Maar kort nadat de artikels gepubliceerd waren, werd op dezelfde site in China de andere helft van de steen waarin het bewuste fossiel zat, gevonden. "Dat deel, waarin de staart en andere beenderen bewaard waren gebleven, bewees overduidelijk wat sommigen al vermoedden: de Archaeoraptor was inderdaad een samengesteld fossiel", zegt Zhou.De staart van het fossiel werd geïdentificeerd als die van een Microraptor, een van de kleinste vleesetende dinosaurussen, die mogelijk in bomen leefde. De andere helft is nu dus geïdentificeerd als de Yanornis martini, die in diezelfde periode leefde, zo'n 115 miljoen jaar geleden. "
  Met de publicatie van deze studie is de identiteit van de beruchte Archaeoraptor eindelijk duidelijk. We kunnen nu met andere woorden zeker stellen dat hij was samengesteld uit de staart van de kleinste niet-vliegende dinosaurus, de Microraptor, en de middelgrote vogel Yanornis", zegt Zhou
  …… Deze ontmaskering, zegt doctor Zhonghe Zhou van het Chinese Instituut van Paleontologie en Paleontropologie van Gewervelden in Peking , brengt eerdere vondsten die duidelijk wijzen op een link tussen dinosaurussen en moderne vogels niet in diskrediet.
  "Helemaal niet. Eerder dit jaar bijvoorbeeld hebben we een zeer primitieve vogel, de Jeholornis, beschreven.
  Hij had een dromaeosaurus-achtige staart en heel wat eigenschappen die erop wezen dat hij kon vliegen",
  zegt Zhou.
  "Ondanks de onthulling van de Archaeoraptor zijn er nog voldoende geloofwaardige bewijzen die de dino-vogellink ondersteunen."
  Toch is het bedrog al uitgebuit door religieuze fundamentalisten die erop uit zijn elk bewijs van het "darwinisme "te ondermijnen.
  Zhou:
  "De belangrijkste les die we uit dit verhaal kunnen onthouden, is dat het illegale en niet-wetenschappelijk verzamelen en smokkelen van fossielen
  de paleontologie geen goed doet.
  We kunnen nooit te voorzichtig zijn in wetenschappelijk onderzoek."  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=293


  SINOSAUROPTERIX  PRIMA  controverse


  In 1996 werd in China een zogenaamde "gevederde dinosaurus" gevonden.
  Hij kreeg de naam Sinosauropteryx prima.(China's Feathered Dinosaur  1999 
  Peabody Museau of Natural History, Yale University) 


  John Ostrom (van Yale )is de auteur van de theorie( 30 jaar geleden geformuleerd )  dat vogels afstammen van dinosaurussen 
  Er zijn ondertussen  veel  rapporten over vondsten van "gevederde dinosaurussen".
  De vele fossiele vondsten uit  China  die sindsdien zijn  gedaan hebben ervoor gezorgd dat de meeste paleontologen Ostrom  gelijk geven.
  Nog maar enkele tegenstanders hangen een andere theorie aan, die stelt dat vogels al lang voor het ontstaan van de dinosaurussen evolueerden,
  en voortkomen uit primitieve reptielen.
  Dat vogels en dinosaurussen op elkaar lijken, noemden die tegenstanders  bijkomstig:
  de overeenkomsten ontstonden doordat vogels en theropoden beide op hun achterpoten liepen ( niet door  rechtstreekse verwantschap ) .


  http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/3606840/items/3678269/
  http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/3606840/items/3678271/
  http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/3606840/items/3678273/
  http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/3606840/items/3678295/
  http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/3606840/items/3678301/
  http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/3606840/items/3678307/
  http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/3606840/items/3678089/


  Ostrom en zijn collega's onderzochten het gevederde fossiel - 'Sinosauropteryx prima' gedoopt, 'eerste Chinese drakenveer' - maar twijfelde zeer aan het idee dat de afdrukken rondom het lichaam wel door veren waren achtergelaten.
  De Amerikanen hielden het op huidplaatjes van bindweefsel( collageen ) .

  Ostrom  (en drie andere paleontologen) besloten in 1997 dat de "veren" van  de fossiele Sinosauropteryx prima
  (
  http://www.dinosaurus.net/nieuws/sinosaur.htm) in werkelijkheid geen " echte " veren waren maar iets anders ....(1)
  Kort daarop bevestigden Chinese onderzoekers dat idee .....

  Niettemin wordt deze ontdekking nog steeds beschreven als "veren" (2) (zeggen creationisten )

   

  Noten  bij deze controverse  

  noot (1)

  Het gaat allemaal   om proto-veren  /Deze zeer eenvoudige veren bestonden uit een eenvoudige twee-vertakte vorm
  gelijkaardig aan de secundair primitieve veren van  de  moderne kiwi.

  (citaat )

  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/synosauropteryx.htm


  De Sinosauropteryx, waarvan in 1997 en 1998 in het noordoost-Chinese provincie Liaoning twee bijna complete skeletten zijn teruggevonden, was net als de Archaeopteryx een overgangsvorm tussen reptiel en vogel.
   Deze soort leefde ± 140 miljoen geleden in China. 
  Het meest spectaculaire aan de vondst van Sinosauropteryx is de zwarte halo die rond het bovenlichaam loopt, van de kop tot aan het eind van de staart en aan de onderzijde van de staart maar ook plukjes over de rest van het lichaam.
  Bij vergroting lijkt deze halo te bestaan uit kleine zwarte haarachtige structuren, waarschijnlijk hol, van ongeveer 40 mm lengte. Omdat de haarachtige structuren door elkaar heen lopen zijn zij bij leven waarschijnlijk zacht en plooiend geweest.
  Zeker nog geen echte veren maar misschien een soort van proto-veren, ook al omdat veren waarschijnlijk als zulke haarachtige structuren moeten zijn ontstaan.
   
  Het dier had ongeveer de grootte van een kalkoen en was van kop tot staart ± 70 cm lang, had een zeer lange staart, en langs de nek, rug en staart een donkere band van met een vezelige structuur.
  Volgens de onderzoekers was dit de afdruk van een donzige huidbedekking: korte dikke haren, die net als nagels waren opgebouwd uit keratine. "Protoveren" noemden ze die.; een eerste ontwikkeling van reptielschubben naar vogelveren. Ze waren tussen de 4 en 40 cm. lang en hadden zich ontwikkeld uit haarvormige structuren op de reptielenhuid. Deze protoveren hadden waarschijnlijk een isolerende functie en moesten de lichaamstemperatuur op peil houden.

  De Sinosauropteryx was volgens de onderzoekers nauw verwant met de Compsognathus, waarvan in Duitsland en Frankrijk fossielen zijn opgegraven van ± 147 miljoen jaar oud.
  Maar deze eerste Chinese vondst was niet duidelijk genoeg: al tijdens de persconferentie merkte een journalist op:
  "Ik zie die veren niet".
  Daarna volgde ook uit wetenschappelijke hoek soms smalende kritiek.
  De collageenvezels in de staart van een zeeslang kunnen ook een pluizige structuur achterlaten die verdacht veel lijkt op de huidbedekking van Sinosauropteryx.
  In een fossiel is het vaak moeilijk om de exacte begrenzing van het lichaam te bepalen, dus misschien zaten de "veren" niet op, maar onder de huid. De echte voorouder van Archaeopteryx is dus nog steeds niet gevonden en kunnen de theropoden ook nog steeds niet definitief worden gekoppeld aan de vogels.

  Laatst bijgewerkt: 27-10-06  

  Er  doken  echter  IN 2007  nieuwe belangrijke ontwikkelingen / nieuwe studies  ,  op  in  verband  met deze controverse
    bij het bestuderen van een nieuw  ontdekt  fossiel van deze soort

  http://palaeoblog.blogspot.com/2007/05/sinosauropteryx-feather-debate.html
  http://mattdowling.blogspot.com/2007/05/bald-dino-casts-doubt-on-feather-theory.html
  http://laelaps.wordpress.com/2007/06/04/feduccia-is-at-it-again/

  VOORAL =
  http://www.publishing.royalsoc.ac.uk/media/proceedings_b/RSPB20070352.pdf

  ( abstract )

  A new Chinese specimen indicates that  ‘protofeathers’ in the Early Cretaceous theropod dinosaur Sinosauropteryx are degraded collagen fibres

  Theagarten Lingham-Soliar1,*, Alan Feduccia2 and Xiaolin Wang3

  1Biological and Conservation Sciences, University of KwaZulu-Natal, Private Bag X54001, Durban 4000, Republic of South Africa2Department of Biology, University of North Carolina, Chapel Hill, NC 27599-3280, USA3Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Chinese Academy of Sciences,PO Box 643, Beijing 100044, China

  Alleged primitive feathers or protofeathers in the theropod dinosaur Sinosauropteryx have potentially profound implications concerning feathermorphogenesis, evolution of flight, dinosaur physiology and perhaps even the origin of birds, yet their existence has never been adequately documented. We report on a new specimen of Sinosauropteryx which shows that the integumental structures proposed as protofeathers are the remains of structural fibres that provide toughness. The preservation in the proximal tail area reveals an architecture of closely associated bands offibres parallel to the tail’s long axis,which originate fromthe skin. In adjacentmore exposed areas, the fibres are short, fragmented and disorganized. Fibres preserved dorsal to the neck and back and in the distal part of the tail are the remains of a stiffening system of a frill, peripheral to the body and extending fromthe head to the tip of the tail.These findings are confirmed in the holotype Sinosauropteryx and NIGP 127587. The fibres show a striking similarity to the structure and levels of organization of dermal collagen. The proposal that these fibres are protofeathers is dismissed.

  Keywords: theropod; Sinosauropteryx; collagen; protofeather


  Merk op dat Alan Feduccia, een fervent opponent van de "birds are  dinosaurs" hypothese, coauteur is. Al in 1999 in z'n boek "The Origin
  and Evolution of birds"http://yalepress.yale.edu/yupbooks/book.asp?isbn=9780300078619   
  ;   
  kwam
  hij tot dezelfde conclusie, nl. dat het hier om collageenvezels  in de huid zou gaan.
  Het laatste woord zal hierover nog wel niet gesproken zijn.


  http://news.nationalgeographic.com/news/2007/06/070601-dino-feathers.html
  http://dinobase.gly.bris.ac.uk/forum/viewtopic.php?pid=479
  http://www.ucmp.berkeley.edu/diapsids/avians.html
  Creationisten babbel in verband met deze controverse   :

  ( Sommige creationisten  zeggen ongeveer  ) :
  " .... Het lijkt mij, dat hiermee de evolutie toch definitief is weerlegd,
  en dat aangetoond is hoe wetenschappers samenzweren om een loopje met de waarheid te nemen...."

  *Dat zou de creationistische strategie  kunnen worden ( van sommige simplistische  doorsnee creationisten  zoals op het net is te lezen ) om de resultaten van deze studies  zo  te interpreteren.
  In werkelijkheid gaat het om  een poging  tot  de weerlegging van een deelhypothese door mensen die allang  de afstamming van de vogels uit de  groep der    Compsognathidae   (< klik) betwisten .
  ( niet om de weerlegging van de theorie die de vogels van de compognathidae laat afstammen en nog veel minder om een falsificatie van de evolutietheorie ) .

  Gezien de basale fylogenetische positie van Sinosauropteryx (Coelurosauria, Compsognathidae) kun je hooguit
  concluderen dat bewijs voor een vederachtige lichaamsbedekking op dat niveau nog ontbreekt. Bij latere dino's (bv. Microraptor) vinden we  onmiskenbare veren
  http://en.wikipedia.org/wiki/Microraptor

  *Ik zou trouwens  ook  niet weten waarom dit een probleem zou opleveren voor de evolutietheorie.
  Er is namelijk meer dan zat ander bewijs.

  * De evolutietheorie is in zijn algemeenheid nog  steeds wat hij ongeveer honderdvijftig jaar geleden was toen Darwin
  hem opschreef, gebaseerd op variatie en "survival of the fittest" De  stellingen die niet juist blijken te zijn( zoals hier alweer ) , gaan over details,
  Als wetenschappers een discussie hebben over de precieze diameter of de precieze massa van  de aarde, concludeer je daar toch ook niet uit dat de laatste
  stelling bij de "rondheidstheorie" niet de juiste is?
  noot (2)
  dat zouden de creationisten graag willen maar dat is niet zo / de beschrijving is aangepast( zoals hierboven al is te zien  en in de links van wikipedia  hieronder )  ; de "echte" vogel- veren  claim  by sinosauropteryx prima   komt  alleen nog maar voor in veroudere artikels
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Sinosauropteryx
  http://www.dinosaurus.net/nieuws/sinosaur.htm
  http://www.dinosaurus.net/genera/SSS/sinosauropteryx.htm

  Er is geopperd dat  protoveren misschien zijn ontwikkeld om HET LICHAAM WARM TE HOUDEN  ...

  Bovendien zijn  Vogels(net als zoogdieren ) diersoorten  die in staat zijn hun lichaamswarmte te behouden 
   
  Was  sinoseuropteryx  koudbloedig  ?

  Dit artikel behandelt de vraag of dinosauriërs warmbloedig (endotherm) of koudbloedig (ectotherm)waren. Dat heeft gevolgen voor de activiteit die dieren kunnen ontwikkelen, met name als de buitentemperatuur laag is. Geciteerd wordt uit het werk van de onderzoeker
  Ruben uit Oregon, die meent te hebben aangetoond dat ze ectotherm waren, hoewel ze door het leven in een vrij warm klimaat en door hun enorme afmetingen toch vaak een redelijk hoge temperatuur bezeten zullen hebben. De schrijver zet vraagtekens bij de opvattingen van
  Ruben.  http://www.cdbeta.uu.nl/vo/modelleren/literatuur/Paul.pdf

  ......Het Oregonteam onderzocht (ook )de longstructuur van Sinosauropteryx, de gefossiliseerde zachte weefsels hielpen het team bij hun conclusie dat Sinosauropteryx een relatief simpele krokodilachtige longstructuur bezat waardoor het dier niet in staat zou kunnen zijn geweest te voldoen aan de
  benodigde hoeveelheid gasuitwisseling welke nodig is voor een leven als een endotherm.

  Volgens Ruben is het niet noodzakelijk dat zij de zelfde zuurstofconsumptie of -activiteit bezaten als moderne hagedissen.
  "Zij kunnen er iets tussenin hebben gehad.
  Maar dit bewijs schijnt de mogelijkheid van een endothermisch bestaan van dinosauriërs uit te sluiten ".....
  Kip en dinosaurus  ?

  (vrt nieuws  / ma 23/04/07 - )
  De Tyrannosaurus rex, een van de bekendste dinosaurussen, is waarschijnlijk een verre voorouderlijke verwant  van de kip. Dat blijkt uit onderzoek aan de North Carolina State University in Raleigh.

  In wetenschappelijke kringen bestaat al langer de hypothese dat deze angstaanjagende vleeseter een prehistorische  verwante voorloper van de moderne vogelsoorten is.

  (Belga)

  Analyses van uitzonderlijk bewaard gebleven eiwitten uit een 68 miljoen jaar oud bot van een Tyrannosaurus rex hebben nu aangetoond dat dit eiwit, een collageensoort, een structuur heeft die lijkt op een eiwit dat in kippen wordt aangetroffen.

   Collageen   is een vezelachtig, elastisch eiwit dat in de cosmetische industrie wordt gebruikt als huidverjonger.
  Het eiwit was bewaard gebleven in een bot dat in 2003 in de Amerikaanse staat Montana onder duizend kubieke meter gesteente werd aangetroffen.

  De aminozuursequenties in het eiwit lijken op die van kippencollageen en doen ook denken aan bepaalde eiwitten in kikkers en watersalamanders, aldus de onderzoekers
  .

  UPDATE:!!!!
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist

  (BART KLINK  ;
  )
  http://evolutie.blog.com/1691348/

  In het gerenommeerde tijdschrift Science
  (13 april 2007) staan twee interessante artikelen over weefsel dat verkregen is uit bot van misschien wel de meest beroemde dinosaurus: de Tyrannosaurus rex (Schweitzer et al., 2007; Asara et al., 2007).
  Wat het zo bijzonder maakt, is dat het weefsel bewaard is gebleven gedurende 68 miljoen jaar. Het gaat dan ook niet om compleet of onaangetast weefsel, maar om zeer fragmentarisch materiaal dat met zeer geavanceerde technieken ontrafeld kan worden.

  UPDATE:!!!!
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist  Het weefsel waar het om gaat is collageen, de voornaamste proteïne (eiwit) waaruit bindweefsel is opgebouwd.
  Het collageen is van het type I, wat het meest voorkomende type is. Dit type komt onder andere voor in littekenweefsel, pezen en botten. De onderzoekers hebben dit bindweefsel weten te verkrijgen uit het femur van de T-rex. Dit bot, beter bekend als het dijbeen, zit in het bovenbeen van alle vierpotigen (tetrapoden, waartoe ook de mens behoort), met uitzondering van de vierpotigen die hun achterpoten in de loop van de evolutie weer verloren hebben (waaronder slangen en walvisachtigen).

  Lange tijd is gedacht dat het fossilisatieproces al het organisch materiaal zou vernietigen, maar dit blijkt soms niet het geval te zijn. Zo is het onderzoekers een tijd geleden onder andere al gelukt om zeer fragmentarisch DNA-materiaal te winnen uit Neanderthalerfossielen. Het was tot voorheen echter nog nooit gelukt om organisch materiaal te winnen uit fossielen die zo oud zijn als het betreffende Tyrannosaurusfossiel. De auteurs geven verscheidene mogelijke redenen waarom dit collageen zo lang behouden is gebleven. Eén van die redenen is dat collageen een relatief robuuste structuur is, veel robuuster dan bijvoorbeeld DNA. Omdat er geen DNA (laat staan het hele genoom) voorhanden is, blijft het nog steeds onmogelijk om een complete dinosauriër tot leven te wekken (zoals in de film Jurassic Park).

  Wat echter wel mogelijk is, is om de structuur van het Tyrannosauruscollageen te vergelijken met dat van hedendaagse dieren waarvan de collageenstructuur bekend is. De onderzoekers hebben het collageen van de T-rex onder andere vergeleken met dan van de alom bekende kip (Gallus gallus), een kikker (Xenopus laevis) en een watersalamander (Cynops pyrrhogaste). Hieruit bleek dat het collageen van de Tyrannosaurus het meest lijkt op dat van de kip en in iets mindere mate op dat van de kikker en watersalamander. Dit is voor leken misschien een verrassing, maar voor de meeste evolutiebiologen niet.

  Het is namelijk al lange tijd bekend dat vogels erg lijken op een bepaalde groep dinosauriërs, de Theropoda. De Tyrannosuarus behoort tot deze groep, net als de tevens bekende Velociraptor. De meeste experts zijn het er ook over eens dat vogels hun oorsprong hebben in deze groep dinosauriërs (Padian & Horner, 2002; Zhou, 2004; Benton, 2005). Deze opvatting heeft steeds meer onderbouwin

  08-09-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (15 Stemmen)
 • >> Reageer (9)
  28-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
   

  Archeologen vinden oude voetafdruk

  CAIRO -
  Archeologen hebben in het westen van Egypte ( Siwa ) een voetafdruk (1)gevonden die tot twee miljoen jaar oud kan zijn. (2-)
  Nog nooit eerder is er in het Afrikaanse land (3) iets gevonden wat zo oud is.
  Tot de vondst van de afdruk was de oudste ontdekking 200.000 jaar oud.

  VIDEO   is hier  te vinden Bron: ANP/
  http://www1.nu.tv/home/video/show/4653
  Archeologen vinden oudste voetafdruk (klik)


  zie ook   http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6956902.stm

  map
     Noten :

  (1)
  Het gaat over de afdruk van slechts één voet
  Er zijn ongetwijfeld meer afdrukken geweest,
  dit is gewoon de enige die al die tijd bewaard is gebleven

  (2)  
  Er is gesuggereerd door  DE COMMENTATOR VAN  DE CLIP  dat de datering zou zijn gebeurt op basis van  toepassingen  van de  koolstof  14  methode  (op  in de rots ingesloten planten  volgens dr Hawash )
  Ik ben erg sceptisch over de 2 miljoen jaar  ( zoals in het nieuws artikele vermeld )   ; 
  *  Het   is ___ voor zover ik weet _____ niet mogelijk  om met C-14 methodes  een  ouderdom  van 2 miljoen jaar vast te stellen ....

  -->Volgens  Khaled Saad,( voorzitter van de egyptische  raad voor oudheden  ) zou er __ gezien de  vooropgestelde ouderdom ___ misschien een   verwantschaps-verband kunnen zijn  met  de beroemde " Lucy" ( Australopithecus  afarensis ) maar er zijn ( nog ) geen  skelet resten of iets dergelijks  gevonden
  m.a.w.  We weten  niet welk wezen  dan ook de voetafdruk heeft gemaakt
  Het meest waarschijnlijke ( volgens de huidige  paleantropologie )is  een rechtoplopende  hominide
  ( zie meer over de  verwantschappen   binnen de mensenstruik   = http://www.bloggen.be/evodisku/reageer.php?postID=23)


  Het blijft echter vooral wachten op meer  klaarheid  over de ouderdomsbepaling    ,   de noodzakelijke  controle / peer-review van de gebruikte dateringsmethodes en verkregen  resultaten .....


  Datering ;


  C-14 heeft een halfwaardetijd van 5730 jaar, d.w.z. na 5730 jaar is de helft van alle koolstof vervallen tot stikstof."
  Dus na één halveringstijd zijn er nog 0,5 maal het oorspronkelijke aantal koolstof-14 atomen over,
  na twee halveringstijden (11.460 jaar) nog 0,25 maal de oorspronkelijke hoeveelheid,
  na drie halveringstijden (17.190 jaar) nog 0,125 maal de oorspronkelijke hoeveelheid, et cetera..
  Zo is makkelijk te berekenen dat er na 100.000 jaar (100.000 / 5730 = 17,45 halfwaardetijden) nog maar 0,000.005.6 maal
  het oorspronkelijke C-14 over is.
  Dat is al voorbij de detectiegrens van de meest gevoelige apparatuur

  C-14 datering wordt niet gebruikt voor monsters ouder dan 50.000 jaar en sowieso niet voor afdrukken in steen
  (daar heeft nooit koolstof in gezeten.)
  Er zijn genoeg andere dateringsmethoden hiervoor

  Voor langere halfwaardetijden zijn er  naast C-14 datering ook nog: Kalium-argondatering, Rubidium-strontiumdatering,
  samarium-neodymium, lutetium-hafnium, argon-argon, helium, uranium-uranium, lood-lood, rhenium-osmium, jodium-xenon, lanthanum-barium.
  Deze gaan ver genoeg terug om met redelijke precisie de sedimentaire afzettingen te dateren waarin de afdruk gevonden is.
  Presto: ca. 2 miljoen jaar. ?  Er is geen enkel bewijs dat halfwaardetijden vroeger anders waren dan ze nu zijn, sterker nog, als dat zo zou zijn zou het periodiek
  systeem er toen heel anders hebben uitgezien en zouden sommige objecten spontaan energie moeten bijkrijgen/kwijtraken

  Absolute Dateringen (<klik voor verdere  info over dateringen )

  (3)
  De oudste  fossiele voetafdrukken  uit  afrika zijn  afkomstig uit Tanzania :  LAETOLI

  We laten allemaal 'voetafdrukken' na.
  Voor het grootste deel verdwijnen die weer snel, maar sommige blijven kortere of langere tijd bestaan.
  De beroemdste - en meest duurzame - voetafdrukken zijn de voetstappen van voor-menselijke wezens die 3,5 miljoen jaar geleden over natte vulkanische as liepen, die daarna versteende.
  Hun voetstappen bleven miljoenen jaren bestaan en bleken van onschatbare waarde, omdat ze ons interessante dingen leerden over onze voorouders.
  Dat was niet de bedoeling van de mensachtigen die daar destijds liepen, ze zouden dat niet eens begrepen hebben.
  Die  familie (?) rende eerder weg van de vulkaan  (op leven en dood )?

  De voetstappen van Laetoli
  Deze voetafdrukken zijn 3,5 miljoen jaar oud. Ze zijn gemaakt door  een  Australopithecus  soort :een rechtoplopende mensaap,waar de mens  zeer nauw mee verwant is  ....
  Sluit dit venster
   
  De voetafdrukken van Laetoli, Tanzania: 3,8 miljoen jaar geleden achtergelaten in de natte vulkaanas door een verre voorouder, een rechtop lopende aap. Was rennen een normalere manier van voortbewegen? 

  De marathonmens/Draafde oermens over de steppen?
  http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/19949675/
   

  28-08-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?

  De Belg getest - resultaten peiling wetenschappelijke kennis  vrt nieuwsvideo fragmenten:


  Vorig jaar hield Eos in juni  een  enquete over het "geloof , Intelligent design ( de  "geleerde " vorm van het creationisme) en de evolutieleer"   ,en  zoals dat door de belgische  academici  ( zoawel   zogenaamde alfa ( geest )  als beta ( natuur-)wetenschappers : om de "hollandsche "terminologie te gebruiken  ) wordt/werd   ingeschat   ...(1)


  De jongste  peiling die Eos  in 2007 hield onder de Belgische bevolking, gaat over  :
  Het kennisniveau van wetenschap en technologie bij de Belgen (  het daaruit noodzakelijk volgende  grotere  begrip  voor de werkelijkheid die ons  allen omringd werd niet onderzocht ? ?? )
  IK heb zelf het  artikel  nog NIET i n handen  gehad  of  gelezen maar ik stel me nu al  een paar vragen en wil   zelfs al een paar bemerkingen plaatsen  ...
  ( uiteraard moet de geldigheid , representatieviteit   en precisie  van deze enquete  ook nog worden  nagechekt  / het nummer  verschijnt pas ( ten laatste ) in september ..  ) *

  Maar 
  Enkele conclusie  van dat  laatste  onderzoekje van Eos zijn  al vermeld  op het vrt -nieuws en  aangekondigd  op de eigen site  van het blad
  http://www.eos.be/homenl.asp?qI=L     #3


  Samengevat komt het neer op ;

  Er valt een  bedroevende  achteruitgang van de  wetenschappelijk kennis-niveaus  te konstaten  bij jongeren  tussen 18 en 24 jaar
  Dat niveau ligt beduidend lager dan bij de oudere generaties .

  OPGEMERKT   
  dient te worden dat de oudere generaties altijd vinden dat de  kennis van de jeugd veel minder is dan in  de hun tijd  


  Regus Patoff - 22/08/2007
  ''Bij vragen over basiskennis halen de Belgen gemiddeld 75 procent. Dat is een goed Europees gemiddelde, maar de ouderen scoren opvallend beter dan jongeren. ' die volgens dit rapport   slechts 52 % halen ...

  Bij de vraag over de aarde die rond de zon draait, scoren de 65-plussers het beste.
  Een op de drie jongeren weet niet eens dat de aarde rond de zon draait', luidt het. '' ------

  Nog enkele opmerkelijke resultaten:
   
  * de meerderheid van de Belgen weet niet dat homeopathie geen wetenschappelijk aanvaarde geneeswijze is,
  * en het gat in de ozonlaag situeren de meesten boven de noordpool  Volgens wetenschapsfilosoof Gustaaf Cornelis van de Vrije Universiteit Brussel ligt dit gedeeltelijk  aan het onderwijs.

  "In het onderwijs wordt minder aandacht gegeven aan feitenkennis.
  Bovendien is het aanbod aan  toegankelijke  informatie veel ruimer geworden ...."
  (Denk ook aan het internet : jongeren surfen  veelvuldig maar hebben ( nog niet ) de nodige kritische vaardigheden  om de morosofen , idiotieen , de pseudo en junk kennes  en het  proselitisme eruit te filteren  ...etc ... Bovendien gaan ze op zoek naar "leuke"  info )
  Er is dus wel degelijk nood aan kritische vorming    maar 
  "Toch zouden de jongeren die basiskennis wel moeten hebben om zich een beeld van de wereld te kunnen vormen.
  Kijk maar naar de discussie over creationisme (  noot : vooral ook naar  de  vele internet  desinformatie  die wordt gespuid door allerlei   sektaire pseudo's , dilettanten  en  orakelende  irrationalisten  )"

  vindt Cornelis....  

  Over gezondheid weten Belgen wel tamelijk veel, zo schrijft EOS nog.


  De achteruitgang van  parate basiskennis  in de beta-vakken
  , (het toenemend wetenschappelijk analfabetisme  ? ,   
  de ( in het algemeen) volslagen onbekendheid met de wetenchappelijke methodiek en kennisleer ...) :  het voortwoekerend bijgeloof en  het  onuitroeibare  abracadabra en  verhaaltjes vertellen ,( ook in de vorm van   reeds lang  aanwezig  alternatief
  para -  gedoe en  andere  oude " esosterische "  en " heilige " kennis )zijn de diepere oorzaken van een  dreigende afkalving en van een
  verminderd aanbod  van goed opgeleide krachten bij het broodnodige  voortzetten  van  het wetenschappelijk  bedrijf en uitbouw van  de
  ( door  sommige politici geroemde maar  tegengewerkte ) "kennis-ekonomie" ..,en van een  groeiende  populistsche achterdocht jegens 
  natuurwetenschappen    en uitbreiding van  pseudo-  en junk wetenschappen : de  demagogische  anti-science bewegingen  en de  nieuwe
  obscurantismen van de (bij)gelovigen   ...

  Blijkbaar maakt onze maatschappij zich onderhuids op om massaal  terug in een soort "nieuwe middelleeuwen" te duiken ?
  althans voor een gedeelte van de  bevolking dreigt een soort  " nieuw analfabetisme " ....

  P.S.
  Het zich vrolijk maken   over" amerikaanse hilliebillies  " enzo  , zouden we ook best laten voor wat het is   ... er is werk genoeg aan de winkel  in ons eigen  landje,   me dunkt  ....

  Bart B. Van Bockstaele op 20 augustus  2007
  http://standaard.typepad.com/en_nu_even_elders/2007/08/benny-hinn-in-t.html
  vat het allemaal nog eens goed samen ;
  citaat  "In Europa wordt er vaak lacherig gedaan over "die onnozele Amerikanen" die zo naïef in Bijbel en bijbelaars geloven, maar dat is goedkope kritiek. Jawel, het Christelijke fundamentalisme is verder gevorderd in Amerika dan in Europa. Het rukt echter ook langzaam maar zeker op in Europa.
  De Raad van Europa heeft daar nog niet zo lang geleden over gediscussieerd in verband met het zogenaamde  Creationisme  
  Ook in Europa zijn er immers steeds meer mensen die geloven dat de wereld ergens tussen zesduizend en tienduizend jaar oud is.

  We mogen bovendien niet vergeten dat er veel meer religieuze scholen zijn in Europa dan in Amerika.
  Godsdienst stimuleert kritiekloos denken en blind geloof in een autoriteit, dat is de vruchtbare grond waarop figuren als bijvoorbeeld Benny Hinn  of  machtgeile   politiekers  met autoritaire  neigingen   gedijen, tot meerdere eer en glorie van henzelf.
  Het lijkt dus niet meer dan logisch dat het Christelijk fundamentalisme ( evenals het  moslimfundamentalisme en creationisme )  zich ook in Europa verder zal doorzetten, en mogelijk nog virulenter ( en in het geval van de islamitische creationisten ala  Harun Yahyah , acuter  en betekenisvoller ) dan in Amerika...."


  ondertussen( 23 augustus ) zijn de eerste  bedenkingen over de  ENQUETE  binnen ;
  (in De Standaard )
  -->Veel te kleine niet representatieve  steekproef .... vragen die  peilen naar  het  "benoemen"   ipv  naar begrip  en doorzicht  ...Quizzers kennis  
  --> Ministers  Van Den Broecke   en  Fientje Moerman
   
  Johan Braeckman heeft ook een  paar  ad rem opmerkingen   ingezonden naar de opiniebladzijde  van  " De Morgen "

  Zie verder   hierover   --> de eerste  twee toevoegingen   in "reacties
  "

  Noten
  (1)

  http://groups.msn.com/evodisku/nieuws.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=2525

  ( naar ) EOS juni 2006

   ....Uit een onderzoek onder Vlaamse wetenschappers, wat in opdracht van EOS is uitgevoerd, naar voren is gekomen dat maar liefst 1 op de 7 wetenschappers
  Intelligent Design als een reëel alternatief voor de evolutietheorie houdt.
  Dat is maar liefst 5% van alle wetenschappers in Vlaanderen.
   "Dat er in België weinig over Intelligent Design wordt geschreven en gediscussieerd, betekent niet dat het de wetenschappers koud laat", aldus de website.
   
  'Wat mij meer verontrust is het feit dat als je de cijfers van de antwoorden 'ja' en 'geen mening' optelt, je aan bijna 20 procent komt,' zegt prof. Johan Braeckman, hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent.
  'Dat betekent dat 1 op de 5 academici niet klaar en duidelijk kan zeggen dat ID complete nonsens is.'

  Uit  het juni-nummer van EOS  2006  lijkt hieruit
  Opnieuw naar voren te komen dat Intelligent Design heel langzaam aan een opmars in Europa bezig is...


  *Meer over  ID en opmars van creationisme in Belgie
  http://groups.msn.com/evodisku/nieuws.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=2521&LastModified=4675617199254521023

  *  En natuurlijk ook de jongste  heisa rond 
  het politiek agenda van het creationisme  en enkele  crhisten democratische  eieren ...  ( hieronder in vorig bericht 
   )zoals dat woedt op de pagina's van De Standaard en het lezers forum van die krant  ...

  * Het zou wel eens kunnen  dat  het Creatonisme  in wezen  niets anders meer is dan alleen nog maar  een  middel  in de  handen  van mogelijk  manipulerende  en politieke  intriganten.
  ( voornamelijk  in de betekenis van  G. Orwell' s   "newspeak" -uitvinders en   de (tegenwoordige )junk -wetenschappers  /aka  " spin-doctors " ... )
  Politiek gekuip en  gelobby  is zeker  het enige  wat  ( ook de  sektaire  en  lobbyende  creationisten ) overblijft ... want het creationisme en de ID ,   ZIJN geen wetenschap 
  Hun  wetenschappelijke pretenties zijn  kompleet afgevoerd

  De  enige ( = zeer  weinige )ooit geformuleerde wetenschappelijk testbare  ondersteuningen  van hun leer zijn  ( logisch- epistemologisch   )foutief  bevonden en/ of   empirisch  proefondervindelijk  gefalsifeerd   of minstens  anders ( en wetenschappelijk consistenter/    legitiemer ) verklaard  en/of verklaarbaar dan door de crea's en ID-oten  voorgestelde  ad hoc  hypotheses en   mistgordijn- theorieeen    .... )
  Bovendien  hebben creato's en  ID-ers  nooit  echt   /eigen  (peer reviewed ) wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de eigen "zogenaamd" wetenschappelijke  ontdekkingen ... Het enige wat ze doen is kritiek leveren  op  de wetenschap en op zoek gaan naar nog onopgeloste problemen binnen de wetenschap ...Bovendien zeggen ze steeds weer dat ook evolutiewetesnchap  ook  een  " geloof " is   en de wetenschap slechts een  " mening"  over de " waarheid "  of op zijn best een zeer beperkte visie  ....

  22/08/2007 - Joris Vanderaert
  Er bestaan verschillende Waarheden. Gewoonlijk geldt, hoe groter de W, hoe minder waarschijnlijk dat men met de waarheid te maken heeft. De wetenschappelijke benadering is en blijft de beste: de wAARHEID met een kleine w, met het besef dat 1. de waarheid op zich niet het doel is van de wetenschap en 2. de w stilaan kan groeien, maar enkel door objectief en controleerbaar onderzoek te doen, niet door prietpraat voor waar aan te nemen.  ** Tenslotte neem ik hier  het  vrij belangrijke  stuk  van prof Jozef T. Devreese , hoogleraar emeritus ... volledig over 
  Ik denk dat dit de meest  verstandige  conclusies  toelaten   die ik de laatste dagen heb mogen   lezen ...

  OPINIE   & ANALYSE 

  http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelid=3J1G8QUN

  Creationisme als politiek gevaar

   

  Op wetenschappelijk vlak betekenen creationisme en intelligent design geen bedreiging. Hun verstrengeling met de politiek is wel verontrustend, vindt Jozef Devreese die de polemiek door de bril van een natuurkundige bekijkt.

  In de Griekse Oudheid streefden de wijsgeren naar een allesomvattend wereldbeeld. Zij stelden zowel de hoe-, de wat- en de waarom-vragen: over vallende stenen maar evenzeer over de ziel. De moderne natuurwetenschap, die ontstond tijdens de renaissance, ontwierp een nieuwe methodiek. Wat- en waarom-vragen werden verbannen. Uitsluitend het hoe van de natuurverschijnselen werd nog onderzocht via een combinatie van experiment en theorie. Theorie wordt axiomatisch opgebouwd zoals de meetkunde van Euklides. Proefondervindelijke waarneming is de enige en volstrekt objectieve arbiter. Beperking van haar doel is een zeer vruchtbare strategie gebleken voor de natuurwetenschap. In der Beschränkung zeigt sich der Meister.

  Religie is een moeilijk precies te definiëren begrip. Religie tracht onder andere een zin te geven aan het leven en doet typisch ook een beroep op geloof in hogere, niet precies bepaalde, essenties zoals God. Er bestaat geen overlap tussen de methodiek van de natuurwetenschap en religie. Daarom is er geen geldige basis voor dispuut tussen natuurwetenschap en religie. Zij kunnen in harmonie naast elkaar leven.

  Creationisme, algemeen gedefinieerd, gaat uit van het geloof dat een ad hoc scheppingsdaad het heelal, de aarde, de dieren en de mens heeft gecreëerd. Wanneer zij dan stellen dat de wereld in zes dagen werd geschapen en dat het heelal zowat 6000 jaar oud zou zijn, doen ze uitspraken die behoren tot het domein van de natuurwetenschap. Wie dergelijke absurditeiten tot dogma wil verheffen kan zich, met de steun van Voltaire, beroepen op de vrije meningsuiting, die ook niet verbiedt te beweren dat de aarde plat is.

  Natuurwetenschap en creationisme naast elkaar behandelen in het onderwijs is het mengen van onderling incompatibele en niet gelijkwaardige categorieën. Goede nabuurschap is hier onmogelijk.

  Aan leerlingen onderwijzen dat er anno 2007 creationisten bestaan die nonsens verkondigen over de evolutielijkt geschikt, maar dan in cursussen over wereldbeschouwing of gedragswetenschappen... In deze lessen kan de leerkracht de methodiek of het uitgangspunt van verschillende wetenschapsdisciplines, van de religies en ook van bewegingen zoals creationisme, intelligent design, teleologie (die doelgerichtheid in het heelal poneert) en zelfs van de astrologie kritisch toelichten.

  Kritische benadering is even belangrijk bij het natuurwetenschappelijk onderzoek, waarin ze trouwens inherent is ingebouwd. Ook de meest 'exacte' wetenschap gaat uit van hypothesen, die als axioma's fungeren waarop een theorie wordt geconstrueerd. Met behulp van het doorgedreven vergelijken van de voorspellingen van de theorie met steeds meer verfijnde experimenten, worden de hypothesen en de theorie voortdurend getoetst op hun geldigheidsdomein. Bij de biochemie en de evolutietheorie zijn de hypothesen, vanwege de aard van het onderzoek naar de oorsprong en de ontwikkeling van de levende materie, minder rigoureus uitgebouwd dan bij de fysica en de chemie. Maar de evolutietheorie is opgebouwd volgens de strikte regels van de natuurwetenschap. De evolutieleer behoort tot de grote scheppingen van de menselijke geest.

  Het creationisme is zoals de draak Hydra: telkens als men een kop afhakt verschijnen er twee nieuwe. In 1925 was het onderricht over evolutietheorie nog wettelijk (het Scopes-proces) verboden in de staat Tennessee. Nadat de rechtspraak in de Verenigde Staten achtereenvolgens had beslist dat de evolutietheorie mocht worden onderwezen, dat creationisme niet mocht worden onderwezen, en ten slotte dat creationisme-wetenschap geen wetenschap is (Supreme Court 1987), kon worden gedacht dat de discussie was afgerond. Maar een tiental jaren geleden verscheen het creationisme in een gemuteerde vorm van intelligent design, inclusief financieel machtige lobby's en denktanks. De discussie kon herbeginnen en leidde, nu in Pennsylvania, tot een soort heruitgave van het Scopes-proces, het Dover-proces met als verdict dat intelligent design geen wetenschap is.

  Het is opmerkelijk dat recent acties om creationisme of intelligent design op te nemen in het wetenschappelijk curriculum de kop opsteken in Europa, mee gedragen door sommige politici en gezagsdragers. Letizia Moratti, minister van Onderwijs in Italië, verwijderde in 2004 de evolutieleer als leervak in het middelbaar onderwijs. Er zijn zeer actieve 'pro creationisme' of 'pro intelligent design' pressiegroepen in Rusland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Turkije. Het onderwijs over de evolutietheorie is een zeer politieke kwestie aan het worden. Dit is een verontrustende ontwikkeling en er bestaat in essentie geen rationele basis is voor een debat.

  Vanzelfsprekend moet de evolutieleer prominent aan bod komen bij de eindtermen, net als wiskunde, natuurwetenschappen, geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, kunst en cultuur, talen, geschiedenis,.... Er is evenzeer plaats voor lessen over levensbeschouwelijke vakken en gedragswetenschap. Dat er geen plaats is voor creationisme, intelligent design, astrologie... is even klaar en dat heeft niets te maken met een al dan niet vrijzinnige invalshoek.

  Op wetenschappelijk vlak betekenen creationisme en intelligent design geen bedreiging. Hun verstrengeling met de politiek is wel verontrustend.  Jozef T. Devreese is hoogleraar emeritus in de theoretische natuurkunde aan de Universiteit Antwerpen en aan de Technische Universiteit Eindhoven.


  22-08-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (14)
  17-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?

  CREATIONISME ONDERWIJS VOOR DE VLAAMSE  JEUGD ?

  Maakt  het creationisme -ID  nu ook  al  kans  om het Belgische / vlaamse  wetenschappelijke   middelbaar onderwijs  te  infecteren ?
  Er schijnt in alle geval  in deze komkommertijden  ___en aanslepende  pogingen  om  een  nieuwe " regering"  op de been te krijgen  ____een aanzet te zijn gegeven om ook  hier het openbare debat  los te weken  ....

  Getuige daarvan  is  hetgeen wat er allemaal daarover  de laatste week  in de standaard   is verschenen 
  Een korte samenvatting  lijkt hier op zijn plaats , ik denk namelijk dat we er wel eens meer van zouden  kunnen horen dan ons lief is  in de toekomst  ;

  Naar aanleiding van het debat in het vlaams parlement blijkt nu ook in vlaanderen politieke aanhang te vinden te zijn  voor
  het  demarche  van  het internationale  creationisme( = the wedge strategy )  dat ook  het  Belgische onderwijs wil infiltreren
  ....
  Het gaat bovendien ook nog  over voorstellen  tot  het  "uitbreiden" of aanpassen  van het leerprogramma ( curiculum )  wetenschappen   van BSO en het TSO  ....

  TEACH  THE CONTROVERSY
  http://www.justscience.org.uk/wiki/tiki-index.php?page=teach+the+controversy

  Twee dingen vallen  bij  dit  eerste parlementaire debat te signaleren   ;( zie onderstaande citaten   )

  Ten eerste
  1.- het voornemen van een school in Turnhout om misschien vanaf September 
  "The Atlas of Creation" (<klik)
  http://tasmedes.web-log.nl/tasmedes/2007/03/the_atlas_of_cr.html
  te gebruiken als  materiaal tijdens de lessen ...
  http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=497316


  Citaat

  '
  The Atlas of Creation'
  (<klik)van de genaamde Adnan Oktar (<klik) stelt dat er  geen evolutie aan te pas is gekomen.
  Oktar heeft het( zogenaamde )  "darwinisme " of de evolutieleer bovendien de schuld van de aanslagen op 11 september 2001
  en van verschrikkelijke gebeurtenissen zoals de Holocaust

  Uit een artikel in de pers blijkt dat dit boek onze scholen heeft bereikt.
  In dat artikel staat ook een reactie van de adjunct-directeur van het Sint-Victorinstituut in Turnhout,(http://www.sintvictor.com/ )die stelt:

  "Het is een prachtig boek met fantastische illustraties.
  Het was de jongste weken zeer druk, dus we weten nog niet wat we er juist mee gaan doen.
  De leerkrachten godsdienst waren alleszins zeer geïnteresseerd en nemen tijdens de zomervakantie met plezier het boek door.
  Misschien doen ze er volgend jaar wel iets mee."


  Ten tweede :

  2.- de uitleg  en de draai  die een tsjeven -fossiel (en zijn medestanders ) daaraan wil(len)  geven samen met  een verklaring/verantwoording 
  over zijn "arbeid" in de raad van europa   ( zie  ook   EUROPEES ONDERWIJS ?  )

  Cathy Berx en Luc Van den Brande (<klik) zetten  echter  de deur op een kier voor het inbrengen van het creationisme in de lessen wetenschap in
  het onderwijs (DS 7 augustus).
  Dat is gewoon de  " Teach the controversy " - tactiek  overgenomen  van de  amerikaanse ID-ers  ( en al die andere creationisten die bij die beweging " politiek  , intellectueel  logistiek "  onderdak hebben gevonden  )


  Daarmee trekt men ( volgens Luc  Van Den Brande) ( A )
  ".... een verregaande conclusie uit wat wij gezegd hebben in het Vlaams Parlement( B)

  Update :
  Reactie belgische professoren (Tsjok45)

  LVB
  Voor mij is het vanzelfsprekend dat de evolutieleer zijn plaats en zijn waarde heeft.
  Dit negeren behoort tot het integristisch creationisme.(1)
  Maar omgekeerd, geen ruimte laten voor hen die geloven in een Schepper, in een intelligent wezen, is te kort doen aan levensbeschouwingen
  die daarop steunen en een overtuiging die oprecht de hunne is.
  Deze twee benaderingen sluiten elkaar niet uit en kunnen elkaar aanvullen.(2)

  Vanuit deze bekommernis heb ik uitstel gevraagd en bekomen van de bespreking van een ontwerpresolutie in
  de Raad van Europa die al te eenzijdig de zaken voorstelt.

  Hierin wordt zelfs betoogd dat alleen de evolutieleer op zichzelf aanvaardbaar is,
  en alles wat steunt op een scheppingsgedachte een gevaar is voor
  de democratie en de mensenrechten, en dus moet verworpen worden. (4)

  Namens mijn fractie heb ik bepleit om de zaken opnieuw te bekijken en de nodige bijstellingen te doen.(5)

  In de lessen wetenschap moet de evolutieleer natuurlijk aan bod komen.
  Maar daarbuiten kan en mag er rustig aandacht besteed worden aan alle inzichten en overtuigingen, ook al is men die zelf absoluut niet toe gedaan .
   
  Dit geldt niet alleen voor het christelijk geïnspireerde onderwijsproject, maar evenzeer voor alle andere.
  Leerlingen kritisch confronteren met verschillende opvattingen leidt tot de beste opvoeding.
  Ik heb alle vertrouwen in onze leerkrachten dat zij op deze manier jonge mensen tot een eigen gefundeerd inzicht en bewuste keuzes te brengen.(6)"

   

  DE  DOOS  VAN DARWIN  
  ( reactie van Karel De Gucht (<klik)) in de standaard )
  Karel De Gucht (Open VLD) is  aftredend minister van Buitenlandse Zaken

  Voor Karel De Gucht is het duidelijk:
  in de eindtermen hoort creationisme niet thuis.
  Nergens.
  Hij reageert daarmee op de ruimte die Luc Van den Brande en Cathy Berx mogelijk willen laten.


  KDG ;
  De discussie rond het creationisme was tot voor kort een uniek Amerikaans fenomeen, weinig relevant en dus niet bedreigend voor het Vlaamse onderwijs.
  Gelukkig maar, zou je denken, als je bekijkt welke geloofwaardigheid dergelijke pseudo-wetenschappelijke theorieen over het ontstaan van de mens in de VS genieten.
  Volgens een recente Gallup-peiling is 43 procent van de Amerikanen ervan overtuigd dat God de mens eigenhandig geschapen heeft, min of meer zoals die nu bestaat.
  Daarnaast gelooft 38 procent van de ondervraagden dat de mens doorheen de tijd geevolueerd is, maar dat God dit proces begeleid heeft.(8)

  Vlaams pariementslid Luc Van den Brande (CD&V) lijkt het creationisme echter een ernstige discussie waard te vinden .
  Hij vindt het afwijzen van creationisme indoctrinerend tegenover onze kinderen en wil ze 'leren openstaan voor verschillende opvattingen'.

  Van een dovemansgesprek tussen de wetenschap en zij die haar negeren valt echter weinig goeds te verwachten.
  Aanleiding voor deze discussie is een rapport van de parlementaire vergadering van de Raad Van Europa dat de opkomende invloed van creationistische theorieen als een gevaar voor  ons onderwijs ziet, dat mogelijk zelfs onze democratische basiswaarden ondergraaft.
  Het rapport roept onderwijsautoriteiten op wetenschappelijke kennis over de evolutie te promoten en de wetenschappelijke pretenties van het creationisme tegen te gaan.

  Van den Brande, voorzitter van de EVP-fractie bij de Raad van Europa, vroeg uitstel van het rapport omdat het zou
  'verhinderen dat mensen vanuit hun geloofsopvatting ook aannemen dat er buiten de evolutieleer of het wetenschappelijke aspect, wellicht nog een andere creator kan bestaan die aan de oorsprong van het leven ligt.'

  In zijn repliek op een parlementaire vraag van Annick De Ridder (Open VLD) over mogelijk gebruik van een creationistisch boek in een Vlaamse school — een boek ( the Atlas of Creation ) dat bovendien het verband legt tussen 'geloof in de evolutietheorie enerzijds en de Holocaust en de aanslagen van 11 September anderzijds —maakte de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement eigenaardige bokkensprongen.

  "In het kader van de eindtermen moeten we goed bekijken op welke plaats deze zaken worden aangereikt',
  besloot Luc Van den Brande.
  'Wat in de eindtermen en vooral in de evolutieleer ook staat,'
  stelde zijn collega Cathy Berx,
  'leerlingen moeten worden geconfronteerd met teksten die daar misschien haaks op staan om er dan kritisch mee om te springen.'


  Als de CD&V-woordvoerders beweren dat zij
  'niet tot diegenen behoren die als integristische creationisten beschouwd worden,'
  impliceert dat dat er volgens hen ook  iets als 'ruimdenkende creationisten' bestaat.
  (Dat is ) een gevaarlijke misvatting.

  *De theorieen van intelligent design verwerpen zonder meer de wetenschappelijke consensus rond de kern van de evolutietheorie, hoewel ze zelf
  niet van wetenschappelijke feiten uitgaan
  en
  *geen wetenschappelijke methode aandragen om de zogezegd broodnodige kritische confrontatie aan te gaan.

  Een dergelijk dovemansgesprek brengt de lessen wetenschap niks bij, net zomin als alternatieve theorieen over ooievaars en savooikool onze jongeren kritisch denken bijbrengen over het wonder van de geboorte.

  Het naast elkaar, op gelijke hoogte, bespreken van creationisme en evolutietheorie is een  logische onmogelijkheid.

  We moeten dit niet verder bekijken om te zien hoe we het  in het kader van de eindtermen aanbrengen.
  In de eindtermen — de basisvaardigheden, kennis en inzichten waarover iedere leerling van eender welk net bij het afstuderen moet beschikken — hoort dit duidelijk niet thuis.

  Het  afwijzen van deze pseudo-wetenschap heeft  ook geen enkele invloed op het evenwicht  tussen wetenschap en godsdienst waar Van den Brande zich op beroept.

  Zoals minister van Onderwijs Frank Vanden-broucke (SP.A) in deze discussie( zie hierboven het verslag van de zitting )  al opmerkte, houdt de overheid zich niet bezig met de inhoud van de leerplannen godsdienst.
  In de levensbeschouwelijke lessen kunnen dus verhalen aan bod komen die haaks staan op wat de les biologie aanleert.
  Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang we erkennen dat zingeving en wetenschap van een andere orde zijn.

  Beide door elkaar halen, zoals creationisme het doet, opent een doos van pandora waar enkel verwarring en wetenschappelijk analfabetisme uit te voorschijn komen.

  Terwijl dit ook voor gelovigen nergens voor nodig is.
  Natuurkundige en overtuigd christen Gerard Bodifée   (C /10) schreef zijn bewondering voor de wetenschap ooit toe aan het feit dat hij
   'niet alleen de authenticiteit, maar ook de begrenzing ervan' inzag.
  'De wetenschap is de waarheid,' vat hij het samen,
   'maar niet de volle waarheid.'

  Dat lijkt me, of je nu vrijzinnig, christen of moslim bent, een zinniger uitgangspunt voor onze jongeren dan het
   creatief omspringen met wetenschap waar Van den Brande en Berx ruimte voor willen laten.
  Stierenstront/ 18/08/2007 - pieter verbrugghe

  ik vind het ongeloofelijk debiel dat deze rechts-religieuze nonsens na de verenigde staten en het verenigd koninkrijk onze streken bereikt en hier wordt opgepikt door de tsjeven. en let wel, het presenteert zichzelf nu als wetenschap.= dat daar bij god zelve  maar over gediscussieerd wordt..... Intelligent design is oude wijn in nieuwe zakken. de wijzen minachten het, de dwazen geloven het, de heersers misbruiken het
   

  Noten ( en kommentaar )  (A) CD&V en oud- "minister president van  het oubollige   CVP "tsjeven" vlaanderen  "; 

  (B) LVDB
  (reageert op een brief van WOUTER BLOMME in de Standaard )  

  ."....verwijzen naar een rapport van de Raad van Europa.
  Als voorzitter van de EVP-fractie heb ik uitstel van dit rapport gevraagd omdat het over de gevaren gaat van het creationisme in het opvoedkundige project.

  Ik heb uitstel gevraagd omdat een welbepaalde gedachtegang meebrengt dat men iedereen op één noemer plaatst.
  Ik behoor absoluut niet - en mijn fractie in de Raad van Europa evenmin -, tot degenen die als integristische creationisten worden beschouwd.
  We moeten onderkennen dat de evolutieleer zijn plaats heeft en dat is afdoende bewezen, maar het mag niet verhinderen dat mensen vanuit hun
  geloofsopvatting ook aannemen dat er buiten de evolutieleer of het wetenschappelijke aspect, wellicht ook nog een andere Creator kan bestaan
  die aan de oorsprong van het leven ligt.
  Daarmee wil ik aantonen dat we tegenover deze zaken op genuanceerde wijze moeten denken.
  In het kader van de eindtermen moeten we goed bekijken op welke plaats deze zaken worden aangereikt.
  Het beste onderwijs is het onderwijs waarin jongeren niet worden geïndoctrineerd, maar leren openstaan voor verschillende opvattingen.
  We zullen het rapport opnieuw bekijken tijdens de oktoberzitting in Straatsburg.   "

  Cathy Berx:

  "....Het is cruciaal dat leerlingen bijzonder kritisch leren omgaan met wat hen wordt voorgelegd.( 7)
  Wat in de eindtermen en vooral in de evolutieleer ook staat, leerlingen moeten worden geconfronteerd met teksten die daar misschien haaks op staan.
  Het is interessant om er dan kritisch mee om te springen, rekening houdend met wat is gezegd in de redevoering van Regensburg.( noot = de Paus ?  ) 
  Daarin staat dat het van cruciaal belang is dat op een kritische manier met het geloof wordt omgegaan.
  De leerlingen die op school een bepaalde geloofsovertuiging volgen, moeten daar ook leren mee omgaan.  ..."

  " ....Mijnheer de minister, ik heb nog een bijkomende vraag.
  U stelt een brief te zullen sturen naar de erkende instantie van het katholiek onderwijs.
  Waarom doet u dat ook niet naar de erkende instanties van alle erkende godsdiensten?
  Als ik lees dat die man ook nog verwijst naar Allah en de Koran, kan ik mij voorstellen dat er net zo goed redenen voorhanden zijn om ook een brief te sturen naar de erkende instantie van de islamgodsdienst en niet alleen naar de instantie van het katholiek onderwijs ...."


  (c)
  Is er plaats voor het creationisme in het Vlaams onderwijs?
  ( vroegere )Antwoorden en standpunten  vanuit het onderwijs ;

  Cathy Berx, Vlaams parlementslid (CD&V):
  'Het is niet aan de overheid om te bepalen wat in de lessen aan bod komt.

  ( tsjok)
  Maar het is ook niet aan politici en ideologen om dat te bepalen ....
  In de lessen wetenschap moet wetenschap aan bod komen ;
  Het  opstellen   en bespreken van het  officieel  te volgen curriculum van biologielessen  moet derhalve gebeuren door
  commissies waarin  wetenschappers en biologen ( voornamelijk  aan de universiteiten werkzaam  ) de dienst uitmaken ...

  Eieren als Van  Den  Brande   en  rechtse  tsjeverijen   met verborgen en hypocriete agenda's,  hebben hier niets mee te maken
  en/of zijn niet gekwalificeert ...

  De inhoud  van de lessen " bouw " of " meubelmaken " zijn ook geen lessenpakketten   die moeten  worden  uitgebreid  met een hoofstuk 
  over het inzegenen van  nieuwe kerken  of nieuwe biecht-  bid - en preekstoelen ...
  Zo zijn de lessen over evolutie  ook niet  gebaat  met  een uitbreiding naar een  alternatieve  cursus in het  abracadabra en
  de  "bovennatuurlijke  toverij" 
  Het is op zijn best  overbodige / bezighouderij  en op zijn slechts een  poging tot debiliserende indoctrinatie ...Doe dat thuis 
  als je het niet laten kunt  , of betaal zelf maar voor prive  cursussen in de  "theoretische  idiotica ... "


  Het scheppingsverhaal is een godsdienstig verhaal, dat helemaal niet in de plaats van de evolutieleer komt.
  Niemand wil het Darwinisme
  (9) ontkennen. Ik denk gewoon dat het beter is om de leerlingen erop te wijzen dat het creationisme bestaat, zodat ze er kritisch kunnen mee omgaan.

  ( tsjok)
  Wat men eerst en vooral moet aanleren is het feitelijke  materiaal en de door de wetesnchap verzamelde kennis 
  Niemand  kritisch omgaan ( en kiezen ) met of  uit  datgene  wat nog moet worden aangeleerd 
  Basiskennis die  van meetaf aan als ongeloofwaardig wordt voorgesteld  door het als evenwaardig  presenteren   van  zogenaamde  alternatieven 
  die niets anders zijn dan  kunstjes  , apologetiek , rethorische hoofstandjes ,  junk- en  pseudo-wetenschappen  / kontdraaiende  proselieten en
  manipulatoren  met een labo-jas en  leraarslineaal


  Dit is trouwens geen verhaal van het katholiek onderwijs alleen.
  In de islam is het probleem prangender.'

  ( tsjok)
  Overal waar irrationalisme de bovenhand heeft , is er vroeg of laat  een probleem ....
   Bovendien  is literalisme  en Fundamentalisme niet alleen  maar  een  ongewenste  eigenschap van sommige islam -aanhangers
  Irrationalisme , radicaliseringen  en  fundamentalisme zijn overal( en in alle  strekkingen )  in opmars  ...  Voor alle duidelijk  plaats ik hier het antwoord  van  
  - mev  Cathy  Berx  
  op 22/08/2007 zoals het verscheen  in het forum van de standaard  Geen creationisme in eindtermen: het is onzin maar bestaat (helaas). 

  Verbijsterd, kwaad en ontgoocheld… was ik toen ik na mijn jaarlijkse vakantie alles las wat de afgelopen dagen verscheen over wat ik zou gezegd hebben over “creationisme in het onderwijs”.

  Ik ben het dus eens met de meeste bedenkingen die op dit forum werden geformuleerd.
  Ook kan ik me ten volle vinden in de sterke opinietekst van Prof. Em. De Vreese. Ik betreur wel dat - één van de aanleidingen van het debat een volstrekt foutieve weergave is van wat ik over creationisme in het onderwijs zou hebben beweerd.

  Voor alle duidelijkheid: ik heb geen enkele boodschap aan creationisme of aan een letterlijke opvatting van welke religieuze tekst dan ook. Deze baren slechts fundamentalisme, integrisme en extremisme.
  Voor zover relevant: ja, ik verwerp het creationistisch gedachtegoed.
  Religieuze teksten zijn bovenal te interpreteren symbolische verhalen.
  Pseudo-religie voorstellen als wetenschap en de wetenschap (én religie) zo vervuilen is funest en gevaarlijk.

  Creationisme heeft ook niets te maken met mijn christelijke geloofsovertuiging waarin gefundeerde wetenschappelijke kennis en wetenschappelijke vooruitgang (o.m. de evolutieleer) perfect verzoenbaar zijn met een religieus zingevingskader en met het mysterie van de vrije en verantwoordelijke mens en wereld.

  In mijn beruchte tussenkomst in de plenaire van 4 juli heb ik dan ook alles behalve een positieve waardering gegeven of willen geven aan het “creationisme”.
  Integendeel. Ik heb heel expliciet gewezen op het belang van de kennis van de Darwiniaanse evolutieleer als eindterm in het ASO – allicht te verruimen tot alle richtingen.
  Het is precies vanuit een zeer gedegen kennis van de evolutieleer dat leerlingen met een zeer kritische ingesteldheid creationistische teksten kunnen doorprikken als onzinnig en mogelijks gevaarlijk, wanneer ze ermee worden geconfronteerd.


  Daarom stelde ik tijdens het parlementair debat ook volgende vragen aan de minister:
  “Waarom schrijft u ook niet naar de erkende instanties van alle erkende godsdiensten? Als ik lees dat die man (auteur van de The Atlas of Creation) ook nog verwijst naar Allah en de Koran, kan ik mij voorstellen dat er net zo goed redenen voorhanden zijn om ook een brief te sturen naar de erkende instantie van de islamgodsdienst en niet alleen naar de instantie van het katholiek onderwijs”.

  Hieruit blijkt toch een aperte depreciatie voor creationisme.
   Helaas werd dit deel van het verslag door niemand geciteerd…
  Het is een grote verworvenheid dat Vlaanderen in de zogenaamde – steeds te actualiseren - eindtermen heeft vastgelegd wat leerlingen op het einde van een afgebakende periode, afhankelijk van de studierichting, moeten kunnen en kennen.
  Het is uiteraard de verantwoordelijkheid van de overheid om daarover een gefundeerde uitspraak te doen.
  Het spreekt eveneens voor zich dat deze eindtermen wetenschappelijk verantwoord en gefundeerd moeten zijn.

  Van enige referentie aan creationisme (nepwetenschap én nepreligie) in de eindtermen kan dus absoluut geen sprake zijn!
  Hoe scholen hun leerlingen tot die eindtermen brengen, beslissen ze in zeer grote mate zelf.
  Binnen ons grondwettelijk bestel zijn het dan ook niet de overheid maar wel de scholen – in het bijzonder de leerkrachten en directies – die, in nauwe samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten, beslissen over wat in de lessen wordt aangeboden.
  De overheid schrijft niet voor welke boeken, teksten of opdrachten wél moeten worden gebruikt in de lessen.
  Voor zover het geen strafbare feiten bevat (bijv. mocht het bestaan: negationistisch, racistisch en (kinder)pornografisch “lesmateriaal”…) mag de overheid ook niet verbieden om bepaald lesmateriaal te gebruiken.
  Deze verworvenheden hoeden onze jongeren voor eenheidsworst én indoctrinatie.
  Zeker in een digitaal tijdperk moeten (o.m.) leerlingen leren – en dat doen ze ook - dat niet alles wat gedrukt en geschreven staat ook waar, waardevol en waarachtig is.
  Ze moeten niet enkel leren wát in bepaalde teksten staat geschreven, maar ook wat er de mogelijke consequenties van zijn en/of wat de auteur ervan werkelijk beoogt.
  Daarom verkies ik een zeer kritische confrontatie door bijv. een leerkracht godsdienst (vak waarvoor geen eindtermen bestaan) met hedendaagse stromingen die de scheppingsverhalen in Genesis (Oud Testament) verhalen letterlijk nemen, misbruiken en zo de – door de leerlingen goed te kennen- evolutieleer trachten te perverteren (volgens creationisten ligt Darwin aan de basis van de Hitleriaanse rassentheorie) en te ontkrachten, boven een a priori taboe.

  Kortom, finaal is het een kwestie van vertrouwen en geloof in de kritische zin van jonge mensen en de wijsheid van leerkrachten en scholen.
  Dat en enkel dat heb ik over creationisme in het onderwijs gezegd en niet wat me de afgelopen dagen ten onrechte is toegedicht!
  Hopelijk is het –nodeloze- misverstand hiermee definitief de wereld uit.

  Cathy Berx
  Mieke Van Hecke, topvrouw katholiek onderwijs:

  'We hebben een rondvraag gedaan in onze scholen, en voor zover we weten is er in geen enkele katholieke school sprake van creationisme.
  Onze leerplannen laten dat ook niet toe.
  In de lessen biologie wordt de evolutieleer behandeld, en in de godsdienstlessen komt het scheppingsverhaal aan bod.
  Maar zoals ook paus Benedictus stelt, staan de evolutieleer en het scheppingsverhaal niet haaks op elkaar.
  We hebben het over een wetenschappelijk verhaal enerzijds en een godsdienstig verhaal anderzijds.

  (Tsjok)
  if you can't beat them , join them ... ?
   
  'Al betekent dit niet dat de overheid het op die manier moet opleggen.
  De eindterm legt nu op dat de leerlingen kennis moeten nemen van de evolutieleer.
  Dat volstaat.'

  (Tsjok)
  Inderdaad : Soms is het zelfs  zo dat deze stof  over de evolutie niet eens kan behandeld worden --> 
  ( zogenaamd ?  ) tijdsgebrek :  want =  biologie is meer dan evolutietheorie  en de uren die aan het vak worden  besteed veel te krap
  Biologielessen  als een soort  uitgebreid postzegelverzamelen  ?

  'Examens ?
  tsja er moeten dan ook  wel vragen over gesteld worden , hé  ... is het niet ?'

  (Tsjok)
   Biechtgeheim ?
  Praktisch doet men dus toch  wat men wil .... en voor zover het "niveau van de school " niet wordt aangetast( veel katholieke  scholen
  worden nog altijd als superieur en elitair beschouwd )   ...
  Plantrekkerij  op zijn belgisch dus  ? 


  M Van Hecke  :

  'De overheid schrijft in de eindtermen voor dat de leerlingen kennis moeten nemen van de evolutieleer. Dat, en dat alleen, behoort tot haar controlebevoegdheid.
   Men kan niet anders dan vaststellen dat tot op heden de ontkenning van de evolutieleer nergens strafbaar is gesteld.
  In het katholiek onderwijs rijst deze vraag evenwel niet, omdat het Darwinisme binnen de leerplannen aanvaard is.'


   

   

  Jamal Maftouhi, imam en islamleraar, in Knack:

  'De evolutietheorie is niet in overeenstemming met wat ik in de Koran lees.

  ( tsjok) Veel van wat ( zogenaamd )  uit  de Koran  wordt  afgelezen   is niet in overeenstemming  met de 'waarden  en  de vrijheid 'die het westen   voorstaat en essentieel  noemt  ( en niet alleen de Koran ) ...

  Daarin staat dat God de eerste mensen heeft gemaakt,
  wij stammen allemaal af van Adam en Eva, de mens is dus niet afkomstig van iets anders,
  bijvoorbeeld een dier.
  (Tsjok) Toch zijn sommige mensen  "apen en varkens  "

  Dat is het woord van God.'
  (Tsjok)
  Omdat het in de Koran staat ?

  ( tsjok)
  Hety is  een goed te volgen standpunt ... zelfs voor de slechte verstaanders simpel gehouden  -->  compromisloos  ?    : Literalisme dus
  Binnen  vijf jaar is  de  islamitische creationisme-variant minstens in Islam scholen en  concentratiescholen ,  de  (onofficieele  maar enige )  getolereerde "wetenschappelijke "  theorie  in   de biologielessen ?  ... ( althans dat is = het streefdoel van Harun Yahya )


  Jacky Goris, algemeen directeur scholengroep Brussel, Gemeenschapsonderwijs:
  'Drie jaar geleden weigerden enkele leerlingen de evolutieleer te studeren.
  Die was namelijk niet in overeenstemming met hun islamitisch geloof.
  Onze oplossing was simpel.
  We hebben die leerlingen allemaal nul gegeven, en de kous was af.

  die kunnen  toch nog voor de middenjury  examens gaan afleggen ? als ze het toch beter willen weten ...?

  Ik kan toch niet toestaan dat we de leerlingen in de lessen biologie onzin verkopen?
  Het creationisme staat niet in de eindtermen en heeft wetenschappelijk geen enkele waarde.
  Dus hoort het ook niet thuis in de lessen biologie.'


  Daniel Klagsbald, vertegenwoordiger joodse scholen in de Antwerpse onderwijsraad:
  'In het joodse onderwijs krijgen de leerlingen op hun dertien of veertien jaar de mening van Darwin en andere wetenschappers(9) mee.
  Dat geven we kort mee, daarna geven we onze mening.'


   (A /10)
  SPROOKJES MET EEN MORAAL

  ,Gerard Bodifée   wetenschapper en filosoof:
  'Het creationisme is niet alleen slechte wetenschap.
  Het is ook slechte godsdienst.
  Het scheppingsverhaal mag je niet met wetenschappelijke bril lezen.
  We moeten de diepere betekenis ervan lezen.

  ( de moraal van het verhaal   ; de levensinspiratie die we eruit kunnen putten ? )

  Ik vind dit een onzinnige discussie, want wat doe je met mensen die het zonlicht ontkennen?
  Interessanter zou de vraag zijn hoe het komt dat mensen zich met zo'n onzinnig debat bezighouden.'

  Marc Vervenne rector KU Leuven:
  'We moeten jonge mensen kritisch leren omgaan met teksten en met de voorstellingen en ideeën die deze bevatten.
  Ik heb de indruk dat jongeren nu moeite hebben om metaforen te snappen.

  Dat is niet onschuldig, want mensen moeten gewapend zijn tegen 'dogmatische' tendensen zoals het creationisme.
  Dat gebrek aan kritische zin doet zich zelfs bij wetenschappers voor.

  Velen lezen het bijbelse scheppingsverhaal letterlijk.
  Maar dat is een naïeve leeswijze die onrecht doet aan de tekst.
  Het verhaal in Genesis is een literaire tekst waarin de verbeelding aan de macht is.
  De voorstelling van de schepping in zes dagen is maar een decor.
  Het venijn zit bij wijze van spreken in de staart.
  De pointe van het verhaal is de 'zevende dag', een plaats in de tijdsordening waarin mensen aan de chaos kunnen ontkomen.
  Je moet het verhaal dus metaforisch lezen en niet als een soort van pre-kritische voorstelling van het ontstaan van mens en kosmos.'


  (1)
  Karel de gucht antwoord terecht dat ; er geen integristen en ruimdenkende creationisten bestaan ; het  is een gevaarlijke misvatting  dat onderscheid wel te stellen

  Het creationisme is geen godsdienst
  maar een rechtse ideologie, die vanover de plas, uit Amerika, is komen overwaaien en meer gemeen heeft met sektes als Scientology.
   
  (2)
  levensbeschouwingen en geloof horen in de lessen godsdienst , ( filosofie ?)  , moraal en/of maatschappelijke vorming ...
  NIET in het wetenschappelijk onderwijs en/of vakken

  Geef  creationisme een plaats  in een meer algemeen kader van filosofische beschouwingen waar ook  alle  andere  opties ook aan bod komen. Want dat is het dan toch!
  Niets meer en niets minder.
  Maar zeker niet onder het mom van exacte wetenschappen.
  Beide  kunnen zeker niet gemengd worden.

  Het creationisme stelt dat de mens niet kan geevolueerd zijn uit een eenvoudige levensvorm zoals een cel op basis van genetische variatie en selectie.
  Dat is nu net wat de evolutionaire biologie ondersteunt.
  Dus die twee zijn weldegelijk in tegenspraak.
  Hoe en waarom het universum begonnen is, is inderdaad een mysterie, maar dat een God aan het begin staat die ingrijpt en oordeelt tijdens of na het leven, is een fabel, en dat is weldegelijk een consequentie van de biologische theorie over ontstaan en evolutie van het leven.
  Materie heeft de eigenschap om in bepaalde fysicochemische omstandigheden zich in levende systemen te organiseren.
  Dat heeft niets te maken met een creator.

  Meer nog
  Wetenschap en fundamentalistische geloven zijn nooitverenigbaar

  Wetenschap is universeel ,
  godsdiensten /levensbeschouwingen  niet ; er zijn er duizenden  ...  moet men  ze ALLEMAAL onderwijzen  ?


  De leer van het creationisme wordt toch al behandeld in de godsdienst lessen? (Daar waar ze thuis horen trouwens) Als ze die leer in de biologie/wetenschaps lessen willen geven als een andere opvatting, dan moeten ze ook mythologie gaan geven als alternatief voor de evolutie leer. En misschien vinden we nog wel een andere geschifte opvatting ergens in een of ander oerwoud.

  Gevaarlijke evolutie/ 17/08/2007 - Peter Thiers

  In wetenschappelijk ondersteund onderwijs hoort creationisme niet thuis. Het gaat NIET om verschillende opvattingen: het gaat om een wetenschappelijk onderbouwde opvatting tegenover een opvatting die niet door ratio en de feiten wordt ondersteund. Punt aan de lijn. De creationisme-mode is een gevaarlijke strekking die uiteindelijk uitmondt in fundamentalisme.


  De leer van de schepping hoort niet thuis in de wetenschappelijke hypothesen-wereld.
  Wél in de wereld van het geloof.


  Creationisme en intelligent design steunen op ( sectarische  en fundamentalistische )  geloofsovertuigingen  
  Die hebben  geen behoefte (zelfs liefst niet) aan (natuurwetenschappelijke) bewijzen of aanpassingen van de "absolute waarheden" waarop ze steunen .
  De evolutieleer  veranderd  onder invloed van nieuwe bewijsstukken en falsifieerbare  verklaringen   .
  Hoe die twee "opinies" (   notabene  wetenschap is geen  opinie  : het is feitenmaterieel over de  werkelijkheid van de tastbare wereld )  elkaar kunnen aanvullen is me een raadsel.

  De heer Van den Brande schrijft dat leerlingen kritisch moeten geconfronteerd worden met verschillende opvattingen.
  Akkoord!
  Als ook de geloofsleren  kritisch worden  aangepakt, zoals dat het geval is met de evolutieleer.
  Maar dan nog zijn het ___volgens mij ___ geen twee verschillende opvattingen.
  De ene ( de godsdienst ) MOET aanvaard worden zonder kritiek, terwijl van de andere wordt geeist (terecht) dat ze afkomt met controleerbare bewijzen (waarvan dan wordt gezegd dat het geen bewijzen zijn, want ze gaan in tegen wat in de bijbel of een andere " heilig boek " staat  !).

  Tenslotte   een citaat van ( de creationistische wetenschapper ) Kurt Wise:  "Zoals ik al jaren geleden als student tegen mijn docenten zei: als al het bewijs in het universum pleitte tegen creationisme, zou ik de eerste zijn om dat toe tegen, maar dan nog zou ik een creationist zijn, omdat Gods Woord mij dat ingeeft."
   


  (3)
  Wetenschap is juist dat aantal  vakgebieden  waar  " opinies " van geen tel zijn ( Meningen en subjectivisme  er   door de peer review 
  genadeloos uitgefilterd  worden  ) ...
  Wat in  de wetenschap  gevraagd wordt zijn de resultaten van onderzoek( het oplossen van problemen gesteld door de controleerbare  basisgegevens en de  herhaalbare waarnemingen ) en verklaringen daarvan met de grootste
  waarschijnlijkheid en die steeds controleerbaar en uittestbaar zijn ... dat is de antithese van geloof en van bijgeloof   ....

  Je kan evengoed de lessen
  scheikunde vervangen door  alchemie
  de astronomie door  astrologie
  de geneeskunde door de homeopathie , gebedsgenezer van allerlei  richtingen en sekten , jomanda en de verenigde  kwaks van Belgie  , dat zijn ook allemaal "meningen"  , waarmee rekening moet worden gehouden
  Zelfs morosofie kan niet zomaar worden afgedaan ...

   
  Een ideetje ;
  waarom zou men de  evangelien in de lessen godsdienst niet gaan vervangen door de koran en de hadith ?  of door de Veda's ?
  dat zijn op zijn minst allemaal  "geloven " waarvoor geen enkele  grond of bewijs bestaat om  het ene te verkiezen boven het andere
  Kunnen de toekomstige leerlingen hiermee  dan NIET " leren  kritisch te denken
  " ? 

  Waarom zou  luc Van den brande de lessen biologie en wetenschap  niet laten geven door een  Timmerman uit Nazareth ....

  Luc Van De Brande weet niet over wat hij het heeft ...Klaarblijkelijk kent  hij  geen bal van het moderne  wetenschappelijk bedrijf
  en het onderwijs in de wetenschappelijke  methode ? 
   
   Ik verwijs iedereen die meent dat creationisme een geldige" wetenschap " is,( of enige objectieve " en vooral gebalanceerde " evaluatie  verdient , )naar het   blog : --->
  http://www.bloggen.be/creationisme_op_objectieve_manier_bekeken/
   vooral het bericht  #03-08-2007
  ( en natuurlijk mijn reacties erop )

  Op dat blog  kun je staaltjes vinden  van verdraaiingen van wetenschappelijke methodieken , intellectuele oneerlijkheid / uitvluchten , sprookjes , verhaaltjes-vertellerij en  oplichterijen   ____ het  is een voortdurend  vergelijken  , vermengen en evenwaardig  willen houden van  peren en appels , het verkopen van knollen voor citroenen  en het zaaien van  komplete  wetenschappelijke  verwarring  ( teach the controversy )
  en onaanvaardbare methodiek ( = bijbelarij )  _____ zelf  te ontdekken ...

  Mijn grootmoeder geloofde niet dat men naar de maan kon vliegen en erop landen.
  Dat ging haar verstand te boven en besloot het dan maar niet te geloven. ....
  Ik sta stom dat er nog zoveel mensen zijn die hun verstand niet kunnen gezond houden  en kritisch leerden  nadenken, en tenslotte maar goedgelovig geloven wat in de bijbel staat.( gemakkelijk is het wel natuurlijk )  
  De wetenschap is tegenwoordig in nog geen duizenden boeken te vatten en nog is er maar een fractie van het universum verklaard, maar men gelooft  liever iets van een duizend pagina's en een klets dat door enkele fantasten door de jaren bijeengeschreven is, met de wetenschap van die tijd. De mensen die de bijbel schreven, waren ongetwijfeld fantasten en degenen die hun die overlevering geleverd hebben, mondeling, nog veel meer. Dat beetje dat er geschreven is staat haaks op alle wetenschappelijke bevindingen.
  Bovendien zou ik  niet te veel geloof hechten aan een boek dat er enkel is kunnen komen door doelbewuste selectie van een aantal geschriften,
  en het doelbewust vernietigen (o.a. van de gnostische evangelies, geschreven door quasi ooggetuigen van Jezus) van documenten die niet
  in het kraam passen,


  In gans de discussie betreffende het creationisme ( met christenen ) ,
  vergeet iedereen dat in het christelijke  scheppingsverhaal de erfzonde-een dogma!- van essentieel belang is als zogezegd punt van geloof. ....
  Het is evident dat volgens de  evolutietheorie de erfzonde nooit heeft kunnen bestaan.
  De verlossingstheorie is ook waardeloos vermits de erfzonde nooit heeft kunnen bestaan.
  Iedereen ( ook de zogenaamde  "verlichte "  christenen ) draait rond de pot uit paniek die feiten te moeten vasstellen. en/of te  moeten  toegeven  (4)
  er is  door het voorstel  aangestipt dat creationisme een onderdeel is van de ideologie  van  integristen , fundamentalisten en theocraten die  erop uit zijn  terug  te keren naar de tijd van voor de secularisatie en  de  restauratie van het gemorderniseerde fascisme en de  macht van de
  "partijen van god" ....
  Creationisme is geen wetenschap maar wel politieked agitatie   en  wervende propaganda  voor die ideologieen
  ( dat is trouwens het enige wat overblijft  na hun ontmaskering als pseudo-wetnschappers )  :
  Politiek en propaganda  hoort niet in een schoolklas tijdens de lessen wetenschap 

  (5)
  het voorstel is gewoon afgeschoten op een strategisch moment  ....En men hoopt dat het  NIET terug komt 

  ik twijfel er  trouwens  aan  of het nog  terug gemakkelijk  zal kunnen worden ingediend  
  zie --->
  http://tasmedes.web-log.nl/tasmedes/2007/06/creationismerap.html
  EUROPEES ONDERWIJS
  http://www.bloggen.be/evodisku/archief.php?ID=15


   

  (6) de ouderen onder ons  kennen dit soort "onderwijs" ;
  het is  de  tsjeven indoctrinatie / domhouderij  van de ergste soort waar men  nadien  jaren voor nodig heeft om tot "kritisch "inzicht  en   enig  realiteits -besef  te komen  ...

  De inrichtende macht van het onderwijs is de  seculiere  staat ,
  Niet de overtuigingen van een  groepje  stemmenronselaars  en advocaten  en sofisten   die de bevindingen van de wetenschap en de vooral  opleiding van jongeren  tot toekomstige wetenschappers  in gevaar willen brengen omdat  onder andere
  veel van hun eigen gekoesterde overtuigingen en "gevoel"( wat hen is aangeleerd  sinds hun prille jeugd ) 
  door diezelfde wetenschap zijn  omvergehaald ...


  Er is een grote nood aan natuurwetenschappelijk geschoolde mensen ( die vergroot met het jaar )

  We hebben al meer dan genoeg  "kritisch " denkenden  geesten  uit  al die alfa  richtingen  maar die niets van feitelijke  kennis en realiteiszin
  bezitten( het zelfs__ zoals die ouderwetse  kerels___ een verdienste vinden er niets van af te weten )    ....Ze bezitten op zijn best  "kritisch denken " , maar ze weten niet over wat juist  , en met wat ze moeten denken en waar ze de echte oplossingen
  moeten zoeken  ( iets anders dus dan "oplossing die vanouds werkten" maar die medeverantwoordelije  verwekkers  zijn van de huidige problemen  ....  )


  De heer Van den Brande pleit voor een soort van gedoogbeleid.
  Oa.  in   de boeken   van  Richard Dawkins  leest men tot wat dat zoal  zou kunnen  leiden.

  Talrijke  recente feiten tonen ons  ook reeds wat er ( in bredere  maatschapelijke  context ) nog  zoal kan gebeuren ; 

  Denken we slechts aan :
  het schrappen van Darwin en evolutie door de EO in Nederland uit BBC-reportages
  en vooral aan de bijbelgekken in de VS.
  ( en de Nederlandse Bible-belt -idiotieen  met   hun belgische   buiksprekerpoppen  , Spinn-offs en papegaaien (" revolutietheorie" / Creabel  en  co ,  bijvoorbeeld  ) 
  en denken  we uiteraard ook  aan  de leiders van naties( niet van de minste )  die blijkbaar "boodschappen en opdrachten van hun  god ontvangen " 


  (7)
  Cruciaal is dat men  eerst  ,de feitelijke onderbouwingen   en de bestaande wetenschappelijke  kennis
  ( het wetenchappelijk curriculum en het kenniscorpus ) krijgt aangereikt ... vooraleer men  de  opgroeiende kinderen laat  kiezen  voor de " sprookjes "uit de bronstijd en de woestijn  ...


   

  (8)
  kleuterklaswetenschap
  18/08/2007 
  Etienne Vermeersch


  Misschien is het nuttig te preciseren. ‘Creationisme’ is niet de algemene opvatting dat de wereld door God geschapen werd, maar meer concreet de stelling dat die schepping gebeurde op de wijze beschreven in het boek Genesis. Meer dan 30% van de Amerikaanse bevolking neemt dat (letterlijk) aan.
  Die opvatting is vrij aanmatigend omdat ze onder de honderden scheppingsmythen die in de verschillende culturen ontstonden, er één enkele als de juiste uitkiest.
  Ze is bovendien absurd omdat er in het boek Genesis twee scheppingsverhalen staan die niet alleen naïef zijn, maar ook onderling tegenstrijdig.
  Volgens het verhaal in hoofdstuk I schiep God de eerste dag het licht (or) en hij vond dat het goed was (tov); waar dat licht vandaan komt is echter niet duidelijk, want pas op de vierde dag schept hij de zon, de maan en de sterren…
  Op de vijfde dag schept hij de vissen in de zee en de vogels in de lucht.
  Op de zesde dag eerst de landdieren en als hij gezien heeft dat het goed was, schept hij uiteindelijk de mens, man en vrouw tegelijk.

  Volgens hoofdstuk II schept God eerst de man, daarna, omdat die alleen is, schept hij de dieren en pas daarna, omdat de man geen hulp vindt die hem past, de vrouw. De twee verhalen zijn dus volkomen tegenstrijdig.
  Het is nuttig op school die verhalen te lezen om te leren hoe men mythen van wetenschap kan onderscheiden.
  De opvatting over ID, het Intelligent Design (intelligente planning) ontkomt aan het belachelijk karakter van het creationisme, maar niet aan het verwijt van intellectuele leegte.
  Men stelt dat bepaalde overgangen in het evolutieproces niet verklaarbaar zijn door de mechanismen van het darwinisme; dus zou er een ID aan de grondslag moeten liggen.
  Als dit wetenschap is, mag men het kleuterklaswetenschap noemen.
  Ieder kind in de kleuterklas kan immers, even goed als een bioloog, op de vraag naar een verklaring antwoorden: ID.
  Hoe zijn de eerste levende wezens ontstaan? ID;
  hoe zijn de meercelligen ontstaan? ID;
  hoe is in de evolutie het oog ontstaan? ID.
  Een uitdrukking met twee woorden, die alles verklaart, verklaart natuurlijk niets.
  Bovendien kan een heel slim kind in de kleuterklas op de vraag “hoe is ID ontstaan?” misschien antwoorden: IIDD en verder IIIDDD enz…Words, words, words

  onzin /
  18/08/2007 - Hilde Van Laere
  Het creationisme is een ontkenning van de wetenschap. Het scheppingsverhaal in de bijbel is geen wetenschap, maar religie. Iemand die de twee verwart, heeft er niets van begrepen. 

  (Tsjok :) De bijbel ( of een ander  heilig geschrift zoals de koran ) is geen wetenschappelijk  boek  ...
  Hoe kan het dan  de basis vormen van  een "wetenschap " ?
  Wetenschap is per definitie  methodisch naturalisme  wat alle  soorten van bovennatuurlijke  verklaringen  verwerpt  omdat ze buiten de definitie
  vallen en omdat men er in de wetenschap niets mee kan  ....


  18/08/2007 - gerard delzenne

  Komt daar nog bij dat creationisme aangevuld werd (uit noodzaak) door 'intelligent design'.Het duel creationisme/godsdienst woedt meer dan ooit.Ooit gedacht aan Bush en zijn uitspraken over oorlogen die hem door de godsdienst werden aangeprezen ? Tiens,tiens...wij voelen ons terug in de periode van de inquisitie.
  Ik volg nog liever de visie van S.J.Gould over de twee 'magisteria'.Laat de twee zaken aub apart en mengt zeker niet creationisme in een vak ( ook niet met godsdienst. )  zie verder ook  mijn bronnen ...en vervolg op deze  diskussies
  ( de meeste  teksten in  bovenstaande   noten en kommentaren  zijn afkomstig  van diverse auteurs  op deze  fora )
  http://www.standaard.be/meningen/forum/Index.aspx?pageName=detail&forumId=401280
  http://www.libertarian.be/2007/08/cd-voor-creationisme-is-belachelijk.html

  ( 9)
  Darwin is al  bijna 1OO jaar niet meer "letterlijk" te nemen ....
  de evolutiewetenschap( in het bijzonder de evolutiebiologie ) is  ondertussen een gespecialiseerd vakgebied
  dat allang "Darwin "heeft achtergelaten in haar historiek  ....
   
  De  "mening van Darwin" is ondertussen  meer dan voldoende gedocumenteerd en
  feitelijk  juist bevonden  om " meer te zijn dan een theorie " ( Paus JP II )

  Alleen  al het feit dat  de meeste creationisten    het willen  hebben over de  "evolutietheorie van Darwin " , duid erop  dat ze van het verkeerde  been vertrekken ...
  Darwin is  al bijna  150 jaar geschiedenis ....
  Darwin is het historische  startpunt  van het vakgebied van  de evolutie-biologie ( en tegenwoordig dus ook  evo-devo en de inspiratie voor  veel hersenen - en cognitie wetenschappen  )

  Maar DARWIN  is geen  "Heilige" van het " evilutiegeloof  "....
  Integendeel  veel  van zijn "verklaringen " zijn gedepasseerd  of onherkenbaar   aangevuld ...
  Creationisme is   voornamlijk    dilettante  kritiek op  zeer sterk verouderde  verlaten wetenschap  en pseudo-wetenschap op  grond van een  oeroud boek  dat wordt verondersteld de "waarheid" te bezitten  ...

  Voor de eigen " theorie " ( gebaseerd op de  Thora , bijbel of koran  )bestaat geen gram wetenschappelijke  bewijs : 
  Creationisme  is alleen maar  simpel gehouden en literalistisch  sectair geloof ( = veel godsdiensten  aanvaarden evo-theorie
  wél ) van ( voornamelijk )  protestantse   bible-belt groepen uit  Amerika  en hun   imitatoren  en geloofsgenoten  .... 
  Sommigen  zijn     professionele godsdienst  - apologeten   en  sofisten  ,  pseudo-wetenschappers , anti-wetenschappers  ,
  paradinges   en   vooral  bijgelovigen  ... en af en toe oplichters  die de boel bedonderen  ....
   

  Tegenwoordig is evolutietheorie samengesmolten met  genetica  en moleculaire biologie ...
  De Huidige evolutietheorie  is de basistheorie van de  de biologie , de levenswetenschappen, 
  millieu en ecologie management  , de epidemologie  en  zelfs een onderdeel van de systeemtheorie  (vroeger ook wel chaos theorie ), cybernetica en  de  langzaam  tot ontwikkeling komende  gebieden van de synthetische   biologie , de robotica , de computer aided design ... en  de  AI  pogingen  ....
  NOTHING IN BIOLOGY MAKES SENSE WITHOUT EVOLUTION  ( T. Dobzansky )
  Voor zover ik weet  bestaat er geen  alternatieve wetenschappelijke theorie  die deze theorie  kan vervangen  ....
  Het is dus onzin  een " pseudo -wetenschappelijk " alternatief  te onderwijzen   naast deze theorie  in het wetenschapsonderwijs ... 
  Je kan evengoed astrologie  onderwijzen  tijdens  de  lezingen astronomie
  Dat kan  natuurlijk  wel   in de lessen   godsdienst , filosofie en maatschappelijke vorming   ....
  waar eigenlijk dus alle  andere  creatie-mythes  van de grote godsdiensten en levensovertruigingen  ook zouden moeten  aan bod komen  ....
   
  En  trouwens  we moeten niet  iets absoluut  "bewijzen "  ....
  Evolutietheorie is nooit af ; ze wordt steeds aangevuld  en geupdated en zo nodig vervangen  ;
  dat alles omdat nieuwe ontdekkingen en gegevens dit vereisen  ...
  In tegenstelling met  zich baseren op een "oud  heilig schrift" dat  als  onaantastbaar en  onbetwijfelbaar  waar wordt  beschouwd ...  Wetenschap( en zeker het verworven corpus aan  parate en werkzaame kennis )  is trouwens  geen MENING ....  
  Wetenschap is ook geen  tekstkritiek van oude geschriften  :
  Volgens sommige bijbelaars /  creationisten   is  ook  "Wetenschap  gebaseerd op geschreven bronnen."
  Dat is natuurlijk een  simplisisme ;
  wetenschappelijk ONDERWIJS   ,  WETENSCHAPS FILOSOFIE en algmene journalistieke  wetenschapsverslaggeving  ( inclusief  artikels( papers )  die verslag doen van wetenchappelijk onderzoek ) is gebaseerd op  boeken  en geschriften ...
  Dat zijn geschriften die moeten worden aangepast , aangevuld of zelf volledig vervangen of zelfs verworpen   al naargelang de stand van wetenschappelijk onderzoek en het peer review  dat vergt  ....
  Wetenschappelijke  literatuur ( overeind gebleven  "papers " )  die ouder is dan 10 jaar is tegenwoordig al  grotendeels gedepasseerd ...
  (Ja veel boeken  die gebruikt  worden in het onderwijs hinken achterop en staan nog vol met oude  fouten ... maar geen enkele soort literatuur hangt zo vast aan oude  verlaten wetenschap en   verouderde  denkbeelden als het creationisme / het is zelfs nog geschifter dan  de flogistron -theorie als  je het bekijkt vanuit het  collectief  wetenschappelijk  bedrijf en methodieken ; het is een zeefrest , drab en slakken  ,  die men maar niet kan  weg gooien om sentimentele redenen ?    )

  Maar (natuur)Wetenschap  zelf  is   WEL  in de eerste  plaats  gebaseerd  op ONDERZOEK( ook op orienterend  wetenschappelijk literatuuronderzoek
  --> niemand werkt in het luchtledige  en /om dubbel onderzoek  zoveel mogelijk te vermijden  )  
  : de  methodisch naturalistische  methodieken  en het verwerpen
  van  werkhypotheses  die niet  houdbaar bleken te zijn ....
  Het criterium om  de werkhypotheses te ziften is  het feitelijke  en het  tastbare
  De creatieve  inbreng  om nieuwe werkhypotheses  op te stellen  komt  onder meer  grotendeels van de wiskunde  en de toegepaste wiskunden  :
  het betekent  echter  niet  dat
  " everything goes " zoals  de dadaist  Feyerabend  beweerde
  Zelfs de snaar- theorie mag men (nog )geen (natuur)wetenchap  noemen omdat er nog steeds geen ( of niet genoeg ) empirisch materiaal voorhanden  is ....
  De theorieeen van Einstein  werden pas volledig( als de beste voorhanden  zijnde/ wat ze nog steeds zijn / maar ook nog steeds niet verenigd met de  quantummechaniva  )  aanvaard  toen er ook empirische bevestigingen  kwamen  die op theoretische gronden waren voorspeld  en bleken  te kloppen
  17-08-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (7)
  03-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  HET  "grote " nieuws  in deze slappe tijden is de mini -rel  die alweer in Nederland is onstaan rond  die rare EO zuil  audio fragment ; ( vrt  radio ) audio fragmenten:
  • Geeft de BBC hier toestemming voor?   Ik heb er niet veel zin in ;
   wat me vooral opvalt is
   1.- de uiterst lakse  houding ( tot nu toe ) van de( geldzuchtige ? )  BBC 
   en
   2.-
   het  geschipper en gesleur   rond  een"  grand"   maar nu  wel erg " old " man  "  ,  die blijkbaar  geen zin meer heeft in dat  onnozele en steeds weer opduikende creato-evo  gezever uit die  buitenwereld     en die blijkbaar iedereen  (bezig   in dat  debatje over al dan  toelaatbare censuur  ), voor  het eigen karretje  wil  spannen ....
   maar soit 

   Uiterst irritant  vind ik  ___ dat onmogelijk vol te houden oudbollig  gedram  over "plagiaat " ....
   Dat kwam eventjes  onder de aandacht  in de vele  kommentaren  toen ook  de  brobeerwerkjes  van de  creationisten polderheld   Ben Hobrink  ter sprake kwamen .... vooral  ook  daarna breed uitgemeten op het blog van   TaSmedes ....
   http://tasmedes.web-log.nl/tasmedes/2007/08/ben_hobrink_pla.html
   ( overigens is het plagieergedrag  van  de  creationisten  een zeer bekend verschijnsel  ; eigenlijk  moeten ze wel hun toevlucht  nemen tot die praktijk ; ze hebben weinig anders  in te brengen  ;  ik heb trouwens nog nergens  " wetenschappelijk " werk  over hun  eigen theorie   en  door deze mensen  in het "peer -reviewed  circuit" van de legitieme wetenschap  zien verschijnen  )

   Maar  natuurlijk  moet  iedereen ( ook de niet-creationisten-publicisten )  precies  blijven doen alsof iedereen niet iedereen  na-aapt
   ( of gewoon onrechtstreeks  beweren dat men het allemaal zelf heeft uitgevonden  ... )
   Het geklaag over plagiaat is   zowel hypocriet  als de  domme  ontkenning  van wat iedereen  normaliter   min of meer  doet 

   En  er is ook   nog  het  ___in mindere  mate ____  blijven voorwenden / suggeren  van
   het belang  en de grote invloed van de   strak georganiseerde massa-media wat betreft" info" bedeling en  info-management   : die zijn   al  altijd  bezig  geweest met  wat ze nog steeds in toenemende mate  bezig zijn   :
   georganiseerd  entertainment  en  bezigheids-therapie  voor passieve consumptie    

   Beste jongens en meisjes ,
   er is een internet  ( tot nader order ) en de controle op de informatie  ( van gelijk welke kant ) is  definitief  WEG ....
   KOM OP ZEG ....LEER DAAR MEE LEVEN 


   Uiteindelijk wordt misschien binnenkort   op overdonderende wijze het   grote nut van het  (corrigerend) bloggen in het algemeen  aangetoond ( bloggen is  een remedie tegen  die censuur-moghuls , de  info-versnijding    en de  riolen van het internet ? al is het zelf  ook regelmatig  een  smeerpijp ....  ) 
   Zeker wanneer men vrij kan reageren en zich opensteld voor  kommentaren     ... waarbij  de  "onnozelaars"  en de heruitvinders van het warm  water  ,  meteen ____  voor iedereen merkbaar ____ zichzelf  voor de eeuwigheid  te kakken zitten te zetten ... Volkomen gratis 
   De oude  JAMBERS  is te vroeg gestopt  .... De lekkerste brokken komen eraan ....

   Het  blog   van  G. KORTHOF is  daar nu al het levende bewijs  van  

   Elders ook   vieren minder  genietbare   en moeilijker voor buitenlanders  te vatten varianten  van    de  "Nederlandse  bijbelaars - ziekte"  terug hoogdagen  ....Kundig  gekruid met de nodige morosofie van "verzuilde "  aard en  de  pareltjes  van de nederlandse  omver-kwetter en klets   cultuur  der zogenaamde taalvirtuosen en de  ervaren  nep-kundigen    ....

   Enfin ik wacht het gewoon af  ...tot de meeste  vakantiegangers  niet meer in staat zijn  hun  "kommentaartjes " te spuien  en er opnieuw een "interesssant" programma is  op de EO of een  paar preekjes( of beter nog een paar " ludieke" happenings op het stramien  van de  onnozele /kinderachtige creatievelingen  jaren zestig  en het meezingertjes -cabaret   )  in de plaatselijke  kerkgemeente ....
    
   Hopelijk gaat  deze   bond  der   tweede hands -marktkramers  en leugenaars voor  hun  godjes  ,  vlug  bankroet  ....

   GAAP
   (Ja , ik veroorloof het me  hier erg  laatdunkend  over te doen ... De Gedachten zijn vrij  ....
   Als " belgenmop  "   is me dat  toegestaan )


   Verder  over  
   Nederland is het nieuwe mekka van de creationisten  (< klikken ) 

   In de zeer gerespecteerde series van David Attenborough wordt geknipt.
   De precieze wijzigingen staan aangegeven op
  waar ook YouTubefilmpjes met voorbeelden te vinden zijn.

  De EO schrapte het deel over de mensapen en de mens.
  Gerdien de Jong beschrijft hoe de EO de evolutieleer al jaren uit natuur- documentaires weert

  Het monopolie van de EO op BBC-natuurdocumentaires betekent dat Nederlandse natuurminnaars nooit iets over evolutie te horen krijgen.
  "De creationisten in de VS kunnen jaloers zijn op Nederland "

  Voor de Nederlandse vrienden  die "zuchten" onder de censuur  van hun zendverenigingen  


  http://omtersaaist.wordpress.com/2007/07/29/speciaal-voor-de-nederlandse-vrienden-wat-ze-niet-mochten-zien-van-de-eo/

  Bovenstaand filmpje uit “Food for thought”, de laatste aflevering van de natuurfilmserie “The Life of mammals” van David Attenborough. De aflevering die door de Evangelische Omroep werd  afgevoerd   http://www.volkskrant.nl/binnenland/article448528.ece/EO_haalt_verwijzingen_evolutietheorie_uit_natuurfilms
  , omdat ze al te veel verwijzingen naar de evolutietheorie bevatte

  Maar  VOORAL ook ___ volgens  mij ___  omdat het  een uitdrukking is van de " hoogmoed  van de mens " die beweert ( bij monde van R Attenborough ) dat :

  "perhaps the time to control  the population has come , instead of ( Noot = changing  and adapting ) the environment ..."

   

  * ( Voor een belg ) is die  manier waarop televisie-kijken in  nederland wettelijk  is gegroeid   , zeer  ondoorzichtig    :
  Wat niet wil zeggen dat  men  deze  verwarrende constructies   en het misbruik dat ervan wordt gemaakt  ,  typerend voor de  doorsnee nederlandse  mentaliteit   moet vinden

  http://www.rewinder.be/2007/07/creationisme-in-nederland.html

   
  De EO schrapte het deel over de mensapen en de mens.
   

  PS.

  1.- Ik  ga  nu  een paar weken   mijn  komkommers water geven ...
  het is er de  juiste tijd voor 
  Het is hier trouwens  ook   wel wespentijd ... maar gelukkig hebben we hier niet permanent last van WASP 's (inderdaad  de wespennesten   van   de amerikaanse  " White American Sectarian( of stupid ?)  Protestants" en hun ( hoog-intellecte )   Nederlandse   fundi - filialen    )

  BAH   wat een gekwaak weer in dat kikkerlandje   .....  2.- oh ja hier is nog een lijstje met ( Engelse ) antwoorden  op die laatste  grap   geplaatst op die andere  "wetenschappelijke" blogs   van die  belgische  imitator  van de nederlandse imitators van de  amerikaanse bull -shitters  

  Antwoorden  op
    "  Twenty Questions for Evolutionists "
  (en aangezien  het stukje   in het Engels is gesteld  )


  http://groups.google.com/group/alt.talk.creationism/browse_thread/thread/44d567c8f6f87057/31de1a8934229171
  Iemand zin om het mee te helpen vertalen  ?
  Ik zal het in elk geval eens proberen te gebruiken in September   
  ( als God het wil natuurlijk    ) 
   
  Met dit hier te beginnen ;

  Quote ;  standard definition for macroevolution: evolution at or above the
  species level.  Here are some observed and related examples:
  Example    1: http://tinyurl.com/dxqjc
  Example    2: http://tinyurl.com/d4376
  Example    3: http://tinyurl.com/d5vqm
  Example    4: http://tinyurl.com/dmbxj
  Example    5: http://tinyurl.com/cy7r7
  Example    6: http://tinyurl.com/dj9sh
  Example    7: http://tinyurl.com/aplxu
  Example    8: http://tinyurl.com/clpsx
  Examples   9-539: http://tinyurl.com/cy9m2
  Example 540: http://tinyurl.com/dsjku
  Example 541: http://tinyurl.com/bhxw2
  Example 542: http://tinyurl.com/77tyl
  Example 543: http://tinyurl.com/bpdqm
  Example 544: http://tinyurl.com/czsdq
  Example 545: http://tinyurl.com/9qnrc
  Example 546: http://tinyurl.com/dxg8s
  Example 547: http://tinyurl.com/88kch
  Example 548: http://tinyurl.com/88kch (shared with 547 thread)
  Example 549: http://tinyurl.com/ccw8y
  Example 550: http://tinyurl.com/7cxsz
  Example 551: http://tinyurl.com/74o4q
  Examples 552-577: http://tinyurl.com/7u8lv
  Example 578: http://tinyurl.com/9xo8o
  Example 579: http://tinyurl.com/avzzk
  Example 580: http://tinyurl.com/7segx
  Example 581: http://tinyurl.com/8c8od
  Example 582: http://tinyurl.com/9voan
  Example 583: http://tinyurl.com/76zao (misnumbered as 582)
  Example 584: http://tinyurl.com/crzmz
  Example 585: http://tinyurl.com/exagp
  Examples 586-590: http://tinyurl.com/c4pea
  Example 591: http://tinyurl.com/9aveh
  Example 592: http://tinyurl.com/d2vmd
  Example 593: http://tinyurl.com/dsg6z
  Example 594: http://tinyurl.com/75rdt
  Example 595: http://tinyurl.com/ak3oo
  Example 596: http://tinyurl.com/anqh5
  Example 597: http://tinyurl.com/89zjr
  Example 598: http://tinyurl.com/9s6cq
  Example 599: http://tinyurl.com/7oorv
  Example 600: http://tinyurl.com/cujkx
  Examples 601-608: http://tinyurl.com/bnflb
  Examples 609-615: http://tinyurl.com/9pl7b
  Examples 616-635: http://tinyurl.com/cqb3n
  Examples 636-666: http://tinyurl.com/ay53o

  UPDATE   29 augustus 2007


  De Commotie rond  het gebeuren op de EO is helemaal nog niet geluwd  .... Er wordt vooral aangedrongen op  een  antwoord  en ( ondubbelzinnige  ) stellingname   van de BBC  ....
  en Attenborough

  Petitie aan BBC over EO-censuur
  http://evolutie.blog.com/2041798/

  Petitie:

  Door Hans Roskam, Instuut Biologie Leiden (IBL), Universiteit Leiden en Gerdien de Jong, Evolutionaire Populatiebiologie, Universiteit Utrecht.

   

  Wij vinden het ontoelaatbaar dat de Evangelische Omroep (EO) natuurdocumentaires van de BBC en David Attenborough censureert door systematisch verwijzingen naar evolutie en de ouderdom van de fossielen te verwijderen (zie addendum).
  Deze betutteling van de televisiekijker zet het populair-wetenschappelijk klimaat op achterstand en maakt Nederland tot risee van de internationale gemeenschap.
  Wij willen daarom, namens de Nederlandse biologen, de volgende petitie aan de BBC aanbieden:


  "Dutch biologists hold in high regard the many BBC produced nature documentaries, an excellent example being Sir David Attenborough's 'The Life of Mammals'. However, we feel obliged to inform the BBC that the Dutch 'Evangelische Omroep', a religious broadcasting company, manipulates series broadcast under BBC flag.

  Recently, the ‘Evangelische Omroep’ broadcasted the ‘The Life of Mammals’ series in a mutilated form, cutting or rephrasing all passages relevant to evolution, since these contradict their fundamentalist religious creationist views.


  The Dutch community of biologists urgently requests the BBC either to insist in future contracts on the complete broadcasting of their programmes by Dutch broadcasting companies, or obliging such companies to warn their audience by explicitly announcing manipulations at the beginning of the programmes”

  Cc naar Sir David Attenborough en de Evangelische Omroep;
  persbericht naar Nederlandse dagbladen en de International Herald Tribune.   

  http://evolutie.blog.com/1962396/ (27 juli)

  http://biology.leidenuniv.nl/ibl/news/archives/2007/08/15/eo_verminkt_natuurprogrammas.shtml

  http://www.bio.uu.nl/evolpopbio/personeel/gerdiendejong/

  Petitie biologen tegen "EO-censuur" Reformatorisch Dagblad 28 aug 2007

   

  03-08-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (8 Stemmen)
  >> Reageer (3)
  15-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS

  NIEUWE HOMINIDE   FOSSIELEN 


  zicht op Zuid-west Nefuraytu, (Woranso-Mille project study area, )

  Fossielen van een  veertigtal individueen ( zoals is geschat )  werden aangetroffen in  het Woranso-Mille area - projekt   in het noordoosten van de Ethiopische Afar woestijn) ___een sinds vier jaar  ontdekte fossielen vindplaatst ___ op ongeveer 30 kilometer vanwaar Lucy  gevonden werd .

  Ethiopische wetenschappers( tijdens een onderzoek/expeditie   van de   Amerikaanse Cleveland University ) hebben fossielen ontdekt van  3,9 miljoen jaar oud.
  Ze kunnen een bestaand gat in de hominiden-evolutie gedeeltelijk verduidelijken .
  Dr Haile-Selassie  zei ook nog dat de nieuwe vindplaats veel beenderen opleverde van  apen , antilopen en  wilde varkens ... wat dan meteen  wijst op een  hominide leefomgeving  die heel wat groener en  savanne- achtig was , dan de huidige  droge Afar uithoek ...
  Dat maakte   het team  van  Yohannes   Hailie-Selassie  tijdens  een  perskonferentie op 10 juli bekend

  Press release
  http://www.cmnh.org/site/AboutUs_PressRoom_Jul2007WMP.aspx

   

  Wetenschapper Yohannes Haile Selassie verklaarde dat de vondst ____enkele volledige kaken en  tanden (die worden beschouwd  te kunnen worden gelinkt  aan de  beenderen van een incompleet skelet gevonden in 2005  --> zie hieronder  )____twee hominide  soorten met elkaar  morfologisch verbindt en enig  licht werpt op de periode tussen het daadwerkelijke  bestaan  en veronderstelde  verwantschap tussen deze twee australopithecinen  ; 

  "Wat we hebben gevonden , past in een periode van de  hominiden -evolutie waar we slechts weinig van weten .
   We kunnen hierdoor beter de evolutie van de mens begrijpen"
    
  aldus Haile Selassie.


  Het gaat om een geologische tijds-lacune tussen de wereldberoemde Lucy,( Australopithecus afarensis)  die werd ontdekt in 1974 en tussen de 3,3 en 3,6 miljoen jaar oud zou zijn ____  en  de eveneens  vorig jaar ontdekte fossielen ( Australopithecus anamensis )die 4,1 miljoen jaar oud zijn.

  zie ook ;
  australopithecus (< klik))

  De nieuw ontdekte  fossielen vormen een mogelijke verbinding  tussen de twee australopithecinen soorten waarvan wordt vermoed dat ze verwant zijn , maar waarvoor tot dusverre  tussenliggend fossiel materiaal ontbrak .

  " De tot nu toe aangehangen  hypothese , die door de meeste paleantropologen in toenemende mate schijnt  te wortden geaccepteerd : stelt dat de beide soorten in dezelfde stamlijn zitten    -- dat  anamensis  de voorouders is van afarensis .... Om die hypothese  te kunnen uittesten , zijn er fossielen nodig ....Dat is de reden waarom deze specima zo bijzonder  en belangrijk zijn "
  Eerder dit jaar   (2007)werd nog  een zeer belangrijke  vondst gedaan in Ethiopie   ;

  SELAM
  In Ethiopië is een 3,3 miljoen jaar oud skelet gevonden van een 3-jarig meisje.

  Volgens de deskundigen is het fossiel nog ouder dan Lucy, een skelet van een volwassen vrouw dat 3,2 miljoen jaar oud is en in 1974 in Noord-Ethiopië werd gevonden. Net als Selam wordt Lucy tot de soort Australopithecus afarensis gerekend, vroege rechtop lopende mensachtigen.

  Dat maakt de vondst extra interessant voor het verkrijgen van inzichten over de menselijke evolutie. Australopithecus vormt het geslacht van de eerste rechtop lopende mensachtigen. De 'Australopithecus anamensis' was de eerste soort van dit geslacht. Daarna volgde de Australopithecus afarensis.

   

  In  2005  ontdekte  men   het  (  reeds boven vermelde ) ****fragmentaire  skelet 
  :  een zeer belangrijke  vondst ;
  Bekken en  benen , eens gereinigd en terug geassambleerd , kunnen de onderzoekers immers helpen bij het beoordelen van de
   rechtopgaande gang van het fossiele schepsel ...  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4322687.stm

  Het  toendertijd  gevonden skelet bestaat uit een  complete tibia uit het onderste deel van het been 
  fragmenten van de  femur, ribben, wervels , een sleutelbeen , bekken ( pelvis )en een  volledig schouder blad.
  Het team dat de vondst deed  zegt dat de ontdekking vooral van belang is door de bewaarde  structuur van  de enkel   ,
  wat het gevonden indidividu moet in staat hebben gesteld  rond te lopen als een moderne mens 

  Antropologen beschouwen het   Bipedalisme  (<klik)   als een definierende eigenschap die de  systematische en determinerende scheiding tussen vroege mensen en primitieve boombewonende  apen-voorouders , mogelijk maakt .... 

  Zie verder  daarover 
  http://www.abc.net.au/science/news/stories/s1317464.htm
  'Lucy' walked upright just like us 
  http://abc.net.au/science/news/stories/s1421564.htm  02 / 2007


  *De in Februari 2007 gevonden complete onderkaak ____ ongeveer een mijl verwijderd  van de het skelet uit 2005 en in dezelfde laag en gedateerd in hetzelfde tijdsgewricht ____beloofd een nog bealngrijkere vondst te zijn ...
  "Deze kaak is ouder dan  3.6 my.... Twee  andere ( gedeeltelijke )kaken die door het team op gelijkaardige  plaatsen werden gevonden , zijn wat jonger en vertegenwoordigen  waarschijnlijk  A. afarensis"  zei  Haile-Selassie  nog  (zie fotos onderaan )

  Het 2005 skelet miste schedel en onderkaak 
  Wetenschappers steunen op  craniale en  dentale kenmerken , ____voornamelijk kaakcontour  en grote , vorm en massiviteit van de tanden ____ om de  gevonden hominiden te kunnen indelen bij hun gepaste evolutionaire groep  ...

  A. anamensis en A. afarensis liepen rechtop .
  Maar kaken en tanden vertonen markante verschillen

  A. anamensis
  smalle kaak jaw , aapachtig
  , scherp gepunte grotere  hoektanden  en korte kronen op de kiezen  

   

  A. afarensis, ___ 1 my later maar beduidend noordelijker en waarschijnlijk in andere biotopen ____bezat een duidelijk naar achteren breder uitlopende kaak  , minder prominente hoektanden en molairen met grotere kronen , beter geschikt voor het vermalen en kauwen van taai voedsel ...

  Lucy KO-036-J

  Fossiele kaken  , ietwat jonger  dan deze gevonden door het  Cleveland-led team en als a  afarensis  geklasseerd , tonen een mix(mozaik)  van deze anatomische en morfologische eigenschappen
  07wmp1.jpg
  complete onderkaak (mandible) van een Australopithecus (?  )Nefuraytu /Woranso-Mille study area. 
  Dit  specimen is een van de meest komplete kaken afkomstig van sites ouder dan 3.0 my.
  © The Cleveland Museum of Natural History
  07wmp2.jpg ( klik voor vergroting ) 
  (maxilla) met tanden
  Leado Dodo/ Woranso-Mille study area. 
  Dit bovenkaak fragment is toegeschreven aan  Australopithecus afarensis ( " lucy " )
  © The Cleveland Museum of Natural History
  07wmp3.jpg ( klik voor vergroting ) 
  Ale Dora located / Woranso-Mille study area. 
  Dit  fragment van een  onderkaak kaak behoort tot Australopithecus afarensis.
  Nog niet gedateerd ....
  © The Cleveland Museum of Natural History


   

  "Populaties  van A. anamensis evolueerden  gradueel tot  A.  afarensis .... We beschikten  echter  niet over genoeg bewijsstukken om aan te tonen  dat die  algemeen  gekoesterde hypothese de juiste was ... "zei de antropoloog ( en  co-ontdekker in 1995  van  A anamensis ) Alan Walker,(Pennsylvania State University ) " meerdere specima  uit  die tijd zullen ons ___hoop ik ___ in staat stellen dat gedetailleerder te onderzoeken ... " .  Struik of rechtstreekse lijn ?

  In plaats van een rechtlijnige  rechtstreekse afstammingslijn voor de hominiden ( gedurende  de laatste 3 a 4 miljoen jaar ) aan te houden , kiezen  verschillende  hedendaagse onderzoekers voor een   " struik-achtige "verwantschappen   evolutie ; met meer dan een  zich afsplitsende  "soorten "die naast elkaar blijven  bestaan en verder evolueren in dezelfde tijdsperiodes  ...
  Volgens sommigen   is  A. afarensis ___ " lucy " ___  een van die zijtakken , en niet degene  die rechtstreeks leid naar de anatomisch moderne mens in de  homiden  familie

  "Het huidige onderzoek  vraagt  wat de werkelijke plaats is van de soort , afarensis, binnen de stamboom van de mens  " zei  antropoloog Tim White  (University of California, Berkeley, ) de medeontdekker  ,samen met Donald Johanson van " lucy" ,  en Haile-Selassie's voorganger  aan  het  Cleveland museum in de  70-tiger  jaren van vorige eeuw  

  Als  A. anamensis direct evolueerde  tot  afarensis,  dan zullen fossielen uit de tussenperiode  de 'anatomische  verschillen 'moeten overbruggen  " zei White "Het zijn de karakteristieken van tanden en kaakbeen ,  waarop Yohannes  zich zal moeten concentreren  ...Onderkaken zijn erg belangrijk . "


  Haile-Selassie  zal de volgende weken  en maanden zich moeten bezighouden  met het reinigen van de vondsten  en 
  het vergelijkend onderzoek met reeds  bekende   anamensis en  afarensis fossielen  . De publicatie  van de resultaten van die studies  kunnen nog jaren op zich laten wachten 

  De  fossielen  blijven  in Haile-Selassie's  geboorteland Ethiopie, maar   replicas zullen eventueel  in  The  Cleveland.  natural history museum  worden geplaatst  ... Het museum is  trouwens  van plan  een  gevoelige uitbreiding van haar collecties te voorzien  , waarbij   "Lucy " en andere   van de belangrijke  vondsten  in verband met menselijke fossielen   ( en van het instituut ) een prominente plazats krijgen ....


  2004
  ARDIPITHECUS
  de nieuwste voorouder ? (<klik)

  Nog oudere mensachtige gevonden
  19 maart 2004:
   
   
  SAMENVATTING
  Antropologen vonden in Ethiopië tanden van een zes miljoen jaar oude mensachtige. Medeontdekker Haile-Selassie spreekt van een nieuwe hominide soort, mogelijk de eerste van de menselijke tak. Paleontoloog De Vos reageert sceptisch.

  Antropologen vonden in Ethiopië tanden van een zes miljoen jaar oude mensachtige. Medeontdekker Haile-Selassie spreekt van een nieuwe hominide soort, mogelijk de eerste van de menselijke tak. Paleontoloog De Vos reageert sceptisch.

  In Asa Koma (Rode Heuvel) in de Ethiopische Middle Awash-vallei hebben paleoantropologen zes tanden opgegraven van een hominide (mensachtige) die tussen de 5,54 en 5,77 miljoen jaar geleden leefde. In die tijd was de mens nog maar een paar honderdduizend jaar van de aap afgesplitst. De fossielen zijn ruim twee miljoen jaar ouder dan die van Lucy, een Australopithecus afarensis van 3,5 miljoen jaar oud.

  De losse tanden bestaan uit voorkiezen uit beide kaken, en een hoektand en enkele kiezen uit de bovenkaak. Paul Renne, hoogleraar aard- en planeetwetenschap aan de universiteit van Californië (Berkeley), dateerde de tanden door de argon/argon-methode toe te passen op de vulkanische sedimenten waarin ze lagen.   Yohannes Haile-Selassie: een van ontdekkers van het fossiele gebit

  De fossielen werden al in 2002 gevonden door Yohannes Haile-Selassie (beheerder en hoofd antropologie van het Cleveland Museum of Natural History), Tim White (universiteit van Californië, tevens de ontdekker van Lucy) en Gen Suwa (universiteit van Tokyo). Zij rapporteerden over hun vondst in Science.

  Aanvulling
  De tanden zijn een aanvulling op elf andere hominide fossielen (tanden en botten) die Haile-Selassie tussen 1997 en 2000 in de Middle Awash-vallei vond. Volgens hem zijn de botten van tenminste vijf tweevoeters, die tussen de 5,2 en 5,8 miljoen jaar geleden leefden. Toen hij deze ontdekkingen in Nature in 2001 voor het eerst meldde, noemde hij de hominide nog Ardipithecus ramidus kadabba, een subsoort van de jongere Ardipithecus ramidus. De aapachtige kenmerken van de nieuwe tandfossielen vindt hij echter voldoende reden om Ardipithecus kadabba als nieuwe hominide te introduceren: "De hoektand heeft meer de vorm van een snijtand, en vertoont slijtage die typerend is voor apen."
   De fossiele overblijfselen van de Ardipithecus ramidus kadabba zijn ruim twee miljoen jaar ouder dan de overblijfselen van “Lucy”. Bovenaan de foto (rode cirkel) zijn de tanden te zien.

  Sluit dit venster
   
  Fossielen van vijf exemplaren (a t/m e) van Haile-Selassies 'vroegste mensachtige', Ardipithecus ramidus kadabba 

  Eerder vonden paleontologen fossielen in Kenia (2000) en Tsjaad (2002) van soorten uit ongeveer dezelfde periode die ze respectievelijk Orrorin tugenensis en Sahelanthropus tchadensis noemden. Volgens Haile-Selassie en White moeten die fossielen eveneens tot A. kadabba gerekend worden.

  Dr John de Vos, paleontoloog aan het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden, vindt de aanduiding kadabba overbodig: "Op basis van één tand wordt een nieuwe soort geïntroduceerd! Wat mij betreft behoren de tandfossielen tot A. ramidus." Bovendien meent De Vos dat Haile-Selassie inconsequent is: "Hij beschrijft de verschillen tussen zijn fossielen en die van A. ramidus zeer nauwkeurig om aannemelijk te maken dat het om twee aparte soorten gaat, terwijl hij zijn fossielen met die uit Kenia en Tsjaad op één hoop veegt."

  Volgens Haile-Selassie en White is het mogelijk dat A. kadabba de eerste hominide soort is die ontstond na de evolutionaire splijting tussen mens en aap.

  De Vos lacht: "Ik ken White heel goed. Altijd als hij beweert de 'eerste' te hebben gevonden, denk ik: “wat heeft ie nou weer ontdekt!"

  Wijselijk voegt hij daaraan toe: "Maar dat denk ik bij elke onderzoeker die zoiets beweert."

  zie daarover ook
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/140612
  http://blog.cleveland.com/metro/2007/07/cleveland_research_team_uncove.html
  http://www.smartmoney.com/news/pr/index.cfm?story=PR-20070710-000979-0900

  15-07-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  >> Reageer (7)
  13-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
    (Mammuthus primigenius)

  Babymammoet gevonden

  Wetenschappers zijn laaiend enthousiast over de onlangs gevonden overblijfselen van een babymammoet in Siberië. Ze hopen mede met behulp van dit jong de uitgestorven mammoet te kunnen klonen.(Bron: ANP)

  Dit wolharige-mammoetkalf heeft vrijwel onaangetast ten minste 9.000 jaar de permafrost van Noordwest-Siberië doorstaan.  
  (Foto Reuters)

  Dit wolharige-mammoetkalf heeft vrijwel onaangetast ten minste 9.000 jaar de permafrost van Noordwest-Siberië doorstaan.   (Foto Reuters)  
   
  Jelle Reumer, hoogleraar paleontologie aan de Universiteit Utrecht
  ,,De grote( vervroren )  mammoeten die gevonden worden zijn nooit compleet en jonge dieren zijn heel erg zeldzaam.
  De enige vondst waarvan ik weet, is die van het jonge mammoetje Dima, eind jaren zeventig."
   
  Het nieuwe fossiel werd in mei ontdekt door de Russische herder Joeri Choedi, niet ver van de rivier Joeribej op het Jamal schiereiland in Siberië. Hij noemde het mammoetje Ljoeba, naar zijn vrouw

  UPDATE      01 december 2007

  Mammoetbaby leefde 37.150 jaar geleden
  Mammoetbaby leefde 37.150 jaar geleden
   
  De mammoetbaby die begin juli in Siberië werd gevonden, is 37.150 jaar geleden gestorven. Dat heeft mammoetdeskundige Bernard Buigues zaterdag in Leiden laten weten. Het dier is nagenoeg in perfecte staat.

  Volgens de mammoetdeskundige is de vondst van het jonge babytje zeer bijzonder, omdat algemeen aangenomen wordt dat de mammoet ongeveer 200.000 jaar geleden leefde. Onderzoekers gaan nu proberen te achterhalen hoe oud de mammoet, genaamd Ljoeba, precies was.


   

  Bekijk video  (< klik )

  22/02/2006 'Uitsterven mammoet schuld van mens'
  05/02/2006 'Wederopstanding' mammoet niet ondenkbaar

   

   


  stamboom olifantachtigen

  Stamboom  van de olifanten  / het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (bibliotheek van het museum )


  Olifanten behoren tot de Proboscidea of slurfdragers. De slurfdragers zijn ontstaan in het Vroeg-Tertiair (50 miljoen jaar geleden) uit de voorhoefdieren.
  De oerslurfdragers waren veel kleiner dan de olifant (ongeveer ter grootte van een dwergnijlpaard).
  Ze hadden nog geen slurf.
  De Moeritherium was één van de eerste slurfdragers.

  Zo’n dertig miljoen jaar geleden ontstonden grotere slurfdragers.
  Ze hadden al een kleine slurf en maalkiezen.

  Vijf miljoen jaar geleden is de familie Elephantidae ontstaan, waartoe zowel de huidige olifanten (de Afrikaanse en de Aziatische olifant) als de mammoeten behoren.

  De wolharige mammoet is dus niet de voorouder van de olifant:
  ze zijn nauw aan elkaar verwant, hebben dezelfde gemeenschappelijke voorouders maar hebben zich langs verschillende lijnen ontwikkeld.  evolutie olifantachtigen  Het DNA van de uitgestorven wolharige mammoet voor het eerst ontcijferd  in  2005

   

   

  Wetenschappers hebben het volledige mitochondriale DNA van de uitgestorven wolharige mammoet ontcijferd.in 2005                                 Op basis van 200 milligram beendermateriaal en een nieuwe onderzoekstechniek. ‘

  'Nu weten we met zekerheid we dat deze mammoetsoort meer verwant was met de Aziatische dan met de Afrikaanse olifant’, zegt onderzoeker Michael Hofreiter.

  De wolharige mammoet, Mammuthus primigenius, is de bekendste van alle mammoetsoorten.

  Het dier leefde 600.000 jaar geleden in het pleistoceen in de berekoude toendra- en permafrostgebieden van noordelijk Europa, Azië en Noord-Amerika. De haren van zijn dikke vacht borstelden de grond en beschermden hem tegen extreme koude. Omdat tijdens de ijstijd veel water bevroor, kon de soort zich verspreiden over grote delen van de wereld.

  Botten en bevroren karkassen werden gevonden in een groot gebied van Ierland tot de oostkust van Noord-Amerika. De best bewaard gebleven karkassen komen uit Siberië.

  Het dier werd maximaal 35 jaar oud.
  Hoewel er al wat DNA-materiaal van die mammoetsoort onderzocht werd, bleek het tot nog toe erg moeilijk om een relevante DNA-ketting van een van die soorten te reconstrueren. De vijfduizend DNA-letters die Duitse, Amerikaanse en Britse wetenschappers nu opstelden, bevatten de genetische code van de mitochondriën van de wolharige mammoet.

   “Dat zijn de celonderdelen die zorgen voor de energievoorziening van het lichaam”,
  zegt Michael Hofreiter van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig.
  “Wij hadden genoeg aan 200 milligram mammoetbot en vergeleken het DNA met dat van de olifant, de dugong of Indische zeekoe en de hyrax, een cavia die verwant is aan de olifant.”  Was het moeilijk om het DNA bijeen te puzzelen?
  Michael Hofreiter: “Met de nieuwe methode niet. Hoewel het DNA gefragmenteerd was, beperkt in omvang en wat beschadigd.We konden 46 stukken DNA-sequentie aan elkaar rijgen tot het volledige mitochondriale DNA, dat is DNA dat altijd langs moeders zijde wordt doorgegeven. Het is heel handig om evolutionaire relaties tussen verschillende soorten te bestuderen.”

  Wat heeft het DNA u geleerd?
  “Het bevestigt dat deze mammoet meer verwant was aan de Aziatische dan aan de Afrikaanse olifant. Hij verschilt genetisch 4,2 procent van de Aziatische olifant. Samen verschillen ze ongeveer 4,5 procent van de Afrikaanse olifant. De drie groepen gingen ruim zes miljoen jaar geleden uit elkaar van een gemeenschappelijke voorouder.De Aziatische olifant en de mammoet gingen een half miljoen jaar later uit elkaar.”

   

  Opent dit de weg naar het klonen van een mammoet?
  Dat is mooi in de populaire literatuur maar absoluut onmogelijk.”


  Is er al DNA van andere uitgestorven soorten gereconstrueerd?
  “Antropologen uit Oxford zijn er vier jaar geleden voor het eerst in geslaagd om het DNA van de moa, de dinosaurus van de vogels, te reconstrueren.De soort stierf vijfhonderd jaar geleden uit. Onze nieuwe techniek opent perspectieven voor vele andere soorten.”  Evolutiegeheim olifanten ontrafeld (<klik)

  Het genetisch materiaal ( Het gaat om het mitochondriaal  mDNA ) van de mastodont was tot op heden nauwelijks onderzocht, maar daar kwam in  2007  dan toch een einde aan door een fossiele tand te bestuderen die werd gevonden in een rivier in Alaska.

  Door de genetische samenstelling van de mastodont te vergelijken met die van de huidige olifantsoorten kon er een nieuwe stamboom worden gemaakt.

  Hieruit blijkt dat de Afrikaanse olifanten zo'n 7,6 miljoen jaar geleden begonnen af te wijken van zowel de Aziatische olifant als van de mammoet. Een miljoen jaar later gingen ook de Aziatische olifant en de mammoet ieder hun eigen weg.

  Sluit dit venster

  Toon op originele grootte

  De nieuwe olifantenstamboom (PLoS Biology) 

   "Het leuke van de mastodont is dat we nu vrij nauwkeurig weten wanneer het begon af te wijken van de olifant en de mammoet,"
  zegt Dr. Michael Hofreiter van het Max Planck Instituut in Leipzig.

  "Daardoor konden we ook bepalen wanneer de mammoet en de beide olifantsoorten uit elkaar groeiden. Dat gebeurde in Afrika op hetzelfde moment waarop ook mensen, chimpansees en gorilla's van elkaar gingen verschillen."

  Dat laatste geeft volgens Hofreiter aan dat er wellicht een klimaatverandering was die ervoor zorgde dat zowel de olifanten als de mensen evolueerden tot wat en wie ze nu zijn.

  zie -->http://www.planet.nl/planet/show/id=42456/sc=6ce388

  Mammoet (<klik)

  > trekroutes en ontwikkeling van de mammoeten
  > de wolharige mammoet
  >
  skelet van de wolharige mammoet
  > de zuidelijke mammoet
  > de steppenmammoet
  > mammoetkiezen
  > voedsel mammoet
  > vondsten van mammoetfossielen
  > de dwergolifant
  > Laat Pleistoceen - het landschap tijdens de laatste ijstijd
  Wikipedia

  Uitgestorven slurfdieren

  13-07-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (19 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

   

   

  Dit  is  waarschijnlijk  de fossiele kies ( molair ) van een vroege  
  Homo erectus=Homo antecessor,=homo heidelbergensis
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_antecessor  ;
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_heidelbergensis
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus
  Slechts nieuws voor de ( Jonge  aarde )YEC-creationisten  : 
  Archeologen vinden tand van miljoen jaar
  ANP/AFP  MADRID -
  Spaanse archeologen hebben een tand van ruim een miljoen jaar oud gevonden.
  Volgens de deskundigen gaat het bij de kies om het oudste menselijke fossiel ooit ontdekt in West-Europa.
  De wetenschappers sloten  niet uit dat de tand zelfs 1,2 miljoen jaar oud is.
  De kies was woensdag  27/juni 2007  gevonden in de Atapuerca Sierra in de noordelijke provincie Burgos

  Zie verder -->
  http://news.yahoo.com/s/afp/20070629/od_afp/spainhistoryscience  Een inleiding tot het determineren van  gevonden kiezen ( van zoogdieren ) is hier te vinden

  In de (Nederlandse) bodem worden allerlei kiezen gevonden. Dat zijn vaak kiezen van koeien of paarden, of van andere huisdieren. Zeldzamer zijn de kiezen van uitgestorven dieren zoals de wolharige mammoet en de grottenleeuw, dieren die tienduizenden jaren geleden in ons land rondliepen.

  Heb je zelf een kies gevonden?
  En je bent benieuwd van welk dier het is? 
  Klik dan op de button 'start determinatie'.


  http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i004134.html

  Atapuerca en de eerste Europeanen

  Volgens de heersende opvattingen leefde de oudste mens 2,5 miljoen jaar geleden in Afrika.
  De allereerste t( tot voor kort )  Europeaan werd gevonden in Spanje, nabij Burgos, en dateert van 800.000 jaar geleden.
  In de jaren 90 deed het zogenaamde Atapuerca team spectaculaire vondsten in ondergrondse grotten van de Sierra de Atapuerca.
  Men trof er, tijdens opgravingen, onder andere het oudste en meest complete menselijke skelet van het Midden Pleistoceen aan.
  Deze unieke vindplaatsen, van onschatbare archeologische waarde, maken heden ten dagen deel uit van het Unesco Werelderfgoed.

  HOMO   ANTECESSOR  http://terraeantiqvae.blogia.com/upload/HombreAtapuerca2.JPG

  Reconstruction of Homo Antecessor

  Dit is een vertaling van: http://www.pro-am.com/origins/news/article23.html
  mei 1997

  MADRID,
  Spanje (AP) - Wetenschappers kondigden in mei 1997 de ontdekking van een nieuwe menselijke soort aan.
  De nieuwe soort, die de gezamenlijke voorouder zou zijn van de Neanderthalers en de moderne mens, is een lang en tenger wezen die, naast vooruitstekende wenkbrauwen en stevige kaken, erg veel moderne trekken heeft.

  "Homo antecessor" leefde 800.000 jaar geleden in de bossen van wat nu Spanje is, jagend op neushoorns, olifanten en ander groot wild. Volgens de wetenschappers stonden zelfs zijn eigen soortgenoten van tijd tot tijd op het menu.

  De ontdekking van de soort door het team van Spaanse antropologen, zou wetenschappers over de gehele wereld wel eens kunnen dwingen hun visie op de menselijke stamboom aan te passen. De nieuwe vondst wijst er namelijk op dat, in plaats van een rechte lijn, onze stamboom vele takken had, en dat de moderne mens voorouders deelt met andere mensachtige wezens die geleidelijk zijn uitgestorven.

  De Spaanse wetenschappers groeven de 50 fossiele overblijfselen behorende aan ten minste 6 individuen( ondertussen zijn dat er in 2003 een dertigtal geworden ) op in de zomers van 1995 en 1996 in de heuvels van de Atapuerca in Noord Spanje.

  Gedurende de bestudering van de fossielen, realiseerden de wetenschappers zich dat zij de missende stukjes in de menselijke evolutionaire puzzel in hun handen hadden, aldus José Luis Arsuega van de Complutense universiteit in Madrid, een van de zes wetenschappers in het team van antropologen

  "Ons besluit om een nieuwe soort uit te roepen kwam nadat wij hadden geprobeerd de fossielen te passen in voorgaande soorten uit Europa en Afrika,"
  zei Arsuega tijdens de presentatie van de fossielen aan de pers in het Museum van Natuurwetenschappen in Madrid. Het team noemde de soort Homo antecessor, wat betekent "voorouder van de mens."

  De grootste fossiele overblijfselen zijn afkomstig van het gezicht van een mannelijk exemplaar in zijn puberteit.
  Deze vormen het middelpunt van de studie die het team verrichte.
  Homo antecessor had een stevige onderkaak, primitieve tanden, vooruitstekende wenkbrauwen, allemaal typische Neanderthal trekken en menselijke jukbeenderen en een verlaging aan beide kanten van de neus, iets dat ook kenmerkend is voor de moderne mens.

  "Deze combinatie van deze trekken is uniek. Het komt in geen enkele andere hominide voor." meent Antonio Rosas, die meewerkte aan de publicatie van de fossielen in het blad Science. "Vanuit een logisch standpunt passen deze fossielen in een gemakkelijk te definiëren ruimte: De gezamenlijke voorouder van Homo sapiens en de Neanderthalers."

  De conclusies die het team heeft getrokken staan bloot aan kritiek, voornamelijk omdat zij voor een groot gedeelte gebaseerd zijn op één, onvolwassen exemplaar, zegt Rick Potts, curator van het Instituut voor Menselijke Origine aan the Smithsonian Institution in Washington, D.C. "We weten allemaal dat mensen in een populatie van elkaar verschillen. De vraag op de lippen van veel antropologen is nu: Hoe groot is die variatie" zei potts in een telefonisch interview.
  "Zitten zij [De uiterlijke trekken] aan de uiterste grens?" Niettemin zei Potts de bevindingen van het Spaanse team op het eerste gezicht "Indrukwekkend" te vinden.

  Homo antecessors waren waarschijnlijk zo'n 1 meter 80 lang en zeer gespierd.
  Zij waren jagers die soms tot kannibalisme vervielen of wellicht aas aten.
  Op sommige van de fossiele overblijfselen zijn sneden te zien die karakteristiek zijn voor die die gemaakt worden door stenen werktuigen die toen der tijd gebruikt werden voor het verwijderen van vlees van botten.

  Het team denkt dat Homo antecessor van oorsprong uit Afrika kwam, waar het na enige tijd Homo sapiens voortbracht.
  Homo antecessor zou ongeveer 1 miljoen jaar geleden naar Europa zijn getrokken.


  Copyright 1997 Associated Press. All rights reserved.

  http://www.cbsnews.com/stories/2003/07/21/tech/main564358.shtml

  Atapuerca, Spain:

  http://www.msu.edu/~heslipst/contents/ANP440/antecessor.htm

   

  Quote


  The find at Gran Dolina at Atapuerca, Spain yielded a trove of fossil specimens, listed below, that now classify as Homo antecessor.  The species was designated by J.L. Arsuaga

  Antecessor has an interesting palette of features which help to distinguish it.  Notably, its browridges are double-arched (as is the case with Chinese erectus and Neanderthals), as well as having triple rooted molars, a trait most closely recognized in Homo ergaster.  As expected of a Homo specimen from this time period, it has a brain size of over 1,000 cc.

  Homo antecessor has been dated to greater than 780,000 years, but that date has since been determined closer to 800,000 years.


  http://www.portalciencia.net/antroevoante.html


  Tot voor kort de oudste West-europeaan 

   

   

  Atapuerca

   

  www.man.es

   


  Heidelberg Man

  Jaws of Heidelberg Man and a modern man

  "Heidelberg Man", "Mauer onderkaak ", Homo sapiens (archaisch) 
  Homo heidelbergensis

  In  1907 ontdekt door  steengroeve- arbeiders naby  Heidelberg in Duitsland 
  ( toen )geschat tussen  400,000  en 700,000 jaar oud . 
  Het is  een fossiele  onderkaak met  wijkende kin en alle tanden aanwezig 
  De kaak is uitzonderlijk groot en  robust , net als bij  Homo erectus, maar de tanden zijn eerder klein  in vergelijking met de gewone  erectus vondsten  . Homo heidelbergensis, is waarschijnlijk een  europees ras  van de  Homo erectus.

  Op de foto wordt de Heidelberg kaak  (links ) vergeleken met de kaak van een moderne mens (rechts ).
  De eigenaar van deze kaak  zou wel uitzonderlijk veel aandacht trekken moest iets dergelijks  nu nog  rondlopen in een of andere  westerse metro ... 

  *  foto komt uit  "Humankind Emerging",  Bernard Campbell.

  Important Homo heidelbergensis Sites

  Map of the Important Homo erectus Sites
    Date of Fossil
  (
  years ago)
  Cranial Capacity
  ( in cm.3)


  Africa:
    Bodo d'Ar
  600,000  1300  
    Broken Hill (Kabwe)
    
  700,000-400,000?   1280  
    Lake Ndutu 400,000-250,000?   1100  
  China:
    Dali

  200,000-100,000    1120    
    Jinniushan

  280,000   1260  
    Maba
  169,000-129,000    
  Europe:
    Arago Cave
  450,000   1150  
   
  Atapuerca
  800,000-400,000  1125-1390  
    Boxgrove
  524,000-478,000  
   
  Ehringsdorf
  245-190,000  1450
    Mauer

  500,000  
    Petralona Cave 400,000-250,000  1230  
   
  Steinheim
  400,000-300,000  1100  
   Swanscombe
  400,000  1325?
   

  Vértesszöllös
  475,000-250,000 1400?

  Klik op de foto's voor een link

  zie ook  --->   Homo (geslacht) 
  Note: Some paleoanthropologists classify the more recent Homo heidelbergensis fossils as archaic Homo Sapiens or archaic humans.  Likewise, some of the earliest Homo heidelbergensis are classified by some as late transitional Homo
  De oudste Oost europeaan  DMANISI  ( homo ergaster ? )

  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20mens/dmanisi.htm
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_georgicus
  http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/21962583/

  Sluit dit venster
   

  Vier aanzichten van de schedel van de oermens uit Dmanisi.
   Onderste rij: links de tandeloze onderkaak, rechts een reconstructie van de schedel waarin de tanden weer zijn teruggeplaatst.
  Foto: Guram Gumbiashvili, National Museum Georgia. 
  skull skull skull

  The D 2700 cranium. (A) Frontal view. (B) Lateral view. (C) Superior view. (D) Posterior view. (E) Inferior view.


  skull skull

  Views of D 2735 mandible. (A) Anterior view. (B) Lateral view. (C) Superior view. (D) Inferior view.
  Note that this photograph appears to have been printed back to front. - Don
  http://donsmaps.com/dmanisi.html


   HOMO ERECTUS
  De Ternifine   kaak (Atlanthropus)

  HOMO ERECTUS
  Peking mens(  chou -kou- tien Sinanthropus) Reconstructie met diverse  kaak fragmenten  door Weidenreich.


  De Java-Mens (Homo erectus javanensis)
  http://www.daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=57&topic=&segm=4  http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001211.html  Een andere vondst is de schedel van de zogenoemde 'Turkana-jongen', afgebeeld hiernaast. Als je bijvoorbeeld de schedelkap van de Java-mens over die van de Turkana-jongen zou leggen, dan zou je een bijna perfecte match krijgen. Op basis van de kenmerken behoren al deze fossielen duidelijk tot eenzelfde soort van menselijke tussenvorm die nog niet geheel menselijk was, maar al aardig ver boven het apenstadium stond. (Sommigen rekenen de Afrikaanse vormen van Homo erectus tot een aparte soort, genaamd Homo ergaster. Het gaat er hier echter dan nog steeds om nauw verwante hominide soorten van een vergelijkbaar stadium in de evolutie van de mens.)

  http://www.sesha.net/eden/Turkana.asp


  http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001115.html

  De
  oudste mens(achtige) waarbij duidelijk de grootte van de hersenen is toegenomen,
  is Turkana Boy, een skelet van 1,7 miljoen jaar oud dat tot de soort Homo ergaster wordt gerekend.
  Homo ergaster wordt gezien als de voorouder van een Aziatische groep mensen (Homo erectus) en van Homo heidelbergensis, een vorm die mogelijk
  leidde tot onze eigen soort, Homo sapiens.

  In 1997 werden de oudste menselijke resten van Europa (circa 800.000 jaar oud) beschreven als een aparte soort, Homo antecessor.
  Volgens de wetenschappers die deze vondsten beschreven is Homo antecessor waarschijnlijk de voorouder van de moderne mens.
  De oudste Homo sapiens fossielen waarvan we een goede datering hebben, komen uit Zuid-Afrika.
  Ze zijn 120.000 jaar oud. In Israël zijn bij Jebel Qafzeh fossielen gevonden van de moderne mens, die 100.000 jaar oud zijn.  Videos
  Human origins: Homo erectus

  Discovery, excavation and cleaning of fossil Homo erectus skull from the million-year-old Daka sediments near Bouri in Ethiopia's Afar Regional State. Note: no audio with these clips.
  Panoramic view of the Middle Awash study area in Ethiopia's Afar rift valley.

     


    Discovery of the Homo erectus cranium by UC Berkeley graduate student Henry Gilbert in 1997.
       


    Excavation of the skull by Tim White, UC Berkeley professor of integrative biology.
       


    Tim White reinforcing the skull prior to removal.
       


    Lifting of the reinforced skull by Tim White.
       

    Cleaning of the Homo erectus skull by Henry Gilbert.
       

    Tim White lifts the Homo erectus cranium from the rock encrusting the fossil while Berhane Asfaw looks on.
       

    Black and white photo of the Homo erectus calvaria, the name for a skull missing the lower face and teeth. Copyright David L. Brill 2001.


  Requires Quicktime


  LINKS 

  http://www.andrebogaert.be/2004/12/14/3-de-archaische-homo-sapiens/

  out of africa /Multiregional theorie (<klik)  30-06-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  25-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Genesis versus Darwin

  Is Darwins evolutieleer de enige verklaring voor het ontstaan van de mens?
  Of moet de rol van God ook in de les biologie onderwezen worden?


  Het creationisme  is het geloof dat de hele wereld gecreëerd is door een goddelijke schepper, door een Intelligent Ontwerper.

  Quote (Wim Van Lancker )


  Creationisten geloven niet in evolutie, maar nemen aan (tegenwoordig in de gedaante van Intelligent Design, onder meer om in de VS het beroemde Eerste Amendement  (<klik) te omzeilen) dat het scheppingsverhaal zoals beschreven in het boek Genesis (cf. het inleidende citaat), correct is.

  http://www.rigoureus.be/comment.asp?log=5&item=229
  In Europa blijken steeds meer mensen aanhanger te worden van het creationisme,
  een trend die is overgewaaid uit de Verenigde Staten.

  "De wereld is 6000 jaar oud, en het leven is ontstaan zoals het in de bijbel beschreven staat",
  zegt een Nederlandse vrouw met volle overtuiging.
  (over creationisme in Nederland  (klik)---> http://www.rigoureus.be/comment.asp?log=5&item=229  )
  Ze is net naar een bijeenkomst geweest van creationisten in een dorpje in Engeland.

  De honderden aanwezigen komen uit zowat alle landen van de Europese Unie.
  Allemaal zijn ze er rotsvast van overtuigd dat wij hier niet toevallig rondlopen, maar deel uitmaken van een Intelligent Ontwerp.
  En ze proberen die overtuiging ook wetenschappelijk te onderbouwen, tot grote ergernis van exacte wetenschappers die dit als klinkklare onzin beschouwen.

  Homoseksualiteit, vrouwenemancipatie, het wordt allemaal veroordeeld door de creationisten:
  "Als je de Bijbel verwerpt zoals Darwin en z'n volgelingen, neemt God wraak. Van Al-Qaeda tot tornado's, tsunami's en zelfs Hitler toe - hoeveel meer bewijzen moeten er nog komen?"

  De discussie tussen creationisten en darwinisten woedt intussen op verschillende niveaus.
  Leraren en ouders worstelen met de vraag in hoeverre geloofsovertuiging een rol mag spelen in de lessen biologie, natuurkunde en scheikunde. In verschillende scholen in Duitsland is dat al het geval.
  http://tasmedes.web-log.nl/tasmedes/2006/09/schokkend_creat.html
  Boosheid in Duitsland over 'scheppingslessen' bij biologie  (<klik)
  http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=3756&start=0

  In engeland is de  vereniging" Truth in Science, " volop aktief bij  het ondermijnen van het onderwijs in de evolutieleer in de wetenschapsklassen

  http://www.guardian.co.uk/science/story/0,,1975137,00.html
  http://truthinsciencerevealed.blogspot.com/

  De discussie staat ook op de politieke agenda.

  Ik had het al over Polen  en 
  Maciej Giertych,
  en in een vorig blog  POLONAISE met creationisten

  *De Vorige  Nederlandse onderwijsminister Maria .Verhoeven  
  verklaarde in het parlement dat ze Darwin in twijfel trekt,
   
  Maria van der Hoeven: onheilige simpelheid
  http://victacausa.blogspot.com/2005/05/maria-van-der-hoeven-onheilige.html

  * Haar Duitse ambtsgenoot wilde hierover een publiek debat,

  * in Italië is de discussie ook in hevigheid losgebarsten : Letizia Moratti, de vroegere  onderwijsminister verwijderde  een paar jaar geleden de evolutieleer  uit het lespakket van de middelbare scholen
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Letizia_Moratti

  *Servie deed hetzelfde

  Alleen in ons land is het
  tot nog toe relatief  rustig gebleven.
  Toch zijn ook hier al tekenen van groeiende invloed van  meestal " Nederlands-amerikaanse   " clonen  van het evangelische  protestantisme  en  rabiaat   Yec creationisme  actief ...  radicale groepen en fundamentalisten met politiek agenda   en    met  bloggers -figuren   als "Oneof" , "Marc Verhoeven" ,  ene  "JW" ( op diens verzoek heb ik zijn naam vervangen door  initialen =  deze meneer had banden met het creationistische  tijdschrift van Chris Hollevoet  en de Radicaal Christenen  ), "David Sorensen "   ,Chris Hollevoet   de vereniging    Creabel ,  e.a.   .....  zijn  goed  bekend 
  Belgisch onderwijs en creationisme (<klik)

  http://scienceblogs.com/evolgen/2006/11/the_european_creationism_probl.php
  http://scienceblogs.com/evolgen/2006/11/the_dumb_polack_jokes_write_th.php

  En natuurlijk is er ook nog de groeiende invloed van  de moslim creationisten  die  allen opkijken naar de  Turkse  groep rond  harun yayah
  http://www.tasmedes.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=49
  http://tasmedes.web-log.nl/tasmedes/2007/03/the_atlas_of_cr.html

  Quote:   ( Michel Vanderspurt   )
  http://www.bloggen.be/micvan/archief.php?startdatum=1176069600&stopdatum=1176674400
  schreef


  We zijn nog maar juist een beetje uitgepraat over moslimfundamentalisten of daar verschijnen weer nieuwe -isten aan de horizon. De creationisten die de evolutietheorie verwerpen en zweren bij het Intelligent Ontwerp (bedoeld wordt, ontworpen door een Schepper) dringen zich meer en meer op de voorgrond. Het gaat hen echter niet alleen over de theorie van Darwin maar zij hanteren een verborgen agenda. (1)
  Wat zij werkelijk willen is een terugkeer naar de tijd van voor de Franse Revolutie toen God en de Koning de alleenheerschappij bezaten. Creationisten hebben een hekel aan democratie en willen daarom de Verlichting van de tafel vegen. Ook verafschuwen zij het stellen van vragen, voor hen zijn er alleen maar duidelijke antwoorden en die zijn te lezen in de Bijbel. Het verontrustende van de hele zaak is dat zij bij verschillende mensen nog gehoor vinden ook. Men zou toch eerder verwachten dat hun gezwets alleen maar op de lachspieren zou werken?! Zij bezitten het niveau van een Mel Gibson die eens verkondigd heeft dat het katholicisme de enige ware godsdienst is. Tja....

     EUROPA
   

  Geen ruimte in het onderwijs voor bedreiging van het creationisme en ID

   
  Eind vorig jaar (4 oktober 2006) heeft een UK afgevaardigde Andrew McINTOSH van de Socialist Group een motie voor het Europese Parlement ingediend om de mogelijke dreiging van het creationisme en intelligent design uit Amerika tegen te gaan een plaats te gaan krijgen in het onderwijs in Europa.
   
  Volgens hem en zijn mede-ondertekenaars is wetenschap een van de peilers waar Europa op gebouwd moet     De Franse Europarlementariër Guy Lengagne vat zijn rapport als  volgt samen:

  De evolutietheorie wordt aangevallen door religieuze fundamentalisten
   ( Amerikaans  religieus fundamentalisme (klik) --->
  christelijke fundamentalisten   )
  die oproepen om creationistische theoriën te laten onderwijzen in Europese scholen, samen met of zelfs in plaats van de evolutie.
  Vanuit een wetenschappelijk standpunt is er absoluut geen twijfel dat evolutie een centrale theorie is voor ons begrijpen van het heelal en van het leven op aarde.
   
  Creationisme in welke vorm dan ook, zoals bijvoorbeeld 'intelligent design', in niet gebaseerd op feiten, gebruikt geen enkele wetenschappelijke manier van redeneren en de inhoud is dramatisch ongeschikt voor natuurwetenschappelijke lessen.

   
  De vergadering roept onderwijs autoriteiten in de lidstaten op om wetenschappelijke kennis en het onderwijs van evolutie te promoten en stevig weerstand te bieden aan elke poging om creationisme te onderwijzen als een wetenschappelijke discipline.   


  DEBAT  en  OPENBARE  PRESENTATIE  VAN HET VOORSTEL  AFGEVOERD   

  De bespreking van en de stemming over dit  voorstel   was  voorzien  op  26 juni eerstkomend  echter het voorstel werd op 25 juni niet ontvangelijk verklaard en terug gezonden
  Mogelijks zal dit onderwerp  op het agenda  komen in  oktober 


  http://www.reuters.com/article/scienceNews/idUSL2543885120070625?pageNumber=2  
  Reuter  quote .


  <   Guy Lengagne, the French Socialist member of the Assembly who drew up the report, protested after the Parliamentary Assembly voted to call off the debate and vote, and to send the report back to committee for further study.

  "I have enough experience of parliamentary procedure to know that this is a first-class burial (for the report),"
  he said.

  Deputies said the motion by the Christian Democratic group of parliamentarians also won support from east European deputies, who recalled that Darwinian evolution was a favorite theory of their former communist rulers.

  Statement by PACE's Committee on Culture, Science and Education, 26 June 2007

  The Committee on Culture, Science and Education of the Council of Europe Parliamentary Assembly (PACE), meeting in Strasbourg on 26 June 2007 with Mr Legendre in the chair, protests against the procedure by which the Parliamentary Assembly decided on 25 June 2007, under confused and probably irregular conditions, to relegate to Friday 29 June the joint debate on inter-cultural and interreligious dialogue planned for Tuesday and to refer back to committee the report of Mr Lengagne on the dangers of creationism in education.

   

  The committee expresses its support for the Rapporteur Mr Lengagne and its determination to see its report on the agenda for the next plenary session in October.

   

  As Mr Lengagne is leaving the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the committee will appoint a new rapporteur on the same subject in the near future.

   

  The committee wishes to affirm that the problem of creationism in teaching is a politically topical question which concerns the Council of Europe, and in particular its Committee on Culture, Science and Education, and which must therefore be discussed.

   

  Freedom of thought and discussion is a fundamental value of the Council of Europe.
  The Committee on Culture, Science and Education believes that it is the duty of the Assembly to show itself exemplary in this requirement.

   

  Verspreiding van creationisme kan gevaar worden voor de democratie

   
  Het rapport van de Commissie Cultuur van de Raad van Europa over creationisme is de moeite waard om eens te lezen en te bespreken.
  Ik heb  deze vertaling overgenomen van een Nederlandse  Blogger  ---> dhr .  Koning
  http://schepping.punt.nl/?r=1&id=354335
   
  A. Ontwerpresolutie
   
  1. De parlementaire vergadering is bezorgd over de mogelijke slechte gevolgen van het verspreiden van creationistische theorieën binnen ons onderwijssysteem
  en over de consequenties voor onze democratieën.
  * Als we niet oppassen, zou creationisme een bedreiging kunnen gaan vormen voor de mensenrechten
  die van groot belang zijn voor de Raad van Europa.
   
  2. Creationisme dat is geboren uit het ontkennen van de evolutie van soorten door natuurlijke selectie, was lange tijd bijna alleen een Amerikaans fenomeen.
  Vandaag neigen creationistische theorieën ernaar om hun weg te vinden binnen Europa en hun verspreiding beïnvloed nog al een aantal lidstaten van de Raad van Europa.
   
  3. Het eerste doel van de hedendaagse creationisten, waarvan de meeste christenen of moslims zijn, is het onderwijs.
  Creationisten zetten zich in om te verzekeren dat hun theorieën opgenomen worden in het onderwijsprogramma van natuurwetenschappen. Creationisme kan echter niet claimen een natuurwetenschappelijke discipline te zijn.
   
  4. Creationisten betwisten het wetenschappelijke karakter van bepaalde onderwerpen van kennis en beweren dat de evolutietheorie slechts één interpretatie is te midden van anderen.
  Zij beschuldigen wetenschappers ervan niet genoeg bewijs te verschaffen om de evolutietheorie te bevestigen als wetenschappelijk aannemelijk.
  Aan de andere kant verdedigen zij hun eigen uitspraken als wetenschappelijk.
  Niets daarvan voldoet aan objectieve analyses.
   
  5. We zijn getuige van een groei van manieren van denken die, beter te omschrijven als religieuze dogma's,
  de echte kern van de kennis die we geduldig hebben opgebouwd op natuur, evolutie, onze afkomst en onze plaats in het heelal aanvallen.
   
  6. Er is een reëel risico van een ernstige verwarring die geïntroduceerd wordt in de gedachten van onze kinderen
  tussen wat met overtuigingen, geloven en idealen te maken heeft en
  wat met wetenschap te maken heeft,
  en de komst van een "alle dingen zijn gelijk" mentaliteit, die aantrekkelijk en tolerant mag lijken, maar die in werkelijkheid rampzalig is.
   
  7. Creationisme heeft veel tegenstrijdig kanten.
  De "intelligent design" theorie, die het de laatste, meer verfijnde versie van het creationisme is, ontkent niet een zekere graad van evolutie, maar claimt dat dit het werk is van een hoogstaande intelligentie en niet van natuurlijke selectie.
  Hoewel het subtieler in zijn presentatie is, is de intelligent design-leer niet minder gevaarlijk.
   
  8. De vergadering heeft er voortdurend op aangedrongen dat natuurwetenschap van fundamenteel belang is.
  Natuurwetenschap heeft aanzienlijke verbeteringen van het leven en het werken mogelijk gemaakt en is een niet onbelangrijke factor in de economische, technische en sociale ontwikkeling.
  De evolutietheorie heeft niets van doen met goddelijk openbaring, maar is gebouwd op feiten.
   
  9. Creationisme claimt gebaseerd te zijn op natuurwetenschappelijke hardheid.
  In werkelijkheid zijn de methoden die gebruikt worden door creationisten van drie types:
  pure dogmatische stellingen,
  verdraaid gebruik van natuurwetenschappelijke citaten, soms geïllustreerd met prachtige foto's;
  en steun van bekende natuurwetenschappers, waarvan de meeste geen biologen zijn.
  Op deze manier proberen creationisten een appel te doen op niet-specialisten en twijfel en verwarring te zaaien in hun gedachten.
   
  10. Evolutiekennis  is niet eenvoudig een zaak van de intelectuele ontwikkeling van mensen en van bevolkingen .
  Het ontkennen van de evolutie als wetenschap  heeft ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van onze samenlevingen.
  Vooruitgang in medisch onderzoek met het doel om effectief infectieziektes zoals AIDS te bestrijden is onmogelijk als ieder principe van evolutie wordt ontkend.
  Iemand kan niet volledig  risico's inschatten  van   de afname van biodiversiteit en klimaatverandering als de mechanismen van evolutie niet worden begrepen.
   
  11. Onze moderne wereld is gebaseerd op een lange geschiedenis, bij dewelke de ontwikkeling van natuurwetenschap en technologie een belangrijk deel is. Hoewel de wetenschappelijke aanpak nog steeds niet goed begrepen wordt ____ Wat  mede verantwoordelijk is   voor de ontwikkeling van allerlei  fundamentalisme en extremisme , wat  synoniem  is  met  het  aanvallen en vergiftigen  van  mensenrechten.
  De totale verwerping van wetenschap is per definitie een van de meest ernstige bedreigingen voor de mensenrechten en burgerrechten.
   
  12. De oorlog om de evolutietheorie en om zijn tegenstanders komt meestal voort uit vormen van religieus extremisme die nauwverbonden zijn met extreem rechtse politieke bewegingen.
  De creationistische bewegingen bezitten werkelijke politieke macht.
  Het is een  feit dat de voorvechters van strikt creationisme erop uit zijn om democratie door theocratie te vervangen.
   
  13. Alle leidende vertegenwoordigers van de grote monotheïstische religies hebben een veel meer gematigde houding aangenomen.
   Paus Benedictus de 16e bijvoorbeeld en zijn voorganger paus Johannes Paulus de tweede, prijst vandaag de dag de rol van de wetenschappen in de ontwikkeling van de mensheid en erkent dat de evolutietheorie "meer dan een hypothese" is.
   
  14. Het onderwijs van alle fenomenen betreffende de evolutie als een fundamentele wetenschappelijke theorie is daarom cruciaal voor de toekomst voor onze samenlevingen en onze democratieën. Daarom moet het een centrale positie innemen in het curriculum, en speciaal in de natuurwetenschappen syllabus.
  Evolutie is overal aanwezig, van overmatige medisch voorschrijven van antibiotica dat de uitbraak van resistente bacteriën bemoedigd tot het overmatig gebruik van pesticiden in de landbouw die insectenmutaties veroorzaken op wie pesticiden niet langer enig effect hebben.
   
  15. De Raad van Europa heeft het belang onderstreept van onderwijs over cultuur en religie. In de naam van de vrijheid van expressie en individueel geloof, kunnen creationistische theorieën, net als ieder andere theologische positie, mogelijk vertegenwoordigd zijn als een toevoeging aan het culturele en religieuze onderwijs, maar ze kunnen geen natuurwetenschappelijkr reputatie claimen.
   
  16. Natuurwetenschap voorziet in een onvervangbare training in strakke intellectuele discipline.
  Het zoekt niet naar een verklaring "waarom dingen zijn" maar wil begrijpen hoe ze werken.
   
  17. Onderzoek naar de groeiende invloed van de creationisten toont dat de disputen tussen creationisme en evolutie ver voorbij het intellectuele debat gaan.
  Als we niet uitkijken zullen de waarden die de echte kern van de Raad van Europa zijn onder directe bedreiging van fundamentalistische creationisten komen.
   
  18. De parlementaire vergadering dringt er daarom bij de lidstaten, en speciaal bij hun onderwijsautoriteiten, op aan om:
  18.1 wetenschappelijke kennis te verdedigen en promoten;
   
  18.2 het onderwijs van de grondslagen van de natuurwetenschap, zijn geschiedenis, zijn kennisleer en zijn methoden te versterken naast het onderwijzen van objectieve wetenschappelijke kennis;
   
  18.3 natuurwetenschap beter begrijpbaar en aantrekkelijker te maken en dichterbij de realiteit van de hedendaagse wereld te brengen;
   
  18.4 het op gelijke voet met de evolutietheorie door natuurlijke selectie onderwijzen van het creationisme als een wetenschappelijke discipline sterk tegen te gaan, en in het algemeen de presentatie van creationistische theorieën in enig ander vakgebied dan religie te weerstaan;
   
  18.5 het onderwijs van evolutie door natuurlijke selectie te promoten als een fundamentele wetenschappelijke theorie in het school curriculum.
  19. De vergadering verwelkomt het feit dat in juni 2006 zevenentwintig natuurwetenschappelijke opleidingsinstellingen van lidstaten van de Raad van Europa een verklaring hebben ondertekend over het onderwijzen van evolutie en roept natuurwetenschappelijke onderwijsinstellingen die dat nog niet hebben gedaan om deze verklaring ook te ondertekenen.


  B. Memorie van toelichting door de rapporteur dhr. Guy Lengagne.

  1. Dhr. McIntosh en achttien van onze collega's hebben een motie van aanbeveling ondertekend getiteld 'De gevaren van het creationisme in het onderwijs'. Om deze aanbeveling op zijn merites te onderzoeken heeft de vergadering besloten om de Commissie Cultuur een rapport te laten opstellen over dit belangrijke en moeilijke onderwerp.

  2. Omdat creationisme in de eerste plaats een reactie op de evolutietheorie is, bleek het belangrijk te zijn om deze theorie te beschrijven. Bovendien ontkent de meest orthodoxe vorm van creationisme het wetenschappelijke karakter van de evolutietheorie, terwijl het zelf claimt wetenschappelijk te zijn. Deze vraag kan niet overdacht worden zonder gebruik te maken van een aantal basis definities.

  3. Dit dwong de rapporteur om in het eerste deel van zijn rapport een aantal technische onderwerpen te behandelen. Deze lijken misschien wel wat droog van aard maar zonder een korte blik op de hierbij betrokken biologische vragen is het niet mogelijk om serieus te laten zien dat evolutie een echte natuurwetenschap is en dat creationisme, dat onder religie valt, geen claim kan leggen op de status van natuurwetenschap - en daarom ook niet als zodanig kan worden onderwezen.
   
  Vervolgens worden de volgende onderwerpen besproken in deze toelichting.
  • Evolutie: een echte natuurwetenschappelijke theorie 
    
  • Evolutie
    
  • Creationisme  (2)
    
  • Creationisme in Europa
    
  • Creationisme en Onderwijs: De belangrijkste creationistische initiativen in Europa, overzichten en reacties van de wetenschappelijke en religieuze gemeenschappen
  - In Turkije, Frankrijk, Zwitserland, België, Polen, Rusland, Italië, Griekenland, Groot-Brittanië, Servië, Nederland, Zweden, Duitsland, Spanje
  • Posities ingenomen door de religieuze authoriteiten

  - De positie van het Vaticaan en de christelijke religieuze bewegingen

  - Reacties van de moslim organisaties 
  • Standpunt ingenomen door de internationale natuurwetenschappelijke gemeenschap
  • Conclusie: de ontkenning van evolutie is bijzonder schadelijk voor het onderwijs aan kinderen
  Reporterende Commissie: Commissie over Cultuur, Wetenschap en Onderwijs
  Referentie van de Commissie: Doc. 11065, Referentie Nr. 3287 op 22 januari 2007
  Ontwerp aanbeveling aangenomen door de Commissie op 31 mei 2007 met één stem tegen en één onthouding


        'Evolutie theoloog' Taede Smedes komt met zijn gedegen reactie, om te zorgen dat het voorstel nog beter doortimmerd zal zijn
  .
  http://tasmedes.web-log.nl/tasmedes/2007/06/council_of_euro.html    

  NOTEN


  (1)
  ...het verborgen agenda  van het DI (  amerikaanse denktank en big tent   voor  het ID en het creationisme)   is geformuleerd in het wedge document 

  http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=924&highlight=wedge
  http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=3131&start=15&sid=5d3f5fa12eaa582c385aaae623cf3eb3

  the wedge document ( zonder Commentaar )
  http://www.antievolution.org/features/wedge.html

  appendix
  inleidende bespreking van de "wedge strategie "
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wedge_strategy

  Turn out the lights, the “Teach the controversy” party’s over"
  http://www.csicop.org/intelligentdesignwatch/teach-controversy.html
  (2.)
  De argumenten voor creationisme zijn niet nieuw. In de zeventiende en achttiende eeuw steeg het geloof dat men via de natuur naar God kon kijken, dat de natuur zelf het bewijs van de schepping leverde.

  David Hume reageerde in zijn boek
  Dialogues Concerning Natural Religion fel tegen de argumenten dat het bestaan van God via de natuur bewezen kon worden.

  ..... Bij het horen van de argumenten van intelligent design en creationisme  , zou David Hume vandaag, als hij zou leven, in zijn graf gaan draaien


  http://mihai.punt.nl/index.php?id=276017&r=1&tbl_archief=&


  Categorie
  CREATIONISME IN EUROPA                                                

  25-06-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (13)


  Tsjok45
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   
  Belgische Soortenlijst
  Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • zebece (zebece)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Poker Online Indonesia Terpercaya Situs Idn Poker Terbaru (deancarlos)
      op ZWEDEN
 • Jenis - jenis permainan di RupiahQiuQiu (hanyasaya889)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Data Keluaran SGP (Data Keluaran SGP)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Prediksi Togel SGP (Prediksi Togel SGP)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!